• Dava Türü: İptal Davaları / İtiraz Başvuruları
  • Süreç: Karar
  • Karar Türü: İptal
  • KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Yürürlükte
  • Esas No: 2017/104
  • Karar No: 2017/89
  • Karar Tarihi: 02.04.2017
Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)


Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı : 2017/104
Karar Sayısı: 2017/89
Karar Tarihi: 12.4.2017
İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Ankara 5. İdare Mahkemesi

İTİRAZIN KONUSU: 27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname’ye 11.10.2011 tarihli ve 666 sayılı Kanun Hükmünde Karamame’nin 1.
maddesiyle eklenen;

A- Ek 10. maddenin birinci fıkrasının, 20.8.2016 tarihli ve 6745 sayılı
Kanun’la yapılan değişiklik öncesinde yürürlükte bulunan (c) bendinde yer alan
“...uzman,...” ibaresinin,

B- (III) sayılı Ücret ve Tazminat Gösterge Cetveli’nin, 6745 sayılı Kanun’la
yapılan değişiklik öncesinde yürürlükte bulunan (1) numaralı sırasında yer alan “...657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar ” kısmının “A-
Ozel Hizmet Tazminatı” bölümünün (ğ) bendinde yer alanlardan merkez teşkilatına ait
uzman unvanlı... ” ibaresinin,

Anayasa’nın 91. maddesine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine karar
verilmesi talebidir.

OLAY: Hazine Müsteşarlığında 15.1.2012 tarihinden sonra Hazine uzman
yardımcısı olarak göreve başlayan davacının, bu tarihten önce işe başlayan aynı unvan ve
görevdeki kişilerle mali haklarının eşitlenmesi için yaptığı başvurunun reddi işleminin iptali
talebiyle açılan davada, davacının Anayasa’ya aykırılık iddiasını ciddi bulan Mahkeme,
itiraz konusu kuralların iptalleri için başvurmuştur.

I- İPTALİ İSTENİLEN KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAME KURALLARI

A- 375 sayılı Kanun Hükmünde Karamame’nin (KHK) ek 10. maddesinin
itiraz konusu kuralın da yer aldığı birinci fıkrası şöyledir:

“Ek Madde 10 - (Ek: 11/10/201 l-KHK-666/1 md.)
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başkanlığı İdari Teşkilatı, Başbakanlık ve bakanlıklar ile bunların bağlı ve ilgili kuruluşları
(Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile 2659 sayılı
Kanunun 30 uncu maddesi ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2 nci maddesi
kapsamında bulunanlar hariç), sosyal güvenlik kurumlan, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik
Kurumu, Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi Başkanlığının;

a) Merkez teşkilatlarında Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına ait
kadrolarda yer alanlar ile 28/2/1985 tarihli ve 3160 sayılı Kanuna göre tazminat alanlar
hariç olmak üzere bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı Cetvelde yer alan
unvanlı kadrolarda bulunanlardan,

b) Taşra teşkilatlarına ait kadrolarda bulunup, kadro unvanları ekli (II) sayılı
Cetvelde yer alanlardan,

c) Merkez teşkilatlarında; Dışişleri Meslek Memuru ve Konsolosluk ve İhtisas
Memurları, özel yarışma sınavı sonucunda mesleğe yardımcı veya stajyer olarak alınıp
belirli süreli yetiştirme döneminden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda müfettiş, uzman,
denetçi, kontrolör, aktüer ve stenograf unvanlı kadrolara (mevzuatı uyarınca sözkonusu
kadrolara atananlar dahil) atananlar ve bunların yardımcı ve stajyerleri ile iç denetçilerden
ekli (III) sayılı Cetvelde yer alan unvanlı kadrolarda yer alanlardan,

aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre almakta olanlara
anılan Cetvellerde kadro unvanlarına karşılık gelen gösterge rakamlarının memur aylık
katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarlarda ücret ve tazminat verilir. Bu ödemelere
hak kazanılmasında ve bunların ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Ekli (II)
ve (III) sayılı Cetvellerde atandıkları kadro dereceleri esas alınarak belirlenen ücret ve
tazminatlar, 657 sayılı Kanunun 45 inci maddesine göre atananlar ile haklarında aynı
Kanunun 67 nci maddesi uygulananlar için kazanılmış hak aylık dereceleri dikkate alınarak
ödenir. Tazminat damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. ”

B- 375 sayılı Kanun Hükmünde Karamame’ye ekli (III) sayılı Ücret ve
Tazminat Gösterge Cetveli’nin, itiraz konusu kuralında yer aldığı, 6745 sayılı Kanun’la
yapılan değişiklik öncesinde yürürlükte bulunan (1) numaralı sırası şöyledir:

(III) SAYILI CETVEL
(Ek 10 uncu Maddenin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Yer Alan Personelin Ücret ve Tazminat Gösterge Cetveli)

Sıra No

Kadro Unvanı

Ücret Göstergesi

Tazminat Göstergesi

1

Kapsama dahil idarelerin merkez teşkilatına ait genel idare hizmetleri sınıfında yer alan başmüfettiş, müfettiş, başdenetçi, denetçi, başkontrolör, kontrolör ve iç denetçi kadrolarında bulunanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama uzmanları ve stenografları, Hazine Müsteşarlığı sigorta denetleme uzmanları ve aktüerleri, Dışişleri Meslek Memurları ile Konsolosluk ve İhtisas Memurları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “A- Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (ğ) bendinde yer alanlardan merkez teşkilatına ait uzman unvanlı kadrolarda bulunanlardan;

Kadro Derecesi 1 olanlar

Kadro Derecesi 2 olanlar

Kadro Derecesi 3 olanlar

Kadro Derecesi 4 olanlar

Kadro Derecesi 5 olanlar

Kadro Derecesi 6 olanlar

Kadro Derecesi 7 olanlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.450

43.400

40.850

39.300

37.950

36.800

35.550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.560

23.870

22.475

21.625

21.000

20.250

19.550


II-İLK İNCELEME

1. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca Zühtü ARSLAN,
Burhan ÜSTÜN, Engin YILDIRIM, Serdar ÖZGÜLDÜR, Semih KALELİ, Osman
Alifeyyaz PAKSÜT, Recep KÖMÜRCÜ, Nuri NECİPOĞLU, Hicabi DURSUN, Celal
Mümtaz AKINCI, Muammer TOPAL, M. Emin KUZ, Haşan Tahsin GÖKCAN, Kadir
ÖZKAYA, Rıdvan GÜLEÇ, Recai AKYEL ve Yusuf Şevki HAKYEMEZ’in katılımlarıyla
12.4.2017 tarihinde yapılan ilk inceleme toplantısında, öncelikle sınırlama sorunu
görüşülmüştür.

2. Anayasa’nın 152. ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve
Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 40. maddelerine göre, Anayasa Mahkemesine itiraz
yoluyla yapılacak başvurular itiraz yoluna başvuran mahkemenin bakmakta olduğu davada
uygulayacağı kural ile sınırlıdır.

3. İtiraz yoluna başvuran Mahkeme, KHK’nın ek 10. maddesinin birinci
fıkrasının, 20.8.2016 tarihli ve 6745 sayılı Kanun’la yapılan değişiklik öncesinde yürürlükte
bulunan (c) bendinde yer alan “...uzman,...” ibaresi ile KHK’ya ekli (III) sayılı Ücret ve
Tazminat Gösterge Cetveli’nin, 6745 sayılı Kanun’la yapılan değişiklik öncesinde
yürürlükte bulunan (1) numaralı sırasında yer alan “...657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “A- Özel Hizmet Tazminatı”
bölümünün (ğ) bendinde yer alanlardan merkez teşkilatına ait uzman unvanlı... ” ibaresinin
iptallerini talep etmiştir.

4. İtiraz konusu kurallardan, 375 sayılı KHK’ya ekli (III) sayılı Cetvel’in (1)
numaralı sırasında yer alan “...657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin
“II- Tazminatlar” kısmının “A- Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (ğ) bendinde yer
alanlardan merkez teşkilatına ait uzman unvanlı...” ibaresiyle atıfta bulunulan 657 sayılı
Kanun’un 152. maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “A- Özel Hizmet Tazminatı”
bölümünün (ğ) bendinde çeşitli uzmanlık unvanları sayılmış olmakla beraber “Hazine
Uzmanlan” unvanı, bu bentte yer verilen uzmanlıklardan sadece biridir. İtiraza konu
davada, davacının unvanının Hazine uzmanı olması nedeniyle bu ibareler yönünden
yapılacak esas incelemenin "Hazine Uzmanlan” yönünden yapılması gerekmektedir.

5. Açıklanan nedenlerle;

A- Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine,

B- 27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Karamame’ye
11.10.2011 tarihli ve 666 sayılı Kanun Hükmünde Karamame’nin 1. maddesiyle eklenen
(III) sayılı Ücret ve Tazminat Gösterge Cetveli’nin, 6745 sayılı Kanun’la yapılan değişikliköncesinde yürürlükte bulunan (1) numaralı sırasında yer alan “...657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “A- Özel Hizmet
Tazminatı ” bölümünün (ğ) bendinde yer alanlardan merkez teşkilatına ait uzman unvanlı... ”
ibaresinin esasma ilişkin incelemenin “Hazine Uzmanlan” yönünden yapılmasına,

OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

6. Başvuru kararı ve ekleri, Raportör Volkan HAS tarafından hazırlanan işin
esasına ilişkin rapor, itiraz konusu KHK kuralları, dayanılan Anayasa kuralı ve bunların
gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp
düşünüldü:

A- İtirazın Gerekçesi

7. Başvuru kararında özetle; itiraz konusu kuralların 666 sayılı KHK ile
düzenlendiği, KHK’nın dayanağı olan 6223 sayılı Yetki Kanunu uyarınca doğrudan mali
konularda KHK çıkarmanın mümkün olmadığı, bu nedenle kuralların, Yetki Kanunu
kapsamında olmadığı belirtilerek Anayasa’nın 91. maddesine aykırı olduğu ileri
sürülmüştür.

B- Anayasa’ya Aykırılık Sorunu

8. İtiraz konusu kurallar, 666 sayılı KHK’yla belirlenen ücret ve tazminatın,
657 sayılı Kanun’un 152. maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “A- Özel Hizmet
Tazminatı ” bölümünün (ğ) bendinde yer alanlardan merkez teşkilatına ait uzman unvanlı
kadrolara ödeneceğini düzenlemektedir.

9. Kurallar, 375 sayılı KHK’ya 666 sayılı KHK ile eklenmiştir. 666 sayılı
KHK, 6.4.2011 tarihli ve 6223 sayılı Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir
Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve
Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu kapsamında çıkarılan
KHK’lardandır.

1- Kanun Hükmünde Kararnamelerin Yargısal Denetimi
Hakkında Genel Açıklama

10. Anayasa’nın 91. maddesinde düzenlenen KHK’lar, işlevsel yönden
yasama işlemi niteliğinde olduğundan yargısal denetimlerinin yapılması görev ve yetkisi
Anayasa’nın 148. maddesi ile Anayasa Mahkemesine verilmiştir. Yargısal denetimde
KHK’nın, öncelikle yetki kanununa sonra da Anayasa’ya uygunluğu sorunlarının
çözümlenmesi gerekir. Her ne kadar, Anayasa’nın 148. maddesinde KHK’ların yetki
kanunlarına uygunluğunun denetlenmesinden değil, yalnızca Anayasa’ya biçim ve esas
bakımlarından uygunluğunun denetlenmesinden söz edilmekte ise de Anayasa’ya uygunluk
denetiminin içerisine öncelikle KHK’nın yetki kanununa uygunluğunun denetimi girer.
Çünkü Anayasa’da, Bakanlar Kuruluna ancak yetki kanununda belirtilen sınırlar içinde KHK
çıkarma yetkisi verilmesi öngörülmüştür. Yetkinin dışına çıkılması, KHK’yı Anayasa’ya
aykırı duruma getirir.11. Dayanaklarını doğrudan doğruya Anayasa’dan alan olağanüstü hâl
KHK’larından farklı olarak, olağan dönemlerdeki KHK’larm bir yetki kanununa dayanması
zorunludur. Bu nedenle, KHK’lar ile dayandıkları yetki kanunu arasında çok sıkı bir bağ
vardır. KHK’nın yetki kanunu ile olan bağı, KHK’yı aynen ya da değiştirerek kabul eden
kanun ile kesilir. KHK’nın Anayasa’ya uygun bir yetki kanununa dayanması, geçerliliğinin
ön koşuludur. Bir yetki kanununa dayanmadan çıkarılan KHK’larm içeriği Anayasa’ya
aykırılık oluşturmasa bile bunların Anayasa’ya uygunluğundan söz edilemez.

12. KHK’larm Anayasa’ya uygunluk denetimi, kanunların denetiminden
farklıdır. Anayasa’nın 11. maddesinde, “Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.”
denilmektedir. Bu nedenle kanunların denetiminde, onların yalnızca Anayasa kurallarına
uygun olup olmadıkları saptanır. KHK’lar ise konu, amaç, kapsam ve ilkeleri yönünden hem
dayandıkları yetki kanununa hem de Anayasa’ya uygun olmak zorundadırlar.

13. Anayasa’da kimi konuların KHK’larla düzenlenmesi yasaklanmaktadır.
Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrasında “...sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı
kalmak üzere, Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel
haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümde yer alan siyasî haklar ve ödevler
kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez. ” denilmiştir. Bu kural gereğince, Türkiye
Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kuruluna ancak KHK’yla düzenlenmesi yasaklanmış alana
girmeyen konularda KHK çıkarma yetkisi verebilir.

14. Anayasa’nın herhangi bir maddesinde kanunla düzenleneceği öngörülen
bir konunun, Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrasının açıkça yasakladığı hükümler ile
ilgili olmadıkça ya da Anayasa’nın 163. maddesinde olduğu gibi KHK çıkarılamayacağı
açıkça belirtilmedikçe, KHK ile düzenlenmesi Anayasa’ya aykırılık oluşturmaz.

2- İtiraz Konusu Kuralların 6223 Sayılı Yetki Kanunu
Kapsamında Olup Olmadığının İncelenmesi

15. Anayasa’nın 91. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yetki kanununda,
çıkarılacak KHK’nın amacının, kapsamının, ilkelerinin, kullanma süresinin ve bu süre içinde
birden fazla KHK çıkarılıp çıkarılamayacağının gösterilmesi gerekir. Buna göre bir
KHK’nın Anayasa’ya uygun olduğunun kabulü öncelikle konu, amaç, kapsam ve ilkeleri
yönünden dayandığı yetki kanununa uygun olmasına bağlıdır. Bu bağlamda, Anayasa’nın
ikinci kısmının “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler" başlıklı üçüncü bölümünde
düzenlenen haklar içinde kalan ve Anayasa’nın 91. maddesinde belirtilen KHK’yla
düzenlenemeyecek yasak alan içinde bulunmayan kamu görevlilerinin mali ve sosyal
haklarının 6223 sayılı Yetki Kanunumun kapsamında kalması durumunda, KHK’yla
düzenlenmesinde Anayasa’ya aykın bir durumun olmayacağı açıktır.

16. 6223 sayılı Yetki Kanunu’nun amacını düzenleyen 1. maddesinin (1)
numaralı fıkrasının (b) bendinde, kapsamına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı aynı maddenin
(2) numaralı fıkrasının (b) bendi ile bu bendin (7) numaralı alt bendinde ve ilkeler ile yetki
süresine ilişkin hükümlerin yer aldığı 2. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendinde,
kamu personelinin “atanma, nakil, görevlendirilme, seçilme, terfi, yükselme, görevden
alınma ve emekliye sevk edilme usul ve esasları ”ndan söz edilmiş, ancak mali haklara ilişkin
bir ibareye yer verilmemiştir. Bununla birlikte, 6223 sayılı Yetki Kanunu’nda öngörüldüğü
üzere;- Mevcut bakanlıkların birleştirilmesine veya kaldırılmasına, yeni bakanlıklar
kurulmasına,

- Mevcut bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların mevcut, birleştirilen veya yeni
kurulan bakanlıklar bünyesinde hizmet birimi olarak yeniden düzenlenmesine,

- Mevcut bakanlıklar ile birleştirilen veya yeni kurulan bakanlıkların görev,
yetki, teşkilat ve kadrolarının düzenlenmesine, taşrada ve yurt dışında teşkilatlanma
esaslarına,

ilişkin düzenlemeler söz konusu olduğunda, mali haklara dair düzenlemelerin
de yapılması mümkündür. Mevcut veya yeni ihdas edilen ya da bir başka bakanlıkla
birleştirilen bakanlıkların görev, yetki, teşkilat ve kadrolarının düzenlenmesiyle ilgili
olmayan hususlar 6223 sayılı Yetki Kanunu’nun kapsamında bulunmadığından, KHK’yla
doğrudan mali haklarda bir düzenleme yapılamaz. Bir başka ifadeyle, 6223 sayılı Yetki
Kanunu’nun amaç, kapsam ve ilkeleri bakımından kamu personelinin mali ve sosyal
haklarına ilişkin olarak Bakanlar Kuruluna doğrudan bir düzenleme yapma yetkisini
vermediği, ancak mali ve sosyal haklarla ilgili hükümlerin 6223 sayılı Yetki Kanunu’nun
amacı ve kapsamına giren konularda yapılan düzenlemelerin doğal sonucu olması
durumunda mümkün olabileceği, 6223 sayılı Yetki Kanunu’nda öngörülen amaç, kapsam ve
ilkeleriyle bağlantılı olmaksızın sırf mali konularda bir düzenleme yapılamayacağı açıktır.

17. İtiraz konusu kurallardan ilki, 375 sayılı KHK’nın ek 10. maddesinin
birinci fıkrasının, 20.8.2016 tarihli ve 6745 sayılı Kanun’la yapılan değişiklik öncesinde
yürürlükte bulunan (c) bendinde yer alan “...uzman,... ” ibaresidir. İtiraz konusu diğer kural
ise, KHK’ya ekli (III) sayılı Ücret ve Tazminat Gösterge Cetveli’nin, 6745 sayılı Kanun’la
yapılan değişiklik öncesinde yürürlükte bulunan (1) numaralı sırasında yer alan “...657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “A-
Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (ğ) bendinde yer alanlardan merkez teşkilatına ait
uzman unvanlı... " ibaresi olup anılan ibare, “Hazine Uzmanları” yönünden incelenmiştir.

18. 666 sayılı KHK’nın itiraz konusu kurallarıyla, KHK ile belirlenen ücret
ve tazminatın, 657 sayılı Kanun’un 152. maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “A- Özel
Hizmet Tazminatı” bölümünün (ğ) bendinde yer alanlardan merkez teşkilatına ait uzman
unvanlı kadrolara ödeneceği belirtilerek, anılan personelin mali haklarına ilişkin bir
düzenleme yapılmıştır. Oysa 6223 sayılı Yetki Kanunu’nda kamu görevlilerinin “atanma,
nakil, görevlendirilme, seçilme, terfi, yükselme, görevden alınma ve emekliye sevk edilme
usul ve esasları”nâan söz edilmiş, ancak mali haklara ilişkin bir ibareye yer verilmemiştir.
Diğer yandan, kurallarda öngörülen mali haklara ilişkin hüküm, mevcut veya yeni ihdas
edilen ya da bir başka bakanlıkla birleştirilen bakanlıkların görev, yetki, teşkilat ve
kadrolarının düzenlenmesiyle bağlantılı ve bunların zorunlu sonucu olmayıp doğrudan mali
haklara ilişkin bir düzenleme niteliğindedir.

19. Açıklanan nedenlerle kurallar, 6223 sayılı Yetki Kanunu kapsamında
bulunmadığından Anayasa’nın 91. maddesine aykırıdır. İptalleri gerekir.

IV- HÜKÜM

27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Karamame’ye 11.10.2011
tarihli ve 666 sayılı Kanun Hükmünde Karamame’nin 1. maddesiyle eklenen;A- Ek 10. maddenin birinci fıkrasının, 20.8.2016 tarihli ve 6745 sayılı
Kanun’la yapılan değişiklik öncesinde yürürlükte bulunan (c) bendinde yer alan
“...uzman,... ” ibaresinin,

B- (III) sayılı Ücret ve Tazminat Gösterge Cetveli’nin, 6745 sayılı Kanun’la
yapılan değişiklik öncesinde yürürlükte bulunan (1) numaralı sırasında yer alan “...657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “A-
Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (ğ) bendinde yer alanlardan merkez teşkilatına ait
uzman unvanlı... ” ibaresinin “Hazine Uzmanları” yönünden,

Anayasa’ya aykırı olduklarına ve İPTALLERİNE, 12.4.2017 tarihinde
OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan Başkanvekili Başkanvekili
Zühtü ARSLAN Burhan ÜSTÜN Engin YILDIRIM

Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye Üye
Serruh KALELİ Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye
Recep KÖMÜRCÜ

Üye
Nuri NECİPOĞLU

Üye
Hicabi DURSUN

Üye Üye
Celal Mümtaz AKINCI Muammer TOPAL

Üye
M. Emin KUZ

Üye Üye
Haşan Tahsin GÖKCAN Kadir ÖZKAYA

Üye
Rıdvan GÜLEÇ

Üye
Recai AKYEL

Üye
Yusuf Şevki HAKYEMEZ

 

 

 

 

 


Kaynak Metin
(Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
Söz Konusu Mahkeme Kararında İptal İstemine Konu Olan Mevzuat (2)
Söz Konusu Yargı Kararının ilgili olduğu Mevzuat (1)
Söz Konusu Yargı Kararının Metinsel Değişiklik Yaptığı Mevzuat (1)
" *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul