(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sistemimizde, aşağıdaki metne işlendiği görünen en son değişiklik: 5809 sayılı ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU (RG: 10.11.2008)
7759
TELGRAF VE TELEFON KANUNU, ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN, TELSİZ KANUNU VE POSTA, TELGRAF VE TELEFON İDARESİNİN BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI HAKKINDA KANUN İLE GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Madde 1 - Bilgi Butonu (4/2/1924 tarih ve406 sayılı Kanun ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 2 - Bilgi Butonu (4/2/1924 tarih ve406 sayılı Kanun ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 3 - Bilgi Butonu (4/2/1924 tarih ve406 sayılı Kanun ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 4 - Bilgi Butonu (4/2/1924 tarih ve406 sayılı Kanun ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 5 - (4/2/1924 tarih ve406 sayılı Kanun ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 6 - Bilgi Butonu (4/2/1924 tarih ve406 sayılı Kanun ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 7 - Bilgi Butonu (4/2/1924 tarih ve406 sayılı Kanun ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 8 - (4/2/1924 tarih ve406 sayılı Kanun ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 9 - (4/2/1924 tarih ve406 sayılı Kanun ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 10 - (4/2/1924 tarih ve406 sayılı Kanun ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 11 - (4/2/1924 tarih ve406 sayılı Kanun ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 12 - Bilgi Butonu (4/2/1924 tarih ve406 sayılı Kanun ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 13 - Bilgi Butonu (4/2/1924 tarih ve406 sayılı Kanun ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 14 - Bilgi Butonu (5/4/1983 tarih ve2813 sayılı Kanun ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 15 - (5/4/1983 tarih ve2813 sayılı Kanun ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 16 - Bilgi Butonu (5/4/1983 tarih ve2813 sayılı Kanun ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 17 - (5/4/1983 tarih ve2813 sayılı Kanun ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 18 - (5/4/1983 tarih ve2813 sayılı Kanun ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 19 - (9/4/1987 tarih ve3348 sayılı Kanun ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 20 - (9/4/1987 tarih ve3348 sayılı Kanun ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 21 - (9/4/1987 tarih ve3348 sayılı Kanun ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 22 - (9/4/1987 tarih ve3348 sayılı Kanun ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 23 -
12.6.1936 tarihli ve3054 sayılı İstanbul Telefon Tesisatının Tesellüm ve İşletme Muamelelerine Dair Kanun, 24.6.1938 tarihli ve3488 sayılı İzmir Telefon Tesisatının Tesellüm ve İşletme Muamelelerine Dair Kanun ve 7 Kanunisani 1929 tarihli ve1379 sayılı Ankara'dan Gayri Şehir ve Kasabalardaki Telefonlar Hakkında Kanun,29 Rebiülevvel 1331 tarihli Teatii Muhaberata Hadim Hususi Elektrik Hututu Hakkında Kanunu Muvakkat ve bunların ek ve tadilleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında bulunan telekomünikasyon hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli tarife ile yararlanılmasına dair hükümler yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 24 -
4.2.1924 tarihli ve406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu ile değişikliklerinde ve diğer mevzuatta geçen "T.C.Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü (P.İ.)" ibareleri "T.C.Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT)" olarak değiştirilmiştir.
Madde 25 - (22.12.1941 tarihli ve4157 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
 
Madde 26 - Bilgi Butonu5809(2008) (Mülga: 5/11/2008-5809/66 md. )
 
Geçici Madde 1 - Bilgi Butonu5809(2008) (Mülga: 5/11/2008-5809/66 md. )
 
Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için, 29/1/2000 tarihli ve 23948 sayılı Resmi Gazete’ye, söz konusu kadrolar ile ilgili değişiklikler için bu Kanunun sonundaki Cetvele bakınız.
7760
Geçici Madde 2 -
Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce, 5.4.1983 tarihli ve2813 sayılı Telsiz Kanununun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde geçen ve Bakanlar Kurulunca belirlenmiş bulunan sözleşmeli personel, durumlarına uygun kadrolara sınav şartı aranmaksızın atanırlar. Sözleşmeli statüde çalışmış personelin bu süre içindeki hizmetleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesine göre öğrenim durumları itibariyle işe giriş derece ve kademelerinin üzerine her üç yılı için bir derece ve her bir yılı için bir kademe verilmek ve öğrenim durumları itibariyle emsallerini geçmemek üzere değerlendirilir.
Geçici Madde 3 - Bilgi Butonu
Türk Telekomünikasyon A.Ş." 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ekindeki "B- Kamu İktisadi Kuruluşları (KİK)" bölümünde yer alan kuruluşlar listesinden çıkarılmıştır.
Geçici Madde 4 - Bilgi Butonu
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk Telekom'da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak kadrolu veya sözleşmeli personel statüsünde çlışmakta olanlardan isteyenler iş mevzuatına tabi personel statüsüne geçirilir. İş mevzuatına tabi personel statüsüne geçmek istemeyenlerin mevcut statü, sosyal ve özlük haklarıyla istihdamlarına devam olunur.

Bu kadro ve pozisyonlarda 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde değişiklik yapılabilir. Kendi istekleri ile iş mevzuatına tabi personel statüsüne geçenler ile emeklilik, istifa, ölüm ve benzeri sebeplerle boşalan kadro ve pozisyonlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

Bu kadro ve pozisyonlarda bulunanlar istekleri halinde 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22 nci maddesi çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilir. 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca Özelleştirme İdaresi tarafından yapılması gereken ödemeler bu madde kapsamındaki personel bakımından Türk Telekom tarafından yapılır.
Geçici Madde 5 - Bilgi Butonu5809(2008) (Mülga: 5/11/2008-5809/66 md. )
 
Geçici Madde 6 - Bilgi Butonu5809(2008) (Mülga: 5/11/2008-5809/66 md. )
 
Geçici Madde 7 - Bilgi Butonu5809(2008) (Mülga: 5/11/2008-5809/66 md. )
 
Geçici Madde 8 - Bilgi Butonu5809(2008) (Mülga: 5/11/2008-5809/66 md. )
 
Madde 27 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 28 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
7761
4502 SAYILI KANUN İLE İHDAS EDİLEN KADROLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİ İZLEME CETVELİ

7762
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   4502 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

                                              

  Değiştiren  Kanun                            4502 Sayılı Kanunun değişen maddeleri                     Yürürlüğe giriş tarihi

       5809                                      26, Geçici Madde 1, 5, 6, 7 ve 8                                  10/11/2008

  
  
  4502 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4502 nolu kanunun Kanun Tasarısının Metni
  Kanun Teklifi Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4502 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni - Kurum : Bakanlar Kurulunun Yürüteceği Kanunlar Konu : Genel Kadro ve Usulü ;Posta ;Telgraf ve Telefon ;Telsiz;Türk Telekom ;Ulaştırma Bakanlığı (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  4502 nolu kanunun TBMM Bilgileri
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4502 nolu kanunun TBMM'ce kabul edilen metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (5)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (5)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (57)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul