Metinsel Değişiklikler
KHK 702 (2018) md: 59. KHK 703 (2018) 7070 (2018) md: 48, 125. 7072 (2018) md: 122. 7068 (2018) md: 122. 7069 (2018) md: Ek 5. 7078 (2018) md: 36, 43, 80, 96, 152, 178, Ek 29. 7079 (2018) md: 4, Geçici 43, Geçici 44. ... >>
Eski Düzenleme
1108 (1927) - MAAŞ KANUNU ... >>
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
4179   DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3)    Kanun Numarası : 657  Kabul Tarihi : 14/7/1965  Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056  Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5  Cilt : 4 Sayfa : 3044    Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız  "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı"  Cilt:2   Sayfa: 805  ━━━  Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren  yönetmelikler için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre  düzenlenen nümerik fihristine bakınız.    KISIM - I  Genel Hükümler   BÖLÜM: 1  Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri   Kapsam:  Madde 1 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK-12/1 md.; Aynen kabul 15/5/1975 - 1897/1 md.)  Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İda- releri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanun- larla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan  memurlar hakkında uygulanır.  Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır.  ––––––––––––––––––  (1) a - 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu maddesi ile Kanunlarda  geçen "Devlet Personel Dairesi" ibaresi "Devlet Personel Başkanlığı" olarak değiştirilmiştir.  b - 29/11/1984 tarihli ve 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 55 inci maddesine göre; 657 sayılı  Kanun ile ek ve değişikliklerinde, 13/12/1960 gün ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine yapılan  atıflar 8/6/1984 gün ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddelerine yapılmış sayı- lır.  (2) Bu Kanunda, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu hükümlerine aykırılık bulunması  durumunda, 5302 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı, söz konusu Kanunun 70 inci maddesi ile hü- küm altına alınmıştır.  (3) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 84 üncü maddesiyle; bu Kanunda belediyenin sorumlu  ve yetkili kılındığı görev ve hizmetlerle sınırlı olarak, 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine aykırılık  bulunması durumunda mezkur kanun hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.   4180   (Değişik: 19/2/1980 - 2261/5 md.) Anayasa Mahkemesi üye ve yedek üyeleri ile raportör- leri; hakimlik ve savcılık mesleklerinde veya bu mesleklerden sayılan görevlerde bulunanlar, Danıştay ve Sayıştay meslek mansupları ve Sayıştay savcı ve yardımcıları, Üniversitelerin, İktisa- di ve Ticari İlimler Akademilerinin, Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademilerinin, Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinin, Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün öğretim üye ve yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyeleri, Genelkurmay Mehtaran Bölüğü Sanatkarları, Devlet Tiyatrosu ile Devlet Opera va Balesi ve Belediye Opera ve tiyatroları ile şehir ve belediye konservatuvar ve orkestralarının sanatkar memurları, uzman memurları, uygula- tıcı uzman memurları ve stajyerleri; Spor-Toto Teşkilatında çalışan personel; subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erler ile Emniyet Teşkilatı mensupları özel kanunları hükümlerine tabidir.(1)  Amaç: Madde 2 – (Değişik: 23/12/1972 - KHK-2/1 md.) Bu Kanun, Devlet memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmeleri- ni, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıklarını ve ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzenler.  (Mülga birinci cümle: 13/2/2011 - 6111/117 md.) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulur.(2)  Temel ilkeler: Madde 3 – Bu kanunun temel ilkeleri şunlardır: Sınıflandırma: A) (Değişik: 31/7/1970 - 1327/2 md.) Devlet kamu hizmetleri görevlerini ve bu görevler- de çalışan Devlet memurlarını görevlerin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayırmaktır.  Kariyer: B) Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına  uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamaktır. Liyakat: C) Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi,  görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygu- lanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır.  İstihdam şekilleri:  Madde 4 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK-12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.) Kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürü- lür. A) Memur: Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel  idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır.  Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır.     ––––––––––––––––––  (1) 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “uzman çavuş ve  uzman jandarmalar” ibaresi “uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erler” şeklinde de- ğiştirilmiş ve metne işlenmiştir.  (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu kararı ile” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.     4181   B) Sözleşmeli personel:(1)  Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Cumhurbaşkanınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde, ihdas edilen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.(6)  (Mülga ikinci paragraf: 4/4/2007 - 5620/4 md.) Ancak, yabancı uyrukluların; tarihi belge ve eski harflerle yazılmış arşiv kayıtlarını değerlendi- renlerin mütercimlerin; tercümanların; Millî Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin; dava adedinin azlığı nedeni ile kadrolu avukat istihdamının gerekli olmadığı yerlerde avukatlarını, (....)(2) kadrolu istihdamın mümkün olamadığı hallerde tabip veya uzman tabiplerin; Adli Tıp Müessesesi uzmanlarının; Devlet Konservatuvarları sanatçı öğretim üyelerinin; İstanbul Belediyesi Konservatuvarı sanatçılarının; bu Kanuna tâbi kamu idarelerinde ve dış kuruluşlarda belirli bazı hizmetlerde çalıştırıla- cak personelin de zorunlu hallerde sözleşme ile istihdamları caizdir.(3)(4)  (Ek paragraf: 4/4/2007 - 5620/4 md.) Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile is- tisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandır ı- lacak izinler, pozisyon unvan ve nitelikleri, sözleşme hükümlerine uyulmaması hallerindeki müeyyide- ler, sözleşme fesih halleri, pozisyonların iptali, istihdamına dair hususlar ile sözleşme esas ve usulleri Cumhurbaşkanınca belirlenir. (Ek cümle: 25/6/2009 - 5917/47 md.) Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.(5)(7)  ––––––––––––––––––  (1) Bu paragrafta yer alan “kurumun teklifi üzerine Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak Bakanlar Kurulunca geçici olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir. (36 ncı maddenin II - Teknik Hizmetler Sınıfında belirtilen görevlerde yukarıdaki fıkra uyarınca çalıştırılanlar için, işin geçici şartı aranmaz.)” ibaresi, 25/6/2009 tarihli ve 5917 sayılı Kanunun 47 nci maddesiyle “Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.” şeklinde değiştirilmiş ve metne iş- lenmiştir.  (2) Bu arada yer alan "...... bu Kanunun 196 ncı maddesi uyarınca tesbit edilen mahrumiyet yerlerinde" şeklindeki ibare 12/2/1982 tarih ve 2595 sayılı Kanunun 19-a maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.  (3) Bu fıkraya; 21/3/2006 tarihli ve 5473 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle; "tercümanların;" ibaresinden sonra gelmek üzere "Millî Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğre t- men istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin;" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.  (4) 4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle bu paragrafda yer alan “, Bakanlar Kurulunca tespit edilecek esas ve şartlarla” ibaresi madde metninden çıkarılmış, “Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı” ibaresi “bu Kanuna tâbi kamu idarelerinde” şeklinde değiştirilmiştir.  (5) 25/6/2009 tarihli ve 5917 sayılı Kanunun 47 nci maddesiyle; bu paragrafta yer a lan “ve bu hususlara ilişkin esas ve usuller Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır.” ibaresi “, pozisyon unvan ve nitelikleri, sözleşme fesih ha l- leri, pozisyonların iptali, istihdamına dair hususlar ile sözleşme esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.” şeklinde değiştirilmiş ve metne i ş- lenmiştir.  (6) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu paragrafta yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, “kurumun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığı- nın görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda” ibaresi “, ihdas edilen pozisyonlarda” şeklinde değiştirilmiştir.  (7) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu paragrafta yer alan “pozisyon unvan ve nitelikleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “sözleşme hükümlerine uyulmaması hallerinde- ki müeyyideler,” ibaresi eklenmiş, aynı paragrafta yer alan “Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.   4182   (Ek paragraf: 20/11/2017-KHK-696/17 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/17 md.) Bir yıl- dan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Cumhurbaşkanınca karar verilen görevlerde (…)(1) sözleşme ile çalıştırılanlar da bu fıkra kapsamında istihdam edilebilir.(1)  (Ek paragraf: 20/11/2017-KHK-696/17 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/17 md.) Özelleş- tirme uygulamaları sebebiyle iş akitleri kamu veya özel sektör işverenince feshedilen ve 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personel de bu fıkra kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edileceklerin sayısı, öğrenim durumlarına göre çalışma şartları ve bunlara ödenecek ücretler ile diğer hususlar Cumhurbaşkanınca belirlenir.(1)  (Ek fıkra: 5/7/1991 - KHK-433/1 md.; Mülga: 27/12/1991 - KHK-475/11 md.) C) (Mülga: 20/11/2017 - KHK-696/17 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/17 md.)  D) İşçiler: (Değişik birinci cümle: 4/4/2007 - 5620/4 md.) (A), (B) ve (C) fıkralarında belirtilenler dışın- da kalan ve ilgili mevzuatı gereğince tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmele- riyle çalıştırılan sürekli işçiler ile mevsimlik veya kampanya işlerinde ya da orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde ilgili mevzuatına göre geçici iş pozisyonlarında altı aydan az olmak üzere belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan geçici işçilerdir.Bunlar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz.  Dört istihdam şekli dışında personel çalıştırılamıyacağı: Madde 5 – (Değişik: 23/12/1972 - KHK-2/1 md.)  Bu Kanuna tabi kurumlar, dördüncü maddede yazılı dört istihdam şekli dışında personel çalışt ı- ramazlar.   BÖLÜM: 2 Ödevler ve Sorumluluklar   Sadakat:  Madde 6 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/1 md.)  Devlet  memurları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına sadakatla bağlı ka l- mak ve milletin hizmetinde Türkiye Cumhuriyeti  kanunlarını sadakatla uygulamak zorundadır- lar.Devlet memurları bu hususu "Asli Devlet Memurluğuna" atandıktan sonra en geç bir ay içinde kurumlarınca düzenlenecek merasimle yetkili amirlerin huzurunda yapacakları yeminle belirtirler ve özlük dosyalarına konulacak aşağıdaki "Yemin Belgesi" ni imzalayarak göreve başlarlar.  Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İnkılap ve İlkelerine, Anayasada ifadesi bulunan Türk Milliyetçiliğine sadakatla bağlı kalacağıma; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını milletin hizmetinde olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyip, koruyup bunları geliştirmek için çalışacağıma; insan hakla- rına ve Anayasanın temel ilkelerine dayanan milli, demokratik, laik, bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilerek, bunları davranış halinde göstereceğime namu- sum ve şerefim üzerine yemin ederim.  Tarafsızlık ve devlete bağlılık: Madde 7 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/2 md.)  Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin ya- rarını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şeki lde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar.     –––––––––––––––––– (1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle 4 üncü maddenin (B)  fıkrasının beşinci ve altıncı paragraflarında yer alan “Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulunca” ibareleri “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiş, beşinci  paragrafında yer alan “ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.     4182-1   Devlet memurları her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler.  Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve  bütünlüğünü bozan Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette  bulunamazlar. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya  derneğe katılamazlar, bunlara yardım edemezler,  Davranış ve işbirliği:  Madde 8 – Devlet memurları, resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduk- larını hizmet içindeki ve dışındaki davranışlariyle göstermek zorundadırlar.  Devlet memurlarının işbirliği içinde çalışmaları esastır.  Yurt dışında davranış:  Madde 9 – Devlet memurlarından sürekli veya geçici görevle veya yetişme, inceleme ve  araştırma için yabancı memleketlerde bulunanlar Devlet itibarını veya görev haysiyetini zedeleyi- ci fiil ve davranışlarda bulunamazlar.  Amir durumda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları: (1)  Madde 10 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/3 md.)  Devlet memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun ve diğer mev- zuatla belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetinde- ki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli sorumludur- lar.(1)  Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik yetkisini  kanun ve diğer mevzuatta belirtilen esaslar içinde kullanır.(1)  Amir, maiyetindeki memurlara kanunlara ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine aykırı  emir veremez ve maiyetindeki memurdan hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz,  hediyesini kabul edemez ve borç alamaz.(1)  Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları:  Madde 11 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/4 md.)  Devlet memurları kanun ve diğer mevzuatta belirtilen esaslara uymakla ve amirler tara- fından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden  amirlerine karşı sorumludurlar.(2)               ––––––––––––––––––  (1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu maddenin birinci  fıkrasında yer alan “, tüzük ve yönetmeliklerle” ibaresi “ve diğer mevzuatla” şeklinde ve ikinci fıkrasın- da yer alan “, tüzük ve yönetmeliklerde” ibaresi “ve diğer mevzuatta” şeklinde değiştirilmiş; üçüncü  fıkrasına “kanunlara” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine” ibaresi  eklenmiştir.  (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan “,  tüzük ve yönetmeliklerde” ibaresi “ve diğer mevzuatta” şeklinde değiştirilmiştir.   4183   Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde israr eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmağa mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir.(1)  Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorum- luluktan kurtulamaz.  Acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır.  Kişisel sorumluluk ve zarar: Madde 12 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/5 md.) Devlet memurları, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edi- len Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar.  Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır.  Zararların ödettirilmesinde bu konudaki genel hükümler uygulanır. Ancak fiilin meydana geldiği tarihte en alt derecenin birinci kademesinde bulunan memurun brüt aylığının yarısını geçmeyen zararlar, kabul etmesi halinde disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulu kararına göre ilgili memurca ödenir.  Kişilerin uğradıkları zararlar: Madde 13 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/6 md.) (Değişik birinci fıkra: 6/6/1990 - 3657/1 md.) Kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle il- gili olarak uğradıkları zararlardan dolayı bu görevleri yerine getiren personel aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dava açarlar. Ancak, Devlet dairelerine tevdi veya bu dairelerce tahsil veya muha- faza edilen para ve para hükmündeki değerli kağıtların ilgili personel tarafından zimmete geçiril- mesi halinde, zimmete geçirilen miktar, cezai takibat sonucu beklenmeden Hazine tarafından hak sahibine ödenir. Kurumun, genel hükümlere göre sorumlu personele rücu hakkı saklıdır.  (Ek: 26/3/2002 - 4748/3 md.) İşkence ya da zalimane, gayri insani veya haysiyet kırıcı muamele suçları nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince verilen kararlar sonucunda Devletçe ödenen tazminatlardan dolayı sorumlu personele rücu edilmesi hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.  12 nci maddeyle bu maddede belirtilen zararların nevi, miktarlarının tespiti, takibi, amirle- rin sorumlulukları ve yapılacak işlemlerle ilgili diğer hususlar Cumhurbaşkanınca düzenlenecek yönetmelikle belirlenir.(2)  Mal bildirimi: Madde 14 – Devlet memurları, kendileriyle, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına  ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarın- ca, mal bildirimi verirler.  Basına bilgi veya demeç verme: Madde 15 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/7 md.) Devlet Memurları, kamu görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve tele- vizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremezler. Bu konuda gerekli bilgi ancak bakanın yetkili kılacağı görevli illerde valiler veya yetkili kılacağı görevli tarafından verilebilir.  Askeri hizmet ile ilgili bilgiler özel kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin yetkili, kıldığı personel dışın da hiç bir kimse tarafından açıklanamaz.(3)  –––––––––––––––––– (1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan “tüzük”  ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan “Başba- kanlıkça” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir. (3) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan “kanun- ların” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin” ibaresi eklenmiştir.     4184   Resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkarılmaması ve iadesi: Madde 16 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/8 md.) Devlet memurları görevleri ile ilgili resmi belge araç ve gereçleri, yetki verilen mahaller  dışına çıkaramazlar, hususi işlerinde kullanamazlar. Devlet memurları görevleri icabı kendilerine teslim edilen resmi belge, araç ve gereçleri  görevleri sona erdiği zaman iade etmek zorundadırlar. Bu zorunluluk memurun mirasçılarına da şamildir.   BÖLÜM: 3 Genel Haklar   Uygulamayı isteme hakkı: Madde 17 – Devlet memurları, bu kanun ve diğer mevzuata göre tayin ve tesbit olunup  yürürlükte bulunan hükümlerin kendileri hakkında aynen uygulanmasını istemek hakkına sahiptir- ler.(1)  Güvenlik: Madde 18 – Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna son ve- rilmez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz. Emeklilik: Madde 19 – Devlet memurlarının, özel kanununda yazılı belirli şartlar içinde, emeklilik  hakları vardır. Çekilme: Madde 20 – Devlet memurları, bu kanunda belirtilen esaslara göre memurluktan çekilebi- lirler.  Müracaat, şikayet ve dava açma: Madde 21 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/9 md.) Devlet memurları kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat; amirleri  veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet ve dava açma hakkına sahiptirler.  Müracaat ve şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile şika- yet edilen amirler atlanarak yapılır.  Müracaat ve şikayetler incelenerek en kısa zamanda ilgiliye bildirilir. Müracaat ve şika- yetlerle ilgili esas ve usuller Cumhurbaşkanınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.(2)  Sendika kurma:  Madde 22 – (Mülga: 23/12/1972 - KHK-2/5 md.; Yeniden düzenleme: 12/6/1997 4275/1 md.)  Devlet memurları, Anayasada ve özel kanununda belirtilen hükümler uyarınca sendikalar ve üst kuruluşlar kurabilir ve bunlara üye olabilirler.  İzin Madde 23 – Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahip- tirler. Kovuşturma ve yargılama: Madde 24 – Devlet memurlarının görevleri ile ilgili veya görevleri sırasında işledikleri  suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması ve haklarında dava açılması özel hükümle- re tabidir. –––––––––––––––––– (1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan  “bu kanuna dayanılarak yayınlanan tüzük ve yönetmeliklere” ibaresi “diğer mevzuata” şeklinde değiştirilmiştir.  (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan  “Başbakanlıkça” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.   4185   İsnat ve iftiralara karşı koruma: Madde 25 – Devlet memurları hakkındaki ihbar ve şikayetler, garaz veya mücerret hakaret için, uy- durma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı ve soruşturma veya yargılamanın tabi olduğu kanuni işlem sonucunda  bu isnat sabit olmadığı takdirde, merkezde bu memurun en büyük amiri, illerde valiler, isnatta bulunanlar hakkında kamu davası açılmasını Cumhuriyet Savcılığından isterler.   BÖLÜM: 4 Yasaklar   Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı:  Madde 26 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/10 md.) (Mülga birinci fıkra: 13/2/2011 - 6111/117 md.) Devlet memurlarının kamu hizmetlerini aksatacak şekilde memurluktan kasıtlı olarak birlikte çekil- meleri veya görevlerine gelmemeleri veya görevlerine gelipte Devlet hizmetlerinin ve işlerinin yavaşlatılması veya aksatılması sonucunu doğuracak eylem ve hareketlerde bulunmaları yasaktır.  Grev yasağı: Madde 27 – Devlet memurlarının greve karar vermeleri, grev tertiplemeleri, ilan etmeleri, bu yolda  propaganda yapmaları yasaktır.  Devlet memurları, harhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılamaz, grevi destekliyemez veya teşvik edemezler.  Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı:(1)  Madde 28 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK-12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.) Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette  bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştirakle- rinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). (Ek cümle: 8/8/2011 - KHK-650/38 md.; İptal cümle:  Anayasa Mahkemesinin 18/7/2012 tarihli ve E.: 2011/113, K.: 2012/108 sayılı Kararı ile.; (…)(1) Yeniden düzenleme son cümle: 2/1/2014 - 6514/9 md.) Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında  bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz.   (Değişik ikinci fıkra: 8/8/2011 - KHK-650/38 md.; İptal ikinci fıkra: Anayasa Mahkemesinin 18/7/2012 tarihli ve E.: 2011/113 K.: 2012/108 sayılı Kararı ile(1) ; Yeniden düzenleme: 2/1/2014 - 6514/9 md.) Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek  kuruluşları ve kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.(2)  Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu du- rumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler, Hediye alma, menfaat sağlama yasağı: Madde 29 – Devlet memurlarının doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri ve görevleri  sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmeleri veya iş sahiplerinden borç para iste- meleri ve almaları yasaktır.  (Ek fıkra: 25/5/2004 - 5176/9 md.) Kamu Görevlileri Etik Kurulu, hediye alma yasağının kapsamını  belirlemeye ve en az genel müdür veya eşiti seviyedeki üst düzey kamu görevlilerince alınan hediyelerin listesini gerektiğinde her takvim yılı sonunda bu görevlilerden istemeye yetk ilidir.  Denetimindeki teşebbüsten menfaat sağlama yasağı:  Madde 30 – Devlet memurunun, denetimi altında bulunan veya kendi görevi veya mensup olduğu kurum ile ilgisi olan bir teşebbüsten, doğrudan doğruya veya aracı eliyle her ne ad altında olursa olsun bir menfaat sağlaması yasaktır.  Gizli bilgileri açıklama yasağı:  Madde 31 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/11 md.) Devlet memurlarının kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri görevlerinden ayrılmış bile olsalar, yet- kili bakanın yazılı izni olmadıkça açıklamaları yasaktır. –––––––––––––––––– (1) Sözkonusu İptal Kararı 1/1/2013 tarihinden başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girmiştir. (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan “kanun- la” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle” ibaresi eklenmiştir.     4186   KISIM - II  Sınıflandırma   Sınıf:  Madde 32 – (Mülga: 30/5/1974 - KHK-12/7 md.; Aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/7 md.)  Kadroların tespiti:  Madde 33 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK-12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)  Kadrosuz memur çalıştırılamaz.  (Değişik ikinci fıkra: 2/7/2018 - KHK-703/182 md.) Kadrolar, Cumhurbaşkanlığı  kararnamesinde gösterildiği şekilde düzenlenir.  (Mülga üçüncü fıkra: 2/7/2018 - KHK-703/182 md.)  (Mülga dördüncü fıkra: 2/7/2018 - KHK-703/182 md.)  Kadroların hazırlanması:  Madde 34 – (Mülga: 2/7/2018 - KHK-703/182 md.)  Kadro cetvelleri:  Madde 35 – (Mülga: 2/7/2018 - KHK-703/182 md.)  Tesis edilen sınıflar:  Madde 36 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK-12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)  Bu Kanuna tabi kurumlarda çalıştırılan memurların sınıfları aşağıda gösterilmiştir.  I - GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI:  Bu Kanunun kapsamına dahil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören  ve bu Kanunla tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar Genel İdare Hizmetleri sınıfını  teşkil eder.   4186-1   II - TEKNİK HİZMETLER SINIFI:(1)  Bu Kanunun kapsamına giren kurumlarda meslekleriyle ilgili görevleri fiilen ifa  eden ve meri hükümlere göre yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, jeolog, hidro- jeolog, hidrolog, jeofizikçi, fizikçi, kimyager, matematikçi, istatistikçi, yöneylemci (Hareket  araştırmacısı), matematiksel iktisatcı, ekonomici ve benzeri ile teknik öğretmen okulların- dan mezun olup da, öğretmenlik mesleği dışında teknik hizmetlerde çalışanlar, Mimarlık ve  Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek  Bölge Plancısı, 3437 ve 9/5/1969 tarih 1177 sayılı Kanunlara göre tütün eksperi yetiştirilenler ile  müskirat ve çay eksperleri, fen memuru, yüksek tekniker, tekniker teknisyen ve emsali teknik  unvanlara sahip olup, en az orta derecede mesleki tahsil görmüş bulunanlar, Teknik Hizmetler  sınıfını teşkil eder.(1)(2)  III - SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI:  Bu sınıf, sağlık hizmetlerinde (Hayvan sağlığı dahil) mesleki eğitim görerek yetişmiş olan  tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim gibi memurlar ile bu hizmet sahasında çalışan yüksek  öğrenim görmüş fizikoterapist, tıp teknoloğu, ebe, hemşire, sağlık memuru, sosyal hizmetler  mütehassısı, biyolog, pisikolog, diyetçi, sağlık muhendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ile ebe  ve hemşire, hemşire yardımcısı, (Fizik tedavi, laboratuvar, eczacı, diş anestezi, röntgen teknisyen- leri ve yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum sağlığı teknisyeni dahil) sağlık savaş memuru, hay- van sağlık memuru ve benzeri sağlık personelini kapsar.  (Ek paragraf: 10/7/2003-4924/11 md.) Bu sınıfa dahil personel tarafından yerine geti- rilmesi gereken hizmetler, lüzumu halinde bedeli döner sermaye gelirlerinden ödenmek kaydıyla,  Bakanlıkça tespit edilecek esas ve usullere göre hizmet satın alınması yoluyla gördürülebilir.  IV - EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI:  Bu sınıf, bu Kanun kapsamına giren kurumlarda eğitim ve öğretim vazifesiyle görevlendi- rilen öğretmenleri (…)(4) kapsar.(3)(4)  V - AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI:  Avukatlık hizmetleri sınıfı, Özel kanunlarına göre avukatlık ruhsatına sahip, baroya kayıt- lı ve kurumlarını yargı mercilerinde temsil yetkisini haiz olan memurları kapsar.  VI - DİN HİZMETLERİ SINIFI:  Din hizmetleri sınıfı, özel kanunlarına göre çeşitli derecelerde dini eğitim görmüş olan ve  dini görev yapan memurları kapsar.   ––––––––––––––––––  (1) Bu bentte yer alan ve daha sonra bent kapsamına alınan unvanlarla ilgili olarak Bakanlar Kurulunun  10/10/1983 tarihli ve 83/7198 sayılı Kararı ile 27/9/2010 tarihli ve 2010/1092 sayılı Kararına bakınız.  (2) 24/7/2013 tarihli ve 28717 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 24/6/2013 tarihli ve 2013/5002 sayılı  Bakanlar Kurulu Kararı ile programcı ve çözümleyici unvanlarının bu bent kapsamına alınması kararlaş- tırılmıştır.  (3) Bu bende, 3/4/1998 tarih ve 4359 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle "ilköğretim müfettişlerini ve yardım- cılarını" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.  (4) 4/6/2010 tarihli ve 5984 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle bu bölümde yer alan “ilköğretim müfettişleri- ni ve yardımcılarını” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.       4187   VII - EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI:(1)(3)  Bu sınıf, özel kanunlarına göre çarşı ve mahalle bekçisi, polis, komiser muavini, komiser,  başkomiser emniyet müfettişi, polis müfettişi, emniyet amiri ve emniyet müdürü ve emniyet  müdürü sıfatını kazanmış emniyet mensubu memurları kapsar.(2)  VIII - JANDARMA HİZMETLERİ SINIFI (Ek : 25/7/2016 – KHK-668/22 md.)(3)(4)  Bu sınıf Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarında bulunan subay, astsubay ve uzman  jandarmaları kapsar.  IX - SAHİL GÜVENLİK HİZMETLERİ SINIFI (Ek : 25/7/2016 – KHK-668/25 md.)(4)  Bu sınıf Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarında bulunan subay ve astsubayları kapsar.  X - YARDIMCI HİZMETLER SINIFI: (3)(4)  Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, mü- racaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma  işlerinde çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmak; ilaçlama yapmak veya yaptırmak veya  tedavi kurumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hizmetleri yap- mak veya kurumlarda koruma ve muhafaza hizmetleri gibi anahizmetlere yardımcı mahiyetteki  görevlerde her kurumun özel bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak üzere ihdasına lüzum  gördüğü yardımcı hizmetleri ifa ile görevli bulunanlardan 4 üncü maddenin (D) bendinde tanım- lananların dışında kalanları kapsar.(2)  (Ek: 28/3/1988 – KHK-318/1 md.) Bu sınıfa dahil personel tarafından yerine getirilmesi  gereken hizmetlerden hizmet yerlerinin ve tedavi kurumlarının temizlenmesi,tesisatın bakım ve  işletilmesi ve benzeri nitelikteki hizmetlerin üçüncü şahıslara ihale yoluyla gördürülmesi müm- kündür.  (Ek fıkra:18/5/1994 – KHK-527/1 md.; Mülga: 28/2/1995 - 4081/3 md.)  XI - MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ SINIFI:(3)(4)  Bu sınıf, valiler ve kaymakamlar ile bu sıfatları kazanmış olup İçişleri Bakanlığı merkez  ve iller kuruluşunda çalışanları ve maiyet memurlarını kapsar.  XII - MİLLİ İSTİHBARAT HİZMETLERİ SINIFI:(3)(4)  Bu sınıf, Milli İstihbarat Teşkilatı kadrolarında veya bu teşkilat emrinde çalıştırılanlardan  özel kanunlarında gösterilen veya Cumhurbaşkanınca tespit edilen görevleri ifa edenleri kapsar.(5)     ––––––––––––––––––  (1) 26/6/1984 tarihli ve 241 sayılı K.H.K.'nin 35 inci maddesine bakınız.  (2) 24/4/2008 tarihli ve 5757 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle; (VII) numaralı bende "özel kanunlarına  göre" ibaresinden sonra gelmek üzere "çarşı ve mahalle bekçisi" ibaresi eklenmiş ve (VIII) numaralı  bentte yer alan "kurumlarda, çarşı ve mahallelerde" ibaresi "kurumlarda" şeklinde değiştirilmiş ve metne  işlenmiştir.  (3) 25/7/2016 tarihli ve 668 sayılı KHK’nin 22 nci maddesiyle, bu maddenin “VII - EMNİYET HİZMETLERİ  SINIFI” başlıklı bendinden sonra gelmek üzere““VIII- JANDARMA HİZMETLERİ SINIFI” başlıklı  bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiş olup, daha sonra bu hüküm 8/11/2016 tarih- li ve 6755 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle kanunlaşmıştır.  (4) 25/7/2016 tarihli ve 668 sayılı KHK’nin 25 inci maddesiyle, bu maddenin “VIII- JANDARMA HİZMET- LERİ SINIFI” başlıklı bendinden sonra gelmek üzere“IX - SAHİL GÜVENLİK HİZMETLERİ SINIFI”  başlıklı bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiş olup, daha sonra bu hüküm  8/11/2016 tarihli ve 6755 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle kanunlaşmıştır.  (5) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu bentte yer alan  bendinde yer alan “Başbakanlıkça” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.   4188    ORTAK HÜKÜMLER   A) Sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademeleri aşa- ğıda gösterilmiştir.   Öğrenim durumu Giriş Yükselinebilecek  Derece Kademe Derece Kademe  İlkokulu bitirenler 15 1 7 Son  Ortaokulu bitirenler 14 2 5 Son  Ortaokul dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 14 3 5 Son  Ortaokul üstü 1 yıl mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 13 1 4 Son  Ortaokul üstü 2 yıl mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 13 2 4 Son  Liseyi bitirenler 13 3 3 Son  Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 12 2 3 Son  Lise veya dengi okullar üstü 1 yıllık mesleki veya teknik  öğrenimi bitirenler 11 1 2 Son  Lise veya dengi okullar üstü 2 yıl veya Ortaokul üstü en az 5  yıllık mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 10 1 2 Son  Lise veya dengi okullar üstü 3 yıl teknik veya mesleki öğreni- mi bitirenler 10 2 2 Son  2 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 10 2 1 Son  3 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 10 3 1 Son  4 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 9 1 1 Son  5 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 9 2 1 Son  6 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 9 3 1 Son   1 – Avukatlık stajını açıkta iken yapanlara iki, memuriyette iken yapanlara bir kademe ilerlemesi uy- gulanır.  2 – Dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar  sıfatını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetinde çalışanlar, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu,  Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları, İstanbul Devlet  Güzel Sanatlar Akademisi ile uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu mezunları(1), Teknik Eğitim Fakül- tesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar  Yüksek Okulu) mezunları(2), öğrenimlerine göre tesbit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece,  3 – Beş yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenimini bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek  mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan eğitim ve öğretim hizmetinde çalışanlar öğrenimlerine göre  tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece,   ––––––––––––––––––  (1) Bakınız: 19/8/1977 tarihli ve 7/13635 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G. 19/8/1977 - 16032)  (2) Bakınız: 30/10/1986 tarihli ve 86/11158 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G. 17/11/1986 - 19284)     4189   4 – Teknik hizmetler sınıfında görev almak şartiyle jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorf- log, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatistikçi, yöneylemci (harekat araştırmacısı), matematiksel iktisatçı  (Ekonometrici), Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunları, fen memurları, teknikerler ve yüksek tekniker- ler,tütün ve müskirat eksperleri, tarım alet ve makineleri Uzmanlık Yüksek Okulu mezunları ile benzeri fen  bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun olan  şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Tek- noloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim Dalı mezunları, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi  Yüksek Okulu mezunları üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve  önasya arkeolojisi, klasik arkeoloji anabilim dallarından mezun olanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş  derece ve kademelerine bir derece,(1)(2)  5 – Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı  ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sağlığı dahil) Biyolog unvanına sahip akademik personel  giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınır- lar.(3)  6 – a) Lise ve dengi okul mezunu olup, özel kanunları gereğince sınava tabi tutularak orta dereceli  okul öğretmenliği ehliyetini alanlar ve eğitim müfettişliği unvanını kazananlar, mesleki ve teknik öğretim  okulları meslek, atelye veya kurs öğretmenliğinde görevlendirilenler ile özel kanunlarına ya da özel kanunla- rın verdiği izne dayanılarak orta dereceli okul öğretmenliğine atananlar 11 inci derecenin birinci kademesin- den hizmete alınırlar.(4)  b) Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, normal öğrenim süresinden fazla olması halinde, başarı- lı her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bunlardan teknik öğretim okulları mezunlarına,  meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir.  7 – a) Kurumlarınca açılan ve bir kısım görevlere atanmada kanuni nitelik olarak şart koşulan kursla- rı, memurluğa girmeden önce başarı ile bitirenler hakkında bu meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmış olmak  ve 3 kademeyi geçmemek şartiyle, bu kurslarda geçirdikleri başarılı sürelerin her yılı için bir kademe ilerle- mesi uygulanır.  b) Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşunda halen görevli bulunanlarla yeniden göreve atanacaklardan  hafız oldukları Diyanet İşleri Başkanlığınca tespit edilecek bir yönetmelik uyarınca belirlenenlere bir derece  yükselmesi verilir. (Lisans üstü eğitim sebebiyle verilen derece ve kademe ilerlemesi bu fıkra gereğince  verilen derece ilerlemesiyle birlikte uygulanamaz.)   ––––––––––––––––––  (1) Bu hükme ilave edilen ve metne işlenmiş olan meslek mensupları ile ilgili olarak Bakanlar Kurulunun  10/10/1983 tarih ve 83/7198; 8/4/1987 tarih ve 87/11686; 13/8/1987 tarih ve 87/12018, 6/10/1994 tarih  ve 94/6176 sayılı Kararlarına bakınız.  (2) 1/9/2008 tarihli ve 2008/14094 sayılı Bakanlar Kurulu Karararının Eki Kararın 1 inci maddesiyle;  Üniversitelerin Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Sanat Tarihi,Arkeoloji, Antropoloji, Etnoloji, Hititoloji, Süme- roloji ve Klasik Filoloji (Latin Dili ve Edebiyatı, Yunan Dili ve Edebiyatı) bölüm ve/veya anabilim dalla- rından mezun olanlar bu bent kapsamına alınmış aynı Kararın 2 nci maddesiyle 87/12018 sayılı Bakan- lar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.  (3) Biyolog ünvanına sahip Akademik personel de Bakanlar Kurulunun 12/11/1984 gün ve 85/10045 sayılı  Kararı ile bu madde kapsamına alınmışlardır:(R. G.: 22/11/1985 - 18936)  (4) 4/6/2010 tarihli ve 5984 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle bu alt bentte yer alan “İlköğretim Müfettişli- ği” ibaresi “eğitim müfettişliği” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.   4190   8 – a) Emniyet hizmetleri sınıfına girenlerden:  İlkokul, ortaokul ve dengi okulları bitirenler; ilkokul ve ortaokulu bitirenlerin giriş derecelerine iki  derece,  Lise ve dengi okulları bitirenler, liseyi bitirenler için tespit edilen giriş derece ve kademesine bir de- rece bir kademe,  Yüksek öğrenimi bitirenler aynı yüksek öğrenimi bitirenler için tespit edilen giriş derece ve kademe- sine bir derece.  b) Genel İdare Hizmetleri sınıfına girenlerden Orman Muhafaza Memuru ve Başmemuru ile Gümrük  muhafaza memur ve amirlerine ilkokul ve ortaokul ve lise öğrenimleri için bu kanunda tespit edilen giriş  derece ve kademelerine bir derece,  c) Mesleki öğrenim veya kurs görmek ve özel yarışma sınavını başarmak suretiyle atanacak Cumhu- riyet Senatosu ve Millet Meclisi Tutanak Müdürlüğü stenograflarına öğrenim giriş derece ve kademelerine bir  derece,  İlave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar.  9 – Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yüksek öğrenim üstü master derecesi  almış olanlarla yüksek öğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisans üstü ihtisas sertifikası  alanlara bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi alanlara, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora  yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır.  Master derecesini alıp bir kademe ilerlemesinden yararlanan memura, mesleği ile ilgili öğrenim da- lında doktora yaptığı takdirde iki kademe ilerlemesi uygulanır.  10 – Doktora üstü üniversite doçentliği unvanını üniversitede görevli iken kazananlara bir derece, di- ğer memuriyetlerde iken bu unvanı kazananlara iki kademe ilerlemesi uygulanır.  11 – (Değişik: 29/11/1984 - KHK - 243/1 md.) Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiy- le alınan; Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık ve bağımsız genel müdürlükler müfettiş yardımcıları ile bağlı  müfettiş yardımcıları ve Diyanet İşleri Başkanlığı müfettiş yardımcıları, Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş  Yardımcıları, (…)(21), Başbakanlık Uzman Yardımcıları, Adalet Uzman Yardımcıları, Seçim Uzman Yardım- cıları,(58) Dışişleri Uzman Yardımcıları, İçişleri Uzman Yardımcıları, Millî Savunma Uzman Yardımcıları,  Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcıları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcıları,(43) Vakıf  Uzman Yardımcıları,(22) Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcıları,(31) (…)(34); Devlet Personel Başkanlığı Devlet  Personel Uzman Yardımcıları; Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcıları;(25) Başbakanlık Yüksek  Denetleme Kurulu Uzman Yardımcıları; Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcıları, Staj- yer Hazine Kontrolörleri, Maiyet memurları; Dışişleri Bakanlığı meslek memurları konsolosluk ve ihtisas  memurları(30); Maliye Bakanlığı Vergi Müfettiş Yardımcıları,(35) Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcıları(55)  Sigorta Denetleme Uzman Yardımcıları ve Aktüer Yardımcıları, Bakanlıklar merkez kuruluşu stajyer kontro- lörleri, İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcıları,(11) (Değişik: 27/6/1989-KHK-375/4 md.) (…)(40),  (…)(40), (…)(34), Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcıları,(56) (…)(34), (...)(1), (…)(34), (…)(35), (…)(40), (…)(34), (…)(34),  (…)(34), (…)(20), Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcıları, Çalışma Uzman Yardımcıları ve Sosyal Güvenlik  Eğitim Uzman Yardımcıları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcıları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman  Yardımcıları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcıları, Kültür ve Turizm Uzman Yardımcıla- rı, Yazma Eser Uzman Yardımcıları,(32) Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcıları, Havacılık ve Uzay  Teknolojileri Uzman Yardımcıları,(41) Denizcilik Uzman Yardımcıları, (…)(34), (…)(20), TİKA Uzman Yardım- cıları(39), (…)(40), (…)(40), Maliye Uzman Yardımcıları, Devlet Gelir Uzman Yardımcıları, Defterdarlık Uzman  Yardımcıları(40),       4190-1   Vergi İstihbarat Uzman Yardımcıları, Gelir uzman Yardımcıları, Mali Hizmetler Uzman Yardımcıları, (…)(34),  Bakanlık ve bağlı kuruluşların A.B. Uzman Yardımcıları, Hazine Uzman Yardımcıları, Dış Ticaret Uzman  Yardımcıları, Diyanet İşleri Uzman Yardımcıları, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcıları,(29) Avrupa  Birliği İşleri Uzman Yardımcıları,(26) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcıları,(27) Ölçme,  Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcıları,(33) Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcıları,  Maarif Müfettiş Yardımcıları(38)(54) ile İçişleri Bakanlığı Planlama Uzman Yardımcıları, İstihdam Uzman  Yardımcıları, İl İstihdam Uzman Yardımcıları,(44) Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzman Yardımcıları,(34)  Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcıları, Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcıları,(34) Meteoroloji Uzman  Yardımcıları,(42) Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcıları,(34) Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcıları,(34)  Gençlik ve Spor Uzman Yardımcıları,(34) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzman Yardımcıları,(34) Aile ve Sosyal  Politikalar Uzman Yardımcıları,(34) İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcıları,(50) Savunma Sanayii Uzman  Yardımcıları,(36) Basın ve Enformasyon Uzman Yardımcıları,(37) Yüksek Kurum Uzman Yardımcıları,(45)  Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcıları,(49) Aile ve Sosyal Politikalar Denetçi Yardımcıları,(34) Ürün Denetmen  Yardımcıları,(34) Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcıları,(52) Millî Eğitim Uzman Yardımcıları (…)(54),(38)  Gençlik ve Spor Denetçi Yardımcıları,(53) Sağlık Uzman Yardımcıları ve Sağlık Denetçi Yardımcıları,(46)  Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcıları, Göç Uzman Yardımcıları, İl Göç Uzman Yardımcıları(51),  Helal Akreditasyon Uzman Yardımcıları(57) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçi Yardımcıları,(48) Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcıları,(47) Belediye Müfettiş Yardımcıları, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal  ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettiş Yardımcılarının özel yeterlik sınavı yönetmeliklerine  göre yapılacak yeterlik sınavlarında başarı göstererek Müfettişliğe, Kaymakamlığa, (…)(21), Başbakanlık  Uzmanlığına, Adalet Uzmanlığına, Seçim Uzmanlığına,(58) Dışişleri Uzmanlığına, İçişleri Uzmanlığına, Millî  Savunma Uzmanlığına, Yükseköğretim Kurulu Uzmanlığına, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanlığına,(43)  Vakıf Uzmanlığına,(22) Tapu ve Kadastro Uzmanlığına,(31) (…)(34) , Devlet Personel Uzmanlığına, Afet ve Acil  Durum Yönetimi Uzmanlığına,(25) Bankalar Yeminli Murakıplığına, Vergi Müfettişliğine,(35) Bakanlık Maarif  Müfettişliğine(55) Sigorta Denetleme Uzmanlığına ve Aktüerliğine, Kontrolörlüğe, İçişleri Bakanlığı Dernekler  Denetçiliğine,(11) (…)(40), (…)(40), (…)(34), Sınai Mülkiyet Uzmanlığına,(56) (…)(34), (…)(34), (…)(35), (…)(40),  (…)(34), (…)(34), (…)(34), (…)(20), Sosyal Güvenlik Uzmanlığına, Çalışma Uzmanlığına, Yurt Dışı İşçi Hizmetle- ri Uzmanlığına, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanlığına,  Kültür ve Turizm Uzmanlığına, Yazma Eser Uzmanlığına,(32) Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığına, Havacı- lık ve Uzay Teknolojileri Uzmanlığına,(41) Denizcilik Uzmanlığına, (…)(34), (…)(20), TİKA Uzmanlığına(39),  (…)(40),(35) Devlet Gelir Uzmanlığına, (…)(40), Maliye Uzmanlığına, Gelir Uzmanlığına, Mali Hizmetler  Uzmanlığına, Defterdarlık Uzmanlığına (40), Vergi İstihbarat Uzmanlığına, (…)(34), bakanlık ve bağlı kuruluş- ların A.B. Uzmanlığına, Hazine Uzmanlığına, Dış Ticaret Uzmanlığına, Diyanet İşleri Uzmanlığına, Din  İşleri Yüksek Kurulu Uzmanlığına,(29) Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığına,(26) Yurtdışı Türkler ve Akraba Top- luluklar Uzmanlığına,(27) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanlığına,(33) Türkiye İstatistik Kurumu  Uzmanlığına, Maarif Müfettişliğine(38)(54), İçişleri Bakanlığı Planlama Uzmanlığına, İstihdam Uzmanlığına, İl  İstihdam Uzmanlığına,(44) Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanlığına,(34) Çevre ve Şehircilik Uzmanlığına,  Orman ve Su İşleri Uzmanlığına,(34) Meteoroloji Uzmanlığına,(42) Sanayi ve Teknoloji Uzmanlığına,(34) Güm- rük ve Ticaret Uzmanlığına,(34) Gençlik ve Spor Uzmanlığına,(34) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanlığına,(34)  Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanlığına,(34) İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanlığına,(50) Savunma Sanayii Uzman- lığına,(36) Basın ve Enformasyon Uzmanlığına,(37) Yüksek Kurum Uzmanlığına,(45) Kamu Denetçiliği Uzmanlı- ğına,(49) Aile ve Sosyal Politikalar Denetçiliğine,(34) Ürün Denetmenliğine,(34) Sosyal Güvenlik Denetmenliği- ne,(52) Millî Eğitim Uzmanlığına (…)(54),(38) Gençlik ve Spor Denetçiliğine,(53) Sağlık Uzmanlığına ve Sağlık  Denetçiliğine,(46) Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanlığına, Göç Uzmanlığına, İl Göç Uzmanlığına(51), Helal  Akreditasyon Uzmanlığına(57) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçiliğine,(48) Gümrük ve Ticaret Denetmenli- ğine(47) (...)(1) Dışişleri Bakanlığı meslek memurluğu ile konsolosluk ve ihtisas memurluğunda(30) ise Dışişleri  Bakanlığınca sınavla girilmesi şart koşulan bir dereceye atanmaları sırasında ve bir defaya mahsus olmak  üzere haklarında ayrıca bir derece yükselmesi uygulanır.(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)  (25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)(35)(36)(37)(38)(39)(40)(41)(42)(43)(44)(45)(46)(47)(48)(49)(52)(53)(54)(55)(56)(57)(58)   Dikkat! Dipnotlar için 4190-2 numaralı sayfa ve devamına bakınız.   4190-2   ––––––––––––––––––  (1) Bu arada yer alan 2/6/1994 tarih 535 ve 536 sayılı KHK ile eklenen unvan, Anayasa Mahkemesinin  8/7/1994 tarih ve E.1994/58,K.1994/53 sayılı Kararıyla iptal edildiğinden metinden çıkarılmış,  27/6/2000 tarih ve 4587 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesi uyarınca; "A.T." ibareleri "A.B." olarak  değiştirilmiştir.  (2) Bu fıkraya; 28/3/1988 tarih ve 318 sayılı KHK ile, "...Merkez Kuruluş Stajyer Kontolörleri..." iken,  değiştirilerek eklenen "Bakanlıklar Merkez Kuruluşu Stajyer Kontrolörleri" ibaresi, 27/6/1989 tarih ve  375 sayılı KHK'ler 17/6/1992 tarih ve 3814 sayılı Kanun, 13/7/1993 tarih ve 486 sayılı, 10/8/1993 tarih  ve 494 sayılı, 19/6/1994 tarih ve 543 sayılı 19/6/1994 tarih ve 544 sayılı 6/7/1995 tarih ve 562 sayılı  25/3/1997 tarih ve 571 sayılı KHK'ler ve 9/12/1994 tarih ve 4059 sayılı 13/11/1996 tarih ve 4208 sayılı  3/4/1998 tarih ve 4359 sayılı Kanun ile eklenen ibareler (unvanlar) metne işlenmiştir. 544 sayılı KHK  ile eklenen "Marka Uzman Yardımcıları", "Patent Uzman Yardımcıları", "Marka Uzmanlığına" ve "Pa- tent Uzmanlığına" ibareleri 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Kanun ile Kanunlaşmıştır.  (3) Bu fıkraya; 516, 613, 616, 617, 618 ve 619 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler'le eklenen Milli  Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettişleri Sosyal Si- gorta Uzman Yardımcıları, Sosyal Sigorta Uzmanları, İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcıları, İstih- dam ve Meslek Uzmanlığına, Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcıları, Çalışma Uzman Yardımcıları, yurt  Dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcıları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcıları, Sosyal Güvenlik  Uzmanlığına, Çalışma Uzmanlığına, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanlığına, İş Sağlığı ve Güvenliği  Uzmanlığına, Sosyal Sigorta Uzmanlığına, Bağ-Kur Denetmen Yardımcıları, Bağ-Kur Denetmenliğine  ibareleri, söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamelerin Anayasa Mahkemesince iptal edilmeleri nede- niyle metinden çıkarılmıştır. Ayrıca 4636 sayılı Kanun ile "Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve  NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettiş Yardımcıları" ibaresi metne işlenmiştir.  (4) Bu fıkraya, “Teknik Yardım Uzman Yardımcıları” ve “Teknik Yardım Uzmanlığı” ibareleri, 2/5/2001  tarihli ve 4668 sayılı Kanunla getirilmiştir.  (5) Bu fıkraya, “Bakanlık” ibaresinden sonra gelmek üzere 7/2/2002 tarihli ve 4745 sayılı Kanunla, “Müs- teşarlık” ibaresi eklenmiştir.  (6) 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle bu bende, “Kültür ve Turizm Uzman  Yardımcıları” ve “Kültür ve Turizm Uzmanlığına” ibareleri eklenmiş ve metne işlenmiştir.  (7) 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle, "Çevre Uzman Yardımcıları" ibaresi,  "Çevre ve Orman Uzman Yardımcıları"; "Çevre Uzmanlığına" ibaresi, "Çevre ve Orman Uzmanlığına"  olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.  (8) 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle, "İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcıla- rı", "İstihdam ve Meslek Uzmanlığına" ibareleri eklenmiş ve metne işlenmiştir.  (9) 16/7/2003 tarihli ve 4947 sayılı Kanunun 37 maddesiyle, "Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcıları, Yurt  Dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcıları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcıları, Çalışma ve Sos- yal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcıları" ve " Sosyal Güvenlik Uzmanlığına, Çalışma Uzmanlığına,  Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanlığına, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığına, Çalışma ve Sosyal Güven- lik Eğitim Uzmanlığına" ibareleri eklenmiş ve metne işlenmiştir.  (10) 24/7/2003 tarihli ve 4956 sayılı Kanunun 46 ncı maddesiyle, "Bağ-Kur Denetmen Yardımcıları” ve  “Bağkur Denetmenliğine” ibareleri eklenmiş ve metne işlenmiştir.24/7/2003 tarihli ve 4956 sayılı  Kanunun 46 ncı maddesiyle, "Bağ-Kur Denetmen Yardımcıları” ve “Bağkur Denetmenliğine” ibareleri  eklenmiş ve metne işlenmiştir.     4190-3   (11) 17/6/1992 tarihli ve 3814 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle, bu fıkraya “... , Bakanlıklar merkez  kuruluşu stajyer kontrolörleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “Emniyet Genel Müdürlüğü Dernek  Denetçi Yardımcıları”; “ve Kontrolörlüğe” ibaresinden sonra gelmek üzere “Dernek Denetçiliğine”,  ibareleri eklenmiş, daha sonra 31/7/2003 tarihli ve 4970 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle,“Emniyet  Genel Müdürlüğü Dernek Denetçi Yardımcıları” ibaresi, “İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yar- dımcıları”; “Dernek Denetçiliğine” ibaresi, “İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçiliğine” olarak değiş- tirilmiştir.  (12) Bu fıkraya, 29/7/2003 tarihli ve 4958 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle “Sosyal Sigorta Uzman Yar- dımcıları”, “Sosyal Sigorta Uzmanlığına” ve “Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Müfettiş Yardım- cıları ve Sigorta Müfettiş Yardımcıları” ibareleri eklenmiştir.  (13) Bu fıkraya, 27/10/2004 tarihli ve 5251 sayılı Kanunun 26 ncı maddesiyle “Kadının Statüsü Uzman  Yardımcıları” ve “Kadının Statüsü Uzmanlığına” ibareleri eklenmiştir.  (14) Bu fıkraya, 10/11/2004 tarihli ve 5256 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle “Aile ve Sosyal Araştırma  Uzman Yardımcıları” ve “Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanlığına” ibareleri eklenmiştir.  (15) Bu fıkraya, 1/12/2004 tarihli ve 5263 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle “Sosyal Yardım Uzman Yar- dımcıları” ve “Sosyal Yardım Uzmanlığına ” ibareleri eklenmiştir.  (16) Bu fıkraya, 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle “Belediye Müfettiş Yardımcı- ları” ibaresi eklenmiştir.  (17) Bu fıkraya, 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Kanunun 34 üncü maddesiyle "Özürlüler Uzman Yardımcı- ları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Vergi, Muhasebe ve Millî Emlak Denetmen Yardımcıları," iba- resi, "Özürlüler Uzmanlığına," ibaresinden sonra gelmek üzere "Vergi, Muhasebe ve Millî Emlak De- netmenliğine," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.  (18) Bu fıkraya, 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Kanunun 57 nci maddesiyle "Dış Ticaret Uzman Yardım- cıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcıları," ibaresi; "Dış  Ticaret Uzmanlığına," ibaresinden sonra gelmek üzere "Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanlığına," iba- resi eklenmiş ve metne işlenmiştir.  (19) Bu fıkraya, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, "Gelir Uzman Yardımcıla- rı," ibaresinden sonra gelmek üzere "Malî Hizmetler Uzman Yardımcıları," ibaresi, "Gelir Uzmanlığı- na," ibaresinden sonra gelmek üzere "Malî Hizmetler Uzmanlığına," ibaresi eklenmiş ve metne işlen- miştir.  (20) 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle; bu fıkrada bulunan “Sosyal Sigortalar  Kurumu Başkanlığı Müfettiş Yardımcıları ve Sigorta Müfettiş Yardımcıları" ibaresi "Sosyal Güvenlik  Kurumu Müfettiş Yardımcıları" şeklinde değiştirilmiş, aynı bentteki "Bağ-Kur Denetmen Yardımcıla- rı","Sosyal Sigorta Uzman Yardımcıları","Bağ-Kur Denetmenliğine" ve "Sosyal Sigorta Uzmanlığına"  ibareleri metinden çıkarılmıştır.  (21) 28/9/2006 tarihli ve 5548 sayılı Kanunun 38 nci maddesiyle, "Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yar- dımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Kamu Denetçiliği Kurumu Uzman Yardımcıları" ibaresi ve  "Kaymakamlığa" ibaresinden sonra gelmek üzere "Kamu Denetçiliği Kurumu Uzmanlığına" ibaresi  eklenmiş, daha sonra 5548 sayılı Kanun Anayasa Mahkemesi’nin 25/12/2008 tarihli ve E.: 2006/140,  K.: 2008/185 sayılı Kararı ile iptal edildiğinden bu ibareler yürürlükten kaldırılmıştır.  (22) 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Kanunun 79 uncu maddesiyle, "Başbakanlık Uzman Yardımcıları"  ibaresinden sonra gelmek üzere "Vakıf Uzman Yardımcıları " ibaresi ve " Başbakanlık Uzmanlığına "  ibaresinden sonra gelmek üzere "Vakıf Uzmanlığına" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.  (23) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Kanunun 67 nci maddesiyle; bu bende “Kültür ve Turizm Uzman  Yardımcıları” ibaresinden sonra gelmek üzere “Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcıları,”,  “Kültür ve Turizm Uzmanlığına” ibaresinden sonra gelmek üzere “Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlı- ğına,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.   4190-4   (24) 7/1/2009 tarihli ve 5830 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle bu bentte yer alan "Tüketici ve Rekabet  Uzman Yardımcıları" ibaresi "Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcıları", "Tüketici ve Rekabet Uzmanlı- ğına" ibaresi "Sanayi ve Ticaret Uzmanlığına" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.  (25) 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle, “Devlet Personel Başkanlığı Devlet  Personel Uzman Yardımcıları;” ibaresinden sonra gelmek üzere “Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman  Yardımcıları;”, “Devlet Personel Uzmanlığına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Afet ve Acil Durum  Yönetimi Uzmanlığına,”ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.  (26) 24/6/2009 tarihli ve 5916 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle, “Dış Ticaret Uzman Yardımcıları,”  ibaresinden sonra gelmek üzere “Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcıları,”, “Dış Ticaret Uzmanlığı- na,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığına,”ibaresi eklenmiş ve metne  işlenmiştir.  (27) 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle bu bende, “Avrupa Birliği İşleri Uzman  Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yar- dımcıları,” ibaresi ve “Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Yurtdışı  Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığına,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.  (28) 4/6/2010 tarihli ve 5984 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle bu alt bentte yer alan “İlköğretim Müfettiş  Yardımcıları” ibaresi “Eğitim Müfettiş Yardımcıları”, “İlköğretim Müfettişliğine” ibaresi “Eğitim Mü- fettişliğine” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.  (29) 1/7/2010 tarihli ve 6002 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle bu bentte yer alan “Dış Ticaret Uzman  Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Diyanet İşleri Uzman Yardımcıları, Din İşleri Yüksek  Kurulu Uzman Yardımcıları,” ibaresi ve aynı bentteki “Dış Ticaret Uzmanlığına,” ibaresinden sonra  gelmek üzere “Diyanet İşleri Uzmanlığına, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanlığına,” ibaresi eklenmiş ve  metne işlenmiştir.  (30) 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle bu bentte yer alan "Dışişleri Bakanlığı  meslek memurları" ibaresi "Dışişleri Bakanlığı meslek memurları ile konsolosluk ve ihtisas memurları"  olarak, "Dışişleri meslek memurluğunda" ibaresi "Dışişleri Bakanlığı meslek memurluğu ile konsolos- luk ve ihtisas memurluğunda" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.  (31) 25/11/2010 tarihli ve 6083 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile, bu bentte yer alan “Vakıf Uzman  Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcıları,” ibaresi;  “Vakıf Uzmanlığına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Tapu ve Kadastro Uzmanlığına,” ibaresi ek- lenmiş ve metne işlenmiştir.  (32) 28/12/2010 tarihli ve 6093 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle, bu bentte yer alan “Kültür ve Turizm  Uzman Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Yazma Eser Uzman Yardımcıları,” ve “Kültür  ve Turizm Uzmanlığına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Yazma Eser Uzmanlığına,” ibaresi eklen- miş ve metne işlenmiştir.  (33) 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle bu bentte yer alan “Yurtdışı Türkler ve  Akraba Topluluklar Uzman Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Ölçme, Seçme ve Yerleş- tirme Merkezi Uzman Yardımcıları,” ibaresi ve “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı- na,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanlığına,” ibaresi ek- lenmiş ve metne işlenmiştir.     4190-5   (34) 3/6/2011 tarihli ve 643 sayılı KHK’nın 8 inci maddesiyle bu bentte yer alan "Devlet Planlama Teşkilatı  Uzman Yardımcıları,", "Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcıları,", "Çevre ve Orman Uzman Yardımcıla- rı, Özürlüler Uzman Yardımcıları,", "Sosyal Yardım Uzman Yardımcıları, Aile ve Sosyal Araştırma  Uzman Yardımcıları, Kadının Statüsü Uzman Yardımcıları", "Gümrük Uzman Yardımcıları,", "Dış T i- caret Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmen Yardımcıları,", "Devlet Planlama Uzman- lığına,", "Sanayi ve Ticaret Uzmanlığına,", "Çevre ve Orman Uzmanlığına, Özürlüler Uzmanlığına,",  "Sosyal Yardım Uzmanlığına, Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanlığına, Kadının Statüsü Uzmanlığına,",  "Gümrük Uzmanlığına,", "Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenliğine,"  ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve sözkonusu bende "İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcıları," ibare- sinden sonra gelmek üzere "Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzman Yardımcıları, Çevre, Orman ve Şe- hircilik Uzman Yardımcıları, Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcıları, Gümrük ve Ticaret Uzman Yar- dımcıları, Gençlik ve Spor Uzman Yardımcıları, Gıda, Tarım ve HayvancılıkUzman Yardımcıları, Aile  ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcıları, Aile ve Sosyal Politikalar Denetçi Yardımcıları, Ürün De- netmen Yardımcıları" ibaresi ve "İstihdam veMeslek Uzmanlığına," ibaresinden sonra gelmek üzere  "Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanlığına, Çevre, Orman ve Şehircilik Uzmanlığına, Sanayi ve Tek- noloji Uzmanlığına,Gümrük ve Ticaret Uzmanlığına, Gençlik ve Spor Uzmanlığına, Gıda, Tarım ve  Hayvancılık Uzmanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Denetçili- ğine, Ürün Denetmenliğine" ibaresi eklenmiş, daha sonra 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı KHK’nin 37  nci maddesiyle, “Çevre, Orman ve Şehircilik Uzman Yardımcıları” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Uzman  Yardımcıları, Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcıları” şeklinde, “Çevre, Orman ve Şehircilik Uzman- lığına” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Uzmanlığına, Orman ve Su İşleri Uzmanlığına” şeklinde değişti- rilmiş ve metne işlenmiştir.  (35) 7/7/2011 tarihli ve 646 sayılı KHK’nın 6 ncı maddesiyle, bu bentte yer alan “Maliye Bakanlığı Hesap  Uzman Yardımcıları” ile “Hesap Uzmanlığına” ibareleri sırasıyla “Maliye Bakanlığı Vergi Müfettiş  Yardımcıları” ve “Vergi Müfettişliğine” şeklinde değiştirilmiş, aynı bende “Devlet Muhasebe Uzman  Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Devlet Gelir Politikaları Uzman Yardımcıları,” ibare- si, “Devlet Muhasebe Uzmanlığına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Devlet Gelir Politikaları Uz- manlığına,” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan “Vergi,” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.  (36) 8/8/2011 tarihli ve 649 sayılı KHK’nın 42 nci maddesiyle, bu alt bentte yer alan “Aile ve Sosyal Politi- kalar Uzman Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Savunma Sanayii Uzman Yardımcıları,”  ve “Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanlığına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Savunma Sanayii Uz- manlığına,” ibareleri eklenmiş ve metne işlenmiştir.  (37) 22/8/2011 tarihli ve 651 sayılı KHK’nın 12 nci maddesiyle, bu alt bentte yer alan “Savunma Sanayii  Uzman Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Basın ve Enformasyon Uzman Yardımcıları,”  ibaresi ve “Savunma Sanayii Uzmanlığına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Basın ve Enformasyon  Uzmanlığına,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.  (38) 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı KHK’nın 44 üncü maddesiyle, bu alt bende “Ürün Denetmen Yardımcı- ları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Millî Eğitim Uzman Yardımcıları ve Millî Eğitim Denetçi Yar- dımcıları,” ve “Ürün Denetmenliğine,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Millî Eğitim Uzmanlığına ve  Millî Eğitim Denetçiliğine,” ibaresi eklenmiş, “Eğitim Müfettiş Yardımcıları” ibaresi “İl Eğitim De- netmen Yardımcıları”, “Eğitim Müfettişliğine” ibaresi “İl Eğitim Denetmenliğine” şeklinde değiştiril- miştir.  (39) 24/10/2011 tarihli ve 656 sayılı KHK’nın 20 nci maddesiyle, bu alt bentte yer alan “Teknik Yardım  Uzman Yardımcıları” ibaresi “TİKA Uzman Yardımcıları” ve “Teknik Yardım Uzmanlığına” ibaresi  “TİKA Uzmanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.   4190-6   (40) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı KHK’nın 17 nci maddesiyle, bu alt bentte yer alan “Devlet Bütçe Uzman  Yardımcıları, Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcıları,”, “Muhasebe ve Milli Emlak Denetmen  Yardımcıları”, “Devlet Muhasebe Uzman Yardımcıları, Devlet Gelir Politikaları Uzman Yardımcıları,  Devlet Malları Uzman Yardımcıları,”, “Devlet Bütçe Uzmanlığına, Mali Suçları Araştırma Uzmanlığı- na,”, “Muhasebe ve Milli Emlak Denetmenliğine”, “Devlet Muhasebe Uzmanlığına, Devlet Gelir Poli- tikaları Uzmanlığına,” ve “Devlet Malları Uzmanlığına,” ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı  bentte yer alan “Milli Emlak Uzman Yardımcıları,” ibaresi “Defterdarlık Uzman Yardımcıları,” ve  “Milli Emlak Uzmanlığına,” ibaresi “Defterdarlık Uzmanlığına,” şeklinde değiştirilmiştir.  (41) 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı KHK’nın 44 üncü maddesiyle, bu bentte yer alan “Ulaştırma ve Haber- leşme Uzman Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzman  Yardımcıları,” ve “Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Havacı- lık ve Uzay Teknolojileri Uzmanlığına,” ibareleri eklenmiş ve metne işlenmiştir.  (42) 10/10/2011 tarihli ve 657 sayılı KHK’nın 37 nci maddesiyle, bu bentte yer alan “Orman ve Su İşleri  Uzman Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Meteoroloji Uzman Yardımcıları,” ibaresi;  “Orman ve Su İşleri Uzmanlığına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Meteoroloji Uzmanlığına,” iba- resi eklenmiş ve metne işlenmiştir.  (43) 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK’nın 5 inci maddesiyle bu bende “Başbakanlık Uzman Yardımcıla- rı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Adalet Uzman Yardımcıları, Dışişleri Uzman Yardımcıları, İçiş- leri Uzman Yardımcıları, Millî Savunma Uzman Yardımcıları, Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcı- ları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcıları,” ibaresi ve “Başbakanlık Uzmanlığına,”  ibaresinden sonra gelmek üzere “Adalet Uzmanlığına, Dışişleri Uzmanlığına, İçişleri Uzmanlığına,  Millî Savunma Uzmanlığına, Yükseköğretim Kurulu Uzmanlığına, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uz- manlığına,” ibaresi eklenmiştir.  (44) 11/10/2011 tarihli ve 665 sayılı KHK’nın 27 nci maddesiyle bu bentte yer alan “İstihdam ve Meslek  Uzman Yardımcıları” ibaresi “İstihdam Uzman Yardımcıları, İl İstihdam Uzman Yardımcıları”, “İs- tihdam ve Meslek Uzmanlığına” ibaresi “İstihdam Uzmanlığına, İl İstihdam Uzmanlığına”, şeklinde  değiştirilmiştir.  (45) 11/10/2011 tarihli ve 664 sayılı KHK’nın 28 inci maddesiyle bu bende “Basın ve Enformasyon Uzman  Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Yüksek Kurum Uzman Yardımcıları,” ibaresi; “Basın  ve Enformasyon Uzmanlığına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Yüksek Kurum Uzmanlığına,” ibaresi  eklenmiştir.  (46) 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı KHK’nın 58 inci maddesiyle bu bende Millî Eğitim Uzman Yardımcıla- rı ve Millî Eğitim Denetçi Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sağlık Uzman Yardımcıları  ve Sağlık Denetçi Yardımcıları”; “Millî Eğitim Uzmanlığına ve Millî Eğitim Denetçiliğine,” ibaresin- den sonra gelmek üzere “Sağlık Uzmanlığına ve Sağlık Denetçiliğine” ibaresi eklenmiştir.  (47) 24/10/2011 tarihli ve 661 sayılı KHK’nın 102 nci maddesiyle bu bende “Millî Eğitim Uzman Yardımcı- ları ve Millî Eğitim Denetçi Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Gümrük ve Ticaret De- netmen Yardımcıları,” ibaresi ve aynı bende “Millî Eğitim Uzmanlığına ve Millî Eğitim Denetçiliğine,”  ibaresinden sonra gelmek üzere “Gümrük ve Ticaret Denetmenliğine” ibaresi eklenmiştir.  (48) 11/10/2011 tarihli ve 662 sayılı KHK’nin 93 üncü maddesiyle, bu bende Millî Eğitim Uzman Yardımcı- ları ve Millî Eğitim Denetçi Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Enerji ve Tabii Kaynaklar  Uzman Yardımcıları ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçi Yardımcıları,” ibaresi ve aynı bende “Millî  Eğitim Uzmanlığına ve Millî Eğitim Denetçiliğine,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Enerji ve Tabii  Kaynaklar Uzmanlığına ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçiliğine,” ibaresi eklenmiştir.      4190-7   (49) 14/6/2012 tarihli ve 6328 sayılı Kanunun 35 inci maddesiyle, “Yüksek Kurum Uzman Yardımcıları,”  ibaresinden sonra gelmek üzere “Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcıları,” ibaresi ve “Yüksek Kurum  Uzmanlığına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Kamu Denetçiliği Uzmanlığına,” ibaresi eklenmiştir .  (50) 21/6/2012 tarihli ve 6332 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle, “Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yar- dımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “İnsan Hakları Uzman Yardımcıları,” ve “Aile ve Sosyal  Politikalar Uzmanlığına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “İnsan Hakları Uzmanlığına,”,ibaresi ek- lenmiş olup, daha sonra 6/4/2016 tarihli ve 6701 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle “İnsan Hakları  Uzman Yardımcıları” ibaresi “İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcıları” şeklinde ve “İnsan Hak- ları Uzmanlığına” ibaresi “İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.  (51) 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Kanunun 123 üncü maddesiyle, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman  Yardımcıları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Göç Uzman Yardımcıları, İl Göç Uzman Yardımcıla- rı” ibaresi, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanlığına” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Göç Uzman- lığına, İl Göç Uzmanlığına” ibaresi eklenmiştir.  (52) 12/7/2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle, bu bende “Ürün Denetmen Yardımcıları,”  ibaresinden sonra gelmek üzere “Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcıları,” ibaresi ve “Ürün Dene t- menliğine,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sosyal Güvenlik Denetmenliğine,” ibaresi eklenmiştir.  (53) 20/2/2014 tarihli ve 6525 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle, bu bende “Milli Eğitim Uzman Yardımcıla- rı ve Milli Eğitim Denetçi Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Gençlik ve Spor Denetçi  Yardımcıları,” ibaresi ve aynı bende “Milli Eğitim Uzmanlığına ve Milli Eğitim Denetçiliğine,” ibare- sinden sonra gelmek üzere “Gençlik ve Spor Denetçiliğine” ibaresi eklenmiştir.  (54) 1/3/2014 tarihli ve 6528 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle, bu bentte yer alan “İl Eğitim Denetmen  Yardımcıları” ibaresi “Maarif Müfettiş Yardımcıları” şeklinde ve “İl Eğitim Denetmenliğine” ibaresi  “Maarif Müfettişliğine” şeklinde değiştirilmiş, aynı bentte yer alan “ve Millî Eğitim Denetçi Yardımcı- ları” ve “ve Millî Eğitim Denetçiliğine” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.  (55) 2/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “Maliye Bakanlığı  Vergi Müfettiş Yardımcıları” ibaresinden sonra gelmek üzere “Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcıları”  ibaresi, “Vergi Müfettişliğine” ibaresinden sonra gelmek üzere “Bakanlık Maarif Müfettişliğine” iba- resi eklenmiştir.  (56) 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Kanunun 187 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “Marka Uzman  Yardımcıları, Patent Uzman Yardımcıları” ibaresi “Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcıları” ve “Marka  Uzmanlığına, Patent Uzmanlığına” ibaresi “Sınai Mülkiyet Uzmanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.  (57) 1/11/2017 tarihli ve 7060 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, bu bentte yer alan “İl Göç Uzman  Yardımcıları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Helal Akreditasyon Uzman Yardımcıları” ibaresi; “İl  Göç Uzmanlığına” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Helal Akreditasyon Uzmanlığına” ibaresi ek- lenmiştir.  (58) 30/11/2017 tarihli ve 7062 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle, bu bentte yer alan “Adalet Uzman  Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Seçim Uzman Yardımcıları,” ibaresi ve “Adalet Uz- manlığına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Seçim Uzmanlığına,” ibaresi eklenmiştir.      4191   12 – a) Memuriyete girmeden önce veya memurlukları sırasında ortaokul ve dengi veya  lise ve dengi öğrenim üzerine hizmet içi eğitim sayılmayan ve öğrenim süreleri en az aralıksız 1  veya 2 öğrenim yılı olan ve kurumlarınca açılan mesleki kursları bitirenler hakkında; 1 yıllık  öğrenim için 1 kademe, 2 yıldan az olmayan öğrenim için 1 derece yükselmesi uygulanır.  b) Lise ve dengi okulları bitirdikten sonra memurlukları sırasında Milli Eğitim Bakanlı- ğınca belli edilen ve kurumlarınca düzenlenen bir yıl süreli mesleki hizmet içi eğitim kurslarını  tamamlayanların bulundukları derece ve kademelere bir kademe ilave edilir.  c) Memuriyetleri sırasında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünü bitirenlere her  başarılı öğrenim yılı için öğrenim süreleri kadar (2 yılı geçmemek şartiyle) her yıl için bir kademe  ilerlemesi uygulanır.  d) (İptal: Anayasa Mahkemesinin 16/4/2003 tarihli ve E.: 2003/22, K.: 2003/34 sayılı  kararı ile.; Yeniden düzenleme: 17/9/2004 - 5234/1 md.) Memuriyette iken veya memuriyetten  ayrılarak (87 nci maddeye tâbi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğre- nimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren  emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş  derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir  kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye  yükseltilirler.  B) Öğrenim durumları itibariyle (A) bendinde gösterilen yükselinebilecek derece ve ka- demelerden farklı olanlar aşağıda gösterilmiştir.  1 – Lise ve lise dengi mesleki veya teknik öğretim görenlerden, ögrenim eksikliğini gide- recek hizmet içi eğitimden geçerek, Devlet Personel Başkanlığı tarafından hazırlanacak yönetme- likte belirlenecek esaslara göre yapılacak özel yükselme sınavlarında başarı gösterenler 1 inci  derecenin son kademesine kadar yükselebilirler.  2 – (A) bendinin 12 nci fıkrasının (a) şıkkında gösterilenler 3 üncü derecenin son kademe- sine kadar yükselebilirler.  3 – (Değişik: 23/12/1988 - KHK-351/3 md.) Emniyet Hizmetleri Sınıfı mensupların- dan:(1)  a) Emniyet müdürleri ve bu sıfatı taşımakta olan emniyet teşkilatı mensupları ile başkomi- ser ve emniyet amirleri dışında kalanlar 3 üncü derecenin son kademesine,  b) Başkomiser ile emniyet amirleri 2 nci derecenin son kademesine,  c) (Ek: 22/5/2012 - 6318/43 md.) Yukarıda sayılanlardan yükseköğrenimli olanlar 1 inci  derecenin son kademesine,  d) Emniyet müdürleri ve bu sıfatı taşımakta olan emniyet teşkilatı mensupları 1 inci dere- cenin son kademesine, kadar yükselebilirler.(1)  C) 1 - Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya  yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memu- riyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik  hizmetlerde geçen süresinden bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda  geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süre- ler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değer- lendirilir.    ––––––––––––––––––  (1) 22/5/2012 tarihli ve 6318 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi ile bu altbende (c) sırası eklenmiş ve mevcut  (c) sırası (d) sırası olarak teselsül ettirilmiştir.     4192   2 – Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına girenlerden memurluğa gir- meden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel kurum- larda yapanlarla, memurluktan ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memurluğa girmek  isteyenlerin sağlık hizmetlerinde geçen süresinden, bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde  sözü edilen kurumlarda geçen süreleri ile 196 ncı maddede belirtilen şekilde tespit edilecek mah- rumiyet bölgelerinde en az 3 yıl çalışanların veya çalışacak olanların sürelerinin tamamı ve geri  kalan sürelerinin 3/4 ü toplamı memurlukta geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı için bir kademe  ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.  3 – Avukatlık hizmetleri sınıfına girenlerin memuriyete girmeden önce veya memurluktan  ayrılarak (…)(1) avukatlıkla geçirdikleri sürelerin 3/4 ü memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin  her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değer- lendirilir.(1)  4 – Basın Kartları Yönetmeliğine göre, basın kartına sahip olmak suretiyle gazetecilik ya- parak memurluğa girenlerin; meslekleriyle ilgili görevlerde istihdam edilmeleri şartiyle, fiilen  gazetecilik yaparak geçirdikleri sürenin 3/4 ü fiilen memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürenin her  yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.  5 – Özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı  emrinde memuriyet kabul edenlerin özel okullarda geçen hizmet sürelerinin 2/3 ünün her yılı bir  kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.  Yukarıdaki fıkralara göre, değerlendirilecek hizmet süresinden sadece özel sektörde geçen  süre 12 yılı geçemez.  Ancak, T. C. Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar kanunlarına tabi görevlerde bulunmuş  olanların kazanılmış hakları saklıdır.  Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin girecekleri dereceler öğrenim durumlarına göre  yükselebilecekleri derecenin son kademe aylığını geçemez.  6 – Bu kanunun 4 üncü ve 237 nci maddesinin (e) fıkrasına göre sözleşme ile istihdam  edilenlerin, memuriyete geçirilmeleri halinde, sözleşmeli olarak geçirdikleri hizmet süreleri, her  yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlen- dirilir.  7 – 2834 ve 2836 sayılı kanunlara göre kurulmuş olan Tarım Kredi ve Tarım Satış Koope- ratiflerinde çalışanlardan sonradan memuriyete girenlerin bu kooperatiflerde geçen hizmetlerinin  12 yılı geçmemek üzere her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi  verilmek suretiyle değerlendirilir.  8- (Ek: 29/1/2016 - 6663/5 md.) 108 inci maddenin (B) fıkrası uyarınca kullanılan aylık- sız izin süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi veril- mek suretiyle değerlendirilir.  D) Memur iken, girişteki öğrenim derecelerinden bir üst derecedeki öğrenimi tamamla- yanlar, bu üst öğrenim derecesi için 36 ncı maddede yazılı memuriyete giriş derecelerinde boş  kadro bulunduğu takdirde bu kanunun 68 inci maddesinde yazılı derece yükselmesinde süre kaydı  aranmaksızın bu derecedeki görevlere atanabilirler. 68 inci maddenin (A) bendinin (b) ve (c)  fıkralarındaki hükümler saklıdır.      ––––––––––––––––––  (1) Anayasa Mahkemesinin 27/3/2014 tarihli ve E.: 2013/101, K.: 2014/63 sayılı Kararı ile bu bentte yer  alan “serbest” ibaresi iptal edilmiştir.   4193   E) Sınıfların giriş derecelerinin ileri kademelerinden işe başlayanlarla yukarıdaki   fıkralar  uyarınca  kendilerine  kademe ilerlemesi uygulananların,  kademe ilerlemesine  teka- bül  eden süreleri  68 inci maddede derece yükselmesi için gerekli olduğu öngörülen sürele- rin hesabında ayrıca değerlendirilir. Artan süreler üst derece ve kademedeki kanuni bekleme  süresinde geçmiş sayılır.  F) (Değişik birinci fıkra: 24/11/1994 - 4049/8 md.) Bu kanunla tespit edilen çeşitli hiz- met sınıfları mensuplarından Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinde ve Türkiye Büyük Millet  Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında asli ve sürekli görevlerde bulunanların kadro, ünvan, derece  ile intibak ve diğer haklarının tespit ve kullanılması ile ilgili yetkiler Cumhurbaşkanlığı Genel  Sekreterliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına aittir.(1)(2)  Bu kanunla tespit edilen çeşitli hizmet sınıflarına dahil olup da MİT Müsteşarlığı emrinde  çalışan MİT mensuplarının atama, derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi ve disiplin hükümleri  ile ilgili yetkilerin kullanılmasının düzenlenmesi Cumhurbaşkanına aittir.(3)  Milli İstihbarat hizmetleri sınıfına yapılan atamalarda bu maddenin (A) bendinin (8/a- b)  fıkralarındaki derece ve kademe ilerlemesi ile ilgili hükümleri uygulanır.  G) Bu maddede sayılan sınıfların ve fıkraların kapsamının tayininde, benzeri veya eşdeğer  öğrenim veya hizmetler Cumhurbaşkanınca tespit olunur.(4)  Yükselinebilecek derecenin üstünde bir dereceye yükselme:(5)  Madde 37 – (Yeniden düzenleme 29/11/1984 – KHK-243/2 md.)  Bu kanun hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itiba- riyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve  son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların kazanılmış hak aylıkları  kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir.  Kademe:  Madde 38 – (Mülga: 13/2/2011 - 6111/117 md.)  Sınıf dışında kadro ihdas edilemiyeceği:  Madde 39 – Bu kanuna tabi kurumlarda sınıflar dışında memurluk kadroları ihdas edile- mez.  ––––––––––––––––––  (1) 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK’nın 5 inci maddesiyle bu fıkrasında yer alan “, ek gösterge, makam  tazminatı ve benzeri mali haklar ile intibak ve diğer özlük haklarının” ibaresi “ile intibak ve diğer hakla- rının” şeklinde değiştirilmiştir.  (2) 1/12/2011 tarihli ve 6253 sayılı Kanunun 41 inci maddesiyle, bu fıkrada yer “Cumhurbaşkanlığı Genel  Sekreterliği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği teşkilatlarında” ibaresi “Cumhurbaşkan- lığı Genel Sekreterliğinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında” şeklinde değiş- tirilmiş ve metne işlenmiştir.  (3) 15/8/2017 tarihli ve 694 sayılı KHK’nin 24 üncü maddesiyle, bu paragrafta yer alan “Başbakana”  ibaresi “Cumhurbaşkanına” şeklinde değiştirilmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı  Kanunun 24 üncü maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.  (4) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu bentte yer alan “;  ilgili Bakanlık veya kuruluşun teklifi üzerine alakalı öğretim kurumu ile Milli Eğitim Bakanlığının muade- let tevsiki ve Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının mütalaası alınarak Bakanlar Kurulun- ca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.  (5) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 117 nci maddesiyle, bu maddede yer alan “son altı yıllık sicil  notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan son sicil notu olumlu bulunanların” ibaresi “son sekiz  yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.      4194   Memuriyete girişte yaş: Madde 40 – (Değişik: 31/7/1970 - 1327/11 md.) Genel olarak 18 yaşını tamamlıyanlar Devlet memuru olabilirler. Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Mede- ni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartiyle Devlet memurluklarına atanabilirler.  Sınıflandırmada öğrenim unsuru:  Madde 41 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12/1 md.; Aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.) Genel olarak ortaokulu bitirenler memur olabilirler. Ortaokul mezunlarından istekli bu- lunmadığı takdirde ilkokulu bitirenlerin de alınması caizdir. Bir sınıfta belli görevlere atanabil- mek veya bu görevlerde belli derecelere yükselebilmek için, kuruluş kanunları veya bu kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve kuruluş kanunlarına dayanılarak çıkarılacak yönetmelikler ile işin gereğine göre daha yüksek öğrenim dereceleri veya muayyen fakülte, okul veya öğrenim dallarını veya meslek içi veya meslekle ilgili eğitim programlarını bitirmiş olmak veya yabancı dil bilmek gibi şartlar konulabilir.(1)  Yetişme ve deneme süresi: Madde 42 – (Mülga: 31/7/1970 - 1327/13 md.) Göstergeler: Madde 43 – (Değişik: 12/2/1982 - 2595/1 md.) Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylık ve ek göstergeleri aşa- ğıda gösterildiği şekilde tespit edilir: A) Aylık Göstergesi: Bütün sınıflar itibariyle her derece ve kademenin aylıklarının hesap- lanmasına esas teşkil edecek Aylık Gösterge Tablosu aşağıdaki I Numaralı Cetvelde gösterilmiş- tir.  I Numaralı Cetvel  AYLIK GÖSTERGE TABLOSU(2)   Kademeler   Dereceler  1 2 3 4 5 6 7 8 9   1 1320 1380 1440 1500 – – – – –  2 1155 1210 1265 1320 1380 1440 – – –  3 1020 1065 1110 1155 1210 1265 1320 1380 –  4 915 950 985 1020 1065 1110 1155 1210 1265  5 835 865 895 915 950 985 1020 1065 1110  6 760 785 810 835 865 895 915 950 985  7 705 720 740 760 785 810 835 865 895  8 660 675 690 705 720 740 760 785 810  9 620 630 645 660 675 690 705 720 740  10 590 600 610 620 630 645 660 675 690  11 560 570 580 590 600 610 620 630 645  12 545 550 555 560 570 580 590 600 610  13 530 535 540 545 550 555 560 570 580  14 515 520 525 530 535 540 545 550 555  15 500 505 510 515 520 525 530 535 540   ––––––––––––––––––  (1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan “bu kanun” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri” ibaresi eklenmiştir.  (2) Bu tablodaki gösterge rakamları 10/4/1989 tarihli ve 366 sayılı KHK'nin 1 inci maddesi ile değiştirilmiştir.   4195-4197   B) (Değişik: 9/4/1990 - KHK-418/2 md.; İptal: Anayuasa Mahkemesinin  5/2/1992 tarihli ve E. 1990/22, K. 1992/6 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 18/5/1994 -  KHK-527/2 md.) Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin  aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I  ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı  cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Cumhurbaşkanı  yetkilidir.(1)  Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere  esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli  kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kari- yerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde  belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden  düşük olamaz.  (Değişik: 23/2/1995 - KHK-547/7 md.) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan  ve Üyelikleri,Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve üyelikleri,Bayındırlık ve  İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Müşavir ve 1'inci dereceden uzman  ünvanlı kadrolara atananlara bu kadrolarda bulundukları sürece daha önce almış oldukları en  yüksek ek gösterge üzerinden ödeme yapılır.  Kadroları Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfına dahil olanlara, bu maddede gösterilen em- sallerini geçmemek üzere Cumhurbaşkanı tarafından tespit edilecek ek gösterge rakamları uygu- lanır.(2)  Çalışma yaş hadleri:  Madde 44 – (Mülga: 31/7/1970 - 1327/15 md.)  Memurun başka sınıfta ve derecesinin altında bir görevde çalıştırılmıyacağı:  Madde 45 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12; Aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)  Hiç bir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin gö- revinde çalıştırılamaz.  (Değişik: 12/2/1982 - 2595/2 md.) 5 inci ve daha aşağı derecelerdeki kadrolara, derece  yükselmesi için gerekli nitelikleri haiz memur bulunmaması hallerinde, 36 ncı maddede belirtilen  öğrenim durumları itibariyle tespit olunan yükselinebilecek dereceyi aşmamak ve karşılık göster i- lecek kadro derecesi kazanılmış hak aylık derecelerinin üç üst derecesinden fazla olmamak kay- dıyla, bu dereceler karşılık gösterilerek, kendi derecesi ile aynı sınıftan memur atanması müm- kündür.  Bu gibiler, işgal ettikleri kadroda kazanılmış derece ve kademelerinin aylığını almaya de- vam ederler ve kazanılmış aylıklarındaki kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi genel esaslara  göre yapılır. Karşılık gösterilen kadrolar, ilgililer için kazanılmış hak teşkil etmez.   ––––––––––––––––––  (1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu bentte yer alan  “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.  (2) 15/8/2017 tarihli ve 694 sayılı KHK’nin 25 inci maddesiyle, bu paragrafta yer alan “Başbakan” ibaresi  “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanunun  25 inci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.     4198   KISIM - III  Devlet Memurluğuna Alınma   BÖLÜM:1  Usul   Atama yapılacak boş kadroların bildirilmesi:  Madde 46 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/12 md.)  Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları (Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı  hariç), personel atamasına lüzum gördükleri boş kadroların sayılarını, sınıf ve derecelerini belirte- rek Devlet Personel Başkanlığına bildirirler.  Duyurma:  Madde 47 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/13 md.)  Devlet Personel Başkanlığı atama yapılacak boş kadroların sınıf ve derecelerini, kadrola- rın bulundukları kurum ve yerlerini, kadrolara alınacak personel sayılarını, alınacak personelin  genel ve özel şartlarını, en son başvurma tarihini, başvurulacak mercileri, sınav yerlerini ve za- manlarını ve gerek görülen diğer bilgileri başvurma süresinin bitiminden en az 15 gün önce Res- mi Gazete, radyo, televizyon ve ülke çapında tirajı yüksek gazetelerden asgari biri ve uygun  görülecek diğer araçlar ile duyurur.  Sınavsız atama yapılacak yerlere kadro adedinden fazla istekli bulunduğu takdirde açıla- cak sınavın gün ve yeri yukarıdaki şartlara uygun olarak ayrıca duyurulur.   BÖLÜM : 2  Şartlar   Genel ve özel şartlar:  Madde 48 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/14 md.)  Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.  A) Genel şartlar:  1. Türk Vatandaşı olmak,(1)  2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,  3. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,  4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,           ––––––––––––––––––  (1) Bulgaristan'dan Türkiye'ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlarda bu şartın aranmıyacağı  27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı KHK’nin geçici 5 inci maddesi ile hükme bağlanmıştır.   4199   5. (Değişik: 23/1/2008 - 5728/317 md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belir- tilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis  cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu  düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,  güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,  suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. (1)  6. Askerlik durumu itibariyle;  a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,  b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,  c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya  yedek sınıfa geçirilmiş olmak,  7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel  olabilecek (…)(2) akıl hastalığı (…)(2) bulunmamak.  8. (Ek: 3/10/2016 – KHK-676/74 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/60 md.) Güvenlik  soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.  B) Özel şartlar:  1. Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 nci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurum- larının birinden diploma almış olmak,  2. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak.  Sınavlara katılma:  Madde 49 – (Yeniden düzenleme: 12/5/1982 - 2670/15 md.)  (Değişik: 29/11/1984 – KHK-243/5 md.) Duyurulan Devlet kamu hizmet ve görevlerine  Devlet Memuru olarak girmek isteyenler, belirlenen şartları yerine getirerek başvurularını yapar- lar.  Devlet kamu hizmet ve görevlerine girmek isteyenlerden ilan edilen şartları haiz bulun- mayanlar bu sınavlara katılamazlar ve bu husus başvurulan merciler tarafından kendilerine bir  yazı ile bildirilir.  Sınav şartı:  Madde 50 – (Değişik: 29/11/1984 – KHK-243/6 md.)  Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet  memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmaları şarttır.  Sınavların yapılmasına dair usul ve esaslar ile sınava tabi tutulmadan girilebilecek hizmet  ve görevler ve bunların tabi olacağı esaslar Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir genel  yönetmelikle düzenlenir.  (Mülga üçüncü fıkra: 13/2/2011-6111/99 md.)  (Ek: 30/5/1997 – KHK-572/14 md.; Mülga dördüncü fıkra: 13/2/2011 - 6111/99 md.)   ——————————  (1) Bu alt bentte yer alan “… milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, …”  bölümü, Anayasa Mahkemesinin 25/2/2010 tarihli ve E.: 2008/17, K.: 2010/44 sayılı Kararı ile iptal  edilmiştir.  (2) Bu bentte yer alan “vücut veya” ile “veya vücut sakatlığı ile özürlü” ibareleri 21/4/2005 tarihli ve 5335  sayılı Kanunun 29 uncu maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.     4200   Sınav sonuçları:  Madde 51 – (Değişik: 29/11/1984 – KHK-243/7 md.)  Sınav sonuçları, ilgili kurumda teşkil edilen sınav komisyonlarının sorumluluğunda belir- lenecek başarılı olanların isimleri başarı sıralarına göre ilan edilir ve yazı ile de ilgililere bildirilir.  İlan edilen sınav sonuçları müteakip sınav tarihine kadar geçerlidir.  Kurumların memur ihtiyaçlarını karşılama şekli:  Madde 52 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/18 md.)  Kurumların memur ihtiyaçları yayınlanan sınav sonuçlarında belirlenen başarı sırasına gö- re ilgili kurumlarca atama yapılmak suretiyle karşılanır.  Müteakip sınav dönemine kadar kurumların acil ihtiyaçları; sınavlara girip kazanmış an- cak yeterli kadro olmaması nedeni ile ataması yapılamayanlardan; yayınlanan başarı sırasına göre  karşılanabilir.  Yapılan atamalar, ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.  Engelli personel çalıştırma yükümlülüğü:(1)(2)  Madde 53 – (Değişik: 13/2/2011 - 6111/99 md.)  Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında  engelli çalıştırmak zorundadır. % 3’ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı  teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.(2)  Engelliler için sınavlar, ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için açılan sınavlardan  ayrı zamanlı olarak, engelli kontenjanı açığı bulunduğu sürece engel grupları ve eğitim durumları  itibarıyla sınav sorusu hazırlanmak ve ulaşılabilirliklerini sağlamak suretiyle merkezi olarak  yapılır veya yaptırılır.(2)  Engelli personel çalıştırma yükümlüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetimi ile en- gellilerin Devlet memurluğuna yerleştirilmesinden Devlet Personel Başkanlığı sorumludur. En- gelli açığı bulunan kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için alım yapacakları engellilere  ilişkin taleplerini her yılın Ekim ayının sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirmek  zorundadır. Devlet Personel Başkanlığı kurum ve kuruluşların bildirimi üzerine, engelli konten- janlarına yerleştirme yapabilir veya yaptırabilir.(2)  Engellilerin memurluğa alınma şartlarına, merkezi sınav ve yerleştirmenin yapılmasına,  eğitim durumu ve engel grupları dikkate alınarak kura usulü ile yapılacak yerleştirmelere, engell i- lerin görevlerini yürütmelerinde hangi yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarınca temin edileceği- ne, kamu kurum ve kuruluşlarınca engelli personel istihdamı ile ilgili istatistiksel verilerin bildi- rilmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Özürlüler İdaresi Başkanlığının görüşü alınarak  Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.(2)  ––––––––––––––––––  (1) Bu madde başlığı " Özürlülerin devlet memurluğuna alınmaları:” iken, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı  Kanunun 99 uncu maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.  (2) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu maddenin başlığında yer alan “Özürlü”  ibaresi “Engelli”, birinci fıkrasında yer alan “özürlü” ibaresi “engelli”, ikinci fıkrasında yer alan  “Özürlüler”, “özürlü” ve “özür” ibareleri sırasıyla “Engelliler”, “engelli” ve “engel”, üçüncü fıkrasın- da yer alan “Özürlü”, “özürlülerin”, “özürlülere” ve “özürlü” ibareleri sırasıyla “Engelli”, “engellile- rin”, “engellilere” ve “engelli”, dördüncü fıkrasında yer alan “Özürlülerin”, “özür”, “özürlülerin” ve  “özürlü” ibareleri sırasıyla “Engellilerin”, “engel”, “engellilerin” ve “engelli” şeklinde değiştirilmiştir.   4200-1   BÖLÜM: 3  Adaylık   Adaylığa kabul edilme:  Madde 54 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/19 md.)  Sınavlarda başarılı olanlardan Devlet memurluğuna girmek isteyenler başarı listesindeki  sıraya ve 47 nci maddeye göre ilan edilen kadro sayısı kadar, kurumlarınca memur adayı olarak  atanırlar.  Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz  ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.  Adayların yetiştirilmesi:  Madde 55 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/20 md.)  Aday olarak atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eği- time, bilahara sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve Devlet memuru  olarak atanabilmeleri için başarılı olmaları şarttır.  Temel eğitim ile hazırlayıcı eğitim aynı kurumda yapılır.  Eğitim süreleri, programları, değerlendirme esasları ve hangi kurumların sorumluluğunda  yapılacağı ve diğer hususlar Cumhurbaşkanınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.(1)  Adaylık devresi içinde göreve son verme:(2)  Madde 56 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/21 md.)  Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız  olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmıyacak durumları,  göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin  onayı ile ilişkileri kesilir.  İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.  Adaylık süresi sonunda başarısızlık:  Madde 57 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/22 md.)  (Değişik birinci fıkra: 10/9/2014 - 6552/67 md.) Adaylık süresi içinde aylıktan kesme  veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve  atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. İlişikleri kesilenler ilgili kurumlarca derhâl  Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.           ––––––––––––––––––  (1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan  “Başbakanlıkça” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.  (2) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 117 nci maddesiyle,bu maddede yer alan “sicil” ibaresi “di- siplin” olarak değiştirilmiştir.      4201   Adaylık devresi içinde veya sonunda, 56 ncı ve bu madde hükümlerine göre ilişikleri kesi- lenler (sağlık nedenleri hariç) 3 yıl süre ile Devlet memurluğuna alınmazlar.   KISIM - IV  Hizmet Şartları ve Şekilleri   BÖLÜM: 1  Atanma   Asli memurluğa atanma:(1)  Madde 58 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/23 md.)  Adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan adaylar disiplin amirlerinin teklifi ve atama- ya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar.  Asli memurluğa geçme tarihi adaylık süresinin sonunu geçemez.  İstisnai memurluklar:  Madde 59 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975-1897/1 md.)  (Değişik: 29/11/1984 – KHK-243/8 md.) Cumhurbaşkanlığı(17) ile Türkiye Büyük Millet  Meclisinin memurluklarına, Bakan Yardımcılıklarına,(14) (…)(2)(17) (..)(3) Savunma Sanayii Müste- şarlığına ait Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı ve Müşavir Avu- kat kadrolarına,(15) Toplu Konut (...)(4) İdaresi Başkanlığına ait Başkan, Başkan Yardımcısı, Hu- kuk Müşaviri, Daire Başkanı, Uzman, Uzman Yardımcısı, Müşavir Avukat ve Şube Müdürleri  (Uzman)(4), (…)(17) Özelleştirme İdaresi Başkanlığında Başkan, Başkan Yardımcısı, Başkanlık  Müşaviri, Daire Başkanı, Proje Grup Başkanı ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine (5) (…)(17)  Bakanlık Müşavirlikleriyle Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliklerine, (…)(17) Türkiye İstatistik  Kurumu Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine, (…)(14) Avrupa Birliği Bakanlığı Başkanlıklarına  (İdari Hizmetler Başkanlığı hariç),(9)(14) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Baş- kan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri, Basın Müşaviri ve Hukuk Müşaviri,(10) Gelir İdaresi Başkan- lığında Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine, (…)(17) Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı  Kuvvetleri kadrolarında veya kadro açıklamalar bölümünde özel nitelikli olarak gösterilen görev  yerlerine, Özel Kalem Müdürlüklerine, Valiliklere, Büyükelçiliklere, Elçiliklere, Daimi Temsilci- liklere, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığına, (12) dış kuruluşlarda ça- lışma müşavirlikleri nezdinde görevlendirilecek sendika uzmanlıklarına, Din İşleri Yüksek Kuru- lu Üyeliklerine, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri (4 adet), Diyanet İşleri Başkanlığı  Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri,(11) Milli İstihbarat Teşkilatı memurluklarına, Milli Güvenlik  Kurulu Genel Sekreterliği Müşavirliklerine, Hukuk Müşavirliğine ve Genel Sekreter Sekreterliği- ne, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve  Başkanlık Müşavirliğine,(16) Anayasa Mahkemesi Basın Müşavirliğine,(13) Nükleer Düzenleme  Kurumunun Başkan Yardımcılıkları ve Daire Başkanlıklarına, (18) bu Kanunun atanma, sınavlar,  kademe ilerlemesi ve dereceye yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın tahsis edilmiş  derece aylığı ile memur atanabilir. Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirlikleri ile Devlet Konserva- tuvarında görevlendirilecek uluslararası ün yapmış üstün yeteneklere sahip Devlet sanatçılarının,  olimpiyat şampiyonluğu veya olimpik spor dallarından birinde büyükler kategorisinde birden  fazla Dünya şampiyonluğu kazananlar arasından atanacak spor müşavirlerinin(6) atama ve ilerle- melerinde de bu hükümler uygulanır.(6)(7)(8)(9)(10)(12)(13)(14)(15)(16)(18)   Dikkat: Dipnotlar için 4202 ve 4202-1 numaralı sayfalara bakınız.   4202  ––––––––––––––––––  (1) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 117 nci maddesiyle,bu maddede yer alan “ve olumlu sicil  alan adaylar sicil amirlerinin teklifi” ibaresi “adaylar disiplin amirlerinin teklifi” olarak değiştirilmiş- tir.  (2) Başbakan Başmüşaviri unvanı, 18/5/1987 tarihli ve 281 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14  üncü maddesi ile eklenmiş ve metne işlenmiştir.  (3) Bu fıkrada yer alan “Başbakanlık merkez ve bağlı kuruluşlarının müsteşarları (MİT hariç)” ibaresi  12/5/1989 tarih ve 368 sayılı KHK’nin 7 nci maddesi ile “ve yardımcıları” ibaresi ise 25/1/1990 tarih  ve 402 sayılı KHK’nin 1 inci maddesi ile eklenmiş, ancak bu ibare 27/12/1991 tarih ve 475 sayılı  KHK’nin 11 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.  (4) Bu fıkradaki Savunma Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ile Toplu Konut ve Kamu  Ortaklığı İdaresine ait unvanlar 14/1/1988 tarih ve 310 Sayılı KHK’nin 1 inci maddesi ile eklenmiş ve  metne işlenmiştir,daha sonra; 24/11/1994 tarih ve 4046 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile “… ve Ka- mu Ortaklığı…” ibaresi metinden çıkarılmıştır. 30/10/1989 tarihli ve 390 sayılı KHK gereğince “Sa- vunma Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı” ibaresi, “Savunma Sanayi Müsteşarlığı”,  “Savunma Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı” ibaresi, “Savunma Sanayi Müsteşarı”,  “Başkanlık” ibaresi ise “Müsteşarlık” olarak değiştirilmiştir. 20/3/1991 tarihli ve 3704 sayılı Kanunun  3 üncü maddesi ile 390 sayılı KHK aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.  (5) Bu fıkradaki “Özelleştirme İdaresi Başkanlığında Başkan, Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri,  Daire Başkanı, Proje Grup Başkanı ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine” ibaresi, 24/11/1994 ta- rih ve 4046 sayılı Kanun ile eklenmiş ve metne işlenmiştir.  (6) Bu fıkradaki “Olimpiyat şampiyonluğu veya olimpik spor dallarından birinde büyükler kategorisinde  birden fazla Dünya şampiyonluğu kazananlar arasından atanacak spor müşavirlerinin” ibaresi,  2/8/2000 tarih ve 608 sayılı KHK’nin 5 inci maddesiyle eklenmiş ve metne işlenmiştir. Daha sonra bu  ibare, 12/4/2001 tarihli ve 4644 sayılı Kanunla kanunlaştırılmıştır.  (7) Bu fıkraya, 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Kanunun 34 üncü maddesiyle “Başbakanlık Basın Müşavir- liğine,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Gelir İdaresi Başkanlığında Basın ve Halkla İlişkiler Müşa- virliğine,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.  (8) Bu fıkraya, 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Kanunun 57 nci maddesiyle “Başbakanlık Basın Müşavir- liğine,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Türkiye İstatistik Kurumu Basın ve Halkla İlişkiler Müşavir- liğine,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.  (9) Bu fıkraya, 24/6/2009 tarihli ve 5916 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle “ Türkiye İstatistik Kurumu  Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ Avrupa Birliği Genel Sek- reterliğine, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Müşavirliklerine ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği  Başkanlıklarına (İdari Hizmetler Başkanlığı hariç),” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.  (10) Bu fıkraya, 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle “Avrupa Birliği Genel Sekre- terliğine, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Müşavirliklerine ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Baş- kanlıklarına (İdari Hizmetler Başkanlığı hariç),” ibaresinden sonra gelmek üzere “Yurtdışı Türkler ve  Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri, Basın Müşaviri ve Hukuk Mü- şaviri” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.  (11) Bu fıkraya, 1/7/2010 tarihli ve 6002 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle “Din İşleri Yüksek Kurulu  Üyeliklerine,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri (4 adet),  Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.      4202-1   (12) 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan “Daimi Temsilcilikle- re,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı- na,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.  (13) 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Kanunun 75 inci maddesiyle, bu maddede yer alan “Genel Sekreter  Sekreterliğine,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Anayasa Mahkemesi Basın Müşavirliğine,” ibaresi  eklenmiş ve metne işlenmiştir.  (14) 3/6/2011 tarihli ve 643 sayılı KHK’nın 8 inci maddesi ile bu fıkrada yer alan “Türkiye Büyük Millet  Meclisinin memurluklarına," ibaresinden sonra gelmek üzere "Bakan Yardımcılıklarına," ibaresi ek- lenmiş, aynı fıkrada yer alan "Avrupa Birliği Genel Sekreterliğine, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği  Müşavirliklerine ve" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve "Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Başkanlıkla- rına (İdari Hizmetler Başkanlığı hariç)," ibaresi "Avrupa Birliği Bakanlığı Başkanlıklarına (İdari Hiz- metler Başkanlığı hariç)," şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.  (15) 8/8/2011 tarihli ve 649 sayılı KHK’nin 42 nci maddesiyle, bu maddede yer alan “Savunma Sanayii  Müsteşarlığı ile” ibaresi “Savunma Sanayii Müsteşarlığına ait Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı,  I.Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı ve Müşavir Avukat kadrolarına,” şeklinde değiştirilmiş ve metne iş- lenmiştir.  (16) 4/7/2012 tarihli ve 6353 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle, bu maddede yer alan “Milli Güvenlik  Kurulu Genel Sekreterliği Müşavirliklerine, Hukuk Müşavirliğine ve Genel Sekreter Sekreterliğine,”  ibaresinden sonra gelmek üzere “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Basın ve Halkla  İlişkiler Müşavirliği ve Başkanlık Müşavirliğine,” ibaresi eklenmiştir.  (17) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan  “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiş ve “Başba- kan Başmüşaviri,”, “Başbakan Müşavirliklerine,”, “Başbakanlık ve”, “Başbakanlık Basın  Müşavirliğine,” ve “Bakanlar Kurulu Sekreterliğine,” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.  (18) 2/7/2018 tarihli ve 702 sayılı KHK’nin 9 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Anayasa Mahkemesi  Basın Müşavirliğine,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Nükleer Düzenleme Kurumunun Başkan  Yardımcılıkları ve Daire Başkanlıklarına,” ibaresi eklenmiştir.    4202-2   Birinci fıkrada sayılan memurların bulundukları bu kadrolar emeklilik aylığının hesabında  ve diğer memurluklara naklen atanmalarında herhangi bir sınıf için kazanılmış hak sayılmaz. Bu  görevlerde bulunan memurların emeklilik kıdemleri yürümekte devam eder.  (Son fıkra mülga: 11/9/1987 – KHK-276/13 md.; Aynen kabul: 24/2/1988 - 3409/13 md.)  İstisnai memurluklara atanmada aranacak şartlar:  Madde 60 – (Değişik: 23/12/1972 – KHK-2/1 md.)  İstisnai Devlet memurluklarına 48 inci maddede yazılı genel şartları taşıyan kimselerden  atanmalar yapılabilir.  Kuruluş kanunlarındaki veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerindeki özel hükümler saklı- dır.(1)  Ancak, Devlet sanatçılarında aranacak nitelikler bir yönetmelikle belirtilir. Dışişleri Ba- kanlığı Hukuk Müşavirliğine atanabilmek için ise, bir yabancı dili çok iyi bilmek ve özel yönet- meliğinde belirtilecek diğer nitelikleri taşımak şarttır.  İstisnai memurluklara atananlara bu Kanunun uygulanacak hükümleri:  Madde 61 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12; Aynen Kabul: 15/5/1975-1897/1 md.)  60 ıncı madde gereğince istisnai memurluklara atananlar hakkında bu Kanunun atanma,  sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi dışında kalan bütün hükümleri uygulanır.  Ancak istisnai bir memuriyet kadrosuna atananlar, atandıkları kadronun derece aylığının  ilk kademesini kazanılmış hak olarak elde ettikleri tarihten itibaren, haklarında bu kanunun kade- me ilerlemesi ve derece yükselmesine dair hükümleri uygulanır.  Şu kadar ki, (…)(2) Bakanlıklar özel kalem müdürlüklerine, valiliklere, büyükelçiliklere,  elçiliklere, daimi temsilciliklere atananların, atandıkları derecelerde geçirdikleri süreler, kazanıl- mış hak sayılmamak şartiyle, kademe ilerlemesinde (üst dereceye atanmaları halinde 161  inci maddenin A bendi uyarınca) değerlendirilir.(2)  Bakan müşaviri  Madde 61/A- (Ek: 2/7/2018 - KHK-703/172 md.)  Bakanlıklarda, özel önem ve öncelik taşıyan konularda bakana danışmanlık yapmak üzere  bakan müşaviri atanabilir. Bakan müşavirleri doğrudan bakana bağlı olarak çalışır.  Bakan müşavirleri, bakanın görev süresiyle sınırlı olarak görev yapar. Bakanın görevi so- na erdiğinde, bakan müşavirlerinin görevi de sona erer. Bakan müşavirleri gerektiğinde bakanın  görev süresi dolmadan da görevden alınabilir.           –––––––––––––––––––  (1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan  “kanunlarındaki” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerindeki” ibaresi  eklenmiştir.  (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan  “Başbakanlık ve” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.        Bakan müşaviri kadrolarına bu Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve dereceye  yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın atama yapılabilir. Ancak bu şekilde atanmış  olmak, kamu kurum ve kuruluşlarındaki diğer herhangi bir kadro, pozisyon ve göreve atanma  veya kamuda herhangi bir statüde çalışma açısından kazanılmış hak teşkil etmez.  Bakan müşaviri kadrolarına açıktan atananlardan görevi sona erenlerin veya görevden  alınanların memuriyetle ilişikleri kesilir.  Kamu görevlisi iken bakan müşavirliğine atananlar, görevleri sona erdiğinde veya  görevden alındıklarında, yönetici kadro, pozisyon ve görevleri hariç olmak üzere önceki kadro  veya pozisyonlarına en geç bir ay içinde atanırlar. Bu şekilde atanacaklar için uygun boş kadro  veya pozisyon bulunmaması hâlinde, söz konusu kadro veya pozisyonlar başka bir işleme gerek  kalmaksızın ihdas edilmiş ve kurumların kadro veya pozisyon cetvellerinin ilgili bölümlerine  eklenmiş sayılır. Atama işlemi tamamlanıncaya kadar bunların her türlü mali ve sosyal hak ve  yardımları kurumları tarafından ödenmeye devam olunur.  Bakan müşaviri kadrolarında görev yapanlara mevzuatında bakanlık müşaviri kadrosuna  bağlı mali ve sosyal hak ve yardımlar aynı usul ve esaslar dahilinde ödenir. Bakanlık müşavirl- erine yapılan ödemelerden vergi ve diğer yasal kesintilere tabi olmayanlar, bu maddeye göre de  vergi ve diğer kesintilere tabi olmaz. Bunlar emeklilik hakları bakımından da bakanlık müşavirine  denk kabul edilir.  Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi:  Madde 62 – (Değişik: 23/12/1972 – KHK-2/1 md.)  İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;  a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,  b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden it i- baren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,  izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre  Cumhurbaşkanı Kararı ile kısaltılabilir.(1)  Yukarıdaki süreler;  1 - Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir gö- reve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,  2 - Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri  için devrin sona ermesi,  3 - Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine  atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği,  tarihinde başlar.           –––––––––––––––––––  (1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan  “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.   4203   (Değişik: 12/2/1982 - 2595/4 md.) Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurla- ra atama emirleri tebliğ edilince yollukları, ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca derhal  ödenir. Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerin- deki süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar.  Bu maddede geçen "yer" deyiminin kapsamı İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte  belirtilir.  İşe başlamama halinde yapılacak işlem:  Madde 63 – (Değişik: 23/12/1972 – KHK-2/1 md.)  (Değişik: 12/5/1982 - 2670/24 md.) Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge  ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 62 nci maddedeki süre içinde işe başlamayanların  atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler. Bunla- rın belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı  takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.  Başka yerdeki bir göreve atananlardan 62 nci maddedeki süre içinde hareket ederek belli  yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamıyanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine  başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile 10 günlük bir süre daha verilebilir. Belge ile  isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda da yeni görevlerinde işe başlamı- yanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar.   BÖLÜM : 2  Devlet Memurluğunda İlerleme ve Yükselmeler   Kademe ve kademe ilerlemesi: (1)  Madde 64 – (Değişik: 13/2/2011 - 6111/100 md.)  Kademe; derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki  ilerlemedir.  Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl ça- lışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartları aranır.  72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburî olarak sürekli görev- le atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde  fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde  geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.  Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin  yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.  Bu maddede belirtilen şartları haiz her sınıf ve derecedeki memurlar, hak kazandıkları ta- rihten geçerli olmak üzere ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bir ileri kademeye ilerlemiş  sayılırlar.  Kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Onay mercileri kademe  ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini devredebilirler.  Kademe ilerlemesine hak kazanamayan memurlar, kurumlarınca her ay alınacak toplu  onaylarla belirlenir. Kademe ilerlemesi yapmış sayılanlardan ilerlemeye müstahak olmadıkları  sonradan tespit edilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere  iptal edilir. Kademe ilerlemelerinin toplu onayla yapılması:  Madde 65 – (Mülga: 13/22011 - 6111/117 md.)  ––––––––––––––––––  (1) Bu madde başlığı “Kademelerde ilerleme şartları:” iken, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 100  üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.     4204   Derece yükselmelerinde ve kademe ilerlemelerinde onay merci:  Madde 66 – (Mülga: 13/22011 - 6111/117 md.)  Kadrosuzluk sebebiyle derece yükselmesi yapamayanların aylıkları:  Madde 67 – (Değişik: 29/11/1984 – KHK-243/10 md.) (1)  Diğer şartları taşımakla birlikte üst derecelerde (...)(1) kadro olmadığı için derece yüksel- mesi yapamayan memurların kazanılmış hak aylıkları, öğrenim durumları itibariyle yükselebile- cekleri dereceyi aşmamak şartıyla işgal etmekte oldukları kadroların üst derecelerine yükseltilir. De- rece yükselmesinin usul ve şartları:  Madde 68 – (Değişik: 12/2/1982 - 2595/5 md.)  A) Derece yükselmesi yapılabilmesi için:  a) (Değişik: 26/6/1984 - KHK 241/4 md.) Üst derecelerden boş bir kadronun bulunması,  b) Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3 üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş,  c) Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş,  d) (Mülga: 13/2/2011 - 6111/101 md.)  olması şarttır.  B) (Değişik: 4/5/1984 – KHK-199/1 md.) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık  Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki  kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha  aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.(2)  (Değişik ikinci paragraf: 13/2/2011 - 6111/101 md.) Ancak, bu şekilde bir atamanın ya- pılabilmesi için ilgilinin;  a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12  yıl,  b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300’den az olanlar için en az 10 yıl,  c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl,  hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. Dört yıldan az süreli yük- seköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürelerin hesabında; 8/6/1984 tarihli  ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dâhil kurumlarda fiilen  çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel mec- lisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dâhil yedek subay  lıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel  kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili  kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve  başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek  üzere dörtte üçü dikkate alınır.   ––––––––––––––––––  (1) 4/7/2001 tarih ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi ile; bu maddede yer alan  “boş” ibaresi, metinden çıkarılmış ve “bir üst derecesine yükseltilebilir” ibaresi, “üst derecelerine yük- seltilir” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.  (2) 21/2/2013 tarihli ve 6428 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle, bu paragrafta yer alan “Eğitim ve öğretim  hizmetleri sınıfı” ibaresi “Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık  Hizmetleri Sınıfı” şeklinde değiştirilmiştir.   4204-1   (Ek fıkra: 26/8/1993 – KHK-501/1 md.; İptal Anayasa Mahkemesinin 6/10/1993 ta- rihli ve E. 1993/32, K. 1993/32 sayılı kararı ile)  Bu bent hükümlerine göre atananlar atandıkları kadronun aylık (Ek gösterge dahil) ve di- ğer haklarından yararlanırlar. Bu suretle üst dereceye atananların bu kadrolarda geçirdikleri her  yıl kademe ilerlemesi ve her "3" yıl derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak ve  emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükselmesinde gözönüne alınır. Ancak atandıkları  kadro aylıkları, başka görevlere atanma halinde kazanılmış hak sayılmaz.  (Ek paragraf: 2/7/2018 - KHK-703/172 md.) Cumhurbaşkanı onayıyla yapılan atama- larda Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde öngörülen hizmet süresi şartları aranır. Üst kademe  kamu yöneticisi sayılmayan daire başkanı ve bu kadrolara denk yönetici kadrolarına yapılacak  atamalarda bu bentte öngörülen hizmet süresi yükseköğrenim gördükten sonra beş yıl olarak  uygulanır. Ancak bu beş yıllık sürenin hesabında Devlet memurlarının kazanılmış hak aylık dere- ce ve kademesinde değerlendirilen hizmet süreleri esas alınır.  C) (Ek: 13/2/2011 - 6111/101 md.) Derece yükselmesi ile ilgili onay mercii atamaya yet- kili amirdir. Müşterek kararla atanmış olanların derece yükselmeleri, ilgili bakanın veya yetkili  kıldığı makamın onayı ile yapılır. Üst derece kadroya atanmış olup da kazanılmış hak ve emekli- lik keseneğine esas aylık dereceleri daha aşağıda bulunanların (45 inci maddenin ikinci fıkrasına  göre yapılan atamalar hariç), kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin  yükseltilmeleri için, bu hâlin devamı süresince yukarıda belirtilen onay aranmaz.  İdari görevlere atanma:  Madde 69 – (Değişik: 29/11/1984 – KHK-243/11 md.)  Kurumlar, Eğitim ve Öğretim, Sağlık ve Yardımcı Sağlık ve Teknik Hizmetler Sınıflarına  dahil memurlardan, kariyerlerinden yararlanmak istediklerini 2 - 4 üncü dereceler arasındaki idari  görevlere ait olup kazanılmış hak derecelerinin iki altındaki derecelerden tesbit ve ihdas edilmiş  kadrolara atayabilirler.  Bu suretle atanan memurların aylıkları kazanılmış hak dereceleri üzerinden ödenir. Ancak  kazanılmış aylık dereceleri ve kariyer hizmet sınıfları için tesbit edilen ek gösterge, zam ve taz- minatlar ile atandıkları görevlerin ek gösterge, zam ve tazminatlarının farklı olması halinde fazla  olanı ödenir.  İstisnai memurluklarda derece yükselmeleri ve kademe ilerlemeleri:  Madde 70 – (Mülga: 31/7/1970 - 1327/29 md.)     4205   Bir sınıftan başka bir sınıfa geçme:  Madde 71 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12; Aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)  (Değişik: 29/11/1984 – KHK-243/12 md.) Memurların eşit dereceler arasında veya dere- ce yükselmesi suretiyle sınıf değiştirmeleri caizdir. Bu şekilde sınıf değiştireceklerin geçecekleri  sınıf ve görev için bu Kanunda, kuruluş kanunlarında veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde  belirtilen niteliklere sahip olmaları şarttır. Bu durumda sınıfları değişenlerin eski sınıflarının  derecesinde elde ettikleri kademelerde geçirdikleri süreler yeni sınıflardaki derecelerinde dikkate  alınır.(1)  Kurumlar, memurlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya  genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve unvan eşitliği gözetmeden  kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabilirler.  Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir derece ve  kademeden başlamış olup da sınıf değiştirenlerin yeni görevlerindeki ilk ilerleme süreleri eski  sınıflarında kazandıkları derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılır ve bu süre tamam- lanıncaya kadar kendilerine sınıf değiştirmeleri sırasında bulundukları derecede kademe ilerleme- si verilmez.   BÖLÜM: 3  Yer Değiştirmeler   Yer değiştirme suretiyle atanma:  Madde 72 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/25 md.)  Kurumlarda yer değiştirme suretiyle atanmalar; hizmetlerin gereklerine, özelliklerine,  Türkiyenin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren  iller gruplandırılarak tespit edilen bölgeler arasında adil ve dengeli bir sistem içinde yapılır.  (Değişik: 9/4/1990 - KHK-418/5 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin 5/2/1992  tarihli ve E. 1990/22, K. 1992/6 Sayılı Kararı ile; yeniden düzenleme: 18/5/1994 – KHK- 527/5 md.) Yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza  etmek bakımından kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak memur olan diğer eşin de  isteği halinde ataması, atamaya tabi tutulan memurun atandığı yere 74 ve 76 ncı maddelerde  belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır. Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi memurun atandığı  yerde eşinin atanacağı teşkilatın bulunmaması ya da teşkilatı olmakla birlikte niteliğine uygun  münhal bir görev bulunmaması ve ilgilinin de talebi halinde, bu personele eşinin görev süresi ile  sınırlı olmak üzere aşağıdaki şartlarda izin verilebilir.  (Ek: 9/4/1990 – KHK-418/5 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin 5/2/1992 tarihli ve  E. 1990/22, K. 1992/6 Sayılı Kararı ile; yeniden düzenleme: 18/5/1994 – KHK-527/5 md.) Bu  suretle izin verilenlere, aylık ve diğer ödemelerine karşılık olarak, aylık (taban ve kıdem aylığı  dahil), ek gösterge, zam ve tazminatlarının kanuni kesintiler düşüldükten sonraki net miktarının,  eşleri;  a) Olağanüstü Hal Bölgesine dahil illerle bu illere mücavir olarak belirlenen illerde görev- li olanlara % 60'ı,     –––––––––––––––––––  (1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan  “veya kuruluş kanunlarında” ibaresi “, kuruluş kanunlarında veya Cumhurbaşkanlığı kararname l- erinde” şeklinde değiştirilmiştir.   4206   b) Kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara % 50'si,  c) Kalkınmada 2 nci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara % 25'i,  kurumlarınca kadro tasarrufundan ödenir.  Eşleri diğer yörelerde görevli olanlar ise ücretsiz izinli sayılır.  (Ek: 9/4/1990 – KHK-418/5 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin 5/2/1992 tarihli ve   E. 1990/22, K. 1992/6 Sayılı Kararı ile; yeniden düzenleme: 18/5/1994 – KHK-527/5 md.)  Yukarıda sayılanların kadroları eşlerinin görevlendirme süresiyle sınırlı olarak saklı tutulur. An- cak, bu süre memuriyet boyunca 4 yılı hiç bir surette geçemez. Bunların kademe ilerleme- si;emeklilik ve diğer bütün hakları ve yükümlülükleri devam eder. Ancak ücretsiz izin verilenlerin  bu sürelerinin emeklilikten sayılabilmesi için kesenek ve kurum karşılıklarının her ay kendileri  tarafından T.C. Emekli Sandığına yatırılması gerekir.  (Ek fıkra: 6/2/2014 - 6518/10 md.) İlgili mevzuatı uyarınca verilecek rapora göre kendi- si, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli  olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için  düzenlemeler yapılır.  (Değişik: 29/11/1984 – KHK-243/13 md.) Memurların atanamayacakları yerler ve bu  yerlerdeki görevler ile kurumların özellik arz eden görevlerine atanabilmeleri için hangi kademe- lerde ne kadar hizmet etmeleri gerektiği ve yer değiştirme ile ilgili atama esasları Devlet Personel  Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. Kurumlar atamaya tabi olacak personeli  için bu yönetmelik esaslarına göre Devlet Personel Başkanlığının görüşünü almak suretiyle bir  personel ve atama planı hazırlar.  Karşılıklı olarak yer değiştirme:  Madde 73 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12; Aynen kabul; 15/5/1975 - 1897/1 md.)  Aynı Kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak  yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili  amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır.  Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri:  Madde 74 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)  Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak  dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle,  bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakil- leri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atana- cakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması  ve memurların isteği de şarttır.  Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecele- rine tekrar atanmaları caizdir.  Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri  genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler  (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini  kabul etmeleri şartiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.     4207   13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu  Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Aynı kanu- nun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan perso- nelden, hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanla- rın ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler arasında- ki sürelere tekabül eden süre kadar ilave edilir.(1)  Memurların diğer kurumlardan bu Kanuna tabi kurumlara geçmeleri:  Madde 75 – (Mülga: 23/12/1972 – KHK-2/5 md.)  Memurların kurumlarınca görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi:  Madde 76 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12; Aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)  Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memur- ları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst,  kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler.  Memurlar istekleri ile, kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin en çok üç derece altın- da aynı veya başka yerlerdeki kadrolara atanabilirler.  Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecele- rine tekrar atanmaları mümkündür.  Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri  genel hükümlere göre tespit edilmekle bereber,atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler  (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına göderilmesini  kabul etmeleri şartiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.  Yabancı bir memleket veya uluslararası kuruluşta hizmet alma:  Madde 77 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12; değiştirilerek kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)  (Değişik birinci fıkra: 13/2/2011 - 6111/102 md.) Yabancı memleketlerin resmî kurum- ları veya uluslararası kuruluşlarda kurumlarının muvafakati ile görev alacak memurlara, ilgili  Bakanın onayı ile (her üç yılda bir Bakan onayı yenilenmek kaydıyla) memuriyeti süresince  yabancı memleketlerin resmî kurumlarında on yıla, uluslararası kuruluşlarda yirmibir yıla kadar  aylıksız izin verilebilir.  Yukarıdaki fıkraya göre izin alan memurların kadro ile ilişkileri devam eder ve yabancı  memleketlerde veya uluslararası kuruluşlarda görevde geçen süreler için emeklilik hakları 5434  sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine uyulmak kaydı ile saklı kalır.  Bu kimselerin görevlerine dönmek istemeleri halinde; bu Kanunun sınav veya seçme ile  ilgili hükümleri dikkate alınmak suretiyle, yabancı memleketlerde veya uluslararası kuruluşlarda  geçirdikleri hizmet sürelerinin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her 3 yılı bir derece yükselme- sine esas olacak şekilde ve boş kadro bulunduğu takdirde değerlendirilir.      ––––––––––––––––––  (1) 29/11/1984 tarih ve 243 sayılı K.H.K.'nin 55 inci maddesi uyarınca; 13/12/1960 tarih ve 160 sayılı  Kanunun 4 üncü maddesine yapılan atıflar, 8/6/1984 gün ve 217 sayılı K.H.K.'nin ilgili maddesine yapıl- mış sayılmaktadır. Bu bakımdan bu maddede zikredilen 4 üncü madde, 217 sayılı K.H.K.'nin 2 nci mad- desi olarak dikkate alınmalıdır.   4208   Bilgilerini artırmak üzere dış memleketlere gönderilme:  Madde 78 – Mesleklerine ait öğrenimini bitirerek Devlet memurluğuna alınmış ve asli  memur olarak atanmış olanlardan mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek,eğitilmek,bilgilerini  artırmak veya staj yapmak üzere dış memleketlere:  a) Kurumlarınca açılacak seçme veya yarışma sınavlarında başarı gösterenlere,  b) Dış burslara dayanılarak gönderilenlere,  İki yıla kadar ayrılma müsaadesi verilebilir.  Gerekirse bu süre en çok bir kat uzatılabilir.  Bilgilerini artırmak için yabancı memlekete gönderilenlerin hak ve yükümlülükleri:  Madde 79 – (Değişik: 28/7/1971 - 1449/1 md.)  (Değişik birinci fıkra: 18/5/1994 – KHK-527/6 md.) 78 inci maddede yazılı olanlar kad- rolarında bırakılırlar. Kadro karşılığı sözleşme ile istihdam edilenlerin sözleşmeleri devam eder  ve (Şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kurumlarınca kendilerine maaşsız  izin verilmesi uygun görülenler hariç) aylık ve diğer her türlü ödemeleri ile sözleşme ücretlerinin  Kanuni kesintilerinden sonra kalan net tutarının % 60'ını Kurumlarından alırlar. Bunların kademe  ilerlemesi; emeklilik ve diğer bütün hakları ve yükümlülükleri devam eder. İzin bitiminde yol  süresi hariç 15 gün içinde görevlerine dönerler. Bunlardan kurumlarınca kendilerine maaşsız izin  verilmesi uygun görülenlerin bu süreleri keseneklerinin ve karşılıklarının kendileri tarafından her  ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartıyla emeklilik yönünden eski derece- lerinde değerlendirilir.  (Değişik: 22/8/1989 – KHK-378/2 md.) (Değişik birinci cümle: 23/7/2010-6009/60  md.) Kurumlarınca gönderilenlerden, uluslararası kuruluşlarda staj yapan ve çalışma esas ve  usulleri ile misyon şeflikleriyle ilişkileri Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Dışişleri  Bakanlığınca belirlenen memurlara, gittikleri ülkelerde sürekli görevle bulunan ve dokuzuncu  derecenin birinci kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurtdışı aylığı  tutarı, diğerlerine bu tutarın 2/3’ü ödenir. (Değişik son cümle: 17/9/2004-5234/1 md.) Şahsen  özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine maaşsız izin verilenler ile Cum- hurbaşkanınca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan dışında gönderilenler hariç olmak üzere,  burslu gidenlerin aldıkları burs miktarları bu miktarın altında ise aradaki fark kurumlarınca kendi- lerine ayrıca ödenir.(1)  (Değişik: 12/2/1982 - 2595/6 md.) Bu suretle yapılacak fark ödeme, her türlü vergiden  müstesnadır.  Sürelerinin bitiminde görevlerine başlamıyanlar çekilmiş sayılırlar. Bu suretle çekilmiş  sayılanlar aylık ve yol giderleri de dahil olmak üzere kendilerine kurumlarca yapılmış bulunan  bütün masrafları iki kat olarak ödemeye mecburdurlar.         –––––––––––––––––––  (1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan  “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.     4208-1   Görevlerine başlayıp da yükümlü bulundukları mecburi hizmetini bitirmeden ayrılanlar  veya bir ceza sebebi ile memurluktan çıkarılmış olanlar mecburi hizmetlerinin eksik kalan kısmı  ile orantılı miktarı iki kat olarak ödemek zorundadırlar.  Bilgilerini artırmak üzere dış memleketlere gönderilme esasları (1)  Madde 80 – (Değişik: 23/12/1972 – KHK-2/1 md.)  (Ek birinci fıkra: 17/9/2004-5234/1 md.) Şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifa- de etmesi için kendilerine maaşsız izin verilenler dışında her yıl yurt dışına gönderilebilecek  Devlet memurlarının kurumlar itibarıyla sayıları, Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenir.(2)  78 ve 79 uncu maddelerde yazılı olanların ayırma ve seçilme usul ve şartları, çalışmaları- nın nasıl izleyip denetleneceği, haklarındaki disiplin kovuşturmasının ne suretle yapılacağı ve geri  çağrılmalarını gerektirecek haller, bu Kanunun 2 nci maddesi gereğince bir yönetmelikle düzen- lenir.(3)  MİT mensupları hakkında yukarıdaki esaslar, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanacak bir  talimatla belirtilir.(4)  Silah altına alınma:  Madde 81 – Hazarda ve seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan Devlet  memurları, silah altında bulundukları sürece izinli sayılırlar.  Terhis edilenlerin görevlerine dönmeleri:  Madde 82 – (Değişik: 23/12/1972 – KHK-2/1 md.)  Hazarda eğitim ve manevra maksadiyle veya seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah al- tına alınan memurların terhislerinden sonra görevlerine başlamaları, 62 ve 63 üncü maddelerin yer  değiştirme suretiyle atamaya ilişkin hükümlerine tabidir.              ––––––––––––––––––  (1) Bu madde başlığı “78 ve 79 uncu maddelerin uygulanmasını düzenliyen yönetmelik:” iken,17/9/2004  tarihli ve 5234 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.   (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan  “Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Ba- kanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.  (3) Bu maddede geçen "tüzük" kelimesi, 8/10/1973 tarihli ve 8 sayılı KHK'nin 9 uncu maddesi ile "yönetme- lik" olarak değiştirilmiştir.  (4) 15/8/2017 tarihli ve 694 sayılı KHK’nin 26 ncı maddesiyle, bu paragrafta yer alan “Başbakan” ibaresi  “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanunun  26 ncı maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.    4209   Muvazzaf askerliğe ayrılan memurların terhislerinde göreve başlatılmaları ile muvazzaf askerlikte geçen sürelerin kademe ve derece intibaklarında değerlendirilmesi:  Madde 83 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/26 md.) Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan  askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumları da başvurma tarihinden itibaren azami 30 gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar.  Bunların muvazzaf askerlikte geçen süreleri muvazzaf askerliğe ayrıldıkları sırada iktisap etmiş oldukları derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir. Bu gibilerin mu- vazzaf askerliğe ayrılmadan önce işgal ettikleri kadroda kazandıkları kademe ilerlemeleri ayrıca gözönünde bulundurulur. Askerlik öncesi kademe ilerlemeleri ile askerlikte geçen süre toplamının 3 yılı aşan kısmı usulü dairesinde üst dereceye terfi ettikleri zaman bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir.  Muvazzaf askerliğini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna girenlerin kademe intibakları: Madde 84 – (Değişik: 31/7/1970 - 1327/37 md.) Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna atananlar adaylık esasla- rına tabi olurlar ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri asaletlerinin tasdikinden sonra kademe ilerlemesi yapılmak ve sınav veya seçmeye tabi tutulmak suretiyle derece yükseltilmesinde de değerlendirilir.  Seferde veya talim ve manevra için hazarda silah altına alınanların askerlik sürelerinin kademe ve derece intibakları:  Madde 85 – (Değişik: 31/7/1970 - 1327/38 md.) Devlet memurlarından muvazzaflık hizmeti dışında talim ve manevra maksadiyle veya se- ferde silah altına alınanların kademe ilerlemeleri devam eder. Bu süre içinde derece yükselmesi gerektiğinde terhislerinden sonra açık kadro bulunması ve sınav veya seçmede başarı göstermeleri şartiyle silah altında geçen süreleri yükselecekleri üst derecenin kademelerinde dikkate alınır.  Vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartları: Madde 86 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.) Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaş- tırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir.  Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır. Ancak, ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, köy ve bel- delerdeki ebelik ve hemşirelik, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, vaizlik, Kur’an kursu öğretici- liği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlığa ait boş kadrolara Maliye Bakanlığının izni (mahallî idarelerde izin şartı aranmaz) ile, açıktan vekil atanabilir. (1)(2) (3)  Aynı kurumdan (…)(4) ayrılmalar dolayısiyle atanan vekil memurlara vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için, kurum dışından veya açıktan atananlarla kurum içinden ilko- kul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir.(4) ––––––––––––––––––  (1) Bu fıkraya, “eczacılık” ibaresinden sonra gelmek üzere 21/6/2005 tarihli ve 5371 sayılı Kanunun 5 inci  maddesiyle, “köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik,” ibaresi eklenmiştir.  (2) Bu fıkraya; 21/3/2006 tarihli ve 5473 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle "kadrolara" ibaresinden sonra  gelmek üzere "Maliye Bakanlığının izni (mahallî idarelerde izin şartı aranmaz) ile" ibaresi eklenmiş ve  metne işlenmiştir.  (3) 23/8/2011 tarihi ve 653 sayılı KHK’nın 16 ncı maddesiyle bu fıkrada yer alan “köy ve kasaba imamlığı- na” ibaresi “vaizlik, Kur’an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlığa” şeklinde değişti- rilmiştir.  (4) Anayasa Mahkemesinin 5/7/2012 tarihli ve E. 2012/11, K. 2012/104 sayılı kararıyla bu fıkrada yer alan  (...birinci fıkrada sayılan...) ibaresi iptal edilmiştir.     4210   Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan veteriner hekim veya hayvan sağlık memurları, veteriner hekim veya hayvan sağlık memuru bulunmayan belediyelerin veterinerlik veya hayvan sağlık memur- luğu hizmetlerini ifa etmek üzere bu hizmetlerle ilgili kadrolara vekalet aylığı verilmek suretiyle atana- bilirler.  Yukarıda sayılan haller dışında, boş kadrolara ait görevler lüzum görüldüğü takdirde memurla- ra ücretsiz olarak vekaleten gördürülebilir.  Bu Kanuna tabi kurumlarda, mali, nakdi ve ayni sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının boşalması halinde bu kadrolara işe başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı verilmek suretiyle me- murlar arasından atama yapılabilir.  (Ek fıkra: 12/7/2013-6495/8 md.) Açıktan vekil olarak atananlara, bir yılda yirmi günü geç- memek üzere çalıştıkları her ay için iki gün yıllık izin verilir. Bu iznin kullanımında, bir sonraki yıla devredilme hâli dışında Devlet memurları için öngörülen hükümler uygulanır.  İkinci görev yasağı:(1)  Madde 87 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)  Memurlara;  a) Bu Kanuna tabi kurumlarda,  b) Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadi kurumlar ile sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait bankalarda,  c) Özel kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulan banka ve kuruluşlarda,(1)  ç) Yukarıdaki bentlerde yazılı idare, kuruluş ve bankalar tarafından sermayelerinin yarısından fazlasına katılmak suretiyle kurulan kuruluşlarla bunların aynı oranda katılmaları ile vücut bulan ku- rumlarda,  İkinci görev verilemez; bu kurumlardan her ne ad ile olursa olsun para ödenemez ve yarar sağ- lanamaz.  Ancak, bu Kanunun memurlara ikinci görev verilmesini öngören hükümleri ile hakem, tasfiye memuru ve bilirkişilere takdir olunan İl Genel Meclisi ve İl Daimi Encümeni başkanları, özel kanunlar- la veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulan ve asli görevlerinin devamı niteliğinde olmayan çeşitli kurul, komisyon,heyet ve jüri çalışmalarına, Üniversiteler, Akadem iler, Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ve özel kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulan araştırma kurumları tarafından idareyle ilgili olarak yapılan inceleme ve araştırma çalışmalarına katılanlar için özel kanunlarınca gösterilen veya bu kanunlara dayanılarak tespit edilen ücretlerin ödenmesine ilişkin hükümler saklıdır.(1)  İkinci görev verilecek memurlar ve görevler: Madde 88 – (Değişik: 23/12/1972 – KHK-2/1 md.) Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan Devlet memurlarına esas görevlerinin yanında;  A) Özel kanunlarla, Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle veya bunların verdiği yetkiye dayanı- larak memurlara gördürülmesi öngörülen sürekli hizmetler,(2)  B) Mesleki bilgisi ile ilgili olarak, hizmet olanakları elverişli bulunmak ve atamaya yetkili amir tarafından uygun görülmek şartiyle;  1) (Değişik: 29/11/1984 – KHK-243/15 md.) 87 nci maddede yazılı kurumların tabiplikleri, diş tabiplikleri, eczacılıkları, kimyagerlikleri, veterinerlikleri, avukatlıkları ile Adli Tıp Kurumu Uz- manlıkları,  2) Asıl görevlerinin bulunduğu bucak, ilçe ve zorunlu hallerde iller belediyelerinin yüksek mü- hendis, mühendis, yüksek mimar ve mimarlarca yürütülmesi gereken teknik hizmetleri,     ––––––––––––––––––– (1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu maddenin birinci  fıkrasının (c) bendinde yer alan “özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak” ibaresi “Cumhur- başkanlığı kararnameleriyle” şeklinde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasına “özel kanunlarla” ibarelerinden sonra gelmek üzere “veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle” ibaresi eklenmiştir.  (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu bentte yer alan  “veya özel kanunların” ibaresi “, Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle veya bunların” şeklinde değiştirilmiştir.   4211   İkinci görev olarak verilebilir.  (Değişik: 23/2/1995 – KHK-547/8 md.) Asıl görevlerinin yanında;  a) (Değişik: 4/7/2012-6354/ 3 md.) Tabiplere; il ve ilçe sağlık müdürlüğü, il sağlık müdür  yardımcılığı, halk sağlığı müdürlüğü, halk sağlığı müdür yardımcılığı, sağlık grup başkanlığı,  baştabiplik, baştabip yardımcılığı ile il sağlık ve halk sağlığı müdürlüklerinde ilgili mevzuatı  uyarınca tabipler tarafından yürütülmesi öngörülen şube müdürlükleri,  b) Diş hekimlerine ve veterinerlere, meslekleri ile ilgili baştabiplik,  c) Veteriner, dişhekimi ve eczacılara; baştabip yardımcılığı,  d) Öğretmenlere; okul ve enstitü müdürlüğü, başyardımcılığı ve yardımcılığı görevleri,  ikinci görev olarak yaptırılabilir.  Ders görevi:  Madde 89 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12; Aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)  Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askeri Akademi- ler dahil), okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya  öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer memurlara veya- hut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebilir.  Ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı,ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hu- suslar Cumhurbaşkanı kararı ile tespit olunur.(1)  Birleşemiyecek görevler:  Madde 90 – (Değişik: 23/12/1972 – KHK-2/1 md.)  Devlet memurlarına, vekalet görevi, ikinci görev veya ders görevlerinden ancak birisi ve- rilebilir. Öğretmenlerin idari görevi bu hükmün dışındadır. Bir memurun üstünde birden çok  ücretli vekalet görevi veya ikinci görev bulunamaz.  Kadroları kaldırılan devlet memurları:  Madde 91 – (Değişik: 13/2/2011 - 6111/103 md.)  Kadrosu kaldırılan memurlar, en geç altı ay içinde kendi kurumlarında niteliklerine uygun  bir kadroya atanırlar. Bu memurlar, kurumlarında atama imkânı bulunmaması hâlinde aynı süre  içinde başka bir kurumdaki kadrolara atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.  Bunlar, atama işlemi yapılıncaya kadar kurumlarında niteliklerine uygun işlerde çalıştırılır ve yeni  bir kadroya atanıncaya kadar eski kadrolarına ait malî haklardan ve sosyal yardımlardan yarar- lanmaya devam ederler.  Söz konusu memurların eski kadrolarına ait en son ayda aldığı malî haklar kapsamında  fiilen yapılmakta olan her türlü ödemeler toplamının net tutarının, atandıkları yeni kadrolarına ait  malî haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan her türlü ödemeler toplamının net tutarından fazla  olması hâlinde, aradaki fark, farklılık giderilinceye kadar, atandıkları kadrolarda veya bu kadro- lardan istekleri dışında atandıkları başka kadrolarda kaldıkları sürece, herhangi bir vergi ve kesin- tiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. Aylık mutad olarak yapılmayıp belirli bir dönemi  kapsayan ödemelerin ödendiği tarih itibarıyla net tutarları toplamının yılı içinde çalışılan aylara  bölünmesi suretiyle bulunacak tutarı, en son ayda aldığı aylık tutarına ilave edilir. Fazla çalışma  ücreti, fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti ve nöbet ücreti gibi ilave bir çalışmanın  karşılığında elde edilen ödemeler aylık tutarına ilave edilmez.  –––––––––––––––––––  (1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan  “ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.     4212   Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildiri- len memurların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan kamu kurum ve  kuruluşlarının boş kadrolarından Devlet Personel Başkanlığınca tespit edilen kadroya, anılan  Başkanlık tarafından kırkbeş gün içinde ataması teklif edilir. Devlet Personel Başkanlığı tarafın- dan gönderilen atama teklif yazısının atamayı yapacak kamu kurum ve kuruluşuna intikalinden  itibaren otuz gün içinde bu kurum ve kuruluş tarafından atama işlemlerinin yapılması zorunludur.  Bunlardan unvanları müdür ve daha üst olanlar ile danışma işlevlerine ilişkin kadrolarda çalışan- lar Araştırmacı kadrolarına, diğerleri ise durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları:  Madde 92 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/27 md.)  İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu  Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları  sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta  oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine  uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.  (Mülga ikinci fıkra: 29/11/1984 – KHK-243/56 md.)  657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olan- lar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurum- lardaki memuriyetlere atanabilirler.  Yasama görevinde veya bakan olarak geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi ve her iki yıl  bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.  Emeklilerin yeniden hizmete alınması:  Madde 93 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)  T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan (5434 sayılı Kanunun  104 üncü maddesine göre emeklilikle ilgili görevlere yeniden atanamayacaklar hariç) sınıfında  yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlar kanunun 92 nci maddesi hükümlerine göre kurumlarda boş  kadro bulunmak şartiyle yeniden memurluğa alınabilirler.  (Mülga ikinci fıkra: 12/5/1982 - 2670/41 md.)   BÖLÜM: 4  Memurluğun Sona Ermesi   Çekilme:  Madde 94 – Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle  memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. (Ek hüküm: 31/7/1970 - 1327/75 md.) Mezuniyetsiz  veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz  10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş  sayılır.   4212-1   Çekilmek istiyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabu- lüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir  vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir.  Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartiyle bir ay kaydına tabi deği l- dirler.  Çekilmede devir ve teslim süresi:  Madde 95 – Çekilen Devlet memurlarından devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlem- lerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Hizmet icaplarına göre devir ve teslim işlemleri için  gerekli süreler, yönetmelikte belirtilir.  Olağanüstü yönetim hallerinde çekilme usulü:  Madde 96 – (Değişik: 15/8/2017 – KHK-694/27 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/27 md.)  Olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan  yerlerdeki Devlet memurları, çekilme istekleri kabul edilmedikçe veya yerine atanacaklar gelip  işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar.  Çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmaları:  Madde 97 – (Değişik: 29/11/1984 – KHK-243/17 md.)  Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;  A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı  ay geçmeden,  B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uymadan gö- revlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden,  C) 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden,  D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette,  Devlet memurluğuna alınamazlar.  Memurluğun sona ermesi:  Madde 98 – Devlet memurlarının  a) Bu kanun hükümlerine göre memurluktan çıkarılması;  b) Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması ve- ya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi;  c) Memurluktan çekilmesi;  ç) İstek, yaş haddi, malûllük (…)(1) sebeplerinden biri ile emekliye ayrılması;(1)  d) Ölümü;  hallerinde memurluğu sona erer.            ––––––––––––––––––  (1) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 117 nci maddesiyle bu bentte yer alan “ve sicil” ibaresi yürür- lükten kaldırılmıştır.     4212-2   BÖLÜM: 5 Çalışma Saatleri, İzinler   Çalışma saatleri:(1)  Madde 99 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12; Aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)  Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Ancak bu kanuna, özel kanunlara, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine veya bunlara da- yanılarak çıkarılacak yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir.(1)  Cumhurbaşkanı, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumar- tesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir.(1)  Günlük çalışma saatlerinin tesbiti:(2)  Madde 100 – Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, böl- gelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Cumhurbaşkanınca, illerde valiler tarafından tesbit olunur.(2)  (Ek fıkra: 13/2/2011 - 6111/104 md.) Ancak engelliler için; engel durumu, hizmet gerek- leri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirlerce farklı belir- lenebilir.(3)  (Ek fıkra: 13/2/2011 - 6111/104 md.) Memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine gö- re, bu madde uyarınca tespit edilen çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri mümkündür. Bu hususa ilişkin usûl ve esaslar, Cumhurbaşkanınca belirlenir.(2)   Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışma saat ve usulünün tesbiti: Madde 101 – (Değişik: 13/2/2011 - 6111/105 md.)  Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının  çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir. Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin yirmidördüncü  haftasından önce ve her hâlde hamileliğin yirmidördüncü haftasından itibaren ve doğumdan son- raki iki yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Engelli memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.(4)(5)     ——————————  (1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve” ibaresi “bu kanuna, özel kanunlara, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine veya bunlara dayanılarak  çıkarılacak” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şek- linde değiştirilmiştir.  (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca”  ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde ve üçüncü fıkrasında yer alan “Devlet Personel Başkanlığının tek- lifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.  (3) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “özürlüler” ve “özür” ibareleri sırasıyla “engelliler” ve “engel” şeklinde değiştirilmiştir.  (4) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Özürlü” ibaresi “En- gelli” şeklinde değiştirilmiştir.  (5) 12/7/2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “doğumdan sonraki bir yıl süreyle” ibaresi “doğumdan sonraki iki yıl süreyle” şeklinde değiştirilmiştir.   4213   Yıllık izin:  Madde 102 – (Değişik: 31/7/1970 - 1327/46 md.)  Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olan- lar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere  gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.  Yıllık izinlerin kullanılışı:  Madde 103 – Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre  kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir. (Değişik cümle:  6/7/1995 – KHK-562/2 md.) Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin  hakları düşer.  Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar.Bunlara, hastalık ve diğer  mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.  Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten  bir aylık sağlık izni verilir.  Mazeret izni: (1)(2)(3)  Madde 104 – (Değişik: 13/2/2011 - 6111/106 md.)  A) Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere top- lam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık  analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine  kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur,  isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum  öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir.  Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de  doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. (Ek cümle: 29/1/2016 - 6663/6 md.) Doğum  öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile  analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir.  Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine  memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir. (Ek cümleler: 29/1/2016 - 6663/6  md.) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memur- lar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun  teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden  önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır.  B) Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin  veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşi- nin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.  ––––––––––––––––––  (1) 20/2/2014 tarihli ve 6525 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle, bu maddeye (E) fıkrası eklenmiş, mevcut (E)  fıkrası (F) olarak teselsül ettirilmiştir.  (2) 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle, bu maddeye (E) fıkrasından sonra gelmek  üzere (F) fıkrası eklenmiş, mevcut (F) fıkrası (G) fıkrası olarak teselsül ettirilmiştir.  (3) Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak 13/4/2016 tarihli ve 29683 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  Kamu Personeli Genel Tebliği’ne (Seri No: 6) bakınız.     4214   C) (A) ve (B) fıkralarında belirtilen hâller dışında, merkezde atamaya yetkili amir, ilde  vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafa- kati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin  verilebilir. Zaruret hâlinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usûlle on gün daha mazeret izni  verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür.  D) Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim ta- rihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir.  Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun  tercihi esastır.  E) (Ek: 20/2/2014 - 6525/7 md.) Memurlara; en az yüzde 70 oranında engelli ya da süre- ğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında  engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan  sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne  kadar mazeret izni verilir.(1)  F) (Ek: 29/1/2016 - 6663/6 md.) Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın memur,  isteği hâlinde çocuğun hayatta olması kaydıyla analık izni bitiminde başlamak üzere ayrıca süt  izni verilmeksizin birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay  süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay  ilave edilir. Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki on iki ay içinde çocuğun engellilik  durumunun tespiti hâllerinde bu süreler on iki ay olarak uygulanır. Üç yaşını doldurmamış bir  çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin mün- ferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşleri de, istekleri üzerine (A) fıkrası uyarınca  verilen sekiz haftalık iznin bitiminden itibaren bu haktan aynı esaslar çerçevesinde yararlanır.  Memurun çalışacağı süreler ilgili kurum tarafından belirlenir.(3)(4)  G) Yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında fiili çalışmaya bağlı her türlü ödemeler hariç  malî haklar ile sosyal yardımlara dokunulmaz.(1)(2)(3)        ––––––––––––––––––  (1) 20/2/2014 tarihli ve 6525 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle, bu maddeye (E) fıkrası eklenmiş, mevcut (E)  fıkrası (F) olarak teselsül ettirilmiştir.  (2) 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK’nın 5 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “sırasında” ibaresinden  sonra gelmek üzere “fiili çalışmaya bağlı her türlü ödemeler hariç” ibaresi eklenmiştir.  (3) 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle, bu maddeye (E) fıkrasından sonra gelmek  üzere (F) fıkrası eklenmiş, mevcut (F) fıkrası (G) fıkrası olarak teselsül ettirilmiştir.  (4) 10/02/2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 6663 sayılı Gelir  Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 6 ncı maddesi ile 657 sayılı  Kanunun 104 üncü maddesine eklenen (F) fıkrası, 16/2/2016 tarihli ve 29626 sayılı Resmi Gazete’de ya- yımlanan Cumhurbaşkanlığının 15/02/2016 tarihli ve 68244839-160.04-1-108 sayılı yazısına istinaden  söz konusu fıkranın sonuna “Memurun çalışacağı süreler ilgili kurum tarafından belirlenir.” cümlesi ek- lenerek düzeltilmiştir.   4214-1   Hastalık ve refakat izni:(1)  Madde 105 – (Değişik: 13/2/2011-6111/107 md.) Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine,  kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir.  Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.  Bu maddede yazılı azamî süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe başla- yabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahallî usûle göre verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.  Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmî sağlık kurullarınca tespit edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar, yeniden memuriyete dönmek istemeleri hâlinde, niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanırlar.  Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir mes- lek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.  Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından veri- leceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususlar, Sağlık, Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları ile Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşleri alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.  Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde haya- tı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.  İyileşme halinde göreve dönüş: Madde 106 – (Mülga: 13/2/2011 - 6111/117 md.) Raporları verecek hekim ve sağlık kurulları hakkında Yönetmelik: Madde 107 – (Mülga: 31/5/2006 - 5510/106 md.) Aylıksız izin:(3) Madde 108 – (Değişik: 13/2/2011 - 6111/108 md.) A) Memura, 105 inci maddenin son fıkrası uyarınca verilen iznin bitiminden itibaren, sağ- lık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine onsekiz aya kadar aylıksız izin verilebilir.  B) Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca verilen izin süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.(2)    ––––––––––––––––––  (1) Bu madde başlığı “Hastalık izni:” iken, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 107 nci maddesiyle  metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.  (2) 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle, bu fıkraya “analık izni süresinin” ibaresin- den sonra gelmek üzere “veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca verilen izin süresinin” ibaresi eklen- miştir.  (3) Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak 13/4/2016 tarihli ve 29683 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  Kamu Personeli Genel Tebliği’ne (Seri No: 6) bakınız.     4215   C) (Değişik birinci cümle: 29/1/2016 - 6663/7 md.) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, 104 üncü maddenin (A) fıkrası uyarınca veri- len sekiz haftalık iznin veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca izin kullanılması hâlinde bu iznin bitiminden itibaren, istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmidört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir.  D) Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilen- ler de dâhil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdı- şında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tâbi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 77 nci madde- ye göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin veri- lebilir.  E) Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olma- sı ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, (…)(1) olağanüstü hâl veya genel hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygu- lanmaz.(1)  F) Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya maze- ret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır.  G) Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylık- sız izinli sayılır.   BÖLÜM: 6 (2) Özlük Dosyası   Memur bilgi sistemi, özlük dosyası:(3) Madde 109 – (Değişik: 13/2/2011 - 6111/109 md.) Memurlar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esas alınarak kurumlarınca tutulacak  personel bilgi sistemine kaydolunurlar. Her memur için bir özlük dosyası tutulur. Özlük dosyasına, memurun mesleki bilgileri, mal bildirimleri; varsa inceleme, soruştur- ma, denetim raporları, disiplin cezaları ile ödül ve başarı belgesi verilmesine ilişkin bilgi ve bel- geler konulur.  Memurların başarı, yeterlik ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde, hizmet gerek- leri yanında özlük dosyaları göz önünde bulundurulur.  Özlük dosyalarının tutulma esasları ile özlük dosyalarında yer alacak belgelere ilişkin usûl ve esaslar Devlet Personel Başkanlığınca belirlenir.    ––––––––––––––––––  (1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan “sıkıyönetim,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.  (2) Bu bölüm başlığı “Siciller” iken,13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 117 nci maddesiyle metne  işlendiği şekilde değiştirilmiştir.  (3) Bu madde başlığı “Memur kütüğü, numarası, cüzdanı, özlük dosyası:” iken, 13/2/2011 tarihli ve 6111  sayılı Kanunun 109 uncu maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.   4216   Sicil dosyası:  Madde 110 – (Mülga: 13/2/2011 - 6111/117 md.)  Özlük ve sicil dosyasının önemi:  Madde 111 – (Mülga: 13/2/2011 - 6111/117 md.)  Sicil amirleri:  Madde 112 – (Mülga: 13/2/2011 - 6111/117 md.)  Sicil raporlarında belirtilecek hususlar:  Madde 113 – (Mülga: 13/2/2011 - 6111/117 md.)  Madde 114 – (Mülga: 12/5/1989 – KHK-368/2 md.)  Sicil raporlarının doldurulması:  Madde 115 – (Mülga: 13/2/2011 - 6111/117 md.)  Değerlendirme kurulları:  Madde 116 – (Mülga: 29/11/1984 – KHK-243/56 md.)  Memurların uyarılmaları:  Madde 117 – (Mülga: 13/2/2011 - 6111/117 md.)  İtiraz hakkı:  Madde 118 – (Mülga: 13/2/2011 - 6111/117 md.)  Olumlu ve olumsuz sicil:  Madde 119 – (Mülga: 13/2/2011 - 6111/117 md.)  Olumsuz sicil:  Madde 120 – (Mülga: 13/2/2011 - 6111/117 md.)  Sicil yönetmeliği:  Madde 121 – (Mülga: 13/2/2011 - 6111/117 md.)  Başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül:(1)  Madde 122 – (Değişik: 13/2/2011 - 6111/110 md.)  Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev  yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının  önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin  beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut  olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan,  illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilir. (Ek cümle: 22/5/2012 - 6318/44  md.) Türk Silahlı Kuvvetlerinde (…) (2) görevli Devlet memurları için Millî Savunma Bakanı bu yetkisini  devredebilir. Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir.(2)  Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun  görülmesi hâlinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200’üne kadar ödül verilebilir.  Bu maddeye göre bir malî yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro  mevcudunun binde onundan, Gümrük Müsteşarlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile  Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadroları için binde yirmisinden fazla olamaz.  Yıl içinde ödüllendirilen personel sayısı kurumlarınca izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar Devlet Personel  Başkanlığına bildirilir.(3)     ––––––––––––––––––  (1) Bu madde başlığı “Takdirname:” iken, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 110 uncu maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.  (2) 2/1/2017 tarihli ve 680 sayılı KHK’nin 36 ncı maddesiyle, bu fıkrada yer alan  “(Jandarma Genel Komu- tanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı hariç)” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7072 sayılı Kanunun 35 inci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.  (3) 2/1/2017 tarihli ve 682 sayılı KHK’nin 36 ncı maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Emniyet Genel Müdürlü- ğü” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi eklenmiş, daha sonra bu hüküm 31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Kanunun 36 ncı maddesiyle ay- nen kabul edilerek kanunlaşmıştır.     4217   Kamu kurum ve kuruluşları yürütmekte oldukları hizmetlerin özelliklerini göz önünde bu- lundurarak memurlarının başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere, Devlet Personel Başkan- lığının uygun görüşü alınmak kaydıyla, değerlendirme ölçütleri belirleyebilir. Ödül:  Madde 123 – (Mülga: 13/2/2011 - 6111/117 md.)   BÖLÜM: 7  Disiplin   Disiplin amiri ve disiplin cezaları:  Madde 124 – (Değişik birinci fıkra: 29/11/1984 – KHK-243/25 md.) Disiplin amirleri;  kurumların kuruluş ve görev özellikleri dikkate alınarak Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşüne  dayanılarak özel yönetmeliklerinde tayin ve tesbit edilecek amirlerdir.  (Değişik: 12/5/1982 - 2670/30 md.) Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağla- mak amacı ile kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve yönetmeliklerin Devlet memu- ru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu  kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derece- sine göre 125 inci maddede sıralanan disiplin cezalarından birisi verilir.(1)  Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller:  Madde 125 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/31 md.)  Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil  ve haller şunlardır:  A - Uyarma : Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin ya- zı ile bildirilmesidir.  Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:  a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurum- larca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçle- rin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak,  b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini ter- ketmek,  c) Kurumca belirlenen tasurruf tedbirlerine riayet etmemek,  d) Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak,  e) Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,  f) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,  g) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak,  h) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.  B - Kınama : Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildiril- mesidir.  Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:  a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurum- larca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçle- rin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak,     –––––––––––––––––––  (1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan  “tüzüklerin” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin” şeklinde değiştirilmiştir.    4218   b) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyet- lerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek,  c) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak,  d) Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davra- nışlarda bulunmak,  e) Devlete ait resmi araç,gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,  f) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek,  g) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak,  h) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak,  ı) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yaz- mak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak,  j) Verilen emirlere itiraz etmek,  k) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak,  l) Kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak.  m) (Ek:17/9/2004 - 5234/1 md.)Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya  radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek.  C - Aylıktan kesme : Memurun, brüt aylığından 1/30 - 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.  Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:  a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallin- de kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve  gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak,  b) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek,  c) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullan- mak,  d) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak,  e) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,  f) Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla  izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak,  g) (Mülga: 13/2/2011 - 6111/111 md.)  h) (Mülga: 13/2/2011 - 6111/111 md.)  ı) Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davra- nışlarda bulunmak,  j) (Mülga: 13/2/2011 - 6111/111 md.)  D - Kademe ilerlemesinin durdurulması : Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulun- duğu kademede ilerlemesinin 1 - 3 yıl durdurulmasıdır.  Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:  a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,  b) Özürsüz ve kesintisiz 3 - 9 gün göreve gelmemek,  c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,  d) Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler  yapmak,     4219   e) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz  kullanmak veya kullandırmak,  f) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,  g) (Mülga:17/9/2004 - 5234/33 md.)  h) Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde  bulunmak,  ı) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve  mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,  j) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,  k) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,  l) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya  bunları tehdit etmek,  m) Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir sebep göstermek- sizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla  Devlet itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda  dönmek,  n) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,  o) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.  E - Devlet memurluğundan çıkarma : Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere  memurluktan çıkarmaktır.  Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:  a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak,  boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere  katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya  yardımda bulunmak,(1)  b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart,  bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine  asmak veya teşhir etmek,  c) Siyasi partiye girmek,  d) Özürsüz olarak (...)(2) bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,  e) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği gö- rev veya emirleri yapmamak,  f) (Değişik: 13/2/2011 - 6111/111 md.) Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili  tecavüzde bulunmak,  g) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici ha- reketlerde bulunmak,  h) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,  ––––––––––––––––––  (1) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 111 inci maddesiyle, bu maddenin (E) bendinin (a) alt bendinde  yer alan “engelleme” ibaresi “kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme” olarak değiştirilmiş ve met- ne işlenmiştir.  (2) Bu aradaki “kesintisiz 10 gün veya” ibaresi 29/11/1984 tarih ve K.H.K.-243/26. Md. İle metinden çıka- rılmıştır.   4220   ı) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek,  j) Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve  davranışlarda bulunmak,  k) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek.  l) (Ek: 3/10/2016 – KHK-676/75 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/61 md.) Terör ör- gütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkân ve kaynaklarını  bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin propagandasını  yapmak.  Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların özlük dosyasından si- linmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı  gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında  bir derece ağır ceza verilir.(1)  Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan  memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.(1)  Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlık- ları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir.  Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan  Devlet memurlarının, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren haller- de, brüt aylıklarının ¼’ü – ½’si kesilir ve tekerrüründe görevlerine son verilir.  Özel kanunların disiplin suçları ve cezalarına ilişkin hükümleri saklıdır.  Yukarıda yazılı disiplin kovuşturmasının yapılmış olması, fiilin genel hükümler kapsamı- na girmesi halinde, sanık hakkında ayrıca ceza kovuşturması açılmasına engel teşkil etmez.  Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar:  Madde 126 – (Değişik birinci fıkra: 29/11/1984 – KHK-243/27 md.) Uyarma, kınama  ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası,  memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili  amirler il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından verilir.  (Değişik fıkralar: 12/5/1982 - 2670/32 md):  Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağ- lı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir.  Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı  kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası  vermekte serbesttirler.  Özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullarla ilgili hükümleri saklı- dır.         ––––––––––––––––––  (1) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 111 inci maddesiyle, bu maddenin ikinci fıkrasında yer alan  “sicilden” ibaresi “özlük dosyasından” ve üçüncü fıkrasında yer alan “iyi veya çok iyi derecede sicil  alan” ibaresi “ödül veya başarı belgesi alan” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.      4221   Zamanaşımı:  Madde 127 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/33 md.)  Bu Kanunun 125 inci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hal- lerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;  a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir  ay içinde disiplin soruşturmasına,  b) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına,  Başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.  Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde  disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.  Karar süresi:  Madde 128 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/34 md.)  Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlan- dığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar.  Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası, kara- rını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin kurulu, dosyayı  aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir.  Memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait  dosya, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren azami  altı ay içinde bu kurulca, karara bağlanır.  Yüksek disiplin kurullarının karar usulü, memurun hakkı:(1)  Madde 129 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/35 md.)  Yüksek disiplin kurulları kendilerine intikal eden dosyaların incelenmesinde, gerekli gör- dükleri takdirde, ilgilinin özlük dosyasını ve her nevi evrakı incelemeye, ilgili kurumlardan bilgi  almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya  veya yaptırmaya yetkilidirler.  Hakkında memurluktan çıkarma cezası istenen memur, (…)(2) soruşturma evrakını ince- lemeye, tanık dinletmeye, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıta- sıyla savunma yapma hakkına sahiptir.(2)  Savunma hakkı:  Madde 130 – Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez.  Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği  süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmıyan memur, savunma hakkından vazgeç- miş sayılır.       ––––––––––––––––––  (1) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 117 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan  “sicil dosyasını” ibaresi “özlük dosyasını” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.  (2) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 117 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “sicil dosyası hariç,”  ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.   4222   Cezai kovuşturma ile disiplin kovuşturmasının bir arada yürütülmesi:  Madde 131 – Aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya  başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını geciktiremez.  Memurun ceza kanununa göre mahküm olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin ce- zasının uygulanmasına engel olamaz.  (Ek: 6/10/1983 - 2910/1 md.) 160 sayılı Devlet Personel Dairesi Kurulması Hakkında  Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan kuruluşlarda çalışan personel hakkında; görevden doğan  veya görevi sırasında işledikleri suçlarla kişisel suçları sebebiyle Cumhuriyet savcıları veya (…)(2)  sorgu hakimlikleri veya Memurun Muhakematı hakkında Kanun uyarınca yetkili kurullarca yapı- lan soruşturma sonunda düzenlenen takipsizlik, meni muhakeme, iddianame, talepname veya  lüzumu muhakeme karar suretleri ile ilgili mahkemelerce verilen kesinleşmiş karar suretleri bu  personelin bağlı olduğu bakanlık veya kurum veya kuruluşa gönderilir.(1)(2)  Uygulama:  Madde 132 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/36 md.)  Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır.  Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır.  Verilen disiplin cezaları üst disiplin amirine, Devlet memurluğundan çıkarma cezası ayrı- ca Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.(3)  (Değişik dördüncü fıkra: 13/2/2011 - 6111/112 md.) Aylıktan kesme cezası ile tecziye  edilenler 5 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler 10 yıl boyunca  daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il  teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve  üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar.  (Mülga beşinci fıkra: 13/2/2011 - 6111/112 md.)                ––––––––––––––––––  (1) 29/11/1984 tarihli ve 243 sayılı K.H.K.'nin 55 nci maddesi uyarınca 13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı  kanunun 4 üncü maddesine yapılan atıflar, 8/6/1984 gün ve 217 sayılı K.H.K.'nin ilgili maddesine yapıl- mış sayılmaktadır. Bu bakımdan bu maddede zikredilen 4 üncü madde, 217 sayılı K.H.K.'nin 2 nci mad- desi olarak dikkate alınmalıdır.  (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan  “askeri savcılar veya” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.  (3) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 112 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “sıralı sicil amirine”  ibaresi “üst disiplin amirine” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.      4223   Disiplin cezalarının bir süre sonra özlük dosyasından silinmesi:(1)  Madde 133 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/37 md.)  Disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma ceza- sından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygu- lanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvu- rarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir.  Memurun, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nite- likte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilelerek bu karar özlük dosyasına işlenir.  Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının özlük dosyasından çıkarılmasında disiplin  kurulunun mütalaası alındıktan sonra yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.  Disiplin kurulları ve disiplin amirleri:  Madde 134 – (Değişik: 2/2/1981 - 2381/2 md.)  Disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere Kurum mer- kezinde bir Yüksek Disiplin Kurulu ile her ilde, bölge esasına göre çalışan kuruluşlarda bölge  merkezinde ve kurum merkezinde ayrıca Milli Eğitim müdürlüklerinde birer Disiplin Kurulu  bulunur.(2)  (Değişik: 12/2/1982 - 2670/38 md.) Bu kurulların kuruluş, üyelerinin görev süresi, gö- rüşme ve karar usulü, hangi memurlar hakkında karar verebilecekleri ve disiplin amirlerinin tayin  ve tespitinde uygulanacak esaslar ile bunların yetki ve sorumlulukları gibi hususlar Cumhurbaş- kanınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.(3)  İtiraz:  Madde 135 – (Değişik: 13/2/2011 - 6111/113 md.)  Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı di- siplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz  edilebilir.  İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz  edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.  İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz  gün içinde kararlarını vermek zorundadır.  İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebi- lir veya tamamen kaldırabilirler.  Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir. İtiraz süresi ve yapılacak işlem:  Madde 136 – (Mülga: 13/2/2011 - 6111/117 md.)    ––––––––––––––––––  (1) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 117 nci maddesiyle, bu maddenin madde başlığında yer alan  “sicilden” ibaresi “özlük dosyasından”, birinci fıkrasında yer alan “siciline” ibaresi “özlük dosyasına”,  “sicil dosyasından” ibaresi “özlük dosyasından”, ikinci fıkrasında yer alan “sicil dosyasına” ibaresi  “özlük dosyasına”, üçüncü fıkrasında yer alan “sicilden silinmesinde” ibaresi “özlük dosyasından çıka- rılmasında” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.  (2) Bu fıkra için bu kanun sonunda yer alan işlenemiyen hükümler kısmındaki 2/2/1981 tarih ve 2381 sayılı  Kanunun geçici maddesine bakınız.  (3) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan  “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.   4224   BÖLÜM: 8  Görevden Uzaklaştırma   Görevden uzaklaştırma:  Madde 137 – Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde,  görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir ted- birdir.  Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir.  Yetkililer:  Madde 138 – Görevden uzaklaştırmaya yetkililer şunlardır.  a) Atamaya yetkili amirler;  b) Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri;  c) İllerde valiler;  ç) İlçelerde kaymakamlar (İlçe idare şube başkanları hakkında valinin muvafakati şarttır.)  Valiler ve kaymakamlar tarafından alınan görevden uzaklaştırma tedbiri, memurun kuru- muna derhal bildirilir.  Görevden uzaklaştıran amirin sorumluluğu:  Madde 139 – (Değişik: 23/12/1972 – KHK-2/1 md.)  Görevinden uzaklaştırılan Devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10  iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır.  Memuru görevden uzaklaştırdıktan sonra memur hakkında derhal soruşturmaya başlamı- yan, keyfi olarak veya garaz veya kini dolayısiyle bu tasarrufu yaptığı, yaptırılan soruşturma  sonunda anlaşılan amirler, hukuki, mali ve cezai sorumluluğa tabidirler.  Ceza kovuşturması sırasında görevden uzaklaştırma:  Madde 140 – Haklarında mahkemelerce cezai kovuşturma yapılan Devlet memurları da  138 inci maddedeki yetkililer tarafından görevden uzaklaştırılabilirler.  Görevden uzaklaştırılan veya görevinden uzak kalan memurların hak ve yükümlülüğü:  Madde 141 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12; Aynen kabul; 15/5/1975 - 1897/1 md.)  Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuk- lanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu gibiler bu  Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler.  143 üncü maddede sayılan durumların gerçekleşmesi halinde, bunların aylıklarının kesil- miş olan üçte biri kendilerine ödenir ve görevden uzakta geçirdikleri süre, derecelerindeki kademe  ilerlemesinde ve bu sürenin derece yükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan  kısmı,üst dereceye yükselmeleri halinde, bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle  değerlendirilir.  Tedbirin kaldırılması:  Madde 142 – Soruşturma sonunda disiplin yüzünden memurluktan çıkarma veya cezai bir  işlem uygulanmasına lüzum kalmıyan Devlet memurları için alınmış olan görevden uzaklaştırma  tedbiri, 138 inci maddedeki yetkililerce (Müfettişler tarafından görevden uzaklaştırılanlar hakkın- da atamaya yetkili amirlerce) derhal kaldırılır.  Görevden uzaklaştırma tedbirini kaldırmıyan görevli hakkında 139 uncu madde hükmü  uygulanır.       4225   Memurun göreve tekrar başlatılması zorunlu olan haller:  Madde 143 – Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce:  a) Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler;  b) Yargılamanın men'ine veya beraatine karar verilenler;  c) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar;  ç) Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel olmıyacak  bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler;  Bu kararların kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır.  Görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılmasında amirin takdiri:  Madde 144 – 140 ıncı ve 142 nci maddelerde 143 üncü maddenin a, b, c fıkralarında ya- zılı olanlar hakkındaki görevden uzaklaştırma tedbiri, Devlet memurunun soruşturmaya konu olan  fiillerinin, hizmetlerini devama engel olmadığı hallerde her zaman kaldırılabilir.  Süre:  Madde 145 – Görevden uzaklaştırma; bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdir- de en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde memur  görevine başlatılır.  Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir  (Müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili amir) ilgilinin  durumunu her iki ayda bir inceliyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve  ilgiliye de yazı ile tebliğ eder.   KISIM - V  Mali Hükümler   Kapsam:  Madde 146 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)  Bu Kanunun birinci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurlar aylık, ücret,  ödenek, hizmetle ilgili her çeşit ödeme ve bunların şekil ve şartları bakımından bu Kanundaki  hükümlere, aynı maddenin ikinci fıkrası kapsamına giren memurlar özel kanunlardaki hükümlere  tabidir.  Memurlara kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmeliklerin ve amirlerin tayin  ettiği görevler karşılığında bu Kanunla sağlanan haklar dışında ücret ödenemez, hiçbir yarar  sağlanamaz. (Gençlik ve Spor hizmetleri uygulamasında fiilen görevlendirilecekler hariç.)(1)  (Mülga üçüncü fıkra: 2/11/2011 – KHK-659/18 md.)(2)      ––––––––––––––––––  (1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan  “tüzük” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi” şeklinde değiştirilmiştir.  (2) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı KHK’ nin 18 inci maddesiyle, diğer mevzuatta vekalet ücretinin ödenmesi- ne ilişkin olarak 657 sayılı Kanunun 146 ncı maddesine yapılan atıfların 659 sayılı Kanun Hükmünde  Kararnameye yapılmış sayılacağı hüküm altına alınmıştır.   4226   (Değişik: 23/2/1995 – KHK-547/9 md.) Bu Kanun gereğince ödenecek aylık, taban aylı- ğı, kıdem aylığı zam ve tazminatlar ile diğer ödemeler toplamının brüt tutarı, bulunulan yerde İş  Kanunu gereğince işçiler için tespit olunan asgari ücretin aylık tutarından az olamaz: az olması  halinde, aradaki fark memurun diğer özlük hakları ile ilgilendirilmeksizin tazminat olarak ödenir. (1)  Deyimler:  Madde 147 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12; Aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)  Bu Kanunda geçen;  A) Aylık: Bu Kanuna tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılı- ğında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen parayı,  B) Sözleşmeli ücreti: 4 üncü maddenin (B) bendi gereğince çalıştırılan personele ödenen  parayı,  C) Gündelik: 4 üncü maddenin (C) ve (D) bentleri gereğince çalıştırılan personele ödenen  parayı,  Ç) Ödül: Kanunun 123 üncü maddesinde yazılı hallerde memurlara ödenen parayı,  D) Temsil giderleri: Belirli yetki ve sorumluluk makamlarını işgal eden memurlara temsili  mahiyette ve görevleri icabı olarak yaptıkları gerçek giderleri karşılamak üzere ilgili kurumların  bütçelerine bu maksat için konulan ödenekten özel yönetmeliği hükümleri gereğince ödenen  parayı,  E) Ders görevi ücreti: Bu Kanuna tabi kurumlara ait her derecedeki eğitim ve öğretim ku- rumları ile okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmenlik  veya öğretim üyeliği yapan öğretmen, öğretim üyesi ve diğer memurlara ders saati itibariyle  ödenen parayı,  F) Fazla çalışma ücreti: Kurumların, bu Kanunun 178 inci maddesinde yazılı esaslar çer- çevesinde normal çalışma saatleri dışında çalıştırdıkları memurlara, fazla çalışma saati itibariyle  ödenen parayı,  G) a) İş güçlüğü zammı: Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışan- lara ödenen parayı,  b) İş riski zammı: Hayat ve sağlık için tahlike arz eden hizmetlerde çalışanlara ödenen pa- rayı,                 ––––––––––––––––––  (1) Bu fıkrada bulunan "ödenekler" ibaresi 21/32006 tarihli ve 5473 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle  "diğer ödemeler" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.     4227   c) Eleman teminindeki güçlük zammı: Temininde, görevde tutulmasında veya belli yer- lerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlar için ödenen parayı,  d) Mali sorumluluk tazminatı: Sayıştay'a hesap vermekle yükümlü olan saymanlarla vez- ne açığından sorumlu veznedarlara ödenen parayı,  İfade eder  Gösterge tabloları:  Madde 148 – (Mülga: 31/7/1970 - 1327/51 md.)  Kademe aylığı:  Madde 149 – (Değişik: 31/7/1970 - 1327/52 md.)  Kademe aylığı 36 ncı maddede gösterilen sınıflara ait genel gösterge tablosundaki derece- lere dahil kademelerden her biri için tespit edilen gösterge rakamına tekabül eden aylıktır.  Derece aylığı:  Madde 150 – (Değişik: 31/7/1970 - 1327/53 md.)  Derece aylığı 36 ncı maddede yer alan sınıflara ait genel gösterge tablosundaki derecele- rin her birinin muhtevi bulunduğu yatay kademe aylıklarını topluca ifade eder.  Derecelerin ilk ve en yüksek kademe aylıkları:  Madde 151 – (Değişik: 31/7/1970 - 1327/54 md.)  Gösterge tablosunda yer alan derecelerden her birindeki 1 inci kademe göstergesine teka- bül eden miktar o derecenin ilk kademe aylığını; aynı derecenin son kademe göstergesine tekabül  eden miktar da o derecenin en yüksek kademe aylığını gösterir.  Zam ve Tazminatlar (1)  Madde 152 –   I - Zamlar  a) Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara iş güçlüğü zammı,  b) Hayat ve sağlık için tehlike arzeden hizmetlerde çalışanlara iş riski zammı,  c) Sayıştay'a hesap vermekle yükümlü olan saymanlarla, vezne açığından malen sorumlu  olan veznedar ve diğer görevlilere mali sorumluluk zammı,  d) Temininde, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bu- lunan elemanlar için temininde güçlük zammı,  ödenir  II- Tazminatlar: (Değişik: 20/3/1997 – KHK-570/9 md.)  Görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro ünvan  ve derecesi ve eğitim seviyesi gibi hususlar gözönüne alınarak bu Kanunda belirtilen en yüksek  Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının,  A - ÖZEL HİZMET TAZMİNATI:  a) Genel İdare hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda bulunanlarla üst yönetim görevi yapan  personelden;  1. Birinci derece kadrolarda bulunanlar için % 345 ine,  2. İkinci derece kadrolarda bulunanlar için % 100 üne,  ––––––––––––––––––  (1) 31/7/1970 tarihli ve 1327 sayılı Kanun ile 213 üncü madde sonuna numarasız “Ek Madde” olarak ekle- nen bu madde; 4/7/2001 tarih ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi ile 152 nci  madde olarak teselsül ettirilmiştir.   4228   3. Üçüncü derece kadrolarda bulunanlar için % 80 ine,  4. Dördüncü derece kadrolarda bulunanlar için % 70 ine,  5. Beş, Altı ve Yedinci derecelerden aylık alan Şube Müdürü, Müdür, Sayman (Muhasip  ve muhasebeci kadrosunda olanlar dahil), Başkan ve bunların yardımcıları için % 60 ına,  b) Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda görev yapanlardan;  1. Eğitim görevlisi, Başasistanlık görevini yapanlar ile Uzman Tabipler için % 215 ine,(1)  2. Diğer dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenim veren okul mezunları İçin % 145 ine,  3. Dört yıldan aşağı yükseköğrenim veren okul mezunları için % 100 üne,  4. Lise dengi mesleki öğrenim veren okul mezunları için % 72 sine,  5. Ortaokul dengi mesleki öğrenim veren okul mezunları için % 60 ına  Ancak, Sağlık Hizmetleri Sınıfına ait kadrolarda görevli olup da, bu görevleri ile ilgili  olmayan bir üst öğrenimi bitirenler için önceki öğrenim durumlarına ait tazminat oranları esas  alınır.  Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelden; kalkınmada öncelikli  yörelere sürekli görevle atananlara bu yörelerde fiilen çalıştıkları sürece uzman tabipler için 90,  diğerleri için 75 puana kadar, diğer yörelerden Cumhurbaşkanınca belirlenecek köy ve diğer  yerleşim birimlerine sürekli görevle atananlara ise 15 puana kadar ilave ödeme yapılabilir. (2)  c) Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda görev yapanlardan;  1. Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim veren okul mezunları için % 168’ine,(3)  Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı kariyerlerini haiz  olup (Bunlardan Müdür ve daha üst merkez ve taşra birim yöneticileri dahil) 1-4 üncü dereceler- den aylık alan ve kurumlarınca belirlenen büyük yatırım projelerinde fiilen çalışanlara bu proje- lerde çalıştıkları sürece ayrıca % 30'una,  Ancak, bu hükme göre ilave ödeme yapılacak toplam personel sayısı, ilgili kurumun belir- tilen kariyerleri haiz toplam personel sayısının % 10'unu geçemez. (Hesaplamalarda küsurlar tama  iblağ edilir.)  2. Dört yıldan aşağı yükseköğrenim veren okul mezunları için % 100 üne,  3. Lise dengi mesleki öğrenim veren okul mezunları için % 72 sine,  Ancak, Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda görevli olup da, bu görevleri ile ilgili  olmayan bir üst öğrenimi bitirenler için önceki öğrenim durumlarına ait tazminat oranları esas  alınır.  Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelden kalkınmada öncelikli yö- relere sürekli görevle atananlara, bu yörelerde fiilen çalıştıkları sürece ayrıca 35 puana kadar ilave  yapılabilir.  (Ek paragraf: 21/3/2006 – 5473/3 md.) Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bu- lunan personelden açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara, bulundukları kadrolar esas alın- mak suretiyle, çalışılan her gün için belirlenecek oranlarda ve üçer aylık dönemler itibarıyla top- lamı 60 puanı aşmayacak şekilde, dönem sonlarında ödenmek üzere ek özel hizmet tazminatı  verilebilir.  d) Avukatlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlar için % 135 ine,  ––––––––––––––––––  (1) 11/10/2011 tarihli 663 sayılı KHK’nın 58 inci maddesiyle bu bentteki “klinik şefi, klinik şef yardımcısı”  ibareleri “Eğitim görevlisi,” şeklinde değiştirilmiştir.  (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu alt bentte yer alan  “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.  (3) Bu alt bentde yer alan "% 145’ine" ibaresi; 21/3/2006 tarihli ve 5473 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle  "% 168’ine" şeklinde değiştirilmiştir.      4228-1   e) Başbakanlık Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları için % 230 una,  f) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan, Üye, Başdenetçi, Denetçi ve Denetçi  Yardımcıları, Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık (…)(31) ve Gelir İdaresi Başkanlığı İç Denetçile- ri ile Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlı- ğı(31) merkez denetim elemanları için % 210 una,(17)(31)  g) Bakanlık, Denizcilik Müsteşarlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve bağımsız genel müdür- lük (mahalli idarelere bağlı genel müdürlükler hariç) Başmüfettiş Müfettiş ve Müfettiş Yardımcı- ları ile, Başkanlık, Müstakil Genel Müdürlük, Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyelerine  bağlı genel müdürlük,(44) Büyükşehir Belediyesi bulunan illerin İl Özel İdaresi ile Üniversiteler ve  Yüksek Teknoloji Enstitüleri İç Denetçileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfet- tiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, Bakanlık Maarif Müfettişi ve Bakanlık Maarif Müfettiş  Yardımcıları(50) ve Bakanlıklar merkez teşkilatına dahil kadrolarda görevli Başkontrolör, Kontro- lör ve Stajyer Kontrolörler, İçişleri Bakanlığı Denekler Denetçisi ve Dernekler Denetçi Yardımcı- ları, Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, Milli Savunma  Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettiş ve Müfettiş  Yardımcıları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetçi ve Denetçi Yardımcıları (31), (…)(49)  Sağlık Denetçi ve Denetçi Yardımcıları,(41) Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçi ve Denetçi Yar- dımcıları,(43) Gençlik ve Spor Denetçi Yardımcıları, için % 195 ine,(1)(2)(3)(10)(11)(17)(19)(31)(34)(41)(43)(44)  (48)(49)(50)  ğ) (Ek: 11/10/2011 - KHK-666/5 md.) Adalet Uzmanları, Afet ve Acil Durum Yönetimi  Uzmanları, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanları, Avrupa Birliği İşleri Uzmanları, Bakanlık ve  Bağlı Kuruluşların Avrupa Birliği Uzmanları, Basın ve Enformasyon Uzmanları, Başbakanlık  Uzmanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları, Çalışma Uzmanları, Çevre ve Şehirci- lik Uzmanları, Denizcilik Uzmanları, Devlet Gelir Uzmanları, Devlet Personel Uzmanları, Dış  Ticaret Uzmanları, Dışişleri Uzmanları, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanları, Diyanet İşleri  Uzmanları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları, Gençlik ve Spor Uzmanları, Gıda, Tarım ve  Hayvancılık Uzmanları, Gümrük ve Ticaret Uzmanları, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzman- ları, Hazine Uzmanları, İçişleri Uzmanları, İhracatı Geliştirme Uzmanları, İnsan Hakları ve Eşitlik  Uzmanları,(45) İstihdam Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, Kalkınma Bakanlığı Plan- lama Uzmanları, Kültür ve Turizm Uzmanları, Maliye Uzmanları, (…)(51) Meteoroloji Uzmanları,  Millî Eğitim Uzmanları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzmanları, Millî Savunma  Uzmanları, Orman ve Su İşleri Uzmanları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanları,  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanları, (…)(51) Sağlık Uzmanları, Sanayi ve Teknoloji Uz- manları, Savunma Sanayii Uzmanları, Seçim Uzmanları,(53) Sınai Mülkiyet Uzmanları,(51) Sosyal  Güvenlik Uzmanları, Tapu ve Kadastro Uzmanları, TİKA Uzmanları, Türkiye İstatistik Kurumu  Uzmanları, Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanları, Vakıf Uzmanları, Yazma Eser Uzmanları, Yurt  Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanları, Yüksek  Kurum Uzmanları, Yükseköğretim Kurulu Uzmanları, Göç Uzmanları(46), Helal Akreditasyon  Uzmanları(52) ve bunların yardımcıları için % 130 una,(51)   (Bu sayfadaki dipnotlar için 4228-3 ve devamı sayfalara bakınız.)   4228-2   h) (…)(44) (…)(31)(44) (…)(44) (…)(44) (…)(44) (…)(44)(27) (…)(44) (…)(44) (…)(44)(30)  (…)(44) (…)(44) (…)(44) (…)(44)(36), (…)(44) (…)(44),(37) (…)(44),(37) (…)(44),(37) (…)(44) (…)(44)  (…)(44) Defterdarlık Uzmanları(36), İçişleri Bakanlığı İl Planlama Uzmanları,(44) İl Göç Uzmanla- rı,(46) Büyükşehir Belediyeleri ile bunlara bağlı genel müdürlük Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş  Yardımcıları, (…)(44) (…)(44)(35) Maarif Müfettişleri (34)(49) (…)(44)(41) ile Ürün Denetmenleri(31),  (…)(31) ve bunların yardımcıları, (f) ve (g) bendinde sayılmayan İç Denetçiler için % 130 una, (3)(8)(15)(16)(17)(23)(24)(25)(26)(27)(30)(31)(32) (34) (37)(41)(44)(49)  i) (…)(36), (…)(36), (…)(36), (…)(44) (…)(36), (…)(36), Vergi İstihbarat Uzmanları, Gelir  Uzmanları, Mali Hizmetler Uzmanları, (…)(36), (…)(31), (…)(31), (…)(44) (…)(44) (…)(44) (…)(37),  (…)(31), (..)(19), (…)(35) (…)(44) (…)(44) (…)(31), (…)(31), (…)(31), (…)(19) (…)(44), (…)(44) İl  İstihdam Uzmanları,(39) (…)(44) (…)(44)(29) (…)(37) (…)(44) (…)(44)(28) (…)(44)(31) (…)(44)  (…)(44)(31) (…)(44),(38) (…)(44)(31) (…)(44)(31) (…)(44)(31), (…)(44)(31) (…)(44)(31) (…)(44)(33) (…)(44)(40)  (…)(44)(43) Gümrük ve Ticaret Denetmenleri,(42) Sosyal Güvenlik Denetmenleri,(47) (…)(28) ile  bunların yardımcıları için % 120 sine,(4)(5)(6)(7)(8)(9)(11)(12)(13)(14)(17)(19)(20)(21)(22)(28)(29)(31)(32)(33)(37)(38)  (39)(40)(42)(43)(44)(47)    j) Diğer belediyeler ve bunlara bağlı genel müdürlük Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş  Yardımcıları, Yüksekokul mezunu olmak şartı ile Belediye İktisat Müfettişleri ve Büyükşehir  Belediyeleri Hesap İşleri Murakıpları ve bunların yardımcıları için % 100 üne,  k) (Mülga: 11/10/2011 – KHK-666/5 md.)     (Bu sayfadaki dipnotlar için 4228-3 ve devamı sayfalara bakınız.)     4228-3   ——————————  (1) “Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettişleri”  ibaresi, 6/7/2000 tarihli ve 613 sayılı KHK ile eklenmiştir. 613 sayılı KHK, 5/4/2001 tarih ve 4636 sa- yılı Kanun ile değiştirilmek suretiyle kanunlaşmıştır.  (2)  Bu fıkraya, “Bakanlık” ibaresinden sonra gelmek üzere 7/2/2002 tarihli ve 4745 sayılı Kanunla, “Müs- teşarlık” ibaresi eklenmiştir.  (3) Bu bentlere 616, 617, 618 ve 619 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile eklenen Başkanlık Başmü- fettişi, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, Sosyal Sigorta Uzmanları, İstihdam ve Meslek Uzmanları,  Sosyal Güvenlik Uzmanları, Çalışma Uzmanları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, İş Sağlığı ve Gü- venliği Uzmanları, Bağ-Kur Denetmenleri ibareleri sözkonusu KHK'lerin Anayasa Mahkemesince iptal  edilmeleri nedeniyle metinden çıkarılmıştır.  (4) "Özürlüler Uzmanı" ibaresi, 25/3/1997 tarih ve 571 sayılı KHK ile, “Tapu ve Kadastro Denetmenleri”  ibaresi ise 7/6/2000 tarih ve 4576 sayılı Kanun ile eklenmiştir. “Teknik Yardım Uzmanları” ibaresi,  2/5/2001 tarihli ve 4668 sayılı Kanunla eklenmiştir.  (5) "Kültür ve Turizm Uzmanları" ibaresi, 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle;  eklenmiş, 27/6/2000 tarihli ve 4587 sayılı Kanuun Geçici 2 nci maddesi uyarınca; "A.T." ibaresi,  "A.B." olarak değiştirilmiştir.  (6)  "Çevre Uzmanları" ibaresi, 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Kanunun 42 inci maddesiyle, "Çevre ve  Orman Uzmanları" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.  (7)  "İstihdam ve Meslek Uzmanları" ibaresi, 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle  eklenmiş ve metne işlenmiştir  (8) 16/7/2003 tarihli ve 4947 sayılı Kanunun 37 nci maddesiyle, (h) bendine, "Sosyal Güvenlik Uzmanları,  Çalışma Uzmanları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları"; (i) ben- dine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları" ibareleri eklenmiştir.  (9)  "Bağ-Kur Denetmenleri” ibaresi, 24/7/2003 tarihli ve 4956 sayılı Kanunun 46 ncı maddesiyle eklenmiş  ve metne işlenmiştir.  (10) "Emniyet Genel Müdürlüğü Dernek Denetçisi ve Dernek Denetçi Yardımcıları” ibaresi, 31/7/2003  tarihli ve 4970 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle “İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçisi ve Dernekler  Denetçi Yardımcıları” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.  (11) “Sosyal Sigortalar Kurumu” ibaresinden sonraki “Başkanlık Başmüfettişi, Müfettişi ve Müfettiş Yar- dımcıları” ve “Sosyal Sigorta Uzmanları” ibareleri 29/7/2003 tarihli ve 4958 sayılı  Kanunun 20 nci  maddesiyle eklenmiştir.  (12) 544 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen “Marka Uzmanları”, “Patent Uzmanları” ibarele- ri daha sonra, 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Kanun ile Kanunlaşmıştır.  (13) Bu alt bende, 27/10/2004 tarihli ve 5251 sayılı Kanunun 26 ncı maddesiyle “Kadının Statüsü uzmanla- rı”ibaresi eklenmiştir.  (14) Bu alt bende, 10/11/2004 tarihli ve 5256 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle “Aile ve Sosyal Araştırma  uzmanları”ibaresi eklenmiştir.  (15) Bu alt bende, 1/12/2004 tarihli ve 5263 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle “Sosyal Yardım Uzmanla- rı”ibaresi eklenmiştir.  (16) Bu alt bende, 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Kanunun 57 nci maddesiyle "Dış Ticaret Uzmanları,"  ibaresinden sonra gelmek üzere "Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanları," ibaresi eklenmiş ve metne iş- lenmiştir.   4228-4   (17) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, (f) bendine "Denetçi Yardımcıları"  ibaresinden sonra gelmek üzere ",Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Avrupa Birliği Genel Sekreterli- ği ve Gelir İdaresi Başkanlığı İç Denetçileri," ibaresi; (g) bendine "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba- kanlığı" ibaresinden önce gelmek üzere ",Başkanlık, Müstakil Genel Müdürlük, Büyükşehir Belediyesi,  Büyükşehir Belediyesi bulunan illerin İl Özel İdaresi ile Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri İç  Denetçileri," ibaresi; (h) bendine "Sosyal Yardım Uzmanları ve bunların yardımcıları" ibaresinden  sonra gelmek üzere ",(f) ve (g) bendinde sayılmayan İç Denetçiler" ibaresi; (i) bendine "Gelir Uzman- ları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Malî Hizmetler Uzmanları," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiş- tir.  (18) Bu alt bentde yer alan "% 145’ine" ibaresi; 21/3/2006 tarihli ve 5473 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiy- le "% 168’ine" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.  (19) Bu bendin (g) alt bendinde yer alan "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlık Başmüfettişi, Müfettişi ve  Müfettiş Yardımcıları, Sigorta Müfettişi ve Sigorta Müfettiş Yardımcıları," ibaresi "Sosyal Güvenlik  Kurumu Başmüfettişi, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları" şeklinde değiştirilmiş, (i) alt bendinde yer  alan "Sosyal Sigorta Uzmanları" ile "Bağ-Kur Denetmenleri" ibaresi metinden çıkarılmıştır.  (20) Bu alt bende, 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Kanunun 79 uncu maddesiyle "Kültür ve Turizm Uzman- ları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Vakıf Uzmanları" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.  (21) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Kanunun 67 nci maddesiyle; (i) alt bendine “Kültür ve Turizm Uzman- ları” ibaresinden sonra gelmek üzere “Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanları” ibaresi eklenmiş ve me t- ne işlenmiştir.  (22) 7/1/2009 tarihli ve 5830 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle,“Tüketici ve Rekabet Uzmanları” ibaresi,    “Sanayi ve Ticaret Uzmanları” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.  (23) 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle; (h) alt bendine “Devlet Personel Uzman- ları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanları,” ibaresi eklenmiş ve  metne işlenmiştir.  (24) 24/6/2009 tarihli ve 5916 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle; (h) alt bendine "Dış Ticaret Uzmanları,"  ibaresinden sonra gelmek üzere "Avrupa Birliği İşleri Uzmanları," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiş- tir.  (25) 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle; (h) alt bendine “Avrupa Birliği İşleri  Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanları,”  ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.  (26) 4/6/2010 tarihli ve 5984 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle bu bentte yer alan “İlköğretim Müfettişle- ri” ibaresi “Eğitim Müfettişleri” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.  (27) 1/7/2010 tarihli ve 6002 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle, (h) alt bendine “Dış Ticaret Uzmanları,”  ibaresinden sonra gelmek üzere “Diyanet İşleri Uzmanları, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanları,” iba- resi eklenmiş ve metne işlenmiştir.  (28) 25/11/2010 tarihli ve 6083 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle, (i) alt bendine “Vakıf Uzmanları,”  ibaresinden sonra gelmek üzere “Tapu ve Kadastro Uzmanları,” ibaresi eklenmiş ve aynı alt bentte yer  alan “, Tapu ve Kadastro Denetmenleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.  (29) 28/12/2010 tarihli ve 6093 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle, (i) alt bendine “Kültür ve Turizm  Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Yazma Eser Uzmanları,” ibaresi eklenmiş ve metne iş- lenmiştir.  (30) 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle, (h) alt bendine “Yurtdışı Türkler ve  Akraba Topluluklar Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Mer- kezi Uzmanları,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.     4228-5  (31) 3/6/2011 tarihli ve 643 sayılı KHK’nin 8 inci maddesiyle;   a) (f) bendinde yer alan ", Avrupa Birliği Genel Sekreterliği" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı  bentte yer alan "Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Gümrük Müsteşarlığı" ibaresi "Ekonomi Bakanlığı ve  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.  b) (g) bendine "Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı  Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere ", Aile ve Sosyal Politikalar  Bakanlığı Denetçi ve Denetçi Yardımcıları" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.  c) (h) bendinde yer alan "D.P.T. Planlama Uzmanları" ibaresi "Kalkınma Bakanlığı Planlama Uz- manları" şeklinde, "Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri" ibaresi "Ürün Denetmenleri"  şeklinde değiştirilmiş, "Sosyal Yardım Uzmanları," ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve metne işlen- miştir.  ç) (i) bendinde yer alan "Çevre ve Orman Uzmanları, Sanayi ve Ticaret Uzmanları," "Gümrük Uz- manları," ve "Özürlüler Uzmanları, Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanları, Kadının Statüsü Uzman- ları," ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı bende "Tapu ve Kadastro Uzmanları," ibaresinden  sonra gelmek üzere "Sanayi ve Teknoloji Uzmanları, Çevre, Orman ve Şehircilik Uzmanları, Genç- lik ve Spor Uzmanları, Gümrük ve Ticaret Uzmanları, İhracatı Geliştirme Uzmanları, Aile ve Sos- yal Politikalar Uzmanları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanları" ibaresi eklenmiş, daha sonra  29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı KHK’nin 37 nci maddesiyle, “Çevre, Orman ve Şehircilik Uzmanla- rı” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Uzmanları, Orman ve Su İşleri Uzmanları” şeklinde değiştirilmiş  ve metne işlenmiştir.  (32) 7/72011 tarihli ve 646 sayılı KHK’nin 6 ncı maddesiyle,bu bölümün (h) bendinde yer alan “Vergi,”  ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı bölümün (i) bendine “Devlet Muhasebe Uzmanları,” ibaresin- den sonra gelmek üzere “Devlet Gelir Politikaları Uzmanları,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.  (33) 22/8/2011 tarihli ve 651 sayılı KHK’nin 12 nci maddesiyle, bu bölümün (i) bendine “Gıda, Tarım ve  Hayvancılık Uzmanları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Basın ve Enformasyon Uzmanları,” ibaresi  eklenmiş ve metne işlenmiştir.  (34) 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı KHK’nn 44 üncü maddesiyle, bu bölümün (g) bendine “Aile ve Sosyal  Politikalar Bakanlığı Denetçi ve Denetçi Yardımcıları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Millî Eğitim  Denetçi ve Denetçi Yardımcıları” ibaresi eklenmiş, (h) bendinde yer alan “Eğitim Müfettişleri” ibaresi  “Millî Eğitim Uzmanları ve İl Eğitim Denetmenleri” şeklinde değiştirilmiştir.  (35) 24/10/2011 tarihli ve 656 sayılı KHK’nn 20 nci maddesiyle, bu bölümün (i) bendinde yer alan “Teknik  Yardım Uzmanları,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı bölümün (h) bendine “Milli Eğitim Uzman- ları” ibaresinden sonra gelmek üzere“, TİKA Uzmanları” ibaresi eklenmiştir.  (36) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı KHK’nn 17 nci maddesiyle, bu bölümün (h) bendinde yer alan “Devlet  Bütçe Uzmanları,” ibaresi “Maliye Uzmanları” şeklinde “Maliye Bakanlığı Muhasebe ve Milli Emlak  Denetmenleri” ibaresi “Defterdarlık Uzmanları” şeklinde değiştirilmiş ve aynı bölümün (i) bendinde  yer alan “Mali Suçları Araştırma Uzmanları, Devlet Muhasebe Uzmanları, Devlet Gelir Politikaları  Uzmanları,”, “Devlet Malları Uzmanları, Maliye Uzmanları” ve “Milli Emlak Uzmanları,” ibareleri  yürürlükten kaldırılmıştır.  (37) 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı KHK’nn 44 üncü maddesiyle, bu bölümün (i) bendinde yer alan “Ulaş- tırma ve Haberleşme Uzmanları,” ve “Denizcilik Uzmanları,” ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı  bölümün (h) bendine “Sosyal Güvenlik Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Ulaştırma ve  Haberleşme Uzmanları,”, “Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanları,” ve “Denizcilik Uzmanları,”  ibareleri eklenmiş ve metne işlenmiştir.   4228-6   (38) 10/10/2011 tarihli ve 657 sayılı KHK’nın 37 nci maddesiyle, bu bölümün (i) bendinde yer alan “Or- man ve Su İşleri Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Meteoroloji Uzmanları,” ibaresi ek- lenmiş ve metne işlenmiştir.  (39) 10/10/2011 tarihli ve 665 sayılı KHK’nın 27 nci maddesiyle, bu bölümün (i) bendinde yer “İstihdam ve  Meslek Uzmanları” ibaresi “İstihdam Uzmanları, İl İstihdam Uzmanları” şeklinde değiştirilmiştir.  (40) 11/10/2011 tarihli ve 664 sayılı KHK’nın 28 inci maddesiyle (i) bendine “Basın ve Enformasyon  Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Yüksek Kurum Uzmanları,” ibaresi eklenmiştir.  (41) 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı KHK’nın 58 inci maddesiyle bu bölümün (g) bendine “Millî Eğitim  Denetçi ve Denetçi Yardımcıları” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sağlık Denetçi ve Denetçi Yardım- cıları”; (h) bendine “İl Eğitim Denetmenleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sağlık Uzmanları”  ibareleri eklenmiştir.  (42) 24/10/2011 tarihli ve 661 sayılı KHK’nın 102 inci maddesiyle (i) bendine “Basın ve Enformasyon  Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Gümrük ve Ticaret Denetmenleri,” ibaresi eklenmiştir.  (43) 11/10/2011 tarihli ve 662 sayılı KHK’nin 93 üncü maddesiyle, bu bölümünün (g) bendine “Millî Eğitim  Denetçi ve Denetçi Yardımcıları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Enerji ve Tabii Kaynaklar Dene t- çi ve Denetçi Yardımcıları” ibaresi, (i) bendine “Basın ve Enformasyon Uzmanları,” ibaresinden son- ra gelmek üzere “Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları,” ibaresi eklenmiştir.  (44) 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK’nin 5 inci maddesiyle, bu bölümün; (g) bendine “Büyükşehir  Belediyesi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Büyükşehir Belediyelerine bağlı genel müdürlük,” ibare- si eklenmiş, (h) bendinde yer alan “Başbakanlık Uzmanları, Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanları,  Hazine Uzmanları, Dış Ticaret Uzmanları, Diyanet İşleri Uzmanları, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman- ları, Avrupa Birliği İşleri Uzmanları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanları, Ölçme, Seçme  ve Yerleştirme Merkezi Uzmanları, Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanları, Devlet Personel Uzmanları ,  Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanları, Maliye Uzmanları, Sosyal Güvenlik Uzmanları, Ulaştırma ve  Haberleşme Uzmanları, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanları, Denizcilik Uzmanları, Çalışma  Uzmanları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları,”, “Millî Eğitim  Uzmanları, TİKA Uzmanları ve”, “Sağlık Uzmanları,” ibareleri ile (i) bendinde yer alan “Devlet Gelir  Uzmanları,”, “Marka Uzmanları, Patent Uzmanları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanları, Ba- kanlık ve Bağlı Kuruluşların A.B. Uzmanları, Savunma Sanayi Müsteşarlığı Uzmanları, Çalışma ve  Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları, İstihdam Uzmanları,”, “Kültür ve Turizm Uzmanları, Yazma Eser  Uzmanları, Vakıf Uzmanları, Tapu ve Kadastro Uzmanları, Sanayi ve Teknoloji Uzmanları, Çevre ve  Şehircilik Uzmanları, Orman ve Su İşleri Uzmanları, Meteoroloji Uzmanları, Gençlik ve Spor Uzman- ları, Gümrük ve Ticaret Uzmanları, İhracatı Geliştirme Uzmanları, Aile ve Sosyal Politikalar Uzman- ları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanları, Basın ve Enformasyon Uzmanları,”, “Yüksek Kurum Uz- manları,” ve “Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları,” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, (h) bendine  “Defterdarlık Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “İçişleri Bakanlığı İl Planlama Uzmanla- rı,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.  (45) 21/6/2012 tarihli ve 6332 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle (ğ) bendine “İhracatı Geliştirme Uzman- ları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “İnsan Hakları Uzmanları,” ibaresi eklenmiş olup ,daha sonra  6/4/2016 tarihli ve 6701 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle “İnsan Hakları Uzmanları” ibaresi “İnsan  Hakları ve Eşitlik Uzmanları” şeklinde değiştirilmiştir.  (46) 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Kanunun 123 üncü maddesiyle, bu bölümünün (ğ) bendine “Yükseköğre- tim Kurulu Uzmanları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Göç Uzmanları” ibaresi, (h) bendine “İçiş- leri Bakanlığı İl Planlama Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “İl Göç Uzmanları,” ibaresi  eklenmiştir.     4228-7   (47) 12/7/2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle, bu bölümün (i) bendine “Gümrük ve  Ticaret Denetmenleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sosyal Güvenlik Denetmenleri,” ibaresi ek- lenmiştir.  (48) 20/2/2014 tarihli ve 6525 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle, bu bölümün (g) bendine “Enerji ve Tabii  Kaynaklar Denetçi ve Denetçi Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Gençlik ve Spor Denet- çi Yardımcıları,” ibaresi eklenmiştir.  (49) 1/3/2014 tarihli ve 6528 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle, bu bölümün (g) bendinde yer alan “Millî  Eğitim Denetçi ve Denetçi Yardımcıları,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve (h) bendinde yer alan “İl  Eğitim Denetmenleri” ibaresi “Maarif Müfettişleri” şeklinde değiştirilmiştir.  (50) 2/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle, bu bölümün (g) bendinde yer alan “Ça- lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları” ibaresinden son- ra gelmek üzere “, Bakanlık Maarif Müfettişi ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcıları” ibaresi eklen- miştir.  (51) 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Kanunun 187 inci maddesiyle, bu bölümün (ğ) bendinde yer alan  “Marka Uzmanları,” ve “Patent Uzmanları,” ibareleri metinden çıkarılmış ve aynı bende “Savunma  Sanayii Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sınai Mülkiyet Uzmanları,” ibaresi eklenmiştir.  (52) 1/11/2017 tarihli ve 7060 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, bu bölümün (ğ) bendinde yer alan “Göç  Uzmanları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Helal Akreditasyon Uzmanları” ibaresi eklenmiştir.  (53) 30/11/2017 tarihli ve 7062 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle, bu bölümün (ğ) bendinde yer alan “Sa- vunma Sanayii Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Seçim Uzmanları,” ibaresi eklenmiştir.     4228-8   l) (Değişik: 7/7/2010-6004/23 md.) Dışişleri Bakanlığı meslek memurları için (aday mes- lek memurları dahil) % 140'ına, konsolosluk ve ihtisas memurları için (aday konsolosluk ve ihti- sas memurları dahil) % 130'una,  m) M.İ.T. fiili kadrosuna dahil personel için % 345 ine,  n) (Ek: 10/9/2014 - 6552/68 md.) Türkiye İş Kurumu iş ve meslek danışmanları için  %150 sine, B - EĞİTİM, ÖĞRETİM TAZMİNATI(1)(4)  Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda fiilen öğretmen- lik yapanlara; (Öğretmen unvanlı kadrolarda bulunanlardan okul müdürü ve okul müdür yardım- cısı, yönetici ve eğitim uzmanı olarak görevlendirilenler ile cezaevi okullarında çalışan öğretmen- ler dahil (…)(1) olmak üzere)  a) 1-2 nci derecelerden aylık alanlar için % 100 üne,  b) 3 ve 4 üncü derecelerden aylık alanlar için % 95 ine,  c) Diğer derecelerden aylık alanlar için % 85 ine,(2)  Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına atelye, la- boratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil  öğretmen ünvanlı kadrolara atananlardan Cumhurbaşkanınca belirlenecek okul, kurum ve branş- larda görev yapanlara ayrıca;(4)  a) Dört yıl veya daha fazla yükseköğrenim görenler için % 15 ine,  b) Üç ve iki yıllık yükseköğrenim görenler için % 10 una,  (Ek fıkra: 30/6/2004-5204/2 md.) Birinci fıkrada sayılanlardan ayrıca;  a) Başöğretmen unvanını kazanmış olanlara % 40'ına,  b) Uzman öğretmen unvanını kazanmış olanlara % 20'sine,  C) DİN HİZMETLERİ TAZMİNATI   a) (Değişik: 1/7/2010-6002/21 md.) İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, eğitim görevlisi ve  mesleği ile ilgili yüksek öğrenim mezunu olup “Vaiz” kadrosuna atananlar için %175’ine,  b) (Değişik: 1/7/2010-6002/21 md.) Din Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlar- dan;  1. Yükseköğrenim mezunu olanlar için % 95’ine,  2. İmam-Hatip Lisesi mezunları için % 93’üne,  3. Diğerleri için % 89’una,  c) (Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)(3)  d) (Ek: 1/7/2010-6002/21 md.) (a) ve (b) alt bentlerinde sayılanlardan ayrıca; başvaiz, ba- şimam-hatip, Kur’an kursu başöğreticisi kadrolarına atananlara % 40’ına, uzman vaiz, uzman  imam-hatip, Kur’an kursu uzman öğreticisi ve başmüezzinlik kadrolarına atananlara % 20’sine,  ––––––––––––––––––  (1) 4/6/2010 tarihli ve 5984 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle bu bölümün birinci fıkrasında yer alan “İ l- köğretim Müfettişleri hariç” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.  (2) Bu bölümün (a) fıkrasında % 82, (b) fıkrasında % 78, (c) fıkrasında % 70 olarak yer alan oranlar,  3/4/1998 tarih ve 4359 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile metne işlendikleri şekliyle değiştirilmiştir. Oran- ların uygulanması için, 3/4/1998 tarih ve 4359 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesine bakınız.  (3) 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK ile bu bentte yapılan düzenleme; 10/10/2013 tarihli ve 28791 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve E.: 2011/139, K.: 2012/205  sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.  (4) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu bentte yer alan  “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.     4228-9   D) EMNİYET HİZMETLERİ TAZMİNATI(1)(2)  a) Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan;(5)  1. (Değişik: 29/1/2016-6663/8 md.) Emniyet Genel Müdürü için %419’una,  2. (Değişik: 29/1/2016-6663/8 md.) Birinci Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atanan- lardan;  - Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı,  Polis Akademisi Başkanı, Ankara, İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürleri için %356’sına, - Daire Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, diğer İl Emniyet Müdürleri için %331’ine,  - Diğerleri için %269’una,  3. (Değişik: 29/1/2016-6663/8 md.) İkinci Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atanan- lar için %244’üne,  4. (Değişik: 29/1/2016-6663/8 md.) Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına at- ananlar için %231’ine,  5. (Değişik: 29/1/2016-6663/8 md.) Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına at- ananlar için %219’una,  6. (Değişik: 29/1/2016-6663/8 md.) Emniyet Amirliği kadrolarına atananlar için  %189’una,  7. (Değişik: 29/1/2016-6663/8 md.) Başkomiser kadrolarına atananlar için %173’üne,  8. (Değişik: 29/1/2016-6663/8 md.) Komiser kadrolarına atananlar için %164’üne,  9. (Değişik: 29/1/2016-6663/8 md.) Komiser Yardımcılığı kadrolarına atananlar için  %158’ine,  10. (Değişik: 29/1/2016-6663/8 md.) Diğerlerinden; - 1, 2, 3 ve 4’üncü derecelerden aylık alanlar için %148’ine,  - 5, 6 ve 7’nci derecelerden aylık alanlar için %139’una,  - 8, 9, 10 ve 11’inci derecelerden aylık alanlar için %128’ine,  11. (Ek: 24/4/2008-5757/3 md.; Değişik: 29/1/2016-6663/8 md.) Çarşı ve Mahalle bek- çileri için %90’ına,(2)  12. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde çevik kuvvet müdürlük- lerine ait kadrolara atanmış olanlara ayrıca % 5 ine,(2) b) (Mülga: 24/4/2008-5757/3 md.) E) MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ ÖZEL HİZMET TAZMİNATI Mülki İdare Amirliği Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan; a) Müsteşar için % 345 ine, b) Olağanüstü Hal Bölge Valisi, İl Valileri ve Emniyet Genel Müdürü (Vali) için % 335  ine,(3)  c) Kurul Başkanı, Müsteşar Yardımcısı, 1.Hukuk Müşaviri, Genel Müdürler, Strateji Ge- liştirme Başkanı ile bu görevleri yürüten Merkezde görevli Valiler için % 330’una,(3)(4) –––––––––––––––––– (1) 21/3/2006 tarihli ve 5473 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle; bu bölümün (a) bendinin (2), (3),(4), (5),  (6), (7), (8), (9) ve (10) numaralı alt bentlerinde yer alan tazminat oranları 25'er puan artırılmak suretiy- le, (b) bendinde yer alan "% 52’sine" ibaresi ise "% 72’sine" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.  (2) 24/4/2008 tarihli ve 5757 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle; bu bölümün (a) bendine (11) numaralı alt  bent eklenmiş, takip eden alt bent buna göre teselsül ettirilmiştir.  (3) 1/7/2006 tarihli ve 5538 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle (b) bendinde yer alan "Olağanüstü Hal Bölge Valisi," ibaresinden sonra gelmek üzere "İl Valileri ve" ibaresi eklenmiş, (c) bendinde yer alan "ve İl Va- lileri" ibaresi madde metninden çıkarılmış ve aynı bentte yer alan "% 325’ine" ibaresi "% 330’una" şek- linde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (4) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle bu bende “Genel Müdürler“ ibaresinden  sonra gelmek üzere “Strateji Geliştirme Başkanı“ ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.  (5) 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle bu bendin (1) ila (11) inci alt ben tlerinde yapılan değişikliklerin, Kanunun yayım tarihi olan 10/2/2016 tarihini izleyen ayın onbeşinde yürürlüğe gireceği adı geçen Kanunun 35 inci maddesi ile hüküm altına alınmıştır.   4228-10   d) Merkezde görevli diğer Valiler için % 290 ına,  e) (Değişik: 1/7/2006-5540/5 md.) Diğerlerinden;  - 1 inci dereceden aylık alanlar için % 290’ına,  - 2 ve 3 üncü derecelerden aylık alanlar için % 280’ine,  - 4 ve 5 inci derecelerden aylık alanlar için % 260’ına,  - Diğer derecelerden aylık alanlar için % 240’ına,  - Kaymakam adayları için % 175’ine,  - Vali unvanını kazananlar hariç olmak üzere kaymakamlık unvanını kazandıktan sonra  İçişleri Bakanlığı merkez teşkilâtında görev yapanlar ile merkez valilerine ayrıca  % 30’una,  F) DENETİM TAZMİNATI  Özel Hizmet Tazminatı bölümünün;  a) (e), (f) ve (g) sırasında sayılanlardan:  - Kamu İktisadi Teşebbüslerindeki görevliler için % 10 una,  - Diğerleri için %30 una  b) (ğ), (h), (i) ve (j) sırasında sayılanlar için % 20 sine,(1)  G) ADALET HİZMETLERİ TAZMİNATI  Yüksek Mahkemeler,Yüksek Seçim Kurulu, Sayıştay, İl ve İlçe Seçim Kurulları, Adli,  İdari, Askeri Yargıda (ceza infaz kurumları ve icra müdürlükleri personeli dahil) görevli bu Ka- nuna tabi personelden;  a) Genel İdare Hizmetleri Sınıfında bulunanlar için % 180 ine,  b) Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunanlar ile Teknik Hizmetler Sınıfında olduğu halde  bu sınıfın özel hizmet tazminatından yararlanamayanlar için % 56 sına,  c) (Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)(2)  d) Cezaevi Müdürü, İnfaz ve Koruma Başmemuru, İnfaz ve Koruma Memurlarına ayrıca  % 10 una,  H) Bu kanunda belirtilen hizmet sınıflarında olup da yukarıdaki bölümlerde yer alan taz- minatlardan yararlanmayan personelden;  a) Yardımcı Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunanlar için % 45 ine,  b) Diğer hizmet sınıflarına ait kadrolarda bulunanlar için % 50 sine,  kadar, bu nispetleri aşmamak üzere Cumhurbaşkanınca belirlenecek esas, ölçü ve nispet- ler dahilinde yukarıdaki tazminatlar ödenir.(3)  Hizmetin niteliği itibariyle birden fazla özel hizmet tazminatı verilmesi gereken durum- larda bu tazminatlardan fazla olanı ödenir. Mülki İdare Amirliği Özel Hizmet Tazminatı, Emniyet  Hizmetleri Tazminatı, Din Hizmetleri Tazminatı ve Adalet Hizmetleri Tazminatı (C ve G bölüm- lerinin (c) bentlerinde sayılanlar hariç) ödenenlere özel hizmet tazminatı ödenmez.(4)  ––––––––––––––––––  (1) 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK’nin 5 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “(h), (i), (j) ve (k) sırasın- da sayılanlar” ibaresi “(ğ), (h), (i) ve (j) sırasında sayılanlar” olarak değiştirilmiştir.  (2) 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK ile bu bentte yapılan düzenleme; 10/10/2013 tarihli ve 28791 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve E.: 2011/139, K.: 2012/205  sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.  (3) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu bentte yer alan  “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.  (4) 21/3/2006 tarihli ve 5473 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle; bu fıkrada yer alan "(G bendi (c) sırasında  sayılanlar hariç)" ibaresi "(C ve G bölümlerinin (c) bentlerinde sayılanlar hariç)" şeklinde değiştirilmiş- tir.     4228-11   III- Ortak Hükümler:(1)  Bu zam ve tazminatların hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği, miktarları, ödeme usul ve esasları (…)(1) bütün kurumları kapsayacak şekilde ve 154 üncü madde uyarınca katsayının Cumhurbaşkanınca değiştirilmesi durumu hariç yılda bir defa olmak üzere hazırlanır ve Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulur.(1)  Ancak Milli İstihbarat Teşkilatı fiili kadrosuna dahil bulunanlara ödenecek iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zammının miktarları ile özel hizmet tazminatı oranla- rı, ödeme usul ve esasları (…)(1) Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir.(1)(2)  (Değişik: 6/7/1995 – KHK-562/5 md.) Bu zam ve tazminatlara hak kazanmada ve bunla- rın ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Ancak;  a) Sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri, b) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalı- ğa yakalananların kullandığı hastalık izinleri, c) Hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi gördükleri teda- vi süreleri, hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü  aşması halinde, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar % 25 eksik ödenir. Yurt dışına sürekli görevle görevlendirelenlere bu zam ve tazminatlar ödenmez. Ancak  bunlardan yurt içine geçici olarak geri çağrılanlardan yurt dışı aylıklarının kesilmesini gerektire- cek kadar yurt içinde kalanlara, bu süre içinde zam ve tazminatları ödenir.  Kamu kurum ve kuruluşları (Mahalli İdareler dahil) bu maddede belirtilen zam ve tazmi- natları; hizmetin gerekleri ve mali imkanlarını dikkate alarak personeline Cumhurbaşkanınca belirlenen oran ve miktarlardan daha düşük bir oran ve miktar üzerinden ödeyebilirler.(1)  Bu maddenin ikinci bölümünde yer alan tazminatlar damga vergisi hariç herhangi bir ver- giye tabi değildir.  Her sınıfın son aylık derecesi ve en çok aylık miktarı: Madde 153 – (Mülga: 23/12/1972 – KHK-2/5 md.) Katsayı:  Madde 154 – (Değişik: 13/7/1993 – KHK-486/24 md.) Aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge ra- kamlarının aylık tutarlarına çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı ile memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı üçer veya altışar aylık dönemler itibariyle uygu- lanmak üzere Genel Bütçe Kanunu ile tespit olunur. Ancak mali yılın ikinci yarısında, memleke- tin ekonomik gelişmesi genel geçim şartları ve Devletin mali imkanları gözönünde bulundurul- mak suretiyle Cumhurbaşkanı bu katsayıları ikinci yarının tamamı veya üçer aylık dönemleri itibariyle uygulanmak üzere değiştirmeye yetkilidir.(3)  Katsayılardaki değişiklik aylıklarda artış veya eksiliş sayılmaz.   ––––––––––––––––––  (1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkranın birinci ve beşinci paragraflarında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibareleri “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, birinci paragrafında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiş ve fıkranın  birinci paragrafında yer alan “ilgili kurumların yazılı isteği ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca” ibaresi ile ikinci paragrafında yer alan “Maliye Bakanlığının uygun görü- şü üzerine” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.  (2) 15/8/2017 tarihli ve 694 sayılı KHK’nin 28 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanunun  28 inci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.  (3) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan  “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.   4228-12   Memurlara ödenecek aylık tutarları: Madde 155 – (Değişik: 31/7/1970 - 1327/56 md.) Bu kanunun 36 ncı maddesinde yer alan sınıflara ait gösterge tablosundaki rakamların,  genel bütçe kanununda o yıl için tespit edilen katsayı ile çarpılması sonunda bulunacak miktar, sınıfların derece ve kademelerindeki memurların aylık tutarlarını gösterir.  Yurt dışında aylıklar:(1)  Madde 156 – (Değişik: 31/7/1970 - 1327/57 md.) Kurumların yurt dışı kuruluşlarına dahil kadrolarında görev alan Devlet memurlarının ay- lıkları, 155 inci maddeye göre tespit edilen brüt aylık tutarın, Cumhurbaşkanı tarafından tespit edilecek emsal ile çarpılmasından hasıl olacak miktar üzerinden ödenir. Asıl aylığın ödeme mikta- rı ile emsali tutarı arasındaki fark, her türlü vergiden müstesnadır.(2)  (Mülga ikinci fıkra: 29/6/2012-6338/3 md.)  Dış memleketler aylık katsayısı: Madde 157 – (Değişik: 23/12/1972 – KHK-2/1 md.) 156 ncı maddede yazılı katsayılar her yabancı memleketin ekonomik durumu, para ve ge- çim şartları ile memurun temsil görevi ve aile yükümlülüğü gözönünde tutulmak suretiyle sapta- nır ve aynı usul uyarınca değiştirilir.  Adayların aylıkları: Madde 158 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12; Aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.) Herhangi bir sınıfta aday olarak göreve başlayanlar bu Kanunun 54 üncü maddesindeki  esaslara göre, girecekleri derecenin hak edecekleri kademe aylığını alırlar. Aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye kadar kademe ilerlemesi uygulanmaz. Asaleti onaylanan memurların kademe ilerlemeleri: Madde 159 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12; Aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)  Adaylık süresi sonunda bu Kanun hükümlerine göre asıl memurluğa atananların adaylıkta  geçirdikleri süreler, kademe ilerlemelerinde ve derece yükselmelerinde değerlendirilir. Kademe ilerlemesinde verilecek aylık: Madde 160 – Kademe ilerlemesinde memur bir ileri kademeye ait göstergeye tekabül  eden aylığı alır. (Mülga ikinci fıkra: 13/2/2011 - 6111/117 md.) Derece değişikliğinde verilecek aylık: Madde 161 – (Değişik: 12/2/1982 - 2595/10 md.) Derece yükselmesi veya daha aşağı bir dereceye atama halinde, A) (Değişik: 26/6/1984 – KHK-241/8 md.) Bulunduğu dereceden yukarı derecelere ata- nan memur; a) 68 nci maddenin (B) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yeni girdiği derecenin ilk  kademe göstergesine, b) Yeni girdiği derecenin ilk kademe göstergesi evvelce iktisap ettiği göstergeden düşük  ise, iktisap ettiği göstergeye eşit olan kademenin göstergesine,  Tekabül eden aylığı alır. Alt derecede eşit göstergeli kademede geçirilen süre dikkate alınır. B) Kazanılmış hak aylık derecelerinden daha aşağı bir dereceye atanan memur, kazanıl- mış hak aylık dereceleri saklı kalmak kaydıyla,   ––––––––––––––––––  (1) 29/6/2012 tarihli ve 6338 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “aylık tutarından, alınacak vergi ve kanunlar gereğince yapılacak bütün kesintiler indirildikten sonra (Kefalet Sandığı kesintileri hariç) kalan kısmın,” ibaresi “brüt aylık tutarın,” şeklinde değiştirilmiştir.  (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan “Devlet Personel Başkanlığı Dışişleri ve Maliye bakanlıklarının görüşüne dayanılarak Bakanlar Kurulu”  ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.     4229   a) Atandığı derecede eski derecesinde almakta olduğu kademe göstergesine,  b) Atandığı derecede eşit gösterge yok ise, eski göstergesine en yakın kademenin göster- gesine,  Tekabül eden aylığı alır.  Başka sınıfa geçen memurun alacağı aylık:  Madde 162 – (Mülga: 31/7/1970 - 1327/61 md.)  İstisnai memurluklardan ayrılanların durumu:  Madde 163 – (Değişik: 31/7/1970 - 1327/62 md.)  İstisnai memuriyetlere:  a) Bu Kanuna tabi kurumlardan atanmış olanlar, ayrıldıkları sınıfa dönmek istedikleri tak- dirde, istisnai memuriyetlerde geçirmiş oldukları süre, bu Kanunda derece terfii için belirtilen  esaslara göre girebilecekleri yeni derecenin tayininde normal derece terfii sürelerine karşılık  sayılır.  Bu gibilerin, derece terfii süresine karşılık sayılan süreden geri kalan kısmı kademe terfi- inde dikkate alınır.  Bu gibiler, aynı şartlardan faydalanarak, 71 inci madde hükümlerine uyulmak kaydiyle,  başka bir sınıfa da girebilirler.  b) Bu Kanuna tabi olmıyan kurumlardan atananlar, bu Kanuna tabi kurumlarda bir göreve  atanmayı istedikleri takdirde, istisnai memuriyette geçirilen süre (a) fıkrasındaki esaslara göre ve  girilecek derecenin sınav veya seçmesini başarmak kaydiyle, derece ve kademe ilerlemesine  sayılır. Bu gibiler için adaylık hükümleri uygulanmaz.  Aylığın ödeme zamanı ve Esasları : (1)  Madde 164 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12; Aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)  Memurlara aylıkları her ayın başında peşin ödenir. Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde o  aya ait peşin ödenen aylık, geri alınmaz.  Sözleşmeli personelin ücretleri sözleşme şartlarına göre; geçici personelin gündelikleri  gün hesabıyla hafta veya ay sonlarında ödenir.  (Ek: 5/7/1991 – KHK-433/2 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin 5/5/1992 tarihli ve E.  1991/33, K. 1992/32 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 18/5/1994 – KHK-527/7 md.)  Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel  Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914  sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta bulunan Devlet memurları ve  diğer kamu görevlileri (sözleşmeli statüdeki personel dahil) ile kamu ve özel kesimde iş kanunla- rına göre istihdam edilen işçilere çeşitli adlar altında yapılan nakdi ve ayni nitelikteki tüm ödeme- lerin hesaplanma kolaylığını ve basitliğini sağlamak amacıyla, bordro düzenlemesine, tahakkuk  ve ödeme işlem ve sürelerine ilişkin esas ve usulleri tesbit etmeye, aydan daha kısa ya da daha  uzun sürelerde yapılan ödemelerin aylık dönemler itibariyle tahakkuk ettirilmesi ve ödenmesine  karar vermeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.  (Ek: 5/7/1991 – KHK-433/2 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin 5/5/1992 tarihli ve E.  1991/33, K. 1992/32 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 18/5/1994 – KHK-527/7 md.)  Üçüncü fıkra kapsamına giren personelin her türlü özlük haklarının ve tahakkuk işlemlerinin belli  merkezlerden yapılabilmesi ve ödemelerin bankacılık sistemi aracılığı ile gerçekleştirilmesi için  gerekli düzenlemeleri yapmaya ve gerekli tedbirleri almaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.  ––––––––––––––––––  (1) Madde başlığı "Aylığın ödeme zamanı" iken 433 sayılı KHK'nin 2 nci maddesi ile metne işlendiği şekilde  değiştirilmiştir.   4230   Açıktan atanmada aylığa hak kazanma :  Madde 165 – (Değişik : 23/12/1972 – KHK-2/1 md.)  Bir göreve açıktan aday veya asıl memur olarak atananlar, göreve başladıkları günden iti- baren aylığa hak kazanırlar.  Bu suretle göreve başlamada ilk aylık, gün hesabiyle ay sonunda ödenir.  Kademe ilerlemisinde aylığa hak kazanma :  Madde 166 – (Değişik : 12/2/1982 - 2595/11 md.)  Kademe ilerlemesinde Devlet Memuru, bu ilerlemeye müstehak olduğu tarihi takip eden  ay başından itibaren aynı derecenin bir ileri kademesine ait aylığa hak kazanır.  Derece değişikliğinde aylığa hak kazanma:  Madde 167 – (Değişik: 30/5/1973 – KHK-5/7 md.)  Derece yükselmesinde veya daha aşağı derecelere atamada memur, yükseldiği veya atan- dığı derecenin görevine başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren bu derecenin 161 inci  maddeye göre kazandığı kademe aylığını alır.  (Ek: 12/2/1982 - 2595/12 md.) Ancak, yürütülmekte olan görevin niteliğinde bir değişme  olmaması halinde derece yükselmesine ilişkin onayın geçerlilik tarihini takip eden ay başından  itibaren bu derecenin 161 inci maddeye göre kazandığı kademe aylığını alır.  Başka bir sınıfa geçmede aylığa hak kazanma:  Madde 168 – (Mülga: 23/12/1972 – KHK-2/5 md.)  Görev yeri değiştirilen memurların aylıkları:  Madde 169 – (Değişik - 28/3/1988 – KHK-318/3 md.)  Bulundukları yerden başka yerlerdeki görevlere nakledilen ve 62 nci maddede belirtilen  süre içinde yeni görevlerinde işe başlayan memurlarla,yer değiştirme suretiyle başka kurumlara  atanan memurların aylıkları, işe başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren yeni görev  yerinde ödenir. Eski görev yerinde alınan aylıklar için kurumlar arasında herhangi bir hesaplaşma  yapılmaz.  İzin veya geçici görevde iken görev yeri değiştirilen memurların aylıkları:  Madde 170 – (Değişik: 23/12/1972 – KHK-2/1 md.)  Kanuni izinlerin kullanılması sırasında veya geçici bir görevde iken asıl görev yeri değiş- tirilen memurların aylıkları, izin veya geçici görevin sona ermesine kadar eski görev yerlerinde  kadro tasarrufundan ödenir.  Sayman ve sayman mutemetlerinin devir süreleri ve aylıkları:  Madde 171 – (Değişik : 17/9/2004 – 5234/1 md.)  Hesaplarını, görevi devralanlara devir zorunluluğu bulunan saymanların devir süresi yedi  gündür. Devir teslim süresinin aylık ödeme zamanına rastlaması halinde bu aya ait aylıkları eski  görev yerinde, kadro tasarrufundan ödenir.  Sayman mutemetleri için devir süresi iki gündür.  Görev yeri değiştirilenlerden eski görevlerine devamları tebliğ edilenlerin aylıkları:  Madde 172 – (Değişik: 23/12/1972 – KHK-2/1 md.)  Görev yerleri değiştirilen memurlardan görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak  tebliğ edilenlerin aylıkları eski görev yerlerinde kadro tasarrufundan ödenir.     4231   Vekalet aylığına hak kazanma:  Madde 173 – (Mülga: 23/12/1972 – KHK-2/5 md.)  Vekalet görevinin fiilen yapılması şartı:  Madde 174 – Vekalet aylıklarının ödenebilmesi için görevin fiilen yapılması şarttır.  Vekalet, ikinci görev aylık ve ücretleri ile diğer ödemeler:  Madde 175 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)  Bir göreve vekaleten atanan memurlara vekalet edilen görevin kadro derecesinin birinci  kademesinin üçte biri, açıktan atananlara ise (Köy ve kasaba imamlığı kadrolarına atananlara 146  ncı maddede yazılı asgari ücret aylık tutarından aşağı olmamak üzere) üçte ikisi verilir. Bulun- dukları yerden başka bir yerdeki bir göreve vekalet suretiyle atananlara, Harcırah Kanununun  geçici görevle başka yere gönderilenlere ilişkin hükümleri uygulanır.  (Ek : 4/7/2001 – KHK-631/5 md.) Ancak, kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet  edenlere vekalet aylığı ödenebilmesi için, vekilin asilde aranan şartları taşıması zorunludur.  (Değişik: 26/6/1984 – KHK-241/9 md.) 88 inci maddeye göre ikinci görev verilen me- murlara, bu görevleri karşılığında aylık ödenebilmesi için boş bir kadroya ait görevin ikinci görev  olarak yürütülmesi gerekir. Bu şekilde görevlendirilenlere, görevlendirildikleri kadro derecesinin  ilk kademe aylığının üçte ikisi ödenir. Ancak, sağlık grup başkanlığı, baştabip ve baştabip yar- dımcılığı hizmetlerinin ikinci görev olarak yürütülmesi halinde kadro şartı aranmaz ve bu hizmet- leri yürütenlere almakta oldukları aylığın üçte ikisi ikinci görev aylığı olarak ödenir.(1)  (Değişik: 22/8/1989 – KHK-378/4 md) Açıktan vekil olarak atananlar bu Kanunla me- murlara tanınan sosyal haklardan da yararlanırlar ve bunlara ödenecek vekalet aylığının hesabına  memuriyet taban aylığı da dahil edilir.  Ders ve konferans ücretleri:  Madde 176 – (Değişik: 3/4/1998 - 4359/1 md.)  (Değişik birinci fıkra: 21/3/2006 - 5473/3 md.) Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre  kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın  eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra  başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsa- yısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.  (Değişik ikinci fıkra: 27/3/2015 - 6639/9 md.) Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrenci- lerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere  yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Millî  Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsa- mında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenir.  Bu madde kapsamında ücretle ders vermek üzere yükseköğretim kurumlarından görev- lendirilen öğretim elemanlarına 2914 sayılı Kanun hükümlerine göre ek ders ücreti ödenir.  Konferans ücreti her yıl bütçe kanunlarında gösterilir.(2)     ––––––––––––––––––  (1) 28/6/2006 tarihli ve 5528 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Ancak,” ibaresinden  sonra gelmek üzere “sağlık grup başkanlığı” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.  (2) Bu maddede yeralan 80 ve 90 gösterge rakamları, 4/3/1998 tarih ve 4359 sayılı Kanunun Geçici 1 inci  maddesi gereğince sırasıyla 1999 yılında 90 ve 100'e, 2000 yılından itibaren ise 100 ve 110'a  yükselti- lerek uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.   4232   Yolluk giderleri ve gündelikleri: Madde 177 – Bu Kanun hükümlerine tabi Devlet memurlarından bir görevin ifası için sü- rekli veya geçici olarak görev yerinden ayrılanların yol giderleri ve gündelikleri, yolluklar hak- kındaki özel kanun hükümlerine göre ödenir.  Sözleşmeli olarak çalıştırılanların yol masrafları ile gündelikleri sözleşmelerindeki şartla- ra göre ödenir.  Fazla çalışma ücreti: Madde 178 – (Değişik: 5/7/1991 – KHK-433/3 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin  5/5/1992 tarihli ve E. 1991/33, K. 1992/32 sayılı Kararı ile, Yeniden düzenleme: 18/5/1994 - KHK-527/8 md.)  A) 99 ve 100 üncü maddeler hükümleri uyarınca tespit olunan günlük çalışma saatleri dı- şında;  a) Salgın hastalık ve tabii afetler gibi olağanüstü hallerin olması (Bu hallerin devamı süre- since),  b) Fabrika, atelye, şantiye, işletme gibi yerlerde İş Kanununa tabi olarak işçi çalıştıran ku- rumlarca hizmetin gereği olarak işçi ile birlikte çalışma saatleri ve günü dışında çalışmanın zorun- lu bulunması,  hallerine münhasır olmak üzere, yapılan fazla çalışmalar ücretle karşılanır. Yukarıda sayılan hallerde yaptırılacak fazla çalışmanın süresi ve saat başına ödenecek üc- ret Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenir.(1)  B) (İptal: Anayasa Mahkemesinin 14/2/1997 tarihli ve E: 1997/20, K: 1997/32 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 3/4/1998 - 4359/4)  Kurumlar gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma üc- reti vermeksizin çaıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir.  Fazla çalışmanın uygulama esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakan- lığınca müştereken belirlenir.  Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarına ödenecek fazla çalışma ücretleri ve diğer hususlar Cumhurbaşkanı tarafından onaylanacak bir talimatla tesbit edilir.(2)  Temsil giderleri ve yönetmeliği: Madde 179 – Hangi kurumlarda hangi sınıf ve kadrolardaki Devlet memurlarının görev- ler icabı temsili mahiyette masraf yapabilecekleri ve bu masrafların sarfı ile ilgili usul ve şartlar ve bunların sarf alanları ilgili kurumların görüşleri alınarak Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ile birlikte hazırlanacak bir yönetmelikle belirtilir.  Sürekli görevle yurt dışında bulunan memurların aylıkları: Madde 180 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12; Aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.) Sürekli görevle yurt dışına atanan memurların aylıkları görevlerine başladıkları tarihten  itibaren; sürekli görevle yurt dışına gönderilen veya kurumların yurt dışı kuruluşlarına dahil kad- rolarında görev alan memurlardan görevlerine başladıktan sonra yurt içinde veya yurt dışında başka bir göreve atananların aylıkları ise atanma emrinin tebliği tarihini izleyen onbeşinci gün sonuna kadar 156 ncı maddedeki esaslara göre ödenir.    ––––––––––––––––––  (1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.  (2) 15/8/2017 tarihli ve 694 sayılı KHK’nin 29 uncu maddesiyle, bu paragrafta yer alan “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanunun 29 uncu maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.     4232-1   Yurt dışında bulunanlardan yerlerine atananların gelişine kadar bekleme emri alanların  aylıkları, atama emirlerinin tebliğ tarihinden itibaren, iki ayı geçmemek üzere aynı maddeye göre  ödenir.  (Ek: 4/7/2001 – KHK-631/6 md.) Sürekli görevle yurt dışına atanan memurlara, yıllık  izin ile 181 inci maddede belirtilen hal dışında, yurt içinde geçirilen süreler için yurt dışı aylığı  ödenmez. Ancak, yurt dışı görev süresince toplam dört ayı geçmemek üzere, yurt içinde yataklı  tedavi kurumlarında yatarak görülen tedavi süresince 156 ncı maddeye göre belirlenen emsal  katsayının 1/3’ü esas alınarak yurt dışı aylığı ödenir.  Yurt dışındaki memurlardan geçici görevle merkeze çağrılanların aylıkları:  Madde 181 – Sürekli görevle yurt dışına gönderilen Devlet memurları, geçici görevle en  çok bir ay süre ile merkeze çağrılabilir. Bu süre içinde aylığı katsayılı ödenir.  Yurt dışında görevli memurlardan farklı katsayılı memlekete atananların aylıkları:  Madde 182 – Yukardaki maddelerde gösterilen memurların, aylıklarına uygulanmakta  bulunan ödeme katsayılarından farklı ödeme katsayısı uygulanan bir başka memlekete naklen  atanmalarında 180 inci madde hükmü uygulanır.  Hazarda eğitim ve manevra için silah altına alınanların aylıklarının ödenmesi:  Madde 183 – Hazarda muvazzaflık hizmeti dışında eğitim ve manevra maksadiyle silah  altına alınan Devlet memurlarının aylıkları kendi kurumlarınca tam olarak ödenir.  Devlet memurlarından rütbeli olanların rütbe aylığı tutarı, bağlı bulundukları kurumdan  aldıkları aylık tutarından fazla olanlara, aradaki fark askeri kurumlarına katılmaları veya yeni  rütbeyi kazandıkları tarihten itibaren silah altında bulundukları sürece Milli Savunma Bakanlığı  tarafından ödenir.  Seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan memurların aylıklarının ödenmesi:  Madde 184 – Seferde muvazzaflık hizmeti dışında, silah altına alınan Devlet memurlarına  rütbeli olsun olmasın silah altında bulundukları sürece aylıkları aşağıdaki hükümlere göre ödenir.      4233   A) Yedek subay, yedek askeri memur ve yedek astsubay olanların rütbelerine ait aylıkları  Milli Savunma Bakanlığınca ödenir.  Bunların aylıkları bağlı bulundukları kurumdan aldıkları aylık tutarından eksikse aradaki  fark kurumlarınca ödenir  B) (A) bendi dışında kalan ve rütbesiz memurların aylıklarının tamamı kurumlarınca öde- nir.  Sefer haline geçişte silah altında bulunan memurların aylıkları:  Madde 185 – Sefer haline geçiş sırasında 183 üncü maddeye göre silah altında bulunan  Devlet memurlarının aylıkları adı geçen maddeye; sefer haline geçişten sonraki aylıkları 184 üncü  maddeye göre ödenir.  Silah altına alınmazdan önce kadrolarından açıkta bulunanların aylıkları:  Madde 186 – Hazarda eğitim ve manevra veya seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah  altına alınan Devlet memurlarından, silah altına alınmazdan önce kadroları kaldırılanlar, görevden  uzaklaştırılanlar hakkında, silah altında bulundukları sürece aşağıdaki hükümler uygulanır:  A) Bunlardan yedek subay, yedek askeri memur veya yedek astsubay olanların rütbe ay- lıklarının açık aylıklarından fazla veya eksik olmasına göre haklarında 183 ve 184 üncü madde  hükümleri uygulanır.  B) (A) bendi dışında kalan ve rütbesiz memurlara kanuni hakları olan açık aylığının ve- rilmesine devam olunur.   KISIM - VI  Sosyal Haklar ve Yardımlar   Emeklilik hakları:  Madde 187 – Devlet memurlarının emeklilik ve malûllük hallerinde kendilerinin, ölümle- ri halinde dul ve yetimlerinin sahip bulundukları haklar emeklilik kanunlariyle düzenlenir.  Hastalık ve analık sigortası:  Madde 188 – A) Devlet memurlarının hastalık, analık ve görevden doğan kaza ile mesle- ki hastalık,  B) Devlet memurlarının eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve çocuklarının  hastalık ve analık,  C) Bir kanuna dayanılarak emekli veya malûllük aylığı alanların (Sosyal Sigortalar Ku- rumunca uygulanan iş kazaları ile meslek hastalıkları, malûllük ve yaşlılık sigortalarından gelir  veya aylık bağlananlar hariç) hastalık ve analık,  Ç) (C) bendinde belirtilen emekli veya malûllük aylığı alanların aile fertlerinin hastalık ve  analık,  D) Bir kanuna dayanılarak dul veya yetim aylığı alanların (Sosyal Sigortalar Kurumundan  gelir veya aylık alanlar hariç) hastalık ve analık.  Hallerinde, gerekli sosyal sigorta yardımları sağlanır.  Bu sigorta yardımları özel kanunlarla düzenlenir.  Bu sigortalardan tanınan hak ve sağlanan yardımlar, genel sosyal sigorta rejimleri ile ka- bul edilen hak ve yardımlardan az olamaz.     4234   Yeniden işe alıştırma:  Madde 189 – Malûllük aylığı bağlanan Devlet memurlarından çalışma gücünün artırılabi- leceği umulanlar eski sınıflarında veya yeni sınıf veyahut meslekte çalışabilmelerini sağlamak  üzere işe alıştırılmaya tabi tutulabilirler.  İşe alıştırmanın ne suretle ve hangi esaslara göre yapılacağı özel kanununda gösterilir.  Ek sosyal sigorta ve Yardımlaşma:  Madde 190 – (Mülga: 12/2/1982 - 2595/19-a)  Memurların sosyal tesis ihtiyaçları:  Madde 191 – (Yeniden düzenleme: 29/11/1984 – KHK-243/29 md.)  Devlet Memurları için lüzum ve ihtiyaç görülen yerlerde çocuk bakımevi ve sosyal tesis- ler kurulabilir.  Bunların kuruluş ve işletme esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye ve  Gümrük Bakanlığınca birlikte hazırlanacak genel yönetmelikle belirlenir.  Devlet memurları için konut kredisi:  Madde 192 – (Yeniden düzenleme: 29/11/1984 – KHK-243/30 md.)  Devlet Memurlarından T. C. Emekli Sandığına tabi hizmeti 10 yıl ve daha fazla olanlara,  istekleri üzerine Toplu Konut Fonundan özel şartlarla ve öncelikle konut kredisi verilebilir.  Bu krediden faydalanma şartları ile kredi borcunun memurlardan tahsili ve her yıl ödene- cek toplam kredi tutarı gibi diğer hususlar Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığınca  hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.  Devlet memurları için konut:  Madde 193 – (Değişik: 31/7/1970 - 1327/69 md.)  Devlet memurlarının lüzum ve zaruret görülen yerlerle kiralık konut ihtiyaçları, Cumhur- başkanınca onanacak programlar gereğince, genel ve katma bütçelere her yıl konulacak ödenek- lerle tesis edilecek fondan karşılanır.(1)  Bu madde hükmü özel kanunlarla düzenlenir.  Bazı devlet memurları için konut tahsisi:  Madde 194 – (Mülga: 9/11/1983 - 2946/12 md.)  Mahrumiyet yeri ödeneği:  Madde 195 – (Mülga: 2/12/1993 - 3920/2 md.)  Ödeme usulü ve mahrumiyet yeri derecesi:  Madde 196 – (Mülga: 2/12/1993 - 3920/2 md.)  Miktarı:  Madde 197 – (Mülga: 2/12/1993 - 3920/2 md.)  Mahrumiyet yeri ödeneğinin ödenme usulü:  Madde 198 – (Mülga: 2/12/1993 - 3920/2 md.)      –––––––––––––––––––  (1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan  “İmar ve İskan Bakanlığınca tespit edilerek Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde  değiştirilmiştir.   4235   Öğrenim bursları ve yurtları:  Madde 199 – Mahrumiyet yerlerinde çalışan Devlet memurları görev yerlerinde çocuğu- nun girmesi gereken orta dereceli okul bulunmadığı takdirde, bu dereceli okullarda okuma hakkı- nı kazanmış bulunan çocuklarını yatılı okullarda okutmak isterlerse, pansiyon ücret indiriminden  faydalanırlar.  Bu indirim her yıl bütçe kanunu ile tesbit olunan pansiyon ücretlerinden en azının çocuk- ların her biri için % 50 si oranındadır. İndirim sonucunda meydana çıkan fark Devlet bütçesinden  ödenir.  Ancak, memurlar çocuklarını daha yüksek ücretli okul pansiyonlarından veya Milli Eği- tim Bakanlığının denetimi altında faaliyette bulunan özel pansiyonlardan faydalandırmak isterler- se aradaki ücret farkı kendileri tarafından ödenir.  Sınıfta kalan çocuklar için burs verilemiyeceği:  Madde 200 – Pansiyonlarda ücret indiriminden faydalanan memurların çocukları sınıfta  kalırlarsa aynı sınıf için ikinci sene bu haktan faydalanamazlar.  Mahrumiyet yerinden başka yere atanan, ölen, emekliye ayrılanların burs haklarının de- vamı:  Madde 201 – Öğrenim yılı içinde mahrumiyet yeri ödeneğine tabi olmayan yerlerdeki bir  göreve atanan veya ölen veyahut emekliye ayrılan memurların çocukları için yapılan indirim,  bulundukları ders yılı sonuna kadarı kendi isteğiyle atananlar için de, atandıkları tarihteki taksit  dönemi sonuna kadar devam eder.  Aile yardımı ödeneği: (1)  Madde 202 – Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir.  (Değişik: 27/6/1989 - KHK - 375/10 md.) Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa ol- sun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan  eşi için 1500, çocuklarından herbiri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere  0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde  edilecek miktar üzerinden ödenir. (Mülga ikinci cümle: 13/2/2011 - 6111/117 md.) Eşlerden  birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük  ise, yalnız aradaki fark ödenir. (Ek: 9/4/1990 - KHK-418/7 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin  5/2/1992 tarihli ve E. 1990/22, K. 1992/6 sayılı Kararı ile, Yeniden düzenleme: 18/5/1994 -  KHK-527/9 md.) Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 3 katına kadar artırmaya Cumhurbaş- kanı yetkilidir.(2)(3)(4)  ––––––––––––––––––  (1) 3/7/2011 tarihli ve 2011/2022 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Kararın 3 üncü  maddesiyle, bu madde- de yer alan ve eş için ödenmekte olan aile yardımı ödeneğine esas (1.500) gösterge rakamının 1/7/2011  tarihinden itibaren (2.134) olarak uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.  (2) 21/3/2006 tarihli ve 5473 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle; bu fıkrada yer alan "250" rakamı "1500",  "50" rakamı "250", "5 katına" ibaresi ise "3 katına" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.  (3) 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle bu fıkraya "50 gösterge rakamının" ibare- sinden sonra gelmek üzere, "(72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat  artırımlı) " ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.  (4) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan  “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.     4236   Dul memurların çocukları için yukarıki fıkralar hükmü uygulanır.  Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verile- ceğini de kararında belirtir.  Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey çocukları için de bu ödenek verilir.  Aile yardımı ödeneğinin ödeme usulü:  Madde 203 – Aile yardımı ödeneği Devlet memurlarına her ay aylıklariyle birlikte öde- nir.  Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir.  Aile yardımı ödenekleri hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için  haczedilemez.  Aile yardımı ödeneğine hak kazanma:  Madde 204 – Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği; çocuk için ödenen  yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır.  Aile yardımı ödeneği hakkını kaybetme:  Madde 205 – Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya  eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğun ölümü veya 206 ncı madde- deki hallerin vukuunu takip eden ay başından itibaren kaybeder.  Çocuk için aile yardımı ödeneği verilmiyecek haller:  Madde 206 – Aşağıdaki hallerde çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmez:  1. Evlenen çocuklar,  2. (Değişik: 21/4/2005 - 5335/28 md.) 25 yaşını dolduran çocuklar (25 yaşını bitirdiği  halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malûllükleri resmi sağlık kurulu  raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.),  3. Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde  olursa olsun menfeat karşılığı çalışan çocuklar (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar  hariç),  4. Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar.  Doğum yardımı ödeneği:  Madde 207 – (Mülga: 27/3/2015 - 6637/23 md.)     4237/4240-3   Ölüm yardımı ödeneği:  Madde 208 – (Değişik birinci fıkra: 6/7/1995 – KHK-562/4 md.) Devlet memurların- dan: memur olmayan eşi ile (…)(1) aile yardımı ödeneğine müstehak çocuğu ölenlere en yüksek  Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) tutarında, memurun ölümü halinde sağlığında bildiri ile  gösterdiği kimseye, eğer bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına,  bunlar da yoksa kardeşlerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı  tutarında, ölüm yardımı ödeneği verilir.(1)  Ölüm yardımı ödeneği, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aran- maksızın saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için hacizedilemez.  Yurt dışında sürekli görevde bulunan memurlara verilecek ölüm yardımı ödeneğinde 156  ıncı maddede yazılı katsayı uygulanmaz.  Tedavi yardımı:  Madde 209 – (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)  Cenaze giderleri:  Madde 210 – (Değişik: 23/12/1972 – KHK-2/1 md.)  Devlet memurlarının ölümü halinde cenaze giderleri (cenazenin başka yere nakil dahil)  kurumlarınca ödenir. Sürekli veya geçici görevle veyahut 78 inci maddeye göre yurt dışında  bulunan Devlet memurlarından ölenlerin ve yurt dışında sürekli görevlerde bulunanların eşleri,  bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve (...)(2) çocuklarının cenazelerini yurda getirmek için  yapılması zorunlu olan giderler kurumlarınca karşılanır.  209 uncu madde ile bu madde hükümleri Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkla- rının görüşleri alınmak suretiyle Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmeliğe göre  uygulanır.  Giyecek yardımı:  Madde 211 – Devlet memurlarından hangilerinin ne şekilde giyecek yardımından fayda- lanacakları Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlıyacak- ları bir yönetmelik ile tesbit olunur.                ––––––––––––––––––  (1) Bu fıkrada yer alan “memur olmayan eşi ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “ikiden fazla dahi olsa”  ibaresi 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı K.H K.’nin 7 nci maddesiyle eklenmiş olup, daha sonra 13/2/2011  tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 117 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.  (2) Bu aradaki “aile yardımı ödeneğine müstehak” ibaresi, 29/11/1984 tarihli ve 243 Sayılı K.H.K ‘nin 31  inci maddesi ile kaldırılmıştır.     4238/4240-4   Yiyecek yardımı:  Madde 212 – Devlet memurlarının hangi hallerde yiyecek yardımından ne şekilde fayda- lanacakları ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esaslar Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet  Personel Başkanlığının birlikte hazırlıyacakları bir yönetmelik ile tesbit olunur.  Yakacak yardımı:  Madde 213 – (Mülga: 27/6/1989 – KHK-375/32 md.)(1)  (31/7/1970 tarih ve 1327 sayılı Kanun ile bu araya eklenen numarasız “Ek Madde”  4/7/2001 tarih ve 631 sayılı KHK ile bu Kanuna 152 nci madde olarak işlenmiş ve yerine  konulmuştur.)   KISIM - VII  Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi   Kurumların memurlarını hizmet içinde yetiştirme esasları:  Madde 214 – (Değişik : 31/7/1970 - 1327/72 md.)  Devlet memurlarının yetişmelerini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki görev- lere hazırlamak amaciyle uygulanacak hizmet içi eğitim, Devlet Personel Başkanlığı tarafından  ilgili kurumlarla birlikte hazırlanacak yönetmelikler dahilinde yürütülür.  Eğitim birimleri:  Madde 215 – Her kurumda, yetiştirme faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve değerlen- dirmekle görevli bir "Eğitim birimi" kurulur. Birden çok birim kurulan kurumlarda bunlardan biri  "Merkez Eğitim Birimi" adını alır.  Eğitim merkezleri:  Madde 216 – Kurumlar kendi eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitim merkezleri  açabilirler. Kurumlararası eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Cumhurbaşkanı kararıyla, kurum- lararası eğitim merkezleri de açılabilir.(2)  Eğitim birim ve merkezlerinin kuruluş ve işleyişleri Başbakanlık Devlet Personel Başkan- lığının görüşü alınmak suretiyle kurumlarınca hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenir.  Devlet memurları eğitimi genel planı:  Madde 217 – Devlet memurları eğitimi genel planı, Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe  konulur.(3)    ––––––––––––––––––  (1) 31/7/1970 tarih ve 1327 sayılı Kanun ile bu araya eklenen numarasız “Ek Madde”, 4/7/2001 tarih ve 631  sayılı KHK ile bu Kanuna 152 nci madde numaralandırılmış ve yerine işlenmiştir.  (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan  “Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararnamesiyle” ibaresi “Cum- hurbaşkanı kararıyla” şeklinde değiştirilmiştir.  (3) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan  “Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıklariyle Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Devlet Planla- ma Teşkilatı ve ilgili kurumların görüşleri alındıktan sonra Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı  tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararnamesiyle” ibaresi “Cumhurbaşkanı kararıyla” şeklinde  değiştirilmiştir.   4241   Yurt dışında yetiştirme: Madde 218 – Devlet memurları, yabancı memleketlerin hizmetle ilgili kurumlarında  veya yetiştirme - eğitim merkezlerinde de yetiştirilebilirler. Bunlardan sınıflarının kapsadığı hizmetlerin niteliği bakımından, aynı zamanda belirli bir  dalda öğrenim ve ihtisas yapması gerektiği kurumları ve Başbakanlık Devlet Personel Başkanlı- ğınca kararlaştırılmış olanlara öğrenim veya ihtısas yapma müsaadesi verilebilir.  Bu maddede söz konusu olan Devlet memurları hakkında 79 uncu madde hükümleri uy- gulanır.  Rapor verme: Madde 219 – Kurumlar yıllık eğitim programlarına göre yapmakta oldukları eğitim ça- lışmalarının sonuçlarını her altı aylık dönemin bitiminden en geç bir ay sonra Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına bir raporla bildirmek zorundadırlar.  Koordinasyon ve denetleme: Madde 220 – Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı kurumları yurt içi ve yurt dışı eği- tim programlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında yol göstermek, yetiştirme faaliyetlerini koordine etmek ve denetlemekle görevlidir.  Devlet memurluğuna eleman yetiştirilmesi: Madde 221 – Kurumlar belirli sınıflardaki memurluklara eleman yetiştirmek amaciyle: A) Kendi bünyeleri içerisinde mesleki öğretim ve eğitim yapabilirler. B) Yurt içindeki öğrenim kurumlarında öğrenci okutabilir ve ihtisas yaptırabilirler. C) Dış memleketlerde öğrenci okutabilir ve ihtısas yaptırabilirler. Seçme usulü: Madde 222 – Kurumlarca yurt içinde veya yurt dışında okutulacak öğrenciler yarışma sı- navı ile seçilirler. Öğrenci okutma şartlarını düzenliyen yönetmelikler: Madde 223 – Hangi kurumların ve sınıfların eleman ihtiyaçlarını karşılamak üzere okul  ve kurslar açabileceği, yurt içinde veya dışında hangi öğrenim dallarında öğrenci okutabileceği, okutulacak öğrencilerin ayrılma ve seçilme usulleri, çalışmalarının izlenip denetlenmesi, çıkarıl- ma veya geri çağrılma usulleri, ilgili kurumların ve Devlet Planlama Teşkilatının görüşleri alın- mak suretiyle, Milli Eğitim ve Maliye Bakanlıklariyle Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlıyacakları yönetmeliklerde belirtilir.  Öğrenimi sırasında Devlet hesabına okuma hakkını kaybeden veya öğrenim kurumunu terk edenler için kurumlarınca yapılmış masraflar kendilerinden faizi ile birlikte tahsil olunur. Özel kanun ve yüklenme senedi hükümleri saklıdır.  Mecburi hizmet:  Madde 224 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12/1 md.; Aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.) Cumhurbaşkanınca belirtilen her derecedeki öğretim kurumları ve öğretim dalları dışında  kalan kurum ve dallarda Devlet tarafından okutulanlardan, a) Yurtiçinde Devlet hesabına okutulan öğrenciler (Tatiller dahil) öğrenim süreleri kadar, b) Yurtdışındaki öğretim kurumlarında Devlet hesabına öğrenimlerini bitiren öğrenciler  (Tatiller dahil) öğrenim sürelerinin iki katı kadar, Mecburi hizmetle yükümlüdürler.(1)         ––––––––––––––––––– (1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan  “İlgili Bakanlığın isteği, Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi ile Ba- kanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.     4242   (Değişik: 14/1/1988 – KHK-311/2.md.) Yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak ve- ya staj yapmak üzere 3 ay ve daha fazla süre ile dış memleketlere gönderilen memurlara gönde- rilme şekillerine bakılmaksızın yurtdışında kaldıkları sürenin iki katı kadar mecburi hizmet yük- lenir.  Mecburi hizmet yükümlülüğünün 13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü mad- desinin a, b, d fıkraları kapsamına giren kurumlar arasında devri mümkündür. Mecburi hizmetle  yükümlü bulunanlar, yarışma sınavına tabi tutulmaksızın atanırlar.(1)  Mecburi hizmetle ilgili yükümlülükler:  Madde 225 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)  Mecburi hizmetle yükümlü bulunanlar yetiştirme, eğitim veya staj sürelerinin bitiminden  itibaren en çok iki ay içinde kurumlarına başvurmak zorundadırlar.  Bunlardan;  a) Başvurma tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde bir göreve atanmayanların mecburi  hizmet yükümlülükleri kalkar. Mecburi hizmetin (d) fıkrasına göre krediye dönüştürülmesi isten- diği takdirde bu süre istemin karara bağlandığı tarihten başlar. Bu durumun oluşuna kendi kusuru  ile sebep olan memurlar bundan doğan zararı tazminle yükümlüdürler.  b) Başvurmayanlar veya atanma için gerekli belgelerini tamamlamayanlar yol giderleri de  dahil olmak üzere, kendilerine kurumlarınca yapılmış bulunan bütün giderleri yüzde elli fazlasiyle  ödemek zorundadırlar.  c) Atanıp da yükümlü bulundukları mecburi hizmeti bitmeden ayrılmış veya bir ceza se- bebiyle memurluktan çıkarılmış olanlar mecburi hizmetlerinin eksik kalan kısmı ile orantılı tutarı  yüzde elli fazlasiyle ödemek zorundadırlar.  d) Hizmetlerine lüzum olmadığına Cumhurbaşkanınca karar verilenlerin mecburi hizmet  yükümlülükleri krediye dönüştürülebilir.(2)  e) İlk ve orta dereceli okullar ile, kurslarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okutulan pa- rasız yatılı öğrencilerin mecburi hizmetlerine, bu kanuna tabi kurum ve kuruluşlarda ihtiyaç ol- maması halinde Milli Eğitim Bakanlığı bunların mecburi hizmet yükümlülüğünü kaldırmaya  yetkilidir. Bu fıkraya göre kurumların, ihtiyaci olup olmadığı bir aylık süre verilmek ve Resmi  Gazete'de ilan edilmek suretiyle tespit olunur.  Askerlikte geçen süre mecburi hizmetten sayılmaz.  Mecburi hizmetini yapmakta iken yasama organına seçilenlerin yükümlülükleri seçildikle- ri sürece ertelenir.      ––––––––––––––––––  (1) 29/11/1984 tarihli ve 243 sayılı K.H.K.'nin 55 inci maddesi uyarınca; 13/12/1960 tarih ve 160 sayılı  Kanunun 4 üncü maddesine yapılan atıflar, 8/6/1984 gün ve 217 sayılı K.H.K.'nin ilgili maddesine ya- pılmış sayılmaktadır. Bu bakımdan bu maddede zikredilen 4 üncü madde, 217 sayılı K.H.K.'nin 2 nci  maddesi olarak dikkate alınmalıdır.  (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan  “ilgili kurumun teklifi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşüne dayanılarak Bakanlar Kurulunca” ibaresi  “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.   4243   KISIM - VIII  Çeşitli Hükümler   Danışma kurulları:  Madde 226 – (Mülga: 13/2/2011 - 6111/117 md.)  Yüksek danışma kurulu:  Madde 227 – (Mülga: 13/2/2011 - 6111/117 md.)  Kamu personeli yüksek kurulu karar verme usulü:  Madde 228 – (Mülga: 30/5/1974 – KHK-12/7 md.; aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/7 md.)  Devlet memurlurı yüksek kurulu:  Madde 229 – (Mülga: 30/5/1974 – KHK-12/7 md.; aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/7 md.)  Diğer personel için kurulacak kurullar:  Madde 230 – (Mülga: 30/5/1974 – KHK-12/7 md.; aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/7 md.)  Kamu personeli bilgi sistemi:(1)  Madde 231 – (Değişik: 13/2/2011 - 6111/114 md.)  Devlet Personel Başkanlığı, kuruluş kanunlarına ve bütçe türlerine bağlı kalınmaksızın,  tüm kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat yapılarına ve personeline ilişkin konularda, gerekli  gördüğü bilgi ve belgeleri kamu kurum ve kuruluşlarından talep eder. Kamu kurum ve kuruluşları  bu bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür.  Kamu kurum ve kuruluşları; atama, yer değiştirme, görevde yükselme, unvan değişikliği  ve Devlet Personel Başkanlığınca belirlenecek diğer personel hareketlerini bildirmek zorundadır.  Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar ile istisna tutulacak kamu kurum ve  kuruluşları Cumhurbaşkanınca belirlenir.(2)   Türk silahlı kuvvetlerinde çalışan memurlara uygulanmıyacak maddeler:  Madde 232 – (Değişik: 23/12/1972 – KHK-2/1 md.)  Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliğinin, Askeri Mahkemeler Kuru- luş ve Yargılama Usulü Kanununun ve bunlar hakkında halen yürürlükte bulunan diğer mevzuatın  uygulanmasını sağlama bakımından Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan sivil memurlar, sözleşmeli  ve geçici personel ile işçiler hakkında bu kanunun;  Çalışma saatleri hakkındaki 99 uncu,  Günlük çalışma saatlerinin tespiti hakkındaki 100 üncü,  Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmette çalışma saat ve usulünün tespiti hakkın- daki 101 inci, fazla çalışma ücreti hakkındaki 178 inci,  Görevden uzaklaştırmaya yetkilileri sayan 138 inci,  maddeleri hükümleri uygulanmaz.      ––––––––––––––––––  (1) Bu madde başlığı “Danışma kurulları ile ilgili yönetmelik:” iken, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanu- nun 114 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.  (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan  “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.     4244   Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan memurlara uygulanmaya devam olunacak hükümler:  Madde 233 – Bu kanunun 7 nci bölümünde yer alan "Disiplin" e ait 124, 136 ncı madde- lerindeki hükümlerin Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan sivil memurlar ile sözleşmeli ve yevmi- yeli personel hakkında uygalanmasından, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanun ve Yönetme- liği, Askeri Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanunu ve konu ile ilgili diğer hükümleri  saklıdır.  İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri öğrenim üyeleri ve yardımcılarına uygulanmıyacak  maddeler:  Madde 234 – (Mülga: 23/12/1972 – KHK-2/5 md.)  Dışişleri Bakanlığınca derhal gerekli görülecek kadrolar:  Madde 235 – (Mülga: 31/7/1970 - 1327/73 md.)  22 Ocak 1962 tarihli ve 1 sayılı kanunun değiştirilmesi:  Madde 236 – (22/1/1962 - 1 sayılı Kanunun 1 inci maddesini değiştiren hüküm olup,  sözkonusu kanun 9/10/1984 - 3053 sayılı kanunun 6 ncı maddesiyle yürürlükten kaldırılmakla  hükmü kalmamıştır.)  EK MADDELER  Ek Madde 1 – (29/12/1966 - 819 sayılı ek Kanunun 1 inci maddesi hükmü olup, ek  madde haline getirilmiştir; Mülga: 25/6/1974 - 1765/7 Geçici md.)  Ek Madde 2 – (29/12/1966 - 819 sayılı ek Kanunun 2 nci maddesi hükmü olup, ek  madde haline getirilmiştir.; Mülga: 13/2/2011 - 6111/117 md.)  Ek Madde 3 – (29/12/1966 - 819 sayılı ek Kanunun 3 üncü maddesi hükmü olup, ek  madde haline getirilmiştir.; Mülga: 13/2/2011 - 6111/117 md.)  Ek Madde 4 – (29/12/1966 - 819 sayılı ek Kanunun 4 üncü maddesi hükmü olup, ek  madde haline getirilmiştir.; Mülga: 13/2/2011 - 6111/117 md.)  Ek Madde 5 – (29/12/1966 - 819 sayılı ek Kanunun 5 inci maddesi hükmü olup, ek  madde haline getirilmiştir; Mülga: 25/6/1977 - 1765/7 Geçici md.)  Ek Madde 6 – (5/12/1968 - 1069/3 md. ile gelen Ek 1 inci md. hükmü olup madde  numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 13/2/2011 - 6111/117 md.)  Ek Madde 7 – (5/12/1968 - 1069/3 md. ile gelen Ek 2 nci md. hükmü olup madde  numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 13/2/2011 - 6111/117 md.)  Kurumlar arası geçici süreli görevlendirme:(1)  Ek Madde 8 – (31/7/1970 - 1327/74 md. ile gelen Ek 1 inci md. hükmü olup madde  numarası teselsül ettirilmiştir.; Değişik: 13/2/2011 - 6111/115 md.)  Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun  izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aşağıda belirtilen şartlarla geçici süreli olarak görev- lendirilebilir:  a) Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, memurun görev- lendirileceği kurumda göreve ilişkin 4 üncü ve daha yukarı bir dereceden boş bir kadronun bu- lunması şarttır.   ––––––––––––––––––  (1)  Bu madde başlığı “Geçici süreli görevlendirme:” iken, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 115 inci  maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.   4245   b) Geçici süreli görevlendirilen memurlar, geçici süreli olarak görevlendirildikleri kurum- ların mevzuatına uymakla yükümlüdür.  c) Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar, yurtdışında görevlendirilen güvenlik gö- revlileri hariç olmak üzere, aylıkları ile diğer malî ve sosyal haklarını kurumlarından alır. Bu  memurların kadroları ile ilişkileri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emeklilik hakları devam  eder.  d) Geçici süreli görevlendirme süresi bir yılda altı ayı geçemez. Yurtdışında görevlendiri- len güvenlik görevlileri için geçici görevlendirme süresi en çok iki yıldır; gerekli görülmesi hâlin- de bu süre bir katına kadar uzatılabilir.  e) Geçici süreli görevlendirmenin, memurların göreviyle ilgili olması şarttır.  f) Geçici süreli görevlendirmede memurun muvafakati aranır.  Birinci fıkrada belirtilen hâller dışında memurlar, kamu yararı ve hizmet gerekleri sebe- biyle ihtiyaç duyulması hâlinde kurumlarınca, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alına- rak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında altı aya kadar geçici süreli olarak görevlendirilebilir. (1)  Geçici süreli görevlendirme şartları :  Ek Madde 9 – (31/7/1970 - 1327/74 md. ile gelen Ek 2 nci md. hükmü olup madde nu- marası teselsül ettirilmiştir; Değişik: 15/5/1975 - 1897/1 md.; Mülga: 13/2/2011 - 6111/117 md.)  Ek Madde 10 – (31/7/1970 - 1327/74 md. ile gelen Ek 3 üncü md. hükmü olup madde  numarası teselsül ettirilmiştir.) Bu kanun konusu ile ilgili hükümler buna ek olarak yapılacak  kanunlarda yer alır.  Ek Madde 11 – (31/7/1970 - 1327/74 md. ile gelen Ek 4 üncü md. hükmü olup madde  numarası teselsül ettirilmiştir; Mülga: 23/12/1972 – KHK-2/5 md.)  Ek Madde 12 – (31/7/1970 - 1327 sayılı Kanunun 92 nci maddesi hükmü olup, ek  maddeye çevrilerek madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Bu Kanunun(2) ve diğer personel  kanunlarının uygulanması için Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı bu kanunlar kap- samına giren kurumlarla Devlet bütçesinden finanse edilen bütün kurumlarda organizasyon ve  metot araştırmaları, kadro analizleri ve diğer gerekli bütün incelemeleri yaparlar. Kadro talepleri  ile ödenek taleplerinin uzun vadeli plan ve programlara dayanması şarttır.               ––––––––––––––––––  (1) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 215 inci maddesiyle bu fıkranın 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe  girmesi hüküm altına alınmıştır.  (2) “Bu Kanun” deyimi ile 31/7/1970 tarihli ve 1327 sayılı Kanun kastedilmektedir.     4246   Bu fonksiyonları yürütmek için Genel Kadro Kanunu ile Maliye Bakanlığına Devlet bütçe  uzmanı ve Devlet Personel Başkanlığına Devlet Personel Uzmanı kadroları verilir.  Devlet bütçe uzmanları ile Devlet personel uzmanları, kurumlarda, kadro ve ödenek talep- leri ile ilişkili her türlü incelemeleri yapmaya ve evrakı tetkik etmeye yetkilidir.  Diğer hususlar ve çalışma metotlarının ayrıntıları görev ve çalışma yönetmelikleri ile dü- zenlenir.  Ek Madde 13 – (31/7/1970 - 1327 sayılı Kanunun 93 üncü maddesi hükmü olup, ek  maddeye çevrilerek madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 13/2/2011 - 6111/117 md.)  Ek Madde 14 – (15/5/1975 - 1897 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi hükmü olup, ek  maddeye çevrilerek madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Bu kanunun uygulanması ile ilgili  konularda kurumlar, bağlı veya ilgili oldukları Bakanlık eliyle Devlet Personel Başkanlığına bu  dairenin bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığı kanaliyle başvururlar. Bu başvurmalarla ilgili işlemle- rin yürütülme usul ve esasları Cumhurbaşkanınca tespit edilir.(1)   Ek Madde 15 – (15/5/1975 - 1897 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi hükmü olup, ek  maddeye çevrilerek madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Bu kanunda geçen "Devlet Memu- ru" deyimi, belediyeler ve il özel idareleri ile bunların kurdukları birlikler memurlarını da kapsar.  Ek Madde 16 – (15/5/1975 - 1897 sayılı Kanunun 5 inci maddesi hükmü olup, ek mad- deye çevrilerek madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 13/2/2011 - 6111/117 md.)  Ek Madde 17 – (15/5/1975 - 1897 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hükmü olup, ek mad- deye çevrilerek madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 13/2/2011 - 6111/117 md.)  Ek Madde 18 – (20/2/1979 - 2183 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükmü olup, ek mad- deye çevrilerek madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 13/2/2011 - 6111/117 md.)  Kıyafet mecburiyeti:  Ek Madde 19 – (12/5/1982 - 2670/42 md. ile gelen Ek 1 inci md. hükmü olup madde  numarası teselsül ettirilmiştir.) Devlet memurları, kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve  yönetmeliklerin öngördüğü kılık ve kıyafet kurallarına uymak mecburiyetindedirler. (2)  İkamet mecburiyeti:  Ek Madde 20 – (12/5/1982 - 2670/42 md. ile gelen Ek 2 nci md. hükmü olup madde  numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 13/2/2011 - 6111/117 md.)  Bazı görevlere atamalar:  Ek Madde 21 – (12/5/1982 - 2670/42 md. ile gelen ek 3 üncü md. hükmü olup madde  numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 13/2/2011 - 6111/117 md.)  Ek Madde 22 – (30/12/1982 - 2771 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi hükmü olup, ek  maddeye çevrilerek madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 31/5/2006 - 5510/106 md.)  Ek Madde 23 – (26/6/1984 - KHK-241/35 md. ile gelen madde hükmü olup, madde  numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 12/4/1990 – KHK-420/15 md.)     –––––––––––––––––––  (1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan  “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.  (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan  “tüzük” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi” şeklinde değiştirilmiştir.   4247   Ek Madde 24 – (26/6/1984 – KHK-241/36 md. ile gelen madde hükmü olup, madde numarası teselsül ettirilmiştir.)  Aylıklarını personel kanunlarına göre almakta olanlara müteakip ayın aylığına mahsuben Maliye ve Hazine Bakanlığınca belirlenecek esaslar dahilinde avans ödenebilir. Bu şekilde yapı- lacak avans ödemeleri, ait olduğu aylıkla birlikte kanuni kesintilere tabi tutulur ve ilgililerin ölü- mü halinde geri alınmaz.(1)  Ek Madde 25 – (26/6/1984 – KHK-241/38 md. ile gelen madde hükmü olup, madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 13/2/2011 - 6111/117 md.)  Ek Madde 26 – (26/6/1984 – KHK-241/39 md. ile gelen madde hükmü olup, madde numarası teselsül ettirilmiştir; Değişik: 23/1/1987 – KHK-269/1 md.)  a) (Değişik: 4/9/1990 – KHK-418/9 md.; iptal Anayasa Mahkemesinin 5/2/1992 tarih ve E. 1990/22, K. 1992/6 sayılı Kararı ile;Yeniden düzenleme: 18/5/1994 – KHK- 527/10 md.) Bu Kanuna ekli IV sayılı cetvelde unvanları yazılı görevlerde bulunanlara hizaların- da gösterilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda makam tazminatı ödenir. Makam tazminatı damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu tazminattan yarar- lananlara ayrıca yüksek hakimlik tazminatı ödenmez.  b) (Değişik: 18/5/1987 – KHK-281/4 md.) Bu görevlerde (...)(2) makam tazminatını al- maya müstehak oldukları tarihten itibaren toplam iki yıl süre ile çalıştıktan sonra emekliye ayrı- lanlara yukarıdaki fıkraya göre bulunacak miktarın tamamı (926 sayılı Kanuna tabi profesörlere yarısı) hayatta bulundukları sürece her ay T.C. Emekli Sandığınca ödenir. T.C. Emekli Sandığı bu ödemeleri üç aylık devreler halinde faturası karşılığında Hazine'den tahsil eder. (3)  926 sayılı Kanuna tabi bulunan profesörlere bu maddenin (a) ve (b) fıkralarına göre öde- necek tazminatın, rütbelerinin karşılığı makam tazminatından az olması halinde, rütbelerinin karşılığı makam tazminatı ödenir.  (Son fıkra mülga: 23/2/1995 – KHK-547/13 md.) Ek Madde 27 – (29/11/1984 – KHK-243/55 md. ile gelen madde hükmü olup, madde  numarası teselsül ettirilmiştir.) 657 sayılı Kanun ile ek ve değişikliklerinde 13/12/1960 gün ve 160 sayılı Kanunun dör- düncü maddesine yapılan atıflar 8/6/1984 gün ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddelerine yapılmış sayılır.  Ek Madde 28 – (Mülga: 2/12/1993 - 3920/2 md.) Ek Madde 29 – (18/5/1987 – KHK-281/7 md. ile gelen madde hükmü olup, madde  numarası teselsül ettirilmiştir.) Milli İstihbarat Teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların  sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümleriyle bağlı olmaksızın; Cumhurbaşkanı tarafın- dan belirlenecek uzmanlığı gerektiren alanlarda, Cumhurbaşkanı onayı ile kadro karşılık göste- rilmek kaydıyla sözleşmeli personel çalıştırılabilir.(4)   ––––––––––––––––––  (1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan “Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığınca müştereken” ibaresi  “Maliye ve Hazine Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.  (2) Bu fıkrada yer alan "Valiler için İl Valiliğinde" ibaresi 1/7/1992 tarih ve 3828 sayılı Kanunun 1 inci  maddesi ile kaldırılmıştır.  (3) Bu konuda 23/12/1988 tarih ve 351 sayılı KHK.'nin geçici maddesine bakınız.  (4) 15/8/2017 tarihli ve 694 sayılı KHK’nin 30 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Başbakan” ibareleri  “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.       4248   68 yaşını geçmemek kaydıyla Müsteşar sözleşmeli olarak çalıştırılabilir ve sosyal güven- lik kurumlarından almakta oldukları aylıkları kesilmez.  Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme usül ve esasları, ücret miktarı ve her çeşit ödemele- ri ile diğer hakları Cumhurbaşkanı tarafından tesbit edilir.(1)  Bu şekilde çalıştırılacak sözleşmeli personel, aksine talepler olmadığı takdirde T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir; bunlar hakkında 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Kanun hükümle- ri uygulanır.  Ek Madde 30 – (30/12/1987 – KHK-306/4 md. ile gelen madde hükmü olup, madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 13/2/2011 - 6111/117 md.)  Ek Madde 31 – (Ek:17/5/1990 - 3649/1 md.) Bu Kanun kapsamına giren ve görevleri sebebiyle haklarında kamu davası açılmış olup da  beraat edenlerin;  a) Vekalet verdikleri avukata, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre ödedikleri ücret, b) Belgelendirilmiş olmak kaydıyla dava ile ilgili olarak yaptıkları masraflar, Kurumların bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Ek Madde 32 – (Ek: 9/4/1990 – KHK- 418/12 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin  5/12/1992 tarihli ve E. 1990/22, K. 1992/6 sayılı Kararı ile, Yeniden düzenleme: 18/5/1994 – KHK- 527/11 md.)(2)(3)  Eğitim ve öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup;fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları,cezaevi okulla- rında çalışan öğretmenler, yönetici,eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil (…) (3) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Cumhurbaşkanınca belirlenecek miktarda,öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir.(4)  Bu ödenek damga vergisi hariç diğer vergi ve kesintilere tabi tutulmaz. Ek Madde 33 – (Ek: 23/2/1995 – KHK-547/10 md.; Değişik: 21/1/2010 - 5947/10 md.) Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri, aile sağlığı  merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanması- na müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere), aşağıda gösterilen gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutarda nöbet ücreti ödenir. (Ek cümle: 2/1/2014 - 6514/10 md.) Bu ücret yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerin- de tutulan söz konusu nöbetler için yüzde elli oranında artırımlı ödenir. Ancak ayda aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde 60 saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde 130 saatten fazlası için ödeme yapılmaz. Bu ücret damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. (5)   ––––––––––––––––––  (1) 15/8/2017 tarihli ve 694 sayılı KHK’nin 30 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanunun  30 uncu maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.  (2) Ek 31 inci madde numarası, 18/5/1994 tarih ve 527 sayılı KHK'nin 11 inci maddesi ile Ek Madde 32  olarak düzeltilmiştir.  (3) 4/6/2010 tarihli ve 5984 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle bu maddenin birinci fıkrasında yer alan  “İlköğretim Müfettişleri hariç” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.  (4) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan  “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.  (5) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 69 uncu maddesiyle, bu fıkranın birinci cümlesine “ağız ve diş sağlığı merkezleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri”  ibaresi, üçüncü cümlesine “ayda” ibaresinden sonra gelmek üzere “aile sağlığı ve toplum sağlığı mer- kezlerinde 60 saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde” ibaresi eklenmiştir.   4249   (Değişik tablo: 27/3/2015-6639/10 md.)  Gösterge  a) Eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip 150  b) Tabip, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda, bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alan tabip dışı personel, aynı dallarda doktora belgesi alanlar  135  c) Diş tabibi ve eczacılar 120  ç) Mesleki yükseköğrenim görmüş sağlık personeli 90  d) Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli 75  e) Diğer personel 55   Bu madde hükmü, üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 4/11/1981 tarihli ve  2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50 nci maddesinin (e) bendi kapsamında bulunanlar ile yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Kanunun ek 14 üncü maddesinin dör- düncü fıkrası kapsamında bulunanlar hakkında da uygulanır.(1)  İcap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir icap nöbeti saati için, icap nöbeti süresi kesintisiz 12 saatten az olmamak üzere, yukarıda nöbet ücreti için belirlenen ücretin yüzde 40'ı tutarında icap nöbet ücreti ödenir. Bu şekilde ücretlendirilebilecek toplam icap nöbeti süresi aylık 120 saati geçemez.  Bu madde uyarınca yapılacak ödemeler, döner sermayesi bulunan kurumlarda döner sermaye bütçesinden karşılanır.  Yurtdışı Eğitim Masraflarının Tahsili Ek Madde 34 – (Ek: 1/8/1996 - 4160/2 md.)  İlgili kanunlarına veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine göre; öğrenim yapmak, yetiştiril- mek, eğitilmek, bilgilerini artırmak, staj yapmak veya benzeri bir nedenle geçici süreli görevlendirilmek suretiyle, üç ay veya daha fazla süre ile yurtdışına gönderilen kamu personeli yurtdışında bulundukları sürenin iki katı kadar mecburi hizmetle yükümlüdürler. Bu şekilde yurt dışına gönderilecek persone l- den, örneği Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmış "Yüklenme Senedi ile Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi" alınır.(2)  Anılan personelin mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeden veya tamamlamadan  görevinden ayrılması, müstafi sayılması ya da bir ceza ile görevine son verilmesi halinde, kend i- leri için kurumlarınca fiilen döviz olarak yapılmış olan her türlü masraflar aynı döviz cins ve  miktarı üzerinden borçlandırılır. Döviz borcu toplamından mecburi hizmetin tamamlanan kısmı  için hesaplanan miktar indirilir. Hesaplanan borç miktarı, ilgilinin durumu ve ödettirilecek meblağ dikkate alınarak azami  beş yıla kadar taksitlendirilebilir. Borç miktarı ilgili tarafından Türk Lirası ile ödenir ve yapılan ödeme miktarı tahsil tarihindeki T.C. Merkez Bankasınca tespit ve ilan edilen efektif satış kuru üzerin- den dövize çevrilerek yukarıda belirlenen şekilde hesaplanan döviz borcundan mahsup edilir.  (Değişik üçüncü fıkra: 17/9/2004 – 5234/1 md.) Yönetmelikle belirlenen başarısızlık ve geri çağrılma hallerinde de ilgililer için fiilen döviz olarak yapılmış olan her türlü masrafların tamamı aynı esaslara göre ödettirilir. Bu yönetmelik Maliye ve Millî Eğitim bakanlıklarının görüşü üzerine Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanır.   ––––––––––––––––––  (1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 69 uncu maddesiyle ek 33 üncü maddenin ikinci fıkrasına “(e) bendi kapsamında bulunanlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Kanunun ek 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında bulu- nanlar” ibaresi eklenmiştir. (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan  “İlgili kanunlarına” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine” ibaresi  eklenmiştir.     4250 / 4250-4   30.4.1992 tarih ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 19 uncu maddesine 492 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen (ı) bendi kap- samında bulunanlar hakkında üçüncü fıkra hükmü, 8.4.1929 tarih ve 1416 sayılı Ecnebi Memle- ketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ve diğer kanun hükümleri uyarınca yurtdışına gönderilen öğrenciler hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.  Kendi imkanları ile yurtdışında öğrenim gören öğrenciler bu madde hükmünün dışındadır. Yurt İçinde Okutulan Öğrencilerin Mecburi Hizmet Yükümlülüğü Ek Madde 35 – (Ek: 1/8/1996 – 4160/2 md.) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından personel kanunları ve diğer özel kanunlarda yer  alan hükümlere göre bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren okutulacak yeni öğrencilere mecburi hizmet yükümlülüğü getirilemez.  Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mecburi hizmet karşılığı okutulmakta olan öğrenci- ler, mezuniyetlerinden veya memuriyete atanmalarından sonra kurumlarından mecburi hizmet yükümlülüğünün kaldırılmasını talep edebilirler. Bu takdirde başka hiçbir işleme gerek kalmaksı- zın, mecburi hizmet yükümlülüğü ve tazminat borçları (1.1.1995 tarihinden önce mecburi hizmet yükümlülüğünü ihlal edenlerin borçları dahil) ortadan kalkar.  Yurtdışında okutulanlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafın- dan okutulanlar hakkında bu madde hükmü uygulanmaz.  Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirme(3)  Ek Madde 36 – (Ek : 4/7/2001 – KHK-631/8 md.)  Türk kültürünün yurt dışında tanıtılması, yayılması ve korunması, yurt dışındaki Türk va- tandaşları ile soydaşların kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi ve dini konularda aydın- latılması ile Türk dilinin öğretilmesi amacıyla, bu Kanun ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi personel arasından, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirilenler, bu görevleri süresince aylıklı izinli sayılırlar ve bunlara ayrıca, görev- lendirildikleri ülkede sürekli görevle bulunan ve 9 uncu derecenin 1 inci kademesinden aylık alan bekar meslek memuruna ödenmekte olan yurt dışı aylığının %60’ını geçmemek üzere hiçbir vergiye tâbi tutulmaksızın Cumhurbaşkanı tarafından tespit edilecek miktarda ödeme yapılır. Bu şekilde yurt dışında görevlendirilen personele ayni veya nakdi olarak yapılan diğer ödemeler bu ödemeden mahsup edilir.(1)(3)  Kapsama dahil personel, yurt dışı görevleri karşılığında diğer kurumlar tarafından ödeme yapılması suretiyle Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından bu maddeye göre görev- lendirilebilir.  Bu madde uyarınca yurt dışında görevlendirilecek personelin unvanı, sayısı, nitelikleri, seçim esas ve usulleri, görev yerleri ve süreleri, izinleri, yurt dışındaki görevlerinin sona erdiril- mesi ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer esas ve usuller, Cumhurbaşkanınca belirle- nir.(2)(3)     ––––––––––––––––––  (1) Bu fıkraya 17/9/2004 tarihli ve 5234 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle,“geçmemek üzere” ibaresinden  sonra gelmek üzere hiçbir vergiye tâbi tutulmaksızın”ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.  (2) 24/10/2011 tarihli ve 661 sayılı KHK’nın 102 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan “Diyanet İşleri Başkan- lığının” ibaresi “Diyanet İşleri Başkanlığı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının” şek- linde değiştirilmiştir.  (3) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve üçüncü fıkrasında yer alan  “Dışişleri, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının görüşleri ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.   4251   Ek Madde 37 – (Ek : 4/7/2001 – KHK-631/8 md.)  36 ncı maddenin “Ortak Hükümler” bölümünün (B) bendinin (3) numaralı alt bendinde  yer alan hükümlerin, yükselinebilecek derece ve kademeler hakkındaki sınırlamaları, 67 nci mad- de hükmünün uygulanmasında dikkate alınmaz.  Yurt dışı eğitim  Ek Madde 38 – (Ek : 17/9/2004 - 5234/1 md.)  Kamu kurum ve kuruluşlarınca yetiştirilmek amacıyla lisansüstü (yüksek lisans, doktora)  eğitim için yurt dışına gönderilecek öğrenci, araştırma görevlisi ile kamu görevlileri, Yükseköğre- tim Kurulu tarafından tespit edilen yabancı yüksek öğretim kurumlarında eğitim görebilirler.  Lisansüstü eğitime ilişkin giderler, fatura veya benzeri gider belgesinin bizzat öğrenim görülen  yüksek öğretim kurumu tarafından düzenlenmesi koşuluyla ödenir. Eğitim amacıyla yurt dışına  gönderilecek kamu görevlilerinin öğrenim konuları, çalışmakta oldukları birimlerin görev alanları  ile doğrudan ilgili olmak zorundadır.  Bu şekilde gönderileceklerin sayıları, kurum ve kuruluş bütçelerine bu amaçla konulan  ödenek tutarını aşmayacak şekilde tespit edilir.  Ek Madde 39- (Ek: 1/7/2005 - 5378/21 md.)(1)  Devlet memurlarının, hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettireme- yecek derecede engelli olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen eşi, çocukları ile kardeşleri- nin, memuriyet mahalli dışında resmî veya özel eğitim ve öğretim kuruluşlarında eğitim ve öğre- tim yapacaklarının özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından belgelendirilmesi hâlinde, ilgil i- nin talebi üzerine eğitim ve öğretim kuruluşlarının bulunduğu il veya ilçe sınırları dahilinde ku- rumunda bulunan durumuna uygun boş bir kadroya ataması yapılır.  Ek Madde 40- (Ek: 3/6/2011 – KHK-643/9 md.; Değişik: 12/7/2013 - 6495/73 md.)  Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan ve 36 ncı maddenin “Ortak  Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan kadrolara atanmak amacıyla  kurumlarca yapılacak olan özel yarışma sınavlarına başvurularda üst yaş sınırı; özel mevzuatında  yer alan yaş şartına ilişkin hükümlere bağlı kalınmaksızın giriş sınavının yapıldığı yılın ocak  ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak şeklinde uygulanır.  (Değişik fıkra: 2/7/2018 - KHK-703/173 md.) Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı ka- rarnameleriyle kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe  özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da birinci fıkra hükmü uygula- nır.  Uzman istihdamı(2)  Ek Madde 41- (Ek: 11/10/2011 – KHK-666/3 md.)  (Değişik fıkra: 2/7/2018 - KHK-703/174 md.) Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve ku- ruluşlarının teşkilatlanmalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla  kurumun görev alanına giren konularda çalıştırılmak üzere merkez teşkilatlarında, Yükseköğretim  Kurulu Başkanlığında, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının merkez karargâhla- rında uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebilir.   ––––––––––––––––––  (1) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu maddede yer alan “özürlü” ibaresi  “engelli” şeklinde değiştirilmiştir.  (2) 11/2/2014 tarihli ve 6519 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan  “merkez teşkilatlarında” ibaresi “merkez teşkilatları ile Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkla- rının merkez karargâhlarında” şeklinde değiştirilmiştir.     4252   Uzman yardımcılığına atanabilmek için; 48 inci maddede sayılan şartlara ek olarak, yapı- lacak yarışma sınavında başarılı olma ve (…)(1) en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siya- sal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bu bakanlıklar ve ku- rumlarca yürütülen kurumsal hizmet gerekleri çerçevesinde en az dört yıllık lisans eğitimi veren  ve yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim  Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun  olma şartı aranır.(1)  Uzman yardımcıları mesleğe özel yarışma sınavı ile alınır. Uzman yardımcılığı giriş sına- vı merkezi sınav sonuçlarına göre; yazılı ve sözlü sınav veya yalnızca sözlü sınavdan oluşur.  Öğrenim dalları itibarıyla belirlenecek uzman yardımcılığı kadrolarına giriş sınavı için, eleme  sınavı sonucunda aranacak puan türleri, taban puanları ve sınavda alınan başarı derecelerine göre  çağrılacak aday sayısı tespit edilerek, giriş sınavı duyurusuyla ilan edilir. Ancak, giriş sınavına  çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının yirmi katından, yalnızca sözlü sınav ya- pılması hâlinde sözlü sınava çağrılacak aday sayısı giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun  dört katından fazla olamaz. Yazılı sınav, kurumun görev alanına göre yönetmelikle belirlenen  konulardan yapılır. Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puan- dan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava  çağrılır. Sözlü sınav, adayların;  a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,  b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,  c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,  d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,  e) Genel yetenek ve genel kültürü,  f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,  yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.  Adaylar, komisyon tarafından üçüncü fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (f) bentle- rinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı  ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.  Sınav komisyonu, kurum içinden veya dışından yönetmelikle belirlenen kişilerden oluşur. Sözlü  sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri  puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Başarı puanı en yüksek olan aday- dan başlanmak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısı kadar  asıl adayın isimleri ilan edilir. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda  belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere komisyon tarafından belir- lenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek ilan edilir.       ––––––––––––––––––  (1) 12/7/2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Adalet Uzman Yardım- cılığı, Millî Savunma Uzman Yardımcılığı, İçişleri Uzman Yardımcılığı, Dışişleri Uzman Yardımcılığı,  Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcılığı ve Bakanlar Kurulunca belirlenen bakanlık bağlı kuruluşları- nın uzman yardımcılığı için” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.   4252-1   Uzman yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları uzmanlık tezi, oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmek kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. Yeterlik sınavında başarılı olanların uzman kadrolarına atanabilmeleri, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C), Dışişleri Uzmanlığı için asgari (B) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır. Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazan- dığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullan- mayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve kurumlarında durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.  Uzman ve uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterlik sınavı ile uzman ve uzman yardımcılarıyla ilgili diğer hususlar, Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak kurumlarınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.  İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarda yer alan hükümler, 36 ncı maddenin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen uzman ve uzman yardımcılarından merkez teşkilatına ait kadrolarda bulunanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı yasama uzman ve yasama uzman yardımcıları ile 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (III) sayılı Cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların uzman ve uzman yardımcıları hakkında da uygulanır.(1)(2)  (Değişik fıkra: 2/7/2018 - KHK-703/174 md.) Bu madde kapsamında istihdam edilen uzman ve uzman yardımcıları bakanlıkların merkez teşkilatı kadrolarında bulunan uzman ve uzman yardımcıları için mevzuatında öngörülmüş olan mali ve sosyal hak ve yardımlar ile 36 ncı maddenin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendi hükmünden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanırlar.  (Ek fıkra: 2/7/2018 - KHK-703/174 md.) Bu madde kapsamında istihdam edilen uzman ve uzman yardımcılarına teşkilatlanmaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla diğer görevlerinin yanı sıra yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde araştır- ma, analiz, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yaptırılabilir. Denetime tabi gerçek ve tüzel kişiler, denetim için gereken gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri talep edildiği takdirde ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep halinde denetimle görevli uz- man ve uzman yardımcılarına göstermek, sayılmasına ve incelemesine yardımcı olmak zorunda- dır. Araştırma, inceleme, analiz, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma ile görevli uzman ve uzman yardımcıları, görevleri sırasında tüm resmi daire, kurum, kuruluş ve kamuya yararlı der- neklerle, gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkili olup, kanuni bir engel olmadıkça bu isteğin yerine getirilmesi zorunludur. Uzman ve uzman yardımcılarına teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işlerine ilişkin görevlendirmelerinde, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrası hükmü uygulanır. Bunların görevlendirme ve çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar Devlet Personel Baş- kanlığının görüşü alınarak çıkarılacak kurumsal yönetmelikle düzenlenir.   ––––––––––––––––––  (1) 1/12/2011 tarihli ve 6253 sayılı Kanunun 41 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Türkiye Büyük Millet Meclisi uzman ve uzman yardımcıları” ibaresi “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı  yasama uzman ve yasama uzman yardımcıları” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.  (2) 12/7/2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Üçüncü” ibaresi “İkin- ci, üçüncü” şeklinde değiştirilmiştir.     4252-2   Ek Madde 42 - (Ek: 11/10/2011 – KHK-666/3 md.)  36 ncı maddenin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde be- lirtilen unvanlı kadrolar ile kamu kurum ve kuruluşlarının yarışma ve yeterlik sınavıyla atanılan  kadro ve pozisyonlarına alınacak personele ilişkin yapılacak sınavlara; kanunlarında belirtilen  fakülte ve/veya bölümlerin yanısıra ilgili kamu kurum ve kuruluşunca yürütülen kurumsal hizmet  gerekleri çerçevesinde en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yönetmeliklerinde belirlenen yük- seköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen  yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar da başvurabilir.  Doğum sonrası yarım zamanlı çalışma  Ek Madde 43- (Ek: 29/1/2016 - 6663/10 md.)  Doğum yapan memurlar doğum sonrası analık izninin veya 104 üncü maddenin (F) fıkrası  uyarınca kullanılan iznin, eşi doğum yapan memurlar ise babalık izninin bitiminden, ilgili mevzu- atı uyarınca çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar olan  dönemde, ayrıca süt izni verilmeksizin haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı  olarak düzenlenmesini talep edebilirler. Bu kapsamda yarım zamanlı çalışmaya başlayan memur,  aynı çocuk için bir daha bu haktan yararlanmamak kaydıyla başvuru tarihini izleyen ay başından  geçerli olmak üzere normal zamanlı çalışmaya dönebilir. Bu fıkra hükmünden yararlanan memu- ra, yarım zamanlı çalışmaya başladığı tarihi izleyen ay başından itibaren, mali haklar ile sosyal  yardımlarına ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapılır. Bunların fiili  çalışmaya bağlı ödemeleri hakkında ise ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaya devam olunur.  Derece yükselmesi ile kademe ilerlemesi için aranan süreler açısından bu şekilde çalışılan dö- nemdeki hizmet süreleri yarım olarak dikkate alınır. Bu kapsamdaki memurun çalışma saatleri  ilgili kurum tarafından belirlenir. Bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen  memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşleri de  istekleri üzerine çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten veya 104 üncü maddenin (A) fıkrası uya- rınca sekiz haftalık izin verilmesi ya da aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca izin kullanılması  hâlinde bu izinlerin bitiminden itibaren bu fıkra hükümlerinden yararlanır.  Yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile bu haktan yararla- namayacak memurları; hizmet sınıfı, kadro unvanı, kurum veya teşkilat bazında birlikte veya ayrı  ayrı belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.(1)                 –––––––––––––––––––  (1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan  “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.     Taşra teşkilatında uzman istihdamı  Ek Madde 44 – (Ek: 2/7/2018 - KHK-703/175 md.)  Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmasına ilişkin Cumhurbaş- kanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla taşra teşkilatlarında uzman ve uzman yardımcısı  istihdam edilebilir.  Uzman ve uzman yardımcısı istihdamında, ek 41 inci maddenin ikinci, üçüncü ve dördün- cü fıkraları ile yabancı dil ve tez hazırlama şartı hariç olmak üzere beşinci fıkrasında yer alan  hükümler kıyasen uygulanır.  Uzman ve uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma ve yeterlik  sınavları, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak  kurumlarınca çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir.  Bu madde kapsamında istihdam edilen uzman ve uzman yardımcılarına teşkilatlanmaya  ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla diğer görevlerinin yanı sıra  yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma  yaptırılabilir. Ancak bu şekilde teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmakla görevlendirilen- ler yer değiştirme suretiyle atamaya tabi tutulurlar. Uzman ve uzman yardımcılarına teftiş, dene- tim, inceleme ve soruşturma işlerine ilişkin görevlendirmelerinde, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı  Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrası hükmü uygulanır. Bunların görevlendirme,  çalışma ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar Devlet Personel Başkanlığının görüşü alına- rak çıkarılacak kurumsal yönetmelikle düzenlenir.  Bu madde kapsamında ilk defa ihdas edilecek uzman ve uzman yardımcısı kadrolarında  bulunanlar, defterdarlık uzman ve uzman yardımcıları için mevzuatında kadrolarına bağlı olarak  öngörülmüş olan mali ve sosyal hak ve yardımlar ile 36 ncı maddenin “Ortak Hükümler” bölü- münün (A) fıkrasının (11) numaralı bendi hükmünden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararla- nırlar.     4252-3   KISIM - IX  Geçici Hükümler   Sınıf hakkındaki tekliflerin iki ay zarfında bildirilmesi:  Geçici Madde 1 – (Mülga: 31/7/1970 - 1327/76 md.)  Düzenlenecek kadroların Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığına  bildirilmesi:  Geçici Madde 2 – (Mülga: 31/7/1970 - 1327/76 md.)  İntibak işlemlerinin başlangıç tarihi:  Geçici Madde 3 – (Mülga: 23/12/1972 – KHK-2/5 md.)  Sınıflara girecek personelin intibakını yapacak merci:  Geçici Madde 4 – (Mülga: 23/12/1972 – KHK-2/5 md.)  Memurların intibakında mali esaslar:  Geçici Madde 5 – (Mülga: 13/2/2011 - 6111/117 md.)  Daimi hizmetlilerin intibakında mali esaslar:  Geçici Madde 6 – (Mülga: 13/2/2011 - 6111/117 md.)  Geçici hizmetlilerin intibakında mali esaslar:  Geçici Madde 7 – (Mülga: 23/12/1972 – KHK-2/5 md.)  Kadroya bağlı yevmiyeli personel ile işçilerin intibakında mali esaslar:  Geçici Madde 8 – (Mülga: 13/2/2011 - 6111/117 md.)  Belirli sınıflara döneceklerin kıdem hakkı:  Geçici Madde 9 – (Mülga: 31/7/1970 - 1327/82 md.)  Belirli sınıflara dönecekler:  Geçici Madde 10 – (Mülga: 31/7/1970 - 1327/82 md.)  Öğretmenlik mesleğine döneceklere tanınan kıdem hakkı:  Geçici Madde 11 – (Mülga: 31/7/1970 - 1327/82 md.)  Memuriyet dışında sağlık hizmetleri ve teknik hizmetlerde çalışmış olanların geçmiş hiz- metlerinin değerlendirilmesi:  Geçici Madde 12 – (Mülga: 13/2/2011 - 6111/117 md.)  Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinde çalıştırılan personele uygulanacak mali hüküm- ler:  Geçici Madde 13 – (Mülga: 13/2/2011 - 6111/117 md.)  İntibak işlerinde uyulacak esas ve ölçüler:  Geçici Madde 14 – (Mülga: 31/7/1970 - 1327/85 md.)  Eski hükümlerin kimlere uygulanacağı:  Geçici Madde 15 – (Mülga: 31/7/1970 - 1327/85 md.)  Ödeneklerle ilgili eski hükümlerin uygulanma süresi:  Geçici Madde 16 – (Mülga: 23/12/1972 – KHK-2/5 md.)  Kademelerde ve kademe içinde intibak:  Geçici Madde 17 – (Mülga: 31/7/1970 - 1327/85 md.)   4252-4   334 sayılı kanundan faydalananların emekli ikramiyesi:  Geçici Madde 18 – (Mülga: 31/7/1970 - 1327/85 md.)  İntibak hükümlerinin şekil ve şartlarının yönetmelikte belirtilmesi:  Geçici Madde 19 – (Mülga: 31/7/1970 - 1327/85 md.)  Bu Kanunda öngörülen tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar eskilerinin  hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı:  Geçici Madde 20 – (Mülga: 13/2/2011 - 6111/117 md.)  Ödemelerin başlangıç tarihi:  Geçici Madde 21 – (Mülga: 31/7/1970 - 1327/87 md.)  İntibak ve uygulama komisyonu:  Geçici Madde 22 – (Mülga: 23/12/1972 – KHK-2/5 md.)  Geçici Madde 23 – (Mülga: 13/2/2011 - 6111/117 md.)  Geçici Madde 24 – (Mülga: 23/12/1972 – KHK-2/5 md.)  Geçici Madde 25 – (Ek: 19/3/1969 - 1136/196; Mülga: 26/2/1975 - 1238/6 md.)      4253   Geçici Madde 26 – (12/5/1982 - 2670/43 md. ile gelen Geçici 1 inci md. hükmü olup  madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 13/2/2011 - 6111/117 md.)  Geçici Madde 27 – (12/5/1982 - 2670/43 md. ile gelen Geçici 2 nci md. hükmü olup  madde numarası teselsül  ettirilmiştir.; Mülga: 13/2/2011 - 6111/117 md.)   Geçici Madde 28 – (12/5/1982 - 2670/43 md. ile gelen Geçici 3 üncü md. hükmü olup  madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 13/2/2011 - 6111/117 md.)  Geçici Madde 29 – (12/5/1982 - 2670/43 md. ile gelen Geçici 4 üncü md. hükmü olup  numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 13/2/2011 - 6111/117 md.)  Geçici Madde 30 – (12/5/1982 - 2670/43 md. ile gelen Geçici 5 inci md. hükmü olup  madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 13/2/2011 - 6111/117 md.)  Geçici Madde 31 – (16/6/1988 – KHK-331/8 md. ile gelen geçici madde hükmü olup  madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 13/2/2011 - 6111/117 md.)  Geçici Madde 32(1) – (Ek:12/5/1989 – KHK-368/3 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)  Geçici Madde 33 – (Ek : 4/7/2001 – KHK-631/9 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)  Geçici Madde 34 – (Ek: 29/6/2006 - 5535/3 md.)  78 inci maddeye göre yurt dışına gönderilenlerden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten  önce, eğitimin herhangi bir aşamasında istifa etmiş olmaları nedeniyle kadrolarıyla ilişikleri kes i- lenler, sürelerinin bitiminde mecburi hizmetlerini tamamlamak üzere görevlerine başlamayıp  çekilmiş sayılanlar, görevlerine başlayıp da yükümlü bulundukları mecburi hizmetini bitirmeden  görevlerinden ayrılanlar, mecburi hizmetle yükümlü bulundukları süre içerisinde memurluktan  çıkarılmış olanlar ile yükümlü bulundukları mecburi hizmetini bitirmeden mecburi hizmetin  devredilmesine imkân bulunmayan başka bir göreve geçmiş olanlardan haklarında borç takibi  işlemi devam edenler, bu maddenin yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içerisinde başvurmaları  halinde, kendilerine döviz olarak yapılmış olan her türlü masraflar için, imzaladıkları yüklenme  senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi hükümleri dikkate alınmaksızın ve ilgililere  ödeme yapma sonucunu doğurmaksızın, kendilerine döviz olarak yapılmış olan her türlü masraf- lar için;  a) Bunlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 34 üncü maddesinin yürürlüğe  girdiği 5/8/1996 tarihinden sonra yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi  alınanlar hakkında, anılan maddenin ikinci fıkrası hükümlerine göre bu Kanunun yayımı tarihin- den önceki süreler için faiz uygulanmaksızın hesaplama yapılır.  b) 5/8/1996 tarihinden önce yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi  alınanlar hakkında, ilgili adına fiilen ödemenin yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankasınca tespit  ve ilân edilen efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek bulunacak tutar ile bu tutara  sarf tarihinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre için 1/1/2006 tarihinden  geçerli olmak üzere tespit ve ilân edilen kanunî faiz işletilerek hesaplama yapılır. Ancak, bu  hükümlere göre hesaplama yapılması sonucunda borçlunun aleyhine bir durum ortaya çıkması  halinde (a) bendi hükümleri uygulanır.      ––––––––––––––––––  (1) Madde numarası, 4/7/2001 tarih ve 631 sayılı KHK ile tesellsül ettirilmiştir.   4254   Hesaplanan borç miktarı, ilgilinin durumu ve ödettirilecek meblağ dikkate alınarak azamî  beş yıla kadar taksitlendirilebilir. Bunların daha önce ödemiş oldukları tutar ile mecburi hizmetle- rinde değerlendirilen sürelere isabet eden tutar, anılan madde uyarınca belirlenecek tutardan  düşülür.  Bu Kanun uyarınca mecburi hizmet karşılığı yurt dışına gönderilenlerden, bu maddenin  yürürlüğe girdiği tarihten önce, borcunun tamamını ödemeden veya mecburi hizmetini tamamla- madan vefat edenlerin borç yükümlülükleri ortadan kalkar. Buna bağlı olarak, borçlunun kendisi,  mirasçıları ve kefilleri hakkında her türlü borç yükümlülükleri ortadan kaldırılır ve her türlü borç  takibi işlemlerine son verilir. Avukatlık vekâlet ücreti  Geçici Madde 35 – (Ek: 1/7/2006 - 5538/6 md.)  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel  Müdürlüğü, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu  Genel Müdürlüğünde hukuk müşaviri olarak görev yapanlar ile 178 sayılı Kanun Hükmünde  Kararnamenin ek 27 nci maddesiyle anılan genel müdürlükler adına ihdas edilen hukuk müşaviri  kadrolarına atanan personele, mahkemelerce takdir edilip ilgili idarelerin hesaplarında avukatlık  vekâlet ücreti olarak yer alan tutarlardan karşılanmak üzere 146 ncı maddede belirtilen limit  çerçevesinde 2006, 2007 ve 2008 yıllarında da avukatlık vekâlet ücreti ödenir. İlgili genel müdür- lüklerin muhasebe hizmetlerinin yürütüldüğü taşra muhasebe birimlerinin hesaplarında bulunan  avukatlık vekâlet ücretlerinin tamamı bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayın sonun- da, merkez muhasebe birimlerinin hesaplarında 31/12/2008 tarihi itibarıyla kalan avukatlık  vekâlet ücretlerinin tamamı ise anılan tarihte gelir kaydedilir.  Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ile Sosyal  Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilâtı kadroların- da hukuk müşaviri ve avukat olarak görev yapanlara, mahkemelerce takdir edilip ilgili idarelerin  hesaplarında avukatlık vekâlet ücreti olarak yer alan tutarlardan karşılanmak üzere 2003, 2004,  2005 ve 2006 yıllarına ilişkin olarak, bu yıllarda avukatlık vekâlet ücretinden yararlanmamış  olmaları kaydıyla 146 ncı maddede belirtilen limit çerçevesinde 2/2/1929 tarihli ve 1389 sayılı  Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun hü- kümleri kıyas yolu ile uygulanmak suretiyle avukatlık vekâlet ücreti ödenir. Geçiş hükümleri:  Geçici Madde 36 – (Ek: 13/2/2011 - 6111/116 md.)  A) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tutulmakta olan sicil dosyaları, bu mad- denin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen beşinci yılın sonuna kadar muhafaza edilir. Bu maddenin  yürürlüğe girdiği tarihten önce olumsuz sicil almış olan memurların itirazları ve bu itirazların  sonuçlandırılması hakkında, 657 sayılı Kanunun bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştiri- len veya yürürlükten kaldırılan sicile ilişkin hükümleri uygulanır.     4254-1   B) Bu maddenin yayımı tarihinden önceki son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve  daha yukarı olanlardan 37 nci maddede yer alan bir üst dereceye yükseltme uygulamasından  yararlanmamış olanlar hakkında, bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştirilen 37 nci mad- denin değişiklikten önceki hükmü uygulanır. Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştirilen  37 nci maddede yer alan sekiz yıllık süre, ilk sekiz yıllık dönem için, bu maddenin yürürlüğe  girdiği tarihten önceki;  a) Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl,  b) Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için dört yıl,  c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl,  d) Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl,  e) Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar için yedi yıl,  olarak uygulanır.  C) Bu maddenin yayımı tarihinden önceki son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve  daha yukarı olanlardan bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlanmamış olanlar hakkında,  bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin ikinci fıkrasının  değişiklikten önceki hükmü uygulanır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen  64 üncü maddenin dördüncü fıkrasında yer alan sekiz yıllık süre, ilk sekiz yıllık dönem için, bu  maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki;  a) Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl,  b) Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için dört yıl,  c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl,  d) Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl,  e) Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar için yedi yıl,  olarak uygulanır.  D) 657 sayılı Kanunun bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştirilen hükümleri gere- ğince, ilgililere geriye dönük olarak herhangi bir şekilde malî ve sosyal hak sağlanamaz ve hiçbir  şekilde ödeme yapılmaz.  Geçici Madde 37 – (Ek: 2/6/2011 – KHK-632/1 md.)  Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli  kuruluşlarda, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalı- şanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı  olarak çalışanlar hariç olmak üzere, 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 10/7/2003 tarihli ve 4924  sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile  Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarın- ca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında bu maddenin yürürlüğe  girdiği tarihte çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan otuz gün  içinde yazılı olarak başvuranlar, pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, bulunduğu  pozisyon unvanıyla aynı unvanlı 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde  Kararnameye ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarına, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı  unvanlı memur kadrosu olmaması halinde, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvel- lerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin vize  cetvellerindeki nitelikler dikkate alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkan- lığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren  altmış gün içinde kurumlarınca atanırlar.   4254-2   4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca çalışmakta iken bu maddenin  yürürlüğe girdiği tarihten önce askerlik, doğum, milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara  seçimleri ile ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinden ayrılanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden  hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bun- lar için birinci fıkrada belirtilen süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlar.  Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı  Kanun uyarınca çalışmakta iken 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygula- ması Hakkında Kanun hükümlerine göre aile hekimliği uygulamasında görev alanlar hakkında  görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın bu madde hükümleri uygulanır.  Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, 4 üncü maddenin (B) fıkrası  ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri,  öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık  derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal  haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonla- rında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.  Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu per- sonelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam  hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu  uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır.  Bu madde kapsamında sözleşmeli personelin atanacağı memur kadroları, 190 sayılı Ka- nun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan sınıf, unvan ve derecelerine uygun olmak  şartıyla, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edile- rek kurumların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinin ilgili bölümlerine  eklenmiş ve memur kadrolarına atananların pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal  edilmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar ile iptal edilen pozisyonlar; unvanı, sınıfı, adedi, derecesi,  teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle birinci fıkrada belirtilen altmış günlük sürenin bitiminden  itibaren iki ay içinde Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.  Bu maddenin uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı  ve Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.  Geçici Madde 38 – (Ek: 3/6/2011 – KHK-643/10 md.)(1)  Bu Kanunun ek 40 ıncı maddesi ile yapılan düzenleme; bu Kanun Hükmünde Kararname- nin yayımı tarihinden önce duyurusu yapılıp başvuru süresi bitmiş olan giriş sınavları hakkında  uygulanmaz. Bu sınavlarda yaş şartına ilişkin olarak duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte bulu- nan mevzuat hükümleri uygulanır.         ––––––––––––––––––  (1) Bu madde, Anayasa Mahkemesi’nin 14/2/2013 tarihli ve E:2011/89, K:2013/29 sayılı kararıyla iptal  edilmiş olup, kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı 31/12/2013 tarihinden itibaren dokuz ay sonra yü- rürlüğe girmesi hüküm altına alınmıştır.       4254-3   Geçici Madde 39- (Ek: 11/10/2011 – KHK-666/4 md.)(1)(2)  Adalet, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Cumhur- başkanınca belirlenen bakanlık bağlı kuruluşlarında uzman ve uzman yardımcılıkları ile bakanlık- ların 36 ncı maddenin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belir- tilen merkez teşkilatına ait uzman ve uzman yardımcısı unvanlı kadrolarda kullanılmak üzere  genel idare hizmetleri sınıfından üçüncü dereceli ikibin adet uzman, dokuzuncu dereceli üçbin  adet uzman yardımcısı kadrosu ihdas edilmiştir. Bu kadroları derece ve unvan değişikliği yapmak  suretiyle anılan bakanlıklar ve kurumlara tahsis etmeye, Cumhurbaşkanı yetkilidir. Bu fıkraya  göre tahsis edilen kadrolar, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli Cetvellerin anılan  bakanlıklar ile kurumlara ait ilgili bölümüne eklenmiş sayılır.(2)  190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki Cetvellerde yer alan kurumların 152 nci  maddenin “II- Tazminatlar” kısmının “(A) Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (ğ) bendinde yer  alan uzman ve uzman yardımcısı kadrolarından teknik hizmetler sınıfında bulunanların hizmet  sınıfı, genel idare hizmetleri olarak değiştirilmiştir. Bu kadrolarda bulunanlara, bu maddenin  yürürlüğe girdiği tarihten önce uygulanmakta olan özel hizmet tazminatı oranının uygulanması  sonucunda bulunacak tutar ile hizmet sınıfının değişmesi sonucu belirlenen özel hizmet tazminatı  oranının uygulanması sonucunda bulunacak tutar arasındaki fark, farklılık giderilinceye kadar  herhangi bir vergi ve kesintiye tabi olmaksızın tazminat olarak ödenir.  Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte 36 ncı maddenin “Ortak Hükümler” bölümünün  (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen uzman yardımcıları, Türkiye Büyük Millet Mecli- si Başkanlığı İdari Teşkilatı yasama uzman yardımcıları ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve  Kontrol Kanununun eki (III) sayılı Cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların uz- man yardımcıları kadro veya pozisyonlarında bulunanların yeterlik sınavları ve ilgili uzmanlık  kadrolarına atanmaları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tabi oldukları mevzuat hü- kümlerine göre sonuçlandırılır. (Ek cümle: 12/7/2013 - 6495/8 md.) Ancak, söz konusu mevzuat- ta yabancı dil yeterliğine ilişkin şartların ek 41 inci maddede öngörülenlerden daha ağır olması  hâlinde, yabancı dil yeterliğine ilişkin ek 41 inci madde hükümleri uygulanır. (3) Geçici Madde 40- (Ek: 21/2/2013 - 6428/19 md.)  Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dâhil personelden bu maddenin  yürürlüğe girdiği tarihten önce haklarında 68 inci maddenin (B) bendi hükmü uygulanarak 1, 2, 3  ve 4 üncü dereceli kadrolara atananlar, aynı kurumun aynı unvanlı kadrolarında bulundukları  sürece ve kazanılmış hak aylık dereceleri atanmış oldukları kadro derecelerine yükselinceye kadar  söz konusu dereceler için öngörülen haklardan yararlanmaya devam ederler.   ––––––––––––––––––  (1) 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK’nin 8 inci maddesiyle, bu maddenin birinci ve üçüncü fıkralarının  2/11/2011 tarihinde, ikinci fıkrasının ise 15/1/2012 tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.  (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan  “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde ve “Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye  Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.  (3) 1/12/2011 tarihli ve 6253 sayılı Kanunun 41 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Türkiye Büyük Millet  Meclisi uzman yardımcıları” ibaresi “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı yasama  uzman yardımcıları” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.   4254-4   Geçici Madde 41 – (Ek: 12/7/2013 - 6495/9 md.)(1)  Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli  kuruluşlarda, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı  çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle  sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere;  a) 25/6/2013 tarihi itibarıyla;  1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası,  2) 11/8/1983 tarihli ve 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanun- unun 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi,  3) 9/11/1983 tarihli ve 2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel  Sekreterliği Kanununun 17 nci maddesi,  4) 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 3 üncü maddesi,  5) 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde  Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 35 inci maddesi,  6) 7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanunun 8 inci maddesi,  7) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri  Hakkında Kanunun 30 uncu maddesi,  8) 09/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkın- da Kanunun 7 nci maddesinin (e) fıkrası,  9) 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleş- meli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği- şiklik Yapılması Hakkında Kanun,  10) 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 24 üncü mad- desi,  11) 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Türk Patent ve Marka Kurumu Kuruluş ve Görevleri  Hakkında Kanunun 26 ncı maddesi, (1)  12) 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hak- kında Kanunun 29 uncu maddesinin sekizinci fıkrası,  13) 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görev- leri Hakkında Kanunun 25 inci maddesi,  14) 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 28 inci madde- sinin üçüncü fıkrası,  15) 17/2/2010 tarihli ve 5952 sayılı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat  ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 13 üncü  maddesi,  16) 24/4/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı  Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası,  17) 28/12/2010 tarihli ve 6093 sayılı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kuruluş  ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesi,  18) 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının  Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrası,     ––––––––––––––––––  (1) 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Kanunun 187 inci maddesiyle, bu maddenin (11) numaralı alt bendinde  yer alan “Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun” ibaresi “Türk Patent ve Mar- ka Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun” şeklinde değiştirilmiştir.      4254-5   19) 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hak- kında Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası,  20) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi,  21) 27/10/1989 tarihli ve 388 sayılı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi  Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi,  22) 3/6/2011 tarihli ve 642 sayılı Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Kon- ya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun  Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası,  23) 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri  Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 36/A maddesi,  24) 24/11/2011 tarihli ve 656 sayılı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının  Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin yedinci  fıkrası,  uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta  olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği  tarihten itibaren, birinci ve dokuzuncu alt bentler kapsamına girenler otuz gün, diğer alt bentler  kapsamına girenler ise altmış gün içinde yazılı olarak başvurmaları hâlinde pozisyonlarının vizeli  olduğu teşkilat ve birimde, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar- nameye tabi kurumlar bakımından bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan  bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına, diğer kurumlar bakımından bu  kurumların kadro cetvellerinde yer alan aynı unvanlı memur kadrolarına; pozisyon unvanlarıyla  aynı unvanlı memur kadrosu olmaması hâlinde ise ilgisine göre l90 sayılı Kanun Hükmünde  Karamameye ekli cetveller veya kurumların kadro cetvellerinde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı  olmak üzere Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur  kadrolarına,  b) İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 ta- rihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde  25/6/2013 tarihi itibarıyla çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlar- dan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar,  sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına,  c) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunda 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Kanunun  50 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile geçici 12 nci maddesi çerçevesinde 25/6/2013  tarihi itibarıyla sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olan ve Türkiye Radyo- Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinin 37 nci  maddesinde belirtilen genel şartları taşıyanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren  otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur  kadrolarına, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması hâlinde Ku- rumda halen var olan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla Genel Müdürlükçe belirlenecek  memur kadrolarına,  bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde kurumlarınca atanırlar.   4254-6   Birinci fıkrada belirtilen mevzuat hükümlerine göre çalışmakta iken 25/6/2013 tarihinde  askerlik, doğum veya ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına  göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri  uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itiba- ren başlar.  25/6/2013 tarihinden önce 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca ça- lışmakta iken 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun  hükümlerine göre aile hekimliği uygulamasında görev alanlar hakkında görevlerinden ayrılmala- rına gerek kalmaksızın bu madde hükümleri uygulanır.  Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, söz konusu mevzuat hüküm- lerine göre sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre  yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin  tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı  tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve  sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz. Bu madde kapsamında memur kad- rolarına atananların beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz.  25/6/2013 tarihinden önce bu madde kapsamındaki vizeli sözleşmeli personel pozisyonla- rına personel alımına yönelik olarak ilanı verilmiş ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yer- leştirme işlemleri bitmiş olan sözleşmeli personel hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.  Bunlar için birinci fıkrada belirtilen süreler, göreve başladıkları tarihten itibaren başlar.  Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu per- sonelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam  hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu  uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır.  Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sözleşmeli personelin atanacağı  memur kadroları, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan sınıf, unvan  ve derecelerine uygun olmak şartıyla, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıl- dığı tarih itibarıyla ihdas edilerek kurumların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli  cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş ve memur kadrolarına atananların pozisyonları başka bir  işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar ile iptal edilen pozisyonlar;  unvanı, sınıfı, adedi, derecesi, teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle birinci fıkrada belirtilen  altmış günlük sürenin bitiminden itibaren iki ay içinde Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel  Başkanlığına bildirilir. Birinci fıkranın (c) bendi kapsamında memur kadrolarına atananların  pozisyonları da başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır, ancak 2954 sayılı Kanu- nun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında istihdam edileceklerin pozisyon  sayısının 300’ün altına düşmesi hâlinde, anılan bent kapsamında istihdam edilecekler için kullanı- labilecek toplam pozisyon sayısı 300 olarak uygulanır.  Geçici 37 nci madde kapsamında memur kadrolarına atanamayan sözleşmeli personelden,  bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce idari yargı mercilerine başvuran ve açtıkları idari  davalarda verilen yargı kararları sonucu memur kadrolarına atanmış olup davaları henüz bitmemiş  olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde kurumlarına başvuran- lar, halen bulundukları memur kadrolarına bu madde kapsamında atanmış ve açmış oldukları idari  davalardan vazgeçmiş sayılırlar. Söz konusu davalar için ayrıca vekalet ücretine hükmedilmez.  Bu maddenin uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye birinci fıkranın (a)  bendi kapsamına girenler yönünden Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı, birinci  fıkranın (b) bendi kapsamına girenler yönünden ise İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı yetki- lidir.     4254-7   Geçici Madde 42- (Ek: 29/1/2016 - 6663/11 md.)  36 ncı maddenin “Ortak Hükümler” bölümünün (C) fıkrasının (8) numaralı bendi hükmü,  bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra 108 inci maddenin (B) fıkrası kapsamında aylıksız izne ayrılanlar hakkında uygulanır. Anılan tarihte bu şekilde aylıksız izin kullananlar ise kalan izin süreleri bakımından söz konusu bent hükmünden yararlandırılır.  Geçici Madde 43- (Ek: 20/11/2017-KHK-696/18 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/18 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/12/2017 tarihi itibarıyla, adam/ay esasına göre kısmi sü- reli çalıştırılmakta olanlar ile saat ücreti karşılığı çalışmakta olanlar hariç olmak üzere bu Kanu- nun 4 üncü maddesinin mülga (C) fıkrası kapsamında tahsis edilmiş geçici personel pozisyonla- rında çalışmakta olanlar, pozisyonlarının tahsis edildiği teşkilat ve birimde, halen yürütmekte oldukları hizmetleri aynı şekilde yerine getirmeye devam etmek üzere, bu Kanunun 4 üncü mad- desinin (B) fıkrası kapsamında ihdas edilecek sözleşmeli personel pozisyonlarına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde kurumlarınca geçirilirler.  Bu madde kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilenlere iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, yeni pozisyonlarında iş sonu tazminatına esas toplam hizmet süresi ile ücret ve izin sürelerinin hesabında dikkate alınır.  Doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozis- yonları hariç olmak üzere, bu kapsamda ihdas edilen pozisyonlar, herhangi bir şekilde boşalmaları halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.  Birinci fıkrada belirtilen ve geçiş hakkı verilen pozisyonlarda çalışmakta iken 4/12/2017 ta- rihinde askerlik ve doğum nedeniyle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlar.  Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce geçici personel pozisyonlarına atanmak üze- re Devlet Personel Başkanlığına bildirilen ve atama süreci devam edenler ile atamaları yapılanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen süreler, geçici personel olarak göreve başladıkları tarihten itibaren başlar.  4 üncü maddenin mülga (C) fıkrasının ikinci paragrafı kapsamında yer alanlardan sözleş- meli personel pozisyonlarına atananların istihdam süreleri hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumla- rından yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihi geçemez.  Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.  Geçici Madde 44- (Ek: 20/11/2017-KHK-696/18 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/18 md.) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki mevzuata göre 4 üncü maddenin mülga (C)  fıkrası kapsamında istihdam hakkı bulunan personel, anılan maddenin (B) fıkrası ile tanınan istihdam hakkından yararlanabilir.  Geçici Madde 45- (Ek: 2/7/2018 - KHK-703/176 md.)  Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce duyurusu yapılıp başvuru süresi bitmiş olan  taşra teşkilatı uzman yardımcısı alımları hakkında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uygulanır.  Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte taşra teşkilatlarında uzman yardımcısı olarak istih- dam olunanların uzmanlık kadrolarına atanmaları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.   4254-8    EK GEÇİCİ MADDELER  Sınıflara intibak:  Ek Geçici Madde 1 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.)  Bu kanuna tabi kurumlarda, her ne ad altında olursa olsun çalışan personelden bu kanunun  4 üncü maddesinin (A) fıkrasına göre Devlet memuru sayılacak olanlar, bu kanunun yürürlüğe  girdiği tarihte, 36 ncı madde ile tesis olunan sınıfların tarifleri ve kapsamları dikkate alınarak ve  fiilen yaptıkları görev gözönünde tutularak sınıflara dahil edilirler.  Öğrenim durumu değişmeyenlerin derece ve kademelere intibak:  Ek Geçici Madde 2 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md; Değişik: 15/5/1975 - 1897/2 md.)  1/3/1970 tarihi ile 30/11/1970 tarihi arasında görevde bulunmaları nedeniyle intibakı ya- pılmış olanlar ile 30/11/1970'den 1/3/1975 tarihine kadar olan sürede göreve alınanlardan bu  madde gereğince değerlendirmeye esas alınan, hizmetlerde öğrenim durumları değişmemiş olan- ların derece ve kademelere intibakı aşağıdaki esaslara göre yapılır.  A) Başlangıç derece ve kademesi olarak 1/3/1975 tarihindeki öğrenim durumuna göre 36  ncı maddede tesbit olunan hizmete giriş derece ve kademesi esas alınır.  B) 18 yaşın bitirilmesinden sonra, 87 nci maddede belirtilen kurumlarda geçen başarılı  hizmet süreleri değerlendirilir.  C) Aşağıda gösterilen görevlerde başarılı olarak geçen süreler (B) fıkrasındaki sürelere  eklenir.  a) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinde, Belediye Başkanlığında, illerin daimi komis- yon üyeliğinde,  b) Subay, askeri memur, gedikli subay, astsubay, uzman jandarma çavuş (Jandarma uzat- malı er, onbaşı, çavuş), ordu uzman çavuş olarak orduda,  c) Hazırlık kıtası ile okul dönemi dahil yedek subaylıkta (Muvazzaflık dışında geçen süre  dahil), yedek subay öğretmenlikte, muvazzaf ve ihtiyat erlikte, (84 üncü madde hükümleri saklı- dır.)  d) Özel kanunlarındaki ve 657 sayılı Kanundaki hükme dayanılarak kazai rüşt kararı  alınmak suretiyle veya mecburi hizmetin ifası nedeniyle öğrenimleri ile ilgili görevlere atananla- rın, 18 yaşını bitirilmesinden önce bu görevlerde,  e) Teknik hizmetler sınıfı, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında bulu- nanlar ile bu sınıflara girecek nitelikte olanların yurt içinde veya yurt dışında 87 nci madde kap- samına girmeyen yerlerde, (12 yılı geçmemek üzere, meslekleri ile ilgili hizmetlerin 3/4'ü),  f) Özel okullarda yöneticilik ve öğretmenlik yapanlardan Milli Eğitim Bakanlığı emrinde  görev kabul etmiş olanların, özel öğretim kurumlarında (12 yılı geçmemek üzere bu hizmetlerin  2/3'ü),  g) Serbest avukatlıkta, (12 yılı geçmemek üzere bu sürenin 3/4'ü),      4254-9   h) Basın kartları yönetmeliğine göre, basın kartına sahip olmak suretiyle gazetecilik yapa- rak memurluğa girenlerin; meslekleriyle ilgili görevlerde istihdam edilmeleri şartıyle; fiilen gaze- tecilik yaparak geçirdikleri sürenin 2/3'ü,  i) Vekil imam olup da sonradan din hizmetleri sınıfında asli kadrolara geçmiş olanların  vekillikte geçen hizmetlerinin tamamı,  k) Yabancı memleketlerde öğretmen olarak Türk kültürüne hizmet edenlerden Türk va- tandaşlığına geçmiş ve Devlet memuru olmuş olanların, yurt dışında öğretmenlikte geçen hizmet- lerinin, (12 yılı geçmemek üzere 2/3'ü),  D) 1/3/1970 tarihinden önce çeşitli kanunlara dayanılarak kazanılmış bulunan kıdemler ile  aşağıda gösterilen kıdemler (B) fıkrasındaki sürelere ayrıca eklenir.  a) Devlet lisan imtihanını vermek,  b) Fevkalade başarıdan dolayı verilen takdirnamelere dayanılarak barem kanunlarıyle,  tespit edilen normal süreden erken terfi etmek,  c) 7163, 1323, 1134, 4273, 4454, 4489, 5442, 2556 ve 5931 sayılı Kanunlardan veya ben- zer nitelikteki hükümleri taşıyan kanunlardan yararlanmak suretiyle kazanılan kıdemler,  d) 1/3/1970 tarihinden önce barem veya emeklilikte kazanılmış hak aylığının tespitinde  sayıldığı halde bu maddede gösterilmeyen süreler,   4255   E) 36 ncı maddenin (A) bendinin çeşitli fıkralarında kademe veya derece verilmesi öngö- rülen durumları bu fıkralardaki esaslar dairesinde 1/3/1975 tarihinden önce ibraz etmiş bulunanla- ra sözü edilen hükümler uyarınca durumlarına göre verilmesi gereken derece ve kademeler, bu  maddenin (B) fıkrasındaki süreler ayrıca eklenir.  F) Aşağıdaki süreler bu maddeye göre yapılacak değerlendirmede nazara alınmaz.  a) Saat ücreti karşılığında veya sözleşmeli olarak, normal çalışma saatleri ile kayıtlı ol- maksızın ve normal çalışma saatlerinden daha az süre çalışılmak suretiyle yapılan işlerde geçen,  b) Emekli aylığı almak suretiyle geçen,  Hizmet süreleri,  G) Emekliliğe tabi olmaksızın doktora öğrenimi yapanların yurt içinde veya yurt dışında  geçirdikleri normal doktora öğrenim sürelerinin 3 yılı,  H) Aynı süre ve aynı neden hiçbir şekilde mükerreren değerlendirilemez.  İ) (A) bendi uyarınca başlangıç olarak alınacak derece ve kademe üzerine, yukarıdaki  bentler esas alınmak suretiyle değerlendirilmesi gerektiği tespit olunacak sürelerin her yılı için bir  kademe ve her üç yılı için bir derece verilmek suretiyle bulunacak derecenin ilgili kademesine  intibak ettirilir. Bu kanunun 92 nci maddesinin 6 ncı fıkrası hükmü mahfuzdur.  1327 sayılı Kanun ve ondan sonra çıkarılmış bulunan Kanun Hükmündeki Kararnamelerle  yapılmış ve bu Kanun hükümlerine göre yapılacak intibaklar ve bu intibaklar sonucu varılacak  yükselme dereceleri ilgili memurlar için kazanılmış haktır.  1. - 30/11/1970 tarihinden (bu tarih dahil) önce;  a) Çeşitli barem ve teadül kanunlarına göre kazanılmış hak aylıkları,  b) T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emeklilik keseneğine esas aylıkları, (87  nci maddeye tabi kurumlar dışında sigorta primi ödenmek suretiyle geçen süreler nedeniyle emek- lilik keseneğine esas aylıkta yapılan yükselmeler hariç),  Öğrenim durumlarına göre 36 ncı maddenin (A) bendindeki tabloda gösterilen hizmette  yükselebilme derecesinden daha yukarı derecelerde olanların intibakı, daha yukarıda olan bu aylık  derecelerine yapılır.  Ayrıca, intibak ettikleri derecenin aylığını kazanılmış hak olarak aldıkları veya emeklilik  keseneği ödedikleri sürenin her yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır.  Bunların 30/11/1970 tarihinden sonra geçirdikleri ve geçirecekleri her başarılı hizmet yıl- ları için, intibak ettirildikleri derecenin son kademesi aylığını geçmemek üzere, bir kademe iler- lemesi uygulanır.  2. - Durumları 2 nci fıkra kapsamına girenlerden 1 inci fıkraya göre yapılacak intibakları  lehlerine olanların intibakı 1 inci fıkra hükümlerine göre yapılır.  Öğrenim durumları değişenlerin intibakı:  Ek Geçici Madde 3 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Değişik: 15/5/1975 - 1897/2 md.)  1/3/1970 - 30/11/1970 tarihleri arasında görevde bulunmaları nedeniyle intibakı yapılmış  olanlarla, 30/11/1970 tarihinden 1/3/1975 tarihine kadar olan sürede göreve alınanlardan, değer- lendirmeye esas alınan hizmetlerden ilkinde (Askerlik da-     4256-4258   hil) göreve başladıktan sonra öğrenim durumları 36 ncı maddeye göre daha ileri kademe veya  yüksek derecede hizmete alınma hakkı verecek şekilde değişenlerin, derece ve kademelere intiba- kı 36 ncı maddenin (A) bendinin 12/d fıkrası uyarınca ve ek geçici 2 nci madde esaslarına göre  yapılır. Öğrenim durumları bir defadan fazla değişenlerin intibakı aynı esaslara göre yeniden  tespit olunur.  İntibakta esas alınacak derece ve kademeleri ayrıca tespit olunanlar:  Ek Geçici Madde 4 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Mülga: 13/2/2011 - 6111/117 md.)  İstisnai memuriyet kadrolarında olanların durumu:  Ek Geçici Madde 5 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Mülga: 15/5/1975 - 1897/2 md.)  Sonsuz izinli cami görevlilerinin durumu:  Ek Geçici Madde 6 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Mülga: 13/2/2011 - 6111/117 md.)  Hakimler, hakim yardımcıları, savcılar, savcı yardımcıları, Danıştay ve Sayıştay meslek  mensupları:  Ek Geçici Madde 7 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Mülga: 13/2/2011 - 6111/117 md.)  Ek Geçici Madde 8 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Mülga: 13/2/2011 - 6111/117 md.)  3659 ve 2847 sayılı kanunlar ile bunların ek ve değişikliklerine tabi kurumlar:  Ek Geçici Madde 9 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Değişik: 30/5/1974 – KHK-12;  Aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/2 md.)  3659 sayılı Kanunla ek ve değişiklikleri, 2847 sayılı Kanun ile ek ve değişikliklerine tabi  olan kurumların (Et ve Balık Kurumu ve Petrol Ofisi dahil) personeli hakkında kendi özel kanun- ları yürürlüğe girinceye kadar, söz konusu kanunların ilgili hükümleri ile özel kanunlarındaki  hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.  Ancak, bu kurumlarda çalışan personelin aylıklarının hesabında aşağıdaki esaslar uygula- nır.  A) Söz konusu kurumlar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren hizmetlerinin ge- rektirdiği görevler için 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde belirtilen sınıflara göre ve 35 inci  maddedeki esaslar dairesinde kadrolarını tespit ederler.  B) Bu kurumlar personelinin aylıklarının hesabında bu Kanuna ekli (1) sayılı gösterge  tablosu esas alınır.  Bu kurumlar için tespit edilen sınıflara giriş ve hizmette derece yükselmeleri ve kademe  ilerlemeleri ve öğrenim derecelerine göre yükselebilecekleri en yüksek dereceler hususunda bu  kanunun ilgili hükümleri uygulanır.  Bu kurumlarda 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerden alınabilecek kadrolar ve ek gösterge verile- cek görevler genel ve katma bütçeli kuruluşlarda bu derecelere tahsis edilmiş kadroların sayısı ve  görev nitelikleri gözönünde bulundurulmak suretiyle her yıl Cumhurbaşkanı tarafından tespit  edilir.(1)  Bu kurumlarda yönetim kuruluna katılacak işçi üyeler ile kamu kesimi dışından gelecek  işveren temsilcisi üyelere diğer yönetim kurulu üyelerine ödenen tutarda (ek gösterge dahil) öde- me yapılır.   –––––––––––––––––––  (1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan  “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.   4259   Bu madde kapsamına giren kurumların genel müdürleri ile genel müdür muavinleri hak- kında 657 sayılı Kanunun istisnai memurlarla ilgili hükümleri uygulanır.  Ek Geçici Madde 10 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Mülga: 11/11/1983 - 2954/64 md.)  Ek Geçici Madde 11 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Mülga: 13/2/2011 - 6111/117 md.)  Tiyatro, opera, bale sanatkarları ve orkestra teknik personeli:  Ek Geçici Madde 12 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Değişik: 23/12/1972 – KHK-2/4 md.)  Devlet Tiyatro, Opera ve Balesinin özel kanunlarına göre, stajyer, uzman memurlar, uy- gulatıcı uzman memurlar, sanatkar olarak çalışan personeli hakkında, bu Kanun esasları çerçeve- sinde hazırlanacak kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar, 10/6/1949 tarihli ve 5441  sayılı Kanun, 14/7/1970 tarihli ve 1309 Sayılı Kanun, 14/7/1970 tarihli ve 1310 Sayılı Kanun ile  bu kanunlarda atıf yapılan kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Ancak:  A) 14/7/1970 tarihli ve 1309 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile 14/7/1970 tarih ve 1310  Sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde idari sözleşme ücret limitleri aşağıdaki tutarlara yükseltil- miştir.  Stajyerler 1650  Sahne uygulatıcıları (Uzman memurlar) 1100 - 3700  Sanat uygulatıcıları (Uygulatıcı uzman memurlar) 1500 - 5000  Sanatkar memurlar 2000 - 7000  Bu tutarlara 1309 Sayılı Kanunun 17 nci, 1310 Sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesine göre  herhangi bir zam yapılamaz. Yukarıdaki limitler Devlet memurları göstergelerine uygulanacak  katsayı nedeniyle husule gelecek artış veya eksiliş oranında artırılır veya eksiltilir.  B) Devlet Memurları Kanununun derece yükselmesi ve kademe ilerlemesine ilişkin hü- kümleri gözönünde bulundurulmak suretiyle;  1 - Stajyerlerin emekli keseneklerine esas ücret dereceleri, 1327 Sayılı Kanuna ekli gös- terge tablosundaki 10 uncu derecenin ilk kademesinden başlar ve bu derecenin;  2 - Sanatkarların emeklilik keseneklerine esas ücret dereceleri, 9 uncu derecenin ilk ka- demesinden başlar ve 1 inci derecenin;  3 - Sanat uygulatıcıların (uygulatıcı uzman memurların) emekli keseneğine esas ücret de- receleri 10 uncu derecenin ilk kademesinden başlar ve 4 üncü derecenin;  4 - Sahne uygulatıcılarının (uzman memurların) emekli keseneklerine esas ücretleri 13  üncü derecenin ilk kademesinden başlar ve 6 ncı derecenin;  son kademesine kadar yükselir.  C) Devlet Tiyatrosu ile Devlet Opera ve Balesinin, Orkestra üyeleri hakkında da (A) ve  (B) bentlerinde yazılı hükümlere göre işlem yapılır.     4260   D) Devlet Tiyatro, Opera ve Balesinin (A) bendinde tespit edilen personelin dışında kalan  personeli hakkında Devlet Memurları Kanununun (1327 Sayılı Kanunun 90 ıncı maddesiyle  eklenen ek geçici 20 nci maddesi hükümleri hariç) bütün hükümleri uygulanır.  Bu madde kapsamına giren kurumlarda hizmet sözleşmeleri Maliye Bakanlığının olumlu  görüşüne dayanılarak yapılır.  (Ek: 29/11/1984 – KHK-243/35 md.; Değişik: 4/3/1987 – KHK-272/1 md.) Kültür ve  Turizm Bakanlığının sanatla ilgili merkez ve taşra birimlerine bağlı olarak çalışan orkestra, koro  ve topluluk sanatçıları, sanatkarları ve sanatçı öğretmenleri ile stajyerleri hakkında da bu madde- nin (B) ve (D) bendlerinde yer alan hükümler uygulanır. Halen görevde bulunanların durumları da  buna göre yeniden düzenlenir.  Belediye Opera ve Tiyatroları, Şehir ve Belediye Konservatuvar ve Orkestrası:  Ek Geçici Madde 13 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Değişik: 23/12/1972 – KHK-2/4 md.)  Belediye Opera ve Tiyatroları ile Şehir ve Belediye Konservatuvar ve Orkestralarının tek- nik bünyeye dahil olan stajyer, uzman memurlar uygulatıcı uzman memurlar ve sanatkarlar hak- kında kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar 29/7/1960 tarih ve 37 sayılı Kanun ile bu  Kanunla atıf yapılan kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Ancak;  A) Teknik bünyeye dahil stajyer ve sanatkarların sözleşme ücretleri ve emeklilik kesene- ğine esas aylıkları bakımından başlangıç ve en son yükselebilecekleri derece ve kademeleri hak- kında, bu Kanunun ek geçici 12 nci maddesinin (A) bendi ile (B) bendinde tesbit edilen taban ve  tavan rakamları uygulanır.  Şu kadar ki, belediye meclisleri bahsi geçen sanatkarlar ve stajyerler için ek geçici 12 nci  maddenin (A) bendi ile yükseltilen sınırlardan daha aşağı ücret tesbitine yetkilidir.  B) Belediye Opera ve Tiyatroları ile Şehir ve Belediye Konservatuvar ve Orkestralarında  çalışan ve (A) bendinin dışında kalan personel hakkında bu Kanunun belediyeler personeli ile  ilgili hükümleri uygulanır.  (Değişik: 25/6/2009 - 5917/16 md.) Sanatçı, stajyer sanatçı, sanat uygulatıcısı ve sahne  uygulatıcılarının sözleşmeli personel olarak istihdamı için kullanılacak olan pozisyonların unvanı  ve sayısı ile tip sözleşmeleri ve ücretleri için Maliye Bakanlığından vize alınması yönünde yılı  bütçe kanunları dâhil ilgili mevzuatında düzenlenmiş olan hükümler, bu madde kapsamına giren- ler hakkında uygulanmaz.  (Ek: 30/5/1973 – KHK-5/13 md.) Bu madde kapsamına giren Kuruluşların 29/7/1960 ta- rihli ve 37 sayılı kanun kapsamına girmeyen teknik bünyeye dahil stajyer, uzman memur, uygula- tıcı uzman memur ve sanatkarları hakkında ek geçici 12 nci maddenin (B) bendi hükmü uygula- nır.  Cumhurbaşkanlığı senfoni orkestrası üyeleri:  Ek Geçici Madde 14 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Değişik: 23/12/1972 – KHK-2/4 md.)  Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının 6940 Sayılı Kanuna göre teknik kuruluşuna da- hil olan personeli hakkında bu Kanun esasları çerçevesinde hazırlanacak kendi özel kanunları  yürürlüğe girinceye kadar, 6940 Sayılı Kanun hükümleri ile bu Kanunun atıf yaptığı kanun hü- kümlerinin uygulanmasına devam olunur.  Ancak;  A - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası teknik kuruluşuna dahil üyelerinin aylıklarının  hesabında bu kanuna ek gösterge tablosu esas alınır.  B - Devlet Memurları Kanununun derece yükselmesi ve kademe ilerlemesine ilişkin hü- kümleri gözönünde bulundurulmak suretiyle;   4261   1) Stajyerler 10 uncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve bu derecenin son kade- mesine,  2) Sanatkarlar 9 uncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 1 inci derecenin son ka- demesine,  kadar yükselebilirler.  Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının özel kanununa göre teknik kuruluşu dışında ka- lan personeli hakkında Devlet Memurları Kanununun bütün hükümleri uygulanır.  (Ek: 30/5/1973 – KHK-5/14 md.) Bu madde hükümleri Devlet Senfoni Orkestrası perso- neli hakkında da uygulanır.  Tiyatro, opera, bale sanatkarları ile orkestra teknik personelinin intibakı:  Ek Geçici Madde 15 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90. md.; Değişik: 15/5/1975 - 1897/2 md.)  Ek geçici 12 ve 13 üncü maddelerde yazılı personelin emeklilik, ek geçici 13 üncü mad- denin son fıkrasında ve ek geçici 14 ve 17 nci maddede yazılı personelin aylık bakımından intiba- kında bu maddelerin başlangıç dereceleri esas alınmak suretiyle ve söz konusu maddelerde yazılı  görevler ile 87 nci maddede sayılan kurumlarda; ek geçici 12, 13 ve 14 üncü maddelerde yazılan  sanatkar, sanatkar öğretmen, stajyer sanatkar ve sanatkar niteliğindeki hizmetlerde ve hazırlık  kıtası ile okul dönemi dahil yedek subaylıkta (muvazzaflık dışında geçen süre dahil), yedek subay  öğretmenlikte ve muvazzaf ve ihtiyat erlikte geçen süreler her yıl için bir kademe ilerlemesi ve  her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.  Ancak, ek geçici 12 nci maddenin (B) bendinin 3 üncü fıkrasında belirlenen sanat uygula- tıcılarından yüksek öğrenim görmüş olanlarla, 4 üncü fıkrasında belirlenen sahne uygulatıcıların- dan lise, lise dengi veya yüksek öğrenim görmüş olanların emekli keseneğine esas başlangıç  dereceleriyle yükselebilecekleri derecelerin tespitinde 36 ncı madde hükümleri uygulanır  1309 ve 1310 sayılı kanunlarda yazılı orkestra yönetim kurulu, teknik kurul ve sanat ve  yönetim kurulu tarafından tespit edilen ücretler ek geçici 12 ve 13 üncü maddelerde yazılı perso- nelin halen almakta oldukları brüt aylık tutarlarından az olduğu takdirde, ilgililerin ücretleri bu  aylık seviyesine yükselinceye kadar aradaki fark ödenmeye devam olunur. Bunların, ücretlerinin  azaltılmış olması, emeklilik keseneğine esas aylık derece ve kademeleri yönünden kazanılmış  haklarını ihlal etmez.  Ek geçici 12 nci maddenin (B) bendinin 2 nci fıkrasında belirtilen sanatkarlardan 4 yıllık  yüksek öğrenim üstü öğrenim yapan sanatkarlar ve daha ileri uzmanlık öğrenimi yapan sanatkar- larla, 3 üncü fıkrada belirlenen sanat uygulatıcılarından yüksek öğrenim görmüş olanlarla 4 üncü  fıkrasında belirlenen sahne uygulatıcılarından lise, lise dengi veya yüksek öğrenim görmüş olan- ların emekli keseneğine esas başlangıç dereceleriyle yükselebilecekleri derecenin tespitinde 36  ncı madde hükümleri uygulanır.  Bu madde kapsamına giren personelin intibakları bir defa da ek geçici 2, 3 ve 4 üncü  maddeler hükümlerine göre yapılır ve bu iki intibaktan personelin lehine olan esas alınır.     4262   Devlet sanatçıları ve sanatkarlar:(1)  Ek Geçici Madde 16 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Değişik: 12/2/1982 - 2595/16 md.)  Teknik bünyeye dahil olmayan ve haklarında Devlet Memurları Kanunu hükümlerinin  uygulanması gerekenler hariç, bu Kanunun Ek Geçici 12, l3 ve 14 üncü maddeleri kapsamına  dahil personel ile Kültür ve Turizm Bakanlığının sanatla ilgili merkez ve taşra birimlerine bağlı  olarak çalışan orkestra, koro ve topluluk sanatçıları, sanatkarları ve sanatçı öğretmenleri ile Dev- let sanatçıları söz konusu maddelerin mali hükümlerine bağlı kalınmaksızın sözleşmeli olarak  çalıştırılabilirler.(2)  Sanatçı sıfatını kazananlardan yönetici kadrolara atananlar da, bu kadrolar karşılık göste- rilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler.  (Değişik: 22/8/1989 – KHK-378/5 md.) Yukarıdaki fıkralara göre sözleşmeli olarak ça- lıştırılacakların sözleşme esasları, bunlara ödenebilecek ücretin üst sınırları ve sağlanacak sosyal  yardımlar ile diğer mali haklar; Cumhurbaşkanınca kararlaştırılır.(3)  (Değişik: 9/4/1990 – KHK-418/14 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin 5/2/1992  tarihli ve E. 1990/22, K. 1992/6 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 18/5/1994 – KHK-  527/12 md.) Bu şekilde sözleşme ile çalıştırılanlar, kesenekleri kendilerince ve kesenek karşılık- ları da kurumlarınca karşılanmak üzere, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler. Sanatçı, Sanat- kar, Sanatçı Öğretmenler ile Devlet sanatçılarının emeklilik kesenekleri bu Kanuna ekli (I) sayılı  Ek gösterge cetvelinde kadroları teknik hizmetler sınıfında yer alan mühendisler için öngörülen  ek göstergeler esas alınır. Ancak yönetici kadrolar karşılık gösterilerek sözleşme ile çalıştırılanla- rın emeklilik kesenekleri bu kadrolar için saptanmış bulunan ek göstergelerden düşük olamaz.  Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Bölüğü Sanatkarları:  Ek Geçici Madde 17 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; 30/5/1974 – KHK-l2; Aynen ka- bul: 15/5/1975 - 1987/2 md.)  Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Bölüğü sanatkarları hakkında kendi özel kanunları yü- rürlüğe girinceye kadar aşağıdaki hükümler uygulanır.  A) Sözü edilen sanatkarların aylıklarının hesabında bu kanuna ekli gösterge tablosu esas  alınır.  B) Bu Kanunun derece yükselmesi ve kademe ilerlemesine ilişkin hükümleri gözönünde  bulundurulmak suretiyle;  1) Stajyerler 10 uncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve bu derecenin son kade- mesine,  2) Sanatkarlar 9 uncu derecenin ilk kademesinden işe başlar, birinci derecenin son kade- mesine,  kadar yükselebilirler.  Bunların intibakları ek geçici 15 inci maddedeki hükümler dairesinde yapılır.    ––––––––––––––––––  (1) 2/9/1983 tarih ve 78 sayılı K.H.K.'nin 6 ncı maddesi ile getirilen istisna: "657 sayılı Devlet Memurları  Kanununun değişik ek geçici 16 ncı maddesine göre üniversitelere bağlı konservatuvarlarda istihdam  edilecek sanatçılar için kadro şartı aranmaz."  (2) Birinci fıkrada yer alan "Kültür ve Turizm Bakanlığının sanatla ilgili merkez ve taşra birimlerine bağlı  olarak çalışan orkestra, koro ve topluluk sanatçıları" ibaresi 4/3/1987 tarih ve 272 sayılı K.H.K. ile geti- rilmiş ve metne işlenmiştir.  (3) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan  “ilgili bakanlığın önerisi ve Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca”  ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.   4263   Bu Kanuna tabi kurumlarda işçi statüsünde çalışanlar ile sözleşmeli personel hakkında  uygulanacak hükümler:  Ek Geçici Madde 18 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Mülga: 13/2/2011 - 6111/117 md.)  657 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan kurumlar mensuplarına uygulanacak katsayı:  Ek Geçici Madde 19 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Değişik: 23/12/1972 – KHK-2/4 md.)  Bu Kanunun ek geçici 6, 7, 9, 12, 13 ve 14 üncü maddelerinde yazılı olanların aylık mik- tarlarının tesbitinde de Genel Bütçe Kanunu ile Devlet memurları için kabul olan katsayı uygula- nır.  Memur Yardımlaşma Kurumu Keseneği:  Ek Geçici Madde 20 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Mülga: 12/2/1982 - 2595/19-a md.)  Ek geçici 7, 9, 12,13 ve 14 üncü maddeler kapsamına giren personele, bu kanuna tabi  memurlara, ödenenler dışında ödeme yapılamıyacağı ve bunlara uygulanacak diğer hükümler:  Ek Geçici Madde 21 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Değişik: 15/5/1975 - 1897/2 md.)  (Değişik: 22/10/1981 - 2543/1 md.) Ek Geçici 7, 9, 12, 13 ve 14 üncü maddeler kapsamı- na giren personele bu Kanuna tabi memurlara ödenenler dışında herhangi bir ödeme yapılamaz.  Ancak, 440 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi hükümleri ile 30. ve geçici 7 nci maddesindeki  haklar saklıdır.  178 inci maddenin, (1, 2, 3 üncü derece yönetici kadrolarında bulunanlara fazla mesai  ödenmez) hükmü, TRT'nin haber ve program hizmetlerinde çalışan elemanlarla Cumhuriyet  Senatosu ve Millet Meclisi personeline uygulanmaz.  Bu Kanunun : İkinci görev yasağı, ikinci görev verilecek memurlar ve görevler ders göre- vi ve konferans ücreti, iş güçlüğü zammı, iş riski zammı, mali sorumluluk tazminatı (Kasa açığın- dan sorumlu olan veznedarlar, nakit ve kıymet muhafızları ve diğer görevlilere verilen kasa taz- minatları) eleman temininde güçlük zammı, avukatlık ücreti, fazla çalışma ücreti ile diğer özlük  ve sosyal haklarla ve istihdan şekilleriyle ilgili hükümleri birinci fıkrada yazılı personel hakkında  da uygulanır.  Ek geçici 12 nci ve 13 üncü maddeler kapsamına giren personel hakkında 5441, 1309,  1310, 37 ve 6940 sayılı kanunların bütün hükümleri aynen uygulanır,  Devlet  Tiyatroları,   Devlet  Opera  ve  Balesi,  Senfoni  Orkestraları  ve  Devlet  Konservatuvarlarında  görevli sanatkar ve sanatkar yöneticileri ile, belediyelere bağlı tiyatro, opera ve orkestralarda  görevli sanatkarların sahne ve sanatla ilgili çalışmalarında bütün hizmetlerin yürütülmesinde  başka iş ve hizmet yasağına ilişkin hükümler uygulanmaz.  Ek Geçici Madde 22 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)  Ek Geçici Madde 23 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)  Ek Geçici Madde 24 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)  Ek Geçici Madde 25 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.)  Yasama organı üyeleriyle dışardan atanan bakanlardan emekliliklerini devam ettirenler,  Yasama organından veya memuriyetten emekli olanların, kazanılmış haklarını teşkil eden emekli  keseneklerine, esas olan derecelerine gösterge tablosunda tekabül eden dereceler üzerinden intı- bakları yapılır ve emeklilikleri düzenlenir.     4264-4268   Ek Geçici Madde 26 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)  Ek Geçici Madde 27 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Mülga 15/5/1975 - 1897/2 md.)  36 ncı maddenin (A) bendinin 11 inci fıkrasında sayılan memurlukları özel kanun, tüzük  ve yönetmelik hükümlerine dayanılarak almış bulunanların durumları:  Ek Geçici Madde 28 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)  Doktora Master ve Uzmanlık yapanların intibaklarında değerlendirilecek süre:  Ek Geçici Madde 29 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Mülga; 15/5/1975 - 1897/2 md.)  Ek Geçici Madde 30 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)  Bu Kanun kapsamı dışında kalan kurumlar personeline 68 inci maddenin uygulanacağı:  Ek Geçici Madde 31 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Değişik: 23/12/1972 – KHK-2/4 md.)  Kendi özel kanunları çıkıncaya kadar bu Kanun kapsamı dışında kalıp da aylıklarını bu  Kanuna göre almakta olan ve bu kanunun ek geçici 6, 9, 10, 12, 13 ve 14 üncü maddeleri kapsa- mına giren kurumlarda, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına 68 inci maddedeki  şartlar ve atanmasındaki usule göre aşağı derecelerden memur atanabilir.  Ek Geçici Madde 32 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)  Ek Geçici Madde 33 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)  Ek Geçici Madde 34 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)  Ek Geçici Madde 35 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)  Ek Geçici Madde 36 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Mülga: 15/5/1975 - 1897/2 md.)  Ek Geçici Madde 37 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)  Ek Geçici Madde 38 – (Ek: 1/9/1972 - KHK 1/1. md.; İptal: 23/10/1972 tarihli ve  7/5225 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.)  Memurlardan üst derecede öğrenim sayılmayan mesleki öğrenim görenlere kademe iler- lemesi uygulanacağı:  Ek Geçici Madde 39 – (Ek: 23/12/1972 – KHK-2/4 md.; Mülga: 15/5/1975 - 1897/2 md.)  Dışişleri Bakanlığı dış kuruluşlarında çalışan hizmetlilerin intibakı:  Ek Geçici Madde 40 – (Ek: 23/12/1972 – KHK-2/4 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)  İntibaklar sırasında görevde olmayanlar hakkında uygulanacak işlem:  Ek Geçici Madde 41 – (Ek: 23/12/1972 – KHK-2/4 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)  Mecburi hizmetlilerin yükümlülüklerinin ortadan kalkması:  Ek Geçici Madde 42 – (Ek: 23/12/1972 – KHK-2/4 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)  1, 2, 3 ve 4 üncü derece görevlere 1/12/1971 tarihinden sonra atananların bu görevlerde  evvelce geçen sürelerinin değerlendirilmesi:  Ek Geçici Madde 43 – (Ek: 23/12/1972 – KHK-2/4 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)  Aylık ve yevmiye tutarları arasındaki farkın tanımı:  Ek Geçici Madde 44 – (Ek: 23/12/1972 – KHK-2/4 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)  İntibak işlemlerini yapacak mercii:  Ek Geçici Madde 45 – (Ek: 23/12/1972 – KHK-2/4 md.; Mülga: 15/5/1975 - 1897/2 md.)  68 inci madde uyarınca yapılacak atamalarda dikkate alınacak süreler:  Ek Geçici Madde 46 – (Ek: 23/12/1972 – KHK-2/4 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)    4269   Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı ile Geliştirilecek Haşhaş İkame Bölgesi Teşkila- tında çalıştırılacakların istihdam esasları:  Ek Geçici Madde 47 – (Ek: 23/12/1972 – KHK-2/4 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)  Ek Geçici Madde 48 – (Ek: 23/12/1972 – KHK-2/4 md.)(1)  Özel kanununda değişiklik yapılıncaya kadar;  a – MİT Müsteşarlığında özel görevlerin ifası için sözleşmeli olarak çalıştırılacaklar hak- kında 4 üncü maddedeki sözleşmeli personel istihdamına ilişkin şartlar aranmaz. Bunların hizme- te alınmalarında, Cumhurbaşkanı yetkilidir.(1)  b - MİT Mensuplarından Teşkilat'ta çalışmalarında hizmetin gereği olarak sakınca görü- lenler, (…)(1) başka bir göreve, Cumhurbaşkanının onayı ile atanırlar.(1)  Ek geçici 8 inci madde kapsamına girenlerin intibakı:  Ek Geçici Madde 49 – (Ek: 30/5/1973 – KHK-5/18 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)  Ek geçici 40 ıncı madde kapsamına girenlerin intibakı:  Ek Geçici Madde 50 – (Ek: 8/10/1973 – KHK-8/22 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)  Ek Geçici Madde 51 – (Ek: 8/10/1973 – KHK-8/22 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)  Ek Geçici Madde 52 – (Ek: 8/10/1973 – KHK-8/22 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)  Ek Geçici Madde 53 – (Ek: 8/10/1973 – KHK-8/22 md.; Mülga: 15/5/1975 - 1897/2 md.)  Ek Geçici Madde 54 – (Ek: 19/2/1980 - 2261/5 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)  Ek Geçici Madde 55 – (20/2/1979 - 2182/1 md. ile gelen Ek Geçici 1 inci md. hükmü  olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)  Ek Geçici Madde 56 – (20/2/1979 - 2182/1 md. ile gelen Ek Geçici 2 nci md. hükmü  olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)  Ek Geçici Madde 57 – (20/2/1979 - 2182/1 md. ile gelen Ek Geçici 3 üncü md. hükmü  olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)  Ek Geçici Madde 58 – (26/6/1984 – KHK-241/15 md. ile gelen ek geçici madde hük- mü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)  Ek Geçici Madde 59 – (Ek: 28/12/1994 - 4065/2 md.)  Bu kanuna tabi kurumlarda halen sürekli işçi statüsü veya sözleşmeli statüde çalışmakta  olan Ahıska Türkleri ve Bulgaristan'dan zorunlu göçe tabi tutulan soydaşlardan Türk vatandaşlı- ğına geçmiş olup bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 1995 yılı sonuna kadar memurluğa  geçmek için yazılı olarak başvuranlar, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşma- mak kaydı ile bu Kanunun Ek Geçici 1, 2 ve 3 üncü maddeleri hükümlerine göre; 458 sayılı Ka- nun Hükmünde Kararname hükümleri de dikkate alınarak derece ve kademeleri tespit edilmek  suretiyle sınav şartı aranmaksızın boş memur kadrolarına intibak ettirilebilirler.  Bu Kanunun yayımı tarihinden sonra hizmete alınan Ahıska Türkleri ve Bulgaristan'dan  zorunlu göçe tabi tutulan soydaşlardan Türk vatandaşlığına geçmiş olanlardan göreve başladıkları  tarihten itibaren 6 ay içinde memurluğa geçmek için yazılı olarak başvuranlar hakkında da yuka- rıdaki fıkra hükmü uygulanır.  –––––––––––––––––––  (1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu maddenin birinci  fıkrasının (a) bendinde yer alan “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiş, (b)  bendinde yer alan “Başbakanlık Teşkilatında” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve “MİT  Müsteşarlığının teklifi ve Başbakanın” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiştir.      4270 / 4272   Ek Geçici Madde – (Ek: 9/4/1990 – KHK-418/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemenin  5/2/1992 tarihli ve E. 1990/22, K. 1992/6 sayılı Kararı ile.)  Ek Geçici Madde – (Ek : 22/9/1991 – KHK-458/1 md.; Mülga: 13/2/2011-6111/117 md.)  Yürürlükten kaldırılan hükümler :  Madde 237 – Bu kanunun birinci maddesi kapsamına giren kurumlardaki memurlar hak- kında:  a) 31/3/1926 tarih ve 788 sayılı Kanun ile ek ve tadilleri (238 inci maddenin 3 ve 4 üncü  fıkralarında söz konusu edilen maddelerin düzenlediği konularla ilgili hükümler, bu Kanunun  yürürlüğe girdiği tarihi izliyen mali yıl başına kadar saklı kalmak şartiyle) bu Kanunun yürürlüğe  girdiği tarihte;  b) (Değişik: 31/7/1970 - 1327/91 md.) 20/6/1927 tarih ve 1108 sayılı, 30/6/1939 tarih ve  3656 sayılı, 28/2/1959 tarih ve 7244 sayılı kanunlarla bu kanunların ek ve tadilleri, 23 Temmuz  1965 tarihinden evvel ve sonra yürürlüğe giren teşkilat kanunları ile diğer kanunların bu kanuna  aykırı hükümleri ve Devlet memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini,atanma ve yetiştirilmele- rini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıklarını, ödenek  lerini ve diğer özlük işlerini düzenliyen hükümler Genel Kadro Kanununun yürürlüğe gir- diği ayın son gününden itibaren yürürlükten kalkar.  c) (Ek: 31/7/1970 - 1327/91 md.) Ancak, Atom Enerjisi Komisyonunda hangi hizmetlerin  234 sayılı Kanun hükumleri uyarınca sözleşme ile yürütülmesine devam olunacağı Atom Enerjisi  Komisyonunun teklifi üzerine Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının mütalaası  alınmak suretiyle Bakanlar Kurulunca tespit olunur.  d) (Ek : 31/7/1970 – 1327 /91 md.) 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ka- nunu hükümleri saklıdır.  e) (Ek : 31/7/1970 – 1327/91 md.) 30/9/1960 tarihli ve 91 sayılı Kanunun 17 ve 19 uncu  maddeleri, 12/10/1960 tarihli ve 99 sayılı Kanunun 1 inci maddesi, 933 sayılı Kanunun 4 ve 8 inci  maddeleri hükümleri saklıdır.  Hizmet sözleşmesi esasları Bakanlar Kurulu kararı ile tespit olunur.  f) (Ek : 25/6/1973 – 1757/224 md.) Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 189, 191, 192,  193, 195, 197, 199 ve 200 üncü maddeleri hükümleri saklıdır.(1)  Kanunun yürürlüğe girmesi :  Madde 238 – (Mülga : 23/12/1972 – KHK-2/5)  Madde 239 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.             ––––––––––––––––––  (1) 25/6/1973 tarihli ve 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu Anayasa Mahkemesinin 19/10/1976  tarihli ve E. 1973/42, K.1976/48 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.   4272-1   I SAYILI CETVEL  (Ek: 9/4/1990-KHK-418/3 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin 5/2/1992 tarihli ve  E.1990/22, K.1992/6 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 18/5/1994-KHK-527/3 md.)   HİZMET SINIFLARI İTİBARİYLE UNVAN VEYA AYLIK ALINAN DERECELERE GÖRE EK GÖSTERGELER   UNVANI Derece  1/1/1994’den İtibaren  Uygulanacak  Ek Göstergeler  1/1/1995’den İtibaren  Uygulanacak  Ek Göstergeler   I - GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI     a) Başbakanlık Müsteşarı, Diyanet İşleri Başkanı(25), Bakan Yardımcısı(28)  1 7000 8000  b) Müsteşarlar, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri,(37) (…)(1) 1 6600 7600  c) (…)(25) Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı, Devlet Personel Başkanı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı, Gelir İdaresi Başkanı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, Türk İşbirliği ve Koordinas- yon Ajansı Başkanı(32), Sosyal Güvenlik Kurumu Başka- nı,(…)(17), Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (5)(8)(9)(13)(14)(20)(24)(25)  1 6100 7000  d) GAP İdaresi Başkanı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı,(28) Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı, Kalkınma Araştırmaları Merkezi Başkanı,(29) Ulaştır- ma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başka- nı,(34) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı, Toplu Konut İdaresi Başkanı ve (...)(11) Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanı, Başbakan Başmüşaviri, Başbakanlık Müsteşar Yardım- cıları, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başka- nı,(25) (…)(10) Büyükelçi ve Daimi Temsilci Unvanını kazanmış olanlar, Müsteşar Yardımcıları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı,(37) ve Genel Müdürler, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Başkanı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı(35) Dışişle- ri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı,(26) Strateji Geliştirme Başkanları,(16) (…)(2), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcısı,(24) Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı,(18) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yar- dımcısı,(8) Bakanlıklar merkez teşkilatına dahil Kurul Başkanları, Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanları, Bakanlık Rehberlik ve Denetim Başkanları,(30) Bakanlık Denetim Hizmetleri Başkanla- rı,(28) Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanı, (…)(28) Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkanı, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanı, (…)(28) Denizcilik Müste- şarlığı Teftiş Kurulu Başkanı(6) ile Sigorta Denetleme Kurulu Başkanı,  1 5500 6400    Dikkat! Bu bölümle ilgili dipnotlar için 4272-3 numaralı sayfa ve devamına bakınız.     4272-2   UNVANI Derece  1/1/1994’den İtibaren  Uygulanacak  Ek Göstergeler  1/1/1995’den İtibaren  Uygulanacak