• KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Yürürlükten Kaldırılmış
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Borçlanma Araçları Piyasası İşleyiş Esasları.

Genelge No:412 
Borçlanma Araçları Piyasası Müdürlüğü
03/12/2012

Sayın Üyemiz,

İMKB Borçlanma Araçları Piyasası bünyesinde, payların konu edildiği repo işlemleri yapılmasına ve bu payların alıcıya teslimine olanak veren "Pay Senedi Repo Pazarı" 7 Aralık 2012 tarihinde faaliyete geçecektir.

Bu doğrultuda yapılan düzenlemeleri içeren Borçlanma Araçları Piyasası İşleyiş Esasları Genelgesi ekte yer almaktadır.

Ekli genelgede yer alan hususlar 7 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olup, 403 nolu Genelge bu tarih itibarıyla yürürlükten kaldırılacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Saygılarımla,

1.BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI BAŞVURU PROSEDÜRÜ
1.1Kesin Alım-Satım Pazarı

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı'nda işlem yapmak isteyen banka ve aracı kurumlar (aracı kuruluşlar) bu taleplerini havi bir yazıyla İMKB'ye başvururlar. Bu yazının ekinde;

•Noter onaylı Borçlanma Araçları Piyasası Taahhütnamesi (Bankalar/EK-1 veya Aracı

Kurumlar/EK-2), • İlgili birimin telefon ve faks numaraları ile e-posta adresleri yer alır.

Başvurusu Borsa Yönetim Kurulu tarafından onaylanan üye için İMKB tarafından işlem limiti tespit edilir ve belirlenen limit gizli yazı ile üyeye bildirilir.

Tespit edilen işlem limitinin açılabilmesi için üyenin "işlem limiti karşıhğı"nı Borsa tarafından belirlenen hesaplara yatırması şarttır. (EK-5)

İşlem limiti karşılığının yatırıldığına ilişkin belgenin İMKB'ye iletilmesiyle üyenin işlem limiti açılır ve üye işlem yapmaya başlayabilir.

1.2 Repo Ters Repo Pazaı ı

Üyelerin Pazar'da işlem yapabilmeleri için öncelikli olarak Kesin Alım-Satım Pazarı'nda yetkili olmaları ya da aynı zamanda bu Pazar için de yetki başvurusu yapmış olmaları şarttır. Buna göre; Üyeler Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazaıı'nda işlem yapıyorlarsa; ilave bir başvuru yazısının ekinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan Repo İşlemleri Yetki Belgesi'nin veya yetki verildiğine dair yazının noter onaylı bir kopyası ile "Geri Satın Alma veya Satma Taahhüdüyle Menkul Kıymet Alım Satımı Genel Taahhütnamesinin (EK-3) noter onaylı nüshasını göndererek işlemlere başlayabilirler.

1.3 Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı

Üyelerin Pazar'da işlem yapabilmeleri için öncelikli olarak Kesin Alım-Satım Pazaıı'nda yetkili olmaları ya da aynı zamanda bu Pazar için de yetki başvurusu yapmış olmaları şarttır. Buna göre; üyeler Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazaıı'nda işlem yapıyorlarsa; ilave bir başvuru yazısının ekinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan Repo İşlemleri Yetki Belgesi'nin veya yetki verildiğine dair yazının noter onaylı bir kopyası ile "Geri Satın Alma veya Satma Taahhüdüyle Menkul Kıymet Alım Satımı Genel Taahhütnamesi" (EK-3) ile EK-4'te yer alan ek taahhütnamenin noter onaylı nüshasını göndererek işlemlere başlayabilirler. Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı'ııa kabul edilmiş üyeler Repo Ters Repo Pazan'na da kabul edilmiş sayılırlar.

1.4 Bankalararası Repo Ters Repo Pazarı

Kesin Alım-Satım ve Repo Ters Repo Pazarları'ııa kabul edilmiş bankalar ek başvuru ve belgeye gerek olmaksızın bu Pazar'a da kabul edilmiş sayılırlar.

1.5 Pay Senedi Repo Pazarı

Üyelerin Pazar'da işlem yapabilmeleri için öncelikli olarak Kesin Alım-Satım Pazarı'nda yetkili olmaları ya da aynı zamanda bu Pazar için de yetki başvurusu yapmış olmaları şarttır. Üyeler Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazaıı'nda işlem yapıyorlarsa; ilave bir başvuru yazısının ekinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan Repo İşlemleri Yetki Belgesi'nin veya yetki verildiğine dair yazının noter onaylı bir kopyası ile "Geri Satın Alma veya Satma Taahhüdüyle Pay Alım Satımı Genel Taahhütnamesinin (EK-9) noter onaylı nüshasını göndererek başvururlar.

2.BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI İŞLEM LİMİTLERİNE VE İŞLEM LİMİTİ KARŞILIKLARINA İLİŞKİN GENEL ESASLAR

2.1 Genel Esaslar

Borçlanma Araçları Piyasası'ııda işlem yapmak isteyen banka ve aracı kurumların her biri için Borçlanma Araçları Piyasası Müdürlüğü'nün önerisi ve Borsa Başkanlığı'nın onayı ile Borsa tarafından "işlem yapabilme üst limiti" tespit edilir. Bu limitin tespit edilmesinde; özkayııak tutarı, geçmiş dönemlerdeki işlem hacimleri, geçmiş dönem limit kullanım yüzdesi ve temerrüt sayısı gibi kriterler esas alınır.

Her bir aracı kuruluş için tespit edilen işlem yapabilme üst limiti; söz konusu kuruluşun özkaynağının on beş katına; kumcusu ve/veya yöneticisi olduğu yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları ile acentelik ilişkisi içinde olduğu ancak Borsa üyesi olmayan diğer kurumların, başvuru tarihinde belgelenen toplam sabit getirili menkul kıymet portföy büyüklüğünün eklenmesi ile ulaşılacak tutarı aşamaz. Özkaynağın tespitinde, bağımsız denetimden geçmiş bilanço rakamları esas alınır. İşlem yapabilme üst limitinin belirlenmesi ile birlikte bu limitin 1/6'sı 1. traıış, 1/6'sı 2. tranş ve kalan 4/6'sı 3. tranş olarak tespit edilir ve aşamalı olarak üyenin kullanımına açılır.

Üyenin talebi, Borçlanma Araçları Piyasası'ııın önerisi ve Borsa Başkanlığı'nın onayı ile üyelere işlem yapabilme üst limiti dahilinde tranşlar dikkate alınarak "işlem yapabilme limiti" tahsis edilir.

Piyasa'da üyeler, Borsa tarafından belirlenen işlem yapabilme limiti dahilinde, yatırdıkları net işlem limiti karşılığının kırk misli işlem yapabilirler. Net işlem limiti karşılığının tekabül ettiği işlem limiti Piyasa'da güvenin korunması için, gerekli hallerde genel olarak, üye bazında veya menkul kıymet bazında Borsa Yönetim Kumlu tarafından değiştirilebilir. Borsa Başkanlığı tarafından gerekli görülen dönemlerde, üyenin talebinden bağımsız olarak işlem yapabilme limitleri gözden geçirilebilir ve/veya yukarıda belirlenen kriterler doğrultusunda yeniden belirlenebilir.

İşlem yapabilme limitini aşmak isteyen üyeler, aşacakları bölüm için işlem limiti karşılıklarına ilişkin genel esaslar gözöntinde bulundurularak %100 oranında ilave işlem limiti karşılığı yatırmak suretiyle işlem yapabilme limitini en fazla üç misline kadar artırabilirler. Bu şekilde artırılan işlem yapabilme limiti, işlem yapabilme üst limitini aşamaz. Bankalar ve aracı kurumlar, işlem limiti karşılığını Borsa Yönetim Kurulu'nca belirlenen kuruma yatırırlar. İşlem limiti karşılığına ilişkin esaslar Borsa Yönetim Kurulu'nca belirlenir.

İşlem limiti karşılıkları teminat niteliğinde olup, üyenin müşterilerine, diğer Boısa üyelerine ve/veya Borsa'ya karşı taahhütlerini, Borsa'nm tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre kısmen veya tamamen yerine getirmemesi halinde önceden bir ihtarname keşidesine, hüküm istihsaline ve üyenin rızasını almaya lüzum olmadan, taahhütlerin yerine getirilmesi amacıyla Borsa tarafından resen kullanılabilir. Ayrıca söz konusu karşılıklar haczedilemez, relınedilemez.

Yatırılan işlem limiti karşılıkları Borsa tarafından belirlenen esaslar dahilinde (EK-5) üyelerce çekilebilir/değiştirilebilir. Borsa gerektiğinde, üyeden çekilen karşılığın yerine aynı veya daha fazla tutarda karşılık yatırmasını talep edebilir.

2.2 İşlem Limiti Karşılıkları, Çeşitleri ve Bunların Aynı Bazda Değerlendirilme Esasları
1.Piyasa'da işlem limiti karşılığı olarak kabııl edilebilecek enstrümanlar ve bunların fazla oranları "2.3 Borçlanma Araçları Piyasası İşlem Limiti Karşılık Türleri ve Tranşlara Göre Fazla Oranlar ile Vadeye Kalan Minimum Gün Sayısı" başlıklı tabloda gösterilmektedir. Buna göre Piyasa'da üç grup işlem limiti karşılığı kabul edilmektedir. Bunlar, nakit, menkul kıymet ve teminat mektubu grubu işlem limiti karşılıklarıdır. Nakit grubu işlem limiti karşılıkları; vadesiz Türk Lirası, vadeli Türk Lirası, vadesiz döviz (ABD Doları, EUR), vadeli döviz (ABD Doları, EUR), vadesiz altın ve altın deposu hesaplarıdır. Menkul kıymet grubu işlem limiti karşılıkları; Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS), Gelir Ortaklığı Senetleri, TL ödemeli kira sertifikaları ile Borsa kotunda olan özel sektör borçlanma araçlarıdır. Teminat mektubu grubunda yer alan işlem limiti karşılıkları ise, bankalar tarafından düzenlenmiş Türk Lirası cinsinden vadesiz ve vadeli teminat mektupları ile döviz cinsinden (ABD Doları, Euro) vadesiz ve vadeli teminat mektuplarıdır.

2.Borçlanma Araçları Piyasası'nda işlem yapacak banka ve aracı kurumlar, Borsa tarafından tespit edilen işlem yapabilme limiti ile sınırlı olmak üzere, kullanmak istedikleri limite tekabül eden işlem limiti karşılığını, yukarıda ve "2.3 Borçlanma Araçları Piyasası İşlem Limiti Karşılık Türleri ve Tranşlara Göre Fazla Oranlar ile Vadeye Kalan Minimum Gün Sayısı" başlıklı tabloda ayrıntıları verilen işlem limiti karşılığı çeşitlerinden bir veya birkaçından oluşacak şekilde kendi seçimleri doğrultusunda verebilirler.

3.İşlem limiti karşılığı olarak yatırılacak tutarların aynı bazda değerlendirilebilmesi için karşılık türü ve limitin ait olduğu tranşa göre 2.3 maddesindeki tabloda belirtilen fazla tutarlar kadar ilave işlem limiti karşılığı yatırılması gerekmektedir. Vadesine söz konusu tabloda belirtilen süre veya daha az takvim günü kalan bir işlem limiti karşılığı geçerliliğini yitirir. Bu nedenle üyeler, işlem limiti karşılıklarının itfa tarihlerini takip etmekle yükümlüdürler.

Yatırılan her türlü işlem limiti karşılığı üye tarafından geri istenildiğinde aynı cinsten iade edilir.

4.Piyasa'ya işlem limiti karşılığı olarak yatırılan vadesiz Türk Lirası ve vadeli Türk Lirası Borsa tarafından belirlenen kuruma veya bu kurumun belirleyeceği banka hesabına yatırılır.

Vadeli olarak yatırılan Türk Lirası hesaplarına, hesabın bulunduğu bankanın söz konusu vade için uyguladığı faiz oranı %5 eksiği ile uygulanır.

Vadeli hesabın üye tarafından vadesinden önce iade istenmesi durumunda, ilgili vade için herhangi bir faiz yansıtma söz konusu olamayacağı için üyeye sadece anapara tutarı kadar iade yapılır.

5.Döviz cinsinden işlem limiti karşılığı olarak Amerikan Doları (USD) ve Euro (EUR) verilebilir. Borsa tarafından belirlenecek diğer döviz cinsleri üzerinden de işlem limiti karşılığı alınabilir.

Vadeli olarak yatırılan döviz hesaplarına, hesabın bulunduğu bankanın söz konusu vade için uyguladığı faiz oranı %5 eksiği ile uygulanır.

Döviz cinsi işlem limiti karşılıklarının Türk Lirası değerleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilgili gün için ilan ettiği döviz alış kum üzerinden hesaplanıp, "2.3 Borçlanma Araçları Piyasası İşlem Limiti Karşılık Türleri ve Tranşlara Göre Fazla Oranlar ile Vadeye Kalan Minimum Gün Sayısı" başlıklı tabloda belirtilen fazla oranları ile iskoııto edilerek limit hesaplamasında kullanılır.

Vadeli hesabın üye tarafından vadesinden önce iade istenmesi durumunda, ilgili vade için herhangi bir faiz yansıtma söz konusu olamayacağı için üyeye sadece anapara tutarı kadar iade yapılır.

6.Banka ve aracı kurumların işlem limiti karşılığı olarak verdikleri altınların günlük değerleri İstanbul Altın Borsasında oluşan bir önceki işlem günündeki ağırlıklı ortalama Türk Lirası fiyatları üzerinden hesaplanır. Bulunan değer "2.3 Borçlanma Araçları Piyasası İşlem Limiti Karşılık Türleri ve Tranşlara Göre Fazla Oranlar ile Vadeye Kalan Minimum Gün Sayısı" başlıklı tabloda belirtilen fazla oranları ile iskoııto edilerek limit hesaplamasında kullanılır.

İşlem limiti karşılığı olarak verilecek altınların "Good Delivery Bar", diğer bir deyişle 995/1.000 veya 999,9/1.000 saflıkta, İstanbul Altın Borsasınca kabul edilen rafineriler tarafından üretilip damgalanan ve T.C. Hazine Müsteşarlığınca uygunluk belgesi verilen bir kilogramlık barlar veya 350-430 onsluk (10,88-13,37 kilo) külçeler halinde olması gerekmektedir. Altın barların tevdi edileceği yerler ve altın deposu yapılması halinde uygulanacak esaslar işlem bazında değerlendirilir.

7.İşlem limiti karşılığı olarak yatırılan DİBSTerin ne kadarlık bir işlem yapabilme limitine tekabül ettiği, Piyasa'da bir önceki işlem gününde gerçekleşen iskontolu DİBS fiyatları baz alınarak yapılan regresyon sonuçları üzerinden bulunan ve ilan edilen fiyatlar "2.3 Borçlanma Araçları Piyasası İşlem Limiti Karşılık Türleri ve Tranşlara Göre Fazla Oranlar ile Vadeye Kalan Minimum Gün Sayısı" başlıklı tabloda belirtilen fazla oranları ile iskoııto edilerek hesaplanır.

8.İşlem limiti karşılığı olarak verilen Borsa kotunda olan özel sektör borçlanma araçlarının değerleri Borsa tarafından belirlenir.

Borsa kotunda olan özel sektör borçlanma araçlarının sağlayacağı işlem yapabilme limiti, gösterge devlet iç borçlanma senedinin yıllık bileşik getirişine Borsa tarafından ilan edilen spreadlerin eklenmesi suretiyle bulunan oranlar üzerinden hesaplanan ve üzerine marj eklenmiş fiyatlar "2.3 Borçlanma Araçları Piyasası İşlem Limiti Karşılık Türleri ve Tranşlara Göre Fazla Oranlar ile Vadeye Kalan Minimum Gün Sayısı" başlıklı tabloda belirtilen fazla oranları ile iskoııto edilerek limit hesaplamasında kullanılır.

Bir üyenin işlem limiti karşılığı olarak verebileceği özel sektör borçlanma araçlarının toplam tutarı söz konusu üyenin toplam işlem limiti karşılıkları değerinin %10'undan fazla olamaz.

Üye kendisinin ya da doğrudan veya dolaylı olarak %40'daıı fazla ortaklık ilişkisi içinde olduğu şirket tarafından ihraç edilmiş özel sektör borçlanma araçlarını işlem limiti karşılığı olarak veremez.

Aynı şirketin ihraç etmiş olduğu borçlanma araçlarının üyenin toplam işlem limiti karşılığı içindeki oranı %5'i aşamaz.

İşlem limiti karşılığı olarak verilebilecek aynı ilıraççıya ait toplam borçlanma aracı tutarı, söz konusu ihraççının bağımsız denetimden geçmiş ve genel kurul tarafından onaylanmış son mali tablolarında yer alan özkayııak tutarını aşamaz. Söz konusu mali tablolar Borsa'nın talebi halinde işlem limiti karşılığı yatıran üye tarafından temin edilerek Borsa'ya verilir.

9.İşlem limiti karşılığı olarak verilen Gelir Ortaklığı Senetleri ile Kira Sertifikalarının değerleri Borsa tarafından belirlenir ve her gün için ilan edilen cari değerleri "2.3 Borçlanma Araçları Piyasası İşlem Limiti Karşılık Türleri ve Tranşlara Göre Fazla Oranlar ile Vadeye Kalan Minimum Gün Sayısı" başlıklı tabloda belirtilen fazla oranları ile iskoııto edilerek limit hesaplamasında kullanılır.

10.Türk Lirası cinsinden, vadesiz veya vadeli olarak verilecek teminat mektupları Türkiye'de kumlu bankalar ve yabancı bankaların Türkiye'deki şubeleri tarafından düzenlenir. Türk Lirası cinsinden teminat mektuplarının değerleri, "2.3 Borçlanma Araçları Piyasası İşlem Limiti Karşılık Türleri ve Tranşlara Göre Fazla Oranlar ile Vadeye Kalan Minimum Gün Sayısı" başlığı altındaki tabloda belirtilen fazla oranları ile iskonto edilerek limit hesaplamasında kullanılır.

İşlem limiti karşılığı olarak Türk Lirası cinsinden teminat mektubu vermek isteyen aracı kuruluşlar EK-6'da yer alan teminat mektubu örneğini esas almak zorundadır. Teminat mektubu tutarı ile teminat mektubunu düzenleyecek banka konusunda Borsa ile temasa geçilir.

İşlem limiti karşılığı olarak verilecek teminat mektubu ekinde;

a.teminat mektubu düzenleyebilmek için gerekli imza yetki dereceleri ile mektubu veren bankanın genel müdürlük/şubelerinin hangi imza yetki dereceleri ile temsil edildiğini açıklayan imza sirküleri metni

b.teminat mektubuna imza atan yetkili kişilerin noter onaylı imza örnekleri

c.teminat mektubuna imza atan yetkili kişilerin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış imza yetkisi derecesini gösteren metinler

bulunur.

11.Döviz cinsinden, vadesiz veya vadeli olarak verilecek teminat mektupları

a.Türk bankalarının yurtdışındaki ve yurtiçindeki şubeleri,

b.Türkiye'de kumlu yabancı bankalar

c.Yabancı bankaların Türkiye'deki şubeleri,

tarafından düzenlenir. Döviz cinsinden teminat mektuplarının Türk Lirası değerleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilgili gün için ilan ettiği döviz alış kum üzerinden hesaplanıp "2.3 Borçlanma Araçları Piyasası İşlem Limiti Karşılık Türleri ve Tranşlara Göre Fazla Oranlar ile Vadeye Kalan Minimum Gün Sayısı" başlıklı tabloda belirtilen fazla oranları ile iskonto edilerek limit hesaplamasında kullanılır.

İşlem limiti karşılığı döviz cinsinden teminat mektubu vermek isteyen aracı kuruluşlar EK-7'de yer alan teminat mektubu örneğini esas almak zorundadır. Teminat mektubu tutan ve teminat mektubu verecek banka konusunda Borsa ile temasa geçilir.

İşlem limiti karşılığı olarak verilecek teminat mektubu ekinde;

a.teminat mektubu düzenleyebilmek için gerekli imza yetki dereceleri ile mektubu veren bankanın genel müdürlük/şubelerinin hangi imza yetki dereceleri ile temsil edildiğini açıklayan imza sirküleri metni

b.teminat mektubuna imza atan yetkili kişilerin imza yetki dereceleri ile noter onaylı imza örnekleri

c.teminat mektubuna imza atan yetkili kişilerin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış imza yetkisi derecesini gösteren metinler

yer alır.

12.Aynı gruba, holdinge, şirkete bağlı aracı kuruluşlar ile bu grup/holding/şirket tarafından doğmdan veya dolaylı olarak %40'dan fazla ortaklık ilişkisi olan aracı kuruluşlar birbirlerine Türk Lirası veya döviz cinsinden vadeli ve vadesiz teminat mektubu veremezler.

Bir üyenin; Türk Lirası veya döviz cinsinden, vadeli veya vadesiz olarak tek bir bankadan alabileceği teminat mektubu tutarı söz konusu üyenin işlem yapabilme limiti karşılıklarının %50'sini aşamaz.

Bir bankanın Borçlanma Araçları Piyasası'nda işlem yapan tüm kuruluşlar için verebileceği teminat mektubu toplam Türk Lirası karşılığı tutarı, söz konusu bankanın özkaynaklarının iki katını aşamaz. Özkaynaklarm tespitinde, bağımsız denetimden geçmiş bilanço rakamları esas alınır.

2.3.Borçlanma Araçları Piyasası İşlem Limiti Karşılık Türleri ve Tranşlara Göre Fazla Oranlar ile Vadeye Kalan Minimum Gün Sayısı

3.GENEL İŞLEYİŞ ESASLARI
3.1 İşlem Görebilecek Sermaye Piyasası Araçları

Borçlanma Araçları Piyasası'nda, Türk Lirası ve döviz ödemeli ihraç edilmiş; borçlanma araçları, menkul kıymetleştiriimiş varlık ve gelirlere dayalı borçlanma araçları, kira sertifikaları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ihraç edilen likidite senetleri ile Borsa Yönetim Kurulu tarafından işlem görmesine karar verilen diğer sermaye piyasası araçları işlem görebilir.

T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçları, T.C. Hazine Müsteşarlığı veya T.C. Hazine Müsteşarlığınca görevlendirilen kuruluşların kurduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ile TCMB tarafından ihraç edilen likidite senetleri ihraç günü ilgili pazarda işlem görmeye başlar.

Özel sektör tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının Borçlanma Araçları Piyasası'nda işlem görmeye başlayacakları tarih Borsa Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Borsa'da ve Borsa dışında halka arz edilmeksizin ihraç edilen sermaye piyasası araçları Borçlanma Araçları Piyasası'nda, Sermaye Piyasası Kumlu düzenlemeleri çerçevesinde yalnızca "nitelikli yatırımcılar" arasında alım satıma konu olabilirler.

3.2 İşlem Saatleri

Piyasa'da işlemler hafta içi her gün saat 09.30 ile 17.00 arasında yapılır. Aynı gün valörlü veya aynı gün başlangıç valörlü işlemler saat 09.30-12.00 ile 13.00-14.00 arasında, ileri valörlü veya ileri başlangıç valörlü işlemler ise saat 09.30-12.00 ile 13.00-17.00 arasında yapılır. Ancak, yatırım fonlarına ait aynı gün valörlü veya aynı gün başlangıç valörlü işlemler saat 17.00'a kadar yapılabilir.

Pay Senedi Repo Pazarı'nda ise aym gün başlangıç valörlü işlemler hafta içi her gün saat 09.50 ile 12.00 arasında, ileri başlangıç valörlü işlemler ise hafta içi her gün saat 09.50-12.00 ile 14.15-17.00 arasında yapılır. Ancak, yatırım fonlarına ait aynı gün başlangıç valörlü işlemler saat 09.50-12.00 ile 14.15-17.00 arasında yapılabilir.

3.3 Emirlerin Borsaya İletilmesi

Piyasa'da işlem yapan aracı kuruluşların temsilcileri, emirlerini Otomatik Tahvil Alım-Satım Sistemi (OTASS) terminalleri / BAPAPI kanalıyla iletirler. Aracı kuruluşların alım-satım sistemine erişiminde kesinti olması durumunda (212) 298 22 22 numaralı telefondan Borçlanma Araçları Piyasası Müdürlüğü aranarak emirler iletilebilir.

Müşteri hesabına emir girişi yapılması durumunda "Emir Giriş" penceresinde "P/M Hesabı" alanında aracı kuruluş müşterileri için tanımlanan genel müşteri kodunun seçilmesi ve "Referans" alanına müşteriyi tanımlayıcı bilgilerin girilmesi zorunludur.

Telefonla işlem yapan aracı kuruluşun yetkili temsilcisi, kendisine verilen kullanıcı kodu ve temsilci şifresini Piyasa uzmanlarına söyledikten sonra emrini iletebilir.

Telefonla yapılan işlemlerde, emir Piyasa uzmanları tarafından sisteme girilir ve sistem tarafından üretilen emir numarası yetkili temsilciye bildirilir. Temsilci verdiği emirle ilgili yapmak istediği değişikliklerde kendisine verilen emir numarasını uzmanlara söylemek zomndadır.

3.4 Emirlerin İşleme Sokulması
Sisteme iletilen emirler piyasa izleme ekranlarından takip edilir. Ayrıca ilgili pazarlarda yer alan emirler içerisinden;

a) Kesin Alım-Satım Pazaıı'nda; alımda en yüksek fiyatlı, satımda en düşük fiyatlı,

b) Repo Ters Repo Pazarı ve Bankalararası Repo Ters Repo Pazaıı'nda; repo emirlerinde en yüksek oranlı, ters repo emirlerinde en düşük oranlı,

c) Pay Senedi Repo Pazarı ve Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazaıı'nda; repo emirlerinde eıı yüksek oran ve en düşük menkul kıymet fiyatlı, ters repo emirlerinde en düşük oran ve en yüksek menkul kıymet fiyatlı

emirler en iyi alım ve satım emirleri olarak OTASS ve bilgi dağıtım firmalarının veri dağıtım kanalları aracılığıyla anında Piyasa katılımcılarına iletilir.

İlgili pazara iletilen emirler içerisinde en iyi talep veya tekliften işlem olması durumunda sırada bekleyen en iyi talep veya teklifler otomatik olarak ekrana gelir. Diğer fiyat/oran seviyesindeki emirler zaman önceliğine göre sistemde yer alır ve derinlik ekranlarından izlenebilir.

Pazaıiaı 'a iletilen aynı fiyatlı/oranlı emirler ekranlarda birikimli olarak gösterilir.

3.5 Emirlerin Geçerliliği

Ayııı gün valörlü ve aynı gün başlangıç valörlü emirler saat 14.00'a, ileri valörlü ve ileri başlangıç valörlü emirler verildikleri gün saat 17.00'a kadar geçerlidir. Ancak, Pay Senedi Repo Pazarı'ııda ayııı gün başlangıç valörlü emirler saat 12.00'a kadar geçerlidir. Aracı kuruluşlar Piyasa'ya verdikleri emirlerden karşılanmamış olanları istedikleri an iptal edebilirler veya değiştirebilirler.

3.6 Emirlerin Gerçekleştirilmesi

Emirler, her pazar için bu Genelge ile belirlenmiş olan emir eşleşme kurallarına uygun olarak gerçekleştirilir.

3.7 İşlemlerin Bildirimi

Piyasa'da işlem yapan banka ve aracı kurumlar işlem sırasında birbirlerinin kodlarını görmezler. İşlemin teyidi ve karşı taraf bilgisi işlem gerçekleştikten sonra taraflara iletilir. Telefonla aktif olarak gerçekleştirilen işlemlerde işlemin teyidi ve karşı tarafı üyeye telefonda anında bildirilir.

Repo ters repo işlemlerine ait bütün kayıtlar Borsa bünyesinde tutulur. Sermaye Piyasası Kurulu'ııun Seıi:V No:7 " Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca taraflara teyit formu gönderilmez.

Gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgiler ve dökümler üye tarafından Piyasa saatleri içinde istenildiği zaman sistemden alınabilir. İşlem defterleri günlük olarak Elektronik Rapor Dağıtım (ERD) sistemi tarafından üyelere gönderilir.

3.8 Teşekkül Eden Fiyatların İlanı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Yönetmeliği'niıı 20'ııci maddesine istinaden, Piyasa'da yapılan işlemler sonucunda kayda alınan fiyatlar ve oranlar ayııı giiıı Borsa bülteninde ilan edilir. Bültenlerde; Kesin Alım-Satım Pazaıı'nda menkul kıymet, Repo Ters Repo Pazaıı'nda repo vadesi ve grup kodu, Pay Senedi Repo Pazaıı ve Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazaıı'nda repo vadesi ve menkul kıymet bazında kayda alman en düşük, en yüksek ve ağırlıklı ortalama fıyat/oıan, işlemiş faiz veya birikmiş kira, takas fiyatı, basit ve bileşik faizle getiri, işlem hacimleri ve sözleşme sayıları yer alır.

3.9 Yetki Seviyeleri

Borçlanma Araçları Piyasası'nda işlem yapmaya yetkili kuruluşların temsilcileri yetki seviyelerine bağlı olarak "yönetici temsilci" ve "temsilci" olmak üzere ikiye ayrılır.

Yönetici temsilci, o firma ile ilgili her pazaıda/her menkul kıymette işlem yapma ve izleme, diğer temsilciler tarafından girilen emirleri onaylama ve izleme, tüm emirleri düzeltme ve iptal etme, pozisyon takip etme ve temsilcilerin yetki seviyelerini belirleme yetkisine sahiptir.

Temsilci ise o firma ile ilgili kendisine işlem yapma yetkisi verilen pazarda/ menkul kıymette emir girme, kendisi tarafından girilmiş olan emirleri düzeltme, iptal etme ve izleme yetkisine sahiptir.

Aracı kuruluş tarafından yetki ayrıştırması talep edilmedikçe tüm kullanıcılar yönetici temsilci olarak belirlenir. Aracı kuruluş tarafından belirlenen yönetici temsilci ve temsilciler Borsa tarafından sisteme tanımlanır.

3.10 Tek Üyenin Taraf Olduğu İşlemler

Borçlanma Araçları Piyasası'nda aracı kuruluş tarafından kendi portföyüne, yatırım fonu/yatırım ortaklığı hesabına veya müşterileri hesabına iletilen emirlerin yine aynı kuruluş tarafından karşılanması ile ilgili bekleme süresi 10 saniyedir. Emri ileten aracı kuruluş, iletilen emir başka bir aracı kuruluş tarafından karşılanmadığı takdirde söz konusu eıııire karşıt emir girerek işlemi gerçekleştirebilir. Ancak, emrin OTASS'a girilmesinden 10 saniye sonra, yetkili kuruluş karşıt emrini Borsa'ya iletebilir.

4.İŞLEMLERİN İPTALİ VEYA DÜZELTİLMESİ
4.1 Üye Hatası Sonucu Gerçekleşen İşlemlerin İptali

Üye hatası sonucunda gerçekleşen işlemler prensip olarak iptal edilmez. Ancak alıcı ve satıcı üyeler tarafından yazılı olarak talep edilen ve Borsa tarafından kabul edilebilir bir gerekçeye dayanan iptal talepleri değerlendirilerek işlem iptali yapılabilir. Bu değerlendirmede kabul edilebilecek gerekçeler aşağıda sıralanmıştır.

a)Sehven alış /repo emri yerine satış/teıs repo emri veya satış/ters repo emri yerine alış/repo emri girmek,

b)Emir girerken fıyat/getiri, repo oranı, menkul kıymet tanımı, grup kodu veya miktar girişlerinde maddi hata yapmak,

c)Portföyünde veya müşterisinde olmayan nakdi/menkul kıymeti sehven satmak,

Yukarıdaki gerekçelerden en az biri nedeniyle iptal talebinde bulunan ve işlem veya işlemlerin karşı taraflarının yazılı onaylarını alan üyenin işleııı/leri, kendi talebi ve karşı üyelerin onaylarının Borsaya yazılı olarak iletilmesini takiben hazırlanacak olan ve bir örneği EK-8'de verilen "İşlem İptal Formu" kullanılarak Tahvil ve Bono Piyasası Yönetmeliği'nin 17'nci maddesi hükümleri uyarınca Borçlanma Araçları Piyasası Müdürü tarafından iptal edilebilir. İptal işlemi, Kamuyu Aydınlatma Platformumda ilan edilir.

4.2 Piyasa Uzmanı Hatası Sonucu Gerçekleşen İşlemlerin İptali

Hatalı işlemlere itiraz süresi, işlem teyidinin üyeye iletilmesinden itibaren 15 dakikadır. Üyeler itirazlarını Borçlanma Araçları Piyasası Müdüıiüğü'ııe yukarıda belirtilen süre içerisinde telefonla iletmelerini takiben en geç 15 dakika içinde yazılı olarak da fakslarlar.

Yapılan itirazlar Borçlanma Araçları Piyasası Müdürlüğü tarafından aşağıdaki esaslar göz önünde bulundurularak değerlendirilir.

1.Üyelerin iletişim araçlarında meydana gelen teknik arızalar veya bildirimi yapılmayan değişiklikler (telefon, faks numarası... v.b.) itirazlarda dikkate alınmaz.

2.Üye temsilcileri tarafından Borçlanma Araçları Piyasası'ııa telefonla iletilen emirler Piyasa uzmanı tarafından tekrar edilip üye temsilcisinin onayı alındıktan sonra sisteme girilir. Piyasa uzmanı tarafından yapılan tekrarda herhangi bir hata yapılmış ise üye temsilcilerinin anında düzeltmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde, yanlış yapılmış tekrarın üye temsilcisi tarafından onaylanması söz konusu olacağından işleme itiraz kabul edilmeyerek işlem geçerli sayılır.

Yukarıda belirtilen uzman tekrarı işlemlerin yoğunluğu nedeniyle yapılamadığı takdirde, üye temsilcisinin ilettiği emir geçerli olup itirazın değerlendirilmesinde esas olarak alınır.

3.İşlemin sadece Piyasa uzmanı hatası sonucu gerçekleşmiş olması esastır. Bunun tespitinde telefon kayıtları ile Borsa bilgisayar sistemindeki bilgiler esas alınır.

4.İtirazın geçerli bulunması halinde işlem iptal edilerek, bu durum taraflara iletilir. Üyenin/üyelerin iptal edilen işleme ilişkin telafi edici işlem talepleri olması halinde, telafi edici işlem Borçlanma Araçları Piyasası Müdürlüğü tarafından, hakkaniyet ve Piyasa kuralları çerçevesinde ilgili kuruluşlar ile koordineli olarak sonuçlandırılır.

5.Telafi edici işlemlerin öncelikle Borçlanma Araçları Piyasası'nda söz konusu üye/ler adına aynı güıı valörlü işlemlerin gerçekleştirilme saatleri içerisinde yaptırılmasına çalışılır. Emirler Piyasa uzmanı tarafından sisteme girilir ve alım-satım işlemleri gerçekleştirilir.

Aynı gün valörlü işlemlerin gerçekleştirilme saatinden sonra yapılacak telafi edici işlemlerde, 14.00 sonrası aynı gün valörlü yatırım fonu işlemlerindeki esaslar uygulanır.

6.Üyenin/üyelerin alınan karara itiraz hakkı saklı olup, itirazlar işlem iptalini takiben en geç 1 iş günü içinde Borsa Başkanlığı'ııa yazılı olarak yapılır.

7.Piyasa uzmanı hatası nedeniyle farklı üye adına gerçekleştirilmiş işlemler için telafi edici işlem yapılmaz, sadece üye kodu değişikliği yapılarak işlem sonuçlandırılır.

4.3 Mağduriyetin Oluşması

Mağduriyet, Piyasa uzmanı hatası sonucu yanlış olarak gerçekleşen işlemin iptal edilerek, Borçlanma Araçları Piyasası Müdürlüğü tarafından yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda telafi edici işlemin yapılması halinde, üyenin iptal edilen işlemindeki koşullar ile Borçlanma Araçları Piyasası Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği işlem/işlemlerin koşullan arasında varsa, üye aleyhine oluşan farktır.

Telafi edici işlem talebinde bulunmayan üye, herhangi bir mağduriyet ve hak iddiasında bulunamaz.

4.4 Tazmin Edilecek Tutar

Verilmiş emirdeki koşullarla, daha sonra gerçekleşen telafi edici işlem/leıdeki koşullar arasında varsa üye aleyhine oluşmuş olan fark yani mağduriyet miktarı tazmine konu tutarın bazını oluşturur. Ancak, işlem başına her bir üyeye ödenecek tutar her dununda 100 TL'yi geçemez. Mağduriyet tutarı 100 TL'yi aştığı takdirde konu olay bazında Borsa Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Tazmine konu tutar ancak üyenin Boısa'ya ibraname vermesinden soıııa kendisine ödenir. Ödemeler üyelerin T. İş Bankası A.Ş. Borsa Şubesi ııezdiııdeki hesaplarına yapılır.

4.5 Portföy/Müşteri Hesabına İlişkin Düzeltmeler

Hatalı portföy/müşteri hesabına gerçekleşen işlemlere ilişkin düzeltme talebi Borçlanma Araçları Piyasası Müdürlüğü'ııe yazılı olarak iletilir. Müdürlüğün değerlendinnesi sonucunda geçerli sebebe dayanan taleplere ilişkin düzeltme aşağıdaki şekilde yapılır.

1.Yatırım fonu/yatırım ortaklığı/müşteri hesabına gerçekleşen işlemler portföy işlemi olarak düzeltilir. Portföy hesabına gerçekleşen işlemler yatırım fonu/yatırım ortaklığı/müşteri işlemi olarak düzeltilmez.

2.Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda sehven portföy/hatalı müşteri hesabına gerçekleştirilen işlemlerde düzeltme yapılır.

4.6 Repo İşlemi Karşılığı Bildirilen Meııkııl Kıymetlerin Değiştirilmesi

Repo Ters Repo Pazarı ile Bankalararası Repo Ters Repo Pazaıı'nda gerçekleştirilen işlemler karşılığı olarak bildirilen menkul kıymetler 15.00'a kadar üyeler tarafından, 15.00 sonrasında üyenin yazılı talebi ve Borçlanma Araçları Piyasası Müdürlüğü'nün değerlendirmesi soması Müdürlük tarafından değiştirilebilir. Ancak saat 15.00'dan sonra üye talebiyle yapılan menkul kıymet bildirim veya değişiklikleri temerrüt hükümlerine tabidir.6.PAZARLARIN İŞLEYİŞİ
6.1 İkinci El İşlemler

6.1.1 Kesin Alım Satım Pazarı

6.1.1.1 Amaç

Kesin Alım-Satım Pazarı'ııın amacı sermaye piyasası araçlarının şeffaf ve rekabete açık bir ortamda işlem görmelerini sağlayarak bu menkul kıymetlerin likiditesini artırmak, enformasyon akışım hızlandırmaktır.

6.1.1.2 Pazarın İşleyişi

Kesin Alım-Satım Pazarı'ııda sermaye piyasası araçlarının aynı gün veya ileri valörlü olarak doğrudan alım/doğrudan satım işlemleri yapılır.

Kabul edilebilir en az ve en fazla ileri valör tarihi menkul kıymet türü bazında Borsa Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Üye kodu Piyasa ekranlarında ve sorgu ekranlarında gösterilmez. İşlem gerçekleştiren taraflara, işlem gerçekleşmesini takiben, işlem bilgileri ile birlikte karşı üye bilgisi de verilir. Üyeler kullanıcı terminalleri aracılığı ile portföy, fon ya da müşterileri hesabına gerçekleştirdikleri işlemlerin borç-alacak takibini yapabilirler.

En iyi alım/satım emirleri ve son işleme ait fıyat/getiri/nominal tutar bilgileri Piyasa ekranlarında eşaıılı olarak gösterilir. Gerçek zamanlı olarak piyasa, emir ve işlem bazında sorgulama yapılır ve pozisyon bilgisi alınabilir. Piyasa izleme ekranlarından en iyi talep ve teklifler ile birlikte emir ve fiyat bazında derinlik bilgisine de ulaşılabilir.

Pazar'da yetkili üyeler tarafından ilıraç edilmiş menkul kıymetler üzerinde yapılacak işlemlerin erken itfa ya da yeni ihraca yol açmaması üyelerin sorumluluğundadır.

Yönetim Kumlu tarafından belirlenen menkul kıymetlerde emir büyüklüğü bazında Küçük Emirler veya Normal Emirler Pazarı'nda işlem yapılır.

6.1.1.3 Pazarda İşlem Görebilecek Sermaye Piyasası Araçları

Pazar'da Türk Lirası ve döviz ödemeli ilııaç edilmiş; borçlanma araçları, menkul kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlere dayalı borçlanma araçları, kira sertifikaları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ihraç edilen likidite senetleri ile Borsa Yönetim Kurulu tarafından işlem görmesine karar verilen diğer sermaye piyasası araçları işlem görebilir.

6.1.1.4 Emir Tipleri Limitli Emir:

Limitli emirler fıyat/getiri ve nominal tutar belirtilerek, minimum emir büyüklüğünün katları şeklinde verilir. Emrin gerçekleşmeden kalan kısmı pasif olarak bekler.

Piyasa Emri:

Bu tür emirlerde fıyat/getiri belirtilmez. Minimum emir büyüklüğünün katları şeklinde verilen emir pasif emirlerle kısmen veya tamamen karşılaşır, emrin gerçekleşmeden kalan kısmı otomatik olarak iptal edilir.

Özel Koşullu Emirler:

Yukarıdaki emir tipleri ile birlikte kullanılmak üzere aşağıdaki özel koşullu emirler de verilebilir.

Kalanı İptal Et Emri: Kısmen gerçekleşme koşulu ile verilen aktif emir tipidir. Emir girildiği anda bekleyen karşıt emirler ile eşleşir, gerçekleşmeyen kısmı otomatik olarak iptal edilir. "Limitli Emir" veya "Piyasa Emri" şeklinde verilebilir.

Gerçekleşmezse İptal Et Emri: Tamamı gerçekleşme koşulu ile verilen aktif emir tipidir. Emir girilir girilmez bu koşul sağlanmadığı takdirde iptal edilir. "Limitli Emir" veya "Piyasa Emri" şeklinde verilebilir.

6.1.1.5 Emir Geçerlilik Süreleri

Emirler verildikleri gün itibarıyla geçerlidir. Ayııı gün valörlü tüm emirler gerçekleşmediği takdirde saat 14.00'da, ileri valörlü olanlar 17.00'da sistem tarafından otomatik olarak iptal edilir.

6.1.1.6 Emir Büy iiklükleri

Emirler işleme konu menkul kıymetin nominal değerleri itibarıyla minimum emir büyüklüğü ve katları şeklinde iletilir. Yürürlükteki minimum ve maksimum nominal emir büyüklükleri aşağıdaki gibidir:

6.1.1.7 Valör

Pazar'da emirler ayııı gün veya ileri valörlü olabilir. Valör süresi; Pazar'da yapılacak DİBS ve GOS işlemlerinde en fazla 90 gün, diğer menkul kıymetlerde ise en fazla 30 gündür. Temiz fiyat üzerinden işlem gören değişken faizli tahvillerin kupon faizi henüz belirlenmemiş kupon dönemlerine ve enflasyon katkısız temiz fiyat üzerinden işlem gören TÜFE'ye endeksli tahvillerin referans endeks ilan edilmemiş dönemlerine ait valörlü emir iletilemez.

6.1.1.8 Fiyat Tabanı

Alım satım emirleri menkul kıymetlerin ihraç edildiği para birimleri cinsinden 100 birim fiyat tabanı esas alınarak iletilir.

6.1.1.9 Fiyat Tipleri
Menkul kıymetin işlemiş faizini veya birikmiş kirasını içermeyen Fiyatı temiz fiyat, işlemiş faizini veya birikmiş kirasını içeren fiyatı ise kirli fiyat olarak adlandırılır. İşlemiş faiz veya birikmiş kira dönemsel kupon faizinin veya kira getirişinin; ilk kupon döneminde ihraç tarihinden, diğer kupon dönemlerinde son kupon ödeme tarihinden valör tarihine kadar geçen gün sayısına isabet eden tutarıdır. Takas fiyatı ise işlemin takas tutarının hesaplanmasında kullanılan fiyat olup enflasyona endeksli Devlet Tahvilleri için enflasyon katkısı dikkate alınarak hesaplanır. Diğer menkul kıymetler için kirli fiyata eşittir.

6.1.1.10 Emir Giriş Yöntemleri

Emirler her bir menkul kıymet için İMKB tarafından belirlenen tek bir fiyat tipi veya getiri üzerinden iletilir.

a)Basit getiri üzerinden emir iletilen menkul kıymetler;

İskontolu olarak ihraç edilen TL/Döviz ödemeli menkul kıymetler ile kuponlu tahvillerin (TÜFE'ye endeksli tahviller hariç) ayrıştırılmış anaparaları

b)Temiz fiyat üzerinden emir iletilen menkul kıymetler;

TL/Döviz ödemeli sabit faizli tahviller, TL/Döviz ödemeli sabit kira getirili kira sertifikaları ve ilk kupon faiz oranı sabitlenmiş TL ödemeli değişken faizli tahviller (T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından Şubat 2007'de ihracına başlanan TÜFE'ye endeksli Devlet tahvilleri için enflasyon katkısı hariç temiz fiyat kullanılır.)

c)Kirli fiyat üzerinden emir iletilen menkul kıymetler;

Kuponlu tahvillerin ayrıştırılmış kuponları, ilk kupon faizi de sabit olmayan değişken faizli tahviller ve döviz cinsi ilk kuponu belli olmayan değişken faizli tahviller (T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından Şubat 2007'de ihracına başlanan TÜFE'ye endeksli Devlet tahvillerinin ayrıştırılmış kupon ve anaparaları için enflasyon katkısı hariç kirli fiyat kullanılır.)

Alım satım sisteminde ve bültenlerde yer alan fiyat alanı, menkul kıymetin emir giriş yöntemine göre temiz veya kirli fiyatını ifade eder. Her menkul kıymet için fiyat alanının yanı sıra takas fiyatı ve varsa işlemiş faiz veya birikmiş kira da ilan edilir.

6.1.1.11 Fiyat ve Getiri Adımları

Pazar'da temiz veya kirli fiyat üzerinden iletilen emirlerde 0.001 TL, getiri üzerinden iletilen emirlerde ise % 0.01 'lik adım uygulanır.

6.1.1.12 Eıııir Değişikliği

Piyasa'ya iletilen emirlerden karşılanmamış olanlar ile kısmen karşılanmış emirlerin karşılanmadan kalan kısımları değiştirilebilir.

Emrin fiyatı/getirisindeki değişiklik, nominal tutarındaki artış ve portföy/fon/müşteri kodunun değişimi zaman önceliğinin kaybedilmesine neden olurken, referans bilgisinin değiştirilmesi ile nominal tutarın azaltılması emrin önceliğinin kaybedilmesi sonucunu doğurmaz.

6.1.1.13 Emir İptali
Piyasa'ya iletilen emirlerden karşılanmamış olanlar ile kısmen karşılanmış emirlerin kalan kısımları iptal edilebilir.

6.1.1.14 Emir Eşleşme Kuralları

Pazar'da emirler "çok fiyat-siirekli müzayede" yöntemiyle eşleşmektedir. Kesin Alım-Satım Pazar'ında iki karşıt emrin eşleşmesi, alımda en yüksek fiyatlı, satımda en düşük fiyatlı emirlere öncelik verilerek sağlanır. Aynı fiyatlı emirlerde zaman önceliği uygulanır.

Fiyat eşitliği olan emirlerin gerçekleşmesinin yanı sıra, varolan alış emrinin fiyatından daha düşük fiyatlı satış emri geldiğinde veya varolan satış emrinin fiyatından daha yüksek fiyatlı alış emri geldiğinde de iki karşıt emrin eşleşmesi mümkündür. Fiyat eşitliğinin olmadığı dununda, sistemde öncelikle varolan emrin fiyatı işlem fiyatıdır.

6.1.1.15 Döviz Ödemeli Sermaye Piyasası Araçları İşlemlerine İlişkin Özel Hükümler

6.1.1.15.1 İşlem Valörü

Döviz ödemeli sermaye piyasası araçlarının alını satım işlemleri en az 1 iş günü valörle yapılabilir. İleri valörlü işlemlerde eıı fazla valör; kamu tarafından ihraç edilen menkul kıymetler için 90 takvim günü, diğer menkul kıymetlerde ise 30 takvim günüdür.

6.1.1.15.2 Para Birimi

Döviz ödemeli sermaye piyasası araçlarına ait alım-satım emirleri menkul kıymetin ihraç edildiği döviz cinsi üzerinden verilir. Dolar cinsinden iluaç edilen menkul kıymetlerde emirler 100 Amerikan Doları, Euro cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerde 100 Euro üzerinden fıyatlandırılır.

6.1.2 Repo Ters Repo Pazarı

6.1.2.1 Amaç

Repo Ters Repo Pazarı'nın amacı sabit getirili menkul kıymetlerin geri alım vaadi ile satım ve geri satım vaadi ile alımı işlemlerinin organize piyasa koşulları içinde güvenli bir şekilde geıçekleşmesini sağlaıııaktır.

6.1.2.2 Pazarın İşleyişi

Bu Pazar'da devlet tahvilleri ve hazine bonoları ile TCMB likidite senetlerinin geri alım vaadi ile satım ve geri satım vaadi ile alım işlemleri yapılır. Üye kodu Piyasa ekranlarında ve sorgu ekranlarında gösterilmez. İşlemi gerçekleştiren taraflara, işlemin gerçekleşmesini takiben, işlem bilgileri ile birlikte karşı üye bilgisi de verilir. Üyeler kullanıcı terminalleri aracılığı ile portföy, fon ya da müşterileri hesabına gerçekleştirdikleri işlemlerin borç alacak takibini yapabilirler. Pazar'da ayııı gün veya ileri başlangıç valörlü işlemler yapılabilir.

Tutar, repo oranı, başlangıç ve bitiş valörleıi ile işlem yapılmak istenen menkul kıymet grubu (repo işlemleri için teslim edilecek, ters repo işlemleri için teslim alınacak) belirtilerek iletilen repo ve ters repo emirleri oran ve zaman önceliğine göre sistemde sıraya konulur. Repo emirleri arasında en yüksek, ters repo emirleri arasında en düşük oranlı olanlar önceliklidir.

İşlem gerçekleştikten sonra repo yapan taraf, emir girişi sırasında belirttiği gruba ait menkul kıymetlerden en fazla beş farklı menkul kıymet olmak üzere bildirimini yapar.

Bildirilen menkul kıymetler başlangıç valöründe İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'ye (Takasbank) teslim edilerek takas yükümlülüğü yerine getirilir. Bu menkul kıymetler ters repo yapan üye adına bitiş valörüne kadar bloke bir hesapta saklamada tutulur. Ters repo yoluyla alınmış menkul kıymetler ilk repo/ters repo işleminin vadesinden kısa olmak koşuluyla ters repo yapan üye tarafından başka bir repo işleminde kullanılabilir.

En iyi repo/ters repo emirleri ve gerçekleşen son işleme ait oran/tutar bilgileri Piyasa ekranlarında eşanlı olarak gösterilir. Gerçek zamanlı olarak, emir ve gerçekleşen işlem bazında sorgulama yapılır ve pozisyon bilgisi alınır. Pazar izleme ekranlarından en iyi talep ve teklifler ile birlikte emir ve fiyat bazında derinlik bilgisine de ulaşılabilir.

Yönetim Kurulu tarafından belirlenen menkul kıymetlerde emir büyüklüğü bazında Küçük Emirler veya Normal Emirler Pazar'ında işlem yapılır.

6.1.2.3 Pazarda İşlem Gören Menkul Kıymetler

Bu Pazar'da özelliklerine göre gruplaııdırılmış menkul kıymetler üzerinde işlem yapılır. Emir girişi sırasında repo karşılığı teslim edilmek istenen ya da ters repo işlemi karşılığı teslim alınmak istenen menkul kıymet grubu belirtilir. Emir giriş aşamasında teslim edilecek/alınacak menkul kıymeti doğrudan belirtme imkanı yoktur.

Söz konusu menkul kıymet grupları ve içerecekleri menkul kıymetler aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

S: TL ödemeli DİBS veTCMB likidite senetleri K: Döviz ödemeli DİBS

Kuponlu devlet iç borçlanma senetleri, kupon ödeme günü VI veya V2 tarihine eşit ya da V2 tarihinden soma olabilecek şekilde işleme koııu edilebilirler. Ancak ayrıştırılmış kıymetlerin kupon ödemelerinin V2 tarihine denk gelmemesi esastır. Buna ilişkin sorumluluk işlemin taraflarına aittir.

Borsa Yönetim Kurulu, bu grupların sayısını ve gruba dahil edilen menkul kıymetlerin özelliklerini değiştirebilir.

6.1.2.4 Emir Tipleri Limitli Emir:

Bu tür emirler oran ve repo tutarı belirtilerek, minimum emir büyüklüğünün katları şeklinde verilir. Emrin gerçekleşmeden kalan kısmı pasif olarak bekler.

Piyasa Emri:

Bu tür emirlerde oran belirtilmez. Minimum emir büyüklüğünün katları şeklinde verilen emir pasif emirlerle kısmi veya tamamen karşılaşır, emrin gerçekleşmeden kalan kısmı otomatik olarak iptal edilir.

Özel Koşullu Emirler

Yukarıdaki emir tipleri ile birlikte kullanılmak üzere aşağıdaki özel koşullu emirler de verilebilir.

Kalanı İptal Et Emri: Kısmen gerçekleşme koşulu ile verilen aktif emir tipidir. Emir girildiği anda bekleyen karşıt emirler ile eşleşir, gerçekleşmeyen kısmı otomatik olarak iptal edilir. Limitli Emir veya Piyasa Emri şeklinde verilebilir.

Gerçekleşmezse İptal Et Emri: Tamamen gerçekleşme koşulu ile verilen aktif emir tipidir. Emir girilir girilmez bu koşul sağlanmadığı takdirde iptal edilir. "Limitli Emir" veya "Piyasa Emri" şeklinde verilebilir.

6.1.2.5 Emir Geçerlilik Süreleri

Emirler verildikleri gün itibarıyla geçerlidir. Ayııı gün başlangıç valörlü tüm emirler gerçekleşmediği takdirde saat 14.00'da, ileri başlangıç valörlü olanlar 17.00'da sistem tarafından otomatik olarak iptal edilir.

6.1.2.6 Emir Büyüklükleri

Emirler minimum emir büyüklüğü ve katları şeklinde iletilir. Yürürlükteki minimum ve maksimum emir büyüklükleri aşağıdaki gibidir:

Normal Emirler Pazarı	Küçük Emirler Pazarı

Minimum Maksimum    Minimum Maksimum 
500.000	10.000.000	1.000	499.000

6.1.2.7 Valör

Pazar'da 7 güne kadar ileri başlangıç valörlü emir iletilebilir. Repo bitiş valörü için herhangi bir kısıtlama yoktur.

6.1.2.8 Oran Adımı

Pazar'a iletilen emirlerde %0.01' lik oran adımı uygulanır.

6.1.2.9 Emirlerin Değiştirilmesi

Piyasa'ya iletilen emirlerden karşılanmamış olanlar ile kısmen karşılanmış emirlerin karşılanmadan kalan kısımları değiştirilebilir.

Elinin oranındaki değişiklik, tutardaki artış ve portföy/foıı/müşteri kodunun değişimi zaman önceliğinin kaybedilmesine neden olurken, referans bilgisinin değiştirilmesi ile tutarın azaltılması emrin önceliğinin kaybedilmesi sonucunu doğurmaz.
6.1.2.10 Emir İptali

Piyasa'ya iletilen emirlerden karşılanmamış olanlar ile kısmen karşılanmış emirlerin karşılanmadan kalan kısımları iptal edilebilir.

6.1.2.11 Emirlerin Eşleşme Kuralları

Pazar'da işlemler çok fiyat sürekli müzayede yöntemine göre gerçekleştirilir. Buna göre repo emirleri aynı ya da daha düşük oranlı ters repo emirleri ile, ters repo emirleri ise ayııı ya da daha yüksek oranlı repo emirleri ile eşleştirilir.

Pazar'a iletilen emirler oran ve zaman önceliğine göre işleme konur. Buna göre repo emirlerinde en yüksek, ters repo emirlerinde ise en düşük oranlı emirlerin önceliği vardır. Aynı oranlı emirlerde ise zaman önceliği uygulanır.

Oran eşitliği olan emirlerin gerçekleşmesinin yanısıra, var olan repo emrinin oranından daha düşük oranlı ters repo emri geldiğinde veya var olan ters repo emrinin oranından daha yüksek oranlı repo emri geldiğinde de iki karşıt emrin eşleşmesi mümkündür. Oran eşitliğinin olmadığı durumda, sistemde öncelikle varolan emrin oranı işlem oranıdır.

6.1.3 Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı

6.1.3.1 Amaç

Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazan'ııın amacı, organize piyasa içerisinde, tercih edilen menkul kıymetler üzerinde repo yapılmasına ve somasında bu menkul kıymetlerin alıcıya teslimine olanak vermektir.

6.1.3.2 Pazarın İşleyişi

Bu Pazar'da, Kesin Alım-Satım Pazaıı'nda işlem gören menkul kıymetlerden 6.1.3.3 maddesinde sayılanların geri alım vaadi ile satım ve geri satım vaadi ile alım işlemleri yapılır. Piyasa'da işlem yapan aracı kuruluşlar işlem sırasında birbirlerini bilmezler. İşlem gerçekleşmesini takiben, işlemi gerçekleştiren taraflara işlem bilgileri ile birlikte karşı üye bilgisi de gösterilir/verilir. Üyeler portföy, fon ya da müşterileri hesabına işlemler gerçekleştirerek bu işlemlere ilişkin borç alacak takibini yapabilirler. Pazar'da ayııı gün ve ileri başlangıç valörlü işlemler yapılabilir.
Emirler; repo oranı, repo tutarı, başlangıç ve bitiş valörü ile işlem yapılmak istenen menkul kıymet ve söz konusu menkul kıymetin fiyat bilgileri verilerek sisteme girilir. Bu Pazar'da repo ve ters repo emirleri sırasıyla repo oranı, menkul kıymet fiyatı ve zaman önceliğine göre eşleşmeye tabi tutulur. Repo emirleri arasında en yüksek oran ve en düşük fiyat, ters repo emirleri arasında en düşük oran ve en yüksek fiyat eşleşmede önceliklidir. Oran ve fiyat eşitliğinde zaman önceliği geçerlidir.

En iyi repo/teıs repo emirleri ve gerçekleşen son işleme ait oran, fiyat, tutar bilgileri Piyasa ekranlarında eşaıılı olarak gösterilir. Gerçek zamanlı olarak, emir ve gerçekleşen işlem bazında sorgulama yapılır ve pozisyon bilgisi alınır. Pazar izleme ekranlarından en iyi talep ve teklifler ile birlikte emir ve fiyat bazında derinlik bilgisine de ulaşılabilir.

Pazar'da yetkili üyeler tarafından ilııaç edilmiş menkul kıymetler üzerinde yapılacak işlemlerin erken itfa ya da yeni ihraca yol açmaması üyelerin sorumluluğundadır.

6.1.3.3 Pazarda İşlem Gören Menkul Kıymetler

Pazar'da Türk Lirası cinsinden ihraç edilmiş; devlet iç borçlanma senetleri, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kurulan varlık kiralama şirketleri ile T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından görevlendirilen kamu sermayeli kurumlarca kumlan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, gelir ortaklığı senetleri (GOS), borsa kotunda olan özel sektör borçlanma araçları, sadece nitelikli yatırımcılara açık olmak koşuluyla Nitelikli Yatırımcıya İlıı aç Pazarı'nda ihraç edilmiş özel sektör borçlanma araçları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve mahalli idarelerce Türk Lirası cinsinden ihraç edilen borçlanma senetleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ihraç edilen likidite senetleri işlem görebilir.

Ancak, Piyasa'da işlem yapan aracı kuruluşlar tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarının ayııı aracı kuruluşlar tarafından repo yoluyla satılmaması esastır. İşleme konu olması halinde repo yapan ihraççı üyeden aynı tutarda ayrıca DİBS talep edilir.

Kuponlu menkul kıymetler kupon ödeme günü VI veya V2 tarihine eşit ya da V2 tarihinden soma olabilecek şekilde işleme konu edilebilirler. Aııeak ayrıştırılmış DİBS'leritı kupon ödeme tarihlerinin V2 tarihine denk gelmemesi esastır. Buna ilişkin sorumluluk işlemin taraflarına aittir.

6.1.3.4 Emir Tipleri

Limitli Emir: Repo oranı, repo tutarı, menkul kıymet tanımı ve menkul kıymet fiyatı belirtilerek, minimum emir büyüklüğü ve katları şeklinde verilir. Emrin gerçekleşmeden kalan kısmı pasif olarak bekler.

Piyasa Emri: Sadece repo miktarı ve menkul kıymet tanımı belirtilerek minimum emir büyüklüğü ve katları şeklinde verilir. Emir, karşı tarafta bekleyen pasif emirlerle kısmi veya tamamen eşleşir. Emrin gerçekleşmeden kalan kısmı varsa bu kısım sistem tarafından otomatik olarak iptal edilir.

6.1.3.4.1 Özel Koşullu Emirler

Yukarıdaki emir tipleri ile birlikte kullanılmak üzere aşağıdaki özel koşullu emirler de verilebilir.

Kalanı İptal Et Emri: Kısmen gerçekleşme koşulu ile verilen emir tipidir. Emir girildiği anda bekleyen karşıt emirler ile eşleşir; varsa gerçekleşmeyen kısmı sistem tarafından otomatik olarak iptal edilir. Limitli Emir veya Piyasa Emri şeklinde verilebilir.

Gerçekleşmezse İptal Et Emri: Tamamen gerçekleşme koşulu ile verilen emir tipidir. Emir girilir girilmez bu koşul sağlanmadığı takdirde iptal edilir. Limitli Emir veya Piyasa Emri şeklinde verilebilir.

6.1.3.5 Emir Geçerlilik Süreleri

Emirler verildikleri güıı itibarıyla geçerlidir. Aynı gün başlangıç valörlü tüm emirler gerçekleşmediği takdirde saat 14.00'da, ileri başlangıç valörlü olanlar ise 17.00'da sistem tarafından otomatik olarak iptal edilir.

6.1.3.6 Emir Büyüklükleri

Emirler minimum emir büyüklüğü ve katları şeklinde iletilir. Yürürlükteki minimum ve maksimum emir büyüklükleri aşağıdaki gibidir:
6.1.3.7 Valör

Pazar'da 7 güne kadar ileri başlangıç valörlü emir iletilebilir. Repo bitiş valörü için herhangi bir kısıtlama yoktur.

6.1.3.8 Eıııir Giriş Yöntemleri

Pazar'a iletilen emirlerde repo oranı dışında menkul kıymet fiyatının da girilmesi gerekir. Emirler her bir menkul kıymet için İMKB tarafından belirlenen tek bir fiyat tipi üzerinden iletilir.

a) Temiz fiyat üzerinden emir iletilen menkul kıymetler;

Kuponlu tahvillerin (TÜFE'ye endeksli tahviller hariç) ayrıştırılmış anaparaları, sabit faizli tahviller, TL ödemeli sabit kira getirili kira sertifikaları ve ilk kupon faiz oranı sabitleıımiş TL ödemeli değişken faizli tahviller (T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından Şubat 2007'de iln-acıııa başlanan TÜFE'ye endeksli Devlet tahvilleri için enflasyon katkısı hariç temiz fiyat kullanılır.)

b) Kirli fiyat üzerinden emir iletilen menkul kıymetler;

İskoııtolu olarak ilııaç edilen menkul kıymetler ile kuponlu tahvillerin ayrıştırılmış kuponları, ilk kupon faizi de sabit olmayan değişken faizli tahviller (T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından Şubat 2007'de ihracına başlanan TÜFE'ye endeksli Devlet tahvillerinin ayrıştırılmış kupon ve anaparaları için enflasyon katkısı hariç kirli fiyat kullanılır.)

Alım satım sisteminde ve bültenlerde yer alaıı fiyat alanı, menkul kıymetin emir giriş yöntemine göre temiz veya kirli fiyatı ifade eder. Her menkul kıymet için fiyat alanının yanısııa takas fiyatı ve varsa işlemiş faiz veya birikmiş kira da ilan edilir.

6.1.3.9 Oran ve Fiyat Adımları

Pazar'a iletilen emirlerde repo oranı için %0.01'lik adım ile menkul kıymet fiyatı için 0.001 TL'lik adım uygulanır.

6.1.3.10 Emirlerin Değiştirilmesi
Piyasa'ya iletilen emirlerden karşılanmamış olanlar ile kısmen karşılanmış emirlerin kalan kısımları değiştirilebilir.

Emrin repo oranı ile menkul kıymet fiyatındaki değişiklik, tutardaki artış ve portföy/fon/müşteıi kodunun değişimi zaman önceliğinin kaybedilmesine neden olurken, referans bilgisinin değiştirilmesi ile repo tutarının azaltılması emrin önceliğinin kaybedilmesi sonucunu doğurmaz.

6.1.3.11 Emir İptali

Piyasa'ya iletilen emirlerden karşılanmamış olanlar ile kısmen karşılanmış emirlerin kalan kısımları iptal edilebilir.

6.1.3.12 Emirlerin Eşleşme Kuralları

Pazar'da işlemler çok fiyat sürekli müzayede yöntemine göre gerçekleştirilir. Emirlerin gerçekleşmesinde ilgili vadedeki repo oranı, menkul kıymet fiyatı ve zaman önceliği dikkate alınır. Buna göre;

repo emirleri ayııı ya da daha düşük oranlı ve ayııı ya da daha yüksek menkul kıymet fiyatlı ters repo emirleri ile,

ters repo emirleri ise ayııı ya da daha yüksek oranlı ve aynı ya da daha düşük menkul kıymet fiyatlı repo emirleri ile eşleştirilir.

Oran ve fiyat eşitliği olan emirlerin gerçekleşmesinin yanısııa, var olan repo emrinin oranından daha düşük oran ve daha yüksek menkul kıymet fiyatlı ters repo emri geldiğinde veya var olan ters repo emıinin oranından daha yüksek oran ve daha düşük menkul kıymet fiyatlı repo emri geldiğinde de iki karşıt emrin eşleşmesi mümkündür. Oran ve fiyat eşitliğinin olmadığı durumda, sistemde öncelikle varolan emrin oranı ve menkul kıymet fiyatı işlem oranı ve menkul kıymet fiyatıdır.

6.1.4 Bankalararası Repo Ters Repo Pazarı

6.1.4.1 Amaç

Bankaların organize piyasa koşulları içerisinde geri alım vaadiyle satım ve geri satım vaadiyle alım işlemlerini zorunlu karşılık ayırmak zorunda olmadan gerçekleştirmelerinin sağlanması amacıyla oluşturulmuştur.

6.1.4.2 Pazarın İşleyişi

Bu Pazar'da devlet tahvilleri ve hazine bonoları ile TCMB likidite senetlerinin sadece üye bankaların, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve kendi aralarındaki geri alım vaadi ile satım ve geri satım vaadi ile alını işlemleri yapılır. Pazar'da bankalar sadece portföy hesabına işlem yapabilir, fon/oı taklık ve diğer müşteriler hesabına işlem yapamazlar.

Pazar'da işlem gören menkul kıymetler, emir tipleri, emir geçerlilik süresi, valör, oran adımı, emirlerin değiştirilmesi, emir iptali, emirlerin eşleşme kuralları Repo Ters Repo Pazarı için geçerli olan kurallarla aynıdır.

6.1.4.3 Emir Büyüklükleri

Pazar'a iletilen emirler en az 100.000 TL ve katları şeklinde olup, en yüksek emir büyüklüğü 10.000.000 TL'dir.

6.1.5 Pay Senedi Repo Pazarı

6.1.5.1 Amaç

Pazarın amacı, organize piyasa içerisinde, paylar üzerinde repo yapılmasına ve somasında bu payların alıcıya teslimine olanak vermektir.

6.1.5.2 Pazarın İşleyişi

Bu Pazar'da, Pay Piyasası Ulusal Pazarı'nda işlem gören paylardan 6.1.5.3 maddesinde sayılanların geri alını vaadi ile satım ve geri satım vaadi ile alım işlemleri yapılır. Piyasada işlem yapan aracı kuruluşlar işlem sırasında birbirlerini bilmezler. İşlem gerçekleşmesini takiben, işlemi gerçekleştiren taraflara işlem bilgileri ile birlikte karşı üye bilgisi de gösterilir/verilir. Üyeler portföy, fon ya da müşterileri hesabına işlemler gerçekleştirebilirler. Müşteri / portföy hesabına yapılan işlemler için emir iletimi aşamasında Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK) nezdindeki müşteri /portföy hesap numarasının "referans" alanına girilmesi zorunludur. Pazar'da aynı gün ve ileri başlangıç valörlü işlemler yapılabilir.

Emirler; repo oranı, repo tutarı, başlangıç ve bitiş valörü, müşteri/portföy hesap numarası ile işlem yapılmak istenen pay ve söz konusu payın fiyat bilgileri verilerek sisteme girilir. Bu Pazar'da repo ve ters repo emirleri sırasıyla repo oranı, pay fiyatı ve zaman önceliğine göre eşleşmeye tabi tutulur. Repo emirleri arasında eıı yüksek oran ve en düşük fiyat, ters repo emirleri arasında en düşük oran ve en yüksek fiyat eşleşmede önceliklidir. Oran ve fiyat eşitliğinde zaman önceliği geçerlidir.

En iyi repo/teıs repo emirleri ve gerçekleşen son işleme ait oran, fiyat, tutar bilgileri piyasa ekranlarında eşaıılı olarak gösterilir. Gerçek zamanlı olarak, emir ve gerçekleşen işlem bazında sorgulama yapılır ve pozisyon bilgisi alınır. Pazar izleme ekranlarından en iyi talep ve teklifler ile birlikte emir ve fiyat bazında derinlik bilgisine de ulaşılabilir.

Pazarda yetkili üyeler tarafından ihraç edilmiş paylar üzerinde yapılacak işlemlerin yeni ihraca yol açmaması üyelerin sorumluluğundadır.

6.1.5.3 Pazarda İşlem Gören Menkul Kıymetler

Bu pazarda Pay Piyasası Ulusal Pazarında işlem gören, İMKB30 Endeksi'ııe dahil, A Grubunda yer alan paylardan Borsa Başkanlığı tarafından uygun görülenler repo işlemlerine konu olabilirler. Pay Piyasası Ulusal Pazarından, İMKB30 Endeksi'nden veya A Grubundan çıkarılan payların bu pazarda işlem görmeye devam etmeleri Borsa Başkanlığı kararına bağlıdır. Borsa Başkanlığı tarafından bu pazarda repo işlemlerine kapatılan payların konu olduğu açık işlemler repo bitiş valörüne kadar sürdürülür.

İşlem yapmaya yetkili kuruluşlar kendi ilııaç ettikleri paylar üzerinde sadece müşterileri hesabına repo işlemi yapabilirler, kendi portföyleri hesabına yapamazlar. Aksi takdirde ayııı tutarda DİBS talep edilir.

6.1.5.4 Emir Tipleri

Limitli Emir: Repo oranı, repo tutarı, pay tanımı ve pay fiyatı belirtilerek, minimum emir büyüklüğü ve katları şeklinde verilir. Emrin gerçekleşmeden kalan kısmı pasif olarak bekler.

Piyasa Emri: Sadece repo miktarı ve pay tanımı belirtilerek minimum emir büyüklüğü ve katları şeklinde verilir. Emir, karşı tarafta bekleyen pasif emirlerle kısmi veya tamamen eşleşir. Emrin gerçekleşmeden kalan kısmı varsa bu kısım sistem tarafından otomatik olarak iptal edilir.

6.1.5.4.1 Özel Koşullu Emirler

Yukarıdaki emir tipleri ile birlikte kullanılmak üzere aşağıdaki özel koşullu emirler de verilebilir.

Kalanı İptal Et Emri: Kısmen gerçekleşme koşulu ile verilen emir tipidir. Emir girildiği anda bekleyen karşıt emirler ile eşleşir; varsa gerçekleşmeyen kısmı sistem tarafından otomatik olarak iptal edilir. Limitli Emir veya Piyasa Emri şeklinde verilebilir.

Gerçekleşmezse İptal Et Emri: Tamamen gerçekleşme koşulu ile verilen emir tipidir. Eıııir girilir girilmez bu koşul sağlanmadığı takdirde iptal edilir. Limitli Emir veya Piyasa Emri şeklinde verilebilir.

6.1.5.5 Emir Geçerlilik Süreleri

Emirler verildikleri gün itibarıyla geçerlidir. Ayııı gün başlangıç valörlü emirler gerçekleşmediği takdirde saat 12.00'cla, ileri başlangıç valörlü olanlar ise 17.00'da sistem tarafından otomatik olarak iptal edilir.

6.1.5.6 Emir Büyüklükleri

Emirler minimum emir büyüklüğü ve katları şeklinde iletilir. Yürürlükteki minimum ve maksimum emir büyüklükleri aşağıdaki gibidir:

Minimum Maksimum
10.000 1.500.000

6.1.5.7 Valör

Pazar'da 2 iş gününe kadar ileri başlangıç valörlü emir iletilebilir. İşlemin bitiş valörü için herhangi bir kısıtlama yoktur.

6.1.5.8 Oran ve Fiyat Adımları

Pazara iletilen emirlerde repo oranı için %0.01'lik adım ile pay fiyatı için 0.001 TL'lik adım uygulanır.

6.1.5.9 Alt ve Üst Fiyat Limitleri
Pazara iletilen emirlerin pay fiyatları, Pay Piyasası'nda geçerli olan alt ve üst fiyat limitleri içinde kalmak zorundadır.

Pazar'da öğleden önce girilen ve gerçekleşmeden öğleden somaki seansa aktarılan ileri başlangıç valörlü emirlerin Pay Piyasası ikinci seansında geçerli olacak alt ve üst fiyat limitlerinin dışında kalması durumunda bu emirler otomatik olarak iptal edilir.

Sermaye halinin başlangıcı olarak ilan edilen tarih ile sermaye halinin MKK'da fiilen gerçekleşeceği gün arasında Pazarda işlem gören payların alt ve üst limitleri, Pay Piyasası'ndaki ilgili payların alt ve üst limitlerinin sermaye hali dikkate alınarak yeniden düzeltilmesi ile belirlenir.

6.1.5.10 Emirlerin Değiştirilmesi

Piyasa'ya iletilen emirlerden karşılanmamış olanlar ile kısmen karşılanmış emirlerin kalan kısımları değiştirilebilir.

Emrin repo oranı ile menkul kıymet fiyatındaki değişiklik, tutardaki artış ve poıtföy/fon/müşteri kodunun değişimi zaman önceliğinin kaybedilmesine neden olurken, referans bilgisinin değiştirilmesi ile repo tutarının azaltılması emrin önceliğinin kaybedilmesi sonucunu doğurmaz.

6.1.5.11 Emir İptali

Piyasa'ya iletilen emirlerden karşılanmamış olanlar ile kısmen karşılanmış emirlerin kalan kısımları iptal edilebilir.

6.1.5.12 Emirlerin Eşleşme Kuralları

Pazar'da işlemler çok fiyat sürekli müzayede yöntemine göre gerçekleştirilir. Emirlerin gerçekleşmesinde ilgili vadedeki repo oranı, pay fiyatı ve zaman önceliği dikkate alınır. Buna göre;

repo emirleri ayııı ya da daha düşük oranlı ve ayııı ya da daha yüksek pay fiyatlı ters repo emirleri ile,

ters repo emirleri ise ayııı ya da daha yüksek oranlı ve aynı ya da daha düşük pay fiyatlı repo emirleri ile eşleştirilir.

Oran ve fiyat eşitliği olan emirlerin gerçekleşmesinin yaıusıra, var olan repo emrinin oranından daha düşük oran ve daha yüksek pay fiyatlı ters repo emri geldiğinde veya var olan ters repo emrinin oranından daha yüksek oran ve daha düşük pay fiyatlı repo emri geldiğinde de iki karşıt emrin eşleşmesi mümkündür. Oran ve fiyat eşitliğinin olmadığı durumda, sistemde öncelikle varolan emrin oranı ve pay fiyatı işlem oranı ve pay fiyatıdır.

6.1.5.13 Vade Kırma
Gerek repo yapan gerekse ters repo yapan taraflardan herhangi birinin en az 4 iş günü önceden bildirimde bulunması kaydıyla vadesine 15 günden daha uzun kalmış olan repo işlemlerinin vadesi kırılabilir.

Ancak vadesine 15 gün veya daha az kalmış olan;

o Genel kurul çağrısı yapılan ortaklıklara ait payların konu olduğu repo işlemlerinin vadesi, yeni vade tarihi genel kurul tarihinden bir iş günü öncesi olmak üzere bir defaya mahsus
o Rüçhan hakkı kullandırılarak bedelli sermaye artının kararı alınmış ortaklıklara ait payların konu olduğu repo işlemlerinin vadesi, sermaye artırım başvurusunun SPK kaydına alındığına ilişkin duyurunun KAP'ta yayınlanmasını takip eden ilk iş gününden itibaren bir defaya mahsus olmak üzere kırılabilir.

Vade kırımı taraflardan herhangi birinin en az 4 iş günü önceden bildirimde bulunması kaydıyla yapılır.

Vadenin kırılmasına ilişkin yeni işlem yaratılırken, faiz tutarı, stopaj tutarı ve borsa payı yeniden hesaplanır.

İşlemin her iki tarafının rızası halinde repo işlemlerinin vadesi herhangi bir şaıl aranmaksızın vadesi en erken 1 iş günü olacak şekilde kırılabilir.

Vade kırma talebinde bulunan taraf talebini yeni bitiş valörüyle birlikte Borsaya bildirir. (EK-10) Borsa bu talebe göre yeni işlemi yaratır ve orijinal işlemi iptal ederek taraflara ve Takasbank'a yeni işleme ilişkin bilgileri bildirir.

Gerekli hallerde (ortaklara rüçhan lıakkı kullandırılmayan bedelli sermaye artırımı, birleşme, devralma, devrolıııa, bölünme, aracı kunıluşun/ihraççının iflası vb. diğer zorunlu haller) Borsa Başkanlığı belli bir payın ya da tüm payların konu olduğu açık repo işlemlerinin vadesini değiştirebilir.

6.1.5.14 Özsermaye Halleri

6.1.5.14.1 Ortaklara Rüçhaıı Hakkı Kullandırılan Bedelli Sermaye Artırımı

Şirketin bedelli sermaye artırımının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasına ilişkin duyurunun KAP'ta ilan edilmesi somasında bedelli sermaye artırım başlangıç tarihinden 4 iş günü öncesine kadar vade kırma talebinde bulunulmayan işlemler için tarafların bedelli sermaye artırımına ilişkin Borsa tarafından belirlenmiş esaslara uyacağı kabul edilir.

Buna göre işleminin devamını kabul eden ıepocu taraf, sermaye artırımının başlangıç tarihinde sermaye artırım bedeli kadar nakit olarak borçlandırılır. Karşı taraf ise nakit alacaklı olur. İşlemin bitiş valöründe, ters repo yapan taraf işlemdeki pay miktarına ek olarak bedelli sermaye artırımı kadar ek pay miktarını teslim etmekle yükümlüdür. Ayrıca işlemin bedelli sermaye artırım başlangıç tarihi ile bitiş valörü arasında bedelli sermaye artırım tutarı kadar artırılmış nakit ve pay yükümlülükleri işlemlerin günlük değerlemesinde ve işlem limiti karşılıklarının bloke edilmesinde dikkate alınır.

Yeni bakiye hesaplanırken bulunan miktar küsuratlı ise aşağıya yuvarlanır.

Bedelli sermaye artırımı kararı verilen esas sermaye sistemine sahip ortaklık paylarının konu olduğu açık repo işlemlerinin vadeleri ile kayıtlı sermaye sistemine sahip olup, bedelli sermaye artırımı sonucu verilecek payların "yeni" olması ve Pay Piyasası'nda işleme açılmayacak olması durumunda bu payın konu olduğu açık repo işlemlerinin vadeleri taraflara süre vermek suretiyle Borsa tarafından resen kırılır.

Bedelli sermaye artırımı başvurusunun SPK tarafından kayda alındığının KAP'ta ilan edildiği tarihi takip eden iş günü henüz başlangıç valörü gelmemiş işlemler ise iptal edilir.

Bedelli sermaye artırımına konu olan, değer düşüş/artış karşılığı olarak verilmiş payların eş değer başka menkul kıymet/ler ile değişimi zorunludur.

6.1.5.14.2 Bedelsiz Sermaye Artırımı

Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin başvurunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasına ilişkin duyurunun KAP'ta ilan edilmesi sonrasında bedelsiz sermaye artırım tarihinde, ters repo yapan taraf bitiş valöründe işlemdeki pay miktarına ek olarak bedelsiz sermaye artırımı kadar ek pay miktarında borçlandırılır. Repo yapan taraf ise aynı miktarda pay kadar alacaklandırılır. Ayrıca işlemin bedelsiz sermaye artırım tarihi ile bitiş valörü arasında bedelsiz sermaye artırım tutarı kadar artırılmış pay miktarı işlemlerin günlük değerlemesinde ve işlem limiti karşılıklarının bloke edilmesinde dikkate alınır.

Yeni bakiye hesaplanırken bulunan miktar küsuratlı ise aşağıya yuvarlanır.

Bedelsiz sermaye artırımı sonucu verilecek payların "yeni" olması ve Pay Piyasası'nda işleme açılmayacak olması halinde bu payın konu olduğu açık repo işlemlerinin vadeleri taraflara süre vermek suretiyle Borsa tarafından resen kırılır.

Bedelsiz sermaye artırımı başvurusunun SPK tarafından kayda alındığının KAP'ta ilan edildiği tarihi takip eden iş günü henüz başlangıç valörü gelmemiş işlemler ise iptal edilir.

Bedelsiz sermaye artırımına konu olan, değer diişüş/artış karşılığı olarak verilmiş payların eş değer başka menkul kıymet/ler ile değişimi zorunludur.

6.1.5.14.3 Sermaye Azaltımı

Sermaye azaltımına ilişkin başvurunun Sermaye Piyasası Kumlu tarafından uygun bulunmasına ilişkin duyurunun KAP'ta ilan edilmesi sonrasında sermaye azaltım tarihinde, ters repo yapan tarafın pay yükümlülüğü, repo yapan tarafın ise pay alacağı bitiş valöründe sermaye azaltımı oranında azaltılır. Ayrıca işlemin sermaye azaltım tarihi ile bitiş valörü arasında azaltılmış yeni pay miktarları işlemlerin günlük değerlemesinde ve işlem limiti karşılıklarının bloke edilmesinde dikkate alınır.

Yeni bakiye hesaplanırken bulunan miktar küsuratlı ise aşağı yuvarlanır.

Sermaye azaltımı başvurusunun SPK tarafından uygun bulunduğunun KAP'ta ilan edildiği tarihten somaki iş günü henüz başlangıç valörü gelmemiş işlemler ise iptal edilir.

Sermaye azaltımına konu olan, değer diişüş/artış karşılığı olarak verilmiş payların eş değer başka menkul kıymet/ler ile değişimi zorunludur.

6.1.5.14.4 Temettü Ödemelerine İlişkin Uygulamalar
Temettünün nakit ödenmesi halinde, ters repo yapan taraf "temettü telafi tazminatı" olarak işlemin vadesinde brüt temettü tutarından stopajın düşürülmesiyle bulunan tutar kadar nakit borçlandırılır. Repo yapan taraf ise ayııı tutarda alacaklaııdırılır.

Temettünün tamamının veya bir kısmının pay olarak olarak ödenmesi halinde bedelsiz sermaye artırımı hükümleri uygulanır.

Temettü dağıtım tarihine ilişkin kararın KAP'ta ilan edildiği tarihten sonraki iş günü henüz başlangıç valörü gelmemiş işlemler ise iptal edilir.

Temettüsii ödenecek olan, değer diişüş/artış karşılığı olarak verilmiş payların eş değer başka menkul kıymet/ler ile değişimi zorunludur.

6.1.5.14.5 Eski-Yeni Farkı

Eski ve yeni payların beraber işlem gördüğü hallerde bu farkın ortadan kalkması sonucunda eskiyeni ayrımının ortadan kalktığı gün yeni payların konu olduğu açık repo işlemlerindeki menkul kıymetler eski paya dönüştürülür. Buna ilişkin bilgiler taraflara ve Takasbaıık'a gönderilir.

6.1.5.15 İşlemlerin Durdurulması ve Vade Tarihinin Uzatılması

Herhangi bir nedenle Pay Piyasası'nda işlemlerin durması halinde Pay Senedi Repo Pazarı'ııda da işlemler durdumlur.

Herhangi bir nedenle Pay Piyasası'nda işlem sırası kapatılan payın yeniden işlem başlayıncaya kadar bu Pazar'da söz konusu paydaki işlemler durdurulur.

Tarafların yazılı talebi halinde, işlem sırası süreli kapanan bir payda, bitiş valörü kapalı döneme denk gelen işlemlerin vadesi Pay Piyasası'nda söz konusu payda işlemlerin başlamasını takip eden üçüncü iş gününe dek uzatılabilir.

İşlemleri süresiz durdurulan payların konu edildiği açık repo işlemleri, işlemlerin süresiz durdurulduğuna dair açıklamayı takip eden iş günü üyeye süre vermek suretiyle kapatılır.

Borsa Başkanlığı gerekli gördüğü hallerde herhangi bir paya ilişkin repo işlemlerini durdurabilir.

6.2 Birinci El İşlemler

6.2.1 Nitelikli Yatırımcıya İlıı aç Pazarı

6.2.1.1 Amaç

Pazar'ın amacı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara ilııaç edilecek borçlanma araçlarının satış işlemlerinin Borçlanma Araçları Piyasası Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazaıı'nda gerçekleştirilmesidir.

6.2.1.2 İhraç Edilebilecek Borçlanma Araçları

Pazar'da Sermaye Piyasası Kumlu tarafından kayda alıııaıı ve nitelikli yatırımcılara ilıraç edilecek borçlanma araçlarının satışı yapılabilir.

6.2.1.3 İhracı Tamamlanan Borçlanma Araçlarının İşlem Görmesi
Pazar'da nitelikli yatırımcılara ihracı tamamlanan borçlanma araçları, ihracın tamamlanmasını veya satış süresinin sona ermesini izleyen iş günü herhangi bir şaıl aranmaksızın Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazaıı'nda nitelikli yatırımcılar arasında kot dışı olarak işlem görmeye başlar. Kesin Alım Satım Pazaıı'nda gerçekleşen işlemlerin nitelikli yatırımcılar arasında gerçekleştirilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde söz konusu borçlanma araçlarının konu olduğu emirlere aracılık edeıı aracı kuruluşların sorumluluğundadır.

6.2.1.4 Borsa Dışı İşlemler

Pazar'da iluacı tamamlanan borçlanma araçları Borsa dışında da işlem görebilirler.

6.2.1.5 İhraç Süresi ve Pazarda Satış Zorunluluğu

Pazar'da yapılacak ihraçta satış süresi 7 iş gününden fazla olamaz. Borsada satış bildiriminde bulunulan tutarın tümünün Pazar'da satılması zorunludur. Ancak ihracın satış süresi içinde satılamayan kısmının, Borsa Başkanlığından ek süre alınarak Pazar'da yeniden satışının yapılması mümkün olup, ikinci defa da satılamaması halinde kalan kısmının iptal edilmesi gerekir.

6.2.1.6 İşlem Saatleri

Pazar'da işlemler 09.30-12.00 ile 13.00-14.00 saatleri arasında gerçekleştirilir.

6.2.1.7 Emirlerin Borsaya İletilmesi

Piyasa'da işlem yapan aracı kuruluşların temsilcileri, OTASS terminalleri / BAPAPI kanalıyla veya Borçlanma Araçları Piyasası Müdürlüğü'ııü (212) 298 22 22 nolu telefondan arayarak emirlerini iletirler.

Müşteri hesabına emir girişi yapılması durumunda "Emir Giriş" penceresinde "P/M Hesabı" alanında kurum müşterileri için tanımlanan geııel müşteri kodunun seçilmesi ve "Bıoker Ref' alanına müşteriyi tanımlayıcı bilgilerinin girilmesi zorunludur.

6.2.1.8 Emirlerin Geçerliliği

Emirler verildikleri gün saat 14.00'a kadar geçerlidir. Aracı kuruluşlar Pazar'a verdikleri emirlerden karşılanmamış olanları istedikleri an iptal edebilirler veya değiştirebilirler.

6.2.1.9 İhraç Fiyatı

İhıaçcı satış fiyatını satış süresi boyunca serbestçe belirleyebilir. Karşılanmamış veya kısmi olarak karşılanmış satış emrinin fiyatını değiştirebilir.

6.2.1.10 Emir Eşleşme Kuralları

Pazar'da emirler "çok fiyat-sürekli müzayede" yöntemiyle eşleşmektedir. İhıaçcı tarafından iletilen satış emrinin karşılanmasında en yüksek fiyatlı alım emirlerine öncelik verilir. Ayııı fiyatlı emirlerde zaman önceliği uygulanır.

Fiyat eşitliği olan emirlerin gerçekleşmesinin yaııısıra, var olan satış emrinin fiyatından daha yüksek fiyatlı alış emri geldiğinde veya var olan alış emrinin fiyatından daha düşük fiyatlı satış emri geldiğinde de iki karşıt emrin eşleşmesi mümkündür. Fiyat eşitliğinin olmadığı durumda, sistemde öncelikle varolan emrin fiyatı işlem fiyatıdır.
6.2.1.11 Emir Büyüklükleri

Emirler, işleme konu borçlanma aracının nominal değeri itibarıyla minimum emir büyüklüğü ve katları şeklinde iletilir. Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazaıı'nda minimum emir büyüklükleri aşağıdaki gibidir.
6.2.1.12 İşlem Limitleri

Pazar'da işlemler, Borçlanma Araçları Piyasası işlem limitleri kapsamında gerçekleştirilir.

6.2.1.13 Valör

Pazar'da aynı gün ve 7 güne kadar ileri valörlü işlem yapılabilir. Döviz ödemeli borçlanma araçları için en az 3 iş günü ileri valörle işlem yapılabilir.

6.2.1.14 Emir Giriş Yöntemleri

Pazar'da emirler borçlanma aracının tipine göre fiyat veya getiri üzerinden iletilir.

6.2.1.15 Fiyat Tabanı

Alım satım emirleri borçlanma araçlarının ihraç edildiği para birimi cinsinden 100 birim fiyat tabanı esas alınarak iletilir.

6.2.1.16 Fiyat ve Getiri Adımı

Pazar'da fiyat üzerinden iletilen emirlerde 0.001 'lik, getiri üzerinden iletilen emirlerde % 0.01 'lik adım uygulanır.

6.2.1.17 İşlem İptali

Pazar'da gerçekleşen işlemlere ilişkin olarak,

a)İşlemin valör maddesinde belirlenen valör dışında bir valöıde gerçekleştirilmesi,

b)Gerçekleşen işlemde satıcı tarafın, ihraca aracılık eden aracı kuruluş olmaması veya ihraca aracılık eden aracı kuruluş tarafından ihıaçcı ortaklık hesabına olmayan satış emri girilmesi sonucu işlem gerçekleşmiş olması,

c)Sermaye Piyasası Kurulunca tahsis edilen limitin üzerinde satış yapılması

durumlarında, söz konusu işlemler Borçlanma Araçları Piyasası işlem iptal prosedürlerine bağlı kalmaksızın resen iptal edilir.

C bendindeki şartın oluşması halinde limiti aşan işlemler gerçekleşme zamanları dikkate alınarak iptal edilir.

Bunun dışındaki iptal işlemleri için Borçlanma Araçları Piyasası işlem iptal kuralları geçerlidir.

6.2.1.18 İşlemlerin İlanı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Yönetmeliği'ııin 20'ııci maddesi kapsamında Pazar'da yapılan işlemler sonucunda kayda alınan işlemlere ilişkin bilgiler izleyen iş günü ilan edilir.

6.2.1.19 Takas ve Temerrüt

Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'ııda gerçekleşen işlemlerin takas ve temerrüt işlemlerinde, halihazırda Kesin Alını Satım Pazarı takas ve temerrüt esaslarına ilişkin hükümler geçerlidir.

7. YATIRIM FONLARI VE YATIRIM ORTAKLIKLARININ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR
7.1 Genel Esaslar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarının, Borsada foıı portföyüne alımları ve fon portföyünden satım işlemlerinde, Borçlanma Araçları Piyasası işlemlerinde uygulanan kurallara ek olarak aşağıdaki kurallar esas alınır:

1.Yatırını ortaklığı veya yatırım fonu portföyüne alım veya satım emirlerini Borçlanma Araçları Piyasası'nda işlem yapmaya yetkili bir kuruluşun yetkili elemanları Borsa'ya iletir. Emir verilirken, emrin hangi yatırını ortaklığı veya yatırım fonu için olduğu mutlaka belirtilir. Bu emirleri verirken, Borsa tarafından her bir yatırını fonu ve ortaklığı için geliştirilen standart kodlar kullanılır. Yetkili aracı kuruluşların aynı anda sadece tek bir yatırım fonu ve ortaklığı adına emir iletmesi gerektiğinden tek bir işlemle birden fazla fon/ortaklık adına işlem yapılması mümkün değildir.

2.Yatırım ortaklığı veya yatırım fonu portföyünden alış/satış yapılıyorsa, önce alış/satış emri Borsa'ya iletilir ve sisteme girilir.

3.Eıııri ileten yetkili kuruluş (örneğin fon yöneticisi Banka), başka bir alıcı veya satıcı çıkmadığı takdirde söz konusu menkul kıymeti kendisi alabilir veya satabilir. Ancak, emrin alım-satım sistemine girilmesinden 10 saniye sonıa, yetkili kuruluş karşıt emrini Borsa'ya iletebilir.

4.Yatırım fonu veya ortaklığı adına yapılan ters repo işlemlerinde işleme konu menkul kıymetler, işlemin bitiş valörüne kadar işlemi gerçekleştiren üye yerine yatırım fonu veya ortaklığı adına saklanacaktır. Bu kıymetler üzerinde üyelerin kendi adlarına işlem yapmaları mümkün değildir.

5.Üyelerin Borçlanma Araçları Piyasası'nda adına işlem yapacakları yatırım fonu ve yatırım ortaklıkları Borsa işlem kodlarını yazıyla bildirmeleri; bu bildirimlerinde daha sonra meydana gelebilecek değişiklikleri de yine yazılı olarak yatırım fonu ya da ortaklık adına işlemlere başlamadan en az bir gün önce Borçlanma Araçları Piyasası Müdürlüğü'ne iletmeleri gerekir.

7.2 14.00-17.00 Arasında Yapılan Ayııı Giiıı Valörlü Yatırını Fonu İşlemlerine İlişkin Esaslar

1)Yetkili aracı kuruluş, 14.00-17.00 saatleri arasında yatırım fonları için verdiği emirlerde önce fon emrini iletir. Emri ileten yetkili kuruluş, başka bir alıcı veya satıcı çıkmadığı takdirde söz konusu emri kendisi karşılayabilir. Ancak, emrin Otomatik Tahvil Alım-Satım Sisteıııi'ne girilmesinden 10 saniye soıııa, yetkili kuruluş karşıt emrini Borsa'ya iletebilir.

2)Bu işlemlerde her Pazar'da saat 14.00'a kadar oluşan ağırlıklı ortalama oran ve fiyatlar referans alınır. Tüm Pazarlaı 'da işlemler fon lehine olacak şekilde;

a)Kesin Alım Satım Pazarı'ııda, alım emirlerinde ağırlıklı ortalama fiyat veya altında, satım emirlerinde ağırlıklı ortalama fiyat veya üzerinde gerçekleştirilebilir.

b)Repo Ters Repo Pazaıı'nda, ters repo emirlerinde ağırlıklı ortalama oran veya üzerinde, repo emirlerinde ağırlıklı ortalama oran veya altında gerçekleştirilebilir.

c)Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazaıı'nda ilgili vadedeki ağırlıklı ortalama repo oranı ile ilgili vadedeki söz konusu menkul kıymetin Kesin Alım Satım Pazarındaki ağırlıklı ortalama fiyatı referans olarak alınır. Buna göre; ters repo emirleri ağırlıklı ortalama oran veya üzerinde bir oran ve ağırlıklı ortalama menkul kıymet fiyatı veya altında bir fiyat ile repo emirleri ise ağırlıklı ortalama oran veya altında bir oran ve ağırlıklı ortalama menkul kıymet fiyatı veya üzerinde bir fiyat ile gerçekleştirilebilir.

d) Pay Senedi Repo Pazaıı'nda ilgili vadedeki ağırlıklı ortalama repo oranı ile söz konusu payın Pay Piyasası'nda Ulusal Pazar 1 'iııci seans kapanış fiyatı referans olarak alınır. Buna göre; ters repo emirleri ağırlıklı ortalama oran veya üzerinde bir oran ve Pay Piyasası'nda Ulusal Pazar 1 'inci seans kapanış fiyatı veya altında bir fiyat ile repo emirleri ise ağırlıklı ortalama oran veya altında bir oran ve Pay Piyasası'nda Ulusal Pazar 1 'inci seans kapanış fiyatı veya üzerinde bir fiyat ile gerçekleştirilebilir.

Sermaye halinin başlangıcı olarak ilan edilen tarih ile sermaye halinin MKK'da fiilen gerçekleşeceği gün arasında uygulanmak üzere; ayııı gün valörlü repo işlemlerinin son gerçekleşme saatinden sonra fon işlemlerinin gerçekleşmesinde referans alman fiyatların tespitinde Pay Piyasası'nda oluşan fiyatlar sermaye hali dikkate alınarak yeniden düzeltilir.

Ancak, gün içerisinde işlem gerçekleşmemiş menkul kıymet veya vadede yetkili aracı kuruluş kendi oranını/fiyatını bildirebilir.

3)Fonu yöneten kuruluş dışındaki kuruluşlar da ekranda varolan fon emirlerini karşılayabilirler. Ancak, 14.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilen ayııı gün valörlü fon işlemlerinin takasım aracı kuruluşlar kendi aralarında yapmayı peşinen kabul etmiş sayılırlar.

4)Bu işlemler, Borsa tarafından Piyasa bazında yayımlanan üye sıralamasında yer almaz.

5)14.00-17.00 saatleri arasında Pay Senedi Repo Pazarı hariç diğer pazarlarda yapılan aynı gün valörlü işlemler üzerinden, söz konusu vadede Piyasa dışında gerçekleştirilen işlemlere uygulanan tescil ücreti oranında borsa payı tahsil edilir.

6)Yatırını ortaklıkları adına saat 14.00-17.00 arasında ayııı gün valörlü emir iletilemez.

8. PİYASA YAPICILIĞI
T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından Piyasa Yapıcı olarak belirlenen kuruluşlar İMKB Borçlanma Araçları Piyasası'nda Piyasa'ııııı işleyiş kuralları çerçevesinde T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen tüm ölçüt ihraçlar için piyasa yapıcı kotasyonu girebilirler. Piyasa yapıcı kotasyonlaıı PY ek koduyla sisteme iletilir.

Sisteme PY ek kodu ile girilen emirler en iyi emirler ise piyasa izleme ekranlarına yansıtılır. Ayrıca, Piyasa'nın mevcut yayın sayfaları dışında veri dağıtım firmalarının sayfalarında piyasa yapıcılara ait emirler piyasa yapıcı kodu ile ilan edilir. Bu şekilde tüm piyasa katılımcıları ölçüt menkul kıymetlerde piyasa yapıcıların emirlerini görme imkanına sahiptir.

9.BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI'NDA FİYAT-GETİRİ HESAPLAMALARI VE EMİR GİRİŞ YÖNTEMLERİ
9.1Tanımlar

Fiyat: Bir menkul kıymette 100 birim nominal üzerinden verilen değerdir. Menkul kıymetin İMKB tarafından belirlenen emir giriş yöntemine göre temiz, kirli veya takas fiyatı olarak adlandırılır.

İşlemiş Faiz veya Birikmiş Kira: Dönemsel kupon faizinin veya kira getirişinin; ilk kupon döneminde ihraç tarihinden, diğer kupon dönemlerinde son kupon ödeme tarihinden valör tarihine kadar geçen gün sayısına (GGS) isabet eden tutarıdır.

                               GGS
işlemiş Faiz veya Birikmiş Kira = Dönemsel Kupon--------------------------------x 100
                        Kupon donemi içerisindeki gün sayısı

Temiz Fiyat: İşlemiş faizi veya birikmiş kirayı içermeyen fiyattır.

Kirli Fiyat: Menkul kıymetin işlemiş faizini veya birikmiş kirasını da içeren fiyatıdır.

Repo Menkul Kıymet Fiyatı: Menkul kıymet tercihli repo işlemlerinde girilen temiz veya kirli fiyattır.

Valör2 Fiyatı: Menkul kıymet tercihli repo işlemlerinde repo oranı üzerinden hesaplanan Valör2 fiyatıdır.

                     Repo Oranı
VaIör2Fiyatı = Valör 1 Fiyatı x( 1 +-------------------x Repo Süresi
                      365

Referans Endeksler: TÜİK tarafından açıklanan TÜFE endeks değerleri kullanılarak T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından aşağıdaki formül ile hesaplanarak ilan edilen endekslerdir. 

A ayının g günü için referans endeks

                   g1
Günlük referans endeksg = TÜFEa.3+---------x(TÜFE a.2 TUFE a.3)

TÜFEa2 :a-2 ayının TÜFE'si g : Ay başından itibaren geçmiş gün sayısı 
TÜFEa.3 :a-3 ayının TÜFE'si AG : Ay içerisindeki toplam gün sayısı

TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvilleri: Vadeleri boyunca TÜFE enflasyonu üzerine T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen sabit bir reel getiıiyi garanti eden kuponlu tahvillerdir. Kupon ve anapara ödemeleri aşağıdaki formüllere göre yapılmaktadır.
                  
         Referans endeks itfa tarihi
Anapara ödemesi=-----------------------------x100
         Referans endeks ihraç tarihi

         Referans endeks kupon tarihi
Kupon odemelerı=-----------------------------x100 Reel kupon oranı
         Referans endeks ihraç tarihi

Enflasyon Katsayısı: Valör tarihindeki referans endeks değerinin menkul kıymetin ilıraç tarihindeki referans endeks değerine bölünmesi suretiyle bulunan katsayıdır. DİBS'ler için bu katsayı 1 'den küçük olamaz. 1 'den küçük hesaplanması halinde 1 kabul edilir.

Takas Fiyatı: İşlemin takas tutarının hesaplanmasında kullanılan fiyattır. Enflasyona endeksli olup da enflasyon katkısı hariç olarak işlem gören menkul kıymetlerde kirli fiyatın valör tarihindeki enflasyon katsayısı ile çarpılması suretiyle bulunur. Diğer menkul kıymetlerde kirli fiyata eşittir.

Bazı menkul kıymetlerde yukarıda belirtilen değişkenlerin 0 veya 1 (örneğin iskoııtolu menkul kıymetlerde işlemiş faizin 0, TÜFE'ye endeksli tahviller haricindeki menkul kıymetlerde enflasyon katsayısının 1 olması gibi) olabileceği göz önünde bulundurularak aşağıdaki eşitlikler genel olarak geçerlidir.

Takas Fiyatı = Kirli Fiyat x Enflasyon Katsayısı İşlem Hacmi = Nominal Tutar x Takas Fiyatı /100

İşlemiş Faiz Tutarı = Nominal Tutar x İşlemiş Faiz x Enflasyon Katsayısı / 100 Birikmiş Kira Tutarı = Nominal Tutar x Birikmiş Kira /100 Anapara Tutarı = Nominal Tutar x Temiz Fiyat x Enflasyon Katsayısı / 100 

9.2 Formüller9.4 Hazine Müsteşarlığı Tarafından Yurt Dışında İhraç Edilen Amerikan Doları Ödemeli Sabit Kira Getirili Kira Sertifikaları

Hazine Müsteşarlığı tarafından yurt dışında ihraç edilen Amerikan Doları ödemeli sabit kira getirili kira sertifikalarında emirler temiz fiyat üzerinden girilir. Birikmiş kira aşağıda açıklandığı şekilde hesaplanır:

Dl= Son Kupon Ödemesinin Yapıldığı Gün
D2=Valör Tarihindeki Gün
Ml=Soıı Kupon Ödemesinin Yapıldığı Ay
M2=Valör Tarihindeki Ay
Yl=Son Kupon Ödemesinin Yapıldığı Yıl
Y2=Valör Tarihindeki Yıl
E=Kupon ödeme dönemindeki gün sayısı
D= Son kupon ödeme gününden valör gününe kadar geçmiş gün sayısı D = (D2-D1 )+30(M2-M 1 )+360( Y2-Y1)

Yukarıdaki formülde "Dİ" veya "D2" ayııı 31. gününe denk geliyorsa "Dİ" ya da "D2" 30 olarak dikkate alınır. Bir yıl 360 gün olarak hesap edilir. İlk kupon döneminde son kupon ödemesi tarihi olarak ihraç tarihi dikkate alınır.

         KPN   D
Birikmiş Kira=---------x ----
         M    E

Kirli fiyat, temiz fiyata birikmiş kiranın ekleıunesiyle bulunur. Takas fiyatı kirli fiyata eşittir.

10.MENKUL KIYMET TANIMLAMA YÖNTEMİ
İMKB Borçlanma Araçları Piyasası'nda işlem gören ıııeııkul kıymetlerin tanımlanması yöntemi aşağıda ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır. Yeni ihraç edilen menkul kıymetler için yapılan tanımlamalar Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden ilan edilir.

Pay Senedi Repo Pazarı dışındaki pazarlarda işlem gören menkul kıymetlerin tanımlamasında Takasbank tarafından üretilen ISIN kodu kullanılır. ISIN kodu 12 haneden oluşmaktadır. İlk iki hane ülke kodu (Türkiye için TR), son bir hane kontrol hanesini belirtmek için kullanılmaktadır. Belirtilen alanların dışında kalan 9 hane Hazine Müsteşarlığı tarafından yurt içinde ihraç edilen menkul kıymetler ve diğer menkul kıymetler için aşağıda belirtildiği şekilde kullanılmaktadır.

Pay Senedi Repo Pazarı'ııda ise payın Pay Piyasası'nda kullanılan 4 ya da 5 haneden oluşan pay kodları kullanılır.

10.1 Hazine Müsteşarlığı Tarafından Yurt İçinde İhraç Edilen Menkul Kıymetler İçin ISIN Kodunun Oluşumu

1 ve 2.haneler ülke kodunu belirtmektedir. Türkiye = TR

3.hane menkul kıymet türünü belirtmektedir. (T = Devlet Tahvili, B = Hazine Bonosu, H = Halka Arz, G = GOS-KOİ, D = Kira Sertifikası)

4-9.haneler menkul kıymetin itfa tarihini gün, ay ve yıl olarak belirtir. Örneğin 10 Ağustos 2010
10.hane menkul kıymetin TL ya da yabancı para cinsinden olduğunu ve tüm menkul kıymet, anapara veya kupon olduğunu belirtmektedir. (TL olan ihraçlarda tüm menkul kıymeti ifade eden kod T, TL olan ihraçlarda anaparayı ifade eden kod A, TL olan ihraçlarda kuponu ifade eden kod K, yabancı para olan ihraçlarda tüm ıııeııkul kıymeti ifade eden kod F, yabancı para olan ihraçlarda anaparayı ifade eden kod P, yabancı para olan ihraçlarda kuponu ifade eden kod C'dir.)

11.hane ayııı itfa tarihine denk gelen, ayııı özelliklere sahip menkul kıymetlere verilen sıra numarasını belirtir. Bu numaralar l'deıı başlayıp 9' kadar gitmektedir. 9'daıı fazla itfa tarihli ihraçlara A*dan başlayıp Z'ye kadar ihraç numarası verilmektedir.

12.hane kontrol hanesi olarak kullanılmaktadır ve standart bir hesaplama yöntemi ile bu numara hesaplanmaktadır.

10.2 Diğer Menkul Kıymetler İçin ISIN Kodunun Oluşumu

1 ve 2.haneler ülke kodunu belirtmektedir. Türkiye = TR

3.hane menkul kıymetin türünü belirtmektedir. (C = Depo Sertifikası, D = Kira Sertifikası F = Finansman Bonosu, M = Diğer Menkul Kıymetler, N = Gayrimenkul Sertifikası, Q = Banka Bonosu, S = Özel Sektör Tahvili, Z = Diğer Finatısal Enstrümanlar)

4-7.haneler menkul kıymeti ilııaç eden kuruluşa verilen kodu belirtmektedir.

8.hane itfa tarihindeki ayı belirtmektedir. Ocak ayından Eylül ayma kadar 1 ila 9, Ekim, Kasım ve Aralık için sırasıyla E, K, A harfleri kullanılmaktadır. (Örneğin Mart ayı için 3, Kasım ayı için K lıarfı kullanılmaktadır.)

9 ve 10. haneler menkul kıymetin itfa tarihindeki yılın son iki hanesini belirtmektedir. Örneğin 2010 yılı için "10" kullanılacaktır.

11.hane aynı itfa tarihine denk gelen, aynı özelliklere sahip menkul kıymetlere verilen sıra numarasını belirtir. Bu numaralar l'den başlayıp 9' kadar gitmektedir. 9'dan fazla itfa tarihli ihraçlara A'dan başlayıp Z'ye kadar ihraç numarası verilmektedir

12.hane kontrol hanesi olarak kullanılmaktadır ve standart bir hesaplama yöntemi ile bu numara hesaplanmaktadır.
TRB240511T15 24 Mayıs 2011 itfa tarihli hazine bonosu 
TRT150312T18 15 Mart 2012 itfa tarihli devlet tahvili 
TRT010111X15 1 Ocak 2011 itfa tarihli devlet tahvili 
TRT050314T10 5 Mart 2014 tarihli devlet tahvilinin tümü 
TRT050314A11 5 Mart 2014 tarihli devlet tahvilinin anaparası 
TRT050314K19 5 Mart 2014 itfa tarihli devlet tahvilinin kuponu 
TRD011014X17 1 Ekim 2014 itfa tarihli kira sertifikası
XRH070913F12 7 Eylül 2013 itfa tarihli yabancı para halka arz tüm menkul kıymet 
TRG170215X20 17 Şubat 2015 itfa tarihli değişken faizli Özelleştirme İdaresi Tahvili 
TRSAKFH3121 2012 yılının Mart ayında itfa olan AKFH(Akfen Holding)nin ilııaç ettiği özel sektör tahvili

11.TAKAS ESASLARI
11.1Genel Esaslar

Borçlanma Araçları Piyasası'nda gerçekleşen işlemlerin takası, Boısa'nın denetim ve gözetimi altında Takasbank tarafından yapılır.

Takas işlemleri aşağıdaki esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir:

1.Piyasa'da işlem yapmak isteyen bütün üyeler, takas işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan nakit ve ıııeııkul kıymet hesaplarını Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK) nezdinde açmak zorundadırlar.

2.Piyasa'da işlem yapan üyeler, işlemin valör gününde, nakit ve menkul kıymet yükümlülüklerini en geç saat 16.30'a kadar yerine getirmek zorundadırlar. Üyelerin, yükümlülüklerini aşağıda belirtilen şekilde yerine getirmeleri gerekmektedir;

Nakit ödemeler Takasbank nezdindeki Tahvil Takas Borcu Hesabına saat 16.30'a kadar hesaben yapılır. Kupon ödemeleri Takasbank tarafından belirlenen hesaba saat 16.30'a kadar hesaben yatırılır.

Menkul kıymet yükümlülükleri hesaben saat 16.30'a kadar gerçekleştirilmek zorundadır.

Pay Senedi Repo Pazaıı'nda gerçekleştirilecek işlemlerde nakit ve pay yükümlülükleri hesaben saat 16.30'a kadar gerçekleştirilir. Nakit ödemeler Takasbank nezdindeki Pay Senedi Repo Takas Borcu hesabına yapılır. Pay yükümlülükleri müşteri/portföy bazında oluşturulur ve MKK nezdindeki ilgili hesaplardan Repo Takas Havuz hesaplarına aktarılarak yerine getirilir.

3.Takas işlemlerinde üyeler nakit yükümlülüklerini Takasbank nezdindeki ilgili piyasa borç hesaplarına aktarmak suretiyle; menkul kıymet yükümlülüklerini ise, Takasbank nezdindeki menkul kıymet depolarından borç kapatma işlemi yaparak yerine getirirler. MKK nezdinde kaydi olarak takip edilen menkul kıymetlerin konu olduğu işlemlere ilişkin menkul kıymet yükümlülüklerinin öncelikle Takasbaıık'ııı MKK nezdindeki ilgili hesabına aktarılması gerekmektedir.

Ancak, Pay Senedi Repo Pazaıı'nda gerçekleştirilen işlemler sonucunda oluşan menkul kıymet yükümlülükleri ilgili hesap bakiyesinin yeterli olması halinde otomatik olarak kapatılır.

Menkul kıymet alacakları üyelerin Takasbank nezdindeki ilgili depo hesaplarına, nakit alacakları ise Takasbank nezdindeki serbest cari hesaplarına alacak kaydedilir. Bankaların TL ııakit alacakları daha sonra aksi belirtilmedikçe TCMB nezdindeki TIC hesaplarına aktarılır. MKK nezdinde kaydi olarak takip edilen menkul kıymetlerin konu olduğu işlemlere ilişkin kıymet alacakları üyelerin MKK nezdindeki ilgili hesaplarına aktarılır. Pay Senedi Repo Pazaıı'nda gerçekleştirilen işlemlerde menkul kıymet alacakları MKK nezdindeki Repo Takas Havuz hesapları üzerinden müşteri/portföy hesaplarına aktarılır.

4.Üyelerin nakit ve menkul kıymet yükümlülüklerini ilgili para birimi cinsinden ııetleştirilmiş tutarlar üzerinden yerine getirmeleri gerekmektedir. Ancak, Repo Ters Repo Pazarı ile Bankalararası Repo Ters Repo Pazaıı'nda ters repo yoluyla alınan ve işlemin vadesi süresince bloke hesapta tutulan menkul kıymetler netleştirmeye konu olmaz.

Repo işlemleri karşılığı teslim edilecek ıııeııkul kıymetlerin bildiriminin işlemin başlangıç valöründe en geç saat 15.00'a kadar yapılması gerekmektedir.

İMKB tarafından yazılı olarak talep edilen değer diişüş/artış karşılığı teminatlar ile limit aşım karşılığı teminatların talep edilen tarihte en geç saat 14.00'a, Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı'ııda gün içi yapılan yeniden değerleme soması İMKB tarafından yazılı olarak talep edilen değer diişüş/artış karşılığı teminatların ise talep edildiği tarihte en geç saat 16.00'a kadar Takasbank nezdindeki ilgili hesaplara yatırılması gerekmektedir.

Değer düşüş/artış karşılıkları ile limit aşım karşılıklarının talep edilen sürede yerine getirilmemesi ya da değer düşiiş/artış karşılığını yatırması gereken üyenin değer düşüş/aıtış karşılığım yatıraıııayacağının anlaşılması hallerinde, yatırılmayan tutara uygun olarak üyenin menkul kıymet ve nakit takas alacakları değer düşüş/aıtış ya da limit aşım karşılıkları yatırılıncaya kadar bloke edilir.

5.Takas işlemlerinde riski en aza indirmek için, karşılığını almadan teslim etmeme veya ödememe prensibi esas alınmaktadır. Nakit ve menkul kıymet alacakları yükümlülükler yerine getirildikçe alacakların serbestleşmesi ve takas havuzunun müsait olması koşuluyla aktarılır.

Pay Senedi Repo Pazarı ııakit ve pay alacakları, nakit yükümlülüklere ilişkin ödemenin Takasbank nezdindeki Pay Senedi Repo Takas Borcu Hesabına, pay yükümlülüklerine ilişkili aktarımların ise MKK nezdindeki repo takas havuz hesabından Takasbank havuz hesabına yapılması ve takas havuzunun müsait olması koşuluyla ödenir.

Takas işlemleri belirlenen valörde gerçekleşir. Tarafların teslimatı ve ödemeyi işlem valöründen önce yapmaları işlemin valöründen önce gerçekleşeceği anlamına gelmez. Erken takas, ancak Borçlanma Araçları Piyasası Müdürlüğü'ııce uygun görüldüğü takdirde valör düzeltıııesiyle birlikte yapılabilir.

6.Valör gününde, üye yükümlülüğünü 2'nci ve 4'üncü maddelerde belirtilen saatler dışında yerine getirmişse herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın ön temerrüde veya temerrüde düşmüş sayılır.

7.Borçlanma Araçları Piyasası veya Pay Piyasası işlemlerinden net nakit alacağı olan üyeler, bu alacaklarını diğer Piyasa işlemlerinden doğan borçlarına mahsup ettirebilir. Bu mahsubun yapılabilmesi için, söz konusu üyenin, işlemlerin valör gününde en geç saat 14.30'a kadar Takasbaıık'a bir mahsup talimatı vermesi gerekmektedir. Mahsup talimatları talimatın verildiği gün EFT kapanış saatine kadar geçerli olup, EFT kapanış saatine kadar gerçekleştirilemeyen talimatlar geçerliliğini yitirir. Mahsup talimatı verilmesine rağmen alacaklı olunan Piyasa'dan alacağın ayııı gün içerisinde alınamaması halinde borçlu üye borçlu olduğu Piyasa'ya borcunu ayııı gün içerisinde ödemekle yükümlüdür.

Pay Senedi Repo Pazaıı'nda yapılan işlemlerden doğan nakit borç/alacaklar Borçlanma Araçları Piyasası'nın diğer pazarlarındaki işlemlerden doğan nakit boıç/alacaklarla ııetleştirilmez. Ancak bu Pazarlar ve diğer Piyasalarda oluşan nakit boıç/alacaklar arası mahsup talimatı verilebilir.

Pay Piyasası ile Pay Senedi Repo Pazarı işlemlerinden doğan pay borç/alacaklaıı mahsup ettirilebilir. Bu mahsubun yapılabilmesi için söz konusu üyenin valör gününde en geç 15.30'a kadar MKK'ya mahsup talimatı vermesi gerekmektedir.

8.Takasbank, takas işlemlerine ilişkin nakit ve kıymet hareketi nedeniyle diğer banka ve kuruluşlarca talep edilebilecek ücret, komisyon ve vergileri ilgili üyelere aynen yansıtır.

9.Üyelerin, Pay Piyasası takas işlemlerinde yetkili personeli Borçlanma Araçları Piyasası takas işlemlerinde de yetkilidir.

11.2 ÖzelHükümler

11.2.1 Döviz Ödemeli Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerinin Takasına İlişkin Özel Hükümler

Döviz ödemeli menkul kıymetlerin takasında süre en az bir iş günü olup, iş günü hesabında Türkiye ve ilgili döviz cinsinin yerel piyasasındaki tatil günleri dikkate alınır. Takas ve temerrüde ilişkin olarak belirtilen bütün saatler ayrıca belirtilmediği takdirde Türkiye saatidir.

Menkul kıymet ve nakit takası Takasbank tarafından yürütülür. Ancak, nakit takasının yurtdışında gerçekleştirilmesi nedeniyle, Takasbank söz konusu işlemleri muhabir bankaları atacılığı ile sonuçlandırır.

Döviz ödemeli menkul kıymetlerin konu olduğu işlemlerde Kesin Alım-Satım ve Repo Ters Repo Pazarları arasında netleştirme yapılmaz.

Üyeler, işlem yaptıkları döviz cinsine göre nakit alacaklarının gönderilmesini istedikleri bankayı ve hesap numarasını Takasbaıık'a bildirirler. Bildirilen banka ve/veya hesap numarası yeni bir yazılı talimatla değiştirilmediği sürece takas alacakları aynı hesaba transfer edilir.

Döviz ödemeli menkul kıymetler üzerinde "V" valör tarihi ile işlem gerçekleştirmiş olan "A" (alıcı) ve "S" (satıcı) bu işlemlere ait yükümlülüklerini şu şekilde yerine getirirler.

a)"A", Takasbank tarafından belirlenecek USD ya da EURO hesabına "V" valörü ile ödeme yapar.

b)"S" ise borçlu olduğu menkul kıymetleri "V" valörü ile EURO ödemeli menkul kıymetler için saat 15.00, USD ödemeli menkul kıymetler için saat 16.30 itibariyle Takasbank nezdindeki ilgili hesapta bulundurmakla yükümlüdür.

c)Menkul kıymet yükümlülüğünü belirlenen süre içerisinde yerine getiren "S"nin nakit takas alacağı takas havuz hesabında yeterli bakiye bulunması halinde daha önce Takasbank'a bildirdiği muhabir hesaba "V" valörüyle transfer edilir.

d)"V" valörüyle nakit yükümlülüğünü yerine getiren "A"nm kıymet alacağı ilgili hesaplarına aktarılır. Kıymet alacağının aktarılabilmesi için takas havuz hesabında yeterli bakiye bulunması, muhabir bankadan ödemenin yapıldığına ilişkin teyidin alınması ve "V" valörüyle kıymet aktarımının mümkün olması gerekmektedir. Bunun mümkün olmaması halinde alacaklar "V+l" valörüyle aktarılır.

11.2.2 Repo Ters Repo Pazaıı ile Bankalararası Repo Ters Repo Pazarı İşlemlerinin Takasına İlişkin Özel Hükümler

Taraflar yükümlülüklerini aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda yerine getirirler: 

a)Valör 1 'de menkul kıymet alıcısı olan ters repo yapan üye ile ilgili olarak; 

-Ters repo yapan üye VI tarihinde işlem tutarı kadar nakit ödeme yapar.

-Repo yapan üyenin tevdi ettiği işlem karşılığı menkul kıymetler ters repo yapan üyeııiıı Takasbank nezdindeki bloke hesabına geçilir.

-V2 tarihinde, repo yapan üyenin ödediği, stopaj kesintisi sonrasındaki faizi de içeren tutar Takasbank tarafından ters repo yapan üyenin hesabına geçilir.

b)Valör 1 'de menkul kıymet satıcısı olan repo yapan üye ile ilgili olarak;

-Repo yapan üye, VI tarihinde işlem karşılığı teslim edeceği menkul kıymetin tanımını ve yeterli miktarda nominal tutarını belirlenen süre sonuna kadar alım-satını sistemi üzerinden Borsa'ya bildirir.

-Repo yapan üye, repo karşılığı teslim edeceğini bildirdiği menkul kıymet nominal tutarını Vl'de takas merkezine teslim eder. Bu kıymetler Takasbank'ta ters repo yapan üye adına bloke edilerek V2 tarihine kaçlar tutulur.

-Vl'de ters repo yapan üyenin işlem tutarı kadar Takasbank'a yaptığı ödeme repo yapan üyenin hesabına geçilir.

-	Repo yapan üye, V2'de stopaj kesintisi uygulandıktan soma kalan anapara ve faizi Takasbank'a öder. Ters repo yapan üye adına ilgili vergi dairesine yatırılmak üzere stopaj kesintisini yapar.

-Repo yapan üyenin Vl'de repo işlemi karşılığı teminat olarak verdiği menkul kıymetler (aynı tanım ve nominal tutar olarak), V2'de ödemeyi yapmasını takiben takas prensipleri çerçevesinde kendi hesabına aktarılır.
11.2.3 Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı İşlemlerinin Takasına İlişkin Özel Hükümler

Taraflar yükümlülüklerini aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda yerine getirirler:

a)V2'de geri satım vaadiyle Vl'de menkul kıymet alımı yapan ters ıepocu üye ile ilgili olarak;

-Ters repo yapan üye VI tarihinde işlem tutarını Takasbank'a öder.

-Repo yapan üyeııiıı tevdi ettiği menkul kıymetler ters repo yapan üyenin Takasbank nezdindeki serbest depo hesabına geçilir.

-Ters repo yapan üye; VI tarihinde almış olduğu menkul kıymetleri V2 tarihinde Takasbank'a teslim eder, repo yapan üyenin ödediği, stopaj kesintisi sonrasındaki faizi de içeren tutar ise Takasbank tarafından ters repo yapan üyenin hesabına geçilir.

b)V2'de geri alım vaadiyle VI 'de menkul kıymet satımı yapan ıepocu üye ile ilgili olarak;

-Repo yapan üye VI tarihinde işlemde belirtilen menkul kıymet ve nominal tutarı Takasbank'a teslim eder.

-Ters repo yapan üyeııiıı ödediği tutar, Takasbank nezdindeki repo yapan üyenin hesabına geçilir.

-Repo yapan üye, stopaj kesintisi somasında kalan anapara ve faizi V2 tarihinde Takasbank'a öder. VI tarihinde satmış olduğu menkul kıymetler repo yapan üyenin Takasbank nezdindeki serbest depo hesabına geçilir.

-Stopaj kesintisi ters repo yapan üye adına ilgili vergi dairesine repo yapan üye tarafından yatırılır.

11.2.4 Pay Senedi Repo Pazaı ı İşlemlerinin Takasına İlişkin Özel Hükümler

Taraflar yükümlülüklerini aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda yerine getirirler:

a)V2'de geri satım vaadiyle Vl'de pay alıııu yapan ters repocu üye ile ilgili olarak;

-Ters repo yapan üye VI tarihinde işlem tutarını Takasbank'a öder.

-Repo yapan üyenin tevdi ettiği paylar ters repo yapan üyenin MKK nezdindeki repo takas havuz hesabı üzerinden müşteri/portföy hesabına aktarılır.

-Ters repo yapan üye; VI tarihinde almış olduğu payları V2 tarihinde MKK nezdindeki repo takas havuz hesabına teslim eder, repo yapan üyenin ödediği stopaj kesintisi sonrasındaki faizi de içeren tutar ise Takasbank tarafından ters repo yapan üyenin hesabına geçilir.

b)V2'de geri alım vaadiyle VI 'de pay satımı yapan repocu üye ile ilgili olarak;

-Repo yapan üye VI tarihinde işlemde belirtilen payları MKK nezdindeki repo takas havuz hesabına teslim eder.

-Ters repo yapan üyenin ödediği tutar, Takasbank nezdindeki repo yapan üyenin hesabına geçilir.

-Repo yapan üye, anapara ve stopaj kesintisi sonrasındaki faizi V2 tarihinde Takasbank'a öder. VI tarihinde satmış olduğu paylar repo yapan üyenin MKK nezdindeki repo takas havuz hesabı üzerinden müşteri/portföy hesabına aktarılır.

İşlemin negatif faiz ile gerçekleşmesi durumunda ıepocu taraf işlemin vade sonunda başlangıçta aldığı anaparadan daha düşük bir tutarı geri vereceğinden, repo geliri repocu taraf lehine doğacak olup tevkifat sorumluluğu da ödemeyi yapan ters repocu tarafından gerçekleştirecektir. Bu kapsamda işlemin vade sonunda ters repocuya para ödemesi gerçekleştiren repocu tarafın yapacağı ödeme faiz geliri üzerinden hesaplanan tevkifat tutarını da içerecektir.

11.2.4.1Öz Sermaye Halleri

11.2.4.1.1 Ortaklara Rüçhan Hakkı Kullandırılan Bedelli Sermaye Artırımı

Bedelli sermaye artırımı halinde;

a)Sermaye artırımının başlangıç tarihinde; repo yapan taraf, sermaye artırım bedeli kadar nakit olarak borçlandırılır. Ters repo yapan taraf ise nakit alacaklaııdırılır.

b)V2 tarihinde, ters repo yapan taraf işlemdeki pay miktarına ek olarak bedelli sermaye artırımı kadar ek pay miktarını teslim etmekle yükümlüdür.

Yeni bakiye hesaplanırken bulunan miktar küsuratlı ise aşağıya yuvarlanır.

11.2.4.1.2 Bedelsiz Sermaye Artırımı

Bedelsiz sermaye artırımı halinde; bedelsiz sermaye artırım tarihinde, ters repo yapan taraf V2 tarihinde işlemdeki pay miktarına ek olarak bedelsiz sermaye artırımı kadar ek pay miktarında borçlandırılır. Repo yapan taraf ise ayııı miktarda pay kadar alacaklandırılır.

Yeni bakiye hesaplanırken bulunan miktar küsuratlı ise aşağıya yuvarlanır.

11.2.4.1.3 Sermaye Azaltımı

Sermaye azaltım tarihinde, ters repo yapan tarafın pay yükümlülüğü, repo yapan tarafın ise pay alacağı V2 tarihinde sermaye azaltımı oranında azaltılır.

Yeni bakiye hesaplanırken bulunan miktar küsuratlı ise aşağı yuvarlanır.

11.2.4.1.4 Temettü

Temettünün nakit ödenmesi halinde, ters repo yapan taraf "temettü telafi tazminatı" olarak V2 tarihinde brüt temettü tutarından stopajın düşürülmesiyle bulunan tutar kadar nakit borçlandırılır. Repo yapan taraf ise aynı tutarda alacaklandırılır.

Temettünün tamamının veya bir kısmının pay olarak ödenmesi halinde bedelsiz sermaye artırımına ilişkin takas hükümleri uygulanır.

11.2.4.1.5 Eski-Yeni Farkı

Eski ve yeni payların beraber işlem gördüğü hallerde bu farkın oıladaıı kalkması sonucunda yeni paylar üzerinde yapılmış repo işlemlerindeki menkul kıymetler eski-yeni farkının ortadan kalktığı gün eski paya dönüştürülür. Buna ilişkin bilgiler taraflara ve Takasbank'a gönderilir.

11.2.5 Kuponlu Menkul Kıymetlerin Repo İşlemlerine Konu Edilmesine İlişkin Özel Hükümler

Kuponlu menkul kıymetler, kupon ödeme günü VI veya V2 tarihine eşit ya da V2 tarihinden sonra olabilecek şekilde işleme konu edilebilir. Ancak ayrıştırılmış devlet iç borçlanma senetlerinin kupon ödeme tarihlerinin V2 tarihine denk gelmemesi esastır. Buna ilişkin sorumluluk işlemin taraflarına aittir. İşlemin başlangıç ve bitiş valörleri arasına kupon ödeme günü denk gelen menkul kıymetler repo işlemine konu edilemez.

Gerek Repo Ters Repo Pazaıı ile Bankalararası Repo Ters Repo Pazarı'ııda gerekse Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazaıı'nda ters repo yoluyla elde edilen ıııeııkul kıymetlere yapılan kupoıı ödemeleri Takasbank sistemi üzerinden repo yapan üyeye geri ödenir.

Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazaıı'nda ters repocu üye kupon bedelini ayııı gün Takas Genel Esasları'nın 2'ııci maddesinde belirtilen süre içerisinde Takasbank tarafından belirlenen hesaba yatırır.

Kupon geri ödemelerini bu Genelge'de belirlenen saatler içerisinde yapmayan üyeler, Temerrüt Esasları'na ilişkin 2. ve 4'üııcü madde hükümleri kapsamında ön temerrüde ve temerrüde düşüriilür.

11.2.5.1 Repo Ters Repo Pazarı ve Bankalararası Repo Ters Repo Pazarı
Repo Ters Repo Pazarı ile Bankalararası Repo Ters Repo Pazaıı'nda işlem karşılığı teslim edilen menkul kıymetler Takasbank hesaplarında bloke hesapta saklanacağından kupon ödemeleri Merkez Bankası tarafından Takasbank'a yapılır. Takasbank, kupon ödemelerini bloke hesaba alarak yükümlülüklerini yerine getirmesini takiben repo yapan üyenin ııakit hesabına geçer.

Merkez Bankası kaynaklı gecikmelerde sorumluluk üyeye aittir. 11.2.5.2 Menkul Kıyıııet Tercihli Repo Pazarı

Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazaıı'nda işlem karşılığı teslim edilen menkul kıymetlere ait kupon ödemeleri ilgili Pazar taahhütnamesi gereği ters repo yapan üye tarafından Takasbank tarafından belirlenen hesaba yatırılmak zorundadır.

Bu durumda; kupoıı ödemesinin olacağı gün Piyasa açılmadan önce Takasbank tarafından o gün kupon ödemesi olan ve ıııeııkul kıymet tercihli repo işlemine konu edilmiş menkul kıymetler ile bu işlemlerin tarafları tespit edilir. Buna göre ters repo yapan üyeler kupon ödemesi tutarı kadar borçlandırılır. Ters repo yapaıı üyeler Takasbank nezdindeki TL hesabını kullanarak kupon ödemesi günü.en geç saat 16.30'da kupon geri ödemelerini yerine getirmek zorundadır.

TCMB/ihraçcı kuruluş kaynaklı gecikmelerde sorumluluk üyeye aittir.

12. RİSK YÖNETİM ESASLARI
12.1 Geuel Esaslar

Borçlanma Araçları Piyasası'nda işlem yapmak isteyen tüm banka ve aracı kurumlar için Borsa tarafından özkayııakları dikkate alınarak işlem yapabilme üst limiti belirlenir. Bu üst limiti aşmamak koşuluyla belirlenecek olan işlem yapabilme limiti karşılık yatırılmak suretiyle kullandırılır. Karşılıkların kullandırılma oranı Borsa Yönetim Kumlu tarafından belirlenir. Bu oran menkul kıymet ve üye bazında Borsa Yönetim Kurulu'nca belirlenmek koşuluyla farklılaştırılabilir.

12.2 Özel Ilükümler

12.2.1 Repo Ters Repo Pazarı ile Bankalararası Repo Ters Repo Pazarı İşlemlerinin Risk Yönetimine İlişkin Özel Hükümler

12.2.1.1 Teslim Edilecek Menkul Kıymetlerin Nominal Miktarının Hesaplanması

a)Repo işlemleri karşılığı teslim edilecek menkul kıymetlerin cari fiyatları İMKB tarafından bu Geııelge'de belirlenen yöntemle tespit edilir ve işlem karşılığı teslim edilecek menkul kıymetlerin nominal tutarının hesaplanmasında kullanılır. Nominal tutar hesaplamasında anapara tutarının yaııısıra faiz ve stopaj dikkate alınır.

Repo yapan üye, işlem gerçekleştikten sonra repo işlemi karşılığı menkul kıymet yükümlülüğünü hangi menkul kıymet/ler ile yerine getireceğini ve söz konusu gün için ilan edilen cari fiyatları dikkate alarak ne kadar nominal tutarda menkul kıymet vereceğini alım-satım sistemi üzerinden Borsa'ya bildirir. Nominal tutar hesaplamasında bulunan tutarlar 5 ve katları olarak yukarı yuvarlanır.

b)Menkul kıymet yükümlülüğü, en çok 5 farklı menkul kıymetle yerine getirilebilir. Birden fazla menkul kıymetle takas yükümlülüğünün yerine getirilmesi halinde, her menkul kıymet için ISIN kodu ve teslim edilecek nominal tutar repo yapan üye tarafından bildirilir.

12.2.1.2 Menkul Kıymetlerde Değer Düşüşü

İşlemin vadesi boyunca, işlem karşılığı teslim edilen menkul kıymetlerin fiyatlarındaki değişme nedeniyle oluşabilecek değer düşüklüğüne karşı, ters repo yapan üyeyi korumak amacıyla, işlemin vadesi süresince bloke saklamadaki menkul kıymetler, Günlük Değerleme ve Blokaj Tespiti bölümünde açıklanan yöntemle her gün yeniden değerlemeye tabi tutulur. Bu çerçevede, repo yapan üyenin teslim ettiği menkul kıymetlerin cari değeri ile o üyenin yükümlülüğü arasında oluşacak negatif fark repo yapan üyenin işlem limit karşılığına, dolayısıyla limitine blokaj konularak karşılanır. Bu blokajı çözmek isteyen üyeler, repo işlemi değer düşüş karşılığı olarak devlet iç borçlanma senetlerini, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kurulan varlık kiralama şirketleri ile T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından görevlendirilen kamu sermayeli kurumlarca kumlan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen TL ödemeli kira sertifikalarını ya da TCMB likidite senetlerini Takasbank nezdindeki ilgili depo hesabına yatırır. Borsa, piyasa koşulları gerektirdiği hallerde, repo yapan üyenin ilave menkul kıymet yatırmasını zorunlu tutabilir.

Değer düşüş karşılığı olarak yatırılacak menkul kıymetler Takas Genel Esasları'nın 4'üncü maddesinde belirtilen sürelerde teslim edilir. Bu yükümlülüğün geç yerine getirilmesi veya yerine getirilmemesi durumunda bu Genelgenin Temerrüt Esasları'na ilişkin 1 'inci veya 4'üncü maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
12.2.1.3 Günlük Değerleme ve Blokaj Tespiti

Menkul kıymetlerin fiyatlarında meydana gelebilecek değişimlere karşı ters repo yapan üyeyi korumak amacıyla, repo işlemi karşılığı olarak bloke saklamada bulunan menkul kıymetler günlük olarak ilan edilen fiyatlarla yeniden değerlendirilir. Bu işlem sonucunda; işlem bazında, yeniden değerlenen menkul kıymet TL değerleri ile ilgili işlemin net V2 tutarı arasındaki negatif fark repo yapan üyenin Piyasa işlem limiti karşılığına/işlem yapabilme limitine blokaj konularak karşılanır. Gerekli görmesi halinde Borsa'nın veya üyenin talebi ile bu fark için değer düşüş karşılığı alınır. Değer düşüş karşılıkları, üye bazında Takasbank nezdindeki ilgili depo hesabında saklanır. Üyenin iade talebi ve Borsa'nın onayına istinaden söz konusu karşılıklar geri verilir.

12.2.1.4 Zincirleme Repo

Borçlanma Araçları Piyasası Repo Ters Repo Pazarı/Baııkalararası Repo Ters Repo Pazarı'nda ters repo işlemi yapan üyenin aldığı menkul kıymetler işlemin vade sonuna kadar adına açılmış bloke saklama deposunda tutulur. Bu menkul kıymetler ters repo yapan üye tarafından Repo Ters Repo Pazaıı/ Bankalararası Repo Ters Repo Pazaıı'nda başka bir repo işlemi karşılığında kullanılabilir. Bu işleme zincirleme repo işlemi denir. Ancak ikinci repo işleminin vadesi birinci işlemin vadesinden en az bir gün kısa olmalıdır.

Zincirleme repo işlemi yapan üyenin menkul kıymet bildirimi sırasında menkul kıymetin başka bir repo işlemi nedeniyle bloke saklamada bulunduğunu belirtmesi gerekir.

12.2.1.5 Repo İşlemlerinde Limit Aşını Uygulaması

Üyenin toplam açık repo yükümlülüğünün net işlem yapabilme limitini aştığı hallerde; net işlem limiti karşılığının net işlem limitine oranı ile limit aşım tutarının çarpılmasıyla bulunacak tutar kadar ilave menkul kıymet repo yapan üyeden talep edilir. Bu tutarın hesaplanmasında menkul kıymet türü işlem limiti karşılığının üçüncü tranşına ait fazla oranı kullanılır. Üyenin, değer düşüş karşılığı vermiş olduğu ilave menkul kıymetler limit aşımı nedeniyle istenecek menkul kıymet miktarı hesabında dikkate alınır.

Limit aşım karşılıkları, üye bazında Takasbank'ııı ilgili deposunda saklanır. Üyenin iade talebi ve Borsa'nın onayına istinaden söz konusu karşılıklar geri verilir.

Limit aşım karşılığı olarak yatırılacak menkul kıymetler Takas Genel Esasları'nın 4'üncü maddesinde belirtilen sürelerde teslim edilir. Bu yükümlülüğün geç yerine getirilmesi veya yerine getirilmemesi durumunda bu Genelgenin Temerrüt Esasları'na ilişkin l'iııci veya 4'üncü maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

12.2.2 Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı İşlemlerinin Risk Yönetimine İlişkin Özel Hükümler
12.2.2.1 Teslim Edilecek Menkul Kıymetin Nominal Tutarının Hesaplanması

Menkul kıymet tercihli repo işlemleri karşılığı teslim edilecek menkul kıymetlerin nominal tutarı, menkul kıymetin takas fiyatı kullanılarak, işlemin anapara tutarım karşılayacak şekilde hesaplanır. Nominal tutar hesaplamasında bulunan tutarlar 5 ve katları olarak yukarı yuvarlanır.

12.2.2.2 Günlük Değerleme Esasları

İşlemin vadesi boyunca, işlem karşılığı kullanılan menkul kıymetlerin fiyatlarındaki değişme nedeniyle oluşabilecek değer düşüklüğüne/artışına bağlı olarak ortaya çıkan takas riskine karşılık bu riski doğuran üyenin işlem limiti karşılığına/limitine blokaj konulur.

Ayrıca, Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazaıı'nda saat 14.00'a kadar gerçekleşen işlemler gün içi yeniden değerlemeye tabi tutulur. Bu değerleme neticesinde takas riski doğuran üyenin işlem limiti karşılığına/limitine blokaj konur.

Bu blokajları çözmek isteyen üyeler, yeterli miktarda DİBS, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kurulan varlık kiralama şirketleri ile T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından görevlendirilen kamu sermayeli kurumlarca kumlan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen TL ödemeli kira sertifikalarını, TCMB likidite senetlerini ve/veya Borsa kotuııdaki özel sektör borçlanma araçlarını Takasbank nezdindeki ilgili depo hesabına yatırır. Borsa, piyasa koşulları gerektirdiği hallerde, ilgili üyenin ilave menkul kıymet yatırmasını zorunlu tutabilir.

İlave menkul kıymet yükümlülüğü olarak yatırılacak menkul kıymetler Takas Genel Esaslan'nın 4'üncü maddesinde belirtilen sürelerde teslim edilir. Bu yükümlülüğün geç yerine getirilmesi veya yerine getirilmemesi durumunda bu Genelge'ııin Temerrüt Esasları'na ilişkin ilgili hükümleri uygulanır.
Menkul kıymet tercihli repo işlemlerinin yeniden değerlemesinde kullanılan işleme konu menkul kıymetin teorik fiyatı;

her gün yapılan değerlemede bir önceki işlem günündeki, gün içi yapılan değerlemede ise işlem günündeki

Kesin Alım-Satım Pazaıı'nda oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlar dikkate alınarak hesaplanır. Bu çerçevede; ayııı gün valörlü ve takası Borsa'da yapılan işlemlerde:

işlem adedi toplam işlem adedinin yüzde 5 veya daha yüksek, işlem nominal tutarı toplam nominal tutarın yüzde 5 veya daha yüksek, işleme taraf farklı üye sayısı 5 veya daha fazla

olan menkul kıymetlerin ağırlıklı ortalama fiyatları teorik fiyat hesaplamasında kullanılır.

Yukarıda belirtilen yüzde/ıııiktarı belirlemeye ve piyasa koşullarını dikkate alarak değiştirmeye Borsa Başkanlığı yetkilidir.

Bu kriterlere uymayan menkul kıymetler için, ağırlıklı ortalama fiyat yerine "Menkul Kıymetlerin Değerlemesine Esas Olan Cari Oran/Fiyatların Belirlenmesi" bölümünde açıklanan yöntem ile hesaplanan cari fiyatlar kullanılarak teorik fiyat hesaplaması yapılır.

          R*(V - D)
Teorik Fiyat =F*(1+----------)
           36500

R= 1 günlük ağırlıklı ortalama repo oram (USD ve EUR ödemeli menkul kıymetler için İngiliz Bankalar Birliği tarafından Reuters'da ilan edilen gecelik faiz oranları kullanılır) 
V= Takas tarihi 
D= Değerleme günü
F = Ağırlıklı Ortalama Fiyat ya da Cari Fiyat

12.2.2.3 Aracı Kuruluş Tarafından İhraç Edilen Menkul Kıymetlerin Repoya Konu Edilmesi

Pazar'da işlem yapan aracı kuruluşlar tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarının ayııı aracı kuruluşlar tarafından repo yoluyla satılmaması esastır. İşleme konu olması halinde repo yapan ihraççı üyeden ayııı tutarda ayrıca DİBS talep edilir.

12.2.3 Pay Senedi Repo Pazarı İşlemlerinin Risk Yönetimine İlişkin Özel Hükümler

12.2.3.1 Teslim Edilecek Pay Miktarının Hesaplanması

Pay Senedi Repo Pazarı'ııdaki repo işlemine konu olan pay miktarı, o payın işlemdeki fiyatı kullanılarak, işlemin anapara tutarını karşılayacak şekilde hesaplanır. Miktar hesaplamasında bulunan tutarlar 1 ve katları olarak yukarı yuvarlanır.

12.2.3.2 Günlük Değerleme Esasları

İşlemin vadesi boyunca, işleme koıııı payın fiyatındaki değişim nedeniyle oluşabilecek değer düşüklüğüne/artışına bağlı olarak ortaya çıkan takas riskine karşılık bu riski doğuran üyenin işlem limiti karşılığına/limitine blokaj konulur. Üye ya da Borsa'nın talebi ile yeterli miktarda DİBS, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kumlan varlık kiralama şirketleri ile T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından görevlendirilen kamu sermayeli kurumlarca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen TL ödemeli kira sertifikaları, TCMB likidite senetleri ya da Pazar'da işlem gören paylar Takasbank nezdindeki ilgili hesaba yatırılarak blokaj çözülür. Sermaye artırım/azaltım ya da temettü ödemesine konu olaıı, değer diişüş/artış karşılığı olarak verilmiş payların eş değer başka ıııeııkul kıymet/ler ile değişimi zorunludur.

İlave menkul kıymet yükümlülüğü Takas Genel Esaslan'nın 4'üncü maddesinde belirtilen sürelerde yerine getirilir. Bu yükümlülüğün geç yerine getirilmesi veya yerine getirilmemesi durumunda Genelgenin Temerrüt Esasları'na ilişkin 1 'inci ve 4'üncü maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

Pay Senedi Repo Pazarındaki repo işlemlerinin yeniden değerlemesinde kullanılan teorik fiyatlar, ilgili menkul kıymetlerde Pay Piyasası'nda oluşan fiyatlar baz alınarak hesaplanır.

          R*(V - D)
Teorik Fiyat =F*(1+----------)
           36500

R= Repo Ters Repo Pazarı'nda gerçekleşen 1 günlük ağırlıklı ortalama repo oranı 
V= Takas tarihi 
D= Değerleme günü
F = Gün içinde son 10 dakikada oluşan ağırlıklı ortalama fiyat, gün sonunda ise ikinci seans ağırlıklı ortalama fiyat

Pay Senedi Repo Pazarı'ndaki repo işlemlerinin yeniden değerleme işlemi öğlen ve akşam olmak üzere günde iki kez yapılır.

Sermaye halinin başlangıcı olarak ilan edilen tarih ile sermaye halinin MKK'da fiilen gerçekleşeceği gün arasında uygulanmak üzere risk yönetiminde kullanılacak değerleme fiyatlarının tespitinde Pay Piyasası'nda oluşan fiyatlar sermaye hali dikkate alınarak yeniden düzeltilir.

12.2.3.3 Aracı Kuruluş Tarafından İhraç Edilen Payların Repoya Konu Edilmesi

Pazarda işlem yapan aracı kuruluşların ortaklık paylarının aynı aracı kuruluşlar tarafından repo yoluyla portföyden satılmaması esastır, ancak müşteriler hesabına yapılan repo işlemlerine konu edilebilirler. Aracı kuruluşların ortaklık paylarını portföy hesaplarına yaptıkları repo işlemlerine konu etmeleri halinde bu kuruluşlardan ayııı tutarda DİBS ayrıca talep edilir.

12.2.3.4 Talep Edilen Değer Düşüş/Artış Karşılıklarının Yerine Getirilmemesi

Pay Senedi Repo Pazarı'nda gerçekleştirilen işlemlerden dolayı talep edilen değer düşüş/artış karşılıklarının talep edilen sürede yerine getirilmemesi ya da değer düşüş/aıtış karşılığını yatırması gereken üyenin değer düşüş/aıtış karşılığını yatıramayacağının anlaşılması hallerinde:

o Bu durumun anlaşıldığı tarihin Vl'e eşit veya VI tarihinden önce olması durumunda işlemin karşı tarafının talep etmesi halinde işlem iptal edilir.

o VI tarihi geçmiş ve V2 tarihine 4 iş gününden fazla kalmış olması ve işlemin karşı tarafının talebi halinde işlemin V2 tarihi en az 4 iş gün sonrasına kadar kırılabilir.

12.2.4 İleri Valörlü Kesin Alım-Satım İşlemlerinin Risk Yönetimine İlişkin Özel Hükümler

Kesin Alım-Satım Pazaıı'nda gerçekleştirilen ileri valörlü işlemler, işlem tarihinden sonraki günden başlayarak valör gününe kadar her gün yeniden değerlemeye tabi tutulur. Bu değerleme neticesinde takas riski oluşturan üyelerin işlem limitlerine blokaj konur.

Borsa'nın veya üyenin talebi halinde bu fark için değer düşüşü/artışı karşılığı ilave nakit TL, DİBS, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kurulan varlık kiralama şirketleri ile T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından görevlendirilen kamu sermayeli kurumlarca kuınlan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen TL ödemeli kira sertifikaları, TCMB likidite senetleri veya Borsa kotundaki özel sektör borçlanma araçları alınır. Bu karşılıklar, üye bazında Takasbank nezdindeki ilgili hesaplarda saklanır. Üyenin iade talebi ve Borsa'nın onayına istinaden söz konusu karşılıklar geri verilir. Nakit cinsi değer düşüş/aıtış karşılıklarına ait Takasbank tarafından yapılacak nemalandırma nedeniyle oluşan farklar değerlemede dikkate alınmaz ve nihai tutarın iadesi sırasında üyeye ödenir. Nakit cinsi değer düşüş/artış karşılıklarının değerlemesinde nakdin yatırılma saatine bağlı olarak valör kaybı olabilir.

İlave olarak yatırılacak karşılıklar Takas Genel Esaslan'nın 4'üncü maddesinde belirtilen sürelerde teslim edilir. Bu yükümlülüğün geç yerine getirilmesi veya yerine getirilmemesi durumunda bu Genelge'nin Temerrüt Esasları'na ilişkin 1 'inci, 2'ııci veya 4'üncü maddelerinde yer alaıı hükümler uygulanır.

İleri valörlü kesin alım satım işlemlerinde uygulanacak blokaj esasları şu şekildedir:

İşlem tarihi ile valör tarihi arasında kalan sürede; işlem bazında her gün yapılan yeniden değerleme neticesinde valör tarihi itibarıyla teorik menkul kıymet değeri ile işleme konu menkul kıymet değeri arasındaki fark kadar, takas riski oluşturan üyenin işlem limiti karşılığına blokaj uygulanır.
12.2.5 Menkul Kıymet Bazımla Risk Yönetimi

Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı, Pay Senedi Repo Pazarı ve Kesin Alım-Satım Pazarları'nda yapılan işlemlerde, işlem yapabilme limiti blokajında menkul kıymet bazında farklı katsayılar kullanılır. Bu katsayılar DİBS ve TCMB likidite senetleri için 1, özel sektör borçlanma araçları için 2, Pay Piyasası Ulusal Pazarında işlem gören, İMKB 30 Endeksinde yer alan A Grubu paylar için 6 olarak belirlenmiştir. Buna göre, 100.000 TL tutarlı bir DİBS işlemi için işlem yapabilme limitinin 100.000 TL'si bloke edilirken, ayııı tutarda özel sektör borçlanma aracı işlemi için işlem yapabilme limitinin 200.000 TL'si pay işlemi için ise 600.000 TL'si bloke edilir. Bu katsayılar piyasada güvenin korunması için gerekli hallerde geçici olarak menkul kıymet bazında Borsa Başkanlığı tarafından değiştirilebilir.

DİBS Terin konu olduğu işlemlerde ııet işlem tutarları dikkate alınarak işlem yapabilme limiti hesaplanırken, DİBS dışındaki menkul kıymetlerin konu olduğu işlemlerde toplam işlem tutarı kadar limit düşümü yapılır.

12.2.6 Menkul Kıymetlerin Değerlemesine Esas Olan Cari Fiyatların Belirlenmesi

12.2.6.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri'niıı Cari Fiyatlarının Belirlenmesi

Borçlanma Araçları Piyasası'nda işlem gören DİBS'lerin değerlemesinde esas alınacak cari fiyatların belirlenmesinde, bir önceki gün itibariyle Piyasa'da gerçekleştirilen iskontolu DİBS'lerin kesin alım-satım işlemlerine ait olan basit getiri oranları kullanılarak çoklu regresyoıı yöntemi ile elde edilen vade-getiri bağıntısı temel alınır.

Bu bağıntı kullanılarak elde edilen bono/tahvillerin cari getiri oranları üzerinden fiyatlar hesaplanır ve ilan edilir.

12.2.6.2 Özel Sektör Borçlanma Araçlarının Cari Fiyatlarının Belirlenmesi

İhraç sırasında ilan edilen getiri oranlarının gösterge iskontolu DİBS'in getirişine göre farkları ile ikincil piyasa işlemlerinde oluşan getirileriıı DİBS vade-getiri eğrisiııdeki getiıilerden farkları, uluslararası kabul gömıüş kredi derecelendirme kuruluşlarınca, ihraççı kuruluş için ilan edilen uzun vadeli ulusal kredi derecelerine doğrusal olarak dağıtılır. Bu suretle farklı kredi dereceleri için hesaplanmış olan getiri farklarının, günlük vade-getiri eğrisine eklenmesi suretiyle özel sektör borçlanma araçları için cari oranlar hesaplanır. Kredi derecesi bulunmayan kuruluşlarca ihraç edilen borçlanma araçlarının İMKB Borçlanma Araçları Piyasası'nda tarafları farklı işlemlere düzenli olarak konu olmaması durumunda en yüksek getiri farkı uygulanır, aksi takdirde ilıraççı kuruluşun, kıymetin Piyasa'da işlem gördüğü getiriyle DİBS vade-getiri eğrisinden elde edilen getiri arasındaki farka tekabül edeıı kredi derecesine sahip olduğu kabul edilir. Bu oranlar kullanılarak hesaplanan fiyatlara, ihraççının yatırım yapılabilir seviyede nota sahip olması ve borçlanma aracının, haftanın her iş günü tarafları farklı işlemlere, sistemde tanımlı özel sektör borçlanma senetlerinin ortalama işlem hacminden az olmamak üzere konu olması durumunda %20, aksi takdirde %30 fiyat marjı uygulanır.

Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazaıı'nda ihraç edilmiş özel sektör borçlanma araçlarının cari fiyatlarının belirlenmesinde ilıraççının kredi derecesine karşılık gelen getiri farkının %50 fazlası uygulanır.

Bu fiyat marjları Borsa Başkanı tarafından piyasa koşullarına bağlı olarak değiştirilebilir.

12.2.6.3 Payların Cari Fiyatları

Pay Senedi Repo Pazarı'ndaki repo işlemlerinin günlük değerlemesinde; gün içerisinde söz konusu payın Pay Piyasası'nda son 10 dakikada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatları, gün sonunda ise ikinci seans ağırlıklı ortalama fiyatları esas alınır.

13.TEMERRÜT VE DİSİPLİN ESASLARI
Borçlanma Araçları Piyasası'nda gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak menkul kıymet devrini ve nakit yükümlülüğünü saat 16.30'daıı sonra ayııı gün valörüyle yerine getiren üyeler bu Genelge'de belirtilen esaslar doğrultusunda hesaplanan tutarları ön temerrüt faizi olarak öderler.

Borçlanma Araçları Piyasası'nda gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yükümlülüklerini aynı gün valörüyle yerine getiremeyen üyeler ise temerrüde düşmüş sayılırlar ve bu Genelge'de belirtilen esaslar doğrultusunda temerrüt faizi öderler. Yükümlülüklerini ayııı gün valörüyle yerine getiıemeyerek temerrüde düşen üyelere, ayrıca bu Genelge'de belirtilen esaslar doğrultusunda disiplin cezası uygulanır.

Yükümlülüklerin yerine getirilme süreleri İMKB Başkanlığı tarafından geçici olarak değiştirilebilir.

13.1 Temerrüt Esasları

1)Türk Lirası, Amerikan Doları ödemeli menkul kıymet yükümlülüğünü ve repo karşılığı kullanılan Euro ödemeli menkul kıymet yükümlülüğünü saat 16.31-17.00 arasında, Euro kesin satış menkul kıymet yükümlülüğünü saat 15.01-17.00 arasında, menkul kıymet olarak istenen değer düşüş/aıtış ve repo işlemleri nedeniyle oluşan limit aşım karşılıklarını saat 14.01-17.00 arasında, Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı'nda gerçekleştirilen işlemler için yapılan gün içi değerleme soması menkul kıymet olarak istenen değer düşüş/aıtış karşılıklarını saat 16.01-17.00 arasında yerine getiren üyelere; İMKB Repo Ters Repo Pazarı'nda, İMKB Bankalararası Repo Ters Repo Pazarı'nda veya TCMB İnteıbank Para Piyasası'nda oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanın 0,25 katı, saat 17.00'dan soıııa fakat ayııı gün valörüyle yerine getiren üyelere İMKB Repo Ters Repo Pazarı'nda, Bankalararası Repo Ters Repo Pazaıı'nda veya TCMB İnteıbank Para Piyasası'nda oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanın 0,5 katı esas alınarak hesaplanan tutar kadar ön temerrüt faizi uygulanır.

Döviz ödemeli menkul kıymetlerin nominal tutarının ilgili valör tarihindeki ağırlıklı ortalama fiyatı esas alınarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen ilgili valöıdeki döviz alış kuru üzerinden bulunan Türk Lirası değeri ön temerrüt faizine esas teşkil eder.

2)Türk Lirası nakit yükümlülüğünü saat 16.31-17.00 arasında aynı gün valörüyle yerine getiren üyelere, Türk Lirası nakit olarak istenen değer düşüş/aıtış karşılıklarını saat 14.01-17.00 arasında yerine getiren üyelere; İMKB Repo Ters Repo Pazarı'nda, İMKB Bankalararası Repo Ters Repo Pazarı'nda veya TCMB İnteıbank Para Piyasası'nda oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanın 0,25 katı, 17.00'dan sonra fakat ayııı gün valörüyle yerine getiren üyelere İMKB Repo Ters Repo Pazarı'nda, İMKB Bankalararası Repo Ters Repo Pazarı'nda veya TCMB İnteıbank Para Piyasası'nda oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanın 0,5 katı esas alınarak hesaplanan tutar kadar ön temerrüt faizi uygulanır.

Kupon geri ödemelerine ilişkin yükümlülüklerini zamanında yerine getiremeyenler için de bu madde hükümleri uygulanır.

3)Menkul kıymet ve/veya nakit yükümlülüğünü 1., 2. ve 10. maddelerde belirtilen saatler içerisinde yerine getiren üyelere uygulanacak en az ve en yüksek ön temerrüt faizi yeniden değerleme oranı dikkate alınarak bu oranı geçmeyecek şekilde her takvim yılı için Borsa Başkanı'mıı teklifi üzerine Yönetim Kurulu'nca belirlenir.

Üç aylık döneni içerisinde üç defadan fazla nakit ve/veya menkul kıymet yükümlülüğünü 1., 2. ve 10. maddelerde belirtilen saatler içerisinde yerine getirerek ön temerrüt faizinin üst sınırını ödeyen üyeler için ön temerrüt faizi üst sınırı tutarı 4. defa için 1 misli, 5. defa için 2 misli, 6. defa için 3 misli artırılır. Ancak, üç aylık dönem içerisinde 6. defa ön temerrüt faizi üst sınırını ödeyen üyelerin bundan sonra ödeyecekleri ön temerrüt faizlerine üst sınır uygulanmaz.

Menkul kıymet ve/veya nakit yükümlülüğünü 4'üncü ve 6'ııcı madde kapsamında aynı gün valörüyle yeıiııe getirmeyen üyelere uygulanacak en az temerrüt faizi yeniden değerleme oranı dikkate alınarak bu oranı geçmeyecek şekilde her takvim yılı için Borsa Başkanı'ııın teklifi üzerine Yönetim Kurulu'nca belirlenir.

4)Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlere ait menkul kıymet veya nakit yükümlülüğü ile değer düşüş/aıtış karşılığı ve repo işlemlerine uygulanacak limit aşım karşılığı olarak istenen ilave menkul kıymet ve/veya nakit yükümlülüğünü ayııı gün valörüyle yerine getiremeyen üyelere, İMKB Repo Ters Repo Pazarı'nda, İMKB Bankalararası Repo Ters Repo Pazaıı'nda veya TCMB İnteıbank Para Piyasası'nda oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanın 3 katı temerrüt faizi uygulanır. Temerrüde düşülen tarih ile yükümlülüklerin yerine getirildiği tarih arasındaki takvim günleri esas alınarak, her bir gün için oluşan referans faiz oranına göre temerrüt faizi hesaplanır. Bu temerrüt faizi, üç aylık dönem içerisindeki ilk temerrüt hali için uygulanır. Bu dönem zarfındaki her bir ilave temerrüt için bu katsayı 1 puan artırılır. Örneğin, ikinci kez temerrüde düşen üyeye uygulanacak temerrüt faizi katsayısı 4, üçüncü kez temerrüde düşen üyeye uygulanacak temerrüt faizi katsayısı 5 olur.

Ayııı gün içinde bir defadan fazla nakit ve/veya birden fazla ıııeııkul kıymette temerrüde düşülmesi halinde bu durum tek bir temerrüt hali olarak değerlendirilir.

Kupon geri ödemelerine ilişkin yükümlülüklerini ayııı gün yerine getiremeyenler için de bu madde hükümleri uygulanır.

5)Borsanın değer düşüş/aıtış karşılığı ilave menkul kıymet talep ettiği üye, teslim etmesi gereken menkul kıymetin ISIN kodu ve nominal tutarı bilgilerini Borsaya bildirmemesi ve değer düşüş/aıtış karşılığı ilave menkul kıymet yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, teslim edilmesi gereken ıııeııkul kıymet değeri üzerinden 1 'inci ve 4'üncü maddede belirtilen hükümler doğrultusunda ön temerrüde ve temerrüde dtişürülür.

6)Döviz cinsinden yapılan işlemlere ait nakit ve ıııeııkul kıymet yükümlülüğünü ayııı gün valörüyle yerine getiremeyen üyelere, İMKB Repo Ters Repo Pazarı'nda, İMKB Bankalararası Repo Ters Repo Pazarı'nda veya TCMB İnteıbank Para Piyasası'nda oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanın 3 katı temerrüt faizi uygulanır. Temerrüde düşülen tarih ile yükümlülüklerin yerine getirildiği tarih arasındaki takvim günleri esas alınarak her bir gün için oluşan referans faiz oranına göre temerrüt faizi hesaplanır. Bu temerrüt faizi, üç aylık dönem içerisindeki ilk temerrüt hali için uygulanır. Bu dönem zarfındaki her bir ilave temerrüt için bu katsayı 1 puan artırılır.

Temerrüde düşülen nakit veya ıııeııkul kıymetin Türk Lirası değeri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen ilgili valördeki döviz alış kum esas alınarak bulunur.

Aynı gün içinde bir defadan fazla nakit ve/veya birden fazla menkul kıymette temerrüde düşülmesi halinde bu durum tek bir temerrüt hali olarak değerlendirilir.

Kupon geri ödemelerine ilişkin yükümlülüklerini aynı gün yerine getiremeyenler için de bu madde hükümleri uygulanır.

7)Menkul kıymet veya nakit yükümlülüğünün valör gününde yukarıda belirtilen saatlere kadar yerine getirilememesi Borsa, Takasbank, MKK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ııdan veya üyenin kendi iradesi dışında gelişen teknik ve benzeri nedenlerden kaynaklandığı takdirde, bu hususların Takasbank Temerrüt Komitesi tarafından geçerli bilgi veya belgeler ile tespit edilmesi halinde ön temerrüt veya temerrüt faizi alınmaz.

8)Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İMKB Borçlanma Araçları Piyasası'nda gerçekleştirmiş olduğu işlemlere ilişkin yükümlülüklerini 1, 2 ve 10. maddelerde belirtilen sürelere bağlı kalmaksızın aynı gün içerisinde EFT kapanışına kadar yerine getirmesi durumunda ön temerrüt faizi ödemekle yükümlü değildir.

9)Nakit veya menkul kıymet alacaklı üyelere, valör gününde yapılamayan ödeme veya teslimler için, valör günü ile ödeme veya teslimlerin yapıldığı tarih arasındaki takvim günleri esas alınarak her bir gün için İMKB Repo Ters Repo Pazarı'nda, İMKB Bankalararası Repo Ters Repo Pazarı'nda veya TCMB İnteıbank Para Piyasası'nda oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanın 2 katının %100'ü ödenir. Bu ödemenin yapılabilmesi için, aynı gün valörüyle yapılamayan teslim ya da ödemenin İMKB, Takasbank, MKK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ııın sisteminde meydana gelen sonullardan kaynaklanmaması, nakit veya menkul kıymet alacaklı üyenin nakit veya menkul kıymet yükümlülüğünü zamanında yerine getirmesi, nakit veya menkul kıymet temerrüdüne düşen üyenin yazılı itirazının geçersiz kabul edilerek temerrüt faizinin tahsili gerekmektedir.

10)Repo işlemine konu menkul kıymet bildirimlerinin işlemin başlangıç valöründe en geç saat 15.00'a kadar yapılması gerekmektedir. Menkul kıymet bildirimlerini İMKB'den kaynaklanan teknik ve benzeri sorunlar haricinde işlemin valör günü saat 15.00'daıı sonra yapan üyelere İMKB Repo Ters Repo Pazaıı'nda, İMKB Bankalararası Repo Ters Repo Pazaıı'nda veya TCMB İnterbaıık Para Piyasası'nda oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanın 0.05 katı esas alınarak hesaplanan tutar kadar ön temerrüt faizi uygulanır. İşlemin valör günü saat 15.00'dan sonra bildirimi yapılan işlem tutarları ön temerrüt faizinin hesaplanmasına esas teşkil eder.

11)Ön temerrüt ve temerrüt faizleri, tahakkuk tarihinden itibaren bir iş günü içerisinde ödenir.

12)Valör günü nakit veya menkul kıymet yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyeler ve temerrüde konu işlemler ertesi iş günü sabahı Takasbank tarafından Borsa Başkanlığı'na bildirilir. Temerrüde düşen üye temerrüt halini Borsa Başkanlığı'nca belirlenen ve kendisine tebliğ edilen zamanda sona erdirmek zorundadır. Temerrüt durumunu sona erdirıııeyen üyeye ait işlem konusu menkul kıymetler Borsa tarafından resen aldırılıp sattırılır. Bu işlemler sonucunda oluşabilecek açıkların telafisi, temerrüde düşen üyenin değer farkı nedeniyle İMKB'ye teslim etmiş olduğu bloke karşılıklar ve işlem yapmak üzere İMKB'de tesis etmiş olduğu işlem limiti karşılıkları ile sınırlıdır.

Temerrüt alını ve satım işlemleri Borçlanma Araçları Piyasası Otomatik Alım-Satım sistemine veya Pay Piyasası Alım-Satım Sistemi'ne Piyasa uzmanlarının emir girmesi ile gerçekleştirilir. Emirlerin seaııs süresince gerçekleşmemesi durumunda Borçlanma Araçları Piyasası Otomatik Alım-Satım sistemi mesaj modülü kullanılarak Piyasa katılımcısı üyelerden teklifler toplanıp değerlendirilir ve işlem sonuçlandırılır.

13)Temerrüt haline ilişkin itirazlar Takasbank'a yapılır.

13.2 Disiplin Esasları

İMKB Yönetmeliğinin 35'inci maddesi çerçevesinde, işlem yaptığı Borçlanma Araçları Piyasası'nda oluşacak temerrüdüne bağlı olarak ortaya çıkan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle bu yükümlülükleri işlem limiti karşılıklarından karşılanan üyeler için söz konusu temerrüt tarihini takip eden bir yıllık süre içerisinde ayııı durumun tekerrürü halinde İMKB Yönetmeliği'niıı 53'üncii maddesi uyarınca disiplin cezası uygulanır.

EK-1: BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ (BANKALAR)
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI İSTANBUL

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası bünyesinde oluşturulan "Borçlanma Araçları Piyasası"na kabul edilmemiz halinde;

1-Borçlanma Araçları Piyasası'nda gerçekleştirilecek tüm işlemler için Borsanızın bu konudaki tebliğ, yönetmelik ve genelge hükümleri ve bu taahhütname şartlarının uygulanacağını,

2-Bu Piyasa'da gerçekleştirilecek işlemlerle ilgili olarak Borsanızın her türlü düzenleyici ve değiştirici idari yetkiye sahip olduğunu ve söz konusu yetkilerin kullanılmasına karşı hiçbir itiraz hakkımızın bulunmadığını,

3-Kuruluşumuzca iletilen herhangi bir doğrudan alım, doğrudan satım, geri alım vaadi ile satım ya da geri satım vaadi ile alını başvurusunun Piyasa kapanışına kadar karşılanamaması halinde, ertesi gün için de geçerli sayılmayaıak Piyasa kapanışında otomatik olarak iptal edilmiş sayılacağını, tarafımızdan iletilen emirlerin her an karşılanmış olabileceğini, dolayısıyla vazgeçme kararımız bildirildiğinde, daha önce ilettiğimiz emirlerin gerçekleşmiş olması halinde vazgeçme isteğimizin geçersiz sayılacağını ve önceki emrimiz sonuçları ile bağlı kalacağımızı,

4-Borsanızca Kuruluşumuz için belirlenecek "işlem yapabilme limiti"ni aşmamak koşuluyla, Borçlanma Araçları Piyasası 'nda yatırdığımız net işlem limiti karşılığının Borsaca belirlenecek katı kadar işlem yapabileceğimizi, yatırdığımız işlem limiti karşılık tutarlarının takip edilmesiyle mükellef olduğumuzu, işlem limit karşılıklarının Borsa'ya yatırıldıkları andan itibaren mülkiyetlerinin de Borsa'ya nakledildiğini peşinen kabul ettiğimizi; işlem limiti karşılığı olarak kullanılma amacıyla sınırlı olmak kaydıyla, mülkiyetleri nakledilen işlem limiti karşılıklarını temerrüt halinde paraya çevirme ve alacağı mahsup etme hakkına sahip olduğunuzu,

5-Piyasa'da yapılan işlemlerde ilk aşamada taraflar birbirini bilmediği halde, işlem tamamlanınca tarafların birbirlerine bildirileceğini ve yükümlülüklerin işlemin taraflarına ait olacağını, dolayısıyla Borsanızın hiçbir sorumluluğu bulunmadığını,

6-Kuruluşumuzca Piyasa'da yapılan herhangi bir işlem sonucu, üzerinde anlaşılan miktarda nakit ya da menkul kıymeti işlemin valör tarihinde ödeyemediğimiz veya tevdi edemediğimiz takdirde ve/veya ödemelerin tatili, aciz, haciz ve iflas hallerinde Borsanızın bu meblağı belirlenecek Banka nezdindeki hesaplarımızdan veya işlem limiti karşılıklarımızdan mahsuba yetkili olduğunu, buna ilaveten İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yöııetmeliği'ııin 35. maddesindeki esaslar dahilinde temerrüt faizi ödeyeceğimizi,

7-Kuruluşumuzca Piyasa'da yapılan herhangi bir işlem sonucu doğan nakit veya menkul kıymet borcumuzu süresi içinde belirlenecek Banka veya Kuruluşun İstanbul şubesi nezdindeki Takas Meıkezi'ne ııakdeıı/fizikeıı veya hesaben tevdi edemediğimiz takdirde bu borcumuzu yatırıııcaya kadar geçen günler için, ayrıca, söz konusu borcumuzun belirlenecek Banka veya Kuruluşun İstanbul şubesi nezdindeki hesaplarına transferi için Banka veya Kuruluşun herhangi bir şubesine başvurmamız ancak Banka veya Kuruluşun havale başvuruları için uyguladığı saat sınırlaması nedeniyle transferin yapılamaması, fakat transferi talep edilen tutarın bir gün sonrasının valörüyle işlem yapılmak üzere Banka veya Kuruluş şubesinde depo edilmesi durumunda ise yine gecikilen süre için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliği'niıı 35. maddesindeki esaslar dahilinde temerrüt faizi ödeyeceğimizi,

8-Herhangi bir ödememezlik halinin başka bir ihtara gerek kalmadan temerrüt teşkil ederek Borsanızın bıı durumda temerrüt faizine müstehak olacağını,

9-Borçlanma Araçları Piyasası'nda gerçekleştirilecek her işlem için Borsanızın tespit ederek yayımlayacağı oranda borsa payı ödeyeceğimizi,

10-Borçlanma Araçları Piyasası'ııdaki işlemlerin herhangi bir aşamasında doğacak Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ile işlemlerden kaynaklanan diğer vergilerin tarafımızca ödeneceğini,

11-Borçlanma Araçları Piyasası'ııdaki işlemlerin Borsamzca hazırlanarak tarafımıza gönderilen işlem bilgilerini içeren raporlar ile gerçekleşmiş sayılacağını,

12-Borsanızın gönderdiği işlem bilgilerini içeren raporların tarafımıza ulaşmasından sonra hata, hile ve iktisadi müzayaka iddialarımızın Borsanız tarafından kabul edilmedikçe geçerlilik taşıyamayacağını,

13-Borçlanma Araçları Piyasası'nda, Borsamzca tespit edilen çalışına saatleri dışındaki taleplerimizin dikkate alınmayacağını, bu saatlerin Borsamzca tarafımıza bildirilerek her zaman değiştirilebileceğini,

14-Borçlanma Araçları Piyasası'nda gerçekleştirilecek işlemlerle ilgili doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde sadece Borsanız kaynaklı raporların ve kayıtların yazılı delil olarak kabul edileceğini, Piyasa telefonlarının sürekli olarak kaydedileceğini, bu konudaki onayı peşinen verdiğimizi,

15-Borsa ile ilgili mevzuat hükümlerine ve bu taahhütname şartlarına aykırı davranmamız halinde hiçbir itiraz hakkımız olmaksızın Borsanızın tek taraflı işlemiyle Borçlanma Araçları Piyasası'ııdaıı çıkarılabileceğimizi,

16-İleri valörlü işlemlerimizin yeniden değerlemesinde, Borsa tarafından tespit edilerek her gün ilan edilecek oran ve fiyatların esas alınacağını, Borsa tarafından ilave menkul kıymet talep edildiği takdirde, öngörülen süre içerisinde talep edilen ilave menkul kıymeti yatıracağımızı kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ederiz.

Yetkili İmzalar

EK-2:BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ (ARACI KURUMLAR)
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI İSTANBUL

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası bünyesinde oluşturulan "Borçlanma Araçları Piyasasına kabul edilmemiz halinde;

1-Borçlanma Araçları Piyasası'nda gerçekleştirilecek tüm işlemler için Borsanızın bu konudaki tebliğ, yönetmelik ve genelge hükümleri ve bu taahhütname şartlarının uygulanacağını,

2-Bu Piyasa'da gerçekleştirilecek işlemlerle ilgili olarak Borsanızın her türlü düzenleyici ve değiştirici idari yetkiye sahip olduğunu ve söz konusu yetkilerin kullanılmasına karşı hiçbir itiraz hakkımızın bulunmadığını,

3-Kuruluşumuzca iletilen herhangi bir doğrudan alım, doğrudan satım, geri alım vaadi ile satmı ya da geri satım vaadi ile alım başvurusunun Piyasa kapanışına kadar karşılanamaması halinde, ertesi gün için de geçerli sayılmayarak Piyasa kapanışında otomatik olarak iptal edilmiş sayılacağını, tarafımızdan iletilen emirlerin her an karşılanmış olabileceğini, dolayısıyla vazgeçme kararımız bildirildiğinde, daha önce ilettiğimiz emirlerin gerçekleşmiş olması halinde vazgeçme isteğimizin geçersiz sayılacağını ve önceki emrimiz sonuçları ile bağlı kalacağımızı,

4-Borsamzca Kuruluşumuz için belirlenecek "işlem yapabilme limiti"ni aşmamak koşuluyla, Borçlanma Araçları Piyasası'nda yatırdığımız net işlem limiti karşılığının Borsaca belirlenecek katı kadar işlem yapabileceğimizi, yatırdığımız işlem limiti karşılık tutarlarının takip edilmesiyle mükellef olduğumuzu, işlem limit karşılıklarının Borsa'ya yatırıldıkları andan itibaren mülkiyetlerinin de Borsa'ya nakledildiğini peşinen kabul ettiğimizi; işlem limiti karşılığı olarak kullanılma amacıyla sınırlı olmak kaydıyla, mülkiyetleri nakledilen işlem limiti karşılıklarını temerrüt halinde paraya çevirme ve alacağı mahsup etme hakkına sahip olduğunuzu,

5-Piyasa'da yapılan işlemlerde ilk aşamada taraflar birbirlerini bilmediği halde, işlem tamamlanınca tarafların birbirlerine bildirileceğini ve yükümlülüklerin işlemin taraflarına ait olacağını, dolayısıyla Borsanızın hiç bir sorumluluğu bulunmadığını,

6-Kuruluşumuzca Piyasa'da yapılan herhangi bir işlem sonucu, üzerinde anlaşılan miktarda nakit ya da menkul kıymeti işlemin valör tarihinde ödeyemediğimiz veya tevdi edemediğimiz takdirde ve/veya ödemelerin tatili, aciz, haciz ve iflas hallerinde Borsanızın bu meblağı belirlenecek Banka nezdindeki hesaplarımızdan veya işlem limiti karşılıklarımızdan mahsuba yetkili olduğunu, buna ilaveten İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliği'nin 35. maddesindeki esaslar dahilinde temerrüt faizi ödeyeceğimizi,

7-Kuruluşumuzca Piyasa'da yapılan herhangi bir işlem sonucu doğan nakit veya menkul kıymet borcumuzu süresi içinde belirlenecek Banka veya Kuruluşun İstanbul şubesi nezdindeki Takas Merkezi'ne nakden/fizikeıı veya hesaben tevdi edemediğimiz takdirde bu borcumuzu yatırıncaya kadar geçen günler için, ayrıca, söz konusu borcumuzun belirlenecek Banka veya Kuruluşun İstanbul şubesi nezdindeki hesaplarına transferi için Banka veya Kuruluşun herhangi bir şubesine başvurmamız ancak Banka veya Kuruluşun havale başvuruları için uyguladığı saat sınırlaması nedeniyle transferin yapılamaması, fakat transferi talep edilen tutarın bir gün somasının valörüyle işlem yapılmak üzere Banka veya Kuruluş şubesinde depo edilmesi durumunda ise yine gecikilen süre için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliği'nin 35. maddesindeki esaslar dahilinde temerrüt faizi ödeyeceğimizi,

8-Herhangi bir ödememezlik halinin başka bir ihtara gerek kalmadan temerrüt teşkil ederek Borsanızın bu durumda temerrüt faizine müstelıak olacağını,

9-Borçlanma Araçları Piyasası'nda gerçekleştirilecek her işlem içiıı Borsanızın tespit ederek yayımlayacağı oranda borsa payı ödeyeceğimizi,

10-Borçlanma Araçları Piyasası'ııdaki işlemlerin herhangi bir aşamasında doğacak Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ile işlemlerden kaynaklanan diğer vergilerin tarafımızca ödeneceğini,

11-Borçlanma Araçları Piyasası'ııdaki işlemlerin Borsamzca hazırlanarak tarafımıza gönderilen işlem bilgilerini içeren raporlar ile Borsanızın kuruluşumuza göndereceği teyit faksları ile gerçekleşmiş sayılacağını,

12-Borsanızın gönderdiği işlem bilgilerini içeren raporların teyit fakslarının tarafımıza ulaşmasından sonra hata, hile ve iktisadi müzayaka iddialarımızın Borsanız tarafından kabul edilmedikçe geçerlilik taşıyamayacağını,

13-Borçlanma Araçları Piyasası'nda, Borsamzca tespit edilen çalışına saatleri dışındaki taleplerimizin dikkate alınmayacağını, bu saatlerin Borsamzca tarafımıza bildirilerek her zaman değiştirilebileceğini,

14-Borçlanma Araçları Piyasası'nda gerçekleştirilecek işlemlerle ilgili doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde sadece Borsanız mahreçli faksların ve kayıtların yazılı delil olarak kabul edileceğini, Piyasa telefonlarının sürekli olarak kaydedileceğini, bu konudaki onayı peşinen verdiğimizi,

15-Kuruluşumuzun, Sermaye Piyasası Kurulu'na tanınan denetim yollarından ayrı olarak Borsamzca yapılacak denetimi aynen kabul ettiğini, ayrıca Borsanız elemanlarınca veya Borsanız tarafından yetkili kılınacak kuruluşlarca yapılacak her türlü denetimi kabul ettiğimizi ve istenilen her türlü bilgi ve belgeleri zamanında vereceğimizi, banka hesaplarımız, bilanço, kar ve zarar hesaplarımız ile kanuni defterlerimiz üzerinde inceleme yapmanızı veya yaptırmaya yetkili olduğunuzu kabul ettiğimizi,

16-Borsa ile ilgili mevzuat hükümlerine ve bu taahhütname şartlarına aykırı davranmamız halinde hiçbir itiraz hakkımız olmaksızın Borsanızın tek taraflı işlemiyle Borçlanma Araçları Piyasası'ııdaıı çıkarılabileceğimizi,

17-İleri valörlü işlemlerimizin yeniden değerlemesinde, Borsa tarafından tespit edilerek her gün ilan edilecek oran ve fiyatların esas alınacağını, Borsa tarafından ilave ıııeııkul kıymet talep edildiği takdirde, öngörülen süre içerisinde talep edilen ilave menkul kıymeti yatıracağımızı kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ederiz. 

Yetkili İmzalar

EK-3: GERİ SATIN ALMA VEYA SATMA TAAHHÜDÜYLE MENKUL KIYMET ALIM SATIMI GENEL TAAHHÜTNAMESİ
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı

.................... A.Ş., İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (Borsa) Borçlanma Araçları Piyasası

(Piyasa) bünyesinde yetkili diğer bir banka veya aracı kurum ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan " Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğ" (Tebliğ), Borsa tarafından hazırlanan Tahvil ve Bono Piyasası Yönetmeliği (Yönetmelik) ve Borsa'nın ilgili diğer mevzuat ve düzenleme hükümleri uyarınca geri satın alma veya satma taahhüdüyle ıııeııkul kıymet alım - satım (repo - ters repo) işlemleri yapmayı kabul etmektedir. Bu çerçevede, Kuruluşumuzca Borsa'ya tevdi edilmiş olan Borçlanma Araçları Piyasası Taahhütnamesinde yer alan taahhütlerimize ek olarak;

1.Kuruluşumuz, işbu taahhütnamenin genel esasları içerdiğini, münferit işlemlerde, takas ve saklama İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından yapılacaksa, işleme ve takas/saklaıııaya ilişkin bütün kayıtların Borsa bünyesinde tutulacağını; takas ve saklama, Kuruluşumuzun ve karşı kuruluşun ortak tercihleri sonucunda Borsa dışında kendi aramızda yapıldığı takdirde Borsa'nın takas ve saklamaya ilişkin hiçbir görevi ve sorumluluğu olmayacağını ve sadece işleme ilişkin kayıtları tutacağını, takas ve saklamaya ilişkin kayıtların sorumluluğunun Kuruluşumuza ait olduğunu,

2.Kuruluşumuzun, repo yapan taraf olduğu takdirde, başlangıç valöründe menkul kıymeti satacağını ve bitiş valöründe geri alacağını, ters repo yapan taraf olduğu takdirde başlangıç valöründe menkul kıymeti alacağını ve bitiş valöründe geri satacağını,

3.Kuruluşumuzun, repo yapan taraf olması halinde, menkul kıymet satış yükümlülüğünü Borsa tarafından belirlenmiş olan menkul kıymetlerden birisi ile veya emir giriş aşamasında belirlemiş olduğu menkul kıymet ile yerine getireceğini ve bitiş valöründe işlem tutarı (anapara) ve faizi ödeyeceğini, ters repo yapan taraf olduğu takdirde başlangıç valöründe işlem tutarı kadar ödeme yapacağını ve bitiş valöründe işlem konusu menkul kıymetleri satıcıya iade edeceğini,

4.Kuruluşumuzun, repo yapan taraf olduğu işlemlerde, teslim edilecek ıııeııkul kıymetlerin nominal tutarının belirlenmesinde Borsa tarafından tespit edilerek her gün ilan edilecek oran ve fiyatları esas alacağımızı veya Borsa tarafından belirlenen yöntemi kullanacağımızı; Borsa tarafından ilave teminat talep edildiği takdirde, öngörülen süre içerisinde talep edilen ilave teminatı yatıracağımızı,

5.İşleme konu olan menkul kıymetlerin repo - ters repo işleminin vadesi içerisindeki getirilerinin, ilk repo işlemini yaparak menkul kıymetleri saklamaya tevdi eden tarafa ait olacağını,

6.Kuruluşumuz, edimini ifada temerrüde düştüğü takdirde İMKB Yönetmeliğinin 35. maddesi hükümleri uyarınca temerrüd faizi ödeyeceğimizi,

7.Kuruluşumuzun, işlem nedeniyle yapacağı nakit ödemenin veya menkul kıymet teslimatının yöntemini ve ilgili hesap numaralarını işlem gerçekleşir gerçekleşmez Borsa'ya bildireceğini kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ederiz.

Yetkili İmzalar

EK-4: MENKUL KIYMET TERCİHLİ REPO PAZARI EK TAAHHÜTNAMESİ
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı İstanbul

.................... A.Ş., İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (Borsa) Borçlanma Araçları Piyasası

(Piyasa) bünyesinde yetkili diğer bir banka veya aracı kurum ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan " Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğ" (Tebliğ), Borsa tarafından hazırlanan Tahvil ve Bono Piyasası Yönetmeliği (Yönetmelik) ve Borsa'nın ilgili diğer mevzuat ve düzenleme hükümleri uyarınca geri satın alma veya satma taalılıüdüyle menkul kıymet alını - satım (repo - ters repo) işlemleri yapmayı kabul etmektedir. Bu çerçevede, Kuruluşumuzca Borsa'ya tevdi edilmiş olan Borçlanma Araçları Piyasası Taalılıütnamesi ile Geri Satın Alma veya Satma Taahhüdüyle Menkul Kıymet Alım Satımı Genel Taahhütnamesi'ııde yer alan taahhütlerimize ek olarak;

1.Kuruluşumuzun, repo yapan taraf olması halinde, menkul kıymet satış yükümlülüğünü emir giriş aşamasında belirlemiş olduğu menkul kıymet ile yerine getireceğini ve bitiş valöründe işlem tutarı (anapara) ve faizi ödeyeceğini; ters repo yapan taraf olduğu takdirde başlangıç valöründe işlem tutarı kadar ödeme yapacağını ve bitiş valöründe işlem konusu menkul kıymeti satıcıya iade edeceğini,

2.Kuruluşumuzun, repo yapan taraf olduğu işlemlerde, teslim edilecek menkul kıymetin nominal tutarının belirlenmesinde Borsa tarafından belirlenen yöntemin kullanılacağını; Borsa tarafından ilave menkul kıymet talep edildiği takdirde, öngörülen süre içerisinde talep edilen ilave menkul kıymeti yatıracağımızı kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ederiz.

Yetkili İmzalar

EK-5: İŞLEM LİMİTLERİNİN ARTIRILMASI İLE İŞLEM LİMİTİ KARŞILIKLARI YATIRMA VE ÇEKME İLKELERİ
1.Üyeler, kendilerine tanımlanan işlem yapabilme limitlerine ilişkin değişiklik taleplerini Borçlanma Araçları Piyasası Müdürlüğüne hitaben yazacakları bir yazı ile Borsa'ya iletirler. Yazı ekinde gerekli belgelerin orijinal nüshalarının imzalı ve kaşeli olarak yer alması gerekmektedir.

Borçlanma Araçları Piyasası Müdüılüğü'nün incelemesi neticesinde belirlenecek yeni işlem yapabilme limitleri İMKB Başkanlığı'ııııı onayından soıııa üyenin kullanımına sunulur.

Yeni limitler üyeye yazı ile bildirilir.

2-Borçlanma Araçları Piyasası işlem limiti karşılıklarını yatırma, çekme ve değiştirme işlemleri İMKB veya İMKB'nin yetkilendireceği bir saklama kuruluşu tarafından yürütülür.

Üyelerin, işlem limiti karşılığı yatırma/çekme işlemlerini öncelikli olarak İMKB'ye yazılı bir şekilde Salı günleri bildirmesi gerekmektedir.

Yatırma ve çekme talepleri İMKB tarafından Perşembe günleri yapılmak üzere saklama kuruluşuna toplu olarak bildirilir. İMKB'nin izni olmadan saklama kuruluşunun üyeden işlem limiti karşılığı kabul etmesi ve/veya iade etmesi mümkün değildir. Virınan işlemleri, İMKB Borçlanma Araçları Piyasası Müdürlüğü'ııüıı onayını takiben, Perşembe günleri üyeler tarafından ilgili saklama kuruluşundaki hesaplar üzerinden gerçekleştirilir.

Üyelerin teminat mektubu yatırması durumunda, bu Genelge'de belirtilen hükümler doğrultusunda alınan teminat mektupları Borçlanma Araçları Piyasası'ııın onay vermesi neticesinde ilgili saklama kuruluşuna üye tarafından teslim edilir.

Teminat mektubu iadelerinde, üye adına teminat mektubunu teslim almaya yetkili kişinin ad-soyadı ile TC Kimlik Numarası başvuru yazısında belirtilir.

3-Borçlanma Araçları Piyasası Müdürlüğü ile yapılan tüm limit ve işlem limiti karşılığı yazışmalarında üye başvuru yazısının üyenin Borsa'ya gönderdiği imza sirkülerindeki temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanması şarttır. Üyeyi temsile yetkili olmayan kişilerce yapılan başvurular işleme alınmaz.

EK-6:TURK LİRASI CİNSİNDEN KESİN TEMİNAT MEKTUBU ORNEGI
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI	İstanbul, ../../20.

BAŞKANLIGI'NA

İSTANBUL
.........................................'nın (Borçlu), Borçlanma Araçları Piyasası işlemleri dolayısıyla müşterilerine, diğer aracı kuruluşlara ve/veya Borsa'ya verebileceği zararlara karşılık vermek zorunda olduğu kesin teminat tutarı azami TL......................................................... (Yalnız............................................ Türk Lirası) Bankamız tarafından garanti edildiğinden,

Borçlu'nun müşterilere, diğer aracı kuruluşlara ve/veya Borsa'ya karşı taahhütlerini, Borsanın tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre kısmen veya tamamen yerine getirmediğini ve verilen zararları ödemediğini bildiren ilk yazılı talebiniz üzerine önceden bir ihtarname keşidesine, Borçlunun rızasını almaya lüzum olmadan, Mahkeme kararma ihtiyaç kalmaksızın, adı geçen ile Kurumunuz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni neticeleri nazarı itibara alınmaksızın, kayıtsız şartsız, azami yukarıdaki meblağı derhal ve gecikmeksizin Kurumunuza veya emrinize nakden ve tamamen ilk yazılı talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçecek günlere ait ticari faizi ile birlikte ödeyeceğimizi Bankamızın yetkili imzaları olarak kabul, beyan, taahhüt ve garanti ederiz.

Uyuşmazlık halinde, Türk Hukuku ile İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

İşbu teminat mektubu kat'i ve süresizdir.

Yetkili İmzalar

Not: Teminat mektubuna ek olarak; teminat mektubunu veren bankanın hangi imza yetki dereceleri ile temsil edildiğini açıklayan imza sirküleri metni, teminat mektubuna imza ataıı yetkili kişilerin imza yetki dereceleri ile noter onaylı imza örnekleri, teminat mektubuna imza atan yetkili kişilerin Ticaret Sicil Gazetesi'ııde yayınlanmış imza yetkisi derecesini gösteren metinlerin yer alması gerekmektedir.

EK-7: DÖVİZ CİNSİNDEN KESİN TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIGI'NA	İstanbul, ../../20..

İSTANBUL
.........................................'nın (Borçlu), Borçlanma Araçları Piyasası işlemleri dolayısıyla müşterilerine, diğer aracı kuruluşlara ve/veya Borsa'ya verebileceği zararlara karşılık vermek zorunda olduğu kesin teminat tutarı azami USD/EUR......................................................... (Yalnız............................................ABD Doları / Euro) Bankamız tarafından garanti edildiğinden,

Borçlu'nun müşterilere, diğer aracı kuruluşlara ve/veya Borsa'ya karşı taahhütlerini, Borsanın tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre kısmen veya tamamen yerine getirmediğini ve verilen zararları ödemediğini bildiren ilk yazılı talebiniz üzerine önceden bir ihtarname keşidesine, Borçlunun rızasını almaya lüzum olmadan, Mahkeme kararına ihtiyaç kalmaksızın, adı geçen ile Kurumunuz arasında oılaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni neticeleri nazarı itibara alınmaksızın, kayıtsız şartsız, azami yukarıdaki meblağı derhal ve gecikmeksizin Kurumunuza veya emrinize nakden ve tamamen ilk yazılı talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçecek günlere ait Libor (USD) / Euribor (EUR) faiz oranına üç puan eklenerek oluşacak faizi ile birlikte ödeyeceğimizi Bankamızın yetkili imzaları olarak kabul, beyan, taahhüt ve garanti ederiz.

İşbu teminat mektubunun tazmin edilmesi gerektiği takdirde; tazmin tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru ile .................... USD/EUR çarpılarak tazmin edilecek Türk Lirası miktarı belirlenecektir.

Uyuşmazlık halinde, Türk Hukuku ile İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. İşbu teminat mektubu kat'i ve süresizdir.

Yetkili İmzalar

Not: Teminat mektubuna ek olarak; teminat mektubunu veren bankanın hangi imza yetki dereceleri ile temsil edildiğini açıklayan imza sirküleri metni, teminat mektubuna imza atan yetkili kişilerin imza yetki dereceleri ile noter onaylı imza örnekleri, teminat mektubuna imza atan yetkili kişilerin Ticaret Sicil Gazetesi'ııde yayınlanmış imza yetkisi derecesini gösteren metinlerin yer alması gerekmektedir.

EK-9: GERİ SATIN ALMA VEYA SATMA TAAHHÜDÜYLE PAY ALIM SATIMI GENEL TAAHHÜTNAMESİ
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı
.................... A.Ş., İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (Borsa) Borçlanma Araçları Piyasası

(Piyasa) bünyesinde yetkili diğer bir banka veya aracı kurum ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan "Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğ" (Tebliğ), Borsa tarafından hazırlanan Tahvil ve Bono Piyasası Yönetmeliği (Yönetmelik) ve Borsa'nın ilgili diğer mevzuat ve düzenleme hükümleri uyarınca geri satın alma veya satma taahhüdüyle pay alım - satım (repo - ters repo) işlemleri yapmayı kabul etmektedir. Bu çerçevede, Kuruluşumuzca Borsa'ya tevdi edilmiş olan Borçlanma Araçları Piyasası Taahhütnamesinde yer alan taahhütlerimize ek olarak;

1.Kuruluşumuz, işbu taahhütnamenin genel esasları içerdiğini, münferit işlemlerde, takas ve saklama İMKB - Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından yapılacaksa, işleme ve takas/saklamaya ilişkin bütün kayıtların Borsa bünyesinde tutulacağını; takas ve saklama, Kuruluşumuzun ve karşı kuruluşun ortak tercihleri sonucunda Borsa dışında kendi aramızda yapıldığı takdirde Borsa'nın takas ve saklamaya ilişkin hiçbir görevi ve sorumluluğu olmayacağını ve sadece işleme ilişkin kayıtları tutacağını, takas ve saklamaya ilişkin kayıtların sorumluluğunun Kuruluşumuza ait olduğunu,
2.Kuruluşumuzun, repo yapan taraf olduğu takdirde, başlangıç valöründe pay satacağını ve bitiş valöründe geri alacağını, ters repo yapan taraf olduğu takdirde başlangıç valöründe pay alacağını ve bitiş valöründe geri satacağını,
3.Kuruluşumuzun, repo yapan taraf olması halinde, emir giriş aşamasında belirlemiş olduğu pay ile yükümlülüğünü yerine getireceğini ve bitiş valöründe işlem tutarı (anapara) ve faizi ödeyeceğini; ters repo yapan taraf olduğu takdirde başlangıç valöründe işlem tutarı kadar ödeme yapacağını ve bitiş valöründe işlem konusu payları satıcıya iade edeceğini,
4.Kuruluşumuzun, Borsa tarafından ilave karşılık talep edildiği takdirde, öngörülen süre içerisinde talep edilen ilave karşılığı yatıracağını,

5.İşleme koıııı olan payların repo - ters repo işleminin vadesi içerisindeki sermaye hallerine ilişkin doğabilecek hak ve yükümlülüklerin dağıtımı ile ilgili İMKB'nin yaptığı düzenleme ve aldığı kararlara uyacağımızı,

6.İşlemin karşı tarafının veya İMKB'nin, İMKB tarafından belirlenmiş esaslar çerçevesinde işlemin vadesinin kırılması talebine uyacağımızı,

7.Kuruluşumuz, edimini ifada temerrüde düştüğü takdirde İMKB Yönetmeliğinin 35. maddesi hükümleri uyarınca temerrüt faizi ödeyeceğimizi,

8.Temerrüt işlemleri sonucunda oluşabilecek açıkların telafisi ile ilgili olarak, İMKB'nin sorumluluğunun; temerrüde düşen üyenin değer farkı nedeniyle İMKB'ye teslim etmiş olduğu bloke karşılıklar ve işlem yapmak üzere İMKB'de tesis etmiş olduğu işlem limiti karşılıkları ile sınırlı olduğunu,

9.Kuruluşumuz yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde, İMKB'de tesis etmiş olduğumuz işlem limiti karşılıkları ile diğer tüm teminatlarımızın İMKB tarafından kullanılacağını,

10.Piyasa esaslarının uygulanmasına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde İMKB Başkanlığı tarafından alınacak kararlara uyacağımızı, uymamamız halinde ortaya çıkabilecek yükümlülükleri

kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ederiz.

Yetkili İmzalar

Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul