Metinsel Değişiklikler
An. M. K. 2012/205 (2013) md: Geçici 4. KHK 375 (2011) md: Geçici 4. KHK 666 (2011) md: Geçici 4. 5538 (2007) md: Geçici 4.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
8917
ÖZEL GELİR VE ÖZEL ÖDENEKLERİN DÜZENLENMESİ İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Madde 1 - (6.6.1985 tarihli ve3218 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 2 - (28.5.1970 tarihli ve1264 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 3 - (28.3.2002 tarihli ve4749 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 4 - (8.6.1949 tarihli ve5434 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 5 - (4.11.1981 tarihli ve2547 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 6 - (13.12.1983 tarihli ve181 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 7 - (23.2.1995 tarihli ve4077 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 8 - (13.4.1994 tarihli ve3984 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 9 - (23.1.1986 tarihli ve3257 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 10 - (25.2.1998 tarihli ve4342 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 11 - (4.12.1984 tarihli ve3096 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 12 - (13.10.1983 tarihli ve2918 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 13 - (21.6.1927 tarihli ve1111 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 14 - (6.8.1997 tarihli ve4301 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 15 - (12.4.2001 tarihli ve4645 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 16 - (10.7.1953 tarihli ve6136 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 17 - (5.12.1951 tarihli ve5846 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 18 - (6.6.2002 tarihli ve4760 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.
Madde 19 - (9.6.1958 tarihli ve7126 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 20 - (15.5.1959 tarihli ve7269 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 21 - (10.8.1993 tarihli ve491 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 22 - (27.10.1999 tarihli ve4458 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 23 - (9.1.1985 tarihli ve3146 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 24 - (13.10.1983 tarihli ve2919 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
8918-8922
Madde 25 -
Karayolları, Köy Hizmetleri ve Devlet Su İşleri Genel müdürlükleri; genel ve katma bütçeli kuruluşlar hariç diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden gelen hizmet taleplerini kendi imkânları nispetinde, yapılacak sözleşmeler çerçevesinde ve bedeli mukabilinde yerine getirmeye yetkilidirler. Bu amaçla yatırılacak paralar, bir yandan adı geçen kuruluş bütçelerinin (B) işaretli cetveline gelir, diğer yandan (A) işaretli cetvelde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolunur. Bu özel tertiplerdeki ödeneklerden önceki yılda harcanmayan kısımları carî yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. İşin gerektirdiği hallerde ve yaptırılacak iş bedelinin saymanlık hesaplarına intikal etmesi halinde gelir ve ödenek kaydı işlemini beklemeksizin (A) işaretli cetvelin ilgili proje ödeneklerinden gerekli harcama yapılabilir. Yapılan harcama tutarı kadar ödeneği, özel tertipten önceden harcama yapılan tertibe aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 3.7.1968 tarihli ve 1053 sayılı Kanun gereğince yürütülen içme suyu tesisleri ile ilgili olarak kendi usullerine göre borçlandırılan bedeller, taksitlerinin ilgili belediyeler ile su ve kanalizasyon idarelerince süresinde ödenmemesi halinde, ödenmeyen taksitler 2.2.1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanun, 27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Kanun ve 20.11.1981 tarihli ve 2560 sayılı Kanun uyarınca belediyeler ile su ve kanalizasyon idarelerine ayrılan paylardan kesilerek Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ödenir.
Genel Müdürlüğe ödenen bu bedeller aynı mahiyetteki içme suyu tesislerinin yapımı, bakım ve onarımı ile bunlarla ilgili ihtiyaç duyulan arazilerin elde edilmesinde kullanılmak üzere Maliye Bakanlığınca yılı içerisinde bir yandan Genel Müdürlüğün bütçesinin (B) işaretli cetvelinde açılacak tertibe özel gelir, diğer yandan (A) işaretli cetvelde açılacak tertibe özel ödenek kaydolunur. Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilmeyen kısmı ertesi yıl bütçesinin ilgili tertiplerine devren gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
Madde 26 -
Konvertibl olmayan konsolosluk gelirlerinden transferi mümkün olmayan ve bir önceki yıl sonu itibarıyla kullanılmayan miktarları, Dışişleri Bakanlığı bütçesinde açılacak özel bir tertibe, bu Bakanlığın ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımlarında kullanılmak üzere, yılı bütçesine gelir ve ödenek kaydetmeye ve yılı içinde kullanılmayan miktarı ertesi yıla devren ödenek kaydetmeye, yapılacak harcamaların usul ve esaslarını Dışişleri Bakanı ile müştereken tespit etmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
Madde 27 -
İrtifak hakkı verilen özel iskelelerden alınan nispî kira bedelleri bütçeye gelir kaydedilir.

Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü tarafından, genel ve katma bütçeli kuruluşlar hariç diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler adına yapılacak deniz dibi taramaları, hidrolik merkezde yapılan hidrolik ve bilgisayar modelleri, Araştırma Dairesince yapılacak her türlü deney ve araştırma, proje ve şartname onaylanması için alınacak bedeller bütçeye gelir kaydedilir.
Madde 28 -
Bu Kanunun 25 ve 26 nci maddeleri ile 22.4.1925 tarihli ve 657 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi hükümlerine dayanılarak kaydedilecek özel gelir ve özel ödenek uygulamaları hariç; 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı Cetvelde sayılan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait özel gelir ve özel ödenek uygulamaları aynı Kanunun 39 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde yürütülür.
8923
Madde 29 -
Bu Kanun gereğince bütçeye gelir kaydedilecek tutarların tahsiline ilişkin usul ve esaslarla, ilgili kurum bütçelerine konulacak ödeneklerin kullanımı ve muhasebeleştirilmesine ilişkin usul ve esasları gerektiğinde ilgili bakanlarla birlikte belirlemeye ve diğer her türlü işlemi yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
Madde 30 -
Yılı bütçe kanunları ile diğer kanun hükümleri uyarınca özel gelir veya devren özel gelir kaydedilen miktarları gerektiğinde iptal etmeye ve bütçe geliri olarak kaydetmeye, özel ödenek veya devren özel ödenek olarak bütçede yer alan ve kaydedilen miktarları gerektiğinde iptal etmeye ve buna ilişkin her türlü işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
Madde 31 -
1) 21.12.1959 tarihli ve7397 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları,

2) 13.10.1988 tarihli ve3480 sayılı Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddeleri,

3) 13.12.1983 tarihli ve181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 9 uncu maddesi,

4) 11.2.1950 tarihli ve5539 sayılı Kanunun 20 nci maddesi,

5) 30.6.1934 tarihli ve2548 sayılı Kanunun 5 inci ve 6 ncı maddeleri,

6) 29.3.1984 tarihli ve2992 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi,

7) 19.11.2003 tarihli ve5003 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile geçici 2 nci maddesi,

8) 6.8.1997 tarihli ve4301 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin beşinci fıkrası,

9) 10.7.1953 tarihli ve6136 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası,

10) 6.6.2002 tarihli ve4760 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b), (c) ve (d) bentleri ile (3) numaralı fıkrası, 

11) 9.1.1985 tarihli ve3146 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin altıncı fıkrası ile son fıkrasının birinci cümlesi,

Yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1 -
21.2.2002 tarihli ve 4629 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (A) fıkrasının (c) bendi ile (C) fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerine dayanılarak kurum bütçelerine özel ödenek kaydedilen gelirlerden;

a) Mülga Yatırımları Teşvik Fonu gelirleri,

b) Mülga Gelir İdaresini Geliştirme Fonu gelirleri,

c) Mülga Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri Geliştirme ve Destekleme Fonu gelirleri,

d) Mülga Ölçü ve Ayar Hizmetleri Fonu gelirleri,

e) Mülga Turizmi Teşvik Fonu gelirleri,

f) Mülga Özel İskân Fonu gelirleri,

g) Mülga Tarımsal Kooperatiflerin Yatırım Faaliyetlerine Yapılacak Devlet Yardımları Fonu gelirleri,

h) Mülga Madencilik Fonu gelirleri,

ı) Mülga Ağaçlandırma Fonu gelirleri,

i) Mülga Orman Köylülerini Kalkındırma Fonu gelirleri,

j) Mülga Millî Parklar Fonu gelirleri,

k) Mülga Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Temizlenmesi Fonu gelirleri,

l) Mülga Trafik Hizmetlerini Geliştirme Fonu gelirleri,
8924
m) Mülga Federasyonlar Fonu gelirleri,

n) Mülga Kooperatifleri Tanıtma ve Eğitim Fonu gelirleri,

Bütçe geliri olarak kaydedilir.
Geçici Madde 2 -
10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı Cetvelde sayılan özel bütçe kapsamındaki idarelerin ilgili mevzuatında gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar, devam eden özel gelir ve özel ödenek uygulamaları 2005 yılında da 2004 yılında olduğu gibi uygulanmaya devam olunur.(1)
Geçici Madde 3 -
31.12.2005 tarihine kadar;

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesine ekli (B) işaretli cetvelin "Futbol Müsabakaları Müşterek Bahis Hâsılatından Elde Edilecek Gelir" koduna kayıtlı kaynaktan sağlanacak gelir fazlalarını, sportif hizmetler ve spor tesislerinin yapım, bakım ve büyük onarımlarında kullanılmak üzere Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesine bir yandan özel gelir, diğer yandan açılacak özel tertibe ödenek kaydetmeye,

Çeşitli kurum ve kuruluşlar ile şahıslar tarafından Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı spor federasyonları ile dairelere yapılan nakdî yardım ve bağışlarla kendi faaliyet ve hizmetlerinden sağladıkları gelirleri, Genel Müdürlük onayı ile federasyonların ve dairelerin gençlik ve sportif hizmetleri ile mal ve hizmet alımlarında kullanılmak üzere Genel Müdürlük bütçesine bir yandan özel gelir, diğer yandan açılacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye,
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan ve spor amacıyla ayrılmış taşınmaz malların; satışından, mülkiyetin gayri aynî hak tesisinden ve kiralanmasından elde edilen gelirlerini, sportif hizmetler ve spor tesislerinin yapım, bakım ve büyük onarım giderlerinde kullanılmak üzere Genel Müdürlük bütçesine bir yandan özel gelir, diğer yandan açılacak özel tertibe ödenek kaydetmeye,

Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilemeyen kısmı ertesi yıl bütçesinin ilgili tertiplerine devren gelir ve ödenek kaydolunur.
Geçici Madde 4 - An. M. K. 2012/205(2013), KHK 375(2011), KHK 666(2011), 5538(2007) (Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)(1)
 
Geçici Madde 5 -
31.12.2005 tarihine kadar; Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinin (B) işaretli Cetvelinde yıl içinde meydana gelebilecek gelir fazlalarını bir yandan özel gelir, diğer yandan mevcut veya yeni açılacak özel tertibe ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Yatırım harcamaları, yılı yatırım programı ile ilişkilendirilir. Bu ödeneklerin yılı içinde harcanmayan kısmı ertesi yıl bütçesinin ilgili tertibine devren gelir ve ödenek kaydolunur.
Geçici Madde 6 -
31.12.2005 tarihine kadar; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan ihtiyaç fazlası olanların satışı veya kiralanmasından elde edilen gelirler Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bütçesinin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilir.
Madde 32 -
Bu Kanunun;

1) 23 üncü maddesi 15.7.2004 tarihinde,

2) Diğer maddeleri 1.1.2005 tarihinde,

Yürürlüğe girer.
Madde 33 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
(1) 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK ile bu maddede yapılan düzenlemeler; 10/10/2013 tarihli ve 28791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve E.: 2011/139, K.: 2012/205 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.
8925
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  Değiştiren Kanunun/ İptal Eden Anayasa Mahkemesinin Kararının  Numarası

   

  5217 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş  Tarihi

  5538

  GEÇİCİ MADDE 4

  1/1/2007

   

  KHK/666

  GEÇİCİ MADDE 4

  31/12/2011 tarihinden   geçerli olmak üzere 2/11/2011 tarihinde

  Anayasa Mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve  E.: 2011/139, K.: 2012/205 sayılı Kararı

  GEÇİCİ MADDE 4

   

   

  10/10/2013

   

  
  
  5217 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5217 nolu kanunun Kanun Tasarısının Metni
  Kanun Teklifi Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5217 nolu kanunun Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  5217 nolu kanunun TBMM Bilgileri
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5217 nolu kanunun TBMM'ce kabul edilen metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler)
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (32)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (1)
  Söz Konusu Metnin Değinildiği Metin (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (2)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul