En son güncellemeler 2 Haziran 2023 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sistemimizde, aşağıdaki metne işlendiği görünen en son değişiklik: 4928 sayılı ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN (RG: 19.07.2003)
7329
CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU İLE DEVLET GÜVENLİK MAHKEMELERİNİN KURULUŞ VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Madde 1 - (4/4/1929 tarih ve 1412 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 2 - (4/4/1929 tarih ve 1412 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 3 - (4/4/1929 tarih ve 1412 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 4 - (4/4/1929 tarih ve 1412 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 5 - (4/4/1929 tarih ve 1412 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 6 - (4/4/1929 tarih ve 1412 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 7 - (4/4/1929 tarih ve 1412 sayılı Kanunun 110 uncu maddesinin yeniden düzenlenmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 8 - ( 4/4/1929 tarih ve 1412 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 9 - ( 4/4/1929 tarih ve 1412 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 10 - ( 4/4/1929 tarih ve 1412 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 11 - ( 4/4/1929 tarih ve 1412 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 12 - ( 4/4/1929 tarih ve 1412 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 13 - (4/4/1929 tarih ve 1412 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 14 - (4/4/1929 tarih ve 1412 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 15 - (4/4/1929 tarih ve 1412 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 16 - (4/4/1929 tarih ve 1412 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 17 - (4/4/1929 tarih ve 1412 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 18 - (4/4/1929 tarih ve 1412 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 19 - (4/4/1929 tarih ve 1412 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 20 - (4/4/1929 tarih ve 1412 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 21 - (4/4/1929 tarih ve 1412 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 22 - (4/4/1929 tarih ve 1412 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 23 - (4/4/1929 tarih ve 1412 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 24 - (4/4/1929 tarih ve 1412 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 25 - (4/4/1929 tarih ve 1412 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 26 - (4/4/1929 tarih ve 1412 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 27 - (4/4/1929 tarih ve 1412 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 28 - An. M. K. 2009/114(2010) (4/4/1929 tarih ve 1412 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 29 - (18/6/1983 tarih ve 2845 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 30 - 4229(1997) (Mülga: 6/3/1997 - 4229/5 md. )
Madde 31 - 4928(2003), 4723(2001), 4229(1997) (Mülga birinci fıkra: 15/7/2003- 4928/19 md. )
   1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 105 inci maddesi, 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kuruluş ve Yargılama Usulleri hakkında Kanunun 16 nci maddesi, 2959 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrası, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 26 ncı maddesi, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 11 nci maddesi yürürlükten kaldırılmış ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 15 inci maddesinin başlığı "Müdafi tayini" olarak değiştirilmiştir.
  
Geçici Madde 1 -
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ağır ceza mahkemesinin birden ziyade dairelerinin bulunduğu yerlerden Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 26 ve 299 uncu maddelerine göre en yakın yer olarak kendilerine iş intikal etmiş bulunan ağır ceza mahkemeleri veya mahkeme başkanları bu işler hakkında yetkisizlik kararı veremezler.
7330
Geçici Madde 2 -
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 110 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen süreler dolmuş veya sürelerin dolmasına bir aydan az zaman kalmış ise Kanunun yürürlük tarihinden itibaren hazırlık evrakı bir ay, dava dosyaları üç ay içinde ele alınarak 110 uncu maddeye göre gerekli karar verilir.
Geçici Madde 3 -
1992 yılı için 146 ncı maddenin ikinci fıkrasına göre Türkiye Barolar Birliğine aktarılacak ödenek, 1991 yılı bütçesi esas alınarak hesaplanır ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde Türkiye Barolar Birliğine aktarılır.
Madde 32 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 33 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
7330-1
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

          3842 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

                                   YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

    Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

  __________ ________________________________________________________ ___________

   

       4229                                                           –                                                               12/3/1997

       4928                                                           –                                                               19/7/2003

   

  7330-2

   

  
  
  3842 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (5)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (87)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul