İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
 • KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Yürürlükte
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
İMKB Hisse Senedi Endeksleri Temel Kuralları hk.

Genelge No:391 
İstatistik Müdürlüğü
07/05/2012

Sayın Üyemiz/Genel Müdür,

İMKB Hisse Senedi Endeksleri Temel Kuralları ile ilgili olarak, Borsamız Yönetim

Kurulu'nun 03.05.2012 tarihli toplantısında;

1.07.05.2012 tarihinden itibaren İMKB Halka Arz Endeksinin (XHARZ) hesaplanmaya başlanmasına,

2.İMKB Hisse Senedi Endeksleri Temel Kuralları'na (Temel Kurallar) ilişkin 23.06.2011 tarihli, 370 sayılı Genelgenin iptal edilmesine ve İMKB Halka Arz Endeksine ilişkin hususları içerecek şekilde yeniden düzenlenen Temel Kuralların Ek'teki son halinin kabulüne,

3.İMKB Halka Arz Endeksi'nin fiyat ve getiri olarak hesaplanmasına, endeksin kodunun XHARZ, başlangıç tarihinin 27.04.2010, başlangıç değerinin İMKB 100 Endeksi'nin 26.04.2010 tarihli 2. seans kapanış değeri olan 59.043,16 olmasına,

4.İMKB Halka Arz Endeksi'nin 27.04.2010-04.05.2012 tarihleri arasında sadece 1. ve 2. seans kapanış değerlerinin hesaplanmasına, 07.05.2012 tarihinden itibaren ise gerçek zamanlı olarak hesaplanmaya başlanmasına, karar verilmiştir.

Bilgi edinilmesini rica ederiz.

Saygılarımızla,

İMKB HİSSE SENEDİ ENDEKSLERİ TEMEL KURALLARI
1.BÖLÜM: AMAÇ

İMKB Hisse Senedi Endeksleri, İMKB'de işlem gören hisse senetlerinin gruplar halinde ortak performanslarının ölçülmesi amacıyla oluşturulmuştur.

2.BÖLÜM: TANIMLAR VE GENEL KURALLAR

2.1.Piyasa Değeri

Piyasa değeri, sermayeyi temsil eden toplam hisse senedi sayısının hisse senedi fiyatı ile çarpılması suretiyle hesaplanır. Piyasa değerinin hesaplanmasında "eski" ve (varsa) "yeni" hisse senetlerinin fiyatları ayrı ayrı dikkate alınır. Ancak, işlem sırası açılmayan "yeni" hisse senetleri için ve esas sermaye sisteminde yapılan sermaye artırımlarında sermayenin tescil ve ilanına kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)'da oluşturulan geçici paylar için, "eski" hisse senedinin fiyatı dikkate alınır.

2.2.Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı

Fiili dolaşımdaki pay oranı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından, İMKB hisse senetleri piyasalarında işlem gören hisse senetlerinin halka açıklık oranlarım gösterir bir kavram olarak tanımlanmış olup, MKK tarafından hesaplanarak ilan edilir.

2.3.Fiili Dolaşımdaki Payların Piyasa Değeri

Fiili Dolaşımdaki Payların Piyasa Değeri, toplam piyasa değerinin fiili dolaşımdaki pay oranı ile çarpılması suretiyle hesaplanır.

2.4.A, B ve C Listeleri

İMKB pazarlarında işlem gören hisse senetlerinin SPK tarafından belirlenmiş kriterlere göre değerlendirilmesi suretiyle oluşturulan, alım satım esasları farklılaştırılmış ve farklı tedbirlerin uygulandığı listeleri ifade eder.

2.5.Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu

Kurumsal yönetim derecelendirme notu, SPK'nm "Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında, SPK tarafından belirlenmiş derecelendirme kuruluşları listesinde bulunan derecelendirme kuruluşları tarafından, şirketin bir bütün olarak tüm kurumsal yönetim ilkelerine uyumuna ilişkin olarak verilen notu ifade eder.

2.6.Döviz Kuru

T.C. Merkez Bankası tarafından ilan edilen Efektif Alış kurlarını ifade eder.

2.7.Fiyat ve Getiri Endeksleri

ÎMKB Hisse Senedi Endeksleri hem Fiyat hem de Getiri olarak hesaplanır. Fiyat Endeksi ve Getiri Endeksi arasındaki tek fark nakit temettü ödemelerinde ortaya çıkar. Nakit temettü ödemelerinde; Getiri Endeksinin bölen değerinde ödenen temettünün endekse dahil hisse senetlerine ağırlıkları oranında yatırıldığı varsayımıyla düzeltme yapılırken, Fiyat Endeksinin bölen değerinde ödenen temettünün portföy dışma çıkarıldığı varsayımıyla düzeltme yapılmaz.

2.8.Kapsam Dışı Hisse Senetleri

Gözaltı Pazarı'nda işlem gören hisse senetleri ile C listesinde yer alan hisse senetleri İMKB Hisse Senedi Endekslerinin hiçbirine dahil edilmez.

2.9.Endeksleri Hesaplamaya Başlama / Son Verme

Kapsamındaki hisse senedi sayısı sabit olan endeksler hariç olmak üzere, yeni bir endeksin hesaplanmaya başlanabilmesi için kapsamında yer alan şirket sayısının 5'e ulaşmış olması gerekir.

Hesaplanmakta olan herhangi bir endeksin kapsamındaki şirket sayısı 2'nin altına düşerse, yapılacak duyuruyu takip eden ikinci ayın ilk iş günü geçerli olacak şekilde endeksin hesaplanmasına son verilir,

2.10.Değerleme dönemi

İMKB 30, İMKB 50, İMKB 100 ve İMKB 10 Banka endekslerinin kapsamına ilişkin yapılan periyodik gözden geçirme sırasında, değerlemede kullanılan verilerin ait olduğu dönemi ifade eder, Değerleme dönemi, işlem hacmi verileri için Kasım, Şubat, Mayıs ve Ağustos aylarının son işlem gününden geriye doğru geçmiş 6 ay, piyasa değeri verileri için ise Kasım, Şubat, Mayıs ve Ağustos aylarının son işlem günüdür. Fiili dolaşımdaki pay oranı verileri için, periyodik gözden geçirme sırasında MKK tarafından ilan edilen son oranlar dikkate alınır,

2.11.Değerleme Günü

İMKB Temettü ve İMKB Temettü 25 Endekslerinin kapsamına ilişkin yapılan periyodik gözden geçirme sırasında, değerlemede kullanılan verilerin ait olduğu günü ifade eder. Değerleme günü piyasa değeri verileri için Kasım ve Mayıs aylarının son işlem günüdür. Fiili dolaşımdaki pay oranı verileri için, periyodik gözden geçirme sırasında MKK tarafından ilan edilen son oranlar dikkate alınır.

2.12.Endeks Dönemi

a)İMKB 30, İMKB 50, İMKB 100 ve İMKB 10 Banka endekslerinin kapsamına ilişkin yapılan periyodik gözden geçirme sonucunda endekslerin kapsamında yapılan dönemsel değişikliklerin geçerli olacağı dönemi ifade eder. Ocak-Marî, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık olmak üzere 4 endeks dönemi vardır.

b)ÎMKB Temettü ve İMKB Temettü 25 Endekslerinin kapsamına ilişkin yapılan periyodik gözden geçirme sonucunda endekslerin kapsamında yapılan dönemsel değişikliklerin geçerli olacağı dönemi ifade eder. Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık olmak üzere 2 endeks dönemi vardır.

2.13.Dönemsel Değişikliklerin İlanı

a)İMKB 30, İMKB 50, İMKB 100 ve İMKB 10 Banka endekslerinin kapsamında dönemsel olarak yapılacak değişiklikler, ilgili endeks dönemi başından en az 10 gün önce ilan edilir.

b)İMKB Temettü ve İMKB Temettü 25 Endekslerinin kapsamında dönemsel olarak yapılacak değişiklikler, ilgili endeks dönemi başından en az 10 gün önce ilan edilir.

2.14.Endekslerin Hesaplanma ve Yayın Saatleri

Fiyat Endeksleri seanslar süresince her 10 saniyede bir hesaplanır ve eşanlı olarak yayınlanır. Getiri Endeksleri ise her seansın sonunda bir kez hesaplanır ve yayınlanır.

2.15.Veri Hassasiyetleri

2.16.Temettü Verimi

Temettü= Ödenen Temettüı — Sermaye Artırım Tutarij
Verimi  --------------------------------
         Piyasa Değerij

Temettü Verimij: "i"şirketinin Değerleme Günü itibariyle hesaplanan temettü verimini Ödenen Temettüj: "P'şirketinin içinde bulunduğu mali dönemde ödediği toplam brüt nakit temettü tutarını

Sermaye Artırım Tutarij: "i"şirketinin içinde bulunduğu malı dönemde ortaklara rüçhan hakkı kullandırarak yaptığı bedelli sermaye artırım tutarı ile rüçhan hakkı kullandırma fiyatının çarpılması sonucunda elde edilen tutarların toplamını 

Piyasa Değeri* : "şirketinin Değerleme Günü piyasa değerini ifade eder.

BÖLÜM: HESAPLANAN ENDEKSLER

Gözaltı Pazarı'nda işiem gören hisse senetleri ile C listesinde yer alan hisse senetleri İMKB Hisse Senedi Endekslerinin hiçbirine dahil edilmez.

3.1.ÎMKB 100 Endeksi

İMKB Hisse Senetleri Piyasası için temel endeks olarak kullanılmaktadır. 1986 yılında 40 şirketin hisse senedi ile başlayan ve zamanla sayısı 100 şirketin hisse senedi ile sınırlanan Bileşik Endeks'in devamı niteliğindedir, Ulusal Pazar'da işlem gören şirketlerle, Kurumsal Ürünler Pazarı'nda işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları arasından seçilen 100 hisse senedinden oluşmakta olup, ÎMKB 30 ve İMKB 50 endekslerine dahil hisse senetlerini de kapsar.

3.2.İMKB 50 Endeksi

Ulusal Pazar'da işlem gören şirketlerle, Kurumsal Ürünler Pazarı'nda işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları arasından seçilen 50 hisse senedinden oluşmakta olup, İMKB 30 endeksine dahil hisse senetlerini de kapsar.

3.3.İMKB 30 Endeksi

Ulusal Pazar'da işlem gören şirketlerle, Kurumsal Ürünler Pazarı'nda işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları arasından seçilen 30 hisse senedinden oluşur.

3.4.İMKB 10 Banka Endeksi

Ulusal Pazar'da işlem gören bankalar arasından seçilen 10 hisse senedinden oluşur.

3.5.İMKB 100-30 Endeksi

İMKB 100 endeksine dahil olup, İMKB 30 endeksinde yer almayan 70 hisse senedinden oluşur.

3.6.ÎMKB Kurumsal Yönetim Endeksi

ÎMKB pazarlarında işlem gören ve belirlenmiş asgari kurumsal yönetim derecelendirme notuna sahip şirketlerin hisse senetlerinden oluşur.

3.7.ÎMKB Tüm Endeksi

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları hariç olmak üzere, İMKB pazarlarında işlem gören şirketlerin hisse senetlerinden oluşur.

3.8.ÎMKB Tüm-100 Endeksi

İMKB Tüm endeksine dahil olup, İMKB 100 endeksinde yer almayan hisse senetlerinden oluşur.

3.9.Sektör Endeksleri ve Alt Sektör Endeksleri

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları hariç olmak üzere, İMKB pazarlarında işlem gören şirketlerin hisse senetlerinden oluşur.

3.10.ÎMKB Ulusal Endeksi

Ulusal Pazar'da işlem gören şirketlerin hisse senetlerinden oluşur.

3.11.İMKB İkinci Ulusal Endeksi

İkinci Ulusal Pazar'da işlem gören şirketlerin hisse senetlerinden oluşur.

3.12.İMKB Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Endeksi

İMKB pazarlarında işlem gören menkul kıymet yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden oluşur.

3.13.İMKB Yeni Ekonomi Endeksi

Yeni Ekonomi Pazarı'nda işlem gören şirketlerin hisse senetlerinden oluşur.

3.14.İMKB Şehir Endeksleri

İMKB pazarlarında işlem gören ve ana üretim/hizmet faaliyetlerinin gerçekleştiği ya da şirket merkezinin bulunduğu şehre göre gruplandırılmış hisse senetlerinden oluşur. Holdingler hariç mali sektörde faaliyet gösteren şirketler ile perakende ticaret sektöründe faaliyet gösteren şirketler kapsam dışındadır.

3.15.İMKB Temettü Endeksi

Ulusal Pazar ve İkinci Ulusal Pazar'da işlem gören şirketlerle, Kurumsal Ürünler Pazarı'nda işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları arasından seçilen ve son 3 yılda nakit temettü dağıtan şirketlerin hisse senetlerinden oluşur.

3.16.İMKB Temettü 25 Endeksi

İMKB Temettü Endeksinde yer alan ve değerleme günü itibariyle temettü verimlerine göre büyükten küçüğe yapılan sıralamada ilk 2/3'lük dilimde yer alan ve fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri en büyük 25 hisse senedinden oluşur.

3.17.İMKB Halka Arz Endeksi

Halka arz edilerek, Ulusal Pazar ve İkinci Ulusal Pazar'da işlem görmeye başlayan şirketler ile Kurumsal Ürünler Pazarı'nda işlem görmeye başlayan gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden oluşur.

BÖLÜM: HESAPLAMA YÖNTEMİ VE DÜZELTME

4.1.Endekslerin hesaplanmasında tescil edilmiş en son fiyatlar kullanılır.

4.2.Endeksler, kapsamlarında bulunan hisse senetlerinin fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değerleri ile ağırlıklı olarak hesaplamr.

Endekslerin hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılır:

n
E Fit * Nit * Hit
i=l

Et =--------------------------
        Bt

4.3.Endekslerde Düzeltme:

Madde 4.4'te sayılan durumlar nedeniyle endeks formülünün payında değişiklik meydana gelmesi halinde; endekslerin bölen değerinde düzeltme yapılarak devamlılık sağlanır.

Endekslerin düzeltilmiş bölen değeri aşağıdaki formül ile hesaplanır:

       APD
Bt+ı = ( 1+---------) * Bt
       PDt

Bt+ı = gününde kullanılacak düzeltilmiş bölen değer

APD = Madde 4.45te tanımlanan durumlar nedeniyle hisse senetlerinin fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değerinde meydana gelen toplam değişiklik PDt = "t" günü endeks kapsamındaki hisselerin fiili dolaşımdaki paylarının

kapanış fiyatından hesaplanan toplam piyasa değeri Bt = "t" günü bölen değeri

4.4.Endekslerin bölen değerinde düzeltme yapılmasını gerektiren durumlar ve düzeltmenin yapılma zamanları:

Şirketlerin bildirimlerine dayanılarak endekslerde düzeltme yapılması gereken faaliyet türleri ile ilgili olarak, ilgili şirketin söz konusu faaliyetin gerçekleşme tarihinden bir önceki iş günü en geç saat 16:30sa kadar (yarım gün ise en geç saat 12:00'a kadar) bildirimini Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a iletmiş olması gerekir. Aksi takdirde ilgili düzeltme, bildirimin KAP'a iletildiği günü takip eden ikinci iş günü geçerli olacak şekilde yapılır.

Bir sonraki iş günü başlayacak şirket faaliyetlerine ilişkin liste, her gün saat 16:30 itibariyle kesinleştirilerek KAP'ta ve İMKB'nin Türkçe ve İngilizce internet sitesinde ilan edilir.

Nakit temettü ödemesi dışındaki bütün düzeltmeler hem fiyat hem de getiri endekslerinde yapılır.

a)Nakit temettü ödemesi:

Düzeltme temettü ödemeye başlama tarihinde, net temettü tutarı dikkate alınarak sadece getiri endekslerinde yapılır.

b)Rüçhan hakkı kullanılarak nakit karşılığı sermaye artırımı:

i)Hisse senedinin hem en son ağırlıklı ortalama fiyatı, hem de temettü ve bedelsiz hakkı kullanılmış olarak hesaplanan fiyatı rüçhan hakkı kullandırma fiyatından yüksekse:

Düzeltme rüçhan hakkı kullanımı başlama tarihinde geçerli olacak şekilde yapılır.

ii)Hisse senedinin en son ağırlıklı ortalama fiyatı ve/veya temettü ve bedelsiz hakkı kullanılmış olarak hesaplanan fiyatı rüçhan hakkı kullandırma fiyatının altındaysa:

Düzeltme rüçhan hakkı kullanımı ve kalan payların Birincil Piyasa'da satışını müteakip sermaye artırım sürecinin tamamlandığının KAP'a bildirildiği günü takip eden iş günü geçerli olacak şekilde yapılır.

c)Rüçhan hakkı kullanılmayarak nakit karşılığı sermaye artırımı:

Düzeltme satış işleminin bitiş tarihini takip eden iş günü geçerli olacak şekilde yapılır.

d)Endekslere yeni hisse alınması:

Düzeltme yeni hissenin endekslere alındığı gün geçerli olacak şekilde yapılır.

e)Endekslerden hisse çıkarılması:

Düzeltme hissenin endekslerden çıkarıldığı gün geçerli olacak şekilde yapılır.

f)Fiili dolaşımdaki pay oranının değişmesi: Düzeltme dönemsel olarak yapılır.

Ancak, MKK tarafından haftalık olarak ilan edilen fiili dolaşımdaki pay oranlarındaki değişimler takip edilerek, sermaye artırımı süreci nedeniyle meydana gelenler dışında diğer nedenlerle oluşan değişimlerin büyüklüğüne bakılır.

Fiili dolaşımdaki pay oram;

-	%50 ve daha küçükse ve oranda 5 pııan veya daha fazla bir değişim varsa,

-	%50'den daha büyükse ve oranda 10 puan veya daha fazla bir değişim varsa

düzeltme, MKK tarafından yapılan ilam takip eden ikinci iş günü geçerli olacak şekilde yapılır. Gerekli görülmesi halinde ÎMKB Başkanlık kararı ile, MKK tarafından yapılan periyodik ilanı beklemeksizin ve/veya yukarıdaki oranlardan daha düşük olan değişikliklerde de düzeltme yapılabilir.

g)Şirketlerin birleşmesi:

Düzeltme birleşme nedeniyle ihraç edilen kaydi payların dağıtım tarihinde geçerli olacak şekilde yapılır.

h)Şirketin bölünmesi:

Düzeltme bölünme nedeniyle ihraç edilen kaydi payların dağıtım tarihinde geçerli olacak şekilde yapılır.

4.5.Hesaplanmış endeks değerlerinde geriye dönük düzeltme:

Eş anlı hesaplanarak ilan edilmiş olan endeks değerlerinde geriye dönük düzeltme yapılmaz. Seanslar sonunda hesaplanarak ilan edilmiş olan endeks değerlerinde geriye dönük düzeltme ise ancak İMKB Başkanlık kararı ile yapılabilir.

4.6.Hesaplanmış endeks değerlerinin yabancı para cinsinden gösterimi:

Çeşitli ülkelerdeki borsaların veya alternatif yatırım araçlarının performanslarının birbirleriyle anlamlı bir şekilde karşılaştırılabilmesini teminen, fiyat ve getiri endeksleri için ayrı ayrı olmak üzere, bütün ÎMKB Hisse Senedi Endekslerinin seans sonu kapanış değerleri, ABD Doları ve EURO bazmda da hesaplanarak günlük olarak İMKB'nin Türkçe ve İngilizce internet sitesinde ilan edilir.

Endekslerin yabancı para birimi cinsinden hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılır:

    (Et/Kt)
EY,------------------* EYb
    (Eb/Kb)

Et= "t" günü endeks kapanış değeri

Kt= "t" günü döviz kuru

Eb= Endeksin başlangıç günündeki kapanış değeri

Kb= Endeksin başlangıç günündeki döviz kuru

EY= Endeksin yabancı para cinsinden t zamandaki değeri

EYb= Endeksin yabancı para cinsinden başlangıç değeri

5. BÖLÜM: HİSSE SENETLERİNİN SEÇİM/ENDEKSE ALINMA KRİTERLERİ

5.1.İMKB 30, İMKB 50, İMKB 300 ve İMKB 10 Banka Endeksleri:
a)Hisse senetlerinin endekslere alınabilmesi için değerleme dönemi sonu itibariyle A veya B Listesinde yer almaları şarttır. C Listesinde yer alan hisse senetleri endekslere dahil edilmez.

b)İMKB 30, ÎMKB 50 ve ÎMKB 100 endekslerinin kompozisyonu Ulusal Pazar'da işlem gören şirketlerle, Kurumsal Ürünler Pazarı'nda işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden, İMKB 10 Banka endeksinin kompozisyonu ise Ulusal Pazar'da işlem gören bankaların hisse senetlerinden oluşturulur.

c)Hisse senetlerinin endekslere alınabilmesi için, değerleme dönemleri sonu itibarıyla İMKB'de en az 60 gün süreyle işlem görmesi şarttır. Değerleme dönemi içinde Madde 7.5 veya 7.6 uyarınca endekslere dahil edilen hisse senetleri için 60 gün süreyle işlem görme şartı aranmaz.

d)Birden fazla grup hisse senedi ayrı sıralarda işlem gören şirketlerin, sadece bir grup hisse senedi endekslere dahil edilir.

e)Endekslerde yer alacak hisse senetlerinin seçimi aşağıdaki gibi yapılır.

i.Hisse senetleri, değerleme dönemi sonu itibariyle fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değerlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanır.

ii.Hisse senetleri, değerleme dönemindeki günlük ortalama işlem hacimlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanır. Günlük ortalama işlem hacimlerinin hesabında sadece özellik kodu "E" (Eski) ve "Y" (Yeni) olan normal emir işlemleri ile hisse senetlerinin işlem gördüğü gün sayıları esas alınır.

iii.Nihai sıralama aşağıda açıklandığı şekilde yapılır:

Her iki listede; birinci sırada yer alan hisse varsa nihai listede ilk sıraya konur. Her iki listede; birinci sırada yer alan hisse yoksa, ilk iki sıra içinde yer alan hisse olup olmadığına bakılır. Nihai listede ilk sırada yer alacak hisse senedi belirleninceye kadar bu işlemler tekrarlanır. Nihai listede ilk sıraya konulacak hisse senedinin belirlenmesinden sonra yukarıdaki işlem takip eden sıralar için tekrar edilir. Her iki listede ilk n sıra içinde olma şartım sağlayan iki hisse senedinin bulunması halinde piyasa değeri büyük olan nihai listede daha üst sıraya konur.

iv.Yapılan nihai sıralamada en üst sırada yer alan hisse senetlerinden başlanarak ve 6. bölümde açıklanan endekslere alınmak veya çıkarılmak için gereken üst ve alt sıralar da gözetilmek suretiyle endekslere seçim yapılır.

5.2.Kurumsal Yönetim Endeksi:

a)Şirketlerin hisse senetlerinin Kurumsal Yönetim Endeksi kapsamına alınabilmesi için gereken asgari Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 7 olarak belirlenmiştir.

b)Derecelendirme notunun derecelendirme yaptırmak isteyen şirketin talebi nedeniyle verilmesi ve yıllık olarak yenilenmesi veya teyit edilmesi şarttır.

c)Birden fazla derecelendirme kuruluşundan alınan derecelendirme notlarından en son bildirilen derecelendirme notu dikkate alınır. Bu derecelendirme kuruluşlarından herhangi birisinin derecelendirme sözleşmesi herhangi bir nedenle sona erdiğinde veya derecelendirme kuruluşunun SPK tarafından "Derecelendirme Kuruluşları Listesi"nden çıkarılması halinde diğer derecelendirme kuruluşu tarafından verilen not dikkate alınır.

d)Asgari derecelendirme notu şartını sağlayan şirketlerin hisse senetleri, derecelendirme notunun KAP'a bildirildiği günü takip eden iş gününde endekse alınır. (KAP'a yarım günlerde saat 12:00, diğer günlerde saat 16:30'dan sonra yapılan bildirimler bir sonraki iş günü yapılmış kabul edilir.)

5.3.Şehir Endeksleri:

a)Şehir endekslerinin kapsamı:

Üretim faaliyetinde bulunan şirketlerin üretimlerinin en az %50'sinin gerçekleştiği şehir, hizmet şirketlerinin faaliyet gelirlerinin en az %50'sinin elde edildiği şehir, üretimin/faaliyet gelirinin en az %50'sinin gerçekleştiği/elde edildiği bir şehir bulunmuyorsa şirket merkezinin bulunduğu şehir dikkate alınır.

Haberleşme ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile holdingler için şirket merkezinin bulunduğu şehir dikkate alınır.

Kurumsal Ürünler Pazarı'nda yer alan şirketlerle, diğer pazarlarda yer alan bankalar, sigorta şirketleri, fînansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, aracı kurumlar ve perakende ticaret sektöründe faaliyet gösteren şirketler kapsam dışındadır.

b)Şirket hisse senetlerinin endeks kapsamına alınabilmesi için, öncelikle şirketin faaliyet konusunun şehir endekslerinin kapsamına giriyor olması, aynı zamanda da kapsamına girdiği şehir için bir endeks hesaplanıyor olması gerekir.

5.4.ÎMKB Temettü Endeksi:

a)Ulusal Pazar ve îkinci Ulusal Pazar'da işlem gören şirketler ile Kurumsal Ürünler Pazarı'nda işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetleri arasından seçilir.

b)Değerleme günü itibariyle, şirketlerin son 3 mali yılma ilişkin olarak SPK Mevzuatına göre hazırlanan yıllık mali tablolarında Net Karı bulunan şirketlerden, takip eden mali yıl içinde ortaklara ödenen brüt nakit temettü tutarından, aynı mali yıl içinde ortaklara rüçhan hakkı kullandırılarak yapılan bedelli sermaye artırım tutarının (sermaye artırım tutarı ile rüçhan hakkı kullandırma fiyatının çarpılmasıyla bulunan toplam tutar) çıkarılması suretiyle hesaplanan ortaklara dağıtılan temettü tutarı pozitif olan şirketler endekse dahil edilir.

c)Ödenen temettüler belirlenirken, şirketin Borsa'da işlem görmeye başladıktan sonra dağıttığı temettüler dikkate alınır.

d)Değerleme günü itibariyle KAP'ta duyurulmuş olan en son mali tablosundan geriye doğru 12 aylık dönemde zararı olan şirketler endekste yer almaz.

5.5.İMKB Temettü 25 Endeksi:

a)İMKB Temettü Endeksine dahil olan şirketler arasından seçilir.

b)ÎMKB Temettü Endeksinde yer alan hisse senetleri temettü verimine göre büyükten küçüğe sıralanarak ilk 2/3' lük dilimde yer alan hisse senetleri belirlenir.

c)Belirlenen hisse senetleri, fiili dolaşımdaki payların piyasa değerine göre büyükten küçüğe sıralanarak en üst sırada yer alan hisse senetlerinden başlanarak endekse seçim yapılır.

Birden fazla grup hisse senedi ayrı sıralarda işlem gören şirketlerin, sadece bir grup hisse senedi endekse dahil edilir.

d)(c) bendine göre yapılan sıralamada 25'den az hisse senedi bulunması durumunda, sıralamaya giremeyen şirketler temettü verimlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanır. Sıralamada en üst sırada yer alan hisse senedinden başlanarak, birden fazla grup hisse senedi ayrı sıralarda işlem gören şirketlerin, sadece bir grup hisse senedi endekse dahil edilecek şekilde, endeksteki hisse senedi sayısı 25'i bulana kadar endekse seçim yapılır.

5.6.ÎMKB Halka Arz Endeksi:

a)Halka arz edilerek, Ulusal Pazar ve İkinci Ulusal Pazar'da işlem görmeye başlayan şirketler ile Kurumsal Ürünler Pazarı'nda işlem görmeye başlayan gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetleri, işlem görmeye başladığı ilk gün İMKB Halka Arz Endeksi kapsamına alınır ve 2 yıl endeks kapsamında kalır.

b)Endeks kapsamında yer alan şirket sayısının 5'in altına inmesi durumunda, süresi dolan şirket, endeks kapsamına yeni bir şirket alınıncaya kadar kapsamda kalmaya devam eder. Bu istisnaya göre endeks kapsamında kalmaya devam eden şirketler, endeks kapsamına yeni bir şirket alındığında bekleme süreleri dikkate alınarak sırayla endeksten çıkarılır.

c)Endeks kapsamından 7,1'de belirtilen sebeplerle çıkarılan hisse senetlerinin, bu sebeplerin ortadan kalkmasıyla yeniden endeks kapsamına alınması halinde, 2 yıllık sürenin hesabında pazarının kapalı kaldığı günler ile C listesi ve Gözaltı Pazarı'nda işlem gördüğü günler de dikkate alınır.
6. BÖLÜM: ENDEKSLERİN KAPSAMINDAKİ HİSSE SENETLERİNDE DÖNEMSEL DEĞİŞİKLİKLER

ÎMKB 30, İMKB 50, İMKB 100 İMKB 10 Banka ve İMKB Temettü 25 Endeksleri kapsamındaki hisse senetlerinde aşağıdaki esaslara göre dönemsel değişiklikler yapılır:

Endeks kapsamında olmayan bir hisse senedinin endekse girebilmesi için, değerleme dönemi verileri ile bir sonraki endeks dönemi için yapılan çalışma sonucunda oluşturulan nihai sıralamada belirli bir üst sıraya veya üzerine çıkması, endeks kapsamındaki bir hisse senedinin endeksten çıkarılabilmesi için ise nihai sıralamada belirli bir alt sıranın altma düşmesi gerekir.

Belirlenmiş üst ve alt sıralar: İMKB 30 Endeksi için 25. ve 35. sıralar, İMKB 50 Endeksi için 45. ve 55. sıralar, İMKB 100 Endeksi için 90., ve 110. sıralar, İMKB 10 Banka Endeksi için 8. ve 12. sıralardır.

Yapılan nihai sıralamada;
a)Belirlenmiş üst sıraya veya daha yukarıya çıkan ve endekste olmayan hisse senetleri kapsama alınır.

b)Belirlenmiş alt sıradan daha aşağıya inen ve endekste olan hisse senetleri endeks kapsamından çıkarılır.

c)Belirlenmiş üst sıraya veya daha yukarıya çıkan hisse senedi sayısının, belirlenmiş alt sıradan daha aşağıya inen hisse senedi sayısından fazla olması halinde, belirlenmiş alt sıradaki hisse senedinden başlanarak giren-çıkan hisse senedi sayısının eşitliği sağlanıncaya kadar daha üst sıralarda yer alan gerekli sayıda hisse senedi endeks kapsamından çıkarılır.

d)Belirlenmiş alt sıradan daha aşağıya inen hisse senedi sayısının, belirlenmiş üst sıraya veya daha yukarıya çıkan hisse senedi sayısından fazla olması halinde, belirlenmiş üst sıranın bir altındaki sırada yer alan hisse senedinden başlanarak giren-çıkan hisse senedi sayısının eşitliği sağlanıncaya kadar daha alt sıralarda yer alan gerekli sayıda hisse senedi endeks kapsamına alınır.

e)Endekslerinin kapsamında endeks dönemleri içinde olabilecek değişikliklerde kullanılmak üzere, İMKB 30 için 2, İMKB 50 için 3, İMKB 100 için 5, ÎMKB 10 Banka için 2 ve İMKB Temettü 25 için 5 hisse senedi yedek olarak seçilir ve dönemsel değişikliklerle birlikte ilan edilir.

BÖLÜM: ENDEKSLERİN KAPSAMINDAKİ HİSSE SENETLERİNDE

DÖNEMSEL OLMAYAN DEĞİŞİKLİKLER

Şirketlerin bildirimlerine dayanılarak endekslerin kapsamında değişiklik yapılması gereken durumlarda, ilgili şirketin söz konusu bildirimi gerçekleşme tarihinden bir önceki iş günü en geç saat 16:30'a kadar (yarım gün ise en geç saat 12:00'a kadar) KAP'a iletmiş olması gerekir. Aksi takdirde ilgili değişiklik, bildirimin KAP'a iletildiği günü takip eden ikinci iş günü geçerli olacak şekilde yapılır.

7.1.Pazarları kesin olarak kapatılan hisse senetleri, ilave halka arz nedeniyle kapatılanlar hariç pazarları kesintisiz 5 iş gününden fazla süre için kapatılan hisse senetleri, bulunduğu pazardan Gözaltı Pazarı'na alman hisse senetleri ile A veya B listesinden C listesine alman hisse senetleri, kapatma veya geçiş işleminin gerçekleştiği gün geçerli olacak şekilde kapsamında oldukları tüm endekslerden çıkarılır. İMKB 30, İMKB 50, İMKB 100, İMKB 10 Banka ve İMKB Temettü 25 Endekslerinden çıkarılan hisse senetlerinin yerlerine yedek hisse senetleri alınır.

7.2.Bulunduğu pazardan Gözaltı Pazarı hariç başka bir pazara alman hisse senetleri, geçiş işleminin gerçekleştiği gün geçerli olacak şekilde eski pazarına ait endeksten çıkarılarak yeni alındığı pazara ait endekse dahil edilir. Bu kapsamda İMKB 30, İMKB 50, İMKB 100 ve İMKB 10 Banka Endekslerimden çıkarılan hisse senetlerinin yerlerine yedek hisse senetleri alınır,

7.3.Endeks kapsamından 7. l'de belirtilen sebeplerle çıkarılan hisse senetleri, çıkarıldığı dönem tamamlanana kadar İMKB 30, İMKB 50, İMKB 100 İMKB 10 Banka ve İMKB Temettü 25 Endekslerine yeniden alınmaz. Pazarları geçici olarak kapatılan hisse senetleri tekrar işlem görmeye başladığı veya C listesine alman hisse senetleri C listesinden çıkarıldığı gün geçerli olacak şekilde, ilgili diğer endekslere yeniden alınır.

7.4.İlk defa işlem görmeye başlayan hisse senetleri, İMKB 30, İMKB 50, İMKB 100, İMKB 10 Banka, İMKB Temettü ve ÎMKB Temettü 25 Endeksleri dışında, kapsamına girdiği diğer tüm endekslere işlem görmeye başladığı gün geçerli olacak şekilde dahil edilir.

7.5.Bir şirketin veya bankanın hisse senetlerinin halka arz edilen kısmının piyasa değeri halka arzın bitiş tarihi itibariyle;

1 milyar TL'den veya Ulusal Pazar'daki fiili dolaşımdaki payların toplam piyasa değerinin %1 'inden daha büyükse ve

İMKB 30 endeksi kapsamında bulunan şirketlerin fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri en küçük olanından daha büyükse,

işlem gördüğü 5. iş günü geçerli olacak şekilde, İMKB 30, İMKB 50 ve İMKB 100 endeksleri kapsamındaki fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri en küçük olan hisselerin yerine endekslere alınır.

7.6.Bir bankanın hisse senetlerinin halka arz edilen kısmının piyasa değeri halka arzın bitiş tarihi itibariyle;

1 milyar TL'den veya Ulusal Pazar'daki fiilî dolaşımdaki payların toplam piyasa değerinin %1 'inden daha büyükse ve ÎMKB 10 Banka endeksi kapsamında bulunan şirketlerin fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri en küçük olanından daha büyükse,

işlem gördüğü 5. iş günü geçerli olacak şekilde, ÎMKB 10 Banka endeksi kapsamındaki fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri en küçük olan hissenin yerine endekse alınır.

7.7.Sektör değişikliğine neden olacak şekilde faaliyet konusu değişen şirketler, yeni faaliyetlerinin fiilen başladığına ilişkin bildirimin KAP5ta yayınlandığı haftayı izleyen haftanın ilk iş günü geçerli olacak şekilde eski sektör endekslerinden çıkarılarak yeni sektör endekslerine alınır.

7.8.ÎMKB Şehir Endeksi kapsamında yer alan şirketin üretim/faaliyet/idare merkezinin değişmesi, faaliyet konusu bakımından endeks kapsamı dışına çıkması durumlarında şirketin hisse senetleri, değişikliğin fiilen gerçekleştiğine ilişkin bildirimin KAP'ta yayınlandığı haftayı izleyen haftanın ilk iş günü geçerli olacak şekilde endeks kapsamından çıkarılır, yeni üretim/faaliyet/idare merkezine ait endeks kapsamına alınır.

7.9.ÎMKB Şehir Endeksi kapsamında yer almayan şirketin faaliyet konusu değişikliği nedeniyle yeni faaliyet konusu İMKB Şehir endeksleri kapsamına girerse şirketin hisse senetleri, yeni faaliyetlerinin fiilen başladığına ilişkin bildirimin KAP'ta yayınlandığı haftayı izleyen haftanın ilk iş günü geçerli olacak şekilde endeks kapsamına alınır.

7.10.İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi kapsamındaki hisse senetleri,

a)KAP'a yeni bildirilen derecelendirme notunun asgari derecelendirme notundan düşük olması,

b)	derecelendirme sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona erdiğinin KAP'a bildirilmesi,

c)derecelendirme kuruluşunun Sermaye Piyasası Kurulu5nun "Derecelendirme Kuruluşları Listesinden çıkarıldığının KAP'a bildirilmesi,

d)	derecelendirme kuruluşunun bağımsızlığının ortadan kalktığının KAP'a bildirilmesi,

e)	derecelendirme notunun verildiği tarihten sonraki 1 yıllık dönem sonuna kadar yenilenmemesi veya teyit edilmemesi

durumlarında, ilgili bildirimin KAP'a yapıldığı günü veya 1 yıllık dönemin bittiği günü takip eden iş günü geçerli olacak şekilde endeks kapsamından çıkarılır. Söz konusu nedenlerin ortadan kalkmasıyla birlikte KAP'a yeniden bildirimi yapılan derecelendirme notu asgari derecelendirme notundan yüksekse, bildirimin yapıldığı günü takip eden iş günü geçerli olacak şekilde endeks kapsamına alınır.

7.11.Hisse senetleri İMKB 30, İMKB 50, İMKB 100, İMKB 10 Banka veya İMKB Temettü 25 Endeksi kapsamında olan iki veya daha fazla şirketin birleşmesi veya devri sonucunda ortaya çıkan şirketin hisse senetleri endeks kapsamı içinde kalır ve eksilen şirket/şirketler, birleşme veya devre ilişkin hisse senetlerinin dağıtılmasına başlandığı gün geçerli olacak şekilde yedeklerden tamamlanır.

7.12.Hisse senetleri İMKB 30, İMKB 50, İMKB 100 veya İMKB 10 Banka Endeksi kapsamında olan bir şirket, kapsamda olmayan bir şirketi devir alır veya kapsamda olmayan bir şirkete devir olursa ortaya çıkan yeni şirketin yer alacağı pazara bakılır. Ortaya çıkan yeni şirket Ulusal Pazar veya Kurumsal Ürünler Pazarında yer alırsa endeks kapsamında kalır, Ulusal Pazar veya Kurumsal Ürünler Pazarı'nda yer almazsa, devrolan şirket ortaklarına hisse senetlerinin dağıtılmasına başlandığı gün geçerli olacak şekilde endekslerden çıkarılarak yerine yedek hisse senetleri alınır.

7.13.Hisse senetleri ÎMKB Kurumsal Yönetim Endeksi kapsamında olan bir şirket başka bir şirketi veya şirketleri devir alırsa endeks kapsamında kalmaya devam eder.

7.14.Hisse senetleri İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi kapsamında olan bir şirket, kapsamda olmayan bir şirket tarafından devir alınırsa, devrolan şirket ortaklarına hisse senetlerinin dağıtılmasına başlandığı gün geçerli olacak şekilde endeksten çıkarılır.

7.15.Hisse senetleri Şehir Endeksi kapsamında olan şirketlerin birleşme ve devralmalarında, birleşme sonrası oluşan yeni şirket veya devralan şirketin durumu yeniden değerlendirilir.

7.16.Hisse senetleri İMKB 30, İMKB 50, İMKB 100 veya ÎMKB 10 Banka Endeksi kapsamında olan bir şirket iki veya daha fazla şirkete bölünüyorsa, ortaya çıkan şirketlerden fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri en büyük olan endeks dönemi sonuna kadar endeks içinde kalır, diğerleri bölünmenin gerçekleştiği gün geçerli olacak şekilde endeksten çıkarılır.

7.17.İMKB Temettü ve ÎMKB Temettü 25 Endeksi kapsamında olan bir şirket, kapsamda olmayan bir şirketi devir alır veya kapsamda olmayan bir şirkete devir olursa ortaya çıkan yeni şirketin yer alacağı pazara bakılır. Ortaya çıkan yeni şirket Ulusal Pazar, İkinci Ulusal Pazar veya Kurumsal Ürünler Pazarı'nda yer alırsa endeks kapsamında kalır, Ulusal Pazar, İkinci Ulusal Pazar veya Kurumsal Ürünler Pazarı'nda yer almazsa, devrolan şirket ortaklarına hisse senetlerinin dağıtılmasına başlandığı gün geçerli olacak şekilde endekslerden çıkarılır. İMKB Temettü 25 Endeksinde, çıkarılan hisse senedi yerine yedek hisse senedi alınır.

7.18.İMKB Halka Arz Endeksi kapsamında olan bir şirket, işlem görmeye başladığı tarihi takip eden 25. aym ilk iş günü geçerli olacak şekilde endeksten çıkarılır.

7.19.Hisse senetleri ÎMKB Halka Arz Endeksi kapsamında olan bir şirket başka bir şirketi veya şirketleri devir alırsa endeks kapsamında kalmaya devam eder.

7.20.Hisse senetleri ÎMKB Halka Arz Endeksi kapsamında olan bir şirket, kapsamda olmayan bir şirket tarafından devir alınırsa, devrolan şirket ortaklarına hisse senetlerinin dağıtılmasına başlandığı gün geçerli olacak şekilde endeksten çıkarılır.

8. BÖLÜM: YÖNETİM

8.1.Endekslerin sürekliliğinin sağlanmasına yönelik işlemler İstatistik Müdürlüğü tarafından yapılır.

8.2.Dönemsel değişiklikler kapsamında, endekslerde ve yedek listelerde yer alacak hisse senetleri periyodik olarak İstatistik Müdürlüğü tarafından belirlenir ve İMKB Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur.

8.3.İMKB Hisse Senedi Endeksleri Temel Kuralları kapsamında düzenlenmemiş her konuda yapılacak uygulama İMKB Başkanlığı tarafından belirlenir ve duyurulur.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul