• KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Yürürlükten Kaldırılmış
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sertifikaların Borsa Kotuna Alınması ve İşlem Görme Esasları Hk.

Genelge No: 400 
Pay Piyasası Müdürlüğü Kotasyon Müdürlüğü
29/08/2012

Sayın Üyemiz,

Varant benzeri bir fınansal ürün olan sertifikaların Borsamız Pay Piyasası bünyesinde işlem görebilmesi için Kurumsal Ürünler Pazarı başlığı altında "Sertifika Pazarı" oluşturulmuştur. Pay Piyasası Alım-Satım Sistemi'nde (Sistem) gerekli yazılım değişiklikleri yapılmış ve sertifikaların Sistem'de işlem görmesi 06/07/2012 tarihi itibariyle sağlanmıştır.

Sertifikalar, tıpkı vaıantlar gibi ihraççıyı yatırımcıya karşı mali yükümlülük altına sokan fınansal araçlardır. Sertifika ihracı dolayısıyla elde edilen fonlar ihıaççının şahsi mali sorumluluğu altındadır. Bu nedenle ihıaççının mali durumu, ödeme kabiliyeti, kredibilitesi gibi faktörlerin yatırım sırasında göz önünde bulundurulması önem arz etmektedir.

Sertifikalar vaıantlar ile hemen hemen aynı işlem kuralları ile işlem görecek olmakla birlikte, bazı işlem kuralları sertifika türlerine göre faıklılaşabilmektedir. Yatırımcıların sertifika işlemlerinde bu hususlara özellikle dikkat etmeleri gerekmektedir.

Borsamız Yönetim Kuıulu'nun 29/06/2012 tarih ve 1486 sayılı kararı ile Borsa Başkanlığına vermiş olduğu yetkiye dayanılarak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: III, No: 37 sayılı "Aracı Kuruluş Varantlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Alım-Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği"nin 20. maddesinde yer alan: "Kurulun uygun göreceği varantlara benzer nitelikli sermaye piyasası araçlarının Kurul kaydına alınmasına ilişkin başvurular, bu Tebliğ hükümlerinin kıyasen uygulanması suretiyle sonuçlandırılır" hükmüne istinaden, söz konusu Tebliğ'in Alım Satım Esaslarına ilişkin 16. maddesi uyarınca Kurul kaydına alınan sertifikaların Borsa kotuna alınması ve Borsamız bünyesindeki Kurumsal Ürünler Pazarı altında yer alan "Sertifika Pazarı"nda" işlem görmesine ilişkin usul ve esaslar bu Genelge ile ekte yer aldığı şekilde düzenlenmiştir.

Bu çerçevede, bilgi edinilmesini rica eder, yeni ürünün tüm piyasa katılımcılarına hayırlı olmasını dilerim.

Saygılarımla,

SERTİFİKALARIN BORSA KOTUNA ALINMASI VE İŞLEM GÖRME ESASLARI
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK, Kurul) kaydına alınan sertifikaların Borsa kotuna alınması ve Borsamız bünyesindeki Kurumsal Ürünler Pazarı altında yer alan "Sertifika Pazarında" işlem görmesine ilişkin usul ve esaslar bu Genelge ile düzenlenmiştir.

Sertifikaların piyasa işleyiş kuralları, Borsa kotuna alınması ve veri yayın politikası hali hazırda Kurumsal Ürünler Pazarı altında yer alan Varant Pazarı'nda işlem görmekte olan Aracı Kuruluş Varantları ile büyük ölçüde aynı olmakla birlikte farklı yönler de barındırmaktadır. Bu düzenlemede gerek farklılıklara gerekse de benzerliklere atıf yapılmıştır.

I. DAYANAK
Bu Genelge:

•SPK'nın Seri: III, No: 37 sayılı Aracı Kuruluş Varantlarımn Kurul Kaydına Alınmasına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği'ne,

•İMKB Kotasyon Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesine,

•İMKB Pay Piyasası (Hisse Senetleri Piyasası) Yönetmeliğinin 3 'üncü maddesine, dayanılarak çıkarılmıştır.

II. TANIMLAR-KISALTMALAR

KISALTMALAR

Aracı Kuruluş: Aracı kurumlar ve bankaları, Borsa/İMKB: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'm, Kurul/SPK : Sermaye Piyasası Kurulu'nu, İhraççı: Sertifika ihraç eden kuruluşları, KÜP : Kurumsal Ürünler Pazarı'nı, 

KAP : Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu ifade eder.

TANIMLAR Sertifika:

Yatırımcısına önceden belirlenmiş koşulların oluşması durumunda alacak hakkı veren menkul kıymet niteliğindeki yapılandırılmış fınansal ürünlerdir.

Nakavt (Knock-Out):

Bazı sertifika türlerinde dayanak varlığın fiyatının veya gösterge değerinin ihraççı tarafından önceden belirlenmiş olan seviyeye (bariyer) ulaşması veya aşması halinde sertifikanın değerini yitirip geçersiz olma durumudur.

Bariyer:

Bazı sertifika türlerinin nakavt özelliği nedeniyle ihraççı tarafından dayanak varlık veya dayanak gösterge için belirlenmiş olan fiyat veya değer seviyesidir. Dayanak varlığın fiyatının veya göstergenin değerinin sertifikanın vadesi süresinde bu seviyeye ulaşması veya aşması durumunda ilgili sertifika geçersiz olur.

Turbo Sertifika:

Turbo Sertifika, dayanak varlık ya da dayanak göstergenin fiyatına bağlı olan ve sahibine vade tarihinde dayanağın nihai değeri ile ilgili sirkülerde belirtilen vade tarihinde kullanım fiyatı arasındaki farka denk tutarda bir geri ödeme talep etme hakkı sağlayan bir menkul kıymettir. Turbo Sertifikanın vadesi esnasında dayanak varlığın/göstergenin değeri bariyere ulaşır ya da bunu aşarsa, ilgili Turbo Sertifika ihraççı tarafından sıfır veya sıfıra yakın değerde bir Artık Değer ödemesi yapılarak sona erdirilir.

Iskontolu Sertifika:

Yatırımcıya belirli bir dayanak varlığa ya da göstergeye cari piyasa değeri üzerinden belirli bir iskonto ile yatırım yapma imkanı sağlayan sermaye piyasası aracını ifade eder. Bu iskonto karşılığında yatırımcı dayanak varlığın veya göstergenin yukarı yöndeki performansının önceden tanımlanmış azami bir fiyatı/değeri aşan kısmından feragat eder.

Prim Ödeyen (Bonus) Sertifika:

Primli sertifikalar dayanak varlığı almaktansa yatırımcıları sertifika almaya teşvik etmek amacıyla çıkartılan ve dayanağın fiyatı, önceden belirlenmiş bir fiyatın altına düşmedikçe vade tarihinde belirli bir fiyatı garanti eden sermaye piyasası aracıdır.

Endeks Sertifikası:

Bir dayanak varlığın fiyatı ya da göstergenin değeri ile birebir ilişkili şekilde fıyatlanan ve dayanak göstergenin belirli bir dönüşüm oranı (1/100 gibi) ve/veya kur ile çarpılması sonucu bir geri ödeme tutarı talep etme hakkı sağlayan yapılandırılmış sermaye piyasası aracıdır.

Yukarıda belirtilen sertifika türlerinin tanımı genel anlamda yapılmış olup uygulamada ihraç edilen sertifikalar yukarıda belirtilen tanımlardan farklı tanımlamalara sahip olabilir ya da bu tanımlara göre farklı özellikler taşıyabilir. Yatırımcıların söz konusu sertifikalara yatırım yaparken ihraççı tarafından yayınlanan izahname ve sirkülerde ihracı yapılan sertifikalara ilişkin özellik ve risklere dikkat etmesi önem arz etmektedir.

Dayanak Varlık:

İMKB 30 endeksinde yer alan payları ve/veya İMKB 30 endeksi kapsamında yer alan birden fazla paydan oluşan sepeti ifade eder.

Dayanak Gösterge:

Borsa tarafından oluşturulmuş pay endekslerini ifade eder.

Diğer Dayanaklar:

Kurulca uygun görülmesi durumunda, yukarıda sayılan dayanak varlık ve göstergeler dışında kalan konvertibl döviz, kıymetli maden, emtia, geçerliliği uluslararası alanda genel kabul görmüş endeksler gibi diğer varlık ve göstergeler de sertifikalara dayanak teşkil edebilir.

Artık Değer:

Sertifikaların nakavt olması durumunda ve sirkülerde belirtilmesi kaydıyla, ihraççı tarafından hesaplanan ve yatırımcılara ödenecek tutarı ifade eder. Bu tutarın ödenmesi her ihraçta söz konusu olmayabilir.

Dönüşüm Oranı:

Bir adet sertifikanın kaç adet dayanak varlığa denk geldiğini gösteren oranı ifade eder. Piyasa Yapıcılık:

Piyasa Yapıcılık, yetkilendirilmiş üyeler tarafından sorumlu oldukları sertifikanın piyasasının dürüst, düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak ve likiditeye katkıda bulunmak amacıyla, yürütülen özellikli bir alım-satım faaliyetidir.

Piyasa Yapıcı Üye (Piyasa Yapıcı):

Sorumlu olduğu sertifikalarda piyasanın dürüst, düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak, likit ve sürekli bir piyasanın oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla faaliyette bulunmak üzere, kotasyon vermekle yükümlü olan ve Borsa tarafından yetkilendirilmiş Borsa üyesi aracı kurumu ifade eder.

Kotasyon (Piyasa Yapıcının Alım-Satım Kotasyonu):

Piyasa yapıcının likiditeyi sağlamak için İMKB Pay Piyasası Sistemi'ne girdiği, almaya ve satmaya razı olduğu fiyat ile bu fiyat seviyesinden ne kadar alacağını/satacağını gösteren miktar bilgisini içeren çift yönlü emir çeşididir.

III.BORSAYA BAŞVURU VE BORSA KOTUNA ALINMA ESASLARI

Aracı Kuruluş Varantları için uygulanan Borsaya başvuru ve Borsa kotuna alınma esasları sertifikalar için de uygulanır.

Sertifika ihraçları için aracı kuruluş veya ihraççı tarafından imzalanmış Genelge ekinde yer alan işlem görme bilgi formu ve işlem görme başvuru dilekçesi ile ekte yer alan ve formatı Borsaca belirlenen ihraç tablosu manyetik ortamda Borsaya iletilir.

IV.SERTİFİKALARIN KOTTAN VE İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZARDAN ÇIKARILMASI

Borsada işlem gören sertifikalar,

a)Vadesinin dolması,

b)Sepet veya endekse dayalı sertifikalar hariç olmak üzere, sertifikanın dayanak varlığının birleşme, devrolma veya diğer nedenlerle kottan çıkarılması durumlarında Borsa kotundan ve pazardan sürekli olarak çıkarılır.

Vadesi dolduğu için itfa olan veya izahname ve sirkülerde belirtilmek kaydıyla, dayanak şirketin/varlığın işlem sırasında oluşan likidite azalması neticesinde ihraççının riskten korunma işlemlerinde zorluk yaşaması nedeniyle ihraççı tarafından yapılan erken itfa talebinin Borsa Yönetim Kurulunca kabul edilmesi veya nakavt seviyesine gelmesi nedeniyle işlem sırası kapatılan sertifikalar, herhangi bir ilave prosedüre tabi olmaksızın otomatik olarak kottan ve işlem gördüğü pazardan çıkarılır.

V. GENEL KURALLAR

a)Pazar Adı: Kurumsal Ürünler Pazarı (KÜP) altında "Sertifika Pazarı".

b)Özellik Kodu: "C"dir. Temerrüt sıraları için "TC", Müzayede için "MC", TSP için "LC" özellik kodları kullanılır. Birincil piyasa için ayrı bir sıra açılmaz.

c)İşlem Saatleri: Varantlar ile aynı saatlerde işlem görürler, ç) Baz Fiyat	: Baz fiyat yoktur.

d)Fiyat Marjı: Fiyat marjı yoktur. Ancak işlemler varantlarda olduğu gibi piyasa yapıcının verdiği kotasyonlar arasında veya bu kotasyon fiyatlarından gerçekleşir.

e)Fiyat Limitleri: Baz fiyat olmadığından emir girişinde alt ve üst fiyat limitleri uygulanmaz. İşlemler varantlarda olduğu gibi piyasa yapıcının verdiği kotasyonlar arasında veya bu kotasyon fiyatlarından gerçekleşir.

f)Fiyat Adımı : Varantlarda olduğu gibi her fiyat kademesinde 1 kuruştur.

g)Lot: Lot büyüklüğü 1 adettir.

ğ) Maksimum Lot: Pay Piyasası Müdürlüğü tarafından belirlenir.

h)Maksimum TL: Bir seferde Sisteme girilebilecek maksimum emir tutarı Pay Piyasasında geçerli olan tutardır.

ı)Birincil Piyasa : Birincil piyasa için ayrı bir sıra açılmaz.

i)Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı : Rüçhan hakkı kupon sırası açılmaz.

j) Borsa Payı : Sertifikalarda yapılan işlemlerden Varant Pazarında geçerli olan Borsa payı ve diğer ücretler alınır. Ancak varantlarda olduğu gibi piyasa yapıcı üyenin sadece kotasyonlarından gerçekleşen işlemlerinde bu oranın yarısı alınır. Emir iptalinde ya da kötüleştirmelerinde varantlarda geçerli olan kurallar uygulanır.

k) Takas: Sertifika işlemlerinin takası işlem gününü izleyen ikinci iş günü (T+2) gerçekleştirilir.

1)Hata Düzeltme: Pay Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hatalı emir düzeltme bildirimi yapılır.

m)Hesap Numarası, Referans Numarası ve AFK (Acente Fon Kodu): Pay Piyasasındaki mevcut kurallar çerçevesinde gerçekleştirilir.

n)Endeks : Sertifikalar herhangi bir endeks hesaplamasına dahil edilmez.

o)Borsa Dışı Lotaltı İşlemleri	: Yapılmaz.

ö)Açılış Seansı ve Kapanış Seansı : Sertifikalar bu seanslara dahil edilmez.

VI. EMİR - İŞLEM KURALLARI
a)	Emir Türleri:

•Normal Emirler (Pay Piyasasındaki mevcut kurallar çerçevesinde gerçekleştirilir):

Limit Fiyatlı Kalanı İptal Et Özel Limit Fiyatlı Özel Limit Değerli

•Özel Emir (Özel emir işlemleri varantlardaki mevcut kurallar çerçevesinde gerçekleştirilirj.

•Açığa Satış Emirleri: Sertifikalarda açığa satışa izin verilmez.

b)Emir Bölme : Varant pazarındaki mevcut kurallar çerçevesinde gerçekleştirilir.

c)Emir Değiştirme : Varant pazarındaki mevcut kurallar çerçevesinde gerçekleştirilir, ç)Emir İptali : Varant pazarındaki mevcut kurallar çerçevesinde gerçekleştirilir.

d)Emirlerde Geçerlilik Süresi: Varant pazarındaki mevcut kurallar geçerlidir.

e)Müşteri/Portföy/Fon Ayrımı: Pay Piyasasındaki mevcut kurallar çerçevesinde gerçekleştirilir.

f)İşlem (Eşleşme) Kuralları: Pay Piyasasındaki mevcut kurallar çerçevesinde gerçekleştirilir.

g)İşlem Düzeltme : Pay Piyasasındaki mevcut kurallar çerçevesinde gerçekleştirilir, ğ)İşlem İptali : Pay Piyasasındaki mevcut kurallar çerçevesinde gerçekleştirilir.

h)Emir Değişikliklerinde ve İptalinde Ücretlendirme: Varant Pazarındaki mevcut kurallar çerçevesinde gerçekleştirilir.

ı)Kotasyon Giriş ve Değiştirme Kuralları: Varant Pazarındaki mevcut kurallar çerçevesinde gerçekleştirilir.

i)Otomatik İlk Kotasyon Atama : Yoktur.

j)Otomatik Kotasyon Atama : Varant Pazarındaki mevcut kurallar çerçevesinde yapılır. Fiyat kotasyonu girildiğinde kesilir.

k)Fiyat Kotasyonu : Varant Pazarındaki mevcut kurallar çerçevesinde gerçekleştirilir. VII. PİYASA YAPICILIK

Varantlarda olduğu gibi sertifikalar da piyasa yapıcılı sürekli müzayede yöntemi ile işlem görür. Sertifikalara ilişkin piyasa yapıcılık işleyiş esasları aksi belirtilmedikçe varantlardaki gibidir.

VIII.SERTİFİKALARIN NAKAVT OLMASI

îçinde nakavt özelliği olan sertifikalarda, dayanak varlığın veya göstergenin ihraççı tarafından önceden ilan edilen nakavt seviyesine ulaşması veya bu seviyeyi aşması halinde, söz konusu sermaye piyasası aracı geçersiz olur ve herhangi bir ilave prosedüre tabi olmaksızın otomatik olarak Borsa kotundan çıkartılır. Bu durumda piyasa yapıcı kuruluş ekte yer alan "Varant/Sertifıka Sıra Kapatma Formu"nu ivedilikle doldurup, İMKB Pay Piyasası Müdürlüğüne gönderir. Sıra kapatma formunda yer alan işlem sıraları İMKB tarafından durdurulur.

Nakavt durumunda ihraççı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, nakavt olan sertifikaları, bariyer seviyesine ulaşan dayanak varlıkları ve varsa eğer ödenecek artık değeri ilan eder. Söz konusu sertifikalar otomatik olarak Borsa kotundan çıkarılır, ihraççı varsa artık değeri hesaplar ve bu değeri beş iş gününü (T+5) geçmemek şartıyla yatırımcıya transfer eder.

Nakavt durumlarında dayanak varlığın bariyere ulaşması veya aşmasının takibi ile "Varant/Sertifîka Sıra Kapatma Formu"nda yer alan bilgilerin doğruluğu ihraççı kuruluşun sorumluluğundadır. İMKB ihraççı kuruluş veya sorumlu piyasa yapıcı tarafından bildirim olmadan ilgili sertifikaların sırasını kapatmaz.

Dayanağın değerinin bariyer seviyesine ulaşması ancak daha sonra bariyer seviyesinden uzaklaşması sertifikanın nakavt olmasını engellemez. Yatırımcıların, nakavt durumunun anlık fiyat hareketlerinden kaynaklanabileceğini dikkate almaları gerekmektedir. Ayrıca, dayanak varlık olarak İMKB dışında işlem gören bir kıymettin belirlenmiş olması durumunda nakavt durumu İMKB işlem saatleri dışında da oluşabilir. Böyle bir durumda piyasa yapıcı veya ihraççı kuruluş nakavt durumunu İMKB'ye en hızlı şekilde bildirir.

IX.SERMAYE ARTIRIMI, TEMETTÜ ÖDEMELERİ, İŞLEME KOYMA VE BARİYER FİYATI AYARLAMALARI
Sermaye artırımı, temettü ödemeleri, şirket devralma/birleşmelerinde işleme koyma fiyatı, nakavt, bariyer fîyatı-seviyesi/dönüşüm oranını ayarlama görevi ihraççı kuruluşa aittir. İhraççı kuruluş hesapladığı yeni fiyat/dönüşüm oranım KAP'ta ve kendi internet sitesinde ilan eder. İhraççı kuruluş işleme koyma ve bariyer fiyat seviyesinde bir değişiklik yaptığında bu bilgiyi KAP'ta ve kendi internet sitesinde duyurur. Bu bilgilerin güncellenmesi Borsa Alım-Satım Sisteminde yapılmaz.

X.İŞLEM KODU

Sertifikalarda kısa ve uzun olmak üzere iki tür kod kullanılır. Söz konusu kodlar İMKB tarafından belirlenir ve duyurulur.

Kısa Kod-1:

Kısa kod, alfanümerik yapıdadır ve 5 karakterden oluşur, İlk karakter harftir ve ihraççıyı ifade eder. Sonraki iki karakter de harflerden oluşur ve dayanağı ifade eder.


Yukarıda dayanağı ABCDE olan bir sertifikanın kısa kodu görülmektedir. İlk sırada ihraççı kuruluşu temsil eden bir harf yer alır ardından dayanak olan ABCDE'ye ait "A" ve "B" harfleri yer alır. Dayanak varlığın birden fazla paydan, bir sepetten oluşması durumunda ilk iki karakter "SP" harflerinden oluşur. Endekse dayalı olarak çıkartılan sertifikalarda, ilk iki karakter XU030 için OZ, XU050 için EL, XU100 için YZ olarak belirlenir.

Sonraki iki karakter A-Z arası harflerden oluşur (Ç, İ, Ö, Ğ, Ş, Ü harfleri kullanılmaz). İlk karakterde A-0 arası harfler "uzun" (long) sertifikalar için, P-Z arası harfler "kısa" (short) sertifikalar için kullanılır.

"Uzun" sertifikalar için son iki harf; AA ile başlar ve OZ ile biter. AB, AC, AD, BA, BB, BC,..., OA, OB, OC ... OZ.

"Kısa" sertifikalar için son iki harf: PA ile başlar ve ZZ ile biter. PA, PB, PC, ..., ZA, ZB, ZC ... ZZ.

Yukarıda ABCDE.E'ye ait bir sertifikanın kısa kodu görülmektedir. ABCDE.E'ye ait "A" ve "B" harflerinin devamında 001-999 arası rakamlar yer alır.

ABCDE.E'ye ait "A" ve "B" harflerinin devamında 01-99 arası rakamlar yer alır. Sonrasında İse ihraççı kurumu belirten bir harf yer alır.

Uzun Kod:

Sertifikalarda kullanılacak olan uzun kod 25 karakterden oluşur (boşluklar hariç) ve içeriği şöyledir:


XI. VERİ YAYINI

Mevcut veri yayın politikamız çerçevesinde varantlar için geçerli olan tüm kurallar sertifikalar için de geçerlidir.

XII. SERTİFİKA SIRALARININ GEÇİCİ OLARAK İŞLEME KAPATILMASI

Dayanağı pay olan sertifikalarda, ilgili pay sırasının işleme kapatılması durumunda, bu pay ile ilgili tüm sertifika sıraları da işleme kapatılır.

•Dayanağı birden fazla paydan, bir sepetten oluşan sertifikalarda söz konusu paylardan herhangi birisinin sırası kapatıldığında sepet sertifika sırası da işleme kapatılır.

•Dayanağı endeks olan sertifikalarda endekse dahil pay sıralarından işleme kapatılanlar olsa dahi sertifika sırası işleme kapatılmaz. Endeks hesaplanmaya devam ettiği sürece sertifika sırası da açık kalır. Ancak endeks hesaplamasında bir kesinti yaşanması durumunda sıra işleme kapatılabilir.

•Yaşanan bir aksaklık neticesinde ya da yatırımcı çıkarlarının korunmasına yönelik olarak piyasa yapıcı Borsa Başkanlığından ilgili olduğu sertifika sıralarının geçici olarak işleme kapatılmasını talep edebilir. Söz konusu talep Borsa Başkanlığınca değerlendirilir.

•Piyasa yapıcının faaliyetlerinin Kurul onayıyla geçici ya da sürekli olarak durdurulması ya da piyasa yapıcı olmaya ilişkin şartları yitirdiğinin Kurulca tespiti veya Kurul tarafından onaylanacak haklı gerekçeler nedeniyle piyasa yapıcısında değişiklik olması durumlarında Kurul tarafından yeni bir piyasa yapıcısı atanıncaya kadar ilgili sertifikaların işlem sırası geçici olarak durdurulur. İşlem sırası durdurulduktan sonra Tebliğ'de belirtilen süre içerisinde yeni bir piyasa yapıcısı belirlenemezse (Kurul tarafından yeni piyasa yapıcısı atanmasına ilişkin yeni bir karar alınmadığı sürece), sertifikanın işlem sırası vade sonuna kadar kapalı kalır.

•Sertifika ihraççısımn herhangi bir sertifikada yükümlülüklerini yerine getirememesi, ihraççı ile ilgili iflas, konkordato talebinde bulunulması durumunda, ihraççımn tüm sertifikaları işleme
®İhraççı tarafından izahname ve/veya sirkülerde belirtilmesi kaydıyla dayanak varlığın işlem gördüğü piyasaların kapalı olması veya ihraççı kuruluşun faaliyetlerini sürdürdüğü ülkelerde resmi tatil olması durumunda kotasyon verilmez ya da söz konusu menkul kıymetlerin Borsadaki işlem sıraları geçici olarak kapatılır. Söz konusu uygulama varantlar için de geçerlidir.

XIII.KREDİLİ İŞLEM

Sertifikalar kredili işlemlere ve açığa satışa konu edilemezler. 

XIV.TEMİNAT

Sertifikalarda piyasa yapıcılığı yapacak üyeler ihraççı adına Sertifika Piyasa Yapıcılığı Teminatı adı altında 500.000 TL. teminat yatırmak zorundadır. Söz konusu tutarı ödeyen varant ya da sertifika piyasa yapıcıları bu meblağ karşılığında varant ve/veya sertifika işlemlerine aracılık edebilirler.

XV.BÜLTENLER

a)Geçici Kapanış Bülteni: Sertifikalara ilişkin bilgiler Geçici Kapanış Bülteninde varantlara benzer biçimde yer alır.

b)Günlük Bülten: Sertifikalara ilişkin bilgiler KÜP başlığı altında "Sertifika Pazarı" sayfasında yer alır.

Pay Piyasası Müdürlüğü sertifika ve varantların gerek Geçici Kapanış Bülteninde gerekse Günlük Bültende gösteriminde KAP'ta önceden duyurmak kaydıyla değişiklik yapabilir.

XVI. DİĞER KONULAR

Bu Genelgede değinilmeyen ya da aksi belirtilmeyen işlem kuralları ve diğer konularda Varant Pazarı ve Pay Piyasası düzenlemeleri kıyasen uygulanır.

Sertifika ihraç sirkülerinde ve izahnamade yer alan ve hakkında açık bir düzenleme bulunmayan hususlar, Pay Piyasası ve Kotasyon Müdürlüğünün ilgili konulardaki düzenlemelerine aykırı olmamak kaydıyla uygulanabilir.Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  Genelgenin Resmi Metni
  Resmi Gazete Metni
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul