İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Dönem: 22

Dönem: 22            Yasama Yılı: 4

 

TBMM                                           (S. Sayısı: 1216)

 

Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/1195)

 

                           T.C.

                     Başbakanlık

               Kanunlar ve Kararlar

                 Genel Müdürlüğü                                                   19/4/2006

    Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-1047/1953

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 3/4/2006 tarihinde kararlaştırılan “Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.

                                                                              Recep Tayyip Erdoğan

                                                                                      Başbakan

GENEL GEREKÇE

Konut Edindirme Yardımı (KEY); 11/11/1986 tarihli ve 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun ile uygulamaya konulmuş olup, KEY paraları, 3320 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen kişiler (aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre almakta olan Devlet memurları ile diğer kamu görevlilerine kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kuruluşlarda çalışanlara ve T.C. Emekli Sandığından emekli, adi malullük ve vazife malullüğü aylığı almakta olanlar, 10 veya 10'dan fazla işçi çalıştıran işyerlerinde çalışan işçiler, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile aynı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi ve 23/1/1968 tarihli ve 991 sayılı Kanuna göre yaşlılık ve malullük aylığı bağlanmış olanlar) için, çalıştıkları kurumlar tarafından Türkiye Emlak Kredi Bankasında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı adına açılmış olan hesaba yatırılmıştır.

Kanunla, kendileri adına para yatırılan kişilerin, 75 metrekareyi geçmeyecek büyüklükte konut satın almaları durumunda ve Kanunda belirtilen diğer koşullar çerçevesinde bu hesaptan para yardımı almaları amaçlanmıştır.

1/8/1996 tarihli ve 4160 sayılı Kanun ile 3320 sayılı Kanunun, konut edindirme yardımının ödenme şeklini düzenleyen "Yardım Miktarı" başlıklı 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılarak KEY ödemeleri durdurulmuştur.

Bilahare 26/11/1999 tarihli ve 588 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 3320 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmış ve KEY hesabı karşılığı olarak, hesapta bulunan toplam miktar değerinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine ait gayrimenkullerin, Emlak Konut Anonim Şirketine ayni sermaye olarak devredilmesi suretiyle Bankadaki KEY hesabı kapatılmıştır.

KEY hesabı karşılığında ayni sermaye konulan Emlak Konut Anonim Şirketinin dönüşümü sonucunda kurulacak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığından KEY hak sahiplerine hisse senedi verilmesi suretiyle KEY hak sahiplerinin alacaklarının itfası amaçlanmıştır.

Ancak, 588 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat (2/5/2000 tarihli ve 2000/575 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 19/10/2000 ve 23/3/2001 tarihli tebliğler) ile oluşturulan, hak sahiplerine hisse senedi verilmesi suretiyle hak sahiplerinin alacaklarının itfası sistemi aradan geçen süreye rağmen sonuçlanamamıştır.

Zira KEY hesaplarının, hak sahiplerinin adlarına (kişi bazında) değil, parayı yatıran kurum veya kuruluş adına tutulmuş olması, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından Bankaya bildirilen ve KEY hak sahiplerini gösteren listelerin istenilen şekilde olmaması gibi teknik zorluk ve aksaklıklar nedeniyle Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi tarafından yürütülen, hak sahipliği tespit işlemleri tamamlanamamıştır.

Diğer taraftan, başta Sosyal Sigortalar Kurumu olmak üzere birçok kurum ve kuruluş, 2000/575 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen süre içerisinde hak sahiplerinin isimlerini ve adlarına yatırılan parayı ihtiva eden listeleri Bankaya bildirememişlerdir.

588 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat ile getirilen sistemin sürdürülmesi halinde, hak sahiplerinin tespiti işlemlerinin tamamlanması uzayacağından KEY hak sahiplerine hisse senedi devri işlemleri de uzayacaktır. Bu arada hak sahipliği tespit edilenler, diğer hak sahipleri tespit edilinceye kadar beklemek zorunda kalacaktır. Öte yandan, Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı sermaye piyasası mevzuatı gereğince kuruluşundan itibaren bir yıl içinde halka arz işlemlerini gerçekleştirmek zorunda olmasına rağmen, KEY hak sahiplerinin tespiti işlemlerinin tamamlanamamış olması nedeniyle halka arz işlemlerini gerçekleştirememiştir. Sermaye Piyasası Kurulundan ek süre alınmakla birlikte, bu süre içerisinde hak sahiplerinin tespiti ve Şirkete bildirilmesinin tamamlanması, dolayısıyla halka arz işlemlerinin gerçekleştirilmesi oldukça güç görünmektedir.

Bu itibarla, KEY hak sahiplerine mümkün olan en kısa sürede nemalandırılmış bir şekilde ödeme yapılması ve ilgili kurumlar tarafından süresinde Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine ismi bildirilmediğinden mevcut yasal düzenleme ile hakkını alamayacak olanlara da ek süre tanınarak haklarının korunması amacıyla yeni bir düzenleme yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Ayrıca, 1/1/1987 ilâ 31/12/1995 tarihleri arasında adlarına düzenlenen bildirim formu, konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve ilgili bankaya devretmekle yükümlü kurum ve kuruluşlara verilmiş ve yardım tutarı tahsil edilmiş, ancak, T.Emlak Bankası A.Ş. hesaplarına intikal ettirilmemiş olan kişiler (SSK tarafından yardım tutarları kısmen Bankaya aktarılmış olan işçi emeklileri dahil) veya bunların kanuni mirasçıları da kapsama alınarak bunlara, diğer hak sahiplerine uygulanan esaslar çerçevesinde nakit ödeme yapılması amaçlanmıştır.

Tasarı ile, Türkiye Emlak Bankası A.Ş. tarafından başlatılan hak sahiplerinin belirlenmesi işlemlerinin Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi tarafından ilgili kuruluşlarca gönderilen listeler esas alınarak tamamlanmasını müteakiben, konut edindirme yardımı ve nemalarını içeren listeleri EGYO'ya bildirmesi ve EGYO tarafından hak sahiplerine talepleri üzerine konut edindirme yardımı tutarının nemasıyla birlikte nakit olarak veya EGYO hisse senedi verilmek suretiyle ödenmesi öngörülmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- Madde ile; Kanunun amacının mülga 3320 sayılı Kanun uyarınca hak sahibi olanlara nakit veya hisse senedi şeklinde ödeme yapılmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi olduğu belirtilmektedir.

Madde 2- Madde ile Kanun metninde geçen kısaltmaların ne anlama geldiği açıklanmaktadır.

Madde 3- Madde ile; konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve T.Emlak Bankası A.Ş.'ye devretmekle yükümlü kuruluşların, anılan Bankaya hak sahiplerine ilişkin olarak iletecekleri bilgiler ile bunların hangi sürede ve şekilde iletilmesi gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca, maddede Bankaya hak sahipleri adına yatırılan yardım tutarlarına ilişkin kanıtlayıcı belgenin de gereğinde ibraz edilmesine ilişkin düzenlemeye yer verilmiştir. Bankanın hak sahiplerine ilişkin olarak isim, konut edindirme yardımı ve nemalarını içeren listeleri tamamlayarak EGYO'ya bildirmesi için süre sınırlaması getirilmek suretiyle hak sahipliğinin belirlenmesine ivedilik kazandırılmaktadır.

Diğer taraftan; Kanun uyarınca yapılacak işlemlerin en kısa sürede tamamlanması amacıyla, Bankanın, bu görevin gerekleri ve süresiyle sınırlı olarak personel, mal ve hizmet alımı yapabilmesine imkan tanınmıştır. SSK tarafından Kanun kapsamında yürütülecek işlemlerin süresi içinde tamamlaması amacıyla da, Kurumun hizmet alımı yapmasına ve yapılacak giderlerin genel bütçeden karşılanmasına olanak sağlanmıştır.

Madde 4- Madde ile hak sahiplerinin alacaklarının nemalandırma usulü düzenlenmektedir. Nemalandırma hususunda 1/1/1987 ilâ 29/12/1999 tarihleri arasındaki dönem için T. Emlak Bankası A.Ş'nin 6 aylık vadeli mevduat faizinin bileşik usulde uygulanması öngörülmektedir. 29/12/1999 tarihinden sonraki dönem için EGYO'nun net aktif değerinin % 60,96'sının 588 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca T. Emlak Bankası A.Ş. tarafından ayni sermaye olarak EGYO'ya devredilen taşınmaz karşılığı 395.751.717,17 YTL'ye oranı esas alınmaktadır. Örneğin, net aktif değerinin % 60,96'sı belirlenen süre sonunda A YTL olarak hesaplanmışsa, taşınmaz karşılığı olarak (A/395.751.717,17=B) formülü ile hesaplanan B katsayısı, hak sahipleri adına yatırılan ve 6 aylık bileşik faiz üzerinden nemalandırılmış olan miktara uygulanarak yapılacak ödeme tutarı hesaplanacaktır. Bu hesaplamada adına 29/12/1999 tarihi itibarıyla Banka 6 aylık bileşik faizi üzerinden nemalandırılmış yardım tutarı C YTL olan hak sahibi ( BXC=D) formülü ile hesaplanan D YTL tutarında nakit veya talebi doğrultusunda D YTL tutarında hisse senedi alabilecektir.

3 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre sonundaki net aktif değerini hesaplama ve Bankaya bildirme yükümlülüğü EGYO'ya verilmiş olup, hesaplamanın Sermaye Piyasası Kurulunun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Hak sahiplerine talepleri halinde, konut edindirme yardımlarının nemasıyla birlikte nakit veya payları oranında EGYO hisse senedi verilmek suretiyle ödenmesi ve hak sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılmak üzere gerektiğinde EGYO'ya Hazine Müsteşarlığı tarafından ikrazen Devlet iç borçlanma senedi ihraç edilebilmesi öngörülmüştür.

Hak sahiplerine yapılacak nakit ödemeler için ödeme planının EGYO tarafından belirlenmesi ve ödemelerin yurt sathında etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için EGYO ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. arasında protokol düzenlenmesine imkan tanınmıştır.

Madde 5- Madde, hak sahiplerinin belirlenmesinden sonra ilan süreci ve hak sahipliğinin sona ermesiyle ilgili usul ve esaslar hakkında hükümler içermektedir. Bankaya iletilen listelerde isimleri yer almadığı halde, konut edindirme yardımına müstahak olduğunu ileri sürenlerin, 3 ay içerisinde adlarına daha önce konut edindirme yardımı yapıldığı hususunun belgelenmesi halinde bu kişilere de nakden ödeme yapılmasına imkan tanınmıştır.

Madde 6- Maddenin birinci fıkrasında, hak sahiplerine yapılan ödemeler sonucunda EGYO'nun muhasebe işleminin, pasifindeki özkaynakların azaltımı yoluyla gerçekleştireceği belirtilmektedir.

588 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, 22/7/2002 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında şirket ana sözleşmesi değiştirilerek Emlak Konut Anonim Şirketi, Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına dönüştürülmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:VI, No:11 sayılı tebliğine göre, esas sözleşme değişikliğinin ticaret siciline tescilini takip eden bir yıl içinde şirket hisselerinin en az yüzde kırkdokuzu halka arz edilmek zorundadır. Bu kapsamda, Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının, 22/7/2003 tarihine kadar kendisine bildirilen KEY hak sahiplerine hisse senedi arzını gerçekleştirmesi gerekirdi. Ancak, KEY hak sahiplerinin tespiti işlemlerinin tamamlanamaması nedeniyle halka arz işlemleri gerçekleştirilememiştir. Her ne kadar bilahare bu süre uzatılmış ise de Sermaye Piyasası Kurulu, KEY hesaplarına ilişkin belirsizliğin ortadan kaldırılması gerektiği, aksi takdirde gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünün devamının imkansız hale gelebileceği hususunda uyarılarda bulunmuştur.

Ayrıca KEY hak sahiplerine gayrimenkul yatırım ortaklığı hisse senetleri verilmesinin yanında nakit ödeme yapılması sistemi de benimsendiğinden, aktif büyüklük, portföy yapısı, nakit pozisyonu, finansman gibi bir çok unsurun önemli ölçüde sınırlamalarla düzenlendiği sermaye piyasası mevzuatının uygulanması halinde hisse senedi ve nakit ödeme sisteminin işletilmesi oldukça güç görünmektedir.

Bu nedenle EGYO'nun, gayrimenkul yatırım ortaklıklarının yararlandığı vergi istisnaları ve muafiyetlerinden yararlanmaya devam etmesi , ancak bu husus hariç sermaye piyasası mevzuatına tabi olmaması sistemin sağlıklı işlemesi bakımından gerekli görülmektedir.

Diğer taraftan, bu Kanun ile 588 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırıldığından daha önce 588 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak yürürlüğe konulan 2000/575 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesi ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığına verilen hak sahiplerinin EGYO'daki hissedarlığından doğan mali ve yönetimsel haklarını temsil görevinin devamına yönelik düzenleme yapılmıştır.

Ayrıca, EGYO'nun sermaye değişimi ile ilgili işlemleri ve Kanun gereğince yapacağı tüm işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulmuştur.

Madde 7- Madde ile Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliklerin hazırlanması ve yürürlüğe konulması ile ilgili düzenleme yapılmaktadır.

Madde 8- Madde ile yürürlükten kaldırılan mevzuat belirtilmektedir.

Madde 9- Yürürlük maddesidir.

Madde 10- Yürütme maddesidir.

 

 

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu

 

    Türkiye Büyük Millet Meclisi

       Sağlık, Aile, Çalışma ve

       Sosyal İşler Komisyonu

            Esas No: 1/1195                                                 3/5/2006

              Karar No: 38

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Bakanlar Kurulunca, 19/4/2006 tarihinde Başkanlığınıza sunulan, “Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”, Başkanlığınızca 26/4/2006 tarihinde esas komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna ve tali komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş ve Komisyonumuz, 2/5/2006 tarihli 32 nci toplantısında, Hazine Müsteşarı başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Maliye, Adalet ve Sağlık Bakanlıkları, Hazine Müsteşarlığı, SSK Başkanlığı, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü temsilcileri ile işçi ve memur sendikalarından; Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK İŞ), Tüm İşçi Emeklileri Derneği, Türkiye İşçi Emeklileri Derneği, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMU-SEN) ve Bağımsız Kamu Sendikaları Konfederasyonu (BASK) temsilcilerinin katılımlarıyla Tasarıyı inceleyip görüşmüştür.

Tasarı ile;

Mülga 3320 sayılı “Memurlar ve İşçiler ile bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Hakkında Kanun” uyarınca hak sahibi olanlara nakit veya hisse senedi olarak ödeme yapılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Tasarıya göre Konut Edindirme Yardımı hak sahipleri; 1/1/1987-31/12/1995 tarihleri arasında;

(a) Adlarına yapılan yardım tutarları (KEY havuzuna) gerekli bildirimler yapılarak T. Emlak Bankası A. Ş. hesaplarına aktarılmış olanlar veya bunların kanuni mirasçıları,

(b) Adlarına yapılan yardım tutarları işverenlerden tahsil edilmesine rağmen, KEY havuzuna aktarılmamış olan kişiler ve SSKtarafından yardım tutarları kısmen Bankaya aktarılmış olan işçi emeklileri veya bunların kanuni mirasçıları olarak belirlenmiştir.

İşverenlerden konut edindirme yardımı tahsilatı yapılamamış olanlar ise kapsam dışında tutulmuştur.

Tasarıda;

Devlet Memurları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi, on ve üzerinde işçi çalıştıran işyerlerinden çalışan işçilerin bu yardımdan yararlandırılmaları,

Konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve Türkiye Emlak Bankası A.Ş’ye devretmekle yükümlü kuruluşların, anılan bankaya hak sahiplerine ilişkin olarak iletecekleri bilgiler ile bunların hangi sürede ve ne şekilde iletilmesi gerektiği,

Hak sahiplerine ilişkin olarak isim, konut edindirme yardımı ve nemalarını içeren listelerin tamamlanarak Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına bildirmesi için üç aylık süre olduğu,

Hak sahiplerine ilişkin olarak Bankaca, Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına bildirilen listelerin Resmî Gazetede ilan edileceği ve bu ilan tarihinden itibaren beş yıl içinde talep edilmeyen alacakların Hazineye irat kaydedileceği,

Bankaya iletilen listelerde isimleri olmadığı halde konut edindirme yardımından faydalanabilmeleri için bu durumu üç ay içinde belgelendirmeleri şartı ile bu kişilere de nakden ödeme yapılabileceği öngörülmüştür.

Tasarının Komisyonumuzda görüşülmesi sırasında Komisyon Toplantısına katılan Hazine Müsteşarı ile ilgili bürokratlar tarafından verilen bilgilere göre;

Konut Edindirme Yardımlarına ilişkin esaslar 3320 sayılı Kanun ile belirlenmiş ve uygulama 1/1/1987 tarihinde başlamıştır.

Konut Edindirme Yardımı hak sahiplerinin en kısa sürede belirlenerek, bu kişilere ait yardım tutarlarının adil bir şekilde nemalandırılması amaçlanmıştır.

3320 sayılı Kanun uyarınca, Konut Edindirme Yardımı tutarları hak sahipleri adına ilgili kurumlar ve işverenlerce tahakkuk ettirilerek, T. Emlak ve Kredi Bankasında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı adına açılan “Devlet Memurları ve Emeklileri Konut Edindirme Yardımı Hesabı” na ödenmiştir.

Söz konusu hesaplar için memur ve işçilerin maaşından bir kesinti yapılmamış olup, biriken tutarlar onlar adına işverenleri tarafından yatırılan miktarlardır.

Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra; 6 ay (uzatılması halinde 9 ay) içinde hak sahiplerinin tespitine ilişkin bildirimlerin Tasfiye Halindeki Türkiye Emlak Bankasına yapılması ve Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının net aktif değerinin tespit edilmesi planlanmıştır. Bu sürenin sonunda hak sahiplerine ilişkin bilgiler (isim ve hesap tutarları) Tasfiye Halindeki Türkiye Emlak Bankası tarafından 3 ay içinde (uzatılması halinde 5 ay) Toplu Konut İdaresine (TOKİ) bildirilecektir. (Minimum süre 9 ay, maximum süre 14 ay)

Komisyon toplantısına katılan Komisyon üyesi milletvekillerinin geneli, Tasarının bir an önce Kanunlaşıp hak sahiplerinin talepleri üzerine Konut Edindirme Yardımı tutarının nemasıyla birlikte nakit olarak veya Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Senedi verilmek suretiyle ödenmesi gerektiğini belirtmişlerdir.

Bununla birlikte Komisyon üyelerimiz,

Tasarıda;

Hak sahipleriyle ilgili olarak kimlik ve yatırılan yardım tutarlarını içeren bilgilerin ne kadar yeterli olduğu,

Ne kadar paranın biriktiği,

Kaç kişiyi ilgilendirdiği konusundaki belirsizliği de vurgulamışlardır.

Tasarının geneli üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasından sonra, maddelerine geçilmesi hususu tartışılmış ve Tasarının maddelerine geçilmeden yapılan değerlendirme ve önerilerle birlikte esas komisyon olan Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesine karar verilmiştir.

Tasarının geneli üzerinde yapılan görüşmeler sırasında Komisyon üyelerimizin bazı önerileri olmuştur ve bu önerilerin esas komisyon olan Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından değerlendirilmesi istenmiştir.

Bu önerileri şöyle sıralayabiliriz:

Tasarının;

“Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesinin (b) bendinde EGYO’nun açılımı; “Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi” olarak tanımlanmıştır. Ancak, Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin ticaret unvanı şirket genel kurulunda alınan karar gereği “Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi” olarak değiştirilmiş, şirketin işletme adı “Emlak Konut” olmuştur. Ana sözleşmede bu doğrultuda yapılan değişiklik Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde de yayımlanmıştır. Bu nedenle tanımının “Emlak Konut” olarak düzenlenmesi ve şirket  unvanının Kanunda yeni ve doğru haliyle yer alması konusunda maddenin incelenmesi gerektiği,

“Hak sahiplerinin belirlenmesi” başlıklı 3 üncü maddesinin (6) ncı fıkrasında konut edindirme yardımı tutarının yer aldığı listelerin bilgisayar ortamında düzenlenebilmesi için konuya ilişkin bilgilerin veri hazırlama ve kontrol işlemleri SSK personelinin gözetimi ve denetiminde hizmet alımı suretiyle yapılabileceği öngörülmüş ve bu hizmet alımının Kamu İhale Kanunu hükümlerinden müstesna olduğu hükmüne yer verilmiştir. SSK’nın Kamu İhale Kanunu kapsamında olan bir idare olduğu düşünüldüğünde, tüm mal ve hizmet alımları ve yapım işleri ihalelerini Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapması doğru olacaktır. Hizmet alımıyla ilgili hükümlerin SSK’nın öngöreceği hükümlerle değil, Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılması konusunda maddenin incelenmesi gerektiği belirtilmiştir.

Ayrıca hisse senedini kabul etmeyen hak sahipleri için ödemelerin nakden ve defaten yapılması konusundaki beklentinin uygulanabilirliğinin bir kez daha değerlendirilmesi belirtilmiştir.

Tasarı Komisyonumuzda, yukarıdaki önerilerin Plan ve Bütçe Komisyonuna iletilmesi konusundaki oy çokluğu ile, maddelerine geçilmeden kabul edilmiştir.

Raporumuz, Plan ve Büttçe Komisyonuna sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

 

 

Başkan

Başkanvekili

Sözcü

 

 

Cevdet Erdöl

Nevzat Doğan

Sabri Varan

 

 

Trabzon

Kocaeli

Gümüşhane

 

 

Kâtip

Üye

Üye

 

 

Mehmet Kılıç

Mehmet Kerim Yıldız

Ahmet Yaşar

 

 

Konya

Ağrı

Aksaray

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Muzaffer Kurtulmuşoğlu

Remziye Öztoprak

Osman Akman

 

 

Ankara

Ankara

Antalya

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Şerif Birinç

Agah Kafkas

İrfan Rıza Yazıcıoğlu

 

 

Bursa

Çorum

Diyarbakır

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

İzzet Çetin

Hüseyin Tanrıverdi

Mahmut Duyan

 

 

Kocaeli

Manisa

Mardin

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Ali Arslan

Medeni Yılmaz

Alim Tunç

 

 

Muğla

Muş

Uşak

 


Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

     Türkiye Büyük Millet Meclisi

       Plan ve Bütçe Komisyonu

            Esas No.:  1/1195                                                   23/6/2006

              Karar No.: 101

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Bakanlar Kurulu tarafından 19/04/2006 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 26/04/2006 tarihinde tali komisyon olarak Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna, esas komisyon olarak Komisyonumuza havale edilen 1/1195 esas numaralı "Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 22/06/2006 tarihinde yaptığı 81 inci birleşiminde Hükümeti temsilen Devlet Bakanı Ali BABACAN ile Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi temsilcilerinin katılımlarıyla incelenip görüşülmüştür.

Bilindiği gibi; 11/11/1986 tarihli ve 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun ile, konut edindirme yardımı uygulamaya konulmuş ve yardım paraları Türkiye Emlak Kredi Bankasında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı adına açılmış olan hesaba yatırılmıştır. 01/08/1996 tarihli ve 4160 sayılı Kanun ile 3320 sayılı Kanunun konut edindirme yardımını düzenleyen 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmış; böylelikle konut edindirme yardımı ödemeleri durdurulmuştur.

26/11/1999 tarihli ve 588 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenleme sonucunda Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine ait olan ve konut edindirme yardımı hesaplarında bulunan toplam değer karşılığındaki kadar gayrimenkul, Emlak Konut Anonim Şirketine ayni sermaye olarak devredilmiştir. Aynı zamanda bu Kanunla kurulacak olan Gayrimenkul Yatırım Ortaklığından, konut edindirme yardımı hak sahiplerine hisse senedi verilmesi de amaçlanmıştır. Daha sonra yapılan düzenlemelere rağmen, hak sahiplerinin alacaklarının itfası bir türlü tamamlanamamıştır. Yardım hesaplarının hak sahiplerinin adlarına değil, parayı yatıran kurum veya kuruluş adına tutulmuş olması, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından Bankaya bildirilen ve Konut Edindirme Yardımı hak sahiplerini gösteren listelerin sağlıklı olmaması gibi teknik zorluk ve aksaklıklar nedeniyle, Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi tarafından yürütülmekte olan hak sahipliği tespit işlemleri de tamamlanamamıştır.

Diğer yandan, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının sermaye piyasası mevzuatı gereğince kuruluşundan itibaren bir yıl içinde halka arz işlemlerini gerçekleştirmek zorunda olmasına rağmen, konut edindirme yardımı hak sahiplerinin tespitinin tamamlanamamış olması nedeniyle, halka arz işlemlerini gerçekleştirememektedir. Ayrıca ilgili kurumlar tarafından süresinde Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine ismi bildirilmediğinden hakkını alamayacak olanlar için de ek süre tanınması ihtiyacı doğmuştur. Bu sorunların kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Dolayısıyla belirtilen sorunların çözülmesi amacıyla bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulmuştur.

Tasarıyla;

- Konut edindirme yardımı ve nemalarını içeren listelerin Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına bildirilmesi ve Yatırım Ortaklığı tarafından hak sahiplerine, talepleri üzerine konut edindirme yardımı tutarının nemasıyla birlikte nakit olarak veya Yatırım Ortaklığı hisse senedi verilmek suretiyle ödenmesi,

- Türkiye Emlak Bankası A.Ş. hesaplarına intikal ettirilmemiş kişiler veya bunların kanuni mirasçılarının, bu durumlarını belgelemeleri halinde kapsama alınması ve bu kişilere diğer hak sahiplerine uygulanan esaslar çerçevesinde nakit ödeme yapılması,

- Mülga 3320 sayılı Kanun uyarınca hak sahibi olanlara nakit veya hisse senedi şeklinde ödeme yapılması,

- Hak sahiplerinin belirlenmesinden sonra ilan süreci ve hak sahipliğinin sona ermesiyle ilgili usul ve esasların düzenlenmesi,

öngörülmektedir.

Komisyonumuzda, Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde;

- Emlak Bankasının tasfiye sürecine girmesi ile birlikte biriken Konut Edindirme Yardımı tutarlarının, 1999 yılında Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketine ayni sermaye olarak aktarıldığı, böylece hak sahiplerinin Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın hissedarı durumuna getirildiği,

- Hak sahiplerinin belirlenerek hakedişlerinin geri ödenmesiyle ilgili çalışmaların başlatıldığı; ilgili kuruluşlarca hak sahiplerinin sağlıklı bir biçimde belirlenmesinin ardından kısa sürede ödeme yapılmaya başlanacağı,

- Nemalandırmada temel ilkenin yardımların kullanıldığı yatırım araçlarının getirilerini yansıtması ve böylece kişilerin hakkının en adil şekilde verilebilmesi olduğu, bu bahisle hak sahiplerinin nema tutarlarının daha önce kanun ve kararnamelerde de düzenlendiği gibi, mevduat faizi ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisselerindeki değer artışı esas alınarak hesaplanacağı,

- 1987 ila 1995 yılları arasında adlarına Konut Edindirme Yardımı yatırılmış yaklaşık 6 milyon çalışana ödeme yapılmasını öngören Tasarının olumlu karşılandığı,

- Konut Edindirme Yardımının, konutu bulunmayan çalışanlar adına, maaşlarından bir kesinti yapılmaksızın, işverenleri tarafından 1987' den 1995'e kadar Emlak Bankasına yatırılan tutarlar olduğu, uygulamada bu hesaplarda biriken tutarlardan çok az sayıda ilgilinin faydalanabildiği,

- Geçmişte görülen Tasarruf Bonolarında olduğu gibi Konut Edindirme Yardımı hesaplarına uygulanan faiz oranının da düşük olduğu, öte yandan 1999 yılından öncesi için farklı, sonrası için farklı bir faiz oranının uygulandığı, uygulamada bu oranların nasıl belirlendiğinin önemli olduğu,

- Konut Edindirme Yardımı hak sahiplerini gösterir listelerin sağlıklı tutulmadığı, geçmişte yapılan düzenlemelerle listeleri tutmakla görevli kurumlara ödemeler yapıldığı,

- Tasarıda Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin faaliyetlerine, vergi muafiyeti ve istisnaları öngören hükümler hariç sermaye piyasası mevzuatının uygulanmaması hususunun düzenlendiği, böyle genel bir düzenleme yerine sadece ilgili hükümlerin uygulanmamasını sağlayan düzenleme getirilmesinin faydalı olacağı,

şeklindeki görüş, öneri ve eleştirileri müteakip, Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda;

- Ödenmesi planlanan miktarın 395 milyon YTL civarında olduğu, Tasarıda öngörüldüğü üzere Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin ödemelerin yapılabilmesi için bir değer tespit çalışması yapmasının gerekli olduğu, değerleme sonucunda sağlıklı rakamlara ulaşılacağı,

- Hak sahiplerini gösterir listelerin kurumlar tarafından tutulduğu kurumlara yapılması öngörülen ödemelerin Kanun çerçevesinde yapıldığı, bunun yanı sıra ödemelerin yapılması amacıyla yürütülecek çalışmalarda kurumlara listeleri yeniden düzenlenme görevi verildiği,

- Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin sermaye piyasası mevzuatına tabi olması halinde bir yıl içinde halka arz işlemlerini tamamlamak zorunda kalacağı, uygulamada hak sahiplerini tespit işlemlerinin uzun bir süreyi gerektirdiği; ayrıca Ortaklığın sistemden ayrılmak isteyen hak sahiplerine ödeme yapabilmek için yüksek miktarda nakit bulundurmasının gerekli olacağı, bu nedenle Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin sermaye piyasası mevzuatına tabi olmasının uygun olmayacağı,

ifade edilmiştir.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerin ardından Tasarı ve Gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Tasarının;

- 1 inci maddesi aynen,

- 2 nci maddesi; Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin unvan değişikliğinin Tasarıya yansıması amacıyla birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi" ibaresinin "Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesi suretiyle,

- 3 üncü maddesi; birinci fıkrası, bu fıkrayla 19/10/2000 tarihli ve 24205 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesi Hakkındaki Tebliğin 5 inci maddesinin (b) bendi uyarınca, bu Tebliğin ekinde yer alan ve bu Kanunun ekindeki cetvelle aynı nitelikte olan EK: 2 formatını daha önce göndermiş olan kurum ve kuruluşların bu formatı yeniden göndermemelerinin amaçlandığı; ancak normlar hiyerarşisinde atıf yapılırken kural olarak, üst normlara veya aynı düzeydeki normlara atıf yapılıyor olması nedeniyle, gerçekleştirilmek istenen amaç değiştirilmeksizin kanun yapma tekniğine uygun olarak, "devretmekle yükümlü olup" ibaresinden sonra gelen kısmın "ilgili mevzuatı uyarınca bu Kanuna ekli (1) sayılı cetveli daha önce gönderen kurumlar dışındaki tüm kurum ve kuruluşlar" şeklinde yeniden düzenlenmesi; yapılan bu değişikliğe paralellik sağlanması amacıyla "çizelgeye" ibaresinin " (1) sayılı cetvele" şeklinde; "bilgisayar disketine" ibaresinin "elektronik ortamda" şeklinde; bu maddeye bağlı olan ve "çizelge" olarak adlandırılan formun isminin "cetvel" şeklinde redaksiyona tabi tutulmaları suretiyle,

- 4 üncü maddesi; 588 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin bu Tasarıyla yürürlükten kaldırılması öngörüldüğünden, birinci fıkrada yer alan "mülga 588 sayılı Kanun Hükmünde Kararname" ibaresinden önce gelmek üzere "bu Kanunla" ibaresinin eklenmesi suretiyle,

- 5 inci maddesi aynen,

- 6 ncı maddesi; 588 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin bu Tasarıyla yürürlükten kaldırılması öngörüldüğünden, birinci fıkrada yer alan "mülga 588 sayılı Kanun Hükmünde Kararname" ibaresinden önce gelmek üzere "Bu Kanunla" ibaresinin eklenmesi suretiyle,

- 7 ve 8 inci maddeleri ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 9 ve 10 uncu maddeleri aynen,

kabul edilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

 

Başkan

Başkanvekili

Sözcü

 

Sait Açba

M. Altan Karapaşaoğlu

Sabahattin Yıldız

 

Afyonkarahisar

Bursa

Muş

 

Kâtip

Üye

Üye

 

Mehmet Sekmen

Halil Aydoğan

Mehmet Zekai Özcan

 

İstanbul

Afyonkarahisar

Ankara

 

Üye

Üye

Üye

 

M. Mesut Özakcan

A. Kemal Deveciler

Ali Osman Sali

 

Aydın

Balıkesir

Balıkesir

 

(Karşı oy yazımız ektedir)

(Karşı oy yazısı ektedir)

 

 

Üye

Üye

Üye

 

Osman Nuri Filiz

Muhsin Koçyiğit

Alaattin Büyükkaya

 

Denizli

Diyarbakır

İstanbul

 

 

(Muhalifim)

 

 

Üye

Üye

Üye

 

Birgen Keleş

Kemal Kılıçdaroğlu

M. Mustafa Açıkalın

 

İstanbul

İstanbul

İstanbul

 

(Karşı oy yazım ektedir)

(Ayrışık oy ektedir)

 

 

Üye

Üye

Üye

 

Fazıl Karaman

Selami Yiğit

Y. Selahattin Beyribey

 

İzmir

Kars

Kars

 

 

(İmzada bulunamadı)

 

 

Üye

Üye

Üye

 

Mustafa Elitaş

Taner Yıldız

Mikail Arslan

 

Kayseri

Kayseri

Kırşehir

 

 

 

(İmzada bulunamadı)

 

Üye

Üye

Üye

 

Muzaffer Baştopçu

Mustafa Ünaldı

Hasan Fehmi Kinay

 

Kocaeli

Konya

Kütahya

 

 

(İmzada bulunamadı)

 

 

Üye

Üye

Üye

 

Mustafa Özyürek

Gürol Ergin

O. Seyfi Terzibaşıoğlu

 

Mersin

Muğla

Muğla

 

(Ayrışık oy yazısı ektedir)

(Ayrışık oy yazısı ektedir)

 

 

Üye

Üye

Üye

 

Osman Seyfi

İmdat Sütlüoğlu

Musa Uzunkaya

 

Nevşehir

Rize

Samsun

 

Üye

Üye

Üye

 

Enis Tütüncü

M. Ergun Dağcıoğlu

M. Akif Hamzaçebi

 

Tekirdağ

Tokat

Trabzon

 

(Ayrışık oy yazısı ekte)

 

(Ayrışık oy yazısı ektedir)

 


AYRIŞIK OY

Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, ilke olarak doğru bir düzenleme olmasına karşın iki temel konuda hak sahiplerini mağdur edecek hükümler içermektedir. Şöyle ki;

1. 22/11/1986 tarih ve 3320 sayılı Yasada, Konut Edindirme Yardımı (KEY) hesaplarının tutulması için ilgili kamu kuruluşlarına komisyon ödenmesi öngörülmüştür. Ancak bugün ilgili kuruluşlarca söz konusu hesapların sağlıklı olarak tutulmadığı görülmüştür. O kadar ki, yapılan KEY ödemelerinin kime ait olduğu, hatta hak sahiplerinin sayısı dahi tam olarak tespit edilememektedir. Nitekim bu saptama, Tasarının yasalaşmasından sonraya bırakılmakta ve bu görevi yapacak kurumun giderlerinin Genel Bütçeden karşılanmak üzere SSKBaşkanlığına ödenmesi öngörülmektedir. Başka bir anlatımla kamu kuruluşlarının görevlerini yerine getirmemesinin bedeli, bu kuruluşlara değil, hak sahiplerine ödetilmek istenmektedir. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunun 6/7/2001 tarihli Raporuna göre, KEY hesaplarından yapılan komisyon ödemelerinin tutarı 37.077.867.402.874 TL’dir. Bu tutarın ilgili kuruluşlardan yasal faizi ile alınarak hak sahiplerine ödenmek üzere KEY hesaplarına dahil edilmesi gerekmektedir.

2. Bilindiği gibi gayrimenkul yatırım ortaklıkları, SPKmevzuatına tabidir ve bu ortaklıkların bünyesindeki taşınmazların değerlendirilmesi SPK mevzuatına göre yapılmaktadır. Ancak, Tasarının 6 ncı maddesinin (2.) fıkrası ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının, (EGYO) 5 yıl süreyle SPKmevzuatı dışında tutulması öngörülmüştür. Bununla birlikte Tasarının 4 üncü maddesinde de hak sahiplerine ödemelerin, talep etmeleri durumunda, EGYO hisse senedi verilmek suretiyle yapılabilmesi öngörülmektedir. Burada önemli olan verilecek hisse senetlerinin miktarıdır. Çünkü nema, Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi tarafından ayni sermaye olarak EGYO’ya devredilen taşınmaz karşılığı 395.751.717,17 YTL’ye oranı esas alınarak hesaplanacaktır. Görüleceği üzere taşınmazların değerlemesi büyük önem arz etmektedir. Tasarının 4 ve 6 ncı maddeleri birlikte değerlendirildiğinde, EGYO’nın SPK mevzuatı dışına çıkarılması durumunda, taşınmazların değerlenmesinde keyfiliğin ortaya çıkabileceği ve objektif ölçütlerden uzaklaşılabileceği görülmektedir. Bu durum ileride, ödemelerin hisse senedi olarak yapılmasını talep eden hak sahipleri için keyfi uygulamaların yapılabilmesine yol açacak ve yeni mağdurların ortaya çıkmasına neden olacaktır. Kaldı ki, SPKmevzuatına göre, düzenlenecek tebliğler ile EGYO’na uygulamada karşılaşacağı sorunların giderilmesi için kolaylıklar sağlanabilmesi mümkündür. Bu bakımdan eğer amaç hak sahiplerinin lehine bir düzenleme yapmak ise, konunun yasal düzenlemeye konu edilerek hak sahiplerinin ileride mağdur edilmesine olanak tanıyan bir düzenleme yapmak yerine, karşılaşılacak sorunların çözümünde SPKmevzuatının uygulanmasını gözetmek daha doğru olacaktır.

 

 

M. Akif Hamzaçebi

Kemal Kılıçdaroğlu

Mustafa Özyürek

 

Trabzon

İstanbul

Mersin

 

M. Mesut Özakcan

Enis Tütüncü

Birgen Keleş

 

Aydın

Tekirdağ

İstanbul

 

A. Kemal Deveciler

 

Gürol Ergin

 

Balıkesir

 

Muğla

 

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN

KONUT EDİNDİRME YARDIMI HAK SAHİPLERİNE ÖDEME YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, mülga 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun uyarınca hak sahibi olanlara nakit veya hisse senedi olarak ödeme yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Banka: Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketini,

b) EGYO: Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketini,

c) Hak sahibi: Mülga 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun uyarınca; 1/1/1987 ilâ 31/12/1995 tarihleri arasında adlarına konut edindirme yardımı yatırılan ve yardım tutarları gerekli bildirimler yapılarak Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi hesaplarına intikal etmiş olan kişiler veya bunların kanuni mirasçıları ile 1/1/1987 ilâ 31/12/1995 tarihleri arasında adlarına düzenlenen bildirim formu, konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine devretmekle yükümlü kurum ve kuruluşlara verilmiş ve yardım tutarı tahsil edilmiş, ancak Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi hesaplarına intikal ettirilmemiş olan kişiler (SSK tarafından yardım tutarları kısmen Bankaya aktarılmış olan işçi emeklileri dahil) veya bunların kanuni mirasçılarını,

ç) SSK: Sosyal Sigortalar Kurumunu,

ifade eder.

Hak sahiplerinin belirlenmesi

MADDE 3- (1) Mülga 3320 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine devretmekle yükümlü olup, 19/10/2000 tarihli ve 24205 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesi Hakkında Tebliğin 5 inci maddesinin (b) bendi uyarınca söz konusu Tebliğ ekinde yer alan EK:2 formatında Bankaya bilgi gönderen kurumlar dışındaki tüm kurum ve kuruluşlar;

a) Konut edindirme yardımı Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine aktarılmış olan hak sahiplerinin isimleri ve yardım tutarlarının yer aldığı listeleri,

b) Konut edindirme yardım tutarı tahsil edilmiş, ancak Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine aktarılmamış olan hak sahiplerinin isimleri ile yardım tutarlarının yer aldığı listeleri,

her hak sahibi için bu Kanuna ekli çizelgeye uygun şekilde ve bilgisayar disketine kayıtlı olarak 6 ay içinde Bankaya teslim eder. Bakanlar Kurulu bu süreyi bir defaya mahsus olmak üzere 3 aya kadar uzatmaya yetkilidir.

(2) Bu süre içinde hak sahiplerine ilişkin listelerin bildirilmemesi, mükerrer veya yanlış bildirilmesi halinde hak sahiplerine karşı sorumluluk ilgili kurum veya kuruluşlara aittir.

(3) Kurumlar bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen listelerdeki tutarlarla bu tutarların ilgili bankaya yatırıldığına ilişkin dekontların mutabakatını yapmak ve dekontları gerektiğinde ibraz etmek üzere muhafaza etmekle yükümlüdür.

(4) Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 26/11/1999 tarihli ve 588 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi tarafından başlatılan hak sahiplerinin belirlenmesi işlemleri Banka tarafından ilgili kuruluşlarca gerekli mutabakatları sağlanarak gönderilen listeler esas alınarak tamamlanır. Banka, hak sahiplerinin isim, konut edindirme yardımı ve nemalarını içeren listeleri birinci fıkrada öngörülen sürenin bitiminden itibaren 3 ay içinde EGYO'ya bildirir. Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan bu süreyi bir defaya mahsus  olmak üzere 2 aya kadar uzatmaya yetkilidir.

(5) Banka, bu Kanun uyarınca yapılacak işlemlerin ikmali için, verilen görevin gerekleri ve süresiyle sınırlı olarak personel, mal ve hizmet alımı yapabilir.

(6) Mülga 3320 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) fıkrasında belirtilen yardıma müstahak işçiler ile yaşlılık ve malullük aylığı alanlardan yardıma müstahak bulunanların isimleri ile bunlara yapılmış olan konut edindirme yardımı tutarlarının yer aldığı listelerin bilgisayar ortamında düzenlenebilmesi için konuya ilişkin bilgilerin veri hazırlama ve kontrol işlemleri, SSK personelinin gözetimi ve denetiminde hizmet alımı suretiyle yaptırılabilir. SSK tarafından bu amaçla yapılacak olan hizmet alımları, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerinden müstesna olup, hizmet alımının usul ve esasları SSK tarafından belirlenir. Hizmet alımı dolayısıyla yapılacak giderler genel bütçeden karşılanır.

Hak sahiplerinin alacaklarının nema-landırılması ve ödeme

MADDE 4- (1) Hak sahiplerinin konut edindirme yardımı ana para tutarlarının nemalandırılmasında; 1/1/1987 ilâ 29/12/1999 tarihleri arasındaki dönem için Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketinin 6 aylık vadeli mevduat faizi bileşik usulde uygulanır. 29/12/1999 tarihinden sonraki dönem için, 3 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre sonundaki EGYO'nun net aktif değerinin % 60,96'sının mülga 588 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi tarafından ayni sermaye olarak EGYO'ya devredilen taşınmaz karşılığı 395.751.717,17 YTL'ye oranı esas alınarak nema hesaplanır.

(2) EGYO, 3 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre sonundaki net aktif değerini Sermaye Piyasası Kurulunun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerindeki usul ve esaslara göre belirler ve sonuçları Bankaya bildirir.

(3) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlanan hak sahiplerine ilişkin bilgiler Bankaca EGYO'ya bildirilir. Bu kişilere talep etmeleri halinde ödemeler, nemasıyla birlikte nakit veya payları oranında EGYO hisse senedi verilmek suretiyle yapılır. Her bir hak sahibinin EGYO'nun sermayesinin % 60,96'sı içindeki payı; hak sahibinin konut edindirme yardımının 29/12/1999 itibarıyla nemalandırılmış toplam değerinin, tüm hak sahiplerinin konut edindirme yardımlarının 29/12/1999 tarihi itibarıyla nemalandırılmış toplam değeri içindeki payı esas alınarak belirlenir. Hak sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılmak üzere gerektiğinde Hazine Müsteşarlığı tarafından EGYO'ya, ikrazen Devlet iç borçlanma senedi ihraç edilebilir.

(4) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan hak sahiplerine ilişkin bilgiler Bankaca EGYO'ya bildirilir ve hak sahiplerince talep edilmesi halinde, karşılığının Hazine tarafından EGYO'ya aktarılmasını müteakip EGYO tarafından nemasıyla birlikte nakit olarak ödeme yapılır.

(5) Konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine devretmekle yükümlü kurum ve kuruluşlar nezdinde bulunan ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine aktarılmamış olan hak sahiplerine ilişkin konut edindirme yardımı tutarlarının tamamı fer'ilerinin tahsili  beklenilmeksizin, Hazine Müsteşarlığının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki 410 numaralı hesabına aktarılır. Bu kişilere ait konut edindirme yardımı tutarları gecikme zamları ile birlikte, ilgili kurumlarca tahsil edilmesini müteakip tahsilatın yapıldığı tarihi izleyen ayın sonuna kadar Hazine Müsteşarlığının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki 410 numaralı hesabına aktarılır.

(6) Hak sahiplerine yapılacak nakit ödemeler EGYO tarafından belirlenecek ödeme planı ve süresine göre yapılır.

(7) Nakit olarak yapılacak ödemeler için EGYO ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi arasında protokol düzenlenir.

(8) 3 üncü maddede belirtilen sürenin bitiminden itibaren hak sahiplerinin alacakları nemalandırılmaz.

İlan ve hak sahipliğinin sona ermesi

MADDE 5- (1) Hak sahiplerine ilişkin olarak 4 üncü madde uyarınca Bankaca EGYO'ya bildirilen listeler hak sahipliğinin tespitine esas olmak üzere Resmi Gazetede ilan edilir.

(2) Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine iletilen listelerde isimleri yer almadığı halde, konut edindirme yardımına müstahak olduğunu ileri sürenlerin, ilanın yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde mülga 3320 sayılı Kanuna göre konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve ilgili bankaya devretmekle yükümlü olan kurum ve kuruluşlara başvurmaları halinde, adlarına daha önce konut edindirme yardımı yapıldığı hususunun her zaman düzenlenmesi mümkün olmayan nitelikteki belgelerle kanıtlanması veya bu durumun ilgili kurumların kayıtları ile anlaşılması kaydıyla, konut edindirme yardımı tutarları ilgili kurum veya kuruluşlarca hesaplanarak ilgililerin başvurusunu izleyen 2 aylık süre içinde 3 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen formatta ve şekilde Bankaya bildirilir. Bu fıkraya göre hak sahibi olduğu tespit edilenlere yapılacak ödemelerde 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine ilişkin hükümler uygulanır. Bu fıkrada belirtilen başvuru süresi geçirildikten sonra yapılan talepler ilgili kurum ve kuruluşlarca dikkate alınmaz.

(3) Birinci fıkra uyarınca yapılan ilan tarihinden itibaren beş yıl içinde talep edilmeyen alacaklar Hazineye irad kaydedilir.

Sermaye azaltımı, muafiyetler ve temsil

MADDE 6- (1) Mülga 588 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri gereğince EGYO'ya ayni sermaye olarak devredilen gayrimenkuller karşılığı 395.751.717,17 YTL tutarındaki sermayeden, hak sahiplerine nakit ödeme yapılan tutar, sermaye azaltımı yoluna gidilerek, EGYO bilânçosunun pasifine kaydolunur.

(2) EGYO'nun faaliyetlerine, vergi muafiyet ve istisnaları öngören hükümleri hariç sermaye piyasası mevzuatı beş yıl süre ile uygulanmaz.

(3) EGYO'nun sermaye değişimi ile ilgili işlemleri ve bu Kanun gereğince yapacağı tüm işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

(4) Bu Kanun uyarınca hak sahiplerine ödeme yapılması ve hisse senedi verilmesi işlemleri tamamlanıncaya kadar, hak sahiplerinin EGYO'daki hissedarlığından doğan mali ve yönetimsel haklarının Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından temsil edilmesine devam olunur.

Yönetmelik

MADDE 7- (1) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu bakanlıklar tarafından müştereken hazırlanarak yürürlüğe konulur. Bu Kanun uyarınca hazırlanacak yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 8- (1) 26/11/1999 tarihli ve 588 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesine Dair Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

KONUT EDİNDİRME YARDIMI HAK SAHİPLERİNE ÖDEME YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, mülga 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun uyarınca hak sahibi olanlara nakit veya hisse senedi olarak ödeme yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Banka: Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketini,

b) EGYO: Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketini,

c) Hak sahibi: Mülga 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun uyarınca; 1/1/1987 ilâ 31/12/1995 tarihleri arasında adlarına konut edindirme yardımı yatırılan ve yardım tutarları gerekli bildirimler yapılarak Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi hesaplarına intikal etmiş olan kişiler veya bunların kanuni mirasçıları ile 1/1/1987 ilâ 31/12/1995 tarihleri arasında adlarına düzenlenen bildirim formu, konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine devretmekle yükümlü kurum ve kuruluşlara verilmiş ve yardım tutarı tahsil edilmiş, ancak Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi hesaplarına intikal ettirilmemiş olan kişiler (SSK tarafından yardım tutarları kısmen Bankaya aktarılmış olan işçi emeklileri dahil) veya bunların kanuni mirasçılarını,

ç) SSK: Sosyal Sigortalar Kurumunu,

ifade eder.

Hak sahiplerinin belirlenmesi

MADDE 3- (1) Mülga 3320 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine devretmekle yükümlü olup, ilgili mevzuatı uyarınca bu Kanuna ekli (1) sayılı cetveli daha önce gönderen kurumlar dışındaki tüm kurum ve kuruluşlar;

a) Konut edindirme yardımı Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine aktarılmış olan hak sahiplerinin isimleri ve yardım tutarlarının yer aldığı listeleri,

b) Konut edindirme yardım tutarı tahsil edilmiş, ancak Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine aktarılmamış olan hak sahiplerinin isimleri ile yardım tutarlarının yer aldığı listeleri,

her hak sahibi için bu Kanuna ekli (1) sayılı cetvele uygun şekilde ve elektronik ortamda kayıtlı olarak 6 ay içinde Bankaya teslim eder. Bakanlar Kurulu bu süreyi bir defaya mahsus olmak üzere 3 aya kadar uzatmaya yetkilidir.

(2) Bu süre içinde hak sahiplerine ilişkin listelerin bildirilmemesi, mükerrer veya yanlış bildirilmesi halinde hak sahiplerine karşı sorumluluk ilgili kurum veya kuruluşlara aittir.

(3) Kurumlar bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen listelerdeki tutarlarla bu tutarların ilgili bankaya yatırıldığına ilişkin dekontların mutabakatını yapmak ve dekontları gerektiğinde ibraz etmek üzere muhafaza etmekle yükümlüdür.

(4) Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 26/11/1999 tarihli ve 588 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi tarafından başlatılan hak sahiplerinin belirlenmesi işlemleri Banka tarafından ilgili kuruluşlarca gerekli muta-bakatları sağlanarak gönderilen listeler esas alınarak tamamlanır. Banka, hak sahiplerinin isim, konut edindirme yardımı ve nemalarını içeren listeleri birinci fıkrada öngörülen sürenin bitiminden itibaren 3 ay içinde EGYO'ya bildirir. Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan bu süreyi bir defaya mahsus  olmak üzere 2 aya kadar uzatmaya yetkilidir.

(5) Banka, bu Kanun uyarınca yapılacak işlemlerin ikmali için, verilen görevin gerekleri ve süresiyle sınırlı olarak personel, mal ve hizmet alımı yapabilir.

(6) Mülga 3320 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) fıkrasında belirtilen yardıma müstahak işçiler ile yaşlılık ve malullük aylığı alanlardan yardıma müstahak bulunanların isimleri ile bunlara yapılmış olan konut edindirme yardımı tutarlarının yer aldığı listelerin bilgisayar ortamında düzenlenebilmesi için konuya ilişkin bilgilerin veri hazırlama ve kont-rol işlemleri, SSK personelinin gözetimi ve denetiminde hizmet alımı suretiyle yaptırılabilir. SSK tarafından bu amaçla yapılacak olan hizmet alımları, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerinden müstesna olup, hizmet alımının usul ve esasları SSK tarafından belirlenir. Hizmet alımı dolayısıyla yapılacak giderler genel bütçeden karşılanır.

Hak sahiplerinin alacaklarının nema-landırılması ve ödeme

MADDE 4- (1) Hak sahiplerinin konut edindirme yardımı ana para tutarlarının nemalandırılmasında; 1/1/1987 ilâ 29/12/1999 tarihleri arasındaki dönem için Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketinin 6 aylık vadeli mevduat faizi bileşik usulde uygulanır. 29/12/1999 tarihinden sonraki dönem için, 3 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre sonundaki EGYO'nun net aktif değerinin % 60,96'sının bu Kanunla mülga 588 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi tarafından ayni sermaye olarak EGYO'ya devredilen taşınmaz karşılığı 395.751.717,17 YTL'ye oranı esas alınarak nema hesaplanır.

(2) EGYO, 3 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre sonundaki net aktif değerini Sermaye Piyasası Kurulunun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerindeki usul ve esaslara göre belirler ve sonuçları Bankaya bildirir.

(3) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlanan hak sahiplerine ilişkin bilgiler Bankaca EGYO'ya bildirilir. Bu kişilere talep etmeleri halinde ödemeler, nemasıyla birlikte nakit veya payları oranında EGYO hisse senedi verilmek suretiyle yapılır. Her bir hak sahibinin EGYO'nun sermayesinin % 60,96'sı içindeki payı; hak sahibinin konut edindirme yardımının 29/12/1999 itibarıyla nemalandırılmış toplam değerinin, tüm hak sahiplerinin konut edindirme yardımlarının 29/12/1999 tarihi itibarıyla nemalandırılmış toplam değeri içindeki payı esas alınarak belirlenir. Hak sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılmak üzere gerektiğinde Hazine Müsteşarlığı tarafından EGYO'ya, ikrazen Devlet iç borçlanma senedi ihraç edilebilir.

(4) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan hak sahiplerine ilişkin bilgiler Bankaca EGYO'ya bildirilir ve hak sahiplerince talep edilmesi halinde, karşılığının Hazine tarafından EGYO'ya aktarılmasını müteakip EGYO tarafından nemasıyla birlikte nakit olarak ödeme yapılır.

(5) Konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine devretmekle yükümlü kurum ve kuruluşlar nezdinde bulunan ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine aktarılmamış olan hak sahiplerine ilişkin konut edindirme yardımı tutarlarının tamamı fer'ilerinin tahsili  beklenilmeksizin, Hazine Müsteşarlığının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki 410 numaralı hesabına aktarılır. Bu kişilere ait konut edindirme yardımı tutarları gecikme zamları ile birlikte, ilgili kurumlarca tahsil edilmesini müteakip tahsilatın yapıldığı tarihi izleyen ayın sonuna kadar Hazine Müsteşarlığının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki 410 numaralı hesabına aktarılır.

(6) Hak sahiplerine yapılacak nakit ödemeler EGYO tarafından belirlenecek ödeme planı ve süresine göre yapılır.

(7) Nakit olarak yapılacak ödemeler için EGYO ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi arasında protokol düzenlenir.

(8) 3 üncü maddede belirtilen sürenin bitiminden itibaren hak sahiplerinin alacakları nemalandırılmaz.

İlan ve hak sahipliğinin sona ermesi

MADDE 5- (1) Hak sahiplerine ilişkin olarak 4 üncü madde uyarınca Bankaca EGYO'ya bildirilen listeler hak sahipliğinin tespitine esas olmak üzere Resmi Gazetede ilan edilir.

(2) Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine iletilen listelerde isimleri yer almadığı halde, konut edindirme yardımına müstahak olduğunu ileri sürenlerin, ilanın yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde mülga 3320 sayılı Kanuna göre konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve ilgili bankaya devretmekle yükümlü olan kurum ve kuruluşlara başvurmaları halinde, adlarına daha önce konut edindirme yardımı yapıldığı hususunun her zaman düzenlenmesi mümkün olmayan nitelikteki belgelerle kanıtlanması veya bu durumun ilgili kurumların kayıtları ile anlaşılması kaydıyla, konut edindirme yardımı tutarları ilgili kurum veya kuruluşlarca hesaplanarak ilgililerin başvurusunu izleyen 2 aylık süre içinde 3 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen formatta ve şekilde Bankaya bildirilir. Bu fıkraya göre hak sahibi olduğu tespit edilenlere yapılacak ödemelerde 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine ilişkin hükümler uygulanır. Bu fıkrada belirtilen başvuru süresi geçirildikten sonra yapılan talepler ilgili kurum ve kuruluşlarca dikkate alınmaz.

(3) Birinci fıkra uyarınca yapılan ilan tarihinden itibaren beş yıl içinde talep edilmeyen alacaklar Hazineye irad kaydedilir.

Sermaye azaltımı, muafiyetler ve temsil

MADDE 6- (1) Bu Kanunla mülga 588 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri gereğince EGYO'ya ayni sermaye olarak devredilen gayrimenkullar karşılığı 395.751.717,17 YTL tutarındaki sermayeden, hak sahiplerine nakit ödeme yapılan tutar, sermaye azaltımı yoluna gidilerek, EGYO bilânçosunun pasifine kaydolunur.

(2) EGYO'nun faaliyetlerine, vergi muafiyet ve istisnaları öngören hükümleri hariç sermaye piyasası mevzuatı beş yıl süre ile uygulanmaz.

(3) EGYO'nun sermaye değişimi ile ilgili işlemleri ve bu Kanun gereğince yapacağı tüm işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

(4) Bu Kanun uyarınca hak sahiplerine ödeme yapılması ve hisse senedi verilmesi işlemleri tamamlanıncaya kadar, hak sahiplerinin EGYO'daki hissedarlığından doğan mali ve yönetimsel haklarının Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından temsil edilmesine devam olunur.

Yönetmelik

MADDE 7- (1) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu bakanlıklar tarafından müştereken hazırlanarak yürürlüğe konulur. Bu Kanun uyarınca hazırlanacak yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 8- (1) 26/11/1999 tarihli ve 588 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesine Dair Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Recep Tayyip Erdoğan

 

 

 

Başbakan

 

 

 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

 

A. Gül

A. Şener

M. A. Şahin

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

 

B. Atalay

A. Babacan

M. Aydın

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

 

N. Çubukçu

K. Tüzmen

C. Çiçek

 

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

 

M. V. Gönül

A. Aksu

K. Unakıtan

 

Millî Eğitim Bakanı V.

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

 

R. Akdağ

F. N. Özak

R. Akdağ

 

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

 

B. Yıldırım

M. M. Eker

M. Başesgioğlu

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

En. ve Tab. Kay. Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

 

A. Coşkun

M. H. Güler

A. Koç

 

 

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

O. Pepe

 

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul