(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

Dönem: 23 Yasama Yılı: 2
TBMM (S. Sayısı: 293)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar,
Ulaştırma ve Turizm; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları
Raporları (1/552)
Not: Tasarı, Başkanlıkça tali olarak Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ile İçişleri; esas olarak
da Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir.
T.C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar 18/3/2008
Genel Müdürlüğü
Sayı: B. 02.0.KKG. 0.10/101-1503/1181
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 7/1/2008 tarihinde kararlaştırılan “Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı” ile gerekçesi
ilişikte gönderilmiştir.
Gereğini arz ederim.
Recep Tayyip Erdoğan
Başbakan
GENEL GEREKÇE
Tasarı ile, sivil savunma ile afetlere ilişkin kanunlardaki görevler saklı kalmak kaydıyla, afet,
deprem ve acil durumlara ilişkin hizmetler ile sivil savunma hizmetlerini yürütmek üzere, Başba­
kanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının kurulması ile teşkilat, görev, yetki ve so­
rumluluklarının düzenlenmesi öngörülmektedir. Başkanlığın afetler, depremler, toplu iltica ve bü­
yük nüfus hareketleri, tehlikeli salgm hastalıklar gibi normal durumdan, seferberlik ve savaş hah du­
rumuna kadar olan her türlü olağan dışı olayla ilgili acil durum yönetimini, ülke düzeyinde etkin bir
şekilde gerçekleştirmesi öngörülmektedir. Afet, deprem ve acil durum yönetimini gerektiren olayla­
rın meydana gelmesinden önce önleme, zarar azaltma ve hazırlık, acil durum sırasmda yapılacak
müdahale ve acil durum sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını yürütmek, kurum ve
kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, bu alanda ülke düzeyinde standartların belirlenmesini,
denetlenmesini, kaynak teminini ve dağıtımım gerçekleştirmek, itfaiye hizmetlerini düzenlemek, bu
konularda ilgili bakanlık, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının, mahalli idarelerin görev, yetki ve
sorumlulukları ile işbirliği ve koordinasyon esaslarını belirlemek, acil durumlarla ilgili uluslar arası
ilişkileri, insani yardımları düzenlemek ve uygulamak Başkanlığın görevleri arasındadır.

Dönem: 23 Yasama Yılı: 2
TBMM (S. Sayısı: 293)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar,
Ulaştırma ve Turizm; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları
Raporları (1/552)
Not: Tasarı, Başkanlıkça tali olarak Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ile İçişleri; esas olarak
da Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir.
T.C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar 18/3/2008
Genel Müdürlüğü
Sayı: B. 02.0.KKG. 0.10/101-1503/1181
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 7/1/2008 tarihinde kararlaştırılan “Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı” ile gerekçesi
ilişikte gönderilmiştir.
Gereğini arz ederim.
Recep Tayyip Erdoğan
Başbakan
GENEL GEREKÇE
Tasarı ile, sivil savunma ile afetlere ilişkin kanunlardaki görevler saklı kalmak kaydıyla, afet,
deprem ve acil durumlara ilişkin hizmetler ile sivil savunma hizmetlerini yürütmek üzere, Başba­
kanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının kurulması ile teşkilat, görev, yetki ve so­
rumluluklarının düzenlenmesi öngörülmektedir. Başkanlığın afetler, depremler, toplu iltica ve bü­
yük nüfus hareketleri, tehlikeli salgm hastalıklar gibi normal durumdan, seferberlik ve savaş hah du­
rumuna kadar olan her türlü olağan dışı olayla ilgili acil durum yönetimini, ülke düzeyinde etkin bir
şekilde gerçekleştirmesi öngörülmektedir. Afet, deprem ve acil durum yönetimini gerektiren olayla­
rın meydana gelmesinden önce önleme, zarar azaltma ve hazırlık, acil durum sırasmda yapılacak
müdahale ve acil durum sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını yürütmek, kurum ve
kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, bu alanda ülke düzeyinde standartların belirlenmesini,
denetlenmesini, kaynak teminini ve dağıtımım gerçekleştirmek, itfaiye hizmetlerini düzenlemek, bu
konularda ilgili bakanlık, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının, mahalli idarelerin görev, yetki ve
sorumlulukları ile işbirliği ve koordinasyon esaslarını belirlemek, acil durumlarla ilgili uluslar arası
ilişkileri, insani yardımları düzenlemek ve uygulamak Başkanlığın görevleri arasındadır.
-2-
Tasarı ile, afet, deprem ve acil durumlarla ilgili olarak hazırlanan çalışma hedeflerini, politikala­
rım, yıllık çalışma raporunu ve yıllık eylem planını onaylamakla görevli Başbakan veya görevlendi­
receği bir Başbakan Yardımcısının başkanlığında ilgili bakanlardan oluşan afet, deprem ve acil du­
rumlarla ilgili olarak hazırlanan çabşma hedeflerini, politikalarım, yıllık çalışma raporunu ve yıllık ey­
lem plamm onaylamakla görevb Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu; afet, deprem ve acil durum hal­
lerinde bilgileri değerlendirmek, alınacak önlemleri belirlemek ve uygulanmasını sağlamak, kurum ve
kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla Başbakanlık Müs­
teşarı başkanbğmda ilgili müsteşarlardan ve Türkiye Kızday Demeği Genel Başkanmdan oluşan Afet
ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, özel olarak depreme hazırlık ve depremin etkileriyle mücade­
le ve bu konularda koordinasyonu sağlamak üzere Deprem Danışma Kurulu kurulmaktadır.
Başkanlık, idari olarak yatay ve esnek bir yapıya sahip olup, Başkan ve ona bağlı daire başkan­
lıklarından meydana gelen idari kademeyi oluşturmaktadır. Daire başkanlıklarının altmda hiyerarşik
kademeler olmayıp, Başkan tarafından günün ihtiyaçlarına göre çabşma gruplan kurulup lağvedile-
bilecektir. Çabşma gruplan uzmanlar ve diğer personelden oluşacaktır.
Tasan ile, Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Si­
vil Savunma Genel Müdürlüğü ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü kal-
dmlmaktadır. Taşradaki sivil savunma müdürlükleri ile afet işleri şube müdürlükleri il özel idarele­
rine devredilmektedir. Başkankğm mahallinden yürütülecek hizmetleri, valinin sevk ve idaresinde
gerçekleştirilecektir. Taşrada çahşan personel vahlik tarafından ihtiyaç duyulan birimlerde görev­
lendirilecektir.
Tasarı ile, illerde il özel idaresi bünyesinde valiye bağb il afet ve acil durum müdürlükleri ku­
rulması, müdürlüklerin personel kadrolarının il özel idarelerinin kadro cetvellerinde ayrı bir bölüm­
de yer alması, müdürlüklerin harcamalarının il özel idarelerinin bütçelerine bu amaçla konulacak
ödenekten yapılması, harcamalarda İl Özel İdaresi Kanununda il genel meclisi ve il encümenine ve­
rilen yetkilerin vali tarafından kullanılması, personel harcamaları ile gerekli diğer harcamalar için il
özel idareleri bütçelerine Başkanlık tarafından ödenek aktarılması ve il sivil savunma ve ilçe sivil sa­
vunma müdürlüklerinde görevli personel ile bayındırlık ve iskan il müdürlüklerinde afet işleriyle gö­
revli personelin il özel idarelerine aktarılması öngörülmektedir.
MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1 - Madde ile Kanunun amacı düzenlenmekte; Başbakana, Başkanlıkla ilgili yetkileri­
ni Bakan aracılığı ile kullanabilme yetkisi verilmektedir.
Madde 2 - Madde ile Kanunda yer alan kavramlar tanımlanmaktadır.
Madde 3 - Madde ile Başkanlık teşkilatmm ekli cetvelde gösterilen şekilde olduğu düzenlen­
mektedir.
Madde 4 - Madde ile Kurum başkanmm Başkanlığın en üst amiri olduğu ve görevleri ile Baş­
kanın görevlerini yürütmesinden ilgili bakana karşı sorumlu olduğu düzenlenmektedir.
Madde 5 - Madde ile Kanunun kapsamına giren konularda makro düzeyde politikalar oluştu­
rulması amacıyla, bakan seviyesinde oluşturulan Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulunun kuruluşu,
üyeleri, toplanma ve çalışma esasları düzenlenmekte; Başbakanlık onayı ile ihtiyaç halinde, kurum
ve kuruluşlardan geçici personel görevlendirilebilmesi ve geçici kurullar oluşturulabilmesi düzen­
lenmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)

-2-
Tasarı ile, afet, deprem ve acil durumlarla ilgili olarak hazırlanan çalışma hedeflerini, politikala­
rım, yıllık çalışma raporunu ve yıllık eylem planını onaylamakla görevli Başbakan veya görevlendi­
receği bir Başbakan Yardımcısının başkanlığında ilgili bakanlardan oluşan afet, deprem ve acil du­
rumlarla ilgili olarak hazırlanan çabşma hedeflerini, politikalarım, yıllık çalışma raporunu ve yıllık ey­
lem plamm onaylamakla görevb Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu; afet, deprem ve acil durum hal­
lerinde bilgileri değerlendirmek, alınacak önlemleri belirlemek ve uygulanmasını sağlamak, kurum ve
kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla Başbakanlık Müs­
teşarı başkanbğmda ilgili müsteşarlardan ve Türkiye Kızday Demeği Genel Başkanmdan oluşan Afet
ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, özel olarak depreme hazırlık ve depremin etkileriyle mücade­
le ve bu konularda koordinasyonu sağlamak üzere Deprem Danışma Kurulu kurulmaktadır.
Başkanlık, idari olarak yatay ve esnek bir yapıya sahip olup, Başkan ve ona bağlı daire başkan­
lıklarından meydana gelen idari kademeyi oluşturmaktadır. Daire başkanlıklarının altmda hiyerarşik
kademeler olmayıp, Başkan tarafından günün ihtiyaçlarına göre çabşma gruplan kurulup lağvedile-
bilecektir. Çabşma gruplan uzmanlar ve diğer personelden oluşacaktır.
Tasan ile, Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Si­
vil Savunma Genel Müdürlüğü ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü kal-
dmlmaktadır. Taşradaki sivil savunma müdürlükleri ile afet işleri şube müdürlükleri il özel idarele­
rine devredilmektedir. Başkankğm mahallinden yürütülecek hizmetleri, valinin sevk ve idaresinde
gerçekleştirilecektir. Taşrada çahşan personel vahlik tarafından ihtiyaç duyulan birimlerde görev­
lendirilecektir.
Tasarı ile, illerde il özel idaresi bünyesinde valiye bağb il afet ve acil durum müdürlükleri ku­
rulması, müdürlüklerin personel kadrolarının il özel idarelerinin kadro cetvellerinde ayrı bir bölüm­
de yer alması, müdürlüklerin harcamalarının il özel idarelerinin bütçelerine bu amaçla konulacak
ödenekten yapılması, harcamalarda İl Özel İdaresi Kanununda il genel meclisi ve il encümenine ve­
rilen yetkilerin vali tarafından kullanılması, personel harcamaları ile gerekli diğer harcamalar için il
özel idareleri bütçelerine Başkanlık tarafından ödenek aktarılması ve il sivil savunma ve ilçe sivil sa­
vunma müdürlüklerinde görevli personel ile bayındırlık ve iskan il müdürlüklerinde afet işleriyle gö­
revli personelin il özel idarelerine aktarılması öngörülmektedir.
MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1 - Madde ile Kanunun amacı düzenlenmekte; Başbakana, Başkanlıkla ilgili yetkileri­
ni Bakan aracılığı ile kullanabilme yetkisi verilmektedir.
Madde 2 - Madde ile Kanunda yer alan kavramlar tanımlanmaktadır.
Madde 3 - Madde ile Başkanlık teşkilatmm ekli cetvelde gösterilen şekilde olduğu düzenlen­
mektedir.
Madde 4 - Madde ile Kurum başkanmm Başkanlığın en üst amiri olduğu ve görevleri ile Baş­
kanın görevlerini yürütmesinden ilgili bakana karşı sorumlu olduğu düzenlenmektedir.
Madde 5 - Madde ile Kanunun kapsamına giren konularda makro düzeyde politikalar oluştu­
rulması amacıyla, bakan seviyesinde oluşturulan Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulunun kuruluşu,
üyeleri, toplanma ve çalışma esasları düzenlenmekte; Başbakanlık onayı ile ihtiyaç halinde, kurum
ve kuruluşlardan geçici personel görevlendirilebilmesi ve geçici kurullar oluşturulabilmesi düzen­
lenmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)
-3-
Madde 6 - Madde ile Kanunun kapsamma giren felaketlerde koordinasyonu sağlamak amacıy­
la, üst düzey yöneticiler seviyesinde oluşturulan Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunun ku­
ruluşu, üyeleri, toplanma ve çalışma esasları düzenlenmektedir.
Madde 7 - Madde ile depremden korunma, deprem zararlarını azaltma, deprem soması yapıla­
cak faaliyetler hakkında öneriler sunmak ve depremle ilgili araştırmalar için öncelikleri belirlemek
amacıyla oluşturulan Deprem Danışma Kurulunun kuruluşu, üyeleri, toplanma ve çabşma esasları dü­
zenlenmektedir.
Madde 8 - Madde ile Planlama ve Hazırlık Dairesi Başkanlığının görevleri düzenlenmektedir.
Madde 9 - Madde ile Müdahale Dairesi Başkanlığının görevleri düzenlenmektedir.
Madde 10- Madde ile İyileştirme Dairesi Başkanlığının görevleri düzenlenmektedir.
Madde 11 - Madde ile Sivil Korunma Dairesi Başkanlığının görevleri düzenlenmektedir.
Madde 12 - Madde ile Deprem Dairesi Başkanlığının görevleri düzenlenmektedir.
Madde 13 - Madde ile Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri düzenlenmektedir.
Madde 14 - Madde ile Başkanlığın çalışma gruplanmn kuruluşu ve çalışma esasları düzenlen­
mektedir.
Madde 15 - Madde ile Başkanlığın kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler,
sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve uluslar arası kuruluşlar ile işbirliği ve koordinasyona ilişkin
yetki ve sorumluluğu düzenlenmektedir.
Madde 16 - Madde ile Başkanlığın düzenleme yapma yetkisi düzenlenmektedir.
Madde 17 - Madde ile illerde valilik bünyesinde, valinin sevk ve idaresinden sorumlu olduğu
il afet ve acil durum müdürlüklerinin kurulması ve görevleri, harcamaları, personel kadroları ile il mü­
dürü ve diğer personelin atanmalarına ilişkin konular düzenlenmektedir.
Madde 18 - Madde ile Başkan ve diğer personelin atanmaları ile şartlar düzenlenmektedir.
Madde 19 - Madde ile afet ve acil durum yönetimi uzmam ve afet ve acil durum yönetimi uz­
man yardımcısı olabilme şartları düzenlenmektedir.
Madde 20 - Madde ile kadroların tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hu­
suslar düzenlenmektedir.
Madde 21 - Madde ile afet, deprem ve acil duruma geçildiği durumlarda, kamu kurum ve ku­
ruluşlarının yapacağı harcamalara ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.
Madde 22 - Madde ile bazı kuramlara yapılan atıfların Başkanlığa yapılmış sayılacağı düzen­
lenmektedir.
Madde 23 - Madde ile Başkanlığın kurulması ile birlikte bazı kanunlarda yapılması gerekli olan
değişiklikler ve yürürlükten kaldırmalar düzenlenmektedir.
Madde 24 - Madde ile bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak kurum ve kuruluşların üst yö­
neticilerinin sorumlulukları düzenlenmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)

-3-
Madde 6 - Madde ile Kanunun kapsamma giren felaketlerde koordinasyonu sağlamak amacıy­
la, üst düzey yöneticiler seviyesinde oluşturulan Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunun ku­
ruluşu, üyeleri, toplanma ve çalışma esasları düzenlenmektedir.
Madde 7 - Madde ile depremden korunma, deprem zararlarını azaltma, deprem soması yapıla­
cak faaliyetler hakkında öneriler sunmak ve depremle ilgili araştırmalar için öncelikleri belirlemek
amacıyla oluşturulan Deprem Danışma Kurulunun kuruluşu, üyeleri, toplanma ve çabşma esasları dü­
zenlenmektedir.
Madde 8 - Madde ile Planlama ve Hazırlık Dairesi Başkanlığının görevleri düzenlenmektedir.
Madde 9 - Madde ile Müdahale Dairesi Başkanlığının görevleri düzenlenmektedir.
Madde 10- Madde ile İyileştirme Dairesi Başkanlığının görevleri düzenlenmektedir.
Madde 11 - Madde ile Sivil Korunma Dairesi Başkanlığının görevleri düzenlenmektedir.
Madde 12 - Madde ile Deprem Dairesi Başkanlığının görevleri düzenlenmektedir.
Madde 13 - Madde ile Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri düzenlenmektedir.
Madde 14 - Madde ile Başkanlığın çalışma gruplanmn kuruluşu ve çalışma esasları düzenlen­
mektedir.
Madde 15 - Madde ile Başkanlığın kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler,
sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve uluslar arası kuruluşlar ile işbirliği ve koordinasyona ilişkin
yetki ve sorumluluğu düzenlenmektedir.
Madde 16 - Madde ile Başkanlığın düzenleme yapma yetkisi düzenlenmektedir.
Madde 17 - Madde ile illerde valilik bünyesinde, valinin sevk ve idaresinden sorumlu olduğu
il afet ve acil durum müdürlüklerinin kurulması ve görevleri, harcamaları, personel kadroları ile il mü­
dürü ve diğer personelin atanmalarına ilişkin konular düzenlenmektedir.
Madde 18 - Madde ile Başkan ve diğer personelin atanmaları ile şartlar düzenlenmektedir.
Madde 19 - Madde ile afet ve acil durum yönetimi uzmam ve afet ve acil durum yönetimi uz­
man yardımcısı olabilme şartları düzenlenmektedir.
Madde 20 - Madde ile kadroların tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hu­
suslar düzenlenmektedir.
Madde 21 - Madde ile afet, deprem ve acil duruma geçildiği durumlarda, kamu kurum ve ku­
ruluşlarının yapacağı harcamalara ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.
Madde 22 - Madde ile bazı kuramlara yapılan atıfların Başkanlığa yapılmış sayılacağı düzen­
lenmektedir.
Madde 23 - Madde ile Başkanlığın kurulması ile birlikte bazı kanunlarda yapılması gerekli olan
değişiklikler ve yürürlükten kaldırmalar düzenlenmektedir.
Madde 24 - Madde ile bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak kurum ve kuruluşların üst yö­
neticilerinin sorumlulukları düzenlenmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)
-4-
Geçici Madde 1 - Madde ile Türkiye Acil Durumu Yönetimi Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Ge­
nel Müdürlüğü ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü personelinin, her türlü taşınır ve taşınmazlarının,
taşıt, araç gereç ve malzemelerin, lojman, hizmet binaları, varsa her türlü horç ve alacaklarının, ya-
pdan bağışların, dosyalarının, yazılı ve elektronik ortamdaki kayıtlı ve diğer dokümanların devrine
ilişkin hükümler düzenlenmektedir.
Geçici Madde 2 - Madde ile kadro ve görev unvanları değişen yahut kakhnlan veya gerekli
şartlan taşımayan personelin atama işlemlerine ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır.
Geçici Madde 3 - Madde ile Başbakanlık merkez teşkilatı ile Sivil Savunma Genel Müdürlüğü
ve Afet İşleri Genel Müdürlüğünde görev yapan personelin, afet ve acil durum yönetimi uzmanı ola­
rak atanabilmeleri ve buna ilişkin şartlar düzenlenmektedir.
Geçici Madde 4 - Madde ile Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma
Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri Genel Müdürlüğünün 2008 yılı bütçelerinin mevcut esas ve usuller
çerçevesinde uygulanmasına, 2008 yılı sonuna kadar devam edilmesine ve Başkanlığın yeni teşki­
latlanma nedeniyle ihtiyaç duyacağı her türlü giderin Başbakan onayı ile devredilen genel müdür­
lüklerin bütçelerinden karşılanabilmesine ilişkin hükümler düzenlenmektedir.
Geçici Madde 5- Madde ile kaldırılan Genel Müdürlüklerin envanterinde kayıtlı bazı malze­
melerin Türkiye Kızılay Demeğine devredilebilmesi düzenlenmektedir.
Madde 25 - Yürürlük maddesidir.
Madde 26 - Yürütme maddesidir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)

-4-
Geçici Madde 1 - Madde ile Türkiye Acil Durumu Yönetimi Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Ge­
nel Müdürlüğü ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü personelinin, her türlü taşınır ve taşınmazlarının,
taşıt, araç gereç ve malzemelerin, lojman, hizmet binaları, varsa her türlü horç ve alacaklarının, ya-
pdan bağışların, dosyalarının, yazılı ve elektronik ortamdaki kayıtlı ve diğer dokümanların devrine
ilişkin hükümler düzenlenmektedir.
Geçici Madde 2 - Madde ile kadro ve görev unvanları değişen yahut kakhnlan veya gerekli
şartlan taşımayan personelin atama işlemlerine ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır.
Geçici Madde 3 - Madde ile Başbakanlık merkez teşkilatı ile Sivil Savunma Genel Müdürlüğü
ve Afet İşleri Genel Müdürlüğünde görev yapan personelin, afet ve acil durum yönetimi uzmanı ola­
rak atanabilmeleri ve buna ilişkin şartlar düzenlenmektedir.
Geçici Madde 4 - Madde ile Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma
Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri Genel Müdürlüğünün 2008 yılı bütçelerinin mevcut esas ve usuller
çerçevesinde uygulanmasına, 2008 yılı sonuna kadar devam edilmesine ve Başkanlığın yeni teşki­
latlanma nedeniyle ihtiyaç duyacağı her türlü giderin Başbakan onayı ile devredilen genel müdür­
lüklerin bütçelerinden karşılanabilmesine ilişkin hükümler düzenlenmektedir.
Geçici Madde 5- Madde ile kaldırılan Genel Müdürlüklerin envanterinde kayıtlı bazı malze­
melerin Türkiye Kızılay Demeğine devredilebilmesi düzenlenmektedir.
Madde 25 - Yürürlük maddesidir.
Madde 26 - Yürütme maddesidir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)
-5-
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve
Turizm Komisyonu 24/4/2008
Esas No.: 1/552
Karar No.: 3
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Başkanlığınızca 28/3/2008 tarihinde Komisyonumuza tali komisyon olarak havale edilen “Afet
ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı” Komisyo­
numuzun 9/4/2008 ve 16/4/2008 tarihli toplantılarında, Başbakanlık, Maliye, İçişleri, Adalet, Çevre
ve Orman, Bayındırlık ve İskan bakanlıkları, Devlet Personel Başkanlığı ile Kızılay Demeği temsil­
cilerinin de katılımıyla incelenip görüşülmüştür.
Tasarı, Başbakanlık Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma
Genel Müdürlüğü ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünün kaldırılarak
Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanhğı kurulmasını öngörmektedir. Ayrı bi­
rimlerce yürütülen hizmetler tek çatı altında birleştirilerek bu hizmetlerin daha etkin ve seri olarak
yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.
Tasarmm tümü üzerindeki Komisyonumuz görüşmelerinde;
- Memleketimizin çok geniş bir bölümünün deprem kuşağı altmda olması nedeniyle sıkça dep­
remlerle karşı karşıya geldiği, diğer taraftan, topografyası gereği de çığ, buna benzer heyelan, top­
rak kaymaları, sel gibi afetlerle de sıkça karşılaştığı, bu açıdan, yeni kurulacak olan yönetimin çok
güçlü taşra teşkilatlarının da olması gerektiği,
- Bu tip ihtisas gerektiren kuramlardaki uzman ve uzman yardımcılarının detaylı bir şekilde ta­
nımlanmasının daha uygun olacağı,
- Tasanda kriz hâlinin tanımlanmamış olduğu, güvenlik, terör, nüfus hareketi, iç ve dış tehdidin
Tasarmm kapsamı içinde olup olmadığının anlaşılamadığı,
- Yerel yönetimlerin güçlendirilmesinin çabşıldığı bir ortamda, bu tür yasama faahyetleriyle ye­
ni merkeziyetçi birimlerin oluşturulduğu,
- Uluslararası anlayışla izlenen yeni politikada, afet sonrası kurtarma veya yardımlara değil,
hangi tehlike söz konusu olursa olsun afet öncesinde risk azaltma çalışmalarına önem verildiği, bu
anlamda kurumsal yapılanmanın, afet öncesi çalışmalara ağırlık veren ve her düzeyde tehlike türle­
ri ve riskleri belirleme, risk azaltma yöntemleri geliştirme özelliklerini taşıması gerektiği,
- Akreditasyon mekanizmasının ve ne amaçla, nasıl işleyeceği konusunun açık olmadığı,
- Tasanmn genel gerekçesinde toplu iltica ve büyük nüfus hareketlerinden bahsedilmesine rağ­
men, bu hususla ilgili düzenleme bulunmadığı, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddenin
meydana getireceği tehlikeler ve alınacak önlemlerle ilgili hususlara yer verilmediği,
- Bu bir koordinasyon Tasarısıysa, öngörülen kadroların çok, eğer bir yönetim modellemesi ola­
caksa tam tersine az olduğu,
- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Başbakan tarafmdan bir bakanlığa bağlanacak ise
direkt olarak Bayındırlık ve İskân Bakanlığına bağlı olması gerektiği,
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)

-5-
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve
Turizm Komisyonu 24/4/2008
Esas No.: 1/552
Karar No.: 3
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Başkanlığınızca 28/3/2008 tarihinde Komisyonumuza tali komisyon olarak havale edilen “Afet
ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı” Komisyo­
numuzun 9/4/2008 ve 16/4/2008 tarihli toplantılarında, Başbakanlık, Maliye, İçişleri, Adalet, Çevre
ve Orman, Bayındırlık ve İskan bakanlıkları, Devlet Personel Başkanlığı ile Kızılay Demeği temsil­
cilerinin de katılımıyla incelenip görüşülmüştür.
Tasarı, Başbakanlık Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma
Genel Müdürlüğü ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünün kaldırılarak
Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanhğı kurulmasını öngörmektedir. Ayrı bi­
rimlerce yürütülen hizmetler tek çatı altında birleştirilerek bu hizmetlerin daha etkin ve seri olarak
yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.
Tasarmm tümü üzerindeki Komisyonumuz görüşmelerinde;
- Memleketimizin çok geniş bir bölümünün deprem kuşağı altmda olması nedeniyle sıkça dep­
remlerle karşı karşıya geldiği, diğer taraftan, topografyası gereği de çığ, buna benzer heyelan, top­
rak kaymaları, sel gibi afetlerle de sıkça karşılaştığı, bu açıdan, yeni kurulacak olan yönetimin çok
güçlü taşra teşkilatlarının da olması gerektiği,
- Bu tip ihtisas gerektiren kuramlardaki uzman ve uzman yardımcılarının detaylı bir şekilde ta­
nımlanmasının daha uygun olacağı,
- Tasanda kriz hâlinin tanımlanmamış olduğu, güvenlik, terör, nüfus hareketi, iç ve dış tehdidin
Tasarmm kapsamı içinde olup olmadığının anlaşılamadığı,
- Yerel yönetimlerin güçlendirilmesinin çabşıldığı bir ortamda, bu tür yasama faahyetleriyle ye­
ni merkeziyetçi birimlerin oluşturulduğu,
- Uluslararası anlayışla izlenen yeni politikada, afet sonrası kurtarma veya yardımlara değil,
hangi tehlike söz konusu olursa olsun afet öncesinde risk azaltma çalışmalarına önem verildiği, bu
anlamda kurumsal yapılanmanın, afet öncesi çalışmalara ağırlık veren ve her düzeyde tehlike türle­
ri ve riskleri belirleme, risk azaltma yöntemleri geliştirme özelliklerini taşıması gerektiği,
- Akreditasyon mekanizmasının ve ne amaçla, nasıl işleyeceği konusunun açık olmadığı,
- Tasanmn genel gerekçesinde toplu iltica ve büyük nüfus hareketlerinden bahsedilmesine rağ­
men, bu hususla ilgili düzenleme bulunmadığı, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddenin
meydana getireceği tehlikeler ve alınacak önlemlerle ilgili hususlara yer verilmediği,
- Bu bir koordinasyon Tasarısıysa, öngörülen kadroların çok, eğer bir yönetim modellemesi ola­
caksa tam tersine az olduğu,
- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Başbakan tarafmdan bir bakanlığa bağlanacak ise
direkt olarak Bayındırlık ve İskân Bakanlığına bağlı olması gerektiği,
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)
-6-
- Tasarmm özünü oluşturan; hizmetlerin merkezde tek elde teşkilatlandırılması ve koordine edil­
mesi amacı uygun bulunmakla birlikte, birçok yanırım yeniden gözden geçirilmesi gerektiği, bu ne­
denle bir alt komisyon kurulması suretiyle, eksik görülen yönlerinin olgunlaştırılması gerektiği,
- Teamüllere dayanan havale sistemi nedeniyle ekinde kadro cetveh bulunan tasan ve tekbllerin
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildiği, oysa Tasarmm temelde Komisyonumuzu ilgilendirdiği,
bu sebeple esas komisyonun Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu olması gerektiği,
İfade edilmiştir.
Tasanda, gözden geçirilmesi gerektiği ileri sürülen hususlara, Hükümet temsilcisi tarafından
verilen cevaplar ve getirilen açıklamalar ise şöyle özetlenebilir:
Oluşturulan kurumda görev yapacak uzmanlar, ilgili daire başkanlan tarafından bir koordinatör
vasıtasıyla gruplar oluşturabileceklerdir. Çıkabilecek veya çıkmış afetin mahiyetine göre Başkan ta­
rafından bir koordinatör atanarak uzmanlar organize edilebilecektir. Uzmanları ele alırken bunun
içerisinde psikologları uzman olarak değerlendirdik, sosyologları uzman olarak değerlendirdik, tek­
nik elemanları da uzman olarak değerlendirdik.
Tasarıda 5018, 4134, 2886 sayılı yasalardan da istisna sağlanmıştır. Bu, afeti gerek merkezde ge­
rek taşrada yönetecek kişilere olağanüstü yetkiler veriyor, hareket alam veriyor ve bu anlamda acil
durumlarda yetki kargaşasını önlemek adına bir inisiyatif veriyor. Vali, meclis karan olmaksızın afet
ve acil durum esnasında tek başına karar alabilecektir. Taşrada özel idarelerin kullanılmasının tek
sebebi, bütçeyi ve kadrolan özel idarede göstermektir.
“Kadrolaşmaya imkân veriyor” iddiası en son söylenecek bir iddiadır. Mevcut genel müdürlük­
lere bıraktığımız kadrolardan ihdas ettiğimiz kadrolar dörtte bir seviyesindedir. Mevcut üç kurumun
yetişmiş elemanlarından bu teşkilat oluşturulacakta. Bu nedenle bir kadrolaşma ihtimali bulunma­
maktadır.
Başbakanlıkta kurulması tasarlanan bu birim, acil ve afet durumunu yönetecek Başkanlıkta.
Bizzat gidip yerinde müdahale etmeyecektir.
Denetim ve şeffaflık konusu; Maliye Bakanlığınca müşterek olarak hazırlanacak olan kriterle­
re, esaslara, yönetmeliğe göre belirlenecektir. Kurum Sayıştay’m denetimine tabi olacaktır.
Tasarıda Avrupa'nın çağdaş, afet öncesi, afet snası ve afet sonrası yaklaşımı o kadar güzel ta­
nımlanmış ki bundan önce hiçbir kanımda yokken bizzat bu doğrultuda hazırlanmıştır. Afet öncesi,
Planlama Dairesi, afet sırasmda Müdahale Dairesi, afet sonrası İyileştirme Dairesi işlevini daha yo­
ğun olarak yerine getirecektir.
Orman yangınları afet kararı alınmış bir yapıya ulaştığı takdirde kurumun gündemine gelecektir.
Her konunun acil kabul edilerek, bu teşkilata görev olarak verilmesi teşkilatın çalışmasını en­
gelleyecek mahiyette bir sonuç ortaya çıkaracakta .
Tasarmm en önemli özelliklerinden birisi de esnekliktir. Çünkü afet durumu esnek hareket edil­
meyi gerektiren bir durumdur. Tasan ile öngörülen Kurullar istedikleri takdirde, ihtiyaç duyulan ki­
şileri de komisyona çağıracaktır.
Komisyonumuzun 17/4/2008 tarihli toplantısında Tasarmm maddelerinin görüşülmesine geçil­
miş, aynen benimsenen maddeler dışındaki maddeler üzerinde dile getirilen görüş, kanaat ve öneri­
ler aşağıda özetlenmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)

-6-
- Tasarmm özünü oluşturan; hizmetlerin merkezde tek elde teşkilatlandırılması ve koordine edil­
mesi amacı uygun bulunmakla birlikte, birçok yanırım yeniden gözden geçirilmesi gerektiği, bu ne­
denle bir alt komisyon kurulması suretiyle, eksik görülen yönlerinin olgunlaştırılması gerektiği,
- Teamüllere dayanan havale sistemi nedeniyle ekinde kadro cetveh bulunan tasan ve tekbllerin
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildiği, oysa Tasarmm temelde Komisyonumuzu ilgilendirdiği,
bu sebeple esas komisyonun Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu olması gerektiği,
İfade edilmiştir.
Tasanda, gözden geçirilmesi gerektiği ileri sürülen hususlara, Hükümet temsilcisi tarafından
verilen cevaplar ve getirilen açıklamalar ise şöyle özetlenebilir:
Oluşturulan kurumda görev yapacak uzmanlar, ilgili daire başkanlan tarafından bir koordinatör
vasıtasıyla gruplar oluşturabileceklerdir. Çıkabilecek veya çıkmış afetin mahiyetine göre Başkan ta­
rafından bir koordinatör atanarak uzmanlar organize edilebilecektir. Uzmanları ele alırken bunun
içerisinde psikologları uzman olarak değerlendirdik, sosyologları uzman olarak değerlendirdik, tek­
nik elemanları da uzman olarak değerlendirdik.
Tasarıda 5018, 4134, 2886 sayılı yasalardan da istisna sağlanmıştır. Bu, afeti gerek merkezde ge­
rek taşrada yönetecek kişilere olağanüstü yetkiler veriyor, hareket alam veriyor ve bu anlamda acil
durumlarda yetki kargaşasını önlemek adına bir inisiyatif veriyor. Vali, meclis karan olmaksızın afet
ve acil durum esnasında tek başına karar alabilecektir. Taşrada özel idarelerin kullanılmasının tek
sebebi, bütçeyi ve kadrolan özel idarede göstermektir.
“Kadrolaşmaya imkân veriyor” iddiası en son söylenecek bir iddiadır. Mevcut genel müdürlük­
lere bıraktığımız kadrolardan ihdas ettiğimiz kadrolar dörtte bir seviyesindedir. Mevcut üç kurumun
yetişmiş elemanlarından bu teşkilat oluşturulacakta. Bu nedenle bir kadrolaşma ihtimali bulunma­
maktadır.
Başbakanlıkta kurulması tasarlanan bu birim, acil ve afet durumunu yönetecek Başkanlıkta.
Bizzat gidip yerinde müdahale etmeyecektir.
Denetim ve şeffaflık konusu; Maliye Bakanlığınca müşterek olarak hazırlanacak olan kriterle­
re, esaslara, yönetmeliğe göre belirlenecektir. Kurum Sayıştay’m denetimine tabi olacaktır.
Tasarıda Avrupa'nın çağdaş, afet öncesi, afet snası ve afet sonrası yaklaşımı o kadar güzel ta­
nımlanmış ki bundan önce hiçbir kanımda yokken bizzat bu doğrultuda hazırlanmıştır. Afet öncesi,
Planlama Dairesi, afet sırasmda Müdahale Dairesi, afet sonrası İyileştirme Dairesi işlevini daha yo­
ğun olarak yerine getirecektir.
Orman yangınları afet kararı alınmış bir yapıya ulaştığı takdirde kurumun gündemine gelecektir.
Her konunun acil kabul edilerek, bu teşkilata görev olarak verilmesi teşkilatın çalışmasını en­
gelleyecek mahiyette bir sonuç ortaya çıkaracakta .
Tasarmm en önemli özelliklerinden birisi de esnekliktir. Çünkü afet durumu esnek hareket edil­
meyi gerektiren bir durumdur. Tasan ile öngörülen Kurullar istedikleri takdirde, ihtiyaç duyulan ki­
şileri de komisyona çağıracaktır.
Komisyonumuzun 17/4/2008 tarihli toplantısında Tasarmm maddelerinin görüşülmesine geçil­
miş, aynen benimsenen maddeler dışındaki maddeler üzerinde dile getirilen görüş, kanaat ve öneri­
ler aşağıda özetlenmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)
-7-
Tasarmm;
1 inci maddesi;
“deprem” ibaresi afet tanımı içinde yer alması gereken bir kelime olduğundan 2 nci maddede
“afet” tanımı içinde yer alması uygundur.
Bu görüşe Hükümet temsilcisince getirilen açıklamada; kamuoyunu bu düzenlemeye karşı da­
ha duyarlı kılmak adına “deprem” ibaresinin afetten ayrı olarak yer aldığı belirtilmiştir.
2 nci maddesi;
Kriz halinin ne olduğu ve deprem tanımlanmamıştır. Tanımları yapılmalıdır. Rezerv, risk, risk
belirlemesi veya analizi, risk transferi, risk transfer aracı, risk yönetimi, tehlike, zararlılık, zarar gö-
rebilirlik tanımlan da Tasanda yer almalıdır. “Sivil korunma” nın açılımı yetersizdir. Daha geniş ta­
rif edilebilir.
Bu görüşlere karşı yapdan açıklamalarda; tanımlar Tasanda bulunan ibareler için öngörülmüş­
tür. Tasan metninde bulunmayan ibarelerin tanımlarına yer verilmesi kanun tekniği yönünden uygun
olmayacaktır şeklindeki görüşler dile getirilmiştir.
3 üncü maddesi;
Kurulların Başkanlık teşkilatı altında yer alması uygun görülmemektedir. Buna göre “Başkan­
lık Teşkilatı ve Görevleri” şeklindeki ikinci bölüm başlığının “Başkanlık Teşkilatı, Kurullar ve Gö­
revleri” şeklinde olması daha uygun olacaktır.
Kurulması öngörülen kurum Başbakanlığa bağlı olarak öngörülmektedir. Kurum 3046 sayılı Ka­
nun kapsamında olan bir kurum olacağından teşkilatı oluşturulurken bu Kanun dikkate alınmalıdır.
Kurulması öngörülen kurumun görevleri teşkilat kanunlarında sayılır. Burada da sayılması uy­
gun olacaktır.
4 üncü maddesi;
(f) bendindeki“...sivil savunma”, (ğ) bendinde ise “sivil korunma” ibarelerininkuUamhnası, Ta­
sarıda kullarulan ibareler bakımından bir uyumun olmadığmı göstermektedir.
Kurumun görevleri olarak sayılması gereken görevler Başkanın görevleri olarak saydmıştır. Ön­
celikle kurumun görevlerine Tasanda yer verilmesi uygun olacaktır.
Bu maddede toplum bilincini, hassasiyetini ve güçlü bireyleri oluşturma noktasında bir düzen­
leme yapılabilir.
Tasarmm 1 inci maddesindeki “Başbakan Başkanlıkla ilgili yetkilerini bir Bakan aracılığı ile
kullanabilir” şeklindeki fıkra doğrultusunda, 4 üncü maddenin ikinci fıkrasındaki “ilgili Bakana”
ibaresinin “Başbakana veya ilgili Bakana” şeklinde düzenlenmesi uygun olacaktır.
5 inci maddesi;
Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulunda Milli Eğitim Bakanlığı da olmalıdır.
7 nci maddesi;
Deprem Danışma Kurulu içerisinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığının ilgili birimi de olmalıdır.
Söz konusu Kurulun görevleri arasmda “deprem öncesi tedbir almak”, “deprem tehlikesi ve
riskleri konusunda çalışmak, risk belirlemesi analizi yapmak”, “deprem risklerini azaltmak” ibare­
leri de madde metninde yer almalıdır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)

-7-
Tasarmm;
1 inci maddesi;
“deprem” ibaresi afet tanımı içinde yer alması gereken bir kelime olduğundan 2 nci maddede
“afet” tanımı içinde yer alması uygundur.
Bu görüşe Hükümet temsilcisince getirilen açıklamada; kamuoyunu bu düzenlemeye karşı da­
ha duyarlı kılmak adına “deprem” ibaresinin afetten ayrı olarak yer aldığı belirtilmiştir.
2 nci maddesi;
Kriz halinin ne olduğu ve deprem tanımlanmamıştır. Tanımları yapılmalıdır. Rezerv, risk, risk
belirlemesi veya analizi, risk transferi, risk transfer aracı, risk yönetimi, tehlike, zararlılık, zarar gö-
rebilirlik tanımlan da Tasanda yer almalıdır. “Sivil korunma” nın açılımı yetersizdir. Daha geniş ta­
rif edilebilir.
Bu görüşlere karşı yapdan açıklamalarda; tanımlar Tasanda bulunan ibareler için öngörülmüş­
tür. Tasan metninde bulunmayan ibarelerin tanımlarına yer verilmesi kanun tekniği yönünden uygun
olmayacaktır şeklindeki görüşler dile getirilmiştir.
3 üncü maddesi;
Kurulların Başkanlık teşkilatı altında yer alması uygun görülmemektedir. Buna göre “Başkan­
lık Teşkilatı ve Görevleri” şeklindeki ikinci bölüm başlığının “Başkanlık Teşkilatı, Kurullar ve Gö­
revleri” şeklinde olması daha uygun olacaktır.
Kurulması öngörülen kurum Başbakanlığa bağlı olarak öngörülmektedir. Kurum 3046 sayılı Ka­
nun kapsamında olan bir kurum olacağından teşkilatı oluşturulurken bu Kanun dikkate alınmalıdır.
Kurulması öngörülen kurumun görevleri teşkilat kanunlarında sayılır. Burada da sayılması uy­
gun olacaktır.
4 üncü maddesi;
(f) bendindeki“...sivil savunma”, (ğ) bendinde ise “sivil korunma” ibarelerininkuUamhnası, Ta­
sarıda kullarulan ibareler bakımından bir uyumun olmadığmı göstermektedir.
Kurumun görevleri olarak sayılması gereken görevler Başkanın görevleri olarak saydmıştır. Ön­
celikle kurumun görevlerine Tasanda yer verilmesi uygun olacaktır.
Bu maddede toplum bilincini, hassasiyetini ve güçlü bireyleri oluşturma noktasında bir düzen­
leme yapılabilir.
Tasarmm 1 inci maddesindeki “Başbakan Başkanlıkla ilgili yetkilerini bir Bakan aracılığı ile
kullanabilir” şeklindeki fıkra doğrultusunda, 4 üncü maddenin ikinci fıkrasındaki “ilgili Bakana”
ibaresinin “Başbakana veya ilgili Bakana” şeklinde düzenlenmesi uygun olacaktır.
5 inci maddesi;
Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulunda Milli Eğitim Bakanlığı da olmalıdır.
7 nci maddesi;
Deprem Danışma Kurulu içerisinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığının ilgili birimi de olmalıdır.
Söz konusu Kurulun görevleri arasmda “deprem öncesi tedbir almak”, “deprem tehlikesi ve
riskleri konusunda çalışmak, risk belirlemesi analizi yapmak”, “deprem risklerini azaltmak” ibare­
leri de madde metninde yer almalıdır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)
-8-
Deprem konusunda çalışmaları bulunan üniversite öğretim üyeleri hususunda da maddede daha
açıklayıcı; uluslar arası çalışmaları olan veya en az on beş yıl görev yapmış gibi detaylar olmalıdır.
8 inci maddesi;
Madde metninde (c) bendinde yer alan “imar esaslarım belirlemek” ten neyin anlaşılacağı açık
değildir. Bu ibarenin metinden çıkartılması gerekir.
Konuyla ilgili olarak Hükümet temsilcisince; bu hükmün imar yetkisini kullanma amacıyla ko­
nulmadığı, koordinasyon amacıyla öneri bazmda düşünüldüğü belirtilmiştir.
9 uncu maddesi;
(g) bendinde yer alan “itfaiye, arama ve kurtarma” ibaresinin, sınırlandırmayı kaldırmak adına
“önleme, arama ve kurtarma” şeklinde değiştirilmesi uygun olacaktır.
10 uncu maddesi;
(c) bendinde yer alan “yapılan işlemleri denetlemek” ibaresi yetki sınırını aşma kapsammda de­
ğerlendirildiğinden, bu ibare metinden çıkartılmalıdır, ya da açıklık getirilmelidir. Konuyla ilgili ola­
rak metinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığının ilgili birimlerinden yardım istenmesi gibi belirleme­
ler de getirilebilir.
Bu görüşlere karşı Hükümeti temsilen yapılan açıklamalarda; Bayındırlık ve İskan Bakanlığının
hem Afet İşleri Genel Müdürlüğünün hem de Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün ayrı ayrı görevleri için­
de olan konunun, oluşturulan Başkanlık içinde yer almasının daha uygun olacağı ifade edilmiştir.
Maddenin görüşmelerinin devammda; üst ölçekli planların bir merkezde toplanmasının plan bü­
tünlüğü, takibi ve sistemin iyi işlemesi bakımından gerekli olduğu, böyle bir ortamda yeni bir plan
yapma yetkisinin alınmasının uygun olmadığı, aksi takdirde oluşturulan Başkanlığın koordinasyon
kuruluşu olmaktan çok teknik, yaptırımcı, planlamacı ve icracı hale geleceğinden düzenlemenin uy­
gun bir düzenleme olmadığı belirtilmiştir.
13 üncü maddeden sonra 14 üncü madde olarak Eğitim Hizmetleri Daire Başkanlığı ihdas edil­
mesi uygun olacaktır.
Bu öneri üzerine getirilen açıklamalarda; Bu Tasan oluşturulurken yardımcı hizmetler birimi
benimsenmemiş olduğundan, Tasarmm bütünlüğü bakımından önerilen daire başkanlığı uygun gö­
rülmemektedir görüşleri dile getirilmiştir.
16 nci maddesi;
Başkanlığın görev alanına giren konularda düzenleme yapma yetkisinin çok geniş bulunduğu­
nu dile getiren görüşler ifade edilmiş, öte yandan, Hükümet adına; idarenin düzenleme yapma yet­
kisinin Anayasal olduğu belirtilmiştir.
17 nci maddesi;
Bu maddedeki bütçe ile ilgili konuların yerinde olup olmadığının esas komisyonca incelenme­
si gereklidir. Maddenin altıncı fıkrasında yer alan sivil arama ve kurtarma müdürlüklerinin ayrı bir
maddede düzenlenmesi veya il özel idaresi bünyesinde teşkil olunacak müdürlükler için ayrı ayrı
maddeler şeklinde düzenleme yapılması uygun olacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)

-8-
Deprem konusunda çalışmaları bulunan üniversite öğretim üyeleri hususunda da maddede daha
açıklayıcı; uluslar arası çalışmaları olan veya en az on beş yıl görev yapmış gibi detaylar olmalıdır.
8 inci maddesi;
Madde metninde (c) bendinde yer alan “imar esaslarım belirlemek” ten neyin anlaşılacağı açık
değildir. Bu ibarenin metinden çıkartılması gerekir.
Konuyla ilgili olarak Hükümet temsilcisince; bu hükmün imar yetkisini kullanma amacıyla ko­
nulmadığı, koordinasyon amacıyla öneri bazmda düşünüldüğü belirtilmiştir.
9 uncu maddesi;
(g) bendinde yer alan “itfaiye, arama ve kurtarma” ibaresinin, sınırlandırmayı kaldırmak adına
“önleme, arama ve kurtarma” şeklinde değiştirilmesi uygun olacaktır.
10 uncu maddesi;
(c) bendinde yer alan “yapılan işlemleri denetlemek” ibaresi yetki sınırını aşma kapsammda de­
ğerlendirildiğinden, bu ibare metinden çıkartılmalıdır, ya da açıklık getirilmelidir. Konuyla ilgili ola­
rak metinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığının ilgili birimlerinden yardım istenmesi gibi belirleme­
ler de getirilebilir.
Bu görüşlere karşı Hükümeti temsilen yapılan açıklamalarda; Bayındırlık ve İskan Bakanlığının
hem Afet İşleri Genel Müdürlüğünün hem de Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün ayrı ayrı görevleri için­
de olan konunun, oluşturulan Başkanlık içinde yer almasının daha uygun olacağı ifade edilmiştir.
Maddenin görüşmelerinin devammda; üst ölçekli planların bir merkezde toplanmasının plan bü­
tünlüğü, takibi ve sistemin iyi işlemesi bakımından gerekli olduğu, böyle bir ortamda yeni bir plan
yapma yetkisinin alınmasının uygun olmadığı, aksi takdirde oluşturulan Başkanlığın koordinasyon
kuruluşu olmaktan çok teknik, yaptırımcı, planlamacı ve icracı hale geleceğinden düzenlemenin uy­
gun bir düzenleme olmadığı belirtilmiştir.
13 üncü maddeden sonra 14 üncü madde olarak Eğitim Hizmetleri Daire Başkanlığı ihdas edil­
mesi uygun olacaktır.
Bu öneri üzerine getirilen açıklamalarda; Bu Tasan oluşturulurken yardımcı hizmetler birimi
benimsenmemiş olduğundan, Tasarmm bütünlüğü bakımından önerilen daire başkanlığı uygun gö­
rülmemektedir görüşleri dile getirilmiştir.
16 nci maddesi;
Başkanlığın görev alanına giren konularda düzenleme yapma yetkisinin çok geniş bulunduğu­
nu dile getiren görüşler ifade edilmiş, öte yandan, Hükümet adına; idarenin düzenleme yapma yet­
kisinin Anayasal olduğu belirtilmiştir.
17 nci maddesi;
Bu maddedeki bütçe ile ilgili konuların yerinde olup olmadığının esas komisyonca incelenme­
si gereklidir. Maddenin altıncı fıkrasında yer alan sivil arama ve kurtarma müdürlüklerinin ayrı bir
maddede düzenlenmesi veya il özel idaresi bünyesinde teşkil olunacak müdürlükler için ayrı ayrı
maddeler şeklinde düzenleme yapılması uygun olacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)
-9-
18 inci maddesi;
Maddede belirtilen atamalarla ilgili hususlar daha açık hale getirilmelidir. Örneğin hangi bölüm
mezunlan atanabilecektir. Bu tür detaylara yer verilmelidir. Atamada öngörülen şartlar yetersizdir. Di­
ğer kamu kuruluşlarında on yıl hizmet öngörülürken, böyle bir birimle ilgili üç yıllık hizmet şartı
azdır, en azından beş yıl olabilir.
21 inci maddesi;
“Özel hesap”m irdelenmesi, denetim veya saydamlık sağlamak için açıklık getirilmesi gereklidir.
Hükümeti temsilen yapılan açıklamalarda; mevzuatımızdaki tanımlama şekli nedeniyle “özel
hesap” ibaresine yer verildiği buradaki kastm ayrı bir hesap olmasından kaynaklandığı belirtilmiştir.
24 üncü maddesi;
Bu düzenleme ile öngörülen görevlerin yerine getirilmesinden, kurum ve kuruluşların üst yö­
neticilerinin sorumlu olduğunun belirtilmesi hususu malumun ilanıdır. Bu konunun Tasarıda yer alıp
almaması tartışılması gereken bir konudur.
Geçici 2 nci maddesi;
Bu madde ile düzenlenen personelin geçiş sürecinde maaş bakımından haksızlıkların doğacağı
göz önüne alınarak personelin emsalleri dikkate alınarak haksızlık giderilmelidir.
Geçici 3 üncü maddesi:
Başkanlıkça yapılacak yazılı ve mülakat sınavlarının toplam puana katkı oranlannm belirtilme­
si uygun olacaktır.
Diğer taraftan bu maddenin son cümlesindeki yüzde yirmi oranı tecrübeli personelin kuruma
geçişine imkan sağlamak için artırılmalıdır.
Raporumuz, Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere arz olunur.
Başkan Başkanvekili Sözcü
Mustafa Demir İdris Güllüce Azize Sibel Gönül
Samsun İstanbul Kocaeli
Kâtip Üye Üye
Mahmut Esat Güven Tayfur Süner Metin Arifağaoğlu
Kars Antalya Artvin
(Karşı oyum ektedir) (Karşı oy yazımız ektedir)
Üye Üye Üye
Ahmet inal ismet Büyükataman Müjdat Kuşku
Batman Bursa Çanakkale
(Karşı oy yazımız ektedir)
Üye Üye Üye
Osman Aslan Mehmet San Yaşar Ağyüz
Diyarbakır Gaziantep Gaziantep
(Karşı oy yazımız ekte)
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)

-9-
18 inci maddesi;
Maddede belirtilen atamalarla ilgili hususlar daha açık hale getirilmelidir. Örneğin hangi bölüm
mezunlan atanabilecektir. Bu tür detaylara yer verilmelidir. Atamada öngörülen şartlar yetersizdir. Di­
ğer kamu kuruluşlarında on yıl hizmet öngörülürken, böyle bir birimle ilgili üç yıllık hizmet şartı
azdır, en azından beş yıl olabilir.
21 inci maddesi;
“Özel hesap”m irdelenmesi, denetim veya saydamlık sağlamak için açıklık getirilmesi gereklidir.
Hükümeti temsilen yapılan açıklamalarda; mevzuatımızdaki tanımlama şekli nedeniyle “özel
hesap” ibaresine yer verildiği buradaki kastm ayrı bir hesap olmasından kaynaklandığı belirtilmiştir.
24 üncü maddesi;
Bu düzenleme ile öngörülen görevlerin yerine getirilmesinden, kurum ve kuruluşların üst yö­
neticilerinin sorumlu olduğunun belirtilmesi hususu malumun ilanıdır. Bu konunun Tasarıda yer alıp
almaması tartışılması gereken bir konudur.
Geçici 2 nci maddesi;
Bu madde ile düzenlenen personelin geçiş sürecinde maaş bakımından haksızlıkların doğacağı
göz önüne alınarak personelin emsalleri dikkate alınarak haksızlık giderilmelidir.
Geçici 3 üncü maddesi:
Başkanlıkça yapılacak yazılı ve mülakat sınavlarının toplam puana katkı oranlannm belirtilme­
si uygun olacaktır.
Diğer taraftan bu maddenin son cümlesindeki yüzde yirmi oranı tecrübeli personelin kuruma
geçişine imkan sağlamak için artırılmalıdır.
Raporumuz, Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere arz olunur.
Başkan Başkanvekili Sözcü
Mustafa Demir İdris Güllüce Azize Sibel Gönül
Samsun İstanbul Kocaeli
Kâtip Üye Üye
Mahmut Esat Güven Tayfur Süner Metin Arifağaoğlu
Kars Antalya Artvin
(Karşı oyum ektedir) (Karşı oy yazımız ektedir)
Üye Üye Üye
Ahmet inal ismet Büyükataman Müjdat Kuşku
Batman Bursa Çanakkale
(Karşı oy yazımız ektedir)
Üye Üye Üye
Osman Aslan Mehmet San Yaşar Ağyüz
Diyarbakır Gaziantep Gaziantep
(Karşı oy yazımız ekte)
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)
-10-
Üye Üye Üye
Mevlüt Coşkuner Durmuş Ali Torlak Ahmet Kenan Tannkulu
İsparta İstanbul İzmir
(Karşı oyum ektedir) (Karşı oyum ektedir) (Karşı oyum ektedir)
Üye Üye Üye
Yaşar Karayel Turan Kıratlı Mikail Arslan
Kayseri Kırıkkale Kırşehir
Üye Üye Üye
Fevzi Topuz Ahmet Erdal Feralan Ramazan Başak
Muğla
(Karşı oy yazım ektedir)
Nevşehir Şanlıurfa
Üye Üye Üye
Osman Demir Asım Aykan Ilhan Evcin
Tokat Trabzon Yalova
Üye
Özdal Üçer
Van
KARŞI OY YAZISI
Ülkemiz doğal afet olaylarıyla (Deprem, Sel, Heyelan, Göçük vs.) sıkça karşılaşılan bir bölge­
dir, yüzölçümünün % 93'ü, nüfusunun % 98'i deprem tehlikesiyle karşı karşıya olan bir ülkedir.
Afet öncesi, sırası ve sonrası çalışmalarımızdaki koordinasyonsuzluk ve yetersizlikten ötürü
5 büyüklüğündeki depremler bile ülkemizde can ve mal kaybma yol açar hale gelmiştir.
İmar planlarında bilimsel kriterlere uyumsuzluk, su havzalarının, dere yataklannm işgali, sağ­
lıksız yapılaşma ile ranta dayalı imar tadilatları ve çarpık kentleşme afet sonucu can kayıplarım, eko­
nomik kayıplan yaratan faktörlerdir.
Doğal afetlerin etkisini azaltmak, kayıpları en aza indirmek toplumun her ferdinin, her kesimi­
nin bilinçli ve etkin katılımı ile olanaklıdır.
Türkiye'nin yakın geçmişindeki en büyük travmalardan biri olan 17 Ağustos 1999 depreminin
üzerinden 8 yıl 7 ay geçti. Bu sürede deprem ve alınacak önlemlere ilişkin uygulanabilir hiçbir pro­
je hükümet programlarında yer almadı.
Yapılan tek şey; 10 Nisan 2000 tarihli resmi gazetede yayınlanan 595 sayılı" Yapı Denetimi
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ve deprem yönetmeliğidir.
Oysa ki;
Kentleri ve toplumu öncelikle depreme ve olası afetlere hazırlamak, ulusal ve bölgesel planla­
malar yapmak, deprem öncesi, sırası ve sonrasındaki işlere bütünsellik içinde bakmaya olanak veren,
koordinasyon ve işbirliği sağlamada etkin, yeterli yasal yetkiler ve imkanlarla donatılmış yeni bir
örgüt yapısı oluşturulmaya çalışılmalıydı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)

-10-
Üye Üye Üye
Mevlüt Coşkuner Durmuş Ali Torlak Ahmet Kenan Tannkulu
İsparta İstanbul İzmir
(Karşı oyum ektedir) (Karşı oyum ektedir) (Karşı oyum ektedir)
Üye Üye Üye
Yaşar Karayel Turan Kıratlı Mikail Arslan
Kayseri Kırıkkale Kırşehir
Üye Üye Üye
Fevzi Topuz Ahmet Erdal Feralan Ramazan Başak
Muğla
(Karşı oy yazım ektedir)
Nevşehir Şanlıurfa
Üye Üye Üye
Osman Demir Asım Aykan Ilhan Evcin
Tokat Trabzon Yalova
Üye
Özdal Üçer
Van
KARŞI OY YAZISI
Ülkemiz doğal afet olaylarıyla (Deprem, Sel, Heyelan, Göçük vs.) sıkça karşılaşılan bir bölge­
dir, yüzölçümünün % 93'ü, nüfusunun % 98'i deprem tehlikesiyle karşı karşıya olan bir ülkedir.
Afet öncesi, sırası ve sonrası çalışmalarımızdaki koordinasyonsuzluk ve yetersizlikten ötürü
5 büyüklüğündeki depremler bile ülkemizde can ve mal kaybma yol açar hale gelmiştir.
İmar planlarında bilimsel kriterlere uyumsuzluk, su havzalarının, dere yataklannm işgali, sağ­
lıksız yapılaşma ile ranta dayalı imar tadilatları ve çarpık kentleşme afet sonucu can kayıplarım, eko­
nomik kayıplan yaratan faktörlerdir.
Doğal afetlerin etkisini azaltmak, kayıpları en aza indirmek toplumun her ferdinin, her kesimi­
nin bilinçli ve etkin katılımı ile olanaklıdır.
Türkiye'nin yakın geçmişindeki en büyük travmalardan biri olan 17 Ağustos 1999 depreminin
üzerinden 8 yıl 7 ay geçti. Bu sürede deprem ve alınacak önlemlere ilişkin uygulanabilir hiçbir pro­
je hükümet programlarında yer almadı.
Yapılan tek şey; 10 Nisan 2000 tarihli resmi gazetede yayınlanan 595 sayılı" Yapı Denetimi
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ve deprem yönetmeliğidir.
Oysa ki;
Kentleri ve toplumu öncelikle depreme ve olası afetlere hazırlamak, ulusal ve bölgesel planla­
malar yapmak, deprem öncesi, sırası ve sonrasındaki işlere bütünsellik içinde bakmaya olanak veren,
koordinasyon ve işbirliği sağlamada etkin, yeterli yasal yetkiler ve imkanlarla donatılmış yeni bir
örgüt yapısı oluşturulmaya çalışılmalıydı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)
-11-
Afetlere yönelik; bilimsel gelişmeleri ve teknolojik gelişmeleri dışlamayan, ekonomik ve sos­
yal düzenlemelerle desteklenmiş, afet öncesi, sırası ve sonrasını planlayan, programlayan Koordi­
nasyon Üst Kuruluna ihtiyaç olduğu doğrudur.
Ancak, hazırlanan bu tasarı ile;
Afet sonrasında yapılacak acil müdahale ve iyileştirme işlemlerinin düzenlenmesi sağlanmaktadır.
Örneğin; deprem, yerkürenin doğal süreci olup bu süreç önlenemez ve engellenemez. Ancak
gerekli tedbirlerle özellikle yapısal tedbirlerle can ve mal kayıpları azaltılabilir.
Türkiye, depremle yaşamaya mecbur bir ülke olduğuna göre,
İmar Yasasımn, Afetler Yasasının, Yerel Yönetimler Yasasının bütünsellik içerisinde düzenlen­
mesinde yarar vardır.
Rant ekonomisinin baskısı altında yapılan imar plan ve tadilatları, niteliksiz yapılaşma, dere ya­
tağı ve su havzalarının işgali ve imar afları önlenmelidir.
Afet sonrası, sırası ve sonrasında yapılacak çalışmalara ilişkin kamu yararım ve ÜLKE ÇIKA­
RINI GÖZETEN ULUSAL BİR AFET POLİTİKASINA VE CİDDİ PROGRAMLAR OLUŞTUR­
MAYA İHTİYAÇ VARDIR.
Sorun yasal düzenlemelerin eksikliği ve yetmezliği olduğu kadar var olan yasaların uygulan­
mamasıdır.
Sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşama ve barınma hakkı temel bir insanlık hakkıdır.
Bu hususta gereken tedbirlerin alınması yasal düzenlemelerin yapılması, gereken hizmetlerin
yapılması Devletin ve idarelerin Anayasal görevidir.
Türkiye, ülkenin jeolojik özelliklerine dayanarak "Yerleşim ve yatırım politikalarım, planlarım
ve uygulama alanlarım" yeniden düzenlemek zorundadır.
Bu tasan da şunu göstermektedir,
Afet öncesi politikamız yok,
Afet sonrası "Yara Sarma" politikalanna önem ve öncelik verilmiştir. Bu yapılanma ve kadro ih­
dası ile tasanda yazılı işlemlerin yapılması da olanaksızda.
Bu tasan ile kaldırılan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ile Afet İşleri Genel Müdürlüğü afet­
lerle karşılaşmış, pratik kazanmış kadrolan olan kuramlardır. Bu kadroların nasıl değerlendirileceği
tasarıda açık değildir.
Yeni kadro ihdası ile oluşturulacak "Başbakanlığa bağh Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkan­
lığı" nın il ve ilçe ayağının eksik oluşturulması, kadrolaşmada mühendis sayısının 2 tane ile belirtil­
mesi, yeni kadrolaşma amacı ile kurulan cılız kamu yapılandırması olduğu izlenimi yaratmaktadır.
Yerel Yönetimler ve Mühendis Odalan, Üniversiteler, koordinasyon ve işbirliği adı altmda iş­
levsiz bırakılmaktadır.
Çağdaş afet yönetimi, afet öncesi, sırası ve sonrasını kapsayan bir bütünlük içinde yapılandırıl­
ması gerekirken bu tasarı ile,
Sadece afet sonrasında yapılacak görev, iş ve sorumluluklar düzenlenmekte,
2007 yılında neden kaldırıldığı bilinmeyen "Deprem Şûrası" nm yerine "Deprem Danışma Ku­
rulu" oluşturulmaktadır.
Harcamalar KİK kapsamı dışına çıkarılmaktadn.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)

-11-
Afetlere yönelik; bilimsel gelişmeleri ve teknolojik gelişmeleri dışlamayan, ekonomik ve sos­
yal düzenlemelerle desteklenmiş, afet öncesi, sırası ve sonrasını planlayan, programlayan Koordi­
nasyon Üst Kuruluna ihtiyaç olduğu doğrudur.
Ancak, hazırlanan bu tasarı ile;
Afet sonrasında yapılacak acil müdahale ve iyileştirme işlemlerinin düzenlenmesi sağlanmaktadır.
Örneğin; deprem, yerkürenin doğal süreci olup bu süreç önlenemez ve engellenemez. Ancak
gerekli tedbirlerle özellikle yapısal tedbirlerle can ve mal kayıpları azaltılabilir.
Türkiye, depremle yaşamaya mecbur bir ülke olduğuna göre,
İmar Yasasımn, Afetler Yasasının, Yerel Yönetimler Yasasının bütünsellik içerisinde düzenlen­
mesinde yarar vardır.
Rant ekonomisinin baskısı altında yapılan imar plan ve tadilatları, niteliksiz yapılaşma, dere ya­
tağı ve su havzalarının işgali ve imar afları önlenmelidir.
Afet sonrası, sırası ve sonrasında yapılacak çalışmalara ilişkin kamu yararım ve ÜLKE ÇIKA­
RINI GÖZETEN ULUSAL BİR AFET POLİTİKASINA VE CİDDİ PROGRAMLAR OLUŞTUR­
MAYA İHTİYAÇ VARDIR.
Sorun yasal düzenlemelerin eksikliği ve yetmezliği olduğu kadar var olan yasaların uygulan­
mamasıdır.
Sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşama ve barınma hakkı temel bir insanlık hakkıdır.
Bu hususta gereken tedbirlerin alınması yasal düzenlemelerin yapılması, gereken hizmetlerin
yapılması Devletin ve idarelerin Anayasal görevidir.
Türkiye, ülkenin jeolojik özelliklerine dayanarak "Yerleşim ve yatırım politikalarım, planlarım
ve uygulama alanlarım" yeniden düzenlemek zorundadır.
Bu tasan da şunu göstermektedir,
Afet öncesi politikamız yok,
Afet sonrası "Yara Sarma" politikalanna önem ve öncelik verilmiştir. Bu yapılanma ve kadro ih­
dası ile tasanda yazılı işlemlerin yapılması da olanaksızda.
Bu tasan ile kaldırılan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ile Afet İşleri Genel Müdürlüğü afet­
lerle karşılaşmış, pratik kazanmış kadrolan olan kuramlardır. Bu kadroların nasıl değerlendirileceği
tasarıda açık değildir.
Yeni kadro ihdası ile oluşturulacak "Başbakanlığa bağh Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkan­
lığı" nın il ve ilçe ayağının eksik oluşturulması, kadrolaşmada mühendis sayısının 2 tane ile belirtil­
mesi, yeni kadrolaşma amacı ile kurulan cılız kamu yapılandırması olduğu izlenimi yaratmaktadır.
Yerel Yönetimler ve Mühendis Odalan, Üniversiteler, koordinasyon ve işbirliği adı altmda iş­
levsiz bırakılmaktadır.
Çağdaş afet yönetimi, afet öncesi, sırası ve sonrasını kapsayan bir bütünlük içinde yapılandırıl­
ması gerekirken bu tasarı ile,
Sadece afet sonrasında yapılacak görev, iş ve sorumluluklar düzenlenmekte,
2007 yılında neden kaldırıldığı bilinmeyen "Deprem Şûrası" nm yerine "Deprem Danışma Ku­
rulu" oluşturulmaktadır.
Harcamalar KİK kapsamı dışına çıkarılmaktadn.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)
-12-
Oysa ki yapılması gereken;
Kaldırılan Genel Müdürlüklerin eleman, deneyim ve bilgi birikimleri ile değerlendirilip, mo­
dernizasyonu, teknolojik yenileşmesi sağlanarak tek çatı altında toplanması, 7269 sayılı Yasa ile
4123 ve 4133 sayılı yasaların yeniden düzenlenmesi,
• Afet Yönetimi veya Müdürlükleri için mevcut İl Sivil Savunma Müdürlükleri ile ii Bayındır­
lık İskan Müdürlüğü bünyesindeki İmar ve Afet Şubesi kadroları genişletilip, teknolojik moderni­
zasyonu sağlanarak yurt içi ağı kurulması temel alınmalıydı.
• Yeni yapılaşmaya daha sıkı önlemler getirilmesi,
• Yoğunluk ve kat artışı taleplerine afete maruz alanlarda izin verilmemesi,
• Yapı Kanunu adı altmda İmar Kanununun dışmda bir düzenleme yapılması,
• Öncelikle Türkiye ve bölgesel deprem tehlikesi ve risk haritalarının hazırlanması,
• Arazi kullanımı planlanması, yapılaşma standartlan oluşturulması, imar mevzuatı bütünlüğü­
nün sağlanması, bilimselliğe dayalı bölgesel afet tehlike ve risk haritalanmn çıkarılması,
İmar yasasmda, Belediye yasalarmda yapılacak değişiklik ve eklemelerle belediyelere zorunlu
görev olarak verilmelidir.
• Bayındırlık -İskan Bakanlığında kurulu, "Avrupa Doğal Afetler Eğitim Merkezi" (AFEM) güç-
lendirilmelidir. Sivil Toplum Örgütleri ve üniversitelerle iletişim verimliliği sağlanmalı,
T.M.M.O.B'ne bağlı Meslek Odalan kapsam içinde yer almalıdır.
Tüm bu ve eklenmesi gereken yapısal dönüşüm ve oluşumlan sağlamaktan uzak bu tasan ile afet son­
rası tedbirler ve yaptıranlar bile gerçekleşemeyeceği ve Cumhuriyetle yaşıt köklü kurumlan kaldırması­
nın olumlu olmayacağı düşüncesiyle ve yukanda belirttiğimiz gerekçelerle tasarının tümüne karşıyız.
Saygılarımızla.
Metin Arifağaoğlu
Artvin
Mevlüt Coşkuner
İsparta
Yaşar Ağyüz
Gaziantep
Fevzi Topuz
Muğla
Tayfur Süner
Antalya
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)

-12-
Oysa ki yapılması gereken;
Kaldırılan Genel Müdürlüklerin eleman, deneyim ve bilgi birikimleri ile değerlendirilip, mo­
dernizasyonu, teknolojik yenileşmesi sağlanarak tek çatı altında toplanması, 7269 sayılı Yasa ile
4123 ve 4133 sayılı yasaların yeniden düzenlenmesi,
• Afet Yönetimi veya Müdürlükleri için mevcut İl Sivil Savunma Müdürlükleri ile ii Bayındır­
lık İskan Müdürlüğü bünyesindeki İmar ve Afet Şubesi kadroları genişletilip, teknolojik moderni­
zasyonu sağlanarak yurt içi ağı kurulması temel alınmalıydı.
• Yeni yapılaşmaya daha sıkı önlemler getirilmesi,
• Yoğunluk ve kat artışı taleplerine afete maruz alanlarda izin verilmemesi,
• Yapı Kanunu adı altmda İmar Kanununun dışmda bir düzenleme yapılması,
• Öncelikle Türkiye ve bölgesel deprem tehlikesi ve risk haritalarının hazırlanması,
• Arazi kullanımı planlanması, yapılaşma standartlan oluşturulması, imar mevzuatı bütünlüğü­
nün sağlanması, bilimselliğe dayalı bölgesel afet tehlike ve risk haritalanmn çıkarılması,
İmar yasasmda, Belediye yasalarmda yapılacak değişiklik ve eklemelerle belediyelere zorunlu
görev olarak verilmelidir.
• Bayındırlık -İskan Bakanlığında kurulu, "Avrupa Doğal Afetler Eğitim Merkezi" (AFEM) güç-
lendirilmelidir. Sivil Toplum Örgütleri ve üniversitelerle iletişim verimliliği sağlanmalı,
T.M.M.O.B'ne bağlı Meslek Odalan kapsam içinde yer almalıdır.
Tüm bu ve eklenmesi gereken yapısal dönüşüm ve oluşumlan sağlamaktan uzak bu tasan ile afet son­
rası tedbirler ve yaptıranlar bile gerçekleşemeyeceği ve Cumhuriyetle yaşıt köklü kurumlan kaldırması­
nın olumlu olmayacağı düşüncesiyle ve yukanda belirttiğimiz gerekçelerle tasarının tümüne karşıyız.
Saygılarımızla.
Metin Arifağaoğlu
Artvin
Mevlüt Coşkuner
İsparta
Yaşar Ağyüz
Gaziantep
Fevzi Topuz
Muğla
Tayfur Süner
Antalya
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)
-13-
MUHALEFET ŞERHİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ül­
kemizin bugün ve yarınlarını ilgilendiren ve toplumun bütün kesimlerini çok önemli etkileyecek bir
tasarıdır. Esasen Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak afet ve acil durumların tek elden etkin bir
biçimde yönetilmesinin Türkiye'nin ihtiyacı olduğuna inanıyoruz.
Ülkemiz; jeolojik özellikleri, topoğrafık yapısı ve iklim özellikleri nedeniyle doğal afetleri sık­
ça yaşayan ülkelerden birisidir. Doğal afetler neden oldukları can kaybı yanmda, Türkiye için önem­
li ekonomik kayıplar da meydana getirmektedirler.
Bu konudaki istatistikler incelendiğinde, doğal afetlerin her yıl gayri safı milli hasılanın %1'i ora­
nında doğrudan ekonomik kayba yol açtığı görülmektedir. Ancak doğrudan ekonomik kayıpların ya­
nmda pazar kaybı, üretim kaybı, işsizlik gibi dolaylı ekonomik kayıplar da göz önünde bulundurul­
duğunda toplam kaybm gayri safi milli hasılanın % 1 'inden daha büyük olduğu tahmin edilmektedir.
Ülkemizde afet yönetiminin temel sorunlarından birisi; koordinasyon sorunudur. Bu sorunun
aşılması için afet yönetimi ile ilgili tüm birimlerin bir çatı altmda toplanması ve afet yönetiminin tek
çatı altmda yeniden yapılandırılması tarafımızdan olumlu bir gelişme olarak görülmekle birlikte ek­
sikleri olan ve üzerinde iyi çalışılmadığı anlaşılan bir tasarıdır. Genel Müdürlüklerin eleman, dene­
yim ve bilgi birikiminin geliştirilerek bir arada koordineli çalışması yerine, kuramların yetişmiş per­
sonel kadrolannm iptaliyle bir kaos oluşturulmaktadır. Diğer yandan bu tasarıda Genel Müdürlükle­
rin görev ve sorumlulukları daire başkanlığı düzeyine indirilmektedir.
Mevzuat gereği imtihanla elde edilebilen Şube Müdürlüğü kadroları, diğer kadrolar gibi iptal
edilmektedir bu da doğra değildir. Bununla ilgili, mahkemenin durdurma kararlan bulunmaktadır.
Ayrıca yeni göreve atanacak eski personelin, yeni atanacağı kadrodaki maaşının eski kadroda­
ki maaşından az olması durumunda aradaki farkm ödeneceği belirtilmektedir. Burada da haksız bir
uygulama söz konusu. Kişinin maaşı dondurulmuş oluyor, emsallerinden az ahyor. Bu uygulama da
yargıdan dönmüş durumdadır.
Ülkemizde meydana gelen afet olaylan incelendiğinde; birkaç ili kapsayan bölgesel afetlerde ye­
rel birimlerin yetersiz kaldığı görülmüştür. Afet hizmetiyle görevli komite ve hizmet gruplarındaki
personelin, illerinde meydana gelebilecek büyük felaketlerde kendilerinin de birer afetzede olabile­
ceği, araç gereçlerinin kullamlamaz hale gelebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Buna göre per­
sonel istihdam edilmelidir. 1999 depremlerinde bölgesel planlamaya ve örgütlenmeye ihtiyaç oldu­
ğu çok açık şekilde görülmüştür. Tasarıdaki yeni teşkilat yapışma göre;
İllerde görevlendirilecek az sayıdaki personelle ve merkezdeki düşünülen kadroyla afet hiz­
metlerinin yürütülmesi imkansız gözükmektedir. Tasanda kriz hah tanımlanmamış; yani güvenlik
konuları terör, nüfus hareketleri, iç ve dış tehditler var mı; yok mu; belli değildir. Tasandaki acil du­
rum tanımına göre; iç tehdit, dış tehdit, terör, nüfus hareketleri, asimetrik tehditler ve ağır ekonomik
bunalımları da kapsamakta olduğu görülmektedir. Bu nedenle tasanda kriz halinin tanımlanması ge­
rekmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)

-13-
MUHALEFET ŞERHİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ül­
kemizin bugün ve yarınlarını ilgilendiren ve toplumun bütün kesimlerini çok önemli etkileyecek bir
tasarıdır. Esasen Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak afet ve acil durumların tek elden etkin bir
biçimde yönetilmesinin Türkiye'nin ihtiyacı olduğuna inanıyoruz.
Ülkemiz; jeolojik özellikleri, topoğrafık yapısı ve iklim özellikleri nedeniyle doğal afetleri sık­
ça yaşayan ülkelerden birisidir. Doğal afetler neden oldukları can kaybı yanmda, Türkiye için önem­
li ekonomik kayıplar da meydana getirmektedirler.
Bu konudaki istatistikler incelendiğinde, doğal afetlerin her yıl gayri safı milli hasılanın %1'i ora­
nında doğrudan ekonomik kayba yol açtığı görülmektedir. Ancak doğrudan ekonomik kayıpların ya­
nmda pazar kaybı, üretim kaybı, işsizlik gibi dolaylı ekonomik kayıplar da göz önünde bulundurul­
duğunda toplam kaybm gayri safi milli hasılanın % 1 'inden daha büyük olduğu tahmin edilmektedir.
Ülkemizde afet yönetiminin temel sorunlarından birisi; koordinasyon sorunudur. Bu sorunun
aşılması için afet yönetimi ile ilgili tüm birimlerin bir çatı altmda toplanması ve afet yönetiminin tek
çatı altmda yeniden yapılandırılması tarafımızdan olumlu bir gelişme olarak görülmekle birlikte ek­
sikleri olan ve üzerinde iyi çalışılmadığı anlaşılan bir tasarıdır. Genel Müdürlüklerin eleman, dene­
yim ve bilgi birikiminin geliştirilerek bir arada koordineli çalışması yerine, kuramların yetişmiş per­
sonel kadrolannm iptaliyle bir kaos oluşturulmaktadır. Diğer yandan bu tasarıda Genel Müdürlükle­
rin görev ve sorumlulukları daire başkanlığı düzeyine indirilmektedir.
Mevzuat gereği imtihanla elde edilebilen Şube Müdürlüğü kadroları, diğer kadrolar gibi iptal
edilmektedir bu da doğra değildir. Bununla ilgili, mahkemenin durdurma kararlan bulunmaktadır.
Ayrıca yeni göreve atanacak eski personelin, yeni atanacağı kadrodaki maaşının eski kadroda­
ki maaşından az olması durumunda aradaki farkm ödeneceği belirtilmektedir. Burada da haksız bir
uygulama söz konusu. Kişinin maaşı dondurulmuş oluyor, emsallerinden az ahyor. Bu uygulama da
yargıdan dönmüş durumdadır.
Ülkemizde meydana gelen afet olaylan incelendiğinde; birkaç ili kapsayan bölgesel afetlerde ye­
rel birimlerin yetersiz kaldığı görülmüştür. Afet hizmetiyle görevli komite ve hizmet gruplarındaki
personelin, illerinde meydana gelebilecek büyük felaketlerde kendilerinin de birer afetzede olabile­
ceği, araç gereçlerinin kullamlamaz hale gelebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Buna göre per­
sonel istihdam edilmelidir. 1999 depremlerinde bölgesel planlamaya ve örgütlenmeye ihtiyaç oldu­
ğu çok açık şekilde görülmüştür. Tasarıdaki yeni teşkilat yapışma göre;
İllerde görevlendirilecek az sayıdaki personelle ve merkezdeki düşünülen kadroyla afet hiz­
metlerinin yürütülmesi imkansız gözükmektedir. Tasanda kriz hah tanımlanmamış; yani güvenlik
konuları terör, nüfus hareketleri, iç ve dış tehditler var mı; yok mu; belli değildir. Tasandaki acil du­
rum tanımına göre; iç tehdit, dış tehdit, terör, nüfus hareketleri, asimetrik tehditler ve ağır ekonomik
bunalımları da kapsamakta olduğu görülmektedir. Bu nedenle tasanda kriz halinin tanımlanması ge­
rekmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)
-14-
Kızılay uluslararası bir sivil kuruluştur. Kızılay, tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine
tâbi, kâr amacı gütmeyen, yardım ve hizmetleri karşılıksız olan ve kamu yararına çalışan bir gönül­
lü sosyal hizmet kuruluşudur. Kızılay, Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Topluluğu'nun temel ilkelerini
paylaşır. Bunlar; insaniyetçilik, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, hayır kurumu niteliği,
birlik ve evrensellik ilkeleridir. Kızılay'ın teşkilatı, genel merkez ve şubelerden oluşur. Kızılay'ın Ge­
nel Müdürlük teşkilatı dışmda kalan bütün kademelerindeki görevler fahridir, kanunda yer alması
doğru değildir.
Tasarıda yapılandırılması teklif edilen "Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu"nda Genelkurmay
Başkanlığımız da bulunmalıdır. Bugüne kadar meydana gelen tüm afetler ve acil durumlarda, en ak­
tif görevler üstlenen kurumumuzdur. Türk Silahlı Kuvvetleri başta arama-kurtarma olmak üzere, afet
ve acil durumlara müdahil kuramlarımızdan biridir. Mevcut yasalarda da, bu kurama görevler veril­
miştir. Bu durum; TSK tç Hizmet Kanunu, 7269 sayılı Tabii Afet Kanununda ve eklerinde görül­
mektedir. Gelişmiş diğer ülkelerde de, ordu afet ve acil durum yönetimlerinde aktif olarak görev al­
maktadır. Bu nedenlerle adı geçen kurallarda Genelkurmay Başkanlığının bulunması gerekmektedir.
Dünyada gittikçe önem kazanan ancak ülkemizde yeni gelişmekte olan afetlerde sivil-asker işbirliği
esasları belirlenmeli ve yemden yapılandırılmalıdır.
Yukarıda belirttiğimiz gerekçeler nedeniyle Tasarmm tümüne muhalifiz.
Ahmet Kenan Tanrıkulu
İzmir
İsmet Büyükataman
Bursa
Durmuş Ali Torlak
İstanbul
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)

-14-
Kızılay uluslararası bir sivil kuruluştur. Kızılay, tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine
tâbi, kâr amacı gütmeyen, yardım ve hizmetleri karşılıksız olan ve kamu yararına çalışan bir gönül­
lü sosyal hizmet kuruluşudur. Kızılay, Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Topluluğu'nun temel ilkelerini
paylaşır. Bunlar; insaniyetçilik, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, hayır kurumu niteliği,
birlik ve evrensellik ilkeleridir. Kızılay'ın teşkilatı, genel merkez ve şubelerden oluşur. Kızılay'ın Ge­
nel Müdürlük teşkilatı dışmda kalan bütün kademelerindeki görevler fahridir, kanunda yer alması
doğru değildir.
Tasarıda yapılandırılması teklif edilen "Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu"nda Genelkurmay
Başkanlığımız da bulunmalıdır. Bugüne kadar meydana gelen tüm afetler ve acil durumlarda, en ak­
tif görevler üstlenen kurumumuzdur. Türk Silahlı Kuvvetleri başta arama-kurtarma olmak üzere, afet
ve acil durumlara müdahil kuramlarımızdan biridir. Mevcut yasalarda da, bu kurama görevler veril­
miştir. Bu durum; TSK tç Hizmet Kanunu, 7269 sayılı Tabii Afet Kanununda ve eklerinde görül­
mektedir. Gelişmiş diğer ülkelerde de, ordu afet ve acil durum yönetimlerinde aktif olarak görev al­
maktadır. Bu nedenlerle adı geçen kurallarda Genelkurmay Başkanlığının bulunması gerekmektedir.
Dünyada gittikçe önem kazanan ancak ülkemizde yeni gelişmekte olan afetlerde sivil-asker işbirliği
esasları belirlenmeli ve yemden yapılandırılmalıdır.
Yukarıda belirttiğimiz gerekçeler nedeniyle Tasarmm tümüne muhalifiz.
Ahmet Kenan Tanrıkulu
İzmir
İsmet Büyükataman
Bursa
Durmuş Ali Torlak
İstanbul
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)
-15-
İçişleri Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
İçişleri Komisyonu 11/4/2008
Esas No.: 1/552
Karar No.: 12
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Bakanlar Kurulunca, 18/3/2008 tarihinde TBMM Başkanhğma sunulan, "Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkmda Kanun Tasartsr" 28/3/2008 tarihinde Baş­
kanlığınızca esas komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna, tali komisyon olarak da Bayındır­
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Komisyonumuza havale edilmiş; Komisyonumuz
10/4/2008 tarihli on birinci toplantısında, İçişleri, Adalet ve Bayındırlık ve İskan bakanlıkları ile
Gümrük Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılımıyla Tasarıyı inceleyip görüşmüştür.
Tasarı ile Başbakanlık Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Sivil Savun­
ma Genel Müdürlüğü ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü kaldırılarak
Başbakanlığa hağh Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kurulmaktadır. Halen Başbakanlık ve
iki ayrı bakanlık bünyesinde parçah olarak yürütülen hizmetler tek çatı altmda birleştirilerek bu hiz­
metlerin daha etkin ve hızlı yönetimi amaçlanmaktadır.
Tasarmm tümü üzerindeki görüşmeler sırasında, Tasan genel olarak uygun bulunmuş, ancak ba­
zı hususların yemden gözden geçirilmesi gerektiği dile getirilmiştir. Komisyon üyelerimiz tarafından,
Tasanda, gözden geçirilmesi gerektiği ileri sürülen hususlar şöyle özetlenebilir:
• Aynı veya benzer nitelikteki afet, deprem ve acil durumlara ilişkin hizmetlerin tek çatıda bir­
leştirilmesi doğru ve yerinde bir tasarruftur. Afet, deprem ve acil durumlara yönelik hizmetler ve
bunlarla mücadele, özünde uzmanlık gerektiren konulardır. Bu hizmetlerin merkezde tek elde teşki­
latlandırmasının ve koordine edilmesinin uzmanlaşmaya olumlu katkılan olacaktır.
• Esas komisyonda bir alt komisyon kurulması ve tah komisyonların görüş ve önerileri de dik­
kate almmak suretiyle, Tasarmm eksik görülen yönlerinin olgunlaştmlması gerekmektedir.
Komisyonun bu iki noktaya ilişkin kanaati drşmda üyelerce ifade edilen diğer hususlar şunlardır:
• Tasan, genel idareyi ilgilendiren afet işlerine dair hizmetlerin yerel hizmetlere devri şeklinde
düzenlenmiştir.
• Afet hizmetleri yalnızca merkezden yürütülemez. Kaldınlan genel müdürlüklerin taşra teşki­
latlan özel idareye devredilmeden korunmalı ve güçlendirihnelidir.
• Üç genel müdürlüğün birleştirilerek ortak çatı oluşturulması taşra teşkilatı içinde düzenlenmeh-
dir. Kaldınlan genel müdürlüklerin taşra teşkilatlan il düzeyinde de birleştirilerek varbğı korunmakdır.
• Afete maruz kalan illerde afetin yaralannı sarmakla görevli birimler de zarar görmekte ve ço­
ğu zaman bulunduğu yerde duruma müdahale edememektedir. Bu sebeple afet işleri yönetimi il dü­
zeyinde, en yakın illere yardım götürebilecek şekilde planlanmalıdır.
• Tasarıyla meydana getirilen yeni oluşum Başbakanlığa bağlanmak yerine İçişleri Bakanlığı
bünyesinde yürütülmelidir. Tasarı bu haliyle kanunlaştığında afet işleriyle ilgili yük fiilen bu bakan­
lıkta kalmaya devam edecektir.
• Hizmetlerin birleştirilmesi, önceki bazı örneklerde görülebileceği gibi, birleştirilen kurumda
kadro şişkinliğine sebep olmakta ve hizmetlerin yürütülmesine olumlu yansıması olmamaktadır .
• Tasarmm 7 nci maddesinde Deprem Danışma Kurulu oluşturulmaktadır. Bu kurulun iki üye­
sinin ilgili sivil toplum kuruluşları ve gönüllü kuruluşlardan Başkan tarafından belirleneceği düzen­
lenmektedir. İlgili sivil toplum kuruluşu ve gönüllü kuruluşların nitelikleri ve tanımı belirsiz bıra­
kılmıştır. Hükümdeki bu muğlaklık giderilmelidir. Ayrıca bu iki üyenin başkan yerine bir kurul ta­
rafından seçilmesi uygun olacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)

-15-
İçişleri Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
İçişleri Komisyonu 11/4/2008
Esas No.: 1/552
Karar No.: 12
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Bakanlar Kurulunca, 18/3/2008 tarihinde TBMM Başkanhğma sunulan, "Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkmda Kanun Tasartsr" 28/3/2008 tarihinde Baş­
kanlığınızca esas komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna, tali komisyon olarak da Bayındır­
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Komisyonumuza havale edilmiş; Komisyonumuz
10/4/2008 tarihli on birinci toplantısında, İçişleri, Adalet ve Bayındırlık ve İskan bakanlıkları ile
Gümrük Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılımıyla Tasarıyı inceleyip görüşmüştür.
Tasarı ile Başbakanlık Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Sivil Savun­
ma Genel Müdürlüğü ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü kaldırılarak
Başbakanlığa hağh Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kurulmaktadır. Halen Başbakanlık ve
iki ayrı bakanlık bünyesinde parçah olarak yürütülen hizmetler tek çatı altmda birleştirilerek bu hiz­
metlerin daha etkin ve hızlı yönetimi amaçlanmaktadır.
Tasarmm tümü üzerindeki görüşmeler sırasında, Tasan genel olarak uygun bulunmuş, ancak ba­
zı hususların yemden gözden geçirilmesi gerektiği dile getirilmiştir. Komisyon üyelerimiz tarafından,
Tasanda, gözden geçirilmesi gerektiği ileri sürülen hususlar şöyle özetlenebilir:
• Aynı veya benzer nitelikteki afet, deprem ve acil durumlara ilişkin hizmetlerin tek çatıda bir­
leştirilmesi doğru ve yerinde bir tasarruftur. Afet, deprem ve acil durumlara yönelik hizmetler ve
bunlarla mücadele, özünde uzmanlık gerektiren konulardır. Bu hizmetlerin merkezde tek elde teşki­
latlandırmasının ve koordine edilmesinin uzmanlaşmaya olumlu katkılan olacaktır.
• Esas komisyonda bir alt komisyon kurulması ve tah komisyonların görüş ve önerileri de dik­
kate almmak suretiyle, Tasarmm eksik görülen yönlerinin olgunlaştmlması gerekmektedir.
Komisyonun bu iki noktaya ilişkin kanaati drşmda üyelerce ifade edilen diğer hususlar şunlardır:
• Tasan, genel idareyi ilgilendiren afet işlerine dair hizmetlerin yerel hizmetlere devri şeklinde
düzenlenmiştir.
• Afet hizmetleri yalnızca merkezden yürütülemez. Kaldınlan genel müdürlüklerin taşra teşki­
latlan özel idareye devredilmeden korunmalı ve güçlendirihnelidir.
• Üç genel müdürlüğün birleştirilerek ortak çatı oluşturulması taşra teşkilatı içinde düzenlenmeh-
dir. Kaldınlan genel müdürlüklerin taşra teşkilatlan il düzeyinde de birleştirilerek varbğı korunmakdır.
• Afete maruz kalan illerde afetin yaralannı sarmakla görevli birimler de zarar görmekte ve ço­
ğu zaman bulunduğu yerde duruma müdahale edememektedir. Bu sebeple afet işleri yönetimi il dü­
zeyinde, en yakın illere yardım götürebilecek şekilde planlanmalıdır.
• Tasarıyla meydana getirilen yeni oluşum Başbakanlığa bağlanmak yerine İçişleri Bakanlığı
bünyesinde yürütülmelidir. Tasarı bu haliyle kanunlaştığında afet işleriyle ilgili yük fiilen bu bakan­
lıkta kalmaya devam edecektir.
• Hizmetlerin birleştirilmesi, önceki bazı örneklerde görülebileceği gibi, birleştirilen kurumda
kadro şişkinliğine sebep olmakta ve hizmetlerin yürütülmesine olumlu yansıması olmamaktadır .
• Tasarmm 7 nci maddesinde Deprem Danışma Kurulu oluşturulmaktadır. Bu kurulun iki üye­
sinin ilgili sivil toplum kuruluşları ve gönüllü kuruluşlardan Başkan tarafından belirleneceği düzen­
lenmektedir. İlgili sivil toplum kuruluşu ve gönüllü kuruluşların nitelikleri ve tanımı belirsiz bıra­
kılmıştır. Hükümdeki bu muğlaklık giderilmelidir. Ayrıca bu iki üyenin başkan yerine bir kurul ta­
rafından seçilmesi uygun olacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)
-16-
Aym maddede Deprem Danışma Kurulunun beş üyesinin deprem konusunda çalışmaları bulunan
üniversite öğretim üyeleri arasından Başkan tarafından seçileceği düzenlenmektedir. Söz konusu üyele­
rin seçiminin üniversitelerin önerdiği adaylar arasından bir kurul tarafından yapılması uygun olacaktır.
Tasarıdaki bazı teknik aksaklıklar da ifade edilmiştir:
• Tasarmm 4 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanın
sorumluluğu hakkındaki hükme Başbakanm da eklenerek "Başkan, bu Kanunda belirtilen hizmetle­
rin yürütülmesinden Başbakana ve ilgili bakana karşı sorumludur." şeklinde yazılması 1 inci madde
bağlamında kanun yapım tekniğine uygun olacaktır.
• Tasarı mevzuatta yer alan "sivil savunma" ibaresi yerine "sivil korunma" terimini tercih etmiş
ve 2 nci maddede "sivil korunma" terimi tanımlanmıştır. Tanımlarda yer almayan "sivil savunma" iba­
resi 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde ve 17 nci maddenin 6 nci fıkrasında kullanıl­
maktadır. Tasanda kavram birliğinin sağlanması amacıyla bu ibarelerin de "sivil korunma" şeklinde
değiştirilmesi gerekmektedir.
• Tasarmm Planlama ve Hazırlık Dairesi Başkanlığının görevlerim düzenleyen maddesinin bi­
rinci fıkrasının "Afet, deprem ve acil durumlar hakkında halkı bilgilendirmek" şeklindeki (d) bendi­
nin "Afet, deprem ve acil durumlarla ilgili olarak halkı bilinçlendirmek ve ilköğretimden başlayarak
eğitim çalışmaları yapmak" şeklinde yeniden düzenlenmesi uygun olacaktır.
Komisyonumuzda Tasarmm tümü üzerinde yapılan görüşmelerden sonra Tasan ile gerekçesi
benimsenmiştir.
Komisyonumuz, Tasan üzerinde tali komisyon olarak belirlenmiş olduğundan, İçtüzüğün 23 üncü
maddesi uyarınca, belirtilen önerilerle birlikte, Komisyonumuzun uygunluk görüşünün esas komis­
yona bildirilmesiyle yetinilmesi kararlaştınlmıştır.
Raporumuz, Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere arz olunur.
Başkan Sözcü Kâtip
Tevfık Ziyaeddin Akbulut Selami Uzun Ayşe Türkmenoğlu
Tekirdağ Sivas Konya
Üye Üye Üye
Hulusi Güvel Ali Küçükaydın Bekir Aksoy
Adana Adana Ankara
Üye Üye Üye
Mehmet Cemal Öztaylan Emin Nedim Öztürk Mehmet Erdoğan
Balıkesir Eskişehir Gaziantep
Üye Üye Üye
Hasarı Özdemir Ali Temür Abdulhadi Kahya
Gaziantep Giresun Hatay
Üye Üye Üye
Abdulaziz Yazar Abdullah Çalışkan Süleyman Çelebi
Hatay Kırşehir Mardin
Üye Üye Üye
Mustafa Enöz Ali Oksal M. Nuri Yaman
Manisa Mersin
Üye
Recep Yıldırım
Sakarya
Muş
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)

-16-
Aym maddede Deprem Danışma Kurulunun beş üyesinin deprem konusunda çalışmaları bulunan
üniversite öğretim üyeleri arasından Başkan tarafından seçileceği düzenlenmektedir. Söz konusu üyele­
rin seçiminin üniversitelerin önerdiği adaylar arasından bir kurul tarafından yapılması uygun olacaktır.
Tasarıdaki bazı teknik aksaklıklar da ifade edilmiştir:
• Tasarmm 4 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanın
sorumluluğu hakkındaki hükme Başbakanm da eklenerek "Başkan, bu Kanunda belirtilen hizmetle­
rin yürütülmesinden Başbakana ve ilgili bakana karşı sorumludur." şeklinde yazılması 1 inci madde
bağlamında kanun yapım tekniğine uygun olacaktır.
• Tasarı mevzuatta yer alan "sivil savunma" ibaresi yerine "sivil korunma" terimini tercih etmiş
ve 2 nci maddede "sivil korunma" terimi tanımlanmıştır. Tanımlarda yer almayan "sivil savunma" iba­
resi 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde ve 17 nci maddenin 6 nci fıkrasında kullanıl­
maktadır. Tasanda kavram birliğinin sağlanması amacıyla bu ibarelerin de "sivil korunma" şeklinde
değiştirilmesi gerekmektedir.
• Tasarmm Planlama ve Hazırlık Dairesi Başkanlığının görevlerim düzenleyen maddesinin bi­
rinci fıkrasının "Afet, deprem ve acil durumlar hakkında halkı bilgilendirmek" şeklindeki (d) bendi­
nin "Afet, deprem ve acil durumlarla ilgili olarak halkı bilinçlendirmek ve ilköğretimden başlayarak
eğitim çalışmaları yapmak" şeklinde yeniden düzenlenmesi uygun olacaktır.
Komisyonumuzda Tasarmm tümü üzerinde yapılan görüşmelerden sonra Tasan ile gerekçesi
benimsenmiştir.
Komisyonumuz, Tasan üzerinde tali komisyon olarak belirlenmiş olduğundan, İçtüzüğün 23 üncü
maddesi uyarınca, belirtilen önerilerle birlikte, Komisyonumuzun uygunluk görüşünün esas komis­
yona bildirilmesiyle yetinilmesi kararlaştınlmıştır.
Raporumuz, Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere arz olunur.
Başkan Sözcü Kâtip
Tevfık Ziyaeddin Akbulut Selami Uzun Ayşe Türkmenoğlu
Tekirdağ Sivas Konya
Üye Üye Üye
Hulusi Güvel Ali Küçükaydın Bekir Aksoy
Adana Adana Ankara
Üye Üye Üye
Mehmet Cemal Öztaylan Emin Nedim Öztürk Mehmet Erdoğan
Balıkesir Eskişehir Gaziantep
Üye Üye Üye
Hasarı Özdemir Ali Temür Abdulhadi Kahya
Gaziantep Giresun Hatay
Üye Üye Üye
Abdulaziz Yazar Abdullah Çalışkan Süleyman Çelebi
Hatay Kırşehir Mardin
Üye Üye Üye
Mustafa Enöz Ali Oksal M. Nuri Yaman
Manisa Mersin
Üye
Recep Yıldırım
Sakarya
Muş
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)
-17-
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Plan ve Bütçe Komisyonu 31/7/2008
Esas No.: 1/552
Karar No.: 39
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Bakanlar Kurulunca 18/3/2008 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve
Başkanlıkça 28/3/2008 tarihinde tali komisyon olarak Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Ko­
misyonu ile İçişleri Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen 1/552 esas
numaralı “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta­
sarısı”, Komisyonumuzun 14/5/2008 tarihinde yaptığı 44 üncü Birleşiminde; Hükümeti temsilen
Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK ile Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Ba­
kanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müs­
teşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Kamu İhale Kurumu Başkanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştır­
ma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), Devlet Personel
Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Kızı­
lay Demeği Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımlarıyla görüşülmeye baş­
lanmış; ancak, Tasarmm geneli üzerindeki görüşmelere geçilmeden önce, verilen bir önerge doğrul­
tusunda Tasanmn daha ayrıntılı bir şekilde incelenebilmesini teminen bir alt komisyon kurulmasına
karar verilmiştir.
Bilindiği gibi; ülkemiz, sahip olduğu jeolojik yapı, coğrafi konum ve iklim koşullan itibariyle,
zaman zaman büyük can ve mal kayıplarına yol açabilen doğal afet olaylan ile karşı karşıya kala­
bilmektedir. Türkiye; yüzölçümünün % 93’ü ve nüfusunun % 98’i deprem riskiyle karşı karşıya olan
bir ülkedir. Kentsel ve kırsal yerleşim alanlan aynı zamanda heyelan, su baskım, kaya düşmesi gibi
doğal afetlerin oluşturduğu zararlarla mücadele etmek zorunda kalmaktadır. Dolayısıyla, afetler mey­
dana gelmeden önce gerekli tedbirleri alarak, olaylara en kısa sürede müdahale etmek ve yaşanan afet­
lerin olumsuz sonuçlarım en kısa zamanda gidermek büyük önem arz etmektedir.
Ülkemizde halen, afet ve acil durum yönetimini gerektiren olayların meydana gelmesinden ön­
ce önleme, zarar azaltma ve hazırlık, acil durum sırasında yapılacak müdahale ve acil durum son­
rasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarının yürütülmesi konusunda Başbakanlık Acil Du­
rum Yönetimi Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ile Bayındır­
lık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü görevlidir. Dolayısıyla, ülkemiz açısından bü­
yük önem arz eden bir konuda görevli ve yetkili üç kurum bulunmakta ve bu parçalı yapı koordi­
nasyon, görev ve yetki konularında sorunlara yol açabilmektedir. Etkili bir koordinasyon ile afet ön­
cesi hazırlık çalışmaları ve afet soması hizmetlerin verimli bir şekilde yürütülebilmesi, tüm bu gö­
rev ve yetkilerin tek bir çatı altmda toplanmasını gerekli kılmaktadır. Bu doğrultuda, halen Başba­
kanlık ve iki ayrı bakanlık bünyesinde parçalı bir yapıyla yürütülen hizmetlerin tek bir çatı altmda
birleştirilerek, daha etkili, verimli ve hızlı bir şekilde verilebilmesi amacıyla bir düzenleme yapıl­
ması zorunlu hale gelmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)

-17-
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Plan ve Bütçe Komisyonu 31/7/2008
Esas No.: 1/552
Karar No.: 39
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Bakanlar Kurulunca 18/3/2008 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve
Başkanlıkça 28/3/2008 tarihinde tali komisyon olarak Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Ko­
misyonu ile İçişleri Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen 1/552 esas
numaralı “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta­
sarısı”, Komisyonumuzun 14/5/2008 tarihinde yaptığı 44 üncü Birleşiminde; Hükümeti temsilen
Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK ile Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Ba­
kanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müs­
teşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Kamu İhale Kurumu Başkanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştır­
ma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), Devlet Personel
Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Kızı­
lay Demeği Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımlarıyla görüşülmeye baş­
lanmış; ancak, Tasarmm geneli üzerindeki görüşmelere geçilmeden önce, verilen bir önerge doğrul­
tusunda Tasanmn daha ayrıntılı bir şekilde incelenebilmesini teminen bir alt komisyon kurulmasına
karar verilmiştir.
Bilindiği gibi; ülkemiz, sahip olduğu jeolojik yapı, coğrafi konum ve iklim koşullan itibariyle,
zaman zaman büyük can ve mal kayıplarına yol açabilen doğal afet olaylan ile karşı karşıya kala­
bilmektedir. Türkiye; yüzölçümünün % 93’ü ve nüfusunun % 98’i deprem riskiyle karşı karşıya olan
bir ülkedir. Kentsel ve kırsal yerleşim alanlan aynı zamanda heyelan, su baskım, kaya düşmesi gibi
doğal afetlerin oluşturduğu zararlarla mücadele etmek zorunda kalmaktadır. Dolayısıyla, afetler mey­
dana gelmeden önce gerekli tedbirleri alarak, olaylara en kısa sürede müdahale etmek ve yaşanan afet­
lerin olumsuz sonuçlarım en kısa zamanda gidermek büyük önem arz etmektedir.
Ülkemizde halen, afet ve acil durum yönetimini gerektiren olayların meydana gelmesinden ön­
ce önleme, zarar azaltma ve hazırlık, acil durum sırasında yapılacak müdahale ve acil durum son­
rasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarının yürütülmesi konusunda Başbakanlık Acil Du­
rum Yönetimi Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ile Bayındır­
lık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü görevlidir. Dolayısıyla, ülkemiz açısından bü­
yük önem arz eden bir konuda görevli ve yetkili üç kurum bulunmakta ve bu parçalı yapı koordi­
nasyon, görev ve yetki konularında sorunlara yol açabilmektedir. Etkili bir koordinasyon ile afet ön­
cesi hazırlık çalışmaları ve afet soması hizmetlerin verimli bir şekilde yürütülebilmesi, tüm bu gö­
rev ve yetkilerin tek bir çatı altmda toplanmasını gerekli kılmaktadır. Bu doğrultuda, halen Başba­
kanlık ve iki ayrı bakanlık bünyesinde parçalı bir yapıyla yürütülen hizmetlerin tek bir çatı altmda
birleştirilerek, daha etkili, verimli ve hızlı bir şekilde verilebilmesi amacıyla bir düzenleme yapıl­
ması zorunlu hale gelmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)
-18-
Kanun Tasansı ve gerekçesi incelendiğinde ana hatları itibariyle;
- Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğünün, İçişleri Bakanlığı Sivil Sa­
vunma Genel Müdürlüğünün ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünün kal­
dırılmasının; söz konusu kuramların görev ve yetkileri çerçevesinde gerekli hizmetleri yürütmek
üzere Başbakanlığa bağb Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının kurulmasının, Başkanlığın
teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarının düzenlenmesinin,
- Taşradaki sivil savunma müdürlükleri ile afet işleri şube müdürlüklerinin, il özel idarelerine
devredilmesinin,
- Tasarının kapsamına giren konularda makro düzeyde politikalar oluşturulması amacıyla, Baş­
bakan veya görevlendireceği bir Başbakan Yardımcısının başkanlığında ilgili bakanlardan oluşan
Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu oluşturabnasmm, Kurulun toplanma ve çalışma esaslarına iliş­
kin düzenlemelerin,
- Afet, deprem ve acil durum hallerinde kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları arasın­
da koordinasyonu sağlamak amacıyla Başbakanlık Müsteşarı başkanlığında ilgili müsteşarlardan ve
Türkiye Kızılay Demeği Genel Başkanmdan oluşan Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu oluş­
turulmasının,
- Depremden korunmak, deprem zararlarım azaltmak, deprem sonrası yapılacak faaliyetler hak­
kında öneriler sunmak ve depremle ilgili araştırmalar için pohtikalan ve öncelikleri belirlemek ama­
cıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanınm başkanbğmda, bu konularda deneyimi olan çeşitli ka­
mu kurum ve kuruluşları ile bilimsel kuruluşlar ve ilgili sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden olu­
şacak Deprem Danışma Kurulu kurulmasının,
- İl özel idaresi bünyesinde valiye bağlı il afet ve acil durum müdürlükleri kurulmasının, mü­
dürlüklerin harcamalarının il özel idarelerinin bütçelerine bu amaçla konulacak ödenekten yapılma­
sının, harcamaya ilişkin hususlarda İl Özel İdaresi Kanununda il genel meclisi ve il encümenine ve­
rilen yetkilerin vah tarafından kullanılmasının, il sivil savunma ve ilçe sivil savunma müdürlüklerinde
görevb personel ile bayındırlık ve iskan il müdürlüklerinde afet işleriyle görevli personelin il özel ida­
relerine aktarılmasının,
- Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Sivil Savun­
ma Genel Müdürlüğü personelinin her türlü taşınır ve taşınmazlarının, taşıt, araç, gereç ve malzemele­
rinin, lojman ve hizmet binaları ile her türlü borç ve alacaklarının, yapılan bağışlamı, dosyalarının, ya­
zılı ve elektronik ortamdaki her türlü kaydın ve diğer dokümanların devrine ilişkin hususların,
öngörüldüğü anlaşılmaktadır.
Alt Komisyon; Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanhğı, Maliye Bakan­
lığı, Milli Savunma Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarbğı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet
Personel Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye Kızılay Demeği, Türk Mü­
hendis ve Mimar Odaları Birliği, Jeoloji Mühendisleri Odası, Büro Memurları Sendikası, Arama
Kurtarma Demeği ile Sivil Savunma Uzmanlan Yardımlaşma ve Dayanışma Demeği temsilcilerinin
katılımlarıyla 22, 28, 30 Mayıs 2008 ve 18, 25 Haziran 2008 tarihlerinde yapmış olduğu çalışmalar
neticesinde hazırlamış olduğu rapor ve metni Komisyonumuza sunmuştur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)

-18-
Kanun Tasansı ve gerekçesi incelendiğinde ana hatları itibariyle;
- Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğünün, İçişleri Bakanlığı Sivil Sa­
vunma Genel Müdürlüğünün ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünün kal­
dırılmasının; söz konusu kuramların görev ve yetkileri çerçevesinde gerekli hizmetleri yürütmek
üzere Başbakanlığa bağb Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının kurulmasının, Başkanlığın
teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarının düzenlenmesinin,
- Taşradaki sivil savunma müdürlükleri ile afet işleri şube müdürlüklerinin, il özel idarelerine
devredilmesinin,
- Tasarının kapsamına giren konularda makro düzeyde politikalar oluşturulması amacıyla, Baş­
bakan veya görevlendireceği bir Başbakan Yardımcısının başkanlığında ilgili bakanlardan oluşan
Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu oluşturabnasmm, Kurulun toplanma ve çalışma esaslarına iliş­
kin düzenlemelerin,
- Afet, deprem ve acil durum hallerinde kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları arasın­
da koordinasyonu sağlamak amacıyla Başbakanlık Müsteşarı başkanlığında ilgili müsteşarlardan ve
Türkiye Kızılay Demeği Genel Başkanmdan oluşan Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu oluş­
turulmasının,
- Depremden korunmak, deprem zararlarım azaltmak, deprem sonrası yapılacak faaliyetler hak­
kında öneriler sunmak ve depremle ilgili araştırmalar için pohtikalan ve öncelikleri belirlemek ama­
cıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanınm başkanbğmda, bu konularda deneyimi olan çeşitli ka­
mu kurum ve kuruluşları ile bilimsel kuruluşlar ve ilgili sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden olu­
şacak Deprem Danışma Kurulu kurulmasının,
- İl özel idaresi bünyesinde valiye bağlı il afet ve acil durum müdürlükleri kurulmasının, mü­
dürlüklerin harcamalarının il özel idarelerinin bütçelerine bu amaçla konulacak ödenekten yapılma­
sının, harcamaya ilişkin hususlarda İl Özel İdaresi Kanununda il genel meclisi ve il encümenine ve­
rilen yetkilerin vah tarafından kullanılmasının, il sivil savunma ve ilçe sivil savunma müdürlüklerinde
görevb personel ile bayındırlık ve iskan il müdürlüklerinde afet işleriyle görevli personelin il özel ida­
relerine aktarılmasının,
- Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Sivil Savun­
ma Genel Müdürlüğü personelinin her türlü taşınır ve taşınmazlarının, taşıt, araç, gereç ve malzemele­
rinin, lojman ve hizmet binaları ile her türlü borç ve alacaklarının, yapılan bağışlamı, dosyalarının, ya­
zılı ve elektronik ortamdaki her türlü kaydın ve diğer dokümanların devrine ilişkin hususların,
öngörüldüğü anlaşılmaktadır.
Alt Komisyon; Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanhğı, Maliye Bakan­
lığı, Milli Savunma Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarbğı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet
Personel Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye Kızılay Demeği, Türk Mü­
hendis ve Mimar Odaları Birliği, Jeoloji Mühendisleri Odası, Büro Memurları Sendikası, Arama
Kurtarma Demeği ile Sivil Savunma Uzmanlan Yardımlaşma ve Dayanışma Demeği temsilcilerinin
katılımlarıyla 22, 28, 30 Mayıs 2008 ve 18, 25 Haziran 2008 tarihlerinde yapmış olduğu çalışmalar
neticesinde hazırlamış olduğu rapor ve metni Komisyonumuza sunmuştur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)
-19-
Alt Komisyonda; sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tarafından;
- Tasan ile afet yönetiminin tek çatı altmda yeniden yapılandmlmasmın ilk bakışta olumlu bir
gelişme olarak görülmesine rağmen, önerilen organizasyon şemasının ülkenin afet potansiyeli dik­
kate almdığmda yetersiz kalacağı,
- Ülkemizde meydana gelen afet olaylannm niteliğine bakıldığında birkaç ili kapsayan bölge­
sel afetlerde yerel birimlerin yetersiz kaldığı, bu nedenle güçlü, donanımlı bir merkezi yönetime ge­
reksinim duyulduğu,
- Afet yönetim sisteminin kurumsal yapılanma ve mevzuatı ile bir bütün halinde işleyen bir sis­
tem olduğu, yürürlükteki Afet Kanunu, İmar Kanunu ve yapılaşma ile ilgili diğer kanunlarda gerek­
li değişiklikler yapılmadan kurumsal yapılanmaya gidilmesinin sonuç vermeyeceği,
- Afet hizmetiyle görevli komite ve hizmet gruplarındaki personelin illerinde meydana gelebile­
cek büyük felaketlerde kendilerinin de birer afetzede olabileceği, araç gereçlerinin kullanılamaz hale ge­
lebileceği, Başkanlığın görev ve yetkileri düzenlenirken bu durumun da göz önüne alınması gerektiği,
- Kamuoyunda, 1999 depremleri sonrasında afetlere karşı yükselen duyarlılıklar, uygulamada or­
taya çıkan sorunlar ve benzeri nedenlerle afet hizmetleri konusunda önemli tartışmaların yaşandığı,
bu tartışmalarda; mevcut sistemin çoğunlukla afet sırasındaki ve sonrasındaki döneme ait çalışma­
larla sınırlı kaldığı (yara sarma); afet öncesi, afet sırası ve afet sonrası dönemlerde yerine getirilme­
si gereken işlevlerin bütünlüklü bir planlamasının gerçekleştirilemediği,
- Dünyada zarar azaltma süreçlerinin ilk adımı olarak görülen ve afete duyarlı planlamayı sağ­
lamada önemli bir araç olan Afet Tehlike ve Risk (Deprem Tehlike Haritaları, Heyelan Duyarlılık ve
Risk Haritaları, Çığ Düşmesi Risk Haritaları, Su Baskını Haritaları vb.) Haritalarının hazırlanması­
na yönelik çalışmaların ivedilikle yapılması gerektiği,
- Deprem riski yüksek alanlardaki belediyelerden ve valiliklerden başlamak üzere, yerel yöne­
timlerin teknik alt yapısmm ve personel durumunun güçlendirilmesinin, teknik personel istihdamı­
nı artırıcı önlemler alınmasının ve afetlere karşı hizmet içi eğitim çalışmaları organize edilmesinin
büyük önem arz ettiği,
- Afet tehlikeleri açısından hassas bir coğrafyada bulunan ülkemizde, yerleşim alanlarında afet
tehlikelerinin önlenmesi ve/veya afet risklerinin ve zararlarının azaltılmasında en akılcı ve etkin yön­
temin; kriz yönetiminden önce risk yönetimine öncelik veren, hazırlık, planlama ve zarar azaltmaya
dönük araçların geliştirilmesini ön plana çıkaran bir anlayışla afet yönetiminin oluşturulması olduğu,
- Ülkemizin jeolojik, jeomorfolojik yapısı ve meteorolojik özelliklerinden dolayı değişik afet tür­
lerinin yaygm olarak her zaman söz konusu olabileceği; dolayısıyla, bu afetleri araştıran, afet zarar­
larının önlenmesi için alınabilecek mühendislik önlemlerim ortaya koyan bilimsel araştırmaların ya­
pılabileceği bir birimin oluşturulması gerektiği,
- Afet bölgesinde zarar gören alt ve üst yapımn yeniden inşasına ve onanmına yönelik çalışma­
lar ile afetzedelerin kalıcı konut ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik afet sonrası dönem hizmetle­
rini kapsayan çalışmaların Tasanda yer almadığı,
- Doğal afet zararlarının giderilmesi amacıyla bütçeden kaynak aktanldığı, iç borçlanma, ver­
giler ve uluslararası kuruluşlardan kredi ve yardım alındığı, ancak bu yöntemler yerine önceden bir
fon oluşturularak, ihtiyaç halinde bu fon kaynaklanmn etkin bir şekilde kullamlması gerektiği,
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)

-19-
Alt Komisyonda; sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tarafından;
- Tasan ile afet yönetiminin tek çatı altmda yeniden yapılandmlmasmın ilk bakışta olumlu bir
gelişme olarak görülmesine rağmen, önerilen organizasyon şemasının ülkenin afet potansiyeli dik­
kate almdığmda yetersiz kalacağı,
- Ülkemizde meydana gelen afet olaylannm niteliğine bakıldığında birkaç ili kapsayan bölge­
sel afetlerde yerel birimlerin yetersiz kaldığı, bu nedenle güçlü, donanımlı bir merkezi yönetime ge­
reksinim duyulduğu,
- Afet yönetim sisteminin kurumsal yapılanma ve mevzuatı ile bir bütün halinde işleyen bir sis­
tem olduğu, yürürlükteki Afet Kanunu, İmar Kanunu ve yapılaşma ile ilgili diğer kanunlarda gerek­
li değişiklikler yapılmadan kurumsal yapılanmaya gidilmesinin sonuç vermeyeceği,
- Afet hizmetiyle görevli komite ve hizmet gruplarındaki personelin illerinde meydana gelebile­
cek büyük felaketlerde kendilerinin de birer afetzede olabileceği, araç gereçlerinin kullanılamaz hale ge­
lebileceği, Başkanlığın görev ve yetkileri düzenlenirken bu durumun da göz önüne alınması gerektiği,
- Kamuoyunda, 1999 depremleri sonrasında afetlere karşı yükselen duyarlılıklar, uygulamada or­
taya çıkan sorunlar ve benzeri nedenlerle afet hizmetleri konusunda önemli tartışmaların yaşandığı,
bu tartışmalarda; mevcut sistemin çoğunlukla afet sırasındaki ve sonrasındaki döneme ait çalışma­
larla sınırlı kaldığı (yara sarma); afet öncesi, afet sırası ve afet sonrası dönemlerde yerine getirilme­
si gereken işlevlerin bütünlüklü bir planlamasının gerçekleştirilemediği,
- Dünyada zarar azaltma süreçlerinin ilk adımı olarak görülen ve afete duyarlı planlamayı sağ­
lamada önemli bir araç olan Afet Tehlike ve Risk (Deprem Tehlike Haritaları, Heyelan Duyarlılık ve
Risk Haritaları, Çığ Düşmesi Risk Haritaları, Su Baskını Haritaları vb.) Haritalarının hazırlanması­
na yönelik çalışmaların ivedilikle yapılması gerektiği,
- Deprem riski yüksek alanlardaki belediyelerden ve valiliklerden başlamak üzere, yerel yöne­
timlerin teknik alt yapısmm ve personel durumunun güçlendirilmesinin, teknik personel istihdamı­
nı artırıcı önlemler alınmasının ve afetlere karşı hizmet içi eğitim çalışmaları organize edilmesinin
büyük önem arz ettiği,
- Afet tehlikeleri açısından hassas bir coğrafyada bulunan ülkemizde, yerleşim alanlarında afet
tehlikelerinin önlenmesi ve/veya afet risklerinin ve zararlarının azaltılmasında en akılcı ve etkin yön­
temin; kriz yönetiminden önce risk yönetimine öncelik veren, hazırlık, planlama ve zarar azaltmaya
dönük araçların geliştirilmesini ön plana çıkaran bir anlayışla afet yönetiminin oluşturulması olduğu,
- Ülkemizin jeolojik, jeomorfolojik yapısı ve meteorolojik özelliklerinden dolayı değişik afet tür­
lerinin yaygm olarak her zaman söz konusu olabileceği; dolayısıyla, bu afetleri araştıran, afet zarar­
larının önlenmesi için alınabilecek mühendislik önlemlerim ortaya koyan bilimsel araştırmaların ya­
pılabileceği bir birimin oluşturulması gerektiği,
- Afet bölgesinde zarar gören alt ve üst yapımn yeniden inşasına ve onanmına yönelik çalışma­
lar ile afetzedelerin kalıcı konut ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik afet sonrası dönem hizmetle­
rini kapsayan çalışmaların Tasanda yer almadığı,
- Doğal afet zararlarının giderilmesi amacıyla bütçeden kaynak aktanldığı, iç borçlanma, ver­
giler ve uluslararası kuruluşlardan kredi ve yardım alındığı, ancak bu yöntemler yerine önceden bir
fon oluşturularak, ihtiyaç halinde bu fon kaynaklanmn etkin bir şekilde kullamlması gerektiği,
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)
-20-
- Ülkemizde kentsel arama ve kurtarma konusunda malzeme ve teknik personel olarak en güç­
lü sivil organizasyon olan sivil savunma birliklerinin kaldırılması halinde yerini dolduracak bir ku­
rumun mevcut olmadığı,
- Tasan içerisinde birçok yerde “Afet, deprem ve acil durum” ifadesinin kullanıldığı; halbuki afet
ve acil durum herhangi bir olaym “sonucu” iken, depremin; sel, yangın, terör, fırtına vb. birçok fark­
lı örnekleri ile birlikte, afet ve acil duruma neden olabilecek “olay”lardan biri olduğu, bu nedenle bu
iki ifadenin aym kategoride kullandamayacağı,
- Afet ve acil durum sonrası müdahale aşamasında en çok sivil toplum kuruluşlanyla işbirliği içe­
risinde olunmakla birlikte, özellikle önlem, hazırlık ve iyileştirme safhaları da göz önüne alındığın­
da sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra, ticari kurumlar, üniversiteler gibi farklı yapılarla da akredi-
tasyon ilişkisine girme ihtiyacının söz konusu olacağı,
- Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunu konusunda uzmanlaşmış üniversiteler ile özel ve
sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin de katdımmın sağlanması gerektiği,
- Mevcut genel müdürlüklerin personel, deneyim ve bilgi birikiminin geliştirilerek bir arada ko-
ordineli bir şekilde çalışması yerine, bu kurumlann lağvedilerek 300 elemanlı “çekirdek” bir kadro­
dan oluşan bir kurumla afet hizmetlerini gerçekleştirmenin mümkün olamayacağı,
- Tasarı ile genel müdürlüklerin görev ve sorumluluklarının daire başkanlığı düzeyine indirildi­
ği; kamu yönetimi sistemi içinde pek görülmeyen, sürekliliği ve sorumlulukları tanımlanmamış, ana
hizmet birimleri şeklinde “çalışma gruplan” kurularak hizmet satm almaya yönelik bir düzenleme­
nin önünün açıldığı; böylece afet hizmeti gören temel kuramlarda elli yılı aşkın bir sürede oluşmuş
bilgi birikiminin, deneyimin ve teknolojik altyapının göz ardı edildiği,
- Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığının yalnızca Deprem Danışma Kurulundan danışman­
lık ve destek hizmeti almasının teknik açıdan sorun yaratabileceği, bu nedenle “Deprem Danışma Ku­
rulu” ifadesinin “Afet ve Acil Durum Danışma Kurulu” şeklinde düzenlenmesinin ve Kurulun, ko­
nularında uzman kişi ve kuramlardan destek alabileceğinin belirtilmesinin büyük önem arz ettiği,
- Tasanda bölge müdürlüğü niteliğindeki kuram ve kuruluşlarda görev yapan Sivil Savunma
Uzmanlarının Savunma Sekreterlerine bağlı olduğu, Sivil Savunma Uzmanlarının isminin Sivil Ko­
runma Uzmanı olarak değiştirildiği, ancak görev tanımlamaları ve statülerine ilişkin düzenlemelerin
içeriğinin açık olmadığı,
- Sivil savunma uzmanları tarafından yerine getirilen görevlerin, idari işler birimine verilmesi
durumunda, sivil savunma uzmanlarının statüleri ve kazanılmış özlük haklan yönünden mağduri­
yetlerine neden olunacağı,
hususları dile getirilmiştir.
Yapılan görüşmelerin ardından Alt Komisyonda Tasarmm;
- 1 inci maddesi; kanunlann hazırlanmasında uygulanan usul ve esaslar çerçevesinde (2) nu­
maralı fıkranın (1) numaralı fıkra ile birleştirilmesi, kapsama ilişkin yeni (2) numaralı fıkranın ek­
lenmesi suretiyle,
- 2 nci maddesi; acil durum tammma ilişkin (a) bendinin anlatıma açıklık kazandırılması ama­
cıyla yeniden düzenlenmesi, akreditasyon tanımına ilişkin (ç) bendine özel kuruluşların da eklen­
mesi, hazırlık tammma ilişkin (f) bendinin açıklığa kavuşturulması, (g) bendinde yer alan iyileştir-
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)

-20-
- Ülkemizde kentsel arama ve kurtarma konusunda malzeme ve teknik personel olarak en güç­
lü sivil organizasyon olan sivil savunma birliklerinin kaldırılması halinde yerini dolduracak bir ku­
rumun mevcut olmadığı,
- Tasan içerisinde birçok yerde “Afet, deprem ve acil durum” ifadesinin kullanıldığı; halbuki afet
ve acil durum herhangi bir olaym “sonucu” iken, depremin; sel, yangın, terör, fırtına vb. birçok fark­
lı örnekleri ile birlikte, afet ve acil duruma neden olabilecek “olay”lardan biri olduğu, bu nedenle bu
iki ifadenin aym kategoride kullandamayacağı,
- Afet ve acil durum sonrası müdahale aşamasında en çok sivil toplum kuruluşlanyla işbirliği içe­
risinde olunmakla birlikte, özellikle önlem, hazırlık ve iyileştirme safhaları da göz önüne alındığın­
da sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra, ticari kurumlar, üniversiteler gibi farklı yapılarla da akredi-
tasyon ilişkisine girme ihtiyacının söz konusu olacağı,
- Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunu konusunda uzmanlaşmış üniversiteler ile özel ve
sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin de katdımmın sağlanması gerektiği,
- Mevcut genel müdürlüklerin personel, deneyim ve bilgi birikiminin geliştirilerek bir arada ko-
ordineli bir şekilde çalışması yerine, bu kurumlann lağvedilerek 300 elemanlı “çekirdek” bir kadro­
dan oluşan bir kurumla afet hizmetlerini gerçekleştirmenin mümkün olamayacağı,
- Tasarı ile genel müdürlüklerin görev ve sorumluluklarının daire başkanlığı düzeyine indirildi­
ği; kamu yönetimi sistemi içinde pek görülmeyen, sürekliliği ve sorumlulukları tanımlanmamış, ana
hizmet birimleri şeklinde “çalışma gruplan” kurularak hizmet satm almaya yönelik bir düzenleme­
nin önünün açıldığı; böylece afet hizmeti gören temel kuramlarda elli yılı aşkın bir sürede oluşmuş
bilgi birikiminin, deneyimin ve teknolojik altyapının göz ardı edildiği,
- Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığının yalnızca Deprem Danışma Kurulundan danışman­
lık ve destek hizmeti almasının teknik açıdan sorun yaratabileceği, bu nedenle “Deprem Danışma Ku­
rulu” ifadesinin “Afet ve Acil Durum Danışma Kurulu” şeklinde düzenlenmesinin ve Kurulun, ko­
nularında uzman kişi ve kuramlardan destek alabileceğinin belirtilmesinin büyük önem arz ettiği,
- Tasanda bölge müdürlüğü niteliğindeki kuram ve kuruluşlarda görev yapan Sivil Savunma
Uzmanlarının Savunma Sekreterlerine bağlı olduğu, Sivil Savunma Uzmanlarının isminin Sivil Ko­
runma Uzmanı olarak değiştirildiği, ancak görev tanımlamaları ve statülerine ilişkin düzenlemelerin
içeriğinin açık olmadığı,
- Sivil savunma uzmanları tarafından yerine getirilen görevlerin, idari işler birimine verilmesi
durumunda, sivil savunma uzmanlarının statüleri ve kazanılmış özlük haklan yönünden mağduri­
yetlerine neden olunacağı,
hususları dile getirilmiştir.
Yapılan görüşmelerin ardından Alt Komisyonda Tasarmm;
- 1 inci maddesi; kanunlann hazırlanmasında uygulanan usul ve esaslar çerçevesinde (2) nu­
maralı fıkranın (1) numaralı fıkra ile birleştirilmesi, kapsama ilişkin yeni (2) numaralı fıkranın ek­
lenmesi suretiyle,
- 2 nci maddesi; acil durum tammma ilişkin (a) bendinin anlatıma açıklık kazandırılması ama­
cıyla yeniden düzenlenmesi, akreditasyon tanımına ilişkin (ç) bendine özel kuruluşların da eklen­
mesi, hazırlık tammma ilişkin (f) bendinin açıklığa kavuşturulması, (g) bendinde yer alan iyileştir-
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)
-21-
me tanımının yeniden yapılanmayı da içerecek şekilde değiştirilmesi, müdahale tammma ilişkin (ğ)
bendinin güvenlik, mal ve çevre koruma, sosyal ve psikolojik destek hizmetlerini de kapsayacak şe­
kilde yeniden düzenlenmesi, Tasarmm sonraki maddelerinde yapılan değişikliklere paralel olarak
risk, risk azaltma ve risk yönetimi tammlarmm yeni (h), (ı) ve (i) bentleri olarak eklenmesi ve takip
eden bent numaralarının teselsül ettirilmesi, (h) bendinde yer alan zarar azaltma tanımının risk yö­
netimi ve önleme tedbirlerini de içerecek şekilde değiştirilmesi ve bent numarasının (k) olarak teselsül
ettirilmesi suretiyle,
- ikinci Bölümün başlığının kanun tekniğine uygun olarak “Kurullar, Başkanlık Teşkilatı ve Gö­
revleri” şeklinde değiştirilmesi suretiyle,
- 3 üncü maddesi; kanun tekniğine uygun olarak hizmet birimlerini gösterir bir fıkranın eklen­
mesi; bölüm başlığının değiştirilmesine paralel olarak ve ayrıca kanun tekniğine uygunluğun sağ­
lanması bakımından kurullara ilişkin maddelerden sonra yer almaşım teminen madde numarasının 6
olarak değiştirilmesi suretiyle,
- 4 üncü maddesi; Başkanm görevlerinin yeniden düzenlenmesi; bölüm başlığının değiştirilme­
sine paralel olarak ve ayrıca, kanun tekniğine uygunluğun sağlanması bakımından kurullara ilişkin
maddelerden sonra yer almasını teminen madde numarasının 7 olarak değiştirilmesi suretiyle,
- 5 inci maddesi; Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulunun görevlerinin “plan, program ve ra­
porları onaylamak” şeklinde değiştirilmesi, Milli Eğitim Bakanmm da Kurula dahil edilmesi ve ka­
nun tekniğine uygun olarak Tasarmm 3 üncü maddesi ile yer değiştirdiğinden madde numarasının 3
olarak değiştirilmesi suretiyle,
- 6 nci maddesi; Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kuruluna Milli Eğitim Bakanlığı ve Devlet
Planlama Teşkilatı Müsteşarları ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanmm da dahil edilmesi ve
madde numarasının 4 olarak değişitirilmesi suretiyle,
- 7 nci maddesi; Deprem Danışma Kurulu üyeleri araşma Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tem­
silcisinin de dahil edilmesi, üniversite öğretim üyelerinden Yükseköğretim Kurulu tarafından öneri­
lecek on aday arasından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı tarafından seçilecek beşinin Kurula
üye olmasım, gönüllü kuruluş temsilcilerinin çıkarılarak yalnızca akredite edilmiş sivil toplum ku­
ruluşlarının temsilci gönderebilmesi ve temsilci sayısının üçe çıkarılmasını teminen yeniden düzen­
lenmesi, madde numarasının ise 5 olarak değiştirilmesi suretiyle,
- 8 inci maddesi; Planlama ve Hazırlık Dairesi Başkanlığının adımn Planlama ve Zarar Azalt­
ma Dairesi Başkanlığı olarak değiştirilmesi, Daire Başkanlığının görevlerinin uygulamada tereddü­
de yol açmayacak şekilde açıklığa kavuşturulması ve Kanunun amacı doğrultusunda birimler ara­
sında etkin bir işbölümünün oluşturulması amacıyla yeniden düzenlenmesi suretiyle,
- 9 uncu maddesi; Müdahale Dairesi Başkanlığının görevlerinde anlatıma açıklık kazandırılma­
sı amacıyla redaksiyon niteliğinde değişiklikler yapılması suretiyle,
-10 uncu maddesi; İyileştirme Dairesi Başkanlığının görevleri arasına, afetten etkilenen bölge­
lerde, kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği
içinde afet sonrası yeniden yapılanma ve iyileştirme planlarını hazırlamak, hazırlanan planlan Afet
ve Acil Durum Yüksek Kurulunun onayına sunmak, onaylanan planların uygulanmasını koordine
etmek, uygulamaya ilişkin ilerleme raporlama hazırlamak görevlerinin eklenmesi suretiyle,
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)

-21-
me tanımının yeniden yapılanmayı da içerecek şekilde değiştirilmesi, müdahale tammma ilişkin (ğ)
bendinin güvenlik, mal ve çevre koruma, sosyal ve psikolojik destek hizmetlerini de kapsayacak şe­
kilde yeniden düzenlenmesi, Tasarmm sonraki maddelerinde yapılan değişikliklere paralel olarak
risk, risk azaltma ve risk yönetimi tammlarmm yeni (h), (ı) ve (i) bentleri olarak eklenmesi ve takip
eden bent numaralarının teselsül ettirilmesi, (h) bendinde yer alan zarar azaltma tanımının risk yö­
netimi ve önleme tedbirlerini de içerecek şekilde değiştirilmesi ve bent numarasının (k) olarak teselsül
ettirilmesi suretiyle,
- ikinci Bölümün başlığının kanun tekniğine uygun olarak “Kurullar, Başkanlık Teşkilatı ve Gö­
revleri” şeklinde değiştirilmesi suretiyle,
- 3 üncü maddesi; kanun tekniğine uygun olarak hizmet birimlerini gösterir bir fıkranın eklen­
mesi; bölüm başlığının değiştirilmesine paralel olarak ve ayrıca kanun tekniğine uygunluğun sağ­
lanması bakımından kurullara ilişkin maddelerden sonra yer almaşım teminen madde numarasının 6
olarak değiştirilmesi suretiyle,
- 4 üncü maddesi; Başkanm görevlerinin yeniden düzenlenmesi; bölüm başlığının değiştirilme­
sine paralel olarak ve ayrıca, kanun tekniğine uygunluğun sağlanması bakımından kurullara ilişkin
maddelerden sonra yer almasını teminen madde numarasının 7 olarak değiştirilmesi suretiyle,
- 5 inci maddesi; Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulunun görevlerinin “plan, program ve ra­
porları onaylamak” şeklinde değiştirilmesi, Milli Eğitim Bakanmm da Kurula dahil edilmesi ve ka­
nun tekniğine uygun olarak Tasarmm 3 üncü maddesi ile yer değiştirdiğinden madde numarasının 3
olarak değiştirilmesi suretiyle,
- 6 nci maddesi; Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kuruluna Milli Eğitim Bakanlığı ve Devlet
Planlama Teşkilatı Müsteşarları ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanmm da dahil edilmesi ve
madde numarasının 4 olarak değişitirilmesi suretiyle,
- 7 nci maddesi; Deprem Danışma Kurulu üyeleri araşma Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tem­
silcisinin de dahil edilmesi, üniversite öğretim üyelerinden Yükseköğretim Kurulu tarafından öneri­
lecek on aday arasından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı tarafından seçilecek beşinin Kurula
üye olmasım, gönüllü kuruluş temsilcilerinin çıkarılarak yalnızca akredite edilmiş sivil toplum ku­
ruluşlarının temsilci gönderebilmesi ve temsilci sayısının üçe çıkarılmasını teminen yeniden düzen­
lenmesi, madde numarasının ise 5 olarak değiştirilmesi suretiyle,
- 8 inci maddesi; Planlama ve Hazırlık Dairesi Başkanlığının adımn Planlama ve Zarar Azalt­
ma Dairesi Başkanlığı olarak değiştirilmesi, Daire Başkanlığının görevlerinin uygulamada tereddü­
de yol açmayacak şekilde açıklığa kavuşturulması ve Kanunun amacı doğrultusunda birimler ara­
sında etkin bir işbölümünün oluşturulması amacıyla yeniden düzenlenmesi suretiyle,
- 9 uncu maddesi; Müdahale Dairesi Başkanlığının görevlerinde anlatıma açıklık kazandırılma­
sı amacıyla redaksiyon niteliğinde değişiklikler yapılması suretiyle,
-10 uncu maddesi; İyileştirme Dairesi Başkanlığının görevleri arasına, afetten etkilenen bölge­
lerde, kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği
içinde afet sonrası yeniden yapılanma ve iyileştirme planlarını hazırlamak, hazırlanan planlan Afet
ve Acil Durum Yüksek Kurulunun onayına sunmak, onaylanan planların uygulanmasını koordine
etmek, uygulamaya ilişkin ilerleme raporlama hazırlamak görevlerinin eklenmesi suretiyle,
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)
-22-
- 11 inci maddesi; Sivil Korunma Dairesi Başkanlığının adının, Sivil Savunma Dairesi Başkan­
lığı olarak değiştirilmesi, görevleri araşma; kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelerin
meydana getireceği tehlikelere karşı alınacak önlemleri ve yapılacak çalışmaları tespit etmek ve bun­
larla ilgili bakanlık, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak görevleri­
nin ilave edilmesi suretiyle,
- 12 nci maddesi; Deprem Dairesi Başkanlığının görevleri araşma deprem riski yönetiminin de
ilave edilmesi suretiyle,
-13 üncü maddesi; Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevlerinin; ulusal seviyede lojis­
tik hizmetlerini yapmak veya yaptırmak, yerel yönetimler, diğer kamu kurum ve kuruluşlan ile sivil top­
lum kuruluşlarına destek sağlamak görevi ile acil durum ve afet yönetimine ilişkin yayınlan ve bilim­
sel çalışmalan derlemek, tasnif etmek, kütüphane hizmetleri vermek ve bu konularla ilgili süreli ve sü­
resiz yayınlar çıkarmak görevlerini de kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi, aynca Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığının yurtiçinde ve yurtdışmda meydana gelen afet ve acil durumlara ilişkin
yardım kampanyaları düzenleyebileceğine ilişkin (2) numaralı fıkranın eklenmesi suretiyle,
- 14 üncü maddesi; (1) numaralı fıkrasına, Başbakan veya yetkilendirdiği bakan onayı ile afet
ve acil durumlara ilişkin çalışmalarda bulunmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının personelinin,
Başkanlıkta geçici olarak görevlendirilebilmesine, konu ile ilgili uzmanların katılımı ile geçici ko­
misyon ve kurullar oluşturulabilmesine ilişkin bir hükmün eklenmesi; üniversite öğretim elemanla­
rının, uzmanlık isteyen işlerde ilgili mevzuatına göre Başkanlıkta görevlendirilmesine dair (3) nu­
maralı fıkranın ilave edilmesi ve madde başlığının bu doğrultuda “Çabşma grupları ve geçici görev­
lendirme” olarak değiştirilmesi suretiyle,
- Başkanlığın görevleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda Kamu İhale Kanunu hü­
kümlerine tabi olmaksızın yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere araştırma, etüd ve proje yaptıra-
bilmesine imkan veren bir düzenlemenin yeni 15 inci madde olarak eklenmesi suretiyle,
- 15 inci maddesi; Başkanlığın işbirliği içerisinde bulunacağı kuruluşlar araşma Türkiye Kızı­
lay Demeğinin ilave edilmesi ve yeni eklenen madde nedeniyle madde numarasımn 16 olarak tesel­
sül ettirilmesi suretiyle,
- 16 nci maddesi; 17 nci madde olarak aynen,
- 17 nci maddesi; (1) numaralı fıkrasına; il afet ve acil durum müdürlükleri bünyesinde olmak
üzere, gerekli görülen ilçelerde Başkanlığın görüşü almarak ilçe müdürlüklerinin kurulabilmesine
ilişkin bir hükmün eklenmesi; il müdürlüklerinin görevleri araşma, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve
nükleer maddelerin tespiti, teşhisi ve arındırması ile ilgili hizmetleri yürütmek, ilgili kurum ve ku­
ruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak görevlerinin de ilave edilmesi; (3) numaralı fık­
rasının redaksiyona tabi tutulması; (4) numaralı fıkrasının, il afet ve acil durum müdürlüklerine ait
kadrolar hakkında il özel idareleri kadrolarının tabi olduğu hükümlerin uygulanmasını, ancak kad­
rolara ilişkin olarak il genel meclisine verilmiş olan yetkilerin il afet ve acil durum müdürlüklerinin
kadroları bakımından vali tarafından kullanılmasını teminen yeniden düzenlenmesi, madde numara­
sının 18 olarak teselsül ettirilmesi; aynca sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerine
ilişkin (6) numaralı fıkrasının 19 uncu madde olarak düzenlenmesi ve birlik personeline ve birlikle­
rin görev yerlerine ilişkin hususların açıldığa kavuşturulması suretiyle,
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)

-22-
- 11 inci maddesi; Sivil Korunma Dairesi Başkanlığının adının, Sivil Savunma Dairesi Başkan­
lığı olarak değiştirilmesi, görevleri araşma; kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelerin
meydana getireceği tehlikelere karşı alınacak önlemleri ve yapılacak çalışmaları tespit etmek ve bun­
larla ilgili bakanlık, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak görevleri­
nin ilave edilmesi suretiyle,
- 12 nci maddesi; Deprem Dairesi Başkanlığının görevleri araşma deprem riski yönetiminin de
ilave edilmesi suretiyle,
-13 üncü maddesi; Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevlerinin; ulusal seviyede lojis­
tik hizmetlerini yapmak veya yaptırmak, yerel yönetimler, diğer kamu kurum ve kuruluşlan ile sivil top­
lum kuruluşlarına destek sağlamak görevi ile acil durum ve afet yönetimine ilişkin yayınlan ve bilim­
sel çalışmalan derlemek, tasnif etmek, kütüphane hizmetleri vermek ve bu konularla ilgili süreli ve sü­
resiz yayınlar çıkarmak görevlerini de kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi, aynca Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığının yurtiçinde ve yurtdışmda meydana gelen afet ve acil durumlara ilişkin
yardım kampanyaları düzenleyebileceğine ilişkin (2) numaralı fıkranın eklenmesi suretiyle,
- 14 üncü maddesi; (1) numaralı fıkrasına, Başbakan veya yetkilendirdiği bakan onayı ile afet
ve acil durumlara ilişkin çalışmalarda bulunmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının personelinin,
Başkanlıkta geçici olarak görevlendirilebilmesine, konu ile ilgili uzmanların katılımı ile geçici ko­
misyon ve kurullar oluşturulabilmesine ilişkin bir hükmün eklenmesi; üniversite öğretim elemanla­
rının, uzmanlık isteyen işlerde ilgili mevzuatına göre Başkanlıkta görevlendirilmesine dair (3) nu­
maralı fıkranın ilave edilmesi ve madde başlığının bu doğrultuda “Çabşma grupları ve geçici görev­
lendirme” olarak değiştirilmesi suretiyle,
- Başkanlığın görevleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda Kamu İhale Kanunu hü­
kümlerine tabi olmaksızın yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere araştırma, etüd ve proje yaptıra-
bilmesine imkan veren bir düzenlemenin yeni 15 inci madde olarak eklenmesi suretiyle,
- 15 inci maddesi; Başkanlığın işbirliği içerisinde bulunacağı kuruluşlar araşma Türkiye Kızı­
lay Demeğinin ilave edilmesi ve yeni eklenen madde nedeniyle madde numarasımn 16 olarak tesel­
sül ettirilmesi suretiyle,
- 16 nci maddesi; 17 nci madde olarak aynen,
- 17 nci maddesi; (1) numaralı fıkrasına; il afet ve acil durum müdürlükleri bünyesinde olmak
üzere, gerekli görülen ilçelerde Başkanlığın görüşü almarak ilçe müdürlüklerinin kurulabilmesine
ilişkin bir hükmün eklenmesi; il müdürlüklerinin görevleri araşma, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve
nükleer maddelerin tespiti, teşhisi ve arındırması ile ilgili hizmetleri yürütmek, ilgili kurum ve ku­
ruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak görevlerinin de ilave edilmesi; (3) numaralı fık­
rasının redaksiyona tabi tutulması; (4) numaralı fıkrasının, il afet ve acil durum müdürlüklerine ait
kadrolar hakkında il özel idareleri kadrolarının tabi olduğu hükümlerin uygulanmasını, ancak kad­
rolara ilişkin olarak il genel meclisine verilmiş olan yetkilerin il afet ve acil durum müdürlüklerinin
kadroları bakımından vali tarafından kullanılmasını teminen yeniden düzenlenmesi, madde numara­
sının 18 olarak teselsül ettirilmesi; aynca sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerine
ilişkin (6) numaralı fıkrasının 19 uncu madde olarak düzenlenmesi ve birlik personeline ve birlikle­
rin görev yerlerine ilişkin hususların açıldığa kavuşturulması suretiyle,
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)
-23-
- 18 inci maddesi; (2) ve (3) numaralı fıkralarının redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 20 nci
madde olarak,
-19 uncu maddesi; (1) numaralı fıkrasının (a) bendine afet ve acil durum yönetimi uzmanı ola­
bilmek için gerekli mezuniyet dallarının yönetmelikle belirleneceği hususuna açıklık getirilmesi ve
(2) numaralı fıkrasının kanun tekniğine uygun olarak redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 21 inci
madde olarak,
- 20 nci maddesi; (1) numaralı fıkrası ile 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnameye eklenmesi öngörülen ekli (1) sayılı listeye, Başkanlığın teknik eleman ih­
tiyacının karşılanması amacıyla 104 kadronun ilave edilmesi; kaldırılan genel müdürlüklerde görev
yapmakta olan genel müdür, genel müdür yardımcısı ve daire başkanlarmm bulundukları bakanlık­
larda müşavir kadrolarına atanabilmeleri için, Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı ve Bayındırlık ve İs­
kan Bakanlığına toplam 9 adet müşavir kadrosu ihdasına ilişkin (3) sayılı listenin eklenmesi suretiyle,
22 nci madde olarak,
- Başkanlık kadro ve pozisyonlarında görev yapan memurlar ile sözleşmeli personele en yüksek
devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 200 ünü geçmemek üzere ek ödeme yapılabilmesine,
Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlik ve ekiplerinde çalışan personele ise Bütçe Kanunu ile İtfai­
ye personeline ödenen miktarda maktu fazla çalışma ücreti ödenebilmesine ilişkin bir düzenlemenin
yeni 23 üncü madde olarak eklenmesi suretiyle,
- 21 inci maddesi; Kanun kapsamındaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Başkanlık büt­
çesine konulan afet ve acil durum faaliyetleri ödeneğinden mahalli idarelere de aktarma yapılabil­
mesini, mahalli idarelerin de aynı amaçla Başkanlık hesabma aktarma yapabilmesini, kurulacak özel
hesapların afet ve acil durum hallerinde gerekli harcamalar sözkonusu olduğunda Kamu Mali Yö­
netimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayacağı hususunun açıklığa
kavuşturulmasını teminen yeniden düzenlenmesi suretiyle, 24 üncü madde olarak,
- Atıflara ilişkin 22 nci maddesi; uygulamada tereddüde yol açılmaması bakımından redaksiyo­
na tabi tutulmak suretiyle, 25 inci madde olarak,
- 23 üncü maddesi; (1) numaralı fıkrasına, Devlet Memurları Kanununun (E) sayılı Ek Gös­
terge Cetvelinin “5-Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yüksek Öğretim Kuruluşlarında”
bölümüne, “İl Müdürü” ibaresinden sonra gelmek üzere “Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Mü­
dürü” ibaresinin eklenmesini öngören (d) ve “6- Mahalli İdareler ile Bağlı ve İlgili Kuruluşlarda” bö­
lümüne, “Boğaziçi İmar Müdürü” ibaresinden sonra gelmek üzere “İl Afet ve Acil Durum Müdürü,
Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü” ibaresinin eklenmesine ilişkin (e) bendinin ek­
lenmesi; yürürlükten kaldırılan hükümlere ilişkin (4) ve (5) numaralı fıkralarının, Tasanda yapılan
değişikliklere paralel olarak yeniden düzenlenmeleri; (6) numaralı fıkrası ile admm “Sivil Korunma
Koleji” olarak değiştirilmesi öngörülen Sivil Savunma Kolejinin admm “Afet ve Acil Durum Eği­
tim Merkezi” olarak değiştirilmesi suretiyle, 26 nci madde olarak,
- 24 üncü maddesi; “üst yönetici” teriminin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Ka­
nunun 11 inci maddesine atıfta bulunularak açıklığa kavuşturulması suretiyle, 27 nci madde olarak,
- Geçici 1 inci maddesi; personel atamalarına ilişkin (1) numaralı fıkrasının esasen kadro ve gö­
rev ünvanı değişikliğine ilişkin geçici 2 nci maddede yer alması gerektiğinden, madde metninden
çıkarılması ve takip eden fıkra numaralannm teselsül ettirilmesi, mal ve malzeme devrine ilişkin (2)
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)

-23-
- 18 inci maddesi; (2) ve (3) numaralı fıkralarının redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 20 nci
madde olarak,
-19 uncu maddesi; (1) numaralı fıkrasının (a) bendine afet ve acil durum yönetimi uzmanı ola­
bilmek için gerekli mezuniyet dallarının yönetmelikle belirleneceği hususuna açıklık getirilmesi ve
(2) numaralı fıkrasının kanun tekniğine uygun olarak redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 21 inci
madde olarak,
- 20 nci maddesi; (1) numaralı fıkrası ile 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnameye eklenmesi öngörülen ekli (1) sayılı listeye, Başkanlığın teknik eleman ih­
tiyacının karşılanması amacıyla 104 kadronun ilave edilmesi; kaldırılan genel müdürlüklerde görev
yapmakta olan genel müdür, genel müdür yardımcısı ve daire başkanlarmm bulundukları bakanlık­
larda müşavir kadrolarına atanabilmeleri için, Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı ve Bayındırlık ve İs­
kan Bakanlığına toplam 9 adet müşavir kadrosu ihdasına ilişkin (3) sayılı listenin eklenmesi suretiyle,
22 nci madde olarak,
- Başkanlık kadro ve pozisyonlarında görev yapan memurlar ile sözleşmeli personele en yüksek
devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 200 ünü geçmemek üzere ek ödeme yapılabilmesine,
Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlik ve ekiplerinde çalışan personele ise Bütçe Kanunu ile İtfai­
ye personeline ödenen miktarda maktu fazla çalışma ücreti ödenebilmesine ilişkin bir düzenlemenin
yeni 23 üncü madde olarak eklenmesi suretiyle,
- 21 inci maddesi; Kanun kapsamındaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Başkanlık büt­
çesine konulan afet ve acil durum faaliyetleri ödeneğinden mahalli idarelere de aktarma yapılabil­
mesini, mahalli idarelerin de aynı amaçla Başkanlık hesabma aktarma yapabilmesini, kurulacak özel
hesapların afet ve acil durum hallerinde gerekli harcamalar sözkonusu olduğunda Kamu Mali Yö­
netimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayacağı hususunun açıklığa
kavuşturulmasını teminen yeniden düzenlenmesi suretiyle, 24 üncü madde olarak,
- Atıflara ilişkin 22 nci maddesi; uygulamada tereddüde yol açılmaması bakımından redaksiyo­
na tabi tutulmak suretiyle, 25 inci madde olarak,
- 23 üncü maddesi; (1) numaralı fıkrasına, Devlet Memurları Kanununun (E) sayılı Ek Gös­
terge Cetvelinin “5-Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yüksek Öğretim Kuruluşlarında”
bölümüne, “İl Müdürü” ibaresinden sonra gelmek üzere “Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Mü­
dürü” ibaresinin eklenmesini öngören (d) ve “6- Mahalli İdareler ile Bağlı ve İlgili Kuruluşlarda” bö­
lümüne, “Boğaziçi İmar Müdürü” ibaresinden sonra gelmek üzere “İl Afet ve Acil Durum Müdürü,
Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü” ibaresinin eklenmesine ilişkin (e) bendinin ek­
lenmesi; yürürlükten kaldırılan hükümlere ilişkin (4) ve (5) numaralı fıkralarının, Tasanda yapılan
değişikliklere paralel olarak yeniden düzenlenmeleri; (6) numaralı fıkrası ile admm “Sivil Korunma
Koleji” olarak değiştirilmesi öngörülen Sivil Savunma Kolejinin admm “Afet ve Acil Durum Eği­
tim Merkezi” olarak değiştirilmesi suretiyle, 26 nci madde olarak,
- 24 üncü maddesi; “üst yönetici” teriminin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Ka­
nunun 11 inci maddesine atıfta bulunularak açıklığa kavuşturulması suretiyle, 27 nci madde olarak,
- Geçici 1 inci maddesi; personel atamalarına ilişkin (1) numaralı fıkrasının esasen kadro ve gö­
rev ünvanı değişikliğine ilişkin geçici 2 nci maddede yer alması gerektiğinden, madde metninden
çıkarılması ve takip eden fıkra numaralannm teselsül ettirilmesi, mal ve malzeme devrine ilişkin (2)
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)
-24-
numaralı fıkrasının, kaldırılan genel müdürlüklerce kullanılmakta olan her türlü taşınır, taşıt, araç, ge­
reç ve malzeme, varsa her türlü borç ve alacakları, yapılan bağışlar, dosyalar, yazılı ve elektronik or­
tamdaki her türlü kayıtlar ve diğer dokümanların hiçbir işleme gerek kalmaksızın Başkanlığa ve il­
gili il özel idaresine devredilmesini; taşınmazların, lojman ve hizmet binalarının hiçbir işleme gerek
kalmaksızın, tahsis amacında kullanılmak üzere Başkanlığa ve ilgili il özel idaresine tahsis edilmiş
sayılmasını teminen yeniden düzenlenmesi; kaldırılan Genel Müdürlüklerce yapılmış olan iş ve iş­
lemler sebebi ile açılmış veya açılacak davalar ve doğabilecek hukuki ihtilaflar ile ilgili işlemlerin
yeni kurulacak Başkanlıkça yürütülmesine ilişkin (3) numaralı fıkranın ilave edilmesi suretiyle,
- Geçici 2 nci maddesi; geçici 1 inci maddenin atamaya ve kadrolara ilişkin (1) numaralı fıkra­
sının, Başkanlığın faaliyete geçme süresinin bir yıla çıkarılmasını, bu sürenin Bakanlar Kurulu Ka­
rarı ile bir yıla kadar daha uzatılabilmesini teminen yeniden düzenlenerek yeni (1) numaralı fıkra
olarak eklenmesi ve takip eden fıkraların teselsül ettirilmesi; (1) numaralı fıkrası, kaldınlan genel mü­
dürlüklerde genel müdür ve genel müdür yardımcısı kadrolarında görev yapmakta olanların Tasan-
ya eklenen (3) sayılı liste ile ihdası öngörülen müşavir kadrolarına atanabilmelerini teminen yeniden
düzenlenmesi; (2) numaralı fıkrasının, kaldırılan genel müdürlüklerde görev yapmaktayken, bu Ka­
nuna göre kadro ve görev unvanları değişen yahut kaldırılan veya gerekli şartlan taşımayan perso­
nelin kazanılmış haklannm korunması ve uygulamada tereddüde yol açılmaması amacıyla yeniden
düzenlenmesi; (3) numaralı fıkrasında yer alan atamaya ilişkin alü aylık sürenin bir yıl olarak de­
ğiştirilmesi, fıkra kapsamında yeni kadrolara atanacak personelin eski kadrolarının atama işlemi ger­
çekleşince iptal edilmiş sayılmasına ilişkin bir cümlenin ve aym fıkranın sonuna il ve ilçe sivil sa­
vunma müdürlerinin kazanılmış haklarının korunmasına ilişkin bir cümlenin eklenmesi, (4) numa­
ralı fıkrasının, il ve ilçe savunma müdürleri dışındaki taşra personelinin il özel idarelerine nakline iliş­
kin hükümlerin açıklığa kavuşturulmasını teminen yeniden düzenlenmesi; il özel idarelerine devre­
dilen personelin belediye kadrolarına atanabilmesine ilişkin bir düzenlemenin (6) numaralı fıkra ola­
rak ilave edilmesi; (5) numaralı fıkrasmın, Sivil Savunma Koleji Müdürü ve Müdür Yardımcılarının
Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Müdürü ve Müdür Yardımcısı olarak atanmış sayılmalarını te-
minen yeniden düzenlenmesi; il afet ve acil durum müdürü atanıncaya kadar bu görevin vali tara­
fından görevlendirilecek bir personel tarafından yürütülmesine ilişkin bir düzenlemenin (8) numaralı
fıkra; Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüklerinin teşkilat ve personeli ile birlikte bu­
lundukları il özel idaresine devredileceğine ilişkin bir düzenlemenin ise (9) numaralı fıkra olarak ila­
ve edilmesi suretiyle,
- Geçici 3 üncü maddesi; mevcut personelden sınavla uzmanlık kadrolarına geçebilecekler ara­
şma sivil savunma uzmanlarının da eklenmesi, aynca smava girecek personele kaldınlan birimlerde
en az üç yıl çalışmış olma şartının getirilmesi, bunların toplam uzman kadrosu sayısının yüzde yir­
misini geçmeyeceğine ilişkin şartın, yüzde elli olarak değiştirilmesi suretiyle,
- Geçici 4 üncü maddesi; (2) numaralı fıkrasının redaksiyona tabi tutulması suretiyle,
- Geçici 5 inci maddesi aynen,
- Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 25 ve 26 nci maddeleri, 28 ve 29 uncu maddeler olarak aynen,
kabul edilmiştir.
Bu defa, Komisyonumuzun 23/7/2008 tarihinde yapmış olduğu 61 inci birleşiminde “Afet ve
Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı” üzerinde, Hü­
kümeti temsilen Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ile Başbakanlık, Maliye Ba-
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)

-24-
numaralı fıkrasının, kaldırılan genel müdürlüklerce kullanılmakta olan her türlü taşınır, taşıt, araç, ge­
reç ve malzeme, varsa her türlü borç ve alacakları, yapılan bağışlar, dosyalar, yazılı ve elektronik or­
tamdaki her türlü kayıtlar ve diğer dokümanların hiçbir işleme gerek kalmaksızın Başkanlığa ve il­
gili il özel idaresine devredilmesini; taşınmazların, lojman ve hizmet binalarının hiçbir işleme gerek
kalmaksızın, tahsis amacında kullanılmak üzere Başkanlığa ve ilgili il özel idaresine tahsis edilmiş
sayılmasını teminen yeniden düzenlenmesi; kaldırılan Genel Müdürlüklerce yapılmış olan iş ve iş­
lemler sebebi ile açılmış veya açılacak davalar ve doğabilecek hukuki ihtilaflar ile ilgili işlemlerin
yeni kurulacak Başkanlıkça yürütülmesine ilişkin (3) numaralı fıkranın ilave edilmesi suretiyle,
- Geçici 2 nci maddesi; geçici 1 inci maddenin atamaya ve kadrolara ilişkin (1) numaralı fıkra­
sının, Başkanlığın faaliyete geçme süresinin bir yıla çıkarılmasını, bu sürenin Bakanlar Kurulu Ka­
rarı ile bir yıla kadar daha uzatılabilmesini teminen yeniden düzenlenerek yeni (1) numaralı fıkra
olarak eklenmesi ve takip eden fıkraların teselsül ettirilmesi; (1) numaralı fıkrası, kaldınlan genel mü­
dürlüklerde genel müdür ve genel müdür yardımcısı kadrolarında görev yapmakta olanların Tasan-
ya eklenen (3) sayılı liste ile ihdası öngörülen müşavir kadrolarına atanabilmelerini teminen yeniden
düzenlenmesi; (2) numaralı fıkrasının, kaldırılan genel müdürlüklerde görev yapmaktayken, bu Ka­
nuna göre kadro ve görev unvanları değişen yahut kaldırılan veya gerekli şartlan taşımayan perso­
nelin kazanılmış haklannm korunması ve uygulamada tereddüde yol açılmaması amacıyla yeniden
düzenlenmesi; (3) numaralı fıkrasında yer alan atamaya ilişkin alü aylık sürenin bir yıl olarak de­
ğiştirilmesi, fıkra kapsamında yeni kadrolara atanacak personelin eski kadrolarının atama işlemi ger­
çekleşince iptal edilmiş sayılmasına ilişkin bir cümlenin ve aym fıkranın sonuna il ve ilçe sivil sa­
vunma müdürlerinin kazanılmış haklarının korunmasına ilişkin bir cümlenin eklenmesi, (4) numa­
ralı fıkrasının, il ve ilçe savunma müdürleri dışındaki taşra personelinin il özel idarelerine nakline iliş­
kin hükümlerin açıklığa kavuşturulmasını teminen yeniden düzenlenmesi; il özel idarelerine devre­
dilen personelin belediye kadrolarına atanabilmesine ilişkin bir düzenlemenin (6) numaralı fıkra ola­
rak ilave edilmesi; (5) numaralı fıkrasmın, Sivil Savunma Koleji Müdürü ve Müdür Yardımcılarının
Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Müdürü ve Müdür Yardımcısı olarak atanmış sayılmalarını te-
minen yeniden düzenlenmesi; il afet ve acil durum müdürü atanıncaya kadar bu görevin vali tara­
fından görevlendirilecek bir personel tarafından yürütülmesine ilişkin bir düzenlemenin (8) numaralı
fıkra; Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüklerinin teşkilat ve personeli ile birlikte bu­
lundukları il özel idaresine devredileceğine ilişkin bir düzenlemenin ise (9) numaralı fıkra olarak ila­
ve edilmesi suretiyle,
- Geçici 3 üncü maddesi; mevcut personelden sınavla uzmanlık kadrolarına geçebilecekler ara­
şma sivil savunma uzmanlarının da eklenmesi, aynca smava girecek personele kaldınlan birimlerde
en az üç yıl çalışmış olma şartının getirilmesi, bunların toplam uzman kadrosu sayısının yüzde yir­
misini geçmeyeceğine ilişkin şartın, yüzde elli olarak değiştirilmesi suretiyle,
- Geçici 4 üncü maddesi; (2) numaralı fıkrasının redaksiyona tabi tutulması suretiyle,
- Geçici 5 inci maddesi aynen,
- Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 25 ve 26 nci maddeleri, 28 ve 29 uncu maddeler olarak aynen,
kabul edilmiştir.
Bu defa, Komisyonumuzun 23/7/2008 tarihinde yapmış olduğu 61 inci birleşiminde “Afet ve
Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı” üzerinde, Hü­
kümeti temsilen Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ile Başbakanlık, Maliye Ba-
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)
-25-
kanlığı, İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Adalet Bakan­
lığı, Hazine Müsteşarlığı, Kamu Hale Kurumu Başkanlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Türkiye Bi­
limsel ve Teknik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
(YÖK), Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Kızılay Demeği temsilcilerinin katılımlarıy­
la görüşmelere devam edilmiştir.
Komisyonumuzda, Tasarının geneli üzerinde yapılan görüşmelerde;
- Afet, deprem, acil durum ve sivil savunma hizmetleri konusunda görevli olan bir kaç kurumun
bulunduğu, bu durumun da çok başlılığa ve eşgüdüm sorunlarına neden olduğu, Tasarıyla bu duru­
ma son verilerek bu hizmetlerin tek elden, verimli ve etkin bir şekilde gerçekleştirileceği,
- Kurulması öngörülen yeni yapı içerisinde; hizmetlerin yürütülmesi nde, personel ve kaynakla­
rın kullanımında etkin bir koordinasyonun sağlanacağı, başmda valinin bulunduğu ve özel idarenin
imkanlarının kullanımını esas alan kurgusuyla da afet ve acil durumların yaşanması halinde hızlı ve
yerinde müdahalenin mümkün hale geleceği,
- Tasarmm planlama, koordinasyon, organizasyon, kaynak yönetimi gibi hususların merkezden
yürütülmesini amaçladığı, uygulamayı yerel yönetimlere bnaktığı, benimsenen bu yaklaşımın ol­
dukça yerinde olduğu,
- Afet yönetimi konusunda tek merkezli bir organizasyondan kaynaklanan yetki ve görev çatış­
masının engelleneceği, hizmetlerin sunumunda etkinliğin artacağı ve mabyetlerin azaltılarak fayda
maksimizasyonunun sağlanacağı,
- Afetler konusunda icraya ilişkin problemlerden çok koordinasyona ihşkin problemlerin ya­
şandığı; Tasarının, öngördüğü teşkilat yapısı itibariyle bu sakıncayı giderecek nitelikte olduğu,
- Tasarının ülkenin ihtiyacı olan son derece önemli ve gerekli düzenlemeleri içerdiği, bunun ya­
nı sıra, afet ve acil durum konularında toplumun eğitimine de önem verilmesi gerektiği,
- Farkk kurumlan bir araya getiriyor olması nedeniyle çeşitb aksaklıkların yaşanabileceği, do­
layısıyla bu durumu önleyecek tedbirlerin de alınması gerektiği,
- Tasarının yalnızca teşkilat yapılanmasına ilişkin hükümler içerdiği, bu çerçevede afet yöneti­
mi konusunda mevcut kanunlarda da değişiklikler yapılması gerektiği,
- Bazı kuramların tasfiye edilerek tek bir teşkilat oluşturulmasının personel mağduriyetine yol
açabileceği, bu durumun göz önünde bulundurularak gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiği,
- Kurulması öngörülen sistemle merkezi koordinasyonun sağlanmış olduğu; ancak, taşradaki
hizmetlerin özel idarelerce yürütülecek olmasmm çeşitli sorunlara yol açabileceği; üst koordinasyon
birimleri ile alttaki uygulayıcı birimler arasındaki hiyerarşik bağın zayıf olmasımn Türkiye’nin yö­
netim yapısına uygun olmadığı, bu durumun hizmetlerin görülmesinde sorunlara yol açacağı, idari
örgütlenmenin doğrudan başkanlığa bağlı olması gerektiği, böylece ortaya çıkması muhtemel pek
çok sakıncanın giderilmiş olacağı,
şeklindeki görüş ve eleştirileri müteakip, Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda ise;
- Bütün yetki ve görevlerin merkezde toplandığı bir teşkilat kurmanın faydaları bulunabileceği
gibi pek çok sakıncasının da olabileceği; afet durumlarında en önemli hususlardan birinin hızlı mü­
dahale olduğu, bu doğrultuda il müdürlüklerinin özel idareler bünyesinde ohışturulmasmın pek çok fay­
dası olacağı, Tasarının da bu amaca en çok hizmet edecek yapıyı öngördüğü, aynı zamanda merkezi
örgütün de yerine getireceği görev ve yetkiler açısından etkin ve güçlü bir yapı olarak tasarlandığı,
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)

-25-
kanlığı, İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Adalet Bakan­
lığı, Hazine Müsteşarlığı, Kamu Hale Kurumu Başkanlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Türkiye Bi­
limsel ve Teknik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
(YÖK), Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Kızılay Demeği temsilcilerinin katılımlarıy­
la görüşmelere devam edilmiştir.
Komisyonumuzda, Tasarının geneli üzerinde yapılan görüşmelerde;
- Afet, deprem, acil durum ve sivil savunma hizmetleri konusunda görevli olan bir kaç kurumun
bulunduğu, bu durumun da çok başlılığa ve eşgüdüm sorunlarına neden olduğu, Tasarıyla bu duru­
ma son verilerek bu hizmetlerin tek elden, verimli ve etkin bir şekilde gerçekleştirileceği,
- Kurulması öngörülen yeni yapı içerisinde; hizmetlerin yürütülmesi nde, personel ve kaynakla­
rın kullanımında etkin bir koordinasyonun sağlanacağı, başmda valinin bulunduğu ve özel idarenin
imkanlarının kullanımını esas alan kurgusuyla da afet ve acil durumların yaşanması halinde hızlı ve
yerinde müdahalenin mümkün hale geleceği,
- Tasarmm planlama, koordinasyon, organizasyon, kaynak yönetimi gibi hususların merkezden
yürütülmesini amaçladığı, uygulamayı yerel yönetimlere bnaktığı, benimsenen bu yaklaşımın ol­
dukça yerinde olduğu,
- Afet yönetimi konusunda tek merkezli bir organizasyondan kaynaklanan yetki ve görev çatış­
masının engelleneceği, hizmetlerin sunumunda etkinliğin artacağı ve mabyetlerin azaltılarak fayda
maksimizasyonunun sağlanacağı,
- Afetler konusunda icraya ilişkin problemlerden çok koordinasyona ihşkin problemlerin ya­
şandığı; Tasarının, öngördüğü teşkilat yapısı itibariyle bu sakıncayı giderecek nitelikte olduğu,
- Tasarının ülkenin ihtiyacı olan son derece önemli ve gerekli düzenlemeleri içerdiği, bunun ya­
nı sıra, afet ve acil durum konularında toplumun eğitimine de önem verilmesi gerektiği,
- Farkk kurumlan bir araya getiriyor olması nedeniyle çeşitb aksaklıkların yaşanabileceği, do­
layısıyla bu durumu önleyecek tedbirlerin de alınması gerektiği,
- Tasarının yalnızca teşkilat yapılanmasına ilişkin hükümler içerdiği, bu çerçevede afet yöneti­
mi konusunda mevcut kanunlarda da değişiklikler yapılması gerektiği,
- Bazı kuramların tasfiye edilerek tek bir teşkilat oluşturulmasının personel mağduriyetine yol
açabileceği, bu durumun göz önünde bulundurularak gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiği,
- Kurulması öngörülen sistemle merkezi koordinasyonun sağlanmış olduğu; ancak, taşradaki
hizmetlerin özel idarelerce yürütülecek olmasmm çeşitli sorunlara yol açabileceği; üst koordinasyon
birimleri ile alttaki uygulayıcı birimler arasındaki hiyerarşik bağın zayıf olmasımn Türkiye’nin yö­
netim yapısına uygun olmadığı, bu durumun hizmetlerin görülmesinde sorunlara yol açacağı, idari
örgütlenmenin doğrudan başkanlığa bağlı olması gerektiği, böylece ortaya çıkması muhtemel pek
çok sakıncanın giderilmiş olacağı,
şeklindeki görüş ve eleştirileri müteakip, Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda ise;
- Bütün yetki ve görevlerin merkezde toplandığı bir teşkilat kurmanın faydaları bulunabileceği
gibi pek çok sakıncasının da olabileceği; afet durumlarında en önemli hususlardan birinin hızlı mü­
dahale olduğu, bu doğrultuda il müdürlüklerinin özel idareler bünyesinde ohışturulmasmın pek çok fay­
dası olacağı, Tasarının da bu amaca en çok hizmet edecek yapıyı öngördüğü, aynı zamanda merkezi
örgütün de yerine getireceği görev ve yetkiler açısından etkin ve güçlü bir yapı olarak tasarlandığı,
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)
-26-
- Afet gibi durumlarda tek sorumlu kurum olmasmm son derece önemli olduğu, böylece koor­
dinasyonun hızlı ve tek elden yürütülebileceği, Tasarmm bu durumu olanaklı hale getirdiği,
- Bazı kurumlann tasfiye edilerek tek bir teşkilat kurulmasının çeşitli sorunlara yol açabileceği;
herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi için dönüşümün zamana yayılarak mevcut yapıdan ye­
ni yapıya kademeli olarak geçileceği,
- Uygulamada ortaya çıkabilecek aksaklıkların tek tek hesaba katılarak bunların hepsinin ka­
nunla düzenlenmesinin mümkün olmadığı, zamanla ortaya çıkabilecek bazı sorunların ikincil mev­
zuatla çözülebileceği,
- Taşrada meydana gelen afetlerde, müdahale ve uygulamanın hali hazırda valilikler tarafından
yürütüldüğü, bu uygulamaya devam edileceği, özel idarenin örgüt kurmak yerine kaynak aktarımı
yöntemiyle uygulamaya katılımının sağlanacağı,
- Mevcut durum itibariyle, afet ve acil durum konularına ilişkin olarak ihtiyaç ortaya çıkması ha­
linde ilgili kanunlarda da değişikliklerin yapılabileceği,
- Kurumlann kaldırılması ya da birleştirilmelerine yönelik düzenlemelerde personele ilişkin te­
reddütlerin her zaman söz konusu olabileceği; ancak, personelin hiçbir şekilde mağdur edilmeyeceği,
titiz çalışmalar sonucunda personelin mağduriyetini önleyecek yeterli düzenlemelerin yapılmış olduğu,
ifade edilmiştir.
Tasarmm geneli üzerinde yapılan görüşmeleri müteakiben, Tasan ve gerekçesi Komisyonu­
muzca da benimsenerek alt komisyon tarafından hazırlanan metin esas alınmak suretiyle maddeleri­
nin görüşülmesine geçilmiştir.
Alt Komisyon Metninin;
- 1 inci maddesi; Türkçe yazım kurallarına uygunluğun sağlanması amacıyla ikinci fıkrasında
yer alan “kurum ve kuruluşlan” ibaresinin “kurum ve kuruluşlar” şeklinde redaksiyona tabi tutulması
suretiyle,
- 2 nci maddesi; ilgili kanunlarla paralellik sağlanması amacıyla birinci fıkrasının (c) bendinde
yer alan “tam gün” ibaresinin “24 saat” şeklinde redaksiyona tabi tutulması suretiyle,
- 3, 4, 5 ve 6 nci maddeleri aynen,
- 7 nci maddesi; diğer maddelerde yapılan düzenlemelerle paralellik sağlanması amacıyla bi­
rinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “deprem” ibaresinin metinden çıkarılması; kanunların hazır­
lanmasında uygulanan esas ve usullere uygunluğun sağlanması amacıyla (d) bendinde yer alan “5018
sayılı” ibaresinden önce gelmek üzere “10/12/2003 tarihli ve” ibaresinin eklenmesi; Başkanlık bir
devlet bakanına bağlanacağından (ğ) bendinde yer alan “Başbakan” ibaresinden sonra gelmek üze­
re “veya ilgili bakanın” ibaresinin eklenmesi suretiyle,
- 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü maddeleri aynen,
- 14 üncü maddesi; kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usullere uygunluğun sağ­
lanması amacıyla üçüncü fıkrasında yer alan “2547 sayılı” ibaresinden önce gelmek üzere “4/11/1981
tarihli ve” ibaresinin eklenmesi suretiyle,
- 15 inci maddesi; yazım yanlışının düzeltilmesi amacıyla ikinci fıkrasında yer alan “işlemler”
ibaresinin “işler” şeklinde redaksiyona tabi tutulması suretiyle,
- 16 ve 17 nci maddeleri aynen,
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)

-26-
- Afet gibi durumlarda tek sorumlu kurum olmasmm son derece önemli olduğu, böylece koor­
dinasyonun hızlı ve tek elden yürütülebileceği, Tasarmm bu durumu olanaklı hale getirdiği,
- Bazı kurumlann tasfiye edilerek tek bir teşkilat kurulmasının çeşitli sorunlara yol açabileceği;
herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi için dönüşümün zamana yayılarak mevcut yapıdan ye­
ni yapıya kademeli olarak geçileceği,
- Uygulamada ortaya çıkabilecek aksaklıkların tek tek hesaba katılarak bunların hepsinin ka­
nunla düzenlenmesinin mümkün olmadığı, zamanla ortaya çıkabilecek bazı sorunların ikincil mev­
zuatla çözülebileceği,
- Taşrada meydana gelen afetlerde, müdahale ve uygulamanın hali hazırda valilikler tarafından
yürütüldüğü, bu uygulamaya devam edileceği, özel idarenin örgüt kurmak yerine kaynak aktarımı
yöntemiyle uygulamaya katılımının sağlanacağı,
- Mevcut durum itibariyle, afet ve acil durum konularına ilişkin olarak ihtiyaç ortaya çıkması ha­
linde ilgili kanunlarda da değişikliklerin yapılabileceği,
- Kurumlann kaldırılması ya da birleştirilmelerine yönelik düzenlemelerde personele ilişkin te­
reddütlerin her zaman söz konusu olabileceği; ancak, personelin hiçbir şekilde mağdur edilmeyeceği,
titiz çalışmalar sonucunda personelin mağduriyetini önleyecek yeterli düzenlemelerin yapılmış olduğu,
ifade edilmiştir.
Tasarmm geneli üzerinde yapılan görüşmeleri müteakiben, Tasan ve gerekçesi Komisyonu­
muzca da benimsenerek alt komisyon tarafından hazırlanan metin esas alınmak suretiyle maddeleri­
nin görüşülmesine geçilmiştir.
Alt Komisyon Metninin;
- 1 inci maddesi; Türkçe yazım kurallarına uygunluğun sağlanması amacıyla ikinci fıkrasında
yer alan “kurum ve kuruluşlan” ibaresinin “kurum ve kuruluşlar” şeklinde redaksiyona tabi tutulması
suretiyle,
- 2 nci maddesi; ilgili kanunlarla paralellik sağlanması amacıyla birinci fıkrasının (c) bendinde
yer alan “tam gün” ibaresinin “24 saat” şeklinde redaksiyona tabi tutulması suretiyle,
- 3, 4, 5 ve 6 nci maddeleri aynen,
- 7 nci maddesi; diğer maddelerde yapılan düzenlemelerle paralellik sağlanması amacıyla bi­
rinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “deprem” ibaresinin metinden çıkarılması; kanunların hazır­
lanmasında uygulanan esas ve usullere uygunluğun sağlanması amacıyla (d) bendinde yer alan “5018
sayılı” ibaresinden önce gelmek üzere “10/12/2003 tarihli ve” ibaresinin eklenmesi; Başkanlık bir
devlet bakanına bağlanacağından (ğ) bendinde yer alan “Başbakan” ibaresinden sonra gelmek üze­
re “veya ilgili bakanın” ibaresinin eklenmesi suretiyle,
- 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü maddeleri aynen,
- 14 üncü maddesi; kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usullere uygunluğun sağ­
lanması amacıyla üçüncü fıkrasında yer alan “2547 sayılı” ibaresinden önce gelmek üzere “4/11/1981
tarihli ve” ibaresinin eklenmesi suretiyle,
- 15 inci maddesi; yazım yanlışının düzeltilmesi amacıyla ikinci fıkrasında yer alan “işlemler”
ibaresinin “işler” şeklinde redaksiyona tabi tutulması suretiyle,
- 16 ve 17 nci maddeleri aynen,
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)
-27-
-18 inci maddesi; ilçe müdürlükleri kurulmasına ihtiyaç bulunmadığından birinci Akranın ikin­
ci cümlesinin ve dördüncü ûkrasmda yer alan “veya ilçe” ibaresinin madde metninden çıkarılması;
diğer maddelerde yer alan düzenlemelerle paralellik sağlanması amacıyla ikinci Akrasının (j) ben­
dinde yer alan “verdiği diğer görevleri” ibaresinin “vereceği diğer görevleri” şeklinde redaksiyona
tabi tutulması suretiyle,
- 19 uncu maddesi; birlik müdürlüklerinin görev yerlerinin değiştirilmesi halinde, bu müdürlü­
ğe ait kadro ve pozisyonlarda görev yapmakta olan personelin devri konusuna açıklık getirilmesi
amacıyla birinci Akrasının yeniden düzenlenmesi suretiyle,
- 20 nci maddesi; başkan, daire başkam ve il müdürü kadrolarına atanabilmek için 657 sayılı Ka­
nunda öngörülen koşulların da dikkate alınacağı hususuna açıklık kazandırmak amacıyla ikinci ve
üçüncü fıkralarında yer alan “atanabilmek için” ibarelerinden soma gelmek üzere “bu kadrolara ata­
nacaklarda aranan genel koşullara ek olarak” ibaresinin eklenmesi suretiyle,
- 21 inci maddesi aynen,
- 22 nci maddesi; uygulamada ortaya çıkabilecek sorunların önlenmesi amacıyla iki ve üçüncü
fıkraları ile maddeye bağlı listelerin yeniden düzenlenmesi suretiyle,
- 23 üncü maddesi; kamu personeline ek ödeme yapılmasına yönelik çalışmaların sonuçlanmak
üzere olması nedeniyle, söz konusu düzenlemenin Tasan metninden çıkarılması ve takip eden mad­
de numaralarının teselsül ettirilmesi suretiyle,
- 24 ve 25 inci maddeleri; 23 ve 24 üncü maddeler olarak aynen,
- 26 nci maddesi; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında görev yapacak personelin ya­
pılması öngörülen ek ödemeden yararlanabilmesi amacıyla 375 saydı Kanun Hükmünde Kararna­
menin ek 3 üncü maddesinin birinci ûkrasmda yer alan kurumlar araşma “Afet ve Acil Durum Yö­
netimi Başkanlığının da dahil edilmesini öngören bir düzenlemenin maddeye yedinci fıkra olarak
ilave edilmesi, kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usullere uygunluğun sağlanması ama­
cıyla; üçüncü fıkrasında yer alan “7126 saydı” ibaresinden önce gelmek üzere “9/6/1958 tarihli ve”
ibaresinin, dördüncü fıkrasında yer alan “3056 saydı” ibaresinden önce gelmek üzere “10/10/1984
tarihli ve” ibaresinin ilave edilmesi suretiyle 25 inci madde olarak,
- 27 nci maddesi 26 nci madde olarak aynen,
- Geçici 1, 2, 3, 4 ve 5 inci maddeleri aynen,
- Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 28 ve 29 uncu maddeleri 27 ve 28 inci maddeler olarak aynen,
kabul edilmiştir.
Raporumuz, Genel Kurulun onayma sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur.
Başkan
Sait Açba
Afyonkarahisar
Başkanvekili
M. Altan Karapaşaoğlu
Bursa
Sözcü
Hasarı Fehmi Kinay
Kütahya
(Bu Raporun Sözcüsü)
Kâtip
Süreyya Sadi Bilgiç
İsparta
Üye
Necdet Ünüvar
Adana
Üye
Halil Aydoğan
Afyonkarahisar
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)

-27-
-18 inci maddesi; ilçe müdürlükleri kurulmasına ihtiyaç bulunmadığından birinci Akranın ikin­
ci cümlesinin ve dördüncü ûkrasmda yer alan “veya ilçe” ibaresinin madde metninden çıkarılması;
diğer maddelerde yer alan düzenlemelerle paralellik sağlanması amacıyla ikinci Akrasının (j) ben­
dinde yer alan “verdiği diğer görevleri” ibaresinin “vereceği diğer görevleri” şeklinde redaksiyona
tabi tutulması suretiyle,
- 19 uncu maddesi; birlik müdürlüklerinin görev yerlerinin değiştirilmesi halinde, bu müdürlü­
ğe ait kadro ve pozisyonlarda görev yapmakta olan personelin devri konusuna açıklık getirilmesi
amacıyla birinci Akrasının yeniden düzenlenmesi suretiyle,
- 20 nci maddesi; başkan, daire başkam ve il müdürü kadrolarına atanabilmek için 657 sayılı Ka­
nunda öngörülen koşulların da dikkate alınacağı hususuna açıklık kazandırmak amacıyla ikinci ve
üçüncü fıkralarında yer alan “atanabilmek için” ibarelerinden soma gelmek üzere “bu kadrolara ata­
nacaklarda aranan genel koşullara ek olarak” ibaresinin eklenmesi suretiyle,
- 21 inci maddesi aynen,
- 22 nci maddesi; uygulamada ortaya çıkabilecek sorunların önlenmesi amacıyla iki ve üçüncü
fıkraları ile maddeye bağlı listelerin yeniden düzenlenmesi suretiyle,
- 23 üncü maddesi; kamu personeline ek ödeme yapılmasına yönelik çalışmaların sonuçlanmak
üzere olması nedeniyle, söz konusu düzenlemenin Tasan metninden çıkarılması ve takip eden mad­
de numaralarının teselsül ettirilmesi suretiyle,
- 24 ve 25 inci maddeleri; 23 ve 24 üncü maddeler olarak aynen,
- 26 nci maddesi; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında görev yapacak personelin ya­
pılması öngörülen ek ödemeden yararlanabilmesi amacıyla 375 saydı Kanun Hükmünde Kararna­
menin ek 3 üncü maddesinin birinci ûkrasmda yer alan kurumlar araşma “Afet ve Acil Durum Yö­
netimi Başkanlığının da dahil edilmesini öngören bir düzenlemenin maddeye yedinci fıkra olarak
ilave edilmesi, kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usullere uygunluğun sağlanması ama­
cıyla; üçüncü fıkrasında yer alan “7126 saydı” ibaresinden önce gelmek üzere “9/6/1958 tarihli ve”
ibaresinin, dördüncü fıkrasında yer alan “3056 saydı” ibaresinden önce gelmek üzere “10/10/1984
tarihli ve” ibaresinin ilave edilmesi suretiyle 25 inci madde olarak,
- 27 nci maddesi 26 nci madde olarak aynen,
- Geçici 1, 2, 3, 4 ve 5 inci maddeleri aynen,
- Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 28 ve 29 uncu maddeleri 27 ve 28 inci maddeler olarak aynen,
kabul edilmiştir.
Raporumuz, Genel Kurulun onayma sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur.
Başkan
Sait Açba
Afyonkarahisar
Başkanvekili
M. Altan Karapaşaoğlu
Bursa
Sözcü
Hasarı Fehmi Kinay
Kütahya
(Bu Raporun Sözcüsü)
Kâtip
Süreyya Sadi Bilgiç
İsparta
Üye
Necdet Ünüvar
Adana
Üye
Halil Aydoğan
Afyonkarahisar
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)
-28-
Üye Üye Üye
Sadık Badak Mehmet Günal İsmail Özgün
Antalya Antalya Balıkesir
Üye
(Muhalefet şerhi ektedir)
Üye Üye
Ali Osman Sali Cahit Bağcı Necdet Budak
Balıkesir Çorum Edirne
(Bu Raporun Sözcüsü) (Bu Raporun Sözcüsü)
Üye Üye Üye
Alaattin Büyükkaya Esfender Korkmaz İbrahim Hasgür
İstanbul İstanbul İzmir
Üye
(Ayrışık oy var)
Üye Üye
Harun Öztürk Tuğrul Yemişçi Mustafa Özbayrak
İzmir İzmir Kırıkkale
(Karşı oy yazısı eklidir)
Üye Üye Üye
Muzaffer Baştopçu Mustafa Kabakcı Mustafa Kalaycı
Kocaeli Konya Konya
Üye Üye
(Muhalefet şerhi ekte)
Üye
Ömer Faruk Öz Erkan Akçay Gürol Ergin
Malatya Manisa Muğla
Üye
(Ayrışık oy ektedir)
Üye Üye
Münir Kutluata Kadir Tıngıroğlu M. Mustafa Açıkalın
Sakarya Sinop Sivas
(İmzada bulunamadı)
Üye Üye Üye
Osman Demir Kerem Altun Abdulkadir Akgül
Tokat Van Yozgat
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)

-28-
Üye Üye Üye
Sadık Badak Mehmet Günal İsmail Özgün
Antalya Antalya Balıkesir
Üye
(Muhalefet şerhi ektedir)
Üye Üye
Ali Osman Sali Cahit Bağcı Necdet Budak
Balıkesir Çorum Edirne
(Bu Raporun Sözcüsü) (Bu Raporun Sözcüsü)
Üye Üye Üye
Alaattin Büyükkaya Esfender Korkmaz İbrahim Hasgür
İstanbul İstanbul İzmir
Üye
(Ayrışık oy var)
Üye Üye
Harun Öztürk Tuğrul Yemişçi Mustafa Özbayrak
İzmir İzmir Kırıkkale
(Karşı oy yazısı eklidir)
Üye Üye Üye
Muzaffer Baştopçu Mustafa Kabakcı Mustafa Kalaycı
Kocaeli Konya Konya
Üye Üye
(Muhalefet şerhi ekte)
Üye
Ömer Faruk Öz Erkan Akçay Gürol Ergin
Malatya Manisa Muğla
Üye
(Ayrışık oy ektedir)
Üye Üye
Münir Kutluata Kadir Tıngıroğlu M. Mustafa Açıkalın
Sakarya Sinop Sivas
(İmzada bulunamadı)
Üye Üye Üye
Osman Demir Kerem Altun Abdulkadir Akgül
Tokat Van Yozgat
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)
-29-
MUHALEFET ŞERHİ
Afet ve Acil Duranı Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı
hakkında ayrışık oy yazısı eklidir.
Tasan, Başbakanlık Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma
Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet işleri Genel Müdürlüğü' nün kaldırılarak, ye­
rine "Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı" kurulmasını düzenlemektedir.
A) Prensip bazmda benzer hizmetleri üreten ve bu nedenle zaman zaman yetki ve sorumluluk
çatışması ortaya çıkma olasılığı olan üç hizmet biriminin tek çatı altmda toplanması, hizmetin et­
kinliği, maliyetin en aza indirilmesi ve faydamn en yükseğe çıkarılması açısından gereklidir.
Tasarıda üst birimde bu organizasyon sağlanırken, teşkilatlanmada ters bir yapılanmaya gidil­
miştir. Üst yönetimde birleştirilen hizmetler, iller itibariyle dağıtılmıştır.
B) İtirazlarımız şunlardn:
I) Madde 15'in ikinci paragrafmda, etüd ve proje yaptırmak acil durum olmadığı halde, 4734 sa­
yılı İhale Kanunu dışmda tutulmaktadn. Bu durum istismarlara yol açabilir. Kamu düzeni açısmdan
yanlıştır.
II) Madde 18 ile illerde, il özel idaresi bünyesinde valiye bağlı il afet ve acil durum müdürlük­
leri kurulması öngörülmektedir.
Bu şartlarda:
1) Mevcut personelin il özel idarelerine devrinde bir intibak dönemi yaşanacaktır. Bu dönemde
eğer bir afet olursa hizmetin etkinliği azalacaktn. Kaldı ki intibak uzun süre gerçekleşmeyebilirde.
İntibak zorluğu yanmda personelin çabşma verimliliği de düşer.
2) Bu tür yapılanma şekli, bizdeki hizmet yapılanması, teşkilat yapılanması sistemine uymuyor.
İllerde vali, hükümetin temsilcisidir. Devlet teşkilatmm ildeki yetkili ve sorumlusudur.
Oysaki tasarıdaki örnekte il müdürlükleri Başkanlık teşkilatı içinde yer almıyor. İl özel idaresi
içinde yer alıyor. Bu nedenle, bürokrasi artacak, başkanlık ve vali arasında koordinasyon sorunu or­
taya çıkacaktır. Aynı hizmet için, il özel idare ve başkanlık tarafından kaynak ayrılacak ve bütçe bir­
liği bozulacaktır.
3) Valinin atadığı bazı personelin sicilini başkan tutacak. Personel sıkıntıya girecek.
4) Çevre illere acil destek halinde ortaya bürokratik engeller çıkacak, hizmet gecikecektir.
Dünyadaki örneklerinde afete yönelik hizmetler, ulusal merkezi bir birimin çatısı altmda orga­
nize olmuştur. Japonya' da bakanlık seviyesinde örgütlenmiştir.
Bu gerçeklerle, illerdeki örgütler de tamamıyla başkanlığa bağlanmakdır.
III) Yasanın 24. maddesinde başkanlıkça dağıtılan acil durum ödeneklerinin, kamu kurum ve
kuruluşlarda özel hesaplarda izlenmesi yeni birçok fon getirme ile aynı anlamdadır. Bütçe birliğini
ve etkinliğini bozar.
IV) Yasanın 25. maddesi 3 numaralı paragrafmda, "ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca" yeri­
ne "Başkanlıkça" ibaresi konulmahdır.
V) 27. maddenin ikinci satırında kuruluşlarından sonra cümle "bu hizmetleri sivil savunma uz­
manlan vasıtası ile yürütür" şeklinde tamamlanmahdır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Esfender Korkmaz
İstanbul
(S. Sayısı: 293)

-29-
MUHALEFET ŞERHİ
Afet ve Acil Duranı Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı
hakkında ayrışık oy yazısı eklidir.
Tasan, Başbakanlık Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma
Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet işleri Genel Müdürlüğü' nün kaldırılarak, ye­
rine "Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı" kurulmasını düzenlemektedir.
A) Prensip bazmda benzer hizmetleri üreten ve bu nedenle zaman zaman yetki ve sorumluluk
çatışması ortaya çıkma olasılığı olan üç hizmet biriminin tek çatı altmda toplanması, hizmetin et­
kinliği, maliyetin en aza indirilmesi ve faydamn en yükseğe çıkarılması açısından gereklidir.
Tasarıda üst birimde bu organizasyon sağlanırken, teşkilatlanmada ters bir yapılanmaya gidil­
miştir. Üst yönetimde birleştirilen hizmetler, iller itibariyle dağıtılmıştır.
B) İtirazlarımız şunlardn:
I) Madde 15'in ikinci paragrafmda, etüd ve proje yaptırmak acil durum olmadığı halde, 4734 sa­
yılı İhale Kanunu dışmda tutulmaktadn. Bu durum istismarlara yol açabilir. Kamu düzeni açısmdan
yanlıştır.
II) Madde 18 ile illerde, il özel idaresi bünyesinde valiye bağlı il afet ve acil durum müdürlük­
leri kurulması öngörülmektedir.
Bu şartlarda:
1) Mevcut personelin il özel idarelerine devrinde bir intibak dönemi yaşanacaktır. Bu dönemde
eğer bir afet olursa hizmetin etkinliği azalacaktn. Kaldı ki intibak uzun süre gerçekleşmeyebilirde.
İntibak zorluğu yanmda personelin çabşma verimliliği de düşer.
2) Bu tür yapılanma şekli, bizdeki hizmet yapılanması, teşkilat yapılanması sistemine uymuyor.
İllerde vali, hükümetin temsilcisidir. Devlet teşkilatmm ildeki yetkili ve sorumlusudur.
Oysaki tasarıdaki örnekte il müdürlükleri Başkanlık teşkilatı içinde yer almıyor. İl özel idaresi
içinde yer alıyor. Bu nedenle, bürokrasi artacak, başkanlık ve vali arasında koordinasyon sorunu or­
taya çıkacaktır. Aynı hizmet için, il özel idare ve başkanlık tarafından kaynak ayrılacak ve bütçe bir­
liği bozulacaktır.
3) Valinin atadığı bazı personelin sicilini başkan tutacak. Personel sıkıntıya girecek.
4) Çevre illere acil destek halinde ortaya bürokratik engeller çıkacak, hizmet gecikecektir.
Dünyadaki örneklerinde afete yönelik hizmetler, ulusal merkezi bir birimin çatısı altmda orga­
nize olmuştur. Japonya' da bakanlık seviyesinde örgütlenmiştir.
Bu gerçeklerle, illerdeki örgütler de tamamıyla başkanlığa bağlanmakdır.
III) Yasanın 24. maddesinde başkanlıkça dağıtılan acil durum ödeneklerinin, kamu kurum ve
kuruluşlarda özel hesaplarda izlenmesi yeni birçok fon getirme ile aynı anlamdadır. Bütçe birliğini
ve etkinliğini bozar.
IV) Yasanın 25. maddesi 3 numaralı paragrafmda, "ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca" yeri­
ne "Başkanlıkça" ibaresi konulmahdır.
V) 27. maddenin ikinci satırında kuruluşlarından sonra cümle "bu hizmetleri sivil savunma uz­
manlan vasıtası ile yürütür" şeklinde tamamlanmahdır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Esfender Korkmaz
İstanbul
(S. Sayısı: 293)
-30-
MUHALEFET ŞERHİ
Ülkemizde meydana gelen afet olaylarının niteliğine bakıldığında, birkaç ili kapsayan bölgesel
afetlerde yerel birimlerin yetersiz kaldığı, bu nedenle güçlü, donanımlı bir merkezi yönetime ihtiyaç
duyulduğu açıktır.
Afet yönetiminin tek çatı altmda yeniden yapılandırılması olumlu görülmesine karşın, ülkemi­
zin afet potansiyeli dikkate alındığında, Tasarı ile önerilen teşkilat yapısmm yetersiz kalacağından en­
dişe edilmektedir. Mevcut genel müdürlüklerin personel, deneyim ve bilgi birikiminin geliştirilerek
değerlendirilmesi yerine, dar bir kadrodan oluşan bir kurumla afet hizmetlerinin gerçekleştirilmesi
bazı sorunları beraberinde getirebilir.
Türk idare sisteminde yer almayan ve 3046 saydı çerçeve yasaya uygun olmayan, görev, yetki
ve sorumluluk belirsizliğine ve çatışmasına yol açabilecek bir teşkilat yapısı oluşturulmaktadır. Ay­
nca, taşrada görev yapmakta olan uzmanlık düzeyine ulaşmış mevcut tecrübeli personelin, yerel yö­
netimlere, d özel idareleri kadrolarına verilmesi istihdamlanmn akıbetini belirsiz hale getirdiğinden,
verimlüiklerini ve etkinliklerini olumsuz etkileyecektir. Afet hizmetiyle görevli personelin illerinde
meydana gelebilecek büyük felaketlerde kendilerinin de birer afetzede olabileceği, araç gereçlerinin
kırilanriamaz hale gelebileceği mutlaka dikkate alınmalıdır.
108 saydı Savunma Sekreterlikleri Kurulmasına Dair Kanun yürürlükten kaldırılmakta, kamu
kurum ve kunduşlannın teşkilatmı düzenleyen mevzuatla yer alan "Savunma Sekreterliği" ve "Sa­
vunma Uzmanlığı" birimleri lağvedilmektedir. 108 sayılı Kanun ve bu Kanun uyarınca çıkarılan
7/17209 saydı Yönetmelikte belirlenen tüm görevleri Tasarı kapsamamaktadır. Tasarıda savunma
sekreterlikleri ve savunma uzmanlarının mesleki ihtisas, birikim ve tecrübelerinin göz ardı edderek
sistem dışına itildiği izlenimi doğmaktadır.
Sivd savunma uzmanları tarafından yerine getirilen görevlerin, idari işler birimine verilmesi,
sivd savunma uzmanlarının statüleri ve kazandmış haklan yönünden mağduriyetlerine neden olabi­
lecektir.
Afet yönetim sisteminin kurumsal yapılanma ve mevzuatı ile bir bütün halinde işleyen bir sis­
tem olup, yürürlükteki Afet Kanunu, İmar Kanunu ve yapılaşma ile ilgili diğer kanunlarda gerekli de­
ğişiklikler yapılmadan kurumsal yapdanmaya gidilmesi istenen sonucu tam olarak vermeyecektir.
Başkanlığa, ihtiyaç duyulan konularda yerli ve yabancı tüzel kişilere 4734 saydı Kamu İhale
Kanunu hükümleri uygulanmaksızın araştırma, etüd ve proje yaptırabüme yetkisi verilmektedir. Hal­
buki afet ve acil durum hallerinde ortaya çıkan ihtiyaçların karşdanması amacıyla yapılacak harca­
malar 4734 sayılı Kanuna tabi bulunmamaktadır. Bu nedenle iveddik gerektirmeyen işlerde ihale
sisteminin dışına çıkılması uygun görülmemektedir.
Mustafa Kalaycı
Konya
Erkan Akçay
Manisa
Mehmet Günal
Antalya
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)

-30-
MUHALEFET ŞERHİ
Ülkemizde meydana gelen afet olaylarının niteliğine bakıldığında, birkaç ili kapsayan bölgesel
afetlerde yerel birimlerin yetersiz kaldığı, bu nedenle güçlü, donanımlı bir merkezi yönetime ihtiyaç
duyulduğu açıktır.
Afet yönetiminin tek çatı altmda yeniden yapılandırılması olumlu görülmesine karşın, ülkemi­
zin afet potansiyeli dikkate alındığında, Tasarı ile önerilen teşkilat yapısmm yetersiz kalacağından en­
dişe edilmektedir. Mevcut genel müdürlüklerin personel, deneyim ve bilgi birikiminin geliştirilerek
değerlendirilmesi yerine, dar bir kadrodan oluşan bir kurumla afet hizmetlerinin gerçekleştirilmesi
bazı sorunları beraberinde getirebilir.
Türk idare sisteminde yer almayan ve 3046 saydı çerçeve yasaya uygun olmayan, görev, yetki
ve sorumluluk belirsizliğine ve çatışmasına yol açabilecek bir teşkilat yapısı oluşturulmaktadır. Ay­
nca, taşrada görev yapmakta olan uzmanlık düzeyine ulaşmış mevcut tecrübeli personelin, yerel yö­
netimlere, d özel idareleri kadrolarına verilmesi istihdamlanmn akıbetini belirsiz hale getirdiğinden,
verimlüiklerini ve etkinliklerini olumsuz etkileyecektir. Afet hizmetiyle görevli personelin illerinde
meydana gelebilecek büyük felaketlerde kendilerinin de birer afetzede olabileceği, araç gereçlerinin
kırilanriamaz hale gelebileceği mutlaka dikkate alınmalıdır.
108 saydı Savunma Sekreterlikleri Kurulmasına Dair Kanun yürürlükten kaldırılmakta, kamu
kurum ve kunduşlannın teşkilatmı düzenleyen mevzuatla yer alan "Savunma Sekreterliği" ve "Sa­
vunma Uzmanlığı" birimleri lağvedilmektedir. 108 sayılı Kanun ve bu Kanun uyarınca çıkarılan
7/17209 saydı Yönetmelikte belirlenen tüm görevleri Tasarı kapsamamaktadır. Tasarıda savunma
sekreterlikleri ve savunma uzmanlarının mesleki ihtisas, birikim ve tecrübelerinin göz ardı edderek
sistem dışına itildiği izlenimi doğmaktadır.
Sivd savunma uzmanları tarafından yerine getirilen görevlerin, idari işler birimine verilmesi,
sivd savunma uzmanlarının statüleri ve kazandmış haklan yönünden mağduriyetlerine neden olabi­
lecektir.
Afet yönetim sisteminin kurumsal yapılanma ve mevzuatı ile bir bütün halinde işleyen bir sis­
tem olup, yürürlükteki Afet Kanunu, İmar Kanunu ve yapılaşma ile ilgili diğer kanunlarda gerekli de­
ğişiklikler yapılmadan kurumsal yapdanmaya gidilmesi istenen sonucu tam olarak vermeyecektir.
Başkanlığa, ihtiyaç duyulan konularda yerli ve yabancı tüzel kişilere 4734 saydı Kamu İhale
Kanunu hükümleri uygulanmaksızın araştırma, etüd ve proje yaptırabüme yetkisi verilmektedir. Hal­
buki afet ve acil durum hallerinde ortaya çıkan ihtiyaçların karşdanması amacıyla yapılacak harca­
malar 4734 sayılı Kanuna tabi bulunmamaktadır. Bu nedenle iveddik gerektirmeyen işlerde ihale
sisteminin dışına çıkılması uygun görülmemektedir.
Mustafa Kalaycı
Konya
Erkan Akçay
Manisa
Mehmet Günal
Antalya
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)
-31-
KARŞIOY YAZISI
"Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığmm Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı"
ile Başbakanlık, içişleri Bakanlığı ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bünyesindeki afet ve acil durum
ile ilgili birimlerin birteştirilmesi, ilk bakışta eşgüdümün sağlanması açısından uygun gibi görül­
mektedir. Ancak, bu konuda kurumlararası tam bir mutabakatın olmadığı da anlaşdmaktadır.
Afet ve acil durum ortaya çıkmadan da yapılacak şeyler olması ve bunların Tasarının kapsamı­
na alınması ile Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının akredite kuruluşlar olarak sisteme dahil edil­
mesi yerinde olmuştur. Ayrıca, yasal düzenlemenin yam sıra toplumun 7'den 70'e afetler konusunda
eğitimi üzerinde daha fazla durulmalıdır.
Mevcut sistemin nerelerde aksadığmm somut olarak ortaya konulması, somut aksaklıklar var­
sa, Tasanda öngörüldüğü gibi Başkanlık şeklinde değil Afet ve Acil Durum Müsteşarlığı şeklinde ör­
gütlenmesinin daha doğru olacağı değerlendirilmektedir.
Öte yandan, Tasan, bir taraftan yetki, görev ve sorumluluk dağdımındaki çok başlıkğı ortadan
kaldırıp eşgüdüm sağlamayı amaçlarken, diğer taraftan Başbakanlığın taşra teşkilatının olmaması
nedeniyle merkez ve taşra örgütlenme şeklinden kaynaklanacak yeni sıkıntdan da beraberinde geti­
rebilecektir.
Öngörülen organizasyonun aksaksız ve kusursuz işlemesi, diğer riskler bir yana, yüzölçümü­
nün % 93'ünün, nüfusunun % 98'inin deprem riski ile karşı karşıya olduğu ülkemiz açısından son de­
rece önemlidir.
Aynca, afetlerin Türkiye Ekonomisine yılda GSMH'mn %1-3'ü oranında zarar verdiği ifade
edilmektedir ki can kaybmm yanmda bu kayıp da alınacak önlemlerin önemini artırmaktadır.
Tasanda Başkanın atanması için 6 aylık, diğer kaldınlan birimlerin devri için 1+1 =2 yıllık sü­
re öngörülmesi, geçiş döneminde karşılaşılması muhtemel riskleri azaltmak üzere kurumlararası iş­
bölümü yapılmasını zorlaştırabilecektir. Kaldınlan birimler, "nasd olsa görev devrediliyor", anlayı­
şı ile rehavete kapdabilir. Ayrıca, kaldırılan birimlerle kaldırılan birimlerde çalışan personelin tasa­
rı konusunda tam mutabakatmm olmaması, geçiş döneminde kurumlann ve söz konusu personelin
çok iyi motive edilmesi gereğini ortaya koymaktadır.
Yeni örgütlenmeye uygun personel istihdamında liyakat ve kariyer mutlaka göz önünde bulun­
durulmalıdır. Bu anlamda liyakat ve kariyer yerine siyasi referansların esas alınmasının bedeli ağır
olabilir.
Afet veya acil durum ortaya çıktıktan sonraki mal ve hizmet alanlarının Kamu İhale Yasası kap­
samı dışmda tutulmasını anlamak mümkün olmakla birlikte, afet veya acil durum öncesi hazırlık aşa­
masında mal ve hizmet alanlarının Kamu İhale Yasası kapsamı dışında tutulmasını anlamak müm­
kün değildir.
Deprem sigortasının etkin işleyebilmesi için, sigorta yaptıranla yaptırmayanlar arasmda farklı­
lık yaratılacağı, alınacak tedbir ve teşviklerle vatandaşlara ciddi bir şekilde hissettirilmelidir.
Deprem ve diğer risklere rağmen, yasama organının, deprem sonucu oluşacak riskleri artırıcı
nitelikteki düzenlemelerini anlayışla karşılamak mümkün değildir. Örneğin son olarak elektrik pi­
yasası kanununda yapılan ve iskan ruhsatı verilmeyen konutlara elektrik aboneliği bağlanmasına iliş­
kin af düzenlemesi bu anlamda yanlış ve bedeli ağır olabilecek bir düzenleme olmuştur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)

-31-
KARŞIOY YAZISI
"Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığmm Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı"
ile Başbakanlık, içişleri Bakanlığı ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bünyesindeki afet ve acil durum
ile ilgili birimlerin birteştirilmesi, ilk bakışta eşgüdümün sağlanması açısından uygun gibi görül­
mektedir. Ancak, bu konuda kurumlararası tam bir mutabakatın olmadığı da anlaşdmaktadır.
Afet ve acil durum ortaya çıkmadan da yapılacak şeyler olması ve bunların Tasarının kapsamı­
na alınması ile Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının akredite kuruluşlar olarak sisteme dahil edil­
mesi yerinde olmuştur. Ayrıca, yasal düzenlemenin yam sıra toplumun 7'den 70'e afetler konusunda
eğitimi üzerinde daha fazla durulmalıdır.
Mevcut sistemin nerelerde aksadığmm somut olarak ortaya konulması, somut aksaklıklar var­
sa, Tasanda öngörüldüğü gibi Başkanlık şeklinde değil Afet ve Acil Durum Müsteşarlığı şeklinde ör­
gütlenmesinin daha doğru olacağı değerlendirilmektedir.
Öte yandan, Tasan, bir taraftan yetki, görev ve sorumluluk dağdımındaki çok başlıkğı ortadan
kaldırıp eşgüdüm sağlamayı amaçlarken, diğer taraftan Başbakanlığın taşra teşkilatının olmaması
nedeniyle merkez ve taşra örgütlenme şeklinden kaynaklanacak yeni sıkıntdan da beraberinde geti­
rebilecektir.
Öngörülen organizasyonun aksaksız ve kusursuz işlemesi, diğer riskler bir yana, yüzölçümü­
nün % 93'ünün, nüfusunun % 98'inin deprem riski ile karşı karşıya olduğu ülkemiz açısından son de­
rece önemlidir.
Aynca, afetlerin Türkiye Ekonomisine yılda GSMH'mn %1-3'ü oranında zarar verdiği ifade
edilmektedir ki can kaybmm yanmda bu kayıp da alınacak önlemlerin önemini artırmaktadır.
Tasanda Başkanın atanması için 6 aylık, diğer kaldınlan birimlerin devri için 1+1 =2 yıllık sü­
re öngörülmesi, geçiş döneminde karşılaşılması muhtemel riskleri azaltmak üzere kurumlararası iş­
bölümü yapılmasını zorlaştırabilecektir. Kaldınlan birimler, "nasd olsa görev devrediliyor", anlayı­
şı ile rehavete kapdabilir. Ayrıca, kaldırılan birimlerle kaldırılan birimlerde çalışan personelin tasa­
rı konusunda tam mutabakatmm olmaması, geçiş döneminde kurumlann ve söz konusu personelin
çok iyi motive edilmesi gereğini ortaya koymaktadır.
Yeni örgütlenmeye uygun personel istihdamında liyakat ve kariyer mutlaka göz önünde bulun­
durulmalıdır. Bu anlamda liyakat ve kariyer yerine siyasi referansların esas alınmasının bedeli ağır
olabilir.
Afet veya acil durum ortaya çıktıktan sonraki mal ve hizmet alanlarının Kamu İhale Yasası kap­
samı dışmda tutulmasını anlamak mümkün olmakla birlikte, afet veya acil durum öncesi hazırlık aşa­
masında mal ve hizmet alanlarının Kamu İhale Yasası kapsamı dışında tutulmasını anlamak müm­
kün değildir.
Deprem sigortasının etkin işleyebilmesi için, sigorta yaptıranla yaptırmayanlar arasmda farklı­
lık yaratılacağı, alınacak tedbir ve teşviklerle vatandaşlara ciddi bir şekilde hissettirilmelidir.
Deprem ve diğer risklere rağmen, yasama organının, deprem sonucu oluşacak riskleri artırıcı
nitelikteki düzenlemelerini anlayışla karşılamak mümkün değildir. Örneğin son olarak elektrik pi­
yasası kanununda yapılan ve iskan ruhsatı verilmeyen konutlara elektrik aboneliği bağlanmasına iliş­
kin af düzenlemesi bu anlamda yanlış ve bedeli ağır olabilecek bir düzenleme olmuştur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)
-32-
Tasarmın Çerçeve 3 üncü ve 4 üncü maddelerinde düzenlenen" Afet ve Acil Durum Yüksek Ku­
rulu" ile "Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu" nda Hazine'den sorumlu Devlet Bakam ile Ha­
zine Müsteşarının yer almaması, nakit planlaması açısından bir eksiklik olarak değerlendirilmektedir.
Çerçeve 17 nci madde ile idareye verilen "düzenleme" yetkisinin sınırı belli olmadığından uy­
gun görülmemektedir.
Tasarının bize göre en önemli düzenlemelerinden biri çerçeve 23 üncü maddedeki "Kaynak Yö­
netimi" düzenlemesidir. Düzenlemeye göre. Merkezi Yönetim Bütçesinde Başkanlık için öngörüle­
cek afet ve acil durum faaliyeti ödeneği Başkanlık bütçesine gider kaydedilerek özel bir hesaba ak­
tarılacaktır. Görüldüğü gibi bu aşamada, bütçede öngörülen ödeneklerin harcanmasındaki ve bütçe­
ye gider yazılmasındaki normal usul uygulanmamaktadır. Zira, bütçede öngörülen ödenekler ya mev­
zuatın izin verdiği durumlarda avans verilmek suretiyle mal ve hizmet daha sonra teslim alınmak
üzere ya da mal ve hizmet teslim alındıktan sonra belgesine dayanılarak harcanmakta ve bütçeye gi­
der kaydedilmektedir. Burada, bütçe ödeneği doğrudan doğruya herhangi bir mal ve hizmet teslimi
olmadan ve herhangi bir avans işlemine tabi tutulmadan bütçeye gider yazılmakta ve karşılığı nakit,
Başkanlığın açacağı özel bir hesaba aktarılmaktadır. Bu özel hesap ise, Başkanlığın bizzat yapacağı
harcamalar için kullanılabileceği gibi afet ve acil durumda kullanılmak üzere kamu kurum ve kuru­
luşlarının veya il özel idarelerinin açtıracakları özel hesaplara aktarılmak suretiyle de kullanılabile­
cektir. Aktarılan bu tutarlar, ilgili kurum ve kuruluşların bütçeleri ile ilişkilendirilmeyecek ve har­
canmasında 5108 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanu­
nu hükümleri uygulanmayacaktır. Söz konusu harcamalar sonucunda toplanan belgelerin başlangıç­
ta bütçeye tek kalemde gider yazılan ödenek ile nasıl ilişkilendirileceği ve denetiminin nasıl yapıla­
cağı da açık değildir. Tamamen bütçe dışı ve örtülü ödenek benzeri bir harcama usulü getiren bu
"Kaynak Yönetimi" düzenlemesinin bu haliyle kabulü mümkün değildir.
Yukarıda açıklanan nedenlerle tasan ile ilgili olarak çoğunluk görüşüne iştirak edilememiştir.
Saygıyla arz olunur.
Harun Öztürk
İzmir
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)

-32-
Tasarmın Çerçeve 3 üncü ve 4 üncü maddelerinde düzenlenen" Afet ve Acil Durum Yüksek Ku­
rulu" ile "Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu" nda Hazine'den sorumlu Devlet Bakam ile Ha­
zine Müsteşarının yer almaması, nakit planlaması açısından bir eksiklik olarak değerlendirilmektedir.
Çerçeve 17 nci madde ile idareye verilen "düzenleme" yetkisinin sınırı belli olmadığından uy­
gun görülmemektedir.
Tasarının bize göre en önemli düzenlemelerinden biri çerçeve 23 üncü maddedeki "Kaynak Yö­
netimi" düzenlemesidir. Düzenlemeye göre. Merkezi Yönetim Bütçesinde Başkanlık için öngörüle­
cek afet ve acil durum faaliyeti ödeneği Başkanlık bütçesine gider kaydedilerek özel bir hesaba ak­
tarılacaktır. Görüldüğü gibi bu aşamada, bütçede öngörülen ödeneklerin harcanmasındaki ve bütçe­
ye gider yazılmasındaki normal usul uygulanmamaktadır. Zira, bütçede öngörülen ödenekler ya mev­
zuatın izin verdiği durumlarda avans verilmek suretiyle mal ve hizmet daha sonra teslim alınmak
üzere ya da mal ve hizmet teslim alındıktan sonra belgesine dayanılarak harcanmakta ve bütçeye gi­
der kaydedilmektedir. Burada, bütçe ödeneği doğrudan doğruya herhangi bir mal ve hizmet teslimi
olmadan ve herhangi bir avans işlemine tabi tutulmadan bütçeye gider yazılmakta ve karşılığı nakit,
Başkanlığın açacağı özel bir hesaba aktarılmaktadır. Bu özel hesap ise, Başkanlığın bizzat yapacağı
harcamalar için kullanılabileceği gibi afet ve acil durumda kullanılmak üzere kamu kurum ve kuru­
luşlarının veya il özel idarelerinin açtıracakları özel hesaplara aktarılmak suretiyle de kullanılabile­
cektir. Aktarılan bu tutarlar, ilgili kurum ve kuruluşların bütçeleri ile ilişkilendirilmeyecek ve har­
canmasında 5108 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanu­
nu hükümleri uygulanmayacaktır. Söz konusu harcamalar sonucunda toplanan belgelerin başlangıç­
ta bütçeye tek kalemde gider yazılan ödenek ile nasıl ilişkilendirileceği ve denetiminin nasıl yapıla­
cağı da açık değildir. Tamamen bütçe dışı ve örtülü ödenek benzeri bir harcama usulü getiren bu
"Kaynak Yönetimi" düzenlemesinin bu haliyle kabulü mümkün değildir.
Yukarıda açıklanan nedenlerle tasan ile ilgili olarak çoğunluk görüşüne iştirak edilememiştir.
Saygıyla arz olunur.
Harun Öztürk
İzmir
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)
-58-
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METNE EKLİ
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)

-58-
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METNE EKLİ
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)
-59-
HUKUMETIN TEKLİF ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTELER
(1) SAYILI LİSTE
İHDAS EDİLEN KADROLAR
KURUMU
TEŞKİLATI
: AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLlCl
: MERKEZ
Serbest
Kadro
Tutulan
Kadro
Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi Adedi Toplam
GİH Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı 1 3 ___ 1
GİH Planlama ve Hazırlık Dairesi Başkanı 1 i — 1
GİH Müdahale Dairesi Başkanı 1 1 — 1
GİH İyileştirme Dairesi Başkanı 1 1 — 1
GİH Sivil Korunma Dairesi Başkam 1 : — 1
GİH Deprem Dairesi Başkanı 1 1 — 1
GÎH Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanı 1 1 — 1
GİH Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanı 10 — 10
GİH Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanı 2
GİH Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanı 3
GİH Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanı 4
GİH Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcısı 8
GİH Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcısı 9
GİH I. Hukuk Müşaviri 1
GİH Hukuk Müşaviri 5
GİH Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri 1
GİH Araştırmacı 1
GİH Mali Hizmetler Uzmanı 5
GİH Mali Hizmetler Uzmanı 4
GİH Mali Hizmetler Uzmanı 3
GİH Mali Hizmetler Uzmanı 2
GİH Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 8
GİH Mütercim 7
GİH Çözümleyici 7
GİH Sivil Korunma Uzmanı 1
GİH Koruma ve Güvenlik Amiri 4
GİH Memur 5
GİH Memur 6
GİH Memur 8
GÎH Memur 9
GİH Memur 10
GİH Memur 11
GİH Ambar Memuru 7
GİH Ambar Memuru 8
GİH Ayniyat Saymanı 6
GİH Satın Alma Memuru 6
GİH Santral Memuru 6
GİH Daktilograf 5
GİH Daktilograf 6
GİH Sekreter 5
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 3
GÎH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 6
GİH Şofor 5
GİH Şoför 6
GİH Şoför 7
GİH Şoför 9
TH Mühendis 1
TH Mühendis 5
TH Teknisyen 3
TH Teknisyen 4
SH Hemşire 7
YH Hizmetli 6
YH Hizmetli 7
YH Hizmetli 8
YH Hizmetli 9
YH Aşçı 8
YH Kaloriferci 5
20
20
30
60
60
1
2
5
I
20
20
30
60
60
1
2
1
5
1
1
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)

-59-
HUKUMETIN TEKLİF ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTELER
(1) SAYILI LİSTE
İHDAS EDİLEN KADROLAR
KURUMU
TEŞKİLATI
: AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLlCl
: MERKEZ
Serbest
Kadro
Tutulan
Kadro
Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi Adedi Toplam
GİH Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı 1 3 ___ 1
GİH Planlama ve Hazırlık Dairesi Başkanı 1 i — 1
GİH Müdahale Dairesi Başkanı 1 1 — 1
GİH İyileştirme Dairesi Başkanı 1 1 — 1
GİH Sivil Korunma Dairesi Başkam 1 : — 1
GİH Deprem Dairesi Başkanı 1 1 — 1
GÎH Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanı 1 1 — 1
GİH Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanı 10 — 10
GİH Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanı 2
GİH Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanı 3
GİH Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanı 4
GİH Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcısı 8
GİH Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcısı 9
GİH I. Hukuk Müşaviri 1
GİH Hukuk Müşaviri 5
GİH Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri 1
GİH Araştırmacı 1
GİH Mali Hizmetler Uzmanı 5
GİH Mali Hizmetler Uzmanı 4
GİH Mali Hizmetler Uzmanı 3
GİH Mali Hizmetler Uzmanı 2
GİH Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 8
GİH Mütercim 7
GİH Çözümleyici 7
GİH Sivil Korunma Uzmanı 1
GİH Koruma ve Güvenlik Amiri 4
GİH Memur 5
GİH Memur 6
GİH Memur 8
GÎH Memur 9
GİH Memur 10
GİH Memur 11
GİH Ambar Memuru 7
GİH Ambar Memuru 8
GİH Ayniyat Saymanı 6
GİH Satın Alma Memuru 6
GİH Santral Memuru 6
GİH Daktilograf 5
GİH Daktilograf 6
GİH Sekreter 5
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 3
GÎH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 6
GİH Şofor 5
GİH Şoför 6
GİH Şoför 7
GİH Şoför 9
TH Mühendis 1
TH Mühendis 5
TH Teknisyen 3
TH Teknisyen 4
SH Hemşire 7
YH Hizmetli 6
YH Hizmetli 7
YH Hizmetli 8
YH Hizmetli 9
YH Aşçı 8
YH Kaloriferci 5
20
20
30
60
60
1
2
5
I
20
20
30
60
60
1
2
1
5
1
1
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)
-60-
(2) SAYILI LİSTE
İPTAL EDİLEN KADROLAR
KURUMU : BAŞBAKANLIK
TEŞKİLAT] : MERKEZ
SERBEST TOPLAM
KADRO KADRO KADRO
SINIFI UNVANI ___________ DERECESİ ADEDİ ADEDİ
I I
4 4
8 8
3 3
16 16
İPTAL EDİLEN KADROLAR
GİH Genel Müdür 1
GİH Genel Müdür Yardımcısı 1
GİH Daire Başkanı 1
GİH Şube Müdürü 1
TOPLAM
(3) SAYILI LİSTE
KURUMU : İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
TEŞKİLATI : MERKEZ
SINIFI UNVANI_________________
Mİ AH Sivil Savunma Genel Müdürü
MİAH Genel Müdür Yardımcısı
GİH Genel Müdür Yardımcısı
GİH Daire Başkanı
MİAH Daire Başkanı
GİH Şube Müdürü
TOPLAM
SERBEST TOPLAM
KADRO KADRO KADRO
DERECESİ ADEDİ ADEDİ
1 1 1
1 2 2
1 1 1
1 3 3
1 2 2
1 18 18
27 27
(4) SAYILI LİSTE
İPTAL EDİLEN KADROLAR
KURUMU : BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
TEŞKİLATI : MERKEZ
SERBEST TOPLAM
KADRO KADRO KADRO
SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ ADEDİ
GİH Afet İşleri Genel Müdürü I 1 I
GİH Genel Müdür Yardımcısı 1 4 4
GİH Daire Başkanı 1 7 7
GİH Şube Müdürü 1 20 20
TOPLAM 32 32
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)

-60-
(2) SAYILI LİSTE
İPTAL EDİLEN KADROLAR
KURUMU : BAŞBAKANLIK
TEŞKİLAT] : MERKEZ
SERBEST TOPLAM
KADRO KADRO KADRO
SINIFI UNVANI ___________ DERECESİ ADEDİ ADEDİ
I I
4 4
8 8
3 3
16 16
İPTAL EDİLEN KADROLAR
GİH Genel Müdür 1
GİH Genel Müdür Yardımcısı 1
GİH Daire Başkanı 1
GİH Şube Müdürü 1
TOPLAM
(3) SAYILI LİSTE
KURUMU : İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
TEŞKİLATI : MERKEZ
SINIFI UNVANI_________________
Mİ AH Sivil Savunma Genel Müdürü
MİAH Genel Müdür Yardımcısı
GİH Genel Müdür Yardımcısı
GİH Daire Başkanı
MİAH Daire Başkanı
GİH Şube Müdürü
TOPLAM
SERBEST TOPLAM
KADRO KADRO KADRO
DERECESİ ADEDİ ADEDİ
1 1 1
1 2 2
1 1 1
1 3 3
1 2 2
1 18 18
27 27
(4) SAYILI LİSTE
İPTAL EDİLEN KADROLAR
KURUMU : BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
TEŞKİLATI : MERKEZ
SERBEST TOPLAM
KADRO KADRO KADRO
SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ ADEDİ
GİH Afet İşleri Genel Müdürü I 1 I
GİH Genel Müdür Yardımcısı 1 4 4
GİH Daire Başkanı 1 7 7
GİH Şube Müdürü 1 20 20
TOPLAM 32 32
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)
-61-
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE EKLİ
(1) SAYILI CETVEL
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE
EKLİ LİSTELER
(1) SAYILI LİSTE
İHDAS EDİLEN KADROLAR
Kl'RUMU :AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI
TEŞKİLATI : MERKEZ
Sınıfı Unvanı
GİH Afet ve Acil Durum Yönelimi Başkanı
GİH Planlama ve Hazırlık Dairesi Başkam
GİH Müdahale Dairesi Başkanı
GİH İyileştirme Dairesi Başkanı
GİH Sivil Savunma Dairesi Başkanı
GİH Deprem Dairesi Başkanı
GÎH Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanı
GİH Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Müdürü
GÎH Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı
GİH Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanı
GÎH Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanı
GİH Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanı
GİH Afetve Acil Durum Yönetimi Uzmanı
GÎH Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcısı
GİH Afetve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcısı
GİH I. Hukuk Müşaviri
GİH Özel Kalem Müdürü
GÎH Müşavir
GÎH Hukuk Müşaviri
GÎH Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri
GİH Araştırmacı
GİH Mali Hizmetler Uzmanı
GÎH Malt Hizmetler Uzmanı
GİH Mali Hizmetler Uzmanı
GİH Mali Hizmetler Uzmanı
GİH Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı
GÎH Eğitim Uzmanı
GİH Mütercim
GİH Şef
GİH Çözümleyici
GİH Programcı
GİH Sivil Savunma Uzmanı
GİH Koruma ve Güvenlik Amiri
GİH Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)

-61-
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE EKLİ
(1) SAYILI CETVEL
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE
EKLİ LİSTELER
(1) SAYILI LİSTE
İHDAS EDİLEN KADROLAR
Kl'RUMU :AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI
TEŞKİLATI : MERKEZ
Sınıfı Unvanı
GİH Afet ve Acil Durum Yönelimi Başkanı
GİH Planlama ve Hazırlık Dairesi Başkam
GİH Müdahale Dairesi Başkanı
GİH İyileştirme Dairesi Başkanı
GİH Sivil Savunma Dairesi Başkanı
GİH Deprem Dairesi Başkanı
GÎH Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanı
GİH Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Müdürü
GÎH Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı
GİH Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanı
GÎH Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanı
GİH Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanı
GİH Afetve Acil Durum Yönetimi Uzmanı
GÎH Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcısı
GİH Afetve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcısı
GİH I. Hukuk Müşaviri
GİH Özel Kalem Müdürü
GÎH Müşavir
GÎH Hukuk Müşaviri
GÎH Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri
GİH Araştırmacı
GİH Mali Hizmetler Uzmanı
GÎH Malt Hizmetler Uzmanı
GİH Mali Hizmetler Uzmanı
GİH Mali Hizmetler Uzmanı
GİH Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı
GÎH Eğitim Uzmanı
GİH Mütercim
GİH Şef
GİH Çözümleyici
GİH Programcı
GİH Sivil Savunma Uzmanı
GİH Koruma ve Güvenlik Amiri
GİH Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)
-62-
Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Toplanı Kadro Adedi
GİH Memur 5 10 10
GİH Memur 6 2 2
GİH Memur 8 2 2
GİH Memur 9 1 1
GİH Memur 10 2 2
GİH Memur 11 1 1
GİH Ambar Memuru 7 1 1
GİH Ambar Memuru 8 1 1
GİH Ayniyat Saymam 6 2 2
GİH Satın Alma Memuru 6 2 2
GİH Santral Memuru 6 8 8
GİH Sekreter 5 6 6
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 3 6 6
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 5 2 2
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 7 2 2
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 9 1 1
GİH Arşiv Memuru 6 3 3
GİH Şoför 5 5 5
GİH Şoför 6 1 1
GİH Şoför 7 2 2
GİH Şoför 9 1 1
GİH Şoför 10 1 1
TH Mühendis 1 40 40
TH Mühendis 2 10 10
TH MUlıendis 4 10 10
TH Mühendis 5 10 10
TH Mühendis 7 10 10
TH Mühendis 8 13 13
TH Mimar 2 3 3
TH Şehir Plancısı 2 4 4
TH Tekniker 1 1 1
TH Tekniker 3 4 4
TH Teknisyen 3 5 5
TH Teknisyen 4 6 6
TH Teknisyen 5 1 1
TH Teknisyen 9 1 1
SH Daire Tabibi 1 1 1
SH Daire Tabibi 6 1 l
SH Veteriner Hekim 6 1 1
SH Hemşire 7 1 1
SH Hemşire 8 1 1
EÖH Öğretmen 1 10 10
EÖH Öğretmen 2 5 5
EÖH Öğretmen 3 5 5
EÖH Öğretmen 4 3 3
EÖH Öğretmen e 1 1
EÖH Öğretmen 8 4 4
YH Hizmetli 7 2 2
YH Hizmetli 8 1 1
YH Aşçı 8 1 1
YH Kaloriferci 5 3 3
YH Teknisyen Yardımcısı 5 1 1
YH Teknisyen Yardımcısı 6 1 1
YH Teknisyen Yardımcısı 7 1 1
YH Teknisyen Yardımcısı 8 1 1
YH Teknisyen Yardımcısı 10 1 1
YH Teknisyen Y ardımcısı 12 2 2
YH Bekçi 5 1 1
TOPLAM 481 481
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)

-62-
Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Toplanı Kadro Adedi
GİH Memur 5 10 10
GİH Memur 6 2 2
GİH Memur 8 2 2
GİH Memur 9 1 1
GİH Memur 10 2 2
GİH Memur 11 1 1
GİH Ambar Memuru 7 1 1
GİH Ambar Memuru 8 1 1
GİH Ayniyat Saymam 6 2 2
GİH Satın Alma Memuru 6 2 2
GİH Santral Memuru 6 8 8
GİH Sekreter 5 6 6
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 3 6 6
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 5 2 2
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 7 2 2
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 9 1 1
GİH Arşiv Memuru 6 3 3
GİH Şoför 5 5 5
GİH Şoför 6 1 1
GİH Şoför 7 2 2
GİH Şoför 9 1 1
GİH Şoför 10 1 1
TH Mühendis 1 40 40
TH Mühendis 2 10 10
TH MUlıendis 4 10 10
TH Mühendis 5 10 10
TH Mühendis 7 10 10
TH Mühendis 8 13 13
TH Mimar 2 3 3
TH Şehir Plancısı 2 4 4
TH Tekniker 1 1 1
TH Tekniker 3 4 4
TH Teknisyen 3 5 5
TH Teknisyen 4 6 6
TH Teknisyen 5 1 1
TH Teknisyen 9 1 1
SH Daire Tabibi 1 1 1
SH Daire Tabibi 6 1 l
SH Veteriner Hekim 6 1 1
SH Hemşire 7 1 1
SH Hemşire 8 1 1
EÖH Öğretmen 1 10 10
EÖH Öğretmen 2 5 5
EÖH Öğretmen 3 5 5
EÖH Öğretmen 4 3 3
EÖH Öğretmen e 1 1
EÖH Öğretmen 8 4 4
YH Hizmetli 7 2 2
YH Hizmetli 8 1 1
YH Aşçı 8 1 1
YH Kaloriferci 5 3 3
YH Teknisyen Yardımcısı 5 1 1
YH Teknisyen Yardımcısı 6 1 1
YH Teknisyen Yardımcısı 7 1 1
YH Teknisyen Yardımcısı 8 1 1
YH Teknisyen Yardımcısı 10 1 1
YH Teknisyen Y ardımcısı 12 2 2
YH Bekçi 5 1 1
TOPLAM 481 481
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)
-63-
(2) SAYILI LİSTE
İPTAL EDİLEN KADROLAR
KURUMU iİÇİŞLERİ BAKANLIĞI
TEŞKİLATI: MERKEZ
Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Toplam Kadro Adedi
MİAH Sivil Savunma Genel Müdürü 1 1 1
MİAH Genel Müdiir Yardmıcısı 1 2 2
GİH Genel Müdür Yardımcısı 1 1 1
GİH Köle] Müdürü i ı 1
GİH Kolej Müdür Yardımcısı 1 2 2
GİH Şef 3 3 3
EÖH Öğretm en 1 10 10
EÖH Öğretmen 2 5 5
EÖH Öğretmen 3 5 5
EÖH Öğretmen 4 3 3
EÖH Öğretmen 6 1 1
EÖH Öğretmen 8 4 4
GİH Eğitim Uzmanı I 1 1
SH Daire Tabibi 1 1 1
SH Hemşire 8 1 1
GİH V.H.K.İ. 3 1 1
GİH VMLKj. 5 2 2
GİH V.H.K.t. 7 2 2
GİH V.H.K.L 9 1 1
TH Tekniker 1 1 1
TH Teknisyen 3 5 5
TH Teknisyen 4 2 2
TH Teknisyen 5 1 1
TH Teknisyen 9 1 1
YH Teknisyen Yardımdsı 5 1 1
YH Teknisyen Yardımcısı 6 3 1
YH Teknisyen Yardımcısı 7 1 1
YH Teknisyen Yardımcısı 8 1 1
YH Teknisyen Yardımcısı 10 1 1
YH Teknisyen Yardımcısı 12 2 2
GİH Şoför 5 4 4
GİH Şoför 7 1 1
GİH Şoför 10 1 1
YH Bekçi 5 1 1
GİH Koruma ve Güvenlik Görevlisi 10 6 6
YH Hizmetli 8 1 1
TOPLAM 78 78
KURUMU : BAŞBAKANLIK
TEŞKİLATI : MERKEZ
Sınıfı Unvanı Derecesi
GİH Genel Müdür 1
GİH Genel Müdür Yardımcısı I
TOPLAM 5 5
KURUMU : BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
TEŞKİLATI : MERKEZ
Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Toplam Kadro Adedi
GİH Afet İşleri Genel Müdürü 1 1 1
GİH Genel Müdür Yardımcısı 1 3 3
TOPLAM 4 4
Serbest Kadro Adedi Toplam Kadro Adedi
1 1
4 4
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)

-63-
(2) SAYILI LİSTE
İPTAL EDİLEN KADROLAR
KURUMU iİÇİŞLERİ BAKANLIĞI
TEŞKİLATI: MERKEZ
Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Toplam Kadro Adedi
MİAH Sivil Savunma Genel Müdürü 1 1 1
MİAH Genel Müdiir Yardmıcısı 1 2 2
GİH Genel Müdür Yardımcısı 1 1 1
GİH Köle] Müdürü i ı 1
GİH Kolej Müdür Yardımcısı 1 2 2
GİH Şef 3 3 3
EÖH Öğretm en 1 10 10
EÖH Öğretmen 2 5 5
EÖH Öğretmen 3 5 5
EÖH Öğretmen 4 3 3
EÖH Öğretmen 6 1 1
EÖH Öğretmen 8 4 4
GİH Eğitim Uzmanı I 1 1
SH Daire Tabibi 1 1 1
SH Hemşire 8 1 1
GİH V.H.K.İ. 3 1 1
GİH VMLKj. 5 2 2
GİH V.H.K.t. 7 2 2
GİH V.H.K.L 9 1 1
TH Tekniker 1 1 1
TH Teknisyen 3 5 5
TH Teknisyen 4 2 2
TH Teknisyen 5 1 1
TH Teknisyen 9 1 1
YH Teknisyen Yardımdsı 5 1 1
YH Teknisyen Yardımcısı 6 3 1
YH Teknisyen Yardımcısı 7 1 1
YH Teknisyen Yardımcısı 8 1 1
YH Teknisyen Yardımcısı 10 1 1
YH Teknisyen Yardımcısı 12 2 2
GİH Şoför 5 4 4
GİH Şoför 7 1 1
GİH Şoför 10 1 1
YH Bekçi 5 1 1
GİH Koruma ve Güvenlik Görevlisi 10 6 6
YH Hizmetli 8 1 1
TOPLAM 78 78
KURUMU : BAŞBAKANLIK
TEŞKİLATI : MERKEZ
Sınıfı Unvanı Derecesi
GİH Genel Müdür 1
GİH Genel Müdür Yardımcısı I
TOPLAM 5 5
KURUMU : BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
TEŞKİLATI : MERKEZ
Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Toplam Kadro Adedi
GİH Afet İşleri Genel Müdürü 1 1 1
GİH Genel Müdür Yardımcısı 1 3 3
TOPLAM 4 4
Serbest Kadro Adedi Toplam Kadro Adedi
1 1
4 4
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)
-64-
(3) SAYILI LİSTE
İHDAS EDİLEN KADROLAR
KURUMU : BAŞBAKANLIK
TEŞKİLATI : MERKEZ
Sınıfı
GİH
Unvanı
Başbakanlık Müşaviri
Derecesi
1
Serbest Kadro Adedi
3
Toplam Kadro Adedi
3
TOPLAM 3 3
KURUMU :
TEŞKİLATI :
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
MERKEZ
Sınıfı
MİAH
Unvanı
Bakanlık Müşaviri
Derecesi
1
Serbest Kadro Adedi
2
Toplam Kadro Adedi
2
TOPLAM 2 2
KURUMU :
TEŞKİLATI ;
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
MERKEZ
Sınıfı
GİH
Unvanı
Bakanlık Müşaviri
Derecesi
1
Serbest Kadro Adedi
4
Toplam Kadro Adedi
4
TOPLAM 4 4
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)

-64-
(3) SAYILI LİSTE
İHDAS EDİLEN KADROLAR
KURUMU : BAŞBAKANLIK
TEŞKİLATI : MERKEZ
Sınıfı
GİH
Unvanı
Başbakanlık Müşaviri
Derecesi
1
Serbest Kadro Adedi
3
Toplam Kadro Adedi
3
TOPLAM 3 3
KURUMU :
TEŞKİLATI :
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
MERKEZ
Sınıfı
MİAH
Unvanı
Bakanlık Müşaviri
Derecesi
1
Serbest Kadro Adedi
2
Toplam Kadro Adedi
2
TOPLAM 2 2
KURUMU :
TEŞKİLATI ;
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
MERKEZ
Sınıfı
GİH
Unvanı
Bakanlık Müşaviri
Derecesi
1
Serbest Kadro Adedi
4
Toplam Kadro Adedi
4
TOPLAM 4 4
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)
-33-
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞ­
KANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ
HAKKINDA KANUN TASARISI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, afet,
deprem ve acil durumlar ile sivil korunmaya
ilişkin hizmetleri yürütmek üzere, Başbakanlı­
ğa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkan­
lığının kurulması, teşkilatı ile görev ve yetkile­
rini düzenlemektir.
(2) Başbakan, Başkanlıkla ilgili yetkilerini
bir Bakan aracılığı ile kullanabilir.
Tanımlar
MADDE 2- (1) Bu Kanunda yer alan;
a) Acil durum: Toplumun tamamının veya
belli kesimlerinin hayatının temel fonksiyonları­
nın engellendiği, işleyişinin ve sosyal yapısmm
bozulduğu, acil durum yönetimini gerektiren
olayları ve bu olayların oluşturduğu kriz halini,
b) Afet: Toplumun tamamı veya belli ke­
simleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıp­
lar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetleri­
ni durduran veya kesintiye uğratan doğal, tek­
nolojik veya insan kaynaklı olayları,
c) Afet ve acil durum yönetim merkezi:
Afet, deprem ve acil durumlarda müdahalenin
koordine edildiği, tam gün esasma göre çalışan,
kesintisiz ve güvenli bilgi-işlem ve haberleşme
sistemleri ile donatılan merkezi,
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞ­
KANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ
HAKKINDA KANUN TASARISI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, afet ve
acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hiz­
metleri yürütmek üzere, Başbakanlığa bağlı Afet
ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının kurul­
ması, teşkilatı ile görev ve yetkilerini düzenle­
mektir. Başbakan, Başkanlıkla ilgili yetkilerini
bir Bakan aracılığı ile kullanabilir.
(2) Bu Kanun; afet ve acil durumlar ile si­
vil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyin­
de etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için ge­
rekli önlemlerin alınması ve olayların meydana
gelmesinden önce hazırlık ve zarar azaltma, olay
sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında
gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarım yürü­
ten kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyo­
nun sağlanması ve bu konularda politikaların
üretilmesi ve uygulanması hususlarım kapsar.
Tanımlar
MADDE 2- (1) Bu Kanımda yer alan;
a) Acil durum: Toplumun tamamının veya
belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini
durduran veya kesintiye uğratan ve acil müda­
haleyi gerektiren olayları ve bu olayların oluş­
turduğu kriz halini,
b) Afet: Toplumun tamamı veya belh ke­
simleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıp­
lar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetleri­
ni durduran veya kesintiye uğratan doğal, tek­
nolojik veya insan kaynaklı olayları,
c) Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi:
Afet ve acil durumlarda müdahalenin koordine
edildiği, 24 saat esasma göre çalışan, kesintisiz
ve güvenh bilgi-işlem ve haberleşme sistemleri
ile donatdan merkezi,
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)

-33-
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞ­
KANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ
HAKKINDA KANUN TASARISI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, afet,
deprem ve acil durumlar ile sivil korunmaya
ilişkin hizmetleri yürütmek üzere, Başbakanlı­
ğa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkan­
lığının kurulması, teşkilatı ile görev ve yetkile­
rini düzenlemektir.
(2) Başbakan, Başkanlıkla ilgili yetkilerini
bir Bakan aracılığı ile kullanabilir.
Tanımlar
MADDE 2- (1) Bu Kanunda yer alan;
a) Acil durum: Toplumun tamamının veya
belli kesimlerinin hayatının temel fonksiyonları­
nın engellendiği, işleyişinin ve sosyal yapısmm
bozulduğu, acil durum yönetimini gerektiren
olayları ve bu olayların oluşturduğu kriz halini,
b) Afet: Toplumun tamamı veya belli ke­
simleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıp­
lar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetleri­
ni durduran veya kesintiye uğratan doğal, tek­
nolojik veya insan kaynaklı olayları,
c) Afet ve acil durum yönetim merkezi:
Afet, deprem ve acil durumlarda müdahalenin
koordine edildiği, tam gün esasma göre çalışan,
kesintisiz ve güvenli bilgi-işlem ve haberleşme
sistemleri ile donatılan merkezi,
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞ­
KANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ
HAKKINDA KANUN TASARISI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, afet ve
acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hiz­
metleri yürütmek üzere, Başbakanlığa bağlı Afet
ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının kurul­
ması, teşkilatı ile görev ve yetkilerini düzenle­
mektir. Başbakan, Başkanlıkla ilgili yetkilerini
bir Bakan aracılığı ile kullanabilir.
(2) Bu Kanun; afet ve acil durumlar ile si­
vil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyin­
de etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için ge­
rekli önlemlerin alınması ve olayların meydana
gelmesinden önce hazırlık ve zarar azaltma, olay
sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında
gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarım yürü­
ten kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyo­
nun sağlanması ve bu konularda politikaların
üretilmesi ve uygulanması hususlarım kapsar.
Tanımlar
MADDE 2- (1) Bu Kanımda yer alan;
a) Acil durum: Toplumun tamamının veya
belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini
durduran veya kesintiye uğratan ve acil müda­
haleyi gerektiren olayları ve bu olayların oluş­
turduğu kriz halini,
b) Afet: Toplumun tamamı veya belh ke­
simleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıp­
lar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetleri­
ni durduran veya kesintiye uğratan doğal, tek­
nolojik veya insan kaynaklı olayları,
c) Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi:
Afet ve acil durumlarda müdahalenin koordine
edildiği, 24 saat esasma göre çalışan, kesintisiz
ve güvenh bilgi-işlem ve haberleşme sistemleri
ile donatdan merkezi,
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)
-34-
(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
ç) Akreditasyon: Başkanlığın koordinasyo­
nunda çalışılabilmesi için sivil toplum kuruluş­
larına uygunluk belgesi verilmesini,
d) Başkan: Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkamm,
e) Başkanlık: Afet ve Acil Durum Yöneti­
mi Başkanlığını,
f) Hazırlık: Afet, deprem ve acil durumla­
rın etkilerinin azaltılması amacıyla önceden ya­
pılan faaliyetleri,
g) İyileştirme: Afet, deprem veya acil du­
rum sebebiyle bozulan hayatın normalleştiril­
mesine yönelik faaliyetleri,
ğ) Müdahale: Afetlerde veya acil durum­
larda can ve mal kurtarma, sağlık, barınma ile
iaşeye yönelik çalışmaları,
h) Sivil korunma: Düşman saldırılarına kar­
şı halkın can ve mal kaybımn en az seviyeye in­
dirilmesi, hayati önem taşıyan her türlü resmi ve
özel tesis ve kuruluşların korunması ve faaliyet­
lerinin devamım sağlayacak iyileştirmenin ya-
pdması, savunma gayretlerinin halk tarafından
en yüksek seviyede desteklenmesi ve halkın mo­
ralini yüksek tutmak için almacak her türlü silah­
sız koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri,
ı) Zarar azaltma: Afetlerde veya acil du­
rumlarda muhtemel zararların yok edilmesi ve­
ya azaltılmasına yönelik tedbirleri
ifade eder.
(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
ç) Akreditasyon: Başkanlığın koordinasyo­
nunda çalışılabilmesi için özel kuruluşlar ile sivil
toplum kuruluşlarına uygunluk belgesi verilmesini,
d) Başkan: Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanmı,
e) Başkanlık: Afet ve Acil Durum Yöneti­
mi Başkanlığını,
f) Hazırlık: Afet ve acil durumlara etkin bir
müdahale amacıyla önceden yapılan her türlü
faaliyetleri,
g) İyileştirme: Afet ve acil durum sebebiy­
le bozulan hayatm normalleştirilmesine yönelik
faaliyetleri ve yeniden yapılanmayı,
ğ) Müdahale: Afetlerde ve acil durumlarda
can ve mal kurtarma, sağlık, iaşe, ibate, güvenlik,
mal ve çevre koruma, sosyal ve psikolojik destek
hizmetlerinin verilmesine yönelik çalışmaları,
h) Risk: Belirli bir alandaki tehlike olasılı­
ğına göre kaybedilecek değerlerin ölçüsünü,
ı) Risk Azaltma: Belirli bir kesim veya
alanda geliştirilen afet senaryolarına göre, olası
risklerin önlenmesi, kabul edilebilir ölçülere in­
dirilmesi ya da paylaşımı amacıyla alınacak her
türlü planlı müdahaleyi,
i) Risk Yönetimi: Ülke, bölge, kent ölçe­
ğinde ve yerel ölçekte risk türleri ve düzeyleri­
ni tespit etme, azaltma ve paylaşma çalışmaları
ile bu alandaki planlama esaslarım,
j) Sivil Savunma: Düşman saldırılarına kar­
şı halkın can ve mal kaybımn en az seviyeye in­
dirilmesi, hayati önem taşıyan her türlü resmi ve
özel tesis ve kuruluşların korunması ve faaliyet­
lerinin devamım sağlayacak iyileştirmenin yapü-
ması, savunma gayretlerinin halk taralından en
yüksek seviyede desteklenmesi ve halkın morali­
ni yüksek tutmak için alınacak her türlü silahsız
koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri,
k) Zarar azaltma: Afetlerde ve acil durum­
larda meydana gelmesi muhtemel zararların yok
edilmesi veya azaltılmasına yönelik risk yöne­
timi ve önleme tedbirlerini,
ifade eder.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)

-34-
(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
ç) Akreditasyon: Başkanlığın koordinasyo­
nunda çalışılabilmesi için sivil toplum kuruluş­
larına uygunluk belgesi verilmesini,
d) Başkan: Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkamm,
e) Başkanlık: Afet ve Acil Durum Yöneti­
mi Başkanlığını,
f) Hazırlık: Afet, deprem ve acil durumla­
rın etkilerinin azaltılması amacıyla önceden ya­
pılan faaliyetleri,
g) İyileştirme: Afet, deprem veya acil du­
rum sebebiyle bozulan hayatın normalleştiril­
mesine yönelik faaliyetleri,
ğ) Müdahale: Afetlerde veya acil durum­
larda can ve mal kurtarma, sağlık, barınma ile
iaşeye yönelik çalışmaları,
h) Sivil korunma: Düşman saldırılarına kar­
şı halkın can ve mal kaybımn en az seviyeye in­
dirilmesi, hayati önem taşıyan her türlü resmi ve
özel tesis ve kuruluşların korunması ve faaliyet­
lerinin devamım sağlayacak iyileştirmenin ya-
pdması, savunma gayretlerinin halk tarafından
en yüksek seviyede desteklenmesi ve halkın mo­
ralini yüksek tutmak için almacak her türlü silah­
sız koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri,
ı) Zarar azaltma: Afetlerde veya acil du­
rumlarda muhtemel zararların yok edilmesi ve­
ya azaltılmasına yönelik tedbirleri
ifade eder.
(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
ç) Akreditasyon: Başkanlığın koordinasyo­
nunda çalışılabilmesi için özel kuruluşlar ile sivil
toplum kuruluşlarına uygunluk belgesi verilmesini,
d) Başkan: Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanmı,
e) Başkanlık: Afet ve Acil Durum Yöneti­
mi Başkanlığını,
f) Hazırlık: Afet ve acil durumlara etkin bir
müdahale amacıyla önceden yapılan her türlü
faaliyetleri,
g) İyileştirme: Afet ve acil durum sebebiy­
le bozulan hayatm normalleştirilmesine yönelik
faaliyetleri ve yeniden yapılanmayı,
ğ) Müdahale: Afetlerde ve acil durumlarda
can ve mal kurtarma, sağlık, iaşe, ibate, güvenlik,
mal ve çevre koruma, sosyal ve psikolojik destek
hizmetlerinin verilmesine yönelik çalışmaları,
h) Risk: Belirli bir alandaki tehlike olasılı­
ğına göre kaybedilecek değerlerin ölçüsünü,
ı) Risk Azaltma: Belirli bir kesim veya
alanda geliştirilen afet senaryolarına göre, olası
risklerin önlenmesi, kabul edilebilir ölçülere in­
dirilmesi ya da paylaşımı amacıyla alınacak her
türlü planlı müdahaleyi,
i) Risk Yönetimi: Ülke, bölge, kent ölçe­
ğinde ve yerel ölçekte risk türleri ve düzeyleri­
ni tespit etme, azaltma ve paylaşma çalışmaları
ile bu alandaki planlama esaslarım,
j) Sivil Savunma: Düşman saldırılarına kar­
şı halkın can ve mal kaybımn en az seviyeye in­
dirilmesi, hayati önem taşıyan her türlü resmi ve
özel tesis ve kuruluşların korunması ve faaliyet­
lerinin devamım sağlayacak iyileştirmenin yapü-
ması, savunma gayretlerinin halk taralından en
yüksek seviyede desteklenmesi ve halkın morali­
ni yüksek tutmak için alınacak her türlü silahsız
koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri,
k) Zarar azaltma: Afetlerde ve acil durum­
larda meydana gelmesi muhtemel zararların yok
edilmesi veya azaltılmasına yönelik risk yöne­
timi ve önleme tedbirlerini,
ifade eder.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)
(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
-35-
(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
İKİNCİ BÖLÜM
Başkanlık Teşkilatı ve Görevleri
Teşkilat
MADDE 3- (1) Başkanlık teşkilatı, ekli 1
sayılı cetvelde gösterilen birimlerden oluşur.
Başkanın görevleri
MADDE 4- (1) Başkan, Başkanlığın en üst
amiridir ve görevleri şunlardır:
a) Dairelerde çalışma gruplarını kurmak ve
koordine etmek,
b) Yıllık çalışma raporu ve eylem planını
hazırlamak,
c) Kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum ku­
ruluşlarıyla ilişkileri yürütmek,
ç) Afet, deprem ve acil durumlar hakkında
bilgi alma, bilgilendirme, toplama, değerlendir­
me ve kullanıma sunma amacıyla bilgi sistemi
kurmak,
d) Afet ve Acil Durum Koordinasyon Ku­
rulunun toplanması amacıyla Kurul Başkanına
öneride bulunmak,
e) Afet, deprem ve acil durum hallerinde
müdahaleyi koordine etmek ve üst makamları
bilgilendirmek,
f) Sivil savunma arama ve kurtarma birlik
müdürlüklerinin görev yerlerini, ilgili kamu ku­
rum ve kuruluşları ve Türkiye Kızılay Derneği
ile koordine ederek belirlemek,
g) Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanu­
nu uyarınca bir iç denetçi atamak,
ğ) Afet, deprem, acil durumlar ve sivil ko­
runmanın her safhasında yapılacak işlem ve ey­
lemlerle ilgili olarak, kamu kurum ve kuruluş­
ları, Türkiye Kızılay Derneği, gönüllü özel sek­
tör ve sivil toplum kuruluşları arasında işbölümü
yapmak ve koordinasyonu sağlamak.
(2) Başkan, bu Kanunda belirtilen hizmet­
lerin yürütülmesinden ilgili Bakana karşı so­
rumludur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
-35-
(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
İKİNCİ BÖLÜM
Başkanlık Teşkilatı ve Görevleri
Teşkilat
MADDE 3- (1) Başkanlık teşkilatı, ekli 1
sayılı cetvelde gösterilen birimlerden oluşur.
Başkanın görevleri
MADDE 4- (1) Başkan, Başkanlığın en üst
amiridir ve görevleri şunlardır:
a) Dairelerde çalışma gruplarını kurmak ve
koordine etmek,
b) Yıllık çalışma raporu ve eylem planını
hazırlamak,
c) Kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum ku­
ruluşlarıyla ilişkileri yürütmek,
ç) Afet, deprem ve acil durumlar hakkında
bilgi alma, bilgilendirme, toplama, değerlendir­
me ve kullanıma sunma amacıyla bilgi sistemi
kurmak,
d) Afet ve Acil Durum Koordinasyon Ku­
rulunun toplanması amacıyla Kurul Başkanına
öneride bulunmak,
e) Afet, deprem ve acil durum hallerinde
müdahaleyi koordine etmek ve üst makamları
bilgilendirmek,
f) Sivil savunma arama ve kurtarma birlik
müdürlüklerinin görev yerlerini, ilgili kamu ku­
rum ve kuruluşları ve Türkiye Kızılay Derneği
ile koordine ederek belirlemek,
g) Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanu­
nu uyarınca bir iç denetçi atamak,
ğ) Afet, deprem, acil durumlar ve sivil ko­
runmanın her safhasında yapılacak işlem ve ey­
lemlerle ilgili olarak, kamu kurum ve kuruluş­
ları, Türkiye Kızılay Derneği, gönüllü özel sek­
tör ve sivil toplum kuruluşları arasında işbölümü
yapmak ve koordinasyonu sağlamak.
(2) Başkan, bu Kanunda belirtilen hizmet­
lerin yürütülmesinden ilgili Bakana karşı so­
rumludur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)
-36-
(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
Afet ve acil durum yüksek kurulu
MADDE 5- (1) Afet, deprem ve acil du­
rumlarla ilgili olarak hazırlanan çalışma hedef­
lerini, politikalarını, yıllık çahşma raporunu ve
ydlık eylem planmı onaylamakla görevli, Baş­
bakan veya görevlendireceği Başbakan Yardım­
cısının başkanlığında, Milli Savunma, İçişleri,
Dışişleri, Maliye, Bayındırlık ve İskan, Sağlık,
Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çevre
ve Orman bakanlarından oluşan Afet ve Acil
Durum Yüksek Kurulu kurulmuştur. Kurul top­
lantılarına, ilgili bakan, kurum ve kuruluş, sivil
toplum kuruluşları temsilcileri ve konu ile ilgili
uzmanlar çağmlabilir.
(2) Kurul, yılda en az iki kez toplanır. Kurul,
aynca Kurul Başkanmm isteği üzerine toplana­
bilir. Kurulun sekretaryasmı Başkanlık yürütür.
(3) Başbakanlık onayı ile afet, deprem ve acil
durumlara ilişkin çalışmalarda bulunmak üzere,
kurum ve kuruluş personeli Kurumda geçici ola­
rak görevlendirilebilir ve konu ile ilgili uzmanla­
rın katılımı ile geçici kurullar oluşturulabilir.
Afet ve acil durum koordinasyon kurulu
MADDE 6 - (1) Afet, deprem ve acil du­
rum hallerinde bilgileri değerlendirmek, alına­
cak önlemleri belirlemek, uygulanmasını sağla­
mak ve denetlemek, kurum ve kuruluşlar ile si­
vil toplum kuruluşlan arasındaki koordinasyo­
nu sağlamak amacıyla, Başbakanlık Müsteşarı­
nın başkanlığında, Milli Savunma, İçişleri,
Dışişleri, Maliye, Bayındırlık ve İskan, Sağlık,
Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çevre ve
Orman bakanlıkları müsteşarları, Türkiye Kızı­
lay Demeği Genel Başkanı ile afet, deprem ve­
ya acil durumun türüne göre Kurul Başkamnca
görevlendirilecek diğer bakanlık ve kuruluşla­
rın üst yöneticilerinden oluşan Afet ve Acil Du­
rum Koordinasyon Kurulu kurulmuştur.
İKİNCİ BÖLÜM
Kurullar, Başkanlık Teşkilatı ve Görevleri
Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu
MADDE 3- (1) Afet ve acil durumlarla il­
gili olarak hazırlanan plan, program ve raporla­
rı onaylamakla görevli, Başbakan veya görev­
lendireceği Başbakan Yardımcısının başkanlı­
ğında, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Mali­
ye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık,
Ulaştırma, Eneıji ve Tabii Kaynaklar ile Çevre
ve Orman bakanlarından oluşan Afet ve Acil
Durum Yüksek Kumlu kurulmuştur. Kurul top­
lantılarına, ilgili bakan, kurum ve kuruluş, sivil
toplum kuruluşları temsilcileri ve konu ile ilgili
uzmanlar çağmlabilir.
(2) Kurul, yılda en az iki kez toplanır. Kurul,
aynca Kurul Başkanmm isteği üzerine toplana­
bilir. Kurulun sekretaryasmı Başkanlık yürütür.
Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu
MADDE 4- (1) Afet ve acil durum halle­
rinde bilgileri değerlendirmek, almacak önlem­
leri belirlemek, uygulanmasını sağlamak ve de­
netlemek, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum
kuruluşlan arasındaki koordinasyonu sağlamak
amacıyla, Başbakanlık Müsteşarının başkanlı­
ğında, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Mali­
ye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskân, Sağlık,
Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çevre ve
Orman bakanlıklan ve Devlet Planlama Teşkila­
tı müsteşarları, Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanı, Türkiye Kızılay Demeği Genel Başka­
nı ile afet veya acil durumun türüne göre Kurul
Başkamnca görevlendirilecek diğer bakanlık ve
kuruluşların üst yöneticilerinden oluşan Afet ve
Acil Durum Koordinasyon Kurulu kurulmuştur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)

-36-
(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
Afet ve acil durum yüksek kurulu
MADDE 5- (1) Afet, deprem ve acil du­
rumlarla ilgili olarak hazırlanan çalışma hedef­
lerini, politikalarını, yıllık çahşma raporunu ve
ydlık eylem planmı onaylamakla görevli, Baş­
bakan veya görevlendireceği Başbakan Yardım­
cısının başkanlığında, Milli Savunma, İçişleri,
Dışişleri, Maliye, Bayındırlık ve İskan, Sağlık,
Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çevre
ve Orman bakanlarından oluşan Afet ve Acil
Durum Yüksek Kurulu kurulmuştur. Kurul top­
lantılarına, ilgili bakan, kurum ve kuruluş, sivil
toplum kuruluşları temsilcileri ve konu ile ilgili
uzmanlar çağmlabilir.
(2) Kurul, yılda en az iki kez toplanır. Kurul,
aynca Kurul Başkanmm isteği üzerine toplana­
bilir. Kurulun sekretaryasmı Başkanlık yürütür.
(3) Başbakanlık onayı ile afet, deprem ve acil
durumlara ilişkin çalışmalarda bulunmak üzere,
kurum ve kuruluş personeli Kurumda geçici ola­
rak görevlendirilebilir ve konu ile ilgili uzmanla­
rın katılımı ile geçici kurullar oluşturulabilir.
Afet ve acil durum koordinasyon kurulu
MADDE 6 - (1) Afet, deprem ve acil du­
rum hallerinde bilgileri değerlendirmek, alına­
cak önlemleri belirlemek, uygulanmasını sağla­
mak ve denetlemek, kurum ve kuruluşlar ile si­
vil toplum kuruluşlan arasındaki koordinasyo­
nu sağlamak amacıyla, Başbakanlık Müsteşarı­
nın başkanlığında, Milli Savunma, İçişleri,
Dışişleri, Maliye, Bayındırlık ve İskan, Sağlık,
Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çevre ve
Orman bakanlıkları müsteşarları, Türkiye Kızı­
lay Demeği Genel Başkanı ile afet, deprem ve­
ya acil durumun türüne göre Kurul Başkamnca
görevlendirilecek diğer bakanlık ve kuruluşla­
rın üst yöneticilerinden oluşan Afet ve Acil Du­
rum Koordinasyon Kurulu kurulmuştur.
İKİNCİ BÖLÜM
Kurullar, Başkanlık Teşkilatı ve Görevleri
Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu
MADDE 3- (1) Afet ve acil durumlarla il­
gili olarak hazırlanan plan, program ve raporla­
rı onaylamakla görevli, Başbakan veya görev­
lendireceği Başbakan Yardımcısının başkanlı­
ğında, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Mali­
ye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık,
Ulaştırma, Eneıji ve Tabii Kaynaklar ile Çevre
ve Orman bakanlarından oluşan Afet ve Acil
Durum Yüksek Kumlu kurulmuştur. Kurul top­
lantılarına, ilgili bakan, kurum ve kuruluş, sivil
toplum kuruluşları temsilcileri ve konu ile ilgili
uzmanlar çağmlabilir.
(2) Kurul, yılda en az iki kez toplanır. Kurul,
aynca Kurul Başkanmm isteği üzerine toplana­
bilir. Kurulun sekretaryasmı Başkanlık yürütür.
Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu
MADDE 4- (1) Afet ve acil durum halle­
rinde bilgileri değerlendirmek, almacak önlem­
leri belirlemek, uygulanmasını sağlamak ve de­
netlemek, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum
kuruluşlan arasındaki koordinasyonu sağlamak
amacıyla, Başbakanlık Müsteşarının başkanlı­
ğında, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Mali­
ye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskân, Sağlık,
Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çevre ve
Orman bakanlıklan ve Devlet Planlama Teşkila­
tı müsteşarları, Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanı, Türkiye Kızılay Demeği Genel Başka­
nı ile afet veya acil durumun türüne göre Kurul
Başkamnca görevlendirilecek diğer bakanlık ve
kuruluşların üst yöneticilerinden oluşan Afet ve
Acil Durum Koordinasyon Kurulu kurulmuştur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)
(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
-37-
(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
(2) Kurul, yılda en az dört kez toplanır. Ay­
rıca, ihtiyaç halinde Kurul Başkanmm çağrısı
üzerine olağanüstü toplanabilir. Kurulun sekre-
taryasmı Başkanlık yürütür.
Deprem danışma kurulu
MADDE 7- (1) Depremden korunmak,
deprem zararlarım azaltmak, deprem sonrası ya­
pılacak faaliyetler hakkında öneriler sunmak ve
depremle ilgili araştırmalar için politikaları ve
öncelikleri belirlemek amacıyla Başkanın baş­
kanlığında, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Ra­
sathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Mü­
dürü, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel
Müdürü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araş­
tırma Kurumu Başkanı, Türkiye Kızılay Deme­
ği Genel Başkam, deprem konusunda çalışma­
ları bulunan üniversite öğretim üyeleri arasından
Başkan tarafından belirlenecek beş üye, ilgili si­
vil toplum kuruluşlan ve gönüllü kuruluşlardan
Başkan tarafından belirlenecek iki üyeden olu­
şan Deprem Damşma Kumlu kurulmuştur.
(2) Kurul, yılda en az dört kez toplanır. Ay­
rıca, ihtiyaç halinde, Kurul Başkanmm çağrısı
üzerine olağanüstü toplanabilir. Kurulun sekre-
taryasını Başkanlık yürütür.
(2) Kurul, yılda en az dört kez toplamr. Ay­
nca, ihtiyaç halinde Kurul Başkanmm çağrısı
üzerine olağanüstü toplanabilir. Kurulun sekre-
taryasım Başkanlık yürütür.
Deprem Danışma Kurulu
MADDE 5- (1) Depremden korunmak,
deprem zararlanm azaltmak, deprem sonrası ya­
pılacak faaliyetler hakkında öneriler sunmak ve
depremle ilgili araştırmalar için politikalan ve
öncelikleri belirlemek amacıyla Başkamn baş­
kanlığında, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tem­
silcisi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasatha­
nesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü,
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Mü­
dürü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Kurumu Başkam, Türkiye Kızılay Demeği Ge­
nel Başkam, deprem konusunda çalışmaları bu­
lunan ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından bil­
dirilecek en az on üniversite öğretim üyesi ara­
sından Başkan tarafından belirlenecek beş üye
ile akredite edilmiş ilgili sivil toplum kuruluşla­
rından Başkan tarafından belirlenecek üç üyeden
oluşan Deprem Damşma Kumlu kurulmuştur.
(2) Kurul, yılda en az dört kez toplamr. Ay­
nca, ihtiyaç halinde, Kurul Başkanmm çağnsı
üzerine olağanüstü toplanabilir. Kurulun sekre-
taıyasını Başkanlık yürütür.
(3) Diğer afet türlerine yönelik olarak da
Bakanlar Kurulu karan ile afet damşma kurul-
lan kurulabilir.
Başkanlık teşkilatı
MADDE 6- (1) Başkanlık teşkilatı aşağı­
daki hizmet birimlerinden oluşur:
a) Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Baş­
kanlığı,
b) Müdahale Dairesi Başkanlığı,
c) İyileştirme Dairesi Başkanlığı
ç) Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı,
d) Deprem Dairesi Başkanlığı,
e) Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.
(2) Başkanlığın teşkilat yapısı ekli (I) sayı­
lı cetvelde gösterilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
-37-
(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
(2) Kurul, yılda en az dört kez toplanır. Ay­
rıca, ihtiyaç halinde Kurul Başkanmm çağrısı
üzerine olağanüstü toplanabilir. Kurulun sekre-
taryasmı Başkanlık yürütür.
Deprem danışma kurulu
MADDE 7- (1) Depremden korunmak,
deprem zararlarım azaltmak, deprem sonrası ya­
pılacak faaliyetler hakkında öneriler sunmak ve
depremle ilgili araştırmalar için politikaları ve
öncelikleri belirlemek amacıyla Başkanın baş­
kanlığında, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Ra­
sathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Mü­
dürü, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel
Müdürü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araş­
tırma Kurumu Başkanı, Türkiye Kızılay Deme­
ği Genel Başkam, deprem konusunda çalışma­
ları bulunan üniversite öğretim üyeleri arasından
Başkan tarafından belirlenecek beş üye, ilgili si­
vil toplum kuruluşlan ve gönüllü kuruluşlardan
Başkan tarafından belirlenecek iki üyeden olu­
şan Deprem Damşma Kumlu kurulmuştur.
(2) Kurul, yılda en az dört kez toplanır. Ay­
rıca, ihtiyaç halinde, Kurul Başkanmm çağrısı
üzerine olağanüstü toplanabilir. Kurulun sekre-
taryasını Başkanlık yürütür.
(2) Kurul, yılda en az dört kez toplamr. Ay­
nca, ihtiyaç halinde Kurul Başkanmm çağrısı
üzerine olağanüstü toplanabilir. Kurulun sekre-
taryasım Başkanlık yürütür.
Deprem Danışma Kurulu
MADDE 5- (1) Depremden korunmak,
deprem zararlanm azaltmak, deprem sonrası ya­
pılacak faaliyetler hakkında öneriler sunmak ve
depremle ilgili araştırmalar için politikalan ve
öncelikleri belirlemek amacıyla Başkamn baş­
kanlığında, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tem­
silcisi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasatha­
nesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü,
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Mü­
dürü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Kurumu Başkam, Türkiye Kızılay Demeği Ge­
nel Başkam, deprem konusunda çalışmaları bu­
lunan ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından bil­
dirilecek en az on üniversite öğretim üyesi ara­
sından Başkan tarafından belirlenecek beş üye
ile akredite edilmiş ilgili sivil toplum kuruluşla­
rından Başkan tarafından belirlenecek üç üyeden
oluşan Deprem Damşma Kumlu kurulmuştur.
(2) Kurul, yılda en az dört kez toplamr. Ay­
nca, ihtiyaç halinde, Kurul Başkanmm çağnsı
üzerine olağanüstü toplanabilir. Kurulun sekre-
taıyasını Başkanlık yürütür.
(3) Diğer afet türlerine yönelik olarak da
Bakanlar Kurulu karan ile afet damşma kurul-
lan kurulabilir.
Başkanlık teşkilatı
MADDE 6- (1) Başkanlık teşkilatı aşağı­
daki hizmet birimlerinden oluşur:
a) Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Baş­
kanlığı,
b) Müdahale Dairesi Başkanlığı,
c) İyileştirme Dairesi Başkanlığı
ç) Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı,
d) Deprem Dairesi Başkanlığı,
e) Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.
(2) Başkanlığın teşkilat yapısı ekli (I) sayı­
lı cetvelde gösterilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)
(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
-38-
(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
Planlama ve hazırlık dairesi başkan­
lığı
MADDE 8- (1) Planlama ve Hazırlık Dai­
resi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Ülke düzeyinde uygulanacak afet, dep­
rem ve acil durum müdahale, risk ve zarar azalt­
ma planlarını yapmak,
b) Muhtemel afet, deprem ve acil durum
bölgelerini tespit etmek ve önleyici tedbirleri
ilan etmek,
Başkanın görevleri
MADDE 7- (1) Başkan, Başkanlığın en üst
amiridir ve görevleri şunlardn:
a) Başkanlık hizmetlerini mevzuat hüküm­
lerine, kalkınma planlan ve yıllık programlara,
Başkanlığın amaç ve politikalarına, stratejik
planlarına, performans ölçütlerine, hizmet kali­
te ve standartlarına ve bütünleşik afet yönetimi
ilkesine uygun olarak yürütmek,
b) Afet ve Acil Durum Koordinasyon Ku­
rulunun toplanması amacıyla Kurul Başkamna
öneride bulunmak,
c) Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi
koordine etmek ve üst makamlan bilgilendirmek,
ç) Sivil savunma arama ve kurtarma birlik
müdürlüklerinin görev yerlerini, ilgili kamu ku­
rum ve kuruluşlan ve sivil toplum kuruluşlan ile
koordine ederek belirlemek,
d) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu
Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca bir
iç denetçi atamak,
e) Resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile
ilişkileri yürütmek,
f) Basm ve halkla ilişkiler faaliyetlerini
planlamak ve yürütmek,
g) Başkanlığın yıllık çalışma raporu ve ey­
lem planmı hazırlamak,
ğ) Başbakan veya ilgili bakan tarafından
verilecek benzeri görevleri yapmak.
(2) Başkan, bu Kanunda belirtilen hizmetle­
rin yürütülmesinden Başbakana karşı sorumludur.
Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Baş­
kanlığı
MADDE 8- (1) Planlama ve Zarar Azalt­
ma Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Ülke düzeyinde uygulanacak afet ve acil
durum müdahale, risk yönetimi ve zarar azalt­
ma planlarını yapmak veya yaptırmak,
b) Muhtemel afet ve acil durum bölgeleri­
ni tespit etmek ve önleyici tedbirleri ilan etmek,
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
-38-
(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
Planlama ve hazırlık dairesi başkan­
lığı
MADDE 8- (1) Planlama ve Hazırlık Dai­
resi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Ülke düzeyinde uygulanacak afet, dep­
rem ve acil durum müdahale, risk ve zarar azalt­
ma planlarını yapmak,
b) Muhtemel afet, deprem ve acil durum
bölgelerini tespit etmek ve önleyici tedbirleri
ilan etmek,
Başkanın görevleri
MADDE 7- (1) Başkan, Başkanlığın en üst
amiridir ve görevleri şunlardn:
a) Başkanlık hizmetlerini mevzuat hüküm­
lerine, kalkınma planlan ve yıllık programlara,
Başkanlığın amaç ve politikalarına, stratejik
planlarına, performans ölçütlerine, hizmet kali­
te ve standartlarına ve bütünleşik afet yönetimi
ilkesine uygun olarak yürütmek,
b) Afet ve Acil Durum Koordinasyon Ku­
rulunun toplanması amacıyla Kurul Başkamna
öneride bulunmak,
c) Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi
koordine etmek ve üst makamlan bilgilendirmek,
ç) Sivil savunma arama ve kurtarma birlik
müdürlüklerinin görev yerlerini, ilgili kamu ku­
rum ve kuruluşlan ve sivil toplum kuruluşlan ile
koordine ederek belirlemek,
d) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu
Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca bir
iç denetçi atamak,
e) Resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile
ilişkileri yürütmek,
f) Basm ve halkla ilişkiler faaliyetlerini
planlamak ve yürütmek,
g) Başkanlığın yıllık çalışma raporu ve ey­
lem planmı hazırlamak,
ğ) Başbakan veya ilgili bakan tarafından
verilecek benzeri görevleri yapmak.
(2) Başkan, bu Kanunda belirtilen hizmetle­
rin yürütülmesinden Başbakana karşı sorumludur.
Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Baş­
kanlığı
MADDE 8- (1) Planlama ve Zarar Azalt­
ma Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Ülke düzeyinde uygulanacak afet ve acil
durum müdahale, risk yönetimi ve zarar azalt­
ma planlarını yapmak veya yaptırmak,
b) Muhtemel afet ve acil durum bölgeleri­
ni tespit etmek ve önleyici tedbirleri ilan etmek,
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)
(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
-39-
(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
c) Zarara uğraması muhtemel yerlerin plan,
proje ve imar esaslarım belirlemek,
ç) Ayni, nakdi ve insani yardım esaslarını
belirlemek,
d) Afet, deprem ve acil durumlar hakkında
halkı bilgilendirmek,
e) Yurtiçi ve yurtdışında meydana gelen
afet, deprem ve acil durumlarla ilgili bilgileri
toplamak ve değerlendirmek,
f) Afet, deprem ve acil durum yönetim mer­
kezlerinin, ortak haberleşme ve bilgi sistemleri­
nin standardını belirlemek ve denetlemek,
g) Afet, deprem ve acil durumlara ilişkin;
1) Yönetim stratejilerini belirlemek,
2) Her türlü bilgi, haberleşme ve uyarı sis­
temlerini kurmak ve işletmek,
3) Kamu yatınmlan ile personel ihtiyacım
planlamak ve koordine etmek,
4) Eğitim faaliyetleri yapmak veya yaptırmak,
5) Sigorta hizmetlerinin geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılmasını sağlamak,
6) Hizmet standartlarını ve akreditasyon
esaslarım Türkiye Kızılay Demeğinin görüşünü
alarak belirlemek ve denetlemek.
Müdahale dairesi başkanlığı
MADDE 9- (1) Müdahale Dairesi Başkan­
lığının görevleri şunlardır:
a) Afet, deprem veya acil durum esnasmda
kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları, yabancı
kişi ve kuruluşlara ait her türlü kaynaklan de­
ğerlendirerek afet, deprem veya acil durumun et­
kilerini gidermeye yönelik çalışmalan yürütmek,
b) Afet ve acil durum yönetimi merkezini
idare etmek,
c) Kamu kurum ve kuruluşları ile illerde
afet ve acil durum yönetimi merkezlerinin açıl­
ması ve yönetilmesini sağlamak,
c) Zarara uğraması muhtemel yerlerin plan,
proje ve imar esaslarını belirlemek,
ç) Ayni, nakdi ve insani yardım esaslarım
belirlemek,
d) Afet ve acil durumlar hakkında halkı bil­
gilendirme, bilinçlendirme ve eğitim çalışmalan
yapmak,
e) Yurtiçi ve yurtdışında meydana gelen
afet ve acil durumlarla ilgili bilgileri toplamak
ve değerlendirmek,
f) Afet ve acil durum yönetim merkezleri­
nin, ortak haberleşme ve bilgi sistemlerinin stan­
dardım belirlemek ve denetlemek,
g) Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezinin
iş ve işlemlerini yürütmek,
ğ) Afet ve acil durumlara ilişkin;
1) Yönetim stratejilerini belirlemek,
2) Her türlü bilgi, haberleşme, tahmin ve
erken uyan sistemlerini kurmak ve işletmek,
3) Kamu yatınmlan ile personel ihtiyacı
konusunda ilgili kuramlara öneride bulunmak,
4) Eğitim faaliyetleri ve tatbikatlan yapmak
veya yaptırmak,
5) Sigorta hizmetlerinin geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılmasını sağlamak,
6) Hizmet standartlarını ve akreditasyon
esaslarım belirlemek ve denetlemek,
h) Başkan tarafından verilecek benzeri gö­
revleri yapmak.
Müdahale Dairesi Başkanlığı
MADDE 9- (1) Müdahale Dairesi Başkan­
lığının görevleri şunlardır:
a) Afet ve acil durum esnasmda kamu, özel
ve sivil toplum kuruluşları, yabancı kişi ve ku­
ruluşlara ait her türlü kaynaklan değerlendire­
rek afet veya acil durumun etkilerini gidermeye
yönelik müdahale çalışmalarını yürütmek,
b) Başbakanlık afet ve acil durum yöneti­
mi merkezini idare etmek,
c) Kamu kuram ve kuruluşları ile illerde
afet ve acil durum yönetimi merkezlerinin açıl­
ması ve yönetilmesini sağlamak,
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
-39-
(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
c) Zarara uğraması muhtemel yerlerin plan,
proje ve imar esaslarım belirlemek,
ç) Ayni, nakdi ve insani yardım esaslarını
belirlemek,
d) Afet, deprem ve acil durumlar hakkında
halkı bilgilendirmek,
e) Yurtiçi ve yurtdışında meydana gelen
afet, deprem ve acil durumlarla ilgili bilgileri
toplamak ve değerlendirmek,
f) Afet, deprem ve acil durum yönetim mer­
kezlerinin, ortak haberleşme ve bilgi sistemleri­
nin standardını belirlemek ve denetlemek,
g) Afet, deprem ve acil durumlara ilişkin;
1) Yönetim stratejilerini belirlemek,
2) Her türlü bilgi, haberleşme ve uyarı sis­
temlerini kurmak ve işletmek,
3) Kamu yatınmlan ile personel ihtiyacım
planlamak ve koordine etmek,
4) Eğitim faaliyetleri yapmak veya yaptırmak,
5) Sigorta hizmetlerinin geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılmasını sağlamak,
6) Hizmet standartlarını ve akreditasyon
esaslarım Türkiye Kızılay Demeğinin görüşünü
alarak belirlemek ve denetlemek.
Müdahale dairesi başkanlığı
MADDE 9- (1) Müdahale Dairesi Başkan­
lığının görevleri şunlardır:
a) Afet, deprem veya acil durum esnasmda
kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları, yabancı
kişi ve kuruluşlara ait her türlü kaynaklan de­
ğerlendirerek afet, deprem veya acil durumun et­
kilerini gidermeye yönelik çalışmalan yürütmek,
b) Afet ve acil durum yönetimi merkezini
idare etmek,
c) Kamu kurum ve kuruluşları ile illerde
afet ve acil durum yönetimi merkezlerinin açıl­
ması ve yönetilmesini sağlamak,
c) Zarara uğraması muhtemel yerlerin plan,
proje ve imar esaslarını belirlemek,
ç) Ayni, nakdi ve insani yardım esaslarım
belirlemek,
d) Afet ve acil durumlar hakkında halkı bil­
gilendirme, bilinçlendirme ve eğitim çalışmalan
yapmak,
e) Yurtiçi ve yurtdışında meydana gelen
afet ve acil durumlarla ilgili bilgileri toplamak
ve değerlendirmek,
f) Afet ve acil durum yönetim merkezleri­
nin, ortak haberleşme ve bilgi sistemlerinin stan­
dardım belirlemek ve denetlemek,
g) Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezinin
iş ve işlemlerini yürütmek,
ğ) Afet ve acil durumlara ilişkin;
1) Yönetim stratejilerini belirlemek,
2) Her türlü bilgi, haberleşme, tahmin ve
erken uyan sistemlerini kurmak ve işletmek,
3) Kamu yatınmlan ile personel ihtiyacı
konusunda ilgili kuramlara öneride bulunmak,
4) Eğitim faaliyetleri ve tatbikatlan yapmak
veya yaptırmak,
5) Sigorta hizmetlerinin geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılmasını sağlamak,
6) Hizmet standartlarını ve akreditasyon
esaslarım belirlemek ve denetlemek,
h) Başkan tarafından verilecek benzeri gö­
revleri yapmak.
Müdahale Dairesi Başkanlığı
MADDE 9- (1) Müdahale Dairesi Başkan­
lığının görevleri şunlardır:
a) Afet ve acil durum esnasmda kamu, özel
ve sivil toplum kuruluşları, yabancı kişi ve ku­
ruluşlara ait her türlü kaynaklan değerlendire­
rek afet veya acil durumun etkilerini gidermeye
yönelik müdahale çalışmalarını yürütmek,
b) Başbakanlık afet ve acil durum yöneti­
mi merkezini idare etmek,
c) Kamu kuram ve kuruluşları ile illerde
afet ve acil durum yönetimi merkezlerinin açıl­
ması ve yönetilmesini sağlamak,
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)
(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
-40-
(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
ç) İtfaiye, arama ve kurtarma hizmetlerinin
standartlarım belirlemek,
d) İtfaiye, arama ve kurtarma hizmeti veren
kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
e) Gönüllü itfaiye ile arama ve kurtarma
hizmetlerini düzenlemek ve teşvik etmek,
f) Koruyucu ve kurtarıcı faaliyetleri plan­
lamak ve yürütmek,
g) Afet, deprem ve acil duruma ilişkin an­
laşmalarla verilen görevleri yürütmek,
ğ) Yabancı devletlerle ve uluslar arası kuru­
luşlarla görev alanına giren konularda işbirliği
yapmak.
İyileştirme dairesi başkanlığı
MADDE 10- (1) İyileştirme Dairesi Baş­
kanlığının görevleri şunlardır:
a) Afet, deprem veya acil durum sonrası ha­
yata normale dönmesini sağlayıcı tedbirleri almak,
b) Afet, deprem ve acil durum bölgelerinde
geçici yerleşmeyi sağlamak, zarara uğramış ki­
şilerin tedavi, beslenme, psikolojik destek hiz­
metlerini yürütmek,
c) Zarara uğraması muhtemel yerler ile za­
rara uğramış yerlerin imar, plan ve proje işlemle­
rinin yürütülmesinde kamu kurum ve kuruluşlan
ile koordinasyonu sağlamak, yapılan işlemleri de­
netlemek,
ç) Uluslar arası acil yardımlan yapmak ve
kabul etmek.
ç) İtfaiye, arama ve kurtarma hizmetlerinin
standartlarını belirlemek,
d) İtfaiye, arama ve kurtarma hizmeti veren
kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
e) Gönüllü itfaiye ile arama ve kurtarma
hizmetlerini düzenlemek ve teşvik etmek,
f) Koruyucu ve kurtarıcı faaliyetleri plan­
lamak ve yürütmek,
g) Afet ve acil duruma ilişkin anlaşmalarla
verilen görevleri yürütmek,
ğ) Yabancı devletlerle ve uluslararası kuru­
luşlarla görev alanına giren konularda işbirliği
yapmak.
h) Başkan tarafından verilecek benzeri gö­
revleri yapmak.
İyileştirme Dairesi Başkanlığı
MADDE 10- (1) İyileştirme Dairesi Baş­
kanlığının görevleri şunlardır:
a) Afet ve acil durum soması hayata nor­
male dönmesini sağlayıcı tedbirleri almak,
b) Afet ve acil durum bölgelerinde geçici
yerleşmeyi sağlamak, zarara uğramış kişilerin
tedavi, iaşe, ibate, sosyal ve psikolojik destek
hizmetlerini yürütmek,
c) Afete uğramış yerlerin imar, plan, proje iş­
lemleri ile bu alandaki hukuki işlemlerin yürütül­
mesinde kamu kurum ve kuruluşlan ile koordi­
nasyonu sağlamak, yapılan işlemleri denetlemek,
ç) Uluslararası acil yardımlan yapmak ve
kabul etmek,
d) Afetten etkilenen bölgelerde, kamu ku­
rum ve kuruluşları, mahalli idareler, üniversite­
ler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde
afet soması yeniden yapılanma ve iyileştirme
planlarını hazırlamak, hazırlanan planları Afet
ve Acil Durum Yüksek Kurulunun onayma sun­
mak, onaylanan planlann uygulanmasım koor­
dine etmek, uygulamaya ilişkin ilerleme rapor-
lannı hazırlamak,
e) Başkan tarafından verilecek benzeri gö­
revleri yapmak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
-40-
(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
ç) İtfaiye, arama ve kurtarma hizmetlerinin
standartlarım belirlemek,
d) İtfaiye, arama ve kurtarma hizmeti veren
kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
e) Gönüllü itfaiye ile arama ve kurtarma
hizmetlerini düzenlemek ve teşvik etmek,
f) Koruyucu ve kurtarıcı faaliyetleri plan­
lamak ve yürütmek,
g) Afet, deprem ve acil duruma ilişkin an­
laşmalarla verilen görevleri yürütmek,
ğ) Yabancı devletlerle ve uluslar arası kuru­
luşlarla görev alanına giren konularda işbirliği
yapmak.
İyileştirme dairesi başkanlığı
MADDE 10- (1) İyileştirme Dairesi Baş­
kanlığının görevleri şunlardır:
a) Afet, deprem veya acil durum sonrası ha­
yata normale dönmesini sağlayıcı tedbirleri almak,
b) Afet, deprem ve acil durum bölgelerinde
geçici yerleşmeyi sağlamak, zarara uğramış ki­
şilerin tedavi, beslenme, psikolojik destek hiz­
metlerini yürütmek,
c) Zarara uğraması muhtemel yerler ile za­
rara uğramış yerlerin imar, plan ve proje işlemle­
rinin yürütülmesinde kamu kurum ve kuruluşlan
ile koordinasyonu sağlamak, yapılan işlemleri de­
netlemek,
ç) Uluslar arası acil yardımlan yapmak ve
kabul etmek.
ç) İtfaiye, arama ve kurtarma hizmetlerinin
standartlarını belirlemek,
d) İtfaiye, arama ve kurtarma hizmeti veren
kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
e) Gönüllü itfaiye ile arama ve kurtarma
hizmetlerini düzenlemek ve teşvik etmek,
f) Koruyucu ve kurtarıcı faaliyetleri plan­
lamak ve yürütmek,
g) Afet ve acil duruma ilişkin anlaşmalarla
verilen görevleri yürütmek,
ğ) Yabancı devletlerle ve uluslararası kuru­
luşlarla görev alanına giren konularda işbirliği
yapmak.
h) Başkan tarafından verilecek benzeri gö­
revleri yapmak.
İyileştirme Dairesi Başkanlığı
MADDE 10- (1) İyileştirme Dairesi Baş­
kanlığının görevleri şunlardır:
a) Afet ve acil durum soması hayata nor­
male dönmesini sağlayıcı tedbirleri almak,
b) Afet ve acil durum bölgelerinde geçici
yerleşmeyi sağlamak, zarara uğramış kişilerin
tedavi, iaşe, ibate, sosyal ve psikolojik destek
hizmetlerini yürütmek,
c) Afete uğramış yerlerin imar, plan, proje iş­
lemleri ile bu alandaki hukuki işlemlerin yürütül­
mesinde kamu kurum ve kuruluşlan ile koordi­
nasyonu sağlamak, yapılan işlemleri denetlemek,
ç) Uluslararası acil yardımlan yapmak ve
kabul etmek,
d) Afetten etkilenen bölgelerde, kamu ku­
rum ve kuruluşları, mahalli idareler, üniversite­
ler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde
afet soması yeniden yapılanma ve iyileştirme
planlarını hazırlamak, hazırlanan planları Afet
ve Acil Durum Yüksek Kurulunun onayma sun­
mak, onaylanan planlann uygulanmasım koor­
dine etmek, uygulamaya ilişkin ilerleme rapor-
lannı hazırlamak,
e) Başkan tarafından verilecek benzeri gö­
revleri yapmak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)
(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
-41-
(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
Sivil korunma dairesi başkanlığı
MADDE 11- (1) Sivil Korunma Dairesi
Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel ku­
ruluşlarda sivil korunma hizmetlerini planla­
mak, uygulamak ve denetlemek,
b) Her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı
tedbirleri, acil kurtarma ve ilk yardım faaliyet­
lerini planlamak ve yürütmek,
c) Seferberlik ve savaş hazırlıklarında ihti­
yaç duyulacak sivil kaynakları tespit etmek,
ç) Sivil korunma gayretlerinin halk tarafın­
dan desteklenmesi ve halkın moralinin korun­
masını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak,
d) Sivil Korunma Koleji ile ilgili işlemleri
yürütmek.
Deprem dairesi başkanlığı
MADDE 12 - (1) Deprem Dairesi Başkan­
lığının görevleri şunlardır:
a) Depreme hazırlık, müdahale, risk ve za­
rar azaltma, iyileştirme,
b) Depremde zarara uğraması muhtemel
yerler ile zarara uğramış yerlerin imar, plan ve
proje işlemlerinin yürütülmesi,
c) Depreme hazırlık, müdahale ve iyileştir­
me aşamalarında kullanılabilecek kamu, özel ve
sivil toplum kuruluşlan ile yabancı kişi ve ku­
ruluşlara ait her türlü kaynakların tespiti ve etkin
kullanımı,
ç) Depremler hakkında halkın bilgilendi­
rilmesi,
konulannda uygulanacak politikalan belir­
lemek, takip etmek, değerlendirmek ve deprem­
le ilgili hizmetlerin yürütülmesinde Başkanlığın
diğer birimlerine danışmanlık yapmak.
Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı
MADDE 11- (1) Sivil Savunma Dairesi
Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Kamu kurum ve kuruluşlan ile özel ku­
ruluşlarda sivil savunma hizmetlerini planla­
mak, uygulamak ve denetlemek,
b) Her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı
tedbirleri, acil kurtarma ve ilk yardım faaliyet­
lerini planlamak ve yürütmek,
c) Seferberlik ve savaş hazırlıklannda ihti­
yaç duyulacak sivil kaynaklan tespit etmek,
ç) Sivil savunma gayretlerinin halk tarafın­
dan desteklenmesi ve halkın moralinin korun­
masını sağlamaya yönelik çahşmalar yapmak,
d) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nük­
leer maddelerin meydana getireceği tehlikelere
karşı alınacak önlemleri ve yapılacak çalışma-
lan tespit etmek ve bunlarla ilgih bakanlık, ka­
mu ve özel kurum ve kuruluşlar arasında koor­
dinasyonu sağlamak,
e) Başkan tarafından verilecek benzeri gö­
revleri yapmak.
Deprem Dairesi Başkanlığı
MADDE 12- (1) Deprem Dairesi Başkan­
lığının görevleri şunlardır:
a) Depreme hazırlık, müdahale, deprem ris­
ki yönetimi,
b) Depremde zarara uğraması muhtemel
yerler ile zarara uğramış yerlerin imar, plan ve
proje işlemlerinin yürütülmesi,
c) Depreme hazırlık, müdahale ve iyileştir­
me aşamalarında kullanılabilecek kamu, özel ve
sivil toplum kuruluşları ile yabancı kişi ve ku­
ruluşlara ait her türlü kaynakların tespiti ve etkin
kullanımı,
ç) Depremler hakkında halkın bilgilendiril­
mesi,
konulannda uygulanacak politikaları belir­
lemek, takip etmek, değerlendirmek ve deprem­
le ilgili hizmetlerin yürütülmesinde Başkanlığın
diğer birimlerine danışmanlık yapmak,
d) Başkan tarafından verilecek benzeri gö­
revleri yapmak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
-41-
(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
Sivil korunma dairesi başkanlığı
MADDE 11- (1) Sivil Korunma Dairesi
Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel ku­
ruluşlarda sivil korunma hizmetlerini planla­
mak, uygulamak ve denetlemek,
b) Her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı
tedbirleri, acil kurtarma ve ilk yardım faaliyet­
lerini planlamak ve yürütmek,
c) Seferberlik ve savaş hazırlıklarında ihti­
yaç duyulacak sivil kaynakları tespit etmek,
ç) Sivil korunma gayretlerinin halk tarafın­
dan desteklenmesi ve halkın moralinin korun­
masını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak,
d) Sivil Korunma Koleji ile ilgili işlemleri
yürütmek.
Deprem dairesi başkanlığı
MADDE 12 - (1) Deprem Dairesi Başkan­
lığının görevleri şunlardır:
a) Depreme hazırlık, müdahale, risk ve za­
rar azaltma, iyileştirme,
b) Depremde zarara uğraması muhtemel
yerler ile zarara uğramış yerlerin imar, plan ve
proje işlemlerinin yürütülmesi,
c) Depreme hazırlık, müdahale ve iyileştir­
me aşamalarında kullanılabilecek kamu, özel ve
sivil toplum kuruluşlan ile yabancı kişi ve ku­
ruluşlara ait her türlü kaynakların tespiti ve etkin
kullanımı,
ç) Depremler hakkında halkın bilgilendi­
rilmesi,
konulannda uygulanacak politikalan belir­
lemek, takip etmek, değerlendirmek ve deprem­
le ilgili hizmetlerin yürütülmesinde Başkanlığın
diğer birimlerine danışmanlık yapmak.
Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı
MADDE 11- (1) Sivil Savunma Dairesi
Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Kamu kurum ve kuruluşlan ile özel ku­
ruluşlarda sivil savunma hizmetlerini planla­
mak, uygulamak ve denetlemek,
b) Her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı
tedbirleri, acil kurtarma ve ilk yardım faaliyet­
lerini planlamak ve yürütmek,
c) Seferberlik ve savaş hazırlıklannda ihti­
yaç duyulacak sivil kaynaklan tespit etmek,
ç) Sivil savunma gayretlerinin halk tarafın­
dan desteklenmesi ve halkın moralinin korun­
masını sağlamaya yönelik çahşmalar yapmak,
d) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nük­
leer maddelerin meydana getireceği tehlikelere
karşı alınacak önlemleri ve yapılacak çalışma-
lan tespit etmek ve bunlarla ilgih bakanlık, ka­
mu ve özel kurum ve kuruluşlar arasında koor­
dinasyonu sağlamak,
e) Başkan tarafından verilecek benzeri gö­
revleri yapmak.
Deprem Dairesi Başkanlığı
MADDE 12- (1) Deprem Dairesi Başkan­
lığının görevleri şunlardır:
a) Depreme hazırlık, müdahale, deprem ris­
ki yönetimi,
b) Depremde zarara uğraması muhtemel
yerler ile zarara uğramış yerlerin imar, plan ve
proje işlemlerinin yürütülmesi,
c) Depreme hazırlık, müdahale ve iyileştir­
me aşamalarında kullanılabilecek kamu, özel ve
sivil toplum kuruluşları ile yabancı kişi ve ku­
ruluşlara ait her türlü kaynakların tespiti ve etkin
kullanımı,
ç) Depremler hakkında halkın bilgilendiril­
mesi,
konulannda uygulanacak politikaları belir­
lemek, takip etmek, değerlendirmek ve deprem­
le ilgili hizmetlerin yürütülmesinde Başkanlığın
diğer birimlerine danışmanlık yapmak,
d) Başkan tarafından verilecek benzeri gö­
revleri yapmak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)
-42-
(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
Yönetim hizmetleri dairesi başkanlığı
MADDE 13- (1) Yönetim Hizmetleri Dai­
resi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Başkanlığın insan kaynaklan politikası­
nı ve performans ölçütlerini belirlemek,
b) Başkanlık personelinin özlük işlemlerini
yürütmek,
c) Başkanlığın idari ve mali hizmetlerini
yürütmek,
ç) Afet, deprem ve acil duruma ilişkin kay­
nakları yönetmek,
d) Başkanlığın görev alanı ile ilgili alanlar­
da vatandaşlann, kurum ve kuruluşların perso­
nelinin ve Başkanlık personelinin eğitim çalış­
malarını yürütmek,
e) Başkanlığın taraf olduğu adli ve idari da­
valarda, Başkanlığı hukuk müşavirleri veya avu­
katları vasıtasıyla temsil etmek, hukuki hizmet­
leri yürütmek ve Başkanlıkça hizmet satın alma
yoluyla temsil ettirilen davaları takip ve koordi­
ne etmek,
1) Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanu­
nu ve diğer mevzuat ile strateji geliştirme bi­
rimlerine verilen görevleri yapmak.
Çalışma gruplan
MADDE 14- (1) Çalışma grupları, ilgili
daire başkanmm teklifi ve Başkanın onayıyla
oluşturulur.
(2) Çalışma grupları, afet ve acil durum yö­
netimi uzmanlan, afet ve acil durum yönetimi
(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
MADDE 13- (1) Yönetim Hizmetleri Dai­
resi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Başkanlığın insan kaynakları politikası­
nı ve performans ölçütlerini belirlemek,
b) Başkanlık personelinin özlük işlemlerini
yürütmek,
c) Başkanlığın idari ve mali hizmetlerini
yürütmek,
ç) Afet ve acil duruma ilişkin kaynakları
yönetmek,
d) Ulusal seviyede lojistik hizmetlerini yap­
mak veya yaptırmak, yerel yönetimler, diğer ka­
mu kurum ve kuruluşlan ile sivil toplum kuru­
luşlarına destek sağlamak,
e) Başkanlık personelinin eğitim çalışma-
lanm yürütmek,
f) Acil durum ve afet yönetimine ilişkin ya­
yınlan ve bilimsel çalışmaları derlemek, tasnif
etmek, kütüphane hizmetleri vermek ve bu ko­
nularla ilgili süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak,
g) Başkanlığın taraf olduğu adli ve idari da­
valarda, Başkanlığı hukuk müşavirleri veya avu­
katları vasıtasıyla temsil etmek, hukuki hizmet­
leri yürütmek ve Başkanlıkça hizmet satm alma
yoluyla temsil ettirilen davaları takip ve koordi­
ne etmek,
ğ) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve
Kontrol Kanunu ve diğer mevzuat ile strateji ge­
liştirme birimlerine verilen görevleri yapmak,
h) Başkan tarafından verilecek benzeri gö­
revleri yapmak.
(2) Başkanlık, yurtiçinde ve yurtdışında
meydana gelen afet ve acil durumlara ilişkin
yardım kampanyaları düzenleyebilir.
Çalışma gruplan ve geçici görevlendirme
MADDE 14- (1) Çalışma grupları, ilgili
daire başkanmm teklifi ve Başkanın onayıyla
oluşturulur.
(2) Çalışma gruplan, afet ve acil durum yö­
netimi uzmanları, afet ve acil durum yönetimi
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)

-42-
(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
Yönetim hizmetleri dairesi başkanlığı
MADDE 13- (1) Yönetim Hizmetleri Dai­
resi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Başkanlığın insan kaynaklan politikası­
nı ve performans ölçütlerini belirlemek,
b) Başkanlık personelinin özlük işlemlerini
yürütmek,
c) Başkanlığın idari ve mali hizmetlerini
yürütmek,
ç) Afet, deprem ve acil duruma ilişkin kay­
nakları yönetmek,
d) Başkanlığın görev alanı ile ilgili alanlar­
da vatandaşlann, kurum ve kuruluşların perso­
nelinin ve Başkanlık personelinin eğitim çalış­
malarını yürütmek,
e) Başkanlığın taraf olduğu adli ve idari da­
valarda, Başkanlığı hukuk müşavirleri veya avu­
katları vasıtasıyla temsil etmek, hukuki hizmet­
leri yürütmek ve Başkanlıkça hizmet satın alma
yoluyla temsil ettirilen davaları takip ve koordi­
ne etmek,
1) Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanu­
nu ve diğer mevzuat ile strateji geliştirme bi­
rimlerine verilen görevleri yapmak.
Çalışma gruplan
MADDE 14- (1) Çalışma grupları, ilgili
daire başkanmm teklifi ve Başkanın onayıyla
oluşturulur.
(2) Çalışma grupları, afet ve acil durum yö­
netimi uzmanlan, afet ve acil durum yönetimi
(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
MADDE 13- (1) Yönetim Hizmetleri Dai­
resi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Başkanlığın insan kaynakları politikası­
nı ve performans ölçütlerini belirlemek,
b) Başkanlık personelinin özlük işlemlerini
yürütmek,
c) Başkanlığın idari ve mali hizmetlerini
yürütmek,
ç) Afet ve acil duruma ilişkin kaynakları
yönetmek,
d) Ulusal seviyede lojistik hizmetlerini yap­
mak veya yaptırmak, yerel yönetimler, diğer ka­
mu kurum ve kuruluşlan ile sivil toplum kuru­
luşlarına destek sağlamak,
e) Başkanlık personelinin eğitim çalışma-
lanm yürütmek,
f) Acil durum ve afet yönetimine ilişkin ya­
yınlan ve bilimsel çalışmaları derlemek, tasnif
etmek, kütüphane hizmetleri vermek ve bu ko­
nularla ilgili süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak,
g) Başkanlığın taraf olduğu adli ve idari da­
valarda, Başkanlığı hukuk müşavirleri veya avu­
katları vasıtasıyla temsil etmek, hukuki hizmet­
leri yürütmek ve Başkanlıkça hizmet satm alma
yoluyla temsil ettirilen davaları takip ve koordi­
ne etmek,
ğ) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve
Kontrol Kanunu ve diğer mevzuat ile strateji ge­
liştirme birimlerine verilen görevleri yapmak,
h) Başkan tarafından verilecek benzeri gö­
revleri yapmak.
(2) Başkanlık, yurtiçinde ve yurtdışında
meydana gelen afet ve acil durumlara ilişkin
yardım kampanyaları düzenleyebilir.
Çalışma gruplan ve geçici görevlendirme
MADDE 14- (1) Çalışma grupları, ilgili
daire başkanmm teklifi ve Başkanın onayıyla
oluşturulur.
(2) Çalışma gruplan, afet ve acil durum yö­
netimi uzmanları, afet ve acil durum yönetimi
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)
(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
-43-
(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
uzman yardımcıları ile diğer personelden oluşur.
Çalışma gruplan, ilgili daire başkanmm teklifi,
Başkamn onayı ile görevlendirilen, afet ve acil
durum yönetimi uzmanının koordinasyonunda
çalışır.
Koordinasyon ve işbirliği
MADDE 15- (1) Başkanlık, görevleriyle il­
gili konularda kamu kurum ve kuruluşlan, üni­
versiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuru­
luşlan, özel sektör ve uluslar arası kuruluşlar ile
işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla yetkili ve
sorumludur.
Düzenleme yetkisi
MADDE 16- Başkanlık görev alanına gi­
ren konularda düzenleme yapmaya yetkilidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri
İl afet ve acil durum müdürlükleri
MADDE 17- (1) İllerde, il özel idaresi bün­
yesinde, valiye bağlı il afet ve acil durum mü­
dürlükleri kurulur. Müdürlüğün sevk ve idare­
sinden vali sorumludur.
uzman yardımcıları ile diğer personelden oluşur.
Başbakan veya yetkilendirdiği bakan onayı ile
afet ve acil durumlara ilişkin çalışmalarda bu­
lunmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının
personeli, başkanlıkta geçici olarak görevlendi­
rilebilir; konu ile ilgili uzmanların katılımı ile
geçici komisyon ve kurullar oluşturulabilir.
(3) Üniversite Öğretim elemanları, uzman­
lık isteyen işlerde 4/11/1981 tarihli ve 2547 sa­
yılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci madde­
sine göre Başkanlıkta görevlendirilebilir.
Sözleşme ile araştırma, etüt ve proje
yaptırma
MADDE 15- (1) Başkanlık, görevleri ile il­
gili olarak ihtiyaç duyduğu konularda yerli ve
yabancı gerçek ve tüzel kişilere araştırma, etüd
ve proje yaptırabilir.
(2) Birinci fıkrada yazılı işler için 4/1/2002
tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hü­
kümleri uygulanmaz. Bu maddenin uygulanma­
sına ilişkin usul ve esaslar Kamu İhale Kuru-
munun görüşü alınarak çıkarılacak bir yönet­
melikle düzenlenir.
Koordinasyon ve işbirliği
MADDE 16- (1) Başkanlık, görevleriyle il­
gili konularda kamu kurum ve kuruluşlan, üni­
versiteler, yerel yönetimler, Türkiye Kızılay Der­
neği ve konu ile ilgili diğer sivil toplum kuru­
luşları, özel sektör ve uluslar arası kuruluşlar ile
işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla yetkilidir.
Düzenleme yetkisi
MADDE 17- (1) Başkanlık görev alanına
giren konularda düzenleme yapmaya yetkilidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ile Birlik
Müdürlükleri
İl afet ve acil durum müdürlükleri
MADDE 18- (1) İllerde, il özel idaresi bün­
yesinde, valiye bağlı il afet ve acil durum mü­
dürlükleri kurulur. Müdürlüğün sevk ve idare­
sinden vali sorumludur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
-43-
(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
uzman yardımcıları ile diğer personelden oluşur.
Çalışma gruplan, ilgili daire başkanmm teklifi,
Başkamn onayı ile görevlendirilen, afet ve acil
durum yönetimi uzmanının koordinasyonunda
çalışır.
Koordinasyon ve işbirliği
MADDE 15- (1) Başkanlık, görevleriyle il­
gili konularda kamu kurum ve kuruluşlan, üni­
versiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuru­
luşlan, özel sektör ve uluslar arası kuruluşlar ile
işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla yetkili ve
sorumludur.
Düzenleme yetkisi
MADDE 16- Başkanlık görev alanına gi­
ren konularda düzenleme yapmaya yetkilidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri
İl afet ve acil durum müdürlükleri
MADDE 17- (1) İllerde, il özel idaresi bün­
yesinde, valiye bağlı il afet ve acil durum mü­
dürlükleri kurulur. Müdürlüğün sevk ve idare­
sinden vali sorumludur.
uzman yardımcıları ile diğer personelden oluşur.
Başbakan veya yetkilendirdiği bakan onayı ile
afet ve acil durumlara ilişkin çalışmalarda bu­
lunmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının
personeli, başkanlıkta geçici olarak görevlendi­
rilebilir; konu ile ilgili uzmanların katılımı ile
geçici komisyon ve kurullar oluşturulabilir.
(3) Üniversite Öğretim elemanları, uzman­
lık isteyen işlerde 4/11/1981 tarihli ve 2547 sa­
yılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci madde­
sine göre Başkanlıkta görevlendirilebilir.
Sözleşme ile araştırma, etüt ve proje
yaptırma
MADDE 15- (1) Başkanlık, görevleri ile il­
gili olarak ihtiyaç duyduğu konularda yerli ve
yabancı gerçek ve tüzel kişilere araştırma, etüd
ve proje yaptırabilir.
(2) Birinci fıkrada yazılı işler için 4/1/2002
tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hü­
kümleri uygulanmaz. Bu maddenin uygulanma­
sına ilişkin usul ve esaslar Kamu İhale Kuru-
munun görüşü alınarak çıkarılacak bir yönet­
melikle düzenlenir.
Koordinasyon ve işbirliği
MADDE 16- (1) Başkanlık, görevleriyle il­
gili konularda kamu kurum ve kuruluşlan, üni­
versiteler, yerel yönetimler, Türkiye Kızılay Der­
neği ve konu ile ilgili diğer sivil toplum kuru­
luşları, özel sektör ve uluslar arası kuruluşlar ile
işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla yetkilidir.
Düzenleme yetkisi
MADDE 17- (1) Başkanlık görev alanına
giren konularda düzenleme yapmaya yetkilidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ile Birlik
Müdürlükleri
İl afet ve acil durum müdürlükleri
MADDE 18- (1) İllerde, il özel idaresi bün­
yesinde, valiye bağlı il afet ve acil durum mü­
dürlükleri kurulur. Müdürlüğün sevk ve idare­
sinden vali sorumludur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)
-44-
(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
(2) İl afet ve acil durum müdürlüklerinin
görevleri şunlardrr:
a) İlin afet, deprem ve acil durum tehlike
ve risklerini belirlemek,
b) Afet, deprem ve acil durum önleme ve
müdahale il planlarını, mahalli idareler ile ka­
mu kurum ve kuruşlarıyla işbirliği ve koordi­
nasyon içinde yapmak ve uygulamak,
c) İl afet ve acil durum yönetimi merkezini
yönetmek,
ç) Afet, deprem ve acil durumlarda meyda­
na gelen kayıp ve haşan tespit etmek,
d) Afet, deprem ve acil durumlara ilişkin
eğitim faaliyetlerim yapmak veya yaptırmak,
e) Sivil toplum kuruluşlan ile gönüllü kişi­
lerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili akre-
ditasyonunu yapmak ve belgelendirmek,
1) İl ve ilçe düzeyinde sivil korunma plan­
larım hazırlamak ve uygulamak,
g) Afet, deprem ve acil durumlarda, gerek­
li arama ve kurtarma malzemeleri ile halkın ba­
rınma, beslenme, sağlık ihtiyaçlarının karşılan­
masında kullanılacak gıda, araç, gereç ve mal­
zemeler için depolar kurmak ve yönetmek,
ğ) İlgili mevzuatta yer alan seferberlik ve
savaş hazırlıklan ile sivil korunma hizmetlerine
ilişkin görevleri ilde yerine getirmek,
h) Yıllık bütçe teklifini hazırlamak,
ı) İl kurtarma ve yardım komitesinin sekre-
taryasmı yapmak,
i) Başkamn ve valinin verdiği diğer görev­
leri yapmak.
(3) Müdürlüklerin harcamaları, il özel ida­
relerinin bütçelerine bu amaçla konulacak öde­
nekten yapılır. Harcamalarda, İl Özel İdaresi
Kanununda il genel meclisi ve il encümenine
verilen yetkiler vali tarafından kullanılır. Müdür­
lüklerin personel harcamaları ile gerekli diğer
harcamaları Başkanlık bütçesinden karşılanır.
(4) Müdürlüklerin personel kadroları, il
özel idaresi kadrolarına ilişkin hükümlere tabi
olmaksızın, il özel idarelerinin kadro cetvelle­
rinde ayrı bir bölümde yer alır.
(2) İl afet ve acil durum müdürlüklerinin
görevleri şunlardır:
a) İlin afet ve acil durum tehlike ve riskle­
rini belirlemek,
b) Afet ve acil durum önleme ve müdahale
il planlarını, mahalli idareler ile kamu kurum ve
kuruşlarıyla işbirliği ve koordinasyon içinde
yapmak ve uygulamak,
c) İl afet ve acil durum yönetimi merkezini
yönetmek,
ç) Afet ve acil durumlarda meydana gelen
kayıp ve haşan tespit etmek,
d) Afet ve acil durumlara ilişkin eğitim faa­
liyetlerini yapmak veya yaptırmak,
e) Sivil toplum kuruluşlan ile gönüllü kişi­
lerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili akre-
ditasyonunu yapmak ve belgelendirmek,
f) İl ve ilçe düzeyinde sivil savunma plan-
lanm hazırlamak ve uygulamak,
g) Afet ve acil durumlarda, gerekli arama
ve kurtarma malzemeleri ile halkın bannma,
beslenme, sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında
kullanılacak gıda, araç, gereç ve malzemeler
için depolar kurmak ve yönetmek,
ğ) İlgili mevzuatta yer alan seferberlik ve
savaş hazırlıkları ile sivil savunma hizmetlerine
ilişkin görevleri ilde yerine getirmek,
h) Yıllık bütçe teklifini hazırlamak,
ı) İl kurtarma ve yardım komitesinin sekre-
taryasım yapmak,
i) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer
maddelerin tespiti, teşhisi ve arındırması ile ilgili
hizmetleri yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlar
arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
j) Başkanın ve valinin vereceği diğer gö­
revleri yapmak.
(3) Müdürlüklerin harcamaları, il özel ida­
relerinin bütçelerine bu amaçla konulacak öde­
nekten yapılır. Harcamalarda, İl Özel İdaresi
Kanununda il genel meclisi ve il encümenine
verilen yetkiler vali tarafından kullanılır. Mü-
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)

-44-
(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
(2) İl afet ve acil durum müdürlüklerinin
görevleri şunlardrr:
a) İlin afet, deprem ve acil durum tehlike
ve risklerini belirlemek,
b) Afet, deprem ve acil durum önleme ve
müdahale il planlarını, mahalli idareler ile ka­
mu kurum ve kuruşlarıyla işbirliği ve koordi­
nasyon içinde yapmak ve uygulamak,
c) İl afet ve acil durum yönetimi merkezini
yönetmek,
ç) Afet, deprem ve acil durumlarda meyda­
na gelen kayıp ve haşan tespit etmek,
d) Afet, deprem ve acil durumlara ilişkin
eğitim faaliyetlerim yapmak veya yaptırmak,
e) Sivil toplum kuruluşlan ile gönüllü kişi­
lerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili akre-
ditasyonunu yapmak ve belgelendirmek,
1) İl ve ilçe düzeyinde sivil korunma plan­
larım hazırlamak ve uygulamak,
g) Afet, deprem ve acil durumlarda, gerek­
li arama ve kurtarma malzemeleri ile halkın ba­
rınma, beslenme, sağlık ihtiyaçlarının karşılan­
masında kullanılacak gıda, araç, gereç ve mal­
zemeler için depolar kurmak ve yönetmek,
ğ) İlgili mevzuatta yer alan seferberlik ve
savaş hazırlıklan ile sivil korunma hizmetlerine
ilişkin görevleri ilde yerine getirmek,
h) Yıllık bütçe teklifini hazırlamak,
ı) İl kurtarma ve yardım komitesinin sekre-
taryasmı yapmak,
i) Başkamn ve valinin verdiği diğer görev­
leri yapmak.
(3) Müdürlüklerin harcamaları, il özel ida­
relerinin bütçelerine bu amaçla konulacak öde­
nekten yapılır. Harcamalarda, İl Özel İdaresi
Kanununda il genel meclisi ve il encümenine
verilen yetkiler vali tarafından kullanılır. Müdür­
lüklerin personel harcamaları ile gerekli diğer
harcamaları Başkanlık bütçesinden karşılanır.
(4) Müdürlüklerin personel kadroları, il
özel idaresi kadrolarına ilişkin hükümlere tabi
olmaksızın, il özel idarelerinin kadro cetvelle­
rinde ayrı bir bölümde yer alır.
(2) İl afet ve acil durum müdürlüklerinin
görevleri şunlardır:
a) İlin afet ve acil durum tehlike ve riskle­
rini belirlemek,
b) Afet ve acil durum önleme ve müdahale
il planlarını, mahalli idareler ile kamu kurum ve
kuruşlarıyla işbirliği ve koordinasyon içinde
yapmak ve uygulamak,
c) İl afet ve acil durum yönetimi merkezini
yönetmek,
ç) Afet ve acil durumlarda meydana gelen
kayıp ve haşan tespit etmek,
d) Afet ve acil durumlara ilişkin eğitim faa­
liyetlerini yapmak veya yaptırmak,
e) Sivil toplum kuruluşlan ile gönüllü kişi­
lerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili akre-
ditasyonunu yapmak ve belgelendirmek,
f) İl ve ilçe düzeyinde sivil savunma plan-
lanm hazırlamak ve uygulamak,
g) Afet ve acil durumlarda, gerekli arama
ve kurtarma malzemeleri ile halkın bannma,
beslenme, sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında
kullanılacak gıda, araç, gereç ve malzemeler
için depolar kurmak ve yönetmek,
ğ) İlgili mevzuatta yer alan seferberlik ve
savaş hazırlıkları ile sivil savunma hizmetlerine
ilişkin görevleri ilde yerine getirmek,
h) Yıllık bütçe teklifini hazırlamak,
ı) İl kurtarma ve yardım komitesinin sekre-
taryasım yapmak,
i) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer
maddelerin tespiti, teşhisi ve arındırması ile ilgili
hizmetleri yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlar
arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
j) Başkanın ve valinin vereceği diğer gö­
revleri yapmak.
(3) Müdürlüklerin harcamaları, il özel ida­
relerinin bütçelerine bu amaçla konulacak öde­
nekten yapılır. Harcamalarda, İl Özel İdaresi
Kanununda il genel meclisi ve il encümenine
verilen yetkiler vali tarafından kullanılır. Mü-
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)
(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
-45-
(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
(5) Afet ve acil durum il müdürü ile diğer
personelin ataması vali tarafından yapılır.
(6) Sivil savunma arama ve kurtarma birlik
müdürlükleri, görev yaptıkları ilin valisi emrin­
de çalışır. Bu müdürlüklerde görevli personelin
görev yerlerinin değişmesi halinde, kadroları
herhangi bir işlem olmaksızın yeni görev yerle­
rinin bulunduğu ilin il özel idaresi kadro cetve­
line eklenir.
düdüklerin personel harcamaları ve personel ile
ilgili diğer harcamaları Başkanlık bütçesinden
karşılanır.
(4) İl afet ve acil durum müdürlükleri ile
birlik müdürlüklerinin norm kadro ilke ve stan­
dartları, Maliye Bakanlığının görüşü üzerine
Başkanlıkça belirlenir. Başkanlıkça belirlenecek
norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak
bu müdürlüklerin kadrolarının ihdası, iptali ve
değişikliği ile geçici iş pozisyonu vizesine iliş­
kin işlemler, il özel idarelerinin tabi olduğu hü­
kümler çerçevesinde yürütülür. Ancak, il özel
idarelerinde kadrolarının ihdası, iptali ve deği­
şikliği ile geçici iş pozisyonu vizesine ilişkin
olarak tl Genel Meclisine verilmiş olan yetkiler,
bu müdürlükler açısından valiler tarafından kul­
lanılır ve bu müdürlüklerin kadroları, il özel ida­
relerinin kadro cetvellerinde ayrı bir bölüm ha­
linde gösterilir.
(5) Afet ve acil durum il müdürü ile diğer
personelin ataması vali tarafından yapılır.
Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Bir­
lik Müdürlükleri
MADDE 19- (1) Başkanlık tarafmdan bir­
lik müdürlüklerinin görev yerlerinin değiştiril­
mesi halinde, personel kadro ve pozisyonlan ile
birlikte yeni görev yerlerinin bulunduğu ilin il
özel idaresine devredilmiş sayılır. Devredilen bu
kadro ve pozisyonlar, il özel idaresi kadro cet­
velinde ayrı bir bölüm halinde gösterilir.
(2) Birinci fıkra çerçevesinde görev yeri de­
ğiştirilen sivil savunma arama kurtarma birlik­
lerinde işçi statüsünde görev yapan personel bu­
lunması halinde, işçinin hizmet süresinin esas
almdığı haklarda, eski görev yerinde geçen hiz­
met süreleri de dikkate alınarak işlem yapılır.
Aynı şekilde görev yeri değiştirilen sözleşmeli
personelin iş sonu tazminatı hesabma esas alı­
nacak hizmet süresinin tespitinde, eski görev ye­
rinde sözleşmeli personel olarak geçen hizmet
süreleri de dikkate almarak işlem yapılır.
(3) Müdürlükler görev yaptıkları ilin valisi
emrinde çalışır. Müdürlüklerin il dışı geçici gö­
revlendirmesi Başkanlıkça yapılır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
-45-
(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
(5) Afet ve acil durum il müdürü ile diğer
personelin ataması vali tarafından yapılır.
(6) Sivil savunma arama ve kurtarma birlik
müdürlükleri, görev yaptıkları ilin valisi emrin­
de çalışır. Bu müdürlüklerde görevli personelin
görev yerlerinin değişmesi halinde, kadroları
herhangi bir işlem olmaksızın yeni görev yerle­
rinin bulunduğu ilin il özel idaresi kadro cetve­
line eklenir.
düdüklerin personel harcamaları ve personel ile
ilgili diğer harcamaları Başkanlık bütçesinden
karşılanır.
(4) İl afet ve acil durum müdürlükleri ile
birlik müdürlüklerinin norm kadro ilke ve stan­
dartları, Maliye Bakanlığının görüşü üzerine
Başkanlıkça belirlenir. Başkanlıkça belirlenecek
norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak
bu müdürlüklerin kadrolarının ihdası, iptali ve
değişikliği ile geçici iş pozisyonu vizesine iliş­
kin işlemler, il özel idarelerinin tabi olduğu hü­
kümler çerçevesinde yürütülür. Ancak, il özel
idarelerinde kadrolarının ihdası, iptali ve deği­
şikliği ile geçici iş pozisyonu vizesine ilişkin
olarak tl Genel Meclisine verilmiş olan yetkiler,
bu müdürlükler açısından valiler tarafından kul­
lanılır ve bu müdürlüklerin kadroları, il özel ida­
relerinin kadro cetvellerinde ayrı bir bölüm ha­
linde gösterilir.
(5) Afet ve acil durum il müdürü ile diğer
personelin ataması vali tarafından yapılır.
Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Bir­
lik Müdürlükleri
MADDE 19- (1) Başkanlık tarafmdan bir­
lik müdürlüklerinin görev yerlerinin değiştiril­
mesi halinde, personel kadro ve pozisyonlan ile
birlikte yeni görev yerlerinin bulunduğu ilin il
özel idaresine devredilmiş sayılır. Devredilen bu
kadro ve pozisyonlar, il özel idaresi kadro cet­
velinde ayrı bir bölüm halinde gösterilir.
(2) Birinci fıkra çerçevesinde görev yeri de­
ğiştirilen sivil savunma arama kurtarma birlik­
lerinde işçi statüsünde görev yapan personel bu­
lunması halinde, işçinin hizmet süresinin esas
almdığı haklarda, eski görev yerinde geçen hiz­
met süreleri de dikkate alınarak işlem yapılır.
Aynı şekilde görev yeri değiştirilen sözleşmeli
personelin iş sonu tazminatı hesabma esas alı­
nacak hizmet süresinin tespitinde, eski görev ye­
rinde sözleşmeli personel olarak geçen hizmet
süreleri de dikkate almarak işlem yapılır.
(3) Müdürlükler görev yaptıkları ilin valisi
emrinde çalışır. Müdürlüklerin il dışı geçici gö­
revlendirmesi Başkanlıkça yapılır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)
-46-
(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Personel ve Mali Hükümler
Atama
MADDE 18- (1) Başkan müşterek kararla,
Başkanlık personeli ise Başkan tarafından ata­
nır. Başkan bu yetkilerini gerekli gördüğü tak­
dirde alt kademelere devredebilir.
(2) Başkan ve daire başkanı kadrolarına
atanabilmek için; en az dört yıllık yüksek öğre­
tim kurumlarmdan mezun olmak, kamu veya
özel sektörde kendi görev alanıyla ilgili en az
beş yıllık iş tecrübesine sahip olmak gerekir.
(3) İl müdürü olarak atanabilmek için; en
az dört yıllık yüksek öğretim kurumundan me­
zun olmak, kamu veya özel sektörde kendi gö­
rev alanıyla ilgili en az üç yıllık iş tecrübesine
sahip olmak gerekir.
Afet ve acil durum yönetimi uzmanlığı
ve uzman yardımcılığına atanma
MADDE 19- (1) Afet ve acil durum yöne­
timi uzman yardımcısı olabilmek için, Devlet
Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sa­
yılan şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:
a) En az dört ydlık yükseköğretim kuram­
larından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarmdan mezun
olmak,
b) Açılacak yarışma ve yeterlik sınavmda
başarılı olmak,
c) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının ilk
gününde otuz yaşmı doldurmamış olmak.
(2) Afet ve acil durum yönetimi uzman yar­
dımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve
olumlu sicil almak kaydıyla hazırlayacakları te­
zin kabulünden sonra açılacak yeterlik sınavına
girme hakkım kazanırlar. Smavda başarılı olan­
lar, afet ve acil durum yönetimi uzmanı kadro­
larına atanırlar. Üst üste iki defa yeterlik sma-
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Personel ve Mali Hükümler
Atama
MADDE 20- (1) Başkan müşterek kararla,
Başkanlık personeli ise Başkan tarafından ata­
nır. Başkan bu yetkisini gerekli gördüğü takdir­
de alt kademelere devredebilir.
(2) Başkan ve daire başkanı kadrolarına
atanabilmek için, bu kadrolara atanacaklarda
aranan genel koşullara ek olarak; en az dört yıl­
lık yüksek öğretim kuramlarından mezun ol­
mak, kamu veya özel sektörde atanacağı görev
alanıyla ilgili en az beş yıllık iş tecrübesine sa­
hip olmak gerekir.
(3) İl müdürü olarak atanabilmek için, bu
kadrolara atanacaklarda aranan genel koşullara
ek olarak; en az dört yıllık yüksek öğretim ku­
rumundan mezun olmak, kamu veya özel sek­
törde atanacağı görev alanıyla ilgili en az üç yıl­
lık iş tecrübesine sahip olmak gerekir.
Afet ve acil durum yönetimi uzmanlığı
ve uzman yardımcıhğına atanma
MADDE 21- (1) Afet ve acil durum yöne­
timi uzman yardrmcdığma atanabilmek için, 657
sayıb Devlet Memurları Kanununun 48 inci
maddesinde sayılan şartlara ek olarak aşağıdaki
şartlar aranır:
a) Yönetmelikte belirtilecek en az dört yıl­
lık yükseköğretim kurumlarmdan veya bunlara
denk-hği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğ­
retim kurumlarmdan mezun olmak,
b) Açılacak yarışma ve yeterlik smavmda
başarılı olmak,
c) Sınavm yapıldığı yılın ocak aymm ilk
gününde otuz yaşmı doldurmamış olmak.
(2) Afet ve acil durum yönetimi uzman yar­
dımcılığına atananlar, en az üç yd çalışmak ve
olumlu sicil almak kaydıyla hazırlayacakları te­
zin kabulünden sonra açılacak yeterlik smavma
girme hakkım kazanırlar. Smavda başardı olan­
lar, afet ve acil durum yönetimi uzmanı kadrola-
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)

-46-
(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Personel ve Mali Hükümler
Atama
MADDE 18- (1) Başkan müşterek kararla,
Başkanlık personeli ise Başkan tarafından ata­
nır. Başkan bu yetkilerini gerekli gördüğü tak­
dirde alt kademelere devredebilir.
(2) Başkan ve daire başkanı kadrolarına
atanabilmek için; en az dört yıllık yüksek öğre­
tim kurumlarmdan mezun olmak, kamu veya
özel sektörde kendi görev alanıyla ilgili en az
beş yıllık iş tecrübesine sahip olmak gerekir.
(3) İl müdürü olarak atanabilmek için; en
az dört yıllık yüksek öğretim kurumundan me­
zun olmak, kamu veya özel sektörde kendi gö­
rev alanıyla ilgili en az üç yıllık iş tecrübesine
sahip olmak gerekir.
Afet ve acil durum yönetimi uzmanlığı
ve uzman yardımcılığına atanma
MADDE 19- (1) Afet ve acil durum yöne­
timi uzman yardımcısı olabilmek için, Devlet
Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sa­
yılan şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:
a) En az dört ydlık yükseköğretim kuram­
larından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarmdan mezun
olmak,
b) Açılacak yarışma ve yeterlik sınavmda
başarılı olmak,
c) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının ilk
gününde otuz yaşmı doldurmamış olmak.
(2) Afet ve acil durum yönetimi uzman yar­
dımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve
olumlu sicil almak kaydıyla hazırlayacakları te­
zin kabulünden sonra açılacak yeterlik sınavına
girme hakkım kazanırlar. Smavda başarılı olan­
lar, afet ve acil durum yönetimi uzmanı kadro­
larına atanırlar. Üst üste iki defa yeterlik sma-
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Personel ve Mali Hükümler
Atama
MADDE 20- (1) Başkan müşterek kararla,
Başkanlık personeli ise Başkan tarafından ata­
nır. Başkan bu yetkisini gerekli gördüğü takdir­
de alt kademelere devredebilir.
(2) Başkan ve daire başkanı kadrolarına
atanabilmek için, bu kadrolara atanacaklarda
aranan genel koşullara ek olarak; en az dört yıl­
lık yüksek öğretim kuramlarından mezun ol­
mak, kamu veya özel sektörde atanacağı görev
alanıyla ilgili en az beş yıllık iş tecrübesine sa­
hip olmak gerekir.
(3) İl müdürü olarak atanabilmek için, bu
kadrolara atanacaklarda aranan genel koşullara
ek olarak; en az dört yıllık yüksek öğretim ku­
rumundan mezun olmak, kamu veya özel sek­
törde atanacağı görev alanıyla ilgili en az üç yıl­
lık iş tecrübesine sahip olmak gerekir.
Afet ve acil durum yönetimi uzmanlığı
ve uzman yardımcıhğına atanma
MADDE 21- (1) Afet ve acil durum yöne­
timi uzman yardrmcdığma atanabilmek için, 657
sayıb Devlet Memurları Kanununun 48 inci
maddesinde sayılan şartlara ek olarak aşağıdaki
şartlar aranır:
a) Yönetmelikte belirtilecek en az dört yıl­
lık yükseköğretim kurumlarmdan veya bunlara
denk-hği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğ­
retim kurumlarmdan mezun olmak,
b) Açılacak yarışma ve yeterlik smavmda
başarılı olmak,
c) Sınavm yapıldığı yılın ocak aymm ilk
gününde otuz yaşmı doldurmamış olmak.
(2) Afet ve acil durum yönetimi uzman yar­
dımcılığına atananlar, en az üç yd çalışmak ve
olumlu sicil almak kaydıyla hazırlayacakları te­
zin kabulünden sonra açılacak yeterlik smavma
girme hakkım kazanırlar. Smavda başardı olan­
lar, afet ve acil durum yönetimi uzmanı kadrola-
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)
(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
-47-
(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
vmda başarı gösteremeyenler, durumlarına uy­
gun başka kadrolara nakledilirler.
(3) Afet ve acil durum yönetimi uzman yar­
dımcılığı yarışma ve yeterlik sınavlarının şekil
ve uygulama esasları ile afet ve acil durum yö­
netimi uzmanı ve afet ve acil durum yönetimi
uzman yardımcılarının çalışma usul ve esasları
yönetmelikle düzenlenir.
Kadrolar
MADDE 20- (1) Ekli (1) sayılı listede yer
alan kadrolar ihdas edilerek, Genel Kadro ve
Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname­
nin eki (I) saydı cetvele Afet ve Acü Durum Yö­
netimi Başkanlığı bölümü olarak eklenmiştir.
(2) Ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar
iptal edilerek, Genel Kadro ve Usulü Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı
cetvelin Başbakanlığa ait bölümünden, ekli (3)
sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek Ge­
nel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmün­
de Kararnamenin eki (I) saydı cetvelin İçişleri
Bakanlığına ait bölümünden, ekli (4) sayılı lis­
tede yer alan kadrolar iptal edilerek Genel Kad­
ro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Ka­
rarnamenin eki (I) sayılı cetvelin Bayındırlık ve
İskan Bakanlığına ait bölümünden çıkarılmışta.
(3) Kadroların tespiti, ihdası, kullanımı ve
iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar, Genel
Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname hükümlerine göre düzenlenir.
Kaynak yönetimi
MADDE 21- (1) Afet, deprem ve acil du­
rum hallerinde ortaya çıkan ihtiyaçların karşı­
lanması amacıyla, Başkanlık bütçesinde afet,
deprem ve acil durum faaliyetleri ödeneği tefrik
edilir. Başkanlık bütçesinde gider kaydedilmek
suretiyle özel hesaba aktarılarak kullanılacak bu
kaynaktan, Başkanlıkça uygun görülen hallerde,
nna atamrlar. Üst üste iki defa yeterlik sınavın­
da başarı gösteremeyenler, durumlarına uygun
başka kadrolara atanırlar.
(3) Afet ve acil durum yönetimi uzman yar­
dımcılığı yarışma ve yeterlik sınavlarının şekil
ve uygulama esasları ile afet ve acil durum yö­
netimi uzmanı ve afet ve acil durum yönetimi
uzman yardımcılarının çalışma usul ve esasları
yönetmelikle düzenlenir.
Kadrolar
MADDE 22- (1) Ekli (1) sayılı listede yer
alan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Genel
Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığı bölümü olarak ek­
lenmiştir.
(2) Ekli (2) sayılı üstede yer alan kadrolar
iptal edilerek, 190 sayılı Genel Kadro Usulü
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki
(I) sayılı cetvelin Başbakanlık, İçişleri Bakanlı­
ğı ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığına ait bölü­
münden çıkarılmıştır.
(3) Ekli (3) sayıh listede yer alan kadrolar
ihdas edilerek, 190 sayıh Genel Kadro ve Usu­
lü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
eki (I) sayılı cetvelin Başbakanlık, İçişleri Ba­
kanlığı ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığına ait
bölümüne eklenmiştir.
(4) Kadroların tespiti, ihdası, kullanımı ve
iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar, 190 sa­
yılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname hükümlerine göre dü­
zenlenir.
Kaynak yönetimi
MADDE 23- (1) Bu kanun kapsamındaki
faaliyetlerin ifası amacıyla, Başkanlık bütçesin­
de afet ve acil durum faaliyetleri ödeneği tefrik
edilir. Başkanlık bütçesinde gider kaydedilmek
suretiyle özel hesaba aktarılarak kullanılacak bu
kaynaktan, Başkanlıkça uygun görülen hallerde,
kamu kurum ve kuruluşlan ile mahalli idarelerin
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
-47-
(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
vmda başarı gösteremeyenler, durumlarına uy­
gun başka kadrolara nakledilirler.
(3) Afet ve acil durum yönetimi uzman yar­
dımcılığı yarışma ve yeterlik sınavlarının şekil
ve uygulama esasları ile afet ve acil durum yö­
netimi uzmanı ve afet ve acil durum yönetimi
uzman yardımcılarının çalışma usul ve esasları
yönetmelikle düzenlenir.
Kadrolar
MADDE 20- (1) Ekli (1) sayılı listede yer
alan kadrolar ihdas edilerek, Genel Kadro ve
Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname­
nin eki (I) saydı cetvele Afet ve Acü Durum Yö­
netimi Başkanlığı bölümü olarak eklenmiştir.
(2) Ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar
iptal edilerek, Genel Kadro ve Usulü Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı
cetvelin Başbakanlığa ait bölümünden, ekli (3)
sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek Ge­
nel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmün­
de Kararnamenin eki (I) saydı cetvelin İçişleri
Bakanlığına ait bölümünden, ekli (4) sayılı lis­
tede yer alan kadrolar iptal edilerek Genel Kad­
ro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Ka­
rarnamenin eki (I) sayılı cetvelin Bayındırlık ve
İskan Bakanlığına ait bölümünden çıkarılmışta.
(3) Kadroların tespiti, ihdası, kullanımı ve
iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar, Genel
Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname hükümlerine göre düzenlenir.
Kaynak yönetimi
MADDE 21- (1) Afet, deprem ve acil du­
rum hallerinde ortaya çıkan ihtiyaçların karşı­
lanması amacıyla, Başkanlık bütçesinde afet,
deprem ve acil durum faaliyetleri ödeneği tefrik
edilir. Başkanlık bütçesinde gider kaydedilmek
suretiyle özel hesaba aktarılarak kullanılacak bu
kaynaktan, Başkanlıkça uygun görülen hallerde,
nna atamrlar. Üst üste iki defa yeterlik sınavın­
da başarı gösteremeyenler, durumlarına uygun
başka kadrolara atanırlar.
(3) Afet ve acil durum yönetimi uzman yar­
dımcılığı yarışma ve yeterlik sınavlarının şekil
ve uygulama esasları ile afet ve acil durum yö­
netimi uzmanı ve afet ve acil durum yönetimi
uzman yardımcılarının çalışma usul ve esasları
yönetmelikle düzenlenir.
Kadrolar
MADDE 22- (1) Ekli (1) sayılı listede yer
alan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Genel
Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığı bölümü olarak ek­
lenmiştir.
(2) Ekli (2) sayılı üstede yer alan kadrolar
iptal edilerek, 190 sayılı Genel Kadro Usulü
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki
(I) sayılı cetvelin Başbakanlık, İçişleri Bakanlı­
ğı ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığına ait bölü­
münden çıkarılmıştır.
(3) Ekli (3) sayıh listede yer alan kadrolar
ihdas edilerek, 190 sayıh Genel Kadro ve Usu­
lü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
eki (I) sayılı cetvelin Başbakanlık, İçişleri Ba­
kanlığı ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığına ait
bölümüne eklenmiştir.
(4) Kadroların tespiti, ihdası, kullanımı ve
iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar, 190 sa­
yılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname hükümlerine göre dü­
zenlenir.
Kaynak yönetimi
MADDE 23- (1) Bu kanun kapsamındaki
faaliyetlerin ifası amacıyla, Başkanlık bütçesin­
de afet ve acil durum faaliyetleri ödeneği tefrik
edilir. Başkanlık bütçesinde gider kaydedilmek
suretiyle özel hesaba aktarılarak kullanılacak bu
kaynaktan, Başkanlıkça uygun görülen hallerde,
kamu kurum ve kuruluşlan ile mahalli idarelerin
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)
-48-
(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
kamu kurum ve kuruluşlarının hesaplarına da
aktarma yapılabilir. Kamu kurum ve kuruluşla­
rı da, yukarıda belirtilen amaçlarda kullanılmak
üzere Başkanlık hesabına aktarma yapabilir. Bu
şekilde aktarılan tutarlar, ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarının bütçelerine gelir kaydedilmeksi-
zin özel hesaplarda izlenir. Bu hesaptan yapıla­
cak harcamalar, Kamu Mali Yönetimi ve Kont­
rol Kanunu ile Kamu İhale Kanunu hükümleri­
ne tabi değildir. Aktarılan bu tutarların harcan­
ması, muhasebeleştirilmesi, denetlenmesi ve
alımlarda kullanılacak ihale yöntemlerine iliş­
kin esas ve usuller, Maliye Bakanlığı ve Baş­
kanlıkça müştereken belirlenir.
(2) Genel bütçeli idarelerin afet, deprem ve
acil durum yönetimi ile ilgili genel bütçeden ya­
pacakları her türlü yatırımlar Başkanlıkça izlenir
ve koordine edilir. Özel bütçeli kuruluşlar ile ma­
halli idarelerin kendi bütçelerinde afet, deprem
ve acil durumlarda kullanılmak üzere, bu ku­
rumlarca belirlenecek tutarda ödenek ayrılabilir.
(3) Başkanlık, kanunlarla belirlenen görev­
lerini yerine getirirken hizmet satm alabilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Atıflar
MADDE 22- (1) Diğer mevzuatta Başba­
kanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel
Müdürlüğüne, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma
Genel Müdürlüğüne ve Bayındırlık ve İskan Ba­
kanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğüne yapılmış
olan atıflar ile Başkanlığın görev alanma giren
konularda, İçişleri Bakanlığına veya Bayındır­
lık ve İskan Bakanlığına yapdmış olan atıftar,
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına ya­
pılmış sayılır.
(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
hesaplanma da aktarma yapılabilir. Kamu kurum
ve kuruluşlan ile mahalli idareler de, yukarıda
belirtilen amaçlarda kullanılmak üzere Başkanlık
hesabma aktarma yapabilir. Bu şekilde aktarılan
tutarlar, ilgili kamu kurum ve kuruluşlan ile ma­
halli idarelerin bütçelerine gelir kaydedilmeksi-
zin özel hesaplarda izlenir. Afet ve acil durum
hallerinde ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması
amacıyla sınırlı olmak üzere bu hesaptan yapıla­
cak harcamalar, 5018 sayılı Kamu Malî Yöneti­
mi ve Kontrol Kanunu ile 4734 sayıh Kamu iha­
le Kanunu hükümlerine tabi değildir; aktarılan
bu tutarlann harcanması, muhasebeleştirilmesi,
denetlenmesi ve alımlarda kullanılacak ihale
yöntemlerine ilişkin esas ve usuller, Maliye Ba­
kanlığı ve Başkanlıkça müştereken belirlenir.
(2) Genel bütçeh idarelerin afet ve acil du­
rum yönetimi ile ilgili genel bütçeden yapacak­
ları her türlü yatırımlar Başkanlıkça izlenir ve
koordine edilir. Özel bütçeli kuruluşlar ile ma­
halli idarelerin kendi bütçelerinde afet ve acil
durumlarda kullanılmak üzere, bu kurumlarca
belirlenecek tutarda ödenek ayrılabilir.
(3) Başkanlık, kanunlarla belirlenen görev­
lerini yerine getirirken hizmet satm alabilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Atıflar
MADDE 24- (1) Diğer mevzuatta bu ka­
nun kapsamma giren konularla ilgili olarak Baş­
bakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel
Müdürlüğüne, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma
Genel Müdürlüğüne ve Bayındırlık ve İskan Ba­
kanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğüne yapılmış
olan atıflar ile Başkanlığın görev alanma giren
konularda, Başbakanlığa, İçişleri Bakanlığına
veya Baymdnlık ve İskan Bakanlığına yapılmış
olan atıflar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Baş­
kanlığı ve ilgisine göre İl Afet ve Acil Durum
Müdürlüklerine yapılmış sayılır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)

-48-
(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
kamu kurum ve kuruluşlarının hesaplarına da
aktarma yapılabilir. Kamu kurum ve kuruluşla­
rı da, yukarıda belirtilen amaçlarda kullanılmak
üzere Başkanlık hesabına aktarma yapabilir. Bu
şekilde aktarılan tutarlar, ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarının bütçelerine gelir kaydedilmeksi-
zin özel hesaplarda izlenir. Bu hesaptan yapıla­
cak harcamalar, Kamu Mali Yönetimi ve Kont­
rol Kanunu ile Kamu İhale Kanunu hükümleri­
ne tabi değildir. Aktarılan bu tutarların harcan­
ması, muhasebeleştirilmesi, denetlenmesi ve
alımlarda kullanılacak ihale yöntemlerine iliş­
kin esas ve usuller, Maliye Bakanlığı ve Baş­
kanlıkça müştereken belirlenir.
(2) Genel bütçeli idarelerin afet, deprem ve
acil durum yönetimi ile ilgili genel bütçeden ya­
pacakları her türlü yatırımlar Başkanlıkça izlenir
ve koordine edilir. Özel bütçeli kuruluşlar ile ma­
halli idarelerin kendi bütçelerinde afet, deprem
ve acil durumlarda kullanılmak üzere, bu ku­
rumlarca belirlenecek tutarda ödenek ayrılabilir.
(3) Başkanlık, kanunlarla belirlenen görev­
lerini yerine getirirken hizmet satm alabilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Atıflar
MADDE 22- (1) Diğer mevzuatta Başba­
kanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel
Müdürlüğüne, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma
Genel Müdürlüğüne ve Bayındırlık ve İskan Ba­
kanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğüne yapılmış
olan atıflar ile Başkanlığın görev alanma giren
konularda, İçişleri Bakanlığına veya Bayındır­
lık ve İskan Bakanlığına yapdmış olan atıftar,
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına ya­
pılmış sayılır.
(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
hesaplanma da aktarma yapılabilir. Kamu kurum
ve kuruluşlan ile mahalli idareler de, yukarıda
belirtilen amaçlarda kullanılmak üzere Başkanlık
hesabma aktarma yapabilir. Bu şekilde aktarılan
tutarlar, ilgili kamu kurum ve kuruluşlan ile ma­
halli idarelerin bütçelerine gelir kaydedilmeksi-
zin özel hesaplarda izlenir. Afet ve acil durum
hallerinde ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması
amacıyla sınırlı olmak üzere bu hesaptan yapıla­
cak harcamalar, 5018 sayılı Kamu Malî Yöneti­
mi ve Kontrol Kanunu ile 4734 sayıh Kamu iha­
le Kanunu hükümlerine tabi değildir; aktarılan
bu tutarlann harcanması, muhasebeleştirilmesi,
denetlenmesi ve alımlarda kullanılacak ihale
yöntemlerine ilişkin esas ve usuller, Maliye Ba­
kanlığı ve Başkanlıkça müştereken belirlenir.
(2) Genel bütçeh idarelerin afet ve acil du­
rum yönetimi ile ilgili genel bütçeden yapacak­
ları her türlü yatırımlar Başkanlıkça izlenir ve
koordine edilir. Özel bütçeli kuruluşlar ile ma­
halli idarelerin kendi bütçelerinde afet ve acil
durumlarda kullanılmak üzere, bu kurumlarca
belirlenecek tutarda ödenek ayrılabilir.
(3) Başkanlık, kanunlarla belirlenen görev­
lerini yerine getirirken hizmet satm alabilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Atıflar
MADDE 24- (1) Diğer mevzuatta bu ka­
nun kapsamma giren konularla ilgili olarak Baş­
bakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel
Müdürlüğüne, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma
Genel Müdürlüğüne ve Bayındırlık ve İskan Ba­
kanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğüne yapılmış
olan atıflar ile Başkanlığın görev alanma giren
konularda, Başbakanlığa, İçişleri Bakanlığına
veya Baymdnlık ve İskan Bakanlığına yapılmış
olan atıflar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Baş­
kanlığı ve ilgisine göre İl Afet ve Acil Durum
Müdürlüklerine yapılmış sayılır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)
(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
-49-
(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan
hükümler
MADDE 23- (1) Devlet Memurları Kanu­
nunun;
a) 36 nci maddesinin "Ortak Hükümler"
bölümünün (A) bendinin (11) numaralı alt ben­
dine "Devlet Personel Başkanlığı Devlet Perso­
nel Uzman Yardımcıları;" ibaresinden sonra gel­
mek üzere "Afet ve Acil Durum Yönetimi Uz­
man Yardımcıları;", "Devlet Personel Uzmanlı­
ğına," ibaresinden sonra gelmek üzere "Afet ve
Acil Durum Yönetimi Uzmanlığına," ibareleri,
b) "Zam ve Tazminatlar" başlıklı 152 nci
maddesinin "II-Tazminatlar" kısmının, "A- Özel
Hizmet Tazminatı" bölümünün (h) bendine
"Devlet Personel Uzmanları," ibaresinden sonra
gelmek üzere "Afet ve Acil Durum Yönetimi
Uzmanları," ibaresi,
c) (1) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "1- Ge­
nel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (c) ben­
dine "Devlet Personel Başkanı," ibaresinden son­
ra gelmek üzere "Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanı,", (h) bendine "Devlet Personel Uzman­
ları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Afet ve
Acil Durum Yönetimi Uzmanlan," ibaresi,
ç) (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "2-
Yargı Kuruluşlan, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile
Yüksek Öğretim Kuruluşlarında" bölümüne,
"Gelir İdaresi Daire Başkanı" ibaresinden sonra
gelmek üzere "Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı Daire Başkam," ibaresi
eklenmiştir.
(2) Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanu­
nunun eki (I) sayılı cetvele "38- Türkiye İstatistik
Kurumu" ibaresinden sonra gelmek üzere "39-
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı" ibare­
si eklenmiş ve "39" rakamından sonra gelen diğer
rakamlar buna göre teselsül ettirilmiştir.
(3) Sivil Savunma Kanununda yer alan "si­
vil savunma uzmanı" ibaresi "sivil korunma uz­
manı" olarak, aym Kanunun ek 6 nci maddesi-
Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan
hükümler
MADDE 25- (1) Devlet Memurları Kanu­
nunun;
a) 36 nci maddesinin “Ortak Hükümler”
bölümünün (A) bendinin (11) numaralı alt ben­
dine “Devlet Personel Başkanlığı Devlet Perso­
nel Uzman Yardımcıları;” ibaresinden sonra gel­
mek üzere “Afet ve Acil Durum Yönetimi Uz­
man Yardımcıları;”, “Devlet Personel Uzmanlı­
ğına,” ibaresinden soma gelmek üzere “Afet ve
Acil Durum Yönetimi Uzmanlığına,” ibareleri,
b) “Zam ve Tazminatlar” başlıklı 152 nci
maddesinin “II-Tazminatlar” kısmmm, “A- Özel
Hizmet Tazminatı” bölümünün (h) bendine
“Devlet Personel Uzmanları,” ibaresinden son­
ra gelmek üzere “Afet ve Acil Durum Yönetimi
Uzmanlan,” ibaresi,
c) (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I- Ge­
nel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (c) ben­
dine “Devlet Personel Başkanı,” ibaresinden son­
ra gelmek üzere “Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanı,”, (h) bendine “Devlet Personel Uz­
manlan,” ibaresinden soma gelmek üzere “Afet
ve Acil Durum Yönetimi Uzmanlan,” ibaresi,
ç) (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “2-
Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile
Yüksek Öğretim Kuruluşlarında” bölümüne,
“Gelir İdaresi Daire Başkam” ibaresinden soma
gelmek üzere “Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı Daire Başkam,” ibaresi,
d) (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “5-Yar-
gı Kuruluşlan, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar üe Yük­
sek Öğretim Kuruluşlarında” bölümüne, “İl Mü­
dürü” ibaresinden soma gelmek üzere “Afet ve
Acil Durum Eğitim Merkezi Müdürü” ibaresi,
e) (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “6-
Mahalli İdareler ile Bağlı ve İlgili Kuruluşlar­
da” bölümüne, “Boğaziçi İmar Müdürü” ibare­
sinden sonra gelmek üzere “İl Afet ve Acil Du­
rum Müdürü, Sivil Savunma Arama ve Kurtar­
ma Birlik Müdürü” ibaresi
eklenmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
-49-
(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan
hükümler
MADDE 23- (1) Devlet Memurları Kanu­
nunun;
a) 36 nci maddesinin "Ortak Hükümler"
bölümünün (A) bendinin (11) numaralı alt ben­
dine "Devlet Personel Başkanlığı Devlet Perso­
nel Uzman Yardımcıları;" ibaresinden sonra gel­
mek üzere "Afet ve Acil Durum Yönetimi Uz­
man Yardımcıları;", "Devlet Personel Uzmanlı­
ğına," ibaresinden sonra gelmek üzere "Afet ve
Acil Durum Yönetimi Uzmanlığına," ibareleri,
b) "Zam ve Tazminatlar" başlıklı 152 nci
maddesinin "II-Tazminatlar" kısmının, "A- Özel
Hizmet Tazminatı" bölümünün (h) bendine
"Devlet Personel Uzmanları," ibaresinden sonra
gelmek üzere "Afet ve Acil Durum Yönetimi
Uzmanları," ibaresi,
c) (1) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "1- Ge­
nel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (c) ben­
dine "Devlet Personel Başkanı," ibaresinden son­
ra gelmek üzere "Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanı,", (h) bendine "Devlet Personel Uzman­
ları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Afet ve
Acil Durum Yönetimi Uzmanlan," ibaresi,
ç) (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "2-
Yargı Kuruluşlan, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile
Yüksek Öğretim Kuruluşlarında" bölümüne,
"Gelir İdaresi Daire Başkanı" ibaresinden sonra
gelmek üzere "Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı Daire Başkam," ibaresi
eklenmiştir.
(2) Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanu­
nunun eki (I) sayılı cetvele "38- Türkiye İstatistik
Kurumu" ibaresinden sonra gelmek üzere "39-
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı" ibare­
si eklenmiş ve "39" rakamından sonra gelen diğer
rakamlar buna göre teselsül ettirilmiştir.
(3) Sivil Savunma Kanununda yer alan "si­
vil savunma uzmanı" ibaresi "sivil korunma uz­
manı" olarak, aym Kanunun ek 6 nci maddesi-
Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan
hükümler
MADDE 25- (1) Devlet Memurları Kanu­
nunun;
a) 36 nci maddesinin “Ortak Hükümler”
bölümünün (A) bendinin (11) numaralı alt ben­
dine “Devlet Personel Başkanlığı Devlet Perso­
nel Uzman Yardımcıları;” ibaresinden sonra gel­
mek üzere “Afet ve Acil Durum Yönetimi Uz­
man Yardımcıları;”, “Devlet Personel Uzmanlı­
ğına,” ibaresinden soma gelmek üzere “Afet ve
Acil Durum Yönetimi Uzmanlığına,” ibareleri,
b) “Zam ve Tazminatlar” başlıklı 152 nci
maddesinin “II-Tazminatlar” kısmmm, “A- Özel
Hizmet Tazminatı” bölümünün (h) bendine
“Devlet Personel Uzmanları,” ibaresinden son­
ra gelmek üzere “Afet ve Acil Durum Yönetimi
Uzmanlan,” ibaresi,
c) (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I- Ge­
nel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (c) ben­
dine “Devlet Personel Başkanı,” ibaresinden son­
ra gelmek üzere “Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanı,”, (h) bendine “Devlet Personel Uz­
manlan,” ibaresinden soma gelmek üzere “Afet
ve Acil Durum Yönetimi Uzmanlan,” ibaresi,
ç) (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “2-
Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile
Yüksek Öğretim Kuruluşlarında” bölümüne,
“Gelir İdaresi Daire Başkam” ibaresinden soma
gelmek üzere “Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı Daire Başkam,” ibaresi,
d) (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “5-Yar-
gı Kuruluşlan, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar üe Yük­
sek Öğretim Kuruluşlarında” bölümüne, “İl Mü­
dürü” ibaresinden soma gelmek üzere “Afet ve
Acil Durum Eğitim Merkezi Müdürü” ibaresi,
e) (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “6-
Mahalli İdareler ile Bağlı ve İlgili Kuruluşlar­
da” bölümüne, “Boğaziçi İmar Müdürü” ibare­
sinden sonra gelmek üzere “İl Afet ve Acil Du­
rum Müdürü, Sivil Savunma Arama ve Kurtar­
ma Birlik Müdürü” ibaresi
eklenmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)
(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
-50-
(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
nin birinci fıkrasında yer alan "İçişleri Bakanlı­
ğınca" ibaresi ise "ilgili kamu kurum ve kuru­
luşlarınca" şeklinde değiştirilmiştir.
(4) Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabu­
lü Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin (ı) ben­
di, 7 nci maddesinin (e) bendi ile 11/A madde­
si, İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hak­
kında Kanunun 2 nci maddesinin (h) bendi,
8 inci maddesinin (d) bendi ile 12 nci maddesi,
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar­
namenin 2 nci maddesinin (g) bendi, 8 inci mad­
desinin (c) bendi, 11 inci maddesi ve Savunma
Sekreterlikleri Kurulmasına Dair Kanun yürür­
lükten kaldırılmıştır.
(5) Kamu kurum ve kuruluşlannın teşkila­
tım düzenleyen mevzuatta yer alan "Savunma
Sekreterliği" ve "Savunma Uzmanlığı" birimle­
ri kaldırılmıştır. Bu kurum ve kuruluşlar ile İç­
işleri Bakanlığında sivil korunma ve seferberlik
hizmetlerini planlama ve yürütme görevleri, ida­
ri ve mali işler veya destek hizmetleri birimleri
tarafından yürütülür.
(6) 375 sayıh Kanun Hükmünde Kararna­
menin ek 3 üncü maddesine "Diyanet İşleri Baş­
kanlığı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Afet
ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı," ibaresi
eklenmiştir.
(7) Kaldırılan Sivil Savunma Genel Mü­
dürlüğünün merkez teşkilatında yer alan Sivil
Savunma Kolejinin adı, Sivil Korunma Koleji
olarak değiştirilmiştir.
(2) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve
Kontrol Kanununun eki (I) sayılı cetvele “38-
Türkiye İstatistik Kurumu’’ ibaresinden sonra
gelmek üzere “39- Afet ve Acil Durum Yöneti­
mi Başkanlığı” ibaresi eklenmiş ve “39” raka­
mından sonra gelen diğer rakamlar buna göre te­
selsül ettirilmiştir.
(3) 9/6/1958 tarihli ve 7126 sayıh Sivil Sa­
vunma Kanununun ek 6 nci maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanlığınca” iba­
resi ise “ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca”
şeklinde değiştirilmiştir.
(4) 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayıh Baş­
bakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında
Kanunun 2 nci maddesinin (ı) bendi, 7 nci mad­
desinin (e) bendi ile 11/A maddesi, İçişleri Ba­
kanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanu­
nun 2 nci maddesinin (h) bendi, 8 inci maddesi­
nin (d) bendi, 27 nci maddesinde yer alan “İl Si­
vil Savunma Müdürleri” ibaresi ile 12 nci mad­
desi, 180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı­
nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük­
münde Kararnamenin 2 nci maddesinin (g) ben­
di, 8 inci maddesinin (c) bendi, 9 uncu madde­
sinin (g) bendi, 11 inci maddesi, 12 nci madde­
sinin (b) ve (c) bentleri ile 108 sayılı Savunma
Sekreterlikleri Kurulmasına Dair Kanun yürür­
lükten kaldırılmıştır.
(5) Bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluş­
ların teşkilatlanmalarına ilişkin usul ve esasla­
rın düzenlendiği 27/9/1984 tarihli ve 3046 sa­
yılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkra­
sının (d) bendi, aynı maddenin ikinci fıkrasının
(c) bendi ile 32 nci maddesi yürürlükten kaldı­
rılmıştır. Aynca, kamu kurum ve kuruluşlarının
teşkilatını düzenleyen mevzuatta yer alan “Sa­
vunma Sekreterliği” ve “Savunma Uzmanlığı”
birimleri kaldırılmıştır. Bu kurum ve kuruluşlar
ile İçişleri Bakanlığında sivil savunma ve se­
ferberlik hizmetlerini planlama ve yürütme gö-
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
-50-
(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
nin birinci fıkrasında yer alan "İçişleri Bakanlı­
ğınca" ibaresi ise "ilgili kamu kurum ve kuru­
luşlarınca" şeklinde değiştirilmiştir.
(4) Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabu­
lü Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin (ı) ben­
di, 7 nci maddesinin (e) bendi ile 11/A madde­
si, İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hak­
kında Kanunun 2 nci maddesinin (h) bendi,
8 inci maddesinin (d) bendi ile 12 nci maddesi,
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar­
namenin 2 nci maddesinin (g) bendi, 8 inci mad­
desinin (c) bendi, 11 inci maddesi ve Savunma
Sekreterlikleri Kurulmasına Dair Kanun yürür­
lükten kaldırılmıştır.
(5) Kamu kurum ve kuruluşlannın teşkila­
tım düzenleyen mevzuatta yer alan "Savunma
Sekreterliği" ve "Savunma Uzmanlığı" birimle­
ri kaldırılmıştır. Bu kurum ve kuruluşlar ile İç­
işleri Bakanlığında sivil korunma ve seferberlik
hizmetlerini planlama ve yürütme görevleri, ida­
ri ve mali işler veya destek hizmetleri birimleri
tarafından yürütülür.
(6) 375 sayıh Kanun Hükmünde Kararna­
menin ek 3 üncü maddesine "Diyanet İşleri Baş­
kanlığı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Afet
ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı," ibaresi
eklenmiştir.
(7) Kaldırılan Sivil Savunma Genel Mü­
dürlüğünün merkez teşkilatında yer alan Sivil
Savunma Kolejinin adı, Sivil Korunma Koleji
olarak değiştirilmiştir.
(2) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve
Kontrol Kanununun eki (I) sayılı cetvele “38-
Türkiye İstatistik Kurumu’’ ibaresinden sonra
gelmek üzere “39- Afet ve Acil Durum Yöneti­
mi Başkanlığı” ibaresi eklenmiş ve “39” raka­
mından sonra gelen diğer rakamlar buna göre te­
selsül ettirilmiştir.
(3) 9/6/1958 tarihli ve 7126 sayıh Sivil Sa­
vunma Kanununun ek 6 nci maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanlığınca” iba­
resi ise “ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca”
şeklinde değiştirilmiştir.
(4) 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayıh Baş­
bakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında
Kanunun 2 nci maddesinin (ı) bendi, 7 nci mad­
desinin (e) bendi ile 11/A maddesi, İçişleri Ba­
kanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanu­
nun 2 nci maddesinin (h) bendi, 8 inci maddesi­
nin (d) bendi, 27 nci maddesinde yer alan “İl Si­
vil Savunma Müdürleri” ibaresi ile 12 nci mad­
desi, 180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı­
nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük­
münde Kararnamenin 2 nci maddesinin (g) ben­
di, 8 inci maddesinin (c) bendi, 9 uncu madde­
sinin (g) bendi, 11 inci maddesi, 12 nci madde­
sinin (b) ve (c) bentleri ile 108 sayılı Savunma
Sekreterlikleri Kurulmasına Dair Kanun yürür­
lükten kaldırılmıştır.
(5) Bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluş­
ların teşkilatlanmalarına ilişkin usul ve esasla­
rın düzenlendiği 27/9/1984 tarihli ve 3046 sa­
yılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkra­
sının (d) bendi, aynı maddenin ikinci fıkrasının
(c) bendi ile 32 nci maddesi yürürlükten kaldı­
rılmıştır. Aynca, kamu kurum ve kuruluşlarının
teşkilatını düzenleyen mevzuatta yer alan “Sa­
vunma Sekreterliği” ve “Savunma Uzmanlığı”
birimleri kaldırılmıştır. Bu kurum ve kuruluşlar
ile İçişleri Bakanlığında sivil savunma ve se­
ferberlik hizmetlerini planlama ve yürütme gö-
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)
(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
-51-
(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
Üst yöneticilerin sorumluluğu
MADDE 24- (1) Bu Kanunda öngörülen
görevlerin yerine getirilmesinden, kurum ve ku­
ruluşların üst yöneticileri sorumludur.
Devir hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunun ya­
yımını takip eden altı ay içinde; Başkan atanır
ve Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu kararıy­
la Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdür­
lüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Sivil Sa­
vunma Genel Müdürlüğü kaldırılır ve Başkan­
lık faaliyete geçer. Türkiye Acil Durum Yöneti­
mi Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdür­
lüğü ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğünde
31/12/2007 tarihi itibarıyla fiilen çalışanlardan
uygun görülenler, muvafakat aranmaksızın, Baş­
bakan onayıyla Başkanlık kadrolarına atanabi­
lir. Bu personelden bu tarihe kadar Başkanlık
kadrolarına atamaları yapılmayanlar, kadroları­
nın bulundukları bakanlıklarda uygun görülen
birimlerde görevlendirilirler. Bu kadrolar emek­
lilik, istifa, ölüm ve nakil hallerinde hiçbir işle­
me gerek kalmaksızın kendiliğinden iptal edil­
miş sayılır.
revleri, idari ve mali işler, destek hizmetleri ve­
ya bu amaçla kurulmuş hizmet birimleri tarafın­
dan yürütülür. Sivil Savunma Uzmanlarının eği­
timleri, idari statüleri, çalışma usul ve esasları
Başkanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle dü­
zenlenir.
(6) Bu Kanunla kaldırılan Sivil Savunma
Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında yer
alan Sivil Savunma Kolejinin adı, Afet ve Acil
Durum Eğitim Merkezi olarak değiştirilmiştir.
(7) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin
birinci fıkrasına “Diyanet İşleri Başkanlığı” iba­
resinden sonra gelmek üzere “Afet ve Acil Du­
rum Yönetimi Başkanhğı” ibaresi eklenmiştir.
Üst yöneticilerin sorumluluğu
MADDE 26- (1) Bu Kanunda öngörülen
görevlerin yerine getirilmesinden, 5018 Sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 11
inci maddesinde belirtilen kurum ve kuruluşla­
rın üst yöneticileri sorumludur.
Devir hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunla kal­
dırılması öngörülen Türkiye Acil Durum Yöne­
timi Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Mü­
dürlüğü ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ta­
rafından 31/12/2007 tarihi itibarıyla kullanılan
her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme,
varsa her türlü borç ve alacakları, yapılan ba­
ğışlar, dosyalar, yazılı ve elektronik ortamdaki
her türlü kayıtlar ve diğer dokümanlar Başkan­
lığın faaliyete geçtiği tarih itibarıyla hiçbir işle­
me gerek kalmaksızın Başkanlığa ve ilgili il özel
idaresine devredilir. Devir işlemleri her türlü
vergi, resim ve harçtan muaftır. Mülkiyeti Hâ­
zineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu al­
todaki taşınmazlardan Maliye Bakanlığınca,
Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı ile Bayındırlık
ve İskan Bakanlığına tahsis edilmiş olup bu Ka­
nun ile kaldırılan Türkiye Acil Durum Yönerimi
Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Genel Mü-
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
-51-
(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
Üst yöneticilerin sorumluluğu
MADDE 24- (1) Bu Kanunda öngörülen
görevlerin yerine getirilmesinden, kurum ve ku­
ruluşların üst yöneticileri sorumludur.
Devir hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunun ya­
yımını takip eden altı ay içinde; Başkan atanır
ve Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu kararıy­
la Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdür­
lüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Sivil Sa­
vunma Genel Müdürlüğü kaldırılır ve Başkan­
lık faaliyete geçer. Türkiye Acil Durum Yöneti­
mi Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdür­
lüğü ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğünde
31/12/2007 tarihi itibarıyla fiilen çalışanlardan
uygun görülenler, muvafakat aranmaksızın, Baş­
bakan onayıyla Başkanlık kadrolarına atanabi­
lir. Bu personelden bu tarihe kadar Başkanlık
kadrolarına atamaları yapılmayanlar, kadroları­
nın bulundukları bakanlıklarda uygun görülen
birimlerde görevlendirilirler. Bu kadrolar emek­
lilik, istifa, ölüm ve nakil hallerinde hiçbir işle­
me gerek kalmaksızın kendiliğinden iptal edil­
miş sayılır.
revleri, idari ve mali işler, destek hizmetleri ve­
ya bu amaçla kurulmuş hizmet birimleri tarafın­
dan yürütülür. Sivil Savunma Uzmanlarının eği­
timleri, idari statüleri, çalışma usul ve esasları
Başkanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle dü­
zenlenir.
(6) Bu Kanunla kaldırılan Sivil Savunma
Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında yer
alan Sivil Savunma Kolejinin adı, Afet ve Acil
Durum Eğitim Merkezi olarak değiştirilmiştir.
(7) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin
birinci fıkrasına “Diyanet İşleri Başkanlığı” iba­
resinden sonra gelmek üzere “Afet ve Acil Du­
rum Yönetimi Başkanhğı” ibaresi eklenmiştir.
Üst yöneticilerin sorumluluğu
MADDE 26- (1) Bu Kanunda öngörülen
görevlerin yerine getirilmesinden, 5018 Sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 11
inci maddesinde belirtilen kurum ve kuruluşla­
rın üst yöneticileri sorumludur.
Devir hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunla kal­
dırılması öngörülen Türkiye Acil Durum Yöne­
timi Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Mü­
dürlüğü ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ta­
rafından 31/12/2007 tarihi itibarıyla kullanılan
her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme,
varsa her türlü borç ve alacakları, yapılan ba­
ğışlar, dosyalar, yazılı ve elektronik ortamdaki
her türlü kayıtlar ve diğer dokümanlar Başkan­
lığın faaliyete geçtiği tarih itibarıyla hiçbir işle­
me gerek kalmaksızın Başkanlığa ve ilgili il özel
idaresine devredilir. Devir işlemleri her türlü
vergi, resim ve harçtan muaftır. Mülkiyeti Hâ­
zineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu al­
todaki taşınmazlardan Maliye Bakanlığınca,
Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı ile Bayındırlık
ve İskan Bakanlığına tahsis edilmiş olup bu Ka­
nun ile kaldırılan Türkiye Acil Durum Yönerimi
Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Genel Mü-
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)
(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
-52-
(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
(2) Bu Kanunla kaldırılması öngörülen bi­
rimler tarafından 31/12/2007 tarihi itibarıyla
kullanılan her türlü taşınır ve taşınmazlar, taşıt,
araç, gereç ve malzeme, lojman, hizmet binala­
rı, varsa her türlü borç ve alacakları, yapılan ba­
ğışlar, dosyaları, yazıb ve elektronik ortamdaki
her türlü kayıtları ve diğer dokümanlar, Baş­
kanlığın faaliyete geçtiği tarih itibarıyla, hiçbir
işleme gerek kalmaksızın Başkanlığa devredilir.
Devir işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan
muaftn.
(3) Kaldırılan birimlerle ilgili kamu kurum
ve kuruluşlarına; sözleşmeler, kredi anlaşmala­
rı, yatırım projeleri ve davalar dolayısıyla ban­
kalarca verilmiş olan teminat mektupları ile ipo­
tek belgeleri hiçbir işleme gerek olmadan Baş­
kanlık muhatap alınarak verilmiş sayılır.
Kadro ve görev unvanı değişikliği
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Kaldırılan Türki­
ye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Si­
vil Savunma Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri
Genel Müdürlüğünde; Genel Müdür, Genel Mü­
dür Yardımcısı ve Daire Başkanı kadro unvanlı
görevlerde bulunanların görevleri, Başkanın ata­
masının yapıldığı tarihte sona erer. Bunlar en
geç bir yıl içinde, kaldırılan birimlerinin bulun­
duğu bakanlıkta durumlarına uygun boş kadro­
lara atanırlar. Atama işlemi yapılıncaya kadar
Başkanlıkça ihtiyaç duyulan işlerde görevlendi­
rilebilirler. Bunlar, yeni bir kadroya atanıncaya
kadar, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve
her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî hak­
larını almaya devam ederler. Söz konusu perso­
nelin, atandıkları yeni kadroların aylık, ek gös­
terge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer ma­
lî hakları (fazla çalışma ücreti hariç) toplamının
net tutan, eski kadrolarına bağlı olarak en son
ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her
türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali haklan
(fazla çalışma ücreti hariç) toplamı net tutarın­
dan az olması halinde, aradaki fark, farklılık gi-
dürlüğü ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafın­
dan 31/12/2007 tarihi itibarıyla kullanılmakta
olan taşınmazlar, lojman ve hizmet binalan,
Başkanlığın faaliyete geçtiği tarih itibanyla hiç­
bir işleme gerek kalmaksızın, tahsis amacmda
kullanılmak üzere Başkanlığa ve ilgili il özel
idaresine tahsis edilmiş sayıhr.
(2) Kaldınlan birimlerle ilgili kamu kurum
ve kuruluşlanna; sözleşmeler, kredi anlaşmala-
n, yatınm projeleri ve davalar dolayısıyla ban­
kalarca verilmiş olan teminat mektuplan ile ipo­
tek belgeleri hiçbir işleme gerek olmadan Baş­
kanlık muhatap alınarak verilmiş sayıhr.
(3) Kaldınlan birimlerce yapılmış olan iş
ve işlemler sebebi ile açılmış veya açılacak da­
valar ve doğabilecek hukuki ihtilaflar ile ilgili
işlemler yeni kurulacak Başkanlıkça yürütülür.
Kadro ve görev unvanı değişikliği
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Kanunun ya­
yımım takip eden altı ay içinde Başkan atarın.
Kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir yılı
geçmemek üzere, Başkanlığın faaliyete geçti­
ğine dair Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu
kararıyla birlikte, Türkiye Acil Durum Yöneti­
mi Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdür­
lüğü ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü kaldı-
nln. Bu süre ihtiyaç duyulursa Bakanlar Kuru­
lu Karan ile bir yıla kadar daha uzatılabilir. Tür­
kiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü,
Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Sivil Savunma
Genel Müdürlüğünde 31/12/2007 tarihi itibany­
la fiilen çalışanlardan uygun görülenler, muva­
fakat aranmaksızın, Başkanm teklifi ve Başba­
kanın onayıyla Başkanlık kadrolarına atanabilir.
(2) Kaldırılan Türkiye Acil Durum Yöne­
timi Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Genel
Müdürlüğü ve Afet İşleri Genel Müdürlüğünde;
Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı kad­
ro unvanlı görevlerde bulunanlann görevleri,
Başkanlığın faaliyete geçtiği tarihte sona erer.
Bunlar, bu kanuna ekli (3) sayılı liste ile bulun-
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
-52-
(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
(2) Bu Kanunla kaldırılması öngörülen bi­
rimler tarafından 31/12/2007 tarihi itibarıyla
kullanılan her türlü taşınır ve taşınmazlar, taşıt,
araç, gereç ve malzeme, lojman, hizmet binala­
rı, varsa her türlü borç ve alacakları, yapılan ba­
ğışlar, dosyaları, yazıb ve elektronik ortamdaki
her türlü kayıtları ve diğer dokümanlar, Baş­
kanlığın faaliyete geçtiği tarih itibarıyla, hiçbir
işleme gerek kalmaksızın Başkanlığa devredilir.
Devir işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan
muaftn.
(3) Kaldırılan birimlerle ilgili kamu kurum
ve kuruluşlarına; sözleşmeler, kredi anlaşmala­
rı, yatırım projeleri ve davalar dolayısıyla ban­
kalarca verilmiş olan teminat mektupları ile ipo­
tek belgeleri hiçbir işleme gerek olmadan Baş­
kanlık muhatap alınarak verilmiş sayılır.
Kadro ve görev unvanı değişikliği
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Kaldırılan Türki­
ye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Si­
vil Savunma Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri
Genel Müdürlüğünde; Genel Müdür, Genel Mü­
dür Yardımcısı ve Daire Başkanı kadro unvanlı
görevlerde bulunanların görevleri, Başkanın ata­
masının yapıldığı tarihte sona erer. Bunlar en
geç bir yıl içinde, kaldırılan birimlerinin bulun­
duğu bakanlıkta durumlarına uygun boş kadro­
lara atanırlar. Atama işlemi yapılıncaya kadar
Başkanlıkça ihtiyaç duyulan işlerde görevlendi­
rilebilirler. Bunlar, yeni bir kadroya atanıncaya
kadar, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve
her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî hak­
larını almaya devam ederler. Söz konusu perso­
nelin, atandıkları yeni kadroların aylık, ek gös­
terge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer ma­
lî hakları (fazla çalışma ücreti hariç) toplamının
net tutan, eski kadrolarına bağlı olarak en son
ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her
türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali haklan
(fazla çalışma ücreti hariç) toplamı net tutarın­
dan az olması halinde, aradaki fark, farklılık gi-
dürlüğü ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafın­
dan 31/12/2007 tarihi itibarıyla kullanılmakta
olan taşınmazlar, lojman ve hizmet binalan,
Başkanlığın faaliyete geçtiği tarih itibanyla hiç­
bir işleme gerek kalmaksızın, tahsis amacmda
kullanılmak üzere Başkanlığa ve ilgili il özel
idaresine tahsis edilmiş sayıhr.
(2) Kaldınlan birimlerle ilgili kamu kurum
ve kuruluşlanna; sözleşmeler, kredi anlaşmala-
n, yatınm projeleri ve davalar dolayısıyla ban­
kalarca verilmiş olan teminat mektuplan ile ipo­
tek belgeleri hiçbir işleme gerek olmadan Baş­
kanlık muhatap alınarak verilmiş sayıhr.
(3) Kaldınlan birimlerce yapılmış olan iş
ve işlemler sebebi ile açılmış veya açılacak da­
valar ve doğabilecek hukuki ihtilaflar ile ilgili
işlemler yeni kurulacak Başkanlıkça yürütülür.
Kadro ve görev unvanı değişikliği
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Kanunun ya­
yımım takip eden altı ay içinde Başkan atarın.
Kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir yılı
geçmemek üzere, Başkanlığın faaliyete geçti­
ğine dair Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu
kararıyla birlikte, Türkiye Acil Durum Yöneti­
mi Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdür­
lüğü ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü kaldı-
nln. Bu süre ihtiyaç duyulursa Bakanlar Kuru­
lu Karan ile bir yıla kadar daha uzatılabilir. Tür­
kiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü,
Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Sivil Savunma
Genel Müdürlüğünde 31/12/2007 tarihi itibany­
la fiilen çalışanlardan uygun görülenler, muva­
fakat aranmaksızın, Başkanm teklifi ve Başba­
kanın onayıyla Başkanlık kadrolarına atanabilir.
(2) Kaldırılan Türkiye Acil Durum Yöne­
timi Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Genel
Müdürlüğü ve Afet İşleri Genel Müdürlüğünde;
Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı kad­
ro unvanlı görevlerde bulunanlann görevleri,
Başkanlığın faaliyete geçtiği tarihte sona erer.
Bunlar, bu kanuna ekli (3) sayılı liste ile bulun-
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)
(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
-53-
(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
derilinceye kadar atandıkları kadrolarda kaldık­
ları sürece herhangi bir vergi ve kesintiye tabi
tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.
(2) Kaldırılan genel müdürlüklerde görev
yapmaktayken, bu Kanuna göre kadro ve görev
unvanları değişen yahut kaldırılan veya gerekli
şartları taşımayan personel, kazanılmış hak ay­
lık dereceleri dikkate almarak durumlarına uy­
gun boş kadrolara en geç bir yıl içinde atanır ve
atama işlemi yapılıncaya kadar Başkanlıkça ih­
tiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilirler. Bun­
lar, yeni bir kadroya atanmcaya kadar, eski kad­
ro larına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve
tazminatlar ile diğer mali haklarını almaya de­
vam ederler. Söz konusu personelin atandıkları
yeni kadroların aylık, ek gösterge, her türlü zam
ve tazminatlar ile diğer mali haklan (fazla ça­
lışma ücreti hariç) toplamının net tutannm, eski
kadrolarına bağlı olarak en son ayda aldıkları
aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar
ile diğer mali hakları (fazla çalışma ücreti hariç)
toplamının net tutanndan az olması halinde, ara­
daki fark, farklılık giderilinceye kadar, atandık­
ları kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir
vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat
olarak ödenir.
(3) İl sivil savunma müdürleri ve ilçe sivil
savunma müdürlerinin görevleri Başkanlığın
faaliyete geçmesi üzerine sona erer. Bunlar ata­
maya yetkili amirlerce en geç altı ay içinde du­
rumlarına uygun kadrolara atanırlar. Atama iş­
lemi yapılıncaya kadar ihtiyaç duyulan işlerde
görevlendirilebilirler. Bunlar, yeni bir kadroya
atanmcaya kadar, eski kadrolarına ait aylık, ek
gösterge ve her türlü zam ve tazminatlar ile di­
ğer mali haklarını almaya devam ederler. Atan­
dıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge, her
türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali haklan
(fazla çalışma ücreti hariç) toplamımn net tuta­
rının, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda
aldıklan aylık, ek gösterge, her türlü zam ve taz-
duklan bakanlığa ihdas edilen müşavir kadro­
larına atanmış sayılırlar; ancak, bu kadrolar her­
hangi bir sebeple boşalması halinde hiçbir işle­
me gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Söz
konusu personelin, atandıkları yeni kadroların
aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar
ile diğer malî haklan (fazla çalışma ücreti hariç)
toplammm net tutan, eski kadrolanna bağlı ola­
rak en son ayda almakta olduklan aylık, ek gös­
terge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer ma­
li haklan (fazla çalışma ücreti hariç) toplamı net
tutanndan az olması halinde, aradaki fark, fark­
lılık giderilinceye kadar atandıklan kadrolarda
kaldıkları sürece herhangi bir vergi ve kesintiye
tâbi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.
(3) Kaldırılan genel müdürlüklerde görev
yapmaktayken, bu Kanuna göre kadro ve görev
unvanları değişen yahut kaldırılan veya gerekli
şartlan taşımayan personel, kazanılmış hak ay­
lık dereceleri dikkate almarak durumlanna uy­
gun boş kadrolara en geç bir yıl içinde atamr ve
atama işlemi yapılıncaya kadar Başkanlıkça ih­
tiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilirler. Bun­
lar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, eski kad­
rolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve
tazminatlar ile diğer mali ve sosyal haklarım al­
maya devam ederler. Söz konusu personelin
atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge,
her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali hak­
ları (fazla çahşma ücreti hariç) toplammm net
tutarının, eski kadrolarına bağlı olarak en son
ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam
ve tazminatlar ile diğer haklan (fazla çahşma
ücreti hariç) toplamımn net tutarından az olma­
sı halinde, aradaki fark, farklılık giderilinceye
kadar, atandıklan kadrolarda kaldıkları sürece
herhangi hir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksı­
zın tazminat olarak ödenir. Bu fıkra gereğince
görevleri sona erenlerden daha düşük ek göster­
ge verilmesini gerektiren veya makam tazmina­
tı ödenmesi gerekmeyen hir kadroya atananla-
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
-53-
(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
derilinceye kadar atandıkları kadrolarda kaldık­
ları sürece herhangi bir vergi ve kesintiye tabi
tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.
(2) Kaldırılan genel müdürlüklerde görev
yapmaktayken, bu Kanuna göre kadro ve görev
unvanları değişen yahut kaldırılan veya gerekli
şartları taşımayan personel, kazanılmış hak ay­
lık dereceleri dikkate almarak durumlarına uy­
gun boş kadrolara en geç bir yıl içinde atanır ve
atama işlemi yapılıncaya kadar Başkanlıkça ih­
tiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilirler. Bun­
lar, yeni bir kadroya atanmcaya kadar, eski kad­
ro larına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve
tazminatlar ile diğer mali haklarını almaya de­
vam ederler. Söz konusu personelin atandıkları
yeni kadroların aylık, ek gösterge, her türlü zam
ve tazminatlar ile diğer mali haklan (fazla ça­
lışma ücreti hariç) toplamının net tutannm, eski
kadrolarına bağlı olarak en son ayda aldıkları
aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar
ile diğer mali hakları (fazla çalışma ücreti hariç)
toplamının net tutanndan az olması halinde, ara­
daki fark, farklılık giderilinceye kadar, atandık­
ları kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir
vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat
olarak ödenir.
(3) İl sivil savunma müdürleri ve ilçe sivil
savunma müdürlerinin görevleri Başkanlığın
faaliyete geçmesi üzerine sona erer. Bunlar ata­
maya yetkili amirlerce en geç altı ay içinde du­
rumlarına uygun kadrolara atanırlar. Atama iş­
lemi yapılıncaya kadar ihtiyaç duyulan işlerde
görevlendirilebilirler. Bunlar, yeni bir kadroya
atanmcaya kadar, eski kadrolarına ait aylık, ek
gösterge ve her türlü zam ve tazminatlar ile di­
ğer mali haklarını almaya devam ederler. Atan­
dıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge, her
türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali haklan
(fazla çalışma ücreti hariç) toplamımn net tuta­
rının, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda
aldıklan aylık, ek gösterge, her türlü zam ve taz-
duklan bakanlığa ihdas edilen müşavir kadro­
larına atanmış sayılırlar; ancak, bu kadrolar her­
hangi bir sebeple boşalması halinde hiçbir işle­
me gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Söz
konusu personelin, atandıkları yeni kadroların
aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar
ile diğer malî haklan (fazla çalışma ücreti hariç)
toplammm net tutan, eski kadrolanna bağlı ola­
rak en son ayda almakta olduklan aylık, ek gös­
terge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer ma­
li haklan (fazla çalışma ücreti hariç) toplamı net
tutanndan az olması halinde, aradaki fark, fark­
lılık giderilinceye kadar atandıklan kadrolarda
kaldıkları sürece herhangi bir vergi ve kesintiye
tâbi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.
(3) Kaldırılan genel müdürlüklerde görev
yapmaktayken, bu Kanuna göre kadro ve görev
unvanları değişen yahut kaldırılan veya gerekli
şartlan taşımayan personel, kazanılmış hak ay­
lık dereceleri dikkate almarak durumlanna uy­
gun boş kadrolara en geç bir yıl içinde atamr ve
atama işlemi yapılıncaya kadar Başkanlıkça ih­
tiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilirler. Bun­
lar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, eski kad­
rolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve
tazminatlar ile diğer mali ve sosyal haklarım al­
maya devam ederler. Söz konusu personelin
atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge,
her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali hak­
ları (fazla çahşma ücreti hariç) toplammm net
tutarının, eski kadrolarına bağlı olarak en son
ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam
ve tazminatlar ile diğer haklan (fazla çahşma
ücreti hariç) toplamımn net tutarından az olma­
sı halinde, aradaki fark, farklılık giderilinceye
kadar, atandıklan kadrolarda kaldıkları sürece
herhangi hir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksı­
zın tazminat olarak ödenir. Bu fıkra gereğince
görevleri sona erenlerden daha düşük ek göster­
ge verilmesini gerektiren veya makam tazmina­
tı ödenmesi gerekmeyen hir kadroya atananla-
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)
(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
-54-
(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
minatlar ile diğer mali hakları (fazla çalışma üc­
reti hariç) toplammm net tutanndan az olması
halinde, aradaki fark, farklılık giderilinceye ka­
dar, atandıklan kadrolarda kaldıkları sürece her­
hangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın
tazminat olarak ödenir.
(4) İl sivil savunma müdürlükleri, ilçe sivil
savunma müdürlükleri, sivil savunma arama ve
kurtarma birlik müdürlüklerinde çalışan perso­
nel ile bayındırlık ve iskan il müdürlüklerinde
afet işleriyle görevli personel, bu Kanunun ya­
yımım müteakip altı ay içerisinde il özel idare­
lerine devredilir. Bu müdürlüklerde serbest me­
mur kadrolarından boş olanlar ile emeklilik, is­
tifa, ölüm ve nakil hallerinde boşalacak kadrolar
hiçbir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden
iptal edilmiş sayılır.
(5) Kaldırılan Sivil Savunma Genel Mü­
dürlüğünün merkez teşkilatı içerisinde yer alan
Sivil Savunma Koleji Müdürlüğü personeli,
kadroları ile birlikte Başkanhğa devredilir.
rın, atandıkları kadroda geçen hizmet süreleri,
5434 sayılı Kanunun ek 68 inci ve ek 73 üncü
maddelerinde belirtilen sürelerin tamamlanma­
sında dikkate alınır.
(4) İl sivil savunma müdürleri ve ilçe sivil
savunma müdürlerinin görevleri Başkanlığın
faaliyete geçmesi üzerine sona erer. Bunlar ata­
maya yetkili amirlerce en geç bir yıl içinde du­
rumlarına uygun kadrolara atanırlar. Atama iş­
lemi gerçekleştiğinde bunların önceki kadroları
kendiliğinden iptal edilmiş sayılır. Ancak, söz
konusu personel atama işlemi yapılıncaya kadar
ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilirler.
Bunlar, yeni bir kadroya atanmcaya kadar, eski
kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü
zam ve tazminatlar ile diğer mali haklarım al­
maya devam ederler. Atandıkları yeni kadrola­
rın aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazmi­
natlar ile diğer mah haklan (fazla çalışma ücre­
ti hariç) toplamının net tutarının, eski kadrola-
nna bağh olarak en son ayda aldıklan aylık, ek
gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer
mali haklan (fazla çalışma ücreti hariç) topla­
mmm net tutanndan az olması halinde, aradaki
fark, farkldık giderilinceye kadar, atandıklan
kadrolarda kaldıklan sürece herhangi bir vergi
ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak
ödenir. Bu fıkra gereğince görevleri sona eren­
lerden daha düşük ek gösterge verilmesini ge­
rektiren bir kadroya atananların, atandıklan
kadroda geçen hizmet süreleri, 5434 saydı Ka­
nunun ek 73 üncü maddesinde belirtilen sürenin
tamamlanmasında dikkate alınır.
(5) İl ve ilçe sivd savunma müdürleri hariç;
il sivd savunma müdürlükleri ve ilçe sivd savun­
ma müdürlüklerine tahsis edilmiş kadro ve po­
zisyonlara atanmış olanlar ile bayındırlık ve is­
kan d müdürlüklerinde afet işlerine tahsis eddrniş
kadro ve pozisyonlara atanmış olanlar, bu Kanu­
nun yayımım müteakip altı ay içerisinde bulun­
dukları yerlerdeki d özel idarelerine kadro veya
pozisyonlarıyla birlikte devredilir ve bunlardan
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
-54-
(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
minatlar ile diğer mali hakları (fazla çalışma üc­
reti hariç) toplammm net tutanndan az olması
halinde, aradaki fark, farklılık giderilinceye ka­
dar, atandıklan kadrolarda kaldıkları sürece her­
hangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın
tazminat olarak ödenir.
(4) İl sivil savunma müdürlükleri, ilçe sivil
savunma müdürlükleri, sivil savunma arama ve
kurtarma birlik müdürlüklerinde çalışan perso­
nel ile bayındırlık ve iskan il müdürlüklerinde
afet işleriyle görevli personel, bu Kanunun ya­
yımım müteakip altı ay içerisinde il özel idare­
lerine devredilir. Bu müdürlüklerde serbest me­
mur kadrolarından boş olanlar ile emeklilik, is­
tifa, ölüm ve nakil hallerinde boşalacak kadrolar
hiçbir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden
iptal edilmiş sayılır.
(5) Kaldırılan Sivil Savunma Genel Mü­
dürlüğünün merkez teşkilatı içerisinde yer alan
Sivil Savunma Koleji Müdürlüğü personeli,
kadroları ile birlikte Başkanhğa devredilir.
rın, atandıkları kadroda geçen hizmet süreleri,
5434 sayılı Kanunun ek 68 inci ve ek 73 üncü
maddelerinde belirtilen sürelerin tamamlanma­
sında dikkate alınır.
(4) İl sivil savunma müdürleri ve ilçe sivil
savunma müdürlerinin görevleri Başkanlığın
faaliyete geçmesi üzerine sona erer. Bunlar ata­
maya yetkili amirlerce en geç bir yıl içinde du­
rumlarına uygun kadrolara atanırlar. Atama iş­
lemi gerçekleştiğinde bunların önceki kadroları
kendiliğinden iptal edilmiş sayılır. Ancak, söz
konusu personel atama işlemi yapılıncaya kadar
ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilirler.
Bunlar, yeni bir kadroya atanmcaya kadar, eski
kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü
zam ve tazminatlar ile diğer mali haklarım al­
maya devam ederler. Atandıkları yeni kadrola­
rın aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazmi­
natlar ile diğer mah haklan (fazla çalışma ücre­
ti hariç) toplamının net tutarının, eski kadrola-
nna bağh olarak en son ayda aldıklan aylık, ek
gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer
mali haklan (fazla çalışma ücreti hariç) topla­
mmm net tutanndan az olması halinde, aradaki
fark, farkldık giderilinceye kadar, atandıklan
kadrolarda kaldıklan sürece herhangi bir vergi
ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak
ödenir. Bu fıkra gereğince görevleri sona eren­
lerden daha düşük ek gösterge verilmesini ge­
rektiren bir kadroya atananların, atandıklan
kadroda geçen hizmet süreleri, 5434 saydı Ka­
nunun ek 73 üncü maddesinde belirtilen sürenin
tamamlanmasında dikkate alınır.
(5) İl ve ilçe sivd savunma müdürleri hariç;
il sivd savunma müdürlükleri ve ilçe sivd savun­
ma müdürlüklerine tahsis edilmiş kadro ve po­
zisyonlara atanmış olanlar ile bayındırlık ve is­
kan d müdürlüklerinde afet işlerine tahsis eddrniş
kadro ve pozisyonlara atanmış olanlar, bu Kanu­
nun yayımım müteakip altı ay içerisinde bulun­
dukları yerlerdeki d özel idarelerine kadro veya
pozisyonlarıyla birlikte devredilir ve bunlardan
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)
-55-
(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
durumları yeni ihdas edilen kadro veya pozis­
yonlara uygun olanlar bu kadro veya pozisyonla­
ra atanır. İl özel idarelerine devredilen kadro ve
pozisyonlar ile bu birimlere tahsis edilmiş boş
kadro ve pozisyonlar ilgili bakanlık kadro veya
vize cetvellerinden çıkarılmış sayılır. Devredilen
kadro veya pozisyonlar, il afet ve acil durum mü­
dürlüklerine ilişkin olarak oluşturulacak kadro
cetvellerine ilave edilir; ancak, bunlardan istifa,
ölüm ya da yeni ihdas edilen kadro veya pozis­
yonlara ya da diğer kadro veya pozisyonlara na­
kil sebebiyle boşalma hali dahil herhangi bir se­
beple boşalmış olan kadro ve pozisyonlar hiçbir
işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden iptal
edilmiş sayılır.
(6) Beşinci fıkra kapsamında il özel idare­
lerine devredilen personelden, kadro veya po-
zisyonlarımn bulunduğu yerdeki il ve ilçe bele­
diyelerine yazılı olarak müracaat ederek bu be­
lediyelerin itfaiye teşkilatlarına tahsis edilmiş
durumlarına uygun boş kadro veya pozisyonla­
ra atanma talebinde bulunan ve bu taleplerinin
uygun görüldüğü bildirilenler, valinin izni ile
belediyelere atanabilirler.
(7) Bu kanunla adı değiştirilen Sivil Sa­
vunma Kolejinde Sivil Savunma Kolej Müdürü
ve Sivil Savunma Kolej Müdür Yardımcısı ola­
rak görev yapanlar bu kanun ile ihdas edilen
Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Müdürü ve
Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Müdür
Yardımcısı kadrolarına diğer personel ise bu ka­
nun ile ihdas edilen aynı unvanlı kadrolara atan­
mış sayılırlar.
(8) İl Afet ve Acil Durum Müdürü atanın­
caya kadar, müdürlük görevi vali tarafından gö­
revlendirilecek bir personel tarafından yürütülür.
(9) Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Bir­
lik Müdürlükleri teşkilat ve personeli ile birlik­
te bulundukları il özel idaresine devredilir ve il
özel idarelerinin kadro cetvellerinde ayrı bir bö­
lüm halinde gösterilir; yeni bir düzenleme yapı­
lıncaya kadar görevlerine devam eder. Bu bir­
likler Başkanlıkça uygun görülmesi halinde böl­
ge eğitim merkezi olarak görev yapabilirler.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)

-55-
(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
durumları yeni ihdas edilen kadro veya pozis­
yonlara uygun olanlar bu kadro veya pozisyonla­
ra atanır. İl özel idarelerine devredilen kadro ve
pozisyonlar ile bu birimlere tahsis edilmiş boş
kadro ve pozisyonlar ilgili bakanlık kadro veya
vize cetvellerinden çıkarılmış sayılır. Devredilen
kadro veya pozisyonlar, il afet ve acil durum mü­
dürlüklerine ilişkin olarak oluşturulacak kadro
cetvellerine ilave edilir; ancak, bunlardan istifa,
ölüm ya da yeni ihdas edilen kadro veya pozis­
yonlara ya da diğer kadro veya pozisyonlara na­
kil sebebiyle boşalma hali dahil herhangi bir se­
beple boşalmış olan kadro ve pozisyonlar hiçbir
işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden iptal
edilmiş sayılır.
(6) Beşinci fıkra kapsamında il özel idare­
lerine devredilen personelden, kadro veya po-
zisyonlarımn bulunduğu yerdeki il ve ilçe bele­
diyelerine yazılı olarak müracaat ederek bu be­
lediyelerin itfaiye teşkilatlarına tahsis edilmiş
durumlarına uygun boş kadro veya pozisyonla­
ra atanma talebinde bulunan ve bu taleplerinin
uygun görüldüğü bildirilenler, valinin izni ile
belediyelere atanabilirler.
(7) Bu kanunla adı değiştirilen Sivil Sa­
vunma Kolejinde Sivil Savunma Kolej Müdürü
ve Sivil Savunma Kolej Müdür Yardımcısı ola­
rak görev yapanlar bu kanun ile ihdas edilen
Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Müdürü ve
Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Müdür
Yardımcısı kadrolarına diğer personel ise bu ka­
nun ile ihdas edilen aynı unvanlı kadrolara atan­
mış sayılırlar.
(8) İl Afet ve Acil Durum Müdürü atanın­
caya kadar, müdürlük görevi vali tarafından gö­
revlendirilecek bir personel tarafından yürütülür.
(9) Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Bir­
lik Müdürlükleri teşkilat ve personeli ile birlik­
te bulundukları il özel idaresine devredilir ve il
özel idarelerinin kadro cetvellerinde ayrı bir bö­
lüm halinde gösterilir; yeni bir düzenleme yapı­
lıncaya kadar görevlerine devam eder. Bu bir­
likler Başkanlıkça uygun görülmesi halinde böl­
ge eğitim merkezi olarak görev yapabilirler.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)
-56-
(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
Uzmanlık kadrosuna geçiş
GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Kanunun ya­
yımı tarihinde, Başbakanlık Türkiye Acil Du­
rum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Sivil Savun­
ma Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri Genel Mü­
dürlüğünde görev yapan ve en az dört yıllık yük­
seköğretim kurumlarmdan veya bunlara denkli­
ği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim ku­
rumlarmdan mezun olan personel, bir yıl içeri­
sinde Başkanlıkça bir defaya mahsus olmak üze­
re yapılacak yazılı ve mülakat sınavı ortalama
başarı sırasına göre, Afet ve Acil Durum Yöne­
timi Uzmanlığı kadrolarına atanabilir. Ancak bu
şekilde atancaklarm sayısı, toplam uzman kad­
ro sayısmm yüzde yirmisini geçemez.
Bütçe işlemleri
GEÇİCİ MADDE 4- (1) Türkiye Acil Du­
rum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Sivil Savun­
ma Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri Genel Mü­
dürlüğünün 2008 yılı bütçelerinin mevcut esas
ve usuller çerçevesinde uygulanmasına 2008 yı­
lı sonuna kadar devam edilir. Bu Kanun gere­
ğince, Başkanlığın yeni teşkilatlanma nedeniyle
ihtiyaç duyacağı her türlü gider, Başbakan ona­
yı ile kaldırılan genel müdürlüklerin bütçelerin­
den karşılanabilir.
(2) Bu Kanunun uygulanmasında teşkilat,
personel, kadro, taşınır devri ile taşınmazların
tahsisi ve benzeri hususlarda ortaya çıkabilecek
sorunları gidermeye merkezde Başbakanlık, il­
lerde valiler yetkilidir.
Malzeme devri
GEÇİCİ MADDE 5- (1) Kaldırılan Genel
Müdürlüklerin envanterinde kayıtlı bulunan ma­
kine, teçhizat, araç, gereç ve diğer malzemeler­
den Başkanlıkça uygun görülenler Türkiye Kı­
zılay Demeğine devredilebilir.
(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
Uzmanlık kadrosuna geçiş
GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Kanunun ya­
yımı tarihinde; en az dört yıllık yükseköğretim
kurumlarmdan veya bunlara denkliği kabul edi­
len yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarmdan
mezun olmaları şartıyla, Başbakanlık Türkiye
Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Sivil
Savunma Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri Ge­
nel Müdürlüğünde en az üç yıl görev yapan me­
murlar ile kuramların sivil savunma uzmanı
kadrolarında fiilen çalışanlar, Başkanlığın faali­
yete geçtiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde
Başkanlıkça bir defaya mahsus olmak üzere ya­
pılacak yazılı ve mülakat smavı ortalama başa­
rı sırasına göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi
Uzmanlığı kadrolarına atanabilir. Ancak bu şe­
kilde atanacakların sayısı, toplam uzman kadro
sayısmm yüzde ellisini geçemez.
Bütçe işlemleri
GEÇİCİ MADDE 4- (1) Türkiye Acil Du­
rum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Sivil Savun­
ma Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri Genel Mü­
dürlüğünün 2008 yılı bütçelerinin mevcut esas
ve usuller çerçevesinde uygulanmasına 2008 yı­
lı sonuna kadar devam edilir. Bu Kanun gere­
ğince, Başkanlığın yeni teşkilâtlanma nedeniyle
ihtiyaç duyacağı her türlü gider, genel müdür­
lüklerin bütçelerinden karşılanabilir.
(2) Bu Kanunun uygulanmasında teşkilat,
personel, kadro, taşmır devri ile taşınmazların
tahsisi ve benzeri hususlarda ortaya çıkabilecek
soranları gidermeye merkezde Başbakan veya
ilgili bakan, illerde valiler yetkilidir.
Malzeme devri
GEÇİCİ MADDE 5- (1) Kaldınlan Genel
Müdürlüklerin envanterinde kayıtlı bulunan ma­
kine, teçhizat, araç, gereç ve diğer malzemeler­
den Başkanlıkça uygun görülenler Türkiye Kı­
zılay Demeğine devredilebilir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)

-56-
(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
Uzmanlık kadrosuna geçiş
GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Kanunun ya­
yımı tarihinde, Başbakanlık Türkiye Acil Du­
rum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Sivil Savun­
ma Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri Genel Mü­
dürlüğünde görev yapan ve en az dört yıllık yük­
seköğretim kurumlarmdan veya bunlara denkli­
ği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim ku­
rumlarmdan mezun olan personel, bir yıl içeri­
sinde Başkanlıkça bir defaya mahsus olmak üze­
re yapılacak yazılı ve mülakat sınavı ortalama
başarı sırasına göre, Afet ve Acil Durum Yöne­
timi Uzmanlığı kadrolarına atanabilir. Ancak bu
şekilde atancaklarm sayısı, toplam uzman kad­
ro sayısmm yüzde yirmisini geçemez.
Bütçe işlemleri
GEÇİCİ MADDE 4- (1) Türkiye Acil Du­
rum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Sivil Savun­
ma Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri Genel Mü­
dürlüğünün 2008 yılı bütçelerinin mevcut esas
ve usuller çerçevesinde uygulanmasına 2008 yı­
lı sonuna kadar devam edilir. Bu Kanun gere­
ğince, Başkanlığın yeni teşkilatlanma nedeniyle
ihtiyaç duyacağı her türlü gider, Başbakan ona­
yı ile kaldırılan genel müdürlüklerin bütçelerin­
den karşılanabilir.
(2) Bu Kanunun uygulanmasında teşkilat,
personel, kadro, taşınır devri ile taşınmazların
tahsisi ve benzeri hususlarda ortaya çıkabilecek
sorunları gidermeye merkezde Başbakanlık, il­
lerde valiler yetkilidir.
Malzeme devri
GEÇİCİ MADDE 5- (1) Kaldırılan Genel
Müdürlüklerin envanterinde kayıtlı bulunan ma­
kine, teçhizat, araç, gereç ve diğer malzemeler­
den Başkanlıkça uygun görülenler Türkiye Kı­
zılay Demeğine devredilebilir.
(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
Uzmanlık kadrosuna geçiş
GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Kanunun ya­
yımı tarihinde; en az dört yıllık yükseköğretim
kurumlarmdan veya bunlara denkliği kabul edi­
len yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarmdan
mezun olmaları şartıyla, Başbakanlık Türkiye
Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Sivil
Savunma Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri Ge­
nel Müdürlüğünde en az üç yıl görev yapan me­
murlar ile kuramların sivil savunma uzmanı
kadrolarında fiilen çalışanlar, Başkanlığın faali­
yete geçtiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde
Başkanlıkça bir defaya mahsus olmak üzere ya­
pılacak yazılı ve mülakat smavı ortalama başa­
rı sırasına göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi
Uzmanlığı kadrolarına atanabilir. Ancak bu şe­
kilde atanacakların sayısı, toplam uzman kadro
sayısmm yüzde ellisini geçemez.
Bütçe işlemleri
GEÇİCİ MADDE 4- (1) Türkiye Acil Du­
rum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Sivil Savun­
ma Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri Genel Mü­
dürlüğünün 2008 yılı bütçelerinin mevcut esas
ve usuller çerçevesinde uygulanmasına 2008 yı­
lı sonuna kadar devam edilir. Bu Kanun gere­
ğince, Başkanlığın yeni teşkilâtlanma nedeniyle
ihtiyaç duyacağı her türlü gider, genel müdür­
lüklerin bütçelerinden karşılanabilir.
(2) Bu Kanunun uygulanmasında teşkilat,
personel, kadro, taşmır devri ile taşınmazların
tahsisi ve benzeri hususlarda ortaya çıkabilecek
soranları gidermeye merkezde Başbakan veya
ilgili bakan, illerde valiler yetkilidir.
Malzeme devri
GEÇİCİ MADDE 5- (1) Kaldınlan Genel
Müdürlüklerin envanterinde kayıtlı bulunan ma­
kine, teçhizat, araç, gereç ve diğer malzemeler­
den Başkanlıkça uygun görülenler Türkiye Kı­
zılay Demeğine devredilebilir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)
(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
-57-
(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
Yürürlük
MADDE 25- (1) Bu Kanun yayımı tarihin­
de yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 26- (1) Bu Kanun hükümlerini
Bakanlar Kurulu yürütür.
Recep Tayyip Erdoğan
Başbakan
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.
C. Çiçek
Devlet Bakanı
M. Aydın
Devlet Bakanı
N. Çubukça
Adalet Bakanı
M. A. Şahin
Dışişleri Bakanı V.
M. Aydın
Bayındırlık ve İskân Bakanı
F. N. Özak
Tarım ve Köyişleri Bakanı
M. M. Eker
En. ve Tab. Kay. Bakanı V.
B. Yıldırım
Yürürlük
MADDE 27- (1) Bu Kanun yayımı tarihin­
de yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 28- (1) Bu Kanun hükümlerini
Bakanlar Kurulu yürütür.
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.
H. Yazıcı
Devlet Bakanı
M. Başesgioğlu
Devlet Bakanı V.
K. Unakıtan
Millî Savunma Bakam
M. V. Gönül
Maliye Bakanı
K. Unakıtan
Sağlık Bakanı
R. Akdağ
Çahşma ve Sos. Güv. Bakanı
F. Çelik
Kültür ve Turizm Bakanı
E. Günay
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.
N. Ekren
Devlet Bakam
K. Tüzmen
Devlet Bakam
M. S. Yazıcıoğlu
İçişleri Bakam
B. Atalay
Millî Eğitim Bakam V.
M. A. Şahin
Ulaştırma Bakam
B. Yıldırım
Sanayi ve Ticaret Bakanı
M. Z. Çağlayan
Çevre ve Onnan Bakanı
V Eroğlıı
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 293)

Dosyalar

Kaynak Dosya
(Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul