En son güncellemeler 7 Ağustos 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Dava Türü: İptal Davaları / İtiraz Başvuruları
  • Süreç: Karar
  • Karar Türü: İptal
  • KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Yürürlükte (İptale ilişkin hükümler 04.08.2017 tarihinde yürülüğe girecektir.)
  • Esas No: 2016/27
  • Karar No: 2016/162
  • Karar Tarihi: 12.10.2016
Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: 
 
Esas Sayısı : 2016/27 
Karar Sayısı : 2016/162 
Karar Tarihi: 12.10.2016 
 
İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Manisa 1. İdare Mahkemesi 
 
İTİRAZIN KONUSU: 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’na, 18.5,1994 tarihli ve 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 3. maddesiyle 
eklenen (I) sayılı Ek Gösterge Cetveli’nin “VII. EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI” 
bölümünün (e) bendinin, 29,1.2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanun’un 9. maddesiyle 
değiştirilmeden önceki (aa) alt .bendinde yer alan "2200” rakamının, Anayasa’nın 
Başlangıç’! ile 2., 6. ve 91. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi 
talebidir, 
 
OLAY: Birinci dereceli kadroda polis memuru olarak görev yapan 
davacının, kendisi hakkında uygulanan ek gösterge rakamının, aynı derecedeki jandarma 
personeli kadrosu için öngörülmüş olan ek gösterge rakamı esas alınarak düzeltilmesi için 
yaptığı başvurunun reddi işleminin iptali talebiyle açılan davada, davacının Anayasa’ya 
aykırılık iddiasını ciddi bulan Mahkeme, itiraz konusu kuralın iptali için başvurmuştur. 
 
I- İPTALİ İSTENİLEN KANUN HÜKMÜNDE 
KARARNAME KURALI 
 
657 sayılı Kanun’a 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 
eklenen (1) sayılı Cetvel’in itiraz konusu kuralın da yer aldığı ilgili bölümleri şöyledir: 
 
1 SAYILI CETVEL (Ek: 9.4.1990-KHK-4I8/3 md.: İptal: Ana.Mah.nin 5.2.1992 tarih ve 
E.I990/22, K. 1992/6sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: I8.5.1994-KHK-527/3 md.) 
 
HİZMET SINIFLARI İTİBARİYLE UNVAN VEYA AYLIK ALINAN 
DERECELERE GÖRE EK GÖSTERGELER 
 
UNVANI Derece 1/1/1994 'den İtibaren 
Uygulanacak Ek 
 
Göstergeler 
 
I/l/1995'den 
İtibaren 
 
Uygulanacak Ek 
Göstergeler 
 
VII. EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI 
a) Emniyet Genel Müdürü, 
 
b) Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi 
Başkam ve Emniyet Gene! Müdür 
Yardımcıları ile Ankara, İstanbul, İzmir 
Emniyet Müdürleri, 
 
I 6100 7000 
 
 
 
c) Daire Balkanları ile Diğer Birinci Sınıf 
Emniyet Müdürleri, 1 3800 4300 
 
d) Kadroları bu sınıfa dahil olup da 
Emniyet Müdürü sıfatını kasanmış olanlar i 3200 3600 
 
e) Kadroları bu sınıfa dahil olup da, 
yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan; 
 
i 2600 3000 
aa) Yüksek Öğrenimliler 2 1900 2200 
 
3 1350 1600 
4 900 1100 
 
i 1900 2200 
2 1350 1600 
3 900 1100 
 
II- İLK İNCELEME 
 
1. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca ZUhtü ARSLAN, 
Burhan ÜSTÜN, Engin YILDIRIM, Serdar ÖZGÜLDÜR, Serruh KALELİ, Osman 
Alifeyyaz PAKSÜT, Recep KÖMÜRCÜ, Alparslan ALTAN, Nuri NECİPOĞLU, Hicabı 
DURSUN, Celal Mümtaz AKINCI, Erdal TERCAN, Muammer TOPAL, M. Emin KUZ, 
Haşan Tahsin GÖKCAN, Kadir ÖZKAYA ve Rıdvan GÜLEÇ'iıı katılımlarıyla 7.4.2016 
tarihinde yapılan ilk inceleme toplantısında, dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının 
incelenmesine OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir. 
 
III- ESASIN İNCELENMESİ 
 
2. Başvuru kararı ve ekleri, Raportör Volkan HAS tarafından hazırlanan işin 
esasına ilişkin rapor, itiraz konusu KHK kuralı, dayanılan Anayasa kuralı ve bunların 
gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp 
düşünüldü: 
 
A- İtirazın Gerekçesi 
 
3. Başvuru kararında özetle, kadroları emniyet hizmetleri sınıfına dahil olup 
da Kanun’a ekli (I) sayılı Cetvel’in “VII. EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI" bölümünün (a) 
ile (d) bentleri arasında sayılan unvanlar dışında kalan bir unvana sahip olan yüksek Öğrenim 
mezunu personelden 1. dereceli kadroda bulunanlara uygulanacak ek gösterge rakamını 
 
 
 
belirleyen itiraz konusu kuralı öngören 527 sayılı KHK’nm dayanağı olan 18.5.1994 tarihli 
ve 3990 sayılı Yetki Kanunu’nun iptal edildiği belirtilerek kuralın, Anayasa’nm Başlangıç’ı 
ile 2., 6, ve 91. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür, 
 
B- Anayasa’ya Aykırılık Sorunu 
 
4. İtiraz konusu kural, kadroları emniyet hizmetleri sınıfına dahil olup da 
Kanun’a ekli (I) sayılı Cetvel’in “VII. EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI” bölümünün (a) ile 
(d) bentleri arasında sayılan unvanlar dışında kalan bir unvana sahip olan yüksek öğrenim 
mezunu personelden 1. dereceli kadroda bulunanlara uygulanacak ek gösterge rakamını 
belirlemektedir, 
 
5. İtiraz konusu kural, 527 sayılı KHK’yla 657 sayılı Kanun’a eklenmiştir. 
527 sayılı KHK, 18.5.1994 tarihli ve 3990 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 
Özlük Haklarının Yeniden Düzenlenmesine, Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının 
Teşkilatlanmalarına, 8.6,1949 Tarihli ve 5434 Sayılı, 19.7.1972 Tarihli ve 1615 Sayılı, 
12.3.1982 Tarihli ve 2634 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Hükmünde Kararnameler Çıkarılması Amacı ile Yetki Verilmesine Dair Kanun kapsamında 
çıkarılan KHKTardandır, 
 
1- Kanun Hükmünde Kararnamelerin Yargısal Denetimi 
Hakkında Genel Açıklama 
 
6. Anayasa’da, KHKTarın siyasal denetimi yanında yargısal denetimi de 
öngörülmüştür, KHK’lar, işlevsel yönden yasama işlemi niteliğinde olduklarından bunların 
yargısal denetimlerinin yapılması görev ve yetkisi de Anayasa Mahkemesine verilmiştir. 
Yargısal denetimde KHK’nm, öncelikle yetki kanununa sonra da Anayasa’ya uygunluğu 
sorunlarının çözümlenmesi gerekir. Her ne kadar, Anayasa’nm 148. maddesinde KHK’lann 
yetki kanunlarına uygunluğunun denetlemesinden değil, yalnızca Anayasa’ya şekil ve esas 
bakımlarından uygunluğunun denetlenmesinden söz edilmekte ise de Anayasa’ya uygunluk 
denetiminin içerisine öncelikle KHK’nm yetki kanununa uygunluğunun denetimi girer. 
Çünkü Anayasa’da, Bakanlar Kuruluna ancak yetki kanununda belirtilen sınırlar içerisinde 
KHK çıkarma yetkisi verilmesi öngörülmüştür. Yetkinin dışına çıkılması, KHK’yı 
Anayasa’ya aykırı duruma getirir. Böylece, KHK’nm yetki kanununa aykırı olması 
Anayasa’ya aykırı olması ile özdeşleşir. ' 
 
7. Olağanüstü dönem KHKTarı dayanaklarını doğrudan doğruya Anayasa’nm 
121. ve 122. maddelerinden alırlar. Bu tür KHK’lann bir yetki kanununa dayanması gerekli 
değildir. Buna karşılık olağan dönemlerdeki KHK’lann bir yetki kanununa dayanması 
zorunludur. Bu nedenle, KHK’lar ile dayandıkları yetki kanunu arasında çok sıkı bir bağ 
vardır. 
 
8. KHK’nm yetki kanunu ile olan bağı, KHK’yı aynen ya da değiştirerek 
kabul eden kanun ile kesilir. KHK’nm Anayasa’ya uygun bir yetki kanununa dayanması, 
geçerliliğinin ön koşuludur. Bir yetki kanununa dayanmadan çıkarılan veya dayandığı yetki 
kanunu iptal edilen bir KHK’nm kurallarının, içerikleri yönünden Anayasa’ya aykırılık 
oluşturmasalar bile Anayasa’ya uygunluğundan söz edilemez. 
 
9. KHK’lann Anayasa’ya uygunluk denetimleri, kanunların denetimlerinden 
farklıdır. Anayasa’nm II. maddesinde, "Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.’’ 
 
 
 
denilmektedir. Bu nedenle, kanunların denetiminde, onların yalnızca Anayasa kurallarına 
uygun olup olmadıkları saptanır. KHK’lar ise konu, amaç, kapsam ve ilkeleri yönünden hem 
dayandıkları yetki kanununa hem de Anayasa’ya uygun olmak zorundadırlar. 
 
10. Bu nedenlerle Anayasa Mahkemesinin yerleşik içtihadında vurgulandığı 
üzere, iptaline karar verilen bir yetki kanununa dayanılarak çıkarılan KHK'ların, 
Anayasa’nın, 2. maddesindeki “Hukuk devleti" ilkesiyle 6. maddesindeki "Hiçbir kimse 
veya organ kaynağım Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz. ” kuralı ve KHK 
çıkarma yetkisine ilişkin 91. maddesiyle bağdaştırılmaları olanaksızdır (E.2001/411, 
IC.2001/348, 6.11.2001; E.2004/6, K.2004/5, 27.1.2004; E.2006/97, K.2006/74, 27.6.2006; 
E.2006/138, K.2006/100,20.10.2006). 
 
2- İtiraz Konusu Kuralın Anayasa’ya Aykırılığı Sorunu 
 
11. İtiraz konusu kuralı içeren 527 sayılı KHK, 18,5.1994 tarihli ve 3990 
sayılı Yetki Kanunu’na dayanılarak çıkarılmıştır. 
 
12. 527 sayılı KHK’nın dayandığı 3990 sayılı Yetki Kanunu ise Anayasa 
Mahkemesinin 5.7.1994 tarihli ve E.1994/50, K.1994/44-2 sayılı kararıyla Anayasa’nın 
Başlangıç’] ile 2., 7., 87., 91. ve 153. maddelerine aykırılığı nedeniyle iptal edilmiştir. 
Böylece 527 sayılı KHK anayasal dayanaktan yoksun kalmıştır. 
 
13. Açıklanan nedenle, Anayasa’ya aykırı görülerek iptal edilen 3990 sayılı 
Yetki Kanunu’na dayanılarak çıkarılan KHK’da yer alan itiraz konusu kural Anayasa’nın 2., 
6, ve 91. maddelerine aykırıdır, iptali gerekir. 
 
14. M. Emin KUZ, bu görüşe katılmamıştır. 
 
15. Kuralın, Anayasa’nın Başlangıç’ı ile ilgisi görülmemiştir. 
 
IV- İPTAL KARARININ YÜRÜRLÜĞE GİRECEĞİ GÜN 
SORUNU 
 
16. Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasında, "Kanun, kanun 
hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya da bunların hükümleri, 
iptal kararlarının Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde 
Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu 
tarih, kararın Resmi Gazetede yayımlandığı günden başlayarak bir yılı geçemez. ’’ 
denilmekte, 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrasında da bu kural 
tekrarlanarak, Mahkemenin gerekli gördüğü hâllerde, Resmî Gazetede yayımlandığı 
günden başlayarak iptal kararının yürürlüğe gireceği tarihi bir yılı geçmemek üzere ayrıca 
kaıarlaştırabileceği belirtilmektedir. 
 
17. 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na, 18.5.1994 
tarihli ve 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 3. maddesiyle eklenen (I) sayılı Ek 
Gösterge Cetveli’nın "VII. EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI" bölümünün (e) bendinin, 
29.1.2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanun’un 9. maddesiyle değiştirilmeden önceki (aa) alt 
bendinde yer alan “2200" rakamının iptal edilmesi nedeniyle doğacak hukuksal boşluk 
kamu yararını ihlal edecek nitelikte görüldüğünden, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü 
fıkrasıyla 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince iptal 
 
 
 
hükmünün, kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe 
girmesine OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir. 
 
V- HÜKÜM 
 
14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na, 18.5.1994 tarihli 
ve 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 3. maddesiyle eklenen (I) sayılı Ek Gösterge 
Cetveli’ııin "VII. EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI" bölümünün (e) bendinin, 29.1.2016 
tarihli ve 6663 sayılı Kanun’un 9. maddesiyle değiştirilmeden önceki (aa) alt bendinde yer 
alan “2200" rakamının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, M. Emin KUZ’un 
karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA, iptal hükmünün, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü 
fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince, KARARIN 
RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA 
YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE, OYBİRLİĞİYLE, 12.10.2016 tarihinde karar verildi. 
 
Başkan 
Zuhtü ARSLAN 
 
Başkanvekili 
Burhan ÜSTÜN 
 
Başkanvekili 
Engin YILDIRIM 
 
Üye 
Serdar ÖZGÜLDÜR 
 
Üye 
Serruh KALELİ 
 
Üye 
Osman Alifeyyaz PAKSÜT 
 
Üye 
Recep KÖMÜRCÜ 
 
Üye 
Nuri NECİPOĞLU 
 
Üye 
Hicabı DURSUN 
 
Üye 
Celal Mümtaz AKINCI 
 
Üye 
Muammer TOPAL 
 
Üye 
M. Emin KUZ 
 
Üye 
Haşan Tahsin GÖKCAN 
 
Üye 
Kadir ÖZKAYA 
 
Üye 
Rıdvan GÜLEÇ 
 
Uye 
Recai AKYEL 
 
Üye 
Yusuf Şevki HAKYEMEZ 
 
 
 
Esas Sayısı : 2016/27 
Karar Sayısı: 2016/162 
 
KARŞİOY GEREKÇESİ 
 
657 sayılı Kanuna 527 sayılı KHK ile eklenen (I) sayılı Ek Gösterge 
Cetvelinin “VII, Emniyet Hizmetleri Sınıfı” Bölümünün (e) bendinin (aa) alt bendinde 
29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunla değişiklik yapılmadan Önce yer verilen “2200” ek 
göstergenin Anayasanın 2., 6. ve 91, maddelerine aykırı olduğuna ve iptaline karar 
verilmiştir. 
 
Kararın gerekçesinde, kanun hükmünde kararnamenin Anayasaya uygun bir 
yetki kanununa dayaıımast gerektiği, yetki kanununa dayanmadan çıkarılan veya dayandığı 
yetki kanunu iptal edilen bir kanun hükmünde kararnamenin kurallarının, içerikleri 
yönünden Anayasaya aykırılık oluşturmasa bile Anayasaya uygunluğundan söz 
edilemeyeceği, 527 sayılı KHK’nın da, dayandığı 3990 sayılı Yetki Kanununun Anayasa 
Mahkemesince iptal edilmesi sebebiyle anayasal dayanaktan yoksun kaldığı belirtilmektedir. 
 
Bilindiği gibi, Anayasanın 91. maddesinde TBMM’nin, Bakanlar Kuruluna 
kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebileceği ve yetki kanununda, çıkarılacak 
kanun hükmünde kararnamenin amacı, kapsamı, ilkeleri, yetkinin süresi ile bu süre içinde 
birden fazla kararname çıkarılıp çıkarılamayacağının gösterileceği hükme bağlanmaktadır. 
 
İdare hukukunda geçerli olan zaman bakımından yetki kurallarına göre, bir 
yetkinin kullanılmasının belirli bir süre ile sınırlandığı hallerde, işlemin anılan süre içinde 
yapılması kaydıyla, işlemi yapan makamın daha sonra herhangi bir sebeple yetkisiz hâle 
gelmesinin bu işlemin geçerliliğini etkilemeyeceği kabul edilmektedir (Kemal Gözler, Türk 
Anayasa Hukuku, Bursa 2000, s.718-719; Kemal Gözler, İdare Hukuku, C.l, 2. bs., Bursa 
2009, s. l 202-1204; A. Şeref Gözübüyük/Turgut Tan, İdare Hukuku, C.l, Genel Esaslar, 
lO.bs., Ankara 2014, s.383). Başka bir anlatımla, bu tasarrufların hukuka uygunluğu kabul 
tarihinde yürürlükte olan kurallara göre, yani tasarruf tarihindeki hukuki duruma göre 
belirlenmektedir (Gözübüyülc/Tan, age., C.l, s.415; C.II, İdari Yargılama Hukuku, 8.bs,, 
Ankara 2016, s.391). Bu sebepte, mezkûr işlemlerin yargısal denetimlerinin de, işlemin 
yapıldığı tarihteki hukukî duruma göre yapılması gerekmektedir (GözUbüyük/Tan, age., C.l, 
s.415). 
 
Kararın gerekçesinde, kanun hükmünde kararnamenin Anayasaya uygun bir 
yetki kanununa dayanmasının, geçerliliğinin “ön koşulu” olduğu belirtilmekte ise de iptal 
edilen kural açısından bu şartın gerçekleşmediği ileri sürülemez. Yukarıda da belirtildiği 
üzere, bu ön şart kanun hükmünde kararnamenin çıkarıldığı an itibariyle aranır (Gözler, 
İdare Hukuku, C.l, s.1203). İptali talep edilen ek göstergeyi öngören 527 sayılı KHK, 3990 
sayılı Yetki Kanunu iptal edilmeden önce çıkarıldığından, anılan KHK bakımından bu şart 
gerçekleşmiş bulunmaktadır. 
 
Bu sebeple, 3990 sayılı Yetki Kanununun Anayasaya aykırı bulunarak iptal 
edilmiş olması, bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 527 sayılı KHK’yı kendiliğinden 
Anayasaya aykırı hâle getirmemektedir. 
 
 
 
Diğer taraftan, iptal kararının gerekçesinde, Anayasada Bakanlar Kuruluna 
ancak yetki kanununda belirtilen sınırlar içinde kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi 
verilmesi öngörüldüğünden, kanun hükmünde kararnamelerin Anayasaya uygunluk 
denetiminin öncelikle yetki kanununa uygunluğu bakımından yapılacağı belirtilmekte; 
böylece, açıkça ifade edilmese de, yetki kanununun iptalinin buna uygunluk denetiminin 
yapılmasını imkânsız hâle getireceği için kanun hükmünde kararnamelerin esasına 
girilmeden iptalini gerektireceği sonucuna varıldığı anlaşılmaktadır. 
 
Yukarıda belirtildiği üzere, zaman bakımından yetki kuralları gereğince 
kanun hükmünde kararnamelerin çıkarıldığı tarihte yetki kanununun yürürlükte olmasının 
gerekli ve yeterli olması sebebiyle bu görüşe katılmak da mümkün görünmemektedir. 
 
Kanun hükmünde kararnamenin çıkarıldığı tarihte dayandığı yetki kanunu 
yürürlükte ise, kanun hükmünde kararnamenin Anayasaya uygunluk denetiminin yapıldığı 
tarihte yetki kanununun başka bir kanunla yürürlükten kaldırılmış veya Anayasa 
Mahkemesince iptal edilmiş olmasının kanun hükmünde kararnamenin Anayasanın 91. 
maddesine ve yetki kanununa uygunluğunun denetlenmesine engel oluşturmayacağı 
düşünülmektedir. 
 
Kuşkusuz kanun hükmünde kararnamelerin dayandığı yetki kanununa uygun 
olup olmadığının denetlenmesi, kanun hükmünde kararnamenin amaç, kapsam, ilkeler ve 
süre bakımından TBMM’den alman yetki içinde olup olmadığının belirlenmesi bakımından 
önem taşımaktadır. Yetki kanununda belirlenen amaçla ve ilkelerle bağdaşmayan veya yetki 
kanununun kapsamı dışında bulunan bir konuda düzenleme içeren yahut yetki kanununun 
öngördüğü süre dolduktan sonra yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerin bu 
sebeplerle Anayasanın 91. maddesine aykırı olduğunu belirlemek amacıyla, Anayasa 
Mahkemesince daha önce iptal edilmiş olan, ancak kanun hükmünde kararnamenin 
çıkarıldığı tarihte yürürlükte bulunan yetki kanununa uygunluğunun incelenmesine bir engel 
bulunmadığı gibi böyle bir incelemenin Anayasanın 91. maddesinin de gereği olduğu 
düşünülmektedir. 
 
Aksinin kabulü Anayasanın 153. maddesinde öngörülen “iptal kararlarının 
geriye yürümeyeceği” ilkesine- aykırı şekilde, Anayasa Mahkemesinin yetki kanununun 
iptaline ilişkin kararının etkisinin, yetki kanununun -Anayasaya aykırılığı konusunda bir 
tespit yapılmadan ve iptal kararı verilmeden önce- verdiği yetkiye dayanılarak kanun 
hükmünde kararnamenin çıkarıldığı tarihe kadar geriye yürütülmesi anlamına gelir. 
 
Kararın gerekçesinde, kanun hükmünde kararnameler ile dayandıkları yetki 
kanunu arasında “çok sıkı bir bağ” bulunduğu ve dayandığı yetki kanunu iptal edilen bir 
kanun hükmünde kararnamenin kurallarının içerik yönünden Anayasaya aykırılık 
oluşturmasa bile Anayasaya uygunluğundan söz edilemeyeceği belirtilmektedir. 
 
Tüzükler ve yönetmelikler gibi yürütmenin düzenleyici işlemleri arasında yer 
alan kanun hükmünde kararnamelerin fonksiyonel olarak yasama işlemi niteliğinde olduğu 
bilinmektedir. Bu itibarla kanun hükmünde kararnamelerin yetki kanunu ile bağının, 
 
 
 
tüzüklerin ve yönetmeliklerin dayanaklarım oluşturan kanunlarla olan bağından daha zayıf 
olduğunun da gözönünde bulundurulması gerekmektedir. 
 
Anayasanın 115. maddesine göre tüzükler “kanunun uygulanmasını 
göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere”; 124. maddesine göre yönetmelikler 
“kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere” çıkarılırken, 91. maddesi uyarınca 
kanun hükmünde kararnameler ile dayandığı yetki kanunu arasında böyle sıkı bir bağ 
bulunmamaktadır. 
 
Dayanak kanunu yürürlükten kaldırılan veya Anayasa Mahkemesince iptal 
edilen tüzük ve yönetmeliklerin de iptal edilmeleri talep edildiğinde, Anayasanın 115. ve 
124. maddelerinde öngörülen varlık sebepleri (yani dayandığı ve uygulanmasını belirtmek ve 
sağlamak üzere çıkarıldığı kanun hükümleri) de kalmadığından, tüzük ve yönetmeliğin 
esasına girmeden, sadece dayandıkları kanunun yürürlükten kaldırılması veya iptal edilmesi 
sebebiyle iptal edilmeleri gerektiği düşünülebilirse de, kanun hükmünde kararnameler 
yürürlükteki bir yetki kanununa dayanarak çıkarıldıktan sonra, yetki kanununun 
uygulanmasını göstermek veya sağlamak için değil, düzenlediği alanı (Anayasanın 91. 
maddesinde belirtilen konular dışında) bir kanun gibi düzenlediğinden, bunların esasının 
incelenmesine geçilmeden, sadece yetki kanununun artık yürürlükte olmaması veya iptal 
edilmesi sebebiyle iptaline hükmedilmesinin isabetli olmadığı düşünülmektedir. Aksinin 
kabulü, kanun hükmünde kararnamelerin fonksiyonel olarak yasama işlemi niteliğinde 
olduğunun gözardı edilmesi ve bunların anayasal dayanaklarının ihmal edilerek tüzüklerle ve 
yönetmeliklerle aynı şekilde değerlendirilmesi anlamına gelir. 
 
Bu sebeplerle, itiraz konusu kuralın esasının incelenmesine geçilmeden, 
dayandığı Yetki Kanununun iptal edilmesinden dolayı anayasal dayanaktan yoksun kaldığı 
gerekçesiyle iptal kararı verilmesi yönündeki çoğunluk görüşüne katılmıyorum. 
 
Üye 
M. Emin KUZ
Dosyalar

Kaynak Metin
(Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
Söz Konusu Yargı Kararının Metinsel Değişiklik Yaptığı Mevzuat (1)
Söz Konusu Mahkeme Kararında İptal İstemine Konu Olan Mevzuat (2)
Söz Konusu Yargı Kararının ilgili olduğu Mevzuat (1)
" *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul