En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
 • KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Yürürlükten Kaldırılmış
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Borçlanma Araçlarının İMKB Borçlanma Araçları Piyasası Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda Satışına İlişkin Esaslar Genelgesi

Genelge: 393 
Kotasyon Müdürlüğü
24/07/2012

Sayın Genel Müdür / Sayın Üyemiz,

İMKB Yönetim Kurulu'nun 22.03.2012 tarihli toplantısında, 07.10.2011 tarihli ve 375 sayılı "Borçlanma Araçlarının İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı 'nda Satışına İlişkin Esaslar" Genelgesinin iptal edilerek Ek'teki şekilde yeniden düzenlenmesine karar verilmiştir.

Bilgi edinilmesini rica ederiz.

Saygılarımızla.

BORÇLANMA ARAÇLARININ ÎMKB BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI NİTELİKLİ YATIRIMCIYA İHRAÇ PAZARI'NDA SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR
1.Amaç

Bu Genelge'nin amacı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek borçlanma araçlarının satış işlemlerinin Borçlanma Araçları Piyasası Nitelikli Yatırımcıya îhraç Pazarında gerçekleştirilmesi ile ilgili esas ve kuralları düzenlemektir.

2.Dayanak

Bu Genelge, ÎMKB Tahvil ve Bono Piyasası Yönetmeliği'nin 6'ncı ve ÎMKB Kotasyon Yönetmeliği'nin 27'nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

3.İhraç Edilebilecek Borçlanma Araçları

Pazarda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınan ve nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek borçlanma araçlarının satışı yapılabilir.

4.İhraçcı Kuruluşlar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edecek kuruluşlar borçlanma araçlarının bu Pazarda ihracı için başvuruda bulunabilirler.

5.Alım Yapabilecek Yatırımcılar

Pazarda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler. Yatırımcıların nitelikli yatırımcı kapsamında olup olmadıklarının kontrolü ve takibi Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işleme aracılık eden aracı kuruluşların sorumluluğundadır.

6.Borsaya Kayıt Başvurusu

İhraçcı kuruluşlar tarafından, ihraç edilecek borçlanma araçlarının Nitelikli Yatırımcıya îhraç Pazarı'nda satışı ve satışın sona ermesini takiben Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmesi için Borsaya başvuru yapılır.

Nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa Yönetim Kurulu'nca Pazar kaydına alınması için ihraçcı tarafından yapılacak başvuruda;

a)İhraca dair Kurul Kayıt Beîgesi'nin (Kuruldan alındığında Borsaya iletilecektir),

b)îhraçcınm borçlanma aracı ihracına ilişkin yetkili organ kararının,

c)İhraç edilecek borçlanma araçlarının devir veya tedavülünü kısıtlayıcı veya sahibinin haklarını kullanmasını engelleyici bazı kayıtlara tabi tutulmuş olmadıklarına ilişkin olarak şirket yetkililerince verilecek beyanın,bir dilekçe ile birlikte Borsa Başkanlığına iletilmesi gerekmektedir.

Borsa Başkanlığı gerekli gördüğü takdirde başvuruya ilişkin ilave bilgi ve belgeler talep edebilir.

7.Satış Bildirimi

Pazarda satışın başlayacağı gün itibariyle kot dışı pazar kaydına alınmasına Borsa Yönetim Kurulunca karar verilmiş olan borçlanma araçlarının satışına aracılık edecek aracı kuruluş tarafından, ihraç tarihinden en az 2 iş günü önce Ek'te yeralan Satış Bildirim Formu ile Borsaya satış ve işlem görme bildiriminde bulunulur. Borsa Başkanlığınca satış talebinin onaylanmasını takiben ihraca ilişkin bilgiler satış tarihinden en geç bir gün önce KAP'ta kamuya duyurulur.

8.İhracı Tamamlanan Borçlanma Araçlarının İşlem Görmesi

Pazarda nitelikli yatırımcılara ihracı tamamlanan borçlanma araçları, ihracın tamamlanmasını veya satış süresinin sona ermesini izleyen işgünü herhangi bir şart aranmaksızın Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda nitelikli yatırımcılar arasında kot dışı olarak işlem görmeye başlar. Kesin Alım Satım Pazarı'nda gerçekleşen işlemlerin nitelikli yatırımcılar arasında gerçekleştirilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde söz konusu borçlanma araçlarının konu olduğu emirlere aracılık eden aracı kuruluşların sorumluluğundadır.

9.Ücretler

Kayda alınan borçlanma araçlarının nominal değeri üzerinden %0,01 (onbinde bir) oranında kayda alma ücreti Borsaya ödenir.

Kayda alma ücreti 1.000 TL'den az, 10.000 TL'dan fazla olamaz.

Ayrıca, bu Genelge kapsamında ihraç edilerek Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayan borçlanma araçlarından; yıl sonu itibariyla vadeye kalan gün sayısı 90 günü aşan borçlanma araçlarının yıl sonundaki toplam nominal değerinin % 0,01 (onbindebir) oranı üzerinden hesaplanan kayda alma ücretinin 1/5'i oranında kayıtta kalma ücreti alınır. Vadeye kalan gün sayısı 90 günü aşmayanlar için kayıtta kalma ücreti sıfır (0) olarak uygulanır.

Söz konusu ücretlerin tahakkuk ve ödeme süresi hakkında İMKB Kotasyon Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uygulanır.

10.Satış Süresi ve Pazarda Satış Zorunluluğu

Pazarda yapılacak ihraçta satış süresi 7 işgününden fazla olamaz. Borsada satış bildiriminde bulunulan tutarın tümünün Pazarda satılması zorunludur. Ancak ihracın satış süresi içinde satılamayan kısmının, Borsa Başkanlığı'ndan ek süre alınarak Pazarda yeniden satışının yapılması mümkün olup, ikinci defada satılamaması halinde kalan kısmının iptal edilmesi gerekir.

11.Borçlanma Araçlarının Pazardan Çıkartılması ve İşleme Kapatılması

Borsada işlem gören borçlanma araçları, vadelerinin dolduğu gün başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Pazar kaydından çıkartılır.

Ayrıca, ihraççının diğer menkul kıymetlerinin Borsadaki işlem sırasının işleme kapatılması halinde, ihraç ettiği borçlanma aracı da işleme kapatılır

Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul