• KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Yürürlükten Kaldırılmış
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Ulusal Pazar ve İkinci Ulusal Pazar’da İşlem Gören Paylar İçin Dönemsel Değerlendirme Esasları Genelgesi hk.

Genelge No:392 
Kotasyon Müdürlüğü
30/05/2012

Sayın Üyemiz/Genel Müdür,

İMKB Yönetim Kurulu'nun 29/05/2012 tarihli toplantısında, Borsamızca her altı ayda bir periyodik olarak yapılan, İMKB Ulusal Pazar'dan İkinci Ulusal Pazar'a ve İkinci Ulusal Pazar'dan Ulusal Pazar'a geçecek şirketlerin tespit edilmesine ilişkin Genelgenin Ek'teki şekilde yeniden düzenlenmesine ve daha önce yayınlanmış bulunan 26/10/2011 tarihli ve 378 sayılı Genelgenin iptal edilmesine karar verilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

ULUSAL PAZAR veya İKİNCİ ULUSAL PAZAR'DA İŞLEM GÖREN PAYLAR İÇİN DÖNEMSEL DEĞERLENDİRME ESASLARI GENELGESİ

l.AMAÇ
Bu Genelgenin amacı, payları istanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB-Borsa) Ulusal Pazar'da veya İkinci Ulusal Pazar'da işlem gören şirketlerin pazar değiştirmelerinde dikkate alman dönemsel değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi ve bu kriterlere uygunluğun değerlendirilmesinde kullanılacak yönteme ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.

II.DAYANAK

İşbu Genelge, İMKB Kotasyon Yönetmeliği'nin (Yönetmelik) "Borsa Kotundan Çıkarmayı Gerektiren Durumlar" başlıklı 24'üncü maddesinin (o) bendi ile "Kota Alınmamış Menkul Kıymetlerin Borsada İşlem Görmesi" başlıklı 27'nci maddesine dayanılarak çıkarılmıştır.

III.TANIMLAR

a.Piyasa Değeri: Payları ÎMKB'de işlem gören bir şirketin paylarının işlem günü sonundaki ağırlıklı ortalama fiyatı ile ödenmiş veya çıkarılmış sermayesinin tamamını temsil eden pay sayısının çarpılmasıyla hesaplanan Türk Lirası cinsinden parasal değerdir.

b.Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı; Payları ÎMKB'de işlem gören bir şirketle ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23/07/2010 tarihli kararı gereğince Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından hesaplanan ve internet sitesinde günlük olarak yayınlanan fiili dolaşımdaki pay oranıdır.

c.Fiili Dolaşımdaki Payların Ortalama Piyasa Değeri: Payları ÎMKB'de işlem gören bir şirketin, hesaplama döneminde yer alan her işlem günü sonundaki piyasa değeri ile fiili dolaşımdaki pay oranının çarpılmasıyla bulunan günlük değerlerin toplamının işlem görülen gün sayısına bölünmesiyle bulunan ortalama değerdir,

ç.Ara Bölge:

o Borsa Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, fiili dolaşımdaki payların ortalama piyasa değeri kriteri ile bu kriterin %10 eksiği dikkate alınarak hesaplanan değerin arasında olan ve

•Fiili dolaşımdaki pay oram için %23 (dahil) ile %25 arasında kalan bölgedir.

IV.DÖNEMSEL DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

Paylan Ulusal Pazar veya İkinci Ulusal Pazar'da işlem gören şirketlerin pazar değiştirmelerinde dikkate alınacak dönemsel değerlendirme çalışması her yılın Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemlerine ilişkin olmak üzere altışar (6) aylık veriler kullanılarak yılda iki defa yapılır. Çalışmanın sonuçları Borsa Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanarak Borsa Başkanlığı tarafından kamuya duyurulur. Kamuya açıklanan kararlar duyuruyu izleyen ayın ilk işlem günü başlangıcından itibaren yürürlüğe girer.

Olağanüstü durumların (ülke genelinde yaşanan ekonomik kriz, deprem, savaş vb.) mevcut olması ya da Borsa işlemlerinde veya endekslerinde olağan dışı gelişmeler yaşanması halinde, bu madde kapsamında yapılacak dönemsel değerlendirmeler Borsa Yönetim Kurulu kararıyla ertelenebilir.

Payları Borsada ilk defa işlem görmeye başlayan şirketlerden değerlendirme tarihi itibariyle altı aylık dönemdeki toplam işlem gününden daha az süre işlem görmüş olanlar, değerlendirme kapsamına alınmazlar.

V.DÖNEMSEL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Dönemsel değerlendirme çalışmasında aşağıda sunulan kriterler kullanılır:

a)Fiili Dolaşımdaki Paylarm Ortalama Piyasa Değeri:

Dönemsel değerlendirme kriteri olarak hesaplanan fiili dolaşımdaki payların ortalama piyasa değeri ile ara bölgenin alt limiti, İMKB 100 endeksinin 1 Aralık - 31 Mayıs ve 1 Haziran - 30 Kasım tarihleri arasındaki değişim oranı dikkate alınarak, İMKB Yönetim Kurulu tarafından yılda iki defa belirlenir ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilir.

İlan edilen yeni tutarlar takip eden ilk dönemsel değerlendirme çalışmasında dikkate alınır.

b)Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı:

En az %25 olup, kritere uygunluğun değerlendirilmesinde, değerlendirme döneminin son işlem gününe ilişkin fiili dolaşımdaki pay oranı dikkate alınır.

İşbu Genelge yürürlüğe girdikten sonra, (a) bendi uyarınca İMKB Yönetim Kurulu tarafından ilk defa yapılacak olan fiili dolaşımdaki payların ortalama piyasa değerinin belirlenmesinde, Borsa Başkanlığı tarafından en son dönemsel değerlendirme kriteri olarak ilan edilmiş olan rakam baz alınır.

VI.DÖNEMSEL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİNE GÖRE PAZAR DEĞİŞİMLERİ

Dönemsel değerlendirme çalışması sonuçlarına göre pazar değişiklikleri aşağıdaki şekilde belirlenir:

1)Ulusal Pazar'dan İkinci Ulusal Pazar'a Geçiş:

Payları Ulusal Pazar'da işlem gören şirketlerden, dönemsel değerlendirme kriterlerinden her ikisini birden sağlayamayan şirketler Yönetmeliğin "Borsa Kotundan Çıkarmayı Gerektiren Durumlar" başlıklı 24'üncü maddesinin (o) bendi çerçevesinde İMKB Yönetim Kurulu kararıyla geçici olarak Borsa kotundan çıkarılarak İkinci Ulusal Pazar'a (kot dışı pazar) alınırlar.

Ancak, dönemsel değerlendirme kriterlerinden her ikisini birden sağlayamayan şirketlerden, fiili dolaşımdaki payların ortalama piyasa değeri ve fiili dolaşımdaki pay oranı Genelgenin (III/ç) maddesinde tanımlanan ara bölgede kalanlar bir sonraki değerlendirme sonuçlanana kadar Ulusal Pazar'da işlem görmeye devam ederler. Bu şirketlerden, bir sonraki dönemsel değerlendirme sonucunda da kriterleri sağlayamayanlar İMKB Yönetim Kurulu kararıyla geçici olarak Borsa kotundan çıkarılarak İkinci Ulusal Pazar'a alınırlar.

2)ikinci Ulusal Pazar'dan Ulusal Pazar'a Geçiş:

Dönemsel değerlendirme kriterlerini sağlayamadıkları için İMKB Yönetim Kurulu kararıyla payları geçici olarak Borsa kotundan çıkarılmış ve İkinci Ulusal Pazar'a alınmış olan şirketlerden, yapılan en son dönemsel değerlendirme çalışmasında, kriterlerden herhangi birisini sağlayanlar, Kotasyon Yönetmeliğinin "Geçici veya Sürekli Kottan Çıkarılan Menkul Kıymetlerin Tekrar Borsa Kotuna Alınmaları" başlıklı 26'ncı maddesi çerçevesinde geçici olarak kottan çıkarma nedeni ortadan kalktığı dikkate alınarak tekrar Ulusal Pazar'a alınırlar. Bu kapsamdaki şirketler hakkında Yönetmeliğin "Borsa Kotundan Çıkarmayı Gerektiren Durumlar Başlıklı" 24'üncü maddesi kapsamında yürütülen bir inceleme bulunması halinde ilgili şirketlerin değerlendirme dışında bırakılmalarına İMKB Yönetim Kurulu karar verebilir.
VII.DÖNEMSEL DEĞERLENDİRME DIŞINDAKİ NEDENLERLE İKİNCİ ULUSAL PAZAR'A ALINAN ŞİRKETLERİN ULUSAL PAZAR'A GEÇMESİ

Payları halka arz edildikten sonra ilk defa İkinci Ulusal Pazar'da işlem görmeye başlayan veya Ulusal Pazar'da işlem görmekteyken dönemsel değerlendirme kriterleri dışındaki diğer nedenlerle İkinci Ulusal Pazar'a alınmış olan şirketlerin Ulusal Pazar'a alınmaları için Kotasyon Yönetmeliği'nin "Ortaklık Haklarını Temsil Eden Menkul Kıymetlerin ilk Kotasyonu" başlıklı 13'üncü maddesinde belirtilen kotasyon şartlarım sağlamaları zorunludur.

Bu tür şirketler hakkında, Yönetmeliğin 13/c maddesinde yer alan "halka arz edilmiş payların asgari piyasa değeri" şartı için,

i.Ocak veya Temmuz aylarında yapılan değerlendirmelerde, ilgili en son dönemsel değerlendirme çalışmasında hesaplanmış olan fiili dolaşımdaki payların ortalama piyasa değerleri,

ii.Diğer aylarda yapılan değerlendirmelerde, ilgili şirketlerin fiili dolaşımdaki paylarının ortalama piyasa değerleri olarak, konunun görüşüleceği Yönetim Kurulu toplantısının tarihinden bir önceki haftanın son işlem gününden itibaren geriye doğru 15 (onbeş) işlem gününe ait veriler kullanılır.

VIII.DİĞER HÜKÜMLER

Bu Genelgede belirtilen hükümleri yorumlamaya, açıklık bulunmayan hususlarda karar vermeye, uygulamayı düzenlemeye ve yönlendirmeye İMKB Yönetim Kurulu yetkilidir.

IX.YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN DÜZENLEMELER

26/10/2011 tarihli ve 378 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. X.YÜRÜRLÜK Bu Genelge hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

EK-DÖNEMSEL DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASINDA DİKKATE ALINAN ÖZEL DURUMLAR
Birden fazla pay grubu işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, farklı pay gruplarının piyasa değerlerinin toplanmasıyla bulunur.

Birden fazla pay grubu işlem gören bir şirketin fiili dolaşımdaki pay oram, farklı pay gruplarının fiili dolaşımdaki pay oranlarının ağırlıklı toplamıdır, Bu ağırlıklı toplam değeri, farklı pay gruplarına ait nominal sermaye tutarlarının şirketin ödenmiş sermayesine bölünmesiyle bulunan oranlar ile pay gruplarının fiili dolaşımdaki pay oranlarının çarpılmasıyla bulunan değerlerin toplanmasıyla bulunur.

Birden fazla pay grubu işlem gören bir şirketin fiili dolaşımdaki paylarının ortalama piyasa değeri, farklı pay gruplarının fiili dolaşımdaki paylarının ortalama piyasa değerlerinin toplanmasıyla bulunur.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  Genelgenin Resmi Metni
  Resmi Gazete Metni
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul