En son güncellemeler 29 Eylül 2023 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Dönem : 21

Dönem : 21           Yasama Yılı : 3

 

              T.B.M.M.    (S. Sayısı : 577)

 

Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının Kuruluşu ve Görevleri Hakkında 613 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/752)

 

                         T.C.

            Başbakanlık                4.10.2000

Kanunlar ve Kararlar

    Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.0.KKG.0.10/101-1/453/4635

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

“Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının Kuruluşu ve Görevleri Hakkında KanunHükmünde Kararname” bugünkü Resmî Gazetede yayımlanmış ve Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca bir sureti ekli olarak gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.

                                   Bülent Ecevit

                                       Başbakan

GENEL GEREKÇE

Barışta ve savaşta Türk Silâhlı Kuvvetleri ve Dış Takviye Kuvvetlerinin akaryakıt ihtiyacını karşılamak amacıyla NATO tarafından finanse edilerek kurulan NATO Boru Hatları ile Akaryakıt Depolama Tesislerinin işletme, bakım ve hüsnü muhafazasını sağlamak üzere 20 Mayıs 1957 tarihli ve 4/9038 sayılı BakanlarKurulu Kararına Ek’li K-1092 sayılı Koordinasyon Kurulu Kararı gereğince Petrol Ofisi Anonim Şirketi görevlendirilmiştir. Bu amaçla da Petrol Ofisi bünyesinde, giderleri Millî Savunma Bakanlığınca karşılanan Askerî İkmal ve NATO Tesisleri (ANT) Başkanlığı kurulmuştur.

Halen ANT Başkanlığı; 1 650 km. uzunluğunda Doğu Bölgesi NATO Boru Hattı, 1 200 km. uzunluğunda Batı Bölgesi NATO Boru Hattı olmak üzere yaklaşık toplam 3 000 km. boru hattı ile; merkez teşkilâtında iki daire başkanlığı, altı şube müdürlüğü ve savunma uzmanlığı; taşra teşkilâtında ise iki bölge müdürlüğü, bunlara bağlı 10 işletme müdürlüğü, üç depo müdürlüğü, 37 tank çiftliği, 59 pompa istasyonu, 26 meydan ikmal şefliğinden oluşan hizmet birimleriyle görevini sürdürmektedir.

28 Mayıs 1986 tarihli ve 3291 sayılı Kanun ile 9 Nisan 1990 tarihli  ve  414  sayılı  Kanun  Hükmünde Kararnamenin verdiği yetkiye dayanarak, Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı tarafından, 5 Eylül 1990 tarihli ve 90/7 sayılı Kararı ile Petrol Ofisi Anonim Şirketinin özelleştirilmesine karar verilmiştir. Bu bağlamda, Şirket bünyesinde faaliyet gösteren ANT Başkanlığının stratejik görevi nedeniyle özelleştirme kapsamı dışında tutulması sonucu yeni statüsünün belirlenmesi zorunlu hale gelmiştir.

Kanun Hükmünde Kararname ile, barışta ve savaşta Türk Silâhlı Kuvvetlerine ve Dış Takviye Kuvvetlerine akaryakıt temin etmek, akaryakıt stoklarını muhafaza etmek ve bunları akaryakıt boru hattı veya diğer nakliye araçları ile askerî birliklere ulaştırmak, ayrıca Türkiye NATO Boru Hattı ve akaryakıt tesislerinin işletme, bakım ve hüsnü muhafazasını sağlamak üzere Millî Savunma Bakanlığına bağlı kamu tüzelkişiliğini haiz, özel bütçeli Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının kurulması ve işletilmesine ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1. - Barışta ve savaşta Türk Silâhlı Kuvvetlerine ve dış takviye kuvvetlerine akaryakıt temin etmek, akaryakıt stoklarını muhafaza etmek ve bunları akaryakıt boru hattı veya diğer nakliye araçları ile askerî birliklere ulaştırmak, ayrıca Türkiye NATO Boru Hattı ve akaryakıt tesislerinin işletme, bakım ve hüsnü muhafazasını sağlamak üzere Millî Savunma Bakanlığına bağlı, özel bütçeli, kamu tüzelkişiliğini haiz Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme (ANT) Başkanlığının kurulması ve işletilmesine ilişkin esas ve usuller belirlenmektedir.

Madde 2. - ANT Başkanlığının kuruluş, teşkilât, kadro, görev, yetki, gelir, gider, mal ve hakları, denetim ile personelin özlük ve sosyal haklarına ilişkin esas ve usuller kanun kapsamına alınmaktadır.

Madde 3. - Madde ile; Kanun Hükmünde Kararname metninde geçen bazı ibareler tanımlanmaktadır.

Madde 4. - Madde ile; ANT Başkanlığının; Türk Silâhlı Kuvvetlerinin her türlü yakıt ve madenî yağ ihtiyacını en iyi şekilde ve süratle karşılayabilmesine, barış zamanı atıl kapasitesinin de Ülkemiz yararına kullanabilmesine imkân sağlayacak görev ve yetkileri belirtilmektedir.

Madde 5. - Madde ile, ANT Başkanlığının görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmesi amacıyla Millî Savunma Bakanlığına bağlı, tüzelkişiliği haiz, özel bütçeli bir teşkilât olarak yapılandırılması öngörülmektedir.

Madde 6. - Madde ile, ANT. Başkanlığının, merkez teşkilâtının yapısı belirlenmektedir.

Madde 7. - Madde ile, merkez teşkilâtının görevleri açıklanmaktadır.

Madde 8. - Madde ile, ANT Başkanlığının en üst düzeyde yetkili ve sorumlu karar organı olan Yönetim Kurulunun üyeleri belirlenmekte, üyelere kamu iktisadî teşebbüsleri yönetim kurulunun kamu görevlisi için Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen miktarın yarısı tutarında aylık ücret ödenmesi öngörülmektedir.

Yönetim kurulunda görevli Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı, Genelkurmay  Lojistik Dairesi Başkanı ve Millî Savunma Bakanlığı İç Tedarik Dairesi Başkanı; 4505 sayılı Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesi uyarınca temsil tazminatına hak kazandıklarından, fiilen, yönetim kurulu üyelerine ödenmesi öngörülen ücretten yararlanmayacaklardır.

Madde 9. - Madde ile, Yönetim Kurulunun görevleri ve yetkileri belirlenmektedir.

Madde 10. - Madde ile, taşra teşkilâtının oluşumu ve görevleri açıklanmaktadır.

Madde 11. - Madde ile, ANT Başkanlığının görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmesi için gerekli olan gelir kalemleri düzenlenmektedir.

Bilindiği üzere, Petrol Ofisi A.Ş. Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ANT teşkilâtının personel giderleri de dahil olmak üzere tüm giderleri; Bakanlık ile POAŞ Genel Müdürlüğü arasındaki protokol gereği ton/kilometre bedeli adı altında,Millî Savunma Bakanlığı tarafından POAŞ Genel Müdürlüğüne ödenmektedir.

ANT Başkanlığının, POAŞ GenelMüdürlüğü bünyesinden ayrıldıktan sonra Türk Silâhlı Kuvvetlerinin lojistik hizmetlerini zafiyete uğratmadan zamanında karşılayabilmesi için, bazı gelirlere ihtiyaç duyacağı açıktır.Hizmetin mahiyeti dikkate alındığında, zaman kaybına tahammülü olmayan bir görevle karşı karşıya kalınmaktadır. Gerek tesislerin idamesi ve gerekse Türk Silâhlı Kuvvetlerinin akaryakıt, madenî yağ ve benzeri mamullere olan vade kabul etmez ihtiyacı, ANT Başkanlığının gelirlerinin ve dolayısıyla da bütçesinin oluşturulmasında, bilinen bütçe şekillerinden uzaklaşılması zaruretini doğurmuştur.

Halen ton/kilometre adı altında bu giderler için Millî Savunma Bakanlığı tarafından POAŞ Genel Müdürlüğüne ödenen meblağın, bu kez Bakanlık bütçesindeki akaryakıt ve madenî yağ giderleri için ayrılan ödenekten aktarılan azamî % 30’luk bölüm olarak ANT Başkanlığı bütçesinin bir kalemini teşkil etmesi öngörülmüştür. Ayrıca, NATO akaryakıt tesislerinin yurt içi petrol şirketleri ile askerî amaçlı olarak müttefik ülkelere kiralanmasından elde edilecek kira gelirleri, barışta ve savaşta Türkiye’ye intikal edecek  müttefik  ülkelerin  askerî  kuvvetlerinin  ihtiyacının  tedariki  neticesi alınan akaryakıt ve hizmet bedelleri ile akaryakıtla ilgili diğer kuruluşlara yapılan işletme ve bakım hizmetleri satışı karşılığında elde edilen bedeller, ANT Başkanlığının gelirleri arasında gösterilmiştir.

Madde 12. - Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyacağı akaryakıt ve madenî yağ giderleri, Millî Savunma Bakanlığı bütçesinden karşılanacağı için Başkanlığın giderleri arasında sayılmamış olup, bunun dışındaki personel giderleri, yedek alımı da dahil olmak üzere NATO akaryakıt tesislerinin bakım ve onarım giderleri, hizmetin gerektirdiği her türlü yatırım gideri, navlun gideri, mal ve hizmet alımlarına ilişkin giderler ve her türlü idarî giderler, ANT Başkanlığının giderleri arasında belirtilmiştir.

Madde 13. - Madde ile, ANT Başkanlığına ait gelirlerin kaydı ve sarf usulü açıklanmaktadır.

Madde 14. - Madde ile, ANT Başkanlığına ait gelirlerin ve giderlerin kaydı ve bunlara ilişkin muhasebe kayıtlarının tutulması ve muhafazası öngörülmektedir.

Madde 15. - Halen Türk Silâhlı Kuvvetlerince ihtiyaç duyulan akaryakıt ve madenî yağ, Millî Savunma Bakanlığınca Petrol Ofisi A.Ş. GenelMüdürlüğüne bildirilmekte ve POAŞ Genel Müdürlüğünce de genelde yurt içinde TÜPRAŞ’tan satın alınarak Millî Savunma Bakanlığına teslim edilmektedir.

Millî Savunma Bakanlığınca akaryakıt ve madenî yağ alındıktan sonra, bütçedeki ödeneklerin serbest bırakılma oranlarına göre malın bedeli 3-4 ay,bazen de 6-7 aya yakın bir süre sonra POAŞ GenelMüdürlüğüne ödenmektedir. Kamu iktisadî teşebbüsü niteliğinde olan POAŞ’ın özelleşmesi, bunun yanında özelleştirilmesine karar verilen TÜPRAŞ’ın da özelleşmesi halinde, Türk Silâhlı Kuvvetlerince ihtiyaç duyulan akaryakıt bedelinin, teslim alındıktan sonra değil, teslim alınmadan  önce ödenmesi, zarurî hale gelecektir. Halbuki, madde kapsamında sayılan mevzuat hükümleri göz önüne alındığında, satın alınacak malın önce teslim alınması, bilahare bedelinin ödenmesi gerekmektedir.

Madde ile, Türk Silâhlı Kuvvetlerine başta akaryakıt tedarik etmekle görevli ANT Başkanlığının, faaliyetlerini zaman kaybetmeksizin ve ekonomik şekilde yerine getirebilmesi için; işlemlerinin, bazı kanunların kapsamı dışında tutulması öngörülmektedir.

Madde 16. - Madde ile, Millî Savunma Bakanlığı bütçesindeki akaryakıt ve madenî yağ giderlerine ilişkin ödeneklerin kullanılmasına dair esaslar açıklanmaktadır.

Madde 17. - Madde ile, ANT personelinin atanması, ücretlerinin tespiti ile yetki devrine ilişkin usul ve esaslar açıklanmaktadır.

Madde 18. - Madde ile, ANT Başkanlığına ait tesislerin korunmasının, 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun hükümleri gereğince yerine getirilmesi öngörülmektedir.

Madde 19. - Madde ile, ANT Başkanlığının idarî, malî ve diğer her türlü işlemlerinin en az 2 yıl için seçilecek 5 kişiden teşekkül eden denetim kurulu tarafından denetlenmesi öngörülmektedir.

Madde 20. - Madde ile, ANT Başkanlığının faaliyet alanları ile idarî, malî, bütçe ve denetim işlemlerinin yürütülme şekli, muhasebe usulleri ve Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanması ile ilgili diğer hususların yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmektedir.

Madde 21. - Türkiye NATO Askerî Boru Hattı ve Akaryakıt tesislerinin (depolar, deniz terminalleri, tanker ve dolum tesisleri, pompa istasyonları ve bunların müştemilâtı olan diğer unsurların) Millî Savunma Bakanlığının mülkiyetinde olduğu hüküm altına alınmaktadır.

Madde 22. - Madde ile, Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığında ihdas edilen “Başkan”, “Başkan Yardımcısı” ve “Müfettiş” unvanlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki malî haklarının tespiti amaçlanmaktadır.

Madde 23. - Madde ile, Başkanlık kadrolarının tespiti, ihdası ve iptaline ilişkin hususların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenleneceği belirlenmektedir.

Geçici Madde 1. - Madde ile, Bakanlığa ait gayrimenkuller üzerinde Şirket tarafından inşa edilen ve ekonomik ömrünü tamamlamış bulunan Etimesgut deposunun, bedelsiz olarak Millî Savunma Bakanlığına devredilmesi öngörülmektedir.

Geçici Madde 2. - Madde ile, Bakanlık tarafından yapılan Merzifon tesislerinin kurulu bulunduğu 15 970 metrekare arsanın, maliki olan Şirket tarafından, rayiç değeri üzerinden Millî Savunma Bakanlığına devredilmesi öngörülmektedir.

Geçici Madde 3. - Millî Savunma Bakanlığı tarafından teslim alınan akaryakıt ve madenî yağ bedeli ile birlikte Askerî İkmal ve NATO Tesisleri hizmetlerinde kullanılan her türlü araç, malzeme, lojman, bina ve tüm demirbaşların bedelleri, bir bütün olarak ton/km. adı altında POAŞ Genel Müdürlüğüne ödenmektedir.

Madde ile, Bakanlık tarafından ton/km. adı altında bedelleri Şirkete ödenmiş olanların bedelsiz olarak; bedellerinin bir kısmı Şirkete ödenmiş olanların ise bakiye borcu şirkete ödenmek suretiyle ANT Başkanlığınca kullanılmak üzere Millî Savunma Bakanlığına devredilmesi ve kamu kurumlarının bunlarla ilgili olarak gerekli tescilleri yapması öngörülmektedir.

Geçici Madde 4. - Madde ile, Askerî İkmal ve NATO Tesisleri hizmetlerinin yürütülmesinde Şirket bünyesinde çalışan işçilerin ANT Başkanlığına nakli ile işçilerin kıdem tazminatı karşılığı olarak ödenen meblağın tamamının, Kanun Hükmünde Kararname yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde POAŞ tarafından ANT Başkanlığına aktarılması öngörülmektedir.

Geçici Madde 5. - Madde ile, POAŞ bünyesinde Askerî İkmal ve NATO Tesisleri hizmetlerinin yürütülmesinde çalışan sözleşmeli personelden, isteyenlerin ANT Başkanlığına nakli öngörülmekte, bunların eski kadrolarında en son ayda aldıkları maaşlarının veya ücretlerinin, yeni kadrolarda kaldıkları sürece aldıkları ödemelerden fazla olması halinde aradaki farkın tazminat olarak ödenmesi amaçlanmaktadır.

Geçici Madde 6. - Madde ile ekli II sayılı listede yer verilen kadroların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenmesi öngörülmektedir.

Madde 24. - Yürürlük maddesidir.

Madde 25. - Yürütme maddesidir.

Millî Savunma Komisyonu Raporu

            Türkiye BüyükMillet Meclisi

Milli Savunma Komisyonu              12.12.2000

Esas No. : 1/752

Karar No. : 43

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

29.6.2000 tarihli ve 4588 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanan ve 4.10.2000 tarihli ve 24190 sayılı mükerrer Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 11.10.2000 tarihinde Başkanlıkça tali komisyon olarak Anayasa ve Millî Savunma komisyonlarına, esas komisyon olarak da Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 1/752 esas numaralı ve 613 sayılı “Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” Komisyonumuzun 23.11.2000 ve 29.11.2000 tarihlerinde yaptığı 18 inci ve 19 uncu Birleşimlerinde Hükümeti temsilen Millî Savunma Bakanlığı, Başbakanlık, İçişleri ve Maliye Bakanlıkları ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı GenelMüdürlüğü ve Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip, görüşülmüştür.

1/752 esas numaralı 6.7.2000 tarih ve 613 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Anayasa Mahkemesinin Karar Tarihi : 31.10.2000, Esas : 2000/66, Karar : 2000/39 numaralı kararıyla iptal edilmiş ve iptal kararı, Resmî Gazetenin 10.11.2000 tarihli ve 24226 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Anayasa Mahkemesi; iptal edilen Kanun Hükmünde Kararnamenin doğuracağı hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edici nitelikte görüldüğünden, Anayasanın 153 üncü maddesi ile 2949 sayılı Yasanın 53 üncü maddesi gereğince; iptal hükmünün, kararın Resmî Gazetede yayımlanmasından başlayarak yedi ay sonra yürürlüğe girmesine karar vermiştir.

Kanun Hükmünde Kararnamenin gerekçesi incelendiğinde;

- Barışta ve savaşta Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ve Dış Takviye Kuvvetlerinin akaryakıt ihtiyacını karşılamak üzere NATO tarafından finanse edilerek kurulan NATO Boru Hatları ile Akaryakıt Depolama Tesislerinin işletme, bakım ve korunması ile ilgili olarak Petrol Ofisi Anonim Şirketinin 1957 yılında görevlendirildiği ve bu amaçla da kurum bünyesinde giderleri Millî Savunma Bakanlığınca karşılanan Askerî İkmal ve NATO tesisleri (ANT) Başkanlığının kurulduğu,

- ANT Başkanlığının halen 3 000 km. boru hattından sorumlu olarak merkez ve taşra teşkilâtı ile görevini sürdürmekte olduğu, 5.9.1990 tarihinde Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığınca Petrol Ofisi Anonim Şirketinin özelleştirilmesine karar verilmesinin ardından şirket bünyesinde faaliyet gösteren ANT Başkanlığının stratejik görevi nedeniyle özelleştirme kapsamı dışında tutulması nedeniyle yeni statüsünün belirlenmesinin zorunlu hale geldiği,

- Kanun Hükmünde Kararname ile mevcut görevlerini sürdürmek üzere Millî Savunma Bakanlığına bağlı kamu tüzelkişiliğini haiz, özel bütçeli Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının kurulması ve işletilmesine ilişkin esas ve usullerin belirlenmesinin amaçlandığı,

Görülmektedir.

Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamaları ve tümü üzerindeki görüşmeleri takiben KanunHükmünde Kararname ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1/752 esas numaralı ve 613 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin;

- 1 inci maddesi; ANT Başkanlığının görev tarifi daha net bir şekilde yapılarak, başkanlığın temel görevinin Silâhlı Kuvvetlere akaryakıt temini değil, akaryakıt ve madenî yağ stoklarının muhafazası ve boru hatlarıyla nakli olduğu şeklinde kabul edilen önerge doğrultusunda değiştirilmek suretiyle,

- 2 ve 3 üncü maddeleri; madde metinlerinde geçen “Bu Kanun Hükmünde Kararname” ve “Bu Kanun Hükmünde Kararnamede” ibareleri “Bu Kanun” ve “Bu Kanunda” şeklinde değiştirilmek suretiyle,

- 4 üncü maddesi; 1 inci maddede yapılan değişikliğe paralel olarak, ANT Başkanlığının görev ve yetkilerini düzenleyen maddenin (c) ve (i) bentleri  yeniden  düzenlenerek,  (k)  bendinde  yer  verilen “fiyat tarifesini” ibaresi serbest piyasa ekonomisi ilkeleri, İstanbul ve Antalya Hava Limanlarının sivil amaçlı kullanımlarının tahsilatları ve ileride özel petrol şirketleri ile rekabete girilerek daha fazla özel amaçlı gelir elde edilebileceği nedenleriyle “fiyatlarını” şeklinde değiştirilerek ve maddeye yeni (1) bendi eklenmek suretiyle,

- 5 inci maddesi; ANT Başkanlığının merkez ve taşra teşkilâtının alt birimlerinin Başkanlığın teklifi üzerine yönetim kurulunun kararı ve Bakanın onayı ile belirlenebilmesini sağlayan yeni bir fıkranın madde metnine eklenmesi ve alınan redaksiyon yetkisi dahilinde, personel ile ilgili olarak ilerideki maddelerde yapılan değişikliklere paralel şekilde ve kurum hiyerarşisi çerçevesinde maddeye bağlı Ek-1 sayılı cetvelde yer alan kadrolarda tenkisat mahiyetinde değişiklik yapılması suretiyle,

- 6 ncı maddesi; ANT Başkanının uygun göreceği konuları inceleyecek bir Teftiş Kurulu Başkanlığına merkez teşkilâtı içinde yer verilmesini sağlayacak şekilde ikinci fıkrası değiştirilmek suretiyle,

Kabul edilmiştir.

Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesi üzerinde yapılan görüşmelerde; (f) bendinde yer verilen NATO’ya ait boru hattı sisteminin kiraya verilerek elde edilecek gelirlerin özel bir hesapta toplanmasının ileride ele alınacak Başkanlığın gelirleri başlıklı 11 inci madde ile bir çelişki yaratacağı, madde gerekçesinde de buna ait bir açıklamanın bulunmadığı ve bu gelirlerin özel bir hesapta toplanamayacağı dile getirilmiştir.

- Buna göre Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesi; dile getirilen hususlar dikkate alınarak gelirlerin özel bir hesapta toplanması yerine bütçesine gelir kaydedilmesi hususu esas alınmak üzere ve merkez teşkilâtının görevlerini düzenleyen maddede, daha önceki maddelerde yapılan görev tanımı değişikliklerine paralel düzenleme (c) bendinde de yapılmak suretiyle,

Kabul edilmiştir.

Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi üzerinde yapılan görüşmelerde;

- Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarının iktisadî bir faaliyetin başkanı olarak ileride vuku bulabilecek herhangi bir ticarî ihtilaf nedeni ile örneğin bir maliye müfettişi raporu nedeniyle bir mahkemede taraf olmasının yanlış olacağı,

- Başkanlığın Millî Savunma Bakanlığı tarafından bu kadar üst seviyede bir yönetim kurulu tarafından yönetilmesinin çok fazla merkeziyetçi bir yapı oluşturduğu ve bunun gerekli olmadığı,

- Mevcut temsil tazminatı uygulaması nedeniyle öngörülen yönetim kurulunun herhangi bir ek ücret almayacağı ve yeni bir teşkilât kurulması aşamasında yaşanan hukukî sorunlar nedeniyle çok yüksek seviyede bir yönetim yoluna gidildiği,

- Yönetim Kurulunda BOTAŞ’tan da bir temsilcinin bulunmasına ise, 1957 yılından beri fiilen çalışmakta olan kurumda yeterli bilgi birikiminin bulunduğu ve gerektiğinde toplantılarda acil kararların alınmasının sağlanabilmesi amacıyla gerek bulunmadığı,

İfade edilmiştir.

- Komisyonumuzda yapılan nihaî görüşmeler neticesinde  Kanun  Hükmünde  Kararnamenin 8 inci maddesi ile düzenlenen yönetim kurulu, Millî Savunma Bakanlığı bünyesinden ve daha alt seviyede oluşacak şekilde yeniden düzenlenmiş, Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen yönetimin geçici bir yönetim olarak bir geçici bir madde ile düzenlenmesi kararlaştırılmış ve madde bu yönde değiştirilmek suretiyle,

Kabul edilmiştir.

Kanun Hükmünde Kararnamenin;

- 9 uncu maddesi; maddenin (c) bendinde yer verilen “fiyat tarifesini” ibaresi “fiyatlarını” olarak değiştirilmek suretiyle,

- 10 uncu maddesi aynen,

- 11 inci maddesi; ANT Başkanlığının görev tanımını yeniden düzenleyen maddelerde yapılan değişikliklere paralel olarak (c) bendi değiştirilmek suretiyle,

- 12, 13 ve 14 üncü maddeleri aynen,

Kabul edilmiştir.

Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesi üzerinde yapılan görüşmelerde;

- 15 ve 16 ncı maddelerin birlikte ele alınmaları gerektiği, bir yandan 15 inci maddede “1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz” denilirken 16 ncı maddede genel hükümlerin çok üstünde bir oranla avans verilmesi hükmünün yer aldığı,

- 15 inci maddenin ANT Başkanlığının işlemleri ile; 16 ncı maddenin ise Millî Savunma Bakanlığı ile ilgili olduğu,

- ANT Başkanlığının Sayıştay denetimi dışında bırakılmasının özel bir nedeni olmayıp bunun Sayıştayın tescil işlemlerinden kaynaklandığı, ihalelere çıkıldığında tescil işlemlerinin çok vakit kaybına neden olması nedeniyle böyle bir düzenlemeye gidildiği, Tasarı metninde bu yönde yapılacak bir değişiklikle Başkanlığın Sayıştay denetimine tâbi olmasının herhangi bir mahsuru kalmayacağı,

İfade edilmiştir.

Komisyonumuzdaki nihaî görüşmeleri takiben 15 inci maddesi, yetki kanununa dayanılarak çıkarılan kanun hükmünde kararnamede vergilerle ilgili düzenleme yapılamadığından, ANT Başkanlığının POAŞ’ın özelleştirilmesinden önce de olduğu gibi her türlü faaliyet ve gelirlerinin; katma değer vergisi hariç olmak üzere hazineye, katma bütçeli idalere, belediyelere ve özel idarelere ait her türlü vergi, resim, harç, fon, zam ve ardiye ücretlerinden muaf tutulmasını öngören yeni bir fıkra eklenmek,

– Birinci fıkrasında yer verilen “832 sayılı Sayıştay Kanunu” ibaresi alınan redaksiyon yetkisi dahilinde “832 sayılı Sayıştay Kanununun tescil ile ilgili hükümleri” şeklinde değiştirilmek,

Suretiyle kabul edilmiştir.

Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesi üzerinde yapılan görüşmelerde;

– 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ve diğer genel hükümlerin mümkün mertebe uygulanmasının daha yerinde olacağı, uzun yılların uygulama ve çalışmalarına dayanan hükümler olarak bunların genel bir çatı olarak korunması gerektiği,

– Ödeneklerin kullanılması ile ilgili 16 ncı maddenin (a) bendindeki hususların 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununda düzenlendiği yine (b) bendinin de, aynı kanunda genel avans oranı % 10 olup bu oran Bakanlar Kurulu Kararı ile % 30’a kadar yükseltilebilir şeklinde düzenlendiği, ANT Başkanlığının daha fazla avans oranı istemesinin nereden kaynaklandığı,

– 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 50 nci maddesinin bir yıllık geçici yüklenimleri ve cari alımları 51 inci maddesinin ise bir yıldan uzun süreli yüklenimleri ve imalat işlerini düzenlediği,

– 3833 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinin Stratejik Hedef Planları ile ilgili Kanunun 5 inci maddesinde de benzeri vergi istisnalarının bulunduğu ve içinde bulunduğumuz yıl itibarıyla 2002 yılının alımlarının yapıldığı,

– Örnek verilecek olursa, Hava Kuvvetleri Komutanlığının 5 yıllık uçak akaryakıt temin planı için en az 5 yıllık bir takip programının gerektiği aksi halde her yıl yeniden TÜPRAŞ ile protokol yapılması gerektiği,

İfade edilmiştir.

Komisyonumuzdaki nihaî görüşmeleri takiben Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesi; (a) bendinde yer alan “yıllara sari taahhütlere girişmeye Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlık yetkilidir” ibaresi “her türlü akaryakıt ve medenî yağ alımlarında 26.5.1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 50 nci maddesi hükümleri uygulanır” şeklinde değiştirilmiş ve madde yapılan değişikliğin yıllara sari sözleşme yetkisi içermesi nedeniyle (a) bendi dışındaki düzenlemeler madde metninden çıkartılmak,

Suretiyle kabul edilmiştir.

– 17 nci maddesi, ANT Başkanlığındaki hizmetlerin kimler tarafından ve nasıl yerine getirileceğini ve personel atamalarının nasıl yapılacağını düzenleyen ve Başkanlıkta çalışan personelin Türk Ceza Kanununun 279 uncu maddesinde sayılan memurlardan sayılmasını öngören bir önerge doğrultusunda değiştirilmek suretiyle,

– 18 inci maddesi aynen,

– 19 uncu maddesi; ANT Başkanlığının idarî, malî ve diğer her türlü işlemlerini denetlemek üzere Millî Savunma Bakanı tarafından iki yıl için seçilecek her bakımdan teminatlı beş kişilik denetim kurulu üyelerine de yönetim kurulu üyelerine ödenen ücretin ödenmesini öngören bir düzenlemenin madde metnine eklenmesi suretiyle,

– 20 nci maddesi aynen,

Kabul edilmiştir.

Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesi üzerinde yapılan görüşmelerde; bu maddenin sivil depoların devri ile ilgili olduğu, bu konuda şirketin de tavrının menfî yönde olmadığı ve her hangi bir ihtilaf çıkmasının beklenmediği ve Rekabet Kurulunun da bu konuda bir yazısının bulunduğu dile getirilmiş ve madde; ANT Başkanlığının malları ve her türlü mevcutlarını aleyhine işlenen suçların, Devlet malı aleyhine işlenmiş sayılmasını ve bu eylemler hakkında, Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanmasını ve bu mal ve aynî hakların haczedilemeyeceğini öngören bir düzenlemenin yeni bir fıkra olarak eklenmesi suretiyle kabul edilmiştir.

– 22 nci maddesi; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenmesi öngörülen yeni unvanların, tereddütlere yer vermeyecek şekilde ve kanun hazırlama tekniğine göre yeniden düzenlenmesi suretiyle,

– 23 üncü maddesi ile geçici 1, 2 ve 3 üncü maddeleri aynen,

Kabul edilmiştir.

Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 4 üncü maddesi üzerinde yapılan görüşmelerde;

POAŞ’ı alan konsorsiyumun sözleşmeli personel nedeniyle yaklaşık 7 trilyon TL.’sı, işçiler, 2 trilyon TL.’sı Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgilendirilen sözleşmeli personel olmak üzere toplam 9 trilyon TL.’sı kıdem tazminatı karşılığı meblağı ödemesi gerektiği, bu meblağın ton/km. kriterine göre Millî Savunma Bakanlığı bütçesinden POAŞ’a ödendiği, madde metninde geçen “işçiler” ibaresi yerine “tüm personel” ibaresinin yer alması durumunda tereddütleri ortadan kaldıracağı ve bunun Özelleştirme İdaresi Başkanlığı için de dayanak teşkil edeceği, ifade edilmiş ve geçici 4 üncü madde bu yönde yapılan bir değişiklikle kabul edilmiştir.

– Geçici 5 inci maddesi aynen,

– Geçici 6 ncı maddesi, madde metnindeki “Maliye Bakanlığına” ibaresi “Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına” şeklinde değiştirilmek suretiyle,

Kabul edilmiştir.

ANT Başkanlığının görevini amacına uygun şekilde yürütebilmesi, sekreterya hizmetlerinin yürütülmesi ve yeni yönetim kurulu oluşturulana kadar mevcut yönetim kurulunun geçici olarak görev yapmasını sağlayan yeni bir düzenlemenin geçici 7 nci madde olarak mevcut metne eklenmesi kabul edilmiştir.

Petrol Ofisi Anonim Şirketinin özelleştirilmesinden sonra bünyesinde faaliyet gösteren ANT Başkanlığının, Millî Savunma Bakanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli bir teşkilât olarak teşkilâtlandırılmasını öngören 613 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin, 4 Ekim 2000 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulduğu, özellikle geçici maddelerde yer verilen menkullerin, gayrimenkullerin ve kıdem tazminatı karşılığı ödenen meblağın devrine ilişkin süreler göz önüne alındığında, Kanunun yayımı tarihinden yürürlüğe gimesi halinde yeni bir hak doğuracağı ve davalara sebep olacağı gerekçesiyle, yürürlüğe ilişkin 24 üncü madde “Bu Kanun, 4 Ekim 2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer” şeklinde değiştirilerek,

Yürütmeye ilişkin 25 inci madde aynen,

Kabul edilmiştir.

Mevcut metnin içinde geçen “kanun hükmünde kararname” ibareleri “kanun” olarak değiştirilirken, metnin başlığı da “Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATOPOL Tesisleri İşletme Başkanlığının Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı” olarak değiştirilmiştir.

Esas Komisyon olan Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

 

Başkan

Başkanvekili

Sözcü

 

Hasan Gülay

Vedat Çınaroğlu

Şükrü Yürür

 

Manisa

Samsun

Ordu

 

Üye

Üye

Üye

 

Oğuz Aygün

Ergün Bayrak

M. Metanet Çulhaoğlu

 

Ankara

Artvin

Adana

 

(İmzada bulunamadı)

 

 

 

Üye

Üye

Üye

 

Ergün Dağcıoğlu

Namık Hakan Durhan

Mustafa Enöz

 

Tokat

Malatya

Manisa

 

Üye

Üye

Üye

 

Mehmet Gölhan

Nazire Karakuş

Hidayet Kılınç

 

Konya

İstanbul

İçel

 

Üye

Üye

Üye

 

Ekrem Pakdemirli

Rıza Ulucak

Ömer Üstünkol

 

Manisa

Ankara

Zonguldak

 

 

Üye

 

 

 

Bahri Zengin

 

 

 

İstanbul

 

 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Plan ve Bütçe Komisyonu

Esas No. : 1/752                                       12.1.2001

Karar No. : 15

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

29.6.2000 tarihli ve 4588 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanan ve 4.10.2000 tarihli ve 24190 sayılı mükerrer Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 11.10.2000 tarihinde Başkanlıkça tali komisyon olarak Millî Savunma ve Anayasa Komisyonlarına, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen 613 sayılı “Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATOPOL Tesisleri İşletme Başkanlığının Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” Komisyonumuzun 9.1.2001 tarihinde yaptığı 20 nci birleşiminde Hükümeti temsilen Millî Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu ile Millî Savunma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ve Devlet Personel Başkanlığı temsilcilerinin de katılımlarıyla incelenip, görüşülmüştür.

Bilindiği gibi; barışta ve savaşta Türk Silahlı Kuvvetleri ve Dış Takviye Kuvvetlerinin akaryakıt ihtiyacının karşılanması amacıyla NATO tarafından finanse edilerek kurulan NATO Boru Hatları ile Akaryakıt Depolama Tesislerinin işletme bakım ve korunmasını sağlamakla Petrol Ofisi Anonim Şirketi 1957 yılında görevlendirilerek, bu amaçla Kurum bünyesinde giderleri Millî Savunma Bakanlığınca karşılanan Askerî İkmal ve Nato Tesisleri (ANT) Başkanlığı kurulmuş; Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığının 5.9.1990 tarihli ve 90/7 sayılı kararı ile de Petrol Ofisi Anonim Şirketinin özelleştirilmesine karar verilmiş; ancak, ANT Başkanlığının stratejik görevi nedeniyle özelleştirme kapsamı dışında tutulması nedeniyle yeni statüsünün belirlenmesi zorunlu hale gelmiştir.

Kanun Hükmünde Kararname ile; mevcut görevlerini sürdürebilmesi amacıyla, Millî Savunma Bakanlığına bağlı kamu tüzel kişiliğine sahip, özel bütçeli Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATOPOL Tesisleri İşletme (ANT) Başkanlığının kurulması, teşkilât, kadro, görev, yetki, gelir, gider, mal ve hakları, denetimi ile personelin özlük ve sosyal haklarına ilişkin esas ve usuller belirlenmektedir.

Söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin dayanağını teşkil eden 4588 sayılı Yetki Yasası, Anayasa Mahkemesinin 5.10.2000 günlü, Esas 2000/45, Karar 2000/27 sayılı Kararı ile iptal edildiğinden, Kanun Hükmünde Kararname yasal ve anayasal dayanaktan yoksun kalması nedeniyle Anayasa Mahkemesinin 31.10.2000 günlü, Esas 2000/66, Karar 2000/39 sayılı kararı ile iptal edilmiş ve iptal kararı 10.11.2000 tarih ve 24226 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

Kanun Hükmünde Kararnamenin iptalinin doğuracağı hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edici nitelikte görüldüğünden, Anayasa Mahkemesince, Anayasanın 153 üncü maddesi uyarınca, iptal hükmünün kararın Resmî Gazetede yayımlanmasından başlayarak yedi ay sonra yürürlüğe girmesine karar verilmiştir,

Komisyonumuzda verilen bir önerge ile görüşmelerin tali Komisyon olan Millî Savunma Komisyonu metni üzerinden yapılması kabul edilmiştir.

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde;

– Kamu sektörünün daraltılmaya çalışıldığı bir dönemde teşkilât kadrosuyla yeni bir yapılanmaya gidildiği, bunun da kamuya ek yükler getireceği,

– Ortaya konulan yapılanma ile KİT benzeri bir oluşuma gidildiği, bu nedenle fiyatlandırma ve işletme giderlerine katılımın açık bir şekilde belirtilmesi gerektiği,

– Savunma amaçlı ihtiyaçların önceliği olduğu, bu bağlamda yeni yapılanmada stok amacıyla depo yapımına ihtiyaç duyulabileceği, bunun da ek maliyetlere neden olacağı, Petrol Ofisinin mevcut depolarından yararlanma yollarının araştırılmasının, kadro ve yatırım planlarının da bu çerçevede yeniden ele alınmasının uygun olacağı, ifade edilmiştir.

Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda ise;

– Stratejik görevi nedeniyle özelleştirme kapsamı dışında tutulan Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının teşkilât ve görevlerini düzenleyen ve Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen 613 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlük süresi içerisinde yeni düzenleme yapılmasına ihtiyaç bulunduğu,

– Halen ANT Başkanlığının 1650 km. uzunluğunda Doğu Bölgesi NATOBoru Hattı, 1200 km. uzunluğunda Batı Bölgesi NATO Boru Hattı olmak üzere yaklaşık toplam 3 000 km. boru hattı; merkez teşkilâtında, 2 daire başkanlığı, 6 şube müdürlüğü ve savunma uzmanlığı, taşra teşkilâtında ise 2 bölge müdürlüğü ve bunlara bağlı 10 işletme müdürlüğü, 3 depo müdürlüğü, 37 tank çiftliği, 59 pompa istasyonu ve 26 meydan ikmal şefliğinden oluşan hizmet birimleriyle görevini sürdürdüğü,

– Hükümetin tasarrufa azamî dikkat ettiği, ANT Başkanlığının mevcut kadrosunun korunduğu, ilave kadro talebinde bulunulmadığı gibi zamanla Kurumun gerçek ihtiyaçları doğrultusunda ideal kadroya ulaşılacağı,

– Kanun Hükmünde Kararnamede Petrol Ofisindeki yapının benimsendiği, ancak uygulama sonucunda gerekirse yeni bir tasarının Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacağı,

Belirtilmiştir,

Tümü üzerindeki görüşmeleri takiben Kanun Hükmünde Kararname ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Millî Savunma Komisyonu metninin;

– 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasındaki “...esas ve usuller” ibaresinin ifadeye açıklık getirmek amacıyla “...esas ve usulleri ile ücretleri,” şeklinde redaksiyona tabi tutulması ve dördüncü fıkrasından sonra, ANT Başkanlığının hizmetlerinin daha verimli yürütülmesi ve belirtilen görevlerde nitelikli ve deneyimli personelin istihdamına imkân sağlanması amacıyla sözleşmeli personel çalıştırılabilmesini düzenleyen bir hükmün, yeni fıkra olarak ilave edilmesi suretiyle,

– 20 nci maddesi, alınan yetki çerçevesinde “...Kanun Hükmünde Kararname...” ibaresinin “...Kanun...” ve “...Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği...” ibaresinin “...Kanunun yayımı...” şeklinde redaksiyona tabi tutulması suretiyle,

– Geçici 2 nci maddesinde yer alan “... Kanun Hükmünde Kararnamenin ...” ibaresinin alınan yetki çerçevesinde “... Kanunun...” olarak değiştirilmesi suretiyle,

– Geçici 6 ncı maddesinde yer alan “...II sayılı Listede...” ibaresinin “... Listelerde...” şeklinde redaksiyona tabi tutulması sebebiyle,

– Diğer maddeleri ise aynen,

Kabul edilmiştir..

– Ayrıca, alınan yetki çerçevesinde, birbiri ile ilgili görülen hükümler aynı maddelerde birleştirilmiş ve madde başlıkları ile numaraları buna göre yeniden düzenlenmiştir.

Metnin başlığı, yapılan değişiklikler doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir.

 

 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

 

Başkanvekili

Sözcü

Kâtip

 

 

Hayrettin Özdemir

Nihat Gökbulut

Cafer Tufan Yazıcıoğlu

 

 

Ankara

Kırıkkale

Bartın

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Dengir Mir Mehmet Fırat

Gaffar Yakın

M. Zeki Sezer

 

 

Adıyaman

Afyon

Ankara

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Cengiz Aydoğan

M. Güven Karahan

Hüseyin Arabacı

 

 

Antalya

Balıkesir

Bilecik

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Necati Yöndar

Zeki Ergezen

Hayati Korkmaz

 

 

Bingöl

Bitlis

Bursa

 

 

 

(İmzada bulunamadı)

 

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Hakkı Duran

Hüseyin Karagöz

Aslan Polat

 

 

Çankırı

Çankırı

Erzurum

 

 

 

(İmzada bulunamadı)

 

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Mehmet Sadri Yıldırım

S. Metin Kalkan

Mehmet Dönen

 

 

Eskişehir

Hatay

Hatay

 

 

 

(İmzada bulunamadı)

 

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Ali Er

Masum Türker

Nesrin Nas

 

 

İçel

İstanbul

İstanbul

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Celal Adan

Hasan Çalış

Arslan Aydar

 

 

İstanbul

Karaman

Kars

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Mehmet Serdaroğlu

Necdet Tekin

Kemal Köse

 

 

Kastamonu

Kırklareli

Kocaeli

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Süleyman Çelebi

Metin Ergun

Ş. Ramis Savaş

 

 

Mardin

Muğla

Sakarya

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Cevat Ayhan

Mehmet Çakar

Kemal Kabataş

 

 

Sakarya

Samsun

Samsun

 

 

 

 

(İmzada bulunamadı)

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Lütfi Ceylan

Bekir Gündoğan

Evliya Parlak

 

 

Tokat

Tunceli

Hakkâri

 

 

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL

TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞININ KURULUŞU VE GÖREVLERİ

HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının kurulması ve görevlerinin düzenlenmesi; 29.6.2000 tarihli ve 4588 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 6.7.2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1. – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; barışta ve savaşta Türk Silâhlı Kuvvetlerine ve dış takviye kuvvetlerine akaryakıt temin etmek, akaryakıt stoklarını muhafaza etmek ve bunları akaryakıt boru hattı veya diğer nakliye araçları ile askerî birliklere ulaştırmak, ayrıca Türkiye-NATO boru hattı ve akaryakıt tesislerinin işletme, bakım ve çalışır halde bulundurulmasını sağlamak üzere Millî Savunma Bakanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının kurulması ve işletilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2. – Bu Kanun Hükmünde Kararname, Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının; kuruluş, teşkilât, kadro, görev, yetki, gelir, gider, mal ve hakları, denetim ile personelin özlük ve sosyal haklarına ilişkin esas ve usulleri kapsar.

 

 

Tanımlar

MADDE 3. – Bu Kanun Hükmünde Kararnamede geçen;

Bakanlık          :                                 Millî Savunma Bakanlığını,

Bakan              :                                 Millî Savunma Bakanını,

Başkanlık        :                                 Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL

                                                        Tesisleri İşletme Başkanlığını,

Başkan            :                                 Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL

                                                        Tesisleri İşletme Başkanını,

Şirket               :                                 Petrol Ofisi Anonim Şirketi (POAŞ)'ni,

NATO            :                                 Kuzey Atlantik Andlaşması Organizasyonunu,

POL                :                                 Petrol, yakıt ve yağlayıcıları,

İfade eder.

 

 

Görev ve yetkiler

MADDE 4. – Başkanlığın görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir :

a) NATO enfrastrüktür programı gereğince veya Bütçeden askerî ihtiyaçlar için inşa edilmiş veya edilecek olan akaryakıt tesisleri ile boru hatlarını Türk Silâhlı Kuvvetlerinin akaryakıt ihti-yacına cevap verecek şekilde işletmek,

b) Akaryakıt tesisleri ile boru hatlarının her türlü bakım, onarım ve korunmasına dair tüm hizmetleri yürütmek, ihtiyaç duyulan ilâve tesisleri kurmak veya kurdurmak,

c) Hazarda ve seferde Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan akaryakıt ve madenî yağları, yurt içi ve yurt dışındaki satıcı kuruluşlardan ve rafinerilerden alarak depolamak ve dağıtımını sağlamak,

d) Atıl kapasitenin ülke ekonomisi yararına değerlendirilmesi amacıyla görevleri ile ilgili hizmet sunmak ve gelir sağlamak,

e) Akaryakıt tesislerine ilişkin yapılacak veya planlanacak faaliyetler konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla bilgi alışverişinde bulunmak,

f) Teşkil edeceği tanker filoları veya sivil nakliye ve petrol kuruluşları vasıtasıyla boru hattı dışındaki akaryakıt naklini sağlamak, gerektiğinde deniz aşırı nakliyatlar için deniz tankeri satın almak veya kiralamak,

g) POL tesislerine ait haberleşme sisteminin işletme ve idamesini sağlamak,

h) Başkanlık emrinde çalışan personele ilişkin idarî, sosyal ve malî her türlü işlemleri yürütmek,

ı) Diğer akaryakıt boru hattı işletmesi ile uğraşan kuruluşlara işletme ve bakım hizmetleri satışı yapmak,

i) İşletme ve bakımın idamesi ile Başkanlığı harbe hazır durumda bulundurmak; akaryakıt, madenî yağ ve türevleri ile gerekli her türlü araç, gereç, teçhizat, demirbaş malzeme, yedek parça ve Başkanlığın korunması ile ilgili silâhları, yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan satın almak, kiralamak, depolamak ve dağıtımını yapmak,

j) NATO makamlarından sarf müsaadesi sağlanması mümkün görülmeyen projeler için hizmetin gerektirdiği bina ve buna bağlı olarak alt yapı inşaatını veya tadilat işlerini yaptırmak, kiralamak veya satın almak, aynî haklar tesis etmek, ettirmek ve kaldırmak,

k) Başkanlığın mal ve hizmetlerinin fiyat tarifesini belirlemek.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilât ve Görevleri

Teşkilât

MADDE 5. – Başkanlık, Millî Savunma Bakanlığına bağlı, tüzel kişiliği haiz, özel bütçesi olan bir teşkilâttır. Başkanlık, merkez teşkilâtı ile taşra teşkilâtından oluşur. Başkanlığın teşkilâtı, Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.

 

Merkez teşkilâtı

MADDE 6. – Başkanlığın merkezi Ankara'dadır.

Merkez teşkilâtı; Yönetim Kurulu ve bu kurula bağlı başkan, başkan yardımcısı, hukuk müşavirliği, savunma uzmanlığı, daire başkanlıkları ile şube müdürlüklerinden oluşur.

 

Merkez teşkilâtının görevleri

MADDE 7. – Merkez teşkilâtının görevleri aşağıda belirtilmiştir :

a) NATO boru hatlarının işletme ve bakımını yaptırmak, çalışır halde bulundurulmasını sağlamak ve projeleri yürütmek,

b) NATO standardizasyon ve dokümantasyonu ile ilgili koordine ve çalışmaları yapmak,

c) Rafinerilerden alınan akaryakıtın belli bir program dahilinde stoklanması ve ikmali için gerekli işlemleri yapmak,

d) Başkanlığın ihtiyacı olan iç ve dış  alımları yapmak,

e) Yakıt sevkıyat ve ikmal hizmetlerini yürütmek,

f) NATO boru hattı sistemini kiraya vermek ve buradan elde edilen gelirleri özel bir hesapta toplamak,

g) Başkanlık faaliyetlerinin gerektirdiği sözleşme ve protokolleri yapmak,

h) Bütçe, bilanço ve finansman işlemlerini yürütmek,

ı) Yönetim Kurulunca onaylanan plan, program ve bütçenin uygulanmasını sağlamak,

i) Yönetim Kurulunun kararını gerektiren konularda yönetim kuruluna teklifte bulunmak.

 

Yönetim Kurulu

MADDE 8. – Yönetim Kurulu, 5 kişiden teşekkül eder. Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı, Genelkurmay Başkanlığı Lojistik Dairesi Başkanı, Millî Savunma Bakanlığı İç Tedarik Dairesi Başkanı ve Başkan, Yönetim Kurulunun daimî üyesidir. Yönetim Kurulunun diğer üyesi, 2 yıl için görev yapmak üzere Bakan tarafından seçilir. Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı, Yönetim Kurulu başkanıdır. Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır.

Yönetim Kurulu üyelerine, kamu iktisadî teşebbüsleri Yönetim Kurulunun kamu görevlisi üyeleri için Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen miktarın yarısı tutarında aylık ücret ödenir. Yönetim Kurulunun çalışma usul ve esasları yönetmelikte düzenlenir.

 

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 9. – Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir :

a) Başkanlığın yıllık plan, program ve bütçesini onaylamak,

b) Başkanlığın merkez ve taşra birimlerinin kurulması, kaldırılıp birleştirilmesi, ayrılması ve yetki alanlarının belirlenmesi ile teşkilât yapısındaki değişikliklere ilişkin teklifleri, Bakanın onayına sunmak ve onayı müteakip, uygulanmasını sağlamak,

c) Başkanlığın mal ve hizmetlerinin fiyat tarifesini belirlemek,

d) Başkanlığın idarî, malî ve teknik yönden düzenli, verimli ve etkin faaliyette bulunabilmesi için gerekli kararları almak,

e) Hazırlanan faaliyet raporu ve malî raporu görüşüp karara bağlamak.

 

Taşra teşkilâtı ve görevleri

MADDE 10. – Taşra teşkilâtı, bölge müdürlüklerinden oluşur.

Bölge müdürlükleri; sorumluluk sahasında her türlü akaryakıt ikmalini yapmak, boru hatlarını işletmek, bakımını ve hüsnü muhafazasını sağlamakla görevlidirler.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Malî Hükümler

Başkanlığın gelirleri

MADDE 11. – Başkanlığın gelirleri aşağıda belirtilmiştir :

a) NATO akaryakıt tesislerinin yurt içi petrol şirketleri ile askerî amaçlı olarak müttefik ülkelere kiralanmasından elde edilecek kira gelirleri,

b) Barışta ve savaşta Türkiye'ye intikal edecek müttefik ülkelerin askerî kuvvetlerinin ihti-yacının tedariki neticesi alınan akaryakıt ve hizmet bedelleri,

c) Akaryakıt ve madenî yağ tedariki ile işletme veya bakım hizmeti karşılığı Türk Silâhlı Kuvvetlerine ait ödeneklerden alınacak bedel,

d) Akaryakıt ile ilgili diğer kuruluşlara yapılan işletme ve bakım hizmetleri satışı karşılığında elde edilen bedeller.

 

Başkanlığın giderleri

MADDE 12. – Başkanlığın giderleri aşağıda belirtilmiştir :

a) Personel ücretleri,

b) Yedek parça alımı da dahil olmak üzere, NATO akaryakıt tesislerinin bakım ve onarım giderleri ile hizmetin gerektirdiği her türlü yatırım giderleri,

c) Navlun giderleri,

d) Mal ve hizmet alımlarına ilişkin giderler,

e) Her türlü idarî giderler.

Gelirlerin kaydı ve kullanımı

MADDE 13. – Başkanlığın gelirleri, Devlet bankaları nezdinde açılan Türk Lirası ve döviz hesaplarına kaydedilir. Açılan bu hesaplardan harcama yapılması, Başkanın bu bankalara vereceği ödeme talimatı ile gerçekleştirilir.

 

Muhasabe işlemleri ve kayıtların tutulması

MADDE 14. – Gelirler ve giderlerin kaydı, giderlerin yapılması ve bunlara ilişkin muhasebe kayıtlarının tutulması ve muhafazası sorumluluğu Başkanlığa aittir.

 

Muafiyetler

MADDE 15. – Bu Kanun hükümlerine göre yapılacak her türlü işlemlerde; Başkanlık açısından 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, 832 sayılı Sayıştay Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.

 

Ödeneklerin kullanılması

MADDE 16. – Bakanlık bütçesindeki akaryakıt ve madenî yağ giderlerine ait ödeneklerin kullanılmasında sari taahhütlere girişme, avans ve nihaî fiyatlara ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir :

a) Bakanlığın ihtiyacı olan; petrol  ve madenî yağ istihsalinde kullanılan kimyevi müstahzarlar ve katkı maddeleri de dahil olmak üzere, her türlü akaryakıt ve madenî yağ tedariğine yönelik faaliyetlerle ilgili gelecek yıllara sâri taahhütlere girişmeye Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlık yetkilidir.

b) Her türlü akaryakıt ve madenî yağ tedariği için; teminat karşılığında taahhüt bedelinin % 50'sine kadar avans verilebilir.

c) Bu kapsamdaki ihtiyaçların tedariği amacıyla yapılacak sözleşmelerde, fiyat dalgalanmaları dikkate alınarak nihaî fiyatın revize edilerek belirleneceği hususu yer alabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Personel ile İlgili Hükümler

Personel rejimi

MADDE 17. – Başkan ve Başkanlığın her kademesindeki yöneticileri, sınırlarını açıkça ve yazılı olarak belirlemek şartıyla, yetkilerinin bir kısmını astlarına devredebilirler. Yetki devri, yetki devredenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Başkan ve başkan yardımcısı, Yönetim Kurulunun teklifi ve Bakanın onayı ile; hukuk müşaviri, avukatlar, daire başkanları, bölge müdürleri, şube müdürleri, işletme müdürleri ve sivil savunma uzmanları, Başkanın teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile; diğer personel ise, Başkan tarafından atanır. Başkan ile başkan yardımcısı, daire başkanları, bölge müdürleri, şube müdürleri ile işletme müdürlerinin atanmalarında en az 4 yıllık yükseköğrenim görmüş olmaları şartı aranır. Bu kadrolara atanacaklarda diğer nitelikler yönetmelikle belirlenir.

Başkanlıkta; özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Sözleşmeli personelin çalıştırılmasına ilişkin esas ve usuller, Bakanlar Kurulunca belirlenir. Bu fıkra hükümlerine göre çalıştırılacak olanlar, sosyal güvenlik açısından Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı veya Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgilendirilir.

Başkanlıkta çalışan Devlet  memurlarına, 22.6.1978 tarihli ve 2155 sayılı Kanun esaslarına göre tayın bedeli ödenir.

Mahkeme ve icra dairelerinde Başkanlık lehine hükmedilip, karşı taraftan tahsil olunan vekâlet ücretlerinin dağıtımında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

 

Tesislerin korunması

MADDE 18. – Başkanlığa ait tesislerin koruma hizmeti, 22.7.1981 tarihli ve 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun hükümleri gereğince yerine getirilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Denetim

MADDE 19. – Başkanlığın idarî, malî ve diğer her türlü işlemleri, Millî Savunma Bakanlığının denetimine tâbidir. Bu denetim, Bakanlıkça en az 2 yıl için seçilen ve 5 kişiden teşekkül eden denetim kurulu tarafından yerine getirilir.

 

Yönetmelik

MADDE 20 – Başkanlığın faaliyet alanları ile idarî, malî, bütçe ve denetim işlemlerinin yürütülme şekli, muhasebe usulleri, Yönetim Kurulunun çalışma esas ve usulleri ve bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanması ile ilgili diğer hususlar, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 6 ay içinde Bakanlıkça çıkartılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

 

Menkul ve gayrimenkuller

MADDE 21. – Türkiye NATO Askerî Boru Hattı ve Akaryakıt Tesisleri (depolar, deniz terminalleri, tanker ve vagon dolum tesisleri, pompa istasyonları ve bunların müştemilatı olan diğer bütün unsurlar), Bakanlığın mülkiyetindedir.

 

MADDE 22. – 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (I) Sayılı Cetvelin " 1 - Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (d) bendi ile aynı Kanuna ekli (IV) Sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin (3) numaralı sırasına " Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı" ibaresi eklenmiştir.

657 sayılı Kanuna ekli (II) Sayılı Cetvelin "2 - Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yükseköğretim Kuruluşlarında" bölümü ile (IV) Sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin (5) numaralı sırasının (c) bendine "Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkan Yardımcısı" ibaresi eklenmiştir.

657 sayılı Kanunun; 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler” bölümünün A/11 numaralı bendi ile " Zam ve tazminatlar" başlıklı ek maddesinin "Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (g) sırasına ve aynı Kanuna ekli (I) Sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "1 - Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (g) sırası ile (IV) Sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin (8) numaralı sırasının (a) bendine "Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettişleri" ibaresi eklenmiştir.

 

MADDE 23. – Başkanlık kadrolarının tespiti, ihdası ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.

GEÇİCİ MADDE 1. – Bakanlığa ait gayrimenkuller üzerinde Şirket tarafından inşa edilen ve ekonomik ömrünü tamamlamış bulunan Etimesgut deposu, bedelsiz olarak Bakanlığa devredilir.

 

GEÇİCİ MADDE 2. – Bakanlık tarafından yapılan Merzifon tesislerinin kurulu bulunduğu 15 970 metrekare arsa, maliki olan Şirket  tarafından rayiç değeri üzerinden bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde Bakanlığa devredilir.

 

GEÇİCİ MADDE 3. – Şirket uhdesinde bulunup, Askerî İkmal ve NATO Tesisleri hizmetlerinde kullanılan her türlü araç, malzeme, lojman,bina ve tüm demirbaşlardan;

a) Bakanlık tarafından ton/km. adı altında bedelleri Şirkete ödenmiş olanlar bedelsiz olarak,

b)  Bakanlık tarafından ton/km. adı altında bedellerinin bir kısmı Şirkete ödenmiş olanların ise bakiye borcu şirkete ödenmek suretiyle,

Başkanlıkça kullanılmak üzere Bakanlığa devredilir ve kamu kurumları nezdinde gerekli tesciller yapılır.

 

GEÇİCİ MADDE 4. – Askerî İkmal ve NATO Tesisleri hizmetlerinin yürütülmesinde Şirket bünyesinde çalışan işçiler, kadro ve pozisyonları ile birlikte Başkanlığa nakledilir ve nakledilen kadro ve pozisyonlar genel hükümlere göre vize ettirilir. Nakledilen işçilerin her türlü ücret, ikramiye ile diğer özlük hakları, yeni sözleşme imzalanıncaya kadar devam eder.

Başkanlıkta çalışan işçiler için kıdem tazminatı karşılığı olarak ödenen meblağın tamamı, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde Şirket tarafından Başkanlığa aktarılır.

GEÇİCİ MADDE 5. – Şirket bünyesindeki Askerî İkmal ve NATO Tesisleri hizmetlerinin yürütülmesinde çalışan sözleşmeli personel, Başkanlığa nakledilir. Nakledilen sözleşmeli personelin her türlü zam, tazminat ve sözleşmeden doğan ücret, ikramiye ile diğer özlük hakları, unvanlarına uygun yeni kadro veya görevlerine atanıncaya kadar şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur. Bu personelden bir ay içinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atama isteyenler ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının isteklerine, Başkanlıkça muvafakat verilir.

Ancak, bunların atandıkları yeni kadrolarda kaldıkları sürece alacakları her türlü ödemeler dahil maaşın net tutarı, eski kadrolarında en son ayda almış oldukları maaşlarının veya sözleşme ücretlerinin net tutarından az olduğu takdirde, bu durum giderilinceye kadar aradaki fark, herhangi bir kesintiye tâbi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.

GEÇİCİ MADDE 6. – Millî Savunma Bakanlığının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi Devlet memuru kadrolarından 1405 adedi iptal edilmiştir. İptal edilen kadroların hangi unvan ve hangi dereceden olacağı, Millî Savunma Bakanı tarafından tespit edilir ve Maliye Bakanlığına bildirilir.

Ekli II sayılı Listede yer verilen kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki III sayılı Cetvele "Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı" bölümü olarak eklenmiştir.

MADDE 24. – Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

MADDE 25. – Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

 

 

Ahmet Necdet Sezer

 

 

 

Cumhurbaşkanı

 

Bülent Ecevit

 

 

 

Başbakan

 

 

 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

En.ve Tab. Kay. Bak. ve Başb. Yrd.

 

D. Bahçeli

H. H. Özkan

M. C. Ersümer

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

 

R. Önal

Prof. Dr. T. Toskay

M. Keçeciler

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

 

Prof. Dr. Ş. S. Gürel

F. Bal

Y. Yalova

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

 

M. Yılmaz

Prof. Dr. R. Mirzaoğlu

R. K. Yücelen

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

 

H. Gemici

Prof. Dr. Ş. Üşenmez

E. S. Gaydalı

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Adalet Bakanı

 

F. Ünlü

F. Bal

Prof. Dr. H. S. Türk

 

Millî Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

 

Prof. Dr. R. Mirzaoğlu

S. Tantan

İ. Cem

 

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

 

S. Oral

M. Bostancıoğlu

K. Aydın

 

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

 

Doç. Dr. O. Durmuş

Prof. Dr. E. Öksüz

Prof. Dr. H. Y. Gökalp

 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Kültür Bakanı

 

Y. Okuyan

A. K. Tanrıkulu

M. İ. Talay

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

E. Mumcu

Prof. Dr. N. Çağan

F. Aytekin

 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞININ KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN TASARISI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE1. – Bu Kanununun amacı; barışta ve savaşta Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve dış takviye kuvvetlerinin akaryakıt ve madenî yağ stoklarını muhafaza etmek ve bunları akaryakıt boru hattı ve diğer nakliye araçları ile askerî birliklere ulaştırmak ve Türkiye NATO boru hattı ile akaryakıt tesislerinin işletme, bakım ve çalışır halde bulundurulmasını sağlamak üzere Millî Savunma Bakanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATOPOL Tesisleri İşletme Başkanlığının kurulması ve işletilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektedir.

 

Kapsam

MADDE2. – Bu Kanun, Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının; kuruluş, teşkilât, kadro, görev, yetki, gelir, gider, mal ve hakları, denetim ile personelin özlük ve sosyal haklarına ilişkin esas ve usulleri kapsar.

Tanımlar

MADDE 3. – Bu Kanunda geçen;

Bakanlık :Millî Savunma Bakanlığını,

Bakan :Millî Savunma Bakanını,

Başkanlık :Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığını,

Başkan :Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanını,

Şirket :Petrol Ofisi Anonim Şirketi (POAŞ)’ni,

NATO:Kuzey Atlantik Andlaşması organizasyonunu,

POL:Petrol, yakıt ve yağlayıcıları,

İfade eder.

Görev ve yetkiler

MADDE4. – Başkanlığın görevleri aşağıda belirtilmiş olup, bu görevler yönetim kurulunun alacağı kararlar çerçevesinde yerine getirilir.

a) NATOenfrastrüktür programı gereğince veya bütçeden askerî ihtiyaçlar için inşa edilmiş veya edilecek olan akaryakıt tesisleri ile boru hatlarını Türk Silahlı Kuvvetlerinin akaryakıt ihtiyacına cevap verecek şekilde işletmek,

b) Akaryakıt tesisleri ile boru hatlarının her türlü bakım, onarım ve korunmasına dair tüm hizmetleri yürütmek, itiyaç duyulan ilave tesisleri kurmak veya kurdurmak,

c) Hazarda ve seferde Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan ve Bakanlıkça protokol ve sözleşmeye bağlanmış olan veya Bakanlık tarafından Başkanlığın temin ile görevlendirildiği akaryakıt ve madenî yağları, sözleşme veya protokolde belirtilen yerlerden teslim alarak depolamak ve dağıtımını sağlamak,

d) Atıl kapasitenin ülke ekonomisi yararına değerlendirilmesi amacıyla görevleri ile ilgili hizmet sunmak ve gelir sağlamak,

e) Akaryakıt tesislerine ilişkin yapılacak veya planlanacak faaliyetler konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla bilgi alış verişinde bulunmak,

f) Teşkil edeceği tanker filoları veya sivil nakliye ve petrol kuruluşları vasıtasıyla boru hattı dışındaki akaryakıt naklini sağlamak, gerektiğinde deniz aşırı nakliyatlar için deniz tankeri satın almak veya kiralamak,

g) POL tesislerine ait haberleşme sisteminin işletme ve idamesini sağlamak,

h) Başkanlık emrinde çalışan personele ilişkin idarî, sosyal ve malî her türlü işleri yürütmek,

ı) Diğer akaryakıt boru hattı işletmesi ile uğraşan kuruluşlara işletme ve bakım hizmetleri satışı yapmak,

i) İşletme ve bakımın idamesi ile Başkanlığı harbe hazır durumda bulundurmak; akaryakıt, madenî yağ ve türevleri ile gerekli her türlü araç, gereç, teçhizat, demirbaş malzeme, yedek parçayı yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan satın almak, kiralamak, depolamak ve dağıtımını yapmak, Başkanlık tesislerinin korunmasını Bakanlıkça tahsis edilen silahlarla sağlamak,

j) NATO makamlarından sarf müsaadesi sağlanması mümkün görülmeyen projeler için hizmetin gerektirdiği bina ve buna bağlı olarak alt yapı inşaatını veya tadilât işlerini yaptırmak, kiralamak veya satın almak, ayni haklar tesis etmek ettirmek ve kaldırmak,

k) Başkanlığın mal ve hizmetlerinin fiyatlarını belirlemek,

l) Bakan tarafından kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

İKİNCİBÖLÜM

Teşkilât ve Görevleri

Teşkilât

MADDE5. – Başkanlık, Millî Savunma Bakanlığına bağlı, tüzel kişiliği haiz, özel bütçesi olan bir teşkilâttır. Başkanlık, merkez teşkilâtı ile taşra teşkilâtından oluşur. Başkanlığın teşkilâtı, Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.

Ek-1 sayılı Cetvelde yer verilen birimlerin alt birimleri, Başkanlığın teklifi üzerine Yönetim Kurulunun Kararı ve Bakanın onayı ile belirlenir.

Merkez teşkilâtı

MADDE6. – Başkanlığın merkezi Ankara’dadır.

Merkez teşkilâtı; yönetim kurulu ve bu kurula bağlı başkan, başkan yardımcısı, hukuk müşavirliği, savunma uzmanlığı, teftiş kurulu başkanlığı, daire başkanlıkları ile şube müdürlüklerinden oluşur.

Merkez teşkilâtının görevleri

MADDE7. – Merkez teşkilâtının görevleri aşağıda belirtilmiştir :

a) NATOboru hatlarının işletme ve bakımını yaptırmak, çalışır halde bulundurulmasını sağlamak ve projeleri yürütmek,

b) NATO standardizasyon ve dokümantasyonu ile ilgili koordine ve çalışmaları yapmak,

c) Bakanlıkça protokol ve sözleşmeye bağlanmış olan veya Bakanlık tarafından Başkanlığın temin ile görevlendirildiği akaryakıt ve madenî yağları, protokol veya sözleşmesinde belirtilen yerlerden teslim alarak, belli bir program dahilinde stoklanması ve ihtiyaç makamlarına dağıtım ve teslimatı için her türlü işlem ve uygulamaları yapmak,

d) Başkanlığın ihtiyacı olan iç ve dış alımları yapmak,

e) NATOboru hattı sistemini kiraya vermek ve buradan elde edilen gelirleri bütçesine gelir kaydetmek,

f) Başkanlık faaliyetlerinin gerektirdiği sözleşme ve protokolleri yapmak,

g) Bütçe, bilanço ve finansman işlemlerini yürütmek,

h) Yönetim Kurulunca onaylanan plan, ve program ve bütçenin uygulamasını sağlamak,

ı) Yönetim Kurulunun kararını gerektiren konularda Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE8. – Yönetim Kurulu; Millî Savunma Bakanı tarafından belirlenecek müsteşar yardımcısı Başkanlığında; Millî Savunma Bakanlığı NATOEnfrastrüktür Dairesi Başkanı ve Maliye Dairesi Başkanı ile Genelkurmay Başkanı tarafından Genelkurmay Lojistik Dairesi Başkanlığından, Millî Savunma Bakanı tarafından Millî Savunma Bakanlığından iki yıllık süre için seçilecek birer üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu, başkanının daveti üzerine ayda en az bir defa toplanır. Toplantı yeter ve karar sayısı üçtür. Yönetim Kurulu başkanının katılamadığı toplantılara, en kıdemli üye başkanlık eder. Yönetim Kurulunun sekretarya hizmetleri, Başkanlık tarafından yerine getirilir.

Yönetim Kurulu üyelerine, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Yönetim Kurulunun kamu görevlisi üyeleri için Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen miktarın yarısı tutarında aylık ücret ödenir.

Yönetim Kurulunun çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 9. – Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir :

a) Başkanlığın yıllık plan, program ve bütçesini onaylamak,

b) Başkanlığın merkez ve taşra birimlerinin kurulması, kaldırılıp birleştirilmesi, ayrılması ve yetki alanlarının belirlenmesi ile teşkilât yapısındaki değişikliklere ilişkin teklifleri, Bakanın onayına sunmak ve onayı müteakip, uygulanmasını sağlamak,

c) Başkanlığın mal ve hizmetlerinin fiyatlarını belirlemek,

d) Başkanlığın idarî, malî ve teknik yönden düzenli, verimli ve etkin faaliyette bulunabilmesi için gerekli kararları almak,

e) Hazırlanan faaliyet raporu ve malî raporu görüşüp karara bağlamak.

Taşra teşkilâtı ve görevleri

MADDE10. – 613 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Malî Hükümler

Başkanlığın gelirleri

MADDE11. – Başkanlığın gelirleri aşağıda belirtilmiştir.

a) NATOakaryakıt tesislerinin yurt içi petrol şirketleri ile askerî amaçlı olarak müttefik ülkelere kiralanmasından elde edilecek kira gelirleri,

b) Barışta ve savaşta Türkiye’ye intikal edecek müttefik ülkelerin askerî kuvvetlerinin ihtiyacının tedariki neticesi alınan akaryakıt ve hizmet bedelleri,

c) Akaryakıt ve madenî yağların dağıtım hizmeti ile sistemin işletme veya bakım hizmeti karşılığı Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ödeneklerden alınacak bedel,

d) Akaryakıt ile ilgili diğer kuruluşlara yapılan işletme ve bakım hizmetleri satışı karşılığında elde edilen bedeller.

Başkanlığın giderleri

MADDE12. – 613 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

Gelirlerin kaydı ve kullanımı

MADDE13. – 613 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Muhasebe işlemleri ve kayıtların tutulması

MADDE14. – 613 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Muafiyetler

MADDE15. – Bu Kanun hükümlerine göre yapılacak her türlü işlemlerde; Başkanlık açısından 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 832 sayılı Sayıştay Kanununun tescil ile ilgili hükümleri ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.

Başkanlığın her türlü faaliyet ve gelirleri; katma değer vergisi hariç olmak üzere hazi-neye, katma bütçeli idarelere, belediyelere ve özel idarelere ait her türlü vergi, resim, harç,  fon, zam ve ardiye ücretlerinden muaftır.

 

Ödeneklerin kullanılması

MADDE16. – Bakanlığın ihtiyacı olan; petrol ve madenî yağ istihsalinde kullanılan kimyevî müstahzarlar ve katkı maddeleri de dahil olmak üzere, her türlü akaryakıt ve madenî yağ alımlarında 26.5.1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 50 nci maddesi hükümleri uygulanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Personel ile İlgili Hükümler

Personel rejimi

MADDE17. – Başkanlık hizmetleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi devlet memurları, sözleşmeli personel ve işçiler eliyle yürütülür. Başkan ve Başkanlığın her kademesindeki yöneticileri, sınırlarını açıkça ve yazılı olarak belirlemek şartıyla, yetkilerinin bir kısmını astlarına devredebilirler. Yetki devri, yetki devredenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Başkan ve başkan yardımcısı, yönetim kurulunun teklifi ve Bakanın onayı ile; diğer personel, Başkanın teklifi üzerine yönetim kurulu kararı ile atanır.

Başkan ile başkan yardımcısı, daire başkanları, bölge müdürleri, şube müdürleri ve işletme müdürlerinin atanmalarında yüksek öğrenim görmüş olmaları şartı aranır. Bu kadrolara atanacaklarda aranacak diğer nitelikler, yönetmelikle belirlenir.

Başkanlıkta; özel bilgi ve istisas gerektiren konularda sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Sözleşmeli personelin çalıştırılmasına ilişkin esas ve usuller, Bakanlar Kurulunca belirlenir. Bu fıkra hükümlerine göre çalıştırılacak olanlar, sosyal güvenlik açısından Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı veya Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgilendirilir.

Başkanlıkta çalışan Devlet memurlarına 22.6.1978 tarihli ve 2155 sayılı Kanun esaslarına göre tayın bedeli ödenir.

Mahkeme ve icra dairelerinde Başkanlık lehine hükmedilip, karşı taraftan tahsil olunan vekalet ücretlerinin dağıtımında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Başkanlıkta çalışan personel ile sözleşmeli olarak çalıştırılan personel, Türk Ceza Kanununun 279 uncu maddesinde yazılı memurdan sayılırlar ve bu personelin ifa ettikleri görevlerinden doğan suçlardan dolayı haklarında Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü ve Altıncı Bablarındaki hükümler uygulanır.

Tesislerin korunması

MADDE18. – 613 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Denetim

MADDE19. – Başkanlığın idarî, malî ve diğer her türlü işlemleri, Millî Savunma Bakanlığının denetimine tâbidir. Bu denetim, Bakan tarafından en az 2 yıl için seçilen ve 5 kişiden teşekkül eden Denetim Kurulu tarafından yerine getirilir. Denetleme kurulu üyelerine, Yönetim Kurulu üyelerinin aldığı ücret ödenir.

Yönetmelik

MADDE20. – 613 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 20 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Menkul ve gayrimenkuller

MADDE21. – Türkiye NATO Askerî Boru Hattı ve Akaryakıt Tesisleri (depolar, deniz terminalleri, tanker ve vagon dolum tesisleri, pompa istasyonları ve bunların müştemilatı olan diğer bütün unsurlar), Bakanlığın mülkiyetindedir.

Başkanlığın malları ve her türlü mevcutları aleyhine işlenen suçlar, Devlet malı aleyhine işlenmiş sayılır. Bu eylemler hakkında, Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır. Başkanlığın taşınır ve taşınmaz malları ile diğer aynî hak ve malî varlıkları haczedilemez.

 

MADDE22. – 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

a) 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) bendinin onbirinci fıkrasına “İçişleri Bakanlığı Planlama Uzman Yardımcıları” ibaresinden sonra gelmek üzere “Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettiş Yardımcıları” ibaresi,

b) 213 üncü maddesinden sonra gelen “Zam ve Tazminatlar”başlıklı ek maddenin II nci bölümünün (A) bendinin (g) fıkrasına “Sigorta Müfettişi ve Sigorta Müfettiş Yardımcıları” ibaresinden sonra gelmek üzere “Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POLTesisleri İşletme Başkanlığı Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları” ibaresi,

c) Ekli I sayılı ek gösterge cetvelinin “I. Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (d) bendine “Türk Patent Enstitüsü Başkanı” ibaresinden sonra gelmek üzere “Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATOPOL Tesisleri İşletme Başkanı” ibaresi ile aynı bölümün (g) bendine “Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Müfettişleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATOPOL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettişleri” ibaresi,

d) Ekli II sayılı ek gösterge cetvelinin “2. Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yükseköğretim Kuruluşları” bölümüne “Ata-türk Kültür Merkezi Başkan Yardımcıları” ibaresinden sonra gelmek üzere “Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATOPOLTesisleri İşletme Başkan Yardımcısı” ibaresi,

e) Ekli IV sayılı makam tazminatı cetvelinin (3) numaralı sırasının sonuna “Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATOPOL Tesisleri İşletme Başkanı” ibaresi, aynı cetvelin (5) numaralı sırasının (c) bendine “Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcısı” ibaresinden sonra gelmek üzere “Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATOPOL Tesisleri İşletme Başkan Yardımcısı” ibaresi ile anılan cetvelin (8) numaralı sırasının (a) bendine “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATOPOLTesisleri İşletme Başkanlığı Müfettişleri” ibaresi,

Eklenmiştir.

MADDE23. – 613 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1. –613 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2. –613 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 3. –613 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 4. –Askerî İkmal ve NATO Tesisleri hizmetlerinin yürütülmesinde şirket bünyesinde çalışan işçiler, kadro ve pozisyonları ile birlikte Başkanlığa nakledilir ve nakledilen kadro ve pozisyonlar genel hükümlere göre vize ettirilir. Nakledilen işçilerin her türlü ücret, ikramiye ile diğer özlük hakları, yeni sözleşme imzalanıncaya kadar devam eder.

Başkanlıkta çalışan tüm personel için kıdem tazminatı karşılığı olarak ödenen meblağın tamamı, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde şirket tarafından Başkanlığa aktarılır.

GEÇİCİ MADDE 5. –613 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

GEÇİCİ MADDE 6. – Millî Savunma Bakanlığının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi Devlet memuru kadrolarından 1405 adedi iptal edilmiştir. İptal edilen kadroların hangi unvan ve hangi dereceden olacağı, Millî Savunma Bakanı tarafından tespit edilir ve Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Ekli II sayılı Listede yer verilen kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki III sayılı Cetvele “Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATOPOLTesisleri İşletme Başkanlığı” bölümü olarak eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 7. – Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl süre ile Yönetim Kurulu; Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı başkanlığında, Genelkurmay Başkanlığı Lojistik Dairesi Başkanı, Millî Savunma Bakanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanı, NATOEnfrastrüktür Dairesi Başkanı, İç Tedarik Dairesi Başkanı, Maliye Dairesi Başkanı ve Hukuk Müşavirliği ve Davalar Dairesi Başkanından oluşur.

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu başkanının daveti üzerine ayda en az bir defa toplanır. Toplantı yeter ve karar sayısı dörttür. Yönetim Kurulu başkanının katılamadığı toplantılara, en kıdemli üye başkanlık eder. Yönetim Kurulunun sekretarya hizmetleri, Başkanlık tarafından yerine getirilir.

Yönetim Kurulu üyelerine, kamu iktisadî teşebbüsleri Yönetim Kurulunun kamu görevlisi üyeleri için Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen miktarın yarısı tutarında aylık ücret ödenir.

 

MADDE 24. –Bu Kanun, 4 Ekim 2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 25. –613 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN

KABUL ETTİĞİ METİN

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞININ KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI

 

 

(Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü ve Devlet Memurları Kanunu ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında

 Kanun Tasarısı)

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve kapsam

MADDE 1. – Bu Kanunun amacı; barışta ve savaşta Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ve dış takviye kuvvetlerinin akaryakıt ve madenî yağ stoklarını muhafaza etmek ve bunları akaryakıt boru hattı veya diğer nakliye araçları ile askerî birliklere ulaştırmak ve Türkiye NATO boru hattı ile akaryakıt tesislerinin işletme, bakım ve çalışır halde bulundurulmasını sağlamak üzere Millî Savunma Bakanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının kurulması ve işletilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

Bu Kanun, Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının; kuruluş, teşkilât, kadro, görev, yetki, gelir, gider, mal ve hakları, denetim ile personelin özlük ve sosyal haklarına ilişkin esas ve usulleri kapsar.

 

Tanımlar

MADDE 2. – Bu Kanunda geçen;

Bakanlık : Millî Savunma Bakanlığını,

Bakan : Millî Savunma Bakanını

Başkanlık : Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığını,

Başkan : Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanını

Şirket : Petrol Ofisi Anonim Şirketi (POAŞ)'ni,

NATO : Kuzey Atlantik Andlaşması Organizasyonunu,

POL : Petrol, yakıt ve yağlayıcıları,

İfade eder.

Görev ve yetkiler

MADDE 3. – Başkanlığın görevleri aşağıda belirtilmiş olup, bu görevler yönetim kurulunun alacağı kararlar çerçevesinde yerine getirilir.

a) NATO enfrastrüktür programı gereğince veya bütçeden askerî ihtiyaçlar için inşa edilmiş veya edilecek olan akaryakıt tesisleri ile boru hatlarını Türk Silâhlı Kuvvetlerinin akaryakıt ihtiyacına cevap verecek şekilde işletmek,

b) Akaryakıt tesisleri ile boru hatlarının her türlü bakım, onarım ve korunmasına dair tüm hizmetleri yürütmek, ihtiyaç duyulan ilâve tesisleri kurmak veya kurdurmak,

c) Hazarda ve seferde Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan ve Bakanlıkça protokol ve sözleşmeye bağlanmış olan veya Bakanlık tarafından Başkanlığın temin ile görevlendirdiği akaryakıt ve madenî yağları, sözleşme veya protokolde belirtilen yerlerden teslim alarak depolamak ve dağıtımını sağlamak,

d) Atıl kapasitenin ülke ekonomisi yararına değerlendirilmesi amacıyla görevleri ile ilgili hizmet sunmak ve gelir sağlamak,

e) Akaryakıt tesislerine ilişkin yapılacak veya planlanacak faaliyetler konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla bilgi alış verişinde bulunmak,

f) Teşkil edeceği tanker filoları veya sivil nakliye ve petrol kuruluşları vasıtasıyla boru hattı dışındaki akaryakıt naklini sağlamak, gerektiğinde deniz aşırı nakliyatlar için deniz tankeri satın almak veya kiralamak,

g) POL tesislerine ait haberleşme sisteminin işletme ve idamesini sağlamak,

h) Başkanlık emrinde çalışan personele ilişkin idarî, sosyal ve malî her türlü işlemleri yürütmek,

ı) Diğer akaryakıt boru hattı işletmesiyle uğrayan kuruluşlara işletme ve bakım hizmetleri satışı yapmak,

i) İşletme ve bakımın idamesi ile Başkanlığı harbe hazır durumda bulundurmak; akaryakıt, madenî yağ ve türevleri ile gerekli her türlü araç, gereç, teçhizat, demirbaş malzeme, yedek parçayı yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan satın almak, kiralamak, depolamak ve dağıtımını yapmak, Başkanlık tesislerinin korunmasını Bakanlıkça tahsis edilen silâhlarla sağlamak,

j) NATO makamlarından sarf müsaadesi sağlanması mümkün görülmeyen projeler için hizmetin gerektirdiği bina ve buna bağlı olarak alt yapı inşaatını veya tadilat işlerini yaptırmak, kiralamak veya satın almak, ayni haklar tesis etmek, ettirmek ve kaldırmak,

k) Başkanlığın mal ve hizmetlerinin fiyatlarını belirlemek,

l) Bakan tarafından kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilât ve Görevleri

Teşkilât

MADDE 4. – Başkanlık, Millî Savunma Bakanlığına bağlı, tüzel kişiliği haiz, özel bütçesi olan bir teşkilâttır. Başkanlık, merkez teşkilâtı ile taşra teşkilâtından oluşur. Başkanlığın teşkilâtı, Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.

Ek-1 sayılı Cetvelde yer verilen birimlerin alt birimleri, Başkanlığın teklifi üzerine Yönetim Kurulunun Kararı ve Bakanın onayı ile belirlenir.

Merkez teşkilâtı ve görevleri

MADDE 5. – Başkanlığın merkezi Ankara'dadır.

Merkez teşkilâtı; yönetim kurulu ve bu kurula bağlı başkan, başkan yardımcısı, hukuk müşavirliği, savunma uzmanlığı, teftiş kurulu başkanlığı, daire başkanlıkları ile şube müdürlüklerinden oluşur.

Merkez teşkilâtının görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) NATO boru hatlarının işletme ve bakımını yaptırmak, çalışır halde bulundurulmasını sağlamak ve projeleri yürütmek,

b) NATO standardizasyon ve dokümantasyonu ile ilgili koordine ve çalışmaları yapmak,

c) Bakanlıkça protokol ve sözleşmeye bağlanmış olan veya Bakanlık tarafından Başkanlığın temin ile görevlendirildiği akaryakıt ve madenî yağları, protokol veya sözleşmesinde belirtilen yerlerden teslim alarak, belli bir program dahilinde stoklanması ve ihtiyaç makamlarına dağıtım ve teslimatı için her türlü işlem ve uygulamaları yapmak,

d) Başkanlığın ihtiyacı olan iç ve dış alımları yapmak,

e) NATO boru hattı sistemini kiraya vermek ve buradan elde edilen gelirleri bütçesine gelir kaydetmek,

f) Başkanlık faaliyetlerinin gerektirdiği sözleşme ve protokolleri yapmak,

g) Bütçe, bilanço ve finansman işlemlerini yürütmek,

h) Yönetim Kurulunca onaylanan plan, program ve bütçenin uygulamasını sağlamak,

ı) Yönetim Kurulunun kararını gerektiren konularda Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak.

Yönetim Kurulu, görev ve yetkileri

MADDE 6. – Yönetim Kurulu; Millî Savunma Bakanı tarafından belirlenecek müsteşar yardımcısı başkanlığında; Millî Savunma Bakanlığı NATO Enfrastrüktür Dairesi Başkanı ve Maliye Dairesi Başkanı ile Genelkurmay Başkanı tarafından Genelkurmay Lojistik Dairesi Başkanlığından, Millî Savunma Bakanı tarafından Millî Savunma Bakanlığından iki yıllık süre için seçilecek birer üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu, başkanının daveti üze-rine ayda en az bir defa toplanır. Toplantı yeter ve karar sayısı üçtür. Yönetim Kurulu başkanının katılamadığı toplantılara, en kıdemli üye başkanlık eder. Yönetim Kurulunun sekretarya hizmetleri, Başkanlık tarafından yerine getirilir.

Yönetim Kurulu üyelerine, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Yönetim Kurulunun kamu görevlisi üyeleri için Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen miktarın yarısı tutarında aylık ücret ödenir.

Yönetim Kurulunun çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir :

a) Başkanlığın yıllık plan, program ve bütçesini onaylamak,

b) Başkanlığın merkez ve taşra birimlerinin kurulması, kaldırılıp birleştirilmesi, ayrılması ve yetki alanlarının belirlenmesi ile teşkilât yapısındaki değişikliklere ilişkin teklifleri, Bakanın onayına sunmak ve onayı müteakip, uygulanmasını sağlamak,

c) Başkanlığın mal ve hizmetlerinin fiyatlarını belirlemek,

d) Başkanlığın idarî, malî ve teknik yönden düzenli, verimli ve etkin faaliyette bulunabilmesi için gerekli kararları almak,

e) Hazırlanan faaliyet raporu ve malî raporu görüşüp karara bağlamak.

 

Taşra teşkilâtı ve görevleri

MADDE 7. – Taşra teşkilâtı, bölge müdürlüklerinden oluşur.

Bölge müdürlükleri; sorumluluk sahasında her türlü akaryakıt ikmalini yapmak, boru hatlarını işletmek, bakımını ve hüsnü muhafazasını sağlamakla görevlidirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Malî Hükümler

Başkanlığın gelir ve giderleri

MADDE 8. – A) Başkanlığın gelirleri aşağıda belirtilmiştir:

a) NATO akaryakıt tesislerinin yurt içi petrol şirketleri ile askerî amaçlı olarak müttefik ülkelere kiralanmasından elde edilecek kira gelirleri,

b) Barışta ve savaşta Türkiye'ye intikal edecek müttefik ülkelerin askerî kuvvetlerinin ihtiyacının tedariki neticesi alınan akaryakıt ve hizmet bedelleri,

c) Akaryakıt ve madenî yağların dağıtım hizmeti ile sistemin işletme veya bakım hizmeti karşılığı Türk Silâhlı Kuvvetlerine ait ödeneklerden alınacak bedel,

d) Akaryakıt ile ilgili diğer kuruluşlara yapılan işletme ve bakım hizmetleri satışı karşılığında elde edilen bedeller.

Başkanlığın gelirleri, Devlet bankaları nezdinde açılan Türk Lirası ve döviz hesaplarına kaydedilir. Açılan bu hesaplardan harcama yapılması, Başkanın bu bankalara vereceği ödeme talimatı ile gerçekleştirilir.

B) Başkanlığın giderleri aşağıda belirtilmiştir :

a) Personel ücretleri,

b) Yedek parça alımı da dahil olmak üzere, NATO akaryakıt tesislerinin bakım ve onarım giderleri ile hizmetin gerektirdiği her türlü yatırım giderleri,

c) Navlun giderleri,

d) Mal ve hizmet alımlarına ilişkin giderler,

e) Her türlü idarî giderler,

Gelirler ve giderlerin kaydı, giderlerin yapılması ve bunlara ilişkin muhasebe kayıtlarının tutulması ve muhafazası sorumluluğu Başkanlığa aittir.

Bu Kanun hükümlerine göre yapılacak her türlü işlemlerde; Başkanlık açısından 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 832 sayılı Sayıştay Kanununun tescil ile ilgili hükümleri ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.

Başkanlığın her türlü faaliyet ve gelirleri; katma değer vergisi hariç olmak üzere hazi-neye, katma bütçeli idarelere, belediyelere ve özel idarelere ait her türlü vergi, resim, harç, fon, zam ve ardiye ücretlerinden muaftır.


 

Ödeneklerin kullanılması

MADDE 9. – Bakanlığın ihtiyacı olan; petrol ve madenî yağ istihsalinde kullanılan kimyevî müstahzarlar ve katkı maddeleri de dahil olmak üzere, her türlü, akaryakıt ve madenî yağ alımlarında 26.5.1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 50 nci maddesi hükümleri uygulanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Personel ile İlgili Hükümler

Personel rejimi

MADDE 10. – Başkanlık hizmetleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi Devlet memurları, sözleşmeli personel ve işçiler eliyle yürütülür. Başkan ve Başkanlığın her kademesindeki yöneticileri, sınırlarını açıkça ve yazılı olarak belirlemek şartıyla, yetkilerinin bir kısmını astlarına devredebilirler. Yetki devri, yetki devredenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Başkan ve başkan yardımcısı, yönetim kurulunun teklifi ve Bakanın onayı ile; diğer personel, Başkanın teklifi üzerine yönetim kurulu kararı ile atanır.

Başkan ile başkan yardımcısı, daire başkanları, bölge müdürleri, şube müdürleri ve işletme müdürlerinin atanmalarında yüksek öğrenim görmüş olmaları şartı aranır. Bu kadrolara atanacaklarda aranacak diğer nitelikler, yönetmelikle belirlenir.

Başkanlıkta; özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Sözleşmeli personelin çalıştırılmasına ilişkin esas ve usuller ile ücretleri Bakanlar Kurulunca belirlenir. Bu fıkra hükümlerine göre çalıştırılacak olanlar, sosyal güvenlik açısından Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı veya Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgilendirilir.

Başkanlıkta; başkan, başkan yardımcısı, daire başkanı ile bölge müdürü kadroları karşılık gösterilmek kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın, sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme esas ve usulleri ile ücretleri, Bakanlar Kurulunca tespit edilir.

Başkanlıkta çalışan Devlet memurlarına, 22.6.1978 tarihli ve 2155 sayılı Kanun esaslarına göre tayin bedeli ödenir.

Mahkeme ve icra dairelerinde Başkanlık lehine hükmedilip, karşı taraftan tahsil olunan vekalet ücretlerinin dağıtımında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Başkanlıkta çalışan personel ile sözleşmeli olarak çalıştırılan personel, Türk Ceza Kanununun 279 uncu maddesinde yazılı memurdan sayılırlar ve bu personelin ifa ettikleri görevlerinden doğan suçlardan dolayı haklarında Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü ve Altıncı Bablarındaki hükümler uygulanır.

Başkanlığa ait tesislerin koruma hizmeti 22.7.1981 tarihli ve 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun hükümleri gereğince yerine getirilir.

Başkanlık kadrolarının tespiti, ihdası ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Denetim

MADDE 11. – Başkanlığın idarî, malî ve diğer her türlü işlemleri, Millî Savunma Bakanlığının denetimine tâbidir. Bu denetim, Bakan tarafından en az 2 yıl için seçilen ve 5 kişiden teşekkül eden Denetim Kurulu tarafından yerine getirilir. Denetleme kurulu üyelerine, Yönetim Kurulu üyelerinin aldığı ücret ödenir.

Yönetmelik

MADDE 12. – Başkanlığın faaliyet alanları ile idarî, malî, bütçe ve denetim işlemlerinin yürütülme şekli, muhasebe usulleri, Yönetim Kurulunun çalışma esas ve usulleri ve bu Kanunun uygulanması ile ilgili diğer hususlar, bu Kanunun yayımı tarihini takip eden 6 ay içinde Bakanlıkça çıkartılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

 

Menkul ve gayrimenkuller

MADDE 13. – Türkiye NATO Askerî Boru hattı ve Akaryakıt Tesisleri (depolar, deniz terminalleri, tanker ve vagon dolum tesisleri, pompa istasyonları ve bunların müştemilatı olan diğer bütün unsurlar), Bakanlığın mülkiyetindedir.

Başkanlığın malları ve her türlü mevcutları aleyhine işlenen suçlar, Devlet malı aleyhine işlenmiş sayılır. Bu eylemler hakkında, Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır. Başkanlığın taşınır ve taşınmaz malları ile diğer aynî hak ve malî varlıkları haczedilemez.

Değiştirilen hükümler

MADDE 14. – 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

a) 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) bendinin onbirinci fıkrasına "İçişleri Bakanlığı Planlama Uzman Yardımcıları” ibaresinden sonra gelmek üzere "Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettiş Yardımcıları" ibaresi,

b) 213 üncü maddesinden sonra gelen "Zam ve Tazminatlar" başlıklı ek maddenin II nci bölümünün (A) bendinin (g) fıkrasına "Sigorta Müfettişi ve Sigorta Müfettiş Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları" ibaresi,

c) Ekli I sayılı ek gösterge cetvelinin "I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (d) bendine "Türk Patent Enstitüsü Başkanı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı" ibaresi ile aynı bölümün (g) bendine "Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Müfettişleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettişleri" ibaresi,

d) Ekli II sayılı ek gösterge cetvelinin "2- Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yükseköğretim Kuruluşları" bölümüne "Atatürk Kültür Merkezi Başkan Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkan Yardımcısı" ibaresi,

e) Ekli IV sayılı makam tazminatı cetvelinin (3) numaralı sırasının sonuna "Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı" ibaresi, aynı cetvelin (5) numaralı sırasının (c) bendine "Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcısı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt ikmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkan Yardımcısı" ibaresi ile anılan cetvelin (8) numaralı sırasının (a) bendine "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettişleri" ibaresi,

Eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1. – A) Bakanlığa ait gayrimenkuller üzerinde Şirket tarafından inşa edilen ve ekonomik ömrünü tamamlamış bulunan Etimesgut deposu, bedelsiz olarak Bakanlığa devredilir.

B) Bakanlık tarafından yapılan Merzifon tesislerinin kurulu bulunduğu 15 970 metrekare arsa, maliki olan Şirket tarafından rayiç değeri üzerinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde Bakanlığa devredilir.

GEÇİCİ MADDE 2. – Şirket uhdesinde bulunup, Askerî İkmal ve NATO Tesisleri hizmetlerinde kullanılan her türlü araç, malzeme, lojman, bina ve tüm demirbaşlardan;

a) Bakanlık tarafından ton/km. adı altında bedelleri Şirkete ödenmiş olanlar bedelsiz olarak,

b) Bakanlık tarafından ton/km. adı altında bedellerinin bir kısmı şirkete ödenmiş olanların ise bakiye borcu şirkete ödenmek suretiyle,

Başkanlıkça kullanılmak üzere Bakanlığa devredilir ve kamu kurumları nezdinde gerekli tesciller yapılır.

GEÇİCİ MADDE 3. – A) Askerî İkmal ve NATO Tesisleri hizmetlerinin yürütülmesinde şirket bünyesinde çalışan işçiler, kadro ve pozisyonları ile birlikte Başkanlığa nakledilir ve nakledilen kadro ve pozisyonlar genel hükümlere göre vize ettirilir. Nakledilen işçilerin her türlü ücret, ikramiye ile diğer özlük hakları, yeni sözleşme imzalanıncaya kadar devam eder.

Başkanlıkta çalışan tüm personel için kıdem tazminatı karşılığı olarak ödenen meblağın tamamı, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde şirket tarafından Başkanlığa aktarılır.

B) Şirket bünyesindeki Askerî İkmal ve NATO Tesisleri hizmetlerinin yürütülmesinde çalışan sözleşmeli personel, Başkanlığa nakledilir. Nakledilen sözleşmeli personelin her türlü zam, tazminat ve sözleşmeden doğan ücret, ikramiye ile diğer özlük hakları, unvanlarına uygun yeni kadro veya görevlerine atanıncaya kadar şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur. Bu personelden bir ay içinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atama isteyenler ile ilgili kamu kurum ve kuruluşların isteklerine, Başkanlıkça muvafakat verilir.

Ancak, bunların atandıkları yeni kadrolarda kaldıkları sürece alacakları her türlü ödemeler dahil maaşın net tutarı, eski kadrolarında en son ayda almış oldukları maaşlarının veya sözleşme ücretlerinin net tutarından az olduğu takdirde, bu durum giderilinceye kadar aradaki fark, herhangi bir kesintiye tâbi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.

GEÇİCİ MADDE 4. – Millî Savunma Bakanlığının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi Devlet memuru kadrolarından 1405 adedi iptal edilmiştir. İptal edilen kadroların hangi unvan ve hangi dereceden olacağı, Millî Savunma Bakanı tarafından tespit edilir ve Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Ekli Listelerde yer verilin kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki III sayılı Cetvele "Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı" bölümü olarak eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 5. – Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl süre ile Yönetim Kurulu; Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı Başkanlığında, Genelkurmay Başkanlığı Lojistik Dairesi Başkanı, Millî Savunma Bakanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanı, NATO Enfrastrüktür Dairesi Başkanı, İç Tedarik Dairesi Başkanı, Maliye Dairesi Başkanı ve Hukuk Müşavirliği ve Davalar Dairesi Başkanından oluşur.

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu başkanının daveti üzerine ayda en az bir defa toplanır. Toplantı yeter ve karar sayısı dörttür. Yönetim Kurulu başkanının katılamadığı toplantılara, en kıdemli üye başkanlık eder. Yönetim Kurulunun sekretarya hizmetleri, Başkanlık tarafından yerine getirilir.

Yönetim Kurulu üyelerine, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Yönetim Kurulunun kamu görevlisi üyeleri için Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen miktarın yarısı tutarında aylık ücret ödenir.

Yürürlük

MADDE 15. – Bu Kanun, 4 Ekim 2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

TASARIYA EKLİ CETVELLER

EK-1 SAYILI CETVEL

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL

TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI (ANT)

Yönetim Kurulu

Başkanlık

Başkan Yardımcılığı

Merkez

Taşra

Yönetim Kurulu

ANT. Başkanı

ANT. Başkan Yardımcısı

1. İşletme ve Teknik

1. ANT. Batı

 

 

 

İşler Dairesi Bşk.

Bölge Müd.

 

 

 

2. İdarî İşler ve

2. ANT. Doğu

 

 

 

İkmal Dairesi Bşk.

Bölge Müd.

 

 

 

3. Savunma Uzmanlığı

 

 

 

 

4. Hukuk Müşavirliği

 

I

I SAYILI LİSTE

(I) SAYILI CETVEL

KURUMU                                :                                M.S.B. AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME

                                                        BAŞKANLIĞI

TEŞKİLÂTI                                :                                MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLAR

 

                                                                                                          Kadro            Serbest Kadro

Sınıfı            Unvanı                                                                        Derecesi                Adedi

GİH             Başkan                                                                              1                          1

GİH             Başkan Yardımcısı                                                            1                          1

GİH             Daire Başkanı                                                                   1                          2

GİH             Teftiş Kurulu Başkanı                                                      1                          1

GİH             Hukuk Müşaviri                                                               1                          1

GİH             Müfettiş                                                                           1                          4

GİH             Şube Müdürü                                                                    1                          8

GİH             Depo Müdürü                                                                  2                          1

GİH             Savunma Uzmanı                                                              1                          1

GİH             Sivil Savunma Uzmanı                                                      2                          1

GİH             Uzman                                                                              2                          7

GİH             Çözümleyici                                                                     3                          1

GİH             Programcı                                                                          3                          2

GİH             Mütercim                                                                          3                          1

GİH             Veznedar                                                                           5                          1

GİH             Tahsildar                                                                           5                          1

GİH             Şef                                                                                     4                        21

GİH             Memur                                                                              5                        29

GİH             Bilgisayar İşletmeni                                                          3                          1

GİH             Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni                                5                          4

GİH             Sekreter                                                                             5                          4

GİH             Santralmemuru                                                                  5                          2

GİH             Koruma ve Güvenlik Şefi                                                 4                          1

GİH             Koruma ve Güvenlik Görevlisi                                         5                        13

TH              Başmühendis                                                                    2                        19

TH              Mühendis                                                                         3                        14

AH              Avukat                                                                              1                          2

SH               Hemşire                                                                            5                          1

                                                                                                                                                    

                                                         TOPLAM                                                              145

 

(II) SAYILI CETVEL

KURUMU                                :                                M.S.B. AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME

                                                        BAŞKANLIĞI

TEŞKİLÂTI                                :                                TAŞRA

İHDAS EDİLEN KADROLAR

 

 

Kadro

Serbest Kadro

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Adedi

GİH

Bölge Müdürü

1

2

GİH

Şube Müdürü

1

10

GİH

İşletme Müdürü

1

12

GİH

Depo Müdürü

2

3

GİH

Sivil Savunma Uzmanı

2

2

GİH

Programcı

3

2

GİH

Şef

4

44

GİH

Veznedar

5

17

GİH

Sekreter

5

2

GİH

Bilgisayar İşletmeni

3

2

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

5

27

GİH

Santral Memuru

5

2

GİH

Memur

5

80

GİH

Koruma ve Güvenlik Şefi

4

85

GİH

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

5

941

TH

Mühendis

2

27

AH

Avukat

1

2

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

                                     TOPLAM

 

1 260

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE EKLİ CETVELLER

EK-1 SAYILI CETVEL

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL

TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI (ANT)

Yönetim Kurulu

Başkanlık

Başkan Yardımcılığı

Merkez

Taşra

Yönetim Kurulu

ANT. Başkanı

ANT. Başkan Yardımcısı

1. İşletme ve Teknik

1. ANT. Batı

 

 

 

İşler Dairesi Bşk.

Bölge Müd.

 

 

 

2. İdarî İşler ve

2. ANT. Doğu

 

 

 

İkmal Dairesi Bşk.

Bölge Müd.

 

 

 

3. Hukuk Müşavirliği

 

 

 

 

4. Savunma Uzmanlığı

 

 

 

 

5. Teftiş Kurulu Bşk.

 

 

II SAYILI LİSTE

(I) SAYILI CETVEL

KURUMU                                :                                M.S.B. AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME

                                                        BAŞKANLIĞI

TEŞKİLÂTI                                :                                MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLAR

 

 

Kadro

Serbest Kadro

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Adedi

GİH

Başkan

1

1

GİH

Başkan Yardımcısı

1

1

 

 

Kadro

Serbest Kadro

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Adedi

GİH

Daire Başkanı

1

2

GİH

Hukuk Müşaviri

1

1

GİH

Teftiş Kurulu Başkanı

1

1

GİH

Müfettiş

1

4

GİH

Şube Müdürü

1

7

GİH

Savunma Uzmanı

1

1

GİH

Sivil Savunma Uzmanı

1

1

GİH

Uzman

1

7

GİH

Çözümleyici

3

1

GİH

Programcı

3

2

GİH

Mütercim

3

1

GİH

Veznedar

5

1

GİH

Tahsildar

5

1

GİH

Şef

4

18

GİH

Memur

5

38

GİH

Bilgisayar İşletmeni

3

1

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

5

4

GİH

Sekreter

5

3

GİH

Santral Memuru

5

2

TH

Başmühendis

2

10

TH

Mühendis

3

14

AH

Avukat

1

1

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

                                     TOPLAM

 

123

(II) SAYILI CETVEL

KURUMU      : M.S.B. AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME

                           BAŞKANLIĞI

TEŞKİLÂTI    : TAŞRA

İHDAS EDİLEN KADROLAR

 

 

 

Kadro

Serbest Kadro

 

 

 

Sınıfı

Unvanı                                 

Derecesi

Adedi

 

 

 

GİH

Bölge Müdürü

1

2

 

 

 

GİH

Şube Müdürü

1

10

 

 

 

GİH

İşletme Müdürü

1

12

 

 

 

GİH

Depo Müdürü

2

3

 

 

 

GİH

Sivil Savunma Uzmanı

2

2

 

 

 

GİH

Programcı

3

2

 

 

 

GİH

Şef

4

44

 

 

 

GİH

Veznedar

5

17

 

 

 

GİH

Sekreter

5

2

 

 

 

GİH

Bilgisayar İşletmeni

3

2

 

 

 

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

5

27

 

 

 

GİH

Santral Memuru

5

2

 

 

 

GİH

Memur

5

80

 

 

 

GİH

Koruma ve Güvenlik Şefi

4

85

 

 

 

GİH

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

5

941

 

 

 

TH

Mühendis

2

27

 

 

 

AH

Avukat

1

2

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

1 260

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE EKLİ CETVELLER

EK - 1 SAYILI CETVEL

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ

İŞLETME BAŞKANLIĞI (ANT)

 

Yönetim Kurulu

Başkanlık

Başkan Yardımcılığı

Merkez           

Taşra                 

 

Yönetim Kurulu

ANT. Başkanı

ANT. Başkan Yrd.

1. İşletme ve Tek-

1. ANT. Batı

 

 

 

 

nik İşler Dairesi

Bölge Müdürlüğü

 

 

 

 

Başkanlığı

2. ANT. Doğu

 

 

 

 

2. İdarî İşler ve

Bölge Müdürlüğü

 

 

 

 

İkmal Dairesi

 

 

 

 

 

Başkanlığı

 

 

 

 

 

3. Hukuk Müşavirliği

 

 

 

 

 

4. Savunma Uzmanlığı

 

 

 

 

 

5. Teftiş Kurulu

 

 

 

 

 

Başkanlığı

 

 

(III) SAYILI CETVEL

KURUMU            : M.S.B. AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ

                                İŞLETME BAŞKANLIĞI

TEŞKİLÂTI          : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLAR

 

 

 

Kadro

Serbest Kadro

 

 

Sınıfı

Unvanı                                         

Derecesi

 Adedi

 

 

GİH

Başkan

1

1

 

 

GİH

Başkan Yardımcısı

1

1

 

 

GİH

Daire Başkanı

1

2

 

 

GİH

HukukMüşaviri

1

1

 

 

GİH

Teftiş Kurulu Başkanı

1

1

 

 

GİH

Müfettiş

1

4

 

 

 

 

Kadro

Serbest Kadro

 

 

Sınıfı

Unvanı                                         

Derecesi

 Adedi

 

 

GİH

Şube Müdürü

1

7

 

 

GİH

Savunma Uzmanı

1

1

 

 

GİH

Sivil Savunma Uzmanı

1

1

 

 

GİH

Uzman

1

7

 

 

GİH

Çözümleyici

3

1

 

 

GİH

Programcı

3

2

 

 

GİH

Mütercim

3

1

 

 

GİH

Veznedar

5

1

 

 

GİH

Tahsildar

5

1

 

 

GİH

Şef

4

18

 

 

GİH

Memur

5

38

 

 

GİH

Bilgisayar İşletmeni

3

1

 

 

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

5

4

 

 

GİH

Sekreter

5

3

 

 

 

 

Kadro

Serbest Kadro

 

 

Sınıfı

Unvanı                                          

Derecesi

 Adedi

 

 

GİH

Santral Memuru

5

2

 

 

TH

Başmühendis

2

10

 

 

TH

Mühendis

3

14

 

 

AH

Avukat

1

1

 

 

 

 

 

           

 

 

 

TOPLAM

 

 

123

 

KURUMU   : M.S.B. AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME

                          BAŞKANLIĞI

TEŞKİLÂTI : TAŞRA

İHDAS EDİLEN KADROLAR

 

 

 

Kadro

Serbest Kadro

 

 

Sınıfı

Unvanı                                      

Derecesi

Adedi

 

 

GİH

Bölge Müdürü

1

2

 

 

GİH

Şube Müdürü

1

10

 

 

GİH

İşletme Müdürü

1

12

 

 

GİH

Depo Müdürü

2

3

 

 

GİH

Sivil Savunma Uzmanı

2

2

 

 

GİH

Programcı

3

2

 

 

GİH

Şef

4

44

 

 

GİH

Veznedar

5

17

 

 

GİH

Sekreter

5

2

 

 

GİH

Bilgisayar İşletmeni

3

2

 

 

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

5

27

 

 

GİH

Santral Memuru

5

2

 

 

GİH

Memur

5

80

 

 

GİH

Koruma ve Güvenlik Şefi

4

85

 

 

GİH

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

5

941

 

 

TH

Mühendis

2

27

 

 

AH

Avukat

1

2

 

 

 

 

 

          

 

 

 

TOPLAM

 

 

1 260

 

Dosyalar

​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler)
​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul