En son güncellemeler 7 Mayıs 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Not : Görüntülemekte olduğunuz sayfa Resmi Gazete sayfasıdır. Bu sayfada göreceğiniz bir mevzuat metni, mevzuatın yayını sonrası yapılmış olabilecek mevzuat değişikliklerini göstermemektedir. Mevzuatla ilgili daha ayrıntılı bilgi için, mevzuatın kendi sayfasına bakınız.

18 Mart 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28945

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2014/5968

8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 27/1/2014 tarihli ve 161 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/2/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                              B. ATALAY                                             E. İŞLER

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                         Başbakan Yardımcısı

                   B. BOZDAĞ                                                     A. İSLAM                                                  V. EROĞLU                                               F. IŞIK

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                Avrupa Birliği Bakanı V.         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                      F. ÇELİK                                                     İ. GÜLLÜCE                                                C. YILMAZ                                         N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                            Dışişleri Bakanı V.                                Ekonomi Bakanı

                     T. YILDIZ                                                      A. Ç. KILIÇ                                                 M. M. EKER                                           H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                       E. ALA                                                        C. YILMAZ                                                   Ö. ÇELİK                                             M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                            Maliye Bakanı

                                             N. AVCI                                                          İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

                                  Millî Eğitim Bakanı                                    Millî Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                        M. MÜEZZİNOĞLU                                                           L. ELVAN

                                                               Sağlık Bakanı                                  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

10/2/2014 TARİHLİ VE 2014/5968 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karara aşağıdaki madde eklenmiş ve Kararın diğer madde numaraları teselsül ettirilmiştir.

MADDE 57- Kamu kurum ve kuruluşlarının 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu, 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 29/4/1969 tarihli ve 1164 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun ve 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderdikleri plan teklifleri ile kaynak geliştirme ve gelir getirici nitelikte olmayan kamusal hizmetlere yönelik her tür ve ölçekteki diğer plan tekliflerinden adı geçen Bakanlıkça uygun görülerek onaylanan planların plan inceleme ve işlem hizmeti ve aynı kapsamdaki kıyı kenar çizgisi, arazi ve parselasyon planı, ifraz, tevhid, yola terk, ihdas, cins değişikliği ve benzeri arsa düzenlemesi hizmetleri, halihazır harita hizmetleri, proje inceleme, imar durum belgesi hazırlama, yol ve kanal kotu tutanağı hazırlama, yapı ruhsat ve yapı kullanma izni, enerji kimlik belgesi düzenleme hizmetleri ile arşivinde bulunan tapu kaydı, halihazır, ortofoto, aplikasyon, plan örneği, dijital ortamda veri transferi ve her türlü veri temini, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki başvurulara istinaden yapılmış ve bedeli henüz tahsil edilmemiş iş ve işlemler için de yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır.

MADDE 2 Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul