• KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Yürürlükte
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Pay Piyasası’ndaki Açığa Satış İşlemlerinde Yukarı Adım (Up-tick) Kuralının İMKB 100 Endeksi’ne Dahil Paylarda Kaldırılması Hk.

Genelge No: 417 
Pay Piyasası Müdürlüğü
18/01/2013

Sayın Üyemiz,

İlgi : 

a) 30/12/2011 tarihli ve 385 sayılı Genelgemiz.

b) 31/12/2012 tarihli ve 3998 sayılı Genel Mektubumuz.

Borsamız tarafından, Pay Piyasası'ndaki açığa satış işlemlerinde uygulanan yukarı adım (up-tick) kuralının, değişen piyasa koşullarına göre uygulamaya alınabilmesi veya kaldırılabilmesi için Borsamızın yetkiicndirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilen öneri Kurulun 06/12/2012 tarihli toplantısında uygun görülmüş ve konuya ilişkin Kurul kararı ve bu doğrultuda yapılması planlanan Tebliğ değişikliği KuruPun 19/12/2012 tarihli ve B.02.1.SPK.0.16-220.02-1820-11959 sayılı yazısı ile Borsamıza iletilmiştir.

Yukarı adım kuralının kaldırılması için planlanan süreç kapsamında üyelerimizin kendi emir iletim sistemlerinde gerekli hazırlıkları yapabilmeleri için Borsamızın ilgi (b) genel mektubu yayımlanmış ve sürdürülen hazırlıklar çerçevesinde uygulamanın planlanan devreye alınma tarihi duyurulmuştur.

Diğer taraftan, Kurul tarafından Borsamıza bildirilen Seri:V, No:65 sayılı "Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma vc Verme İşlemleri Hakkında TcbliğP'nin "işlemlerde fiyat sınırı" başlıklı 29 uncu maddesinde yapılması önerilen değişiklik Resmi Gazete'nin 31/12/2012 tarihli ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili Tebliğ maddesinin yeni hali aşağıdaki gibidir. "İşlemlerde fiyat sınırı

MADDE 29 - İlgili borsa, açığa satış işlemlerinde açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının ancak en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden, en son gerçekleşen fiyatın bir önceki fiyattan daha yüksek olması durumunda ise en son gerçekleşen fiyat düzeyinden satılmasına karar vermeye ve buna ilişkin esasları belirlemeye yetkilidir. Borsa bu yetkisini aracı kurum, piyasa veya sermaye piyasası aracı bazında kullanabilir. İlgili borsa, bu yönde karar alınması halinde, durumu gerekçesi ile birlikle Kurula bildirir.

Kurul gerekli gördüğü durumlarda, aracı kurum, piyasa veya sermaye piyasası aracı bazında, resen açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının ancak en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden, en son gerçekleşen fiyatın bir önceki fiyattan daha yüksek olması durumunda ise en son gerçekleşen fiyat düzeyinden satılması zorunluluğunu getirebilir veya mevcut zorunluluğu kaldırabilir."

Tebliğ maddesindeki bu değişiklikle beraber Borsamız, Pay Piyasasındaki açığa satış işlemlerinin tabi olduğa yukarı adım kuralını uygulama veya uygulamadan kaldırma yetkisine sahip olmaktadır.

Bu doğrultuda Borsamız Yönetim Kurulunun 08/01/2013 tarih ve 1515 sayılı toplantısında;

Pay Piyasasındaki açığa satış işlemlerinin tabi olduğu yukarı adım kuralının ilk aşamada İMKB 100 Hndeksi'ne dahil olan ve açığa satış yapılabilen (A Grubu) paylarda kaldırılması kararlaştırılmıştır.

Yeni uygulamayla birlikte, Pay Piyasasında İMKB 100 Kndeksi kapsamında bulunan paylarda iiyat sınırları dahilindeki her fiyattan açığa satış emri girilebilecektir. Bu kapsama girmeyen diğer paylar ile borsa yatırım fonu katılma belgelerinde ise mevcut yukarı adım kuralı uygulaması aynen devam edecektir.

Yeni uygulama. 01/02/2013 tarihinden itibaren devreye alınacaktır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,
Maddeye git
    Dosyalar
    
    
    İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul