İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Dönem : 22

Dönem : 22           Yasama Yılı : 1

 

              T.B.M.M.    (S. Sayısı : 257)

 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı; Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi ve 5 Milletvekilinin; Tokat Milletvekili Resul Tosun ve 47 Milletvekilinin; Edirne Milletvekili Necdet Budak’ın;Tekirdağ Milletvekili Erdoğan Kaplan’ın; Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu

Raporu (1/648, 1/326, 2/58, 2/81, 2/131, 2/132)

 

                      

Not : Tasarılar, Plan ve Bütçe ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına havale edilmiştir.

 

 

T.C.

 

 

Başbakanlık

15.7.2003

 

Kanunlar ve Kararlar

 

 

Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı : B.02.0.KKG.0.10/101-696/3283

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 30.6.2003 tarihinde kararlaştırılan “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı” ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.

                        Recep Tayyip Erdoğan

                                       Başbakan

GENEL GEREKÇE

Bilindiği gibi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 1.1.2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Her iki Kanun da bu alandaki uluslararası standartlara uyumu, ihalelerde açıklık, rekabet ve eşit muameleyi sağlamayı, uluslararası rekabeti, uygulama projesine dayalı anahtar teslimi götürü bedel sözleşme yapılmasını esas alan bir yaklaşıma sahip olmakla birlikte, söz konusu kanunlardaki bazı düzenlemelerin başta Avrupa Birliği direktifleri olmak üzere uluslararası standartlarla uyum içinde olmadığı, bazı maddelerin uygulanmasının idareler açısından fiilen imkânsız olduğu, bazı maddeler arasındaki çelişki ve tutarsızlıkların suiistimale açık olduğu gözlenmiş; bu eksiklikler karşısında kamu ihalelerinin sağlıklı biçimde yürütülmesini teminen, idarelerin bu konudaki yakınmaları ve uygulamanın izlenmesi sonucu yapılan tespitler yanında başta Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler normları olmak üzere uluslararası düzenlemeler de göz önünde bulundurularak;

Tasarı ile,

- Ticari ve sınai amaçla faaliyette bulunan kuruluşların doğrudan üretime yönelik alımlarının istisna edilerek, enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların alımlarının Kanun kapsamı dışına çıkarılması,

- İhalelere katılma yasaklarının Kanunun istisnalar bölümündeki işleri de kapsar biçimde genişletilmesi,

- İdarelerin belli bir tutara kadar olan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin pazarlık usulü ile gerçekleştirilebilmesi,

- İdarelerin cüzi nitelikli ihtiyaçlarının karşılanmasında izlenecek usulün basitleştirilmesi ve kısaltılması,

- Bilanço ibrazına ilişkin düzenlemelerin Avrupa Birliği kurallarına uyumlu hale getirilmesi,

- İhalelerde açıklık ve rekabetin artırılmasını teminen, eşik değerin altındaki ihale ilanlarının yerel gazetelerde de yapılabilmesine imkan tanınması,

- Teknik ve ekonomik açıdan zorunlu olmak kaydıyla makul oranda bir iş artışına imkan tanınması,

- Sözleşmelerin noterce onay ve tescilinin ihtiyari hale getirilmesi,

- İhale uygulamalarına ilişkin şikayetlerin işleme konulması ve incelenmesine ilişkin sürecin basitleştirilmesi ve kısaltılması,

- Kanunun anlaşılmasını ve uygulanmasını kolaylaştırıcı teknik nitelikli bazı değişiklik ve ilaveler yapılması (yurtdışında bulunan gemi ve uçakların ihtiyaçları ihale yetkisinin devri, tedavi yardımı kapsamındaki alımlar, ihale dokümanının fiyatı, özel finans kurumları tarafından teminat mektubu verilebilmesi, geçici teminatın asgari oranının yeniden belirlenmesi, tebligatların imza karşılığı da yapılabilmesi gibi)

Hususlarında düzenlemeler yapılmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde l. - Madde ile aşağıdaki değişiklikler yapılmaktadır.

Avrupa Birliği direktiflerinde "enerji, su, ulaştırma, ve telekomünikasyon" sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlar, yapım işleri ile mal ve hizmet alımlarına ilişkin direktiflerin kapsamı dışında tutulmuş; bunların tabi olacakları ihale usulleri, sektörel faaliyetlerinin doğasına uygun olarak ayrı bir direktifle belirlenmiştir.

Avrupa Birliği müktesebatına uyum taahhüdünün sonucu olarak, söz konusu kuruluşların 4734 sayılı Kanun kapsamından çıkarılması öngörülmektedir.

Anayasanın 130 uncu maddesinin son fıkrasında "Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumlarının mali ve idari konuları dışındaki akademik çalışmaları, öğretim elemanlarının sağlanması ve güvenlik yönlerinden, Devlet eliyle kurulan yükseköğretim kurumları için Anayasada belirtilen hükümlere tabidir." denilmek suretiyle bu kurumların idari ve mali açıdan bağımsızlığının sağlanması amaçlanmıştır. Vakıf yükseköğretim kurumları da kendisine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kurumlar olmakla birlikte, bunların 4734 sayılı Kanuna tabi kılınmasının Anayasanın söz konusu hükmüne aykırı olduğu görüldüğünden, vakıf yükseköğretim kurumları mesleki kuruluşlara ilişkin parantez içi hükmüne dahil edilmektedirler.

Madde 2. - Madde ile bazı istisna hükümleri aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmektedir.

Orman köylülerinin başlıca geçim kaynağını oluşturan ve 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında yürütülen işlerin, o yerde bulunan orman köylülerine yaptırılması zorunluluğu bulunduğundan, ihale usullerinin uygulanması mümkün olmayan bu kapsamdaki işlerin istisna edilmesi sağlanmaktadır.

Savunma, güvenlik ve istihbaratla ilgili alımlara ilişkin istisnanın, Avrupa Birliği normlarına uygun olarak düzenlenmesi sağlanmaktadır. Söz konusu direktiflerde "kanuni veya idari düzenlemeler uyarınca hakkında gizlilik kararı verilen veya yürütülmesi özel güvenlik önlemlerini gerektiren işlerde veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasının gerekli kıldığı hallerde" Direktif hükümlerinin uygulanmayacağı belirtildiğinden; yürürlükteki mevzuat uyarınca gizlilik içinde yürütülmesi gerektiği ihale yetkilisince onaylanan alımların istisna edilmesi sağlanmakta; istisnanın kapsamı gizliliği öngören mevzuatla sınırlandırılmaktadır. Diğer taraftan yalnız devlet güvenlik istihbaratı değil, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, gümrük muhafaza gibi birimlerin istihbarat ve güvenlik faaliyetlerine ilişkin hizmet, malzeme, teçhizat ve sistem alımlarının da istisna edilmesi sağlanmaktadır.

Maddenin (c) bendine eklenen istisna ile anlık kararlar gerektiren uluslararası piyasalardan yapılacak borçlanma işlemlerinin hızlı biçimde sonuçlandırılması sağlanmakta; gizlilik içinde yürütülmesi zorunluluğu açık olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca yürütülen banknot ve kıymetli evrak üretimi ile ilgili (banknot kağıdı ve diğer kağıtlar ile banknot mürekkebi, banknot ve kıymetli kağıt basım ve üretimine yönelik makine, yedek parça, donanım, işletme malzemesi, banknot paketleme ve işleme ile imha sistemleri gibi) mal ve hizmet alımları da istisna edilerek Avrupa Birliğinin bu konudaki normlarına uyum sağlanmaktadır. Hizmet alımlarına ilişkin Avrupa Birliği direktiflerinde menkul kıymetlerin ,ve diğer finansal araçların ihracı, satışı, alımı veya transferi işlemleri ile Merkez Bankası hizmetleri kapsam dışında tutulmuştur.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uygulamasında, yurt dışında bulunan gemi ve uçakların ihtiyaçlarının, ihale usullerine tabi olmaksızın karşılanması öngörüldüğü halde, 4734 sayılı Kanunda bu yönde bir istisnaya yer verilmemiş olması karşısında, seyahat, tatbikat, ziyaret ve benzeri maksatlarla yurtdışında bulunan nakil vasıtalarının o yerden sağlanması zorunlu ihtiyaçlarının ihale yapmak suretiyle karşılanması güçlüklere neden olacağı gibi, ülke kanunların ulusal sınırlar içinde uygulanabilirliğini ifade eden mülkilik prensibi de esasen böyle bir uygulamaya imkan vermemektedir. Kanunun 3 üncü maddesinin (d) bendine ilave edilen hükümle, yurtdışında bulunan nakil vasıtalarının (gemi, uçak, tren gibi) o yerden sağlanması zorunlu olan akaryakıt, bakım, onarım gibi ihtiyaçlarının en kısa zamanda karşılanabilmesine imkan sağlanmaktadır.

Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi, 10.4.1967 tarihli ve 852 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile genel ve katma bütçeli dairelerle özel idare ve belediyelerden, kamu iktisadi teşebbüsleri ile özel ve tüzel kişilerden basım işleri ile ilgili siparişler almaya yetkili kılındığından, idareler tarafından söz konusu kuruluşa yaptırılacak basım işlerinin istisna edilmesi öngörülmektedir.

Ülkemizdeki demiryollarının, özellikle maden cevheri nakli ve limanlarla bağlantı kurma amacına dönük olarak inşa edilmiş olması, büyük ölçüde kamusal nitelikli taşıma yapması, rekabete açılması imkanlarının kısıtlı olması nedenleriyle, Kanun kapsamındaki kuruluşların Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden yapacakları yük, yolcu ve liman hizmeti alımlarının istisna edilmesi sağlanmaktadır.

Ülkemize kaçak olarak ya da tanınan limitlerin üzerinde sokulduğu için el konularak Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğüne teslim edilen petrol ürünleri ile ilgili mevzuatı uyarınca gerçekleştirilen tasfiye ve el koyma işlemleri sonucu söz konusu Genel Müdürlüğün elinde bulunan taşıtların, ihtiyaç duyan kuruluşlara uygun fiyatla satılarak değerlendirilmesini sağlamak üzere istisna getirilmektedir.

Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri, yatılı okullar, cezaevleri gibi kamu kurum ve kuruluşlarının et ve balık ürünleri ihtiyacının toplu olarak karşılanmasının zorunluluk arz etmesi nedeniyle, bu kuruluşların et ve balık ürünleri ihtiyacının temini amacıyla, Et ve Balık Ürünleri Anonim Şirketinden yapılacak alımların istisna edilmesi öngörülmektedir.

Maddenin (f) bendine yapılan ilave ile ulusal bir istatistik kurumu olan Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yürütülen istatistik çalışmaları için gerekli mal ve hizmet alımları istisna edilmektedir.

Avrupa Birliği direktiflerinde, kapsamdaki kuruluşlar "kamu kaynağı" kullanıp kullanmadıklarına göre değil, kamu hukukuna tabi olup olmadıklarına göre belirlendiğinden; Kanunun 2 nci maddesinin (b) ve (d) bentlerinde sayılan kuruluşların piyasa şartlarına göre temin ettikleri ve doğrudan üretime veya ana faaliyetlerine yönelik mal ve hizmet alımlarının istisna edilmesi sağlanmaktadır. Bununla birlikte söz konusu kuruluşların kamu kaynağı kullanmaları dikkate alınarak Hazine garantisine dayalı olarak ya da bütçenin transfer tertibinden ödenek aktarılmak suretiyle yapılacak alımların yanı sıra yaklaşık maliyet veya sözleşme bedelinin iki trilyon Türk Lirasının üzerinde olması halinde de bu Kanun hükümlerine göre alım yapılması esası benimsenmektedir. Diğer taraftan üretime yönelik olmayan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde, söz konusu işletme ve kuruluşlar da 4734 sayılı Kanun hükümlerine tabi olacaklardır.

Maddeye eklenen (h) bendi ile kamu çalışanlarının ve çeşitli kanunlarla (yeşil kart uygulaması gibi) hak sahibi kılınan vatandaşların mali ve sosyal haklarının bir parçası olarak tedavi yardımı kapsamında yapılan teşhis ve tedavi hizmetleri için ihale açılmasının mümkün olmaması, diğer taraftan tedavisi kurumlarınca üstlenilen kişilerin ayakta tedavileri sırasında reçeteye bağlanan ilaç ve tıbbi malzeme alımlarının -zaten kişilerce yapıldığından- bu Kanun hükümlerine tabi olmaksızın gerçekleştirilmesi sağlanarak uygulamada gözlenen tereddütlerin giderilmesi sağlanmaktadır.

Maddenin sonunda yapılan değişiklikle, Kanunun ceza ve ihalelerden yasaklamaya ilişkin hükümlerinin istisnalar arasında sayılan işler için de geçerli olması zorunlu kılınmaktadır.

Madde 3. - Madde ile aşağıdaki değişiklikler yapılmaktadır.

Esasen danışmanlık hizmeti kapsamında değerlendirilmemesi gereken etüt ve proje, harita ve kadastro ve imar uygulama işleri hizmet tanımı kapsamına alınmaktadır.

Farklı uzmanlıklar gerektiren yatırım projelerinin bu uzmanlığa sahip yükleniciler eliyle gerçekleştirilmesini mümkün kılmak amacıyla, ortak girişimin iş ortaklıkları yanında konsorsiyumları da kapsar biçimde tanımlanması sağlanmaktadır.

"Yerli istekli" tanımında yapılan değişiklikle, ülkemize yabancı sermaye girişini teşvik etmek ve ihalelerde rekabeti artırmak amacıyla yalnız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve bunların kurduğu tüzel kişiliklerin değil; yabancı ülke vatandaşları tarafından Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş bulunan ve vergi kanunları açısından "tam mükellef sayılan tüzel kişiliklerin de yerli istekli sıfatıyla ihalelere katılımı sağlanmaktadır.

"İhale yetkilisi" deyimi, ihale yetkilisinin çeşitli nedenlerle (izin, rapor, yargılanma, tutukluluk gibi) bu yetkisini kullanmasının mümkün olmadığı durumlarda, kamu hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesini teminen, ödeme yetkisinde olduğu gibi ihale yetkisinin de usulüne uygun olarak devredilmesini sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmektedir.

2863 sayılı Kanun kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarının mevcut durumlarının tespiti, kullanımı, eski haline getirilmesi ve korunması amacıyla yapılacak ihalelerde, bu işlerin literatürüne uygun olarak rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerinin tanımlarına yer verilmektedir.

Madde 4. - Madde ile, yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altındaki bir işin parçalara bölünmek suretiyle Kanunun 13 üncü maddesindeki ilan sürelerinden kaçınılması önlenmekte ve büyük altyapı işlerinde müstakil olarak projelendirilebilen kısımlar ayrı ayrı ihale edilmek suretiyle rekabetin artırılması amaçlanmakta, idare imkanlarıyla veya halk katkısıyla gerçekleştirilecek yapım işlerinin çeşitli aşamalarında gerekli olan alımların ihtiyaç duyuldukça ihale edilmesine imkan tanınmakta; ÇED raporuna ilişkin olarak "olağanüstü haller" deyiminin yol açacağı belirsizliği gidermek ve doğal afetleri yalnız deprem durumu ile sınırlandırmamak için, kapsayıcı bir ifade olan "doğal afet" deyimi kullanılmaktadır.

Madde 5. - Madde ile kamu hizmetlerinin aksamaması açısından ihale komisyonlarında diğer kuruluşlardan eleman görevlendirme imkanı, uzman olmayan personeli de kapsar biçimde genişletilmektedir.

Madde 6. - Madde ile yaklaşık maliyetin gizliliği, ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmemek suretiyle sağlanmakta, bunun aksine hareket edenler hakkında Kanunun 61 inci maddesinde yaptırımlar düzenlendiğinden; gizliliğin korunmasına ilişkin yersiz tekrar kaldırılmaktadır.

Madde 7. - Madde ile bilanço ibrazı şartı Avrupa Birliği normlarına uyumlu hale getirilmekte, iş deneyiminin belirlenmesinde, işin tamamını yönetmesi veya denetlemesi mecburi olmayan yönetici ve denetleyiciler için asgari gerçekleşme oranı % 50 olarak belirlenmekte ve yöneticilerden farklı olarak fiilen işin başında bulunan denetleyicilerin iş deneyimlerinin herhangi bir oran sınırlamasına tabi olmaksızın dikkate alınması sağlanmaktadır.

Madde 8. - Madde ile bazı, şirketlerin salt kurucusunun statüsünden dolayı sonsuza kadar sürecek bir yasaklama ile karşı karşıya kalmalarının doğuracağı haksızlığın giderilmesi açısından, "vakıf, dernek, birlik, sandık gibi" esas itibarıyla kâr amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından kurulduğu halde daha sonra bu kuruluşların ortaklıktan ayrılması nedeniyle sermaye yapısı değişen şirketlerin, bu kuruluşların bünyesinde bulundukları veya ilgili oldukları idarelerin ihalelerine katılabilmelerine imkan tanınmakta; katılma yasağı yalnız "ortaklık" ilişkisinin varlığı ile sınırlanmakta; "gibi" sözcüğünün yol açacağı belirsizlik ve tereddütleri ortadan kaldırmak amacıyla, vakıf, dernek, birlik ve sandık gibi sosyal nitelikli kuruluşların ortak özelliğinin "kâr amacı gütmemek" olmasından hareketle "vakıf, dernek, birlik ve sandık gibi kâr amacı gütmeyen" kuruluşların bu amaçlarına ters biçimde ilgili oldukları veya bünyesinde bulundukları idarelerin ihalelerine katılmaları önlenmekte; "bunların" sözcüğü yerine "bu kuruluşların" ifadesi konularak, söz konusu yasaklamanın "vakıf, dernek, birlik ve sandık gibi kuruluşlar" tarafından ortak olunan şirketleri kapsadığı hususu açıklığa kavuşturulmaktadır.

Madde 9. - Madde ile ilan süre ve kurallarına ilişkin aşağıdaki değişiklikler yapılmaktadır.

Yaklaşık maliyeti eşik değerin altındaki ihalelerde yaklaşık maliyetler arasındaki orantı, ilan süreleri arasındaki orantıya paralel olarak yeniden düzenlenmektedir. Böylece özellikle cüzi nitelikli yapım işleri için dahi Resmi Gazete ile ilan yapılması, uzun ilan sürelerine tabi olunması gibi zorluklar giderilmektedir.

İhalelerde açıklık ve rekabeti artırmak amacıyla, eşik değerin altındaki ihalelerde ihale ilanlarının Resmî Gazete yanında ihalenin veya işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde de yayınlanması zorunluluğu getirilmektedir.

Belli istekliler arasında ihale usulünde, ilanlar son başvuru tarihinden belli bir süre önce yapılmakta olup, bu sürenin tanınması adayların ihale dokümanı alabilmeleri ve başvuruda bulunabilmeleri için konulmuştur. Bunun için getirilen 25 günlük süre son derece uzun olduğundan eşik değerin üzerindeki işlerde 14 güne indirilmektedir. Diğer taraftan bu usulle yapılan ihalelerde ön yeterliği tespit edilen adaylara tekliflerini hazırlayabilmeleri için tanınan 40 günlük süre, uzun olduğu gibi adaylar arasında rekabeti bozucu eylem ve davranışlara da yol açabileceğinden kısaltılmakta; eşik değere eşit veya bu değerin üzerindeki işlerde 28, eşik değerin altındaki işlerde ise işin yaklaşık maliyetine göre 7, 14 ve 21 günlük süreler belirlenmektedir.

Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında olan belli istekliler arasında yapılacak ihaleler için ön yeterlik ve davet sürelerinin gösterilmemiş olmasının doğurduğu boşluğu gidermek amacıyla, ön yeterlik ilanının son başvuru tarihinden itibaren 7 gün içinde yapılması, davet mektuplarının ise işin yaklaşık maliyeti dikkate alınarak (b) fıkrasındaki sürelere göre gönderilmesi esası benimsenmiştir.

Yerel veya ulusal gazetelerde yapılacak resmi ilanların Basın İlan Kurumu aracılığıyla yapılması zorunluluğuna paralel olarak, Kamu İhale Kurumu tarafından ayrıca gerek görülenlerin Türkiye çapında dağıtımı olan gazetelerin birinde ilan edilmesi konusunda Kamu İhale Kurumuna yetki verilmektedir.

Madde 10. - Madde ile Kanunun 4 üncü maddesindeki "ortak girişim" tanımında yapılan değişikliğe paralel olarak ortak girişimlerin ihale uygulamaları karşısındaki durumu yeniden düzenlenmektedir.

Bilindiği gibi iş ortaklıkları kazancı paylaşmak amacıyla kurulan adi ortaklıklardır. İş ortaklığında belli bir işin tamamının birlikte yapılması müştereken taahhüt edilmekte, konsorsiyumlarda ise her ortak işin belli bir bölümünün yapımını üstlenmektedir. Değiştirilen maddede ortak girişim yalnız iş ortaklıklarını kapsar biçimde tanımlandığından, konsorsiyum teşkili suretiyle ihalelere teklif verilmesini engelleyici nitelikte olduğu görülerek bu değişiklik yapılmaktadır. Ancak işin belirli bölümlerinin ayrı ayrı yükleniciler tarafından üstlenilmesi, farklı dallarda uzmanlaşmış yüklenicilerin birlikte ya da koordinasyon halinde çalışmasını gerekli kılan işlerde söz konusu olabileceğinden; konsorsiyumların her ihaleye teklif vermesi uygun görülmemiş, bu lüzumun idareler tarafından tespit edilerek ihale dokümanında gösterilmesi kaydıyla teklif verebilmeleri esası benimsenmiştir.

Madde 11. - Madde ile, ihalenin yapılacağı günden önce ortaya çıkabilecek iptal nedenleri, ihalenin yapılacağı günde ihale saatinden önce de çıkabileceğinden; "gününden önce" ibaresi, "saatinden önce" şeklinde değiştirilmektedir.

Madde 12. - Madde ile esasen bir ihale usulü olmayan "doğrudan temin" ihale usulleri arasından çıkarılmakta ve buna ilişkin esas ve usuller Kanunun 22 nci maddesinde düzenlenmektedir.

Madde 13. - Madde ile ihale ilanlarına ilişkin süre ve diğer şartlar Kanunun 13 üncü maddesinde düzenlendiğinden, yersiz tekrarları kaldırılmaktadır. Diğer taraftan Kanunun 10 uncu maddesi yeterlik değerlendirmesine ilişkin olup, tekliflerin değerlendirilmesi ise 40 ıncı maddeye göre yapıldığından; maddenin dördüncü fıkrasındaki "10 uncu maddeye" ifadesi "40 ıncı maddeye" şeklinde düzeltilmektedir.

Madde 14. - Madde ile aşağıdaki değişiklikler yapılmaktadır.

Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerinde ivediliği nedeniyle ilan yapılmaksızın pazarlığa çıkılmasına imkan tanındığı halde, bu bent kapsamındaki işler için ayrıntılı bir müzakere sürecinin öngörülmesi ivedilik halinin doğasıyla bağdaşmayacağından; bu sürecin yalnız (a), (d) ve (e) bentleri için zorunlu kılınması öngörülmektedir.

Diğer taraftan küçük çaplı mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için Dünya Bankası uygulamalarına paralel düzenlemeler getirilmektedir. Bu amaçla eklenen (f) bendi ile yaklaşık maliyeti 50 milyar Türk Lirasını aşmayan mamul mal alımları ile yapım işlerinde ilan yapılmaksızın en az üç istekliden yazılı teklif alınmak kaydıyla ihale yapılabilmesine imkan tanınmaktadır.

Uygulamada, malın hemen teslim edildiği durumlarda dahi sözleşme yapma ve teminat alma zorunluluğundan kaynaklanan işlem maliyetlerinin (damga vergisi, noter ücreti, Kurum payı, teminat mektubu komisyonu gibi) isteklilerce teklife dahil edilmesinden dolayı idarelerin alım giderlerinin arttığı görüldüğünden; (f) bendi kapsamında yapılacak alımlarda, satıcının malı sözleşme süresi içinde teslim etmesi halinde sözleşme yapma ve kesin teminat alma zorunluluğu kaldırılmakta; idarelerin tercihine bırakılmaktadır.

Madde 15. - Madde ile esas itibarıyla bir ihale usulü olmayan doğrudan temine ilişkin esas ve usuller, uygulamada gözlenen güçlükler de dikkate alınarak aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmektedir.

22 nci maddenin (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki alımlarda isteklilerden teminat istenmesi, sözleşme yapılması ve Kanunun 10 uncu maddesindeki yeterlik şartlarının aranılması çoğunlukla mümkün olmayıp, istenmesi durumunda isteklinin satıştan imtina etmesi söz konusu olabileceğinden bu zorunluluklar kaldırılmaktadır.

(c) bendindeki düzenlemenin Avrupa Birliği direktiflerindeki üç yıllık sınırla ilgisinin doğru biçimde kurulamadığı görüldüğünden, teknik uyum ve standardizasyon zorunluluğundan kaynaklanan alımlarda ilk alımın yapıldığı yıldan sonraki alımların asıl sözleşmenin süresi uzatılmak suretiyle yapılması sağlanmaktadır. Avrupa Birliği normlarına uygun olarak bu şekildeki uzatmaların toplam süresinin üç yılı geçmemesi ve üç yılın sonunda aynı bent kapsamında yeni bir sözleşme yapılması esası benimsenmektedir.

Maddenin (d) bendinde yer alan parasal sınırın özellikle büyükşehir belediye sınırları içindeki kuruluşlarca yapılacak alımlarda, çok düşük kaldığı görüldüğünden, bunlar için nispeten daha yüksek bir sınır belirlenmekte; kapsam ve miktarı çoğunlukla ulusal ve uluslararası teamüllere göre belirlenen ve yaklaşık maliyetinin önceden tespiti çoğunlukla mümkün olmadığı gibi diğer ihale usulleri ile temin edilmesi de mümkün olmayan temsil ağırlama kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin mal ve hizmet alımlarının da doğrudan temin yöntemiyle yapılması sağlanmaktadır.

Özellikle hayati önemi haiz olan ve acil müdahale gerektiren kalp ve ortopedi ameliyatlarında kullanılan ilaç ve malzemelerin özellikleri, boyutları ve nitelikleri kullanılacak hastaya göre değiştiğinden ya da belli bir kullanım süresi bulunmasından dolayı bu süre içinde kullanılmaları zorunlu olduğundan; hem idare yararı hem de hastaların mağdur edilmemesi açısından bu gibi ilaç ve malzemelerin ihale yoluyla önceden temin edilerek stoklanması yerine, ihtiyaç duyulduğunda doğrudan temin edilmesi öngörülmektedir.

Avrupa Birliği normlarına uygun olarak uluslararası tahkim kurallarına dayalı olarak çözülmesi gereken uyuşmazlıklarda idarelerin temsil ve savunmasına yönelik avukatlık hizmeti alımlarının ihale usullerine tabi olmaksızın doğrudan temin edilebilmesine imkan tanınmaktadır.

Doğrudan temin usulü, idarelerin küçük çaplı ihtiyaçlarını diğer ihale usullerine tabi olmadan basit biçimde karşılaması için getirildiği halde, çok cüzi alımlarda dahi sözleşme yapılması, Kanunun 10 uncu maddesindeki yeterlik şartlarının aranması, Kuruma sözleşme bedelinin onbinde beşi oranında pay yatırılması gibi zorunluluklardan dolayı, uygulamada istenilen kolaylığın sağlanamadığı görüldüğünden; bu madde kapsamında yapılacak alımlarda sözleşme yapılmaması ve Kanunun 10 uncu maddesindeki yeterlik şartlarının aranılmaması öngörülmektedir.

Madde 16. - Madde ile aşağıdaki değişiklikler yapılmaktadır.

İhalenin hangi usulle yapılacağı aynı maddenin (e) bendinde belirtilmiş olduğundan, yersiz tekrarı kaldırılmaktadır.

Bu Kanunun 19 uncu maddesiyle geçici teminat oranı teklif edilen bedelin en az %3'ü olarak belirlendiğinden, buna paralel bir değişiklik yapılmaktadır.

Ortak girişimleri tanımlayan 14 üncü maddedeki değişikliğe paralel olarak, ortak girişimlerin teklif verip vermeyeceklerinin belirtilmesi zorunlu kılınmaktadır.

Madde 17. - Madde ile ortak girişimleri tanımlayan 14 üncü maddedeki değişikliğe paralel bir düzenleme yapılmaktadır.

Madde 18. - Madde ile aşağıdaki değişiklikler yapılmaktadır.

Ortak girişimleri tanımlayan 14 üncü maddedeki değişikliğe paralel bir düzenleme yapılmaktadır.

4734 sayılı Kanunun 16 ncı maddesindeki değişikliğe paralel olarak, ihale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu esası getirilmekte, Kanunun 30 uncu maddesi mal alım ihalelerinde alternatif teklif verilebilmesine imkan tanıdığı halde, bu tür tekliflerin değerlendiriliş keyfiyetine ilişkin bir düzenleme yer almadığından, bu hususun da idari şartnamelerde gösterilmesi öngörülmektedir.

4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde yapılan değişiklikle iş artış ve eksilişi düzenlendiğinden, buna paralel bir düzenleme getirilmektedir.

Madde 19. - Madde ile ihale dokümanlarının satış bedelinin tespiti keyfiyetine ilişkin "hazırlanma maliyeti" ifadesi kaldırılmakta ve doküman satış bedelinin söz konusu dokümanın "basım" maliyetini kapsar biçimde belirlenmesi öngörülmektedir.

Madde 20. - Madde ile "teklif edilen bedelin % 2'sinden az % 4'ünden fazla olmama" şartının uygulamada yanlışlıklara ve ihtilaflara neden olduğu gözlendiğinden; geçici teminatın asgari oranı % 3 olarak belirlenmekte ve isteklilerin bunun üzerinde de teminat vermelerine imkan tanınmak suretiyle tekliflerin gizlenmesi esası korunmaktadır.

Danışmanlık hizmetleri ekonomik ve mali yeterlikten ziyade kişisel ve mesleki bilgi yeterliğine dayalı olarak yürütüldüğünden; danışmanlık hizmeti alımı ihalelerine katılımı kolaylaştırmak amacıyla geçici teminat istenmesi idarelerin tercihine bırakılmaktadır.

Madde 21. - Madde ile özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektuplarının da teminat olarak kabul edilmesi sağlanarak 4389 sayılı Bankalar Kanununun 20 nci maddesinin (6) numaralı fıkrasının (e) bendindeki hükme paralel bir düzenleme yapılmaktadır.

Madde 22. - Madde ile 34 üncü maddedeki değişikliğe paralel bir düzenleme yapılmaktadır.

Madde 23. - Madde ile Kanunun 36 ncı maddesinde yer alan "ihale dokümanında belirtilen son teklif verme saatine kadar" ifadesi kaldırılmakta ve 30 uncu maddesindeki tekliflerin "ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar" idareye verilmesini öngören hükme paralel hale getirilerek, tekliflerin verilebilmesi için ihale saatinden ayrı bir gün ve saat belirlenmesinin önlenmesi amaçlanmaktadır.

Madde 24. - Madde ile Kanunun 27 nci maddesinin (p) bendinde, "Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu" hususunun ihale dokümanında ve idari şartnamede gösterilmesi zorunlu kılındığı halde, 39 uncu maddesindeki "İhale dokümanında belirtilmiş olması kaydıyla" ifadesi, idarelerin bu hususa ihale dokümanında yer vermeyebilecekleri anlamına da gelebileceğinden; idarelerin bu konudaki takdir yetkisine ilişkin doğacak ihtilafları önlemek amacıyla söz konusu ifade madde metninden çıkarılmaktadır. Diğer taraftan ihale yetkilisinin kendi yetkisini kullanmayarak ihalenin iptali için komisyon üyelerine baskı uygulaması gibi ihtimallere yer vermemek için "ihale yetkilisinin onayından önceki herhangi bir aşamada" ifadesi de madde metninden çıkarılmaktadır.

Avrupa Birliği normlarına uygun olarak, ihalenin iptal edilme gerekçelerinin bütün istekliler yerine yazılı talepte bulunan isteklilere bildirilmesi esası benimsenmektedir.

Madde 25. - Madde ile idari bir işlem niteliğindeki ihale kararının onaylanması için ihale yetkilisine verilen 20 günlük süre, ihale sürecinin kısaltılması amacıyla 5 işgününe" indirilmektedir.

Madde 26. - Madde ile ihale kararlarının yalnız iadeli taahhütlü posta ile bildirilmesinin idareler açısından doğuracağı zaman ve kaynak kaybını önlemek üzere, idarelerin tercihine bağlı olarak uygulamada zaten yeri olan elden "imza karşılığı" tebligat yapılmasına da imkan sağlanmakta; posta ile yapılacak bildirimlerde, Kanunun 42 nci maddesindeki düzenlemeye paralel olarak mektubun postaya verilişini izleyen yedinci günün tebligat tarihi sayılması esası benimsenmektedir.

Madde 27. - Madde ile sözleşmeye davet mektubunun da idarelerin tercihine bağlı olarak elden "imza karşılığı" tebliğine imkan sağlanmakta ve ihale üzerinde kalan yabancı isteklilerin özellikle teminat mektubuna ilişkin işlemlerini tebliğ tarihini izleyen on gün içinde tamamlayabilmeleri mümkün görülmediğinden, söz konusu süreye 12 gün daha ilave edilmektedir.

Madde 28. - Madde ile sözleşmelerin notere tescil ettirilmesi ve onay zorunluluğunun, idareleri ve yüklenicileri daha işe başlamadan yüksek işlem ve süreç maliyetleri ile karşı karşıya bıraktığı görüldüğünden; uluslararası uygulamalarda yeri olmayan noter onay ve tescili zorunlu olmaktan çıkarılarak idarelerin tercihine bırakılmaktadır.

Madde 29. - Madde ile 46 ncı maddedeki değişikliğe paralel bir değişiklik yapılmaktadır.

Madde 30. - Madde ile aşağıdaki değişiklikler yapılmaktadır:

Kanunun 48 inci maddesinde sayılan hizmetlerin her halde danışmanlık hizmeti ihalesi şeklinde temin edilmesi zorunlu olmayıp, söz konusu işlerin niteliği itibarıyla kapsamlı ve karmaşık olması, özel uzmanlık ve deneyim gerektirmesi halinde bu yola başvurulması gerektiği halde, maddedeki ifade hatasından dolayı bunun mümkün olmadığı; yaklaşık maliyeti itibarıyla küçük çaplı danışmanlık hizmetlerinin bile bu kapsamda ihale edilerek hizmet alım maliyetlerinin yükseldiği görüldüğünden; bu maddede sayılan hizmetlerden, kapsamlı ve karmaşık olduğu, özel uzmanlık ve deneyim gerektirdiği idarece tespit edilenlerin danışmanlık hizmet alımı suretiyle, aksi durumda hizmet alımı ihalesi ile temin edilmesi sağlanmaktadır.

Kanunun 4 üncü maddesindeki "hizmet" tanımında yapılan değişikliğe paralel olarak, esas itibarıyla danışmanlık hizmeti sayılmayan etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama faaliyetleri madde metninden çıkartılmaktadır.

Mevcut yazılımın geliştirilmesine ilişkin hizmetlerin esas itibarıyla danışmanlık hizmeti şeklinde satın alınması esası benimsenerek "yazılım geliştirme" hizmeti madde metnine eklenmektedir.

Madde 31. - Madde ile Kanunun 13 üncü maddesinde ilan sürelerine ilişkin yapılan değişikliklerin danışmanlık hizmeti ihalelerinde de geçerli olması sağlanmaktadır.

Madde 32. - Madde ile bedeli 100 milyar Türk Lirasını aşmayan sözleşmeler için onbinde beş oranında Kurum payı yatırma zorunluluğu kaldırılarak, cüzi nitelikli sözleşmelerde işlem ve süreç maliyetlerinin azaltılması amaçlanmaktadır.

Madde 33. - Madde ile aşağıdaki değişiklikler yapılmaktadır:

Şikayet hakkının yalnız isteklilerle sınırlı tutulması doğru bulunmadığından, "istekli" yerine "aday veya istekli" ifadesi kullanılmak suretiyle ihale dokümanı satın alan ya da belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterlik için başvuran adayların da aynı hakka sahip olmaları sağlanarak bu alandaki Avrupa Birliği normlarına uyum sağlanmakta; diğer taraftan idareye yapılan şikayetlerle karıştırılmaması açısından Kuruma yapılan başvurular için "itirazen inceleme" deyiminin kullanılması öngörülmektedir.

Diğer taraftan idareye yapılan şikayetin idare tarafından diğer bütün isteklilere yazılı olarak bildirilmesinin, ihale ve yazışma sürecini uzatacağı, işlem maliyetlerini artıracağı, özellikle çok sayıda isteklinin katıldığı ihalelerde şikayet mekanizmasını işlemez hale getireceği anlaşıldığından; herhangi bir şikayet hakkında diğer isteklilere bilgi verilmesi ve cevap için süre tanınması zorunluluğu kaldırılmaktadır.

Sulhen çözüm, idare ile vatandaşlar arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde yerleşik bir yöntem olmadığından, bunu zorunlu kılan düzenleme madde metninden çıkarılmaktadır.

Sözleşme imzalanabileceğinin sözleşme imzalanmadan en az 7 gün önce bildirildiği durumlarda, itirazen inceleme talebinin de bu süre içinde sonuçlandırılabilmesi için aday veya isteklinin bildirimi izleyen üç gün içinde Kuruma başvurması öngörülmektedir.

Madde 34. - Madde ile, idarelere yapılacak şikayet başvuruları ile Kuruma yapılacak başvurular dolayısıyla meydana gelebilecek karışıklıkları önlemek amacıyla, Kuruma yapılacak şikayet başvuruları "itirazen inceleme" terimi ile ifade edilmekte; Kanunun 55 inci maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak, ihalenin durdurulması halinde 120 güne ulaşan inceleme süresinin kısaltılması ve şikayet sürecinin kısa zamanda sonuç vermesini sağlamak amacıyla nihai kararların azami 45 gün, ihalenin durdurulup durdurulmayacağı yönündeki ara kararların ise sözleşme imzalanabileceğinin bildirildiği durumlarda 5, diğer durumlarda 15 gün içinde alınması öngörülmektedir.

Madde 35. - Anayasanın 160 ıncı maddesinde Sayıştaya, kanunlarla inceleme, denetleme ve hükme bağlama görevi verilebileceği öngörüldüğünden, madde ile; kamu ihaleleri alanındaki uzmanlığı da dikkate alınarak tarafların (itirazen inceleme başvurusunda bulunanlar ve idareler) Kurumun itirazen incelemeye ilişkin nihai kararlarına karşı kararın yayımı tarihinden itibaren on gün içinde Sayıştaya başvurabilmesine imkan tanınmakta; Sayıştayın bu başvuruları en geç on gün içinde hükme bağlamak suretiyle sonuçlandırması öngörülmektedir.

Madde 36. - Madde ile aşağıdaki değişiklikler yapılmaktadır:

Yasaklama kararlarının bu Kanunun 3 üncü maddesi ile müstesna tutulan işleri de kapsar biçimde uygulanması sağlanarak yasaklamanın bütün kamu alımlarında geçerli olması amaçlanmaktadır.

Diğer taraftan katılmaktan yasaklama kararlarını vermeye yetkili merciler açıkça belirlenerek bu konuda doğabilecek tereddütler giderilmektedir. Buna göre anayasal konumları gereği herhangi bakanlığa bağlı veya ilgili bulunmayan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay ile kuruluş kanunlarında herhangi bir bakanlıkla ilgilendirilmeyen özerk kurumlar tarafından yapılan ihalelere ilişkin katılmaktan yasaklama kararları, bunların ihale yetkilileri tarafından verilecek; yerel yönetimler ve bağlı kuruluşlarına ilişkin katılmaktan yasaklama kararları ise gerek anayasal vesayet yetkisinin sonucu olması, gerekse yasaklama kararlarının Türkiye çapında geçerli olması nedeniyle İçişleri Bakanlığınca verilecektir.

Katılmaktan yasaklama kararlarının bağlı veya ilgili bulunulan bakanlıklar tarafından verildiği durumlarda, taşradaki ihalelere ilişkin yazışma ve karar verme sürecinin uzunluğu ve gecikmeler nedeniyle sürenin dolması halinde ceza verilemeyeceği göz önünde bulundurularak azami otuz günlük süre kırkbeş güne çıkarılmaktadır.

Madde 37. - Madde ile çeşitli isnatlarla haklarında kamu davası açılmasına karar verilen idare görevlileri hakkında yapılacak işlemler (görevden uzaklaştırma, tutuklama gibi) 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Hakkında Kanunun 104 üncü maddesi ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 137 nci maddesinde ayrıntılı olarak gösterildiğinden; bu gibi görevlilerin bu Kanun kapsamındaki işlerde görevlendirilmemesi "mahkumiyet" şartına bağlanmaktadır.

Diğer taraftan 4734 sayılı Kanunun 61 inci maddesinde gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri açıklayanlar hakkında zaten yaptırım getirildiğinden, yersiz tekrarı önlemek amacıyla yaklaşık maliyetin gizliliğini ihlal edenlere ilişkin ifade madde metninden çıkarılmaktadır.

Madde 38. - Madde ile yaklaşık maliyetin ifşa edilmemesi esasının ihlali, ilgisi nedeniyle (gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri açıklama yasağını düzenleyen) 61 inci maddeye ilave edilmektedir.

Madde 39. - Madde ile aşağıdaki değişiklikler yapılmaktadır:

Bütçeye konulan ödeneklerin verimli ve etkin biçimde kullanılabilmesi ve özellikle yatırım projelerinin zamanında tamamlanabilmesi açısından ihalelerin yılın ilk dokuz ayında sonuçlandırılması esası benimsenmekle birlikte, genellikle bir yıllık sözleşmelere dayalı olarak gerçekleştirilen periyodik bakımlar, personel taşıma işleri, sigorta, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, koruma ve güvenlik, kiralama, gıda ve temizlik malzemesi alımı gibi süreklilik arz eden ve her yıl bir önceki yılın tekrarı mahiyetindeki mal ve hizmet alımlarına ilişkin ihalelerin ertesi mali yıl başından önce sonuçlandırılması zorunlu olduğundan; bu gibi işlerde ertesi mali yıl bütçesi yürürlüğe girmeden ihalelere başlanmasını ve sonuçlandırılmasını mümkün kılan bir düzenleme yapılmaktadır.

Baraj ve büyük sulama projelerinde kamulaştırılması gereken alanlar genellikle çok geniş olup; bu alanlar önceden kamulaştırılsa bile projenin gerçekleşme durumuna göre aşamalı olarak kullanılacaktır. Hal böyle iken örneğin baraj inşaatının tamamlanmasıyla su altında kalacak bir arazi parçasının daha ihaleye çıkmadan kamulaştırılması halinde, proje için ayrılan kaynağın büyük bir bölümünün işin başında kamulaştırma bedeli olarak ayrılması gibi verimlilik ve etkinlik ilkeleriyle bağdaşmayan bir durum ortaya çıkacağından; kamulaştırma işlemlerinin de projenin gerçekleşme durumuna göre peyderpey yapılabilmesini teminen, istisnai bir düzenleme getirilmektedir.

2863 sayılı Kanun kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarının mevcut durumlarının tespiti, kullanımı, korunması veya eski durumuna getirilmesi işleri de "yapım" kapsamında olduğu halde, bu amaçla yapılacak ihalelerde, uygulama projesi yapılmasının teknik olarak mümkün olmadığı anlaşıldığından; bu işlerin doğasına uygun tarzda yapılan rölöve, restorasyon ve restitüsyon projeleri ile ihaleye çıkılabilmesine imkan tanınmaktadır.

Yaklaşık maliyetin gizlenmesinden maksat, bunun isteklilere duyurulmaması olup; ilan ve ön yeterlik ilanlarında işin yaklaşık maliyetinin gösterilmemesi suretiyle bu gizlilik sağlanmaktadır. Bütçenin ve program tekliflerinin hazırlanması veya idarenin ilgili birimleri arasındaki yazışmalar sırasında yaklaşık maliyetin onay belgesi ve eki hesap cetveli dışındaki belgelerde de yer alması söz konusu olduğundan; maksadı aşar nitelikteki hüküm yeniden düzenlenmektedir.

4734 sayılı Kanunda, ihalelere katılmaktan yasaklama dışındaki bütün yetkiler ihale yetkilisinde toplanmış olup, "en üst ihale yetkilisi" diye bir merci tanımlanmamıştır. Yapılan değişiklikle, özellikle idarelerin merkez ve taşra teşkilatları, bağlı ve ilgili kuruluşlar açısından tereddütlere yol açıcı nitelikteki "en üst ihale yetkilisi" deyimi, Kanunun geneline paralel olarak "ihale yetkilisi" şeklinde değiştirilmektedir.

Madde 40. - Madde ile 4734 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen yapım işleri esas itibarıyla idarelerin kullanımı (hizmet binası gibi) ya da kamu hizmetlerinin sağlanmasına (karayolları, barajlar gibi) yönelik iken, uygun fiyatla vatandaşlara satılmak üzere 2985 sayılı Kanun kapsamında üretilen toplu konutların ihalesinin Kanundaki ödenek, ÇED raporu, mülkiyet, kamulaştırma, arsa temini, imar işlemleri ve uygulama projelerine ilişkin şartlar aranmaksızın ihale edilebilmesine imkan tanınmaktadır.

Madde 41. - Madde ile Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendinde yapılan değişikliğe paralel olarak, bu bent kapsamındaki mal ve hizmetlerin ilgili kuruluşların talebi üzerine Kurum tarafından belirlenmesi öngörülmekte; enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler tarafından yürütülecek yapım işleri ile mal veya hizmet alımları için Avrupa Birliği normlarına uyumlu özel bir kanun çıkarılacağından, bu kuruluşların kendi özel kanunları çıkıncaya kadar bu Kanun hükümlerine tabi olmaya devam etmesi sağlanarak uygulamada doğacak boşluk giderilmekte; Kanunun 3 üncü maddesine eklenen (h) bendi hükmüne paralel olarak, teşhis ve tedavi hizmeti alımlarında uyulacak usul ve esasların, Sağlık Bakanlığının ve Kamu İhale Kurumunun görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenmesi öngörülmektedir.

Madde 42. - Madde ile finansal kiralama, kiralama, abonelik, bakım onarım, danışmanlık gibi alanlarda, söz konusu hizmeti sunanlar tarafından hazırlanan matbu nitelikli sözleşmelerin taraflar arasında kullanımının yaygın olduğu dikkate alınarak; idarelerin bu gibi alımlarını kolaylaştırmak amacıyla tip sözleşme esaslarına aykırı olmamak ve Kurumun uygun görüşü alınmak kaydıyla istekliler tarafından hazırlanan matbu sözleşmelerin de kullanılabilmesine imkan tanınmaktadır.

Madde 43. - Madde ile 4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesindeki değişikliğe paralel bir düzenleme yapılmaktadır.

Madde 44. - Madde ile 4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesindeki değişikliğe paralel bir düzenleme yapılmaktadır.

Madde 45. - Madde ile 4734 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin konsorsiyumları da kapsar biçimde değiştirilmesine paralel bir düzenleme yapılmaktadır.

Madde 46. - Madde ile iş artışları konusunda Avrupa Birliği normlarına uyum sağlanması ve iş artışı durumunda işin tasfiye edilmeksizin ilave kısmın anahtar teslimi yapım işlerinde asıl sözleşme tutarının %10'unu, teklif birim fiyatlı işlerde ise %20'sini geçmemek üzere, asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması ve sözleşmeye esas proje içinde kalması şartına bağlı olarak sözleşme kapsamında aynı yükleniciye yaptırılabilmesine imkan tanınmakta; bu artış oranlarıyla tamamlanamayacağı anlaşılan işlerin ise tasfiye edilerek yeniden ihaleye çıkılması esası benimsenmektedir. Böylece projenin tamamlanması için zorunluluk arz etmeyen ve önceden öngörülebilir nitelikteki işlerin iş artışı kapsamında yaptırılması önlenerek teknik veya ekonomik gerekçelerin proje bütünlüğü kapsamında ortaya konulması esası getirilmektedir.

4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (c) bendi uyarınca avan veya kesin proje ile ihaleye çıkılan ve birim fiyat sözleşme ile yürütülen yapım işlerinde özellikle arazi ve zemin etütlerine bağlı olarak iş artışının daha da yüksek olabileceği dikkate alınarak, yine yukarıdaki şartların varlığına dayalı olarak % 20 oranının sözleşme bazında iki kat (% 40) olarak uygulanabilmesi konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi benimsenmektedir.

Kesin ve ek kesin teminatların iadesi, 4735 sayılı Kanunun 13 üncü maddesindeki hükümlere tabi olduğundan "işin tasfiyesi durumunda kesin ve ek kesin teminatların iade edilmesi" yönündeki hüküm madde metninden çıkarılmaktadır.

Sözleşme bedelinin % 80'inden fazla bir iş eksilişi durumunda da yüklenicinin sözleşme bedelini dikkate alarak yaptığı genel giderleri ve uğradığı kâr kaybını telafi edici bir düzenleme getirilmektedir.

Madde 47. - Madde ile 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesindeki değişikliğe paralel bir düzenleme yapılmaktadır.

Madde 48. - Madde ile 4734 sayılı Kanunun 60 ncı maddesindeki değişikliğe paralel bir düzenleme yapılmaktadır.

Madde 49. - Madde ile 4734 sayılı Kanunun 68 inci maddesine eklenen (c) bendinin zorunlu kılacağı özel sözleşme usul ve esaslarının Bakanlar Kurulunca belirlenmesi sağlanmaktadır.

Geçici Madde l. - Madde ile 4734 ve 4735 sayılı kanunlarda yapılan değişikliklere paralel olarak, uygulama yönetmeliklerinde ve diğer ilgili mevzuatta yapılması gerekli değişikliklerin bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren otuz gün içinde yürürlüğü konulması ve bu arada boşluk doğmamasını temine yönelik teknik bir düzenleme yapılmaktadır.

Madde 50. - Yürürlük maddesidir.

Madde 51. - Yürütme maddesidir.

 

 

 

 

 

T.C.

 

 

Başbakanlık

25.12.2002

 

Kanunlar ve Kararlar

 

 

Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı : B.02.0.KKG.0.10/101-573/6139

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 24.12.2002 tarihinde kararlaştırılan “Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı” ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.

                                   Abdullah Gül

                                       Başbakan

GENEL GEREKÇE

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 1.1.2003 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bununla birlikte, söz konusu kanunların kabul edildiği tarihten bu yana yapılan araştırma, tartışma ve incelemeler, her iki kanunun da tatbik ve anlaşılmasını kolaylaştırıcı bir dizi değişiklik ve ilave yapılmak suretiyle yürürlüğe konulmasının zorunlu olduğunu göstermiştir. Bu kapsamda Tasarı ile;

– Kanunun uygulanmasına ve kapsamına ilişkin bazı yetkilendirme düzeyleri yeniden belirlenmektedir.

– Kanun kapsamındaki idarelerin elinde bulunan makine ve teçhizat ile işgücü imkânlarının kullanılmasına imkân veren düzenlemeler getirilmektedir.

– İç ve dış piyasalarda geçerli teamül ve şartlara uyum sağlanması amacıyla, Kanunun 2 nci maddesinin (b) ve (d) bentlerinde sayılan kuruluşların doğrudan üretime yönelik ihtiyaçlarının temini amacıyla yapacakları mal ve hizmet alımlarının Kanun kapsamı dışında gerçekleştirilebilmesine imkân sağlanmıştır.

– Az nüfuslu ilçe ve belediyeler açısından sorun yaratacağı anlaşılan, kan hısımlarının ihalelere katılımını yasaklayıcı “üçüncü dereceye kadar” kriteri, ikinci dereceye (ikinci derece dahil) çekilmektedir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun yürürlüğü devam etmekle birlikte, olası tereddütlerin giderilmesi açısından, bu Kanuna göre verilmiş ve kesinleşmiş bulunan ihalelere katılma yasaklarının 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelerde de geçerli olacağı belirtilmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1. - Madde ile, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (d), (e), (f) ve (g) bentleri değiştirilmekte ve maddeye bir yeni bent ilave edilmektedir.

2886 sayılı Kanun uygulamasında, yurt dışında bulunan gemi ve uçakların ihtiyaçlarının, ihale usullerinden birine tâbi olmaksızın karşılanması öngörüldüğü halde, 4734 sayılı Kanunda yalnız idarelerin yabancı ülkelerdeki kuruluşlarının mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin kapsam dışında tutulması öngörülmüş; yurt dışında geçici olarak (tatbikat, ziyaret gibi nedenlerle) bulunan gemi ve uçaklarımızın ihtiyaçlarının karşılanma keyfiyeti ise belirtilmemiştir.

Gemi ve uçakların “kuruluş” olarak nitelendirilip nitelendirilemeyeceği konusundaki olası tereddütler dikkate alınarak, maddenin (d) bendine (gemi ve uçaklar dahil) şeklinde parantez içi hükmü eklenmektedir.

4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (e) bendinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı araştırma ve üretme istasyonlarından yapılacak mal alımlarının kapsam dışında tutulması öngörülmüş ise de Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde de aynı nitelikte mal ve hizmet üreten araştırma enstitüleri ve üretme istasyonları bulunduğundan; faaliyetlerini kendi kaynaklarıyla sürdürmesi gerekli görülen bu işletmelerden yapılacak alımların da Kanun kapsamı dışına çıkarılması sağlanmaktadır.

Aynı maddenin (f) bendinde “ulusal araştırma geliştirme kurumlarının yürüttüğü ve desteklediği araştırma geliştirme projeleri için gerekli olan mal ve hizmet alımları”nın kapsam dışında tutulması öngörülmüş ise de düzenlemede yeterli açıklık bulunmadığından; hangi projelerin ya da kurumların “ulusal” nitelikte olduğunun tespiti keyfiyeti belirlenmemiştir. Kanunun geçici 4 üncü maddesinin (c) bendinde, söz konusu belirlemenin “Kamu İhale Kurumunun uygun görüşü üzerine, ilgili kurumlar tarafından” hazırlanacak esas ve usullere göre yapılması öngörülmüş olmakla birlikte, kanunla verilen kapsamı daraltma ya da genişletme yetkisinin yürütmeye ilişkin bir yetki olduğu açıktır. Nitekim, 4734 sayılı Kanunu yürütme yetkisi Kamu İhale Kuruluna değil, Bakanlar Kuruluna aittir. Bu nedenlerle, hangi araştırma geliştirme projelerinin “ulusal” nitelikte olduğunun tespitine ilişkin yetkilendirme düzeyi Bakanlar Kurulu olarak belirlenmiştir.

Aynı maddenin (g) bendinde “Kamu İktisadi Teşebbüsleri, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar ile bunların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları kuruluşların; uluslararası kurallara göre yürütmesi gereken ve uluslararası piyasanın koşullarına göre anlık karar verme zorunluluğu bulunan faaliyetlerine ilişkin olarak, ilgili veya bağlı bulunulan bakanlığın teklifi üzerine Kurum tarafından belirlenecek mal veya hizmet alımları” bu Kanun hükümlerinden istisna edilmiş ise de söz konusu kuruluşların iç piyasadan yapacakları alımlar ile 2 nci maddenin (d) bendinde sayılan kuruluşların iç ve dış piyasadan yapacakları alımlarda da anlık karar vermeyi gerektiren durumlar söz konusu olabileceği anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan AB direktiflerinde de benzer bir istisna bulunmaktadır. Söz konusu direktiflere uyum sağlanması açısından da bu yönde bir değişiklik gerekli görülmüştür. Bu bakımdan (b) ve (d) bentlerinde sayılan kuruluşların rekabete dayalı olarak piyasa koşullarında faaliyet gösterenlerin ticari ve sınai faaliyetlerini yürütebilmeleri için zorunlu olan, doğrudan üretime yönelik mal ve hizmet alımları kapsam dışına çıkarılmaktadır. Kapsam dışına çıkarılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin esas ve usuller ise Kanunun geçici 4 üncü maddesinin (c) bendine 4761 sayılı Kanunla eklenen fıkrada gösterilmektedir.

Kanun kapsamındaki kuruluşların elinde bulunan makine ve teçhizatla işgücü imkânlarının atıl kalmaması ve verimliliğin sağlanması açısından, söz konusu imkânlarla yapılacak kazı, dolgu (serme ve sıkıştırılması dahil), asfalt ve beton kaplama ve yama işleri, demiryolu yapımında balast döşenmesi, Devlet, il ve köy yollarının sanat yapıları ile menfez ve refüj yapımı işleri, istihkamların yapım ve onarımı, nakliye, enkaz kaldırma, batıkların çıkarılması, kar mücadelesi, arazi iyileştirme, ağaçlandırma, amenajman ve erozyon kontrol işlerine ilişkin mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin kapsam dışına çıkarılması sağlanmaktadır.

Madde 2. - Madde ile, Kanunun 3 üncü maddesine eklenen (h) bendinin uygulanmasına açıklık getirmek üzere, Kanunun 4 üncü maddesine “Emanet komisyonları eliyle yapılan işler” tanımı eklenmektedir.

Madde 3. - 4734 sayılı Kanunun ihalelere katılma yasaklarını düzenleyen 11 inci maddesinin (e) bendinde, “(c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile...” hükmü yer almış ise de kan hısımlığının üçüncü dereceye kadar genişletilmesi, özellikle akrabalık ilişkilerinin yoğun ve yaygın olduğu nüfus bakımından küçük ilçe ve beldelerde yapılacak ihalelere katılım konusunda güçlükler doğuracağı gibi, “üçüncü dereceye kadar” ifadesinin, esas itibarıyla birinci ve ikinci dereceleri kapsaması dikkate alınarak, bu bentte yer alan “üçüncü dereceye kadar” ifadesi, 2886 sayılı Kanunda olduğu gibi “ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil)” şeklinde değiştirilmektedir.

Madde 4. - 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde düzenlenen “doğrudan temin” uygulaması esas itibarıyla bir ihale yöntemi olmamakla birlikte, karşılanması gereken ihtiyaçların doğasından, temin ve tedarik şartlarından ve kanuni kısıtlamalardan dolayı diğer ihale usulleri ile karşılanmasının mümkün olmadığı halleri göstermektedir. 2886 sayılı Kanun uygulamasında emanet usulü ile temin edilen “Ordu binek ve yük hayvanları ile damızlık olarak veya aşı, serum üretmek veya kontrol ve araştırma işlerinde kullanılmak üzere hayvan alımı” işleri de 22 nci maddede sayılan diğer işlerle aynı mahiyette olduklarından, (f) bendi olarak maddeye eklenmektedir.

Madde 5. - 4734 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde, ihaleye katılmak ve yeterlik almak isteyenlerin ihale dokümanını satın almaları zorunlu kılınmış ise de işin yaklaşık maliyetine ve türüne bakılmaksızın bütün ihalelere ait dokümanların bir bedel karşılığı satılmasının rekabeti engelleyeceği açıktır. Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL)tarafından hazırlanan model kanunun 1993 yılı versiyonunun 7 nci maddesindeki düzenlemelerle uygunluğun sağlanması açısından, yalnız belli istekliler arasında ihale usulünün uygulandığı işlerde önyeterlik dokümanının “basım” maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek bir bedel karşılığında satılabilmesine imkân tanınmaktadır.

Madde 6. - 4734 sayılı Kanunun, Kamu İhale Kurumunun gelirlerini düzenleyen 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde, Kanun kapsamında yapılan ihalelere ilişkin bütün sözleşmelerden sözleşme bedeli ölçü olmak üzere “onbinde beş” oranındaki payın Kurum hesabına yatırılması istenmiş ise de bütün sözleşmeler için böyle bir zorunluluk getirilmesi, hem idareler hem de yükleniciler açısından külfete yol açıcı nitelikte olduğu gibi, işlem maliyetlerinin de artmasına neden olacağı anlaşıldığından; bedeli 350 milyar Türk lirasını aşan sözleşmeler üzerinden pay tahsil edilmesi esası getirilmektedir. Ayrıca, Kanun kapsamındaki kuruluşlara verilecek eğitim hizmetlerinden ücret alınmaması öngörülmektedir.

Madde 7. - Madde ile, Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı ile il özel idareleri ve belediyelerin anayasal konumları itibarıyla bağlı ya da ilgili bulundukları bir bakanlık söz konusu olmadığından, bu idareler tarafından yapılan ihalelere ilişkin katılma yasaklarının ihale yetkilileri tarafından verilmesi öngörülmektedir.

Madde 8. - Maddede yer alan düzenleme esas olarak bu Kanun kapsamına giren işlerle ilgili ceza sorumluluğu ile ilgilidir. Ancak, mevcut düzenlemede haklarında kamu davası açılan idare görevlilerinin ihale işlerinde görevlendirilmemelerine ilişkin hükmün, maksadı aşan şekilde, haklarında bu Kanun kapsamında olmayan işlerle ilgili kamu davası açılmış kamu görevlilerine de uygulanması uygun görülmemiş ve bu kanun kapsamına giren işlerden dolayı haklarında kamu davası açılmasına karar verilen idare görevlilerinin yargılama sonuna kadar ihale ile ilgili işlerde görevlendirilmeyecekleri yönünde düzenlemeye açıklık getirilmiştir.

Madde 9. - 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (e) bendinde yer alan “en üst ihale yetkilisi”, 4734 sayılı Kanunda tanımlanmadığı gibi, Kanunda tanımlanan “ihale yetkilisi” kavramı yanında böyle bir kavramın kullanılmış olması uygulamada genel ve katma bütçeli kuruluşlar açısından tereddüt ve ihtilaflara yol açar nitelikte görüldüğünden, “ihale yetkilisi” ifadesinin kullanılması öngörülmektedir.

Madde 10. - 4734 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (a) bendinde, bu Kanun kapsamında yapılan ihalelerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerinin uygulanmayacağının belirtilmiş olmasından, bu Kanun kapsamı dışında kalan satım, kiraya verme, trampa ve mülkiyetin gayrı ayni hak tesisi işlerinde yine 2886 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı; dolayısıyla söz konusu Kanun hükümlerinin mülga olmadığı anlaşılmakla birlikte, uygulamadaki olası tereddütlerin giderilmesi açısından, 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre verilmiş ve kesinleşmiş bulunan katılma yasaklarının 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelerde de geçerli olacağı açıklanmaktadır.

Madde 11. - Madde ile, standart ihale dokümanları ve yönetmeliklerin Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulması öngörülmektedir. Ancak daha önce Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanmış bulunan doküman ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri ile (bağıtlanmış sözleşmelerin geçerliliğini etkilememek amacıyla) söz konusu doküman ve sözleşmelere dayanılarak bağıtlanmış bulunan sözleşmelerin geçerli olacağı belirtilmiştir.

Madde 12. - 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine eklenen (h) bendi hükmünün sonucu olarak getirilen bir düzenlemedir.

Madde 13. - 2003 yılı bütçesi, anayasal süre içinde çıkarılamamış olduğundan, 62 nci maddenin (a) bendinde öngörülen % 10 ödenek şartının sağlanması imkânı kalmamıştır. Bu nedenle, 4734 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmek suretiyle söz konusu bent hükmünün 2003 yılında yapılacak ihalelere uygulanmaması öngörülmektedir.

Madde 14. - 4735 sayılı Kanunun uygulanmasına yönelik olarak çıkarılacak tip sözleşmeler ve bunlara ilişkin değişikliklerin Bakanlar Kurulu kararıyla yapılması ve Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulması öngörülmektedir.

Madde 15. - Yürürlük maddesidir.

Madde 16. - Yürütme maddesidir.


HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN (1/326)

KAMU İHALE KANUNU VE KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

MADDE 1. - 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (d), (f) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (e) bendinde yer alan “Tarım Bakanlığına” ibaresi “Tarım ve Köyişleri Bakanlığına ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) İdarelerin yabancı ülkelerdeki kuruluşlarının (gemi ve uçaklar dahil), mal veya hizmet alımları ile yapım işleri,”

“f) İlgili veya bağlı bulunulan bakanlıkların teklifi üzerine BakanlarKurulunca ulusal nitelikte olduğu kabul edilen araştırma geliştirme projeleri için gerekli olan mal ve hizmet alımları,”

“g) Bu Kanunun 2 nci maddesinin (b) ve (d) bentlerinde sayılan kuruluşların, ticarî ve sınaî faaliyetleri çerçevesinde doğrudan üretime yönelik ihtiyaçlarının temini için yapılan mal veya hizmet alımları,”

“h) Kanun kapsamındaki kuruluşların kendi imkânlarıyla yapacakları veya emanet komisyonu eliyle yaptıracakları kazı, dolgu (serme ve sıkıştırılması dahil), asfalt ve beton kaplama ve yama işleri, demiryolu yapımında balast döşenmesi, Devlet, il ve köy yollarının sanat yapıları ile menfez ve refüj yapımı işleri, istihkamların yapım ve onarımı, nakliye, enkaz kaldırma, batıkların çıkarılması, kar mücadelesi, arazi iyileştirme, ağaçlandırma, amenajman ve erozyon kontrol işlerine ilişkin mal ve hizmet alımları ile yapım işleri,”

MADDE 2. – 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine “Sözleşme” tanımından sonra gelmek üzere aşağıdaki tanım eklenmiştir.

“Emanet komisyonları eliyle yapılan işler :Araya bir yüklenici girmeksizin idarenin kendi imkânlarıyla veya türü itibarıyla, ihale yetkilisinin onayı ile, idare görevlilerinden biri başkan diğeri teknik veya uzman eleman ve biri de muhasebe konularında deneyimli eleman olmak üzere en az üç kişiyle kurulan emanet komisyonları eliyle gerçekleştirilen işleri,”

MADDE 3. - 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) (c) ve (d) bentlerinde sayılan şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.”

MADDE 4. - 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesine aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

“f) Ordu binek ve yük hayvanları ile damızlık olarak veya aşı, serum üretmek veya kontrol ve araştırma işlerinde kullanılmak üzere hayvan alımı.”

MADDE 5. - 4734 sayılı Kanunun 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 28. - İhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. Ancak, belli istekliler arasında ihale usulünün uygulandığı hallerde, ön yeterlik almak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunlu kılınabilir. Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce tespit edilir.”

MADDE 6. - 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (3) numaralı alt bendinin sonuna aşağıdaki parantez içi hüküm eklenmiştir.

“1. Bu Kanun kapsamındaki idarelerce yapılan ihalelere ilişkin düzenlenen ve bedeli 350 milyar Türk lirasını aşan sözleşmeler için, yükleniciden tahsil edilecek sözleşme bedelinin onbinde beşi (İdareler ve noterler bu tutarın yüklenici tarafından Kurum hesaplarına yatırıldığını sözleşmelerin imzalanması aşamasında aramak zorundadır.)”

“(Bu Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlar hariç)”

MADDE 7. - 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı ile il özel idareleri ve belediyeler tarafından yapılan ihalelere ilişkin yasaklama kararları, bu idarelerin ihale yetkilileri tarafından verilir.”

MADDE 8. - 4734 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fkırasında yer alan “Haklarında kamu davası açılmasına karar verilen idare görevlileri yargılama sonuna kadar bu Kanun kapsamına giren işlerde görevlendirilemezler.” cümlesi “Bu Kanun kapsamına giren işlerden dolayı haklarında kamu davası açılmasına karar verilen idare görevlileri yargılama sonuna kadar bu Kanun kapsamına giren işlerde görevlendirilemezler.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9. - 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (e) bendinde yer alan “en üst ihale yetkilisinin” ibaresi “ihale yetkilisinin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10. - 4734 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (b) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre verilmiş ve kesinleşmiş bulunan ihalelere katılma yasakları, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde de geçerli olmaya devam eder.”

MADDE 11. - 4734 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Geçici Madde 1. - Bu Kanunun uygulanmasına yönelik olarak çıkarılacak standart ihale dokümanları ve yönetmelikler, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanır ve Bakanlar Kurulu kararı ile Resmî Gazetede yayımlanır. Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Kamu İhale Kurumu tarafından yürürlüğe konulmuş bulunan standart ihale dokümanları ve yönetmeliklerin, bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri ile söz konusu doküman ve yönetmelikler esas alınarak düzenlenmiş olan sözleşmelerdeki hükümler geçerli olmaya devam eder.”

MADDE12. - 4734 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesine aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

“d) 3 üncü maddenin (h) bendinde sayılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE13. - 4734 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 7. - 62 nci maddenin (a) bendi hükmü 2003 yılında yapılacak ihalelerde uygulanmaz.”

MADDE14. - 5.1.2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değitirilmiştir.

“Bu Kanunun uygulanmasına yönelik olarak çıkarılacak tip sözleşmeler ve bunlara ilişkin değişiklikler, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanır ve Bakanlar Kurulu Kararı ile Resmî Gazetede yayımlanır. Daha önce Kamu İhale Kurumu tarafından yürürlüğe konulmuş bulunan tip sözleşmelerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri ile söz konusu tip sözleşmeler esas alınarak düzenlenmiş olan sözleşmelerdeki hükümler geçerli olmaya devam eder.”

MADDE15. - Bu Kanun 1.1.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE16. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

Abdullah Gül

 

 

 

 

Başbakan

 

 

 

 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak.ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

 

 

A. Şener

M. A. Şahin

E. Yalçınbayır

 

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

 

 

M. Aydın

B. Atalay

A. Babacan

 

 

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

 

 

K. Tüzmen

C. Çiçek

V. Gönül

 

 

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

 

 

A. Aksu

Y. Yakış

K. Unakıtan

 

 

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

 

 

E. Mumcu

Z. Ergezen

R. Akdağ

 

 

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bak.

 

 

B. Yıldırım

S. Güçlü

M. Başesgioğlu

 

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

En. ve Tab. Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

 

 

A. Coşkun

M. H. Güler

H. Çelik

 

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

G. Akşit

O. Pepe

İ. Sütlüoğlu

 

 

 

 

 

 


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Kamu İhale Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi ve gerekçeleri ilişikte sunulmuştur.

Gereğini arz ederiz.

 

M. Akif Hamzaçebi

Mustafa Özyürek

 

 

 

 

Trabzon

Mersin

 

Kemal Kılıçdaroğlu

Ali Topuz

 

İstanbul

İstanbul

 

Bihlun Tamaylıgil

Ali Kemal Kumkumoğlu

 

İstanbul

İstanbul

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/58 Esas Numaralı “Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi ve 5 Arkadaşının; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi”ne katılıyorum.

Bilgilerinize ve gereğini saygılarımla arz ederim. 5.2.2003

            Mehmet Yıldırım

      Kastamonu

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/58 Esas Numaralı “Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi ve 5 Arkadaşının 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifine” katılıyorum.

Bilgilerinize, gereğini saygılarımla arz ederim.                20.2.2003

   Ahmet Küçük

        Çanakkale

 

GENEL GEREKÇE

İdarelerin ihale yoluyla satın alınacağı mal ve hizmetlerin en uygun şekilde alınması ihalede rekabetin sağlanması ile mümkündür. Kamu İhale Yasası eşit değerlerin altındaki ihaleler haricindeki tüm ihalelerin Resmî Gazete ile duyurulmasını öngörmüştür. Ancak ihale ilanlarının ayrıca ihalenin yapılacağı yerdeki yayın organlarında da birer kez yayınlanması suretiyle duyurulması rekabetin koşullarının oluşturulması açısından daha uygun olacaktır.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1. - Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle ihalenin bir kez de ihalenin yapılacağı yerde ilan edilmesi sağlanmaktadır.

Madde 2. - Yürürlük maddesidir.

Madde 3. - Yürütme maddesidir.

 

TRABZON MİLLETVEKİLİ M. AKİF HAMZAÇEBİ VE 5 MİLLETVEKİLİNİN

TEKLİFİ (2/58)

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1. - 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinden sonra gelen “Resmî Gazetede en az bir defa yayımlanmak suretiyle yapılır” ibaresi “Resmî Gazetede ve ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerden birinde en az birer defa yayımlanmak suretiyle yapılır” şeklinde değiştirilmiş, (b) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bendlerinin sonuna “ve ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerden birinde” ibareleri eklenmiş ve (3) numaralı alt bendinden sonra gelen “En az bir defa yayımlanmak suretiyle ilan edilerek duyurulur” cümlesi “En az birer defa yayımlanmak suretiyle ilan edilerek duyurulur” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesinin b fıkrasının 1 numaralı bendinin ilgasını; 2 ve 3 numaralı bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini; 2 numaralı bendin 1; 3 numaralı bendin 2 numaralı bent olarak düzenlenmesini teklif ediyoruz.

 

 

Resul Tosun

Suat Kılıç

Reyhan Balandı

 

 

Tokat

Samsun

Afyon

 

 

Cavit Torun

Ahmet Yeni

Orhan Erdem

 

 

Diyarbakır

Samsun

Konya

 

 

Nusret Bayraktar

İbrahim Köşdere

Hasan Kara

 

 

İstanbul

Çanakkale

Kilis

 

 

M. Mehdi Eker

Mustafa Nuri Akbulut

Dr. Gülseren Topuz

 

 

Diyarbakır

Erzurum

İstanbul

 

 

Abdülmecit Alp

Muzaffer Baştopçu

M. Atilla Maraş

 

 

Bursa

Kocaeli

Şanlıurfa

 

 

İsmail Bilen

Muharrem Karslı

Ali Küçükaydın

 

 

Manisa

İstanbul

Adana

 

 

Nevzat Doğan

Mustafa Duru

Musa Sıvacıoğlu

 

 

Kocaeli

Kayseri

Kastamonu

 

 

Metin Yılmaz

Hakan Taşçı

M. Salih Erdoğan

 

 

Bolu

Manisa

Denizli

 

 

Ayhan Sefer Üstün

Ömer Kulaksız

Mehmet Sarı

 

 

Sakarya

Sivas

Osmaniye

 

 

A. Yekta Haydaroğlu

Mehmet Fehmi Uyanık

Ayhan Zeynep Tekin

 

 

Van

Diyarbakır

Adana

 

 

Fatih Arıkan

İlhan Albayrak

İbrahim Hakkı Birlik

 

 

Kahramanmaraş

İstanbul

Şırnak

 

 

Mehmet Eraslan

Tevfik Ensari

M. Ali Bulut

 

 

Hatay

İzmir

Kahramanmaraş

 

 

Feyzi Berdibek

Mücahit Daloğlu

Faruk Ünsal

 

 

Bingöl

Erzurum

Adıyaman

 

 

Hüsnü Köylü

Mehmet Soydan

Mehmet Sarı

 

 

Kütahya

Hatay

Gaziantep

 

 

Ömer Özyılmaz

Recep Garip

Aziz Akgül

 

 

Erzurum

Adana

Diyarbakır

 

 

Mehmet Özyol

Cahit Can

Fehmi Öztunç

 

 

Adıyaman

Sinop

Hakkâri

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

17.2.2003 tarih 814/3476 sayı ile Tokat Milletvekili ResulTosun ve arkadaşlarının verdikleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifine katılıyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

                                                                    Soner Aksoy

                                                                          Kütahya

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/81 esas numaralı Tokat Milletvekili Resul Tosun ve arkadaşlarının Kamu İhale Kanununda değişiklik yapan teklifine katılıyorum.

Bilgilerinize arz ederim.                              26.2.2003

                                                                  İsmail Özgün

                                                                          Balıkesir

                                                        KİT Komisyonu Başkanı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/81 esas no.’lu Tokat Milletvekili Resul Tosun ve Arkadaşlarının Kamu İhale Kanununda Değişiklik yapılmasına ilişkin teklifine katılıyorum.

Gereğini arz ederim.                                    28.2.2003

                                                             Fahrettin Poyraz

                                                                             Bilecik

 

GEREKÇE

4734 sayılı İhale Kanununun 13 üncü maddesinin b bendindeki düzenleme, yerel basının gelir kaynaklarını kesmekte, ulusal basının tekelleşmesine katkıda bulunmakta, taşradaki küçük müteahhitleri ve işsizleri olumsuz yönde etkilemektedir.

Bilindiği gibi ülkemizde yerel basın bir gelir kaynağı değil aksine bir gider kalemidir. Çünkü yerel basının günlük tirajı 300 - 500 gazete civarındadır. 1000 gazete basıp satan gazete büyük gazete sayılır.

Genellikle de yerel basın gazeteleri ücretsiz olarak dağıtılır. Parayla satılsa dahi satıştan elde edilen gelirin tamamı o gazetenin bir günlük giderini dahi karşılamaz.

Gazetenin, kira, enerji, baskı, kâğıt, iletişim, ulaşım, personel, vergi ve diğer kalemler hesap edildiğinde taşrada gazete yayınlamanın ne kadar büyük bir fedakârlık olduğu rahatlıkla anlaşılır.

Taşrada gazete çıkaran insanlar büyük fedakârlık yapan insanlardır. Kazanmalar öz gelirlerinden çıkardıkları gazetelere sürekli para aktarırlar.

Bu gazetelerin tek geliri ilanlar özellikle de resmî ilanlardır.

4734 sayılı İhale Kanununun 13 üncü maddesi yerel basının ilan gelirlerini neredeyse kökünden tırpanlamakta ve yerel basını kepenk indirmeye sevk etmektedir.

Çünkü yerel basında yayınlanacak ihale ilanları, mal ve hizmet alımında 25 milyar Türk lirasıyla ve yapım işlerinde 50 milyar Türk lirasıyla sınırlandırılmış durumdadır. Yani 25 milyar liradan daha fazla olan mal ve hizmet alımı ihale ilanları yerel basına verilmeyecek. Aynı şekilde 50 milyar liradan fazla yapım ihale ilanları da yerel basında yayınlanmayacak.

Bugünkü fiyatları göz önünde bulundurduğumuzda 25 milyarın mal ve hizmette ne kadar komik bir rakam olduğu hele yapım işlerinde 50 milyar liranın ne derece gülünç olduğu ortadadır.

Bunun anlamı;

1. Yerel basına ilan verilmeyecek ve yerel basının tek gelir kaynağı böylece kesilmiş olacaktır.

2. Bu durum bir taraftan yerel basını güçsüz bırakırken, öte taraftan ülkede ulusal basının tekelleşmesine de büyük oranda katkıda bulunmaktadır.

3. Anılan miktardan fazla bedeli olan ihaleler resmî gazetede yayınlanacaktır. Resmî gazete bilindiği gibi bayilerde satılmamaktadır. Bunun anlamı taşradaki küçük müteahhitler bu ihalelerden habersiz olacaklar ve ihaleye girmeleri dolayısıyla iş almaları engellenecektir.

Bu durum büyük firmaların küçük ihaleleri de alması taşra müteahhitlerinin gelirlerinin de azalması, o müteahhitler nezdinde çalışacak olan taşra insanının da istifade etmemesi demektir.

Bu yasa güçlüyü destekleyen zayıfı mahrum bırakan dolayısıyla adil paylaşımı da engelleyen haliyle Anayasanın ikinci maddesinde yer alan “adalet anlayışına” ters düşmektedir.

Bütün  bu olumsuzlukları  gidermek için yasanın  13 üncü maddesinde  bulunan  b fıkrasının 1 numaralı bendini iptal ediyor, 2 numaralı bendindeki mal ve hizmet alım bedeli 500 milyara, yapım bedeli de bir trilyona çıkarılarak hem ihalenin ve işin yapıldığı yerde çıkan gazetede hem de Resmî Gazetede yayınlanmasını sağlıyoruz. Dolayısıyla yaptığımız teklifte, mal ve hizmet alımı 500 milyar liraya kadar olan ihalelerin ilanlarıyla, bir trilyon liraya kadar olan yapım ihale ilanlarının yerel gazetelerde yayımlanmasını öngörmekteyiz.

Ayrıca değişiklik teklifine ihalenin yapıldığı yerin yanı sıra “işin yapıldığı yer” ifadesinin eklenmesi, ilçelerde yayınlanan gazetelerin de bu imkândan faydalanması sağlanmaktadır.

Yasanın mevcut haline göre yapılacak işin yeri ilçe olduğunda, ihale ilde yapılıyor, ihale ilanı da ilde çıkan gazetelerde yayınlanıyor, dolayısıyla ilçelerde çıkan gazeteler bu imkândan mahrum bırakılıyor. Oysa il olabilecek, il büyüklüğünde ilçelerimiz vardır ve oralarda da gazete çıkmaktadır. İlçede yapılan işin ihale ilanının ilde çıkan gazetede yayınlanması ilçedeki gazeteyi mahrum bıraktığı için bu uygulama adil değildir. “İhalenin ve işin yapılacağı yer” ifadesiyle bu adil paylaşım da sağlanmış olmaktadır. Getirilen yeni teklif ile eğer iş ilçede yapılıyor ve ilçede de çıkan bir gazete varsa ihale ilanının ilçe gazetesinde yayınlanması mecburiyeti getiriliyor.

Bu teklifin yasalaşması halinde, yerel basın ilan gelirlerinden mahrum kalmayacak, bir bakıma güçlenmiş olacak, yerel müteahhitler daha fazla iş imkânı elde edebilecek ve o yöredeki işsiz gençlerin iş bulma imkânı artacak, bu maddenin yol açtığı basında tekelleşmeyi getiren uygulama sona erecektir.

Yerel basın, demokrasinin akciğerleridir. Sermayenin acımasız bir biçimde ulusal basının üstüne çöreklendiği bir ortamda yerel basın demokrasinin akciğeri olmayı sürdürmektedir.

Bunun yanı sıra ulusal basının aynı tezgahtan çıkmış gündemine karşı yerel basın halkın gerçek gündemini kamuoyuna yansıttığı için çoğulculuğun koruyuculuğu görevini de üstlenmiş durumdadır.

Öte yandan yerel basın mahallindeki yöneticilerin görevlerini tam olarak yerine getirmeleri için yol göstermekte, her türlü yanlışın eksiğin telafisi istikametinde gerçek bir denetleme görevi ifa etmektedirler.

Bütün bunların yanı sıra yerel basın sivil toplum anlayışının güçlenmesine katkıda bulunduğu gibi kültürel mirasımızın ve değerlerimizin güçlenmesini sağlayıcı bir fonksiyon icra eder.

Yerel basının tek gelir kaynağı olan resmî ilanlarının kesilmesi anlamına gelen kanunun mevcut hali yerel basının idam fermanı gibi bir içeriğe sahiptir.

Yerel yönetimlerin güçlendirildiği bir ortamda yerel medyanın gücünün elinden alınması hakkaniyet anlayışına sığmayacağı malumdur.

Yasada önerdiğimiz şekilde yapılacak değişikliğin kabulü, yerel basının güçlenmesine, demokrasinin akciğerlerinin sağlıklı biçimde çalışmasına, çoğulculuğun korunmasına, sivil toplum anlayışının güçlenmesine, kültürel mirasımızın korunmasına ve adaletin sağlanmasına katkıda bulunacaktır.

TOKAT MİLLETVEKİLİ RESUL TOSUN VE 47 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ (2/81)

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1. - 4.1.2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesinin (1) numaralı bendi ilga edilmiş; (2) numaralı bendi (1), (3) numaralı bendi (2) numaralı bent olarak düzenlenmiş ve

“b) Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede belirtilen eşik değerlerin altında kalan ihalelerden;

1. Yaklaşık maliyeti , beşyüzmilyar Türk lirasına kadar olan mal veya hizmet alımları ile birtrilyon Türk lirasına kadar olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az ondört gün önce ihalenin ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde ve Resmî Gazete’de

2. Yaklaşık maliyeti, beşyüzmilyar Türk lirasının üzerinde ve eşik değerin altında olan mal veya hizmet alımları ile birtrilyon Türk lirasının üzerinde ve eşik değerin altında olan yapım işlerinin ihalesi ihale tarihinden en az yirmibir gün önce işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde ve Resmî Gazete’de,

En az iki defa yayımlanmak suretiyle ilan edilerek duyurulur.

İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması halinde, ilan, aynı süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir.

İdareler, yukarıda belirtilen zorunlu ilanların dışında işin önem ve özelliğine göre ihaleleri uluslararası ilan veya yurt içinde çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yolu ile de ayrıca ilan edebilir.Ancak, uluslararası ilan yapılması halinde yukarıda belirtilen asgarî ilan sürelerine oniki gün eklenir.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim ve Gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

Gereğini arz ederim.

Saygılarımla.

                        Prof. Dr. Necdet Budak

                                              Edirne

GENEL GEREKÇE

4.1.2003 tarihinde yürürlüğe giren Devlet İhale Kanununun 13 üncü Maddesindeki düzenleme, yerel basının ihale ilanlarından pay alma şansını ortadan kaldırmıştır.

Dolayısıyla gelir kaybına uğrayan yerel basın kuruluşları kapanmak zorunda kalacaklardır.

Yerel basın kuruluşları Türkiye’de, basın kolunda önemli bir istihdam aracıdır. Basın İlan Kurumundan ilan geliri sağlayan 819 yerel gazeteden 18 bin aile (60 bin kişi) işsizlik problemi ile karşı karşıya kalacaktır. Türkiye’de işsizliğin ulaştığı boyutlar dikkate alındığında yeni düzenleme ülkeyi işsizliğin arttığı istikrarsız bir noktaya sürükleyecektir.

Ayrıca, ihalelerin sadece Resmî Gazete’de yayınlanması durumunda, yüzlerce sayfalık okunması zor bir gazete yaratılacaktır.İhale ilanları bu yolla kamuoyu tarafından takip edilemeyecektir. Basında tekelleşme hızlanacak, halkın haber alma özgürlüğü engellenecek ve çok özlenen şeffaflığın egemen olacağı temiz toplum hedefinden biraz daha uzaklaşılacaktır.
EDİRNE MİLLETVEKİLİ NECDET BUDAK’IN TEKLİFİ (2/131)

KAMU İHALE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

KANUN TEKLİFİ

MADDE 1. - 4.1.2002 Tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 13. - Bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle;

a) Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede yer alan eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihalelerden;

1) Açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilanları ihale tarihinden en az kırk gün önce,

2) Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak olanların ön yeterlik ilanları son başvuru tarihinden en az yirmibeş gün önce;

3) Pazarlık usulü ile yapılacak olanların ilanları ihale tarihinden en az yirmibeş gün önce,

Resmî Gazetede, günlük fiilî satış ortalaması 100.000’in üzerinde olan bir gazetede davet mektubu şerhi konularak yayınlanmak suretiyle yapılır.

b) Yaklaşık maliyeti 8 nci maddede belirtilen eşik değerlerin altında kalan ihalelerden;

1) Yaklaşık maliyeti, yirmibeş milyar Türk Lirasına kadar olan mal veya hizmet alımları ile elli milyar Türk Lirasına kadar olan yapım işlerinin ihalesi ihale tarihinden en az yedi gün önce ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetede en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa,

2) Yaklaşık maliyeti, yirmibeş milyar ile elli milyar Türk lirası arasında olan mal veya hizmet alımları ile elli milyar ile ikiyüzelli milyar Türk Lirası arasında olan yapım işlerinin ihalesi ihale tarihinden en az ondört gün önce ihalenin yapılacağı yerde çıkan günlük bir gazetede en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa ve Basın İlan Kurumunca tespit olunacak Türkiye çapında dağıtımı olan günlük bir gazetede bir defa,

3) Yaklaşık maliyeti, elli milyar Türk Lirasının üzerinde ve eşik değerin altında olan mal veya hizmet alımları ile ikiyüzelli milyar Türk Lirasının üzerinde ve eşik değerin altında olan yapım işlerinin ihalesi ihale tarihinden en az yirmibeş gün önce Resmî Gazete ile ihalenin yapılacağı yerde çıkan günlük bir gazetede en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa ve Basın İlan Kurumunca tespit olunacak Türkiye çapında dağıtımı olan günlük bir gazetede, yayımlanmak suretiyle ilan edilerek duyurulur. İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması halinde ilan, aynı süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile de bir defa ilan edilir. İdareler, yukarıda belirtilen zorunlu ilanların dışında işin önem ve özelliğine göre ihaleleri, uluslararası ilan veya yurt içinde çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya Basın İlan Kurumuna ait elektronik haberleşme (İnternet) yolu ile de ayrıca ilan edebilir. Ancak, uluslararası ilan yapılması halinde yukarıda belirtilen asgarî ilan sürelerine on iki gün eklenir.

MADDE 2. - Kamu İhale Kanununun 47 nci maddesine, “Resmî Gazete’de” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Basın İlan Kurumunca tespit olunacak Türkiye çapında dağıtımı olan gazetelerin birinde ve ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerden birinde” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar kurulu yürütür.
TBMM BAŞKANLIĞINA

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 13 ve 47’inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Gerekçesi ektedir.

Gereği saygıyla arz olunur.

          Erdoğan Kaplan

          Tekirdağ

GEREKÇE

1-1 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe giren Devlet İhale Yasası’nın 13. maddesindeki düzenleme, yerel basın aleyhine durumlar yaratmıştır.

a) Yasanın 13. maddesiyle, “25 milyar liraya kadar mal ve hizmet alımları ile 50 milyar liraya kadar olan yatırımlarla ilgili ihalelerin yerel gazetelerde bir kez yayınlanması” hükmü getirilmiştir.

b) Bu rakamların üzerindeki ihalelerin ilanlarının Resmî Gazete ile bir yaygın gazetede yayınlanması öngörülmüştür. İhalenin sonucunun da sadece bir kez yaygın basında yer alması uygun bulunmuştur.

c) Oysa eski yasa, 10 milyar liranın üzerindeki tüm ihalelerin yerel gazetelerde iki kez yayınlanmasını şart koşmaktaydı. a ve b bentlerinde belirttiğimiz uygulama ile, yerel basının ihale ilanlarından pay alma şansı ortadan kaldırılmaktadır.

2- Yerel basının, yukarıdaki 1c bendinde ifade edilen hakları, yine 1a ve 1b bentlerinde aktarılan düzenlemeyle ortadan kalkmıştır. Bu durum, ülke çapında Basın İlan Kurumu aracılığıyla ihale ilanı yayınlayan 819 yerel basın organının kapanmasına neden olacak sakıncalar ve hak kaybı içermektedir.

3- Yeni yasa, 25 milyar liraya kadar mal ve hizmet, 50 milyar liraya kadar yatırım içeren ihalelerin ilanlarının yerel gazetede bir kez yayınlanmasını esas almaktadır. Oysa günümüzde en ufak bir mal ve hizmet alımı veya yatırım bile yüz milyarlarla ifade edilmektedir. 50 milyar liranın altında bedel taşıyan ve dolayısıyla da “yerel gazetede yayınlanması zorunluluğu bulunan” ihale neredeyse kalmamış gibidir. Dolayısıyla yerel gazetelerin söz konusu ihale ilanlarından pay alması mümkün değildir. Yerel basının ayakta kalmasının şartlarından en önemlisi neredeyse Basın İlan Kurumundan gelen ilanlardır. Bu gelir kaybına uğrayan yerel basın kuruluşları kapanmak zorunda kalacaklardır.

4- Yasa, mevcut haliyle yerel gazetelerin ilan gelirini;

a) İki kez yayınlanma mecburiyetini kaldırdığı için % 50 kayba uğratmaktadır.

b) Yasa 25 milyara kadar olan mal ve hizmet ihaleleri ve 50 milyara kadar olan yapım ihalelerini yerel basında yayınlama mecburiyeti getirmiş, bu miktarların üzerinde olan ihaleleri Resmî Gazete’de yayınlama zorunluluğu koymuştur.

Bilineceği gibi artık neredeyse 50 milyarın altında ihale olmadığından, yerel basına aktarılabilecek ilan geliri tahminen mevcudun ancak % 10’u mertebesine inmektedir.

5- Dünyadaki gelişmeler yerelleşmeye doğru sürüklenirken, mevcut yasal düzenleme yerelleşmenin aleyhine bir durum yaratmaktadır.

6- Demokrasi dünyada doğrudan temsili esas almaya başlamışken, yerel basının önünün tıkanması, demokrasiye vurulmuş bir darbe anlamı taşıyacaktır.

7- Yaygın basında kendisine yer bulamayan ama kamuoyunu kendi yöresinde ilgilendiren birçok haber, yerel basın tarafından duyurulmaktadır. Yerel basının önünün kapanması aynı zamanda halkın haber alma özgürlüğüne vurulmuş bir darbedir.

8- Yerel basın Türkiye’de basın kolunda önemli bir istihdam aracıdır. Türkiye’de işsizliğin ulaştığı boyutlar dikkate alındığında, yeni düzünleme ülkeyi işsizliğin arttığı daha da istikrarsız bir noktaya sürükleyecektir. Yerel bir gazetenin yayın hayatına devam edebilmesi açısından değerlendirildiğinde, Basın İlan Kurumundan alınan resmî ilan bedelleri hayatî önem taşımaktadır. Aynı şekilde ilgili gazeteler istihdam açısından incelendiğinde Basın İlan Kurumundan ilan geliri sağlayan 819 yerel gazeteden 18 bin aile, yani yaklaşık 60 bin kişi işsizlik problemi ile karşı karşıya kalacaktır.

9- Yasanın yeni düzenlemesi ihalelerin şeffaflık ilkesini de bozmaktadır. Çünkü:

a) İhalelerin sadece Resmî Gazete’de yayınlanması yüzlerce sayfalık ve okunması zor bir Resmî Gazete yaratmak demektir.

b) İlgili Resmî Gazete’nin kamuoyu tarafından takip edilmediği bilinen bir gerçektir.

c) İhale ilanları bu yolla kamuoyu tarafından takip edilemeyecek ve çok özlenen şeffaflığın egemen olacağı temiz toplum hedefinden biraz daha uzaklaşacaktır.

10- Teklifimizle, yerel basının gelirlerini azaltan, demokratikleşmeyi ve şeffaflığa aykırı hükümlerinin değiştirilmesi amaçlanmıştır.
TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ ERDOĞAN KAPLAN’IN TEKLİFİ (2/132)

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 13 VE 47 NCİ MADDELERİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

 

MADDE 1. - 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13 ve 47 nci maddelerinde değişiklik yapılmasına dair Kanunun 13 üncü maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

İhale ilan süreleri ve kuralları

Madde 13. - Bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle;

a) Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede yer alan eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihalelerden;

1. Açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilanları ihale tarihinden en az kırk gün önce,

2. Belli istekler arasında ihale usulü ile yapılacak olanların ön yeterlik ilanları son başvuru tarihinden en az yirmibeş gün önce,

3. Pazarlık usulü ile yapılacak olanların ilanları ihale tarihinden en az yirmibeş gün önce Resmî Gazetede, günlük fiilî satış ortalaması 100 000’in üzerinde olup davet mektubu gönderilmesi zorunludur.

b) Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede belirtilen eşik değerlerin altında kalan ihalelerden;

1. Yaklaşık maliyeti, yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar olan mal veya hizmet alımları ile ellimilyar Türk Lirasına kadar olan yapım işlerinin ihalesi ihale tarihinden en az yedi gün önce ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetede en az bir gün aralıkla yayınlanmık suretiyle iki defa,

2. Yaklaşık maliyeti, yirmibeşmilyar ile ellimilyar Türk Lirası arasında olan mal ve hizmet alımları ile ellimilyar ile ikiyüzelli milyar Türk Lirası arasında olan yapım işlerinin ihalesi ihale tarihinden en az ondört gün önce ihalenin yapılacağı yerde çıkan günlük bir gazetede en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa ve Basın İlan Kurumunca tespit olunacak Türkiye çapında dağıtımı olan günlük bir gazetede bir defa,

3. Yaklaşık maliyeti, ellimilyar Türk Lirasının üzerinde ve eşik değerin altında olan mal veya hizmet alımları ile ikiyüzellimilyar Türk Lirasının üzerinde ve eşik değerin altında olan yapım işlerinin ihalesi ihale tarihinden en az yirmibeş gün önce Resmî Gazete ile ihalenin yapılacağı yerde çıkan günlük bir gazetede en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa ve Basın İlan Kurumunca tespit olunacak Türkiye çapında dağıtımı olan günlük bir gazetede, yayımlanmak suretiyle ilan edilerek duyurulur. İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması halinde ilan, aynı süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok yedi gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile de bir defa ilan edilir. İdareler, yukarıda belirtilen zorunlu ilanların dışında işin önem ve özelliklerine göre ihaleleri, uluslararası ilan veya yurt içinde çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya Basın İlan Kurumuna ait elektronik haberleşme (internet) yolu ile de ayrıca ilan edilir. Ancak, uluslararası ilan yapılması halinde yukarıda belirtilen asgarî ilan sürelerine oniki gün eklenir.

MADDE 2. - 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13 ve 47 nci maddelerinde değişiklik yapılmasına dair Kanunun 47 nci maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

İhale sonucunun ilanı

MADDE 47. - Sözleşme bedeli mal veya hizmet alımı ihalelerinde birtrilyon lirayı, yapım ihalelerinde ise ikitrilyon lirayı aşan ihalelere ilişkin ihale sonuçları, sözleşmenin Sayıştay Başkanlığınca tescilinin idareye tebliğ edildiği, bu tescilin gerekli olmadığı durumlarda ise sözleşmenin noter tarafından onaylanıp tescil edildiği tarihi izleyen en geç onbeş gün içinde Resmî Gazete’de ve Basın İlan Kurumunca tespit olunacak Türkiye çapında dağıtımı olan gazetelerin birinde ve ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerden birinde yayımlanmak suretiyle ilan edilir. İdareler ihale konusu işin önem ve özelliğine göre ihale sonuçlarını, yurtiçinde ve yurtdışında çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya Basın İlan Kurumuna ait elektronik haberleşme (internet) yolu ile de ayrıca ilan edebilirler.

İlanlarda aşağıda belirtilen hususlara yer verilir.

MADDE 3. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4. - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.


Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

 

 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve

25.7.2003

 

Turizm Komisyonu

 

 

Esas No. : 1/648, 1/326, 2/58,

 

 

               2/81, 2/131, 2/132

 

 

Karar No. : 39

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Başkanlığınızca Komisyonumuza esas olarak havale edilen  Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/648), Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/326), Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi ve 5 Milletvekilinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/58), Tokat Milletvekili Resul Tosun ve 47 Milletvekilinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/81), Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın; Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/131), Tekirdağ Milletvekili Erdoğan Kaplan'ın; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13 ve 47 nci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/132) Komisyonumuzun 23.7.2003 tarihli 15 inci Birleşiminde; ilk sırada yer alan Tasarı metni görüşmelere esas olmak üzere birleştirilerek;  Hükümeti temsilen Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ve Devlet Bakanı Ali Babacan, Teklif sahibi Milletvekilleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile meslek kuruluşları temsilcilerinin de katılımı ile incelenip görüşüldü.

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde;

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun konuları itibariyle uluslararası standartlara uyum, ihalelerde açıklık, rekabet ve eşit muameleyi sağlama, uluslararası rekabet, uygulama projesine dayalı anahtar teslimi götürü bedel sözleşme yapılmasını esas alan yaklaşımlara sahip olmakla birlikte, bu Kanunlardaki bazı düzenlemelerin başta Avrupa Birliği direktifleri olmak üzere uluslararası standartlarla uyum içinde olmadığı, bazı maddelerin uygulanmasının idareler açısından fiilen imkansız olduğunun ortaya çıktığı, bazı maddeler arasında çelişki ve tutarsızlıkların bulunduğunun ve suiistimale açık olduğunun gözlendiği; bu eksiklikler karşısında kamu ihalelerinin sağlıklı biçimde yürütülmesini teminen, idarelerin bu konudaki yakınmaları ve uygulamanın izlenmesi sonucu yapılan tespitler yanında başta Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler normları olmak üzere uluslararası düzenlemeler de göz önünde bulundurularak söz konusu Kanunlarda değişikliklerin öngörüldüğü,

Anlaşılmaktadır.

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde Maliye Bakanı Kemal Unakıtan tarafından yapılan açıklamalarda aynen;

"Yaklaşık altı aylık bir çalışmanın ürünü olan Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa ilişkin değişiklik Tasarısı Hükümetimiz tarafından yüce Meclise sunulmuş bulunmaktadır. Tasarı, Maliye, Bayındırlık ve İskân Bakanlıkları ile Hazineden sorumlu Devlet Bakanlığı temsilcilerinin koordinatörlüğünde, Kamu İhale Kurumunun da katkılarıyla hazırlanmıştır. Ayrıca bu Tasarı ülkemizdeki yapısal uyum projelerini destekleyen Dünya Bankası ile müzakere edilmek suretiyle olgunlaştırılmıştır.

Bilindiği gibi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 1.1.2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ancak her iki Kanun da geçmiş dönemdeki onbeş günde onbeş kanun anlayışı içinde hazırlandığından, hiçbir inceleme ve değerlendirmeye tâbi tutulmaksızın TBMM'ne sunulmuş ve aynı hızla kanunlaşmıştır.

 Nitekim kanundan kaynaklanan eksiklik ve yanlışlıkların sonucu olarak şu ana kadar yatırım ödeneklerinin ancak %10'u kullanılabilmiştir.

Kanunun büyük- küçük ayrımı yapmaksızın ihale konusu işlerin hepsi için aynı prosedürlerin izlenmesini zorunlu kılması da uygulanmasını güçleştirmiştir. Örneğin ellimilyon liralık bir akü alımı için bile noterde sözleşme yapılması, geçici ve kesin teminat alınması, onbinde beş Kurum payı, damga vergisi, noter ücreti yatırılması gibi zorunluluklar karşısında, idarelerin cüzi nitelikli ihtiyaçları için bile uzun ihale prosedürlerinin öngörülmüş olmasının uygulamada sıkıntılara yol açtığı gözlenmiştir. Çok küçük işler için bile uzun ilan sürelerinin öngörülmesi, yerel basın yerine Resmi Gazetede ilan yapılmasının zorunlu kılınması, hem ihale sürecinin uzamasına yol açmış, hem de Resmi Gazetenin hacmini gereksiz yere büyütmüştür.

Yine enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren KİT'lerin Kanun kapsamına alınmış olmasının bu kuruluşlar açısından büyük sıkıntılar doğurduğu gözlenmiştir. Ticari ve sınai esaslara göre faaliyette bulunan, büyük bir kısmı özelleştirme kapsamında bulunan, piyasa kurallarına göre hareket etmek zorunda olduğu için yerine göre bir faks mesajı ile büyük miktarlarda alım yapagelen söz konusu kuruluşların, Kanun kapsamında bulunmaları nedeniyle iç ve dış piyasadaki fiyat avantajlarını değerlendirmekte zorlanmaktadırlar.

Tasarının kanunlaşması halinde, dünyada bir başka örneği bulunmayan bu uygulamadan vazgeçilerek enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlar Kanun kapsamından çıkarılmakta, diğer ticari ve sınai amaçlı kuruluşlar için de doğrudan mal ve hizmet üretimine ve ana faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere kısmi bir istisna getirilmektedir.

Kanun kapsamından çıkarılan söz konusu kuruluşların ihalelerinde tâbi olacakları usul ve esasları içeren özel kanunun, Avrupa Birliği mevzuatı da dikkate alınarak bu yıl sonuna kadar yüce Meclise sunulması planlanmaktadır.

  Tasarı ile, dünya uygulamasında yeri olmadığı gibi işlem ve süreç maliyetlerini artırdığı ve özellikle yabancı istekliler açısından sorunlara yol açtığı görülen, kamu ihale sözleşmelerinin noterce onaylanması ve tescili zorunlu olmaktan çıkarılarak idarelerin tercihine bırakılmaktadır. Yükleniciler tarafından karşılanması zorunlu olan bu gibi giderler zaten tekliflere dahil edilmekte olduğundan, sonuçta devletin hazinesinden çıkmaktadır.

İdarelerin 50 milyar liraya kadar olan mal ve hizmet alımlarının Dünya Bankası uygulamalarına paralel olarak pazarlık usulü ile gerçekleştirilebilmesi, malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edildiği durumlarda sözleşme yapma ve teminat alma zorunluluğunun kaldırılması, Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendindeki doğrudan temin sınırının büyükşehir belediye sınırları içinde 15 milyar lira olarak uygulanması sağlanarak ihale süreci hızlandırılmış olacaktır.

Uygulamada büyük sıkıntılara yol açtığı görülen, iş artışına imkan vermeyen düzenleme kaldırılarak teknik ve ekonomik açıdan zorunlu olmak kaydıyla anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen işlerde % 10, diğerlerinde % 20 oranında bir iş artışına imkan tanınmaktadır. Avrupa Birliği uygulamasında bütün işler için % 50 oranında bir artışa imkan tanınmış olmakla birlikte, ülkemizin gerçekleri de dikkate alınarak teklif birim fiyatla ihale edilen yapım işlerinde % 20 oranının sözleşme bazında iki katına çıkarılabilmesi konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir.

Eşik değerin altındaki ihale ilanlarının Resmi Gazete yanında yerel gazetelerde de yapılabilmesine imkan tanınmak suretiyle ihalelerde açıklık ve rekabetin artırılması amaçlanmaktadır.

Tasarının hazırlanması sırasında Kanun kapsamındaki kuruluşların ve yüklenicilerin çalışmalarını büyük ölçüde kolaylaştırıcı düzenlemeler getirildiğinden, özellikle yeni istisna taleplerine karşı duyarlı olunması en büyük dileğimizdir.

Bu Kanun Tasarısı, hükümetimizin üzerinde hassasiyetle durduğu şeffaflık, açıklık, hesap verilebilirlik ilkelerinin somut bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Tasarının kanunlaşması ile bir yandan bürokratik hamallık asgariye indirilirken diğer yandan yolsuzlukların ve usulsüzlüklerin de önüne geçilmiş olacaktır."

İfadelerine yer verilmiştir.

Maliye Bakanınca yapılan açıklamaları müteakiben Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da uygun görülerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Tasarının görüşmeleri sonunda;

A. Çerçeve 1,3,5,6,7,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,

42,43,44,45,46,47,48,49 ve yürütmeye dair 51 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.

B. Çerçeve 36 ncı madde 35, 37 nci madde 36, 38 inci madde 37 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

C. Tasarının çerçeve 35 inci maddesi Tasarı metninden çıkarılmıştır.

D. Tasarının diğer maddeleri değiştirilerek kabul edilmiştir.

E. Tasarıya yeni çerçeve 41 inci madde eklenmiştir.

Üzerinde değişiklik yapılan, çıkan ve eklenen maddelere ilişkin bilgiler ve yapılan düzenlemelere ilişkin gerekçeler aşağıda belirtilmiştir.

Buna göre;

Tasarının çerçeve 2 nci maddesi; ihtiyaçların rekabet ortamında sağlanmasını temin etmek ve istatistik faaliyetlerine ilişkin istisnanın AB müktesebatına uyum sürecinde kaldırılması ve Tasarının geçici 1 inci maddesine uyum sağlamak amacıyla değiştirilerek kabul edilmiştir.

Tasarının çerçeve 4 üncü maddesi; bu madde ile düzenlenen 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrasını değiştiren metin, yürürlükteki madde metninin yeterince açık olması nedeniyle çerçeve maddeden çıkartılmak suretiyle kabul edilmiştir.

Tasarının çerçeve 8 inci maddesi; bu madde ile düzenlenen fıkra hükmünden "kâr amacı olmayan" ibaresine mevcut hükümler gereği ihtiyaç bulunmaması nedeniyle değiştirilerek kabul edilmiştir.

Tasarının çerçeve 9 uncu maddesi; bu madde ile düzenlenen 13 üncü madde metni ihalelerde rekabeti artırmak amacıyla değiştirilerek kabul edilmiştir. Bu maddenin görüşmelerinde hazır bulunan 2/81 esas numaralı Teklifin ilk imza sahibi Tokat Milletvekili Resul Tosun, yapılan değişikliğin kendi teklifleriyle hedeflenen amaca hizmet ettiğini belirterek düzenlemeye destek verdiğini ifade etmiştir.

Tasarının çerçeve 14 üncü  maddesi; Dünya Bankası uygulamalarına paralellik sağlamak amacıyla değiştirilerek kabul edilmiştir.

Tasarının çerçeve 25 inci maddesi; bu madde ile amaçlanan değişikliğin metindeki yerini bulması amacıyla değiştirilmiştir.

Tasarının çerçeve 33 ve 34 üncü maddeleri; bu maddelerle düzenlenen  4734 sayılı Kanunun 55 ve 56 ncı maddelerinde geçen ibareler, terminoloji birliğinin sağlanması amacıyla değiştirilmek suretiyle kabul edilmiştir.

Tasarının çerçeve 35 inci  maddesi; bağımsız kurulların nihai kararlarının tâbi olacağı inceleme ve denetleme mekanizmasının belirlenmesi için çalışmalar yürütülmekte olduğundan ve bu aşamada kamu ihale kurulu kararları için özel bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç bulunmadığından Tasarıdan çıkartılmıştır.

Tasarının çerçeve 39 uncu maddesi; bu madde ile değiştirilen 62 nci maddeye 3734 sayılı Kanunun temel ilkeleri düzenleyen 5 inci maddesinde pazarlık ve doğrudan temin usullerinin istisnai hallerde uygulanması öngörüldüğünden, bu iki usule ilişkin olarak getirilen parasal sınırların sağladığı kolaylığın kötüye kullanılmaması amacıyla idarelerin bütçe ödeneklerinin %10 u ile sınırlandırılması ve bu sınırı aşan alımların asıl ihale usulü ile gerçekleştirilmesini amaçlayan (ı) bendi eklenmek suretiyle çerçeve 38 inci madde olarak kabul edilmiştir.

Tasarının çerçeve 40 ıncı maddesi; bu madde ile düzenlenen (c) bendinin AB müktesebatına uymayan ibareleri çıkartılmak suretiyle, çerçeve 39 uncu madde olarak kabul edilmiştir.

Tasarının çerçeve 41 inci maddesi; bu madde ile ihdas edilen son fıkranın 3734 sayılı Kanunun 3 üncü  maddesinin (g) bendi hükmünün açıklığa kavuşturulması amacıyla değiştirilerek, çerçeve 40 ıncı madde olarak kabul edilmiştir.

Tasarıya ihale ilanları ve sözleşmelerinin resmi gazetede ilanı yerine kamu ihale bülteninde yayımlanması ve duyurulmasını öngören ek maddeyi ihdas eden düzenlemeyi yapan yeni çerçeve 41 inci madde eklenmiştir.

Tasarının geçici 1 inci maddesi; birinci fıkrası, bu Kanun ile değiştirilen veya yeni eklenen parasal limitlerin de diğer güncellenen parasal limitler ile aynı zaman esasına göre güncellenmiş olmasını sağlamak amacıyla değiştirilmek suretiyle kabul edilmiştir.

Tasarının yürürlüğe dair 50 nci maddesi; ihdas edilen 41 inci madde nedeniyle değiştirilerek kabul edilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur.

 

 

Başkan

Başkanvekili

Sözcü

 

Adem Baştürk

İbrahim Köşdere

Mustafa Demir

 

Kayseri

Çanakkale

Samsun

 

Kâtip

Üye

Üye

 

Mehmet Sarı

Ayhan ZeynepTekin

Naci Aslan

 

Gaziantep

Adana

Ağrı

 

 

 

(Muhalefet şerhim eklidir)

 

Üye

Üye

Üye

 

Ahmet Yaşar

Feyzi Berdibek

Osman Aslan

 

Aksaray

Bingöl

Diyarbakır

 

Üye

Üye

Üye

 

Zülfü Demirbağ

Mustafa Ilıcalı

Ahmet Uzer

 

Elazığ

Erzurum

Gaziantep

 

Üye

Üye

Üye

 

Mevlüt Coşkuner

Abdürrezzak Erten

Mehmet Yıldırım

 

Isparta

İzmir

Kastamonu

 

 

(Muhalefet şerhim eklidir)

 

 

Üye

Üye

Üye

 

Niyazi Özcan

Muharrem Doğan

O. Seyfi Terzibaşıoğlu

 

Kayseri

Mardin

Muğla

 

 

(Muhalefet şerhim eklidir)

 

 

Üye

 

Üye

 

Recep Yıldırım

 

Asım Aykan

 

Sakarya

 

Trabzon

 

MUHALEFET ŞERHİ

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

Görüşülmekte olan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının Çerçeve 28 inci Maddesi ile 4734 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin l inci fıkrası ile ihale sözleşmelerinin noterliklerde onaylama ve tescil edilme zorunluluğu kaldırılmıştır.

Gerekçe olarakta Avrupa Birliği normlarına uyma, yüksek işlem ve süreç muafiyetleri gösterilmiş, noter onayının zaman kaybı, masrafların yükseltilmesi, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin azaltılması ve önlenmesi gibi nedenler gösterilmiştir.

Halbuki sözleşmelerin noterliklerde onaylama ve tescil edilme zorunluluğu kaldırıldığı takdirde aşağıdaki mahsurlar ortaya çıkmaktadır.

a) Müteahitlerle bürokratlar arasında sürtüşmelere neden olacak ve arzu edilmeyen şaibeleri beraberinde getirecektir.

b) İhale sözleşmeleri hukuki güvenlikten yoksun kalacak, ileride telafisi mümkün olmayan suiistimallere ve hukuki ihtilaflara yol açacaktır.

c) Noterliklerde yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar sebebiyle ilgililerden tahsil olunan harç, damga vergisi ve değerli kağıt bedelleri tahsil edilemeyecek, noterlerin tahsil ettikleri 2002 yılı sonu itibariyle gerçekleşen 442 trilyon, 2003 yılı için 618 trilyon, 2004 yılı için 800 trilyonun Devletin kaybı olarak tahsil edilemeyecektir.

d) Sözleşmelerin noterlerden alınması ile Türkiye'de faaliyet gösteren 1251 noterliğin iş hacmi büyük miktarda düşecek, bu nedenle de 6500 civarında noterlik çalışanı mağdur duruma düşecektir.

Bilindiği gibi noterler bir kamu görevi ifa etmektedir. Sözleşmeler özel hukuk alanına girmektedir. Kamu ile özel şahıslar arasında yapılan ihale sözleşmeleri de özel hukuk alanını teşkil etmektedir. Özel hukuk alanında en önemli tasdik makamı noterlerdir. Hem kamunun hem özel şahsın menfaatlerinin korunması ancak noter gibi aracı bir kurum tarafından yapılabilir. Bu nedenle noterleri devre dışı bırakmakla sözleşmelerin içeriğinin tamamı idare ve resmi kurumların insafında kalmaktadır. Özel şahsı koruma gibi bir önlemin alınması mümkün değildir. Sözleşme nüshaları son çıkan kanunla hep resmi dairelerde kalmakta, şahsın güveneceği bir makamda bulunmamaktadır. Bu da önemli bir mahsur olarak ortaya çıkmaktadır.

Yukarıda arz ettiğimiz nedenlerle görüşülmekte olan yasa tasarının 28 inci maddesinin bu şekilde kalmasına karşıyız ve muhalifiz.

 

Naci Aslan

Muharrem Doğan

Abdurrezzak Erten

 

Ağrı

Mardin

İzmir


HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN

(1/648)

 

 

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA KANUN TASARISI

MADDE l.- 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.

c) Sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar (mesleki kuruluşlar ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) ile bağımsız bütçeli kuruluşlar."

"Ancak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve bu Fonun hisselerine kısmen ya da tamamen sahip olduğu bankalar, 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ( (e) bendinde belirtilen yapım ihaleleri hariç) ile enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler bu Kanun kapsamı dışındadır."

MADDE 2.- 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 3.- a) Kanun kapsamına giren kuruluşlarca, kuruluş amacı veya mevzuatı gereği işlemek, değerlendirmek, iyileştirmek veya satmak üzere doğrudan üreticilerden veya ortaklarından yapılan tarım veya hayvancılıkla ilgili ürün alımları ile 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince köylülerden yapılacak hizmet alımları,

b) Savunma, güvenlik ve istihbaratla ilgili mevzuat uyarınca gizlilik içinde yürütülmesi gerektiği ihale yetkilisince onaylanan; uçak, helikopter, gemi, denizaltı, tank, panzer, roket, füze gibi araç, silah, silah malzeme ve teçhizatı ve sistemleri ile bunların araştırma-geliştirme, modernizasyon, yazılım ve mühimmat ihaleleri ile devlet güvenliği ve istihbaratı kapsamındaki hizmet, malzeme, teçhizat ve sistem alımları,

c) Uluslararası anlaşmalar gereğince sağlanan dış finansman ile yaptırılacak olan ve finansman anlaşmasında farklı ihale usul ve esaslarının uygulanacağı belirtilen mal veya hizmet alımları ile yapım işleri; uluslararası sermaye piyasalarından yapılacak borçlanmalara ilişkin her türlü danışmanlık ve kredi derecelendirme hizmetleri; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının banknot ve kıymetli evrak üretim ve basımı ile ilgili mal veya hizmet alımları,

d) İdarelerin yabancı ülkelerdeki kuruluşlarının mal veya hizmet alımları ile yapım işleri; yurtdışında bulunan nakil vasıtalarının o yerden sağlanması zorunlu mal veya hizmet alımları,

e) Bu Kanun kapsamına giren kuruluşların; Adalet Bakanlığına bağlı ceza infaz kurumları, tutukevleri iş yurtları kurumları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı huzurevleri ve yetiştirme yurtları, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı üretim yapan okullar ve merkezler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı enstitü ve üretme istasyonları ile Başbakanlık Basımevi işletmesi tarafından bizzat üretilen mal ve hizmetler için anılan kuruluşlardan, Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsünde yer alan mal ve malzemeler için Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden, yük, yolcu veya liman hizmetleri için Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden, akaryakıt ve taşıt için Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, et ve balık ürünleri için Et ve Balık Ürünleri Anonim Şirketinden yapacakları alımlar,

f) Ulusal araştırma-geliştirme kurumlarının yürüttüğü ve desteklediği araştırma-geliştirme projeleri ile istatistik faaliyetleri için gerekli olan mal ve hizmet alımları,

g) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde sayılan kuruluşların, ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları, Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli iki trilyon Türk Lirasını aşmayan mal veya hizmet alımları,

h) Bu Kanun kapsamındaki idarelerin kendi özel mevzuatı uyarınca hak sahiplerine sağlayacakları teşhis ve tedaviye yönelik hizmet alımları ile tedavisi kurumlarınca üstlenilen kişilerin ayakta tedavisi sırasında reçeteye bağlanan ilaç ve tıbbi malzemelerin kişilerce alımları,

ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi değildir."

MADDE 3.- 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "Hizmet", "Ortak girişim", "Yerli istekli" ve "İhale yetkilisi" tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve "Uygulama projesi" tanımından sonra gelmek üzere aşağıdaki "Rölöve projesi", "Restorasyon projesi" ve "Restitüsyon projesi" tanımları eklenmiştir.

"Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,"

"Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,"

"Yerli istekli: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri,"

"İhale yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,"

"Rölöve projesi: Kültür varlıkları ve yakın çevresinin mevcut durumlarının rapor ve ölçekli projesini,"

"Restorasyon projesi: Kültür varlıklarının onarımı, özgün işlevi ve yeni kullanımı için getirilen müdahale biçimlerinin rapor ve projesini,"

"Restitüsyon projesi: Kültür varlıklarının ve yakın çevresinin analizi, benzer yapılarla karşılaştırılması, özgün veya belli bir dönemine ilişkin belgeleri ve çizimleri olan öneri projesini,"

MADDE 4.- 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Eşik değerlerin ve bu Kanundaki diğer parasal sınırların altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez. Ancak, rekabetin sağlanması açısından ayrı ayrı ihale edilmesinde fayda görülen ve müstakil olarak projelendirilebilen yapım işleri ile makine veya işgücü unsurlarının kısmen idarece karşılandığı veya halk katkısının söz konusu olduğu yapım işlerinde ihtiyaç duyulan alımlar kısımlar halinde ihale edilebilir."

"İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz."

MADDE 5.- 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir."

MADDE 6.- 4734 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 9.- Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz."

MADDE 7.- 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasının son cümlesindeki "ve denetim" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

"2) İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri,"

"2) İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70'i oranında gerçekleştirdiği veya % 50'si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler,"

MADDE 8.- 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kâr amacı taşımayan kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar."

MADDE 9.- 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 13.- Bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle;

a) Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede yer alan eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihalelerden;

1) Açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az kırk gün önce,

2) Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak olanların ön yeterlik ilânları, son başvuru tarihinden en az ondört gün önce,

3) Pazarlık usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az yirmibeş gün önce,

Resmî Gazetede en az bir defa yayımlanmak suretiyle yapılır.

Yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara ihale gününden en az yirmisekiz gün önce davet mektubu gönderilmesi zorunludur.

b) Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede belirtilen eşik değerlerin altında kalan ihalelerden;

1) Yaklaşık maliyeti elli milyar Türk Lirasına kadar olan mal veya hizmet alımları ile ikiyüz milyar Türk Lirasına kadar olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yedi gün önce ihalenin ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin en az ikisinde,

2) Yaklaşık maliyeti elli milyar ile yüz milyar Türk Lirası arasında olan mal veya hizmet alımları ile ikiyüz milyar ile bir trilyon Türk Lirası arasında olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az ondört gün önce Resmî Gazetede ve ihalenin ve/veya işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde,

3) Yaklaşık maliyeti yüz milyar Türk Lirasının üzerinde ve eşik değerin altında olan mal veya hizmet alımları ile bir trilyon Türk Lirasının üzerinde ve eşik değerin altında olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yirmibir gün önce Resmi Gazetede ve ihalenin ve/veya işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde, en az birer defa yayımlanmak suretiyle ilân edilerek duyurulur.

Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede yer alan eşik değerlerin altında kalan belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde ön yeterlik ilanlarının son başvuru tarihinden en az yedi gün önce (b) bendindeki süre hariç diğer usullere göre yapılması ve ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara ihale gününden önce (b) bendindeki sürelere göre davet mektubu gönderilmesi zorunludur.

İlan edilecek ihalelerden hangilerinin, ayrıca Basın İlân Kurumu aracılığıyla Türkiye çapında dağıtımı olan gazetelerin birinde ilân edileceğini belirlemeye Kurum yetkilidir.

İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması halinde ilân, aynı süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilân tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir.

İdareler, yukarıda belirtilen zorunlu ilanların dışında işin önem ve özelliğine göre ihaleleri, uluslararası ilan veya yurt içinde çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yolu ile de ayrıca ilan edebilir. Ancak, uluslararası ilan yapılması halinde yukarıda belirtilen asgari ilan sürelerine oniki gün eklenir."

MADDE 10.- 4734 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 14.- Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar. İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. Ancak idareler, işin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale dokümanında belirtirler. İhale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı veya konsorsiyum yaptıklarına dair anlaşma istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak, konsorsiyum anlaşmalarında ise koordinatör ortak belirtilir. İhalenin iş ortaklığı veya konsorsiyum üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum sözleşmesinin verilmesi gerekir. İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan, gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları, konsorsiyum anlaşma ve sözleşmesinde ise, konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin, işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla aralarındaki koordinasyonu sağlayacakları belirtilir."

MADDE 11.- 4734 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin kenar başlığındaki ve birinci fıkrasındaki "gününden" ibaresi "saatinden" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12.- 4734 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin (d) bendi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 13.- 4734 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının son cümlesi madde metninden çıkarılmış ve dördüncü fıkrasındaki "10 uncu maddeye" ibaresi "40 inci maddeye" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14.- 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin; birinci fıkrasına aşağıdaki (f) bendi eklenmiş, ikinci fıkrasının ilk cümlesi "(b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir." şeklinde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasının başına "(a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde," ibaresi eklenmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"f) İdarelerin yaklaşık maliyeti 50 milyar Türk Lirasına kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları ile yapım işleri."

"(f) bendi kapsamında yapılan mal alımlarında, malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir."

MADDE 15.- 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 22- Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir.

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.

c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.

d) Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin on beş milyar, diğer idarelerin beş milyar Türk Lirasını aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar.

e) İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması.

f) Özelliğinden dolayı stoklama imkanı bulunmayan ve acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, tıbbi sarf malzemeleri ile test ve tetkik sarf malzemesi alımları.

g) Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda, Kanun kapsamındaki idareleri temsil ve savunmak üzere Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından yapılacak hizmet alımları.

Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10 uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir."

MADDE 16.- 4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) ve (1) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki (n) bendi eklenmiştir.

"i) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı."

"1) Teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği."

"n) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği."

MADDE 17.- 4734 sayılı Kanunun 25 inci maddesine aşağıdaki (j) bendi eklenmiştir.

"j) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği."

MADDE 18.- 4734 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının (h), (o) ve (t) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"h) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği, ihale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı, mal alımı ihalelerinde alternatif teklif verilip verilemeyeceği, verilebilecekse alternatif tekliflerin nasıl değerlendirileceği."

"o) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu."

"t) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları ile sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler."

MADDE 19.-4734 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin son cümlesindeki "hazırlanma maliyetini" ibaresi "basım maliyetini" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 20.- 4734 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 33- İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi şartıyla, danışmanlık hizmeti ihalelerinde geçici teminat alınması zorunlu değildir."

MADDE 21.- 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasındaki "Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya özel finans kurumlarının" ibaresi eklenmiştir.

"b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları."

MADDE 22.- 4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin kenar başlığındaki "Banka" ibaresi ile birinci fıkrasındaki "bankalarca" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 23.- 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi "Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir." şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 24.- 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin ilk cümlesindeki "İhale dokümanında belirtilmiş olması kaydıyla, ihale yetkilisinin onayından önceki herhangi bir aşamada," ibaresi madde metninden çıkarılmış ve maddenin son cümlesi "Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir." şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 25.- 4734 sayılı Kanunun 40 ınci maddesinin yedinci fıkrasındaki "yirmi gün" ibaresi "beş iş günü" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 26.- 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır."

MADDE 27.- 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir."

MADDE 28.- 4734 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir."

MADDE 29.- 4734 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sözleşme bedeli, mal veya hizmet alımı ihalelerinde bir trilyon Türk Lirasını, yapım ihalelerinde ise iki trilyon Türk Lirasını aşan ihalelere ilişkin ihale sonuçları, sözleşmenin Sayıştay Başkanlığınca tescilinin idareye tebliğ edildiği, bu tescilin gerekli olmadığı durumlarda ise sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihi izleyen en geç onbeş gün içinde Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle ilân edilir."

MADDE 30.- 4734 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ÇED raporu hazırlanması, plân, yazılım geliştirme, tasarım, teknik şartname hazırlanması, denetim gibi teknik, malî, hukuki veya benzeri alanlarda niteliği itibarıyla kapsamlı ve karmaşık olduğu, özel uzmanlık ve deneyim gerektirdiği idarece tespit edilen hizmetler, danışmanlık hizmet sunucularından alınabilir."

MADDE 31.- 4734 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasındaki "kırk gün süre" ibaresi "13 üncü maddedeki süreler" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 32.- 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"1) Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelere ilişkin düzenlenecek sözleşmelerden, bedeli 100 milyar Türk Lirasını aşanlar için yükleniciden tahsil edilecek sözleşme bedelinin onbinde beşi (İdareler ve noterler bu tutarın yüklenici tarafından Kurum hesaplarına yatırıldığını sözleşmelerin imzalanması aşamasında aramak zorundadır.)."

MADDE 33.- 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin; üçüncü ve dördüncü fıkraları madde metninden çıkarılmış, beşinci ve altıncı fıkraları, yedinci fıkrasının ikinci cümlesi ile sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İdare, şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alır. Bu kararda, şikâyet tamamen veya kısmen haklı bulunmuşsa alınması gereken düzeltici önlemler de belirtilir. Alınan karar, bütün aday veya isteklilere karar tarihini izleyen yedi gün içinde bildirilir.

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda aday veya istekli, karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma itirazen inceleme başvurusunda bulunabilir."

"İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce şikâyette bulunan aday veya istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir."

"İhale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanabileceğinin bildirilmesi durumunda ise, şikayette bulunan aday veya istekli, kendisine bildirim yapıldığı tarihi izleyen üç gün içinde Kuruma itirazen inceleme başvurusunda bulunabilir."

MADDE 34.- 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin; birinci fıkrasındaki "şikayette" ibaresi "itirazen inceleme başvurusunda", ikinci fıkrasının ilk cümlesindeki "şikayetlerle ilgili olarak" ibaresi "itirazen inceleme başvurularıyla ilgili olarak", ikinci fıkrasının (c) bendindeki "Şikayetin" ibaresi "İtirazen inceleme başvurusunun", üçüncü fıkrasındaki "Şikayet" ibaresi "İtirazen inceleme", dördüncü fıkrasındaki ve beşinci fıkrasının ilk cümlesindeki "şikayetler" ibareleri "itirazen inceleme başvuruları", beşinci fıkrasının ikinci cümlesindeki "şikayetlerin" ibaresi "itirazen inceleme başvurularının" şeklinde ve altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İtirazen inceleme, dava açılması öncesinde kullanılması zorunlu bir başvuru yoludur. Kurum, yapılan itirazen inceleme başvuruları üzerine, idarece ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınan hallerde beş gün, diğer hallerde ise onbeş gün içinde ihale sürecinin devamına ilişkin karar alır. Kurum, nihai kararını başvuruyu izleyen kırkbeş gün içinde verir."

MADDE 35.- 4734 sayılı Kanunun 57 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kurum kararlarına itiraz

Madde 57.- İtirazen incelemeye ilişkin olarak Kurum tarafından verilen nihai kararlara karşı, taraflar kararın yayımı tarihinden itibaren on gün içinde Sayıştaya başvurabilir. Sayıştay bu başvuruları on gün içinde sonuçlandırarak hükme bağlar."

MADDE 36.- 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde, dördüncü fıkrasındaki "en geç otuz gün" ibaresi ise "en geç kırkbeş gün" şeklinde değiştirilmiştir.

"17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar, hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir."

MADDE 37.- 4734 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu Kanuna aykırı fiil veya davranışlardan dolayı hüküm giyen idare görevlileri, bu Kanun kapsamına giren işlerde görevlendirilemezler."

"5 inci maddede belirtilen ilkelere ve 62 nci maddede belirtilen kurallara aykırı olarak ihaleye çıkılmasına izin verenler ve ihale yapanlar hakkında da yukarıda belirtilen müeyyideler uygulanır."

MADDE 38.- 4734 sayılı Kanunun 61 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"Madde 61.- Bu Kanunun uygulanmasında görevliler ile danışmanlık hizmeti sunanlar; ihale süreci ile ilgili bütün işlemlere, isteklilerin iş ve işlemleri ile tekliflerin teknik ve mali yönlerine ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgelerle işin yaklaşık maliyetini ifşa edemezler, kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına kullanamazlar. Aksine hareket edenler hakkında ilgisine göre 58 ve 60 ıncı maddelerde belirtilen müeyyideler uygulanır."

MADDE 39.- 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin; birinci fıkrasının (b) bendinin sonuna "Ancak ertesi mali yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir." ibaresi eklenmiş, (c) bendinin sonuna "Kültür varlıklarının rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerine göre yapılacak onarım işleri, her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilebilir. Arsa temini, mülkiyet ve kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması şartı baraj ve büyük sulama projelerinde aranmaz." ibaresi eklenmiş, (e) bendindeki "en üst" ibaresi madde metninden çıkarılmış ve (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) İdarelerce bütçesinin programlanmasında, ihalede ise isteklilerce verilen tekliflerin karşılaştırılmasında kullanılmak üzere tespit edilen yaklaşık maliyet isteklilere duyurulmaz."

 

 

 

 

 

 

MADDE 40.- 4734 sayılı Kanunun 68 inci maddesine aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

"c) 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu kapsamındaki toplu konut projelerinde, 5 inci maddenin beşinci ve altıncı fıkraları, 62 nci maddenin (a) ve (b) bentleri ile (c) bendindeki kamulaştırma, mülkiyet, arsa temini, imar işlemleri ve uygulama projesine ilişkin şartlar aranmaksızın ve idare tarafından gerek duyulması halinde 10 uncu maddede belirtilenlerin dışında ek yeterlik kuralları konularak ihaleye çıkılabilir. Ancak, ÇED raporu zorunluluğu bulunan hallerde sözleşme imzalanmadan önce bu raporun alınması zorunludur."

MADDE 41.- 4734 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamındaki mal ve hizmetler, ilgili kuruluşların talebi üzerine Kurum tarafından belirlenir."

"Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (h) bendine ilişkin esas ve usuller, Sağlık Bakanlığı ve Kurumun görüşleri alınarak Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

Enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler, özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar mal ve hizmet alımlarında bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi hükmüne, yapım işlerinde ise Kanunun diğer hükümlerine tabi olurlar. "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 42.- 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Mal ve hizmet alımlarında, Tip Sözleşme esaslarına aykırı olmamak ve Kurumun uygun görüşü alınmak kaydıyla istekliler tarafından matbu olarak hazırlanması mutat olan sözleşmeler kullanılabilir."

MADDE 43.- 4735 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (o) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"o) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları, sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler."

MADDE 44.- 4735 sayılı Kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 12.- Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde bu artış tutarının % 6 'sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir."

MADDE 45.- 4735 sayılı Kanunun 18 inci maddesindeki "pilot" ibareleri "pilot veya koordinatör" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 46.- 4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

Madde 24.- Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10'una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.

Birim fiyat sözleşme ile yürütülen yapım işlerinde, Bakanlar Kurulu bu oranı sözleşme bazında % 40 'a kadar arttırmaya yetkilidir.

İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.

Sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir."

MADDE 47.- 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde, dördüncü fıkrasındaki "en geç otuz gün" ibaresi ise "en geç kırkbeş gün" şeklinde değiştirilmiştir.

"25 inci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, 4734 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, sözleşmeyi uygulayan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir."

MADDE 48.- 4735 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi "Bu Kanuna aykırı fiil veya davranışlardan dolayı hüküm giyen idare görevlileri, bu Kanun kapsamına giren işlerde görevlendirilemezler." şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 49.- 4735 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

"c) 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu kapsamında yapılacak sözleşmelerde, cezai yaptırımlar ve katılma yasakları bu Kanuna tabi olmak kaydıyla, özel sözleşme usul ve esasları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir."

GEÇİCİ MADDE l.- 4734 ve 4735 sayılı kanunlarda bu Kanunla yapılan değişikliklerden dolayı yeniden düzenlenmesi gereken standart ihale dokümanı, tip sözleşme ve yönetmelikler, bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren otuz gün içinde Kurum tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulur. 4734 sayılı Kanundaki parasal limitlerde bu Kanunla yapılan değişikliklerle yeni eklenen parasal limitler, 22/1/2002 tarihinde geçerli kabul edilerek anılan tarih ile bu Kanunun yayımlandığı tarih arasında geçen süre için yayım tarihinden bir önceki ayın toptan eşya fiyat endeksi esas alınmak suretiyle 4734 sayılı Kanunun 67 nci maddesindeki esaslara göre Kurum tarafından güncellenir. 4734 sayılı Kanunun 67 nci maddesi uyarınca 2004 yılı için yapılacak güncellemede bu madde kapsamında yapılan güncellemeler de dikkate alınır. Bu düzenlemelerin yürürlüğe konulmasına kadar, idareler, mevcut usul, esas ve yönetmelik hükümlerini uygulamaya devam ederler.

4734 sayılı Kanunun 3 üncü ve geçici 4 üncü maddelerinde bu Kanunla yapılan değişikliklerden dolayı hazırlanması ve yürürlüğe konulması gereken esas ve usuller, bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren otuz gün içinde hazırlanır ve yürürlüğe konulur. Bu düzenlemelerin yayımlanmasına kadar idareler, 4734 sayılı Kanunun bu Kanunla değiştirilmeden önce yürürlükte bulunan 3 üncü ve geçici 4 üncü maddeleri gereği hazırlanan ve yürürlüğe konulan esas ve usulleri uygulamaya devam ederler.

MADDE 50. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 51. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE

TURİZM KOMİSYONUNUN

KABUL ETTİĞİ METİN

 

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA KANUN TASARISI

MADDE 1.- Tasarının 1 inci maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 2.- 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 3.- a) Kanun kapsamına giren kuruluşlarca, kuruluş amacı veya mevzuatı gereği işlemek, değerlendirmek, iyileştirmek veya satmak üzere doğrudan üreticilerden veya ortaklarından yapılan tarım veya hayvancılıkla ilgili ürün alımları ile 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince köylülerden yapılacak hizmet alımları,

b) Savunma, güvenlik ve istihbaratla ilgili mevzuat uyarınca gizlilik içinde yürütülmesi gerektiği ihale yetkilisince onaylanan; uçak, helikopter, gemi, denizaltı, tank, panzer, roket, füze gibi araç, silah, silah malzeme ve teçhizatı ve sistemleri ile bunların araştırma-geliştirme, modernizasyon, yazılım ve mühimmat ihaleleri ile devlet güvenliği ve istihbaratı kapsamındaki hizmet, malzeme, teçhizat ve sistem alımları,

c) Uluslararası anlaşmalar gereğince sağlanan dış finansman ile yaptırılacak olan ve finansman anlaşmasında farklı ihale usul ve esaslarının uygulanacağı belirtilen mal veya hizmet alımları ile yapım işleri; uluslararası sermaye piyasalarından yapılacak borçlanmalara ilişkin her türlü danışmanlık ve kredi derecelendirme hizmetleri; Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının banknot ve kıymetli evrak üretim ve basımı ile ilgili mal veya hizmet alımları,

d) İdarelerin yabancı ülkelerdeki kuruluşlarının mal veya hizmet alımları ile yapım işleri; yurtdışında bulunan nakil vasıtalarının o yerden sağlanması zorunlu mal veya hizmet alımları,

e) Bu Kanun kapsamına giren kuruluşların; Adalet Bakanlığına bağlı ceza infaz kurumları, tutukevleri iş yurtları kurumları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı huzurevleri ve yetiştirme yurtları, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı üretim yapan okullar ve merkezler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı enstitü ve üretme istasyonları ile Başbakanlık Basımevi işletmesi tarafından bizzat üretilen mal ve hizmetler için anılan kuruluşlardan, Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsünde yer alan mal ve malzemeler için Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden, yük, yolcu veya liman hizmetleri için Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden, akaryakıt ve taşıt için Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünden yapacakları alımlar,

f) Ulusal araştırma-geliştirme kurumlarının yürüttüğü ve desteklediği araştırma-geliştirme projeleri için gerekli olan mal ve hizmet alımları,

g) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde sayılan kuruluşların, ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları, Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli iki trilyon üçyüz milyar Türk lirasını aşmayan mal veya hizmet alımları,

h) Bu Kanun kapsamındaki idarelerin kendi özel mevzuatı uyarınca hak sahiplerine sağlayacakları teşhis ve tedaviye yönelik hizmet alımları ile tedavisi kurumlarınca üstlenilen kişilerin ayakta tedavisi sırasında reçeteye bağlanan ilaç ve tıbbi malzemelerin kişilerce alımları,

Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi değildir."

 

 

 

MADDE 3.- Tasarının 3 üncü maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 4. - 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 5.- Tasarının  5 inci maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

MADDE 6.- Tasarının  6 ncı maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 7.- Tasarının 7 nci maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 8.- 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar."

 

MADDE 9.- 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 13.- Bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle;

a) Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede yer alan eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihalelerden;

1) Açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az kırk gün önce,

2) Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak olanların ön yeterlik ilânları, son başvuru tarihinden en az ondört gün önce,

3) Pazarlık usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az yirmibeş gün önce,

Resmî Gazetede en az bir defa yayımlanmak suretiyle yapılır.

Yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara ihale gününden en az kırk gün önce davet mektubu gönderilmesi zorunludur.

b) Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede belirtilen eşik değerlerin altında kalan ihalelerden;

1) Yaklaşık maliyeti otuz milyar Türk Lirasına kadar olan mal veya hizmet alımları ile altmış milyar Türk Lirasına kadar olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yedi gün önce ihalenin ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin en az ikisinde,

2) Yaklaşık maliyeti otuz milyar ile altmış milyar Türk Lirası arasında olan mal veya hizmet alımları ile altmış milyar ile beşyüz milyar Türk Lirası arasında olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az ondört gün önce Resmî Gazetede ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde,

3) Yaklaşık maliyeti altmış milyar Türk Lirasının üzerinde ve eşik değerin altında olan mal veya hizmet alımları ile beşyüz milyar Türk Lirasının üzerinde ve eşik değerin altında olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yirmibir gün önce Resmî Gazetede ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde,

En az birer defa yayımlanmak suretiyle ilân edilerek duyurulur.

Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede yer alan eşik değerlerin altında kalan belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde ön yeterlik ilanlarının son başvuru tarihinden en az yedi gün önce (b) bendindeki süre hariç diğer usullere göre yapılması ve ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara ihale gününden önce (b) bendindeki sürelere göre davet mektubu gönderilmesi zorunludur.

İlan edilecek ihalelerden hangilerinin, ayrıca Basın İlân Kurumu aracılığıyla Türkiye çapında dağıtımı olan gazetelerin birinde ilân edileceğini belirlemeye Kurum yetkilidir.

İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması halinde ilân, aynı süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilân tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir.

İdareler, yukarıda belirtilen zorunlu ilanların dışında işin önem ve özelliğine göre ihaleleri, uluslararası ilan veya yurt içinde çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yolu ile de ayrıca ilan edebilir. Ancak, uluslararası ilan yapılması halinde yukarıda belirtilen asgari ilan sürelerine oniki gün eklenir."

MADDE 10.- Tasarının 10 uncu  maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 11.- Tasarının 11 inci maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

MADDE 12.- Tasarının  12 nci maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

MADDE 13.- Tasarının 13 üncü maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

MADDE 14.- 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin; birinci fıkrasına aşağıdaki (f) bendi eklenmiş, ikinci fıkrasının ilk cümlesi "(b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir." şeklinde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasının başına "(a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde," ibaresi eklenmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"f) İdarelerin yaklaşık maliyeti 50 milyar Türk Lirasına kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları."

"(f) bendi kapsamında yapılan mal alımlarında, malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir."

MADDE 15.- Tasarının  15 inci maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 16.- Tasarının 16 ncı maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 17.- Tasarının 17 nci maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

MADDE 18.- Tasarının 18 inci maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 19.- Tasarının 19 uncu maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

MADDE 20.- Tasarının 20 nci maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

MADDE 21.- Tasarının 21 inci maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

MADDE 22.- Tasarının 22 nci maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

MADDE 23.- Tasarının 23 üncü maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

MADDE 24.- Tasarının 24 üncü maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 25.- 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrasındaki "yirmi gün" ibaresi "beş iş günü" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 26.- Tasarının 26 ncı maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 27.- Tasarının 27 nci maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 28.- Tasarının 28 inci maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 29.- Tasarının 29 uncu maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 30.- Tasarının 30 uncu maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 31.- Tasarının 31 inci maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

MADDE 32.- Tasarının 32 nci maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 33.- 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin; üçüncü ve dördüncü fıkraları madde metninden çıkarılmış, beşinci ve altıncı fıkraları, yedinci fıkrasının ikinci cümlesi ile sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İdare, şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alır. Bu kararda, şikâyet tamamen veya kısmen haklı bulunmuşsa alınması gereken düzeltici önlemler de belirtilir. Alınan karar, bütün aday veya isteklilere karar tarihini izleyen yedi gün içinde bildirilir.

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda aday veya istekli, karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir."

"İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce şikâyette bulunan aday veya istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir."

"İhale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanabileceğinin bildirilmesi durumunda ise, şikayette bulunan aday veya istekli, kendisine bildirim yapıldığı tarihi izleyen üç gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir."

MADDE 34.- 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin; birinci fıkrasındaki "şikayette" ibaresi "itirazen şikayet başvurusunda", ikinci fıkrasının ilk cümlesindeki "şikayetlerle ilgili olarak" ibaresi "itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak", ikinci fıkrasının (c) bendindeki "Şikayetin" ibaresi "İtirazen şikayet başvurusunun", üçüncü fıkrasındaki "Şikayet" ibaresi "İtirazen şikayet", dördüncü fıkrasındaki ve beşinci fıkrasının ilk cümlesindeki "şikayetler" ibareleri "itirazen şikayet başvuruları", beşinci fıkrasının ikinci cümlesindeki "şikayetlerin" ibaresi "itirazen şikayet başvurularının" şeklinde ve altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İtirazen şikayet, dava açılması öncesinde kullanılması zorunlu bir başvuru yoludur. Kurum, yapılan itirazen şikayet başvuruları üzerine, idarece ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınan hallerde beş gün, diğer hallerde ise onbeş gün içinde ihale sürecinin devamına ilişkin karar alır. Kurum, nihai kararını başvuruyu izleyen kırkbeş gün içinde verir."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 35.- Tasarının 36 ncı maddesi 35 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 36.- Tasarının 37 nci maddesi 36 ncı madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 37.- Tasarının 38 inci maddesi 37 nci maddesi olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 38.- 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin; birinci fıkrasının (b) bendinin sonuna "Ancak ertesi mali yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir." ibaresi eklenmiş, (c) bendinin sonuna "Kültür varlıklarının rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerine göre yapılacak onarım işleri, her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilebilir. Arsa temini, mülkiyet ve kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması şartı baraj ve büyük sulama projelerinde aranmaz." ibaresi eklenmiş, (e) bendindeki "en üst" ibaresi madde metninden çıkarılmış, (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki (ı) bendi eklenmiştir.

"d) İdarelerce bütçesinin programlanmasında, ihalede ise isteklilerce verilen tekliflerin karşılaştırılmasında kullanılmak üzere tespit edilen yaklaşık maliyet isteklilere duyurulmaz."

"ı) Bu Kanunun 21 ve 22 nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10'unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz."

MADDE 39.- 4734 sayılı Kanunun 68 inci maddesine aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

"c) 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu kapsamındaki toplu konut projelerinde, 5 inci maddenin beşinci ve altıncı fıkraları, 62 nci maddenin (a) ve (b) bentleri ile (c) bendindeki kamulaştırma, mülkiyet, arsa temini, imar işlemleri ve uygulama projesine ilişkin şartlar aranmaksızın ihaleye çıkılabilir. Ancak, ÇED raporu zorunluluğu bulunan hallerde sözleşme imzalanmadan önce bu raporun alınması zorunludur."

 

 

MADDE 40.- 4734 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamındaki mal ve hizmetler, ilgili kuruluşların talebi üzerine Kurum tarafından belirlenir."

"Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (h) bendine ilişkin esas ve usuller, Sağlık Bakanlığı ve Kurumun görüşleri alınarak Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

Enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler, özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi hükmüne, bu bent kapsamında yer almayan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ise Kanunun diğer hükümlerine tabi olurlar."

MADDE 41 - 4734 sayılı Kanuna 68 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 1.- Bu Kanunun 13 ve 47 nci maddelerinde geçen Resmî Gazetede yayım zorunluluğuna ilişkin hükümlerden, Kanunun 53'üncü maddesinde öngörülen Kamu İhale Bülteninde yayım zorunluluğu anlaşılır."

MADDE 42.- Tasarının 42 nci maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 43.- Tasarının 43 üncü maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

MADDE 44.- Tasarının 44 üncü maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 45.-Tasarının 45 inci maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

MADDE 46.- Tasarının  46 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 47.- Tasarının 47 nci maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 48.- Tasarının 48 inci maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

MADDE 49.- Tasarının 49 uncu maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

GEÇİCİ MADDE 1.- 4734 ve 4735 sayılı kanunlarda bu Kanunla yapılan değişikliklerden dolayı yeniden düzenlenmesi gereken standart ihale dokümanı, tip sözleşme ve yönetmelikler, bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren altmış gün içinde Kurum tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulur. 4734 sayılı Kanundaki parasal limitlerde bu Kanunla yapılan değişiklikleri ve yeni eklenen parasal limitler, 22.1.2002 tarihinde geçerli kabul edilerek 1.1.2003 tarihine göre 4734 sayılı Kanunun 67 nci maddesindeki esaslar dahilinde kurum tarafından güncellenir. Bu düzenlemelerin yürürlüğe konulmasına kadar, idareler, mevcut usul, esas ve yönetmelik hükümlerini uygulamaya devam ederler.

4734 sayılı Kanunun 3 üncü ve geçici 4 üncü maddelerinde bu Kanunla yapılan değişikliklerden dolayı hazırlanması ve yürürlüğe konulması gereken esas ve usuller, bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren otuz gün içinde hazırlanır ve yürürlüğe konulur. Bu düzenlemelerin yayımlanmasına kadar idareler, 4734 sayılı Kanunun bu Kanunla değiştirilmeden önce yürürlükte bulunan 3 üncü ve geçici 4 üncü maddeleri gereği hazırlanan ve yürürlüğe konulan esas ve usulleri uygulamaya devam ederler.

 

 

 

 

MADDE 50.- Bu Kanunun 41 inci maddesi 1.1.2004 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 51.- Tasarının 51 inci maddesi  Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

Recep Tayyip Erdoğan

 

 

 

Başbakan

 

 

 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

 

A. Gül

A. Şener

M. A. Şahin

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

 

B. Atalay

A. Babacan

M. Aydın

 

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

 

M. H. Güler

K. Tüzmen

C. Çiçek

 

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

 

M. V. Gönül

A. Aksu

K. Unakıtan

 

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

 

H. Çelik

Z. Ergezen

R. Akdağ

 

Ulaştırma Bakanı V.

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

 

K. Unakıtan

S. Güçlü

M. Başesgioğlu

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

En. ve Tab. Kay. Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı V.

 

A. Coşkun

M. H. Güler

H. Çelik

 

 

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

O. Pepe

 

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul