En son güncellemeler 25 Kasım 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Esas No: 2014/61
  • Karar No: 2014/6
  • Karar Tarihi: 09.04.2014
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı: 2014/61
Karar Sayısı: 2014/6 (Yürürlüğü Durdurma)
Karar Günü: 9.4.2014
R.G. Tarih-Sayı: 11.04.2014-28969

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNDE BULUNAN :Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleriEngin ALTAY ve Aytuğ ATICIile birlikte 130 milletvekili 

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN KONUSU :

2.1.2014 günlü,6514 sayılıSağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un;

1-3.maddesiyle değiştirilen, 11.10.2011 günlü,663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 32. maddesinin (6) numaralı fıkrasına dördüncü cümlesinden sonra gelmek üzere eklenen cümlenin,

2-6.maddesiyle,663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ninbaşlığıyla birlikte değiştirilen55. maddesinin,

3-7. maddesiyle, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 57. maddesinin birinci fıkrasında yer alan“permi”ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen“, kayıt, bildirim”ibaresinin,

4-9. maddesiyle yeniden düzenlenen, 14.7.1965 günlü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 28. maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinin,

5-11. maddesiyle, 4.11.1981 günlü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 36. maddesinin yeniden düzenlenen altıncı fıkrası ile bu maddeye eklenen yedinci ve sekizinci fıkraların,

6-12. maddesiyle, 2547 sayılı Kanun'un 58. maddesine (g) fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen (ı) fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan“…yüzde 50'si…”ibaresinin,

7-14. maddesiyle, 2547 sayılı Kanun'a eklenen geçici 64. maddenin,

8-17. maddesiyle, 27.7.1967 günlü, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun başlığıyla birlikte yeniden düzenlenen ek 27. maddesinin,

9-18. maddesiyle yeniden düzenlenen, 17.11.1983 günlü, 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu'nun 32. maddesinin altıncı fıkrasının,

10-19. maddesiyle, 2955 sayılı Kanun'a eklenen geçici 11. maddesinin,

11-20. maddesiyle, 11.4.1982 günlü, 1219 sayılıTababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 3. maddesine eklenen fıkranın birinci cümlesinde yer alan“…acil tıbbi müdahaleleri yapmaya…”ibaresinin,

12-21. maddesiyle, 1219 sayılı Kanun'un 12. maddesinin;

a-Üçüncü fıkrasının değiştirilen dördüncü cümlesinde yer alan“…ve kurumlarının izniyle aylık otuz saati geçmemek üzere…”ibaresinin,

b-Üçüncü fıkrasına beşinci cümlesinden sonra gelmek üzere eklenen altıncı cümlesinin,

13-24. maddesiyle, 1219 sayılı Kanun'un ek 13. maddesine eklenen (v) ve (y) bentlerinin,

14-29. maddesiyle, 1219 sayılı Kanun'a eklenen geçici 11. maddenin birinci cümlesinde yer alan“…hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı ve…”ibaresinin,

15-37. maddesiyle,4.1.1961 günlü, 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun'un 3. maddesine eklenen fıkraların,

16-39. maddesiyle,4.1.1961 günlü, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 57. maddesine eklenen ikinci fıkrada yer alan“…harekât ihtiyaçları hariç…”ibaresinin,

17-46. maddesiyle,7.5.1987 günlü, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na eklenen ek 11. maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesinin,

18-50. maddesiyle, 3359 sayılı Kanun'a eklenen geçici 9. maddesinin,

19-52. maddesiyle değiştirilen,24.11.2004 günlü, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu'nun 3. maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesinin,

Anayasa'nın 2., 5., 7., 10., 13., 17., 20., 23., 38., 48., 49., 56., 73., 87., 90., 123., 128., 130. ve 153. maddelerine aykırılılığı ileri sürülerek iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemidir.

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN İNCELENMESİ

Yürürlüklerinin durdurulması istemini de içeren iptali istenilen kuralların yer aldığı dava dilekçesi ve ekleri, bu konudaki Raportör Berrak YILMAZ tarafından hazırlanan yürürlüğü durdurma ve ilk inceleme raporu, dayanılan Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

2.1.2014 günlü,6514 sayılıSağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un;

A- 1- 14. maddesiyle,4.11.1981 günlü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na eklenen geçici 64. maddenin,

2- 19. maddesiyle,17.11.1983 günlü, 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu'na eklenen geçici 11. maddenin,

Anayasa'ya aykırılığı konusunda güçlü belirtiler bulunması ve uygulanmalarından doğacak, sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi için esas hakkında karar verilinceye kadar YÜRÜRLÜKLERİNİN DURDURULMASINA, Hicabi DURSUN, Zühtü ARSLAN ile M. Emin KUZ'un karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,

B-Dava konusu diğer hükümlerine ilişkin yürürlüğün durdurulması istemlerinin ise esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına, OYBİRLİĞİYLE,

9.4.2014 gününde karar verildi.

Başkan

Haşim KILIÇ	Başkanvekili

Serruh KALELİ	Başkanvekili

Alparslan ALTAN

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR	Üye

Osman Alifeyyaz PAKSÜT	Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

Üye

Recep KÖMÜRCÜ	Üye

Burhan ÜSTÜN	Üye

Engin YILDIRIM

Üye

Nuri NECİPOĞLU	Üye

Hicabi DURSUN	Üye

Celal Mümtaz AKINCI

Üye

Erdal TERCAN	Üye

Muammer TOPAL

Üye

Zühtü ARSLAN	Üye

M. Emin KUZ

Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul