• Dava Türü: İptal Davası
  • Süreç:
  • Karar Türü: İptal
  • KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Yürürlükte
  • Esas No: 2021/85
  • Karar No: 2022/60
  • Karar Tarihi: 01.06.2022
Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
18 Ağustos 2022 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31927 
 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 
 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: 
Esas Sayısı : 2021/85 
Karar Sayısı: 2022/60 
Karar Tarihi: 1/6/2022 
 
İPTAL DAVASINI AÇAN: Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri Engin ALT AY, 
Özgür ÖZEL, Engin ÖZKOÇ ile birlikte 132 milletvekili 
 
İPTAL DAVASININ KONUSU: 29/6/2021 tarihli ve (74) numaralı Fiyat İstikrarı 
Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Karamam esi’n in; 
 
A. Tümünün, Anayasa’nm 2., 104. ve 167. maddelerine aykırılığı İleri sürülerek 
iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına, 
 
B. 1. 2. maddesinin; 
 
a. (1) numaralı fıkrasının, 
 
b. (2) numaralı fıkrasında yer alan “...ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Başkanından ...” ibaresinin, 
 
2. 3. maddesinin, 
 
3. 5. maddesinin 
 
Anayasa’nm 2., 6., 8., 13., 20. ve 104. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek 
iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebidir. 
 
I. İPTALİ İSTENEN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ 
KURALLARI 
 
îptali talep edilen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (CBK) şöyledir: 
 
“FİYAT İSTİKRARI KOMİTESİ HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI 
KARARNAMESİ 
 
Amaç ve kapsam 
 
MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, Fiyat İstikrarı 
Komitesinin kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 
 
(2) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Fiyat İstikrarı Komitesinin yapısı ve 
faaliyetleri ile bu kapsamda gerçekleştirilecek iş ve işlemleri kapsar. 
 
Fiyat İstikrarı Komitesi 
 
MADDE 2- (1) Fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesine ve sürdürülmesine 
katkı sağlamak amacıyla Fiyat İstikrarı Komitesi kurulmuştur. 
 
 
 
(2) Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanlığının koordinasyonunda, 
Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Strateji ve 
Bütçe Başkanı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanından oluşur. 
 
(3) Fiyat İstikrarı Komitesi, gerekli görmesi halinde ilgili sivil toplum kuruluşları, 
üniversiteler ve özel sektör temsilcilerini toplantılarına davet edebilir. 
 
Fiyat İstikrarı Komitesinin görev ve yetkileri 
 
MADDE 3- (1) Fiyat İstikrarı Komitesinin görev ve yetkileri şunlardır: 
 
a) Para ve maliye politikaları arasındaki eşgüdümü gözetmek suretiyle fiyat 
istikrarını sağlamaya yönelik yapısal politika önerileri geliştirmek. 
 
b) Fiyat istikrarını tehdit eden riskleri izleyerek alınması gereken tedbirleri belirlemek 
ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar 
almak. 
 
c) Kamu tarafından belirlenen ya da yönlendirilen fiyatların, fiyat istikrarı odağında 
uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar almak. 
 
Sekretarya 
 
MADDE 4- (1) Fiyat İstikrarı Komitesinin sekretarya hizmetleri, Hazine ve Maliye 
Bakanlığınca yürütülür. 
 
(2) Sekretaryanın görev ve yetkileri şunlardır: 
 
a) Fiyat İstikrarı Komitesi toplantılarının gündemini, üyelerin önerileri 
doğrultusunda belirlemek. 
 
b) Toplantı davetinin yapılması, gündeme ilişkin dokümanların üyelerle paylaşılması 
ile diğer toplantı hazırlıklarını yürütmek. 
 
c) Toplantılarda alınan kararların uygulanmasına yönelik izleme ve değerlendirme 
raporlarını hazırlamak ve Fiyat İstikrarı Komitesine sunmak. 
 
ç) Fiyat İstikrarı Komitesi çalışmalarına ilişkin gerekti diğer faaliyetleri ilgili kurum 
ve kuruluşlar ile işbirliği içinde yürütmek. 
 
d) Fiyat İstikrarı Komitesinin görev alanıyla ilgili Fiyat İstikrarı Komitesi tarafından 
verilen diğer işleri yapmak. 
 
Bilgi isteme 
 
MADDE 5- (1) Fiyat İstikrarı Komitesi, görev alanına giren konularla ilgili her türlü 
bilgi ve belgeyi, kamu kurum ve kuruluşlarından isteme yetkisine sahiptir. Kamu kurum 
ve kuruluşları, talep edilen bilgi ve belgeyi Fiyat İstikrarı Komitesinin belirleyeceği şekil 
ve süre içerisinde vermekle yükümlüdür. 
 
 
 
Yürürlük 
 
MADDE 6- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
 
MADDE 7- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı 
yürütür." 
 
il İlk İnceleme 
 
1. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca Zühtü ARSLAN, Haşan Tahsin 
GÖKCAN, Kadir Özkaya, Engin YILDIRIM, Hicabi DURSUN, Celal Mümtaz AKINCI, 
Muammer TOPAL, M. Emin KUZ, Rıdvan GÜLEÇ, Recai AKYEL, Yusuf Şevki 
HAKYEMEZ, Yıldız SEFERİNOĞLU, Selahaddin MENTEŞ, Basri BAĞCI ve İrfan 
FİDAN’ın katılımlarıyla 22/9/2021 tarihinde yapılan ilk inceleme toplantısında dosyada 
eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine, yürürlüğü durdurma talebinin esas 
inceleme aşamasında karara bağlanmasına OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir. 
 
III. ESASIN İNCELENMESİ 
 
2. Dava dilekçesi ve ekleri, Raportör Burak FIRAT tarafından hazırlanan işin esasına 
ilişkin rapor, dava konusu CBK kuralları, dayanılan Anayasa kuralları ile bunların gerekçeleri 
okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü: 
 
A. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Anayasal Çerçevesi ve Yargısal 
Denetimi 
 
3. 21/1/2017 tarihli ve 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun ile Anayasa'nın bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan 
değişikliklerle yeni bir hükümet sistemine geçilmiş ve buna bağlı olarak Cumhurbaşkanı ’mn 
görev ve yetkileri yeniden düzenlenmiştir. Anayasa’nın 8. maddesinde, yürütme yetkisi ve 
görevinin Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kuruluna ait olduğu ifade edilmekte iken maddede 
yapılan değişiklikle Bakanlar Kurulu kaldırılarak yürütme yetkisi ve görevi tek başına 
Cumhurbaşkanı'na verilmiştir. Anayasa’da Bakanlar Kuruluna verilen görev ve yetkilere 
ilişkin maddelerde de aynı doğrultuda değişiklik yapılarak daha önce Bakanlar Kuruluna ait 
olan görev ve yetkilerin Cumhurbaşkanı tarafından yerine getirilmesi öngörülmüştür. 
 
4. Yeni hükümet sisteminin en önemli özelliklerinden biri Cumhurbaşkanı’na 
"Cumhurbaşkanlığı kararnamesi adı altında düzenleme yapma yetkisinin tanınmasıdır. 
CBK'ların en belirgin özelliği ise Cumhurbaşkanı’na belirli konularda ilk elden düzenleme 
yapma yetkisinin verilmiş olmasıdır. Yürütmenin diğer düzenleyici işlemlerinden farklı olarak 
Cumhurbaşkanı Anayasa’da belirlenen yetki çerçevesinde herhangi bir kanuna dayanmadan 
ya da yasama organının onayı olmadan CBK'lar yoluyla düzenleme yapabilecektir. 
 
5. Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının birinci cümlesinde 
Cumhurbaşkanı’mn yürütme yetkisine ilişkin konularda CBK çıkarabileceği hüküm altına 
alınmıştır. Düzenlemeyle yürütme yetkisine ilişkin olmak kaydıyla CBK çıkarma konusunda 
Cumhurbaşkanı’na genel bir yetki verilmiştir. Maddenin gerekçesinde, yeni hükümet sistemi 
 
 
 
gözetilerek Cumhurbaşkanı’nın genel siyasetin yürütülmesinde yürütme yetkisi ile ilgili 
olarak ihtiyaç duyduğu konularda CBK çıkarabilmesine imkân tanımak amacıyla ilk elden 
düzenleme yapma yetkisinin tanındığı ifade edilmiştir. 
 
6. Cumhurbaşkanı’na yürütme yetkisine ilişkin konularda CBK çıkarma yetkisinin 
genel olarak verilmesinin yanı sıra Anayasa’nın diğer bazı maddelerinde belirtilen kimi 
konuların CBK ile düzenleneceği ayrıca ifade edilmiştir. Bu kapsamda Anayasa’nın 104. 
maddesinin dokuzuncu fıkrasında, üst kademe kamu yöneticilerinin atanmalarına ilişkin usul 
ve esasların; 106. maddesinin on birinci fıkrasında, bakanlıkların kurulması, kaldırılması, 
görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulmasının; 108. 
maddesinin dördüncü fıkrasında Devlet Denetleme Kurulunun işleyişi, üyelerinin görev süresi 
ve diğer özlük işlerinin; 118. maddesinin altıncı fıkrasında, Millî Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliğinin teşkilatı ve görevlerinin CBK’larla düzenleneceği hüküm altına alınmıştır. 
Anayasa’nın 123. maddesinin üçüncü fıkrasında ise kamu tüzel kişiliğinin kanunla veya CBK 
ile kurulacağı belirtilmiştir. 
 
7. Anayasa’nın 148. maddesinde CBK’larm şekil ve esas bakımdan Anayasa’ya 
uygunluğunun denetlenmesi öngörülmüş, yargısal denetim görev ve yetkisi de Anayasa 
Mahkemesine verilmiştir. 
 
8. Anayasa’da Cumhurbaşkanı'na CBK çıkarma yetkisi verilmekle birlikte bu yetki 
sınırsız değildir. Kanunlardan farklı olarak Anayasa’da CBK’yla düzenlenecek konular 
sınırlandırılmıştır. Konu bakımından yetki yönünden getirilen bu sınırlamalar Anayasa’nın 
104. maddesinin on yedinci fıkrasının ilk dört cümlesinde düzenlenmiştir. 
 
9. Anılan fıkranın birinci cümlesinde Cumhurbaşkanı’nm yürütme yetkisine ilişkin 
konularda CBK çıkarabileceği ifade edilmiştir. Buna göre yürütme yetkisine ilişkin konular 
dışında CBK ile düzenleme yapılması mümkün değildir. 
 
10. Fıkranın ikinci cümlesinde ''Anayasa’nın ikinci kısmının birinci ve ikinci 
bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan 
siyasi haklar ve ödevlerin” CBK’yla düzenlenemeyeceği belirtilmiştir. Bu hüküm uyarınca 
belirtilen alanlarda CBK ile düzenleme yapılamaz. 
 
11. Fıkranın üçüncü cümlesinde de Anayasa’da münhasıran kanunla düzenlenmesi 
öngörülen konularda CBK çıkarılamayacağı hüküm altına alınmıştır. Ancak Anayasa’da 
hangi konuların münhasıran kanunla düzenleneceğine ilişkin özel bir hüküm 
bulunmamaktadır. Bununla birlikte Anayasa Mahkemesinin yerleşik içtihadında anayasa 
koyucunun kanunla düzenlenmesini öngördüğü konuların bu kapsamda görülmesi gerektiği 
kabul edilmektedir (AYM, E.2016/150, K.2017/179, 28/12/2017, § 57; E.2016/180, 
K.2018/4, 18/1/2018, § 17; E.2017/51, K.2017/163, 29/11/2017, § 13; E.2016/139, 
K.2016/188, 14/12/2016, § 9; E.2013/47, K.2013/72, 6/6/2013). Buna göre Anayasa’da 
kanunla düzenleneceği belirtilen alanlarda Cumhurbaşkanı’nm CBK çıkarma yetkisi 
bulunmamaktadır. 
 
12. Fıkranın dördüncü cümlesinde ise kanunda açıkça düzenlenen konularda CBK 
çıkarılamayacağı ifade edilmiştir. Anılan hükme göre Cumhurbaşkanı'nın yürütme yetkisine 
ilişkin konularda CBK çıkarabilmesi için CBK’yla düzenlenecek konunun kanunlarda açıkça 
 
 
 
düzenlenmemiş olması gerekir. 
 
13. CBK’larm yukarıda belirtilen konu bakımından yetki kurallarına uygun olarak 
çıkarılması gerekmektedir. Aksi takdirde içeriği Anayasa’ya aykırılık oluşturmasa bile bu 
düzenlemelerin Anayasa’ya uygunluğundan söz edilemez. Dolayısıyla CBK’larm yargısal 
denetiminde öncelikle Anayasa’nm 104. maddesinin on yedinci fıkrasında belirtilen konu 
bakımından yetki kurallarına uygunluğunun ele alınması gerekir. Anılan fıkra yönünden 
herhangi bir aykırılık tespit edilmemesi durumunda ise bu defa CBK’larm içerik yönünden 
Anayasa’ya uygunluk denetimi yapılmalıdır. 
 
B. CBK’nm Tümünün İncelenmesi 
 
1. İptal Talebinin Gerekçesi 
 
14. Dava dilekçesinde özetle; Anayasa'nın 106. maddesinin on birinci fıkrasına göre 
bakanlık ve bakanlık teşkilatının CBK’lar ile düzenlenebileceği, dava konusu CBK ile 
kurulan Fiyat İstikrarı Komitesinin (Komite) ise herhangi bir bakanlık teşkilatı içinde yer 
almadığı, kamu tüzel kişiliği de bulunmayan Komitenin Anayasa’nın 123. maddesinin üçüncü 
fıkrası kapsamında da olmadığı, dolayısıyla Anayasa’nın 106. ve 123. maddelerinin son 
fıkraları birlikte değerlendirildiğinde Komitenin kuruluş ve görevlerinin CBK ile 
düzenlenemeyeceği, öte yandan 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası Kanunu’nun 4. maddesinde fiyat istikrarını sağlama görevinin Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasında (Banka) olduğu, Bankanın fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı 
para politikasını ve kullanacağı para politikası araçlarını doğrudan belirlemeye ve 
uygulamaya yetkili kılındığı, dava konusu CBK ile fiyat istikrarını sağlama görevinin 
Komiteye verilerek 1211 sayılı Kanun’da açıkça düzenlenen konulara ilişkin düzenleme 
yapıldığı, Bankanın bağımsızlığının Komiteye verilen görev ve yetkilerle ortadan kaldırıldığı, 
CBK kurallarının belirsiz ve muğlak olduğu belirtilerek dava konusu CBK’nın tümünün 
Anayasa’nın 2., 104. ve 167. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür. 
 
2. Anayasa’ya Aykırılık Sorunu 
 
15. Dava dilekçesinde konu bakımından yetki yönünden kuralın Anayasa’nın 2. ve 
167. maddelerine de aykırı olduğu ileri sürülmüş ise de CBK’ya ilişkin konu bakımından 
yetki kuralları Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasında düzenlendiğinden bu 
husustaki inceleme anılan fıkra kapsamında yapılacaktır. 
 
16. Dava konusu CBK, fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesine ve 
sürdürülmesine katkı sağlama amacı taşıyan Komitenin kuruluşunu, üstlendiği görevleri, 
sahip olduğu yetkileri ve bu görev ve yetkileri kullanırken ihtiyaç duyacağı sekretarya 
hizmetleri gibi diğer hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. 
 
17. Anayasa'nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının üçüncü cümlesinde 
Anayasa’da münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda CBK çıkarılamayacağı 
hükmüne yer verilmiştir. Anayasa koyucunun bir konunun kanunla düzenlenmesini özel 
olarak öngörmesi bu alanın münhasıran kanunla düzenlenmesini istediği anlamına gelir. Bu 
kapsamda Anayasa, bir konunun kanunla düzenleneceğini öngörmüşse bu konuda CBK 
çıkarılamaz. Bununla birlikte Anayasa’da CBK'larla düzenleneceği özel olarak öngörülen 
 
 
 
konulara ilişkin Anayasa hükümlerinin açıkça izin verdiği hususlarda CBK’larla düzenleme 
yapılabilir (AYM, E.2019/105, K.2020/30,12/6/2020, § 19). 
 
18. Anayasa’nın 123. maddesinin birinci fıkrasına göre “İdare, kuruluş ve 
görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir.” Ancak Anayasa’nın 106. maddesinin on 
birinci fıkrasında “Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı 
ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir. ” 
denilmek suretiyle bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı 
ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması yönünden CBK’larla düzenleme yapılmasına 
açıkça izin verilmiştir. 
 
19. CBK’nın 2. maddesinin (2) numaralı fıkrasında Komitenin Hazine ve Maliye 
Bakanlığının koordinasyonunda hazine ve maliye bakanı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, 
enerji ve tabii kaynaklar bakanı, sanayi ve teknoloji bakanı, tarım ve orman bakanı, ticaret 
bakanı, strateji ve bütçe başkanı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanından 
oluşacağı belirtilmiştir. Anılan CBK’nın 3. maddesinde de para ve maliye politikaları 
arasında eş güdümü gözetmek suretiyle fiyat istikrarını sağlamaya yönelik yapısal politika 
önerileri geliştirmek, fiyat istikrarını tehdit eden riskleri izleyerek alınması gereken tedbirleri 
belirlemek, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar 
almak ve kamu tarafından belirlenen ya da yönlendirilen fiyatların fiyat istikrarı odağında 
uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar almak Komitenin görev ve yetkileri arasında 
sayılmıştır. 
 
20. Komitenin kuruluşu, görev ve yetkileri ile üye yapısı dikkate alındığında merkezî 
idare içinde yer alan, tüzel kişiliği bulunmayan, Cumhurbaşkanlığı veya herhangi bir bakanlık 
teşkilatına dâhil olmayan kendine özgü bir idari birim olduğu anlaşılmaktadır. 
 
21. Kamu tüzel kişiliği bulunmayan, herhangi bir bakanlığın merkez veya taşra 
teşkilatına da dâhil olmayan idari bir birimin kuruluşu ile görev ve yetkilerinin CBK’yla 
düzenlenmesi Anayasa’nın 106. maddesinin on birinci fıkrasında öngörülen "Bakanlıkların 
kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra 
teşkilatlarının kurulması Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir” şeklindeki kural 
kapsamında değildir. Ayrıca bu husus Anayasa’da CBK ile düzenleneceği özel olarak 
öngörülen diğer konulardan da değildir. Dolayısıyla kamu tüzel kişiliği bulunmayan ve 
Cumhurbaşkanlığı veya herhangi bir bakanlık teşkilatına dâhil olmayan Komitenin kuruluşu 
ile görev ve yetkilerinin belirlenmesi Anayasa’da CBK ile düzenleneceği özel olarak 
öngörülen konulardan değildir (AYM, E.2021/88, K.2021/105, 30/12/2021). 
 
22. Öte yandan Anayasa’nın 123. maddesinde düzenlenen idarenin kanuniliği ilkesi, 
idarenin kuruluşu ile görev ve yetkilerinin kanunla düzenlenmesini gerekli kılar (AYM, 
E.2013/114, K.2014/184,4/12/2014, § 136, AYM, E.2012/102, K.2012/207, 27/12/2012). 
 
23. Dava konusu CBK, idari teşkilat içerisinde yeni bir birimin doğrudan kuruluşu ile 
görev ve yetkilerine ilişkin olup belirtilen hususlar Anayasa’nın 123. maddesi uyarınca 
kanunla düzenlenmelidir. Bu itibarla CBK ile Anayasa’nın 123. maddesi bağlamında 104. 
maddesinin on yedinci fıkrasının üçüncü cümlesine aykırı şekilde düzenleme yapıldığı 
anlaşılmaktadır. 
 
 
 
24. Açıklanan nedenlerle CBK’nın tümü, Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci 
fıkrasının üçüncü cümlesine aykırıdır. İptali gerekir. 
 
Muammer TOPAL, Rıdvan GÜLEÇ, Selahaddin MENTEŞ ve Basri BAĞCI bu 
görüşe katılmamışlardır. 
 
CBK’nın tümü Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının üçüncü cümlesine 
aykırı görülerek iptal edildiğinden konu bakımından yetki yönünden anılan fıkranın birinci, 
ikinci ve dördüncü cümleleri ile içerik bakımından ayrı bir inceleme yapılmasına gerek 
görülmemiştir. 
 
CBK’nın tümü Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının üçüncü cümlesine 
aykırı görülerek iptal edildiğinden iptali talep edilen diğer maddeleri ayrıca incelenmemiştir. 
 
IV. YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI TALEBİ 
 
25. Dava dilekçesinde özetle, dava konusu kuralların uygulanması hâlinde telafisi 
güç veya imkânsız zararların doğabileceği belirtilerek yürürlüğünün durdurulmasına karar 
verilmesi talep edilmiştir. 
 
29/6/2021 tarihli ve (74) numaralı Fiyat İstikrarı Komitesi Hakkında 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin tümüne yönelik yürürlüğün durdurulması talebinin 
koşulları oluşmadığından REDDİNE 1/6/2022 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir. 
 
V. HÜKÜM 
 
29/6/2021 tarihli ve (74) numaralı Fiyat İstikrarı Komitesi Hakkında 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin tümünün konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya 
aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Muammer TOPAL, Rıdvan GÜLEÇ, Selahaddin MENTEŞ 
ile Basri BAĞCI’ın karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA 1/6/2022 tarihinde karar verildi. 
 
Başkan 
ZühtüARSLAN 
 
Başkanvekili 
Haşan Tahsin GÖKCAN 
 
Başkanvekili 
Kadir ÖZKAYA 
 
Üye 
Engin YILDIRIM 
 
Üye 
Hicabi DURSUN 
 
Üye 
Muammer TOPAL 
 
Üye 
M. Emin KUZ 
 
Üye 
Rıdvan GÜLEÇ 
 
Üye 
Recai AKYEL 
 
 
 
Üye 
Yusuf Şevki HAKYEMEZ 
 
Üye 
Yıldız SEFERİNOĞLU 
 
Üye 
Selahaddin MENTEŞ 
 
Üye 
Basri BAĞCI 
 
Üye 
îrfan FİDAN 
 
Üye 
Kenan YAŞAR 
 
 
 
Esas Sayısı : 2021/85 
Karar Sayısı: 2022/60 
 
KARŞIOY GEREKÇESİ 
 
1. Çoğunluk tarafından Fiyat İstikrarı Komitesi Hakkındaki 74 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin tümünün konu bakımından yetki kurallarına uygun 
olmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiştir. 
 
2. Çoğunluk bu görüşüne gerekçe olarak, oluşturulan bu yapının herhangi bir 
bakanlık teşkilatı bünyesinde bulunmaması nedeniyle Anayasa'nın 106/son maddesi 
kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (CBK) ile düzenlenebilecek bir alana dahil 
olmadığı, ayrıca kamu tüzel kişiliğinin olmaması nedeniyle de Anayasa'nın 123/son 
maddesinin tatbik imkanının bulunmadığı hususlarını ileri sürmüştür. 
 
3. 74 sayılı CBK’nın muhtevasına bakıldığında, fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis 
edilmesi amacıyla; Hazine ve Maliye Bakanlığının koordinasyonunda, Hazine ve Maliye 
Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Strateji ve Bütçe Başkanı ile 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanından oluşan bir komitenin teşkiline karar 
verildiği görülmektedir (74 sayılı CBK 2/2 md.). 
 
4. Oluşturulan bu komitenin icra edeceği fonksiyon söz konusu CBK’nın 3. 
maddesinde; fiyat istikrarını sağlamaya yönelik yapısal politika önerileri geliştirmek ve alman 
kararların uygulanmasını sağlamak şeklinde tanımlanmıştır. 
 
5. CBK’nın 4. maddesinde sekretarya faaliyetleri, 5. maddesinde ise görev alanı ile 
ilgili bilgi toplamaya yönelik yetkisi düzenlenmiştir. 
 
6. 74 sayılı CBK ile oluşturulan yapının hacmi ve nitelikleri gözetildiğinde bir tüzel 
kişilik vasfında olmadığında tereddüt bulunmamaktadır. Diğer yandan söz konusu yapının bir 
bakanlık birimi özelliği taşımadığı da aşikardır. 
 
7. Komiteyi oluşturan birimlerin nitelikleri dikkate alındığında bunlardan müteşekkil 
bir tüzel kişiliğin ihdas edilmesi veya bu birimlerin bir bakanlık bünyesine monte edilmesi de 
mümkün gözükmemektedir. Zira diğer icracı unsurlar yanında komitede yer verilen Merkez 
Bankası’nın, 1211 sayılı Kanunun 4/4. maddesinde tanımlanan bağımsız niteliği onun idari bir 
tüzel kişiliğin veya her hangi bir bakanlığın bünyesinde yer almasını mümkün kılmamaktadır. 
 
8. îptal talebine konu edilen CBK ile oluşturulan yapının bir kamu tüzel kişiliği veya 
bakanlık birimi olarak tanımlanmaya çalışılması çoğunluğu iptal sonucuna götüren en büyük 
yanılgıdır. 
 
9. Dahası içerisinde bağımsız birimlerinde olduğu farklı unsurlardan oluşan bir 
faaliyetin yerine getirilmesi noktasında CBK koyucuyu kamu tüzel kişiliği oluşturmak veya 
bakanlık teşkilatı bünyesinde kalmak seçeneklerine mahkûm kılmaktadır. Bu durum ise 
yürütmenin dinamik yapısı ile örtüşmemektedir. 
 
10. Komitenin hiyerarşik bir yapısının olmaması, Hazine ve Maliye Bakanlığının 
koordinasyon fonksiyonu icra etmesi ve faaliyetlerin bir sekretarya desteğiyle yürütülmesi 
dikkate alındığında CBK ile güdülen amacın, idari bir birim kurmaktan ziyade farklı 
 
 
 
unsurların iştiraki ile müşterek bir çalışma ekibi oluşturmak mahiyetinde olduğunu ortaya 
koymaktadır. 
 
11. Komitenin asli fonksiyon olarak “öneri geliştirmek” ve kendisi veya diğer kamu 
kuramlarınca alman kararların “uygulanmasına yönelik kararlar almak” şeklinde düzenlenen 
görev ve yetkileri konuyu yürütme salahiyeti sınırları dışına da taşımamaktadır. 
 
12. Anayasa’nın 104/17. maddesi Cumhurbaşkanı’na yürütmeye ilişkin konularda 
kararname çıkartma yetkisi vermekte olup 74 sayılı CBK.nın konu bakımından bu yetki 
kapsamı dışında kalmadığını değerlendirdiğimizden çoğunluğun iptal yönündeki görüşüne 
iştirak edilmemiştir. 
 
Üye 
Muammer TOPAL 
 
Üye 
Selahaddin MENTEŞ 
 
Üye 
Rıdvan GÜLEÇ 
 
Üye 
Basri BAĞCI
Dosyalar

Kaynak Metin
(Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
Söz Konusu Yargı Kararının Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat (1)
Söz Konusu Yargı Kararının ilgili olduğu Mevzuat (1)
" *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul