• Kabul Tarihi / Birleşim: 14.06.1989
 • KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Yürürlükte (Bu Kanunun; a) 3, 5 ve 8 inci maddeleri, 1.1.1989 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, b) 11, 12, 13 ve 14 üncü maddeleri, yayımını takip eden aybaşında, c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, Yürürlüğe girer.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
7101
827 <txt>SAYILI RIHTIM RESMİ KANUNU,</txt> 5422 <txt>SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU,</txt> 193 <txt>SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU,</txt> 3065 <txt>SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU,</txt> 3074 <txt>SAYILI AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ KANUNU VE 79 SAYILI MİLLİ KORUNMA SUÇLARININ AFFINA, MİLLİ KORUNMA TEŞKİLATI, SERMAYE VE FON HESAPLARININ TASFİYESİNE VE BAZI HÜKÜMLER İHDASINA DAİR KANUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE 7.11.1984 TARİHLİ VE 3074 SAYILI, 2.3.1984 TARİHLİ VE 2985 SAYILI, 7.11.1985 TARİHLİ VE 3238 SAYILI VE 29.5.1986 TARİHLİ VE</txt> 3294 <txt>SAYILI KANUNLARlN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRlLMASI HAKKINDA KANUN</txt>

BİRİNCİ BÖLÜM
827 Sayılı Rıhtım Resmi Kanununda Yapılan Değişiklikler
Madde 1 -
26.1.1967 tarihli ve 827 sayılı "Rıhtım Resmi Kanunu"nun adı "Ulaştırma Altyapıları Resmi Kanunu", muhtelif kanunlarda yer alan "rıhtım resmi" ifadesi de "ulaştırma altyapıları resmi" olarak değiştirilmiştir.
Madde 2 - (26.1.1967 tarih ve 827 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup. yerine işlenmiştir.)
 
İKİNCİ BÖLÜM
5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler
Madde 3 - (3.6.1949 tarih ve 5422 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
 
Madde 4 - (3.6.1949 tarih ve 5422 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
 
Madde 5 - (3.6.1949 tarih ve 5422 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
 
Madde 6 - (3.6.1949 tarih ve 5422 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
 
Madde 7 - (3.6.1949 tarih ve 5422 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler
Madde 8 - (31.12.1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun 41 ve 94 üncü maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
 
Madde 9 - (31.12.1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun 41 ve 94 üncü maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklik
Madde 10 - (25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun Geçici 5 inci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler
Madde 11 - (7.11.1984 tarihli ve 3074 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 12 - (7.11.1984 tarihli ve 3074 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 13 - (7.11.1984 tarihli ve 3074 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 14 - (7.11.1984 tarihli ve 3074 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
7102
ALTINCI BÖLÜM
79 Sayılı Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanunda Yapılan Değişiklik
Madde 15 - (10.9.1960 tarih ve 79 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
 
YEDİNCİ BÖLÜM
Kaldırılan Kanun Hükümleri
Madde 16 - (2.3.1984 tarih ve 2985 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin; 7.11.1985 tarih ve 3238 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fikrasının (g) bendi ile 13 üncü maddesinin 3 numaralı fıkrasının; 29.5.1986 tarih ve 3294 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin; 7.11.1984 tarih ve 3074 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesinin yürürlükten kaldırılması ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Geçici Madde 1 -
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 1615 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine göre henüz fiili ithali yapılmamış eşyaların ulaştırma altyapıları resmi yeni hükümlere göre alınır.
Geçici Madde 2 -
Kamu menfaatine yararlı dernekler ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların iktisadi işletmelerinin, bu Kanunun yayımı tarihine kadar adlarına tarh ve tebliğ edilmiş olduğu halde (uzlaşmaya varılmış olanlar hariç) henüz ödenmemiş vergi asıllarını % 10 fazlasıyla ve ihtilaf yaratmamak, yaratılmış ihtilaftan vazgeçmek kaydıyla bu Kanunun yürürlük tarihini izleyen aybaşından itibaren aylık eşit taksitlerle ve iki yıl içinde ödemeleri halinde, Ödenen bu vergilere isabet eden gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezaları ile 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesi uyarınca amme alacağının vergi aslına dönüşen kısmının tahsilinden vazgeçilir. 
 
Birinci fıkrada belirtilen işletmelerin, bu Kanunun yayımı tarihinden önceki dönemlerle ilgili olarak adlarına daha sonra tarh edilecek olan vergi asıllarını % 10 fazlasıyla ihtilaf yaratmamak kaydıyla tebliğ tarihini izleyen aybaşından itibaren aylık eşit taksitlerle ve iki yıl içinde ödemeleri halinde, ödenen bu vergilere isabet eden gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının tahsilinden vazgeçilir. 
 
Yukarıdaki hükümlerden faydalanarak taksitlerini ödemekte olan mükelleflerin herhangi bir taksidi zamanında ödememeleri halinde, ödenmeyen miktarlar bu maddeye göre belirlenen vade tarihi esas alınarak 6183 sayılı Kanuna göre gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. 
 
Bu maddenin uygulanmasına ait usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir.
Yürürlük
Madde 17 -
Bu Kanunun;

a) 3, 5 ve 8 inci maddeleri, 1.1.1989 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 11, 12, 13 ve 14 üncü maddeleri, yayımını takip eden aybaşında,

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

Yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 18 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  3571 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  3571 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (9)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (6)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul