12197
ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALANI HAKKINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASINA DAİR KANUN(1)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel Esaslar
Amaç ve kapsam
Madde 1 - KHK 703(2018)(Değişik: 2/7/2018 – KHK-703/65 md.)
(1) Bu Kanunun amacı; Çanakkale deniz ve kara savaşlarının meydana geldiği Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanının tarihi, kültürel ve manevi değerleri ile doğal dokusunun korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılmasına ilişkin hususları düzenlemektir.
Tanımlar
Madde 2 - 7297(2021), KHK 703(2018)(Değişik: 2/7/2018 – KHK-703/65 md.)
(1) Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

b) Başkanlık: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığını,

c) Tarihi Alan: Ekli harita ve koordinat listesinde sınırları belirtilen ve bu Kanunla Başkanlığa tahsis edilen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanını,

ç) Tarihi Alan planları: Bu Kanun hükümlerine göre hazırlanan, Tarihi Alanın korunması, geliştirilmesi, yönetimi, tanıtılması, koruma esasları ve kullanma şartlarının belirlenmesi, bölgenin sağlıklaştırılması, yenilenmesi, açık alan sistemi yaya dolaşımı, taşıt ulaşımı ve altyapı tesislerinin tasarım esasları ile bölge halkının sosyal ve ekonomik yapısının iyileştirilmesi konularında hedefler, stratejiler ve kararları belirleyen ve Bakanlıkça onaylanan her tür ve ölçekteki planları,

d) (Ek:11/3/2021-7297/9 md.) Alan kılavuzu: Başkanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara göre Başkanlıkça düzenlenen kurs ve sınav sonucunda başarılı olan ve yetkilendirilen, ziyaretçilere Tarihi Alan ve Çanakkale Savaşları ile ilgili bilgi veren gerçek kişiyi,

ifade eder.
Genel esaslar
Madde 3 - KHK 703(2018)
(1) (…) (2) Tarihi Alanın korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde uyulacak esaslar şunlardır: (2)

a) Tarihi Alanın doğal, tarihi ve kültürel değerleri, harp tarihi esaslarına ve çevreye uyumlu olarak korunur ve geliştirilir. Tarihi Alanda, tarihi alan planlarında öngörülenler dışında, yeni yapı ve tesis yapılamaz.
(1) Bu Kanunun Adı “Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun” iken, 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 65 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (2) 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 65 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bu Kanuna göre” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
12198
b) Tarihi Alandaki 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda belirtilen korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına yönelik yapılacak plan, proje, uygulama, iş ve işlemler, doğal sitlerin yeniden değerlendirilmesi hariç, Bakanlıkça kurulacak “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu” kararları uyarınca ve bu kararlar doğrultusunda hazırlanacak tarihi alan planları esaslarına göre yürütülür. Tarihi alan planları yürürlüğe konulana kadar uyulacak esaslar Bakanlıkça belirlenir.

c) Tarihi Alandaki kıyılarda; tarihi alan planlarında belirlenmiş düzenlemeler ve müzeler dışında yapı ve tesis yapılamaz, belediyelerce mücavir alan tesis edilemez, kömür ve akaryakıt depoları, tersane, sanayi ve benzeri tesisler kurulamaz, her türlü maden, taş, kum, çakıl, mermer, kireç ocakları ve benzerleri açılamaz, entegre tesislere yer verilemez.

ç) 26/5/1973 tarihli ve 7/6477 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile milli park olarak tefrik edilen ve bu Kanunla Tarihi Alan olarak belirlenen alanın milli park vasfı kaldırılmıştır. Bu Alanın korunması ve yönetilmesi bu Kanun hükümlerine tabidir. Tarihi Alan sınırları içindeki köy yerleşim alanları ve belediye sınırları dışındaki Hazinenin özel mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar, ormanlık alanlar dâhil tahsisli olanların tahsisleri kaldırılarak bu Kanunda belirtilen amaçlara uygun olarak kullanılmak üzere bedelsiz olarak Başkanlığa tahsis edilmiş sayılır. Tarihi Alanda zilyetlik, imar veya ihya yoluyla toprak kazanılamaz. Tarihi Alanda 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi uygulanmaz. Tarihi Alanın sınırları her ne sebeple olursa olsun daraltılamaz.

d) Tarihi Alandaki ormanların bakımı, korunması, yangın, hastalık ve zararlılarla mücadelesi 6831 sayılı Kanun hükümleri uyarınca Orman ve Su İşleri Bakanlığınca yürütülür. Tarihi Alandaki yabani ağaçlık alanların bakımı ve korunması ile yangın, hastalık ve zararlılarla mücadelede 6831 sayılı Kanun hükümleri uyarınca Orman ve Su İşleri Bakanlığınca destek ve iş birliği sağlanır. Tarihi Alan için özel yangın söndürme planı yapılır ve uygulanır.

e) Tarihi Alan içinde birinci derece arkeolojik sit dışındaki özel mülkiyete konu olan tarım alanlarında, tarım ve hayvancılık konularında, geliştirilmiş tekniklerin uygulanması ve özel ağaçlandırmalar teşvik edilir. Bu amaçların gerçekleştirilmesinde ve Tarihi Alanda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görevleri kapsamında yapılacak benzer uygulamalarda adı geçen Bakanlıkça destek ve iş birliği sağlanır. Bu alanlarda yapı ve tesis kurma esasları, tarihi alan planında belirtilir.

f) Köy yerleşim alanlarının imar planları, tarihi alan planı esas alınmak kaydıyla imar mevzuatına göre, Başkanlığın uygun görüşü alınarak yapılır.

g) İmar mevzuatına göre, Eceabat’ın belediye sınırları ile mücavir alanlara ilişkin imar planının hazırlanması ve revizyonu, bu Kanun ve tarihi alan planına aykırı olmamak üzere Başkanlığın uygun görüşü alınarak yapılır.

ğ) Tarihi Alanın her tür ve ölçekte planlarının hazırlanması, yenilenmesi ve değiştirilmesi işlemleri Başkanlıkça yürütülür ve Bakanlığın onayı ile yürürlüğe girer.
12199
İKİNCİ BÖLÜM
Başkanlık Teşkilatı
Başkanlık ve görevleri
Madde 4 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/65 md.)
 
Başkanlık teşkilatı
Madde 5 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/65 md.)
 
Koordinasyon Kurulu
Madde 6 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/65 md.)
 
Başkanlık personeli
Madde 7 - KHK 703(2018)
(1) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/65 md.) 

(2) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/65 md.) 

(3) Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen Devlet memurları ile öğretim elemanlarından gerekli nitelikleri taşıyanlar, kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakatiyle Başkanlık kadrolarında istihdam edilebilir. Bunların kurumlarıyla olan ilişkileri, iş sözleşmesinin yapılmasıyla son bulur. Başkanlıkta bu fıkra uyarınca istihdam edilmeye başlananlara, önceki kurumlarıyla ilişkilerinin kesilmesinden dolayı emekli ikramiyesinin hesabına esas toplam hizmet süresi 15 yıldan az olanlara emekli ikramiyesi ödenmez ve ödenmeyen emekli ikramiyesinin hesabına esas hizmet süreleri Başkanlıkta geçecek hizmet süreleriyle birleştirilmek suretiyle kıdem tazminatının hesabına esas hizmet sürelerine dâhil edilir. Ayrıca, bu şekilde kıdem tazminatının hesabına esas hizmet süresine dâhil edilecek süreler ile emekli ikramiyesinin hesabı açısından 15 yıldan fazla hizmeti olanların bu hizmet süreleri kıdem süresine bağlı diğer hakların tespitinde de dikkate alınır. Bu şekilde istihdam edilenlerden, sosyal güvenlik kuruluşlarından aylık bağlanması veya iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenle derhâl feshi kapsamında iş sözleşmesi sona erenler hariç olmak üzere, Başkanlıktaki görevleri sona erenlerden, önceki kurumlarındaki ilgili kadrolara atanma şartlarını kaybetmemiş olanlar; öğrenim durumları, hizmet yılı ve kazanılmış hak aylık dereceleri dikkate alınarak önceki kurumlarında öğrenim durumları, hizmet yılı ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun boş bir kadroya en geç bir ay içinde atanırlar ve herhangi bir işleme gerek kalmaksızın en geç bir ay içinde göreve başlatılırlar. Bu fıkra uyarınca önceki kurumlarına dönen kişilerin Başkanlıkta geçen hizmetleri kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri ile kıdeme bağlı haklarında değerlendirilir. Önceki kurumlarına tekrar atananlara iş sözleşmesinin sona ermiş olmasından dolayı Başkanlıkça kıdem tazminatı veya başkaca bir tazminat ödenmez ve bu süreler sonraki hizmetlerine göre hak kazanacakları emekli ikramiyesi hesabında dikkate alınır.

(4) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/65 md.) 

(5) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/65 md.) 

(6) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/65 md.) 

(7) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/65 md.) 

(8) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/65 md.)

(9) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/65 md.) 

(10) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/65 md.)

(11) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/65 md.) 

(12) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/65 md.) 
12200
Yapıların denetimi, yıkılması, izin ve irtifak
Madde 8 -
(1) Tarihi Alanda, Eceabat ve köyler dışında her türlü yapılaşmanın ve yapıların kullanımının denetimi Başkanlıkça yapılır. Denetimle ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

(2) Tarihi Alanda bulunan ve aşağıda belirtilen yapı ve tesisler, ilgili mevzuat uyarınca Başkanlıkça yıkılır veya yıktırılır:

a) Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak yapılmış her türlü yapı ve tesisler

b) Köy yerleşim alanları dışındaki inşaat ruhsatı olmayan yapı ve tesisler

c) Yapı ve tesisin, inşaat yapım ruhsatı ve eklerine ve yapı esaslarına aykırı yapılmış bölümleri

ç) Yapı ve tesislerde, kullanma izni verildikten sonra, yapı ve tesis esaslarına aykırı olarak yapılan değişiklikler ve ilave kısımlar

d) 2863 sayılı Kanun hükümlerine aykırı olarak yapılmış her türlü yapı ve tesisler

(3) Tarihi Alanda, bu Kanunun hükümlerine uygun olarak yapılacak planlarda belirtilen yapı ve tesislerin dışında kalan altyapı ve üstyapı tesislerine izin ve irtifak hakkı verilmez. Tarihi Alan içinde ferdi veya kooperatifleşme yolu ile yapı yapılamaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mali ve Cezai Hükümler
Mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu
Madde 9 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/65 md.)
 
Başkanlık bütçesi
Madde 10 - KHK 703(2018)
(1) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/65 md.) 

(2) Başkanlığın gelirleri şunlardır:

a) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/65 md.) 

b) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/65 md.) 

c) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/65 md.)

ç) Çanakkale İl Özel İdaresi, Çanakkale Belediyesi ve Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odasının bir önceki yıl kesinleşmiş bütçe gelirlerinden en az yüzde bir oranında ayrılacak paylar (Ek cümle: 2/7/2018 – KHK-703/65 md.) Bu oran Cumhurbaşkanınca iki katına kadar artırılabilir.

d) (Değişik: 2/7/2018 – KHK-703/65 md.) Teşkilata ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde belirtilen diğer gelirler.

e) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/65 md.)

f) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/65 md.)

g) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/65 md.)

ğ) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/65 md.) 

(3) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/65 md.)

(4) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/65 md.) 

(5) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/65 md.) 
Muafiyet ve indirimler(1)
Madde 11 - KHK 703(2018)
(1) Başkanlık, bu Kanunda ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde sayılan faaliyetleri dolayısıyla yapılan işlemler yönünden 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınan harçlardan ve katılım payından, düzenlenen kâğıtlar yönünden damga vergisinden, kendisine yapılan bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden, sahip olduğu taşınmazlar dolayısıyla emlak vergisinden muaftır. Ancak, yargı harçlarının Başkanlığın haklılığı nispetinde karşı taraftan tahsiline ilgili merciince karar verilir.

(2) Başkanlığa yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımlar ile sponsorluk harcamalarının tamamı 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde, gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla beyan edilen gelirden veya kurum kazancından indirilebilir.

(3) Başkanlığın bu Kanunda ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde sayılan görevleriyle ilgili yaptığı faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri dolayısıyla iktisadi işletme oluşmuş sayılmaz.

(4) Başkanlığın, Tarihi Alanda yapılacak Çanakkale Savaşları ile 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi etkinliklerini düzenleme ve bu amaçla kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapma, restorasyon, konservasyon, rekonstrüksiyon, restitüsyon ve renovasyon yapma ve yaptırma, Tarihi Alanın doğal, tarihi ve kültürel değerlerini, harp tarihi esaslarına uygun ve çevreye uyumlu olarak koruma, geliştirme ve alanı yönetme, her tür ve ölçekte planlarını hazırlama, hazırlatma ve uygulama, Tarihi Alanda anıtsal ve mekânsal düzenlemeler yapılmasını sağlama, tanıtıma yönelik her türlü görsel ve işitsel eserleri yapma, yaptırma, hizmete sunma ve ihtiyaç duyulan altyapı, bina ve diğer yapıları inşa etme veya ettirme görevlerine ilişkin mal, hizmet, danışmanlık hizmet alımları ile yapım işleri, ceza ve ihalelere katılmaktan yasaklama hükümleri hariç olmak üzere 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Bu istisna Başkanlığın Tarihi Alana ilişkin faaliyetleri içinde olmayan, Başkanlığın idari ihtiyaçları ile ilgili mal, hizmet alımları ve yapım işlerini kapsamaz. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

(5) Başkanlık, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu hükümlerine tabi değildir.

(6) Tarihi Alanda yapılacak mevzi ve siperlerin restorasyonuna ilişkin işlerde 6831 sayılı Kanundaki izinler aranmaz.
(1) 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 65 inci maddesiyle, bu maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Bu Kanunda” ibarelerinden sonra gelmek üzere “ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde” ibareleri eklenmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “bu Kanunun 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrasının (a) ila (f) bentlerinde sayılan” ibaresi “Tarihi Alanda yapılacak Çanakkale Savaşları ile 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi etkinliklerini düzenleme ve bu amaçla kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapma, restorasyon, konservasyon, rekonstrüksiyon, restitüsyon ve renovasyon yapma ve yaptırma, Tarihi Alanın doğal, tarihi ve kültürel değerlerini, harp tarihi esaslarına uygun ve çevreye uyumlu olarak koruma, geliştirme ve alanı yönetme, her tür ve ölçekte planlarını hazırlama, hazırlatma ve uygulama, Tarihi Alanda anıtsal ve mekânsal düzenlemeler yapılmasını sağlama, tanıtıma yönelik her türlü görsel ve işitsel eserleri yapma, yaptırma, hizmete sunma ve ihtiyaç duyulan altyapı, bina ve diğer yapıları inşa etme veya ettirme” şeklinde, altıncı fıkrasında yer alan “Bu Kanunun 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrasının (b) bendi kapsamında” ibaresi “Tarihi Alanda” şeklinde değiştirilmiştir.
12202
Yasaklar ve cezalar
Madde 12 -
(1) Tarihi Alan sınırları içinde;

a) Belirlenen yerlerden başka yerde gecelemek, mevzuat gereği izin verilen yerler haricinde alkollü içki tüketmek,

b) Belirlenen yerler dışında ateş yakmak veya izin verilen yerlerde yakılan ateşi söndürmeden mahallini terk etmek,

c) Sönmemiş sigara veya her türlü yakıcı madde atmak,

ç) Tarihi Alan sınırları içinde ve bu sınırlara beş kilometre mesafede anız veya benzeri bitki örtüsünü yakmak,

yasaktır.

(2) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirlenen fiilleri işleyenler beş bin Türk lirası idari para cezası, (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen fiilleri işleyenler iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Tarihi Alan sınırları içinde tedbirsizlik ve dikkatsizlik ile orman yangınına sebebiyet verenler beş yıldan on yıla kadar hapis ve yüz günden iki bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Kasten orman yakanlar ise on iki yıldan az olmamak üzere hapis ve iki yüz günden beş bin güne kadar adli para cezasına mahkum edilir.

(4) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen suçların işlenmesi nedeniyle yanan orman alanı üç hektardan fazla olduğu takdirde verilecek cezalar yarı oranında artırılır.

(5) Tarihi Alan sınırları içinde bir örgüte mensup olsun olmasın terör amacı ile ormanları yakanlar yirmi dört yıldan otuz yıla kadar hapis, beş yüz bin Türk lirasından bir milyon Türk lirasına kadar para cezasına mahkum edilir. Yanan orman alanı bir hektardan fazla olduğu takdirde ceza yarı oranında artırılır.

(6) Tarihi Alan sınırları içinde;

a) Bu maddede sayılan fiiller dışında kalan ve 6831 sayılı Kanun, 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununda yasaklanan fiillerin işlenmesi hâlinde cezalar iki misli artırılır. Tarihi Alan içinde 2863 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinde belirtilen cezalar yarı oranında artırılarak uygulanır.

b) 6831 sayılı Kanunun 112 nci, 113 üncü ve 114 üncü maddelerine göre istenecek tazminat ve ağaçlandırma gideri bir misli artırılır.

(7) Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçların işlenmesi sebebiyle, ölüm veya yaralanmanın meydana gelmesi hâlinde, ayrıca bu suçlardan dolayı cezaya hükmolunur.

(8) Yukarıdaki fıkralara göre verilecek idari para cezaları Başkan tarafından uygulanır.

(9) Tarihi Alan sınırları içinde vukua gelecek yangınları söndürmek için yetkili memurlar ve Başkanlık tarafından yangın mahalline gitmeleri emrolunmasına veya mahalli mutad vasıtalarla ilan edilmesine rağmen 6831 sayılı Kanunun 69 uncu maddesinde belirtilen mükelleflerden orman yangınını söndürmeye gitmekten imtina eden, gidip de çalışmayanlar ve verilen işi yapmayanlar hakkında mülki idare amirleri tarafından on bin Türk lirası idari para cezası uygulanır.

(10) Verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.

(11) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı hareket edenlerle bu fiillere izin verenlere iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.
12203
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Çeşitli hükümler
Madde 13 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/65 md.)
 
Ek Madde 1 - 7297(2021) (Ek:11/3/2021-7297/10 md.)
(1) Tarihi Alan sınırları dahilinde, ziyaretçi yönetiminin sağlanması amacı ile ziyaretçilere verilecek bilgilendirme hizmeti, alan kılavuzları veya 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde tanımlanan turist rehberleri tarafından verilir.

(2) 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu gereğince turist rehberi bulundurulmasının zorunlu olduğu hallerde Tarihi Alanda turist rehberi yerine alan kılavuzu da görevlendirilebilir.

(3) 1618 sayılı Kanunun ve 6326 sayılı Kanunun bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz.

(4) Yabancı dilde hizmet verecek alan kılavuzlarının, başvuru yılı içerisinde, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavından hizmet vereceği yabancı dilde en az (C) düzeyinde puan alması veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca buna denk kabul edilen bir belgeye sahip olması gerekir. Sınavda alınacak puanlar, sınav tarihinden itibaren beş yıl süreyle geçerlidir.
Geçiş hükümleri
Geçici Madde 1 -
(1) Bu Kanunla kurulan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı teşkilatlanıncaya kadar, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Müdürlüğü ilgili mevzuatına göre faaliyetlerine devam eder.

(2) Başkanlığın 2014 mali yılı harcamaları, Maliye Bakanlığınca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar Bakanlığın 2014 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerden karşılanır.

(3) Bu Kanunla faaliyeti sona erdirilen Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Müdürlüğü Özel Hesabı bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde tasfiye edilir. Özel Hesabın tasfiye edildiği tarihteki nakit tutarı söz konusu tarih itibarıyla Başkanlığa gelir kaydedilmek üzere ilgili hesaba yatırılır.

(4) Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Müdürlüğüne ait her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme, borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, yazı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıt ve dokümanların devir işlemleri Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Bakanlık arasında yapılacak protokoller ile belirlenir.

(5) Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla sözleşmeye bağlanmış olan işler mevcut sözleşme hükümlerine göre Orman ve Su İşleri Bakanlığınca yürütülmeye devam olunur. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Bakanlık arasında yapılacak protokollerle belirlenecek sözleşmeler hak ve alacaklarla birlikte Başkanlığa devredilebilir.

(6) Beşinci fıkra uyarınca Başkanlığa devredilen sözleşmelerden dolayı Orman ve Su İşleri Bakanlığınca taraf olunan davalar ile başlatılmış olan takiplerde Başkanlık kendiliğinden taraf sıfatını kazanır. Söz konusu sözleşmelere ilişkin olarak bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce Orman ve Su İşleri Bakanlığınca yapılmış iş ve işlemler sebebiyle açılacak davalar Başkanlığa yöneltilir.

(7) Başkanlığa tahsis edilen taşınmazların daha önce kiraya verilmesine veya hangi ad altında olursa olsun bu taşınmazların kullandırılmasına ilişkin sözleşmeler, bu Kanunun yayımı tarihinde başka bir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer ve bu taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 75 inci maddesine göre tahliye edilir.

(8) Bu Kanunun uygulanmasına dair yönetmelikler altı ay içinde çıkarılır. Bu Kanunda öngörülen tarihi alan planları bir yıl içinde hazırlanır. Çanakkale Savaşları yüzüncü yıl anma etkinlikleri kapsamında yapılacak yapım, onarım, tanıtım ve yayım gibi faaliyetler için üç ay içinde Başkanlıkça acil eylem planı hazırlanır.
Geçici Madde 2 - 6663(2016)(Ek: 29/1/2016-6663/32 md.)
(1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu uyarınca Tarihi Alanda alan kılavuzluğu görevini yapmış olanlar Milli Parklar Kanunu uyarınca almış oldukları alan kılavuzluğu kimliklerinin süresi sona erinceye kadar Tarihi Alan sınırları içerisinde Başkanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun olarak hizmet ifa edebilir ve alan kılavuzluğu kimliklerinin süresi sona erenler yeniden yetkilendirilebilir. İhtiyaç hâlinde Başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yeni alan kılavuzluğu belgesi verilerek görevlendirme de yapılabilir.
Yürürlük
Madde 14 -
(1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 15 -
(1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
12208
 EKLER İÇİN DOSYALAR BÖLÜMÜNE BAKINIZ.
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  6546 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN

  MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

  GÖSTERİR LİSTE

   

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının  Numarası

   

  6546 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş  Tarihi

  6663

  GEÇİCİ MADDE 2

  10/2/2016

   

   

   

  KHK/703

  Kanunun Adı, 1, 2, 3, 4 ila 6, 7, 9, 10, 11, 13

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

  7297

  2, Ek Madde 1

  20/3/2021

   

   

  
  
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler)
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Kanun Tasarısının Metni
  Kanun Teklifi Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Kaynak Metin
  Mevzuat Versiyon (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  HARİTA VE KOORDİNAT LİSTESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (3)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (3)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul