En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
 • KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Yürürlükte
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Üyelerimizin Borsada Temsili hk

Genelge No: 408 
Yatırım Kuruluşları ile İlişkiler Müdürlüğü

Sayın Üyemiz,

Borsamız Yönetim Kurulu'nun 15/11/2012 tarihli toplantısında, üyelerimizin Borsada temsilini düzenleyen 274 sayılı Genelge'nin yürürlükten kaldırılmasına ve konunun 408 sayılı işbu Genelge'deki esaslar çerçevesinde düzenlenmesine karar verilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz. 

Saygılarımızla,

I)ÜYELERİN BORSADA TEMSİLİ

Üyelerin Borsada kurulu piyasa, pazar, platform veya sistemlerin her birinde temsilcileri aracılığıyla işlem gerçekleştirmek istemeleri halinde, söz konusu kişilerin, sermaye piyasası mevzuatında yer alan ve aşağıda belirtilen niteliklere sahip olmaları ve Borsa tarafından yetkilendirilmeleri gerekmektedir.

II)ÜYE TEMSİLCİLERİNİN NİTELİKLERİ
***
Uye temsilcilerinin ;

a)T.C.vatandaşı olması,

b)Kısıtlanmış veya kamu haklarından yasaklanmış olmaması,

c)İflas etmemiş olması,

ç)Mevzuatla müsaade edilmiş hususlar dışında başka meslek ve ticaretle uğraşmaması,

d)Sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282 ııci maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen terörün finansmanı suçundan, ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmaması,

e)Borsa tarafından yapılacak inceleme sonucunda tecrübe, bilgi ve ahlak bakımından yeterli olduklarına kanaat getirilmesi,

f)Dört yıllık bir yüksek öğrenim kurumundan mezun olması,

g)Piyasa, pazar, platform veya sistem ile ilgili eğitim programlarında başarılı olması gerekmektedir.

*(a) maddesi nüfus cüzdanı örneğiyle, (b) ve (c) maddeleri başvuru formuyla, (d) maddesi başvuru tarihinden geriye dönük en fazla bir ay içinde alınmış adli sicil kaydıyla, (e) ve (g) maddesi Borsa tarafından verilen veya denkliği Borsa Yönetim Kurulunca kabul edilen eğitim kurumlarınca verilen başarı belgeleriyle tevsik edilir. Eğitim programlan İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından düzenlenmekte olup, başarı belgeleri de ayııı Müdürlük tarafından verilmektedir, (f) maddesi ile ilgili olarak, İMKB Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği 19/02/1996 tarihinden önce Pay Piyasası ve Borçlanma Araçları Piyasası eğitim programlarına katılarak program sonunda yapılan sınavda başarılı olmuş veya denkliği Borsamızca kabul edilen eğitim programlarını tamamlayarak yapılan sınavlarda başarı göstermiş, lise mezunu temsilci adaylarının, söz konusu Yönetmelikteki diğer şartları sağlamaları halinde başvuruları kabul edilmektedir.

Buna göre;

Pay Piyasasında üye temsilcisi olarak yetkilendirilebilmek için aşağıdaki eğitim ya da sınavlardan birinde başarılı olunması veya Pay Piyasası üye temsilciliği ile ilgili muafiyetlerden birisine sahip olunması gereklidir;

-Borsamız tarafından verilen Pay Piyasası Üye Temsilci Eğitimi,

Denkliği Borsamızca kabul edilen eğitim kurumları tarafından verilen eğitimler, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey veya İleri Düzey Lisans Sınavları.

Ayrıca, tüm temsilci adaylarının, Pay Piyasası Bilgisayarlı Alım Satım Sistemi Uygulama Eğitimi'ııde başarılı olmaları ve Pay Piyasası Müdürlüğü tarafından gün ve saatleri belirlenerek ilan edilen toplam 4 saatlik Pay Piyasası Serbest Çalışma programına katılmaları zorunludur.

Borçlanma Araçları Piyasasında üye temsilcisi olarak yetkilendirilebilmek için aşağıdaki eğitim ya da sınavlardan birinde başarılı olunması veya Borçlanma Araçları Piyasası üye temsilciliği ile ilgili muafiyetlerden birisine sahip olunması gereklidir;

Borsamız tarafından verilen Borçlanma Araçları Piyasası Üye Temsilcisi Eğitimi, Denkliği Borsamızca kabul edilen eğitim kurumlan tarafından verilen eğitimler, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey veya İleri Düzey Lisans Sınavları.

Ayrıca, tüm temsilci adaylarının, Borçlanma Araçları Piyasası Bilgisayarlı Alım Satım Sistemi Uygulama Eğitimi'ııde başarılı olmaları zorunludur.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında üye temsilcisi olarak yetkilendirilebilmek için aşağıdaki eğitim ya da sınavlardan birinde başarılı olunması veya Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası üye temsilciliği ile ilgili muafiyetlerden birisine sahip olunması gereklidir;

-Borsamız tarafından verilen Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Üye Temsilcisi Eğitimi,

-Denkliği Borsamızca kabul edilen eğitim kurumlarınca verilen eğitimler, Türev Araçlar Lisansı Sınavı.

Ayrıca, tüm temsilci adaylarının, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Bilgisayarlı Alım Satım Sistemi Uygulama Eğitimi'nde başarılı olmaları zorunludur.

Yurt Dışı Sermaye Piyasası Araçları Piyasası Euro Tahvil Pazarlarında, İMKB Borçlanma Araçları Piyasasında işlem yapma yetkisi olan üye temsilcileri işlem yapabilirler.

III)BORSAYA BAŞVURU

Yukarıdaki niteliklere sahip olanların temsilci olarak yetkilendiıilebilmeleri için üye tarafından, başvuru dilekçesi ile ekinde yer alan başvuru evrakı Borsa Haberleşme ve Arşiv Birimine teslim edilir. Yatırım Kuruluşları ile İlişkiler Müdürlüğü tarafından başvurunun değerlendirilebilmesi için tüm belgelerin eksiksiz ve asıl (fotokopi ise noter onaylı) olması gerekmektedir.

Eksik evrakla başvuruda bulunulması halinde, başvuru evrakının tamamlanma süresi en fazla bir ay olup, bir aylık sürenin aşılması durumunda başvuru re'sen işlemden kaldırılır.

Başvuru evrakında imzası bulunan aracı kuruluş yetkililerinin, Borsa Başkanlığı'na gönderilen imza sirkülerinde şirketi temsile yetkili olarak yer almaları gerekmektedir.

I-) Yetkilendirilmek üzere ilk kez yapılacak başvuruda

Üye temsilcisi adayından;

-Üyeyi Borsada temsil edebildiğinin tespitini ve kendisine temsil ettiği Borsa üyesi adına tebligat yapılabilmesini teminen noter onaylı bir örneği Ek-l'de yer alan temsil belgesi,

-Kısıtlanmış veya kamu haklarından yasaklanmış veya iflas etmiş olmadığının, gerekli eğitim programlarına katılıp başarılı olduğunun ve şahsına ve ailesine ilişkin bilgilerin tespiti ve taahhüdü için bir örneği Ek-2'de yer alan başvuru fonnu,

-T.C. vatandaşı olduğunun tespiti için noter onaylı nüfûs cüzdanı örneği,

-Kendisine tebligat yapılabilmesi amacıyla noter onaylı imza ve paraf örneği,

-II. Böltim'ün (d) bendindeki şartı taşıdığının tespiti için savcılıktan alınan adli sicil kaydı (başvuru tarihinden geriye dönük en fazla bir ay içinde alınmış olması gerekmektedir),

-4 yıllık bir yüksek öğrenim kurumundan mezun olduğunun tespiti için noter onaylı diploma örneği (diploma yabancı üniversiteden alınmış ise YÖK'ten alınan denklik belgesinin noter onaylı örneği),

-Gerektiğinde temsilciye ikamet adresinde tebligat yapılabilmesi için ikametgah belgesi,

-1 adet fotoğraf,

4 k

W
-Pay Piyasası ve Borçlanma Araçları Piyasası'na temsilcilik için yapılan başvurularda, lisanslama sınavlarında başarılı olundu ise, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey veya İleri Düzey Lisans Belgesinin noter onaylı örneği,

-Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'na temsilcilik için yapılan başvurularda, lisanslama sınavlarında başarılı olundu ise, Türev Araçlar Lisans Belgesinin noter onaylı örneği,

-Temsilci ve üye yetkilileri tarafından imzalanan ve üyenin kaşesini içeren ve bir örneği Ek-3'de yer alan taahhütname,

-Pay Piyasası'nda işlem yapmak üzere başvuruda bulunanlardan bir örneği Ek-4'de yer alan Temsilci Kartı Talep Formu istenmektedir.

2)Kurum değişikliği için yapılacak başvuruda

Üye temsilcisi adayından;

-Üyeyi Borsada temsil edebildiğinin tespitini ve kendisine temsil ettiği Borsa üyesi adına tebligat yapılabilmesini teminen noter onaylı bir örneği Ek-l'de yer alan temsil belgesi,

-Kısıtlanmış veya kamu haklarından yasaklanmış veya iflas etmiş olmadığının, gerekli eğitim programlarına katılıp başarılı olduğunun ve şahsına ve ailesine ilişkin bilgilerin tespiti ve taahhüdü için bir örneği Ek-2'de yer alan başvuru formu,

-II. Bölüm'ün (d) bendindeki şartı taşıdığının tespiti için savcılıktan alınan adli sicil kaydı (başvuru tarihinden geriye dönük en fazla bir ay içinde alınmış olması gerekmektedir),

-Gerektiğinde temsilciye ikamet adresinde tebligat yapılabilmesi için ikametgah belgesi,

-1 adet fotoğraf,

-Ayrıldığı kurumdan alınan ve başka bir kurumda çalışmasında sakınca olmadığına dair ibraname,

-Temsilci ve üye yetkilileri tarafından imzalanan ve üyenin kaşesini içeren ve bir örneği Ek-3'de yer alan taahhütname
istenmektedir.

M
Bir aracı kuruluştan ayrılarak başka bir aracı kuruluşta çalışmaya başlayacak temsilci başvurularında, bu kişilerin başka bir aracı kuruluşta çalışmasında herhangi bir sakınca olmadığına dair ayrıldığı kurumun vereceği ibraname istenir. İbraname alınamaması durumunda, ayrılış tarihinden itibaren 1 ay içinde personelin ayrıldığı aracı kuruluşun eski çalışanı hakkında Borsa Başkanlığına herhangi bir suç ihbarında bulunmaması koşulu ile ibraname aranmamaktadır. Ancak söz konusu temsilcinin istifa tarihinin belirlenmesi için ayrılış tarihini belgelemesi veya istifasını noter kanalıyla bildirmesi gerekmektedir.

Temsilcinin istifasını noter kanalıyla Borsaya göndermesine rağmen, üyenin istifayı gönderen temsilcisinin işlem yapmaya yetkili olduğunu bildirmesi durumunda, konunun temsilcinin bilgisi dahilinde olması ve temsilcinin çalışmaya devam etmesi halinde, bu durum dikkate alınarak 1 aylık bekleme süresinin başlangıcının istifa yazısında belirtilen tarih değil, kurumdan fiilen ayrılış tarihi; temsilci, üyenin beyanına rağmen işlem yapmıyorsa istifa tarihi; istifa yazısında, yazının Borsaya ulaştığı tarihten ileriye yönelik olarak istifa edildiğinin belirtilmesi halinde de bu tarih dikkate alınır.

3)Aynı aracı kuruluş tarafından bir başka piyasa, pazar, platform veya sistemde yetkilendirilmek üzere yapılacak başvuruda

Üye temsilcisinden;

-Üyeyi Borsada temsil edebildiğinin tespitini ve kendisine temsil ettiği Borsa üyesi adına tebligat yapılabilmesini teminen noter onaylı bir örneği Ek-l'de yer alan temsil belgesi,

Kısıtlanmış veya kamu haklarından yasaklanmış veya iflas etmiş olmadığının, gerekli eğitim programlarına katılıp başarılı olduğunun ve şahsına ve ailesine ilişkin bilgilerin tespiti ve taahhüdü için bir örneği Ek-2'de yer alan başvuru formu,

Pay Piyasası ve Borçlanma Araçları Piyasası'na temsilcilik için yapılan başvurularda, lisanslama sınavlarında başarılı olundu ise, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey veya İleıi Düzey Lisans Belgesinin noter onaylı örneği,

-Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'na temsilcilik için yapılan başvurularda, lisanslama sınavlarında başarılı olundu ise, Türev Araçlar Lisans Belgesinin noter onaylı örneği,

Temsilci ve üye yetkilileri tarafından imzalanan ve üyenin kaşesini içeren ve bir örneği Ek-3'de yer alan taahhütname,

Pay Piyasası'nda işlem yapmak üzere başvuruda bulunanlardan bir örneği Ek-4'de yer alan Temsilci Kartı Talep Formu istenmektedir.

Ayrıca,
-Gerektiğinde temsilciye ikamet adresinde tebligat yapılabilmesi için talep edilen ikametgah belgesinin her ikametgah değişikliğinde Borsaya iletilmesi gerekmektedir.

-Temsilcinin nüfus bilgilerinde bir değişiklik olması halinde (soyadı değişikliği vb.) nüfus cüzdanı örneğinin Borsaya verilmesi gerekmektedir.

IV)İŞLEM ŞİFRELERİ

Pay Piyasasında işlem şifreleri Yatırım Kuruluşları ile İlişkiler Müdürlüğü tarafından üye temsilcisine şahsen teslim edilir ve şifre kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

Borçlanma Araçları Piyasasında işlem yapmak üzere yetkilendirilecek temsilcilere ait işlem şifreleri temsilciliğin onaylandığının yazılı olarak bildirilmesinden sonra Yatırım Kuruluşları ile İlişkiler Müdürlüğünden şahsen ya da yetkilendirilen temsilciye iletilmek üzere kurumun yetkilendireceği bir kişi tarafından elden kapalı zarfta teslim alınır. Söz konusu şifre Borçlanma Araçları Piyasası Otomatik Alım Satım (OTAS) sisteminde kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Ancak, temsilcinin değiştirdiği yeni şifresini unutması durumunda kendisine yeni bir kullanıcı şifresi tanımlanabilmesi için Yatırım Kuruluşları ile İlişkiler Müdürlüğü tarafından kendisine verilmiş olan ilk şifreyi Borçlanma Araçları Piyasası yetkilisine bildirmesi gerekmektedir. Üye temsilcisinin ilk şifreyi kaybetmesi durumunda Yatırım Kuruluşları ile İlişkiler Müdürlüğüne başvurarak kendisine yeni bir şifre verilmesini talep etmesi gerekmektedir.

Yurt Dışı Sermaye Piyasası Araçları Piyasası Euro Tahvil Pazarlarında üye temsilcileri, İMKB Borçlanma Araçları Piyasası şifreleri ile işlem yaparlar.

Borçlanma Araçları Piyasası işlem şifrelerinin oluşturulma, teslim ve değişiklik esaslarına ilişkin yukarıda yer alan tüm hususlar, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası işlem şifreleri için de aynen uygulanır.

Borsa piyasa, pazar, platform veya sistemlerinde işlem yapmak üzere yetkilendirilen üye temsilcilerinin yalnızca kendilerine tahsis edilmiş olan işlem kodları ve şifreleri, aracı kuruluş yetkili ve çalışanları dahil olmak üzere, hiç kimseye, hiçbir şekilde açıklanamaz ve kullaııdırılamaz.

Kendilerine ait olan işlem şifrelerini ve işlem kodlarını başkalarına açıkladığı ve kullandırdığı tespit edilen üye temsilcileri ile şifre ve kodların açıklanması ve kullanılması konusunda doğrudan ya da dolaylı olarak sorumluluğu bulunan üyeler hakkında, Borsa mevzuatında yer alan disiplin hükümleri uyarınca işlem yapılacaktır.

Temsilcilik statüsü sona erenlerin şifreleri herhangi bir bildirim yapılmaksızın Borsa tarafından iptal edilir.

V)TEMSİLCİ SAYISININ SINIRLANDIRILMASI

Üyeler, Pay Piyasası seans salonunda kendilerine verilmiş olan terminal kontenjan sayısı kadar temsilci ve ilave olarak yalnızca bir baştemsilci bulundurabilirler.

Borçlanma Araçları Piyasası temsilci sayısına ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmamakla birlikte, OTAS sistemine bağlanabilecek temsilci sayısı üyeye tahsis edilmiş olan terminal adedi ile kısıtlı bulunmaktadır.

Pay Piyasasında üye temsilcileri tarafından giriş kartlarının kaybedilmesi veya unutulması durumunda geçici kart verilebilmesi için üye yetkililerinin imzalarını taşıyan ve durumu belirtir bir yazı ile Yatırım Kuruluşları ile İlişkiler Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.

Ayrıca, temsilci kartının kaybedilmesi durumunda kayıp kart bedelinin ilgili Borsa hesabına yatırılması gerekmektedir.

VI)BAŞTEMSİLCİLİK, YÖNETİCİ ŞİFRESİ VE TEMSİLCİ YETKİ SEVİYELERİ

Her üye Pay Piyasasında işlem yapma yetkisine sahip bir temsilcisini baştemsilci olarak atamak zorundadır.

Baştemsilci, üyenin Borsada işlem yapan temsilcilerinden sorumlu, gözetim, kontrol ve imza yetkisine sahip kişidir. Baştemsilci, mensubu olduğu üyenin diğer temsilcilerini izler, kendi yetkisinde olan işlemleri ve korbey (seans salonu kontrol masası) ile ilişkileri yürütür ve seans süresince Borsa işlem salonunda bulunur. Baştemsilcilerin yetkileri aşağıda yer almaktadır.

a- Sorgu ve temsilci statüsünde olan kullanıcı yetkilerinin tümü, b- Kendisiyle aynı kurumda bulunan diğer temsilcilerin emirleri üzerinde sorgu, düzeltme, bölme ve iptal (ExAPl - uzaktan erişim kapsamında işlem yapanlar ve yönetici şifresine sahip temsilciler dahil), c- Tüm pazarlarda özel ve blok emir girişi, düzeltme ve iptali, ç- Üye bazında gerçekleşen işlemlerle ilgili düzeltme ve iptal isteğinde bulunma

(Borsa onayı ile), d- ÎMKB ile ilgili iş ve işlemler,

e- Kendi kurumundan olan sorgu ve temsilci yetkisine sahip kişilerin yetkilerini, seans bazında geçici olarak durdurma (Bu işlem için Pay Piyasası Müdürlüğünün vereceği geçici olarak durdurma belgesini imzalaması gerekmektedir).

Baştemsilciler, yazıyla Yatırım Kuruluşları ile ilişkiler Müdürlüğüne bildirilmek koşulu ile değiştirilebilir.

Ayrıca, üyenin yazılı talebi üzerine, Pay Piyasasında işlem yapma yetkisine sahip birden fazla temsilcisine Yönetici Şifresi tanımlanabilir. Yönetici Şifresine sahip temsilcilerin bilgisayar sisteminde tanımlanan yetkileri (a), (b), (c) ve (ç) maddesinde yer almaktadır.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası temsilci yetki seviyeleri ve yetki tanımlama işlemleri ise aşağıdaki gibidir :

Borsada işlem yapmaya yetkili üye temsilcileri için "yönetici temsilci", "üye temsilcisi", "sorgulayıcı" ve "piyasa yapıcı" olmak üzere dört çeşit temsilci tipi bulunmaktadır.

o Her üyenin en az bir adet yönetici temsilcisi olmak zorundadır.

© tiye isterse bütün temsilcilerine yönetici temsilci yetkisi verebilir.

• Piyasa yapıcılık yetkisi olan üyeler ise en az bir temsilcilerine piyasa yapıcı temsilci yetkisini vermek zorundadırlar.

o Yönetici temsilci, üyeye ait tüm hesaplar için sisteme emir girme, işlem yapma ve bu hesapların pozisyonlarını takip etme, üyenin diğer temsilcileri tarafından girilen emirleri onaylama, izleme, iptal etme ve düzeltme yetkilerine sahiptir. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası API (VİOPAPI) tarafından yapılan emir girişi, düzeltme ve iptali dahil her türlü işlem ilgili yönetici temsilci tarafından yapılmış kabul edilir. Üye nczdiııdeki hesapların normal temsilcilere tahsisi, yönetici temsilci tarafından yapılır. Yalnızca yönetici temsilciler özel emir girişi yapabilirler.

o Üye temsilcisi, yönetici temsilcinin kendisine tahsis ettiği hesaplar için Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası İşlem Sistemi'ne emir gönderebilir ve bu hesaplara ilişkin bilgilere ulaşabilir. Üye temsilcisi sadece kendi girdiği emirleri düzeltme ve iptal etme yetkisine sahiptir.

o Sorgulayıcı temsilci ise yönetici temsilcilerinin ve üye temsilcilerinin sisteme gönderdiği emirleri izleyebilir, sorgulama yapabilir, ancak sisteme emir gönderemez.

© Piyasa yapıcı temsilci bağlı bulunduğu üyenin piyasa yapıcı hesabını kullanarak işlem gerçekleştirir.

ö Aksi üye tarafından belirtilmediği sürece, bütün temsilciler "yönetici temsilci" olarak tanımlanır.

© Yetki seviyesinin belirlenmesi ve değiştirilmesi üyenin yazılı talebi üzerine yapılır.

VII) EĞİTİM İLE İLGİLİ MUAFİYETLER

Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında, aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyan kişilerin, Pay Piyasası Üye Temsilcisi Eğitimi, Borçlanma Araçları Piyasası Üye Temsilcisi Eğitimi ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Üye Temsilcisi Eğitimine katılma zorunluluğu bulunmamaktadır :

M t
a)TCMB, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsamızda uzmanlık gerektiren veya daha üst kademelerde en az 5 yıl süre ile olumlu tezkiye alarak bilfiil çalışmış olan kişiler,

b)Bankalarda Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcılığı ile Menkul Kıymetler Müdürlüğü görevlerini bilfiil en az 3 yıl yapmış olan kişiler,

c)Bir aracı kurum üyenin yanında fiilen 5 yıl çalışmış ve bu sürenin en az 3 yılını Genel Müdür olarak ifa etmiş kişiler,

ç)Bir aracı kurumda en az 3 yıl Yönetim Kurulu Başkanı ya da Murahhas Aza olarak görev yapmış kişiler,

d)Sadece Borçlanma Araçları Piyasası üye temsilciliği ile ilgili olarak, 31.08.1994 tarihine kadar 2 yıl süreyle bir borsa üyesinin temsilcisi olarak Borsamız Borçlanma Araçları Piyasasında bilfiil işlem yapmış kişiler,

e)Pay Piyasası ve Borçlanma Araçları Piyasası üye temsilciliği ile ilgili olarak, "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar için Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" gereği yapılmakta olan Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavı veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavında başarılı olanlar,

f)Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası üye temsilciliği ile ilgili olarak, "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar için Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"i gereğince yapılmakta olan "Türev Araçlar Lisansı Smavf'na giren ve başarılı olanlar,

g)Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası üye temsilciliği ile ilgili olarak, üye temsilciliği eğitiminin "teorik" kısmında verilccek bilgilere sahip olduklarına Başkanlık tarafından karar verilmesi şartıyla, yurt dışındaki yetkili kurumlardan türev araçlar alanında işlem yapma konusunda yetki belgesi almış olanlar veya yurt dışındaki herhangi bir aracı kuruluşta vadeli işlem ve opsiyonlar konusunda en az üç yıl bilfiil çalışmış olanlar,

ğ)Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası üye temsilciliği ile ilgili olarak, türev ürünlerin işlem gördüğü borsalardaki piyasalarda uzman olarak en az üç yıl süre ile çalışanlar ile, bu borsalarda üye temsilcisi olarak çalışmış olan kişiler.

Diğer taraftan, muafiyet koşullarından yararlanan üye temsilcisi adayları ilgili piyasanın uygulama eğitimine katılmak ve başarılı olmak zorundadırlar.

Pay Piyasası Bilgisayarlı Alım Satım Sistemi Uygulama Eğitimine katılmamış olması nedeniyle işlem yapma yetkisi 18/11/1994 tarihinden sonra iptal edilenlerin, eğitim programının sadece Bilgisayarlı Alım Satım Sistemi Uygulama Eğitimi bölümüne katılmaları ve başarılı olmaları gerekmektedir.

VIII) TEMSİLCİLİK STATÜSÜNÜN SONA ERMESİ Üye temsilcilerinin

-Çalıştıkları üyeden ayrılmaları,

-Üye tarafından temsil yetkilerinin iptal edilmesi,

-Yetkilerinin Borsa tarafından geçici ya da süresiz olarak mevzuat hükümleri uyarınca kaldırılması veya

-Temsilci olma koşullarını yitirmeleri

hallerinde temsilcilik statüleri sona erer ve şifreleri iptal edilir.

Ayrıca, üyenin faaliyetinin Sermaye Piyasası Kurulu veya Borsa tarafından durdurulması halinde, üye temsilcilerinin işlem yapma yetkileri de geçici olarak durdurulur.

Bir temsilcinin işten ayrılması ya da çalıştığı üye tarafından yetkisinin iptal edilmesi ya da temsilci olma koşulunu yitirdiğinin aracı kuruluş tarafından tespit edilmesi hallerinde, üyelerimizin bu durumu derhal Yatırım Kuruluşları ile İlişkiler Mtidürlüğü'ne bildirmeleri gerekmektedir.

İMKB PAY PİYASASI / BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI I VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI TEMSİLCİLİĞİ İÇİN İLK BAŞVURUDA TAMAMLANMASI GEREKEN BELGELER

1-Noterde hazırlanacak, örneği Ek-l'de yer alan temsil belgesi: (Her bir temsilci için ayrı ayrı düzenlenecektir.)

2-Ek-2'de yer alan başvuru formu.

3-İkametgah belgesi.

4-Savcılıktan alınan yeni tarihli -başvuru tarihinden geriye dönük en fazla bir ay içinde alınmış- adli sicil kaydının aslı.

5-1 adet fotoğraf.

6-Noter onaylı imza ve paraf örneği.

7-Noter onaylı nllfus cüzdanı örneği.

8-Üniversite diplomasının veya çıkış belgesinin noter onaylı örneği. Diploma yabancı üniversiteden alınmış ise YÖK tarafından düzenlenen denklik belgesinin noter onaylı örneği,

9-Lisanslama sınavlarında başarılı olundu ise Pay Piyasası ve Borçlanma Araçları Piyasası için Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey veya İleri Düzey Lisans Belgesinin, Vadeli îşlem ve Opsiyon Piyasası için Türev Araçlar Lisans Belgesinin noter onaylı örneği.

10-Temsilci ve üye yetkilileri tarafından imzalanan ve üyenin kaşesini içeren Ek-3'de yer alan taahhütname.

11-Pay Piyasasında işlem yapmak üzere başvuruda bulunan kişiler için Ek-4'de yer alan Temsilci Kartı Talep Formu.

İMKB PAY PİYASASI / BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI / VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI TEMSİLCİLİĞİ İÇİN MÜKERRER BAŞVURUDA TAMAMLANMASİ GEREKEN BELGELER__

1-Noterde hazırlanacak, örneği Ek-l'de yer alan temsil belgesi.

2-Ek-2'de yer alan başvuru formu.

3-İkametgah belgesi. (Borsa'ya yapılan ilk başvuruda verilen ikamet adresinde bir değişiklik olmaması durumunda verilmeyecektir.)

4-Bir önceki aracı kuruluştan ayrılış tarihinden itibaren ve başvuru tarihinden geriye dönük en fazla bir ay içinde alınmış adli sicil kaydının aslı.

5-1 adet fotoğraf.

6-Temsilcinin ayrıldığı kurumdan aldığı, başka bir kurumda çalışmasında sakınca olmadığına dair ibraname. (İbraname alınamaması durumunda istifa tarihinden (kurumun yetki iptalini bildirdiği tarih) itibaren 1 ay geçmesi ve bu süre içinde eski işverenin ayrılan temsilci hakkında Borsa Başkanlığına herhangi bir suç ihbarında bulunmaması koşulu ile ibraname aranmayacak, ancak söz konusu üye temsilcisinin kurumdan ayrılış tal ihini belgelemesi gerekecektir.)

7-Temsilci ve üye yetkilileri tarafından imzalanan ve üyenin kaşesini içeren Ek-3'de yer alan taahhütname.

YETKİLİ TEMSİLCİLERİN AYNI ARACI KURULUŞ TARAFINDAN BİR BAŞKA PİYASADA _YETKİLENDİRILMESİ İÇİN TAMAMLANMASI GEREKEN BELGELER_

1-Noterde hazırlanacak, örneği Ek-l'de yer alan temsil belgesi.

2-Ek-2'de yer alan başvuru formu.

3-1 adet fotoğraf.

4-Lisanslama sınavlarında başarılı olundu ise Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey veya İleri Düzey veya Türev Araçlar Lisans Belgesinin noter onaylı örneği.

5-Temsilci ve üye yetkilileri tarafından imzalanan ve üyenin kaşesini içeren Ek-3'de yer alan taahhütname.

6-Pay Piyasası'nda işlem yapmak üzere başvuruda bulunan kişiler için Ek-4'de yer alan Temsilci Kartı Talep Formu

İLK VE MÜKERRER BAŞVURULARDA DİKKAT EDİLECEK GENEL HUSUSLAR

Aynı anda birden fazla piyasa, pazar, platform veya sistemde yetkilendirilmek için tek form kullanılabilir.

Noter onaylı olmayan fotokopiler ve eksik evrakla yapılan başvurular işleme konulmayacak olup eksik evrakın tamamlanmaması durumunda başvuru bir ay sonra re'seıı işlemden kaldırılacaktır. Tamamlanması gereken evrakta imzası bulunan aracı kuruluş yetkililerinin Borsa Başkanlığına gönderilen imza sirkülerinde şirketi temsile yetkili olarak yer almaları gerekmektedir. Üye temsilcilerinin Borsa kayıtlarında mevcut medeni durum bilgisinde değişiklik olması halinde yeni nüfus cüzdanı örneğinin gönderilmesi gerekmektedir.

Başvuru evrakının kurye ile gönderilmemesi, Evrak-Kayıt Birimi'ne teslim edilmesi gerekmektedir. İkametgah belgesinin, her ikametgah değişikliğinde Borsaya verilmesi gerekmektedir. Başvuru evrakının eksik olup olmadığı hususu üyenin sorumluluğunda olup, konu ile ilgili olarak Yatırım Kuruluşları ile İlişkiler Müdürlüğü telefonlarından bilgi alınabilir.

İstanbul,......../......../.........

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz bünyesinde ......../......../........ tarihinden bu yana bağlı olduğumuz sosyal güvenlik kurumu (SGK / Emekli Sandığı / Özel Emekli Sandığı) .................... sicil numarası ile çalışmakta olan Şirketimiz personeli ............................................'nın İMKB

Yönetmeliğinin 10. ve 11. Maddeleri uyarınca İMKB'nin Pay Piyasasında / Borçlanma Araçları Piyasasında / Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında Şirketimizi temsile ve Şirketimiz adına kayıtlı terminallerde işlem yapmaya yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

ARACI KURULUŞ

KAŞE YETKİLİ KAŞE İMZA AD-SOYAD-UNVAN


TAAHHÜTNAME

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem yapmaya yetkili Borsa üyesi olarak;

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ııın iş planları, faaliyetleri ile bilgisayar donanım ve yazılımlarına ait tüm bilgilerin gizli olarak muhafaza edileceğini ve İMKB'nin önceden yazılı izni olmaksızın söz konusu bilgilerin üçüncü kişilere açıklanmayacağını, gizli bilginin, İMKB'nin gizli saydığı ve bu vasıflarla gizli olarak muhafaza edilecek bilgileri kapsadığını,

Ayrıca fonksiyonel şartnamelere, tasarımlara, planlara, kodlara, talimatlara, teknik bilgi ve verilere, sistem dizaynlarına, sistem yazılımlarına, iş ve çalışma planlarına ve uygulamalarına, mali ve finansal bilgilere ve otomasyon teknolojisine ait bilcümle bilgilerin de gizli sayıldığını,

Gizli bilginin gerek sözlü gerekse yazılı olabileceğini bildiğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Ancak, aşağıdaki bilgiler gizli bilgi kapsamına girmeyecektir.

a)Bizler tarafından ihlal edilmedikçe kamuoyuna mal olmuş bilgiler,

b)Yazılı kayıt ve belgelerle desteklemek şartıyla İMKB tarafından bizlere açıklanmadan önce bizlerin haiz olduğu bilgiler,

c)Bizler tarafından bu taahhütnameye halel getirmeden veya taahhütnameyi ihlal etmeden, İMKB'ye karşı herhangi bir surette mahremiyet yükümlülüğü altında olmayan bir üçüncü kişi tarafından tarafımıza açıklanan bilgiler.

ÎMKB'den daha önceden temin edilmiş yazılı bir izin olmaksızın, tarafımıza açıklanan bütün gizli bilgileri gizli olarak muhafaza edeceğimizi ve söz konusu bilgileri şahsi yararımız için kullanmayacağımızı, istek halinde, İMKB tarafından bize teslim edilen bütün belgeleri ve belgelerin suretlerini İMKB'ye aynen iade edeceğimizi,

Bilgisayarlı ortamda alım-satım yapmaya yetkili temsilcimizin gerek üçüncü şahıslara gerekse şirketimizce istihdam edilmiş ve/veya edilecek yetkili yada yetkisiz temsilcilere rızası hilafına da olsa işlem kod ve şifresini devretmesi nedeniyle, yetkisiz veya yetkili kişilerce eınir girişi, işlem, işlem iptali, işlem değişikliği, emir iptali, emir değişikliği gerçekleştirilmesi veya üye temsilcisinin bilgisi dışında üye yetkilileri ya da üçüncü şahıslar tarafından temsilci kodu ve şifresinin kullanılması nedeni ile ortaya çıkacak hukuki ve/veya maddi sorumluluğun müşterek ve müteselsil olarak şirketimize ve temsilcimize ait olacağını,

Ayrıca, temsilcinin kurumumuzdan ayrılması ve ayrılışının tarafımızca İMKB'ye bildirilmemesi ve temsilcinin kurumumuz adına emir girişi, işlem, işlem iptali, işlem değişikliği, emir iptali, emir değişikliği gerçekleştirmesi halinde ortaya çıkacak her türlü hukuki ve/veya maddi sorumluluğun müşterek ve müteselsil olarak şirketimize ve temsilcimize ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Borsa Üyesini Temsile Yetkili Yöneticiler	Bilgisayarlı Ortamda Alım Satıma

Ad -Soyad Unvan - İmza

Şirket Kaşesi

Ad - Soyad Unvan - İmza

Yetkili Üye Temsilcisi Ad - Soyad - İmza

Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul