En son güncellemeler 18 Haziran 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
 • KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Yürürlükten Kaldırılmış
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Kira Sertifikalarının İMKB'de İşlem Görmesine İlişkin Esaslar Genelgesi Hk.

Genelge No:401
Kotasyon Müdürlüğü
İstanbul, 06/09/2012

Sayın Genel Müdür, Sayın Üyemiz,

Borsamız Yönetim Kurulu'nuıı 05/09/2012 tarihli toplantısında alınan karar çerçevesinde, kira sertifikalarının Borsamızda işlem görmesine ilişkin "Kira Sertifikalarının ÎMKB'de İşlem Görmesine İlişkin Esaslar" Genelgesi Ek'te yer almaktadır.

Bilgilerinizi riea ederiz.

Saygılarımızla,

KİRA SERTİFİKALARININ İMKB'DE İŞLEM GÖRMESİNE İLİŞKİN ESASLAR
Amaç
Madde 1- Bu Genelgenin amacı, halka arz edilerek veya edilmeksizin ihraç edilen veya edilecek kira sertifikalarının ÎMKB'de işlem görmesine ilişkin esasları belirlemektir.
Madde 2- Bu Genelge, İMKB Kotasyon Yönetme]iği'nin 6'ncı ve 27'nci maddelerine dayanılarak düzenlenmiştir,

Kısaltmalar

Madde 3- Bu Genelgenin uygulanmasında,

Borsa, ÎMKB: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'm,

BDDK; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nu,

İlgili Bakanlık: Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili olduğu Bakanlığı,

Kaynak Kuruluş: Sahip olduğu veya kiraladığı varlıkları, kiralamak üzere varlık kiralama

şirketine devreden anonim şirketi,

MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu'nu,

NİP:İMKB Borçlanma Araçları Piyasası Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nı, SPK: Sermaye Piyasası Kurulu'nu, VKŞ: Varlık Kiralama Şirketini

ifade eder.

İşlem Görecek Kira Sertifikaları

Madde 4- SPK tarafından kayda alınan ve yurt içinde ya da yurt dışında yerleşik VKŞ'ler tarafından Borsada veya Borsa dışında halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin Türk Lirası veya döviz cinsinden ihraç edilen/edilecek kira sertifikaları ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kurulan VKŞ'İer ile T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından görevlendirilen kamu sermayeli kurumlarca kurulan VKŞ'ler tarafından ihraç edilen/edilecek kira sertifikaları Borsanın ilgili pazarında işlem görür.

Başvuru

Madde 5- Kira sertifikalarının Borsada işlem görmesi için VKŞ veya ilgili aracı kurum tarafından Borsaya başvuru yapılır.

Borsa görevlileri, ilgili kaynak kuruluş veya VKŞ merkezinde ve faaliyet birimlerinde inceleme yapabilirler. Bu incelemede, yetkililer ile görüşülerek kaynak kuruluşun veya VKŞ'nin faaliyetleri, yatırımları, iş planları ve finansman durumları hakkında bilgiler alınır. Kaynak kuruluş veya VKŞ yetkilileri, Borsa görevlilerine incelemelerinde her türlü yardım ve kolaylığı sağlamak ve fınansal tabloları ile her türlü hesap ve işlemlerini incelemeye açık tutmak zorundadırlar.

Borsada işlem görmesi için başvurusu yapılan kira sertifikalarının satışından vazgeçilmesi halinde bu durum SPK'ya yapılacak bildirimle eş zamanlı olarak Borsaya da bildirilir.

Halka Arz Edilmek Üzere İhraç Edilen/Edilecek Kira Sertifikalarının ÎMKB Kotuna Alınarak İşlem Görmesi ve Pazara Kabul Koşulları

Madde 6- Halka arz yoluyla ihraç edilen/edilecek kira sertifikalarının Borsada işlem görmesi için VKŞ veya ilgili aracı kurum tarafından, Ek:lMe yer alan bilgi ve belgelerle birlikte Borsaya başvuru yapılır.

Halka arz edilen/edilecek kira sertifikalarının Borsa kotuna alınarak işlem görmeye başlamasının kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır.

a)Başvurunun ihraç edilen/edilecek kira sertifikalarının tamamı için yapılmış olması,

b)ihracın nominal tutarının en az 10 milyon TL olması,

c)İhracın tümünün halka arz yoluyla satışa sunulmuş olması,

ç)Borsada işlem görecek kira sertifikalarının devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya kira sertifikası sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtlar içermemekte olması,

d)Kaynak kuruluşun,

1)Kuruluşundan itibaren en az 3 takvim yılı geçmiş olması veya 3 yıldan daha az faaliyet süresi olanların,

a.İhraç tutarının 50 Milyon TL olması veya,

b.Paylarının Borsada işlem görmesi halinde başvuru tarihinden önceki son 30 iş gününe ait fiili dolaşımdaki pay sayısı ortalamasının en az % 25 olması,

2)Başvuru tarihinden önceki son 2 yıl sonuna ilişkin fınansal tablolarına göre vergiden önce kâr etmiş olması veya son iki yılda kar etmeyenlerin,

a.İhraç tutarının en az 50 milyon TL olması veya,

b.Paylarının Borsada işlem görmesi halinde başvuru tarihinden önceki son 30 iş gününe ait fiili dolaşımdaki pay sayısı ortalamasının en az % 25 olması,

3)Bağımsız denetimden geçmiş son bilançosundaki özsermaye toplamının en az 10 milyon TL olması,

4)Bağımsız denetim raporları ve/veya Borsa uzmanları incelemelerine göre, finansman yapısının faaliyetlerini sağlıklı bir biçimde yürütebilecek düzeyde olduğunun anlaşılması,

5)Kuruluş ve faaliyet bakımından hukuki durumu ile kira sertifikalarının hukuki durumunun tabi oldukları mevzuata uygun olduğunun belgelenmesi.

Kaynak kuruluşun kuruluş ve faaliyet izni bakımından, BDDK'ya tabi banka veya SPK'ya tabi aracı kurum olması halinde (d) bendindeki şartlar aranmaz.

Yukarıda belirtilen tutarlar, Türkiye İstatistik Kurumu'nun yıllık üretici fiyatları genel endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artışı oranı dikkate alınarak Yönetim Kurulunca her yıl artırılabilir.

Halka Arz Edilmek Üzere İhraç Edilen/Edilecek Kira Sertifikalarının İMKB Kot Dışı Pazar Kaydına Alınarak İşlem Görmesi ve Pazara Kabul Koşullan

Madde 7- İşbu Genelgenin 6'mcı maddesinde düzenlenen kotasyon koşullarının sağlanmaması durumunda, başvuruya konu kira sertifikalan aşağıda yer alan şartların sağlanması şartıyla Borsa Yönetim Kurulunca verilecek kararla Borsa Pazar kaydına alınarak kot dışı olarak işlem görebilirler.

a)Başvurunun ihraç edilen/edilecek kira sertifikalarının tamamı için yapılmış olması,

b)İhracın tümünün halka arz yoluyla satışa sunulmuş olması,

c)Borsada işlem görecek kira sertifikalarının devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya kira sertifikası sahibinin haklarım kullanmasına engel olacak kayıtlar içermemekte olması,

ç)Kaynak kuruluşun, kuruluş ve faaliyet bakımından hukuki durumu ile kira sertifikalarının hukuki durumunun tabi oldukları mevzuata uygun olduğunun belgelenmesi,

d)Yapılacak inceleme sonucunda kaynak kuruluşun mali, idari ve hukuki yapısının, kira sertifikalarının Borsada işlem görmesine engel olacak bir yapıda bulunmadığının anlaşılması.

Kaynak kuruluşun kuruluş ve faaliyet izni bakımından, BDDK'ya tabi banka veya SPK'ya tabi aracı kurum olması halinde (ç) ve (d) bendindeki şartlar aranmaz.

Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere İhraç Edilen/Edilecek Kira Sertifikalarının İMKB'de İşlem Görmesi ve Pazara Kabul Koşulları

Madde 8-Nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen/edilecek kira sertifikalarının Borsada nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi için VKŞ veya ilgili aracı kurum tarafından, Ek:2'de yer alan bilgi ve belgelerle birlikte Borsaya başvuru yapılır.

Nitelikli yatırımcılara satılacak kira sertifikalarının ilgili pazarda işlem görmesi konusunda yapılacak başvuruların kabul edilmesi için SPK tarafından kayda alınmış olması ve Borsada işlem görecek kira sertifikalarının devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya kira sertifikası sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtlar içermemekte olması gerekmektedir.

Bu kapsamda, Borsa kaydına alınan kira sertifikaları ilgili pazarda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde sadece nitelikli yatırımcılar arasında alım satıma konu olabilirler. Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak kira sertifikalarının ihracının NÎP'de gerçekleştirilmesi mümkündür. Bu durumda NİP Genelgesi hükümleri uygulanır.

Kamu Kuruluşlarına Ait Kira Sertifikalarının İşlem Görmesi

Madde 9- Kotasyon Yönetmeliği'nin 18'inei maddesi uyarınca genel ve katma bütçeli idareler, mahalli idareler ve kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından kurulmuş veya ortak olunmuş VKŞ'ler tarafından ihraç edilen/edilecek kira sertifikaları ilgili Bakanlığın yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu tarafından Borsa kotuna/kaydına alınır ve/veya işlem kurallarına göre İşlem görür.

Ancak, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kurulan VKŞ'ler ile T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından görevlendirilen kamu sermayeli kurumlarca kurulan VKŞ'ler tarafından ihraç edilen/edilecek kira sertifikaları Bakanlık talebi aranmaksızın, başka bir işlem ve karar tesis edilmesine gerek kalmadan Borsa kotuna alınır.

Yabancı Kuruluşlara Ait Kira Sertifikalarının İşlem Görmesi

Madde 10- Yurt dışında yerleşik ve faaliyet gösteren yabancı kuruluşların kira sertifikalarının Borsa kotuna alınmasında Kotasyon Yönetmeliği'nin 19'uncu maddesi gereği bu Genelgede yer alan kotasyon şartlarına ilave olarak ilgili Bakanlığın izninin aranması esas olmakla birlikte, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığının 18.12.2009 tarihli onayı ile yabancı kuruluşlarca İhraç edilen ve SPK kaydına alman menkul kıymetlerin ve depo sertifikalarının söz konusu Bakanlık iznini haiz olduğu kabul edilmiştir. Bu nedenle, yabancı kuruluşların kira sertifikalarının veya depo sertifikalarının ÎMKB kotuna alınması için ilgili Bakanlığa ayrıca başvurması gerekmez.

Yurt dışında yerleşik ve faaliyet gösteren yabancı kuruluşlarca ihraç edilen/edilecek ve işlem görme başvurusu yapılan kira sertifikalarının, çıkarıldıkları ülkenin en az bir borsasında kote edilmiş olması veya borsası bulunmayan ülkelerde çıkarılanların, ÎMKB Yönetim Kurulunca belirlenen kriterlere uygun olması gerekir. Yabancı ortaklığın kira sertifikalarının ve depo sertifikalarının çıkarıldıkları ülkenin borsasında kote edilmemiş olması halinde, kotasyon başvurusunun yatırımcının korunması veya benzeri bir gerekçeyle reddedilmemiş olması kaydıyla, kira sertifikalan ve depo sertifikaları ilgili düzenlemelerde aranan şartları sağlamaları durumunda kot dışı pazar kaydına alınabilir.

Yabancı kuruluşlar, kira sertifikalarının Borsa kotuna alınması için bu Genelgede öngörülen bilgi ve belgeler ile Borsaya başvurur. Borsa kotuna alınacak yabancı kuruluşlara ait kira sertifikalarının tedavülü için, söz konusu kira sertifikalarının MKK'ya veya bir bankaya depo edilmesi ya da kendi ülkelerindeki bir saklama şirketine depo ettirilip depo belgelerinin MKK'ya teslim edilmesi ve depo edilmiş sertifikaların tedavül etmesi istenebilir. Bu durumda, depo edilmiş sertifikalara ilişkin SPK'nın düzenlemeleri ile Borsa Yönetim Kurulunun belirlediği ilke ve yöntemler esas alınır.

Borsa Yönetim Kurulu, kira sertifikalarının taşıdığı haklar ve tedavül kısıtlamalarına göre ya da çıkarıldıkları ülkelerin yasal düzenlemelerine göre, ilave şartlar isteyebileceği gibi, yerli ve yabancı kredi derecelendirme kuruluşlarınca derecelendirme çalışması yapılan kira sertifikalarının kotasyonunda bazı şartların aranmamasına da karar verebilir.

Yurt dışında yerleşik ortaklıklar tarafından nitelikli yatırımcılara ihraç edilen/edilecek yabancı kira sertifikalarının Borsa kaydına alınmasında iş bu Genelgenin 8'inci maddesinde yer alan esaslar uygulanır.

Yabancı para cinsinden ihraç edilen/edilecek kira sertifikalarının nominal tutarının Türk Lirası cinsinden karşılığının hesabında, kira sertifikalarının Borsa kotuna/kaydına alındığı tarihten 2 işgünü öncesinde ilan edilen Merkez Bankası döviz alış kuru dikkate alınır.

Borsa Kotundan/Pazar Kaydından Çıkarmayı Gerektiren Durumlar

Madde 11- Aşağıdaki hallerde, kira sertifikaları Borsa Yönetim Kurulunun kararı ile sürekli veya geçici olarak Borsa kotundan/kaydından çıkarılabilir. Borsa Yönetim Kurulu, kottan/kayıttan çıkarma kararını vermeden önce ilgili kaynak kuruluşu ve/veya VKŞ'yi durumu düzeltmesi için uyarabilir ve süre verebilir.

a)Sermaye Piyasası ve Borsa mevzuatının ilgili hükümleriyle belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya İMKB Kotasyon Yönetmeliğinin 24'üncü ve 27'nci maddelerinde yer alan durumların oluşması,

b)Kira sertifikası sahiplerine verilen taahhütlerin yerine getirilmediğinin anlaşılması.

Kira sertifikaları, itfa edildikleri tarihte herhangi bir işlem yapılmasına gerek kalmaksızın Borsa kotundan/kaydından ve işlem gördükleri Borsa pazarlarından çıkarılır.
Madde 12- Borsa kotuna veya kaydına alman kira sertifikaları için İMKB Kotasyon Yönetmeliği'nin 20'nci ve 28'inci maddeleri çerçevesinde belirlenen ve ilan edilen borçlanma araçları için geçerli tarifeye göre hesaplanan kotasyon/pazar kayıt ve kotta/kayıtta kalma ücretleri Ödenir.

Ancak, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kurulan VKŞ'ler ile T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından görevlendirilen kamu sermayeli kurumlarca kurulan VKŞ'ler tarafından ihraç edilen/edilecek kira sertifikaları için Borsa kotuna alma ve kotta kalma ücreti alınmaz.

Diğer Hükümler

Madde 13- Bu Genelgede belirtilen hükümleri yorumlamaya, açıklık bulunmayan hususlarda karar vermeye, uygulamayı düzenlemeye ve yönlendirmeye Borsa Yönetim Kurulu yetkilidir.

Kira sertifikalarının Borsada ihracına ilişkin usul ve esaslarda Borsanın ilgili düzenlemeleri uygulanır.

Yürütme

Madde 14- Kira sertifikalarının ilgili pazarda işlem görmesine ve bu genelge eklerinin içeriğinin belirlemesine ve değiştirilmesine ilişkin esaslar Borsa Başkanı tarafından yürütülür.

Yürürlük

Madde 15- Bu Genelge hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Ek:1
6'ncı ve 7'nei Maddeler Kapsamında Halka Arz Edilmek Üzere îhraç Edilen/Edilecek Kira Sertifikalarının ÎMKB Kotuna/Kaydına Alınması İçin Gerekli Belgeler

1.VKŞ ve kaynak kuruluş için düzenlenen bilgi formları (Form A ve Form B),

2.VKŞ'nin ve kaynak kuruluşun en son değişiklikleri içerir toplu şekilde hazırlanmış ve yetkililerince onaylı ana sözleşmesi,

3.VKŞ'nin ve kaynak kuruluşun, kuruluş ve kuruluştan bu yana tüm ana sözleşme değişikliklerinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin listesi,

4.VKŞ'nin ve kaynak kuruluşun son üç yılda yapılan olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin belgeler,

5.VKŞ ve kaynak kuruluşun, SPK'nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde SPK'ya sunulan finansal tabloları ile bağımsız denetim raporları,

6.Kaynak kuruluşun, kuruluş ve faaliyetleri bakımından hukuki durumu ile kira sertifikalanmn hukuki durumunun tabi oldukları mevzuata uygun olduğunun, Üretim ve faaliyetlerini etkileyecek önemli hukuki uyuşmazlıkların bulunmadığının belgelenmesi amacıyla, Borsa tarafından belirlenen usul ve esaslara göre düzenlenen ve hukuki durumu teyit eden rapor ile diğer beyanlar,

7.VKŞ'yi ve kaynak kuruluşu temsile yetkili kişilerin imza sirküleri,

8.VKŞ yönetim kurulunun ihraca ilişkin kararının bir örneği ile ihraç edilen/edilecek kira sertifikalarının ihraç koşullarına ilişkin bilgiler,

9.Varlıkların VKŞ'ye devrine ve kiralanmasına ilişkin kaynak kuruluş ile yapılan sözleşmelerin birer örnekleri,

10.VKŞ'nin sahip olacağı/olduğu varlıkların niteliklerine ilişkin detaylı bilgiler,

11.VKŞ ve kaynak kuruluşça kamuyu aydınlatma kuralları ve Borsa tarafından getirilen düzenlemelere uyulacağına ilişkin, şekli ve içeriği Borsa tarafından belirlenen Ek:3'de yer alan beyan yazısı,

12.SPK kayıt belgesi, SPK onaylı izahname ve sirküler,

13.Halka arz satış sonuçları,

14.Varsa kaynak kuruluşa ve VKŞ'ye ilişkin derecelendirme raporu,

15.ÎMKB tarafından istenecek diğer bilgi ve belgeler.

Kaynak kuruluşun kuruluş ve faaliyet izni bakımından, BDDK'ya tabi banka veya SPK'ya tabi aracı kurum olması halinde, yukarıdaki belgelerden 1-5'inci maddelerde belirtilenler sadece VKŞ için istenir ve 6'ncı maddede belirtilen hukukçu raporu istenmez.

EK 2: 8'inci Madde Kapsamında Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere İhraç

Edilen/Edilecek Kira Sertifikalarının İMKB'de İşlem Görmesi için Gerekli Belgeler

1.VKŞ için düzenlenen bilgi formları (Form A ve Form B),

2.VKŞ'nin en son değişiklikleri içerir toplu şekilde hazırlanmış ve yetkililerince onaylı ana sözleşmesi,

3.VKŞ'nin SPK düzenlemeleri çerçevesinde SPK'ya sunulan fınansal tabloları ile bağımsız denetim raporları,

4.Kaynak kuruluşun ve VKŞ'yi temsile yetkili kişilerin imza sirküleri,

5.VKŞ yönetim kurulunun ihraca ilişkin kararının örneği ile ihraç edilen/edilecek kira sertifikalarının ihraç koşullarına ilişkin bilgiler,

6.Varlıkların VKŞ'ye devrine ve kiralanmasına ilişkin kaynak kuruluş ile yapılan sözleşmeler,

7.VKŞ'nin sahip olacağı/olduğu varlıkların niteliklerine ilişkin bilgiler,

8.VKŞ'nin Borsa tarafından getirilen düzenlemelere uyulacağına ilişkin, şekli ve içeriği Borsa tarafından belirlenen Ek:4'de yer alan beyan yazısı,

9.SPK kayıt belgesi,

10.Varsa kaynak kuruluşa ve VKŞ'ye ilişkin derecelendirme raporu,

11.İMKB tarafından istenecek diğer bilgi ve belgeler.

EK 3: HALKA ARZ EDİLEN KİRA SERTİFİKALARI İÇİN BEYANNAME
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞINA
Tarih
Kira sertifikalarımız İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'mn ilgili pazarlarında işlem gördüğü müddetçe,

Sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimleri oluştukları anda ve herhangi kişi, kurum veya basın-yayın kuruluşuna bildirmeden Önce derhal elektronik imzalı olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya duyuracağımızı,

Borsanızın tebliğ, yönetmelik, genelge hükümleri ile bu çerçevede tarafımıza bildirilen Borsaca ve diğer yetkililerce alınacak kararlara uyacağımızı ve yükümlülükleri yerine getireceğimizi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.02.2009 tarihli ve 27133 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan, Seri:VIII, No;54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliğini okuduğumuzu, Tebliğ hükümlerine uymak hususunda gerekli azami dikkat ve özeni göstereceğimizi,

Borsa tarafından yetkilendirilen görevlilerin olağan veya olağanüstü rapor düzenleme veya bilgi edinmek maksadıyla yapacakları çalışmalarda her türlü yardım ve kolaylığı göstereceğimizi ve finansal tablolarımızı ibraz edeceğimizi,

Mevzuat hükümlerine aykırı davranmamız ve mevzuatta belirtilen hallerde Borsanızın, kira sertifikalarımızı Borsanın ilgili pazarından geçici veya sürekli olarak çıkarabileceğini

Kira sertifikalarının değerini etkileyecek önemli gelişmeler oluştuğunda yatırımcıların yeterince değerlendirme yapabilmeleri için gereken zamanı sağlamak ve bu kapsamda oluşabilecek yatırımcı zararlarını önlemek amacıyla kamuya açıklama yapılmadan önce, ilgili düzenlemeler çerçevesinde işlem sırasının durdurulması talebi ile Borsanıza gerekli başvuruyu yapacağımızı,

Kira sertifikalarının piyasa değerini değiştirebilecek veya yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek şekilde basında ve kamuoyunda çıkan haber ve söylentiler ile ilgili gerekli izleme ve analizleri yürütmek üzere organizasyon tedbirlerinin alınacağını ve bu durumlarda kamuya açıklama yapılması gerektiğinde ilgili düzenlemeler doğrultusunda açıklamalarımızı ileteceğimizi,

Borsanın yetkili kurullarının ve makamlarının her türlü tasarrufları ve aldıkları kararlar İle mevzuatın tatbik ve tefsirinden veya Borsa ile ilgili herhangi bir anlaşmazlıktan dolayı ortaya çıkacak bütün uyuşmazlıkların halli için İstanbul mahkemeleri ve icra dairelerinin yetkisini kabul ve taahhüt ettiğimizi
bildiğimizi, beyan ederiz.

EK:4 NİTELİKLİ YATIRIMCILARA İHRAÇ EDİLEN KİRA SERTİFİKALARI İÇİN BEYANNAME 

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASİ BAŞKANLIĞINA

Tarih

Kira sertifikalanınız İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının ilgili pazarlarında işlem gördüğü müddetçe,

Borsanızın yönetmelik, genelge hükümleri ile bu çerçevede tarafımıza bildirilen Borsaca ve diğer yetkililerce alınacak kararlara uyacağımızı ve yükümlülükleri yerine getireceğimizi,

Borsa tarafından yetkilendirilen görevlilerin olağan veya olağanüstü rapor düzenleme veya bilgi edinmek maksadıyla yapacakları çalışmalarda her türlü yardım ve kolaylığı göstereceğimizi ve fmansal tablolarımızı ibraz edeceğimizi,

Mevzuat hükümlerine aykırı davranmamız ve mevzuatta belirtilen hallerde Borsanızın kira sertifikalarımızı Borsanın ilgili pazarından geçici veya sürekli olarak çıkarabileceğini bildiğimizi,

Borsanın yetkili kurullarının ve makamlarının her türlü tasarrufları ve aldıkları kararlar ile mevzuatın tatbik ve tefsirinden veya Borsa ile ilgili herhangi bir anlaşmazlıktan dolayı ortaya çıkacak bütün uyuşmazlıkların halli için İstanbul mahkemeleri ve icra dairelerinin yetkisini kabul ve taahhüt ettiğimizi beyan ederiz.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul