En son güncellemeler 14 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
473
GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ TEŞKİLATININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Amaç
Madde 1 - KHK 703(2018), KHK 649(2011), 5670(2007), 5254(2004)
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamına giren yörelerin süratle kalkındırılması, yatırımların gerçekleştirilmesi için plan, altyapı, ruhsat, konut, sanayi, maden, tarım, enerji, ulaştırma ve diğer hizmetleri yapmak veya yaptırmak,yöre halkının eğitim düzeyini yükseltmek için gerekli tedbiri almak veya aldırmak, kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlamak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı tüzel kişiliğe sahip ve 23 yıl süreli Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.(Ek cümle: 8/8/2011-KHK-649/56 md.) Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının görev süresini uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.((1)(3)(2)
Görev
Madde 2 - KHK 703(2018), KHK 649(2011), 5449(2006), 5254(2004)
Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının görevleri şunlardır;

a) Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Batman ve Kilis illerini içine alan GAP bölgesi için gerekli araştırma ve uygulama projelerini yapmak ve yaptırmak,(1)

b) Bölge içindeki faaliyetleri yönlendirmek, uygulamasını değerlendirmek ve takip etmek,

c) Bölgede uzun vadeli planlar ve yıllık programlar muvacehesinde süratle kalkınmayı sağlamak için tarım, madencilik, imalat sanayi, enerji, ulaştırma, haberleşme , inşaat, turizm gibi kamu hizmetleri, beşeri kaynaklar, sosyal ekonomi, bilim araştırma, geliştirme ve teknoloji, çevre ve şehircilik, bölge geliştirme ve kültür sektörlerinde yapılacak yatırımlar konusunda çalışmalarda bulunmak, çalışmaları yönlendirmek, koordinasyonu ve uygulamaların gerçekleşmesini sağlamak,

d) Bölgede sektörlerarası entegrasyonu sağlayacak şekilde bölge planlamasını gerçekleştirmek,

e) Bölgede kaynakların kullanılması, dış ekonomik ilişkiler, finansman dengesi, krediler, bankalar, fiyatlar ve sermaye piyasası konularında gerekli çalışmaları yapmak,
(1) 4/11/2004 tarihli ve 5254 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, 1 inci maddede geçen “onbeş yıl” ibaresi, “18 yıl”; 2 inci maddenin (a) bendinde geçen “Siirt ve Şanlıurfa” ibaresi, “Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Batman ve Kilis” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (2) 25/5/2007 tarihli ve 5670 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle bu maddede yer alan "hükmi şahsiyeti haiz ve 18 yıl" ibaresi "tüzel kişiliğe sahip ve 23 yıl" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (3) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 146 ncı maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Başbakanlığa” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına”, “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
474
f) (Değişik: 25/1/2006-5449/30 md.) Nazım ve uygulama imar plânlarını yapmak veya yaptırmak,
 
g) Yol, su, elektrik, kanalizasyon ile konut, sanayi ve ulaştırma hizmetlerini yürütmek,
 
h) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait her türlü bina ve tesislerin yapılmasında koordinasyonu sağlamak, 
 
ı) Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordine edilerek halkın tarımsal alan dahil her konuda eğitim düzeyinin yükseltilmesini ve her derecedeki eğitim kurumlarının açılmasını sağlamak,
 
i) (Ek: 25/1/2006-5449/30 md.; Değişik: 8/8/2011-KHK-649/56 md.) Bölge planlarının tamamlayıcılığını ve bütünlüğünü gözeterek, kalkınma ajanslarının ortak ve daha etkili çalışmalarına yardımcı olmak ve bu konularda görüş ve öneriler geliştirmek,
 
j) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca bu konuda verilecek diğer görevleri yapmaktır.(1)
Kuruluş
Madde 3 - KHK 649(2011), 5449(2006) (Mülga: 8/8/2011-KHK-649/56md.)
 
Yüksek Kurul ve Görevleri
Madde 4 - KHK 649(2011) (Mülga: 8/8/2011-KHK-649/56md.)
 
GAP İdaresi Başkanlığı(1)
Madde 5 - KHK 703(2018)
GAP İdaresi, bir Başkan, 2 başkan yardımcısı ile yeteri kadar personelden oluşur.
 
Başkan ve başkan yardımcıları hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesi hükümleri uygulanır (…)(1). 
Personel(2)
Madde 6 - KHK 703(2018), KHK 375(2011), KHK 666(2011), KHK 433(1991), KHK 418(1991)
(Birinci fıkra mülga: 9/4/1990 - KHK - 418/45 md.)(1)
       
(Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)(2)
       
Ayrıca, özel bilgi ve ihtisası gerektiren konularda kadro aranmaksızın ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın yerli ve yabancı elemanlar sözleşmeli olarak çalıştırılabilir. 
       
Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı ve her çeşit ödemeler Cumhurbaşkanlığınca tesbit edilir. Sözleşme ile çalıştırılacak personel, istekleri halinde T.C.Emekli Sandığı ile ilgilendirilir.(1)
     
Genel ve katma bütçeli daireler, iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile bunlara bağlı kuruluşlar ve müesseselerde çalışanlar, GAP İdaresi Başkanlığında sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler. Başkanlığın bu konudaki talepleri, ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle sonuçlandırılır. Bu personel ilgili kurumundan aylıksız izinli sayılır. İzinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam ettiği gibi,bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın süresinde yapılır.
       
Ayrıca, beşinci fıkrada belirtilen kurumlarda görevli personel; aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali, sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla geçici olarak GAP İdaresi Başkanlığında görevlendirilebilirler. (Son cümle mülga: 5/7/1991-KHK 433/16 md.)
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 146 ncı maddesiyle, 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde yer alan “Başbakanlıkça” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiş, 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve bunlar Başbakan tarafından atanır” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 666 sayılı KHK nin 1 inci maddesinde, bu maddenin birinci fıkrasının yürürlükten kaldırıldığı belirtilmişse de gerek madde gerekçeleri ve KHK’ nin incelenmesinden gerekse birinci fıkra 9/4/1990 tarihli ve 418 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırıldığından ikinci fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.
475
Sözleşme İle Araştırma, Etüt ve Proje Yaptırma
Madde 7 -
GAP İdaresi, planların yapılması, tatbikatı ve koordinasyonuyla ilgili olarak araştırma, etüd ve proje tetkiki gibi işleri, üniversite öğretim üye ve yardımcıları ile yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere sözleşme ile yaptırabilir.

Bu hususta Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.
Kadrolar
Madde 8 -
Ekli listelerde yeralan kadrolar ihdas edilerek190sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellere GAP İdaresi bölümü olarak eklenmiştir.
İdarenin gelirleri (1)(2)
Madde 9 - KHK 703(2018), 4314(1997)(Değişik: 11/12/1997-4314/1md.)
(Değişik: 11/12/1997-4314/1 md.) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile verilen görevlerin İdare tarafından yerine getirilmesi için yapılacak her türlü giderler aşağıdaki kaynaklardan karşılanır. 
       
a) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekler, 
       
b) Her türlü yardım, kredi, hibe ve bağışlar, 
      
c) Faiz, hizmet, kira gelirleri ile sair gelirler.
       
Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine Müsteşarlıkları temsilcileri ile koordine edilerek GAP İdaresi Başkanlığınca hazırlanacak bütçe, Cumhurbaşkanının onayı ile yürürlüğe girer. Bütçe ile öngörülen yatırım projeleri yıllık yatırım programlarının hazırlanması ile ilgili usul ve esaslara tabidir. 
       
İta amiri GAP İdaresi Başkanı'dır. Başkan bu yetkisini yardımcılarına devredebilir.
Araç, Gereç ve Bina(2)
Madde 10 - KHK 703(2018)
GAP İdaresi Başkanlığının her türlü araç, gereç, bina ve tesisleri İdarenin talebi ve ilgili Bakanın uygun görüşü üzerine, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile diğer ilgili kuruluşlarca sağlanır. 
Uygulanmayacak Hükümler
Madde 11 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yapılacak işlemlerde, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, 832 sayılı Sayıştay Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.
GAP İdaresinin Denetimi
Madde 12 -
GAP İdaresinin denetimi 20/10/1963 tarihli ve 72 sayılı Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına tabidir.
Çeşitli Hükümler(3)
Madde 13 - KHK 649(2011), 5254(2004)
Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre ihdas edilmiş bulunan kadrolar 1 inci maddede belirtilen sürenin sonunda hiç bir işleme gerek kalmadan iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvelin ilgili bölümünden çıkarılır.
(1) Bu madde başlığı, 11/12/1997 tarih ve 4314 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 146 ncı maddesiyle, 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı”, ikinci fıkrasında yer alan “Başbakanının” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde, 10 uncu maddesinde yer alan “Başbakanlığın” ibaresi “ilgili Bakanın” şeklinde değiştirilmiştir. (3) 8/8/2011 tarihli ve 649 sayılı KHK’nin 57 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan, “23 yıl sonra” ibaresi “1 inci maddede belirtilen sürenin sonunda” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
476
Bu kadrolara atanmış olanlardan kadroları iptal edilenler durumlarına uygun kadrolara atanıncaya kadar eski kadrolarına ait her türlü hakları yeni bir kadroya atanıncaya kadar devam eder.(1)
Ek Madde 1 - 5670(2007) (Ek: 25/5/2007-5670/2md.)
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, milli savunma ve milli güvenliğe ilişkin hususlar saklı kalmak kaydıyla görevleri ile ilgili olarak gerekli gördüğü bilgileri bütün kamu kurum ve kuruluşlarından ve diğer gerçek ve tüzel kişilerden doğrudan istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenen bütün kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler bu bilgileri zamanında vermekle yükümlüdür.

Bu şekilde elde edilen bilgilerden ticari sır niteliğinde olanların gizliliğine uyulur.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, GAP ile ilgili her konuda bilgi toplamada, planların hazırlanmasında ve uygulamanın izlenmesinde, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile yakın işbirliği içinde bulunur.
Madde 14 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 15 -
Bu Kanun Hükmünde Kararnameyi Bakanlar Kurulu yürütür.
27/10/1989 TARİH VE 388 SAYILI KHK'YE İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER
1. 11/12/1997 TARİH VE4314SAYILI KANUNUN GEÇİCİ MADDELERİ:
Geçici Madde 1 - 4314(1997)
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde ek bütçe yapılır.
Geçici Madde 2 - 4314(1997)
GAP İdaresine 1997 ve 1998 yılları bütçeleri için Kamu Ortaklığı Fonundan ayrılan miktarlar, bu İdarenin bütçesine ayrıca maledilir.
(1) Bu maddede geçen “15 yıl” ibaresi, 4/11/2004 tarihli ve5254 sayılı Kanunun 1inci maddesiyle “18 yıl” olarak değiştirilmiş, daha sonra 25/5/2007 tarihli ve5670 sayılı Kanunun 2nci maddesiyle de “18 yıl” ibaresi, “23 yıl” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
476-1/495
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  388 SAYILI KHK'YE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

  Değiştiren                                                                                                            Yürürlüğe

  Kanun/KHK                    388 sayılı KHK’nın değiştirilen maddeleri                  giriş tarihi

  ________ ___________________________________________________ __________

  KHK/418          45 inci maddesi                                                                                           1/1/1991

  KHK/433          a) 1 ve 3 üncü maddeleri                                                                             1/1/1992

                           b) 11 inci maddesiyle değiştirilen 375 sayılı Kanun Hükmünde

                           Kararnamenin 1 inci maddesinin (B) fıkrasının 1 ve 2 nci bent-

                           leri hükümleri;

                           1. 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu hükümlerine tabi

                            olanlar, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi olan

                           personelden profesör, doçent ve yardımcı doçent unvanına sahip

                           olanlar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa

                           ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa tabi olanlarla 657

                           sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelden; kadroları

                           Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil olanlar ve Milli İstihbarat

                           Teşkilatı personeli için                                                                             15/8/1991

                           2. 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu kapsamına

                           giren personelden öğretim üyeleri dışında kalan öğretim ele-

                           manları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi perso-

                           nelden; kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hiz-

                           metleri sınıfına dahil olanlar ve Genel İdare Hizmetleri sınıfı-

                           na dahil olup da anılan Kanunun 36 ncı maddesinin

                           "Ortak Hükümler" bölümünün (A) bendinin 11 inci fıkrasında

                           sayılan unvanlarda bulunanlar, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı,

                           Genel Müdür, Bakanlık ve Bakanlıklarda Kurul Başkanları, Ge-

                           nel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanlığı ile Bağlı Kuruluş

                           Başkan ve Başkan Yardımcılığı ile Defterdar, Başkan, Müdür ve

                           Saymanlık görevlerinde bulunanlar için                                                     15/1/1992

                           3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelden kad-

                           roları Mülki İdare Amirliği Hizmetleri, Teknik Hizmetler,

                           Eğitim ve Öğretim Hizmetleri ve Avukatlık Hizmetleri sınıfla-

                           rına ait bulunan personel için                                                                    15/7/1992

                           4. Kapsama dahil diğer personel için                                                         15/1/1993

                           c) Diğer maddeleri                                                                    15/7/1991 tarihinden

                                                                                                               geçerli olmak üzere 8/7/1991

   

  4314                                                      –                                                                       14/12/1997

   

  5254                                                      1, 2 ve 13                                           6/11/2004 tarihinden

                 geçerli olmak üzere 11/11/2004

  5449                                                      2 ve 3                                                                    8/2/2006

  5670                                                      1, 13 ve Ek Madde 1                                             1/6/2007

  KHK/649                                                1, 2, 3, 4, 13                                                          17/8/2011

  KHK/666                                                6                                                                           14/1/2012 tarihinden

                                                                                                                                 geçerli olmak üzere 2/11/2011

   


  476-2/496

   

   

  388 SAYILI KHK'YE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

  ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  388 sayılı KHK'ye değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  KHK/703

  1,2,5,6,9,10

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

   

   

   

  
  
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (10)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (7)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul