(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Dönem : 21 Dönem : 21 Yasama Yılı : 2

T.B.M.M. (S. Sayısı : 356)

Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve

Bütçe Komisyonları Raporları (1/485)

T.C.

Başbakanlık

Kanunlar ve Kararlar 5.7.1999

Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.0.KKG/196-342/2895

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 77 nci maddesi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenmesi Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür.

Gereğini arz ederim.

Bülent Ecevit

Başbakan
 
 

1/849 Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanunu Tasarısı

T.C.

Başbakanlık

Kanunlar ve Kararlar 26.11.1998

Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.0.KKG.0.11/101-187/6674

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 6.11.1998 tarihinde kararlaştırılan “Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanunu Tasarısı” ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.

Mesut Yılmaz

Başbakan

GENEL GEREKÇE

1. Giriş

Millî Eğitim Bakanlığı; Anayasa, Millî Eğitim Temel Kanunu, diğer kanunlar ve mevzuat ile kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesine yardımcı olmak maksadıyla, bağlı okul ve kurumlar bünyesinde döner sermaye kurma ihtiyacını 1927’li yıllarda duymuş ve ihtiyaç duyuldukça kanun çıkarılarak döner sermayeler kurulmuştur.

Bilhassa, meslekî ve teknik eğitimin uygulamasız yapılması mümkün değildir. Meslekî ve teknik eğitimin gerçek iş üzerinde uygulamalı yapılabilmesine katkı sağlamak için bu okulların bünyesinde mutlak surette döner sermaye işletmesi kurulması gerekmektedir. Bu sebeple, uygulama 1938 yılından bu yana sürdürülmektedir. Ancak, son yıllarda döner sermaye sistemi meslekî ve teknik eğitimin bütün kesimlerine yaygınlaştırılmıştır. Eylül 1998 tarihi itibariyle, 1 092 adedi meslekî ve teknik okullar bünyesinde olmak üzere toplam 1 146 okul ve kurum bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunmaktadır.

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumların bünyesinde kurulan döner sermaye işletmeleri, altı değişik kanun ve bu kanunlara dayanılarak çıkarılan bir o kadar yönetmelik ve talimatname ile getirilen esaslara göre faaliyette bulunmaktadır.

Büyük bir kısmı 1930’lu yıllarda yürürlüğe konulan;

a) 27.1.1927 tarihli ve 968 sayılı Millî Matbaa Tahsisatının Mütedavil Sermaye Halinde İstimaline Dair Kanun,

b) 1.4.1933 tarihli ve 2133 sayılı Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanun,

c)3.6.1938 tarihli ve 3423 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Meslekî ve Teknik Öğretim Okulları Döner Sermayesi Hakkında Kanun,

d) 7.7.1939 tarihli ve 3704 sayılı Köy Eğitmen Kurslarıyla İlk Öğretmen Okullarının İdaresine Dair Kanun,

e) 11.7.1972 tarihli ve 1607 sayılı Yatılı Bölge ve Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Mahsus Okullarda Döner Sermaye Kurulmasına Dair Kanun,

f) 5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununun 42 nci maddesi,

g) 30.4.1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 4359 sayılı Kanunla değiştirilen 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası,

hükümlerine göre, döner sermayeler kurulmakta ve yönetilmektedir.

Döner sermaye kanunları, değişik tarihlerde yürürlüğe konulduğu için çok farklı hükümler taşımaktadır. Bu durum, uygulamada büyük farklılıklara ve aksaklıklara sebebiyet verdiği gibi, bazı problemleri de beraberinde getirmektedir.

2. Döner Sermayelerin Kuruluş Amacı

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumların bünyesinde döner sermaye işletmesi kurulmasının amaçlarından bazılarını şöyle sıralayabiliriz.

a)Öğrenci ve kursiyerlerin; döner sermaye aracılığı ile alınan siparişler ve yapılan işler üzerinde fiilen çalışarak, meslekleri ile ilgili konuları daha iyi öğrenmelerine ve öğrendiklerini de pekiştirmelerine yardımcı olmak,

b)Piyasa ve sanayinin ihtiyaç duyduğu eğitilmiş ara insan gücünün, iş hayatı şartlarında yetiştirilmesine katkı sağlamak,

c) Okullarımızdaki mevcut atölye, makine parkı ve teknik insan gücü potansiyelini ekonomiye kazandırmak, uygulamalı eğitim için genel bütçeden ve aile bütçesinden yapılan giderleri azaltmak,

d) Öğrenci ve kursiyerlerimizde müteşebbislik ruhunun gelişmesine yardımcı olmak,

e)Okullarımızda görev yapan meslekî ve teknik personele ek gelir sağlayarak, işbaşında kalmalarına yardımcı olmak,

f)Bakanlığın ihtiyaç duyduğu ders araç ve gereçleri ile ders kitaplarının bir kısmının ucuz ve kaliteli bir şekilde üretilmesine ve dağıtılmasına katkı sağlamak ve benzeri amaçları gerçekleştirmektir.

Bu amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak maksadıyla, 1927 yılından itibaren çıkarılan 6 değişik kanuna göre Millî Eğitim Bakanlığı okul ve kurumlarından 1 146 adedinin bünyesinde döner sermaye işletmesi kurulmuştur.

3. Kalkınma Planları ile Getirilen Hükümler

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumların bünyesindeki döner sermaye işletmelerinin; kuruluş kanunlarının çok eski olması ve günümüz ihtiyaçlarına istenilen düzeyde cevap verememesi ve benzeri sebeplerle, tüm gayretlere rağmen istenilen verimlilikte çalıştırılamadıkları gözlenmektedir.

Kalkınma planları ile yıllık program ve icra planlarında; kamu kesimi döner sermaye işletmelerinin kârlı ve verimli çalışmaları, teşkilâtlanmada birlik sağlanarak kuruluşların belirli bir statüye bağlanması ve muhasebe sistemlerinin işletmelerin bünyelerine uygun bir yapıya kavuşturulmaları öngörülmektedir.

Döner sermaye işletmelerinin daha verimli çalıştırılarak; yukarıda bir kısmı belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine katkı sağlamak, kalkınma planlarının hükümleri ile Bakanlığın icra planı hükümlerini yerine getirmek amacıyla, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kuruluşların bünyesindeki döner sermayelerin tek kanun çatısı altında birleştirilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir.

4. Uygulamadaki Aksaklıklar

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumların bünyesinde döner sermaye işletmelerinin 6 değişik kanuna göre kurulması ve faaliyette bulunması, aşağıda belirtilen sorunları ve aksaklıkları da beraberinde getirmektedir.

a) Döner sermayeli işletmelerin yönetim ve denetimleri birbirlerinden farklılık arz ettiğinden, yönetim ve üretimde çağdaş işletmecilik anlayışına uyum sağlamada genellikle yetersiz kalmaktadır.

b) Kanunlarda belirtilmesi gereken bazı konular yönetmeliklerde, yönetmeliklerde olması gereken hususlar kanunlarda yer almaktadır. Bu durum, farklı ve birbiriyle çelişkili uygulamaların doğmasına sebep olmaktadır.

c) Yürürlükteki döner sermaye kanun maddelerinin yaklaşık % 90’ı çeşitli sebeplerle işlemez duruma gelmiştir.

d) Yapılan çalışma ve gösterilen tüm gayretlere rağmen; döner sermayeleri istenilen verimlilikte ve süratte çalıştırmak mümkün olamamaktadır.

5. Tasarı Kanunlaştığı Takdirde Sağlayacağı Bazı Önemli Faydalar

a) döner sermayelerin daha verimli ve kârlı çalışması sağlanarak; mevcut makine parkı ve teknik insan gücünün millî ekonomiye daha fazla katkı sağlaması gerçekleşecektir.

b) Meslekî ve teknik eğitimde uygulamalı eğitimin gerçek işler üzerinde yapılmasına daha fazla katkıda bulunulacağından, öğrencilerin daha kalıcı ve çabuk öğrenmelerine yardımcı olacaktır.

c) Üretime katkı sağlayan öğretmenlerimize ve diğer personele kârdan daha çok pay vererek gelir seviyelerinin artmasına, dolayısıyla, öğretmenlikte kalmalarına katkıda bulunulacaktır.

d)Uygulama yapan öğrenci ve kursiyerlere ücret ödeneceğinden; para kazanma alışkanlığı edinmeleri ve para kazanma zevkini tatmalarının yanında, aile bütçelerine katkıda bulunmalarını da sağlayacaktır.

e)İşletmelerin sermayesinin artırılması, kârların sermaye artırımında kullanılması ve çalışanlara kârdan pay verilmesi esası getirildiğinden; işletmelerin daha verimli ve süratli çalışmalarına katkı sağlanacaktır.

f) Öğrenci ve kursiyerlere okul dışında da (evlerinde) üretmek ve bedeli parçabaşı ödenmek üzere iş verme imkânı getirileceğinden, evde boş zamanların değerlendirilmesiyle ekonomiye ve aile bütçesine katkı sağlanmış olacağı gibi ev işletmeciliği modelinin öncülüğü de gerçekleştirilmiş olacaktır.

g) Verimli ve sürekli çalışan işletmede, öğrencilere gerçek işler üzerinde daha fazla uygulama yapma imkânı sağlanacağından; öğrencinin piyasa ve sanayinin talebine uygun yetiştirilmesine, bilgi ve becerilerinin artmasına yardımcı olunacaktır.

h)Döner sermayelerin ciro ve kârları yükseleceğinden, Millî Eğitim Bakanlığına, dolayısıyla, millî hâsılaya daha fazla katkıda bulunulması sağlanacaktır.

6. Sonuç

Bunlar ve benzeri sebeplerle, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumların bünyesinde faaliyet gösteren döner sermayelerin altı değişik kanun yerine, tek döner sermaye kanunu çatısı altında toplanmasında zaruret ve ihtiyaç bulunmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1. – Bu maddede, kısaca Kanunun amacı belirlenmiştir.

Madde 2. – Bu maddede, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı merkez, taşra ve bağlı okul ve kurumların (merkez, taşra ve bağlı kuruluşlar) bünyesinde; millî eğitimin amaç ve ilkelerinin gerçekleştirilmesine ve Bakanlığa verilen görevlerin yerine getirilmesine katkı sağlamak maksadıyla döner sermaye işletmesi kurulması, bu işletmelerin çalışma esas ve usullerinin belirlenmesiyle ilgili hususlar ile bu maksatla bünyesinde döner sermaye işletmesi kurulan okul ve kurumları kapsadığı ifade edilmiştir.

Madde 3. – Bu maddede, Kanunda geçen tanım ve kısaltmaların ifade ettiği anlamlar belirlenmiştir.

Madde 4. – Bu maddede, döner sermaye işletmelerinin kurulma, kapatılma, sermaye tahsisi ve sermaye nakillerinin yapılma esasları düzenlenmiştir.

Madde 5. – Bu maddede, Bakanlığa bağlı okul ve kurumların bünyesinde kurulan döner sermaye işletmelerinin faaliyet alanları tespit edilmiştir.

Madde metninde de görüldüğü üzere, döner sermaye işletmelerinin; millî eğitimin amaç ve ilkelerinin gerçekleştirilmesine, Anayasa, çeşitli kanunlar ve diğer mevzuat ile Bakanlığa verilen görevlerin yerine getirilmesine yönelik her türlü mal ve hizmet üretimi ile ticarî mal satışı yapabilecekleri ve Bakanlıkça uygun görülen alanlarda faaliyet gösterebilecekleri hükmü getirilmiştir.

Madde 6. – Bu maddede, Bakanlığa bağlı okul ve kurumların bünyesinde kurulacak döner sermaye işletmelerine tahsis edilecek sermaye tespit edilmiş ve bu sermayenin artırılması Maliye Bakanlığının olumlu görüşü üzerine Millî Eğitim Bakanlığının yetkisine bırakılmıştır.

Madde 7. – Bu maddede, 6 ncı maddede belirtilen sermayenin kaynağı tespit edilmiştir. Maddeden de anlaşılacağı üzere, sermaye kaynakları arasında Genel Bütçe bulunmamaktadır. Dolayısıyla, Genel Bütçeye yük getirilmemiştir. Tahsis edilen sermayenin Çıraklık, Meslekî ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu bütçesine konulan ödenekler ile yıl sonu kârlarından karşılanması esası getirilmiştir. Bu arada; arazi ve bina dışında Bakanlıkça verilecek aynî değerler de sermayenin kaynakları arasında sayılmıştır.

Madde 8. – Bu maddede, işletmenin gelir kaynakları belirtilmiştir.

Madde 9. – Bu maddede işletmenin gider kalemleri sayılmış, üretim ile doğrudan ilgili olmayan bazı giderler ise özellikle Bakanlık iznine bağlanmıştır. Bu hükümle, makro düzeyde planlama yapmak ve lüzumsuz giderleri ve israfı önlemek amaçlanmıştır.

Madde 10. – Bu madde ile işletmelerin devamlı çalışan kuruluşlar haline getirilmesi için görev alanlarına giren konularda faaliyet göstermelerine izin verilmektedir. Böylece, mevcut atölye ve makine parkı ile teknik insan gücü potansiyeli ekonomiye kazandırılmış olacaktır.

Ayrıca, öğrenci ve kursiyerlerin de daha fazla uygulama yapmalarına imkân sağlanmış olacaktır.

Madde 11. – Döner sermaye işletmelerinde verimliliği artırmak, daha az zamanda daha fazla üretim yapmayı sağlamak gayesiyle, bazı alanlarda parçabaşı üretime göre ücret ödeme sistemine geçilmesine şiddetle ihtiyaç duyulmaktadır. Böylece, yavaş çalışan ile hızlı çalışan öğrenci ve kursiyerlerin farklı ücret almaları sağlanacak, hızlı ve verimli çalışan mükafatlandırılmış olacaktır.

Kursiyerlere ve öğrencilere okulda ve okul dışında (evlerinde) parçabaşı iş yapma ve ücret ödeme imkânı getirilmektedir.

Ayrıca, öğrencilere ve kursiyerlere okul dışında da yapmak üzere iş verilmesi sağlanarak, meslek öğretme ile birlikte ev işletmeciliğinin de geliştirilip, öğrenci ve kursiyerlerin aile büçtesine katkı sağlamaları temin edilmiş olacaktır. Bu sistem, bilhassa kız teknik öğretim ile yaygın eğitim kurumlarında çok olumlu sonuçlar doğuracaktır.

Madde 12. – Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumların bünyesinde döner sermaye işletmesi kurulmasının ana amacı; öğrenci ve kursiyerlerin döner sermaye aracılığı ile alınacak siparişler üzerinde çalıştırılarak meslekleri ile ilgili alanlarda daha iyi yetişmelerine yardımcı olmaktır.

Bu madde, öğrenci ve kursiyerlerin döner sermaye işlerinde çalıştırılmalarını, böylece uygulamalı eğitim yaparak pratik sağlamalarını ve bunlara ücret ödenerek hem emeklerinin karşılıksız bırakılmamasını, hem de aile bütçelerine katkı sağlamalarını temin gayesiyle düzenlenmiştir.

Ayrıca, özellik arzeden iş ve işletmelerde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve 1475 sayılı İş Kanununa tabi personelin de istihdamına imkân sağlanmaktadır.

Madde 13. – Bu madde, işletmelerin yıl sonu bilançolarında oluşacak kâr veya zararları hakkında yapacakları işlemleri düzenlemektedir.

Ödenmiş sermaye, tahsis edilen ve artırılan sermaye limitine ulaşıncaya kadar, kârın yarısından fazlasının doğrudan sermayeye ilave edilmesi sağlanmıştır. Böylece, birçok yazışma ve bürokratik işlem azaltılmış olmaktadır.

Ayrıca, döner sermayede çalışarak kârın elde edilmesinde emeği geçen tüm personele; kârın en çok yarısı, en yüksek asgarî ücretin yıllık brüt tutarının iki katını aşmamak üzere üretimi teşvik primi olarak verilebilecektir. Dolayısıyla bu personelin, daha gayretli ve daha verimli çalışması sağlanacağı gibi, daha fazla üretim yapmaları da teşvik edilmiş olacaktır.

Böylece, hem personelin gelirlerinde bir miktar artış sağlanacak, hem de üretim ve verimlilik artacağından millî ekonomiye daha fazla katkı sağlanmış olacaktır.

Madde 14. – Bu madde ile döner sermaye işletmelerini kimlerin denetlemeye yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, döner sermaye kontrolörlük müessesesi de getirilerek; döner sermaye işletmelerinin malî ve muhasebe işlemleriyle ilgili rehberlik, danışmanlık ve inceleme hizmetlerine daha fazla katkı sağlanmış olacaktır.

Madde 15. – Bu maddede, işletmelerin yapacağı harcamaların; 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile sarftan önce 832 sayılı Sayıştay Kanununun vize ve tescil hükümlerine tabi olmadığı hükmü getirilmiştir. Böylece, işletmelerin daha süratli ve rahat ödeme ve harcama yapmalarına imkân sağlanmış olacaktır.

Madde 16. – Bu maddede, Bakanlığımız bünyesinde diğer unvanlı kadroların yanında, kontrolör unvanlı kadroda da personel istihdam edilebileceği ve kontrolör olarak atanacak personelde aranan asgarî şartlar belirlenerek hüküm altına alınmıştır.

Madde 17. – Bu maddede, Bakanlığımıza 30 adet kontrolör unvanlı kadro ihdasının yapıldığı hüküm altına alınmıştır.

Madde 18. – Bu maddede, çıkarılacak yönetmelikler ve kapsamı belirlenmiştir.

Madde 19. – Bu madde ile, yürürlükten kaldırılacak kanunlar ve kanun hükümleri belirlenmiştir.

Geçici Madde 1. – 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununun 32 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi hükmüne göre, Bakanlığa bağlı döner sermayelerin bilanço kârları Fon’a yatırılmaktadır.

Fondan da, mevzuatı gereği meslekî ve teknik öğretim okul ve kurumları dışındaki döner sermaye işletmelerine ilk veya ilave sermaye verilememektedir.

Bu sebeple, Bakanlığa bağlı diğer okul ve kurumların bünyesinde döner sermaye kurulması veya mevcutların sermaye artırımı mümkün olamamaktadır. Sermaye limiti 6 ncı madde ile belirlenen meblağa ulaşıncaya kadar, kârların sermaye artırımında veya yeni kurulacak işletmelere ilk sermaye verilmesinde kullanılmasına mutlak surette ihtiyaç vardır. Madde ile 3308 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi hükmünün geçici bir süre uygulanmaması öngörülmektedir.

Ayrıca, kârlar doğrudan sermayeye ekleneceğinden bir takım bürokratik işlemler ve kırtasiyecilik de önlenmiş olacaktır.

Geçici Madde 2. – Bu madde, yeni yönetmelikler çıkarılıncaya kadar, eski yönetmeliklerin Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanması gayesiyle düzenlenmiştir.

Geçici Madde 3. – Bu madde ile mevcut işletmelerin personel kadroları, sermaye, makine, teçhizat, arazi, bina, araç-gereç ve malzeme gibi varlıklarının ve haklarının kayıtlı değeri üzerinden işletmelere aynen devrini sağlamak amacıyla düzenleme yapılmıştır.

Madde 20. – Yürürlük maddesidir.

Madde 21. – Yürütme maddesidir.

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve

Spor Komisyonu 2.8.1999

Esas No. :1/485

Karar No. :10

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Komisyonumuz, gündeminde yer alan “Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanunu Tasarısını (1/485)” görüşmek üzere 29.7.1999 tarihinde toplanmıştır. Hükümeti temsilen Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu ve müşavirleri ile Maliye Bakanlığı temsilcisinin de iştirakiyle söz konusu tasarı bu toplantıda görüşülmüştür.

Tasarı ile; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlardan 1145 adedinin bünyesinde, büyük bir kısmı 1930’lu yıllarda yürürlüğe giren kanunlara göre kurulan döner sermaye işletmelerinin daha verimli ve rantabl çalışmalarını sağlayıcı yenilikler getirilerek, kuruluş amaçlarının daha kısa sürede ve maksimum düzeyde gerçekleşmesine katkı sağlamak maksadıyla, 6 değişik Kanunun, günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir Kanun kapsamında birleştirilmesi öngörülmektedir.

Tasarının gerekçesinde de belirtildiği üzere, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumların bünyesinde;

— Bilhassa meslekî ve teknik eğitimdeki öğrenci ve kursiyerlerden bir kısmının döner sermayeler aracılığı ile alınan siparişler ve yapılan işler üzerinde fiilen çalışarak, meslekleri ile ilgili konuları daha iyi öğrenmelerine ve öğrendiklerini de kalıcı bir şekilde pekiştirmelerine yardımcı olmak,

— Piyasa ve sanayinin ihtiyaç duyduğu eğitilmiş ara insan gücünün iş hayatı şartlarında yetiştirilmesine katkı sağlamak,

— Öğrenci ve kursiyerlerde girişimcilik bilincinin gelişmesine yardımcı olmak,

—Okulllardaki mevcut atölye, makine parkı ve teknik insan gücü potansiyelini ekonomiye kazandırmak,

— Uygulamalı eğitim için genel bütçeden ve aile bütçesinden ayrılan giderleri azaltmak,

—Bakanlığın ihtiyaç duyduğu ders araç ve gereçleri ile ders kitaplarının bir kısmının ucuz ve kaliteli bir şekilde üretilmesine ve dağıtılmasını katkı sağlamak, gibi amaçların gerçekleştirilmesi için döner sermaye işletmesi kurulmaktadır.

Tasarı ile;

— Büyük bir kısmı 1930’lu yıllarda yürürlüğe giren 6 değişik döner sermaye Kanununun, günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir Kanun kapsamında birleştirilmesi sağlanmakta,

—Döner sermaye işletmelerine tahsis edilen toplam sermaye; 52,5 milyar liradan 50 trilyon liraya çıkarılmakta, artırılan bu sermaye döner sermaye işletmelerinin kârlarından karşılanacağından genel bütçeye herhangi bir yük getirilmemekte,

— Öğrenci ve kursiyerlere okul dışında da (evlerinde) üretmek ve bedeli parçabaşı ödenmek üzere iş verme imkânı getirildiğinden, evde boş zamanların değerlendirilmesiyle ekonomiye ve aile bütçesine katkı sağlanmış olacağı gibi, ev işletmeciliği modelinin öncülüğü de gerçekleştirilmiş olmakta,

— Çalışan öğrenci ve kursiyerlere ve bu çalışmaları karşılığında ücret ödeneceğinden, öğrenci ve kursiyerlerin okurken aile bütçelerine katkıda bulunmaları ve para kazanma zevkini tatmalarına, böylece onlarda girişimcilik bilincinin gelişmesine de destek olunmakta,

— Ayrıca, okullardaki mevcut teknik insan gücü ve makine potansiyeli ekonomiye kazandırılmakta ve Bakanlığın ihtiyaç duyduğu ders araç ve gereçleri ile ders kitapları ve derslik donatım malzemelerinin bir kısmının ucuz ve kaliteli bir şekilde üretilmesine ve dağıtılmasına imkân tanınmaktadır.

Tasarı, yukarıdaki görüşlerin ışığında Komisyonumuzca da benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Komisyonumuzca Tasarının maddeleri üzerinde yapılan değişiklik, ilâve ve kabuller gerekçeleri ile birlikte aşağıda açıklanmıştır.

1. Tasarının 1, 2 ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca benimsenerek aynen kabul edilmiştir.

2. Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca yeniden düzenlenmiştir.

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlardan büyük çoğunluğu mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarında olmak üzere, halen sadece 1145 adedinde döner sermaye işletmesi bulunmaktadır. Mesleki ve teknik eğitimin uygulamasız yapılamayacağı gerçeği, bilhassa mesleki ve teknik öğretim okullarının tamamının bünyesinde döner sermaye işletmesi kurulmasını gerektirmektedir.

Böylece, yeni yasal düzenlemeye bağlı olarak, bilhassa mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarının tamamının bünyesinde döner sermaye işletmesi kurulması gerekeceği gibi, bu döner sermaye işletmeleri ile ilgili geniş sermaye hareketliliğinin de yaşanması kaçınılmaz olacaktır. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumların ülkenin en küçük yerleşim birimlerine kadar dağılmış olması, sayısal olarak fazlalığı ve benzeri sebeplerle; işlemlerin istenilen süratte sonuçlandırılabilmesi, Maliye Bakanlığının bilinen iş yoğunluğunun üzerine yenilerinin eklenmemesi ve bürokrasinin artırılmaması bakımından, öğrenci veya kursiyeri bulunmayan kurumlar dışındaki okul ve kurumlarda döner sermaye işletmesi kurma, kapatma ve sermaye hareketleri konusunda Maliye Bakanlığından önceden uygun görüş alınması yerine, Sayıştay Başkanlığına olduğu gibi Maliye Bakanlığına da işlemlerin sonucundan bilgi verilmesinin daha uygun olacağı düşünülmüştür.

4 üncü madde yukarıda açıklanan gerekçeler doğrultusunda düzenlenerek, değişik şekliyle Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

3. Tasarının 5 inci maddesi de Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir.

4. Tasarının 6 ncı maddesi Komisyonumuzca yeniden düzenlenmiştir.

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarının sayısı yaklaşık 5000’dir. İlk etapta bu okulların yarısında, diğer okul ve kurumlardan da 500’ünde olmak üzere, 3000 okul ve kurum bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunacağı düşünüldüğünde, toplam on trilyon lira sermaye yetersiz kalacaktır.

Tahsis edilecek toplam sermayenin; günümüz şartlarında ihtiyacı karşılayacak düzeye çıkarılması, artışın döner sermaye kârlarından karşılanması nedeniyle genel bütçeye herhangi bir yük getirmemesi ve benzeri sebeplerle, elli trilyon liraya yükseltilmesinin daha uygun olacağı düşünülmüştür.

6 ncı madde yukarıda açıklanan gerekçeler doğrultusunda düzenlenerek, değişik şekliyle Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

5. Tasarının 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci maddeleri Komisyonumuzca benimsenerek aynen kabul edilmiştir.

6. Tasarının 13 üncü maddesi Komisyonumuzca yeniden düzenlenmiştir.

Yapılan bu düzenleme ile; 13 üncü maddenin (b) bendinde döner sermaye işletmesinin bilanço kârının en çok yüzde ellisinin, bu kârın elde edilmesinde emeği geçen personele katkıları oranında üretimi teşvik primi olarak ödenmesi esası getirilmiştir. Ancak, söz konusu kârdan işletme bünyesi dışındaki personele de verilmesi durumunda; işletmede kârın elde edildiği üretimde çalışan personelin çalışma şevki ve performansının olumsuz yönde etkileneceği kanaatine varılmıştır. Bu olumsuzluklara sebebiyet verilmemesi bakımından, konuya açıklık getirilmesi ihtiyacı duyulmuştur.

Bu sebeple, 13 üncü madde yukarıda açıklanan gerekçe doğrultusunda düzenlenerek, değişik şekliyle Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

7. Tasarının 14 üncü maddesi Komisyonumuzca yeniden düzenlenmiştir.

Yapılan bu düzenleme ile; döner sermaye işletmelerinde yapılacak inceleme ve rehberlik hizmetlerinin Bakanlık Müfettişlerince yürütülmesi mümkün olduğundan, sadece bu iş için yeni bir oluşuma gidilmesine ve bunun için de yeni kadro tahsisine gerek olmadığı görüş ve kanaatine varılmıştır.

14 üncü madde yukarıda açıklanan gerekçe doğrultusunda düzenlenerek, değişik şekliyle Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

8. Tasarının 15 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

9. Tasarının 16 ve 17 nci maddeleri ile bu maddeye bağlı Ek-1 sayılı liste 14 üncü madde de yapılan değişiklik doğrultusunda Komisyonumuzca Tasarı metninden çıkarılmıştır.

10. Tasarının 18 inci maddesi Komisyonumuzca yeniden düzenlenmiştir.

Yapılan bu düzenlemeyle; 14 üncü maddede yapılan düzenleme doğrulutusunda; “... Bakanlık kontrolörlerinin mesleğe girişleri ile çalışma esas ve usulleri...” ifadesi Tasarı metninden çıkarılmıştır.

18 inci madde değişik şekliyle ve 16 ncı madde olarak Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

11. Tasarının 19 uncu maddesi Komisyonumuzca benimsenerek 17 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

12. Tasarının geçici 1, geçici 2 ve geçici 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca benimsenerek aynen kabul edilmiştir.

13. Tasarının yürürlük ve yürütmeye ilişkin 20 ve 21 inci maddeleri Komisyonumuzca benimsenerek 18 ve 19 uncu maddeler olarak aynen kabul edilmiştir.

Tasarının, esas Komisyonda ve Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi Komisyonumuzca temenni edilmiştir.

Raporumuz, Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur.
 

  Başkan Başkanvekili
  Abdurrahman Küçük Halil Çalık
  Ankara Kocaeli
  Sözcü Kâtip
  Ahmet Kabil Bekir Ongun
  Rize Aydın
  Üye Üye
  Mahmut Göksu Akif Gülle
  Adıyaman Amasya
  Üye Üye
  Ayşe Gürocak İbrahim Halil Oral
  Ankara Bitlis
  Üye Üye
  İrfan Keleş Ahat Andican
  Çankırı İstanbul
  Üye Üye
  Bozkurt Yaşar Öztürk Bahri Sipahi
  İstanbul  İstanbul
  Üye Üye
  Perihan Yılmaz Güler Arslan
  İstanbul İzmir
  Üye Üye
  Saffet Başaran Seydi Karakuş
  İzmir Kütahya
  Üye Üye
  Avni Doğan Ömer Ertaş
  Kahramanmaraş Mardin
  Üye Üye
  İbrahim Yazıcı  Musa Uzunkaya
  Muğla Samsun

MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ KANUNU TASARISI

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİBÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE1. —Bu Kanunun amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumların bünyesindeki döner sermaye işletmelerinin çalışmaları ile ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE2.—Bu Kanun; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda döner sermaye işletmesi kurulmasını, mevcut döner sermaye işletmelerinin çalıştırılmasını, sermaye kaynaklarını, faaliyet alanlarını, üretilen mal ve hizmetlerin değerlendirilmesini, idarî, malî, muhasebe, denetim ve diğer hususlarla ilgili esas ve usulleri kapsar.

Tanımlar

MADDE3. —Bu Kanunda geçen;

Bakanlık; Millî Eğitim Bakanlığını,

Bakan; Millî Eğitim Bakanını,

Fon; Çıraklık, Meslekî ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonunu,

Okul ve Kurum; Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki okullar ile her türlü mal ve hizmet üreten birimleri,

İşletme; Bakanlığa bağlı okul ve kurumların bünyesindeki döner sermaye işletmelerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Faaliyet Alanı

Kuruluş

MADDE4.—Döner sermaye işletmesinin; kurulması, sermaye tahsisi, tahsis edilen sermayenin artırılması, azaltılması, birinden diğerine aynî veya nakdî olarak aktarılması veya kapatılması Bakanlık onayı ile gerçekleşir. Ancak, öğrencisi veya kursiyeri bulunmayan kurumların bünyesinde döner sermaye işletmesi kurulurken Maliye Bakanlığının görüşü alınır.

Yapılan değişikliklerden Sayıştay Başkanlığı ile Maliye Bakanlığına bilgi verilir.

Faaliyet alanı

MADDE 5. —İşletmeler, millî eğitimin amaç ve temel ilkelerinin gerçekleştirilmesine ve Bakanlığa verilen görevlerin yerine getirilmesine katkı sağlamaya yönelik faaliyetlerle sınırlı olmak şartıyla, Bakanlıkça uygun görülen alanlarda faaliyet gösterirler.

İKİNCİ KISIM

İdarî ve Malî Hükümler

BİRİNCİBÖLÜM

Sermaye, Sermaye Kaynakları, Gelir ve Giderler

Sermaye

MADDE6.—Bu Kanun kapsamına giren işletmelere, toplam elli trilyon lira sermaye tahsis edilmiştir. Bu miktar, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlıkça artırılabilir.

Sermaye kaynakları

MADDE 7. —İşletmelerin sermaye kaynağını;

a) Fon bütçesinden aktarılan ödenekler,

b) İşletmelerin kârları,

c) Arazi, arsa ve bina dışında Bakanlıkça verilecek aynî değerler,

d) Bağış ve yardımlar,

meydana getirir.

Bağış ve yardımlar sınıra bakılmaksızın sermayeye eklenir.

Gelirler

MADDE8.—İşletmenin gelirleri;

a) Yapılan iş ve hizmetler, üretilen mal ve ürünler ile ticarî malların ve bunlara ait artıkların satışından,

b) Döner sermaye demirbaşına kayıtlı; ekonomik ömrünü doldurmuş ya da eskimiş araç, gereç, makine, teçhizat, taşıt, mefruşat, demirbaş ve avadanlık gibi duran varlıkların satışından,

c) Diğer gelirlerden,

oluşur.

Giderler

MADDE9.—İşletmenin giderleri;

a) Mal ve hizmet üretiminde kullanılan ilk madde ve malzeme, yarı mamul madde, mamul madde, ticarî mal ve hizmet alım giderleri,

b) Faaliyet alanına giren işlerin gerekli kıldığı personel, ulaşım, kırtasiye, pazarlama, komisyon ve benzeri giderler,

c) Döner sermaye hizmetlerinde kullanılmak üzere Bakanlık izni ile alınacak; makine, teçhizat, demirbaş malzeme ve avadanlık gibi duran varlık alım giderleri, 237 sayılı Taşıt Kanununa göre alınacak taşıt giderleri ile bakım, küçük onarım, akaryakıt, ısıtma, aydınlatma ve benzeri giderlerden,

oluşur.

İKİNCİ BÖLÜM

Üretim, Öğrenci ve Personel Çalıştırılması, Kâr ve Zarar

Sipariş alma ve üretim

MADDE10. —İşletmeler, resmî ve özel kuruluşlar ile şahıslardan faaliyet alanlarına giren her türlü siparişi alabilirler, hazıra üretim yapabilirler ve ihalelere katılabilirler.

Okulda ve okul dışında parçabaşı üretim

MADDE11.—Bakanlıkça uygun bulunan alanlarda, çalışma saati göz önünde bulundurulmaksızın parçabaşı ücret ödenmek suretiyle mal ve hizmet üretimi yaptırılabilir.

Kursiyerlere ve öğrencilere okul dışında da yapmak ve bedeli parçabaşı ödenmek üzere iş verilebilir.

Öğrenci, kursiyer ve personel çalıştırılması

MADDE12.—Uygulamalı eğitimin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak bakımından, döner sermaye işlerinin öğrenci ve kursiyerlere gördürülmesi esastır. Ancak, özellik arzeden işlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve 1475 sayılı İş Kanununa tabi personel de çalıştırılabilir.

Kâr ve zararın tâbi olacağı esaslar

MADDE13.—İşletmelerin malî yıl sonu bilânçosunda görülen kârlarının;

a) En az yüzde ellisi, işletmelerin ödenmiş sermayesi 6 ncı maddedeki meblağa ulaşıncaya kadar doğrudan sermayeye eklenir.

b) En fazla yüzde ellisi, kârın elde edilmesinde emeği geçen personele katkıları oranında üretimi teşvik primi olarak ödenir. Ancak, her personele ödenecek üretimi teşvik primi, asgarî ücretin yıllık brüt tutarının iki katını geçemez. Üretimi teşvik primi dağıtımı işletme bünyesi ile sınırlıdır. Dağıtılamayan kârlar hakkında bu maddenin (a) bendi hükmü uygulanır.

c) İşletmenin zararı, izleyen yılların kârlarından mahsup edilir.ÜÇÜNCÜ KISIM

Çeşitli Hükümler

BİRİNCİBÖLÜM

Denetim, Rehberlik, Muafiyet ve Yönetmelik

Denetim ve rehberlik

MADDE 14.—İşletmeler; idarî, malî ve teknik yönden Bakanlık müfettişleri, döner sermaye işlemleri ve hesapları yönünden Sayıştay Başkanlığı ile Maliye Bakanlığı denetim elemanlarınca denetlenir. İnceleme ve rehberlik hizmetleri ise, döner sermaye ile ilgili hizmetiçi eğitimden geçirilen Bakanlık müfettişlerince yürütülür.

Muafiyet

MADDE15. —İşletmelerin yapacağı harcamalar 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile sarftan önce 832 sayılı Sayıştay Kanununu vize ve tescil hükümlerine tâbi değildir.

Yönetmelik

MADDE16.—İşletmelerin çalışma özelliklerine göre; idarî ve malî işlemlerinin yürütülme şekli, muhasebe, üretimi teşvik primi dağıtım esasları, döner sermayede çalışan öğrenci ve kursiyerlere ödenecek ücret, parçabaşı üretim yaptırılması ve bu Kanunun uygulanması ile ilgili diğer hususlar Bakanlıkça hazırlanıp, Maliye Bakanlığı ile Sayıştay Başkanlığının da görüşleri alınarak yürürlüğe konulacak yönetmeliklerle düzenlenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Yürürlük, Yürütme ve Geçici Hükümler

Yürürlükten kaldırılan kanun ve kanun hükümleri

MADDE17.—Bu Kanunun yürürlüğe girmesiyle;

a) 27.1.1927 tarihli ve 968 sayılı Millî Matbaa Tahsisatının Mütedavil Sermaye Halinde İstimaline Dair Kanun,

b) 1.4.1933 tarihli ve 2133 sayılı Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanun,

c) 3.6.1938 tarihli ve 3423 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Meslekî ve Teknik Öğretim Okulları Döner Sermayesi Hakkında Kanun,

d) 7.7.1939 tarihli ve 3704 sayılı Köy Eğitmen Kurslariyle İlk Öğretmen Okullarının İdaresine Dair Kanun,

e) 11.7.1972 tarihli ve 1607 sayılı Yatılı Bölge ve Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Mahsus Okullarda Döner Sermaye Kurulmasına Dair Kanun,

f) 5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununun 42 nci maddesinin ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasında yer alan “ve döner sermaye” ibaresi ve 43 üncü maddesi,

g) 30.4.1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 4359 sayılı Kanunla değiştirilen 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası,

yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1. —İşletmelerin ödenmiş sermayesi bu Kanunun 6 ncı maddesi ile tahsis edilen ve artırılan miktara ulaşıncaya kadar, 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi, Kanununun 32 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi hükmü uygulanmaz.

GEÇİCİ MADDE 2. —Bu Kanunun uygulanması ile ilgili yönetmelikler bir yıl içerisinde çıkarılır. Yürürlükten kaldırılan kanunlara bağlı olarak faaliyetini sürdüren işletmeler, yeni yönetmelikler çıkarılıncaya kadar bu Kanuna aykırı olmayan eski yönetmelik hükümlerini uygulamaya devam ederler.

GEÇİCİ MADDE 3. —Yürürlükten kaldırılan kanunlarla işletmelere verilmiş bulunan personel kadroları, her türlü hakları ile sermaye ve mal varlıkları hali hazır değerleri üzerinden ilgili işletmelere aynen devredilir.

Yürürlük

MADDE18.—Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE19.—Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Plan ve Bütçe Komisyonu 21.2.2000

Esas No. : 1/485

Karar No. : 89

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Bakanlar Kurulunca, 20 nci Yasama Döneminde Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına sunulan, ancak dönemin sona ermesi nedeniyle kanunlaşamayarak kadük olan ve Hükümetçe yenilenerek Başkanlıkça 8.7.1999 tarihinde tali komisyon olarak Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen “Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanunu Tasarısı” Komisyonumuzun 17.2.2000 tarihinde yaptığı 39 uncu birleşiminde Hükümeti temsilen Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu ile Millî Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı temsilcilerinin katılımlarıyla incelenip, görüşülmüştür.

Bilindiği gibi; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumların bünyesinde; 1927 yılından itibaren çıkarılan altı değişik kanun ve bu kanunlara dayanılarak hazırlanan yönetmelik ve talimatnameler ile getirilen esaslar çerçevesinde faaliyet gösteren toplam 1146 adet döner sermaye işletmesi bulunmaktadır.

Döner sermaye kanunlarının çok eski ve değişik tarihlerde yürürlüğe konulmuş olması ve farklı hükümler içermesi, uygulamada farklılıklara ve aksaklıklara neden olmakta, günün ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalmakta ve işletmelerden istenilen verim elde edilememektedir.

Döner sermaye işletmelerinin daha verimli çalıştırılarak, işletmelerin kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesine katkı sağlamak, kalkınma planları ile Bakanlığın icra planı hükümlerini yerine getirmek amacıyla, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kuruluşların bünyesindeki döner sermayelerin tek kanun çatısı altında birleştirilmesi ihtiyacı doğmuştur.

Tasarı ile; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumların bünyesindeki döner sermaye işletmeleri tek kanunda birleştirilmekte, çalışmaları ile ilgili esas ve usuller yeniden düzenlenmektedir.

Komisyonumuzda Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde;

– Getirilen düzenlemenin gecikmiş olmakla birlikte yapılması gereken bir düzenleme olduğu ve takdirle karşılandığı,

– Meslek okullarının daha çok dar gelirli ailelerin çocukları tarafından tercih edildiği, bu nedenle aile bütçelerine sağlayacağı katkıdan dolayı döner sermaye işletmelerinin çok yararlı olduğu,

– Döner sermaye işletmelerinde, uygulamalı öğrenim suretiyle işletmelerin ruhuna ve bünyesine alışmış olan gençlerin, çalışma hayatına daha iyi adapte olabildikleri,

– AB’ne tam üyelik için eğitime öncelik verilerek eğitimin sorunlarının çözümlenmesi gerektiği, döner sermayelerin meslekî eğitimin altyapısını oluşturduğu, sanayinin gelişmesinde büyük katkı sağlayan ara teknik eleman ihtiyacının karşılandığı meslekî teknik eğitimin son derece önemli olduğu,

– Teknik eğitimin ancak uygulama ile yapılabileceği, uygulamada ise döner sermaye işletmelerinin vazgeçilmez kurumlar olduğu, bu alanda önemli fonksiyon gören meslek lisesi öğretmenlerinin de maddî açıdan desteklenmesi gerektiği,

– Döner sermaye işletmelerinin kârlılık amacına yönelik çalışmasını sağlayacak düzenlemelere yer verilmesi gerektiği, bu anlamda işletmelerin hammadde ihtiyaçlarının ve üretim sonuçlarının bir merkezden yürütülmesinin büyük faydalar sağlayacağı,

– KOBİ’lerin oluşumunda meslek okullarının büyük önemi bulunduğu,

– Sanayileşme ve AB içinde rekabet gücünün korunması için meslekî teknik eğitime ayrılan kaynak ve sağlanacak diğer imkânlar ile ülkenin sanayileşme sürecindeki hızının önemli ölçüde artacağı, ileride AB’nin sanayi ara elemanlarına ihtiyaç duyacağı,

– Meslekî teknik eğitime ayrılan kaynak yetersizliğinin döner sermaye miktarlarının artırılması ile giderilmesi gerektiği,

– Sanayinin omurgasını oluşturan ara elemanların yetiştirilememesi halinde üretimin artamayacağı, dolayısıyla işsizliğin büyüyeceği,

İfade edilmiştir.

Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda;

– Tasarının çeşitli kesimlerin görüş ve eleştirileri alınarak hazırlandığı ancak, Komisyondaki görüş ve eleştirilerin Tasarının olgunlaşmasında büyük katkı sağlayacağı,

– Orta öğretimin, meslekî ve teknik eğitimin ağırlıklı olarak yeniden yapılandırılmasının amaçlandığı,

– Kamuda işçi olabilmek için meslekî teknik eğitimden geçmeyi zorunlu kılan düzenlemeler üzerinde çalışmaların devam ettiği,

– Üniversite giriş sınavında yapılan değişiklik ile meslekî teknik eğitim mezunlarının iki yıllık ön lisans programına alınması konusundaki çalışmaların sürdürüldüğü,

Belirtilmiştir.

Bu görüşmeleri takiben Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca uygun bulunmuş ve maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Tasarının;

– 4 üncü maddesinin, öğrenci veya kursiyeri bulunmayan kurumlar dışındaki okul ve kurumlarda döner sermaye işletmesi kurma ve diğer sermaye hareketleri konusunda işlemlerin istenilen süratte sonuçlandırılabilmesi ve bürokrasinin azaltılması bakımından, Maliye Bakanlığından görüş alınması yerine, işlemlerin sonucundan bilgi verilmesini sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi suretiyle,

– 6 ncı maddesinin, tahsis edilen toplam sermayenin günümüz şartlarında ihtiyacı karşılayacak düzeye getirilmesini teminen, elli trilyona çıkarılması suretiyle,

– 13 üncü maddesinin uygulamada karşılaşılabilecek sorunları gidermek ve konuya açıklık getirmek üzere maddenin (b) fıkrası ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere “Üretimi teşvik primi dağıtımı işletme bünyesi ile sınırlıdır.” ibaresinin ilave edilmesi suretiyle,

– 14 üncü maddesinin “Bakanlık kontrolörlerince de inceleme ve rehberlik hizmetleri yürütülür” ibaresi “inceleme ve rehberlik hizmetleri ise döner sermaye ile ilgili hizmetiçi eğitimden geçirilen Bakanlık müfettişlerince yürütülür.” şeklinde değiştirilmesi suretiyle,

– 16 ncı ve 17 nci maddelerinin 14 üncü maddede yapılan değişikliğe paralel olarak metinden çıkarılması suretiyle,

– Metne fazla çalışma ve ücretini düzenleyen yeni bir hükmün 16 ncı madde olarak ilave edilmesi suretiyle,

– 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11,12, 15, geçici 1, geçici 2 ve geçici 3 üncü maddeleri aynen,

– Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 20 ve 21 inci maddeleri 19 ve 20 nci maddeler olarak kabul edilmiştir.

Ayrıca, Üçüncü Kısım İkinci Bölüm başlığı “Kaldırılan ve Geçici Hükümler” olarak değiştirilmiş ve metnin tamamı kanunların yapılmasında uygulanan usul ve esaslar çerçevesinde redaksiyona tabi tutulmuştur.

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere YüksekBaşkanlığa saygı ile arz olunur.
 

  Başkan Başkanvekili
  Metin Şahin Mehmet Hanifi Tiryaki
  Antalya Gaziantep
  Bu Raporun Sözcüsü Kâtip
  Necdet Tekin Cafer Tufan Yazıcıoğlu
  Kırklareli Bartın
  Üye Üye
  Abdülkadir Akcan Gaffar Yakın
  Afyon Afyon
  Üye Üye
  Hikmet Uluğbay Ali Uzunırmak
  Ankara Aydın
  Üye Üye
  Zeki Ergezen M. Altan Karapaşaoğlu
  Bitlis Bursa
  (İmzada bulunamadı)  
  Üye Üye
  Süleyman Coşkuner Hakkı Duran
  Burdur Çankırı
  Üye Üye
  Mücahit Himoğlu Aslan Polat
  Erzurum Erzurum
    (İmzada bulunamadı)
  Üye Üye
  Aydın Ayaydın Ali Coşkun
  İstanbul İstanbul
  Üye Üye
  Yılmaz Karakoyunlu Nesrin Nas
  İstanbul İstanbul
  Üye Üye
  Masum Türker Hasan Metin
  İstanbul İzmir
  Üye Üye
  İlhami Yılmaz Ali Gebeş
  Karabük Konya
  Üye Üye
  Süleyman Çelebi Tarık Cengiz
  Mardin Samsun
  Üye Üye
  Lütfi Ceylan Hasan Özgöbek
  Tokat Uşak

 

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DÖNER

SERMAYE İŞLETMELERİ KANUNU

TASARISI

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1. – Bu Kanunun amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumların bünyesindeki döner sermaye işletmelerinin çalışmaları ile ilgili esas ve usûlleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2. – Bu Kanun; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda döner sermaye işletmesi kurulmasını, mevcut döner sermaye işletmelerinin çalıştırılmasını, sermaye kaynaklarını, faaliyet alanlarını, üretilen mal ve hizmetlerin değerlendirilmesini, idarî, malî, muhasebe, denetim ve diğer hususlarla ilgili esas ve usulleri kapsar.

Tanımlar

MADDE 3. – Bu Kanunda geçen;

Bakanlık; Millî Eğitim Bakanlığını,

Bakan; Millî Eğitim Bakanını,

Fon; Çıraklık, Meslekî ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonunu,

Okul ve Kurum; Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki okullar ile her türlü mal ve hizmet üreten birimleri,

İşletme; Bakanlığa bağlı okul ve kurumların bünyesindeki döner sermaye işletmelerini,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Faaliyet Alanı

Kuruluş

MADDE 4. – Döner sermaye işletmesi, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alındıktan sonra, Bakanlık onayı ile kurulur veya kapatılır.

Sermaye tahsisi, tahsis edilen sermayenin artırılması, azaltılması, birinden diğerine aynî veya nakdî olarak aktarılması Bakanlık onayı ile yapılır.

Yapılan değişikliklerden Sayıştay Başkanlığı ile Maliye Bakanlığına bilgi verilir.

Faaliyet Alanı

MADDE 5. – İşletmeler, millî eğitimin amaç ve temel ilkelerinin gerçekleştirilmesine ve Bakanlığa verilen görevlerin yerine getirilmesine katkı sağlamaya yönelik faaliyetlerle sınırlı olmak şartıyla, Bakanlıkça uygun görülen alanlarda faaliyet gösterirler.

İKİNCİ KISIM

İdarî ve Malî Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Sermaye, Sermaye Kaynakları, Gelir ve
Giderler

Sermaye

MADDE 6. – Bu Kanun kapsamına giren işletmelere, toplam on trilyon lira sermaye tahsis edilmiştir.Bu miktar, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlıkça artırılabilir.

Sermaye kaynakları

MADDE 7. – İşletmelerin sermaye kaynağını;

a) Fon bütçesinden aktarılan ödenekler,

b) İşletmelerin kârları,

c) Arazi, arsa ve bina dışında Bakanlıkça verilecek aynî değerler,

d) Bağış ve yardımlar,

Meydana getirir.

Bağış ve yardımlar sınıra bakılmaksızın sermayeye eklenir.

Gelirler

MADDE 8. – İşletmenin gelirleri;

a) Yapılan iş ve hizmetler, üretilen mal ve ürünler ile ticarî malların ve bunlara ait artıkların satışından,

b) Döner sermaye demirbaşına kayıtlı, ekonomik ömrünü doldurmuş ya da eskimiş araç, gereç, makine, teçhizat, taşıt, mefruşat, demirbaş ve avadanlık gibi duran varlıkların satışından,

c) Diğer gelirlerden,

Oluşur.

Giderler

MADDE 9. – İşletmenin giderleri,

a) Mal ve hizmet üretiminde kullanılan ilk madde ve malzeme, yarı mamul madde, mamul madde, ticarî mal ve hizmet alım giderleri,

b) Faaliyet alanına giren işlerin gerekli kıldığı personel, ulaşım, kırtasiye, pazarlama, komisyon ve benzeri giderler,

c) Döner sermaye hizmetlerinde kullanılmak üzere Bakanlık izni ile alınacak; makine, teçhizat, demirbaş malzeme ve avadanlık gibi duran varlık alım giderleri, 237 sayılı Taşıt Kanununa göre alınacak taşıt giderleri ile bakım, küçük onarım, akaryakıt, ısıtma, aydınlatma ve benzeri giderlerden,

Oluşur.

İKİNCİ BÖLÜM

Üretim, Öğrenci ve Personel Çalıştırılması,
Kâr ve Zarar

Sipariş alma ve üretim

MADDE 10. – İşletmeler, resmî ve özel kuruluşlar ile şahıslardan faaliyet alanlarına giren her türlü siparişi alabilirler, hazıra üretim yapabilirler ve ihalelere katılabilirler.

Okulda ve okul dışında parçabaşı üretim

MADDE 11. – Bakanlıkça uygun bulunan alanlarda, çalışma saati gözönünde bulundurulmaksızın parçabaşı ücret ödenmek suretiyle mal ve hizmet üretimi yaptırılabilir.

Kursiyerlere ve öğrencilere okul dışında da yapmak ve bedeli parçabaşı ödenmek üzere iş verilebilir.

Öğrenci, kursiyer ve personel çalıştırılması

MADDE 12. – Uygulamalı eğitimin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak bakımından, döner sermaye işlerinin öğrenci ve kursiyerlere gördürülmesi esastır. Ancak, özellik arzeden işlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve 1475 sayılı İş Kanununa tabi personel de çalıştırılabilir.

Kâr ve zararın tâbi olacağı esaslar

MADDE 13. – İşletmelerin malî yıl sonu bilançosunda görülen kârlarının;

a) En az yüzde ellisi, işletmelerin ödenmiş sermayesi 6 ncı maddedeki meblağa ulaşıncaya kadar doğrudan sermayeye eklenir.

b) En fazla yüzde ellisi, kârın elde edilmesinde emeği geçen personele katkıları oranında üretimi teşvik primi olarak ödenir. Ancak, her personele ödenecek üretimi teşvik primi, asgarî ücretin yıllık brüt tutarının iki katını geçemez. Dağıtılamayan kârlar hakkında bu maddenin (a) bendi hükmü uygulanır.

c) İşletmenin zararı, izleyen yılların kârlarından mahsup edilir.ÜÇÜNCÜ KISIM

Çeşitli Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Denetim, Rehberlik, Muafiyet ve Yönetmelik

Denetim ve rehberlik

MADDE 14. – İşletmeler; idarî, malî ve teknik yönden Bakanlık müfettişleri, döner sermaye işlemleri ve hesapları yönünden Sayıştay Başkanlığı ile Maliye Bakanlığı denetim elemanlarınca denetlenir. Bakanlık kontrolörlerince de inceleme ve rehberlik hizmetleri yürütülür.

Muafiyet

MADDE 15. – İşletmelerin yapacağı harcamalar 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile sarftan önce 832 sayılı Sayıştay Kanununun vize ve tescil hükümlerine tâbi değildir.

MADDE 16. – 30.4.1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 38 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu faaliyetlerin yürütülmesi için genel hükümlere göre işçi, usta, teknisyen, mühendis, pazarlamacı, kontrolör ve gerekli diğer hizmetleri yürütecek personel istihdam edebilir. Bakanlığa bağlı döner sermaye işletmelerinin her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili inceleme ve rehberlik hizmetlerini yürütecek kontrolörler; en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar arasından, yapılacak özel yarışma sınavı sonucunda mesleğe stajyer kontrolör olarak alınır ve üç yıl çalıştıktan sonra yapılacak yeterlik sınavında başarılı olmak şartıyla kontrolör olarak atanırlar. Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtında döner sermaye ile ilgili işlerde en az beş yıl çalışanlardan lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş olanlar, özel yarışma sınavında başarılı olmak kaydıyla doğrudan kontrolör olarak atanırlar. Ancak, bu şekilde atanacakların sayısı, toplam kontrolör kadro sayısının yarısından fazla olamaz.”

MADDE 17. – Ekli 1 sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yönetmelik

MADDE 18. – İşletmelerin çalışma özelliklerine göre; idarî ve malî işlemlerinin yürütülme şekli, muhasebe, üretimi teşvik primi dağıtım esasları, döner sermayede çalışan öğrenci ve kursiyerlere ödenecek ücret, parçabaşı üretim yaptırılması, Bakanlık kontrolörlerinin mesleğe girişleri ile çalışma esas ve usulleri ve bu Kanunun uygulanması ile ilgili diğer hususlar Bakanlıkça hazırlanıp, Maliye Bakanlığı ile Sayıştay Başkanlığının da görüşleri alınarak yürürlüğe konulacak yönetmeliklerle düzenlenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Yürürlük, Yürütme ve Geçici Hükümler

Yürürlükten kaldırılan kanun ve kanun hükümleri

MADDE 19. – Bu Kanunun yürürlüğe girmesiyle;

a) 27.1.1927 tarihli ve 968 sayılı Millî Matbaa Tahsisatının Mütedavil Sermaye Halinde İstimaline Dair Kanun,

b) 1.4.1933 tarihli ve 2133 sayılı Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanun,

c) 3.6.1938 tarihli ve 3423 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Meslekî ve Teknik Öğretim Okulları Döner Sermayesi Hakkında Kanun,

d) 7.7.1939 tarihli ve 3704 sayılı Köy Eğitmen Kurslarıyla İlk Öğretmen Okullarının İdaresine Dair Kanun,

e) 11.7.1972 tarihli ve 1607 sayılı Yatılı Bölge ve Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Mahsus Okullarda Döner Sermaye Kurulmasına Dair Kanun,

f) 5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununun 42 nci maddesinin ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasında yer alan “ve döner sermaye” ibaresi ve 43 üncü maddesi,

g) 30.4.1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 4359 sayılı Kanunla değiştirilen 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası,

Yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1. – İşletmelerin ödenmiş sermayesi bu Kanunun 6 ncı maddesi ile tahsis edilen ve artırılan miktara ulaşıncaya kadar, 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununun 32 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi hükmü uygulanmaz.

GEÇİCİ MADDE 2. – Bu Kanunun uygulanması ile ilgili yönetmelikler bir yıl içerisinde çıkarılır. Yürürlükten kaldırılan kanunlara bağlı olarak faaliyetini sürdüren işletmeler, yeni yönetmelikler çıkarılıncaya kadar bu Kanuna aykırı olmayan eski yönetmelik hükümlerini uygulamaya devam ederler.

GEÇİCİ MADDE 3. – Yürürlükten kaldırılan kanunlarla işletmelere verilmiş bulunan personel kadroları, her türlü hakları ile sermaye ve mal varlıkları hali hazır değerleri üzerinden ilgili işletmelere aynen devredilir.

MADDE 20. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 21. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 

  Mesut Yılmaz    
  Başbakan    
  Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Millî Sav. Bak.ve Başb. Yrd. V. Devlet Bakanı
  B. Ecevit M.Batallı G. Taner
  Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı
  H. Özkan M. Gürdere I. Saygın
  Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
  Prof. Dr. H. S. Türk Prof. Dr. S. Yıldırım R. Serdaroğlu
  Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
  M. Gürdere Prof. Dr. Ş. Gürel Prof. Dr. A. Andican
  Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
  Dr. I. Çelebi M. Yılmaz Y. Aktuna
  Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
  B. Kara C. Kavak R. K. Yücelen
  Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı V.
  H. Gemici M. Batallı K. Aktaş
  İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı V.
  K. Aktaş Ş. Gürel H. Uluğbay
  Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı
  Hikmet Uluğbay Y. Topçu H. İ. Özsoy
  Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bak.
  A. A. Denizolgun M.Taşar Prof. Dr. N. Çağan
  Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabiî Kay.Bakanı Kültür Bakanı
  Y. Erez M. C. Ersümer İ. Talay
  TurizmBakanı Orman Bakanı Çevre Bakanı V.
  İ. Gürdal E. Taranoğlu R. K. Yücelen

 
 
 
 
 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ KANUNU TASARISI

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1. – Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.
 
 

Kapsam

MADDE 2. – Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanımlar

MADDE 3. – Tasarının 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir.İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Faaliyet Alanı

Kuruluş

MADDE 4. – Döner sermaye işletmesinin; kurulması, sermaye tahsisi, tahsis edilen sermayenin artırılması, azaltılması, birinden diğerine aynî veya nakdî olarak aktarılması veya kapatılması Bakanlık onayı ile gerçekleşir. Ancak, öğrencisi veya kursiyeri bulunmayan kurumların bünyesinde döner sermaye işletmesi kurulurken Maliye Bakanlığının görüşü alınır.

Yapılan değişikliklerden Sayıştay Başkanlığı ve Maliye Bakanlığına bilgi verilir.

Faaliyet alanı

MADDE 5. – Tasarının 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.İKİNCİ KISIM

İdarî ve Malî Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Sermaye, Sermaye Kaynakları, Gelir ve
Giderler

Sermaye

MADDE 6. – Bu Kanun kapsamına giren işletmelere, toplam elli trilyon lira sermaye tahsis edilmiştir. Bu miktar, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlıkça artırılabilir.

Sermaye kaynakları

MADDE 7. – Tasarının 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gelirler

MADDE 8. – Tasarının 8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giderler

MADDE 9. – Tasarının 9 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir.İKİNCİ BÖLÜM

Üretim, Öğrenci ve Personel Çalıştırılması, Kâr ve Zarar

Sipariş alma ve üretim

MADDE 10. – Tasarının 10 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir.
 
 

Okulda ve okul dışında parçabaşı üretim

MADDE 11. – Tasarının 11 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.
 
 
 
 
 
 

Öğrenci, kursiyer ve personel çalıştırılması

MADDE 12. – Tasarının 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
 
 
 
 
 
 

Kâr ve zararın tâbi olacağı esaslar

MADDE 13. – İşletmelerin malî yıl sonu bilançosunda görülen kârlarının;

a) En az yüzde ellisi, işletmelerin ödenmiş sermayesi 6 ncı maddedeki meblağa ulaşıncaya kadar doğrudan sermayeye eklenir.

b) En fazla yüzde ellisi, kârın elde edilmesinde emeği geçen personele katkıları oranında üretimi teşvik primi olarak ödenir. Ancak her personele ödenecek üretimi teşvik primi, asgari ücretin yıllık brüt tutarının iki katını geçemez. Üretimi teşvik primi dağıtımı işletme bünyesi ile sınırlıdır. Dağıtılamayan kârlar hakkında bu maddenin (a) bendi hükmü uygulanır.

c) İşletmenin zararı, izleyen yılların kârlarından mahsup edilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Çeşitli Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Denetim, Rehberlik, Muafiyet ve Yönetmelik

Denetim ve rehberlik

MADDE 14. – İşletmeler; idarî, malî ve teknik yönden Bakanlık müfettişleri, döner sermaye işlemleri ve hesapları yönünden Sayıştay Başkanlığı ile Maliye Bakanlığı denetim elemanlarınca denetlenir. İnceleme ve rehberlik hizmetleri ise, döner sermaye ile ilgili hizmetiçi eğitimden geçirilen Bakanlık müfettişlerince yürütülür.

Muafiyet

MADDE 15. – Tasarının 15 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fazla çalışma süresi ve ücreti

MADDE 16. – Döner sermaye işlerinde işin gereği olarak, olağan çalışma saatleri dışında fiilen çalışan 657 sayılı kanuna tâbi personele; normal mesai günlerinde günde 3 saati, tatillerde günde 8 saati geçmemek kaydıyla, döner sermaye hâsılatından saat başına, orta öğretim kurumlarında gece öğretimi için öngörülen ek ders ücreti kadar ücret ödenir.

Yönetmelik

MADDE 17. – Tasarının 18 inci maddesi 17 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Kaldırılan ve Geçici Hükümler

Yürürlükten kaldırılan kanun ve kanun hükümleri

MADDE 18. – Tasarının 19 uncu maddesi 18 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEÇİCİ MADDE 1. – Tasarının geçici
1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.
 
 
 
 

GEÇİCİ MADDE 2. – Tasarının geçici
2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
 
 
 
 
 
 

GEÇİCİ MADDE 3. – Tasarının geçici
3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir.
 
 
 
 

MADDE 19. – Tasarının 20 nci maddesi 19 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir.

MADDE 20. – Tasarının 21 inci maddesi 20 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.TASARIYA EKLİ LİSTE

EK 1 SAYILI LİSTE

(I) SAYILI CETVEL

Kurumu : Millî Eğitim Bakanlığı

Teşkilâtı : Merkez

İhdas Edilen Kadrolar


 
      Serbest Kadro Tutulan Kadro  
Sınıf Unvan Derece Adedi Adedi Toplam
GİH  Kontrolör 6 10 – 10
GİH Kontrolör 7 10 – 10
GİH Kontrolör 8 10  – 10
    Toplam 30   30

 
 
 
 
 

SIRA SAYISI 356’NIN SONU


Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul