En son güncellemeler 15 Ocak 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Dönem: 22

Dö­nem: 22                                                                           Ya­sa­ma Yı­lı: 5

 

TBMM                                                        (S. Sa­yı­sı: 1326)

 

Ener­ji Ve­rim­li­li­ği Ka­nu­nu Ta­sa­rı­sı ile Kü­tah­ya Mil­let­ve­ki­li So­ner Ak­soy ve 6 Mil­let­ve­ki­li­nin; Ye­ni­le­ne­bi­lir Ener­ji Kay­nak­la­rı­nın Elek­trik Ener­ji­si Üre­ti­mi Amaç­lı Kul­la­nı­mı­na İliş­kin Ka­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun Tek­li­fi ve Sa­na­yi, Ti­ca­ret, Ener­ji, Ta­biî Kay­nak­lar, Bil­gi ve Tek­no­lo­ji Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru (1/1261, 2/854)

 

                                        

Not: Ta­sa­rı, Baş­kan­lık­ça; Ada­let, Çev­re, Plan ve Büt­çe, Av­ru­pa Bir­li­ği Uyum ile Sa­na­yi, Ti­ca­ret, Ener­ji, Ta­biî Kay­nak­lar, Bil­gi ve Tek­no­lo­ji ko­mis­yon­la­rı­na; Tek­lif, Plan ve Büt­çe ile Sa­na­yi, Ti­ca­ret, Ener­ji, Ta­biî Kay­nak­lar, Bil­gi ve Tek­no­lo­ji ko­mis­yon­la­rı­na ha­va­le edil­miş­tir.

 

                                   T.C.

                             Baş­ba­kan­lık                                                                                  

                     Ka­nun­lar ve Ka­rar­lar

                         Ge­nel Mü­dür­lü­ğü                                                                     31/10/2006

        Sa­yı: B.02.0.KKG.0.10/101-1139/5008

 

TÜR­Kİ­YE BÜ­YÜK MİL­LET MEC­Lİ­Sİ BAŞ­KAN­LI­ĞI­NA

Ener­ji ve Ta­biî Kay­nak­lar Ba­kan­lı­ğın­ca ha­zır­la­nan ve Baş­kan­lı­ğı­nı­za ar­zı Ba­kan­lar Ku­ru­lun­ca 28/8/2006 ta­ri­hin­de ka­rar­laş­tı­rı­lan “Ener­ji Ve­rim­li­li­ği Ka­nu­nu Ta­sa­rı­sı” ile ge­rek­çe­si ili­şik­te gön­de­ril­miş­tir.

Ge­re­ği­ni arz ede­rim.

                                                                                                         Re­cep Tay­yip Er­do­ğan

                                                                                                                   Baş­ba­kan

GE­NEL GE­REK­ÇE

Ener­ji­nin ve­rim­li kul­la­nı­mı ka­li­te ve per­for­man­sı dü­şür­me­den bir mal ve­ya hiz­me­ti el­de et­mek için ge­rek­li olan ener­ji mik­ta­rı­nın azal­tıl­ma­sı­dır ve ener­ji­nin ve­rim­li kul­la­nı­mı so­nu­cun­da sağ­la­na­cak ener­ji ta­sar­ru­fu­nun, en hız­lı ve en ucuz el­de edi­len bir ener­ji kay­na­ğı ol­du­ğu bu­gün bü­tün dün­ya­da ka­bul edil­mek­te­dir.

Pet­rol kriz­le­rin­den son­ra ar­tan ener­ji fi­yat­la­rı­nın kon­trol al­tı­na alın­ma­sı, sür­dü­rü­le­bi­lir ener­ji­nin sağ­lan­ma­sı ve ener­ji­de dı­şa ba­ğım­lı­lı­ğın azal­tıl­ma­sı ça­lış­ma­la­rı­nın so­nu­cun­da ener­ji­nin ve­rim­li kul­la­nı­mı önem ka­zan­ma­ya baş­la­mış­tır. Ener­ji ve­rim­li­li­ği­nin öne­mi­ni ar­tı­ran bir baş­ka ge­liş­me 1990'lı yıl­lar­da or­ta­ya çı­kan çev­re bi­lin­ci­dir. Bu bi­linç, ge­le­nek­sel ener­ji üre­tim ve tü­ke­ti­mi­nin çev­re ve do­ğal kay­nak­lar üze­rin­de ye­rel, böl­ge­sel ve kü­re­sel se­vi­ye­de doğ­ru­dan olum­suz et­ki­le­re ne­den ol­du­ğu­nun an­la­şıl­ma­sı­na ve ener­ji­nin ve­rim­li kul­la­nı­mı ve ener­ji ta­sar­ru­fu ko­nu­la­rı­nın des­tek gör­me­si­ne yol aç­mış­tır. Böy­le­ce baş­lan­gıç­ta sa­de­ce sa­na­yi­leş­miş ül­ke­le­rin gün­de­min­de yer alan ener­ji­nin ve­rim­li kul­la­nı­mı kav­ra­mı, tüm dün­ya ül­ke­le­ri­nin ener­ji po­li­ti­ka­la­rın­da­ki or­tak pren­sip­ler­den bi­ri ha­li­ne gel­miş­tir. Ener­ji ve­rim­li­li­ği, ül­ke­nin ener­ji kay­nak­la­rı­nın da­ha ve­rim­li kul­la­nı­mı ile ener­ji ma­li­yet­le­ri­nin eko­no­mi üze­rin­de­ki bas­kı­sı­nın azal­tıl­ma­sın­da ve ener­ji kul­la­nı­mı­nın çev­re­ye olan olum­suz et­ki­le­ri­nin en aza in­di­ril­me­sin­de, stra­te­jik önem ta­şı­mak­ta­dır.

Hız­lı kal­kın­ma aşa­ma­sın­da olan ül­ke­miz­de sa­na­yi­leş­me fa­ali­yet­le­ri, ye­ni tek­no­lo­ji­le­re ulaş­ma ça­ba­la­rı, ha­yat stan­dart­la­rı­nın yük­sel­me­si ve ar­tan nü­fus, her yıl da­ha faz­la ener­ji kul­lan­ma­mı­za ne­den ol­mak­ta­dır. 2004 yı­lı bi­rin­cil ener­ji tü­ke­ti­mi­miz 87,5 mil­yon ton pet­rol eş­de­ğe­ri­ne ulaş­mış ve top­lam ener­ji ar­zı­mı­zın an­cak yüz­de yir­mi­se­ki­zi yer­li üre­tim ile kar­şı­la­na­bil­miş­tir. Ge­rek­li ted­bir­le­rin alın­ma­ma­sı ha­lin­de, 2020 yı­lın­da top­lam ener­ji ar­zı­nın an­cak yüz­de yir­mi­iki­si­nin yer­li üre­tim ile kar­şı­la­na­bi­le­ce­ği bek­len­mek­te­dir. Ener­ji kay­nak­la­rı açı­sın­dan kı­sıt­lı kay­nak­la­ra sa­hip ve dı­şa ba­ğım­lı olan ül­ke­miz için ener­ji ih­ti­ya­cı­nın ye­ter­li, gü­ve­ni­lir ve eko­no­mik ola­rak sağ­lan­ma­sı te­mel he­def olup ener­ji­nin ve­rim­li kul­la­nı­mı bu he­de­fin ger­çek­leş­ti­ril­me­sin­de kul­la­nı­la­cak en önem­li araç­lar­dan bi­ri­si­dir. Hız­la ar­tan ener­ji ta­le­bi­ne kar­şın ener­ji­nin et­kin ve ve­rim­li kul­la­nı­mı, it­ha­la­ta ba­ğım­lı bu ge­li­şi­min ül­ke­miz men­fa­ati­ne çev­ril­me­sin­de önem­li kat­kı­lar sağ­la­ya­ca­ğın­dan, üre­ti­min­den tü­ke­ti­mi­ne tüm saf­ha­lar­da ener­ji­nin ve­rim­li kul­la­nı­mı ko­nu­la­rın­da ya­pı­lan ça­lış­ma­la­ra ge­rek­li des­tek sağ­lan­ma­lı­dır.

Bu­gü­ne ka­dar ya­pı­lan ça­lış­ma­lar, sa­na­yi­de yüz­de yir­mi, ula­şım­da yüz­de on­beş ve bi­na ve hiz­met sek­tö­rün­de yüz­de otu­zun üze­rin­de ol­mak üze­re, Ke­ban Ba­ra­jı­na ya­pı­lan ya­tı­rı­mın yak­la­şık 1,7’si­ne eş­de­ğer olan, dört­mil­yar Ye­ni Türk Li­ra­sı ci­va­rın­da bir ta­sar­ruf po­tan­si­ye­li­nin ol­du­ğu­nu gös­ter­mek­te­dir. Öte ta­raf­tan, çev­re­mi­zi, ener­ji­yi hem üre­tir­ken hem de tü­ke­tir­ken kir­let­mek­te­yiz. Ay­rı­ca, her yıl or­ta­la­ma yet­miş mil­yon met­re­ka­re ci­va­rın­da ye­ni ko­nut in­şa­atı­nın ve ye­ni sa­na­yi ya­tı­rım­la­rı­nın ben­zer po­tan­si­yel­le­ri ta­şı­ma­sı du­ru­mun­da top­lam ta­sar­ruf po­tan­si­ye­li­mi­zin gi­de­rek ar­ta­ca­ğı da bir baş­ka ger­çek­tir.

Ener­ji­nin ve­rim­li kul­la­nı­lıp kul­la­nıl­ma­dı­ğı­nın gös­ter­ge­le­rin­den bi­ri­si, gay­ri sa­fi yurt içi ha­sı­la ba­şı­na tü­ke­ti­len ener­ji mik­ta­rı ola­rak ifa­de edi­len ener­ji yo­ğun­lu­ğu­dur. Ül­ke­miz­de ki­şi ba­şı­na ener­ji tü­ke­ti­mi OECD ül­ke­le­ri or­ta­la­ma­sı­nın yak­la­şık beş­te bi­ri ci­va­rın­day­ken, ener­ji yo­ğun­lu­ğu OECD or­ta­la­ma­sı­nın yak­la­şık iki ka­tı­dır. Bu­gü­ne ka­dar yü­rü­tü­len ça­lış­ma­la­ra rağ­men, ener­ji yo­ğun­lu­ğu de­ğe­ri düş­me eği­li­mi­ne gir­me­miş­tir. Ulus­la­ra­ra­sı Ener­ji Ajan­sı ve­ri­le­ri­ne gö­re, Ja­pon­ya için 0,09 ve OECD or­ta­la­ma­sı ola­rak 0,19 olan bu de­ğe­rin ül­ke­miz için 0,38 ol­ma­sı, her 1000 Do­lar­lık mil­li ge­lir için 0,38 ton pet­rol eş­de­ğe­rin­de ener­ji tü­ket­ti­ği­miz an­la­mı­na gel­mek­te­dir. Ay­rı­ca, bu de­ğe­rin yıl­lar­dır azal­ma eği­li­mi gös­ter­me­me­si, ko­nu­nun da­ha cid­di ola­rak ele alın­ma­sı­nı ve ener­ji ve­rim­li­li­ği­nin ar­tı­rıl­ma­sı­na yö­ne­lik, malî, idarî, ku­rum­sal ve ya­sal ya­pı­la­rın ge­liş­ti­ril­me­si, güç­len­di­ril­me­si gi­bi ön­lem­le­ri içe­ren adım­la­rın hız­la atıl­ma­sı ge­re­ği­ni or­ta­ya koy­mak­ta­dır. Bu ko­nu­da uy­gu­la­na­cak po­li­ti­ka­la­rın, eko­no­mik ge­liş­me­yi en­gel­le­me­ye­cek, an­cak ener­ji kul­la­nı­mı ko­nu­sun­da di­sip­lin­ler ara­sı bir yak­la­şı­mı or­ta­ya ko­ya­cak ni­te­lik­te ol­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Ener­ji ve­rim­li­li­ği ala­nın­da ya­pı­lan ça­lış­ma­la­rın ba­şa­rı­ya ulaş­ma­sı, ül­ke­miz­de­ki eko­no­mik sek­tör­le­rin dün­ya pi­ya­sa­la­rın­da re­ka­bet şan­sı­nı ar­tı­ra­cak, tü­ke­ti­ci­ye da­ha ucuz mal ve hiz­met sun­ma ola­na­ğı sağ­la­ya­cak­tır. Ay­rı­ca, ta­sar­ruf edi­len her bir Ye­ni Türk Li­ra­sı tu­ta­rın­da­ki elek­trik ener­ji­si üç-dört Ye­ni Türk Li­ra­sı tu­ta­rın­da ye­ni san­tral ya­tı­rı­mı­nı da ön­le­ye­bil­mek­te­dir.

1980'li yıl­la­rın son­la­rın­dan baş­la­ya­rak in­sa­nın ik­lim sis­te­mi üze­rin­de­ki olum­suz et­ki ve bas­kı­sı­nı azalt­mak için Bir­leş­miş Mil­let­ler ön­cü­lü­ğün­de ulus­la­ra­ra­sı dü­zey­de çe­şit­li ça­lış­ma­lar ya­pıl­mak­ta­dır. Bu ça­lış­ma­lar so­nu­cun­da Bir­leş­miş Mil­let­ler ta­ra­fın­dan ge­niş bir ka­tı­lım­la "İk­lim De­ği­şik­li­ği Çer­çe­ve Söz­leş­me­si" 1992 yı­lın­da Rio'da dü­zen­le­nen Çev­re ve Kal­kın­ma Kon­fe­ran­sı'nda üye ül­ke­le­rin im­za­sı­na açıl­mış olup bu söz­leş­me ile ge­liş­miş ül­ke­le­re, 2000 yı­lın­da se­ra ga­zı emis­yon­la­rı­nı 1990 dü­zey­le­ri­ne in­dir­me yü­küm­lü­lü­ğü ge­ti­ril­miş­tir. 1997 yı­lın­da, İDÇS çer­çe­ve­sin­de Kyo­to'da ya­pı­lan ta­raf­lar kon­fe­ran­sın­da ha­zır­la­nan Kyo­to Pro­to­ko­lü ile de im­za sa­hi­bi ül­ke­le­re 2008-2012 yıl­la­rı ara­sın­da­ki dö­nem için se­ra ga­zı sa­lım­la­rı­nı 1990 se­vi­ye­le­ri­ne gö­re en az %5 azalt­ma yü­küm­lü­lü­ğü ge­ti­ril­miş­tir. Bu doğ­rul­tu­da, Av­ru­pa Bir­li­ği hem bir­lik ola­rak hem de üye ül­ke­ler açı­sın­dan %8'lik bir azalt­ma sağ­la­ya­ca­ğı­nı ta­ah­hüt et­miş­tir.

16/10/2003 ta­rih­li ve 4990 sa­yı­lı Bir­leş­miş Mil­let­ler İk­lim De­ği­şik­li­ği Çer­çe­ve Söz­leş­me­si­ne Ka­tıl­ma­mı­zın Uy­gun Bu­lun­du­ğu­na Da­ir Ka­nu­nun ka­bu­lü ile Ül­ke­miz İk­lim De­ği­şik­li­ği Çer­çe­ve Söz­leş­me­si­ne ta­raf ol­muş du­rum­da­dır. Ay­rı­ca, 4519 sa­yı­lı Av­ru­pa Ener­ji Şar­tı Kon­fe­ran­sı Ni­hai Se­ne­di, Ener­ji Şar­tı Ant­laş­ma­sı ve Eki­ni Teş­kil Eden Ka­rar­lar ile Ener­ji Ve­rim­li­li­ği­ne ve İl­gi­li Çev­re­sel Hu­sus­la­ra İliş­kin Ener­ji Şar­tı Pro­to­ko­lü­nün Onay­lan­ma­sı­nın Uy­gun Bu­lun­du­ğu Hak­kın­da Ka­nun, 6/2/2000 ta­rih­li ve 23956 sa­yı­lı Res­mi Ga­ze­te­de ya­yım­la­na­rak yü­rür­lü­ğe gir­miş­tir. Söz ko­nu­su Pro­to­ko­lün he­de­fi; ener­ji ak­ti­vi­te­le­ri­nin, üre­tim­den ni­hai tü­ke­ti­me ka­dar olan tüm saf­ha­la­rın­da ener­ji ve­rim­li­li­ği­ni ar­tır­mak ve çev­re­sel tah­ri­ba­tı en az dü­ze­ye in­dir­mek­tir. Söz­leş­me­yi im­za­la­yan ül­ke­ler­den, ken­di özel du­rum­la­rı­na uy­gun ener­ji ve­rim­li­li­ği stra­te­ji ve po­li­ti­ka­la­rı­nı be­lir­le­me­le­ri, plan ve prog­ram­la­rı ge­liş­tir­me­le­ri ve ya­sal ve ku­rum­sal ya­pı­la­rı­nı oluş­tur­ma­la­rı gi­bi ön­lem­le­ri al­ma­la­rı bek­len­mek­te­dir. Bun­la­ra ila­ve ola­rak, 24/7/2003 ta­rih­li ve 25178 sa­yı­lı Res­mi Ga­ze­te­de ya­yım­la­nan 23/6/2003 ta­rih­li ve 2003/5930 sa­yı­lı Av­ru­pa Bir­li­ği Mük­te­sa­ba­tı­nın Üst­le­nil­me­si­ne İliş­kin Tür­ki­ye Ulu­sal Prog­ra­mın­da "Ener­ji Ve­rim­li­li­ği ile İl­gi­li Mev­zu­at Uyu­mu­nun Sağ­lan­ma­sı" kı­sa va­de­li he­def­ler ara­sın­da yer al­mak­ta­dır. Söz ko­nu­su Prog­ram­da yer alan mev­zu­at uyum tak­vi­min­de de “Av­ru­pa Top­lu­lu­ğun­da ener­ji ve­rim­li­li­ği­ne iliş­kin 7 Ara­lık 1998 ta­rih­li Kon­sey Tek­li­fi”ne kar­şı­lık ge­len “Ener­ji Ve­rim­li­li­ği Ka­nun Ta­sa­rı­sı”nın, 2004 yı­lı­nın dör­dün­cü çey­re­ğin­de Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­sin­de ka­bul edi­le­rek yü­rür­lü­ğe gir­me­si ön­gö­rül­müş­tür.

Bu Ka­nun ile; ener­ji­nin ve ener­ji kay­nak­la­rı­nın ras­yo­nel ve ve­rim­li bir şe­kil­de de­ğer­len­di­ril­me­si, ener­ji ve­rim­li­li­ği stra­te­ji­si çer­çe­ve­sin­de et­kin prog­ram­la­rın ge­liş­ti­ril­me­si ve uy­gu­lan­ma­sı, ener­ji ve­rim­li­li­ği ko­nu­sun­da bi­linç oluş­tu­rul­ma­sı ve ge­liş­ti­ril­me­si, ener­ji ma­li­yet­le­ri­nin eko­no­mi üze­rin­de­ki yü­kü­nün ha­fif­le­til­me­si, yak­la­şık de­ğe­ri yıl­da 4 mil­yar Ye­ni Türk Li­ra­sı ci­va­rın­da ol­du­ğu tah­min edi­len ener­ji ta­sar­ru­fu po­tan­si­ye­li­nin ül­ke eko­no­mi­si­ne ka­zan­dı­rıl­ma­sı, ar­tan ener­ji ta­le­bin­den do­la­yı ye­ni ener­ji ya­tı­rım­la­rın­da azal­ma sağ­lan­ma­sı, ener­ji kul­la­nı­mın­dan kay­nak­la­nan çev­re kir­li­li­ği­nin azal­tıl­ma­sı ve ye­ni iş ve is­tih­dam ola­nak­la­rı ge­liş­ti­ril­me­si gi­bi çok yön­lü fay­da­lar sağ­la­na­cak­tır. Ay­rı­ca ulus­la­ra­ra­sı yü­küm­lü­lük­le­ri­miz de ye­ri­ne ge­ti­ril­miş ola­cak­tır.

Bu Ka­nun; ener­ji ve­rim­li­li­ği ça­lış­ma­la­rı­nın et­kin ola­rak yü­rü­tül­me­si, iz­len­me­si ve ko­or­di­nas­yo­nu ko­nu­sun­da oluş­tu­ru­lan idarî ya­pı, ener­ji ve­rim­li­li­ği hiz­met­le­ri­nin yü­rü­tül­me­si ko­nu­sun­da ya­pı­la­cak yet­ki­len­dir­me­ler, gö­rev ve so­rum­lu­luk­lar, eği­tim ve bi­linç­len­dir­me, ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji kay­nak­la­rı­nın yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı gi­bi te­mel stra­te­ji­le­rin ger­çek­leş­ti­ril­me­si­ne yö­ne­lik ola­rak sek­tö­rel uy­gu­la­ma­lar, çe­şit­li des­tek­le­me me­ka­niz­ma­la­rı, teş­vik­ler ve yap­tı­rım­lar ile il­gi­li hu­sus­la­rı kap­sa­mak­ta­dır.

Bu Ka­nun ile on yıl içe­ri­sin­de;

a) Tür­ki­ye ge­ne­lin­de­ki ener­ji yo­ğun­lu­ğu­nun OECD ül­ke­le­ri­nin bu gün­kü or­ta­la­ma­sı­na yak­laş­tı­rıl­ma­sı için en az yüz­de otuz mer­te­be­si­ne in­di­ril­me­si ve bu su­ret­le üre­tim, ile­tim ve da­ğı­tım aşa­ma­la­rın­da ye­ni te­sis ya­tı­rı­mı ih­ti­ya­cı­nın, fo­sil kay­nak it­ha­la­tı­nın ve se­ra­ga­zı emis­yon­la­rı­nın azal­tıl­ma­sı,

b) Kü­çük öl­çek­li ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji kay­nak­la­rı­nın kul­la­nı­mı­nın yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı,

c) Top­lum ge­ne­lin­de­ki ve­rim­li­lik ve ta­sar­ruf bi­lin­ci­nin ge­liş­ti­ri­le­rek bu Ka­nun­da yer alan yü­küm­lü­lük ve teş­vik un­sur­la­rı­nın za­man için­de azal­tıl­ma­sı,

he­def­len­miş­tir.

MAD­DE GE­REK­ÇE­LE­Rİ

Madde 1- Mad­de­de, Ka­nu­nun ama­cı; ener­ji ma­li­yet­le­ri­nin eko­no­mi üze­rin­de­ki yü­kü­nün ha­fif­le­til­me­si ve çev­re­nin ko­run­ma­sı­nı sağ­la­mak için ener­ji kay­nak­la­rı­nın ve ener­ji­nin kul­la­nı­mın­da ve­rim­li­li­ğin ar­tı­rıl­ma­sı ola­rak ta­nım­lan­mak­ta­dır.

Madde 2- Mad­de­de, Ka­nu­nun kap­sa­mı­nın en­düs­tri­yel iş­let­me­ler­de, bi­na­lar­da, elek­trik ener­ji­si üre­tim te­sis­le­rin­de, ile­tim ve da­ğı­tım şe­be­ke­le­rin­de ve ula­şım­da ener­ji ve­rim­li­li­ği­nin ar­tı­rıl­ma­sı, top­lum ge­ne­lin­de ener­ji bi­lin­ci­nin ge­liş­ti­ril­me­si ve ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji kay­nak­la­rın­dan ya­rar­la­nıl­ma­sı­na yö­ne­lik uy­gu­la­na­cak usul ve esas­lar­dan iba­ret ol­du­ğu ifa­de edil­mek­te­dir.

Mad­de­de, ay­rı­ca kul­la­nım amaç­la­rı ve özel­lik­le­ri dik­ka­te alın­dı­ğın­da, ener­ji ve­rim­li­li­ği­nin iyi­leş­ti­ril­me­si­ne yö­ne­lik ön­lem­le­rin uy­gu­lan­ma­sın­da fay­da ma­li­yet ana­li­zi ya­pıl­dı­ğın­da, kul­la­nım alan­la­rı bü­yük ol­ma­sı­na kar­şın kul­la­nım­la­rı sı­ra­sın­da ener­ji tü­ke­ti­mi ol­ma­yan ve­ya çok az olan bi­na­lar ile özel du­ru­mu ha­iz olan bi­na­lar Ka­nun ve Ka­nun kap­sa­mın­da yü­rür­lü­ğe ko­nu­la­cak yö­net­me­lik­ler­le ge­ti­ri­le­cek yü­küm­lü­lük­ler de dü­şü­nü­le­rek, Ka­nu­nun uy­gu­la­ma­la­rı­nın kap­sa­mı dı­şın­da tu­tul­muş­tur.

Madde 3- Mad­de ile Ka­nun­da ge­çen kı­salt­ma ve te­rim­le­rin ta­nım­la­rı ve­ri­le­rek bu ta­nım­la­ra ge­ti­ril­miş sı­nır­la­ma ve açık­la­ma­lar or­ta­ya ko­nul­mak­ta­dır.

Madde 4- Mad­de ile ener­ji ve­rim­li­li­ği ile il­gi­li po­li­ti­ka­la­rın oluş­tu­rul­ma­sı, ça­lış­ma­la­rın ül­ke ge­ne­lin­de ve tüm il­gi­li ku­ru­luş­lar nez­din­de et­kin ola­rak yü­rü­tül­me­si ve so­nuç­la­rı­nın iz­len­me­si ama­cıy­la üye ku­ru­luş­la­rın üst dü­zey bi­rer tem­sil­ci­sin­den olu­şan, Ener­ji Ve­rim­li­li­ği Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu adı al­tın­da bir ya­pı oluş­tu­rul­mak­ta­dır.

Ka­nu­nun te­mel stra­te­ji­le­rin­den bi­ri, ener­ji ve­rim­li­li­ği hiz­met­le­ri­nin et­kin­li­ği­nin ar­tı­rıl­ma­sı ve yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı için uy­gun bir ya­pı­nın oluş­tu­rul­ma­sı­dır. Ya­pı­nın ilk ve en önem­li hal­ka­sı­nı oluş­tu­ran Ener­ji Ve­rim­li­li­ği Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu­nun oluş­tu­rul­ma­sı­na ih­ti­yaç du­yul­ma­sı­nın te­mel ne­de­ni; ül­ke­nin ener­ji po­li­ti­ka­sı­nı doğ­ru­dan et­ki­le­ye­cek bir ka­rak­te­ris­ti­ğe sa­hip olan ener­ji ve­rim­li­li­ği ko­nu­su­nun hem Ener­ji ve Ta­bii Kay­nak­lar Ba­kan­lı­ğı­nın hem de bu ko­nu­da ya­pı­la­cak fa­ali­yet­le­rin, uy­gu­la­ma­la­rı açı­sın­dan fark­lı ba­kan­lık­la­rın ça­lış­ma alan­la­rı­na gir­me­si­dir. Ör­ne­ğin, elek­trik­li ev alet­le­ri ile il­gi­li ola­rak ener­ji ve­rim­li­li­ği­nin ar­tı­rıl­ma­sı için ted­bir alın­ma­sı ve ge­rek­li mev­zu­at dü­zen­le­me­le­ri­nin ve uy­gu­la­ma­la­rı­nın ya­pıl­ma­sı Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı­nın so­rum­lu­lu­ğun­da ol­ma­sı­na rağ­men, ko­nu ül­ke­nin elek­trik tü­ke­ti­mi üze­rin­de et­ki­li­dir ve bu da Ener­ji ve Ta­bii Kay­nak­lar Ba­kan­lı­ğı­nın so­rum­lu­lu­ğu al­tın­da­dır. Ben­zer ola­rak ener­ji kul­la­nı­mın­da ve­rim­li­li­ği ar­tır­mak üze­re bi­na özel­lik­le­ri­nin de­ğiş­ti­ril­me­si Ba­yın­dır­lık ve İs­kan Ba­kan­lı­ğı­nın mev­zu­at uy­gu­la­ma­la­rı ile sağ­la­na­bi­lir­ken, so­nuç ül­ke­mi­zin özel­lik­le do­ğal­gaz ve pet­rol it­ha­la­tı üze­rin­de et­ki­li ol­du­ğu için yi­ne bir ener­ji po­li­ti­ka­sı­dır. Öte ta­raf­tan, özel­lik­le ima­lat sek­tö­rü için ba­şa­rı­ya ulaş­ma­da özel sek­tö­rün ko­nu­yu sa­hip­len­me­si de ay­rı bir önem arz et­mek­te­dir. Bu ne­den­le, çok ta­raf­lı bir ko­nu olan ener­ji ve­rim­li­li­ği ile il­gi­li po­li­ti­ka­lar­la bir­lik­te idarî ve malî me­ka­niz­ma­la­rın ge­liş­ti­ril­me­si­ne ve en­teg­re bir yak­la­şım­la uy­gu­lan­ma­sı­na im­kan ta­nı­ya­cak, il­gi­li ba­kan­lık­la­rın, ka­mu ku­ru­luş­la­rı­nın ve özel sek­tö­rün tem­sil­ci­le­rin­den olu­şan bir ko­or­di­nas­yon ku­ru­lu­na ih­ti­yaç du­yul­mak­ta­dır.

Ener­ji Ve­rim­li­li­ği Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu­nun, ulu­sal dü­zey­de­ki ener­ji ve­rim­li­li­ği stra­te­ji­si­nin ve plan­la­rı­nın uy­gu­lan­ma­sın­da ko­or­di­nas­yo­nun sağ­lan­ma­sı, en üst dü­zey­de iz­le­me fa­ali­yet­le­ri­nin yü­rü­tül­me­si, üni­ver­si­te­le­re ve mes­lek oda­la­rı­na ve­ri­le­cek yet­ki bel­ge­le­ri­nin ve Ka­nun kap­sa­mın­da des­tek­ler­den ya­rar­la­na­cak ener­ji ve­rim­li­li­ği uy­gu­la­ma pro­je­le­ri­nin ve gö­nül­lü an­laş­ma­la­rın onay­lan­ma­sı, ge­rek­ti­ğin­de Ku­ru­lun gö­rev ala­nı ile il­gi­li ve ge­çi­ci ola­rak oluş­tu­ru­la­bi­le­cek ih­ti­sas ko­mis­yon­la­rı ma­ri­fe­ti ile özel ih­ti­sas ge­rek­ti­ren ça­lış­ma­la­rın yap­tı­rı­la­bil­me­si, da­nış­ma ku­ru­lu top­lan­tı­la­rı­nın gün­de­mi­nin be­lir­len­me­si ve il­gi­li top­lum ke­sim­le­ri­nin gö­rüş­le­ri­nin alın­ma­sı­nın sağ­lan­ma­sı ve 5 in­ci mad­de kap­sa­mın­da­ki yet­ki­len­dir­me pro­se­dür­le­ri kap­sa­mın­da ve­ri­le­cek yet­ki bel­ge­le­ri için ve 7 nci mad­de­nin (a) ben­di kap­sa­mın­da ve­ri­le­cek ener­ji yö­ne­ti­ci­si ser­ti­fi­ka­la­rı için alı­na­cak be­del­le­rin be­lir­len­me­si gi­bi gö­rev­le­ri ye­ri­ne ge­tir­me­si ön­gö­rül­mek­te­dir.

Ener­ji Ve­rim­li­li­ği Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu­nun her yıl Mart, Ha­zi­ran, Ey­lül ve Ara­lık ay­la­rın­da ol­mak üze­re yıl­da dört kez ola­ğan ola­rak top­lan­ma­sı ile ça­lış­ma­la­rın ak­tif ola­rak yü­rü­tül­me­si ve da­ha ya­kın­dan ta­kip edil­me­si amaç­lan­mak­ta­dır. Ola­ğan dı­şı du­rum­lar­da Ku­rul Baş­ka­nı­nın ge­rek gör­me­si ha­lin­de Ku­ru­lun ola­ğa­nüs­tü  top­lan­ma­sı da müm­kün­dür. Ka­rar­la­rın uy­gu­lan­ma­sın­da et­kin­li­ği ar­tır­mak ama­cıy­la top­lan­tı ye­ter sa­yı­sı ni­te­lik­li ço­ğun­luk ola­rak ta­nım­lan­mış­tır. Bu du­rum­da; as­garî şart­lar­da, top­lan­tı için on ki­şi­nin ka­tı­lı­mı ve ka­rar için al­tı ki­şi­nin oyu ge­rek­mek­te­dir. Ku­rul ça­lış­ma­la­rı ki­şi­le­rin aslî gö­rev­le­ri­nin ya­nı­sı­ra ya­pa­cak­la­rı ila­ve bir iş ola­rak de­ğer­len­di­ril­di­ğin­den, bir hu­zur hak­kı öden­me­si de mad­de kap­sa­mın­da hük­me bağ­lan­mış­tır.

Madde 5- Mad­de ile ener­ji ve­rim­li­li­ği hiz­met­le­ri­nin ül­ke ge­ne­lin­de yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı ama­cıy­la üni­ver­si­te­le­rin, mes­lek oda­la­rı­nın ve özel şir­ket­le­rin yet­ki­len­di­ril­me­le­ri­ne iliş­kin usul ve esas­lar dü­zen­len­mek­te­dir.

Elek­trik İş­le­ri Etüt İda­re­si Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ile bir­lik­te üni­ver­si­te, mes­lek oda­la­rı ve ener­ji ve­rim­li­li­ği da­nış­man­lık şir­ket­le­rin­den olu­şa­cak hiz­met ağı­nın ge­liş­ti­ril­me­si ile ener­ji ve­rim­li­li­ği hiz­met­le­ri­nin ül­ke sat­hın­da yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı he­def­len­miş­tir. Ener­ji ve­rim­li­li­ği da­nış­man­lık şir­ket­le­ri­ne ben­zer uy­gu­la­ma­lar ABD, Ja­pon­ya ve bir­çok Av­ru­pa ül­ke­sin­de ba­şa­rıy­la yü­rü­tül­mek­te ve hat­ta ve­rim­li­lik ar­tı­rı­cı uy­gu­la­ma­la­rın fi­nans­ma­nı­na bu şir­ket­ler iş­ti­rak ede­bil­mek­te­dir. Bu yol­la ye­ni iş ve is­tih­dam im­kan­la­rı­nın or­ta­ya çı­ka­rıl­ma­sı da sağ­lan­mış ola­cak­tır.

Ay­rı­ca ener­ji ve­rim­li­li­ği da­nış­man­lık şir­ket­le­ri ta­ra­fın­dan özel­lik­le en­düs­tri­yel iş­let­me­ler­de yü­rü­tü­len ener­ji ve­rim­li­li­ği hiz­met­le­ri kap­sa­mın­da, hiz­me­tin ge­re­ği ola­rak el­de edi­len ve çı­kar amaç­lı kul­la­nıl­ma­sı ha­lin­de söz ko­nu­su en­düs­tri­yel iş­let­me­yi özel­lik­le eko­no­mik açı­dan olum­suz et­ki­le­ye­bi­le­cek ti­carî sır­la­rın giz­li tu­tu­la­ca­ğı, ge­rek­li yap­tı­rım­la bir­lik­te Ka­nun kap­sa­mın­da hük­me bağ­lan­mak­ta­dır. Böy­le­ce en­düs­tri­yel iş­let­me­ler açı­sın­dan bir gü­ven­ce ge­ti­ril­mek­te­dir.

Mad­de kap­sa­mın­da, Elek­trik İş­le­ri Etüt İda­re­si Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ve yet­ki­len­di­ril­miş ku­rum­lar ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­le­cek fa­ali­yet­ler ve ener­ji ve­rim­li­li­ği da­nış­man­lık şir­ket­le­ri­nin gö­rev­le­ri de ta­nım­lan­mak­ta­dır.

Bu kap­sam­da, Elek­trik İş­le­ri Etüt İda­re­si Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ve yet­ki­len­di­ril­miş ku­rum­lar eği­tim, ser­ti­fi­ka­lan­dır­ma ve yet­ki­len­dir­me ça­lış­ma­la­rı­nı, ener­ji ve­rim­li­li­ği da­nış­man­lık şir­ket­le­ri ise her tür­lü ener­ji ve­rim­li­li­ği hiz­met­le­ri­ni yü­rü­te­bi­le­cek­ler­dir. Mad­de kap­sa­mın­da ül­ke ge­ne­lin­de yü­rü­tü­len ça­lış­ma­la­rın iz­len­me­si­ne yö­ne­lik ola­rak yet­ki­len­dir­me zin­ci­ri çer­çe­ve­sin­de ra­por su­nul­ma­sı şek­lin­de bir iz­le­me me­ka­niz­ma­sı da ku­rul­mak­ta­dır.

Ener­ji ve­rim­li­li­ği da­nış­man­lık şir­ket­le­ri­nin ener­ji ve­rim­li­li­ği ön­lem­le­ri ile il­gi­li ya­tı­rım­la­rın ger­çek­leş­ti­ril­me­si­ne yö­ne­lik müş­te­ri­le­ri ile uy­gu­la­ma an­laş­ma­la­rı ya­pa­bil­me­le­ri ve bu kap­sam­da ya­tı­rı­mı pro­je­ye uy­gun ola­rak ger­çek­leş­tir­me­le­ri, eği­tim, ge­çi­ci sü­re­li iş­let­me ve ba­kım des­te­ği sağ­la­ma­la­rı, pro­je­de ön­gö­rü­len ener­ji ta­sar­ruf mik­ta­rı­nı ga­ran­ti et­me­le­ri gi­bi uy­gu­la­ma­lar ile ener­ji ve­rim­li­li­ği ya­tı­rım­la­rı­nın en azın­dan bir kıs­mı­nın bu yol­la ger­çek­leş­ti­ril­me­si he­def­len­mek­te­dir.

Madde 6- Dav­ra­nış­la­rın de­ğiş­ti­ril­me­si ile %10’a va­ran ta­sar­ruf sağ­la­na­bil­mek­te­dir. Bu mad­de ile Ka­nu­nun te­mel stra­te­ji­le­rin­den bi­ri olan eği­tim ve bi­linç­len­dir­me­ye yö­ne­lik ola­rak, ener­ji ve­rim­li­li­ği hiz­met­le­rin­de­ki et­kin­li­ğin ve top­lum ge­ne­lin­de­ki ener­ji bi­lin­ci­nin ar­tı­rıl­ma­sı ama­cıy­la yü­rü­tü­le­cek eği­tim ve bi­linç­len­dir­me fa­ali­yet­le­ri ta­nım­lan­mak­ta­dır.

Eği­tim fa­ali­yet­le­ri kap­sa­mın­da Elek­trik İş­le­ri Etüt İda­re­si Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ve/ve­ya yet­ki­len­di­ril­miş ku­rum­lar ta­ra­fın­dan ener­ji ve­rim­li­li­ği da­nış­man­lık şir­ket­le­ri için uy­gu­la­ma­lı eği­tim, Elek­trik İş­le­ri Etüt İda­re­si Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, yet­ki­len­di­ril­miş ku­rum­lar ve ener­ji ve­rim­li­li­ği da­nış­man­lık şir­ket­le­ri ta­ra­fın­dan ener­ji yö­ne­ti­ci­le­ri için uy­gu­la­ma­lı eği­tim prog­ram­la­rı­nın dü­zen­len­me­si amaç­lan­mak­ta­dır. Ener­ji ve­rim­li­li­ği da­nış­man­lık şir­ket­le­ri­nin önem­li mik­tar­lar­da malî kay­nak ge­rek­ti­ren la­bo­ra­tu­var ya­tı­rı­mı yap­ma­da­ki eko­no­mik güç­lük­le­ri dik­ka­te alı­na­rak, bu şir­ket­le­rin ener­ji yö­ne­ti­ci­le­ri için dü­zen­le­ye­cek­le­ri eği­tim prog­ram­la­rı­nın uy­gu­la­ma kıs­mın­da Elek­trik İş­le­ri Etüt İda­re­si Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ve­ya yet­ki­len­di­ril­miş ku­rum­la­rın sa­hip ol­duk­la­rı la­bo­ra­tu­var im­kan­la­rı­nı, be­de­li kar­şı­lı­ğın­da kul­lan­ma­la­rı­na im­kan ta­nın­mak­ta­dır. Ay­rı­ca, ener­ji­nin ve­rim­li kul­la­nı­mı ko­nu­sun­da bi­lin­cin ar­tı­rıl­ma­sı ama­cıy­la, Mil­li Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan as­ke­ri li­se­ler ile er-er­baş eği­tim mer­kez­le­rin­de ders ve eği­tim prog­ram­la­rı­nın yü­rü­tül­me­si, Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ör­gün ve yay­gın eği­tim ku­rum­la­rı­nın ders prog­ram­la­rın­da ve özel­lik­le ör­nek ve ön­der ol­ma­sı açı­sın­dan ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı­nın hiz­met içi eği­tim prog­ram­la­rın­da ge­rek­li dü­zen­le­me­le­rin ya­pıl­ma­sı hük­me bağ­lan­mak­ta­dır.

Ener­ji­nin ve­rim­li kul­la­nı­mı­nın yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı­na yö­ne­lik ka­mu­oyu­nun bi­linç­len­di­ril­me­si ama­cıy­la; ulu­sal ve/ve­ya böl­ge­sel ya­yın ya­pan te­le­viz­yon ve rad­yo ka­nal­la­rı­na ko­nu ile il­gi­li ya­yın yap­ma, elek­trik ve/ve­ya do­ğal gaz da­ğı­tı­mı ya­pan tü­zel ki­şi­le­re müş­te­ri­le­ri­nin ge­ri­ye dö­nük en az bir yıl­lık pe­ri­yot için, ener­ji tü­ke­tim mik­ta­rı ve be­de­li­ni içe­ren ay­lık bil­gi­le­ri in­ter­net üze­rin­den müş­te­ri­le­ri­ne sun­ma, Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan tes­pit ve ilan edi­len Türk­çe kul­la­nım ve ta­nıt­ma kı­la­vu­zu ile sa­tıl­mak zo­run­da olan mal­la­rın kul­la­nım kı­la­vuz­la­rın­da söz ko­nu­su ürü­nün ener­ji tü­ke­ti­mi açı­sın­dan ve­rim­li kul­la­nı­mı ile il­gi­li ay­rı bir bö­lüm ha­zır­lan­ma­sı gi­bi yü­küm­lü­lük­ler ge­ti­ril­mek­te­dir. Bu uy­gu­la­ma­lar ile ka­mu­oyu­nun bil­gi­len­di­ril­me­si ve bi­linç­len­di­ril­me­si so­nu­cu ener­ji ve­rim­li­li­ğin­de ya­tı­rım yap­mak­sı­zın dav­ra­nış alış­kan­lık­la­rı­na da­ya­lı ola­rak %10 ci­va­rın­da bir iyi­leş­me­nin sağ­lan­ma­sı bek­len­mek­te­dir. Ay­rı­ca ni­te­lik­le­ri Ener­ji Ve­rim­li­li­ği Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan be­lir­le­ne­rek Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı, Tür­ki­ye Bi­lim­sel ve Tek­no­lo­jik Araş­tır­ma Ku­ru­mu ve Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği iş­bir­li­ği ile Elek­trik İş­le­ri Etüt İda­re­si Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan her yıl Ocak ayı­nın ikin­ci haf­ta­sın­da dü­zen­le­ne­cek olan Ener­ji Ve­rim­li­li­ği Haf­ta­sı et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da, re­sim öy­kü ve pro­je ya­rış­ma­la­rı gi­bi et­kin­lik­le­rin dü­zen­len­me­si ve bu yol­la da bil­gi­le­rin pay­la­şı­mı ve yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı so­nu­cu bir iyi­leş­me sağ­lan­ma­sı bek­len­mek­te­dir.

Madde 7- Yıl­lık top­lam ener­ji tü­ke­ti­mi bin TEP ve üze­rin­de olan en­düs­tri­yel iş­let­me­ler­de ve top­lam in­şa­at ala­nı yir­mi­bin met­re­ka­re ve üze­ri ve­ya yıl­lık top­lam ener­ji tü­ke­ti­mi beş­yüz TEP ve üze­ri olan bi­na­lar­da ener­ji yö­ne­ti­mi uy­gu­la­ma­la­rı­nı ger­çek­leş­tir­mek üze­re ener­ji yö­ne­ti­ci­si gö­rev­len­di­ril­me­si, ka­mu ke­si­mi dı­şın­da ka­lan ve yıl­lık top­lam ener­ji tü­ke­tim­le­ri el­li­bin TEP ve üze­ri olan en­düs­tri­yel iş­let­me­ler­de ve or­ga­ni­ze sa­na­yi böl­ge­le­rin­de ise ener­ji yö­ne­ti­ci­si­nin so­rum­lu­lu­ğun­da ener­ji yö­ne­tim bi­ri­mi ku­rul­ma­sı ile ener­ji ve­rim­li­li­ği­nin ar­tı­rıl­ma­sı­na yö­ne­lik ça­lış­ma­la­rın ku­ru­la­cak bir ener­ji yö­ne­tim sis­te­mi ile yay­gı­nlaş­tı­rıl­ma­sı ve da­ha et­kin ola­rak yü­rü­tül­me­si amaç­lan­mak­ta­dır. 11/11/1995 ta­rih­li ve 22460 sa­yı­lı Res­mi Ga­ze­te­de ya­yım­la­nan “Sa­na­yi Ku­ru­luş­la­rı­nın Ener­ji Tü­ke­ti­min­de Ve­rim­li­li­ğin Ar­tı­rıl­ma­sı İçin Ala­cak­la­rı Ön­lem­ler Hak­kın­da Yö­net­me­lik” ge­re­ği, yıl­lık top­lam ener­ji tü­ke­tim­le­ri iki­bin TEP ve üze­ri olan en­düs­tri­yel iş­let­me­ler ta­ra­fın­dan ener­ji yö­ne­ti­ci­si atan­ma­sı­na iliş­kin hu­sus­lar ha­len uy­gu­lan­mak­ta ve ata­nan ener­ji yö­ne­ti­ci­le­ri Elek­trik İş­le­ri Etüt İda­re­si Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ve­ya Elek­trik İş­le­ri Etüt İda­re­si Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan yet­ki­len­di­ril­miş olan ku­rum ve­ya ku­ru­luş­lar­ca dü­zen­le­nen ser­ti­fi­ka­lı ener­ji yö­ne­ti­ci­si kurs­la­rı­na ka­tıl­mak­ta­dır­lar. Bu çer­çe­ve­de bu­gü­ne ka­dar se­kiz­yü­zün üze­rin­de ener­ji yö­ne­ti­ci­si eği­til­miş ve al­tı­yüz­den faz­la­sı­na Ener­ji Yö­ne­ti­ci­si Ser­ti­fi­ka­sı ve­ril­miş­tir. Ser­ti­fi­ka­lı ener­ji yö­ne­ti­ci­si ata­yan en­düs­tri­yel iş­let­me sa­yı­sın­da ise bu­gü­ne ka­dar dört­yüz ra­ka­mı he­nüz aşı­la­bil­miş­tir. Mad­de kap­sa­mın­da­ki dü­zen­le­me ile en az bin ci­va­rın­da en­düs­tri­yel te­si­sin kap­sa­ma gi­re­ce­ği tah­min edil­mek­te­dir. Bi­na­la­ra yö­ne­lik ener­ji yö­ne­ti­ci­si gö­rev­len­di­ril­me­si ise ye­ni ge­ti­ri­len bir dü­zen­le­me olup yak­la­şık beş­yüz bi­na­nın uy­gu­la­ma­dan et­ki­le­ne­ce­ği tah­min edil­mek­te­dir. Uy­gu­la­ma kap­sa­mın­da, mad­de­de be­lir­ti­len ra­kam­sal sı­nır de­ğer­le­rin üze­rin­de olan, ay­nı mer­kez­den ısı ener­ji­si te­min eden ve ba­ğım­sız bö­lüm­ler­den olu­şan ve mes­ken amaç­lı kul­la­nı­lan bi­na­lar ile ko­nak­la­ma te­sis­le­ri, eği­tim te­sis­le­ri, has­ta­ne, hiz­met bi­na­la­rı, alış­ve­riş mer­kez­le­ri gi­bi ti­carî ve hiz­met amaç­lı kul­la­nı­lan bi­na­lar, ener­ji yö­ne­ti­mi uy­gu­la­ma­la­rı­nı ger­çek­leş­tir­mek üze­re ener­ji yö­ne­ti­ci­si gö­rev­len­di­re­cek ve­ya ener­ji yö­ne­ti­ci­le­rin­den hiz­met ala­bi­le­cek­tir. Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan yü­rür­lü­ğe ko­nu­la­cak yö­net­me­lik kap­sa­mın­da, bi­na­lar­da ener­ji yö­ne­ti­ci­si gö­rev­len­di­ril­me­si uy­gu­la­ma­la­rın­da ener­ji yö­ne­ti­ci­le­ri­nin tam za­man ça­lı­şa­cak ki­şi­ler ol­ma­la­rın­da bir zo­run­lu­luk ge­ti­ril­me­me­si­ne, bir ener­ji yö­ne­ti­ci­si­nin bir­den faz­la bi­na için bu gö­re­vi ye­ri­ne ge­ti­re­bil­me­si­ne ve ener­ji yö­ne­ti­ci­li­ği gö­re­vi­nin kat ma­lik­le­rin­den bi­ri­si ta­ra­fın­dan da ye­ri­ne ge­ti­ri­le­bil­me­si­ne im­kan ta­nı­ya­cak dü­zen­le­me­ler ya­pı­la­cak­tır. Ak­si tak­dir­de söz ko­nu­su yü­küm­lü­lük­ten mu­af ola­bil­mek için mer­kezî ısın­ma sis­tem­le­ri­ne sa­hip si­te ve ben­ze­ri top­lu ko­nut­lar­da kat ma­lik­le­ri­nin mün­fe­rit ısın­ma sis­tem­le­ri­ne ge­çiş­le­ri özen­di­ril­miş olur. Bu da ener­ji ve­rim­li­li­ği­nin ar­tı­rıl­ma­sı il­ke­si ile çe­liş­ki ya­ra­tır. Ener­ji yö­ne­ti­ci­si gö­rev­len­di­ril­me­si­ne iliş­kin ra­kam­sal sı­nır de­ğer­le­ri­nin tes­pi­tin­de, eği­ti­me yö­ne­lik ül­ke­miz­de­ki mev­cut alt­ya­pı ve ka­pa­si­te im­kan­la­rı, en­düs­tri­yel iş­let­me­le­rin bü­yük­lük­le­ri ve uy­gu­la­ma­nın ge­ti­re­ce­ği fay­da ve ma­li­yet­ler dik­ka­te alın­mış­tır. Dün­ya uy­gu­la­ma­la­rın­dan el­de edi­len tec­rü­be­ler, ener­ji yö­ne­tim sis­tem­le­ri­nin uy­gu­lan­ma­sı ile yak­la­şık yüz­de on ci­va­rın­da ta­sar­ruf­la­rın sağ­la­na­bil­di­ği­ni gös­ter­mek­te­dir.

Ener­ji ve­rim­li­li­ği ça­lış­ma­la­rı­nın he­def­li prog­ram­la­ra da­ya­lı ola­rak yü­rü­tül­me­si ama­cıy­la, ener­ji ve­rim­li­li­ği­nin ge­li­şi­mi­ni or­ta­ya ko­yan en­van­ter ve ge­le­ce­ğe yö­ne­lik pro­jek­si­yon­la­rın ha­zır­lan­ma­sı­na yö­ne­lik bil­gi­le­rin top­lan­ma­sı su­re­tiy­le bir ve­ri ta­ba­nı­nın oluş­tu­rul­ma­sı amaç­lan­mak­ta­dır. Ge­le­ce­ğe yö­ne­lik ya­pı­la­cak pro­jek­si­yon ça­lış­ma­la­rı­na ve sek­tö­rel ener­ji ve­rim­li­li­ği gös­ter­ge­le­ri­ne gö­re iz­le­me­le­rin ya­pıl­ma­sı ve he­def­le­rin ta­yin edil­me­si, ener­ji ve­rim­li­li­ğin­de­ki ar­tı­şın ge­le­cek yıl­lar­da ül­ke­miz bi­rin­cil ener­ji ar­zı­na et­ki­si­nin be­lir­len­me­si, pro­jek­si­yon­la­rın ve gös­ter­ge­le­rin sek­tör için­de­ki ben­zer­le­ri ile ve Dün­ya, OECD ve Av­ru­pa Bir­li­ği ül­ke­le­ri or­ta­la­ma­la­rı­nın ya­nı­sı­ra ba­zı ge­liş­miş ül­ke­ler­de­ki ben­zer sek­tör­ler ile mu­ka­ye­se edi­le­bil­me­si, bu çer­çe­ve­de be­lir­li bir sü­reç içer­isin­de, be­lir­le­nen he­def­le­re ulaş­mak için ge­rek­li ön­lem­le­rin alın­ma­sı­nın sağ­lan­ma­sı he­def­len­mek­te­dir. Mad­de kap­sa­mın­da, ener­ji yö­ne­ti­ci­si ça­lış­tır­mak­la yü­küm­lü olan en­düs­tri­yel iş­let­me­le­re ve bi­na­la­ra dü­zen­li bil­gi sağ­la­ma yü­küm­lü­lü­ğü ge­ti­ril­mek­te­dir. Ay­rı­ca, ka­mu ke­si­min­de ener­ji ve­rim­li­li­ği­nin ar­tı­rıl­ma­sı­na yö­ne­lik ola­rak, ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı­nın yıl­lık ra­por­lar ha­zır­la­ma­sı ve bu ra­por­la­ra da­ya­lı ola­rak Elek­trik İş­le­ri Etüt İda­re­si Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nün de ka­mu ke­si­mi­nin ge­ne­li­ne iliş­kin ken­di tes­pit ve de­ğer­len­dir­me­le­ri­ni içe­ren yıl­lık ra­por­lar ha­zır­la­ma­sı hük­me bağ­lan­mak­ta­dır.

Isı ener­ji­si­nin ye­te­rin­ce, yer­li ve ye­rin­de kul­la­nıl­ma­sı­nı sağ­la­yan kon­trol ci­haz­la­rı­nın ve­rim­li­lik üze­rin­de olum­lu et­ki­le­ri bu­lun­mak­ta­dır. Bu mad­de ile kon­trol ci­haz­la­rı­nın zo­run­lu ola­rak kul­la­nıl­ma­sı he­def­len­miş­tir. Bu kap­sam­da, sı­vı ve­ya gaz ya­kıt­lı mer­kezî ısıt­ma sis­te­mi­ne sa­hip bi­na­la­rın te­si­sat pro­je­le­rin­de mer­ke­zi ve­ya lo­kal ısı/sı­cak­lık kon­trol ci­haz­la­rı­na ve ısın­ma ma­li­yet­le­ri­nin ısı kul­la­nım mik­ta­rı­na bağ­lı ola­rak pay­la­şı­mı­nı sağ­la­yan sis­tem­le­re yer ve­ril­me­si zo­run­lu kı­lın­mak­ta­dır. Çok sa­yı­da ba­ğım­sız bö­lü­me sa­hip apart­man­lar­da ve­ya si­te­ler­de mer­kezî ısın­ma sis­tem­le­ri ge­rek kon­for şart­la­rı ge­rek­se eko­no­mik açı­dan da­ha faz­la avan­taj­la­ra sa­hip ol­mak­la bir­lik­te, ül­ke­miz­de özel­lik­le do­ğal ga­zın yay­gın­laş­ma­sı sı­ra­sın­da mün­fe­rit ısın­ma sis­tem­le­ri­nin ter­cih edil­di­ği gö­rül­mek­te­dir. Bu du­rum bir yan­dan bi­na­nın ısı den­ge­si­ni olum­suz yön­de et­ki­len­mek­te bir yan­dan da bir ye­ri­ne çok sa­yı­da ısıt­ma ekip­ma­nı ge­rek­ti­ğin­den, eko­no­mik açı­dan kı­sıt­lı im­kan­la­ra sa­hip ül­ke­miz­de ge­re­ke­nin üze­rin­de ilk ya­tı­rım ma­li­yet­le­ri­ne se­bep ol­mak­ta­dır. Mün­fe­rit sis­tem­le­rin ter­cih edil­me­sin­de­ki en önem­li et­ken­ler­den bi­ri, kul­la­nı­lan ener­ji mik­ta­rı ka­dar öde­me im­ka­nı­nın su­nul­ma­sı­dır. Oy­sa, mer­kezî ısın­ma sis­te­mi­ne sa­hip bi­na­lar­da da, kul­la­nı­cı­la­rın tü­ket­ti­ği ka­dar öde­me yap­ma­sı­na ola­nak sağ­la­yan sis­tem­le­rin kul­la­nıl­ma­sı ile kul­la­nı­cı­la­ra ada­let­li bir şe­kil­de tü­ket­tik­le­ri ka­dar öde­me ya­pa­bil­me ola­na­ğı su­nu­la­bil­mek­te­dir. Isın­ma ma­li­yet­le­ri­nin ısı kul­la­nım mik­ta­rı­na bağ­lı ola­rak pay­la­şı­mı­nı sağ­la­yan sis­tem­le­rin kul­la­nı­mı ile hem ül­ke­mi­zin eko­no­mik kay­nak­la­rı da­ha ras­yo­nel kul­la­nı­la­cak hem de mer­kezî ısın­ma sis­tem­le­rin­de ener­ji­nin ge­rek­ti­ği ka­dar kul­la­nı­mı sağ­la­na­rak, çok pa­ha­lı ve kı­sıt­lı olan ener­ji kay­nak­la­rı­nın ve­rim­li kul­la­nı­mı­na kat­kı sağ­lan­mış ola­cak­tır. Isı/sı­cak­lık kon­trol ci­haz­la­rı­nın kul­la­nı­mı ise, iç ve dış ha­va sı­cak­lık­la­rı­na bağ­lı ola­rak bir yan­dan iç or­tam­lar­da­ki ge­rek­li kon­for şart­la­rı­nı sağ­lar­ken bir yan­dan da ener­ji tü­ke­ti­mi­ni kon­trol et­me im­ka­nı­nı sağ­la­ya­cak­tır. Isı/sı­cak­lık kon­trol sis­tem­le­ri­nin kul­la­nı­mı ile iç or­tam sı­cak­lı­ğı­nın kon­tro­lu so­nu­cu yir­mi de­re­ce­nin üze­rin­de­ki iç or­tam sı­cak­lık­la­rın­da sağ­la­na­bi­le­cek her bir de­re­ce sı­cak­lık dü­şü­mü, ısıt­ma sis­te­mi­nin ener­ji tü­ke­ti­min­de yüz­de ye­di ci­va­rın­da bir ener­ji ta­sar­ru­fu sağ­la­ya­cak­tır.

Ül­ke­miz ni­hai ener­ji tü­ke­ti­mi için­de bi­na ve hiz­met sek­tö­rü­nün pa­yı 2004 yı­lı iti­ba­rı ile yüz­de otuz­bir ola­rak ger­çek­leş­miş olup, bu sek­tör­de tü­ke­ti­len ener­ji mik­ta­rı­nın her ge­çen yıl ar­tış eği­li­min­de ol­du­ğu gö­rül­mek­te­dir. Bu sek­tör­de ener­ji­nin ve­rim­li kul­la­nı­mı; bi­na­nın ta­sa­rı­mı­na, kul­la­nı­lan mal­ze­me­le­rin ni­te­lik­le­ri­ne, me­ka­nın ik­lim ko­şul­la­rı­na ve kul­la­nım ama­cı­na bağ­lı­dır. Bu se­bep­le, mad­de kap­sa­mın­da­ki dü­zen­le­me­ler ile bi­na­lar için ener­ji ve­rim­li­li­ği ya­pı ko­du­nun ha­zır­lan­ma­sı su­re­tiy­le ener­ji ve­rim­li­li­ği açı­sın­dan da­ha ka­li­te­li bi­na­la­rın üre­til­me­si amaç­lan­mak­ta­dır. Ül­ke­miz­de 2000 yı­lın­dan bu ya­na bi­na­la­rın ya­lı­tı­mı­na yö­ne­lik zo­run­lu stan­dart ve yö­net­me­lik bu­lun­ma­sı­na rağ­men uy­gu­la­ma ye­te­rin­ce yay­gın ve et­kin ol­ma­dı­ğın­dan mad­de kap­sa­mın­da yap­tı­rım hük­mü de yer al­mak­ta­dır. Bi­na­lar­da ener­ji ve­rim­li­li­ği­nin ikin­cil mev­zu­atı ni­te­li­ğin­de­ki ener­ji ve­rim­li­li­ği ya­pı kod­la­rı Avus­tral­ya, Avus­tur­ya, Bel­çi­ka, Ka­na­da, Da­ni­mar­ka, Fin­lan­di­ya, Fran­sa, Al­man­ya, Yu­na­nis­tan, İr­lan­da ve Ja­pon­ya ta­ra­fın­dan uy­gu­lan­mak­ta­dır. Hat­ta ba­zı ül­ke­ler, bi­na­lar için, ener­ji ve­rim­li­li­ği dı­şın­da­ki ko­nu­la­rı da içi­ne alan ulu­sal ya­pı kod­la­rı­na sa­hip­tir. Ül­ke­miz­de­ki bi­na­lar­da yüz­de otu­zun üze­rin­de bir ta­sar­ruf po­tan­si­ye­li ol­du­ğu dik­ka­te alın­dı­ğın­da, bu uy­gu­la­ma­dan önem­li kat­kı­lar bek­len­mek­te­dir.

Bir bi­na­nın ma­li­ye­ti sa­tı­nal­ma ve iş­let­me ma­li­yet­le­rin­den oluş­mak­ta­dır. İş­let­me ma­li­yet­le­rin­de en bü­yük pay ise ener­ji­ye ait­tir. Bu se­bep­le bi­linç­li bir tü­ke­ti­ci ta­ra­fın­dan sa­tı­nal­ma ve­ya ki­ra­la­ma aşa­ma­sın­da bi­na­nın, sa­tı­nal­ma be­de­li­nin ve­ya ki­ra be­de­li­nin ya­nı­sı­ra iş­let­me be­de­li­nin de dik­ka­te alın­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Bu ama­ca yö­ne­lik ge­ti­ri­len ener­ji kim­lik bel­ge­si uy­gu­la­ma­la­rı ile hem bi­na sa­hip­le­ri­nin ve­ya kul­la­nı­cı­la­rı­nın, sa­tı­nal­ma ve­ya ki­ra­la­ma aşa­ma­sın­da bi­na­la­rı­nın ener­ji kul­la­nı­mı ko­nu­sun­da bil­gi­len­di­ril­me­le­ri ve bi­linç­len­di­ril­me­le­ri hem de ül­ke­miz­de­ki bi­na ka­rak­te­ris­ti­ği­nin be­lir­len­me­si ile en­van­ter olu­şu­mu­nun sağ­lan­ma­sı he­def­len­mek­te­dir. Bu­nun so­nu­cun­da ener­ji ve­rim­li bi­na­la­rın de­ğe­rin­de mey­da­na ge­le­cek ar­tış­lar, bi­na sek­tö­rün­de ener­ji ve­rim­li­li­ği ön­lem­le­ri­nin uy­gu­lan­ma­sı­nın be­lir­li oran­da ken­di­li­ğin­den yay­gın­laş­ma­sı­na yol aça­cak­tır. Top­lu­mun bi­linç­len­dir­me­si­ne kat­kı­da bu­lun­mak üze­re, ener­ji kim­lik bel­ge­si­nin Av­ru­pa Bir­li­ği di­rek­tif­le­ri doğ­rul­tu­sun­da ve ener­ji ve­rim­li­li­ği un­sur­la­rı­nı içi­ne ala­cak şe­kil­de dü­zen­len­me­si dü­şü­nül­müş­tür. Ben­ze­ri uy­gu­la­ma­lar, Avus­tur­ya, Bel­çi­ka, Da­ni­mar­ka, Fin­lan­di­ya, Fran­sa, Al­man­ya, Yu­na­nis­tan, İr­lan­da ve İtal­ya’­da mev­cut­tur. Bu çer­çe­ve­de, Ka­nu­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­den iti­ba­ren ye­ni ya­pı­lan bi­na­lar için ener­ji kim­lik bel­ge­si dü­zen­len­me­si ön­gö­rül­mek­te­dir. Ener­ji kim­lik bel­ge­si mü­ca­vir alan için­de­ki tüm ye­ni bi­na­lar, mü­ca­vir alan dı­şın­da ise uy­gu­la­ma zor­lu­ğun­dan do­la­yı özel­lik­le ti­carî bi­na­la­rı kap­sa­ya­cak şe­kil­de, 5.000 met­re­ka­re ve üze­rin­de top­lam in­şa­at ala­nı olan bi­na­lar için dü­zen­le­ne­cek­tir. Av­ru­pa Bir­li­ği mev­zu­atı ile uyum sağ­lan­ma­sı açı­sın­dan, ge­çi­ci mad­de­de ya­pı­lan dü­zen­le­me çer­çe­ve­sin­de, Ba­yın­dır­lık ve İs­kan Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ya­pı­la­cak dü­zen­le­me­ler ile be­lir­li bir ge­çiş sü­re­cin­den son­ra uy­gu­la­ma mev­cut bi­na­la­ra da yay­gın­laş­tı­rı­la­bi­le­cek­tir.

Elek­trik ener­ji­si üre­tim te­sis­le­rin­de ener­ji ve­rim­li­li­ği­nin ar­tı­rıl­ma­sı­na yö­ne­lik ola­rak alı­na­cak ön­lem­ler­le sis­tem­ler­de­ki mev­cut ka­yıp­la­rın azal­tıl­ma­sı ve üre­ti­min ar­tı­rıl­ma­sı müm­kün ola­bi­le­cek­tir. Fark­lı za­man di­lim­le­ri için be­lir­le­nen ta­ri­fe uy­gu­la­ma­la­rı, bi­linç­len­dir­mek, bil­gi­len­dir­mek ve ge­rek­ti­ğin­de teş­vik et­mek su­re­tiy­le tü­ke­ti­ci­le­rin da­ha ve­rim­li ekip­man kul­la­nım­la­rı­nın sağ­lan­ma­sı ve ben­ze­ri şe­kil­de­ki uy­gu­la­ma­lar­la ya­pı­lan ta­lep ta­ra­fı yö­ne­ti­mi ile yük yö­ne­ti­mi ve yü­kün kay­dı­rıl­ma­sı sağ­lan­mış ola­cak ve ile­tim ve da­ğı­tım şe­be­ke­le­rin­de ka­pa­si­te ar­tır­ma­ya yö­ne­lik pa­ha­lı ya­tı­rım­lar ya­pıl­ma­ya­cak ve­ya er­te­le­ne­bi­le­cek­tir. De­ne­yim­ler ile­tim ve da­ğı­tım sis­te­mi için­de ener­ji ve­rim­li­li­ği ko­nu­sun­da ya­pı­la­cak ya­tı­rım­la­rın ile­tim, da­ğı­tım sis­tem­le­ri­nin alt­ya­pı­sı­na ya­pı­la­cak ya­tı­rım­lar­dan da­ha ucuz ve ka­bul edi­le­bi­lir ol­du­ğu­nu gös­ter­mek­te­dir. Yi­ne ül­ke­miz elek­trik ener­ji­si tü­ke­ti­min­de yak­la­şık yüz­de beş pa­ya sa­hip olan açık alan ay­dın­lat­ma­sı ve bi­yo­ya­kıt, hid­ro­jen vb. al­ter­na­tif ya­kıt kul­la­nı­mı­nın özen­di­ril­me­si ile il­gi­li hu­sus­la­rı da kap­sa­ya­cak şe­kil­de bir dü­zen­le­me­nin Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan ya­pı­la­ca­ğı hük­me bağ­lan­mış­tır.

Ül­ke­miz ni­hai ener­ji tü­ke­ti­min­de yüz­de yir­mi gi­bi önem­li bir pa­ya sa­hip olan ula­şım sek­tö­rün­de yüz­de on­be­şin üze­rin­de ol­du­ğu tah­min edi­len ener­ji ta­sar­ruf po­tan­si­ye­li­ni ka­zan­mak üze­re ener­ji ve­rim­li­li­ği­nin ar­tı­rıl­ma­sı­na yö­ne­lik ba­zı dü­zen­le­me­le­rin, Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı ile bir­lik­te ha­zır­la­na­rak Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan çı­ka­rı­la­cak yö­net­me­lik kap­sa­mın­da ya­pı­la­ca­ğı hük­me bağ­lan­mak­ta­dır.

Ener­ji ve­rim­li­li­ği etüt ça­lış­ma­la­rın­da gü­ve­ni­lir­li­ğin sağ­lan­ma­sı için, ak­re­di­te ol­muş ulu­sal ve­ya ulus­la­ra­ra­sı ku­ru­luş­lar ta­ra­fın­dan ka­lib­ras­yo­nu ya­pıl­mış ve eti­ket­len­miş ci­haz­la­rın kul­la­nıl­ma­sı ge­rek­ti­ği ay­rı­ca bu mad­de kap­sa­mın­da hük­me bağ­lan­mak­ta­dır.

Yak­ma te­sis­le­ri bi­rin­cil ener­ji­den ya­rar­lı ener­ji el­de edil­me­sin­de yay­gın ola­rak kul­la­nı­lan sis­tem­ler­dir. Özel­lik­le bi­na­la­rın ısın­ma sis­tem­le­rin­de kul­la­nı­lan yak­ma sis­tem­le­rin­de bu çev­rim sı­ra­sın­da önem­li ka­yıp­lar ol­du­ğu de­ğer­len­di­ril­mek­te­dir. Bi­na­la­rın ısın­ma sis­tem­le­rin­de kul­la­nı­lan ka­zan­lar­da yıl­da en az on­beş­mil­yon Ton Eş­de­ğer Pet­rol ener­ji tü­ke­til­di­ği de dik­ka­te alın­dı­ğın­da bu ka­yıp­la­rın öne­mi da­ha da art­mak­ta­dır. Bu mad­de kap­sa­mın­da yak­ma te­sis­le­rin­de kul­la­nı­lan ve­rim­siz ekip­man­lar­dan kay­nak­la­nan ener­ji ka­yıp­la­rı­nın azal­tıl­ma­sı amaç­lan­mak­ta­dır.

Elek­trik ener­ji­si­nin üre­tim, ile­tim ve da­ğı­tım ka­yıp­la­rı dik­ka­te alın­dı­ğın­da, tü­ke­ti­len her bir bi­rim elek­trik ener­ji­si ne­re­dey­se dört bi­rim bi­rin­cil ener­ji kay­na­ğı an­la­mı­na gel­mek­te­dir. Bu se­bep­le elek­trik ener­ji­si­nin ve­rim­li kul­la­nı­mı hem ül­ke­miz açı­sın­dan hem de pa­ha­lı bir ener­ji ol­ma­sın­dan do­la­yı kul­la­nı­cı­la­rı açı­sın­dan önem arz et­mek­te­dir. 2004 yı­lı iti­ba­rı ile elek­trik ener­ji­si tü­ke­ti­mi­nin yüz­de kırk­se­ki­zi ko­nut ve hiz­met­ler sek­tö­rün­de tü­ke­til­mek­te olup bu­nun önem­li bir kıs­mı da ev ti­pi elek­trik­li ev alet­le­ri ta­ra­fın­dan tü­ke­til­mek­te­dir. Bu iti­bar­la ener­ji ve­rim­li ürün­le­rin kul­la­nı­mı ile ko­nut ve hiz­met­ler sek­tö­rü için ge­rek­li elek­trik ener­ji­si ta­le­bi­nin dü­şü­rül­me­si müm­kün gö­rül­mek­te­dir. Ay­rı­ca sa­na­yi sek­tö­rün­de­ki elek­trik tü­ke­ti­mi­nin en az yüz­de yet­mi­şi elek­trik mo­tor­la­rı üze­rin­den ger­çek­leş­mek­te­dir. Mad­de kap­sa­mın­da, elek­trik mo­tor­la­rı­nın ya­nı­sı­ra, ev ti­pi olan­lar­dan, am­pul­le­rin, ça­ma­şır ma­ki­ne­le­ri­nin, bu­la­şık ma­ki­ne­le­ri­nin, ça­ma­şır ku­rut­ma ma­ki­ne­le­ri­nin, ku­rut­ma­lı ça­ma­şır ma­ki­ne­le­ri­nin ve so­ğu­tu­cu­la­rın eti­ket­len­me­si­ne da­ya­lı ola­rak, ener­ji ve­rim­li­li­ği açı­sın­dan kul­la­nı­la­bi­le­cek as­garî sı­nır de­ğer­le­rin be­lir­len­me­si­ne yö­ne­lik hu­sus­lar ta­nım­lan­mak­ta­dır. Bu çer­çe­ve­de, as­garî şart­la­rı sağ­la­ma­yan ci­haz ve ekip­man­la­rın sa­tış­la­rı­nın en­gel­len­me­si­ne iliş­kin hu­sus­lar da hük­me bağ­lan­mak­ta­dır.

Madde 8- En­düs­tri­yel iş­let­me­ler­de­ki ener­ji ta­sar­ru­fu­nun en az yüz­de on­luk bir bö­lü­mü eği­tim, alış­kan­lık­la­rın de­ğiş­ti­ril­me­si ve dü­şük ma­li­yet­li iç dü­zen­le­me­ler ile sağ­la­na­bil­mek­te iken ge­ri­ye ka­lan yüz­de dok­san­lık bö­lü­mün­de tevsî ya­tı­rım­la­rı ge­rek­mek­te­dir. Bu mad­de ile ya­tı­rım ge­ri öde­me sü­re­le­ri en faz­la beş yıl olan ve­rim­li­lik ar­tı­rı­cı uy­gu­la­ma pro­je­si ya­tı­rım­la­rı­nın özen­di­ril­me­si, ener­ji yo­ğun­lu­ğu­nun dü­şü­rül­me­si ve araş­tır­ma ve ge­liş­tir­me pro­je­le­ri­nin des­tek­len­me­si amaç­lan­mış­tır. Da­ni­mar­ka, Çek Cum­hu­ri­ye­ti, Fran­sa, Al­man­ya, İs­pan­ya, İs­veç, Ro­man­ya, Ma­lez­ya, Tay­land ve Mek­si­ka gi­bi ül­ke­ler­de de ener­ji ve­rim­li­li­ği pro­je­le­ri­ni des­tek­le­mek üze­re bel­li oran­da kay­nak­lar tah­sis edil­mek­te­dir. Mad­de­nin (a) ben­di kap­sa­mın­da­ki des­te­ğin, pro­je uy­gu­la­ma­sı­nın ger­çek­leş­ti­ril­me­si son­ra­sın­da ve­ril­me­si he­def­len­mek­te olup des­tek­le­nen pro­je­le­rin, des­tek­le­me mik­tar­la­rı­nın ve des­tek­le­nen pro­je­ler­de sağ­la­nan ge­liş­me­le­rin Elek­trik İş­le­ri Etüt İda­re­si Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nün in­ter­net say­fa­sın­da ya­yın­lan­ma­sı ile de şef­faf­lık sağ­lan­ma­sı amaç­lan­mak­ta­dır.

1981 yı­lın­dan bu­gü­ne ka­dar, ço­ğu za­man ulus­la­ra­ra­sı ku­ru­luş­la­rın ve uz­man­la­rın da des­te­ği ile özel­lik­le sa­na­yi sek­tö­rün­de ya­pı­lan etüt, eği­tim ve bi­linç­len­dir­me ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da, yak­la­şık yıl­lık 1,5 mil­yar YTL ve %20 ci­va­rın­da ta­sar­ruf po­tan­si­ye­li­nin ol­du­ğu ve bu po­tan­si­ye­lin ül­ke­miz eko­no­mi­si­ne ka­zan­dı­rı­la­bil­me­si için ge­rek­li top­lam ya­tı­rım mik­ta­rı­nın ise yak­la­şık 3 mil­yar YTL ci­va­rın­da ola­bi­le­ce­ği tes­pit edil­miş­tir. Bu­na kar­şı­lık, 2000-2005 dö­ne­min­de sa­na­yi sek­tö­rü­ne yö­ne­lik ola­rak yü­rü­tü­len ener­ji ve­rim­li­li­ği etüt ça­lış­ma­la­rı ile be­lir­le­nen hiç ya­tı­rım­sız ve­ya çok az ya­tı­rım­lı ön­lem­ler ile sek­tör­de yak­la­şık yüz­de on ci­va­rın­da bir ener­ji ta­sar­ruf po­tan­si­ye­li­nin ol­du­ğu ve be­lir­le­nen bu ön­lem­ler­den sa­de­ce yüz­de on­luk bir kıs­mı­nın sek­tör ta­ra­fın­dan bu­gü­ne ka­dar uy­gu­lan­dı­ğı be­lir­len­miş­tir. Sek­tör­de­ki uy­gu­la­ma­la­rın ve ya­tı­rım­la­rın ger­çek­leş­ti­ril­me­sin­de­ki bu is­tek­siz­lik, sek­tö­rün özel­lik­le malî açı­dan te­tik­len­me­si ge­rek­ti­ği­ni or­ta­ya koy­mak­ta­dır. Ay­rı­ca ül­ke men­fa­at­le­ri açı­sın­dan da ko­nu mak­ro dü­zey­de de­ğer­len­di­ril­di­ğin­de; söz ko­nu­su ta­sar­ruf po­tan­si­ye­li­nin de­ğer­len­di­ril­me­si so­nu­cu sa­na­yi sek­tö­rü­nün ener­ji gi­der­le­rin­de sağ­la­nan azal­ma­nın ya­nı­sı­ra ge­rek­li ener­ji te­sis ya­tı­rım­la­rın­da da bir azal­ma ol­ma­sı söz ko­nu­su ola­cak­tır. Be­lir­ti­len se­bep­ler­le, söz ko­nu­su ta­sar­ruf po­tan­si­ye­li­nin ül­ke eko­no­mi­si­ne ka­zan­dı­rı­la­bil­me­si ama­cıy­la ya­pıl­ma­sı ge­rek­li ya­tı­rım­la­rın te­tik­len­me­sin­de ka­ta­li­zör gö­re­vi ya­pa­bi­le­cek dü­zey­de bir malî kay­na­ğa ih­ti­yaç bu­lun­mak­ta­dır. Bu çer­çe­ve­de ve­rim­li­lik ar­tı­rı­cı pro­je­le­ri des­tek­le­mek ve sa­na­yi­de­ki ener­ji yo­ğun­lu­ğu­nun azal­tıl­ma­sı­nı teş­vik et­mek üze­re yıl­da en az 30 mil­yon YTL tu­ta­rın­da bir kay­na­ğa ih­ti­yaç du­yul­mak­ta­dır. Bu kay­na­ğın Elek­trik İş­le­ri Etüt İda­re­si Ge­nel Mü­dür­lü­ğü büt­çe­si­ne ko­na­cak öde­nek ile kar­şı­lan­ma­sı ön­gö­rül­mek­te­dir. Söz ko­nu­su öde­ne­ğin sağ­lan­ma­sı ile sa­na­yi sek­tö­rün­de ya­pı­la­cak yak­la­şık 100 mil­yon YTL ci­va­rın­da­ki ya­tı­rım ile ima­lat sa­na­yi ener­ji tü­ke­ti­min­de her yıl yüz­de bir ci­va­rın­da bir iyi­leş­me söz ko­nu­su ola­bi­le­cek­tir. Mad­de kap­sa­mın­da­ki des­tek­ler­den ya­rar­la­nı­la­bil­me­si için, hem ener­ji ve­rim­li­li­ği uy­gu­la­ma pro­je­le­ri­nin hem de ener­ji yo­ğun­lu­ğu­nu dü­şür­mek üze­re ya­pı­lan gö­nül­lü an­laş­ma­la­rın Ener­ji Ve­rim­li­li­ği Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan onay­lan­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.

Bi­rim ge­lir ba­şı­na tü­ke­ti­len ener­ji­yi ifa­de eden ener­ji yo­ğun­lu­ğu, ge­liş­miş ül­ke­ler­de ve dün­ya­da kul­la­nı­lan ener­ji ve­rim­li­li­ği gös­ter­ge­le­rin­den bi­ri­si­dir. Yak­la­şık 0,38 olan bu gös­ter­ge ile Tür­ki­ye bir bi­rim ge­lir el­de ede­bil­mek için, ener­ji yo­ğun­lu­ğu 0,19 olan OECD ül­ke­le­ri­ne gö­re iki ve 0,09 olan Ja­pon­ya’ya gö­re dört ka­tı ener­ji tü­ket­mek­te­dir. Mad­de­nin (b) ben­di kap­sa­mın­da, en­düs­tri­yel iş­let­me­le­rin ener­ji yo­ğun­luk­la­rı­nın be­lir­li bir he­de­fin üze­rin­de azal­tıl­ma­sı­na yö­ne­lik, re­ka­bet bo­zu­cu et­ki ya­rat­ma­ya­cak bü­yük­lük­te des­tek sağ­lan­ma­sı dü­şü­nül­müş­tür. Gö­nül­lü an­laş­ma­la­rın iki te­mel ama­cın­dan bi­rin­ci­si ener­ji­yi yo­ğun kul­la­nan şir­ket­ler­de ener­ji ve­rim­li­li­ği­ni ar­tır­mak, di­ğe­ri ener­ji yo­ğun şir­ket­le­rin ulus­la­ra­ra­sı pi­ya­sa­da re­ka­be­ti­ni sağ­la­mak­tır. Gö­nül­lü an­laş­ma­lar yön­te­mi Bel­çi­ka, Ka­na­da, Da­ni­mar­ka, Fin­lan­di­ya, Al­man­ya ve Yu­na­nis­tan gi­bi ül­ke­ler­de ener­ji tü­ke­ti­mi­nin ve kar­bon­di­ok­sit emis­yon­la­rı­nın azal­tıl­ma­sı ama­cıy­la uy­gu­lan­mak­ta­dır. Uy­gu­la­ma ile gö­nül­lü­lük esa­sı­na da­ya­lı ola­rak ener­ji yo­ğun­lu­ğu­nun dü­şü­rül­me­si­ne yö­ne­lik ön­lem­le­rin hız­la uy­gu­lan­ma­sı he­def­len­mek­te­dir. Bu­nu sağ­la­mak üze­re ener­ji ve­rim­li­li­ği­nin ar­tı­rıl­ma­sı, kat­ma de­ğe­ri da­ha yük­sek üre­tim­le­rin ger­çek­leş­ti­ril­me­si ile sa­tış ha­sı­lat­la­rı­nın ar­tı­rıl­ma­sı, ve­ya atık­la­rın ya­kıt ola­rak kul­la­nı­mı, ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji kay­nak­la­rı­na da­ya­lı ve­ya yurt için­de imal edi­len yük­sek ve­rim­li ko­je­ne­ras­yon te­sis ya­tı­rım­la­rı gi­bi ön­lem­ler en­teg­re bir yak­la­şım­la des­tek­len­miş ol­mak­ta­dır.

Araş­tır­ma ve ge­liş­tir­me ça­lış­ma­la­rı; di­ğer alan­lar­da ol­du­ğu gi­bi ener­ji ve­rim­li ürün­le­rin, pro­ses­le­rin ve sis­tem­le­rin ge­liş­ti­ril­me­sin­de ve be­nim­sen­me­sin­de de te­mel ha­re­ket nok­ta­sı­dır. Bu ama­ca yö­ne­lik ola­rak ener­ji ve­rim­li ye­ni tek­no­lo­ji­le­rin ge­liş­ti­ril­me­si ile ye­ni ve ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji kay­nak­la­rın­dan ya­rar­la­nıl­ma­sı­na yö­ne­lik araş­tır­ma ve ge­liş­tir­me pro­je­le­ri­nin Tür­ki­ye Bi­lim­sel ve Tek­no­lo­jik Araş­tır­ma Ku­ru­mu ta­ra­fın­dan ön­ce­lik­le des­tek­len­me­si, el­de­ki bil­gi­ler çer­çe­ve­sin­de ön­ce­lik­li ön­lem­le­rin dik­ka­te alın­ma­sı açı­sın­dan bu pro­je­le­rin yön­len­di­ril­me­si ve de­ğer­len­di­ril­me­sin­de Elek­trik İş­le­ri Etüt İda­re­si Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nün gö­rü­şü­nün alın­ma­sı hük­me bağ­lan­mak­ta­dır.

Madde 9- Mad­de ile en­düs­tri­yel iş­let­me­le­rin mev­cut sis­tem­le­rin­de ener­ji ve­rim­li­li­ği­nin ar­tı­rıl­ma­sı­na yö­ne­lik ola­rak ha­zır­la­nan ve ya­tı­rım bü­yük­lük­le­ri her yıl Ba­kan­lar Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan be­lir­le­nen pro­je­le­rin Ener­ji Ve­rim­li­li­ği Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan onay­lan­ma­sı ko­şu­lu ile ve kul­lan­dık­la­rı ya­kıt tü­rü­ne ve tek­no­lo­ji­le­ri­ne bağ­lı ola­rak Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan be­lir­le­nen ve­rim de­ğe­ri­nin üze­rin­de­ki ko­je­ne­ras­yon uy­gu­la­ma­la­rı­nın Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğı ta­ra­fın­dan des­tek­len­me­si hük­me bağ­lan­mak­ta­dır. Atık­la­rın sis­te­me ge­ri ka­zan­dı­rıl­ma­sı te­mel dü­şün­ce­sin­den ha­re­ket­le ve ül­ke­miz açı­sın­dan mak­ro dü­zey­de ener­ji ve­rim­li­li­ği­nin ar­tı­rıl­ma­sı­nı sağ­la­mak ama­cıy­la, bit­ki­sel ar­tık­la­rı, hay­van­sal atık­la­rı ve­ya or­ga­nik şe­hir atık­la­rı­nı mo­dern yak­ma tek­nik­le­ri ile ısı ve/ve­ya elek­trik ener­ji­si­ne dö­nüş­tü­ren ko­je­ne­ras­yon te­sis­le­ri­nin des­tek­len­me­si ile hem ye­ni­le­ne­bi­lir kay­nak­lar­dan olan bi­yo­küt­le­nin kul­la­nı­mı hem de ko­je­ne­ras­yon sis­tem­le­ri­nin des­tek­len­me­si amaç­lan­mak­ta­dır. Di­ğer ta­raf­tan, kü­çük ve or­ta öl­çek­li iş­let­me kap­sa­mı­na gir­me­yen bü­yük iş­let­me­le­rin ener­ji ve­rim­li­li­ği­ni ar­tır­mak mak­sa­dıy­la uy­gu­la­ya­cak­la­rı kü­çük öl­çek­li ya­tı­rım­la­rı­nın ve kü­çük ka­pa­si­te­li­ler de dâhil ol­mak üze­re ko­je­ne­ras­yon sis­tem­le­ri­nin özen­di­ril­me­si ül­ke ge­ne­lin­de­ki ve­rim­li­lik ar­tı­şı­na önem­li kat­kı­lar sağ­la­ya­cak­tır.

İma­lat sa­na­yii için­de, özel­lik­le elek­trik ener­ji­si kul­la­nı­mın­da önem­li pa­ya sa­hip olan kü­çük ve or­ta öl­çek­li iş­let­me­ler için ener­ji ve­rim­li­li­ği bi­lin­ci­nin ar­tı­rıl­ma­sı­na yö­ne­lik eği­tim, etüt ve da­nış­man­lık ça­lış­ma­la­rı­nın et­ki­li so­nuç­lar ve­re­ce­ği de­ğer­len­di­ril­mek­te­dir. Bu iti­bar­la eko­no­mik açı­dan da­ha sı­nır­lı kay­nak­la­ra sa­hip bu iş­let­me­ler için ener­ji ve­rim­li­li­ği­ne iliş­kin eği­tim, etüt ve da­nış­man­lık hiz­met­le­ri­nin Kü­çük ve Or­ta Öl­çek­li Sa­na­yi Ge­liş­tir­me ve Des­tek­le­me İda­re­si Baş­kan­lı­ğı­nın des­tek­le­me me­ka­niz­ma­la­rı çer­çe­ve­sin­de des­tek­len­me­si, ener­ji ve­rim­li­li­ği ça­lış­ma­la­rı­nın kü­çük ve or­ta öl­çek­li iş­let­me­le­re yö­ne­lik ola­rak ge­niş­le­til­me­sin­de önem­li kat­kı­lar sağ­la­ya­cak­tır.

Va­kıf­lar ta­ra­fın­dan ku­ru­lan ener­ji ve­rim­li­li­ği da­nış­man­lık şir­ket­le­rin­den yet­ki bel­ge­si ve ener­ji yö­ne­ti­ci­si ser­ti­fi­ka­sı­na iliş­kin her­han­gi bir be­del alın­ma­ya­ca­ğı da mad­de kap­sa­mın­da hük­me bağ­lan­mak­ta­dır.

Madde 10- Mad­de ile bu Ka­nu­nun uy­gu­la­ma­da et­ki­li ola­bil­me­si için Ka­nu­nun ver­di­ği yet­ki­le­re da­ya­lı ola­rak bu Ka­nun ve yö­net­me­lik hü­küm­le­ri­ne uy­ma­yan­la­ra uy­gu­la­na­cak yap­tı­rım­lar ta­nım­lan­mak­ta ve uy­gu­la­ma­ya iliş­kin usul ve esas­lar açık­lan­mak­ta­dır.

Madde 11- Mad­de ile Ka­nu­nun uy­gu­lan­ma­sı ba­kı­mın­dan di­ğer mad­de­ler­de sa­yı­lan­la­rın dı­şın­da­ki Ba­kan­lı­ğın yet­ki­le­ri sa­yıl­mak­ta­dır. Ener­ji Ve­rim­li­li­ği Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu­nun baş­kan­lı­ğı­nı yü­rüt­me­sin­den do­la­yı ener­ji ve­rim­li­li­ği ça­lış­ma­la­rın­da, yü­küm­lü­lük­le­rin uy­gu­lan­ma­sı, yön­len­di­ril­me­si, iz­len­me­si, de­ğer­len­di­ril­me­si, alı­na­cak ted­bir­le­rin plan­lan­ma­sı ve uy­gu­lan­ma­sı gi­bi ko­nu­lar­da ko­or­di­nas­yo­nun sağ­lan­ma­sın­da Ba­kan­lı­ğın yet­ki­li ve so­rum­lu ol­ma­sın­da ya­rar gö­rül­mek­te­dir.

7 nci mad­de­nin (a) ben­di kap­sa­mın­da baş­lan­gıç­ta ener­ji tü­ke­ti­mi yük­sek olan en­düs­tri­yel iş­let­me­ler­de ve bi­na­lar­da ener­ji yö­ne­ti­mi­nin uy­gu­lan­ma­sı amaç­lan­mak­ta­dır. Bu­nun­la bir­lik­te, ko­nu­ya iliş­kin alt­ya­pı­nın ve uy­gu­la­ma­nın ge­li­şi­mi­ne ve ba­şa­rı­sı­na bağ­lı ola­rak ve ka­de­me­li bir şe­kil­de kap­sa­mın ge­niş­le­til­me­si su­re­tiy­le uy­gu­la­ma­nın et­kin­li­ği­nin da­ha da ar­tı­rıl­ma­sı da he­def­len­mek­te­dir. An­cak bi­na sek­tö­rün­de ener­ji yö­ne­ti­mi ko­nu­sun­da yü­küm­lü ola­cak bi­na sa­yı­sı tah­min edi­le­me­di­ğin­den ve ha­len bi­na­la­ra yö­ne­lik bu ko­nu­da ye­ter­li alt­ya­pı bu­lun­ma­dı­ğın­dan, yü­küm­lü olan­lar için ser­ti­fi­ka­lı ener­ji yö­ne­ti­ci­si sağ­lan­ma­sın­da be­lir­li bir sü­re sı­kın­tı ya­şa­na­bi­le­ce­ği dik­ka­te alın­dı­ğın­da ge­rek­ti­ğin­de kap­sa­mın da­ral­tıl­ma­sı yö­nün­de de Ba­kan­lı­ğa yet­ki ta­nın­ma­sın­da ya­rar gö­rül­mek­te­dir. Ay­rı­ca, Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğın­ca ve­ri­le­cek büt­çe mik­ta­rı ile des­tek­len­me­si is­te­nen pro­je­le­re iliş­kin ta­lep ara­sın­da den­ge­yi sağ­la­ya­bil­mek için des­tek­le­ne­cek pro­je be­de­li mik­ta­rı­nı ve pro­je­le­re ve­ri­le­bi­le­cek des­tek­le­me ora­nı­nı ya­rı­sı­na ka­dar azalt­mak ve iki ka­tı­na ka­dar ar­tır­mak üze­re Ba­kan­lı­ğa yet­ki ve­ril­mek­te­dir.

Ha­len ül­ke­miz sa­na­yi sek­tö­rün­de ener­ji yo­ğun­lu­ğu­nun azal­tıl­ma­sın­da önem­li bir po­tan­si­yel bu­lun­mak­ta­dır. An­cak, za­man için­de sağ­la­nan iyi­leş­me­ler­le bu po­tan­si­ye­lin mik­ta­rı gi­de­rek aza­la­cak­tır. Bu­na kar­şı­lık aza­lan po­tan­si­ye­lin ka­za­nıl­ma­sı için har­can­ma­sı ge­re­ken ça­ba­la­rın ise art­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.

Ka­nun kap­sa­mın­da­ki ba­zı uy­gu­la­ma­la­rın di­na­mik bir ya­pı­ya sa­hip ol­ma­sın­dan do­la­yı ve bu di­na­mik ya­pı­nın ba­zı du­rum­lar­da kul­la­nı­la­cak büt­çe ile de iliş­ki­len­di­ril­me­si ge­rek­ti­ğin­den, uy­gu­la­ma­la­rın et­kin bir şe­kil­de yö­ne­ti­mi için mad­de kap­sa­mın­da yer alan hu­sus­lar­da Ba­kan­lı­ğa yet­ki ve­ril­me­si ge­rek­li gö­rül­mek­te­dir.

Madde 12- Mad­de­de sa­vun­ma ve gü­ven­lik açı­sın­dan do­ğa­bi­le­cek sı­kın­tı­lar dik­ka­te alı­na­rak, Mil­li Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı, Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri ve Mil­li İs­tih­ba­rat Teş­ki­la­tı Müs­te­şar­lı­ğı gi­bi ku­rum ve ku­ru­luş­lar özel­lik­le bil­gi ver­me­ye iliş­kin hü­küm­ler­den mu­af tu­tul­muş­tur. Mad­de kap­sa­mın­da bu ku­rum ve ku­ru­luş­la­ra ait en­düs­tri­yel te­sis­ler­de ve bi­na­lar­da ener­ji yö­ne­ti­ci­si gö­rev­len­di­ril­me­si­ne iliş­kin usul ve esas­la­rın bu ku­rum ve ku­ru­luş­lar­ca be­lir­len­me­si­ne ve bu­na gö­re yü­rü­tül­me­si­ne de im­kan ta­nın­mış­tır. 

Madde 13- 1954 yı­lın­da 6200 sa­yı­lı Dev­let Su İş­le­ri Umum Mü­dür­lü­ğü Teş­ki­lat ve Va­zi­fe­le­ri Hak­kın­da Ka­nun, 1970 yı­lın­da 1312 sa­yı­lı Tür­ki­ye Elek­trik Ku­ru­mu Ka­nu­nu, 1994 yı­lın­da Tür­ki­ye Elek­trik Da­ğı­tım Ano­nim Şir­ke­ti Anas­ta­tü­sü, 2001 yı­lın­da Elek­trik Üre­tim Ano­nim Şir­ke­ti Anas­ta­tü­sü ve Tür­ki­ye Elek­trik İle­tim Ano­nim Şir­ke­ti Anas­ta­tü­sü gi­bi yü­rür­lü­ğe ko­nu­lan dü­zen­le­me­ler 1935 yı­lın­da ku­rul­muş olan Elek­trik İş­le­ri Etüt İda­re­si Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nün gö­rev­le­rin­den bir kıs­mı­nın iş­le­vi­ni yi­tir­me­si­ne ne­den ol­muş­tur.

An­cak, iş­le­vi­ni yi­tir­di­ği gö­rev­le­ri­ne kar­şın bu­gü­ne ka­dar 14/6/1935 ta­rih­li ve 2819 sa­yı­lı Elek­trik İş­le­ri Etüd İda­re­si Teş­ki­li­ne Da­ir Ka­nu­nun il­gi­li bö­lüm­le­rin­de her­han­gi bir dü­zen­le­me ya­pıl­ma­mış­tır. Elek­trik İş­le­ri Etüt İda­re­si Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, Ener­ji ve Ta­bii Kay­nak­lar Ba­ka­nı Olur’u ile “Alı­şıl­ma­mış ener­ji kay­nak­la­rı (gü­neş, jeo­ter­mal, bi­yo­mas, bi­yo­gaz, hid­ro­jen, rüz­gar, de­niz akın­tı­la­rı, dal­ga, med-ce­zir gi­bi) ile il­gi­li ça­lış­ma­lar yap­mak; ener­ji kay­nak­la­rı­nın ge­liş­ti­ril­me­si, mu­ha­fa­za­sı ve ras­yo­nel kul­la­nı­mı ile ener­ji tü­ke­ti­min­de ta­sar­ruf için her tür­lü etüt­le­ri yap­mak” şek­lin­de ta­nım­la­nan gö­rev­le­ri, 1981 yı­lın­dan be­ri yü­rüt­mek­te­dir. Fo­sil ya­kıt­la­rın çev­re ve in­san sağ­lı­ğı açı­sın­dan za­rar­lı, kay­na­ğı­nın sı­nır­lı ve ye­ni­le­ne­me­yen ol­du­ğu­nun bi­lin­ci­ne va­ran bir çok ül­ke­nin bu­gün su, gü­neş, rüz­gar, jeo­ter­mal gi­bi ye­ni­le­ne­bi­lir ve te­miz ener­ji özel­li­ği ta­şı­yan do­ğal kay­nak­lar ile ye­ni bir ener­ji kay­na­ğı ola­rak ni­te­le­nen ve ye­ni san­tral­ler kur­mak ye­ri­ne da­ha az ener­jiy­le da­ha faz­la iş yap­ma­yı sağ­la­yan ener­ji ve­rim­li­li­ği­ne yö­nel­me­si Elek­trik İş­le­ri Etüt İda­re­si Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­ne ve­ri­len bu gö­rev­le­rin öne­mi­ni da­ha da ar­tır­mak­ta­dır.

Elek­trik İş­le­ri Etüt İda­re­si Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nün bu Ka­nun kap­sa­mın­da­ki fa­ali­yet­le­ri­ni et­kin ola­rak yü­rü­te­bil­me­si için 14/6/1935 ta­rih­li ve 2819 sa­yı­lı Elek­trik İş­le­ri Etüd İda­re­si Teş­ki­li­ne Da­ir Ka­nu­nun 2 nci mad­de­si­nin ye­ni­den dü­zen­len­me­si ge­rek­mek­te­dir.

Ener­ji Ve­rim­li­li­ği Ka­nu­nu kap­sa­mın­da Elek­trik İş­le­ri Etüt İda­re­si Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­ne doğ­ru­dan ve­ri­len gö­rev­le­re ve söz ko­nu­su gö­rev­le­rin ye­ri­ne ge­ti­ril­me­sin­de ya­pıl­ma­sı ge­rek­li gö­rü­len di­ğer hu­sus­la­ra iliş­kin hü­küm­le­rin ya­nı­sı­ra Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan ve­ri­len ta­li­mat­lar çer­çe­ve­sin­de Ge­nel Mü­dür­lü­ğün ha­len yü­rüt­mek­te ol­du­ğu gö­rev­le­ri­ne iliş­kin hü­küm­ler de mad­de kap­sa­mın­da yer al­mak­ta­dır. Top­lum ge­ne­lin­de ener­ji ve ener­ji ve­rim­li­li­ği ko­nu­la­rın­da bil­gi ve bi­linç dü­ze­yi­nin ge­liş­ti­ril­me­si­ne ve ye­ni ener­ji tek­no­lo­ji­le­rin­den ya­rar­la­nıl­ma­sı­na yö­ne­lik ola­rak, ener­ji par­kı ku­rul­ma­sı ve iş­le­til­me­si, Ge­nel Mü­dür­lük kam­püsü içe­ri­sin­de eği­tim ve uy­gu­la­ma te­sis­le­ri in­şa edil­me­si gi­bi fa­ali­yet­ler ha­len Elek­trik İş­le­ri Etüt İda­re­si Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan yü­rü­tül­mek­te olan bu tür fa­ali­yet­ler­den­dir. Mad­de kap­sa­mın­da ya­pı­lan dü­zen­le­me ile söz ko­nu­su fa­ali­yet­le­rin üni­ver­si­te­ler, araş­tır­ma ku­rum­la­rı ve si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı ile iş­bir­li­ği içe­ri­sin­de da­ha et­kin ola­rak yü­rü­tül­me­si he­def­len­mek­te­dir.

2819 sa­yı­lı Ka­nu­nun  mev­cut 2 nci mad­de­si­nin (K) ben­din­de Elek­trik İş­le­ri Etüt İda­re­si Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nün “.. su ölç­me is­tas­yon­la­rı kur­mak ve son­daj yap­tır­mak.” şek­lin­de gö­rev­le­ri yer al­mak­ta­dır. Bu­na gö­re de şu an­da Elek­trik İş­le­ri Etüt İda­re­si Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nün An­ka­ra dı­şın­da hid­ro­met­rik öl­çüm­ler­de bu­lun­mak üze­re hid­ro­met­rik etüt mer­kez­le­ri, rüz­gar ve gü­neş ener­ji­si araş­tır­ma mer­kez­le­ri ile son­daj kamp­la­rı bu­lun­mak­ta­dır. Mad­de kap­sa­mın­da ha­len ku­ru­lu olan etüt mer­kez­le­ri­nin de­va­mı ve son­daj kamp­la­rı­nın ku­rul­ma­sı­nın sağ­lan­ma­sı amaç­lan­mak­ta­dır.

Madde 14- Mad­de ile, şe­be­ke ka­yıp­la­rı­nı ve emis­yon­la­rı azal­ta­rak bi­rin­cil ener­ji kay­na­ğı ta­sar­ru­fu­na kat­kı sağ­la­mak gi­bi te­mel üs­tün­lük­le­re sa­hip, bi­le­şik ısı ve elek­trik üre­ti­mi­ni yay­gın­laş­tır­mak üze­re, 20/2/2001 ta­rih­li ve 4628 sa­yı­lı Elek­trik Pi­ya­sa­sı Ka­nu­nu­na ila­ve edi­le­cek uy­gu­la­ma hü­küm­le­rin­den do­la­yı, ko­je­ne­ras­yon ve mik­ro ko­je­ne­ras­yon ta­nım­la­rı­nın ek­len­me­si ge­rek­li gö­rül­mek­te­dir. Uy­gu­la­ma ile, fo­sil ya­kıt kul­lan­mak su­re­tiy­le ger­çek­leş­ti­ri­len elek­trik ener­ji­si üre­ti­min­de el­de edi­le­bi­len yüz­de otuz ci­va­rın­da­ki çev­rim ve­ri­mi­nin, ko­je­ne­res­yon sis­tem­le­ri­nin kul­la­nıl­ma­sı ve yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı ile yüz­de sek­sen­ler mer­te­be­si­ne çı­ka­rıl­ma­sı he­def­len­mek­te­dir.

Madde 15- Mad­de ile 20/2/2001 ta­rih­li ve 4628 sa­yı­lı Elek­trik Pi­ya­sa­sı Ka­nu­nu­na ya­pı­lan ila­ve­ler ile ken­di ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­mak ama­cıy­la as­garî ve­rim de­ğe­ri­nin üze­rin­de de­ğe­re sa­hip, ko­je­ne­ras­yon ve­ya mik­ro ko­je­ne­ras­yon te­si­si ku­ran­la­ra, Ener­ji Pi­ya­sa­sı Dü­zen­le­me Ku­ru­mu­nu ve böl­ge­sin­de­ki elek­trik da­ğı­tım li­san­sı sa­hi­bi tü­zel ki­şi­yi bil­gi­len­dir­mek ko­şu­lu ile şir­ket kur­ma ve li­sans al­ma mu­afi­yet­le­ri ge­ti­ril­mek­te­dir. Söz ko­nu­su des­tek­le­me­ler ile tü­ke­tim nok­ta­sı­na en ya­kın yer­de üre­ti­min ger­çek­leş­ti­ril­me­si so­nu­cu ile­tim ve da­ğı­tım ka­yıp­la­rı­nın azal­tıl­ma­sı, sür­dü­rü­le­bi­lir, ke­sin­ti­siz ve ka­li­te­li ener­ji sağ­lan­ma­sı gi­bi fay­da­la­rın sağ­lan­ma­sı amaç­lan­mak­ta­dır. Ano­nim ve li­mi­ted şir­ket kur­ma im­ka­nı bu­lun­ma­yan özel­lik­le top­lu ko­nut­la­rın, üni­ver­si­te­le­rin ve has­ta­ne­le­rin ge­rek ısı ge­rek­se ke­sin­ti­siz ve gü­ve­ni­lir elek­trik ener­ji­si ih­ti­ya­cı­nı ve­ri­mi yük­sek ko­je­ne­ras­yon te­si­si ku­ra­rak sağ­la­ya­bil­me­le­ri­ne im­kan ta­nı­ya­bil­mek ama­cıy­la mad­de kap­sa­mın­da des­tek­ler sağ­lan­mak­ta­dır.

Madde 16- 10/5/2005 ta­rih­li ve 5346 sa­yı­lı Ye­ni­le­ne­bi­lir Ener­ji Kay­nak­la­rı­nın Elek­trik Ener­ji­si Üre­ti­mi Amaç­lı Kul­la­nı­mı­na İliş­kin Ka­nu­na hü­küm ek­len­me­si­ni ön­gö­ren bu mad­de ile, ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji kay­nak­la­rı­nı kul­la­na­rak yal­nız­ca ken­di ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­mak ama­cıy­la ku­ru­lu gü­cü aza­mi yüz ki­lo­vat­lık elek­trik üre­tim te­sis­le­ri­nin  des­tek­len­me­si ile ül­ke­miz kü­çük bo­yut­lu ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji kay­nak­la­rı­nın de­ğer­len­di­ril­me­si he­def­len­mek­te­dir. Bu mad­de kap­sa­mın­da, apart­man, si­te ve kır­sal ke­sim gi­bi yer­le­şim bi­rim­le­ri­nin ken­di ih­ti­yaç­la­rı olan elek­trik ener­ji­si­ni kar­şı­la­ma­la­rı­na ve üret­tik­le­ri ih­ti­yaç faz­la­sı ener­ji­yi da­ğı­tım şe­be­ke­si üze­rin­den sa­ta­bil­me­le­ri­ne im­kan ta­nı­yan dü­zen­le­me ile söz ko­nu­su ki­şi­le­rin ya­tı­rım yap­ma­la­rı­nın özen­di­ril­me­si amaç­lan­mak­ta­dır. Bu ama­ca yö­ne­lik ola­rak, ku­ru­lu gü­cü yüz ki­lo­va­ta ka­dar olan ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji kay­nak­la­rı­na da­ya­lı elek­trik ener­ji­si üre­tim te­si­si ku­ran ger­çek ve tü­zel ki­şi­le­rin şir­ket kur­ma ve li­sans al­ma yü­küm­lü­lü­ğün­den 4628 sa­yı­lı Elek­trik Pi­ya­sa­sı Ka­nu­nu­nun 2 nci mad­de­sin­de yer alan 6762 sa­yı­lı Türk Ti­ca­ret Ka­nu­nu hü­küm­le­ri doğ­rul­tu­sun­da ano­nim ve li­mi­ted şir­ket kur­ma zo­run­lu­lu­ğun­dan mu­af tu­tul­ma­sı im­ka­nı ge­ti­ril­mek­te­dir.

Geçici Madde 1- Mad­de ile Ka­nun kap­sa­mın­da yü­rür­lü­ğe ko­nul­ma­sı ön­gö­rü­len yö­net­me­lik­le­rin ha­zır­lan­ma­sı be­lir­li bir sü­re ala­ca­ğın­dan söz ko­nu­su ha­zır­lık­lar için bir yıl­lık sü­re ve­ril­mek­te­dir. Ay­rı­ca, ye­ni yö­net­me­lik­ler yü­rür­lü­ğe gi­rin­ce­ye mev­cut yö­net­me­lik­le­rin Ka­nu­na ay­kı­rı ol­ma­yan hü­küm­le­ri­nin uy­gu­la­na­ca­ğı be­lir­til­mek­te­dir.

Geçici Madde 2- Mad­de ile 11/11/1995 ta­rih­li ve 22460 sa­yı­lı Res­mi Ga­ze­te­de ya­yım­la­nan “Sa­na­yi Ku­ru­luş­la­rı­nın Ener­ji Tü­ke­ti­min­de Ve­rim­li­li­ğin Ar­tı­rıl­ma­sı İçin Ala­cak­la­rı Ön­lem­ler Hak­kın­da Yö­net­me­lik” kap­sa­mın­da ha­len Elek­trik İş­le­ri Etüt İda­re­si Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan ve­ril­miş olan ener­ji yö­ne­ti­ci­si ser­ti­fi­ka­la­rı­na ve yet­ki bel­ge­le­ri­nin ge­çer­li­li­ği­ne iliş­kin bir dü­zen­le­me ya­pıl­mak­ta­dır.

Geçici Madde 3- Mad­de ile Ka­nu­nun yü­rür­lü­ğe gir­me­si ile, Elek­trik İş­le­ri Etüt İda­re­si Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nün de­ne­tim hak­kı sak­lı kal­mak ko­şu­lu ile, yü­küm­lü­lük al­tı­na gi­re­cek olan bi­na ve iş­let­me­le­rin, ken­di be­yan­la­rı doğ­rul­tu­sun­da tes­pit edil­me­si ama­cıy­la, en­düs­tri­yel iş­let­me­le­re ve bi­na­la­rın sa­hip­le­ri­ne ve­ya yö­ne­tim­le­ri­ne, Elek­trik İş­le­ri Etüt İda­re­si Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan is­te­nen bil­gi­le­ri üç ay içe­ri­sin­de gön­der­me yü­küm­lü­lü­ğü ge­ti­ril­mek­te­dir.

Geçici Madde 4- Mad­de ile, bu Ka­nun kap­sa­mın­da, Elek­trik İş­le­ri Etüt İda­re­si Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nün şir­ket­le­ri yet­ki­len­dir­me fa­ali­ye­ti­nin, yet­ki­len­di­ril­miş ku­rum sa­yı­sı­nın be­lir­li bir sa­yı­yı aş­ma­sı ha­lin­de so­na ere­ce­ği hük­me bağ­lan­mak­ta­dır.

Geçici Madde 5- Mad­de ile, eği­tim ve bi­linç­len­dir­me ko­nu­sun­da ge­çiş sü­reç­le­ri ön­gö­rül­mek­te­dir.

Geçici Madde 6- Mad­de ile Ka­nu­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­den ön­ce mev­cut olan ve in­şa­atı de­vam edip he­nüz ya­pı kul­la­nım iz­ni alın­ma­mış olan sı­vı ve­ya gaz ya­kıt­lı mer­kezî ısın­ma sis­te­mi­ne sa­hip bi­na­la­ra, mer­kezî ve­ya lo­kal ısı/sı­cak­lık kon­trol ci­haz­la­rı­nın ve ısın­ma ma­li­yet­le­ri­nin ısı kul­la­nım mik­ta­rı­na bağ­lı ola­rak pay­la­şı­mı­nı sağ­la­yan sis­tem­le­rin kul­la­nı­mı ko­nu­sun­da­ki hük­mün uy­gu­lan­ma­ya­ca­ğı ifa­de edil­mek­te­dir.

Bu Ka­nu­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­de mev­cut olan ve ya­pı kul­la­nım iz­ni alın­mış bi­na­lar hak­kın­da ener­ji kim­lik bel­ge­si­ne iliş­kin uy­gu­la­ma­la­rın bu Ka­nu­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­den iti­ba­ren on yıl sü­rey­le uy­gu­lan­ma­ya­ca­ğı hük­me bağ­la­na­rak mev­cut bi­na­lar için bir ge­çiş sü­re­ci ön­gö­rül­mek­te­dir.

Ay­rı­ca, Elek­trik İş­le­ri Etüt İda­re­si Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ile müş­te­re­ken ha­zır­la­na­rak Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan yü­rür­lü­ğe ko­nu­la­cak yö­net­me­lik­le be­lir­le­nen ener­ji ve­rim­li­li­ği ile il­gi­li as­garî sı­nır de­ğer­le­rin al­tın­da ka­lan elek­trik mo­tor­la­rı­nın, kli­ma­la­rın, elek­trik­li ev alet­le­ri­nin, am­pul­le­rin, yak­ma te­sis­le­rin­de yer alan ka­zan­la­rın, brü­lör­le­rin, kat ka­lo­ri­fe­ri ve kom­bi­le­rin sa­tış­la­rı­nın en­gel­len­me­si ko­nu­sun­da üç yıl­lık bir ge­çiş sü­re­ci hük­me bağ­lan­mak­ta­dır.

Madde 17- Yü­rür­lük mad­de­si­dir. Ka­nu­nun 7 nci mad­de­si­nin (a) ben­di kap­sa­mın­da gö­rev­len­di­ri­le­cek ener­ji yö­ne­ti­ci­le­ri­nin be­lir­li bir eği­tim prog­ra­mı son­ra­sı ser­ti­fi­ka­lan­dı­rıl­ma­sı ön­gö­rül­dü­ğün­den ve bi­na sek­tö­rün­de ser­ti­fi­ka­lı ener­ji yö­ne­ti­ci­si ve eği­tim alt­ya­pı­sı he­nüz ha­zır ol­ma­dı­ğın­dan bu ko­nu­da­ki yap­tı­rım­la­rın uy­gu­lan­ma­sı­na iliş­kin ola­rak iki yıl­lık bir ge­çiş sü­re­ci ta­nım­lan­mak­ta­dır.

Madde 18- Yü­rüt­me mad­de­si­dir.

TÜR­Kİ­YE BÜ­YÜK MİL­LET MEC­Lİ­Sİ BAŞ­KAN­LI­ĞI­NA

18.5.2005 ta­rih­li ve 5346 sa­yı­lı Ye­ni­le­ne­bi­lir Ener­ji Kay­nak­la­rı­nın Elek­trik Ener­ji­si Üre­ti­mi Amaç­lı Kul­la­nı­mı­na İliş­kin Ka­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun Tek­li­fi­miz, ge­rek­çe­si ile bir­lik­te ili­şik­te su­nul­muş­tur.

Ge­re­ği­ni arz ede­riz.

 

Dr. So­ner Ak­soy

Ali Rı­za Acar

Ah­met Bü­yü­kak­kaş­lar

 

Kü­tah­ya

Ay­dın

Kon­ya

 

Yek­ta Hay­da­roğ­lu

Ah­met Uzer

Ha­san Ali Çe­lik

 

Van

Ga­zi­an­tep

Sa­kar­ya

 

 

Fat­ma Şa­hin

 

 

 

Ga­zi­an­tep

 

 

GE­NEL GE­REK­ÇE

Yer­li ve ya­ban­cı ya­tı­rım­cı­lar, ban­ka­lar ve kre­di ku­ru­luş­la­rı nez­din­de ener­ji sa­tış fi­ya­tın­da bir alt sı­nır be­lir­til­me­si; pro­je kre­di­len­di­ril­me­sin­de ve dış fi­nans­man te­mi­ni ba­kı­mın­dan çok önemli bir un­sur­dur. Uzun dö­nem­li ya­tı­rım­lar­da kur ris­ki­nin or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı, hem kre­di va­de­le­ri­nin da­ha uzun ol­ma­sı­nı sağ­la­mak, hem de pro­je tu­tar­la­rı­nın % 90 hat­ta % 100’üne va­ran kre­di­len­di­ril­me im­ka­nı ver­mek­te­dir. 5346 Sa­yı­lı Ye­ni­le­ne­bi­lir Ener­ji Kay­nak­la­rı­nın Ener­jisi Üre­ti­mi Amaç­lı Kul­la­nı­mı­na İliş­kin Ka­nu­nun yü­rür­lü­ğe gir­me­sin­den bu ya­na, yer­li ve ulus­la­ra­ra­sı kre­di ku­ru­luş­la­rı­nın ta­ma­mı, ya­pı­lan kre­di baş­vu­ru­la­rı­nı olum­suz bir şe­kil­de ya­nıt­lar­ken, ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji­le­rin alı­mın­dan kur ris­ki­ni or­ta­dan kal­dı­ran bir alt li­mi­tin ol­ma­yı­şı­nı ge­rek­çe gös­ter­mek­te­dir­ler. Ya­tı­rım­cı­lar böy­le bir mad­de­nin ol­ma­yı­şı se­be­biy­le uy­gun şart­lar­da kre­di te­da­rik ede­me­mek­te­dir­ler. Böy­le­ce pro­je­le­rin ger­çek­leş­me­si müm­kün ol­ma­mak­ta ve bah­si ge­çen YEK Ka­nu­nu ama­cı­na ula­şa­ma­mak­ta­dır. 2011 yı­lı so­nu­na ka­dar ka­nu­nun yü­rür­lük ta­ri­hi olan 2005 yı­lın­dan iti­ba­ren ye­di yıl sü­rey­li ön­gö­rü­len des­tek fi­yat uy­gu­la­ma­sı­nın, 2015 yı­lı­na ka­dar on yıl sü­rey­le ol­ma­sı sek­tö­rün önü­nün açıl­ma­sı ve ya­tı­rım­la­rın ar­tı­rıl­ma­sı için da­ha uy­gun ola­cak­tır. Özel­lik­le ilk ya­tı­rım ma­li­yet­le­ri içe­ri­sin­de ma­ki­ne-ekip­man tu­ta­rı yük­sek olan ye­ni­le­ne­bi­lir, çev­re­ci, yer­li ener­ji ya­tı­rım­la­rı­nın ger­çek­leş­ti­ril­me­le­ri ve yer­li po­tan­si­ye­lin ti­ca­ri­leş­ti­ril­me­si su­re­tiy­le eko­no­mi­ye kat­kı sağ­lan­ma­sı için bu tek­li­fin ve­ril­me­si zo­run­lu­lu­ğu ha­sıl ol­muş­tur.

MAD­DE GE­REK­ÇE­LE­Rİ

Madde 1- Ge­nel ge­rek­çe­de de açık­lan­dı­ğı üze­re kur ris­ki­nin or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı için alt li­mi­tin te­si­si ve des­tek fi­yat uy­gu­la­ma­sı­nın ye­di yıl­dan on yıla çı­ka­rıl­ma­sı ön­gö­rül­mek­te­dir.

Madde 2- Yü­rür­lük mad­de­si­dir.

Madde 3- Yü­rüt­me mad­de­si­dir.

KÜ­TAH­YA MİL­LET­VE­Kİ­Lİ SO­NER AK­SOY VE 6 MİL­LET­VE­Kİ­Lİ­NİN TEK­Lİ­Fİ

YE­Nİ­LE­NE­Bİ­LİR ENER­Jİ KAY­NAK­LA­RI­NIN ELEK­TRİK ENER­Jİ­Sİ ÜRE­Tİ­Mİ AMAÇ­LI KUL­LA­NI­MI­NA İLİŞ­KİN KA­NUN­DA DE­Ğİ­ŞİK­LİK YA­PIL­MA­SI­NA DA­İR KA­NUN TEK­Lİ­Fİ

 

MAD­DE 1- 5346 sa­yı­lı Ye­ni­le­ne­bi­lir Ener­ji Kay­nak­la­rı­nın Elek­trik Ener­ji­si Üre­ti­mi Amaç­lı Kul­la­nı­mı­na İliş­kin Ka­nu­nun 6 ncı mad­de­si­nin (c) ve (d) bent­le­ri aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

“c) 2015 yı­lı so­nu­na ka­dar bir tak­vim yı­lı içe­ri­sin­de bu Ka­nun kap­sa­mın­da sa­tın alı­na­cak elek­trik ener­ji­si için uy­gu­la­na­cak fi­yat; EPDK’nın be­lir­le­di­ği bir ön­ce­ki yı­la ait Tür­ki­ye or­ta­la­ma elek­trik top­tan sa­tış fi­ya­tı­dır. Bu fi­ya­tı her yı­lın ba­şın­da en faz­la % 20 ora­nın­da ar­tır­ma­ya Ba­kan­lar Ku­ru­lu yet­ki­li­dir. An­cak hav­za­sı on beş ki­lo­met­re­ka­re­den kü­çük ve­ya hav­za­sız kü­çük hid­ro­lik, jeo­ter­mal, bi­yo­gaz, rüz­gar ve gü­neş kay­nak­lı ener­ji­ler için bu fi­yat, enf­las­yon­dan arın­dı­rıl­dık­tan son­ra, 5.5 Eu­ro cent­ten aşa­ğı ola­maz.

d) 2015 yı­lı so­nun­dan iti­ba­ren bu fi­yat uy­gu­la­ma­sı iş­let­me­de on yı­lı­nı ta­mam­la­mış olan YEK Bel­ge­li elek­trik ener­ji­si üre­ten te­sis­ler için so­na erer. Pe­ra­ken­de sa­tış şir­ket­le­ri, bu Ka­nun kap­sa­mın­da al­mak­la yü­küm­lü ol­duk­la­rı YEK Bel­ge­li elek­trik ener­ji­si­ni, ön­ce­lik­le iş­let­me­de on yı­lı­nı dol­dur­ma­mış olan­lar­dan (c) ben­din­de be­lir­le­nen fi­yat uy­gu­la­ma­sı­na gö­re sa­tın alır ve al­dık­la­rı elek­trik ener­ji­si mik­ta­rı (b) ben­din­de be­lir­ti­len ora­nın al­tın­da kal­dı­ğı tak­dir­de bu ora­na ulaş­mak için ka­lan ge­rek­li mik­ta­rı, iki­li an­laş­ma­lar çer­çe­ve­sin­de Tür­ki­ye or­ta­la­ma elek­trik top­tan sa­tış fi­ya­tın­dan yük­sek ol­ma­mak üze­re pi­ya­sa ko­şul­la­rın­da sa­tın alır­lar.”

MAD­DE 2- (1) Bu Ka­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer.

MAD­DE 3- (1) Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.

Sa­na­yi, Ti­ca­ret, Ener­ji, Ta­biî Kay­nak­lar, Bil­gi ve Tek­no­lo­ji Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru

            Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si

  Sa­na­yi, Ti­ca­ret, Ener­ji, Ta­biî Kay­nak­lar,

            Bil­gi ve Tek­no­lo­ji Ko­mis­yo­nu

                     Esas No.: 1/1261                                                                   24/1/2007

                       Ka­rar No.: 63

TÜR­Kİ­YE BÜ­YÜK MİL­LET MEC­Lİ­Sİ BAŞ­KAN­LI­ĞI­NA

Baş­kan­lı­ğı­nız ta­ra­fın­dan 8/11/2006 ta­ri­hin­de esas ko­mis­yon ola­rak Ko­mis­yo­nu­mu­za, ta­li ko­mis­yon ola­rak­ da Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu­na, Ada­let Ko­mis­yo­nu­na, Çev­re Ko­mis­yo­nu­na ve Av­ru­pa Bir­li­ği Uyum Ko­mis­yo­nu­na ha­va­le edil­miş bu­lu­nan 1/1261 esas sa­yı­lı “Ener­ji Ve­rim­li­li­ği Ka­nun Ta­sa­rı­sı”, 20/9/2006 ta­ri­hin­de yi­ne esas ko­mis­yon ola­rak Ko­mis­yo­nu­mu­za, ta­li ko­mis­yon ola­rak ­da Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu­na ha­va­le edil­miş bu­lu­nan 2/854 esas sa­yı­lı “Kü­tah­ya Mil­let­ve­ki­li So­ner AK­SOY ve al­tı Mil­let­ve­ki­li­nin; Ye­ni­le­ne­bi­lir Ener­ji Kay­nak­la­rı­nın Elek­trik Ener­ji­si Üre­ti­mi Amaç­lı Kul­la­nı­mı­na İliş­kin Ka­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun Tek­li­fi” ile bir­lik­te   Ko­mis­yo­nu­mu­zun 10/1/2007 ve 16/1/2007 ta­rih­le­rin­de Hü­kü­me­ti tem­si­len Ener­ji ve Ta­biî Kay­nak­lar Ba­ka­nı Sa­yın Hil­mi GÜ­LER ile be­ra­be­rin­de Ada­let Ba­kan­lı­ğı, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı, Millî Eği­tim Ba­kan­lı­ğı, Ba­yın­dır­lık ve İskân Ba­kan­lı­ğı, Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı, Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı, Çev­re ve Or­man Ba­kan­lı­ğı, Ener­ji Pi­ya­sa­sı Dü­zen­le­me Ku­ru­mu, Tür­ki­ye Bi­lim­sel ve Tek­nik Araş­tır­ma Ku­ru­mu, Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğı, Dev­let Plan­la­ma Müs­te­şar­lı­ğı, Av­ru­pa Bir­li­ği Ge­nel Sek­re­ter­li­ği, Elek­trik İş­le­ri Etüt İda­re­si Ge­nel Mü­dür­lü­ğü  ve il­gi­li si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı tem­sil­ci­le­ri­nin ka­tı­lım­la­rıy­la yap­tı­ğı, 46 ncı ve 47 nci bir­le­şim­le­rin­de in­ce­le­nip gö­rü­şül­müş­tür.

Ül­ke­le­rin ge­liş­miş­lik dü­ze­yi, ener­ji açı­sın­dan iki te­mel gös­ter­gey­le iz­le­ne­bi­lir. Bun­lar­dan bi­ri ki­şi ba­şı­na ener­ji tü­ke­ti­mi, di­ğe­ri ise ener­ji yo­ğun­lu­ğu­dur. Ki­şi ba­şı­na ener­ji tü­ke­ti­mi­nin yük­sek ol­ma­sı, hem ül­ke­de­ki eko­no­mik fa­ali­yet­le­rin can­lı­lı­ğı­nı, hem de  re­fah dü­ze­yi­nin yük­sek­li­ği­ni gös­te­rir. Ül­ke­de­ki ener­ji ve­rim­li­li­ği­nin önem­li gös­ter­ge­le­rin­den bi­ri­si olan ve GSYİH (Gay­ri Sa­fi Yur­ti­çi Ha­sı­la) ba­şı­na tü­ke­ti­len bi­rin­cil ener­ji mik­ta­rı­nı tem­sil eden ener­ji yo­ğun­lu­ğu­nun dü­şük­lü­ğü ise ay­nı mik­tar ener­jiy­le da­ha çok kat­ma de­ğer üre­til­me­si­ni sim­ge­ler. Bu du­rum­da bir ül­ke­de ener­ji açı­sın­dan ge­liş­miş­li­ğin ide­al şar­tı, ki­şi ba­şı ener­ji tü­ke­ti­mi­nin yük­sek ve ener­ji yo­ğun­lu­ğu­nun dü­şük ol­ma­sı­dır. Ni­te­kim OECD ta­ra­fın­dan ya­yım­la­nan Fact­bo­ok 2006’da yer alan ki­şi ba­şı ener­ji tü­ke­ti­mi (Ton Eş­de­ğer Pet­rol) ve 2000 yı­lı baz alı­na­rak ha­zır­la­nan ener­ji yo­ğun­lu­ğu (Ton Eş­de­ğer Pet­rol/$) ve­ri­le­ri aşa­ğı­da­ki tablolarda gösterilmiştir.

Ki­şi Ba­şı Ener­ji

Tü­ke­ti­mi

(TEP)                           1997        1998          1999         2000        2001      2002        2003      2004

Avus­t­ral­ya                     5,49         5,52           5,64          5,69         5,54       5,66         5,63       5,67

Avus­tur­ya                      3,61         3,66           3,65          3,61         3,82       3,87         4,10       4,05

Bel­çi­ka                           5,59         5,70           5,71          5,75         5,70       5,47         5,70       5,53

Ka­na­da                          8,02         7,90           8,07          8,21         8,01       7,95         8,24       8,19

Çek Cum­hu­ri­ye­ti            4,12         3,99           3,72          3,93         4,05       4,09         4,32       4,37

Da­ni­mar­ka                     3,99         3,92           3,76          3,64         3,73       3,67         3,85       3,73

Fin­lan­di­ya                      6,43         6,49           6,46          6,37         6,52       6,85         7,20       7,20

Fran­sa                            4,12         4,24           4,23          4,25         4,37       4,34         4,41       4,47

Al­man­ya                        4,28         4,26           4,16          4,18         4,29       4,20         4,21       4,22

Yu­na­nis­tan                     2,33         2,44           2,45          2,55         2,62       2,65         2,72       2,76

Ma­ca­ris­tan                     2,49         2,47           2,48          2,45         2,50       2,54         2,60       2,57

İz­lan­da                           9,34         9,85         11,15        11,55       11,80     11,79       11,72     12,08

İr­lan­da                           3,39         3,56           3,71          3,77         3,94       3,90         3,78       3,81

İtal­ya                             2,83         2,91           2,96          2,99         3,00       2,99         3,12       3,20

Ja­pon­ya                         4,12         4,07           4,12          4,16         4,09       4,09         4,05       4,21

Ko­re                              3,84         3,51           3,83          4,06         4,09       4,22         4,28       4,37

Lük­sem­burg                  8,09         7,78           8,06          8,39         8,68       9,06         9,47     10,46

Mek­si­ka                         1,51         1,54           1,54          1,52         1,52       1,54         1,56       1,57

Hol­lan­da                        4,75         4,74           4,66          4,76         4,85       4,87         4,98       5,03

Ye­ni Ze­lan­da                 4,52         4,41           4,54          4,50         4,51       4,49         4,30       4,31

Nor­veç                           5,58         5,76           6,02          5,74         5,86       6,35         5,11       5,84

Po­lon­ya                         2,67         2,51           2,41          2,31         2,35       2,33         2,45       2,46

Por­te­kiz                         2,14         2,30           2,46          2,47         2,47       2,55         2,47       2,55

Slo­vak­ya                        3,35         3,26           3,28          3,29         3,42       3,44         3,44       3,34

İs­pan­ya                          2,74         2,87           3,00          3,12         3,18       3,25         3,34       3,48

İs­veç                              5,75         5,86           5,80          5,46         5,79       5,92         5,75       5,91

İs­viç­re                            3,70         3,74           3,72          3,67         3,85       3,70         3,66       3,65

Tür­ki­ye                          1,11         1,12           1,08          1,15         1,04       1,09         1,12       1,15

İn­gil­te­re                         3,91         3,95           3,96          3,97         3,97       3,86         3,91       3,92

ABD                              7,93         7,90           8,02          8,16         7,92       7,94         7,84       7,91

AB-25                            3,65         3,68           3,66          3,68         3,75       3,73         3,80            ..

OECD top­lam                4,61         4,60           4,65          4,71         4,66       4,67         4,67       4,74

Bre­zil­ya                         1,05         1,07           1,08          1,09         1,08       1,09         1,09            ..

Hin­dis­tan                       0,49         0,49           0,50          0,51         0,51       0,51         0,52            ..

Çin                                 0,91         0,89           0,89          0,90         0,89       0,96         1,09            ..

Rus­ya                             4,04         3,96           4,12          4,22         4,29       4,29         4,46            ..

Gü­ney Af­ri­ka                 2,64         2,61           2,55          2,48         2,47       2,44         2,59            ..

Dün­ya                            1,64         1,62           1,63          1,65         1,64       1,65         1,69            ..

Ener­ji Yo­ğun­lu­ğu

(TEP/$)                        1997        1998          1999         2000        2001      2002        2003      2004

Avus­tral­ya                     0,22         0,22           0,22          0,22         0,21       0,21         0,20       0,20

Avus­tur­ya                      0,14         0,14           0,13          0,13         0,13       0,13         0,14       0,14

Bel­çi­ka                           0,23         0,23           0,23          0,22         0,22       0,21         0,21       0,20

Ka­na­da                          0,32         0,31           0,30          0,29         0,28       0,28         0,28       0,27

Çek Cum­hu­ri­ye­ti            0,30         0,29           0,27          0,27         0,27       0,27         0,27       0,27

Da­ni­mar­ka                     0,15         0,14           0,14          0,13         0,13       0,13         0,13       0,13

Fin­lan­di­ya                      0,28         0,27           0,26          0,25         0,25       0,26         0,27       0,26

Fran­sa                            0,18         0,18           0,17          0,17         0,17       0,17         0,17       0,17

Al­man­ya                        0,18         0,18           0,17          0,17         0,17       0,17         0,17       0,16

Yu­na­nis­tan                     0,16         0,16           0,16          0,16         0,16       0,15         0,15       0,14

Bul­ga­ris­tan                     0,24         0,23           0,22          0,20         0,20       0,20         0,19       0,18

İz­lan­da                           0,37         0,37           0,41          0,41         0,41       0,42         0,40       0,39

İr­lan­da                           0,15         0,15           0,14          0,13         0,13       0,13         0,12       0,12

İtal­ya                             0,12         0,12           0,12          0,12         0,12       0,12         0,12       0,12

Ja­pon­ya                         0,16         0,16           0,16          0,16         0,16       0,16         0,15       0,15

Ko­re                              0,25         0,25           0,25          0,25         0,24       0,24         0,23       0,23

Lük­sem­burg                  0,20         0,18           0,18          0,17         0,18       0,18         0,19       0,20

Mek­si­ka                         0,18         0,18           0,18          0,17         0,17       0,17         0,18       0,17

Hol­lan­da                        0,19         0,18           0,18          0,17         0,18       0,18         0,18       0,18

Ye­ni Ze­len­da                 0,23         0,23           0,23          0,22         0,22       0,21         0,20       0,19

Nor­veç                           0,16         0,17           0,17          0,16         0,16       0,17         0,14       0,15

Po­lon­ya                         0,30         0,26           0,24          0,23         0,22       0,22         0,22       0,21

Por­te­kiz                         0,14         0,14           0,15          0,14         0,14       0,15         0,14       0,15

Slo­vak Cum­hu­ri­ye­ti       0,34         0,31           0,31          0,31         0,31       0,29         0,28       0,26

İs­pan­ya                          0,15         0,15           0,15          0,15         0,15       0,15         0,15       0,16

İs­veç                              0,24         0,24           0,23          0,20         0,21       0,22         0,21       0,21

İs­viç­re                            0,13         0,13           0,13          0,12         0,13       0,12         0,12       0,12

Tür­ki­ye                          0,16         0,16           0,17          0,17         0,17       0,17         0,16       0,16

İn­gil­te­re                         0,17         0,16           0,16          0,16         0,15       0,15         0,15       0,14

ABD                              0,25         0,24           0,24          0,24         0,23       0,23         0,22       0,22

AB-25                            0,18         0,17           0,17          0,16         0,16       0,16         0,16            ..

OECD top­lam                0,21         0,20           0,20          0,20         0,19       0,19         0,19       0,19

Bre­zil­ya                         0,15         0,15           0,15          0,15         0,15       0,15         0,15            ..

Hin­dis­tan                       0,23         0,22           0,21          0,21         0,20       0,20         0,19            ..

Çin                                 0,29         0,27           0,25          0,24         0,22       0,22         0,23            ..

Rus­ya Fe­de­ras­yo­nu        0,63         0,63           0,62          0,58         0,57       0,54         0,51            ..

Gü­ney Af­ri­ka                 0,28         0,28           0,27          0,26         0,26       0,25         0,27            ..

Dün­ya                            0,24         0,23           0,23          0,22         0,22       0,22         0,22            ..

Ener­ji ve­rim­li­li­ği ge­liş­tir­me ko­nu­sun­da pek çok ça­lış­ma bu­lun­mak­ta­dır; an­cak ener­ji ve­rim­li­li­ği­nin yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı için ge­re­ken ya­tı­rım­lar, söz ko­nu­su ça­lış­ma­la­rın en önem­li kı­sıt­la­rın­dan bi­ri­si­dir. Dün­ya­da­ki yay­gın eği­lim, ener­ji ve­rim­li­li­ği için ya­tı­rım­lar ya­pa­rak ola­bi­le­cek ener­ji arz ya­tı­rım­la­rı­nı azalt­mak ye­ri­ne, doğ­ru­dan ener­ji ar­zı­na yö­ne­lik ya­tı­rım­la­ra ağır­lık ver­mek şek­lin­de te­za­hür et­mek­te­dir. Ül­ke­mi­zin de ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu ge­liş­mek­te olan ül­ke­ler­de ise ener­ji ya­tı­rım­la­rı için ay­rı­la­bi­len kay­nak­la­rın sı­nır­lı ol­ma­sı­nın ya­nı sı­ra ener­ji ta­le­bi­nin hız­la bü­yü­me­si, ener­ji ve­rim­li­li­ği stra­te­ji­le­ri­nin öne­mi­ni bir kat da­ha ar­tır­mak­ta­dır. Ay­rı­ca Ulus­la­ra­ra­sı Ener­ji Ajan­sı ta­ra­fın­dan yo­ğun ça­lış­ma­lar so­nu­cun­da 2006 yı­lı so­nun­da ya­yım­la­nan World Energy Out­lo­ok 2006’nın al­ter­na­tif ener­ji se­nar­yo­la­rın­da; ener­ji üre­ti­min­den kay­nak­la­nan glo­bal kar­bon­di­ok­sit emis­yo­nu ar­tı­şı­nın ener­ji ve­rim­li­li­ği tek­nik­le­ri­nin ge­liş­ti­ril­me­si ile % 80 ora­nın­da azal­tı­la­bi­le­ce­ği, ener­ji yö­ne­ti­min­de ener­ji ve­rim­li­li­ği­ne yö­ne­lik ola­rak ge­liş­ti­ri­le­cek ye­ni tek­nik­ler ile ya­tı­rım­lar­da önem­li bir azal­ma ve ka­zanç sağ­la­na­bi­le­ce­ği, bu azal­ma ve ka­zan­cın ener­ji yö­ne­ti­min­de ener­ji ve­rim­li­li­ği­ne yö­ne­lik ola­rak ge­liş­ti­ri­le­cek ye­ni tek­nik­ler için ya­pı­la­cak ya­tı­rım­lar­dan çok da­ha faz­la ola­ca­ğı tah­min edil­mek­te­dir.

Ener­ji ve­rim­li­li­ği ça­lış­ma­la­rı; bi­na mi­ma­ri­si, dış ya­pı ele­man­la­rı, cam ve ısıt­ma/ay­dın­lat­ma sis­tem­le­ri ek­se­nin­de yü­rü­tü­len ısı ya­lı­tım ça­lış­ma­la­rın­dan akıl­lı bi­na uy­gu­la­ma­la­rı­na, bel­li li­mit­le­rin al­tın­da ya­kıt tü­ke­ten araç­la­rın üre­ti­mi için ge­ti­ri­len zo­run­lu­luk­lar­dan ge­liş­miş top­lu ta­şı­ma sis­tem­le­ri­ne, buz­do­la­bı, ça­ma­şır ma­ki­ne­si, te­le­viz­yon, fı­rın gi­bi ev alet­le­rin­de uy­gu­la­nan eti­ket­le­me yak­la­şım­la­rın­dan yük­sek ve­rim­li sa­na­yi sü­reç dö­nü­şüm­le­ri­ne, ta­lep ta­ra­fı yö­ne­ti­mi ışı­ğın­da pu­ant yü­kün ta­sar­ruf yo­luy­la ya­tay­laş­tı­rıl­ma­sın­dan ye­ni tip san­tral tek­no­lo­ji­le­ri­ne, elek­trik üre­tim, ile­tim ve da­ğı­tım sü­reç­le­rin­de­ki ka­yıp­la­rın azal­tı­lıp per­for­mans stan­dart­la­rı­nın yük­sel­til­me­sin­den bü­tün­le­şik ener­ji arz ve ta­lep yö­ne­tim­le­ri­ne ka­dar bir di­zi uy­gu­la­ma­yı içer­mek­te­dir. An­cak ener­ji ve­rim­li­li­ği­nin ge­liş­ti­ril­me­si açı­sın­dan fark­lı ted­bir­le­rin bir kom­bi­nas­yo­nun­dan olu­şan stra­te­jik bir yak­la­şı­mın ser­gi­len­me­si de bir zo­run­lu­luk­tur. Zi­ra tek ba­şı­na tü­ke­tim­de ye­ter­li azal­ma­yı sağ­la­ya­bi­le­cek hiç­bir ted­bir yok­tur.

Dün­ya­da ener­ji ve­rim­li­li­ği; 1973 ve 1979 pet­rol kriz­le­ri ve bun­la­rı iz­le­yen ener­ji fi­yat­la­rın­da­ki ar­tış­la bir­lik­te or­ta­ya çı­kan ener­ji kay­nak­la­rı­nın sü­rek­li­li­ği­nin sağ­lan­ma­sı so­ru­nu ile ilk de­fa gün­de­me gel­miş, 1980’li yıl­lar­da çev­re­nin ko­run­ma­sı­nın önem ka­zan­ma­sıy­la ener­ji üre­tim ve tü­ke­ti­mi­nin ik­lim de­ği­şik­li­ği, eko-si­stem ve in­san sağ­lı­ğı­na olum­suz et­ki­le­ri­nin azal­tıl­ma­sı kap­sa­mın­da ener­ji ve kal­kın­ma po­li­ti­ka­la­rı­nın vaz­ge­çil­mez bir bi­le­şe­ni ola­rak gün­dem­de­ki ye­ri­ni ar­tı­ra­rak ko­ru­ma­ya de­vam et­miş­tir. Bir­leş­miş Mil­let­ler ta­ra­fın­dan oluş­tu­ru­lan Dün­ya Çev­re ve Ge­li­şim Ko­mis­yo­nu­nun ha­zır­la­dı­ğı 1987 yı­lın­da ya­yım­la­nan Brund­tland Ra­po­run­da (Or­tak Ge­le­ce­ği­miz) sür­dü­rü­le­bi­lir kal­kın­ma, bu gü­nün ih­ti­yaç­la­rı­nı ge­le­cek ku­şak­la­rın da ken­di ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­ya­bil­me ola­na­ğın­dan ödün ver­mek­si­zin kal­kın­mak ola­rak ta­nım­lan­mış­tır. 1992 yı­lın­da Rio’da ya­pı­lan Çev­re ve Kal­kın­ma Kon­fe­ran­sın­da ka­bul edi­lip 21 Mart 1994’de yü­rür­lü­ğe gi­ren İk­lim De­ği­şik­li­ği Çer­çe­ve Söz­leş­me­si ile at­mos­fer­de teh­li­ke­li bir bo­yu­ta va­ran in­san kay­nak­lı se­ra ga­zı emis­yon­la­rı­nın ik­lim sis­te­mi üze­rin­de­ki olum­suz et­ki­si­ni ön­le­mek ve bel­li bir se­vi­ye­de dur­dur­mak amaç­lan­mış an­cak bu söz­leş­me­de­ki yü­küm­lü­lük­le­rin ye­ter­siz gö­rül­me­si üze­ri­ne 16 Şu­bat 2005’te yü­rür­lü­ğe gi­ren Kyo­to Pro­to­ko­lü ha­zır­lan­mış­tır. Kyo­to Pro­to­ko­lü ile üye ül­ke­le­rin se­ra ga­zı top­lam emis­yon­la­rı­nı 2008-2012 dö­ne­min­de 1990 yı­lı se­vi­ye­si­nin en az %5 al­tı­na in­dir­me­le­ri ve bu yü­küm­lü­lü­ğün ye­ri­ne ge­ti­ri­le­bil­me­si için emis­yon ti­ca­re­ti, or­tak uy­gu­la­ma ve te­miz kal­kın­ma me­ka­niz­ma­sı gi­bi es­nek­lik me­ka­niz­ma­la­rı ön­gö­rül­müş­tür. Av­ru­pa Bir­li­ği ise hem bir­lik hem de üye ül­ke­ler için %8’lik azalt­ma sağ­la­ya­ca­ğı­nı ta­ah­hüt et­miş­tir. 

Ku­ru­lu­şu­nun te­mel­le­rin­de ener­ji po­li­ti­ka­la­rı yer alan ve ka­tı­la­cak ye­ni üye ül­ke­le­ri ile bir­lik­te 2030 yı­lın­da %70 ora­nın­da ener­ji­de it­ha­la­ta ba­ğım­lı ola­ca­ğı tah­min edi­len Av­ru­pa Bir­li­ğin­de(AB); çev­re­nin ko­run­ma­sı, sür­dü­rü­le­bi­lir kal­kın­ma, arz gü­ven­li­ği ile re­ka­be­tin sağ­lan­ma­sın­dan olu­şan ener­ji po­li­ti­ka­la­rı­nın araç­la­rı ha­li­ne ge­len ta­lep yö­ne­ti­mi, ye­rel ener­ji kay­nak­la­rı­nın ge­liş­ti­ril­me­si ve kay­nak çe­şit­li­li­ği­nin sağ­lan­ma­sı kap­sa­mın­da ener­ji ve­rim­li­li­ği, 1970’ler­den gü­nü­mü­ze dek öne­mi­ni ko­ru­muş­tur. 1970’li yıl­lar­da Av­ru­pa Kon­se­yi ta­ra­fın­dan Top­lu­lu­ğun ener­ji tü­ke­ti­mi­nin azal­tıl­ma­sı­na yö­ne­lik alı­nan Ka­rar­lar ile baş­la­yan ça­lış­ma­lar, 1980’li yıl­lar­da uy­gu­la­na­cak ener­ji ve­rim­li­li­ği prog­ram­la­rı ile kar­bon­di­ok­sit emis­yon­la­rı­nın azal­tıl­ma­sı­nı amaç­la­yan SA­VE Di­rek­ti­fi (93/76/EEC) ile de­vam et­miş­tir. 1990’lı yıl­la­rın so­nun­da ta­şıt­lar­da ya­kıt tü­ke­ti­mi­nin azal­tıl­ma­sı­nı amaç­la­yan Di­rek­ti­fin (1999/94/EC) ka­bul edil­me­si­nin ar­dın­dan, 2000 yı­lın­da Av­ru­pa Ko­mis­yo­nu ta­ra­fın­dan arz gü­ven­li­ği­nin sağ­lan­ma­sı­na yö­ne­lik Ye­şil Ki­ta­bın ya­yın­lan­ma­sı­nın ya­nı sı­ra elek­trik tü­ke­ti­min­de­ki pa­yı dik­ka­te alı­na­rak flo­re­san lam­ba­la­rı­nın uyum­laş­tı­rıl­ma­sı­na iliş­kin Di­rek­tif (2000/55/EC) ka­bul edil­miş­tir. AB’de ya­yın­la­nan mev­zu­ata ek ola­rak stra­te­ji­ler, ak­si­yon plan­la­rı ve çer­çe­ve prog­ram­lar da ka­bul edil­miş­tir. Bu prog­ram­lar ara­sın­da 1998-2002 yıl­la­rı ara­sın­da yü­rür­lük­te olan SA­VE Prog­ra­mı­nın so­na er­me­si­nin ar­dın­dan ener­ji ve­rim­li­li­ği­nin ve ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji kay­nak­la­rı­nın kul­la­nı­mı­nın ar­tı­rıl­ma­sı­na yö­ne­lik tek­no­lo­jik ol­ma­yan ça­lış­ma­la­rı des­tek­le­yen “Av­ru­pa için Akıl­lı Ener­ji” prog­ra­mı­nın 2003-2006 dö­ne­mi ta­mam­lan­mış ve 2007-2013 dö­ne­mi için ener­ji ve­rim­li­li­ği(SA­VE), ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji(AL­TE­NER) ve ula­şım­da kar­bon­di­ok­sit emis­yon­la­rı­nın azal­tıl­ma­sı­nı(STE­ER) kap­sa­ya­cak şe­kil­de ikin­ci dö­ne­mi baş­la­tıl­mış­tır.

Ül­ke­miz­de 3 Ka­sım 1977 ta­rih ve 16102 sa­yı­lı Res­mi Ga­ze­tede ya­yım­la­nan “Isıt­ma ve Bu­har Te­sis­le­ri­nin Ya­kıt Tü­ke­ti­min­de Eko­no­mi Sağ­lan­ma­sı ve Ha­va Kir­li­li­ği­nin Azal­tıl­ma­sı Yö­net­me­li­ği” ile mev­zu­at­ta­ki ye­ri­ni alan ener­ji ve­rim­li­li­ği ça­lış­ma­la­rı ilk de­fa 30/10/1981 ta­rih ve 17499 sa­yı­lı Res­mi Ga­ze­tede ya­yım­la­nan ve ya­pı­lan re­viz­yon ça­lış­ma­la­rı son­ra­sın­da 08/05/2000 ta­rih ve 24043 sayılı Res­mi Ga­ze­te­de ya­yım­la­nan “Bi­na­lar­da Isı Ya­lı­tım Yö­net­me­li­ği” ile de­vam et­miş­tir. 11/11/1995 ta­rih ve 22460 sa­yı­lı Res­mi Ga­ze­te­de ya­yım­la­nan “Sa­na­yi Ku­ru­luş­la­rı­nın Ener­ji Tü­ke­ti­min­de Ve­rim­li­li­ği­nin Artı­rıl­ma­sı İçin Ala­cak­la­rı Ön­lem­ler Hak­kın­da Yö­net­me­lik” hü­küm­le­ri uya­rın­ca Elek­trik İş­le­ri Etüt İda­re­si Ge­nel Mü­dür­lü­ğü bün­ye­sin­de ener­ji ve­rim­li­li­ği ile il­gi­li ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı fa­ali­yet­le­ri yü­rüt­mek üze­re Ulu­sal Ener­ji Ta­sar­ruf Mer­ke­zi ku­rul­muş­tur.

 Ta­sa­rı ve ge­rek­çe­si in­ce­len­di­ğin­de;

Ül­ke­miz­de­ki eko­no­mik sek­tör­le­rin dün­ya pi­ya­sa­la­rın­da re­ka­bet ola­nak­la­rı­nın ar­tı­rıl­ma­sı­nın ve tü­ke­ti­ci­ye da­ha ucuz mal ve hiz­met su­nul­ma­sı­nın, ener­ji ve­rim­li­li­ği ala­nın­da ya­pı­lan ça­lış­ma­lar ile ger­çek­leş­ti­ril­me­si­nin amaç­lan­dı­ğı,

Ener­ji ma­li­yet­le­ri­nin eko­no­mi üze­rin­de­ki yü­kü­nün ha­fif­le­til­me­si ve çev­re­nin ko­run­ma­sı için ener­ji kay­nak­la­rı­nın ve ener­ji­nin kul­la­nı­mın­da ve­rim­li­li­ğin ar­tı­rıl­ma­sı­nın amaç­lan­dı­ğı,

En­düs­tri­yel iş­let­me­ler, bi­na­lar, elek­trik ener­ji­si üre­tim te­sis­le­ri, elek­trik ile­tim-da­ğı­tım şe­be­ke­le­ri  ile ula­şım sek­tö­rün­de ener­ji ve­rim­li­li­ği­nin ar­tı­rıl­ma­sı, top­lum ge­ne­lin­de ener­ji bi­lin­ci­nin ge­liş­ti­ril­me­si ve ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji kay­nak­la­rı­na yö­ne­li­min ar­tı­rıl­ma­sı ga­ye­siy­le ge­rek­li dü­zen­le­me­le­rin ya­pıl­dı­ğı

Ener­ji ve­rim­li­li­ği ile il­gi­li po­li­ti­ka­la­rın oluş­tu­rul­ma­sı, ça­lış­ma­la­rın ül­ke ge­ne­lin­de ko­or­di­ne­li bir şe­kil­de yü­rü­tül­me­si ve bun­la­rın so­nuç­la­rı­nın iz­len­me­si ama­cıy­la üst dü­zey yö­ne­ti­ci­ler­den mü­te­şek­kil Ener­ji Ve­rim­li­li­ği Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu­nun oluş­tu­rul­du­ğu ve bu Ku­ru­lun gö­rev, yet­ki ve so­rum­lu­luk­la­rı­nın be­lir­len­di­ği,

Ener­ji ve­rim­li­li­ği hiz­met­le­ri­nin ül­ke ge­ne­lin­de yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı ama­cıy­la fa­ali­yet gös­te­re­cek Elek­trik İş­le­ri Etüt İda­re­si Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ile bir­lik­te üni­ver­si­te­ler, mes­lek oda­la­rı, ba­sın-ya­yın or­gan­la­rı ve ener­ji ve­rim­li­li­ği da­nış­man­lık şir­ket­le­ri­ne iliş­kin yet­ki, gö­rev ve so­rum­lu­luk­la­rın dü­zen­len­di­ği,

En­düs­tri­yel iş­let­me­ler ve bi­na­lar için ya­pı­lan hiz­met an­laş­ma­la­rı çer­çe­ve­sin­de eği­tim, ser­ti­fi­ka­lan­dır­ma, etüt ve da­nış­man­lık fa­ali­yet­le­ri­ni yü­rüt­mek, yü­rü­tü­len ener­ji ve­rim­li­li­ği etüt ça­lış­ma­la­rı so­nu­cun­da be­lir­le­nen ön­lem­le­rin uy­gu­lan­ma­sı­na yö­ne­lik pro­je­ler ha­zır­la­mak ve bu pro­je­le­ri fi­nan­se edip,  ener­ji ta­sar­ruf mik­ta­rı­nı ga­ran­ti ede­cek şe­kil­de uy­gu­la­ma an­laş­ma­sı yap­mak­la yet­ki­li ener­ji ve­rim­li­li­ği da­nış­man­lık şir­ket­le­ri­nin(EVD) ku­rul­du­ğu,

Ener­ji ve­rim­li­li­ği hiz­met­le­rin­de­ki et­kin­li­ğin ve ener­ji bi­lin­ci­nin ar­tı­rıl­ma­sı ga­ye­siy­le ger­çek­leş­ti­ri­le­cek eği­tim ve bi­linç­len­dir­me fa­ali­yet­le­rin­de Elek­trik İş­le­ri Etüt İda­re­si Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, üni­ver­si­te­ler, mes­lek oda­la­rı, ka­mu ku­rum­la­rı, ba­sın ve ya­yın or­gan­la­rı, elek­trik ve do­ğal gaz sa­tı­şı ya­pan tü­zel ki­şi­ler, üre­ti­ci­ler ve it­ha­lat­çı­la­rın üst­le­ne­ce­ği gö­rev­le­rin be­lir­len­di­ği,

Ener­ji ve­rim­li­li­ği­nin ar­tı­rıl­ma­sı ama­cıy­la yü­rü­tü­le­cek ener­ji yö­ne­ti­mi ile iz­le­me, ana­liz ve pro­jek­si­yon ça­lış­ma­la­rı­na iliş­kin fa­ali­yet­le­rin ve ya­pı­la­cak di­ğer uy­gu­la­ma­la­rın esas­la­rı­nın be­lir­len­di­ği,

Bi­na­lar­da; mer­ke­zi ısıt­ma sis­te­mi­nin ve­rim­li­li­ği­ni ar­tı­ra­cak sis­tem­le­rin kul­la­nıl­ma­sı, ener­ji per­for­man­sı­nın be­lir­len­me­si, ener­ji kim­lik bel­ge­si­nin ve­ril­me­si ile il­gi­li hu­sus­la­rın dü­zen­len­di­ği,

Ula­şım sek­tö­rün­de, elek­trik ener­ji­si üre­tim te­sis­le­ri ve ile­tim-da­ğı­tım şe­be­ke­le­rin­de, yak­ma te­sis­le­rin­de ener­ji ve­rim­li­li­ği­nin sağ­lan­ma­sı ile elek­trik mo­tor­la­rı, kli­ma­lar, elek­trik­li ev alet­le­ri ve am­pul­le­rin sı­nıf­lan­dı­rıl­ma­sı­na ve as­garî ve­rim­le­ri­nin be­lir­len­me­si­ne iliş­kin usul ve esas­la­rın be­lir­le­ne­ce­ği  yö­net­me­lik­le­rin çı­ka­rıl­ma­sı­nın dü­zen­len­di­ği,

Ener­ji ve­rim­li­li­ği uy­gu­la­ma pro­je­le­ri­nin des­tek­len­me­si, ener­ji yo­ğun­lu­ğu­nun azal­tıl­ma­sı ve bun­lar­la il­gi­li araş­tır­ma ve ge­liş­tir­me pro­je­le­ri­ne yö­ne­lik uy­gu­la­ma­la­rın esas­la­rı­nın be­lir­len­di­ği,

Kü­çük ve or­ta öl­çek­li iş­let­me­le­rin Kü­çük ve Or­ta Öl­çek­li Sa­na­yi Ge­liş­tir­me ve Des­tek­le­me İda­re­si Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan, bel­li ni­te­lik­le­ri ha­iz ko­je­ne­ras­yon te­sis­le­ri­nin ise Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğın­ca des­tek­len­di­ği, yet­ki bel­ge­si ve ener­ji yö­ne­ti­ci­si ser­ti­fi­ka­sı için alı­nan be­del­ler­de va­kıf­lar ta­ra­fın­dan ku­ru­lan şir­ket­le­re mu­afi­yet ta­nın­dı­ğı,

E.İ.E. İda­re­si­nin gö­rev­le­ri­nin ve bu gö­rev­le­rin ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si­ne iliş­kin esas­la­rın gü­nün şart­la­rıy­la uyum­lu bir şe­kil­de ye­ni­den dü­zen­len­di­ği,

20/2/2001 ta­rih­li ve 4628 sa­yı­lı Elek­trik Pi­ya­sa­sı Ka­nu­nun­da ya­pı­lan de­ği­şik­lik­ler ile; ko­je­ne­ras­yo­nun ve mik­ro ko­je­ne­ras­yon te­si­si­nin ta­nım­lan­dı­ğı, yal­nız­ca ken­di ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­mak ga­ye­siy­le ko­je­ne­ras­yon te­si­si ile ku­ru­lu gü­cü aza­mi yüz ki­lo­vat­lık ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji kay­nak­la­rın­dan elek­trik ener­ji­si üre­tim te­si­si ku­ran­lar için şir­ket kur­ma ve li­sans al­ma yü­küm­lü­lük­le­rin­den mu­afi­yet sağ­lan­dı­ğı,

Yal­nız­ca ken­di ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­mak ga­ye­siy­le ku­ru­lu gü­cü aza­mi yüz ki­lo­vat­lık ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji kay­nak­la­rın­dan elek­trik ener­ji­si üre­tim te­si­si ku­ran­lar için şir­ket kur­ma ve li­sans al­ma mu­afi­ye­ti­nin ge­ti­ril­di­ği ve bu sa­ye­de ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji kay­nak­la­rın­dan ya­rar­la­nıl­ma­sı­nın özen­di­ril­di­ği,

an­la­şıl­mak­ta­dır. Tek­lif ve ge­rek­çe­si in­ce­len­di­ğin­de ise;

- Ye­ni­le­ne­bi­li­r ener­ji kay­nak­la­rın­dan elek­trik ener­ji­si üret­mek ga­ye­siy­le ku­ru­la­cak te­sis­le­rin fi­nans­ma­nın­da, elek­trik fi­yat­la­rı­nın dö­viz cin­sin­den as­ga­ri fi­yat ga­ran­ti­sin­den yok­sun­lu­ğu ne­de­niy­le cid­di prob­lem­le­ri­nin söz ko­nu­su ol­du­ğu,

- Ül­ke­miz­de­ki do­ğal ener­ji kay­nak­la­rı­nın ti­ca­ri­leş­ti­ril­me­si su­re­tiy­le eko­no­mi­mi­ze kat­kı sağ­la­na­ca­ğı,

- Yer­li ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji kay­nak­la­rı için ya­pı­la­cak ya­tı­rım­lar­da ma­ki­ne-ekip­man ma­li­yet­le­ri­nin yük­sek ol­ma­sı ne­de­niy­le Ka­nun­da ön­gö­rü­len teş­vik sü­re­si­nin ye­di yıl­dan on yı­la çı­ka­rıl­dı­ğı,

an­la­şıl­mak­ta­dır. Gün­de­min ilk sı­ra­sın­da yer al­ma­sı ne­de­niy­le Tek­li­fin ge­ne­li üze­ri­ne ya­pı­lan gö­rüş­me­ler sı­ra­sın­da tek­lif sa­hip­le­ri adı­na Kü­tah­ya Mil­let­ve­ki­li So­ner AK­SOY ta­ra­fın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­lar­da;

10 Ma­yıs 2005 ta­ri­hin­de, Ko­mis­yo­nun ka­bul et­ti­ği me­tin­de de­ği­şik­lik­ler ya­pı­la­rak, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Ge­nel Ku­ru­lun­da ka­bul edi­len 5346 sa­yı­lı Ka­nu­nun, uy­gu­la­ma­da­ki ba­zı prob­lem­ler ne­de­niy­le ül­ke­mi­zin ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji kay­nak­la­rı­nın ha­ya­ta ge­çi­ril­me­sin­de et­kin rol üst­le­ne­me­di­ği ve bu prob­lem­le­rin kur ris­ki ile teş­vik sü­re­si ol­du­ğu,

Fi­yat des­te­ği­nin dö­viz cin­sin­den ol­ma­sı sa­ye­sin­de ya­tı­rım­la­rın ge­ri öde­me sü­re­si ile il­gi­li ola­rak ya­pı­lan he­sap­la­ma ve fi­zi­bi­li­te ça­lış­ma­la­rı­na ko­lay­lı­ğın sağ­la­na­ca­ğı, ya­tı­rım­cı için kur ris­ki­nin mi­ni­mi­ze edi­le­ce­ği; teş­vik sü­re­si­nin 10 yı­la çı­ka­rıl­ma­sıy­la Dün­ya’da­ki di­ğer uy­gu­la­ma­lar­la pa­ra­lel­li­ğin sağ­la­na­ca­ğı,

Ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji ko­nu­sun­da dün­ya­da çok önem­li ge­liş­me­le­rin söz ko­nu­su ol­du­ğu, özel­lik­le rüz­gar­da Al­man­ya’da ül­ke­miz­den da­ha az po­tan­si­ye­le sa­hip olun­ma­sı­na rağ­men 20 bin me­ga­va­tın üze­rin­de ya­tı­rı­mın ger­çek­leş­ti­ği,İs­pan­ya’da ise 10 bin me­ga­va­tın üze­rin­de ya­tı­rım ya­pıl­dı­ğı,

Pa­kis­tan’ın rüz­gar için 9,5 do­lar cent fi­yat ve 20 yıl sü­re­li teş­vik ver­di­ği, san­tra­lin ya­pıl­dı­ğı yer ve ile­tim hat­la­rıy­la il­gi­li sa­ha­lar için be­del ta­lep et­me­di­ği, bu ne­den­le de ül­ke­miz­de­ki ba­zı şir­ket­le­rin ya­tı­rım yap­mak için Pa­kis­tan’a yö­nel­di­ği,

Ener­ji Ba­ka­nı ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ba­sın top­lan­tı­sı ile hal­ka du­yu­ru­lan ve EİE ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan ül­ke­mi­zin rüz­gar ha­ri­ta­sı sa­ye­sin­de ül­ke­miz­de ya­pı­la­bi­lir ni­te­lik­te 40 bin me­ga­vat rüz­gar kay­nak­lı ener­ji­nin var ol­du­ğu­nun or­ta­ya çık­tı­ğı,

Açık­la­nan rüz­gar ha­ri­ta­sı­nın iş dün­ya­sın­da olum­lu bir ha­va­nın oluş­ma­sı­nı sağ­la­dı­ğı gi­bi ya­ban­cı ya­tı­rım­cı­la­rın da dik­ka­ti­ni çek­ti­ği,

ifa­de edil­miş­tir. Bu­nun üze­ri­ne hü­kü­met adı­na Ba­kan ta­ra­fın­dan;

- Ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji kay­nak­la­rı­nın, çev­re dos­tu ve ucuz ol­ma­la­rı­nın ya­nı sı­ra ar­tan pet­rol ve do­ğal gaz fi­yat­la­rı ile bir­lik­te kon­jek­tü­rel ola­rak de­ğer­len­di­ril­dik­le­rin­de dı­şa ba­ğım­lı­lı­ğı­mı­zın azal­tıl­ma­sı­na sağ­la­ya­cak­la­rı kat­kı ne­de­niy­le git­tik­çe önem ka­zan­dık­la­rı,

- Rüz­gar ko­nu­sun­da; ül­ke­de­ki ku­ru­lu gü­cün 22 me­ga­vat­tan 67 me­ga­va­ta çı­ka­rıl­dı­ğı ve bu ayın so­nun­da 110 me­ga­va­ta ula­şa­ca­ğı ve in­şa ha­lin­de 400 me­ga­vat­lık san­tra­lin bu­lun­du­ğu,

- EİE ta­ra­fın­dan 10 bin da­ta de­ğer­len­di­ri­le­rek Ka­na­da ve Ame­ri­ka’da ger­çek­leş­ti­ri­len­ler­den da­ha mo­dern bir şe­kil­de yü­rü­tü­len ça­lış­ma­lar so­nu­cun­da, yak­la­şık 200 met­re has­sa­si­ye­te ha­iz ül­ke­mi­zin po­tan­si­yel rüzgâr ener­ji­si at­la­sı­nın çı­ka­rıl­dı­ğı, bu sa­ye­de ya­tı­rım­cı­la­ra bü­yük ko­lay­lık sağ­lan­dı­ğı,

- Rüz­ga­rın 6,5 m/s hı­zın­da ol­ma­sı eko­no­mik­lik şar­tı ol­mak­la bir­lik­te ül­ke­miz­de 7,5 m/s üze­ri­nin in­ce­le­me­ye ta­bi tu­tul­du­ğu, bu in­ce­le­me­ler so­nu­cun­da ül­ke­miz­de 7,5 m/s ve üze­ri 48.000 me­ga­vat, 9-9,5 m/s ise 4800 me­ga­vat po­tan­si­ye­lin va­rol­du­ğu­nun an­la­şıl­dı­ğı, an­cak po­tan­si­yel ile uy­gu­la­na­bi­lir ara­sın­da­ki far­kın ayırt edil­me­si­nin ve em­re­ame­de­li­ğin göz ar­dı edil­me­me­si­nin ge­rek­ti­ği,

- Ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji kay­nak­la­rı­nın bi­rer al­ter­na­tif ola­rak dü­şü­nül­me­di­ği, ül­ke­mi­zin ener­ji po­li­ti­ka­sı­nın kö­mür, su, ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji, do­ğal­gaz, nük­le­er ener­ji gi­bi beş sü­tun üze­ri­ne ku­ru­la­ca­ğı ve hep­si­nin bir­lik­te yö­ne­ti­le­ce­ği,

- Ül­ke­miz­de 2020 yı­lı­na ka­dar rüz­gar­da 3 bin me­ga­va­tın ön­gö­rü­ler da­hi­lin­de ol­du­ğu, Eİ­E ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len hib­rid uy­gu­la­ma­la­rı ile akar­su­la­rın al­tın­da ku­ru­la­cak rüzgâr san­tral­le­ri sa­ye­sin­de su­yun tek­rar ba­ra­ja ak­ta­rıl­ma­sı su­re­tiy­le, su bir­kaç ke­re kul­la­nı­la­rak rüzgârda­ki dal­ga­lan­ma­la­rın, fre­kans ve vol­taj de­ği­şim­le­ri­nin dü­zen­le­ne­bi­le­ce­ği,

- Su ko­nu­sun­da; gö­re­ve ge­lin­me­si­ne ka­dar ül­ke­miz­de ger­çek­le­şen pro­je­le­rin top­lam gü­cü 12.750 me­ga­vat ol­ma­sı­na rağ­men ele alı­nan 13.000 me­ga­vat gü­cün­de­ki 815 pro­je­den 4.800 me­ga­vat gü­cün­de­ki 170 pro­je­nin so­nuç­lan­dı­rıl­dı­ğı,

- Gü­neş ko­nu­sun­da; ül­ke­mi­zin 2.640 sa­at­lik gü­neş­li sü­re ile gün­lük 3,6 ki­lo­vat sa­at/met­re ka­re or­ta­la­ma­ya sa­hip ol­ma­sı­na rağ­men bu kay­na­ğın ço­ğun­luk­la su ısıt­ma­sın­da kul­la­nıl­dı­ğı, elek­trik ener­ji­si üre­ti­mi için ça­lış­ma­lar de­vam et­mek­le bir­lik­te elek­trik fi­yat­la­rı­nın dü­şük ol­ma­sı ne­de­niy­le kli­ma sa­tış­la­rın­da mey­da­na ge­len ar­tış dik­ka­te alı­na­rak gü­ne­şin so­ğut­ma­da kul­la­nıl­ma­sı için EİE bün­ye­sin­de ça­lış­ma­la­rın yü­rü­tül­dü­ğü,

- Jeo­ter­mal­de 14 ye­rin iha­le­si­nin ya­pıl­dı­ğı ve jeo­ter­mal­den de elek­trik üre­ti­mi için ça­lış­ma­la­rın yü­rü­tül­dü­ğü,

- Ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji kay­nak­la­rın­dan elek­trik üre­ti­mi için ya­pı­lan ya­tı­rım­lar­da kul­la­nı­lan ma­ki­ne ve teç­hi­za­tın yer­li ol­ma­sı­nın çok önem­li ol­du­ğu, ül­ke­miz­de ge­li­şe­cek bu sek­tö­rün eko­no­mi­mi­ze çok bü­yük kat­kı­lar sağ­la­ya­ca­ğı, ni­te­kim Tür­ki­ye Elek­tro­me­ka­nik Sa­na­yii A.Ş.(TEM­SAN) ta­ra­fın­dan ye­di çe­şit tür­bin üre­ti­mi­nin ger­çek­leş­ti­ril­di­ği,

- Ener­ji fi­yat­la­rı­nın kal­kın­ma­nın önün­de­ki en­gel­ler­den bi­ri ol­ma­ma­sı için ve­ri­le­cek teş­vik­ler için çok yön­lü he­sap­la­ma­la­rın ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği, ak­si tak­tir­de geç­miş­te ya­şa­nan­la­rın tek­rar­la­na­bi­le­ce­ği ve biz­den son­ra­ki ne­sil­le­rin sı­kın­tı­lar­la kar­şı kar­şı­ya ka­la­ca­ğı,

açık­lan­mış­tır. Bu­nun üze­ri­ne Ko­mis­yon üye­le­ri ta­ra­fın­dan;

- Ba­zı üst dü­zey bü­rok­rat­la­rın da ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­le­şen ki­mi top­lan­tı­lar­da di­le ge­ti­ri­len ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji kay­nak­la­rıy­la il­gi­li so­run­la­ra çö­züm sağ­la­mak ama­cıy­la Tek­li­fin ve­ril­di­ği,

- Ül­ke­miz­de­ki ener­ji kay­nak­la­rı­nın tü­mü­nün den­ge­li ve ve­rim­li bir şe­kil­de kul­la­nıl­ma­sı ge­rek­ti­ği an­cak de­ğer­len­dir­me ya­pı­lır­ken pro­je sa­yı­sı­na de­ğil de ger­çek­le­şen ya­tı­rım­la­ra ba­kıl­ma­sı ge­rek­ti­ği,

- Ya­tı­rım­cı­la­rın önü­nün açıl­ma­sı için ka­nu­ni bo­yut­ta ya­pıl­ma­sı ge­re­ken­le­rin ive­di­lik­le ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği, bu­nun mev­cut kay­nak­la­rı­mı­zın is­raf ol­ma­ma­sı için önem­li ol­du­ğu,

- İl­gi­li ka­mu ku­rum­la­rı ta­ra­fın­dan ha­zır­la­na­cak ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji kay­nak­la­rı­na iliş­kin pro­jek­si­yon­la­rın ka­nu­na yan­sı­tıl­ma­sı­nın uzun va­de­li ön­gö­rü­le­bi­lir­li­ği sağ­la­ya­ca­ğı,

- Rüz­gar­da ya­tı­rım ya­pan­la­rın kar­şı­laş­tık­la­rı so­run­lar­dan bi­ri de Çev­re ve Or­man Ba­kan­lı­ğın­ca alı­nan fon­lar ol­du­ğu,

- Yıl­lar­dır ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji kay­nak­la­rın­da­ki po­tan­si­ye­li­mi­zin var­lı­ğı­nın bi­lin­me­si­ne rağ­men bun­la­rın ya­tı­rı­ma dö­nüş­tü­rü­le­me­di­ği, alım ga­ran­ti­si ile sağ­la­nan teş­vik­le­rin ya­pı­lan ya­tı­rım­lar sa­ye­sin­de ül­ke­miz eko­no­mi­si­ne bü­yük kat­kı­lar sağ­la­ya­ca­ğı,

- Alım ga­ran­ti­si için ge­ti­ri­le­cek sı­nı­rın yük­sek ol­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği, ak­si tak­tir­de yük­se­len ener­ji ma­li­yet­le­ri ne­de­niy­le yer­li sa­na­yi­mi­zin ulus­lar ara­sı pi­ya­sa­lar­da re­ka­bet ka­bi­li­ye­ti­ni yi­tir­me­si­ne ne­den ola­bi­le­ce­ği,

ifa­de edil­miş ve Ko­mis­yo­nu­muz ta­ra­fın­dan, Ta­sa­rı­nın 16 ncı mad­de­si ile 5346 sa­yı­lı Ka­nu­na bir ek mad­de ek­len­me­si ne­de­niy­le gö­rü­len il­gi üze­ri­ne, İç­tü­zü­ğün 35 in­ci mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı uya­rın­ca Tek­lif ile Ta­sa­rı­nın bir­leş­ti­ri­le­rek gö­rü­şül­me­si­nin ka­bul edil­me­si­nin ar­dın­dan Ta­sa­rı esas alı­na­rak gö­rüş­me­le­re ge­çil­miş­tir. Ta­sa­rı­nın ge­ne­li üze­rin­de­ki gö­rüş­me­ler sı­ra­sın­da ge­rek hü­kü­met adı­na ya­pı­lan açık­la­ma­lar­da ge­rek­se üye­ler ta­ra­fın­dan, Ta­sa­rı­nın öne­mi­ne ve ive­di­lik­le ka­nun­laş­ma­sı ge­re­ği­ne de­ği­nil­miş­tir.

Ta­sa­rı­nın mad­de­le­ri üze­rin­de­ki gö­rüş­me­ler sı­ra­sın­da;

- Ta­nım­lar­da mes­lek oda­la­rı­nın ta­nı­mı­nın ge­niş­le­til­me­si ge­re­ği ifa­de edil­me­si­ne kar­şıt tek­nik ola­rak ha­zır­la­nan Ta­sa­rı­da mes­lek ta­as­su­bu­na yer ve­ri­le­me­ye­ce­ği ve ko­nu ile il­gi­li yo­ğun bir şe­kil­de ça­lı­şan elek­trik ve ma­ki­ne mü­hen­dis­le­ri oda­la­rı­nın ta­nım­da kal­ma­sı­nın uy­gun ola­ca­ğı,

- Ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji ta­nı­mı­na Ta­sa­rı­da yer ve­ril­me­si­nin 5346 sa­yı­lı Ka­nun­da yer al­dı­ğı için ge­rek­siz ola­ca­ğı ifa­de edil­miş, ko­je­na­ras­yon ta­nı­mı içe­ri­si­ne so­ğut­ma kav­ra­mı­nın ko­nul­ma­sı­nın tek­lif edil­me­si üze­ri­ne ısı kav­ra­mı­nın hem ısıt­ma hem de so­ğut­ma kav­ram­la­rı­nı kap­sa­dı­ğı ve Av­ru­pa Bir­li­ği mev­zu­atın­da­ki ta­nı­mın Ta­sa­rı­da­ki ta­nım­la pa­ra­lel ol­du­ğu,

- Ta­sa­rı­da bi­na­la­rın ya­lı­tım özel­lik­le­ri­ne iliş­kin da­ha ay­rın­tı­lı dü­zen­le­me ya­pıl­ma­sı­nın Av­ru­pa Bir­li­ğin­de­ki ör­nek­le­ri ile uyu­mu sağ­la­ya­ca­ğı­nın ile­ri sü­rül­me­si üze­ri­ne bu ko­nu­nun za­ten yö­net­me­lik­ler­le dü­zen­le­ne­ce­ği,

- Ener­ji ve­rim­li­li­ği ile il­gi­li ba­sın ve ya­yın or­gan­la­rın­da ya­yım­lan­mak üze­re ha­zır­la­na­cak prog­ram­la­rın be­del­siz ola­rak ya­yım­la­na­ca­ğı,

- Ta­sa­rı­nın 7 nci mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (e) ben­din­de Ba­kan­lı­ğın yö­net­me­lik çı­kar­mak­la gö­rev­len­di­ril­di­ği alan­lar­dan; elek­trik ile­tim ve da­ğı­tım şe­be­ke­le­rin­de EPDK ta­ra­fın­dan uy­gu­la­nan ta­ri­fe­le­rin bun­la­rın ve­rim­li kul­la­nıl­ma­sı­nı zo­run­lu ha­le ge­tir­di­ği, açık alan ay­dın­lat­ma­la­rı ile il­gi­li ola­rak Elek­trik Pi­ya­sa­sı Da­ğı­tım Yö­net­me­li­ğin­de ge­rek­li dü­zen­le­me­nin ya­pıl­mış ol­ma­sı­na rağ­men da­ğı­tım şir­ket­le­ri ile be­le­di­ye­ler ara­sın­da­ki an­laş­maz­lık­lar ne­de­niy­le ak­sak­lık­la­rın de­vam et­ti­ği, ter­mik san­tral­le­rin atık ısı­la­rın­dan ya­rar­la­nıl­ma­sı ko­nu­sun­da EÜ­AŞ bün­ye­sin­de­ki ter­mik san­tral­le­rin li­sans­la­rın­da za­ten ısı ve kül sa­tış fa­ali­yet­le­ri­ne elek­trik pi­ya­sa­sı fa­ali­ye­ti dı­şın­da yü­rü­te­bi­le­cek fa­ali­yet­ler kap­sa­mın­da yer ve­ril­di­ği, ta­lep ta­ra­fı yö­ne­ti­mi­nin elek­trik da­ğı­tı­mı­na iliş­kin ça­lış­ma­la­rın ta­mam­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan ken­di­li­ğin­den ger­çek­le­şe­ce­ği,

ifa­de edil­miş ve Ko­mis­yon­ca Ta­sa­rı­nın tü­mü için ve­ri­len re­dak­si­yon yet­ki­si ge­re­ğin­ce ge­rek­li dü­zelt­me­ler ya­pıl­mak­la bir­lik­te Ta­sa­rı;

• 1 in­ci mad­de­si ay­nen,

• 2 nci mad­de­si ay­nen,

• 3 ün­cü mad­de­si; bi­rin­ci fık­ra­nın (a) ben­din­de ge­çen “Atık” ta­nı­mı Çev­re ve Or­man Ba­kan­lı­ğı­nın mev­zu­atı ile uyum sağ­lan­ma­sı ga­ye­siy­le ge­rek­li dü­zelt­me ya­pı­la­rak, “Ener­ji kim­lik bel­ge­si” ta­nı­mı­nın Ta­sa­rı­nın 7 nci mad­de­si­nin (d) ben­di ile pa­ra­lel­lik sağ­la­ya­cak şe­kil­de dü­zel­til­me­si ve mad­de­nin sis­te­ma­ti­ği ön­ce­lik­le ku­rum­sal ya­pı­lar ile ön­ce­lik­li ta­nım­lar, ar­dın­dan da harf sı­ra­sı­na gö­re di­ğer ta­nım­lar ge­le­cek şe­kil­de mad­de­nin ye­ni­den dü­zen­len­me­si su­re­tiy­le,

• 4 ün­cü mad­de­si; il ba­zın­da ya­pı­la­cak ener­ji ve­rim­li­li­ği­ne iliş­kin ça­lış­ma­la­rın et­kin­li­ği­ni sağ­la­mak ga­ye­siy­le Ener­ji Ve­rim­li­li­ği Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu­na İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın ek­len­me­si su­re­tiy­le,

• 5 in­ci mad­de­si ay­nen,

6 ncı mad­de­si; bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (a) ben­di­nin bir ve iki nu­ma­ra­lı alt bent­le­ri­nin bir­leş­ti­ril­me­si su­re­tiy­le,

7 nci mad­de­si; bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (c) ben­di­nin ya­kıt ay­rı­mı ya­pıl­mak­sı­zın bü­tün mer­ke­zi ısıt­ma sis­tem­le­ri­nin ve mev­cut bi­na­la­rın ta­ma­mı­nın kap­sa­ma alın­ma­sı ga­ye­siy­le de­ğiş­ti­ri­le­rek, (d) ben­di­nin ise mü­ca­vir alan sı­nır­la­rı dı­şın­da­ki bi­na­lar­dan top­lam in­şa­at ala­nı 5000 met­re­ka­re olan­la­rın ener­ji kim­lik bel­ge­si al­mak­tan is­tis­na tu­tul­ma­sı­nın bir çok otel, si­te ve vil­la­yı kap­sam dı­şı­na çı­kar­dı­ğı dü­şün­ce­siy­le söz ko­nu­su is­tis­na­nın top­lam in­şa­at ala­nı 1000 met­re­ka­re­den az olan bi­na­lar­da ko­run­ma­sı ka­ra­laş­tı­rı­la­rak,

• 8 in­ci mad­de­si ay­nen,

9 un­cu mad­de­si; bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (a) ben­din­de ön­gö­rü­len ko­je­ne­ras­yon ya­tı­rım­la­rı­na sağ­la­na­cak des­te­ğin net­leş­ti­ril­me­si su­re­tiy­le,

• 10 un­cu mad­de­si ay­nen,

• 11 in­ci mad­de­si ay­nen,

• 12 nci mad­de­si ay­nen,

• 13 ün­cü mad­de­si ay­nen,

14 ün­cü mad­de­si; ek­le­ne­cek el­li­ikin­ci ben­din te­sis ta­nı­mı yap­tı­ğı dik­ka­te alı­na­rak “52.Mik­ro Ko­je­ne­ras­yon” ifa­de­si­nin “52.Mik­ro ko­je­ne­ras­yon te­si­si” ola­rak de­ğiş­ti­ril­me­si su­re­tiy­le,

15 in­ci mad­de­si; 4628 sa­yı­lı Ka­nun kap­sa­mın­da li­sans al­ma ve şir­ket kur­ma mu­afi­ye­ti ta­nı­nan­la­rın ta­da­di ola­rak be­lir­til­me­si ye­ri­ne yö­net­me­lik­le be­lir­len­me­le­ri­ni sağ­la­mak ga­ye­siy­le mad­de ye­ni­den dü­zen­le­ne­rek,

16 ncı mad­de­si; li­sans al­ma ve şir­ket kur­ma mu­afi­ye­tin­den fay­da­la­na­cak, ger­çek ve­ya tü­zel ki­şi­ler ta­ra­fın­dan yal­nız­ca ken­di ih­ti­yaç­la­rı­nın kar­şı­lan­ma­sı ga­ye­siy­le ku­ru­la­cak ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji kay­nak­la­rın­dan elek­trik üre­tim te­sis­le­ri için ku­ru­lu güç sı­nır­la­ma­sı yüz­den iki­yü­ze çı­ka­rıl­mak ve ih­ti­yaç faz­la­sı­nın ta­kas edi­le­bil­me­si im­ka­nı ta­nın­mak ga­ye­siy­le mad­de­nin ye­ni­den dü­zen­len­me­si su­re­tiy­le,

Fer­di ısıt­ma sis­tem­le­rin­de kul­la­nı­lan ci­haz­la­rın ge­nel­de ya­rı ka­pa­si­te ile ça­lış­tı­rı­la­rak ener­ji­nin ve­rim­siz kul­la­nı­mı­na ne­den ol­ma­la­rı, ısın­ma ma­li­yet­le­ri­nin ısı kul­la­nım mik­tar­la­rı­na gö­re pay­la­şı­mı­nı sağ­la­yan mo­dern ısı/sı­cak­lık kon­trol ci­haz­la­rı­nın ve sis­tem­le­ri­nin kul­la­nıl­ma­sı sa­ye­sin­de mer­ke­zi ısıt­ma sis­tem­le­rin­de de fer­di ısıt­ma sis­tem­le­ri­nin avan­taj­la­rı­nın sağ­la­na­bil­me­si ne­de­niy­le; ha­len fer­di ısıt­ma sis­te­min­den mer­ke­zi ısıt­ma si­te­mi­ne ge­çiş­ler­de ara­nan oy­bir­li­ği­nin oy­çok­lu­ğu­na çev­ril­me­si, ay­rı­ca top­lam in­şa­at ala­nı iki­bin met­re­ka­re ve üze­ri olan­lar için fer­di ısıt­ma sis­tem­le­ri­ne ge­çiş­te oy­bir­li­ği­nin aran­ma­sı, mer­ke­zi ısıt­ma sis­tem­le­rin­de bi­na­la­rın ısı den­ge­si­ni ko­ru­mak ga­ye­siy­le kat ma­lik­le­ri­nin as­ga­ri ka­tı­lım oran­la­rı­nın be­lir­len­me­si­ne iliş­kin Ba­yın­dır­lık ve İs­kan Ba­kan­lı­ğın­ca yö­net­me­lik çı­ka­rıl­ma­sı ga­ye­siy­le 23/6/1965 ta­rih ve 634 sa­yı­lı Kat Mül­ki­ye­ti Ka­nu­nu­nun 42 nci mad­de­sin­de de­ği­şik­lik ya­pan 17 nci mad­de­nin ek­len­me­si su­re­tiy­le,

Ya­tı­rım fi­zi­bi­li­te­le­ri dik­ka­te alı­na­rak ya­pı­lan mik­tar-fi­yat ana­liz­le­ri so­nu­cun­da 5-5,5 Eu­ro Cent fi­yat ara­lı­ğı­nın on yıl bo­yun­ca uy­gu­lan­ma­sı­nın ya­tı­rım­cı için uy­gun or­tam ya­ra­ta­ca­ğı­nın be­lir­len­di­ği, gü­nü­müz­de Tür­ki­ye’de or­talama elek­trik sa­tış fi­ya­tı­nın 4,85 Eu­ro Cent ol­ma­sı­na rağ­men ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji kay­nak­la­rın­dan üre­ti­len elek­trik ener­ji­si­nin as­ga­ri 5 Eu­ro Cent’ten alı­na­ca­ğı ve bu alım yü­küm­lü­lü­ğü­nün alı­cı­la­ra yö­ne­lik ol­du­ğu, ener­ji fi­yat­la­rın­da­ki yük­sel­me­le­re kar­şı ön­lem al­mak ga­ye­siy­le ta­van fi­ya­tın 5,5 Eu­ro Cent ola­rak be­lir­len­di­ği, teş­vi­kin 2012 yı­lın­dan ön­ce dev­re­ye gi­ren ya­tı­rım­la­ra uy­gu­lan­ma­sı su­re­tiy­le arz gü­ven­li­ği açı­sın­dan önem arz eden ya­tı­rım­la­rın ive­di­lik­le ya­pıl­ma­sı­nın sağ­la­na­ca­ğı, ay­rı­ca Ba­kan­lar Ku­ru­lu­na ve­ri­len söz ko­nu­su on yıl­lık sü­re­yi iki yıl da­ha uzat­ma yet­ki­si­nin sek­tör için ön­gö­rü­le­bi­lir şe­kil­de kul­la­nı­mı­nın sağ­lan­dı­ğı,  5346 sa­yı­lı Ka­nu­nun mev­cut 6 ncı mad­de­sin­de ön­gö­rü­len Ba­kan­lı­ğın pro­jek­si­yon be­lir­le­me gö­re­vi­nin Ka­nu­nun sis­te­ma­ti­ği ile çe­liş­ti­ği için çı­ka­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği ifa­de edil­miş ve bu­nun üze­ri­ne Tek­lif­te­ki il­gi­li hü­küm­ler­le de pa­ra­lel­lik arz eder ni­te­lik­te­ki 5346 sa­yı­lı Ka­nu­nun 6 ncı mad­de­si­ni ye­ni­den dü­zen­le­yen 18 in­ci mad­de­nin ek­len­me­si su­re­tiy­le,

Ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji kay­nak­la­rın­dan elek­trik ener­ji­si üre­tim san­tral­le­ri­nin yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı ga­ye­siy­le 5346 sa­yı­lı Ka­nu­nun 6 ncı mad­de­sin­de be­lir­le­nen teş­vik sü­re­sin­ce izin, ki­ra, ir­ti­fak hak­kı ve kul­lan­ma iz­ni be­del­le­rin­den %85 in­di­rim ya­pıl­ma­sı­nı sağ­la­yan 5346 sa­yı­lı Ka­nu­nun il­gi­li 8 in­ci mad­de­sin­de de­ği­şik­lik ya­pan 19 un­cu mad­de­nin ek­len­me­si su­re­tiy­le,

4628 sa­yı­lı Elek­trik Pi­ya­sa­sı Ka­nu­nu kap­sa­mın­da elek­trik üre­tim fa­ali­ye­tin­de bu­lun­mak üze­re üre­tim li­san­sı alan ya­tı­rım­cı­la­rın ya­tı­rım­la­rı be­lir­le­nen sü­re içe­ri­sin­de ta­mam­la­ma­la­rı­nı sağ­la­mak ga­ye­siy­le te­mi­nat alın­ma­sı ve alı­na­cak bu te­mi­na­ta iliş­kin hu­sus­la­rın yö­net­me­lik­le dü­zen­len­me­si için 4628 sa­yı­lı Ka­nu­na pa­rag­raf ek­len­me­si­ni sağ­la­yan 20 nci mad­de­nin ek­len­me­si su­re­tiy­le,

• Ge­çi­ci 1 in­ci mad­de­si ay­nen,

• Ge­çi­ci 2 nci mad­de­si ay­nen,

• Ge­çi­ci 3 ün­cü mad­de­si ay­nen,

• Ge­çi­ci 4 ün­cü mad­de­si ay­nen,

• Ge­çi­ci 5 in­ci mad­de­si ay­nen,

Ge­çi­ci 6 ncı mad­de­si; ısın­ma ma­li­yet­le­ri­nin ısı kul­la­nım mik­tar­la­rı­na gö­re pay­la­şı­mı­nı sağ­la­yan mo­dern ısı/sı­cak­lık kon­trol ci­haz­la­rı ve sis­tem­le­ri­nin, pro­je­len­dir­me aşa­ma­sı­nı ta­mam­la­ma­mış bi­na­lar­da kul­la­nı­mı­nın beş yıl­lık ge­çiş sü­re­ci­ne ta­bi tu­tul­ma­sı­nı sağ­la­mak ga­ye­siy­le bi­rin­ci fık­ra­da de­ği­şik­lik ya­pı­la­rak,

Ül­ke­miz­de ha­len kul­la­nıl­mak­ta olan pa­ra bi­ri­mi­ni ifa­de et­mek için kul­la­nı­lan Ye­ni Türk Li­ra­sı­nın 2006 yı­lın­dan son­ra­ki bir ta­rih­te Türk Li­ra­sı ola­rak de­ğiş­ti­ril­me­si ha­lin­de ka­nun­da de­ği­şik­li­ğe gi­dil­mek­si­zin uyu­mun sağ­lan­ma­sı ga­ye­siy­le, Ta­sa­rı­da ge­çen “Ye­ni Türk Li­ra­sı” iba­re­le­ri­nin “Türk Li­ra­sı” ola­rak de­ğiş­ti­ril­me­si ve Ge­çi­ci 7 nci mad­de­nin ek­len­me­si su­re­tiy­le,

17 nci mad­de­si; 21 in­ci mad­de ola­rak ay­nen,

18 in­ci mad­de­si; 22 nci mad­de ola­rak ay­nen,

ka­bul edil­miş­tir.

Ra­po­ru­muz Ge­nel Ku­ru­la su­nul­mak üze­re Baş­kan­lı­ğı­nı­za say­gıy­la arz olu­nur.

 

Baş­kan

Baş­kan­ve­ki­li

Söz­cü

 

So­ner Ak­soy

Ha­san Ali Çe­lik

Ha­san An­gı

 

Kü­tah­ya

Sa­kar­ya

Kon­ya

 

Kâtip

Üye

Üye

 

Fat­ma Şa­hin

Atil­la Ba­şoğ­lu

Ta­ci­dar Sey­han

 

Ga­zi­an­tep

Ada­na

Ada­na

 

Üye

Üye

Üye

 

Ah­met Rı­za Acar

Meh­met Gü­ner

Fah­ri Ça­kır

 

Ay­dın

Bo­lu

Düz­ce

 

Üye

Üye

Üye

 

Ne­jat Gen­can

Meh­met Ve­dat Yü­ce­san

Ah­met Uzer

 

Edir­ne

Es­ki­şe­hir

Ga­zi­an­tep

 

Üye

Üye

Üye

 

Se­dat Uzun­bay

Ah­met Bü­yü­kak­kaş­lar

Ha­san Ören

 

İz­mir

Kon­ya

Ma­ni­sa

 

Üye

Üye

Üye

 

Nu­ri Çi­lin­gir

Hü­se­yin Öz­can

Mus­ta­fa Öz­türk

 

Ma­ni­sa

Mer­sin

Si­nop

 

Üye

Üye

Üye

 

Meh­met Öz­lek

Yek­ta Hay­da­roğ­lu

Faz­lı Er­do­ğan

 

Şan­lı­ur­fa

Van

Zon­gul­dak

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN

ENER­Jİ VE­RİM­Lİ­Lİ­Ğİ KA­NU­NU TA­SA­RI­SI

 

Bİ­RİN­Cİ BÖ­LÜM

Amaç, Kap­sam ve Ta­nım­lar

Amaç

MAD­DE 1- (1) Bu Ka­nu­nun ama­cı; ener­ji­nin et­kin kul­la­nıl­ma­sı, is­ra­fın ön­len­me­si, ener­ji ma­li­yet­le­ri­nin eko­no­mi üze­rin­de­ki yü­kü­nün ha­fif­le­til­me­si ve çev­re­nin ko­run­ma­sı için ener­ji kay­nak­la­rı­nın ve ener­ji­nin kul­la­nı­mın­da ve­rim­li­li­ğin ar­tı­rıl­ma­sı­dır.

Kap­sam

MAD­DE 2- (1) Bu Ka­nun; ener­ji­nin üre­tim, ile­tim, da­ğı­tım ve tü­ke­tim aşa­ma­la­rın­da, en­düs­tri­yel iş­let­me­ler­de, bi­na­lar­da, elek­trik ener­ji­si üre­tim te­sis­le­rin­de, ile­tim ve da­ğı­tım şe­be­ke­le­rin­de ve ula­şım­da ener­ji ve­rim­li­li­ği­nin ar­tı­rıl­ma­sı­na, des­tek­len­me­si­ne, top­lum ge­ne­lin­de ener­ji bi­lin­ci­nin ge­liş­ti­ril­me­si­ne, ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji kay­nak­la­rın­dan ya­rar­la­nıl­ma­sı­na yö­ne­lik uy­gu­la­na­cak usul ve esas­la­rı kap­sar.

(2) Bu Ka­nu­nun uy­gu­lan­ma­sı so­nu­cun­da ener­ji ve­rim­li­li­ği­nin ar­tı­rıl­ma­sı­na yö­ne­lik ön­lem­le­rin uy­gu­lan­ma­sı ile özel­lik ve­ya gö­rü­nüm­le­ri ka­bul edi­le­mez de­re­ce­de de­ği­şe­cek olan bi­na­lar, ko­ru­ma al­tın­da­ki bi­na ve­ya anıt­lar, iba­det ye­ri ola­rak kul­la­nı­lan bi­na­lar, plan­la­nan kul­la­nım sü­re­si iki yıl­dan az olan ge­çi­ci bi­na­lar, sa­na­yi alan­la­rın­da iş­let­me ve üre­tim fa­ali­yet­le­ri­nin yü­rü­tül­dü­ğü bi­na­lar, atöl­ye­ler, ta­rım­sal bi­na­lar, yı­lın dört ayın­dan da­ha az kul­la­nı­lan bi­na­lar ve top­lam kul­la­nım ala­nı el­li met­re­ka­re­nin al­tın­da olan bi­na­lar bu Ka­nun kap­sa­mı dı­şın­da­dır.

Ta­nım­lar

MAD­DE 3- (1) Bu Ka­nu­nun uy­gu­lan­ma­sın­da;

a) Atık: Kul­la­nıl­mış las­tik­ler, bo­ya ça­mur­la­rı, sol­vent­ler, plas­tik­ler, atık yağ­lar ve Çev­re ve Or­man Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ya­kıt ola­rak kul­la­nıl­ma­sı uy­gun gö­rü­len di­ğer atık­la­rı,

b) Ba­kan­lık: Ener­ji ve Ta­bii Kay­nak­lar Ba­kan­lı­ğı­nı,

c) Bi­na sa­hi­bi: Bi­na­nın ma­li­ki, var­sa in­ti­fa hak­kı sa­hi­bi, iki­si de yok­sa bi­na­ya ma­lik gi­bi ta­sar­ruf eden,

ç) En­düs­tri­yel iş­let­me: Elek­trik üre­tim fa­ali­ye­ti gös­te­ren li­sans sa­hi­bi tü­zel ki­şi­ler dı­şın­da­ki yıl­lık top­lam ener­ji tü­ke­tim­le­ri bin ton eş­de­ğer pet­rol ve üze­rin­de olan, ti­ca­ret ve sa­na­yi oda­sı, ti­ca­ret oda­sı ve­ya sa­na­yi oda­sı­na bağ­lı ola­rak fa­ali­yet gös­te­ren ve her tür­lü mal üre­ti­mi ya­pan iş­let­me­le­ri,

d) Ener­ji kim­lik bel­ge­si: As­garî ola­rak bi­na­nın ener­ji ih­ti­ya­cı, ya­lı­tım özel­lik­le­ri ve ısıt­ma ve/ve­ya so­ğut­ma sis­tem­le­ri­nin ve­ri­mi ile il­gi­li bil­gi­le­ri içe­ren bel­ge­yi,

e) Ener­ji ve­rim­li­li­ği: Bi­na­lar­da ya­şam stan­dar­dın­da ve hiz­met ka­li­te­sin­de, en­düs­tri­yel iş­let­me­ler­de ise üre­tim ka­li­te­sin­de ve mik­ta­rın­da dü­şü­şe yol aç­ma­dan ener­ji tü­ke­ti­mi­nin azal­tıl­ma­sı­nı,

f) Ener­ji ve­rim­li­li­ği hiz­met­le­ri: Ener­ji ve­rim­li­li­ği ko­nu­sun­da da­nış­man­lık, eği­tim, etüt ve uy­gu­la­ma hiz­met­le­ri­ni,

g) Ener­ji yo­ğun­lu­ğu: Bir bi­rim ha­sı­la üre­te­bil­mek için tü­ke­ti­len ener­ji mik­ta­rı­nı,

ğ) Ener­ji yö­ne­ti­ci­si ve ser­ti­fi­ka­sı: Bu Ka­nun kap­sa­mı­na gi­ren en­düs­tri­yel iş­let­me­ler­de ve bi­na­lar­da ener­ji yö­ne­ti­mi ile il­gi­li fa­ali­yet­le­ri ye­ri­ne ge­tir­mek­le so­rum­lu ve ener­ji yö­ne­ti­ci­si ser­ti­fi­ka­sı­na sa­hip ki­şi ile Ge­nel Mü­dür­lük, yet­ki­len­di­ril­miş ku­rum­lar ve­ya ener­ji ve­rim­li­li­ği da­nış­man­lık şir­ket­le­ri ta­ra­fın­dan ener­ji yö­ne­ti­ci­le­ri için dü­zen­le­nen bel­ge­yi,

h) Ener­ji yö­ne­ti­mi: Ener­ji kay­nak­la­rı­nın ve ener­ji­nin ve­rim­li kul­la­nıl­ma­sı­nı sağ­la­mak üze­re yü­rü­tü­len eği­tim, etüt, öl­çüm, iz­le­me, plan­la­ma ve uy­gu­la­ma fa­ali­yet­le­ri­ni,

ı) Etüt: Ener­ji ve­rim­li­li­ği­nin ar­tı­rıl­ma­sı­na yö­ne­lik im­kan­la­rın or­ta­ya çı­ka­rıl­ma­sı için ya­pı­lan ve bil­gi top­la­ma, öl­çüm, de­ğer­len­dir­me ve ra­por­la­ma aşa­ma­la­rın­dan olu­şan ça­lış­ma­la­rı,

i) Ge­nel Mü­dür­lük: Elek­trik İş­le­ri Etüt İda­re­si Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nü,

j) Ge­ri öde­me sü­re­si: En­düs­tri­yel iş­let­me­le­rin mev­cut sis­tem­le­rin­de ener­ji ve­rim­li­li­ği­nin ar­tı­rıl­ma­sı ama­cıy­la ha­zır­la­dık­la­rı ve­ya şir­ket­le­re ha­zır­lat­tık­la­rı pro­je­ler­de ih­ti­yaç du­yu­lan ya­tı­rım har­ca­ma­la­rı­nın pro­je­de ön­gö­rü­len ta­sar­ruf­lar­la ge­ri ka­za­nıl­ma­sı­nı sağ­la­yan sü­re­yi,

k) Ka­mu ke­si­mi: Ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı, ka­mu ku­ru­mu ni­te­li­ğin­de­ki mes­lek ku­ru­luş­la­rı, üni­ver­si­te­ler ve ma­hallî ida­re­le­ri,

l) Ko­je­ne­ras­yon: Isı ve elek­trik ve/ve­ya me­ka­nik ener­ji­nin ay­nı te­sis­te eş za­man­lı ola­rak üre­ti­mi­ni,

m) Ku­rul: Ener­ji Ve­rim­li­li­ği Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu­nu,

n) Mes­lek oda­la­rı: Elek­trik ve ma­ki­na mü­hen­dis­le­ri oda­la­rı­nı,

o) Şir­ket: Ge­nel Mü­dür­lük ve­ya yet­ki­len­di­ril­miş ku­rum­lar ile yap­tık­la­rı yet­ki­len­dir­me an­laş­ma­sı çer­çe­ve­sin­de, ener­ji ve­rim­li­li­ği hiz­met­le­ri­ni yü­rüt­mek üze­re yet­ki bel­ge­si ve­ri­len ener­ji ve­rim­li­li­ği da­nış­man­lık şir­ket­le­ri­ni,

ö) TEP: Ton Eş­de­ğer Pet­ro­lü,

p) Uy­gu­la­ma an­laş­ma­sı: Şir­ket­le­rin, etüt ça­lış­ma­sı ile be­lir­le­dik­le­ri ön­lem­le­rin uy­gu­lan­ma­sı­nı ger­çek­leş­tir­mek için müş­te­ri­le­ri ile yap­tık­la­rı an­laş­ma­yı,

r) Yak­ma te­sis­le­ri: Ya­kı­tın yan­dı­ğı yer ile bu ye­re bağ­lı par­ça­lar ve atık gaz ter­ti­bat­la­rı­nın dâhil ol­du­ğu ısı el­de edi­len te­sis­le­ri,

s) Yet­ki bel­ge­si: Dü­zen­le­nen yet­ki­len­dir­me an­laş­ma­sı çer­çe­ve­sin­de Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan Ku­rul ona­yı ile üni­ver­si­te­le­re ve mes­lek oda­la­rı­na eği­tim, yet­ki­len­dir­me ve iz­le­me fa­ali­yet­le­ri­ni yü­rüt­mek üze­re ve Ge­nel Mü­dür­lük, mes­lek oda­la­rı ve­ya üni­ver­si­te­ler ta­ra­fın­dan eği­tim, etüt, da­nış­man­lık ve uy­gu­la­ma fa­ali­yet­le­ri­ni yü­rüt­mek üze­re şir­ket­le­re ve­ri­len bel­ge­yi,

ş) Yet­ki­len­di­ril­miş ku­rum­lar: Dü­zen­le­nen yet­ki­len­dir­me an­laş­ma­sı çer­çe­ve­sin­de, eği­tim, yet­ki­len­dir­me ve iz­le­me fa­ali­yet­le­ri­ni yü­rüt­mek üze­re Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan, Ku­rul ona­yı ile yet­ki­len­di­ri­len mes­lek oda­la­rı ve üni­ver­si­te­le­ri,

ifa­de eder.

İKİN­Cİ BÖ­LÜM

Ku­rul ve Yet­ki­len­dir­me­ler

 

Ener­ji Ve­rim­li­li­ği Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu

MAD­DE 4- (1) Ener­ji ve­rim­li­li­ği ça­lış­ma­la­rı­nın ül­ke ge­ne­lin­de tüm il­gi­li ku­ru­luş­lar nez­din­de et­kin ola­rak yü­rü­tül­me­si, so­nuç­la­rı­nın iz­len­me­si ve ko­or­di­nas­yo­nu ama­cıy­la Ener­ji Ve­rim­li­li­ği Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu oluş­tu­ru­lur. Ku­rul­ca alı­nan ka­rar­la­rın uy­gu­lan­ma­sı­nın ta­ki­bi ve sek­re­ter­lik hiz­met­le­ri Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­lür.

(2) Ku­rul; Ba­kan­lı­ğın Ge­nel Mü­dür­lü­ğün il­gi­len­di­ril­di­ği müs­te­şar yar­dım­cı­sı baş­kan­lı­ğın­da, Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı, Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı, Ba­yın­dır­lık ve İs­kan Ba­kan­lı­ğı, Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı, Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı, Ba­kan­lık, Çev­re ve Or­man Ba­kan­lı­ğı, Dev­let Plan­la­ma Teş­ki­la­tı Müs­te­şar­lı­ğı, Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğı, Ener­ji Pi­ya­sa­sı Dü­zen­le­me Ku­ru­mu, Türk Stan­dart­la­rı Ens­ti­tü­sü, Tür­ki­ye Bi­lim­sel ve Tek­no­lo­jik Araş­tır­ma Ku­ru­mu, Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği, Tür­ki­ye Mü­hen­dis ve Mi­mar Oda­la­rı Bir­li­ği ve Tür­ki­ye Be­le­di­ye­ler Bir­li­ği­nin bi­rer üst dü­zey tem­sil­ci­sin­den olu­şur.

(3) Ku­ru­lun gö­rev, yet­ki ve so­rum­lu­luk­la­rı şun­lar­dır:

a) Ulu­sal dü­zey­de ener­ji ve­rim­li­li­ği stra­te­ji­si, plan ve prog­ram­la­rı­nı ha­zır­la­mak, et­kin­li­ği­ni de­ğer­len­dir­mek, ge­rek­ti­ğin­de re­vi­ze edil­me­si­ni, ye­ni ön­lem­le­rin alın­ma­sı­nı ve uy­gu­lan­ma­sı­nı ko­or­di­ne et­mek.

b) Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len ener­ji ve­rim­li­li­ği ça­lış­ma­la­rı­nı yön­len­dir­mek ve ener­ji ve­rim­li­li­ği hiz­met­le­ri­nin yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sın­da, Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan mes­lek oda­la­rı­na ve üni­ver­si­te­le­re ve­ri­len yet­ki bel­ge­le­ri­ni onay­la­mak.

c) 8 in­ci mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (a) ben­di ve 9 un­cu mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (a) ben­di kap­sa­mın­da­ki uy­gu­la­ma­lar­dan ya­rar­lan­mak is­te­yen en­düs­tri­yel iş­let­me­le­rin yap­tık­la­rı ve­ya şir­ket­le­re ha­zır­lat­tık­la­rı uy­gu­la­ma pro­je­le­ri ile 8 in­ci mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (b) ben­di kap­sa­mın­da­ki gö­nül­lü an­laş­ma­la­rı onay­la­mak ve uy­gu­la­ma­nın so­nuç­la­rı­nı iz­le­mek.

ç) Ku­ru­la ve­ri­len gö­rev­ler kap­sa­mın­da ve ge­rek­li gör­dü­ğü hal­ler­de, gi­der­le­ri Ge­nel Mü­dür­lük büt­çe­sin­den kar­şı­lan­mak üze­re, il­gi­li ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı­nın, üni­ver­si­te­le­rin, özel sek­tö­rün ve si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı­nın ka­tı­lı­mı ile ge­çi­ci ih­ti­sas ko­mis­yon­la­rı oluş­tur­mak.

d) Yet­ki­len­di­ril­miş ku­rum­la­rın, şir­ket­le­rin, ka­mu ku­ru­mu ni­te­li­ğin­de­ki mes­lek ku­ru­luş­la­rı­nın ve si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı­nın ka­tı­lı­mı ile her yıl Ka­sım ayın­da Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan dü­zen­le­ne­cek da­nış­ma ku­ru­lu top­lan­tı­la­rı­nın gün­de­mi­ni ve top­lan­tı­ya ka­tı­la­cak ku­ru­luş­la­rı be­lir­le­mek ve top­lan­tı so­nuç de­ğer­len­dir­me­le­ri­ni ve ön­lem öne­ri­le­ri­ni onay­la­mak.

e) Her yıl Ocak ayı için­de yet­ki bel­ge­si ve ener­ji yö­ne­ti­ci­si ser­ti­fi­ka be­del­le­ri­ni be­lir­le­mek ve ya­yım­la­mak.

(4) Ku­rul her yıl Mart, Ha­zi­ran, Ey­lül ve Ara­lık ay­la­rın­da ol­mak üze­re, dört kez ola­ğan ola­rak top­la­nır. Ay­rı­ca, Ku­rul Baş­ka­nı­nın ge­rek­li gör­me­si ha­lin­de, ya­pı­lan çağ­rı üze­ri­ne ola­ğa­nüs­tü ola­rak da top­la­nır. Top­lan­tı ye­ter sa­yı­sı için üç­te iki ço­ğun­luk ara­nır ve ka­rar­lar top­lan­tı­ya ka­tı­lan­la­rın oy çok­lu­ğu ile alı­nır. Oy­la­rın eşit ol­ma­sı ha­lin­de Baş­ka­nın oyu iki oy sa­yı­lır.

(5) Ge­nel Mü­dür­lük büt­çe­sin­den kar­şı­lan­mak üze­re, her top­lan­tı gü­nü için, Ku­rul Baş­ka­nı ve üye­le­ri­ne, yıl­da dört­ten faz­la ol­ma­mak üze­re uh­de­sin­de ka­mu gö­re­vi bu­lu­nan­la­ra (2.000), uh­de­sin­de her­han­gi bir ka­mu gö­re­vi bu­lun­ma­yan­la­ra ise (3.000) gös­ter­ge ra­ka­mı­nın me­mur ay­lık kat­sa­yı­sı ile çar­pı­mı so­nu­cun­da bu­lu­na­cak mik­tar­da hu­zur hak­kı öde­nir.

Yet­ki­len­dir­me­ler

MAD­DE 5- (1) Ener­ji ve­rim­li­li­ği hiz­met­le­ri­nin yü­rü­tül­me­si­ne yö­ne­lik yet­ki­len­dir­me­ler ve bu kap­sam­da­ki fa­ali­yet­ler aşa­ğı­da­ki esas­lar çer­çe­ve­sin­de ger­çek­leş­ti­ri­lir.

a) Yet­ki­len­dir­me­ler ve yet­ki bel­ge­si­ne iliş­kin iş­lem­ler şun­lar­dır:

1) Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan mes­lek oda­la­rı­na ve üni­ver­si­te­le­re, uy­gu­la­ma­lı eği­tim ya­pa­bil­me­le­ri ve şir­ket­le­ri yet­ki­len­di­re­bil­me­le­ri için Ku­rul ona­yı ile yet­ki bel­ge­si ve­ri­lir ve bu bel­ge­ler bu Ka­nun ve il­gi­li yö­net­me­lik­ler­de ta­nım­la­nan usul ve esas­la­ra ay­kı­rı bir du­rum ol­ma­dık­ça her beş yıl­da bir ye­ni­le­nir.Yet­ki bel­ge­si ye­ni­len­me­yen ku­rum­la­rın şir­ket­le­re ver­dik­le­ri yet­ki bel­ge­le­ri ile il­gi­li iş­lem­ler, sü­re­le­ri do­lun­ca­ya ka­dar Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­lür.

2) Şir­ket­le­re, Ge­nel Mü­dür­lük ve/ve­ya yet­ki­len­di­ril­miş ku­rum­lar ta­ra­fın­dan eği­tim, etüt, da­nış­man­lık ve uy­gu­la­ma fa­ali­yet­le­ri­ni yü­rüt­mek üze­re yet­ki bel­ge­si ve­ri­lir. Bu bel­ge­ler bu Ka­nun ve il­gi­li yö­net­me­lik­ler­de ta­nım­la­nan usul ve esas­la­ra ay­kı­rı bir du­rum ol­ma­dık­ça her üç yıl­da bir ye­ni­le­nir. Yet­ki­len­di­ri­len şir­ket­ler, yet­ki bel­ge­si be­de­li­ni ve ener­ji yö­ne­ti­ci­si ser­ti­fi­ka be­del­le­ri­ne iliş­kin ge­lir­le­rin yüz­de onun­dan faz­la ol­ma­mak üze­re Ku­rul ta­ra­fın­dan be­lir­le­nen bö­lü­mü­nü, yet­ki­len­dir­me an­laş­ma­sı yap­tık­la­rı ku­rum ve­ya ku­ru­lu­şa öder.

b) Yet­ki­len­di­ril­miş ku­rum­lar ve şir­ket­ler, Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan ka­mu­oyu­na du­yu­ru­lur.

c) Ge­nel Mü­dür­lük, yet­ki­len­di­ril­miş ku­rum­lar ve şir­ket­ler ile bun­lar adı­na ha­re­ket eden gö­rev­li­le­ri, ener­ji ve­rim­li­li­ği ile il­gi­li ça­lış­ma­la­rı sı­ra­sın­da el­de et­tik­le­ri ve müş­te­ri­le­ri­nin ti­carî iliş­ki­le­ri­ne za­rar ve­re­cek ti­carî sır­la­rı giz­li tut­mak­la yü­küm­lü­dür. Bu sır­la­rı giz­li tut­mak­la yü­küm­lü olan­lar, gö­rev­le­rin­den ay­rıl­mış ol­sa­lar da­hi bu sır­la­rı ken­di men­fa­at­le­ri­ne ve baş­ka­la­rı­nın le­hi­ne kul­la­na­maz.

ç) Ge­nel Mü­dür­lük ve yet­ki­len­di­ril­miş ku­rum­lar ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­le­cek fa­ali­yet­ler şun­lar­dır:

1) Ge­nel Mü­dür­lük ve­ya yet­ki­len­di­ril­miş ku­rum­lar, şir­ket­le­re yet­ki bel­ge­si ve­rir, ener­ji yö­ne­ti­ci­si eği­ti­mi ve ser­ti­fi­ka­lan­dır­ma fa­ali­yet­le­ri­ni yü­rü­tür.

2) Yet­ki­len­di­ril­miş ku­rum­lar yet­ki bel­ge­si ver­dik­le­ri şir­ket­le­rin fa­ali­yet­le­ri­ni iz­ler, bu Ka­nun ve bu Ka­nu­nun uy­gu­lan­ma­sı­na yö­ne­lik ola­rak Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan yü­rür­lü­ğe ko­nu­la­cak yö­net­me­lik hü­küm­le­ri­ne ay­kı­rı­lık teş­kil eden hu­sus­la­rı otuz gün içe­ri­sin­de Ge­nel Mü­dür­lü­ğe bil­di­rir.

3) Ge­nel Mü­dür­lük, te­le­viz­yon ve rad­yo ka­nal­la­rın­da ya­yın­lan­mak üze­re bi­linç­len­dir­me ve bil­gi­len­dir­me amaç­lı eği­tim prog­ram­la­rı, ya­rış­ma, kı­sa sü­re­li film ve/ve­ya çiz­gi film­ler ha­zır­lar ve­ya ha­zır­lat­tı­rır.

4) Yet­ki­len­di­ril­miş ku­rum­lar Ge­nel Mü­dür­lü­ğe her yıl fa­ali­yet ra­po­ru su­nar.

d) Şir­ket­le­rin gö­rev­le­ri şun­lar­dır:

1) Eği­tim ve ser­ti­fi­ka­lan­dır­ma, en­düs­tri­yel iş­let­me­ler ve bi­na­la­rın sa­hip­le­ri ve­ya yö­ne­tim­le­ri ara­sın­da ya­pı­lan hiz­met an­laş­ma­la­rı çer­çe­ve­sin­de, etüt ve da­nış­man­lık fa­ali­yet­le­ri­ni yü­rüt­mek.

2) Ener­ji ve­rim­li­li­ği etüt ça­lış­ma­sı ile be­lir­le­dik­le­ri ön­lem­le­rin uy­gu­lan­ma­sı­na yö­ne­lik pro­je­yi ha­zır­la­mak. 

3) Uy­gu­la­ma an­laş­ma­sı kap­sa­mın­da­ki ta­di­la­tı pro­je doğ­rul­tu­sun­da ger­çek­leş­tir­mek ve ener­ji ta­sar­ruf mik­ta­rı­nı ga­ran­ti et­mek.

4) Yet­ki al­dık­la­rı ku­ru­ma her yıl fa­ali­yet ra­po­ru sun­mak.

e) Uy­gu­la­ma an­laş­ma­sı kap­sa­mın­da, ener­ji ta­sar­ruf mik­ta­rı ile il­gi­li ola­rak ga­ran­ti al­tı­na al­dı­ğı ta­ah­hü­dü­nü, uy­gu­la­ma ön­ce­si ve son­ra­sı ya­pa­ca­ğı öl­çüm­ler­le, en­düs­tri­yel iş­let­me­nin ve yet­ki­len­di­ril­di­ği ku­ru­mun tem­sil­ci­le­ri hu­zu­run­da ka­nıt­la­ya­ma­yan şir­ket, yet­ki­len­di­ril­di­ği ku­rum ta­ra­fın­dan in­ter­net üze­rin­den ya­yın­la­nır. En faz­la üç uy­gu­la­ma an­laş­ma­sın­da ta­ah­hü­dü­nü ye­ri­ne ge­ti­re­me­yen şir­ke­tin yet­ki bel­ge­si, bir yıl son­ra ye­ni­le­ne­bil­mek üze­re ip­tal edi­lir.

f) Şir­ket­le­rin, uy­gu­la­ma an­laş­ma­la­rı kap­sa­mın­da, öl­çüm­ler­le ka­nıt­la­dık­la­rı ta­sar­ruf mik­tar­la­rı yet­ki­len­di­ril­dik­le­ri ku­rum­lar ta­ra­fın­dan in­ter­net üze­rin­den ya­yın­la­nır.

(2) Yet­ki bel­ge­si­nin ve­ril­me­sin­de, yet­ki­len­di­ri­le­cek ku­rum­lar­da ve şir­ket­ler­de ara­na­cak ni­te­lik­ler, yet­ki bel­ge­si ve ener­ji yö­ne­ti­ci­si ser­ti­fi­ka­sı­na iliş­kin hu­sus­lar ile bu mad­de kap­sa­mın­da­ki yet­ki­len­dir­me­le­re, fa­ali­yet­le­re ve gö­rev­le­re iliş­kin usul ve esas­lar Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan yü­rür­lü­ğe ko­nu­la­cak yö­net­me­lik­le dü­zen­le­nir.

ÜÇÜN­CÜ BÖ­LÜM

Eği­tim, Bi­linç­len­dir­me ve Uy­gu­la­ma­lar

Eği­tim ve bi­linç­len­dir­me

MAD­DE 6- (1) Ener­ji ve­rim­li­li­ği hiz­met­le­rin­de­ki et­kin­li­ği ve ener­ji bi­lin­ci­ni ar­tır­mak üze­re aşa­ğı­da­ki esas­lar çer­çe­ve­sin­de eği­tim ve bi­linç­len­dir­me fa­ali­yet­le­ri ger­çek­leş­ti­ri­lir.

a) Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan yü­rür­lü­ğe ko­nu­la­cak yö­net­me­lik­te ta­nım­la­nan usul ve esas­lar çer­çe­ve­sin­de;

1) Ge­nel Mü­dür­lük ve/ve­ya yet­ki­len­di­ril­miş ku­rum­lar ta­ra­fın­dan şir­ket­ler için,

2) Ge­nel Mü­dür­lük, yet­ki­len­di­ril­miş ku­rum­lar ve şir­ket­ler ta­ra­fın­dan ener­ji yö­ne­ti­ci­le­ri için,

teo­rik ve uy­gu­la­ma­lı eği­tim prog­ram­la­rı dü­zen­le­nir.

3) Ge­nel mü­dür­lük ve­ya yet­ki­len­di­ril­miş ku­rum­lar, yet­ki­len­dir­me an­laş­ma­sı yap­tık­la­rı şir­ket­le­rin eği­tim prog­ram­la­rı­na la­bo­ra­tu­var kul­la­nım des­te­ği sağ­lar.

b) Ener­ji ve ener­ji ve­rim­li­li­ği ile il­gi­li te­mel kav­ram­lar, Tür­ki­ye’nin ge­nel ener­ji du­ru­mu, ener­ji kay­nak­la­rı, ener­ji üre­tim tek­nik­le­ri, gün­lük ha­yat­ta ener­ji­nin ve­rim­li kul­la­nı­mı ve ik­lim de­ği­şik­li­ği ve çev­re­nin ko­run­ma­sın­da ener­ji ve­rim­li­li­ği­nin öne­mi ko­nu­la­rın­da teo­rik ve pra­tik bil­gi­ler ve­ril­mek üze­re, Mil­li Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan, as­ke­ri li­se­ler ile er-er­baş eği­tim mer­kez­le­rin­de ders ve eği­tim prog­ram­la­rı yü­rü­tü­lür; Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ör­gün ve yay­gın eği­tim ku­rum­la­rı­nın ders prog­ram­la­rın­da; ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı­nın hiz­met içi eği­tim­le­rin­de bu ku­rum ve ku­ru­luş­lar ta­ra­fın­dan ge­rek­li dü­zen­le­me­ler ya­pı­lır.

c) Ener­ji­nin ve­rim­li kul­la­nı­mı­nın yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı­na yö­ne­lik ka­mu­oyu­nun bi­linç­len­di­ril­me­si kap­sa­mın­da ya­pı­la­cak fa­ali­yet­ler şun­lar­dır:

1) 13/4/1994 ta­rih­li ve 3984 sa­yı­lı Rad­yo ve Te­le­viz­yon­la­rın Ku­ru­luş ve Ya­yın­la­rı Hak­kın­da Ka­nu­nun 31 in­ci mad­de­si ge­re­ğin­ce, ulu­sal ve/ve­ya böl­ge­sel ya­yın ya­pan te­le­viz­yon ve rad­yo ka­nal­la­rı bi­linç­len­dir­me ve bil­gi­len­dir­me amaç­lı eği­tim prog­ram­la­rı kap­sa­mın­da; ener­ji­nin ve­rim­li kul­la­nıl­ma­sı­na yö­ne­lik ola­rak, Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan ve­ya ha­zır­lat­tı­rı­lan, ya­rış­ma, kı­sa sü­re­li film ve/ve­ya çiz­gi film­le­ri top­lam ya­yın sü­re­si ay­da as­garî otuz da­ki­ka­dan az ol­ma­mak üze­re, 07:00 ila 23:00 sa­at­le­ri ara­sın­da ya­yın­lar.

2) Li­sans­la­rı kap­sa­mın­da elek­trik ve­ya do­ğal gaz sa­tı­şı ya­pan tü­zel ki­şi­ler bir ön­ce­ki malî yı­la ait tü­ke­tim mik­ta­rı ve bu mik­ta­ra kar­şı­lık ge­len tü­ke­tim be­de­li­ni içe­ren ay­lık baz­da­ki bil­gi­le­ri in­ter­net or­ta­mın­da müş­te­ri­le­ri­nin bil­gi­si­ne su­nar.

3) Üre­ti­ci­ler ve it­ha­lat­çı­lar Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan tes­pit ve ilan edi­len Türk­çe kul­la­nım ve ta­nıt­ma kı­la­vu­zu ile sa­tıl­mak zo­run­da olan ener­ji tü­ke­ten mal­la­rın kul­la­nım kı­la­vuz­la­rın­da, söz ko­nu­su ürü­nün ener­ji tü­ke­ti­mi açı­sın­dan ve­rim­li kul­la­nı­mı ile il­gi­li bil­gi­le­re ay­rı bir bö­lüm­de yer ve­rir. Bu hük­mün uy­gu­lan­ma­sı Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan de­net­le­nir.

4) Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı, Tür­ki­ye Bi­lim­sel ve Tek­no­lo­jik Araş­tır­ma Ku­ru­mu ve Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği iş­bir­li­ği ile Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan her yıl Ocak ayı­nın ikin­ci haf­ta­sın­da Ener­ji Ve­rim­li­li­ği Haf­ta­sı et­kin­lik­le­ri dü­zen­le­nir. Bu kap­sam­da­ki et­kin­lik­le­rin ni­te­lik­le­ri Ku­rul ta­ra­fın­dan be­lir­le­nir.

Uy­gu­la­ma­lar

MAD­DE 7- (1) Ener­ji ve­rim­li­li­ği­nin ar­tı­rıl­ma­sı ama­cıy­la aşa­ğı­da­ki uy­gu­la­ma­lar ger­çek­leş­ti­ri­lir.

a) Ener­ji yö­ne­ti­mi ile il­gi­li ola­rak yü­rü­tü­le­cek fa­ali­yet­ler şun­lar­dır:

1) En­düs­tri­yel iş­let­me­ler ça­lı­şan­la­rı ara­sın­dan ener­ji yö­ne­ti­ci­si gö­rev­len­di­rir. Or­ga­ni­ze sa­na­yi böl­ge­le­rin­de, böl­ge­de­ki bin TEP’ten da­ha az ener­ji tü­ke­ti­mi bu­lu­nan en­düs­tri­yel iş­let­me­le­re hiz­met ver­mek üze­re ener­ji yö­ne­tim bi­ri­mi ku­ru­lur. 

2) Top­lam in­şa­at ala­nı en az yir­mi­bin met­re­ka­re ve­ya yıl­lık ener­ji tü­ke­ti­mi beş­yüz TEP ve üze­rin­de olan; ti­ca­ri bi­na­la­rın, hiz­met bi­na­la­rı­nın ve ka­mu ke­si­mi bi­na­la­rı­nın yö­ne­tim­le­ri, yö­ne­tim­le­rin bu­lun­ma­dı­ğı hal­ler­de bi­na sa­hip­le­ri ener­ji yö­ne­ti­ci­si gö­rev­len­di­rir ve­ya ener­ji yö­ne­ti­ci­le­rin­den hiz­met alır. 

3) Ka­mu ke­si­mi dı­şın­da ka­lan ve yıl­lık top­lam ener­ji tü­ke­tim­le­ri el­li­bin TEP ve üze­ri olan en­düs­tri­yel iş­let­me­ler­de ener­ji yö­ne­ti­ci­si­nin so­rum­lu­lu­ğun­da ener­ji yö­ne­tim bi­ri­mi ku­ru­lur. Or­ga­ni­zas­yon­la­rın­da ka­li­te yö­ne­tim bi­ri­mi bu­lu­nan en­düs­tri­yel iş­let­me­ler bu bi­rim­le­ri­ni ener­ji yö­ne­ti­min­de de gö­rev­len­di­re­bi­lir.

4) Ener­ji yö­ne­ti­ci­le­ri­nin ve­ya ener­ji yö­ne­tim bi­rim­le­ri­nin gö­rev ve so­rum­lu­luk­la­rı­na iliş­kin usul ve esas­lar Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan yü­rür­lü­ğe ko­nu­la­cak yö­net­me­lik­le, Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­na bağ­lı okul­lar­da ener­ji yö­ne­ti­ci­si gö­rev­len­di­ril­me­si­ne iliş­kin usul ve esas­lar Ba­kan­lık ile müş­te­re­ken ha­zır­la­na­rak Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan yü­rür­lü­ğe ko­nu­la­cak bir yö­net­me­lik­le dü­zen­le­nir.

b) İz­le­me, ana­liz ve pro­jek­si­yon ça­lış­ma­la­rı­na yö­ne­lik ola­rak aşa­ğı­da­ki fa­ali­yet­ler yü­rü­tü­lür:

1) Ül­ke ge­ne­lin­de, en­düs­tri­yel iş­let­me­ler­de ve bi­na­lar­da­ki ener­ji ve­rim­li­li­ği­nin ge­li­şi­mi­ni böl­ge ve sek­tör ba­zın­da or­ta­ya ko­yan en­van­ter ve ge­le­ce­ğe yö­ne­lik pro­jek­si­yon­lar, yet­ki­len­di­ril­miş ku­rum­la­rın iş­bir­li­ği ile Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan, ka­mu ke­si­mi ile il­gi­li ola­rak ken­di tes­pit ve de­ğer­len­dir­me­le­ri­ni içe­ren yıl­lık ra­por­lar ise Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nır ve ya­yım­la­nır.

2) En­düs­tri­yel iş­let­me­ler ve ener­ji yö­ne­ti­ci­si ça­lış­tır­mak­la yü­küm­lü olan bi­na sa­hip­le­ri ve/ve­ya yö­ne­tim­le­ri is­te­nen bil­gi­le­ri, ka­mu ke­si­min­de ener­ji yö­ne­ti­ci­si ça­lış­tır­mak­la yü­küm­lü olan ku­rum ve ku­ru­luş­lar ise ener­ji tü­ke­tim bil­gi­le­ri­ni ve ken­di tes­pit­le­ri­ni içe­ren ve for­ma­tı Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan be­lir­le­nen ra­por­la­rı her yıl Mart ayı so­nu­na ka­dar Ge­nel Mü­dür­lü­ğe ve­rir. En­düs­tri­yel iş­let­me­ler, Ge­nel Mü­dür­lü­ğün ye­rin­de ya­pa­ca­ğı in­ce­le­me­le­re im­kan ta­nır.

c) Sı­vı ve­ya gaz ya­kıt­lı mer­kezî ısıt­ma sis­te­mi­ne sa­hip bi­na­la­rın te­si­sat pro­je­le­rin­de, mer­kezî ve­ya lo­kal ısı ve­ya sı­cak­lık kon­trol ci­haz­la­rı­na ve ısın­ma ma­li­yet­le­ri­nin ısı kul­la­nım mik­ta­rı­na bağ­lı ola­rak pay­la­şı­mı­nı sağ­la­yan sis­tem­le­re yer ve­ri­lir. Bu­na ay­kı­rı ola­rak ha­zır­la­nan pro­je­ler il­gi­li mer­ci­ler­ce onay­lan­maz.

 ç) Top­lam in­şa­at ala­nı yö­net­me­lik­te be­lir­le­nen mes­ken amaç­lı kul­la­nı­lan bi­na­lar­da, ti­ca­ri bi­na­lar­da ve hiz­met bi­na­la­rın­da uy­gu­lan­mak üze­re, bi­na­lar­da mi­marî ta­sa­rım, ısıt­ma, so­ğut­ma, ısı ya­lı­tı­mı, sı­cak su, elek­trik te­si­sa­tı ve ay­dın­lat­ma ko­nu­la­rın­da­ki norm­la­rı, stan­dart­la­rı, as­garî per­for­mans kri­ter­le­ri­ni, bil­gi top­la­ma ve kon­trol pro­se­dür­le­ri­ni kap­sa­yan bi­na­lar­da ener­ji per­for­man­sı, Ba­yın­dır­lık ve İs­kan Ba­kan­lı­ğı, Türk Stan­dart­la­rı Ens­ti­tü­sü ve Ge­nel Mü­dür­lük ile müş­te­re­ken ha­zır­la­na­rak Ba­yın­dır­lık ve İs­kan Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan yü­rür­lü­ğe ko­nu­la­cak bir yö­net­me­lik­le dü­zen­le­nir.  Yö­net­me­lik hü­küm­le­ri­ne ay­kı­rı ha­re­ket edil­me­si ha­lin­de il­gi­li ida­re ta­ra­fın­dan ya­pı kul­lan­ma iz­ni ve­ril­mez.

d) Ba­yın­dır­lık ve İs­kan Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan yü­rür­lü­ğe ko­nu­la­cak yö­net­me­li­ğe gö­re, ha­zır­la­nan ya­pı pro­je­le­ri kap­sa­mın­da ener­ji kim­lik bel­ge­si dü­zen­le­nir. Ener­ji kim­lik bel­ge­sin­de bi­na­nın ener­ji ih­ti­ya­cı, ya­lı­tım özel­lik­le­ri, ısıt­ma ve/ve­ya so­ğut­ma sis­tem­le­ri­nin ve­ri­mi ve bi­na­nın ener­ji tü­ke­tim sı­nıf­lan­dır­ma­sı ile il­gi­li bil­gi­ler as­garî ola­rak bu­lun­du­ru­lur. Bel­ge­de bu­lun­du­rul­ma­sı ge­re­ken di­ğer bil­gi­ler ile bel­ge­nin ye­ni­len­me­si­ne ve mev­cut bi­na­lar da dâhil ol­mak üze­re uy­gu­la­ma­ya iliş­kin usul ve esas­lar Ba­yın­dır­lık ve İs­kan Ba­kan­lı­ğı ve Ba­kan­lık ile müş­te­re­ken ha­zır­la­na­rak Ba­yın­dır­lık ve İs­kan Ba­kan­lı­ğın­ca yü­rür­lü­ğe ko­nu­la­cak yö­net­me­lik­le be­lir­le­nir. Mü­ca­vir alan dı­şın­da ka­lan ve top­lam in­şa­at ala­nı beş­bin met­re­ka­re­den az olan bi­na­lar için ener­ji kim­lik bel­ge­si dü­zen­len­me­si zo­run­lu de­ğil­dir. 

e) Elek­trik ener­ji­si üre­tim te­sis­le­rin­de, ile­tim ve da­ğı­tım şe­be­ke­le­rin­de ener­ji ve­rim­li­li­ği­nin ar­tı­rıl­ma­sı­na, ta­lep ta­ra­fı yö­ne­ti­mi­ne, ter­mik san­tral­le­rin atık ısı­la­rın­dan ya­rar­la­nıl­ma­sı­na, açık alan ay­dın­lat­ma­la­rı­na, bi­yo­ya­kıt ve hid­ro­jen gi­bi al­ter­na­tif ya­kıt kul­la­nı­mı­nın özen­di­ril­me­si­ne yö­ne­lik usul ve esas­lar Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan yü­rür­lü­ğe ko­nu­la­cak yö­net­me­lik­le be­lir­le­nir.

f) Ula­şım­da ener­ji ve­rim­li­li­ği­nin ar­tı­rıl­ma­sı­na yö­ne­lik ola­rak yurt için­de üre­ti­len araç­la­rın bi­rim ya­kıt tü­ke­tim­le­ri­nin dü­şü­rül­me­si­ne, araç­lar­da ve­rim­li­lik stan­dart­la­rı­nın yük­sel­til­me­si­ne; top­lu ta­şı­ma­cı­lı­ğın yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı­na, ge­liş­miş tra­fik sin­ya­li­zas­yon sis­tem­le­ri­nin ku­rul­ma­sı­na yö­ne­lik usul ve esas­lar, Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı ile müş­te­re­ken ha­zır­la­na­rak Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan yü­rür­lü­ğe ko­nu­la­cak yö­net­me­lik­le dü­zen­le­nir.

g) En­düs­tri­yel iş­let­me­ler­de ve bi­na­lar­da ya­pı­lan etüt ça­lış­ma­la­rın­da, ak­re­di­te ol­muş ulu­sal ve­ya ulus­la­ra­ra­sı ku­ru­luş­lar ta­ra­fın­dan ka­lib­ras­yo­nu ya­pıl­mış ve eti­ket­len­miş ci­haz­lar kul­la­nıl­ma­sı zo­run­lu­dur.

ğ) Yak­ma te­sis­le­rin­de yer alan ka­zan­la­rın, brü­lör­le­rin, kat ka­lo­ri­fe­ri ve kom­bi­ler­den Ge­nel Mü­dür­lük ile müş­te­re­ken ha­zır­la­na­rak Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan yü­rür­lü­ğe ko­nu­la­cak yö­net­me­lik­te be­lir­le­nen as­garî ve­rim­li­lik de­ğer­le­ri­ni sağ­la­ma­yan­la­rın sa­tı­şı­na izin ve­ril­mez.

h) Elek­trik mo­tor­la­rı­nın, kli­ma­la­rın, elek­trik­li ev alet­le­ri­nin ve am­pul­le­rin sı­nıf­lan­dı­rıl­ma­sı­na ve as­garî ve­rim­le­ri­nin be­lir­len­me­si­ne iliş­kin usul ve esas­lar Ge­nel Mü­dür­lük ile müş­te­re­ken ha­zır­la­na­rak Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan yü­rür­lü­ğe ko­nu­la­cak yö­net­me­lik­le dü­zen­le­nir ve as­garî sı­nır­la­rı sağ­la­ma­yan­la­rın sa­tı­şı­na izin ve­ril­mez.

DÖR­DÜN­CÜ BÖ­LÜM

Des­tek­ler ve Di­ğer Uy­gu­la­ma­lar

Des­tek­ler

MAD­DE 8- (1) Ener­ji ve­rim­li­li­ği uy­gu­la­ma pro­je­le­ri­nin des­tek­len­me­si­ne, ener­ji yo­ğun­lu­ğu­nun azal­tıl­ma­sı­na ve araş­tır­ma ve ge­liş­tir­me pro­je­le­ri­ne yö­ne­lik uy­gu­la­ma­lar, aşa­ğı­da­ki usul ve esas­la­ra gö­re yü­rü­tü­lür.

a) Ener­ji ve­rim­li­li­ği uy­gu­la­ma pro­je­le­ri aşa­ğı­da­ki esas­la­ra gö­re des­tek­le­nir:

1) En­düs­tri­yel iş­let­me­ler ta­ra­fın­dan Ge­nel Mü­dür­lü­ğe su­nu­lan, Ge­nel Mü­dür­lü­ğün uy­gun gö­rü­şü ile Ku­rul ta­ra­fın­dan onay­la­nan, ge­ri öde­me sü­re­si en faz­la beş yıl ve pro­je­sin­de be­lir­len­miş be­del­le­ri en faz­la beş­yüz­bin Ye­ni Türk Li­ra­sı olan uy­gu­la­ma pro­je­le­ri, be­del­le­ri­nin en faz­la yüz­de yir­mi­si ora­nın­da des­tek­le­nir. 

2) Ve­rim­li­lik ar­tı­rı­cı pro­je­le­ri des­tek­le­nen tü­zel ki­şi­ler, bu pro­je­le­ri­ni iş­let­me­le­rin­de iki yıl için­de uy­gu­lar. Bu sü­re­yi aşan ve­ya pro­je­sin­den fark­lı ya­pı­lan uy­gu­la­ma­lar des­tek­len­mez.  Uy­gu­la­ma ön­ce­si ve son­ra­sı bil­gi ve gö­rün­tü­le­ri ih­ti­va eden uy­gu­la­ma ra­por­la­rı Ge­nel Mü­dür­lü­ğe gön­de­ri­lir. Uy­gu­la­ma so­nuç­la­rı Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan ye­rin­de kon­trol edi­lir. 

3) Ener­ji ve­rim­li­li­ği­ni ar­tı­rı­cı uy­gu­la­ma pro­je­le­ri­nin des­tek­len­me­si ile il­gi­li usul ve esas­lar Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan yü­rür­lü­ğe ko­nu­la­cak yö­net­me­lik­le dü­zen­le­nir.

b) Ener­ji yo­ğun­lu­ğu­nun azal­tıl­ma­sı­na yö­ne­lik aşa­ğı­da­ki uy­gu­la­ma­lar ger­çek­leş­ti­ri­lir:

1) Üç yıl içe­ri­sin­de ener­ji yo­ğun­lu­ğu­nu, her­han­gi bir en­düs­tri­yel iş­let­me­si için or­ta­la­ma ola­rak en az yüz­de on ora­nın­da azalt­ma­yı ta­ah­hüt et­mek ama­cıy­la, Ge­nel Mü­dür­lük ile gö­nül­lü an­laş­ma ya­pan ve ta­ah­hü­dü­nü ye­ri­ne ge­ti­ren ger­çek ve tü­zel ki­şi­le­rin il­gi­li en­düs­tri­yel iş­let­me­si­nin an­laş­ma­nın ya­pıl­dı­ğı yı­la ait ener­ji gi­de­ri­nin yüz­de yir­mi­si, yüz­bin Ye­ni Türk Li­ra­sı­nı geç­me­mek üze­re, öde­nek im­kan­la­rı gö­zö­nü­ne alı­na­rak kar­şı­la­nır.

2) Bu fık­ra­nın (b) ben­di­nin (1) nu­ma­ra­lı alt ben­di kap­sa­mın­da ta­ah­hüt­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­dik­le­ri en­düs­tri­yel iş­let­me­ler­de da­ha son­ra­ki yıl­lar­da ener­ji yo­ğun­luk­la­rı­nı ar­tı­ran ger­çek ve tü­zel ki­şi­ler, Ge­nel Mü­dür­lük ile ikin­ci de­fa an­laş­ma ya­pa­maz.

3) Gö­nül­lü an­laş­ma ya­pan ger­çek ve tü­zel ki­şi­le­rin hid­ro­lik, rüz­gar, jeo­ter­mal, gü­neş ve bi­yo­küt­le kay­nak­la­rı, atık­la­rı mo­dern yak­ma tek­nik­le­ri ile ısı ve elek­trik ener­ji­si­ne dö­nüş­tü­ren te­sis­le­ri ve­ya 9 un­cu mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (a) ben­din­de ta­nım­la­nan ve yurt için­de imal edi­len ko­je­ne­ras­yon te­sis­le­ri­ni ku­ra­rak üret­tik­le­ri ve en­düs­tri­yel iş­let­me için­de tü­ket­tik­le­ri ener­ji, ener­ji yo­ğun­lu­ğu he­sa­bı­na dâhil edil­mez.

4) Bün­ye­sin­de bir­den faz­la en­düs­tri­yel iş­let­me bu­lu­nan ger­çek ve tü­zel ki­şi­le­rin gö­nül­lü an­laş­ma yap­ma­dık­la­rı en­düs­tri­yel iş­let­me­le­rin­de­ki ener­ji yo­ğun­lu­ğu de­ği­şim­le­ri Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan ay­rı­ca in­ce­le­nir.

5) Gö­nül­lü an­laş­ma ya­pı­la­cak en­düs­tri­yel iş­let­me­ler­de ara­na­cak kri­ter­ler, ener­ji yo­ğun­lu­ğu he­sap­la­ma yön­te­mi ve müc­bir se­bep hal­le­ri de dâhil ol­mak üze­re gö­nül­lü an­laş­ma­lar­da bu­lun­ma­sı ge­re­ken esas­lar Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan yü­rür­lü­ğe ko­nu­la­cak yö­net­me­lik­le be­lir­le­nir.

c) Ener­ji ve­rim­li­li­ği uy­gu­la­ma pro­je­le­ri­nin des­tek­len­me­si­ne ve ener­ji yo­ğun­lu­ğu­nun azal­tıl­ma­sı uy­gu­la­ma­la­rı­na yö­ne­lik ola­rak Ge­nel Mü­dür­lük büt­çe­si­ne ge­rek­li öde­nek ko­nu­lur. Des­tek­ler için ay­rı­lan ve kul­la­nı­lan öde­nek­ler, des­tek­le­nen pro­je­ler, gö­nül­lü an­laş­ma­lar, ener­ji yo­ğun­luk­la­rı­nı azal­tan ve ar­tı­ran en­düs­tri­yel iş­let­me­ler, eği­tim ve bi­linç­len­dir­me et­kin­lik­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğün in­ter­net say­fa­sın­da ya­yın­la­nır.  

ç) Tür­ki­ye Bi­lim­sel ve Tek­no­lo­jik Araş­tır­ma Ku­ru­mu, ener­ji ve­rim­li­li­ği­nin ar­tı­rıl­ma­sı­na, ye­ni ve ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji kay­nak­la­rın­dan ya­rar­la­nıl­ma­sı­na yö­ne­lik araş­tır­ma ve ge­liş­tir­me pro­je­le­ri­ni ön­ce­lik­le des­tek­ler; bu pro­je­le­rin yön­len­di­ril­me­sin­de ve de­ğer­len­di­ril­me­sin­de Ge­nel Mü­dür­lü­ğün gö­rü­şü­nü alır.

Di­ğer uy­gu­la­ma­lar

MAD­DE 9- (1) Ener­ji ve­rim­li­li­ği­nin ar­tı­rıl­ma­sı ama­cıy­la aşa­ğı­da­ki uy­gu­la­ma­lar ger­çek­leş­ti­ri­lir:

a) En­düs­tri­yel iş­let­me­le­rin mev­cut sis­tem­le­rin­de ener­ji ve­rim­li­li­ği­nin ar­tı­rıl­ma­sı­na yö­ne­lik ola­rak ha­zır­la­nan, Ku­rul ta­ra­fın­dan onay­la­nan ve as­garî ya­tı­rım bü­yük­lük­le­ri Ba­kan­lar Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan be­lir­le­nen mik­ta­rın üze­rin­de olan pro­je­ler ile kul­lan­dık­la­rı ya­kıt tür­le­ri ve tek­no­lo­ji­le­ri­ne bağ­lı ola­rak Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan yü­rür­lü­ğe ko­nu­la­cak yö­net­me­lik­te ta­nım­la­nan yıl­lık or­ta­la­ma ve­rim de­ğer­le­ri­nin üze­rin­de­ki ko­je­ne­ras­yon te­sis­le­ri, Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğın­ca des­tek­le­nir.

b) Kü­çük ve or­ta öl­çek­li iş­let­me­le­re yö­ne­lik ola­rak, 12/4/1990 ta­rih­li ve 3624 sa­yı­lı Kü­çük ve Or­ta Öl­çek­li Sa­na­yi Ge­liş­tir­me ve Des­tek­le­me İda­re­si Baş­kan­lı­ğı Ku­rul­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun­da ta­nım­la­nan iş­let­me­le­rin ener­ji ve­rim­li­li­ği­ne yö­ne­lik ala­cak­la­rı eği­tim, etüt ve da­nış­man­lık hiz­met­le­ri, Kü­çük ve Or­ta Öl­çek­li Sa­na­yi Ge­liş­tir­me ve Des­tek­le­me İda­re­si Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan des­tek­le­nir. Bu uy­gu­la­ma ile il­gi­li usul ve esas­lar, Ba­kan­lık ile müş­te­re­ken ha­zır­la­na­rak Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan yü­rür­lü­ğe ko­nu­la­cak yö­net­me­lik­le dü­zen­le­nir.

c) Va­kıf­lar ta­ra­fın­dan ku­ru­lan şir­ket­ler­den yet­ki bel­ge­si ve ener­ji yö­ne­ti­ci­si ser­ti­fi­ka­sı­na iliş­kin her­han­gi bir be­del alın­maz.

BE­ŞİN­Cİ BÖ­LÜM

İdarî Yap­tı­rım­lar ve Çe­şit­li Hü­küm­ler

İdarî yap­tı­rım­lar ve uy­gu­la­ma

MAD­DE 10- (1) Bu Ka­nun kap­sa­mın­da, idarî pa­ra ce­za­sı ver­me­ye yet­ki­li olan­lar ta­ra­fın­dan  ya­pı­lan tes­pit ve/ve­ya de­ne­tim­ler so­nu­cu ger­çek ve­ya tü­zel ki­şi­le­re aşa­ğı­da­ki esas­lar çer­çe­ve­sin­de idarî yap­tı­rım­lar uy­gu­la­nır.

a) İdarî yap­tı­rım ge­rek­ti­ren hal­ler şun­lar­dır:

1) 5 in­ci mad­de kap­sa­mın­da yet­ki­len­dir­me­ler­le il­gi­li yü­rür­lü­ğe ko­nu­la­cak yö­net­me­lik hü­küm­le­ri­ne ay­kı­rı ha­re­ket edil­me­si ha­lin­de, yet­ki­len­dir­me an­laş­ma­la­rın­da ta­nım­la­nan usul ve esas­la­ra gö­re yet­ki­len­di­ril­miş ku­rum­la­rın yet­ki bel­ge­si Ku­rul ona­yı ile Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan, şir­ket­le­rin yet­ki bel­ge­le­ri ise an­laş­ma yap­tık­la­rı ku­rum ta­ra­fın­dan ip­tal edi­lir. Yet­ki bel­ge­si ip­tal edi­len yet­ki­len­di­ril­miş ku­rum­la­ra ve­ya şir­ket­le­re en az beş yıl sü­re ile yet­ki bel­ge­si ve­ril­mez. Yet­ki bel­ge­si ip­tal edi­len yet­ki­len­di­ril­miş ku­rum­lar ta­ra­fın­dan şir­ket­ler ile ya­pı­lan yet­ki­len­dir­me an­laş­ma­la­rı Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan in­ce­le­me­ye alı­nır ve yö­net­me­lik­te ta­nım­la­nan şart­la­rı ha­iz ol­ma­yan­lar ip­tal edi­lir. Ge­rek­li şart­la­rı ha­iz olan­la­rın an­laş­ma­la­rı Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan ye­ni­le­nir.

2) 5 in­ci, 7 nci, 8 in­ci ve 9 un­cu mad­de­ler kap­sa­mın­da is­te­nen bil­gi­le­rin ve in­ce­le­me yap­ma im­ka­nı­nın ve­ril­me­me­si ha­lin­de is­te­nen bil­gi ve/ve­ya iz­nin ve­ril­me­si için otuz gün­lük sü­re ta­nı­nır. Ve­ri­len sü­re so­nun­da is­te­nen bil­gi­le­rin yan­lış ve­ya nok­san ve­ril­me­si ha­lin­de on­bin Ye­ni Türk Li­ra­sı, hiç­bir bil­gi ve­ril­me­me­si ve/ve­ya ye­rin­de in­ce­le­me im­ka­nı­nın ta­nın­ma­ma­sı ha­lin­de el­li­bin Ye­ni Türk Li­ra­sı idarî pa­ra ce­za­sı ve­ri­lir.

3) (a) ben­di­nin (2) nu­ma­ra­lı alt ben­di dı­şın­da bu Ka­nun ve il­gi­li yö­net­me­lik­ler kap­sa­mın­da is­te­nen ge­rek­li di­ğer bil­gi­le­rin otuz gün için­de, doğ­ru ola­rak ve ge­rek­ti­ği şe­kil­de ve­ril­me­me­si ha­lin­de beş­yüz Ye­ni Türk Li­ra­sı idarî pa­ra ce­za­sı ve­ri­lir.

4) 5 in­ci mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (c) ben­din­de­ki ti­carî sır­la­rı ken­di­le­ri­nin ve­ya baş­ka­la­rı­nın ya­ra­rı­na kul­la­nan­la­rın bu Ka­nun kap­sa­mı­na gi­ren ku­ru­luş­lar­da gö­rev yap­ma­la­rı iki yıl­dan aşa­ğı ol­ma­mak üze­re ya­sak­la­nır.

5) 5 in­ci mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (ç) ben­di­nin (2) nu­ma­ra­lı alt ben­di kap­sa­mın­da şir­ket­ler­den bu Ka­nun ve çı­ka­rı­lan yö­net­me­lik hü­küm­le­ri­ne ay­kı­rı ha­re­ket et­ti­ği tes­pit edi­le­rek Ge­nel Mü­dür­lü­ğe bil­di­ri­len­le­re bu ben­din (1) nu­ma­ra­lı alt ben­di hü­küm­le­ri uy­gu­la­nır.

6) 6 ncı mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (c) ben­di­nin (1) nu­ma­ra­lı alt ben­din­de yer alan ya­yın yü­küm­lü­lü­ğü­nü ye­ri­ne ge­tir­me­yen­ler hak­kın­da 3984 sa­yı­lı Ka­nun hü­küm­le­ri uy­gu­la­nır.

7) 6 ncı mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (c) ben­di­nin (2) nu­ma­ra­lı alt ben­di ile il­gi­li hü­küm­le­rin ye­ri­ne ge­ti­ril­me­me­si ha­lin­de, il­gi­li tü­zel ki­şi­le­re beş­bin Ye­ni Türk Li­ra­sı idarî pa­ra ce­za­sı ve­ri­lir.

8) En­düs­tri­yel iş­let­me­ler ve bi­na­la­rın sa­hip­le­ri ve­ya yö­ne­tim­le­ri ta­ra­fın­dan 7 nci mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (a) ben­di ve il­gi­li yö­net­me­lik hü­küm­le­ri­ne ay­kı­rı ha­re­ket edil­me­si ha­lin­de ay­kı­rı­lı­ğın gi­de­ril­me­si için ih­tar edi­lir. Ay­kı­rı­lı­ğın otuz gün içe­ri­sin­de gi­de­ril­me­me­si ha­lin­de; en­düs­tri­yel iş­let­me­le­re, bi­na sa­hi­bi­ne ve­ya bi­na yö­ne­ti­mi­ne yir­mi­bin Ye­ni Türk Li­ra­sı idarî pa­ra ce­za­sı ve­ri­lir.

9) 7 nci mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (ğ) ve (h) bent­le­ri­ne ay­kı­rı ola­rak sa­tış ya­pan ger­çek ve tü­zel ki­şi­le­re, Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan yir­mi­bin Ye­ni Türk Li­ra­sı idarî pa­ra ce­za­sı ve­ri­lir.

b) Bu fık­ra­nın (a) ben­di­nin (9) nu­ma­ra­lı alt ben­di ha­riç ol­mak üze­re, idarî pa­ra ce­za­sı uy­gu­lan­ma­sı­nı ta­kip eden bir yıl için­de ay­nı fii­lin tek­rar­lan­ma­sı ha­lin­de idarî pa­ra ce­za­la­rı iki kat ar­tı­rı­la­rak uy­gu­la­nır.

c) Bu fık­ra­nın (a) ben­di­nin (2), (3) ve (8) nu­ma­ra­lı alt bent­le­ri ge­re­ğin­ce en­düs­tri­yel iş­let­me­le­re, bi­na sa­hi­bi­ne ve­ya bi­na yö­ne­ti­mi­ne ve­ril­miş olan ce­za mik­tar­la­rı­nın, ce­za­ya mu­ha­tap ger­çek ve­ya tü­zel ki­şi­nin bir ön­ce­ki malî yı­la iliş­kin top­lam ener­ji har­ca­ma­la­rı­nın yüz­de yir­mi­si­ni ve­ya tü­zel ki­şi­nin bir ön­ce­ki malî yı­lı­na iliş­kin bi­lan­ço­sun­da yer alan ge­lir­le­ri­nin yüz­de be­şi­ni geç­me­si ha­lin­de, otuz gün içe­ri­sin­de bi­lan­ço ve ener­ji har­ca­ma­la­rı­na iliş­kin bel­ge­le­rin ib­raz edil­me­si şar­tıy­la, her iki sı­nı­ra gö­re he­sap­la­nan tu­tar­lar­dan dü­şük ola­nı ce­za mik­ta­rı ola­rak he­sap­la­nır.

ç) Bu Ka­nu­na gö­re, bir baş­ka ka­mu ku­rum ve­ya ku­ru­lu­şu ta­ra­fın­dan uy­gu­lan­ma­sı ön­gö­rül­me­yen idarî yap­tı­rım­lar Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan uy­gu­la­nır.

d) İdarî pa­ra ce­za­la­rın­da tü­zel ki­şi­le­rin so­rum­lu­lu­ğu, 29/6/1956 ta­rih­li ve 6762 sa­yı­lı Türk Ti­ca­ret Ka­nu­nu­nun 65 in­ci mad­de­si­ne gö­re ta­yin olu­nur.

Ba­kan­lı­ğın yet­ki­le­ri

MAD­DE 11- (1) Ba­kan­lık, di­ğer mad­de­ler­de sa­yı­lan yet­ki­le­ri­nin dı­şın­da:

a) Ku­rul va­sı­ta­sı ile bu Ka­nun kap­sa­mın­da­ki yü­küm­lü­lük­le­rin uy­gu­lan­ma­sı, yön­len­di­ril­me­si, iz­len­me­si, de­ğer­len­di­ril­me­si, alı­na­cak ted­bir­le­rin plan­lan­ma­sı ve uy­gu­lan­ma­sın­da ko­or­di­nas­yo­nu sağ­lar.

b) 7 nci mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (a) ben­di kap­sa­mın­da ener­ji yö­ne­ti­ci­si gö­rev­len­di­ril­me­si­ne ve ener­ji yö­ne­tim bi­ri­mi ku­rul­ma­sı­na iliş­kin ola­rak ta­nım­la­nan ra­kam­sal sı­nır de­ğer­le­ri­ni ya­rı­sı­na ka­dar azalt­ma­ya ve iki ka­tı­na ka­dar ar­tır­ma­ya yet­ki­li­dir.

c) 8 in­ci mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (a) ben­di­nin (1) nu­ma­ra­lı alt ben­di kap­sa­mın­da be­lir­ti­len pro­je be­de­li mik­ta­rı­nı ve pro­je­le­re ve­ri­le­bi­le­cek des­tek­le­me ora­nı­nı ya­rı­sı­na ka­dar azalt­ma­ya ve iki ka­tı­na ka­dar ar­tır­ma­ya, 8 in­ci mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (b) ben­di­nin (1) nu­ma­ra­lı alt ben­di kap­sa­mın­da be­lir­ti­len ener­ji yo­ğun­lu­ğu azalt­ma ora­nı­nı ve des­tek­le­me mik­ta­rı­nı ya­rı­sı­na ka­dar azalt­ma­ya ve iki ka­tı­na ka­dar ar­tır­ma­ya yet­ki­li­dir.

İs­tis­na­lar

MAD­DE 12- (1) Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri, Millî Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı ve bağ­lı ku­ru­luş­la­rı ile Millî İs­tih­ba­rat Teş­ki­la­tı Müs­te­şar­lı­ğı, 7 nci mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (b) ben­di­nin (2) nu­ma­ra­lı alt ben­di ve (d) ben­di hü­küm­le­rin­den mu­af­tır. Ay­nı mad­de­nin (a) ben­di kap­sa­mın­da­ki hü­küm­le­re iliş­kin uy­gu­la­ma usul ve esas­la­rı ise bu ku­rum­lar ta­ra­fın­dan be­lir­le­nir.

MAD­DE 13- 14/6/1935 ta­rih­li ve 2819 sa­yı­lı Elek­trik İş­le­ri Etüd İda­re­si Teş­ki­li­ne Da­ir Ka­nu­nun 2 nci mad­de­si aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

“MAD­DE 2- E.İ.E. İda­re­si­nin gö­rev­le­ri şun­lar­dır:

a) Ül­ke­nin hid­ro­lik, rüz­gar, jeo­ter­mal, gü­neş, bi­yo­küt­le ve di­ğer ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji kay­nak­la­rı ön­ce­lik­li ol­mak üze­re tüm ener­ji kay­nak­la­rı­nın de­ğer­len­di­ril­me­si­ne yö­ne­lik, öl­çüm­ler yap­mak, fi­zi­bi­li­te ve ör­nek uy­gu­la­ma pro­je­le­ri ha­zır­la­mak; araş­tır­ma ku­rum­la­rı, ye­rel yö­ne­tim­ler ve si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı ile iş­bir­li­ği ya­pa­rak pi­lot sis­tem­ler ge­liş­tir­mek, ta­nı­tım ve da­nış­man­lık fa­ali­yet­le­ri yü­rüt­mek.

b) Sa­na­yi­de ve bi­na­lar­da ener­ji­nin ras­yo­nel kul­la­nı­mı ile il­gi­li ola­rak, bi­linç­len­dir­me ve eği­tim hiz­met­le­ri ver­mek, üni­ver­si­te­le­ri, mes­lek oda­la­rı­nı ve tü­zel ki­şi­le­ri ay­nı hiz­met­le­ri ve­re­bil­me­le­ri için yet­ki­len­dir­mek ve de­net­le­mek, Ener­ji Ve­rim­li­li­ği Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu­nun sek­re­ter­ya­sı­nı yü­rüt­mek.

c) Ula­şım­da, elek­trik ener­ji­si üre­tim te­sis­le­rin­de, ile­tim ve da­ğı­tım sis­tem­le­rin­de ener­ji­nin et­kin ve ve­rim­li kul­la­nıl­ma­sı yö­nün­de il­gi­li ba­kan­lık ve ku­ru­luş­lar ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len ça­lış­ma­la­rı iz­le­mek, de­ğer­len­dir­mek, ön­lem ve/ve­ya pro­je öne­ri­le­ri ge­liş­tir­mek.

ç) Ener­ji Ve­rim­li­li­ği Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan onay­la­nan ener­ji ve­rim­li­li­ği uy­gu­la­ma pro­je­le­ri­ni ve araş­tır­ma ve ge­liş­tir­me pro­je­le­ri­ni iz­le­mek ve de­net­le­mek.

d) Ener­ji tü­ke­tim nok­ta­la­rın­da çev­re­yi il­gi­len­di­ren za­rar­lı atık ve emis­yon­la­rın ge­li­şi­mi­ni iz­le­mek, de­ğer­len­dir­mek, pro­jek­si­yon­lar üret­mek ve ön­lem öne­ri­le­ri ha­zır­la­mak.

e) Ül­ke­de ve dün­ya­da ener­ji ala­nın­da­ki ça­lış­ma­la­rı ve ge­liş­me­le­ri iz­le­mek ve de­ğer­len­dir­mek, ül­ke­nin ih­ti­yaç ve şart­la­rı­na uy­gun ola­rak araş­tır­ma ve ge­liş­tir­me he­def ve ön­ce­lik­le­ri­ni be­lir­le­mek, bu doğ­rul­tu­da araş­tır­ma ve ge­liş­tir­me ça­lış­ma­la­rı yap­mak, yap­tır­mak, ça­lış­ma so­nuç­la­rı­nı eko­no­mik ana­liz­le­ri ile bir­lik­te ka­mu­oyu­na sun­mak.

f) Ener­ji ile il­gi­li tüm pay­daş­la­rın, doğ­ru ve gün­cel bil­gi­ye hız­la eri­şe­bil­me­le­ri­ni sağ­la­mak; ulu­sal ener­ji en­van­te­ri­ni oluş­tur­mak ve gün­cel tut­mak; plan­la­ma, pro­jek­si­yon, iz­le­me ve de­ğer­len­dir­me ça­lış­ma­la­rı­na des­tek ver­mek üze­re ulu­sal ener­ji bil­gi yö­ne­tim mer­ke­zi kur­mak ve iş­let­mek.

g) Yer­li ve ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji kay­nak­la­rı­nın de­ğer­len­di­ril­me­si­ne ve ener­ji ve­rim­li­li­ği­nin ar­tı­rıl­ma­sı­na yö­ne­lik pro­jek­si­yon­lar ve öne­ri­ler ge­liş­tir­mek.

ğ) Top­lum ge­ne­lin­de ener­ji bi­lin­ci­nin ge­liş­ti­ril­me­si ve ye­ni ener­ji tek­no­lo­ji­le­rin­den ya­rar­la­nıl­ma­sı ama­cıy­la fa­ali­yet­te bu­lun­mak.

h) Ener­ji ve­rim­li­li­ği ile il­gi­li ola­rak ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı, üni­ver­si­te­ler, özel sek­tör ve si­vil top­lum ör­güt­le­ri ara­sın­da et­ki­li ve ve­rim­li iş­bir­li­ği­nin ge­liş­ti­ril­me­si yö­nün­de ko­or­di­nas­yo­nu sağ­la­mak.

ı) Ener­ji ile il­gi­li ko­nu­lar­da ka­mu­oyu­nu bil­gi­len­dir­mek ve bi­linç­len­dir­mek ama­cıy­la fa­ali­yet­ler­de bu­lun­mak.

i) Di­ğer ül­ke­ler­de­ki ben­zer ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı ku­ru­luş­lar­la iş­bir­li­ği yap­mak ve bil­gi alış­ve­ri­şin­de bu­lun­mak.

E.İ.E. İda­re­si­nin gö­rev­le­ri aşa­ğı­da­ki esas­lar çer­çe­ve­sin­de ye­ri­ne ge­ti­ri­lir:

a) E.İ.E. İda­re­si gö­rev­le­ri kap­sa­mın­da, ge­rek­li gör­dü­ğü her tür­lü bil­gi­yi ger­çek ve tü­zel ki­şi­ler­den is­te­me­ye yet­ki­li­dir. Bil­gi is­te­nen ger­çek ve tü­zel ki­şi­ler ge­re­ken bil­gi­le­ri ver­mek­le yü­küm­lü­dür­ler. E.İ.E. İda­re­si, sağ­la­dı­ğı bil­gi­ler­den ül­ke­nin em­ni­ye­ti­ne, gü­ven­li­ği­ne ve eko­no­mik çı­kar­la­rı­na, ger­çek ve tü­zel ki­şi­le­rin ti­carî iliş­ki­le­ri­ne za­rar ve­re­cek bil­gi ve bel­ge­le­rin giz­li­li­ği­ne ria­yet eder.

b) E.İ.E. İda­re­sin­de pro­je­le­rin ha­zır­lan­ma­sı fa­ali­yet­le­ri ile İda­re­nin gö­rev ala­nı­na gi­ren ko­nu­lar­da ve uz­man­lık is­te­yen iş­ler­de, ba­kan­lık­lar ile bağ­lı ve il­gi­li ku­ru­luş­lar­dan, üni­ver­si­te­ler­den ve di­ğer ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın­dan pro­je ve araş­tır­ma­la­rın ge­rek­tir­di­ği ni­te­lik­le­re sa­hip ye­ter­li sa­yı­da per­so­nel, sü­re ve ça­lış­ma ko­nu­su be­lir­til­mek şar­tıy­la ge­çi­ci ola­rak ku­rum­la­rı­nın ve il­gi­li per­so­ne­lin mu­va­fa­ka­ti ve Ba­kan ona­yı ile gö­rev­len­di­ri­le­bi­lir. An­cak bu şe­kil­de gö­rev­len­di­ri­len per­so­ne­lin ça­lış­ma sü­re­si iki yı­lı ve her hal­de pro­je sü­re­si­ni aşa­maz. Pro­je sü­re­si­nin iki yı­lı aş­ma­sı ha­lin­de, il­gi­li ku­ru­mun ve per­so­ne­lin mu­va­fa­ka­ti kay­dıy­la ça­lış­ma sü­re­si Ba­kan ona­yı ile bir ka­tı­na ka­dar uza­tı­la­bi­lir. Bu şe­kil­de gö­rev­len­di­ri­len per­so­nel ku­rum­la­rın­dan izin­li sa­yı­lır ve gö­rev­len­di­ri­len per­so­ne­lin ay­lık, öde­nek, her tür­lü zam ve taz­mi­nat­la­rı ile di­ğer malî ve sos­yal hak ve yar­dım­la­rı ku­rum­la­rın­ca öde­nir.

c) E.İ.E. İda­re­si bu gö­rev­le­ri­ni ye­ri­ne ge­ti­rir­ken hid­ro­met­rik öl­çüm is­tas­yon­la­rı ku­rar, iş­le­tir ve son­daj­lar ya­par.  

ç) E.İ.E. İda­re­si­ne ait mal­lar ile her çe­şit mev­cut­la­rı aley­hi­ne iş­le­nen suç­la­ra 26/9/2004 ta­rih­li ve 5237 sa­yı­lı Türk Ce­za Ka­nu­nu­nun 247 ila 266 ncı mad­de­le­rin­de yer alan ce­za­lar uy­gu­la­nır.”

MAD­DE 14- 20/2/2001 ta­rih­li ve 4628 sa­yı­lı Elek­trik Pi­ya­sa­sı Ka­nu­nu­nun 1 in­ci mad­de­si­nin üçün­cü fık­ra­sı­na aşa­ğı­da­ki bent­ler ek­len­miş­tir.

“51. Ko­je­ne­ras­yon: Isı ve elek­trik ve/ve­ya me­ka­nik ener­ji­nin ay­nı te­sis­te eş za­man­lı ola­rak üre­ti­mi­ni,

52. Mik­ro Ko­je­ne­ras­yon: Elek­trik ener­ji­si­ne da­ya­lı ku­ru­lu gü­cü 50 ki­lo­vat ve al­tın­da olan ko­je­ne­ras­yon te­si­si­ni,”

MAD­DE 15- 4628 sa­yı­lı Ka­nu­nun 3 ün­cü mad­de­si­ne aşa­ğı­da­ki bent­ler ek­len­miş­tir.

“e) Yal­nız­ca ken­di ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­mak ama­cıy­la, Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan yü­rür­lü­ğe ko­nu­la­cak yö­net­me­lik­te ta­nım­la­nan de­ğe­rin üze­rin­de ve­ri­mi olan ko­je­ne­ras­yon te­si­si ku­ran üni­ver­si­te­ler, has­ta­ne­ler, top­lu ko­nut­lar, ta­til köy­le­ri, on da­ire­den faz­la blok apart­man­lar, otel­ler, spor te­sis­le­ri, kü­tüp­ha­ne­ler, mü­ze­ler, kon­gre mer­kez­le­ri, öğ­ren­ci yurt­la­rı, de­po­lar, hu­zu­rev­le­ri, do­ğu­mev­le­ri, yu­va ve kreş­ler, ko­nak­la­ma te­sis­le­ri ile alış­ve­riş mer­kez­le­ri­nin yet­ki­li yö­ne­tim­le­ri­ne li­sans ve­ril­me­sin­de ano­nim ve­ya li­mi­ted şir­ket ol­ma şar­tı aran­maz.

f) Yal­nız­ca ken­di ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­mak ama­cıy­la, Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan yü­rür­lü­ğe ko­nu­la­cak yö­net­me­lik­te ta­nım­la­nan de­ğe­rin üze­rin­de ve­ri­me sa­hip mik­ro ko­je­ne­ras­yon te­sis­le­ri­ni ku­ran ger­çek ve­ya tü­zel ki­şi­ler, böl­ge­de­ki da­ğı­tım li­san­sı sa­hi­bi tü­zel ki­şi­yi ve Ku­ru­mu bil­gi­len­dir­mek ko­şu­lu ile ano­nim ve­ya li­mi­ted şir­ket kur­ma ve li­sans al­ma yü­küm­lü­lük­le­rin­den mu­af­tır.”

MAD­DE 16- 10/5/2005 ta­rih­li ve 5346 sa­yı­lı Ye­ni­le­ne­bi­lir Ener­ji Kay­nak­la­rı­nın Elek­trik Ener­ji­si Üre­ti­mi Amaç­lı Kul­la­nı­mı­na İliş­kin Ka­nu­na aşa­ğı­da­ki mad­de ek­len­miş­tir.

“Kü­çük öl­çek­li ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji kay­nak­la­rı­na yö­ne­lik uy­gu­la­ma­lar

EK MAD­DE 1- Ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji kay­nak­la­rı­nı kul­la­na­rak yal­nız­ca ken­di ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­mak ama­cıy­la üret­tik­le­ri ih­ti­yaç faz­la­sı ener­ji­yi da­ğı­tım şe­be­ke­si üze­rin­den sat­mak üze­re, ku­ru­lu gü­cü aza­mi yüz ki­lo­vat­lık üre­tim te­si­si ku­ran ger­çek ve­ya tü­zel ki­şi­ler, böl­ge­de­ki da­ğı­tım li­san­sı sa­hi­bi tü­zel ki­şi­yi ve EPDK’yı bil­gi­len­dir­mek ko­şu­lu ile ano­nim ve­ya li­mi­ted şir­ket kur­ma ve li­sans al­ma yü­küm­lü­lük­le­rin­den mu­af­tır.”

Yö­net­me­lik­le­rin dü­zen­len­me­si

GE­Çİ­Cİ MAD­DE 1- (1) Bu Ka­nun­da yü­rür­lü­ğe ko­nul­ma­sı ön­gö­rü­len yö­net­me­lik­ler, bu Ka­nu­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­den iti­ba­ren bir yıl, 7 nci mad­de­nin (ç) ve (d) bent­le­ri kap­sa­mın­da Ba­yın­dır­lık ve İs­kan Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan yü­rür­lü­ğe ko­nul­ma­sı ön­gö­rü­len yö­net­me­lik­ler ise iki yıl için­de ya­yım­la­nır. Anı­lan yö­net­me­lik­ler yü­rür­lü­ğe gi­rin­ce­ye ka­dar, mev­cut yö­net­me­lik­le­rin bu Ka­nu­na ay­kı­rı ol­ma­yan hü­küm­le­ri­nin uy­gu­lan­ma­sı­na de­vam edi­lir.

Mev­cut yet­ki bel­ge­le­ri ve ener­ji yö­ne­ti­ci­si ser­ti­fi­ka­la­rı­nın ge­çer­li­li­ği

GE­Çİ­Cİ MAD­DE 2- (1) Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan ve­ril­miş olan mev­cut yet­ki bel­ge­le­ri, sü­re­le­ri do­lun­ca­ya ka­dar ge­çer­li­lik­le­ri­ni ko­rur. Bu Ka­nu­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­de mev­cut olan ener­ji yö­ne­ti­ci­si ser­ti­fi­ka­la­rı bir yıl içe­ri­sin­de üc­ret­siz ola­rak ye­ni­le­nir.

Yü­küm­lü­lük­le­re iliş­kin ilk bil­gi­le­rin ve­ril­me­si

GE­Çİ­Cİ MAD­DE 3- (1) En­düs­tri­yel alan­da fa­ali­yet gös­te­ren tüm iş­let­me­ler ve ya­pım aşa­ma­sın­da ha­zır­lan­mış uy­gu­la­ma pro­je­le­rin­de ve­ya ta­di­lat pro­je­le­rin­de top­lam in­şa­at ala­nı on­bin met­re­ka­re ve üze­ri olan bi­na­la­rın sa­hip­le­ri ve­ya yö­ne­tim­le­ri, Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan bu Ka­nu­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­den iti­ba­ren iki ay içe­ri­sin­de Ge­nel Mü­dür­lü­ğün in­ter­net say­fa­sın­da ya­yın­la­nan for­mat­ta is­te­nen bil­gi­le­ri bu Ka­nu­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­den iti­ba­ren üç ay içe­ri­sin­de Ge­nel Mü­dür­lü­ğe bil­di­rir.

Ge­nel Mü­dür­lü­ğün yet­ki­len­dir­me gö­re­vi

GE­Çİ­Cİ MAD­DE 4- (1) 5 in­ci mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (a) ben­di­nin (2) nu­ma­ra­lı alt ben­di kap­sa­mın­da, Ge­nel Mü­dür­lü­ğün şir­ket­le­ri yet­ki­len­dir­me fa­ali­ye­ti, bu Ka­nu­nun ya­yım­lan­dı­ğı ta­rih­ten iti­ba­ren iki yıl son­ra yet­ki­len­di­ril­miş ku­rum sa­yı­sı­nın onu aş­ma­sı ha­lin­de so­na erer. İki yıl için­de yet­ki­len­di­ril­miş ku­rum sa­yı­sı onu bul­maz­sa, Ge­nel Mü­dür­lü­ğün yet­ki­len­dir­me fa­ali­ye­ti top­lam sa­yı on ola­na ka­dar de­vam eder.

Eği­tim ve bi­linç­len­dir­me uy­gu­la­ma­la­rı

GE­Çİ­Cİ MAD­DE 5- (1) 6 ncı mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (b) ben­din­de ön­gö­rü­len ge­rek­li dü­zen­le­me­ler bu Ka­nu­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­den iti­ba­ren iki yıl için­de il­gi­li ku­rum­lar ta­ra­fın­dan ya­pı­lır.

(2) 6 ncı mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (c) ben­di­nin (2) ve (3) nu­ma­ra­lı alt bent­le­rin­de yer alan hü­küm­ler bu Ka­nu­nun ya­yı­mı ta­ri­hi­ni ta­kip eden bi­rin­ci yı­lın so­nun­dan iti­ba­ren uy­gu­la­nır.

Mev­cut bi­na­lar ve en­düs­tri­yel iş­let­me­ler, in­şa­atı de­vam eden bi­na­lar ve as­garî sı­nır­la­rı sağ­la­ma

GE­Çİ­Cİ MAD­DE 6- (1) Bu Ka­nu­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­den ön­ce mev­cut olan bi­na­lar ile in­şa­atı de­vam edip he­nüz ya­pı kul­la­nım iz­ni alın­ma­mış olan bi­na­lar hak­kın­da 7 nci mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (c) ben­di hük­mü uy­gu­lan­maz.

(2) Bu Ka­nu­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­de mev­cut olan ve­ya ya­pı ruh­sa­tı alın­mış bi­na­lar hak­kın­da 7 nci mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (d) ben­di hük­mü, bu Ka­nu­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­den iti­ba­ren on yıl sü­rey­le uy­gu­lan­maz.

(3) Bu Ka­nu­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­den iti­ba­ren üç yıl sü­rey­le 7 nci mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (ğ) ve (h) bent­le­rin­de yer alan as­garî sı­nır­la­rı sağ­la­ma şar­tı aran­maz.

Yü­rür­lük

MAD­DE 17- (1) Bu Ka­nu­nun;

a) 10 un­cu mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (a) ben­di­nin (8) nu­ma­ra­lı alt ben­di ya­yı­mı ta­ri­hin­den iki yıl son­ra,

b) Di­ğer hü­küm­le­ri ya­yı­mı ta­ri­hin­de,

yü­rür­lü­ğe gi­rer.

Yü­rüt­me

MAD­DE 18- (1) Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.

SA­NA­Yİ, Tİ­CA­RET, ENER­Jİ, TA­BİÎ KAY­NAK­LAR, BİL­Gİ VE TEK­NO­LO­Jİ KO­MİS­YO­NU­NUN

KA­BUL ET­Tİ­Ğİ ME­TİN

 

ENER­Jİ VE­RİM­Lİ­Lİ­Ğİ KA­NU­NU

TA­SA­RI­SI

 

Bİ­RİN­Cİ BÖ­LÜM

Amaç, Kap­sam ve Ta­nım­lar

Amaç

MAD­DE 1- (1) Bu Ka­nu­nun ama­cı; ener­ji­nin et­kin kul­la­nıl­ma­sı, is­ra­fı­nın ön­len­me­si, ener­ji ma­li­yet­le­ri­nin eko­no­mi üze­rin­de­ki yü­kü­nün ha­fif­le­til­me­si ve çev­re­nin ko­run­ma­sı için ener­ji kay­nak­la­rı­nın ve ener­ji­nin kul­la­nı­mın­da ve­rim­li­li­ğin ar­tı­rıl­ma­sı­dır.

Kap­sam

MAD­DE 2- (1) Bu Ka­nun; ener­ji­nin üre­tim, ile­tim, da­ğı­tım ve tü­ke­tim aşa­ma­la­rın­da, en­düs­tri­yel iş­let­me­ler­de, bi­na­lar­da, elek­trik ener­ji­si üre­tim te­sis­le­rin­de, ile­tim ve da­ğı­tım şe­be­ke­le­ri ile ula­şım­da ener­ji ve­rim­li­li­ği­nin ar­tı­rıl­ma­sı­na ve des­tek­len­me­si­ne, top­lum ge­ne­lin­de ener­ji bi­lin­ci­nin ge­liş­ti­ril­me­si­ne, ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji kay­nak­la­rın­dan ya­rar­la­nıl­ma­sı­na yö­ne­lik uy­gu­la­na­cak usul ve esas­la­rı kap­sar.

(2) Ener­ji ve­rim­li­li­ği­nin ar­tı­rıl­ma­sı­na yö­ne­lik ön­lem­le­rin uy­gu­lan­ma­sı ile özel­lik ve­ya gö­rü­nüm­le­ri ka­bul edi­le­mez de­re­ce­de de­ği­şe­cek olan, sa­na­yi alan­la­rın­da iş­let­me ve üre­tim fa­ali­yet­le­ri yü­rü­tü­len, iba­det ye­ri ola­rak kul­la­nı­lan, plan­la­nan kul­la­nım sü­re­si iki yıl­dan az olan, yı­lın dört ayın­dan da­ha az kul­la­nı­lan, top­lam kul­la­nım ala­nı el­li met­re­ka­re­nin al­tın­da olan bi­na­lar, ko­ru­ma al­tın­da­ki bi­na ve­ya anıt­lar,  ta­rım­sal bi­na­lar ve atöl­ye­ler, bu Ka­nun kap­sa­mı dı­şın­da­dır.

Ta­nım­lar

MAD­DE 3- (1) Bu Ka­nu­nun uy­gu­lan­ma­sın­da;

a) Ba­kan­lık: Ener­ji ve Ta­bii Kay­nak­lar Ba­kan­lı­ğı­nı,

b) Ge­nel Mü­dür­lük: Elek­trik İş­le­ri Etüt İda­re­si Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nü,

c) Ku­rul: Ener­ji Ve­rim­li­li­ği Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu­nu,

ç) Ka­mu ke­si­mi: Ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı, ka­mu ku­ru­mu ni­te­li­ğin­de­ki mes­lek ku­ru­luş­la­rı, üni­ver­si­te­ler ve ma­hallî ida­re­le­ri,

d) Mes­lek oda­la­rı: Elek­trik ve ma­ki­na mü­hen­dis­le­ri oda­la­rı­nı,

e) Şir­ket: Ge­nel Mü­dür­lük ve­ya yet­ki­len­di­ril­miş ku­rum­lar ile yap­tık­la­rı yet­ki­len­dir­me an­laş­ma­sı çer­çe­ve­sin­de, ener­ji ve­rim­li­li­ği hiz­met­le­ri­ni yü­rüt­mek üze­re yet­ki bel­ge­si ve­ri­len ener­ji ve­rim­li­li­ği da­nış­man­lık şir­ket­le­ri­ni,

f) Yet­ki­len­di­ril­miş ku­rum­lar: Dü­zen­le­nen yet­ki­len­dir­me an­laş­ma­sı çer­çe­ve­sin­de, eği­tim, yet­ki­len­dir­me ve iz­le­me fa­ali­yet­le­ri­ni yü­rüt­mek üze­re Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan, Ku­rul ona­yı ile yet­ki­len­di­ri­len mes­lek oda­la­rı ve üni­ver­si­te­le­ri,

g) TEP: Ton Eş­de­ğer Pet­ro­lü,

ğ) Atık: Kul­la­nıl­mış las­tik­ler, bo­ya ça­mur­la­rı, sol­vent­ler, plas­tik­ler, Çev­re ve Or­man Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ya­kıt ola­rak kul­la­nıl­ma­sı uy­gun gö­rü­len atık yağ­lar ve di­ğer atık­la­rı,

h) Bi­na sa­hi­bi: Bi­na­nın ma­li­ki, var­sa in­ti­fa hak­kı sa­hi­bi, iki­si de yok­sa bi­na­ya ma­lik gi­bi ta­sar­ruf eden,

ı) En­düs­tri­yel iş­let­me: Elek­trik üre­tim fa­ali­ye­ti gös­te­ren li­sans sa­hi­bi tü­zel ki­şi­ler dı­şın­da­ki yıl­lık top­lam ener­ji tü­ke­tim­le­ri bin TEP ve üze­ri olan, ti­ca­ret ve sa­na­yi oda­sı, ti­ca­ret oda­sı ve­ya sa­na­yi oda­sı­na bağ­lı ola­rak fa­ali­yet gös­te­ren ve her tür­lü mal üre­ti­mi ya­pan iş­let­me­le­ri,

i) Ener­ji kim­lik bel­ge­si: As­garî ola­rak bi­na­nın ener­ji ih­ti­ya­cı ve ener­ji tü­ke­tim sı­nıf­lan­dır­ma­sı, ya­lı­tım özel­lik­le­ri ve ısıt­ma ve/ve­ya so­ğut­ma sis­tem­le­ri­nin ve­ri­mi ile il­gi­li bil­gi­le­ri içe­ren bel­ge­yi,

j) Ener­ji ve­rim­li­li­ği: Bi­na­lar­da ya­şam stan­dar­dı ve hiz­met ka­li­te­si­nin, en­düs­tri­yel iş­let­me­ler­de ise üre­tim ka­li­te­si ve mik­ta­rı­nın dü­şü­şü­ne yol aç­ma­dan ener­ji tü­ke­ti­mi­nin azal­tıl­ma­sı­nı,

k) Etüt: Ener­ji ve­rim­li­li­ği­nin ar­tı­rıl­ma­sı­na yö­ne­lik im­kan­la­rın or­ta­ya çı­ka­rıl­ma­sı için ya­pı­lan ve bil­gi top­la­ma, öl­çüm, de­ğer­len­dir­me ve ra­por­la­ma aşa­ma­la­rın­dan olu­şan ça­lış­ma­la­rı,

l) Ener­ji ve­rim­li­li­ği hiz­met­le­ri: Ener­ji ve­rim­li­li­ği ko­nu­sun­da da­nış­man­lık, eği­tim, etüt ve uy­gu­la­ma hiz­met­le­ri­ni,

m) Ener­ji yo­ğun­lu­ğu: Bir bi­rim ha­sı­la üre­te­bil­mek için tü­ke­ti­len ener­ji mik­ta­rı­nı,

n) Ener­ji yö­ne­ti­ci­si ve ser­ti­fi­ka­sı: Bu Ka­nun kap­sa­mı­na gi­ren en­düs­tri­yel iş­let­me­ler­de ve bi­na­lar­da ener­ji yö­ne­ti­mi ile il­gi­li fa­ali­yet­le­ri ye­ri­ne ge­tir­mek­le so­rum­lu ve ener­ji yö­ne­ti­ci­si ser­ti­fi­ka­sı­na sa­hip ki­şi ile Ge­nel Mü­dür­lük, yet­ki­len­di­ril­miş ku­rum­lar ve­ya ener­ji ve­rim­li­li­ği da­nış­man­lık şir­ket­le­ri ta­ra­fın­dan ener­ji yö­ne­ti­ci­le­ri için dü­zen­le­nen bel­ge­yi,

o) Ener­ji yö­ne­ti­mi: Ener­ji kay­nak­la­rı­nın ve ener­ji­nin ve­rim­li kul­la­nıl­ma­sı­nı sağ­la­mak üze­re yü­rü­tü­len eği­tim, etüt, öl­çüm, iz­le­me, plan­la­ma ve uy­gu­la­ma fa­ali­yet­le­ri­ni,

ö) Ge­ri öde­me sü­re­si: En­düs­tri­yel iş­let­me­le­rin mev­cut sis­tem­le­rin­de ener­ji ve­rim­li­li­ği­nin ar­tı­rıl­ma­sı ama­cıy­la ha­zır­la­dık­la­rı ve­ya şir­ket­le­re ha­zır­lat­tık­la­rı pro­je­ler­de ih­ti­yaç du­yu­lan ya­tı­rım har­ca­ma­la­rı­nın pro­je­de ön­gö­rü­len ta­sar­ruf­lar­la ge­ri ka­za­nıl­ma­sı­nı sağ­la­yan sü­re­yi,

p) Ko­je­ne­ras­yon: Isı ve elek­trik ve/ve­ya me­ka­nik ener­ji­nin ay­nı te­sis­te eş za­man­lı ola­rak üre­ti­mi­ni,

r) Uy­gu­la­ma an­laş­ma­sı: Etüt ça­lış­ma­la­rı ile be­lir­le­nen ön­lem­le­rin uy­gu­lan­ma­sı­nı ger­çek­leş­tir­mek ama­cıy­la şir­ket­le­rin yap­tık­la­rı an­laş­ma­yı,

s) Yak­ma te­sis­le­ri: Ya­kı­tın yan­dı­ğı yer ile bu ye­re bağ­lı par­ça­lar ve atık gaz ter­ti­bat­la­rı­nın dâhil ol­du­ğu ısı el­de edi­len te­sis­le­ri,

ş) Yet­ki bel­ge­si: Dü­zen­le­nen yet­ki­len­dir­me an­laş­ma­la­rı çer­çe­ve­sin­de, üni­ver­si­te­le­re ve mes­lek oda­la­rı­na eği­tim, yet­ki­len­dir­me ve iz­le­me fa­ali­yet­le­ri­ni yü­rüt­mek üze­re Ku­rul ona­yı ile Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan, şir­ket­le­re ise eği­tim, etüt, da­nış­man­lık ve uy­gu­la­ma fa­ali­yet­le­ri­ni yü­rüt­mek üze­re Ge­nel Mü­dür­lük, mes­lek oda­la­rı ve­ya üni­ver­si­te­ler ta­ra­fın­dan ve­ri­len bel­ge­yi,

ifa­de eder.

İKİN­Cİ BÖ­LÜM

Ku­rul ve Yet­ki­len­dir­me­ler

 

Ener­ji Ve­rim­li­li­ği Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu

MAD­DE 4- (1) Ener­ji ve­rim­li­li­ği ça­lış­ma­la­rı­nın ül­ke ge­ne­lin­de tüm il­gi­li ku­ru­luş­lar nez­din­de et­kin ola­rak yü­rü­tül­me­si, so­nuç­la­rı­nın iz­len­me­si ve ko­or­di­nas­yo­nu ama­cıy­la Ener­ji Ve­rim­li­li­ği Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu oluş­tu­ru­lur. Ku­rul­ca alı­nan ka­rar­la­rın uy­gu­lan­ma­sı­nın ta­ki­bi ve sek­re­ter­lik hiz­met­le­ri Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­lür.

(2) Ku­rul; Ba­kan­lı­ğın Ge­nel Mü­dür­lü­ğün il­gi­len­di­ril­di­ği müs­te­şar yar­dım­cı­sı baş­kan­lı­ğın­da, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı, Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı, Ba­yın­dır­lık ve İs­kan Ba­kan­lı­ğı, Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı, Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı, Ba­kan­lık, Çev­re ve Or­man Ba­kan­lı­ğı, Dev­let Plan­la­ma Teş­ki­la­tı Müs­te­şar­lı­ğı, Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğı, Ener­ji Pi­ya­sa­sı Dü­zen­le­me Ku­ru­mu, Türk Stan­dart­la­rı Ens­ti­tü­sü, Tür­ki­ye Bi­lim­sel ve Tek­no­lo­jik Araş­tır­ma Ku­ru­mu, Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği, Tür­ki­ye Mü­hen­dis ve Mi­mar Oda­la­rı Bir­li­ği ve Tür­ki­ye Be­le­di­ye­ler Bir­li­ği­nin bi­rer üst dü­zey tem­sil­ci­sin­den olu­şur.

(3) Ku­ru­lun gö­rev, yet­ki ve so­rum­lu­luk­la­rı şun­lar­dır:

a) Ulu­sal dü­zey­de ener­ji ve­rim­li­li­ği stra­te­ji­le­ri, plan­la­rı ve prog­ram­la­rı ha­zır­la­mak, bun­la­rın et­kin­li­ği­ni de­ğer­len­dir­mek, ge­rek­ti­ğin­de re­vi­ze edil­me­le­ri­ni, ye­ni ön­lem­le­rin alın­ma­sı­nı ve uy­gu­lan­ma­sı­nı ko­or­di­ne et­mek.

b) Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len ener­ji ve­rim­li­li­ği ça­lış­ma­la­rı­nı yön­len­dir­mek ve ener­ji ve­rim­li­li­ği hiz­met­le­ri­nin yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sın­da, Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan mes­lek oda­la­rı­na ve üni­ver­si­te­le­re ve­ri­len yet­ki bel­ge­le­ri­ni onay­la­mak.

c) 8 in­ci mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (a) ben­di ve 9 un­cu mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (a) ben­di kap­sa­mın­da­ki uy­gu­la­ma­lar­dan ya­rar­lan­mak is­te­yen en­düs­tri­yel iş­let­me­le­rin yap­tık­la­rı ve­ya şir­ket­le­re ha­zır­lat­tık­la­rı uy­gu­la­ma pro­je­le­ri­ni, 8 in­ci mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (b) ben­di kap­sa­mın­da­ki gö­nül­lü an­laş­ma­la­rı onay­la­mak ve uy­gu­la­ma­nın so­nuç­la­rı­nı iz­le­mek.

ç) Ku­ru­la ve­ri­len gö­rev­ler kap­sa­mın­da ve ge­rek­li gör­dü­ğü hal­ler­de, gi­der­le­ri Ge­nel Mü­dür­lük büt­çe­sin­den kar­şı­lan­mak üze­re, il­gi­li ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı­nın, üni­ver­si­te­le­rin, özel sek­tö­rün ve si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı­nın ka­tı­lı­mı ile ge­çi­ci ih­ti­sas ko­mis­yon­la­rı oluş­tur­mak.

d) Yet­ki­len­di­ril­miş ku­rum­la­rın, şir­ket­le­rin, ka­mu ku­ru­mu ni­te­li­ğin­de­ki mes­lek ku­ru­luş­la­rı­nın ve si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı­nın ka­tı­lı­mı ile her yıl Ka­sım ayın­da Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan dü­zen­le­ne­cek da­nış­ma ku­ru­lu top­lan­tı­la­rı­nın gün­de­mi­ni ve top­lan­tı­ya ka­tı­la­cak ku­ru­luş­la­rı be­lir­le­mek, top­lan­tı so­nuç de­ğer­len­dir­me­le­ri­ni ve ön­lem öne­ri­le­ri­ni onay­la­mak.

e) Her yıl Ocak ayı için­de yet­ki bel­ge­si ve ener­ji yö­ne­ti­ci­si ser­ti­fi­ka­sı be­del­le­ri­ni be­lir­le­mek ve ya­yım­la­mak.

(4) Ku­rul her yıl Mart, Ha­zi­ran, Ey­lül ve Ara­lık ay­la­rın­da ol­mak üze­re, dört kez ola­ğan ola­rak top­la­nır. Ay­rı­ca, Ku­rul Baş­ka­nı­nın ge­rek­li gör­me­si ha­lin­de, ya­pı­lan çağ­rı üze­ri­ne ola­ğa­nüs­tü ola­rak da top­la­nır. Top­lan­tı ye­ter sa­yı­sı için üç­te iki ço­ğun­luk ara­nır ve ka­rar­lar top­lan­tı­ya ka­tı­lan­la­rın oy çok­lu­ğu ile alı­nır. Oy­la­rın eşit ol­ma­sı ha­lin­de Baş­ka­nın oyu iki oy sa­yı­lır.

(5) Ge­nel Mü­dür­lük büt­çe­sin­den kar­şı­lan­mak üze­re, her top­lan­tı gü­nü için, Ku­rul Baş­ka­nı ve üye­le­ri­ne, yıl­da dört­ten faz­la ol­ma­mak üze­re uh­de­sin­de ka­mu gö­re­vi bu­lu­nan­la­ra (2.000), uh­de­sin­de her­han­gi bir ka­mu gö­re­vi bu­lun­ma­yan­la­ra ise (3.000) gös­ter­ge ra­ka­mı­nın me­mur ay­lık kat­sa­yı­sı ile çar­pı­mı so­nu­cun­da bu­lu­na­cak mik­tar­da hu­zur hak­kı öde­nir.

Yet­ki­len­dir­me­ler

MAD­DE 5- (1) Ener­ji ve­rim­li­li­ği hiz­met­le­ri­nin yü­rü­tül­me­si­ne yö­ne­lik yet­ki­len­dir­me­ler ve bu kap­sam­da­ki fa­ali­yet­ler aşa­ğı­da­ki esas­lar çer­çe­ve­sin­de ger­çek­leş­ti­ri­lir.

a) Yet­ki­len­dir­me­ler ve yet­ki bel­ge­si­ne iliş­kin iş­lem­ler şun­lar­dır:

1) Üni­ver­si­te­le­re ve mes­lek oda­la­rı­na uy­gu­la­ma­lı eği­tim ya­pa­bil­me­le­ri ve şir­ket­le­ri yet­ki­len­di­re­bil­me­le­ri için Ku­rul ona­yı ile Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan yet­ki bel­ge­si ve­ri­lir. Bu bel­ge­ler bu Ka­nun ve il­gi­li yö­net­me­lik­ler­de be­lir­le­nen usul ve esas­la­ra ay­kı­rı bir du­rum ol­ma­dık­ça her beş yıl­da bir ye­ni­le­nir.Yet­ki bel­ge­si ye­ni­len­me­yen ku­rum­la­rın şir­ket­le­re ver­dik­le­ri yet­ki bel­ge­le­ri ile il­gi­li iş­lem­ler, sü­re­le­ri do­lun­ca­ya ka­dar Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­lür.

2) Şir­ket­le­re  eği­tim, etüt, da­nış­man­lık ve uy­gu­la­ma fa­ali­yet­le­ri­ni yü­rüt­mek üze­re Ge­nel Mü­dür­lük ve/ve­ya yet­ki­len­di­ril­miş ku­rum­lar ta­ra­fın­dan yet­ki bel­ge­si ve­ri­lir. Bu bel­ge­ler bu Ka­nun ve il­gi­li yö­net­me­lik­ler­de be­lir­le­nen usul ve esas­la­ra ay­kı­rı bir du­rum ol­ma­dık­ça her üç yıl­da bir ye­ni­le­nir. Şir­ket­ler, yet­ki bel­ge­si be­de­li­nin ta­ma­mı­nı ve ener­ji yö­ne­ti­ci­si ser­ti­fi­ka­sı be­de­li­nin yüz­de onun­dan faz­la ol­ma­mak kay­dıy­la Ku­rul ta­ra­fın­dan be­lir­le­nen bö­lü­mü­nü yet­ki­len­dir­me an­laş­ma­sı yap­tık­la­rı ku­rum ve­ya ku­ru­lu­şa öder.

b) Yet­ki­len­di­ril­miş ku­rum­lar ve şir­ket­ler, Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan ka­mu­oyu­na du­yu­ru­lur.

c) Ge­nel Mü­dür­lük, yet­ki­len­di­ril­miş ku­rum­lar ve şir­ket­ler ile bun­lar adı­na ha­re­ket eden gö­rev­li­le­ri, ener­ji ve­rim­li­li­ği ile il­gi­li ça­lış­ma­la­rı sı­ra­sın­da el­de et­tik­le­ri ve müş­te­ri­le­ri­nin ti­carî iliş­ki­le­ri­ne za­rar ve­re­cek ti­carî sır­la­rı giz­li tut­mak­la yü­küm­lü­dür. Bu sır­la­rı giz­li tut­mak­la yü­küm­lü olan­lar, gö­rev­le­rin­den ay­rıl­mış ol­sa­lar da­hi bu sır­la­rı ken­di men­fa­at­le­ri­ne ve baş­ka­la­rı­nın le­hi­ne kul­la­na­maz.

ç) Ge­nel Mü­dür­lük ve yet­ki­len­di­ril­miş ku­rum­lar ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­le­cek fa­ali­yet­ler şun­lar­dır:

1) Ge­nel Mü­dür­lük ve­ya yet­ki­len­di­ril­miş ku­rum­lar, şir­ket­le­re yet­ki bel­ge­si ve­rir, ener­ji yö­ne­ti­ci­si eği­ti­mi ve ser­ti­fi­ka­lan­dır­ma fa­ali­yet­le­ri­ni yü­rü­tür.

2) Yet­ki­len­di­ril­miş ku­rum­lar yet­ki bel­ge­si ver­dik­le­ri şir­ket­le­rin fa­ali­yet­le­ri­ni iz­ler, bu Ka­nun ve bu Ka­nu­nun uy­gu­lan­ma­sı­na yö­ne­lik ola­rak Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan yü­rür­lü­ğe ko­nu­la­cak yö­net­me­lik hü­küm­le­ri­ne ay­kı­rı­lık teş­kil eden hu­sus­la­rı otuz gün içe­ri­sin­de Ge­nel Mü­dür­lü­ğe bil­di­rir.

3) Ge­nel Mü­dür­lük, te­le­viz­yon ve rad­yo ka­nal­la­rın­da ya­yın­lan­mak üze­re bi­linç­len­dir­me ve bil­gi­len­dir­me amaç­lı eği­tim prog­ram­la­rı, ya­rış­ma­lar, kı­sa sü­re­li film ve/ve­ya çiz­gi film­ler ha­zır­lar ve­ya ha­zır­lat­tı­rır.

4) Yet­ki­len­di­ril­miş ku­rum­lar Ge­nel Mü­dür­lü­ğe her yıl fa­ali­yet ra­po­ru su­nar.

d) Şir­ket­le­rin gö­rev­le­ri şun­lar­dır:

1) Eği­tim, ser­ti­fi­ka­lan­dır­ma, en­düs­tri­yel iş­let­me­ler, bi­na sa­hip­le­ri ve­ya yö­ne­tim­le­ri ile  ara­la­rın­da ya­pı­lan hiz­met an­laş­ma­la­rı çer­çe­ve­sin­de, etüt ve da­nış­man­lık fa­ali­yet­le­ri yü­rüt­mek.

2) Ener­ji ve­rim­li­li­ği etüt ça­lış­ma­sı ile be­lir­le­dik­le­ri ön­lem­le­rin uy­gu­lan­ma­sı­na yö­ne­lik pro­je­yi ha­zır­la­mak.

3) Uy­gu­la­ma an­laş­ma­sı kap­sa­mın­da­ki ta­di­lat­la­rı pro­je doğ­rul­tu­sun­da ger­çek­leş­tir­mek ve ener­ji ta­sar­ruf mik­ta­rı­nı ga­ran­ti et­mek.

4) Yet­ki al­dık­la­rı ku­ru­ma her yıl fa­ali­yet ra­po­ru sun­mak.

e) Ener­ji ta­sar­ruf mik­ta­rı ile il­gi­li ola­rak ya­pı­lan uy­gu­la­ma an­laş­ma­sı kap­sa­mın­da ga­ran­ti et­ti­ği ta­ah­hü­dü­nü, uy­gu­la­ma ön­ce­si ve son­ra­sı ya­pa­ca­ğı öl­çüm­ler­le en­düs­tri­yel iş­let­me­nin ve yet­ki­len­di­ril­di­ği ku­ru­mun tem­sil­ci­le­ri hu­zu­run­da ka­nıt­la­ya­ma­yan şir­ket, yet­ki­len­di­ril­di­ği ku­rum ta­ra­fın­dan in­ter­net üze­rin­den ilan edi­lir. En faz­la üç uy­gu­la­ma an­laş­ma­sın­da­ki ta­ah­hü­dü­nü ye­ri­ne ge­ti­re­me­yen şir­ke­tin yet­ki bel­ge­si, bir yıl son­ra ye­ni­le­ne­bil­mek üze­re ip­tal edi­lir.

f) Şir­ket­le­rin uy­gu­la­ma an­laş­ma­la­rı kap­sa­mın­da öl­çüm­ler­le ka­nıt­la­dık­la­rı ta­sar­ruf mik­tar­la­rı, yet­ki­len­di­ril­dik­le­ri ku­rum­lar ta­ra­fın­dan in­ter­net üze­rin­den ilan edi­lir.

(2) Yet­ki bel­ge­si­nin ve­ril­me­si­ne, yet­ki­len­di­ri­le­cek ku­rum­lar­da ve şir­ket­ler­de ara­na­cak ni­te­lik­le­re, yet­ki bel­ge­si ve ener­ji yö­ne­ti­ci­si ser­ti­fi­ka­sı­na iliş­kin hu­sus­lar ile bu mad­de kap­sa­mın­da­ki yet­ki­len­dir­me­le­re, fa­ali­yet­le­re ve gö­rev­le­re iliş­kin usul ve esas­lar Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan yü­rür­lü­ğe ko­nu­la­cak yö­net­me­lik­le dü­zen­le­nir.

ÜÇÜN­CÜ BÖ­LÜM

Eği­tim, Bi­linç­len­dir­me ve Uy­gu­la­ma­lar

Eği­tim ve bi­linç­len­dir­me

MAD­DE 6- (1) Ener­ji ve­rim­li­li­ği hiz­met­le­ri­nin et­kin­li­ği­ni ve ener­ji bi­lin­ci­ni ar­tır­mak ama­cıy­la aşa­ğı­da­ki esas­lar çer­çe­ve­sin­de eği­tim ve bi­linç­len­dir­me fa­ali­yet­le­ri ger­çek­leş­ti­ri­lir.

a) Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan yü­rür­lü­ğe ko­nu­la­cak yö­net­me­lik­te ta­nım­la­nan usul ve esas­lar çer­çe­ve­sin­de;

1) Şir­ket­ler için Ge­nel Mü­dür­lük ve/ve­ya yet­ki­len­di­ril­miş ku­rum­lar ta­ra­fın­dan, ener­ji yö­ne­ti­ci­le­ri için Ge­nel Mü­dür­lük, yet­ki­len­di­ril­miş ku­rum­lar ve şir­ket­ler ta­ra­fın­dan teo­rik ve uy­gu­la­ma­lı eği­tim prog­ram­la­rı dü­zen­le­nir.

2) Ge­nel Mü­dür­lük ve­ya yet­ki­len­di­ril­miş ku­rum­lar, yet­ki­len­dir­me an­laş­ma­sı yap­tık­la­rı şir­ket­le­rin eği­tim prog­ram­la­rı­na la­bo­ra­tu­var kul­la­nım des­te­ği sağ­lar.

b) Ener­ji ve ener­ji ve­rim­li­li­ği ile il­gi­li te­mel kav­ram­lar, Tür­ki­ye’nin ge­nel ener­ji du­ru­mu, ener­ji kay­nak­la­rı, ener­ji üre­tim tek­nik­le­ri, gün­lük ha­yat­ta ener­ji­nin ve­rim­li kul­la­nı­mı ile ik­lim de­ği­şik­li­ği ve çev­re­nin ko­run­ma­sın­da ener­ji ve­rim­li­li­ği­nin öne­mi ko­nu­la­rın­da teo­rik ve pra­tik bil­gi­ler ve­ril­mek üze­re, Mil­li Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan, as­ke­ri li­se­ler ile er-er­baş eği­tim mer­kez­le­rin­de ders ve eği­tim prog­ram­la­rı yü­rü­tü­lür; ör­gün ve yay­gın eği­tim ku­rum­la­rı­nın ders prog­ram­la­rın­da Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan, ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı­nın hiz­met içi eği­tim­le­rin­de il­gi­li ku­rum ve ku­ru­luş­lar ta­ra­fın­dan ge­rek­li dü­zen­le­me­ler ya­pı­lır.

c) Ener­ji­nin ve­rim­li kul­la­nı­mı­nın yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı ama­cıy­la ka­mu­oyu­nun bi­linç­len­di­ril­me­si­ne yö­ne­lik ya­pı­la­cak fa­ali­yet­ler şun­lar­dır:

1) Ulu­sal ve/ve­ya böl­ge­sel ya­yın ya­pan te­le­viz­yon ve rad­yo ka­nal­la­rı, Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan ve­ya ha­zır­lat­tı­rı­lan ener­ji­nin ve­rim­li kul­la­nıl­ma­sı ile il­gi­li eği­tim prog­ram­la­rı­nı, ya­rış­ma­la­rı, kı­sa sü­re­li film ve/ve­ya çiz­gi film­le­ri,  13/4/1994 ta­rih­li ve 3984 sa­yı­lı Rad­yo ve Te­le­viz­yon­la­rın Ku­ru­luş ve Ya­yın­la­rı Hak­kın­da Ka­nu­nun 31 in­ci mad­de­si ge­re­ğin­ce bi­linç­len­dir­me ve bil­gi­len­dir­me amaç­lı eği­tim prog­ram­la­rı kap­sa­mın­da, top­lam ya­yın sü­re­si ay­da as­garî otuz da­ki­ka­dan az ol­ma­mak üze­re 07:00 ila 23:00 sa­at­le­ri ara­sın­da ya­yın­lar.

2) Li­sans­la­rı kap­sa­mın­da elek­trik ve/ve­ya do­ğal gaz sa­tı­şı ya­pan tü­zel ki­şi­ler bir ön­ce­ki malî yı­la ait tü­ke­tim mik­ta­rı ve bu mik­ta­ra kar­şı­lık ge­len tü­ke­tim be­de­li­ni içe­ren ay­lık baz­da­ki bil­gi­le­ri in­ter­net or­ta­mın­da müş­te­ri­le­ri­nin bil­gi­si­ne su­nar.

3) Üre­ti­ci­ler ve it­ha­lat­çı­lar, Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan tes­pit ve ilan edi­len Türk­çe kul­la­nım ve ta­nıt­ma kı­la­vu­zu ile sa­tıl­mak zo­run­da olan ener­ji tü­ke­ten mal­la­rın kul­la­nım kı­la­vuz­la­rın­da, ma­lın ener­ji tü­ke­ti­mi açı­sın­dan ve­rim­li kul­la­nı­mı ile il­gi­li bil­gi­le­re ay­rı bir bö­lüm­de yer ve­rir. Bu hük­mün uy­gu­lan­ma­sı Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan de­net­le­nir.

4) Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı, Tür­ki­ye Bi­lim­sel ve Tek­no­lo­jik Araş­tır­ma Ku­ru­mu, mes­lek oda­la­rı ve Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği iş­bir­li­ği ile Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan her yıl Ocak ayı­nın ikin­ci haf­ta­sın­da Ener­ji Ve­rim­li­li­ği Haf­ta­sı et­kin­lik­le­ri dü­zen­le­nir. Bu kap­sam­da­ki et­kin­lik­le­rin ni­te­lik­le­ri Ku­rul ta­ra­fın­dan be­lir­le­nir.

 

 

 

Uy­gu­la­ma­lar

MAD­DE 7- (1) Ener­ji ve­rim­li­li­ği­nin ar­tı­rıl­ma­sı ama­cıy­la aşa­ğı­da­ki uy­gu­la­ma­lar ger­çek­leş­ti­ri­lir.

a) Ener­ji yö­ne­ti­mi ile il­gi­li ola­rak yü­rü­tü­le­cek fa­ali­yet­ler şun­lar­dır:

1) En­düs­tri­yel iş­let­me­ler, ça­lı­şan­la­rı ara­sın­dan ener­ji yö­ne­ti­ci­si gö­rev­len­di­rir. Or­ga­ni­ze sa­na­yi böl­ge­le­rin­de, böl­ge­de­ki bin TEP’ten da­ha az ener­ji tü­ke­ti­mi bu­lu­nan en­düs­tri­yel iş­let­me­le­re hiz­met ver­mek üze­re ener­ji yö­ne­tim bi­ri­mi ku­ru­lur.

2) Top­lam in­şa­at ala­nı en az yir­mi­bin met­re­ka­re ve­ya yıl­lık ener­ji tü­ke­ti­mi beş­yüz TEP ve üze­ri olan ti­ca­ri bi­na­la­rın, hiz­met bi­na­la­rı­nın ve ka­mu ke­si­mi bi­na­la­rı­nın yö­ne­tim­le­ri, yö­ne­tim­le­rin bu­lun­ma­dı­ğı hal­ler­de bi­na sa­hip­le­ri, ener­ji yö­ne­ti­ci­si gö­rev­len­di­rir ve­ya ener­ji yö­ne­ti­ci­le­rin­den hiz­met alır.

3) Ka­mu ke­si­mi dı­şın­da ka­lan ve yıl­lık top­lam ener­ji tü­ke­tim­le­ri el­li­bin TEP ve üze­ri olan en­düs­tri­yel iş­let­me­ler­de, ener­ji yö­ne­ti­ci­si­nin so­rum­lu­lu­ğun­da ener­ji yö­ne­tim bi­ri­mi ku­ru­lur. Or­ga­ni­zas­yon­la­rın­da ka­li­te yö­ne­tim bi­ri­mi bu­lu­nan en­düs­tri­yel iş­let­me­ler, bu bi­rim­le­ri­ni ener­ji yö­ne­tim bi­ri­mi ola­rak da gö­rev­len­di­re­bi­lir.

4) Ener­ji yö­ne­ti­ci­le­ri ile  ener­ji yö­ne­tim bi­rim­le­ri­nin gö­rev ve so­rum­lu­luk­la­rı­na iliş­kin usul ve esas­lar, Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan yü­rür­lü­ğe ko­nu­la­cak yö­net­me­lik­le be­lir­le­nir. Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­na bağ­lı okul­lar­da ise ener­ji yö­ne­ti­ci­si gö­rev­len­di­ril­me­si­ne iliş­kin usul ve esas­lar, Ba­kan­lık ile müş­te­re­ken ha­zır­la­na­rak Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan yü­rür­lü­ğe ko­nu­la­cak bir yö­net­me­lik­le dü­zen­le­nir.

b) İz­le­me, ana­liz ve pro­jek­si­yon ça­lış­ma­la­rı­na yö­ne­lik ola­rak aşa­ğı­da­ki fa­ali­yet­ler yü­rü­tü­lür:

1) Ül­ke ge­ne­lin­de, en­düs­tri­yel iş­let­me­ler­de ve bi­na­lar­da­ki ener­ji ve­rim­li­li­ği­nin ge­li­şi­mi­ni böl­ge ve sek­tör ba­zın­da or­ta­ya ko­yan en­van­ter ve ge­le­ce­ğe yö­ne­lik pro­jek­si­yon­lar yet­ki­len­di­ril­miş ku­rum­la­rın iş­bir­li­ği ile Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan, ka­mu ke­si­mi ile il­gi­li ola­rak ken­di tes­pit ve de­ğer­len­dir­me­le­ri­ni içe­ren yıl­lık ra­por­lar ise Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nır ve ya­yım­la­nır.

2) En­düs­tri­yel iş­let­me­ler ve ener­ji yö­ne­ti­ci­si ça­lış­tır­mak­la yü­küm­lü olan bi­na sa­hip­le­ri ve/ve­ya yö­ne­tim­le­ri is­te­nen bil­gi­le­ri, ka­mu ke­si­min­de ener­ji yö­ne­ti­ci­si ça­lış­tır­mak­la yü­küm­lü olan ku­rum ve ku­ru­luş­lar ise for­ma­tı Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan be­lir­le­nen ener­ji tü­ke­tim bil­gi­le­ri ve ken­di tes­pit­le­ri­ni içe­ren  ra­por­la­rı her yıl Mart ayı so­nu­na ka­dar Ge­nel Mü­dür­lü­ğe ve­rir. En­düs­tri­yel iş­let­me­ler, Ge­nel Mü­dür­lü­ğün ye­rin­de ya­pa­ca­ğı in­ce­le­me­le­re im­kan ta­nır.

c) Mer­kezî ısıt­ma sis­te­mi­ne sa­hip bi­na­lar­da, mer­kezî ve­ya lo­kal ısı ve­ya sı­cak­lık kon­trol ci­haz­la­rı ile ısın­ma ma­li­yet­le­ri­nin ısı kul­la­nım mik­ta­rı­na bağ­lı ola­rak pay­la­şı­mı­nı sağ­la­yan sis­tem­ler kul­la­nı­lır. Bu­na ay­kı­rı ola­rak ha­zır­la­nan pro­je­ler il­gi­li mer­ci­ler­ce onay­lan­maz.

ç) Top­lam in­şa­at ala­nı yö­net­me­lik­te be­lir­le­nen mes­ken amaç­lı kul­la­nı­lan bi­na­lar­da, ti­ca­ri bi­na­lar­da ve hiz­met bi­na­la­rın­da uy­gu­lan­mak üze­re mi­marî ta­sa­rım, ısıt­ma, so­ğut­ma, ısı ya­lı­tı­mı, sı­cak su, elek­trik te­si­sa­tı ve ay­dın­lat­ma ko­nu­la­rın­da­ki norm­la­rı, stan­dart­la­rı, as­garî per­for­mans kri­ter­le­ri­ni, bil­gi top­la­ma ve kon­trol pro­se­dür­le­ri­ni kap­sa­yan bi­na­lar­da ener­ji per­for­man­sı­na iliş­kin usul ve esas­lar,  Türk Stan­dart­la­rı Ens­ti­tü­sü ve Ge­nel Mü­dür­lük ile müş­te­re­ken ha­zır­la­na­rak Ba­yın­dır­lık ve İs­kan Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan yü­rür­lü­ğe ko­nu­la­cak bir yö­net­me­lik­le dü­zen­le­nir. Yö­net­me­lik hü­küm­le­ri­ne ay­kı­rı ha­re­ket edil­me­si ha­lin­de il­gi­li ida­re ta­ra­fın­dan ya­pı kul­lan­ma iz­ni ve­ril­mez.

d) Ba­yın­dır­lık ve İs­kan Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan yü­rür­lü­ğe ko­nu­la­cak yö­net­me­li­ğe gö­re ha­zır­la­nan ya­pı pro­je­le­ri kap­sa­mın­da ener­ji kim­lik bel­ge­si dü­zen­le­nir. Ener­ji kim­lik bel­ge­sin­de bi­na­nın ener­ji ih­ti­ya­cı, ya­lı­tım özel­lik­le­ri, ısıt­ma ve/ve­ya so­ğut­ma sis­tem­le­ri­nin ve­ri­mi ve bi­na­nın ener­ji tü­ke­tim sı­nıf­lan­dır­ma­sı ile il­gi­li bil­gi­ler as­garî ola­rak bu­lun­du­ru­lur. Bel­ge­de bu­lun­du­rul­ma­sı ge­re­ken di­ğer bil­gi­ler ile bel­ge­nin ye­ni­len­me­si­ne ve mev­cut bi­na­lar da dâhil ol­mak üze­re uy­gu­la­ma­ya iliş­kin usul ve esas­lar, Ba­kan­lık ile müş­te­re­ken ha­zır­la­na­rak Ba­yın­dır­lık ve İs­kan Ba­kan­lı­ğın­ca yü­rür­lü­ğe ko­nu­la­cak yö­net­me­lik­le be­lir­le­nir. Mü­ca­vir alan dı­şın­da ka­lan ve top­lam in­şa­at ala­nı bin met­re­ka­re­den az olan bi­na­lar için ener­ji kim­lik bel­ge­si dü­zen­len­me­si zo­run­lu de­ğil­dir.

e) Elek­trik ener­ji­si üre­tim te­sis­le­ri ile ile­tim ve da­ğı­tım şe­be­ke­le­rin­de ener­ji ve­rim­li­li­ği­nin ar­tı­rıl­ma­sı­na, ta­lep ta­ra­fı yö­ne­ti­mi­ne, ter­mik san­tral­le­rin atık ısı­la­rın­dan ya­rar­la­nıl­ma­sı­na, açık alan ay­dın­lat­ma­la­rı­na, bi­yo­ya­kıt ve hid­ro­jen gi­bi al­ter­na­tif ya­kıt kul­la­nı­mı­nın özen­di­ril­me­si­ne iliş­kin usul ve esas­lar, Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan yü­rür­lü­ğe ko­nu­la­cak yö­net­me­lik­le be­lir­le­nir.

f) Ula­şım­da ener­ji ve­rim­li­li­ği­nin ar­tı­rıl­ma­sı ile il­gi­li ola­rak; yurt için­de üre­ti­len araç­la­rın bi­rim ya­kıt tü­ke­tim­le­ri­nin dü­şü­rül­me­si­ne, araç­lar­da ve­rim­li­lik stan­dart­la­rı­nın yük­sel­til­me­si­ne, top­lu ta­şı­ma­cı­lı­ğın yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı­na, ge­liş­miş tra­fik sin­ya­li­zas­yon sis­tem­le­ri­nin ku­rul­ma­sı­na iliş­kin usul ve esas­lar, Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı ile müş­te­re­ken ha­zır­la­na­rak Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan yü­rür­lü­ğe ko­nu­la­cak yö­net­me­lik­le dü­zen­le­nir.

g) En­düs­tri­yel iş­let­me­ler­de ve bi­na­lar­da ya­pı­lan etüt ça­lış­ma­la­rı sı­ra­sın­da, ak­re­di­te ol­muş ulu­sal ve­ya ulus­la­ra­ra­sı ku­ru­luş­lar ta­ra­fın­dan ka­lib­ras­yo­nu ya­pıl­mış ve eti­ket­len­miş ci­haz­la­rın kul­la­nıl­ma­sı zo­run­lu­dur.

ğ) Yak­ma te­sis­le­rin­de yer alan ka­zan­lar­dan, brü­lör­ler­den, kat ka­lo­ri­fe­ri ve kom­bi­ler­den Ge­nel Mü­dür­lük ile müş­te­re­ken ha­zır­la­na­rak Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan yü­rür­lü­ğe ko­nu­la­cak yö­net­me­lik­te be­lir­le­nen as­garî ve­rim­li­lik de­ğer­le­ri­ni sağ­la­ma­yan­la­rın sa­tı­şı­na izin ve­ril­mez.

h) Elek­trik mo­tor­la­rı­nın, kli­ma­la­rın, elek­trik­li ev alet­le­ri­nin ve am­pul­le­rin sı­nıf­lan­dı­rıl­ma­sı­na ve as­garî ve­rim­le­ri­nin be­lir­len­me­si­ne iliş­kin usul ve esas­lar Ge­nel Mü­dür­lük ile müş­te­re­ken ha­zır­la­na­rak Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan yü­rür­lü­ğe ko­nu­la­cak yö­net­me­lik­le dü­zen­le­nir ve as­garî sı­nır­la­rı sağ­la­ma­yan­la­rın sa­tı­şı­na izin ve­ril­mez.

DÖR­DÜN­CÜ BÖ­LÜM

Des­tek­ler ve Di­ğer Uy­gu­la­ma­lar

Des­tek­ler

MAD­DE 8- (1) Ener­ji ve­rim­li­li­ği uy­gu­la­ma pro­je­le­ri­nin des­tek­len­me­si, ener­ji yo­ğun­lu­ğu­nun azal­tıl­ma­sı, araş­tır­ma ve ge­liş­tir­me pro­je­le­ri ile il­gi­li uy­gu­la­ma­lar aşa­ğı­da­ki usul ve esas­la­ra gö­re yü­rü­tü­lür.

a) Ener­ji ve­rim­li­li­ği uy­gu­la­ma pro­je­le­ri aşa­ğı­da­ki esas­la­ra gö­re des­tek­le­nir:

1) En­düs­tri­yel iş­let­me­ler ta­ra­fın­dan Ge­nel Mü­dür­lü­ğe su­nu­lan, Ge­nel Mü­dür­lü­ğün uy­gun gö­rü­şü ile Ku­rul ta­ra­fın­dan onay­la­nan, ge­ri öde­me sü­re­si en faz­la beş yıl ve pro­je­sin­de be­lir­len­miş be­del­le­ri en faz­la beş­yüz­bin Türk Li­ra­sı olan uy­gu­la­ma pro­je­le­ri be­del­le­ri­nin en faz­la yüz­de yir­mi­si ora­nın­da des­tek­le­nir.

2) Ve­rim­li­lik ar­tı­rı­cı pro­je­le­ri des­tek­le­nen tü­zel ki­şi­ler, bu pro­je­le­ri­ni iş­let­me­le­rin­de iki yıl için­de uy­gu­lar. Bu sü­re­yi aşan ve­ya pro­je­sin­den fark­lı ya­pı­lan uy­gu­la­ma­lar des­tek­len­mez.Uy­gu­la­ma ön­ce­si ve son­ra­sı bil­gi ve gö­rün­tü­le­ri ih­ti­va eden uy­gu­la­ma ra­por­la­rı Ge­nel Mü­dür­lü­ğe gön­de­ri­lir. Uy­gu­la­ma so­nuç­la­rı Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan ye­rin­de kon­trol edi­lir.

3) Ener­ji ve­rim­li­li­ği­ni ar­tı­rı­cı uy­gu­la­ma pro­je­le­ri­nin des­tek­len­me­si ile il­gi­li usul ve esas­lar Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan yü­rür­lü­ğe ko­nu­la­cak yö­net­me­lik­le dü­zen­le­nir.

b) Ener­ji yo­ğun­lu­ğu­nun azal­tıl­ma­sı­na yö­ne­lik aşa­ğı­da­ki uy­gu­la­ma­lar ger­çek­leş­ti­ri­lir:

1) Her­han­gi bir en­düs­tri­yel iş­let­me­si için üç yıl içe­ri­sin­de ener­ji yo­ğun­lu­ğu­nu or­ta­la­ma ola­rak en az yüz­de on ora­nın­da azalt­ma­yı ta­ah­hüt ede­rek Ge­nel Mü­dür­lük ile gö­nül­lü an­laş­ma ya­pan ve ta­ah­hü­dü­nü ye­ri­ne ge­ti­ren ger­çek ve­ya tü­zel ki­şi­le­rin il­gi­li en­düs­tri­yel iş­let­me­si­nin, öde­nek im­kan­la­rı gö­zö­nü­ne alın­mak ve yüz­bin Türk Li­ra­sı­nı geç­me­mek kay­dıy­la, an­laş­ma­nın ya­pıl­dı­ğı yı­la ait ener­ji gi­de­ri­nin yüz­de yir­mi­si kar­şı­la­nır.

2) Bu ben­din (1) nu­ma­ra­lı alt ben­di kap­sa­mın­da ta­ah­hüt­le­rin ye­ri­ne ge­ti­ril­di­ği en­düs­tri­yel iş­let­me­ler­de, da­ha son­ra­ki yıl­lar­da ener­ji yo­ğun­luk­la­rı­nı ar­tı­ran ger­çek ve­ya tü­zel ki­şi­ler Ge­nel Mü­dür­lük ile ikin­ci de­fa an­laş­ma ya­pa­maz.

3) Gö­nül­lü an­laş­ma ya­pan ger­çek ve­ya tü­zel ki­şi­le­rin en­düs­tri­yel iş­let­me için­de tü­ket­tik­le­ri ener­ji­den; atık­la­rı mo­dern yak­ma tek­nik­le­ri ile ısı ve elek­trik ener­ji­si­ne dö­nüş­tü­ren te­sis­le­rin­de, 9 un­cu mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (a) ben­din­de ta­nım­la­nan ve yurt için­de imal edi­len ko­je­ne­ras­yon te­sis­le­rin­de ve­ya hid­ro­lik, rüz­gar, jeo­ter­mal, gü­neş ve bi­yo­küt­le kay­nak­la­rı­nı kul­la­na­rak üret­tik­le­ri ener­ji, ener­ji yo­ğun­lu­ğu he­sa­bı­na dâhil edil­mez.

4) Bün­ye­sin­de bir­den faz­la en­düs­tri­yel iş­let­me bu­lu­nan ger­çek ve­ya tü­zel ki­şi­le­rin gö­nül­lü an­laş­ma yap­ma­dık­la­rı en­düs­tri­yel iş­let­me­le­rin­de­ki ener­ji yo­ğun­lu­ğu de­ği­şim­le­ri, Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan ay­rı­ca in­ce­le­nir.

5) Gö­nül­lü an­laş­ma ya­pı­la­cak en­düs­tri­yel iş­let­me­ler­de ara­na­cak ni­te­lik­ler, ener­ji yo­ğun­lu­ğu he­sap­la­ma yön­tem­le­ri ve müc­bir se­bep hal­le­ri de dâhil ol­mak üze­re gö­nül­lü an­laş­ma­lar­da bu­lun­ma­sı ge­re­ken di­ğer esas­lar Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan yü­rür­lü­ğe ko­nu­la­cak yö­net­me­lik­le be­lir­le­nir.

c) Ener­ji ve­rim­li­li­ği uy­gu­la­ma pro­je­le­ri­nin des­tek­len­me­si ve ener­ji yo­ğun­lu­ğu­nun azal­tıl­ma­sı uy­gu­la­ma­la­rı­na yö­ne­lik ola­rak Ge­nel Mü­dür­lük büt­çe­si­ne ge­rek­li öde­nek ko­nu­lur. Des­tek­ler için ay­rı­lan ve kul­la­nı­lan öde­nek­ler, des­tek­le­nen pro­je­ler, gö­nül­lü an­laş­ma­lar, ener­ji yo­ğun­luk­la­rı­nı azal­tan ve ar­tı­ran en­düs­tri­yel iş­let­me­ler, eği­tim ve bi­linç­len­dir­me et­kin­lik­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğün in­ter­net say­fa­sın­da ilan edi­lir.

ç) Tür­ki­ye Bi­lim­sel ve Tek­no­lo­jik Araş­tır­ma Ku­ru­mu, ener­ji ve­rim­li­li­ği­nin ar­tı­rıl­ma­sı ile ye­ni ve ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji kay­nak­la­rın­dan ya­rar­la­nıl­ma­sı­na yö­ne­lik araş­tır­ma ve ge­liş­tir­me pro­je­le­ri­ni ön­ce­lik­le des­tek­ler; bu pro­je­le­rin yön­len­di­ril­me­sin­de ve de­ğer­len­di­ril­me­sin­de Ge­nel Mü­dür­lü­ğün gö­rü­şü­nü alır.

Di­ğer uy­gu­la­ma­lar

MAD­DE 9- (1) Ener­ji ve­rim­li­li­ği­nin ar­tı­rıl­ma­sı ama­cıy­la aşa­ğı­da­ki uy­gu­la­ma­lar ger­çek­leş­ti­ri­lir:

a) En­düs­tri­yel iş­let­me­le­rin mev­cut sis­tem­le­rin­de ener­ji ve­rim­li­li­ği­nin ar­tı­rıl­ma­sı­na yö­ne­lik ola­rak ha­zır­la­nan, Ku­rul ta­ra­fın­dan onay­la­nan ve as­garî ya­tı­rım bü­yük­lük­le­ri Ba­kan­lar Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan be­lir­le­nen mik­ta­rın üze­rin­de olan pro­je­ler ile kul­lan­dık­la­rı ya­kıt tür­le­ri ve tek­no­lo­ji­le­ri­ne bağ­lı ola­rak Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan yü­rür­lü­ğe ko­nu­la­cak yö­net­me­lik­te ta­nım­la­nan yıl­lık or­ta­la­ma ve­rim de­ğer­le­ri­ni sağ­la­yan ko­je­ne­ras­yon ya­tı­rım­la­rı, Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğın­ca ya­tı­rım teş­vik­le­rin­den ya­rar­lan­dı­rı­lır.

b) Kü­çük ve or­ta öl­çek­li iş­let­me­le­re yö­ne­lik ola­rak, 12/4/1990 ta­rih­li ve 3624 sa­yı­lı Kü­çük ve Or­ta Öl­çek­li Sa­na­yi Ge­liş­tir­me ve Des­tek­le­me İda­re­si Baş­kan­lı­ğı Ku­rul­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun­da ta­nım­la­nan iş­let­me­le­rin ener­ji ve­rim­li­li­ği­ne yö­ne­lik ala­cak­la­rı eği­tim, etüt ve da­nış­man­lık hiz­met­le­ri, Kü­çük ve Or­ta Öl­çek­li Sa­na­yi Ge­liş­tir­me ve Des­tek­le­me İda­re­si Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan des­tek­le­nir. Bu uy­gu­la­ma ile il­gi­li usul ve esas­lar, Ba­kan­lık ile müş­te­re­ken ha­zır­la­na­rak Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan yü­rür­lü­ğe ko­nu­la­cak yö­net­me­lik­le dü­zen­le­nir.

c) Va­kıf­lar ta­ra­fın­dan ku­ru­lan şir­ket­ler­den yet­ki bel­ge­si ve ener­ji yö­ne­ti­ci­si ser­ti­fi­ka­sı­na iliş­kin her­han­gi bir be­del alın­maz.

BE­ŞİN­Cİ BÖ­LÜM

İdarî Yap­tı­rım­lar ve Çe­şit­li Hü­küm­ler

İdarî yap­tı­rım­lar ve uy­gu­la­ma

MAD­DE 10- (1) Bu Ka­nun kap­sa­mın­da, idarî pa­ra ce­za­sı ver­me­ye yet­ki­li olan­lar ta­ra­fın­dan ya­pı­lan tes­pit ve/ve­ya de­ne­tim­ler so­nu­cu ger­çek ve­ya tü­zel ki­şi­le­re aşa­ğı­da­ki esas­lar çer­çe­ve­sin­de idarî yap­tı­rım­lar uy­gu­la­nır.

a) İdarî yap­tı­rım ge­rek­ti­ren hal­ler şun­lar­dır:

1) 5 in­ci mad­de kap­sa­mın­da yet­ki­len­dir­me­ler­le il­gi­li yü­rür­lü­ğe ko­nu­la­cak yö­net­me­lik hü­küm­le­ri­ne ay­kı­rı ha­re­ket edil­me­si ha­lin­de, yet­ki­len­dir­me an­laş­ma­la­rın­da ta­nım­la­nan usul ve esas­la­ra gö­re yet­ki­len­di­ril­miş ku­rum­la­rın yet­ki bel­ge­si Ku­rul ona­yı ile Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan, şir­ket­le­rin yet­ki bel­ge­le­ri ise an­laş­ma yap­tık­la­rı ku­rum ta­ra­fın­dan ip­tal edi­lir. Yet­ki bel­ge­si ip­tal edi­len yet­ki­len­di­ril­miş ku­rum­la­ra ve­ya şir­ket­le­re en az beş yıl sü­re ile yet­ki bel­ge­si ve­ril­mez. Yet­ki bel­ge­si ip­tal edi­len yet­ki­len­di­ril­miş ku­rum­lar ta­ra­fın­dan şir­ket­ler ile ya­pı­lan yet­ki­len­dir­me an­laş­ma­la­rı Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan in­ce­le­me­ye alı­nır ve yö­net­me­lik­te ta­nım­la­nan şart­la­rı ha­iz ol­ma­yan­lar ip­tal edi­lir. Ge­rek­li şart­la­rı ha­iz olan­la­rın an­laş­ma­la­rı Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan ye­ni­le­nir.

2) 5 in­ci, 7 nci, 8 in­ci ve 9 un­cu mad­de­ler kap­sa­mın­da is­te­nen bil­gi­le­rin ve in­ce­le­me yap­ma im­ka­nı­nın ve­ril­me­me­si ha­lin­de is­te­nen bil­gi ve/ve­ya iz­nin ve­ril­me­si için otuz gün­lük sü­re ta­nı­nır. Ve­ri­len sü­re so­nun­da is­te­nen bil­gi­le­rin yan­lış ve­ya nok­san ve­ril­me­si ha­lin­de on­bin Türk Li­ra­sı, hiç­bir bil­gi ve­ril­me­me­si ve/ve­ya ye­rin­de in­ce­le­me im­ka­nı­nın ta­nın­ma­ma­sı ha­lin­de el­li­bin Türk Li­ra­sı idarî pa­ra ce­za­sı ve­ri­lir.

3) Bu ben­din (2) nu­ma­ra­lı alt ben­di dı­şın­da bu Ka­nun ve il­gi­li yö­net­me­lik­ler kap­sa­mın­da is­te­nen ge­rek­li di­ğer bil­gi­le­rin otuz gün için­de, doğ­ru ola­rak ve ge­rek­ti­ği şe­kil­de ve­ril­me­me­si ha­lin­de beş­yüz Türk Li­ra­sı idarî pa­ra ce­za­sı ve­ri­lir.

4) 5 in­ci mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (c) ben­din­de­ki ti­carî sır­la­rı ken­di­le­ri­nin ve­ya baş­ka­la­rı­nın ya­ra­rı­na kul­la­nan­la­rın bu Ka­nun kap­sa­mı­na gi­ren ku­ru­luş­lar­da gö­rev yap­ma­la­rı iki yıl­dan aşa­ğı ol­ma­mak üze­re ya­sak­la­nır.

5) 5 in­ci mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (ç) ben­di­nin (2) nu­ma­ra­lı alt ben­di kap­sa­mın­da bu Ka­nun ve çı­ka­rı­lan yö­net­me­lik hü­küm­le­ri­ne ay­kı­rı ha­re­ket et­ti­ği tes­pit edi­le­rek Ge­nel Mü­dür­lü­ğe bil­di­ri­len şir­ket­le­re bu ben­din (1) nu­ma­ra­lı alt ben­di hü­küm­le­ri uy­gu­la­nır.

6) 6 ncı mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (c) ben­di­nin (1) nu­ma­ra­lı alt ben­din­de yer alan ya­yın yü­küm­lü­lü­ğü­nü ye­ri­ne ge­tir­me­yen­ler hak­kın­da 3984 sa­yı­lı Ka­nun hü­küm­le­ri uy­gu­la­nır.

7) 6 ncı mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (c) ben­di­nin (2) nu­ma­ra­lı alt ben­di ile il­gi­li hü­küm­le­rin ye­ri­ne ge­ti­ril­me­me­si ha­lin­de, il­gi­li tü­zel ki­şi­le­re beş­bin Türk Li­ra­sı idarî pa­ra ce­za­sı ve­ri­lir.

8) En­düs­tri­yel iş­let­me­ler ve bi­na­la­rın sa­hip­le­ri ve­ya yö­ne­tim­le­ri, 7 nci mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (a) ben­di ve il­gi­li yö­net­me­lik hü­küm­le­ri­ne ay­kı­rı ha­re­ket edil­me­si ha­lin­de, ay­kı­rı­lı­ğın gi­de­ril­me­si için ih­tar edi­lir. Ay­kı­rı­lı­ğın otuz gün içe­ri­sin­de gi­de­ril­me­me­si ha­lin­de; en­düs­tri­yel iş­let­me­ye, bi­na sa­hi­bi­ne ve­ya bi­na yö­ne­ti­mi­ne yir­mi­bin Türk Li­ra­sı idarî pa­ra ce­za­sı ve­ri­lir.

9) 7 nci mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (ğ) ve (h) bent­le­ri­ne ay­kı­rı ola­rak sa­tış ya­pan ger­çek ve tü­zel ki­şi­le­re, Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan yir­mi­bin Türk Li­ra­sı idarî pa­ra ce­za­sı ve­ri­lir.

b) Bu fık­ra­nın (a) ben­di­nin (9) nu­ma­ra­lı alt ben­di ha­riç ol­mak üze­re, idarî pa­ra ce­za­sı uy­gu­lan­ma­sı­nı ta­kip eden bir yıl için­de ay­nı fii­lin tek­rar­lan­ma­sı ha­lin­de idarî pa­ra ce­za­la­rı iki kat ar­tı­rı­la­rak uy­gu­la­nır.

c) Bu fık­ra­nın (a) ben­di­nin (2), (3) ve (8) nu­ma­ra­lı alt bent­le­ri ge­re­ğin­ce en­düs­tri­yel iş­let­me­le­re, bi­na sa­hi­bi­ne ve­ya bi­na yö­ne­ti­mi­ne ve­ril­miş olan ce­za mik­tar­la­rı­nın, ce­za­ya mu­ha­tap ger­çek ve­ya tü­zel ki­şi­nin bir ön­ce­ki malî yı­la iliş­kin top­lam ener­ji har­ca­ma­la­rı­nın yüz­de yir­mi­si­ni ve­ya tü­zel ki­şi­nin bir ön­ce­ki malî yı­lı­na iliş­kin bi­lan­ço­sun­da yer alan ge­lir­le­ri­nin yüz­de be­şi­ni geç­me­si ha­lin­de, otuz gün içe­ri­sin­de bi­lan­ço ve ener­ji har­ca­ma­la­rı­na iliş­kin bel­ge­le­rin ib­raz edil­me­si şar­tıy­la, her iki sı­nı­ra gö­re he­sap­la­nan tu­tar­lar­dan dü­şük ola­nı ce­za mik­ta­rı ola­rak he­sap­la­nır.

ç) Bu Ka­nu­na gö­re, bir baş­ka ka­mu ku­rum ve­ya ku­ru­lu­şu ta­ra­fın­dan uy­gu­lan­ma­sı ön­gö­rül­me­yen idarî yap­tı­rım­lar Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan uy­gu­la­nır.

d) İdarî pa­ra ce­za­la­rın­da tü­zel ki­şi­le­rin so­rum­lu­lu­ğu, 29/6/1956 ta­rih­li ve 6762 sa­yı­lı Türk Ti­ca­ret Ka­nu­nu­nun 65 in­ci mad­de­si­ne gö­re ta­yin olu­nur.

Ba­kan­lı­ğın yet­ki­le­ri

MAD­DE 11- (1) Ba­kan­lık, di­ğer mad­de­ler­de sa­yı­lan yet­ki­le­ri­nin dı­şın­da:

a) Ku­rul va­sı­ta­sı ile bu Ka­nun kap­sa­mın­da­ki yü­küm­lü­lük­le­rin uy­gu­lan­ma­sı­nı, yön­len­di­ril­me­si­ni, iz­len­me­si­ni, de­ğer­len­di­ril­me­si­ni, alı­na­cak ted­bir­le­rin plan­lan­ma­sı­nı ve uy­gu­lan­ma­sın­da ko­or­di­nas­yo­nu sağ­lar.

b) 7 nci mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (a) ben­di kap­sa­mın­da ener­ji yö­ne­ti­ci­si gö­rev­len­di­ril­me­si­ne ve ener­ji yö­ne­tim bi­ri­mi ku­rul­ma­sı­na iliş­kin ola­rak ta­nım­la­nan ra­kam­sal sı­nır de­ğer­le­ri­ni ya­rı­sı­na ka­dar azalt­ma­ya ve iki ka­tı­na ka­dar ar­tır­ma­ya yet­ki­li­dir.

c) 8 in­ci mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (a) ben­di­nin (1) nu­ma­ra­lı alt ben­di kap­sa­mın­da be­lir­ti­len pro­je be­de­li mik­ta­rı­nı ve pro­je­le­re ve­ri­le­bi­le­cek des­tek­le­me ora­nı­nı ya­rı­sı­na ka­dar azalt­ma­ya ve iki ka­tı­na ka­dar ar­tır­ma­ya, 8 in­ci mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (b) ben­di­nin (1) nu­ma­ra­lı alt ben­di kap­sa­mın­da be­lir­ti­len ener­ji yo­ğun­lu­ğu azalt­ma ora­nı­nı ve des­tek­le­me mik­ta­rı­nı ya­rı­sı­na ka­dar azalt­ma­ya ve iki ka­tı­na ka­dar ar­tır­ma­ya yet­ki­li­dir.

İs­tis­na­lar

MAD­DE 12- (1) Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri, Millî Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı ve bağ­lı ku­ru­luş­la­rı ile Millî İs­tih­ba­rat Teş­ki­la­tı Müs­te­şar­lı­ğı, 7 nci mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (b) ben­di­nin (2) nu­ma­ra­lı alt ben­di ve (d) ben­di hü­küm­le­rin­den mu­af­tır. Ay­nı mad­de­nin (a) ben­di kap­sa­mın­da­ki hü­küm­le­re iliş­kin uy­gu­la­ma usul ve esas­la­rı ise bu ku­rum­lar ta­ra­fın­dan be­lir­le­nir.

MAD­DE 13- 14/6/1935 ta­rih­li ve 2819 sa­yı­lı Elek­trik İş­le­ri Etüd İda­re­si Teş­ki­li­ne Da­ir Ka­nu­nun 2 nci mad­de­si aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

“MAD­DE 2- E.İ.E. İda­re­si­nin gö­rev­le­ri şun­lar­dır:

a) Ül­ke­nin hid­ro­lik, rüz­gar, jeo­ter­mal, gü­neş, bi­yo­küt­le ve di­ğer ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji kay­nak­la­rı ön­ce­lik­li ol­mak üze­re tüm ener­ji kay­nak­la­rı­nın de­ğer­len­di­ril­me­si­ne yö­ne­lik, öl­çüm­ler yap­mak, fi­zi­bi­li­te ve ör­nek uy­gu­la­ma pro­je­le­ri ha­zır­la­mak; araş­tır­ma ku­rum­la­rı, ye­rel yö­ne­tim­ler ve si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı ile iş­bir­li­ği ya­pa­rak pi­lot sis­tem­ler ge­liş­tir­mek, ta­nı­tım ve da­nış­man­lık fa­ali­yet­le­ri yü­rüt­mek.

b) Sa­na­yi­de ve bi­na­lar­da ener­ji­nin ras­yo­nel kul­la­nı­mı ile il­gi­li ola­rak, bi­linç­len­dir­me ve eği­tim hiz­met­le­ri ver­mek, üni­ver­si­te­le­ri, mes­lek oda­la­rı­nı ve tü­zel ki­şi­le­ri ay­nı hiz­met­le­ri ve­re­bil­me­le­ri için yet­ki­len­dir­mek ve de­net­le­mek, Ener­ji Ve­rim­li­li­ği Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu­nun sek­re­ter­ya­sı­nı yü­rüt­mek.

c) Ula­şım­da, elek­trik ener­ji­si üre­tim te­sis­le­rin­de, ile­tim ve da­ğı­tım sis­tem­le­rin­de ener­ji­nin et­kin ve ve­rim­li kul­la­nıl­ma­sı yö­nün­de il­gi­li ba­kan­lık ve ku­ru­luş­lar ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len ça­lış­ma­la­rı iz­le­mek, de­ğer­len­dir­mek, ön­lem ve/ve­ya pro­je öne­ri­le­ri ge­liş­tir­mek.

ç) Ener­ji Ve­rim­li­li­ği Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan onay­la­nan ener­ji ve­rim­li­li­ği uy­gu­la­ma pro­je­le­ri­ni ve araş­tır­ma ve ge­liş­tir­me pro­je­le­ri­ni iz­le­mek ve de­net­le­mek.

d) Ener­ji tü­ke­tim nok­ta­la­rın­da çev­re­yi il­gi­len­di­ren za­rar­lı atık ve emis­yon­la­rın ge­li­şi­mi­ni iz­le­mek, de­ğer­len­dir­mek, pro­jek­si­yon­lar üret­mek ve ön­lem öne­ri­le­ri ha­zır­la­mak.

e) Ül­ke­de ve dün­ya­da ener­ji ala­nın­da­ki ça­lış­ma­la­rı ve ge­liş­me­le­ri iz­le­mek ve de­ğer­len­dir­mek, ül­ke­nin ih­ti­yaç ve şart­la­rı­na uy­gun ola­rak araş­tır­ma ve ge­liş­tir­me he­def ve ön­ce­lik­le­ri­ni be­lir­le­mek, bu doğ­rul­tu­da araş­tır­ma ve ge­liş­tir­me ça­lış­ma­la­rı yap­mak, yap­tır­mak, ça­lış­ma so­nuç­la­rı­nı eko­no­mik ana­liz­le­ri ile bir­lik­te ka­mu­oyu­na sun­mak.

f) Ener­ji ile il­gi­li tüm pay­daş­la­rın, doğ­ru ve gün­cel bil­gi­ye hız­la eri­şe­bil­me­le­ri­ni sağ­la­mak; ulu­sal ener­ji en­van­te­ri­ni oluş­tur­mak ve gün­cel tut­mak; plan­la­ma, pro­jek­si­yon, iz­le­me ve de­ğer­len­dir­me ça­lış­ma­la­rı­na des­tek ver­mek üze­re ulu­sal ener­ji bil­gi yö­ne­tim mer­ke­zi kur­mak ve iş­let­mek.

g) Yer­li ve ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji kay­nak­la­rı­nın de­ğer­len­di­ril­me­si­ne ve ener­ji ve­rim­li­li­ği­nin ar­tı­rıl­ma­sı­na yö­ne­lik pro­jek­si­yon­lar ve öne­ri­ler ge­liş­tir­mek.

ğ) Top­lum ge­ne­lin­de ener­ji bi­lin­ci­nin ge­liş­ti­ril­me­si ve ye­ni ener­ji tek­no­lo­ji­le­rin­den ya­rar­la­nıl­ma­sı ama­cıy­la fa­ali­yet­te bu­lun­mak.

h) Ener­ji ve­rim­li­li­ği ile il­gi­li ola­rak ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı, üni­ver­si­te­ler, özel sek­tör ve si­vil top­lum ör­güt­le­ri ara­sın­da et­ki­li ve ve­rim­li iş­bir­li­ği­nin ge­liş­ti­ril­me­si yö­nün­de ko­or­di­nas­yo­nu sağ­la­mak.

ı) Ener­ji ile il­gi­li ko­nu­lar­da ka­mu­oyu­nu bil­gi­len­dir­mek ve bi­linç­len­dir­mek ama­cıy­la fa­ali­yet­ler­de bu­lun­mak.

i) Di­ğer ül­ke­ler­de­ki ben­zer ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı ku­ru­luş­lar­la iş­bir­li­ği yap­mak ve bil­gi alış­ve­ri­şin­de bu­lun­mak.

E.İ.E. İda­re­si­nin gö­rev­le­ri aşa­ğı­da­ki esas­lar çer­çe­ve­sin­de ye­ri­ne ge­ti­ri­lir:

a) E.İ.E. İda­re­si gö­rev­le­ri kap­sa­mın­da, ge­rek­li gör­dü­ğü her tür­lü bil­gi­yi ger­çek ve tü­zel ki­şi­ler­den is­te­me­ye yet­ki­li­dir. Bil­gi is­te­nen ger­çek ve tü­zel ki­şi­ler ge­re­ken bil­gi­le­ri ver­mek­le yü­küm­lü­dür­ler. E.İ.E. İda­re­si, sağ­la­dı­ğı bil­gi­ler­den ül­ke­nin em­ni­ye­ti­ne, gü­ven­li­ği­ne ve eko­no­mik çı­kar­la­rı­na, ger­çek ve tü­zel ki­şi­le­rin ti­carî iliş­ki­le­ri­ne za­rar ve­re­cek bil­gi ve bel­ge­le­rin giz­li­li­ği­ne ria­yet eder.

b) E.İ.E. İda­re­sin­de pro­je­le­rin ha­zır­lan­ma­sı fa­ali­yet­le­ri ile İda­re­nin gö­rev ala­nı­na gi­ren ko­nu­lar­da ve uz­man­lık is­te­yen iş­ler­de, ba­kan­lık­lar ile bağ­lı ve il­gi­li ku­ru­luş­lar­dan, üni­ver­si­te­ler­den ve di­ğer ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın­dan pro­je ve araş­tır­ma­la­rın ge­rek­tir­di­ği ni­te­lik­le­re sa­hip ye­ter­li sa­yı­da per­so­nel, sü­re ve ça­lış­ma ko­nu­su be­lir­til­mek şar­tıy­la ge­çi­ci ola­rak ku­rum­la­rı­nın ve il­gi­li per­so­ne­lin mu­va­fa­ka­ti ve Ba­kan ona­yı ile gö­rev­len­di­ri­le­bi­lir. An­cak bu şe­kil­de gö­rev­len­di­ri­len per­so­ne­lin ça­lış­ma sü­re­si iki yı­lı ve her hal­de pro­je sü­re­si­ni aşa­maz. Pro­je sü­re­si­nin iki yı­lı aş­ma­sı ha­lin­de, il­gi­li ku­ru­mun ve per­so­ne­lin mu­va­fa­ka­ti kay­dıy­la ça­lış­ma sü­re­si Ba­kan ona­yı ile bir ka­tı­na ka­dar uza­tı­la­bi­lir. Bu şe­kil­de gö­rev­len­di­ri­len per­so­nel ku­rum­la­rın­dan izin­li sa­yı­lır ve gö­rev­len­di­ri­len per­so­ne­lin ay­lık, öde­nek, her tür­lü zam ve taz­mi­nat­la­rı ile di­ğer malî ve sos­yal hak ve yar­dım­la­rı ku­rum­la­rın­ca öde­nir.

c) E.İ.E. İda­re­si bu gö­rev­le­ri­ni ye­ri­ne ge­ti­rir­ken hid­ro­met­rik öl­çüm is­tas­yon­la­rı ku­rar, iş­le­tir ve son­daj­lar ya­par.

ç) E.İ.E. İda­re­si­ne ait mal­lar ile her çe­şit mev­cut­la­rı aley­hi­ne iş­le­nen suç­la­ra 26/9/2004 ta­rih­li ve 5237 sa­yı­lı Türk Ce­za Ka­nu­nu­nun 247 ila 266 ncı mad­de­le­rin­de yer alan ce­za­lar uy­gu­la­nır.”

MAD­DE 14- 20/2/2001 ta­rih­li ve 4628 sa­yı­lı Elek­trik Pi­ya­sa­sı Ka­nu­nu­nun 1 in­ci mad­de­si­nin üçün­cü fık­ra­sı­na aşa­ğı­da­ki bent­ler ek­len­miş­tir.

“51. Ko­je­ne­ras­yon: Isı ve elek­trik ve/ve­ya me­ka­nik ener­ji­nin ay­nı te­sis­te eş za­man­lı ola­rak üre­ti­mi­ni,

52. Mik­ro ko­je­ne­ras­yon te­si­si: Elek­trik ener­ji­si­ne da­ya­lı ku­ru­lu gü­cü 50 ki­lo­vat ve al­tın­da olan ko­je­ne­ras­yon te­si­si­ni,”

MAD­DE 15- 4628 sa­yı­lı Ka­nu­nun 3 ün­cü mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­na aşa­ğı­da­ki bent ek­len­miş­tir.

e) Yal­nız­ca ken­di ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­mak ama­cıy­la, Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan yü­rür­lü­ğe ko­nu­la­cak yö­net­me­lik­te ta­nım­la­nan de­ğe­rin üze­rin­de ve­ri­mi olan ko­je­ne­ras­yon ile mik­ro ko­je­ne­ras­yon te­si­si ku­ran ger­çek ve tü­zel ki­şi­ler­den li­sans al­ma ve şir­ket kur­ma yü­küm­lü­lü­ğün­den mu­af tu­tu­la­cak­lar, il­gi­li yö­net­me­lik­te dü­zen­le­nir.”

MAD­DE 16- 10/5/2005 ta­rih­li ve 5346 sa­yı­lı Ye­ni­le­ne­bi­lir Ener­ji Kay­nak­la­rı­nın Elek­trik Ener­ji­si Üre­ti­mi Amaç­lı Kul­la­nı­mı­na İliş­kin Ka­nu­na aşa­ğı­da­ki mad­de ek­len­miş­tir.

"Kü­çük öl­çek­li ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji kay­nak­la­rı­na yö­ne­lik uy­gu­la­ma­lar

EK MAD­DE 1- Ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji kay­nak­la­rı­nı kul­la­na­rak yal­nız­ca ken­di ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­mak ama­cıy­la ku­ru­lu gü­cü aza­mi iki­yüz ki­lo­vat­lık üre­tim te­si­si ku­ran ger­çek ve­ya tü­zel ki­şi­ler, böl­ge­de­ki da­ğı­tım li­san­sı sa­hi­bi tü­zel ki­şi­yi ve EPDK'yı bil­gi­len­dir­mek kay­dıy­la ano­nim ve­ya li­mi­ted şir­ket kur­ma ve li­sans al­ma yü­küm­lü­lük­le­rin­den mu­af­tır. An­cak bu ki­şi­ler al­dık­la­rı ener­ji­den mah­sup edil­mek kay­dıy­la, üret­tik­le­ri ih­ti­yaç faz­la­sı ener­ji­yi da­ğı­tım şe­be­ke­si­ne ve­re­bi­lir­ler.”

 MAD­DE 17- 23/6/1965 ta­rih ve 634 sa­yı­lı Kat Mül­ki­ye­ti Ka­nu­nu­nun 42 nci mad­de­si­nin dör­dün­cü ve be­şin­ci fık­ra­la­rı aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

"Kat ma­lik­le­rin­den bi­ri­nin is­te­ği üze­ri­ne ısı ya­lı­tı­mı, ısıt­ma sis­te­mi­nin ya­kıt dö­nü­şü­mü ve ısıt­ma sis­te­mi­nin mer­ke­zi sis­tem­den fer­di sis­te­me ve­ya fer­di sis­tem­den mer­ke­zi sis­te­me dö­nüş­tü­rül­me­si, kat ma­lik­le­ri­nin sa­yı ve ar­sa pa­yı ço­ğun­lu­ğu ile ve­re­cek­le­ri ka­rar üze­ri­ne ya­pı­lır. An­cak top­lam in­şa­at ala­nı iki­bin met­re­ka­re ve üze­ri olan bi­na­lar­da mer­ke­zi ısıt­ma sis­te­mi­nin fer­di ısıt­ma sis­te­mi­ne dö­nüş­tü­rül­me­si, kat ma­lik­le­ri­nin sa­yı ve ar­sa pa­yı ola­rak oy­bir­li­ği ile ve­re­cek­le­ri ka­rar üze­ri­ne ya­pı­lır. Bu ko­nu­da ya­pı­la­cak or­tak iş­le­rin gi­der­le­ri ar­sa pa­yı ora­nı­na gö­re öde­nir. Mer­ke­zi ısıt­ma sis­tem­le­rin­de ısın­ma gi­der­le­ri­nin pay­laş­tı­rıl­ma­sı­na iliş­kin usul ve esas­lar Ba­yın­dır­lık ve İs­kan Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan yü­rür­lü­ğe ko­nu­la­cak yö­net­me­lik­le dü­zen­le­nir.

Isıt­ma sis­te­mi­nin mer­ke­zi sis­tem­den fer­di sis­te­me ve­ya fer­di sis­tem­den mer­ke­zi sis­te­me dö­nüş­tü­rül­me­si­ne ka­rar ve­ril­me­si ha­lin­de, yö­ne­tim pla­nı­nın bu ka­ra­ra ay­kı­rı hü­küm­le­ri de­ğiş­ti­ril­miş sa­yı­lır.”

MAD­DE 18- 5346 sa­yı­lı Ka­nu­nun 6 ncı mad­de­si aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

"MAD­DE 6- Bu Ka­nun kap­sa­mın­da­ki ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji kay­nak­la­rın­dan elek­trik ener­ji­si üre­tim ve ti­ca­re­tin­de, li­sans sa­hi­bi tü­zel ki­şi­ler aşa­ğı­da­ki uy­gu­la­ma esas­la­rı­na ta­bi­dir­ler:

a) Pe­ra­ken­de sa­tış li­san­sı sa­hi­bi tü­zel ki­şi­ler, bu Ka­nun kap­sa­mın­da­ki ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji kay­nak­la­rın­dan elek­trik ener­ji­si üre­ten YEK Bel­ge­li te­sis­le­rin iş­let­me­de on yı­lı­nı ta­mam­la­ma­mış olan­la­rın­dan, bu mad­de­nin (c) ben­din­de be­lir­le­nen esas­la­ra gö­re elek­trik ener­ji­si sa­tın alır­lar.

b) Bu Ka­nun kap­sa­mın­da­ki uy­gu­la­ma­lar­dan ya­rar­la­na­bi­le­cek YEK Bel­ge­li elek­trik ener­ji­si mik­ta­rı­na iliş­kin bil­gi­ler her yıl EPDK ta­ra­fın­dan ya­yın­la­nır. Pe­ra­ken­de sa­tış li­san­sı sa­hi­bi tü­zel ki­şi­le­rin her bi­ri, bir ön­ce­ki tak­vim yı­lın­da sat­tık­la­rı elek­trik ener­ji­si mik­ta­rı­nın ül­ke­de sa­tı­lan top­lam elek­trik ener­ji­si mik­ta­rı­na ora­nı ka­dar, YEK Bel­ge­li elek­trik ener­ji­sin­den sa­tın alır­lar.

c) Bu Ka­nun kap­sa­mın­da sa­tın alı­na­cak elek­trik ener­ji­si için uy­gu­la­na­cak fi­yat; her yıl için, EPDK'nın be­lir­le­di­ği bir ön­ce­ki yı­la ait Tür­ki­ye or­ta­la­ma elek­trik top­tan sa­tış fi­ya­tı­dır. An­cak uy­gu­la­na­cak bu fi­yat 5 Eu­ro Cent/ kWh kar­şı­lı­ğı Türk Li­ra­sın­dan az, 5,5 Eu­ro Cent/ kWh kar­şı­lı­ğı Türk Li­ra­sın­dan faz­la ola­maz.

Bu mad­de kap­sa­mın­da­ki uy­gu­la­ma­lar 31.12.2011 ta­ri­hin­den ön­ce iş­let­me­ye gi­ren te­sis­le­ri kap­sar. An­cak Ba­kan­lar Ku­ru­lu uy­gu­la­ma­nın so­na ere­ce­ği ta­ri­hi, 31.12.2009 ta­ri­hi­ne ka­dar Resmî Ga­ze­te' de ya­yın­lan­mak şar­tıy­la, en faz­la 2 yıl sü­rey­le uza­ta­bi­lir.

MAD­DE 19- 5346 Sa­yı­lı Ka­nu­nun 8 in­ci mad­de­si aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

“MAD­DE 8- Or­man ve­ya Ha­zi­ne­nin özel mül­ki­ye­tin­de ya da Dev­le­tin hü­küm ve ta­sar­ru­fu al­tın­da bu­lu­nan her tür­lü ta­şın­ma­zın bu Ka­nun kap­sa­mın­da­ki ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji kay­nak­la­rın­dan elek­trik ener­ji­si üre­ti­mi yap­mak ama­cıy­la kul­la­nıl­ma­sı ha­lin­de, te­sis, ula­şım yol­la­rı ve şe­be­ke­ye bağ­lan­tı nok­ta­sı­na ka­dar­ki ener­ji na­kil hat­tı için kul­la­nı­la­cak ara­zi­le­re iliş­kin ola­rak Çev­re ve Or­man Ba­kan­lı­ğı ve­ya Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan be­de­li kar­şı­lı­ğın­da izin ve­ri­lir, ki­ra­la­ma ya­pı­lır, ir­ti­fak hak­kı te­sis edi­lir ve­ya kul­lan­ma iz­ni ve­ri­lir. 2011 yı­lı so­nu­na ka­dar dev­re­ye alı­na­cak YEK Bel­ge­li bu te­sis­ler­den ula­şım yol­la­rın­dan ve şe­be­ke­ye bağ­lan­tı nok­ta­sı­na ka­dar­ki ener­ji na­kil hat­la­rın­dan ya­tı­rım ve iş­let­me dö­nem­le­ri­nin ilk on yı­lın­da izin, ki­ra, ir­ti­fak hak­kı ve kul­lan­ma iz­ni be­del­le­ri­ne yüz­de sek­sen beş in­di­rim uy­gu­la­nır. Or­man ara­zi­le­rin­de OR­KÖY ve Ağaç­lan­dır­ma Özel Öde­nek Ge­lir­le­ri alın­maz.”

MAD­DE 20-  4628 sa­yı­lı Ka­nu­nun 3 ün­cü mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (c) ben­di­nin (1) nu­ma­ra­lı alt ben­di­ne aşa­ğı­da­ki pa­rag­raf ek­len­miş­tir.

“Ku­rum, mev­cut üre­tim li­sans­la­rın­da ve li­sans baş­vu­ru­la­rın­da te­mi­nat is­ter. Te­mi­nat alın­ma­sı ve irat kay­de­dil­me­si­ne iliş­kin hu­sus­lar il­gi­li yö­net­me­lik­le dü­zen­le­nir.”

Yö­net­me­lik­le­rin dü­zen­len­me­si

GE­Çİ­Cİ MAD­DE 1- (1) Bu Ka­nun­da yü­rür­lü­ğe ko­nul­ma­sı ön­gö­rü­len yö­net­me­lik­ler, bu Ka­nu­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­den iti­ba­ren bir yıl, 7 nci mad­de­nin (ç) ve (d) bent­le­ri kap­sa­mın­da Ba­yın­dır­lık ve İs­kan Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan yü­rür­lü­ğe ko­nul­ma­sı ön­gö­rü­len yö­net­me­lik­ler ise iki yıl için­de çı­ka­rı­lır. Anı­lan yö­net­me­lik­ler yü­rür­lü­ğe gi­rin­ce­ye ka­dar, mev­cut yö­net­me­lik­le­rin bu Ka­nu­na ay­kı­rı ol­ma­yan hü­küm­le­ri­nin uy­gu­lan­ma­sı­na de­vam edi­lir.

Mev­cut yet­ki bel­ge­le­ri ve ener­ji yö­ne­ti­ci­si ser­ti­fi­ka­la­rı­nın ge­çer­li­li­ği

GE­Çİ­Cİ MAD­DE 2- (1) Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan ve­ril­miş olan mev­cut yet­ki bel­ge­le­ri, sü­re­le­ri do­lun­ca­ya ka­dar ge­çer­li­lik­le­ri­ni ko­rur. Bu Ka­nu­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­de mev­cut olan ener­ji yö­ne­ti­ci­si ser­ti­fi­ka­la­rı bir yıl içe­ri­sin­de üc­ret­siz ola­rak ye­ni­le­nir.

Yü­küm­lü­lük­le­re iliş­kin ilk bil­gi­le­rin ve­ril­me­si

GE­Çİ­Cİ MAD­DE 3- (1) En­düs­tri­yel alan­da fa­ali­yet gös­te­ren tüm iş­let­me­ler ve ya­pım aşa­ma­sın­da ha­zır­lan­mış uy­gu­la­ma pro­je­le­rin­de ve­ya ta­di­lat pro­je­le­rin­de top­lam in­şa­at ala­nı on­bin met­re­ka­re ve üze­ri olan bi­na­la­rın sa­hip­le­ri ve­ya yö­ne­tim­le­ri, Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan bu Ka­nu­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­den iti­ba­ren iki ay içe­ri­sin­de Ge­nel Mü­dür­lü­ğün in­ter­net say­fa­sın­da ya­yın­la­nan for­mat­ta is­te­nen bil­gi­le­ri bu Ka­nu­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­den iti­ba­ren üç ay içe­ri­sin­de Ge­nel Mü­dür­lü­ğe bil­di­rir.

Ge­nel Mü­dür­lü­ğün yet­ki­len­dir­me gö­re­vi

GE­Çİ­Cİ MAD­DE 4- (1) 5 in­ci mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (a) ben­di­nin (2) nu­ma­ra­lı alt ben­di kap­sa­mın­da, Ge­nel Mü­dür­lü­ğün şir­ket­le­ri yet­ki­len­dir­me fa­ali­ye­ti, bu Ka­nu­nun ya­yım­lan­dı­ğı ta­rih­ten iti­ba­ren iki yıl son­ra yet­ki­len­di­ril­miş ku­rum sa­yı­sı­nın onu aş­ma­sı ha­lin­de so­na erer. İki yıl için­de yet­ki­len­di­ril­miş ku­rum sa­yı­sı onu bul­maz­sa, Ge­nel Mü­dür­lü­ğün yet­ki­len­dir­me fa­ali­ye­ti top­lam sa­yı on ola­na ka­dar de­vam eder.

Eği­tim ve bi­linç­len­dir­me uy­gu­la­ma­la­rı

GE­Çİ­Cİ MAD­DE 5- (1) 6 ncı mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (b) ben­din­de ön­gö­rü­len ge­rek­li dü­zen­le­me­ler bu Ka­nu­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­den iti­ba­ren iki yıl için­de il­gi­li ku­rum­lar ta­ra­fın­dan ya­pı­lır.

(2) 6 ncı mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (c) ben­di­nin (2) ve (3) nu­ma­ra­lı alt bent­le­rin­de yer alan hü­küm­ler bu Ka­nu­nun ya­yı­mı ta­ri­hi­ni ta­kip eden bi­rin­ci yı­lın so­nun­dan iti­ba­ren uy­gu­la­nır.

Mev­cut bi­na­lar ve en­düs­tri­yel iş­let­me­ler, in­şa­atı de­vam eden bi­na­lar ve as­garî sı­nır­la­rı sağ­la­ma

GE­Çİ­Cİ MAD­DE 6- (1) Bu Ka­nu­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­den ön­ce mev­cut olan bi­na­lar ile in­şa­atı de­vam edip he­nüz ya­pı kul­la­nım iz­ni alın­ma­mış olan bi­na­lar için, bu Ka­nu­nun 7 nci mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (c) ben­di, bu Ka­nu­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­den iti­ba­ren beş yıl sü­rey­le  uy­gu­lan­maz.

(2) Bu Ka­nu­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­de mev­cut olan ve­ya ya­pı ruh­sa­tı alın­mış bi­na­lar hak­kın­da 7 nci mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (d) ben­di hük­mü, bu Ka­nu­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­den iti­ba­ren on yıl sü­rey­le uy­gu­lan­maz.

(3) Bu Ka­nu­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­den iti­ba­ren üç yıl sü­rey­le 7 nci mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (ğ) ve (h) bent­le­rin­de yer alan as­garî sı­nır­la­rı sağ­la­ma şar­tı aran­maz.

GE­Çİ­Cİ MAD­DE 7- (1) Bu Ka­nun­da ge­çen Türk Li­ra­sı iba­re­si kar­şı­lı­ğın­da, uy­gu­la­ma­da 28/01/2004 ta­rih­li ve 5083 sa­yı­lı Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti­nin Pa­ra Bi­ri­mi Hak­kın­da Ka­nun hü­küm­le­ri ge­re­ğin­ce ül­ke­de te­da­vül­de bu­lu­nan pa­ra Ye­ni Türk Li­ra­sı ola­rak ad­lan­dı­rıl­dı­ğı sü­re­ce bu iba­re kul­la­nı­lır.

 

Yü­rür­lük

MAD­DE 21- (1) Bu Ka­nu­nun;

a) 10 un­cu mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (a) ben­di­nin (8) nu­ma­ra­lı alt ben­di ya­yı­mı ta­ri­hin­den iki yıl son­ra,

b) Di­ğer hü­küm­le­ri ya­yı­mı ta­ri­hin­de,

yü­rür­lü­ğe gi­rer.

Yü­rüt­me

MAD­DE 22- (1) Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.

 

Recep Tay­yip Er­doğan

 

 

 

Baş­bakan

 

 

 

Dışiş­leri Bak. ve Başb. Yrd.

Dev­let Bak. ve Başb. Yrd.

Dev­let Bak. ve Başb. Yrd.

 

A. Gül

A. Şener

M. A. Şahin

 

Dev­let Bakanı

Dev­let Bakanı

Dev­let Bakanı

 

B. Atalay

A. Babacan

M. Ay­dın

 

Dev­let Bakanı

Dev­let Bakanı

Adalet Bakanı

 

N. Çubuk­çu

K. Tüz­men

C. Çiçek

 

Mil­lî Savun­ma Bakanı

İçiş­leri Bakanı V.

Maliye Bakanı

 

M. V. Gönül

M. V. Gönül

K. Unakıtan

 

Mil­lî Eğitim Bakanı

Bayın­dır­lık ve İs­kân Bakanı

Sağ­lık Bakanı

 

H. Çelik

F. N. Özak

R. Ak­dağ

 

Ulaş­tır­ma Bakanı

Tarım ve Köyiş­leri Bakanı

Çalış­ma ve Sos. Güv. Bakanı

 

B. Yıl­dırım

M. M. Eker

M. Başes­gioğ­lu

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

En. ve Tab. Kay. Bakanı

Kül­tür ve Turizm Bakanı

 

A. Coşkun

M. H. Güler

A. Koç

 

 

Çev­re ve Or­man Bakanı

 

 

 

O. Pepe  

 

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul