İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

Dönem: 23 Yasama Yılı: 2

TBMM (S. Sayısı: 95)

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Hakkında Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii

Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/483)

Not: Tasarı Başkanlıkça; tali olarak Plan ve Bütçe, esas olarak da Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kay-
naklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna havale edilmiştir.

T.C.
Başbakanlık

Kanunlar ve Kararlar 11/12/2007
Genel Müdürlüğü

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-1396/4847
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 15/10/2007
tarihinde kararlaştırılan “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında
Kanun Tasarısı” ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.
Recep Tayyip Erdoğan

Başbakan
GENEL GEREKÇE

Günümüzün küreselleşen dünyasında rekabet gücü, uzun dönemde sürdürülebilir büyüme
sürecinin ana belirleyicilerinden biri haline gelmiştir. Göreceli olarak rekabet gücü düşük olan ülkeler
yüksek rekabet gücüne sahip ülkelerin pazarı haline gelmekte ve dışa bağımlılıkları artmaktadır.
Ülkelerin rekabet gücünü belirleyen temel faktörlerin başında ülkenin mevcut teknoloji seviyesi
gelmektedir.

Uzun dönemde fiziki sermaye gibi ekonomik büyümenin belirleyicilerinin verimi azalırken, Ar-Ge,
teknoloji ve insan kaynakları yatırımlarında sabit ve artan verim koşulları geçerli olabilmektedir.
Dolayısıyla, yenilikçilik kültürü, teknolojik gelişme ve onu besleyen Ar-Ge yatırımları, bilim adamı
ve araştırmacı sayısı ve kalitesi, giderek yeni bilgilere ve buluşlara daha bağımlı hale gelen günümüz
ekonomilerinin uluslararası rekabet gücünü artırmaktadır.

Tek başına kaynak varlığına ve düşük maliyet avantajına dayalı alanlarda uzmanlaşmayı öngören
karşılaştırmalı üstünlük anlayışının küresel rekabet koşulları karşısında geçerliliği azalmıştır. Ulusal
rekabet gücünü artırmak isteyen ülkelerin yüksek Ar-Ge yoğunluğuna, yüksek yenilikçilik becerisine
ve yüksek katma-değer üretmeye dayanan rekabet üstünlüğü anlayışına geçmeleri gerekmektedir.Bunun için devletlerin siyasi ve ekonomik istikrara dayalı olarak sürdürülebilir büyümeyi sağlaması
ve koruması, insan kaynaklarına yeterli yatırımı yapması, Ar-Ge harcamalarını doğrudan ve dolaylı
olarak destekleyerek ekonominin bilgi ve teknolojik altyapısını güçlendirmesi, girişimciliği
özendirmesi, işletmeleri yatırıma ve üretime odaklayarak yatırım ortamının güvence altına alması
gerekmektedir.

Bu kapsamda, rekabet gücünün korunması ve geliştirilmesi, devletin en önemli ekonomik
fonksiyonlarından biri haline gelmiştir. Devletin yeni işlevlerinden birisi, artan global rekabet or-
tamında, özel sektöre uygun Ar-Ge, yatırım ve büyüme ortamı sunarak küresel rakipleri karşısında
rekabet üstünlüğü sağlayacak uzun vadeli makroekonomik politikaların uygulanmasıdır.

Uluslararası istatistiklere bakıldığında, Ar-Ge yoğunluğu (Ar-Ge harcamalarının GSYİH için-
deki payı) yüksek olan, Ar-Ge harcamalarına bütçeden ve GSYİH’dan en çok pay ayıran ülkelerin
ulusal rekabet güçlerinin de daha ileride olduğu görülmektedir.

Uluslararası rekabet ve faktör hareketlerinin uluslararası ölçekte transfer edilmesindeki kolaylık
sonucu oluşan ekonomik yapıda "zamanında, hızlı, yeniliğe açık ve esnek üretim modeline" sahip ol-
mak bir ekonominin uluslararası rekabet gücünü belirlemede kilit rol oynamaktadır.

Ülkemiz ekonomisindeki son yıllardaki gelişmeler incelendiğinde cari işlemler dengesine ilişkin
rakamların ön plana çıktığı görülmektedir. Türkiye ekonomisinin cari işlemler dengesi analiz
edildiğinde ise, cari açığın genelde dış ticaret açığından kaynaklandığı görülmektedir.

Dış ticaret açığını azaltacak önlemlerden biri makine, teçhizat ve ara malları ithalatının, diğer bir
deyişle ileri teknoloji gerektiren ürünler ile ilgili dışa bağımlılığın azaltılmasıdır. Bu yönde bir gelişme,
ülkemiz ekonomisinin ithalata bağımlı yönünü azaltarak dış ticaret dengemizi güçlendirecektir. Zira
günümüzde katma değeri yüksek birçok ürünü, teknolojik üretimden bağımsız düşünmek güç bulun-
maktadır. Bu açıdan, ülkemizde ileri teknoloji konusunda yaşanacak gelişmelerin birçok alanda olduğu
gibi cari işlemler dengesi üzerinde de olumlu etkileri kısa sürede görülebilecektir.

İleri teknolojiye dayanan ürünlerin geliştirilmesi, ileri teknolojiye dayanan üretimde artış gibi
konularda bir ilerleme kaydedilebilmesi, ülke çapında teknoloji politikalarının planlanması, araştır-
ma-geliştirme faaliyetlerine destek verilmesi ve bazı teşvikler getirilmesi, rekabet öncesi işbirliğinin
geliştirilmesi gibi ulusal politikalar ile sağlanabilecek kapsamlı bir konudur. Günümüz ticari hayatın-
da, hızla gelişen teknoloji ile birlikte üretim ortamı her geçen gün yenilenmektedir. Bu yeni yapıda
"araştırma-geliştirme", "tasarım", "rekabet öncesi işbirliği" gibi dolaylı nitelikteki üretim maliyet-
lerinin toplam üretim maliyetleri içindeki payı artmaktadır.

Yenilikçi ve ileri teknoloji kullanım eksikliği, ülkemizdeki üretim faktörleri kullanılarak üretilen
ürünlerin tüketiciye sunulabilecek nihai haline, yurtdışındaki üretim faktörleri kullanılarak getirilme-
sine ve bu da ülkemiz açısından verimsizliğe ve kaynak çıkışına neden olmaktadır. Bütün bunların
sonucunda da ülkemiz ekonomisinin rekabet gücü azalmaktadır. Ülkemizde işletmelerle ilgili temel
sorunlardan biri de, "tasarım yönetimi", "araştırma-geliştirme yönetimi" gibi konularda ortak bir s-
tratejinin gelişmemiş olmasıdır. Bu durumda her bir şirket veya proje sahibi kendi stratejisini oluş-
turmak için kendi yatırımını yapmakta ve bu da ölçek ekonomilerinden elde edilebilecek tasarrufu
engellemektedir.

Uzun Vadeli Strateji çerçevesinde hazırlanan Dokuzuncu Kalkınma Planında istikrar içinde
büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen,
AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye vizyonu belirlenmiş ve bu çerçevede reka-
bet gücünün artırılması gerekliliği üzerinde durulmuştur. Bu amaçla, Ar-Ge harcamalarının GSYİH

– 2 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 95)içindeki payı ve harcamalarda özel sektörün ağırlığının artırılması hedeflenmiştir. 2007-2009 Orta
Vadeli Mali Planında da, Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki payının artırılması yönündeki poli-
tikaların uygulanmasına devam edileceği belirtilmiştir.

Ülkemizde Ar-Ge faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla, 2004 yılından itibaren Kurumlar Ver-
gisi ve Gelir Vergisi Kanunları uyarınca mükelleflere Ar-Ge harcamalarının % 40’ını matrahların-
dan indirme imkanı tanınmış olup, bu tasarı ile söz konusu oran %100’e çıkarılmaktadır.

Diğer taraftan, üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile sanayinin işbirliğini sağlamak ve
Ar-Ge faaliyetlerini artırmak amacıyla 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Böl-
geleri Kanunu yürürlüğe konulmuştur. Bu Kanun çerçevesinde bugüne kadar 26 adet teknoloji
geliştirme bölgesi (teknopark) kurulmuştur. Bu bölgelerde kurulan şirketlerin münhasıran Ar-Ge ve
yazılım faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar, gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmiş, bu şir-
ketlerde çalışan Ar-Ge personelinin ücretleri de gelir vergisinden istisna edilmiştir. Bu Tasarıyla,
bir adım daha ileriye gidilerek bu bölgelerde yapılan Ar-Ge faaliyetlerinde çalışan ve ücreti gelir
vergisinden istisna olan personelin bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden
hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısının da Hazinece karşılanması öngörülmektedir.

Bu Tasarıyla, Ar-Ge faaliyetinin üretimle de buluşturulması amacıyla belirli bir sayının üzerinde
Ar-Ge personeli istihdam eden sermaye şirketleri bünyesinde kurulacak Ar-Ge merkezlerine yöne-
lik destekler öngörülmektedir.

Ayrıca, bu Tasarı kapsamında desteklenmesi öngörülen Ar-Ge merkezleri ve Ar-Ge projeleri
vasıtasıyla bir yandan yurtdışındaki Türk araştırmacıların yurt içinde istihdam edilmesi için gerekli
ortam ve imkanların temin edilmesi, diğer yandan ihtiyaç duyulan alanlarda yabancı araştırmacıların
Türkiye’de istihdam edilmelerinin sağlanması öngörülmektedir.

Öte yandan, orta vadede yurt içi üretimin ithalat bağımlılığının ve dolayısıyla cari açığın azaltıl-
ması amacıyla sanayide kullanılan ithal ara girdilerin yurt içinde üretilmesini sağlayacak mekaniz-
maların geliştirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, bu tasarıyla, sanayide Ar-Ge faaliyetlerinin
yaygınlaştırılması sağlanarak, özellikle yüksek teknolojili ara girdilerin yurt içinde üretilmesi
mümkün hale getirilecektir.

Bu çerçevede hazırlanan Tasarı ile;
- Sürdürülebilir büyümenin sağlanması,
- Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi suretiyle rekabet gücünün artırılması,
- Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki payının yükseltilmesi,
- Katma değeri yüksek mal ve hizmet üretiminin artırılması,
- Verimliliğin artırılması suretiyle üretim maliyetlerinin düşürülmesi,
- Araştırmacı ve nitelikli işgücü istihdamının desteklenmesi,
- Yurtdışındaki Türk araştırmacıların yurt içinde istihdamının özendirilmesi,
- Ar-Ge kapsamındaki doğrudan yabancı yatırımların ülkeye girişinin hızlandırılması,
- Rekabet öncesi işbirliği projelerinin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi, hedeflenmektedir.
Yine Tasarıyla; yenilikçiliğe odaklanarak, istihdamı gelişmiş, katma değeri yüksek ürünler

üreten, bu sayede verimliliği ve rekabetçiliği yüksek bir ekonomik ortam oluşturulması, böylelikle;
ülkemizin uluslararası rekabet gücünü artıracak, ithalat bağımlılığını azaltacak, ihracatını artıracak,
yenilikçilik kapasitesini geliştirecek, dünyadaki gelişmelere uygun bir altyapı oluşturulması; teşeb-
büsün, yenilikçiliğin ve verimliliğin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

– 3 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 95)MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- Maddenin birinci fıkrası ile, Kanunun amacı; Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke

ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi
üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yük-
seltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileş-
tirilmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu
alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge’ye ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının
ülkeye girişinin hızlandırılmasını, Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını
desteklemek ve teşvik etmek olarak belirlenmiştir.

Kanun kapsamında, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
tarafından 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanuna göre oluşturulan teknoloji merkezleri (teknoloji
merkezi işletmeleri) ile maddede tanımlanan Ar-Ge merkezleri, Ar-Ge projesi, rekabet öncesi işbir-
liği projeleri ve teknogirişim sermayesine ilişkin destek ve teşvik unsurları yer almaktadır.

Maddenin üçüncü fıkrası ile; Kanunun uygulamasında “Araştırma ve geliştirme faaliyeti (Ar-Ge)”,
“yenilik”, “Ar-Ge personeli” ve “destek personeli” ifadelerinden ne anlaşılması gerektiği belir-
tilmektedir. “Ar-Ge merkezi”nin, dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dahil olmak üzere,
kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim
şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az
50 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birim-
leri; “Ar-Ge projesi”nin amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer
kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak ayni ve/veya nakdi destek tutarları, sonuçta
doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve Ar-Ge faaliyetlerinin her
safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde hazırlanan projeyi; Teknogirişim
sermayesi: Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun
olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya
doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce almış kişilerin, teknoloji ve
yenilik odaklı iş fikirlerini, desteği veren merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından
desteklenmesi uygun bulunan bir iş planı çerçevesinde, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma
potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerini teşvik etmek için yapılan sermaye desteğini,
“Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri”nin birden fazla kuruluşun ölçek ekonomisinden yararlanmak
suretiyle verimliliği artırmak, mevcut duruma göre daha yüksek katma değer sağlamak üzere reka-
bet öncesinde ortak parça veya sistem geliştirmek ya da platform kurabilmek amacıyla yürütecekleri,
Ar-Ge faaliyetlerine yönelik olarak yapılan ve fizibiliteye dayanan işbirliği anlaşması kapsamında,
bilimsel niteliği olan projeleri ifade edeceği öngörülmektedir.

Rekabet öncesi işbirliği projeleri ile işletmeler, benzer amaçlar için kullanacakları girdi ürünlerin
üretilmesi için yapacakları her türlü harcama ile ürün geliştirme faaliyetlerini birleştirerek ölçek
ekonomisi etkisi de elde ederek maliyet tasarrufu sağlamak ve verimliliklerini artırmak olanağına
kavuşmuş olacaklardır. Böylelikle, aynı sektörde yer alıp birbirleriyle rekabet eden firmaların, bu
rekabete başlamadan önce veya üretim safhasında teknolojiye, Ar-Ge’ye, tasarıma özgü bilgi ve
deneyimlerinin birleştirebilmesi, özellikle üretimlerinde ortak kullandıkları bir takım girdilerin üre-
timinde maliyet avantajı ve verimlilik artışı sağlamaları mümkün olacaktır.

Madde 2- Maddenin birinci fıkrasında; teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde,
kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca destek-
lenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlarca gerçek-

– 4 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 95)leştirilerek araştırma, geliştirme ve yenilik harcamalarının tamamı ile 500 ve üzerinde tam zaman
eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerinde ayrıca o yıl yapılarak aktifleştirilen Ar-
Ge harcamasının bir önceki yıla göre artışının yarısının Ar-Ge indirimi olarak, 13/6/2006 tarihli ve
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının ve 31/12/1960
tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde
indirim konusu yapılabileceği, ayrıca bu harcamaların, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Ka-
nununa göre aktifleştirilmek suretiyle amortisman yoluyla itfa edileceği belirtilmektedir. Kazancın
yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan tutarın ise, sonraki
hesap dönemlerine devredileceği ve devredilen tutarların, takip eden yıllarda 4/1/1961 tarihli ve 213
sayılı Vergi Usul Kanununa göre her yıl tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate
alınacağı öngörülmektedir.

Maddenin ikinci fıkrasında; teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu ku-
rum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya
da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri, teknogirişim sermaye desteklerinden
yararlanan işletmelerde ve rekabet öncesi işbirliği projelerinde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin
(kamu personeli hariç) bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan gelir
vergisinin doktoralı olanlar için yüzde doksanının, diğer personel için yüzde sekseninin verilecek
muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edileceği hükme
bağlanmaktadır.

Maddenin üçüncü fıkrasında; teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu ku-
rum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya
da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri ile rekabet öncesi işbirliği projelerinde
ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde çalışan (kamu personeli hariç) Ar-Ge
ve destek personeli ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun
geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin bu çalışmaları karşılığın-
da elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısının, her bir
çalışan için 5 yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacağı hükme
bağlanmaktadır.

Maddenin dördüncü fıkrasında, Kanun kapsamında Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak
düzenlenen kağıtların damga vergisinden istisna olacağı hükme bağlanmaktadır.

Maddenin beşinci fıkrasında; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre
merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından bu Kanunun 1 inci maddesinin üçüncü
fıkrasının (e) bendindeki koşulları taşıyanlara bir defaya mahsus olmak üzere teminat alınmaksızın
100.000 Yeni Türk Lirasına kadar teknogirişim sermayesi desteği verileceği, bu fıkra uyarınca yılı
bütçesinde Ar-Ge projelerinin desteklenmesi amacıyla ödeneği bulunan 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin tümü tarafın-
dan yapılan ödemelerin toplamı, her takvim yılı için 10.000.000 Yeni Türk Lirasını geçemeyeceği,
ve bu tutarların, takip eden yıllarda 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre her yıl belirlenen yeniden
değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı hükmü getirilmektedir.

Maddenin altıncı fıkrasında; rekabet öncesi işbirliği projelerinde, işbirliğini oluşturan kuru-
luşların bu işbirliğine yaptıkları katkıların, işbirliği protokolünde belirlenen kuruluşlardan biri adına
açılacak özel bir hesapta izleneceği ve bu hesaba aktarılan tutarların harcamanın yapıldığı dönemde
katkı sağlayan kuruluşların Ar-Ge harcaması olarak kabul edileceği hükme bağlanmaktadır. Diğer
taraftan, özel hesaba aktarılan tutarların başka bir amaç için kullanılması mümkün bulunmamakta
olup, bu tutarlar proje özel hesabı açan kuruluşun kazancının tespitinde de gelir olarak dikkate alın-
mayacaktır.

– 5 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 95)Maddenin yedinci fıkrasında; Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunanların, kamu kurum ve ku-
ruluşları, kanunla kurulan vakıflar ile uluslararası fonlardan aldıkları desteklerin özel bir fon
hesabında tutulacağı, bu fonun, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre vergiye tabi kazancın
tespitinde dikkate alınmayacağı hükme bağlanmaktadır. Ancak, fonun, elde edildiği hesap dönemi-
ni izleyen beş yıl içinde sermayeye ilave dışında başka bir hesaba nakledilmesi veya işletmeden çekilmesi
halinde, bu fonun gelir sayılmaması nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa
uğratılmış sayılacaktır.

Madde 3- Madde ile, Kanunun uygulama esasları belirlenmekte, getirilen destek ve teşvik uygu-
lamalarının genel esasları düzenlenmektedir.

Maddenin birinci fıkrasında; Kanun kapsamındaki teşvik ve destek unsurlarından yararlananların
öngörülen nitelikleri taşıdıklarına yönelik tespitlerin en geç üç yıllık süreler itibarıyla yapılacağı
öngörülmektedir.

Maddenin ikinci fıkrasında; Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen gelir vergisi stopajı ve sigor-
ta primi işveren hissesine ilişkin teşviklerden yararlanacak olan destek personelinin tam zaman
eşdeğeri sayısının, toplam tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının yüzde onunu geçemeyeceği hükme
bağlanmaktadır.

Maddenin üçüncü fıkrasında; Kanunda öngörülen asgari Ar-Ge personeli sayısının hesabında,
fiilen ve tam zamanlı olarak çalışan personelin üçer aylık dönemler itibarıyla ortalamasının esas alı-
nacağı hükmüne yer verilmektedir.

Maddenin dördüncü fıkrasında; Kanunda öngörülen şartların ihlali veya teşvik ve destek un-
surlarının amacı dışında kullanılması zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler yönünden vergi ziyaı
doğmuş sayılacağı ve sağlanan vergi dışı desteklerin 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Ala-
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle
tahsil edileceği hükme bağlanmaktadır.

Maddenin beşinci fıkrasında; Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yarar-
lananların, ayrıca 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birin-
ci fıkrasının (9) numaralı bendi ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun
10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve
İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun aynı mahiyetteki
hükümlerinden ayrıca yararlanamayacağı hükmüne yer verilmektedir. Ar-Ge ve destek personeli
dışında kalan personelin 5084 sayılı Kanunda öngörülen destek ve teşvik unsurlarından yararlan-
maya devam edeceği tabiidir.

Maddenin son fıkrasında ise; bu Kanunun uygulamasına ilişkin usul ve esasların, TÜBİTAK’ın
görüşü alınmak suretiyle Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca birlikte çıkarılacak
yönetmelikle belirleneceği hükme bağlanmaktadır.

Madde 4- Madde ile, Ar-Ge destek ve teşviklerini düzenleyen bazı kanunların ilgili mad-
delerinde değişiklik yapılmaktadır.

Halihazırda, Ar-Ge faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu uyarınca gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine Ar-Ge harca-
malarının % 40’ını matrahlarından indirme imkanı tanınmıştır. Bu Kanun ile; söz konusu oran %100’e
çıkarılmaktadır. Böylelikle, Ar-Ge harcamalarının %100’ünün yapıldığı yılda vergi matrahından in-
dirilmesi imkanı getirilmektedir.

Madde 5- Yürürlük maddesidir.
Madde 6- Yürütme maddesidir.

– 6 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 95)Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji
Komisyonu Raporu

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 18/1/2008

Bilgi ve Teknoloji Komisyonu
Esas No.: 1/483

Karar No.: 4
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 11/12/2007 tarihinde Başkanlığınıza su-
nulan “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı”, 24/12/2007
tarihinde esas komisyon olarak Komisyonumuza, tali komisyon olarak da Plan ve Bütçe Komisyo-
nuna havale edilmiş ve Komisyonumuzun 16/1/2008 tarihli 5 inci toplantısında Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren ve Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret Ba-
kanlıkları temsilcileri ile Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, DPT, TÜBİTAK, YÖK, Re-
kabet Kurumu, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, TOBB, Türk Patent Enstitüsü, Vergi
Konseyi, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı temsilcilerinin de katılımlarıyla Tasarıyı inceleyip
görüşmüştür.

Tasarıyla ülke ekonomisinin uluslararası rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için tekno-
lojik bilgi üretilerek üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirilmesi, teknolojik bilginin ticari-
leştirilmesi, rekabet öncesi işbirliğinin teşvik edilmesi, araştırma ve nitelikli işgücünde istihdam imka-
nı sağlanması ve doğrudan yabancı yatırımların ülkeye girişinin hızlandırılması amaçlanmaktadır.

Komisyonumuzca Tasarının genel gerekçesinin okunmasına gerek görülmemiş ve geneli üze-
rinde görüşmelerden sonra maddelerinin görüşülmesine geçilmesi kararlaştırılmıştır.

Tasarı üzerinde Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde şu görüşler dile getirilmiştir:
• Tasarının ana felsefesi, ekonomi yönetiminin ve devletin, Türkiye’de faaliyette bulunan firma-

ların hem bölgesel hem de küresel rekabete hazır olabilmeleri için, rekabet halinde olduğu ülkelerle
mukayeseli ve sürdürülebilir bir avantajının oluşturulup, korunabilmesi için alınacak inisiyatifler ve
atılacak adımlardır. Mümkün olduğu kadar fazla oranda ve sektörde teknolojik üretimi sağlayacak ve
bunu günlük hayatta, ticari hayatta uygulama imkanı bulacak bir ortamın oluşturulmasıdır.

• Ar-Ge, teknoloji ve insan kaynaklarına yapılan yatırımların, verimliliği büyük ölçüde arttırdı-
ğı kuşkusuzdur.

• Uluslararası rekabet gücünü arttırmak isteyen ülkeler yüksek Ar-Ge yoğunluğuna, yüksek ye-
nilikçi beceriye ve yüksek katma değer üretimine dayanan rekabet üstünlüğü anlayışına zorunlu
olarak yönelmektedirler. Bu zorunluluk hem küresel rekabetten kaynaklanan hem de ülkenin kendi
imkan ve kaynaklarını daha etkin kullanmasının ortaya koyduğu bir zorunluluktur.

• Teknoloji ve Ar-Ge konusunda temel gösterge bu harcamaların gayri safi yurt içi hasıla içeri-
sindeki oranıdır. Ülkemizde Ar-Ge harcamalarının gayri safi yurt içi hasılaya oranı 2005 yılı içeri-
sinde % 0.79’dur. AB ülkelerinde ise bu oran ortalama % 1.74’tür. Türkiye’de iktisadi olarak faal bin
kişiye düşen tam zaman eş değerli Ar-Ge personeli sayısı 2005 yılı itibariyle 2.23, AB 2004 yılı or-
talaması ise 9.9’dur. Türkiye’de Ar-Ge personelinin % 30.4’ü özel sektörde görev yapmakta iken, AB

– 7 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 95)ülkelerinde 2004 yılında bu oran % 51.5’tir. Bu oranlar, ülkemizin hem kamu sektöründe hem de
özel sektörde ciddi şekilde adımlar atması gerekliliğini ortaya koymaktadır.

• Ar-Ge harcamaları ve verimlilik artışı cari açığa orta ve uzun vadede önemli bir alt yapı oluş-
turacaktır.

• İşletmelerin etkinlik ve verimliliğinin arttırılmasında araştırma geliştirme yönetimi ve rekabet
öncesi işbirliğine benzer konularda ortak bir strateji oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Şirket
veya proje sahiplerinin kendi stratejisini oluşturmak için kendi yatırımlarını yapmak zorunda kal-
ması, maliyetlerin artmasına, etkinlik ve verimlilikten uzaklaşılmasına neden olmaktadır.

• Teknoloji konusunda orijinal fikri olan ancak bu fikri hayata geçirmek için sermayeye ihtiyaç
duyan kişilere bu düzenlemeyle bir defaya mahsus olmak üzere teminat alınmaksızın avans veril-
mesi (teknogirişim sermayesi desteği) verilecektir.

• Kanunun ruhunda sadece özel sektörü destekleneceği, kamuda faaliyetlerinin desteklenmeye-
ceği diye bir olgu yoktur.

• Ar-Ge merkezlerindeki elli personel sayısı, proje bazından ziyade, devamlı Ar-Ge çalışması
yapmaya dönük teşkilat kuranlar için düşünülmüştür. Ar-Ge kritik kitle isteyen bir kavramdır. Kri-
tik kitle ve kritik sayıda araştırmacı olmazsa, gerçek anlamda Ar-Ge yapmak mümkün değildir.Eğer
bir sınırlama getirilmezse denetimin yapılması mümkün değildir. Eğer bir, iki, üç kişi kamu kuru-
luşlarından, TÜBİTAK’tan, TTGV’den, Sanayi Bakanlığından vs. bir kamu fonu alıyorsa veya
uluslararası bir proje aldıysa bütün bu haklardan yararlanmaktadır. Sonuç olarak KOBİ’lerin dışlan-
ması söz konusu değildir.

• Ar-Ge’nin teşvik edilmesinde en önemli nokta kamunun genel denetimi içerisinde bunu yap-
maktır. Ar-Ge hedefimiz, 3-5 tane büyümüş sektörü teşvik ederek kendi laboratuarlarını geliştirme-
sine öncülük etmek olmamalıdır. Bu noktada TÜBİTAK veya kamunun belirleyeceği bir yapı içeri-
sinde bir veri tabanı oluşturulup, bir denetimin sağlanması gerekmektedir. Stratejik sektörlerde ka-
munun da aynı türde araştırmalara öncülük etmesinin önünün açılması gerekmektedir.

• Üniversitelerle işbirliği yapılmasını sağlamak, temel hedeflerden biri olmalıdır. Bu amaca uy-
gun teşvikler getirilmelidir. Tasarı bu haliyle, Ar-Ge sürecinin en önemli katkı sağlayıcılarından üni-
versitelerle işbirliğini teşvik etmemektedir.

• Belirlenen bir merkezde, çalışmasından vazgeçilen bir ürünün veya prototipin toplanarak Ar-
Ge’ye yeni başlayacak şirket veya kişilerin bundan yararlanmasını sağlayacak bir anlayışın olması
gereklidir.

• 10 milyon YTL olarak belirlenen teknogirişim sermaye desteği çok azdır, arttırılması gerek-
mektedir. Ayrıca destek de bir kritere bağlanmalı, kendi kaynaklarımızı kullanan işletmelerin Ar-Ge
faaliyetlerinin öncelikle desteklenmesi gerekmektedir. Elli Ar-Ge personeli çalıştırana destek veril-
mesi, KOBİ’leri zor duruma sokacak ve dışlayacaktır.

• Ar-Ge çalışmalarında KOBİ’lerin oluşturduğu istihdam ve sosyal refah gözönüne alınarak,
KOBİ’lerin Ar-Ge çalışmalarında teşviklerden yararlanabileceği imkanlar oluşturulmalıdır.

• Ar-Ge merkezlerinde çalışan minimum elli personel sınırının mutlaka aşağıya çekilmesi gerek-
mektedir. Özellikle bilişim sektöründe buna ihtiyaç vardır. Elli Ar-Ge personeli çalıştıran işletme sa-
yısı az olduğundan, uygulamada beklenen yarar sağlanamayabilecektir.

– 8 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 95)Yapılan görüşmeler sonucunda;

Tasarının 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası altında düzenlenen tanımlar bölümü, verilen öner-
geler doğrultusunda kanun yazım tekniğine uygunluk sağlanması amacıyla “Tanımlar” başlığıyla Ta-
sarının 2 nci maddesi olarak düzenlenmesi kabul edilmiştir. Bu bağlamda 1 inci maddenin başlığı
“Amaç ve kapsam” olarak değiştirilmiş ayrıca Tasarı metni içerisinde geçen “TÜBİTAK” ibaresi ta-
nımlar maddesine eklenmiştir.

Tasarının 2 nci maddesi üzerinde verilen önergeyle, yapılan madde ilavesine paralel olarak be-
şinci fıkrada yapılan atfa ilişkin düzeltme yapılmış, vergi tekniği ve uygulaması gözetilerek ikinci fık-
rada yer alan “elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin doktoralı olanlar için yüz-
de doksanı, diğerleri için yüzde sekseni, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden
vergiden indirilmek suretiyle terkin edilir” ibaresi “elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar için
yüzde doksanı, diğerleri için yüzde sekseni gelir vergisinden müstesnadır” şeklinde değiştirilmiştir.
Ayrıca sözlü önergeye istinaden beşinci fıkrada yer alan “teknogirişim sermayesi desteği verilir” iba-
resine “hibe olarak” ifadesi eklenerek “teknogirişim sermayesi desteği hibe olarak verilir” şeklinde
değiştirilmesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir. Yedinci fıkra üzerinde verilen diğer bir önergeyle
de çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından alınan desteklerin kurum kazancının tespitinde gelir ola-
rak dikkate alınmaması uygulamasına paralel olarak, gelire dahil edilmeyen bu tutarların Ar-Ge har-
caması tutarının hesabında dikkate alınmaması amacıyla “vergiye tabi kazancın tespitinde dikkate
alınmaz” ibaresi “vergiye tabi kazancın ve ilgili yılda yapılan Ar-Ge harcaması tutarının tespitinde
dikkate alınmaz” şeklinde değiştirilmiştir. Madde yapılan bu değişiklikler çerçevesinde 3 üncü madde
olarak kabul edilmiştir.

Tasarının 3 üncü maddesi, Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak hazırlanacak yönetmeliğin
Kanunun uygulaması ve denetimine ilişkin usul ve esasları kapsaması amacıyla verilen önergeyle al-
tıncı fıkrada yer alan “Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar” ibaresi “Bu Kanunun uy-
gulanmasına ve denetimine ilişkin usul ve esaslar” şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. Bu doğ-
rultuda maddenin başlığı da “Uygulama ve denetim esasları” olarak değiştirilmiştir. Ayrıca verilen
sözlü önergeyle birinci fıkrada yer alan “üç” ibaresi “iki” olarak değiştirilmiş ve ikinci fıkrada yer
alan atıf, madde ilavesine paralel olarak düzenlenmiştir. Madde yapılan bu değişiklikler çerçevesinde
4 üncü madde olarak kabul edilmiştir.

Tasarının 4 üncü maddesi, 5 inci madde olarak, yürürlük ve yürütmeye ilişkin 5 ve 6 ncı mad-
deleri ise 6 ve 7 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurula sunulmak üzere arz olunur.

Başkan Başkanvekili Sözcü

Soner Aksoy Hasan Angı Mahmut Mücahit Fındıklı

Kütahya Konya Malatya

Kâtip Üye Üye

Osman Coşkun Tacidar Seyhan Yılmaz Tankut

Yozgat Adana Adana

– 9 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 95)Üye Üye Üye

Hüsnü Çöllü Mehmet Nezir Karabaş Metin Kaşıkoğlu
Antalya Bitlis Düzce

Üye Üye Üye

Cemaleddin Uslu Mehmet Ali Susam Taner Yıldız
Edirne İzmir Kayseri

Üye Üye Üye

Eyüp Ayar Alim Işık Hasan Ali Çelik
Kocaeli Kütahya Sakarya

Üye Üye Üye

Mustafa Cumur Kayhan Türkmenoğlu Fazlı Erdoğan
Trabzon Van Zonguldak

– 10 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 95)HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYET-
LERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA

KANUN TASARISI

Amaç, kapsam ve tanımlar
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; Ar-Ge

ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası
düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturul-
ması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve
üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün
kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin
artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesi-
ni, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, reka-
bet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini, teknolo-
ji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yöne-
lik yatırımlar ile Ar-Ge’ye ve yeniliğe yönelik
doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye
girişinin hızlandırılmasını, Ar-Ge personeli ve
nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını destek-
lemek ve teşvik etmektir.

(2) Bu Kanun; Küçük ve Orta Ölçekli
Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkan-
lığı tarafından 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı
Kanuna göre oluşturulan teknoloji merkezleri
(teknoloji merkezi işletmeleri) ile Türkiye’deki
Ar-Ge merkezleri, Ar-Ge projeleri ve rekabet
öncesi işbirliği projeleri ve teknogirişim ser-
mayesine ilişkin destek ve teşvikleri kapsar.

(3) Bu Kanunun uygulamasında;
a) Araştırma ve geliştirme faaliyeti (Ar-

Ge): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve
toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının
artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygu-
lamalar tasarlamak üzere kullanılması için sis-
tematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalış-
maları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım
faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik
gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir be-
lirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel,
bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri,

– 11 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 95)

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR,
BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONUNUN

KABUL ETTİĞİ METİN
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYET-
LERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA

KANUN TASARISI

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; Ar-Ge

ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslara-
rası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuş-
turulması için teknolojik bilgi üretilmesini,
üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılma-
sını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilme-
sini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyet-
lerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticari-
leştirilmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin ge-
liştirilmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimci-
lik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge’-
ye ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı serma-
ye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılma-
sını, Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihda-
mının artırılmasını desteklemek ve teşvik et-
mektir.

(2) Bu Kanun; Küçük ve Orta Ölçekli Sa-
nayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkan-
lığı tarafından 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı
Kanuna göre oluşturulan teknoloji merkezleri
(teknoloji merkezi işletmeleri) ile Türkiye’deki
Ar-Ge merkezleri, Ar-Ge projeleri ve rekabet
öncesi işbirliği projeleri ve teknogirişim serma-
yesine ilişkin destek ve teşvikleri kapsar.b) Yenilik: Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara
cevap verebilen, mevcut pazarlara başarıyla
sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek;
yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya
iş modeli fikri ile oluşturulan süreçleri ve süreç-
lerin neticelerini,

c) Ar-Ge merkezi: Dar mükellef kurum-
ların Türkiye’deki işyerleri dahil, kanuni veya
iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirket-
lerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim
şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde
araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan
ve en az elli tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli
istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve
yeteneği olan birimleri,

ç) Ar-Ge projesi: Amacı, kapsamı, genel ve
teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer
kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce
sağlanacak aynî ve/veya nakdî destek tutarları,
sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının pay-
laşım esasları tespit edilmiş ve Ar-Ge faaliyet-
lerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve
bilimsel esaslar çerçevesinde hazırlanan projeyi,

d) Rekabet öncesi işbirliği projeleri: Birden
fazla kuruluşun; ölçek ekonomisinden yararlan-
mak suretiyle yeni süreç, sistem ve uygulamalar
tasarlamak suretiyle verimliliği artırmak ve
mevcut duruma göre daha yüksek katma değer
sağlamak üzere, rekabet öncesinde ortak parça
veya sistem geliştirmek ya da platform kura-
bilmek amacıyla yürütecekleri, Ar-Ge faaliyet-
lerine yönelik olarak yapılan ve fizibiliteye
dayanan işbirliği anlaşması kapsamında, bilim-
sel ve teknolojik niteliği olan projeleri,

e) Teknogirişim sermayesi: Örgün öğrenim
veren üniversitelerin herhangi bir lisans progra-
mından bir yıl içinde mezun olabilecek durum-
daki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğren-
cisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora
derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en
çok beş yıl önce almış kişilerin, teknoloji ve ye-

– 12 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 95)

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar,
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun

Kabul Ettiği Metin)nilik odaklı iş fikirlerini, desteği veren merkezi
yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafın-
dan desteklenmesi uygun bulunan bir iş planı
çerçevesinde, katma değer ve nitelikli istihdam
yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere
dönüştürebilmelerini teşvik etmek için yapılan
sermaye desteğini,

f) Ar-Ge personeli: Ar-Ge faaliyetlerinde
doğrudan görevli araştırmacı ve teknisyenleri;

1) Araştırmacı: Ar-Ge faaliyetleri ile yeni-
lik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi,
ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya
oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi
süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu uz-
manları,

2) Teknisyen: Mühendislik, fen ve sağlık
bilimleri alanlarında yüksek öğrenim görmüş ya
da meslek lisesi veya meslek yüksek okullarının
teknik fen ve sağlık bölümlerinden mezun,
teknik bilgi ve deneyim sahibi kişileri,

g) Destek personeli: Ar-Ge faaliyetlerine
katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yö-
netici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve
benzeri personeli,

ifade eder.

– 13 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 95)

Tanımlar
MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulama-

sında;
a) Araştırma ve geliştirme faaliyeti (Ar-

Ge): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve
toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının
artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygu-
lamalar tasarlamak üzere kullanılması için sis-
tematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışma-
ları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım
faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik
gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir be-
lirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel,
bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri,

b) Yenilik: Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara
cevap verebilen, mevcut pazarlara başarıyla su-
nulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek;

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar,
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun

Kabul Ettiği Metin)– 14 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 95)

yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya
iş modeli fikri ile oluşturulan süreçleri ve süreç-
lerin neticelerini,

c) Ar-Ge merkezi: Dar mükellef kurumla-
rın Türkiye’deki işyerleri dahil, kanuni veya iş
merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketleri-
nin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim
şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde
araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan
ve en az elli tam zaman eşdeğer Ar-Ge persone-
li istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yete-
neği olan birimleri,

ç) Ar-Ge projesi: Amacı, kapsamı, genel ve
teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer
kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağla-
nacak aynî ve/veya nakdî destek tutarları, sonuç-
ta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım
esasları tespit edilmiş ve Ar-Ge faaliyetlerinin
her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel
esaslar çerçevesinde hazırlanan projeyi,

d) Rekabet öncesi işbirliği projeleri: Birden
fazla kuruluşun; ölçek ekonomisinden yararlan-
mak suretiyle yeni süreç, sistem ve uygulama-
lar tasarlamak suretiyle verimliliği artırmak ve
mevcut duruma göre daha yüksek katma değer
sağlamak üzere, rekabet öncesinde ortak parça
veya sistem geliştirmek ya da platform kurabil-
mek amacıyla yürütecekleri, Ar-Ge faaliyetleri-
ne yönelik olarak yapılan ve fizibiliteye daya-
nan işbirliği anlaşması kapsamında, bilimsel ve
teknolojik niteliği olan projeleri,

e) Teknogirişim sermayesi: Örgün öğrenim
veren üniversitelerin herhangi bir lisans progra-
mından bir yıl içinde mezun olabilecek durum-
daki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğren-
cisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora de-
recelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok
beş yıl önce almış kişilerin, teknoloji ve yenilik
odaklı iş fikirlerini, desteği veren merkezi yö-
netim kapsamındaki kamu idareleri tarafından
desteklenmesi uygun bulunan bir iş planı çerçe-

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar,
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun

Kabul Ettiği Metin)Destek ve teşvik unsurları
MADDE 2- (1) Ar-Ge indirimi: Teknoloji

merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde,
kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan
vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca
desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde ve
teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan-
larca gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harca-
malarının tamamı ile 500 ve üzerinde tam zaman
eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge
merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge ve ye-
nilik harcamasının bir önceki yıla göre artışının
yarısı, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurum-
lar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre
kurum kazancının ve 31/12/1960 tarihli ve 193
sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu madde-
si uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim
konusu yapılır. Ayrıca bu harcamalar, 4/1/1961

– 15 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 95)

vesinde, katma değer ve nitelikli istihdam yarat-
ma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştüre-
bilmelerini teşvik etmek için yapılan sermaye
desteğini,

f) Ar-Ge personeli: Ar-Ge faaliyetlerinde
doğrudan görevli araştırmacı ve teknisyenleri;

1) Araştırmacı: Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik
tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, ürün,
süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluştu-
rulması ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçle-
rinde yer alan en az lisans mezunu uzmanları,

2) Teknisyen: Mühendislik, fen ve sağlık
bilimleri alanlarında yüksek öğrenim görmüş ya
da meslek lisesi veya meslek yüksek okullarının
teknik fen ve sağlık bölümlerinden mezun, tek-
nik bilgi ve deneyim sahibi kişileri,

g) Destek personeli: Ar-Ge faaliyetlerine
katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yö-
netici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve
benzeri personeli,

ğ) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Tekno-
lojik Araştırma Kurumunu,

ifade eder.
Destek ve teşvik unsurları
MADDE 3- (1) Ar-Ge indirimi: Teknoloji

merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde,
kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan
vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca
desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde ve
teknogirişim sermaye desteklerinden yararla-
nanlarca gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik har-
camalarının tamamı ile 500 ve üzerinde tam za-
man eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden
Ar-Ge merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge
ve yenilik harcamasının bir önceki yıla göre ar-
tışının yarısı, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı
Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu madde-
sine göre kurum kazancının ve 31/12/1960 tarih-
li ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 un-
cu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar,
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun

Kabul Ettiği Metin)tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre
aktifleştirilmek suretiyle amortisman yoluyla
itfa edilir.

Kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili
hesap döneminde indirim konusu yapılamayan
tutar, sonraki hesap dönemlerine devredilir. Dev-
redilen tutarlar, takip eden yıllarda 213 sayılı
Vergi Usul Kanununa göre her yıl belirlenen
yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate
alınır.

(2) Gelir vergisi stopajı teşviki: Kamu per-
soneli hariç olmak üzere teknoloji merkezi işlet-
melerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum
ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar
tarafından veya uluslararası fonlarca destekle-
nen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen
Ar-Ge ve yenilik projeleri, teknogirişim ser-
maye desteklerinden yararlanan işletmelerde ve
rekabet öncesi işbirliği projelerinde çalışan
Ar-Ge ve destek personelinin; bu çalışmaları
karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden
hesaplanan gelir vergisinin doktoralı olanlar için
yüzde doksanı, diğerleri için yüzde sekseni, verile-
cek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk
eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilir.

(3) Sigorta primi desteği: Kamu personeli
hariç olmak üzere teknoloji merkezi işlet-
melerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum
ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar
tarafından veya uluslararası fonlarca destekle-
nen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-
Ge ve yenilik projeleri ile rekabet öncesi işbir-
liği projelerinde ve teknogirişim sermaye
desteklerinden yararlanan işletmelerde çalışan
Ar-Ge ve destek personeli ile 26/6/2001 tarihli
ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti
gelir vergisinden istisna olan personelin; bu
çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri
üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren
hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl
süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak
ödenekten karşılanır.

– 16 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 95)

indirim konusu yapılır. Ayrıca bu harcamalar,
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanu-
nuna göre aktifleştirilmek suretiyle amortisman
yoluyla itfa edilir. Kazancın yetersiz olması ne-
deniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu
yapılamayan tutar, sonraki hesap dönemlerine
devredilir. Devredilen tutarlar, takip eden yıllar-
da 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre her yıl
belirlenen yeniden değerleme oranında artırıla-
rak dikkate alınır.

(2) Gelir vergisi stopajı teşviki: Kamu per-
soneli hariç olmak üzere teknoloji merkezi işlet-
melerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum
ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tara-
fından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya
da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve ye-
nilik projeleri, teknogirişim sermaye destekle-
rinden yararlanan işletmelerde ve rekabet önce-
si işbirliği projelerinde çalışan Ar-Ge ve destek
personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde et-
tikleri ücretlerinin doktoralı olanlar için yüzde
doksanı, diğerleri için yüzde sekseni gelir ver-
gisinden müstesnadır.

(3) Sigorta primi desteği: Kamu personeli
hariç olmak üzere teknoloji merkezi işletmele-
rinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve ku-
ruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından
veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da
TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yeni-
lik projeleri ile rekabet öncesi işbirliği projele-
rinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden
yararlanan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve destek
personeli ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçi-
ci 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisin-
den istisna olan personelin; bu çalışmaları karşı-
lığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesap-
lanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her
bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlı-
ğı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar,
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun

Kabul Ettiği Metin)(4) Damga vergisi istisnası: Bu Kanun kap-
samındaki Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili
olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi
alınmaz.

(5) Teknogirişim sermayesi desteği: Mer-
kezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri
tarafından bu Kanunun 1 inci maddesinin
üçüncü fıkrasının (e) bendindeki koşulları
taşıyanlara bir defaya mahsus olmak üzere temi-
nat alınmaksızın 100.000 Yeni Türk Lirasına
kadar teknogirişim sermayesi desteği verilir. Bu
fıkra uyarınca yılı bütçesinde Ar-Ge projelerinin
desteklenmesi amacıyla ödeneği bulunan
merkezi yönetim kapsamındaki kamu idare-
lerinin tümü tarafından yapılan ödemelerin
toplamı, her takvim yılı için 10.000.000 Yeni
Türk Lirasını geçemez. Bu tutarlar, takip eden
yıllarda 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre
her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında
artırılmak suretiyle uygulanır.

(6) Rekabet öncesi işbirliği projelerinde
işbirliğini oluşturan kuruluşların bu işbirliğine
yaptıkları katkılar, işbirliği protokolünde belir-
lenen kuruluşlardan biri adına açılacak özel bir
hesapta izlenir. Özel hesaba aktarılan bu tutar-
lar, harcamanın yapıldığı dönemde katkı
sağlayan kuruluşların Ar-Ge harcaması olarak
kabul edilir ve proje dışında başka bir amaç için
kullanılamaz. Proje hesabında toplanan tutarlar,
proje özel hesabı açan kuruluşun kazancının
tespitinde gelir olarak dikkate alınmaz.

(7) Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulu-
nanların; kamu kurum ve kuruluşları, kanunla
kurulan vakıflar ile uluslararası fonlardan aldık-
ları destekler özel bir fon hesabında tutulur. Bu
fon, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 5520
sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre vergiye
tabi kazancın tespitinde dikkate alınmaz. Bu fo-
nun, elde edildiği hesap dönemini izleyen beş
yıl içinde sermayeye ilâve dışında herhangi bir
şekilde başka bir hesaba nakledilmesi veya
işletmeden çekilmesi halinde, zamanında
tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğratılmış
sayılır.

– 17 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 95)

(4) Damga vergisi istisnası: Bu Kanun kap-
samındaki Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgi-
li olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi
alınmaz.

(5) Teknogirişim sermayesi desteği: Mer-
kezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tara-
fından bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci fık-
rasının (e) bendindeki koşulları taşıyanlara bir
defaya mahsus olmak üzere teminat alınmaksı-
zın 100.000 Yeni Türk Lirasına kadar teknogiri-
şim sermayesi desteği hibe olarak verilir. Bu fık-
ra uyarınca yılı bütçesinde Ar-Ge projelerinin
desteklenmesi amacıyla ödeneği bulunan mer-
kezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin
tümü tarafından yapılan ödemelerin toplamı, her
takvim yılı için 10.000.000 Yeni Türk Lirasını
geçemez. Bu tutarlar, takip eden yıllarda 213 sa-
yılı Vergi Usul Kanununa göre her yıl belirlenen
yeniden değerleme oranında artırılmak suretiy-
le uygulanır.

(6) Rekabet öncesi işbirliği projelerinde iş-
birliğini oluşturan kuruluşların bu işbirliğine
yaptıkları katkılar, işbirliği protokolünde belir-
lenen kuruluşlardan biri adına açılacak özel bir
hesapta izlenir. Özel hesaba aktarılan bu tutar-
lar, harcamanın yapıldığı dönemde katkı sağla-
yan kuruluşların Ar-Ge harcaması olarak kabul
edilir ve proje dışında başka bir amaç için kul-
lanılamaz. Proje hesabında toplanan tutarlar,
proje özel hesabı açan kuruluşun kazancının tes-
pitinde gelir olarak dikkate alınmaz.

(7) Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulu-
nanların; kamu kurum ve kuruluşları, kanunla
kurulan vakıflar ile uluslararası fonlardan aldık-
ları destekler özel bir fon hesabında tutulur. Bu
fon, 193 sayılı Kanun ve 5520 sayılı Kanuna gö-
re vergiye tabi kazancın ve ilgili yılda yapılan
Ar-Ge harcaması tutarının tespitinde dikkate
alınmaz. Bu fonun, elde edildiği hesap dönemi-
ni izleyen beş yıl içinde sermayeye ilâve dışın-
da herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakle-
dilmesi veya işletmeden çekilmesi halinde, za-
manında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa
uğratılmış sayılır.

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar,
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun

Kabul Ettiği Metin)Uygulama esasları
MADDE 3- (1) Bu Kanun kapsamındaki

destek ve teşvik unsurlarından yararlananların
bu Kanunda öngörülen şartları taşıdıklarına ilişkin
tespitler en geç üç yıllık süreler itibarıyla yapılır.

(2) Bu Kanunun 2 nci maddesinde belir-
tilen gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işveren
hissesine ilişkin teşviklerden yararlanacak olan
destek personelinin tam zaman eşdeğeri sayısı,
toplam tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının
yüzde onunu geçemez.

(3) Asgari Ar-Ge personeli sayısının hesa-
bında fiilen ve tam zamanlı olarak çalışan per-
sonelin üçer aylık dönemler itibarıyla ortalaması
esas alınır.

(4) Bu Kanunda öngörülen şartların ihlali
veya teşvik ve destek unsurlarının amacı dışın-
da kullanılması halinde, zamanında tahakkuk et-
tirilmemiş vergiler yönünden vergi ziyaı doğ-
muş sayılır. Sağlanan vergi dışı destekler ise
21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacak-
larının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hüküm-
lerine göre ve gecikme zammı uygulanmak
suretiyle tahsil edilir.

(5) Bu Kanun kapsamındaki indirim, istis-
na, destek ve teşviklerden yararlananlar; 193
sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu mad-
desinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi,
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 un-
cu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve
29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve
İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişik-
lik Yapılması Hakkında Kanunun aynı mahiyet-
teki hükümlerinden ayrıca yararlanamazlar.

(6) Bu Kanunun uygulamasına ilişkin usul
ve esaslar, TÜBİTAK’ın görüşü alınmak
suretiyle Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı tarafından birlikte çıkarılacak yönet-
melikle belirlenir.

– 18 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 95)

Uygulama ve denetim esasları
MADDE 4- (1) Bu Kanun kapsamındaki

destek ve teşvik unsurlarından yararlananların
bu Kanunda öngörülen şartları taşıdıklarına iliş-
kin tespitler en geç iki yıllık süreler itibarıyla ya-
pılır.

(2) Bu Kanunun 3 üncü maddesinde belir-
tilen gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işveren
hissesine ilişkin teşviklerden yararlanacak olan
destek personelinin tam zaman eşdeğeri sayısı,
toplam tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının
yüzde onunu geçemez.

(3) Asgari Ar-Ge personeli sayısının hesa-
bında fiilen ve tam zamanlı olarak çalışan perso-
nelin üçer aylık dönemler itibarıyla ortalaması
esas alınır.

(4) Bu Kanunda öngörülen şartların ihlali
veya teşvik ve destek unsurlarının amacı dışın-
da kullanılması halinde, zamanında tahakkuk et-
tirilmemiş vergiler yönünden vergi ziyaı doğmuş
sayılır. Sağlanan vergi dışı destekler ise
21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacak-
larının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümle-
rine göre ve gecikme zammı uygulanmak sure-
tiyle tahsil edilir.

(5) Bu Kanun kapsamındaki indirim, istis-
na, destek ve teşviklerden yararlananlar; 193 sa-
yılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkra-
sının (9) numaralı bendi, 5520 sayılı Kanunun
10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
ve 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların
ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Deği-
şiklik Yapılması Hakkında Kanunun aynı mahi-
yetteki hükümlerinden ayrıca yararlanamazlar.

(6) Bu Kanunun uygulamasına ve deneti-
mine ilişkin usul ve esaslar, TÜBİTAK’ın görü-
şü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ile Sana-
yi ve Ticaret Bakanlığı tarafından birlikte çıka-
rılacak yönetmelikle belirlenir.

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar,
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun

Kabul Ettiği Metin)Değiştirilen hükümler
MADDE 4- (1) 193 sayılı Gelir Vergisi Ka-

nununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının
(9) numaralı bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Ver-
gisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendinde yer alan “araştırma ve
geliştirme harcamaları tutarının %40’ı oranın-
da” ibareleri “araştırma ve geliştirme harca-
maları tutarının %100’ü oranında” şeklinde
değiştirilmiştir.

Yürürlük
MADDE 5- (1) Bu Kanun 31/12/2023

tarihine kadar uygulanmak üzere, yayımını takip
eden ay başında yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 6- (1) Bu Kanun hükümlerini

Bakanlar Kurulu yürütür.

– 19 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 95)

Değiştirilen hükümler
MADDE 5- Tasarının 4 üncü maddesi 5 in-

ci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul
edilmiştir.

Yürürlük
MADDE 6- Tasarının 5 inci maddesi 6 ncı

madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul
edilmiştir.

Yürütme
MADDE 7- Tasarının 6 ncı maddesi 7 nci

madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul
edilmiştir.

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar,
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun

Kabul Ettiği Metin)

Recep Tayyip Erdoğan
Başbakan

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd.
C. Çiçek H. Yazıcı N. Ekren

Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı
M. Aydın M. Aydın K. Tüzmen

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
N. Çubukçu M. Şimşek M. S. Yazıcıoğlu

Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı
M. A. Şahin M. V. Gönül B. Atalay

Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı
A. Babacan K. Unakıtan H. Çelik

Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı
F. N. Özak R. Akdağ B. Yıldırım

Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı
M. M. Eker F. Çelik M. Z. Çağlayan

En. ve Tab. Kay. Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman Bakanı
M. H. Güler E. Günay V. Eroğlu


1.pdf
2.pdf

Maddeye git
  
  
  Kaynak Dosya
  (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul