Metinsel Değişiklikler
7423 (2024) md: 13. 7440 (2023) md: Geçici 9. Karar 6885 (2023) Ek: (II).... Karar 6417 (2022) Ek: (2).... 7417 (2022) Ek: (2).... Karar 5614 (2022) Ek: (III)..., (III).... Karar 5431 (2022) Ek: (4).... Karar 5429 (2022) Ek: (III).... ... >>
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
8305
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU

BİRİNCİ BÖLÜM
Konu, Tanımlar, Vergiyi Doğuran Olay, Mükellef
Verginin konusu
Madde 1 - 5766(2008), 5479(2006)
1. Bu Kanuna ekli;

a) (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi,

b) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların ilk iktisabı,

c) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanlar ile (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından teslimi,

d) (I), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanların özel tüketim vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı,

Bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisine tâbidir.
	
2. (Değişik: 30/3/2006-5479/7 md.) Kanuna ekli listelerde yer alan mallar Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalardır. Bu malların tarife numaralarında veya tanımlarında bu Kanuna ekli listeler dışında yapılacak değişiklikler Özel Tüketim Vergisi Kanununun uygulanmasında hüküm ifade etmez. (Ek cümle: 4/6/2008-5766/19 md.) Bu Kanuna ekli listelerdeki malların tarife numaralarında veya tanımlarındaki değişikliğin mahiyetini, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değişikliklere bağlı olarak açıklamaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Tanımlar, teslim ve teslim sayılan haller
Madde 2 -
1. Bu Kanunun uygulanmasında;

a) İthalat: Verginin konusuna giren malların Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine girişini,

b) İlk iktisap: (II) sayılı listedeki mallardan Türkiye’de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithalini, müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenler de dahil motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabını, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanmasını, aktife alınmasını veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesini,

c) Kayıt ve tescil: Motorlu taşıtların ilgili mevzuat gereğince trafik, belediye, liman ile Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce tutulan sivil hava vasıtaları siciline yapılan kayıt ve tescilini,

d) Motorlu araç ticareti yapanlar: (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanları imal, inşa veya ithal edenler ile fabrika, ana bayi, bölge bayii, bayi, yetkili satıcı ve acenteler ile Maliye Bakanlığınca bu nitelikte oldukları tespit edilenleri,
8306
e) Teslim: Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesini,

İfade eder.

2. Bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdii teslim hükmündedir. Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, malın nakliyesinin başlatılması veya nakliyeci ya da sürücüye tevdi edilmesi de mal teslimidir. Trampa iki ayrı teslim hükmündedir. Kap veya ambalajların geri verilmesinin mutat olduğu hallerde teslim, bunların içinde bulunan mallar itibarıyla yapılmış sayılır.

3. Aşağıdaki haller de teslim sayılır:

a) Vergiye tâbi malların, vergiye tâbi olan malların imali dışında her ne suretle olursa olsun kullanılması, sarfı, işletmeden çekilmesi veya işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesi,

b) Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda zilyetliğin devri.
Vergiyi doğuran olay
Madde 3 - 7316(2021), 5479(2006)
Vergiyi doğuran olay;

a) Mal teslimi veya ilk iktisap hallerinde malın teslimi veya ilk iktisabı,

b) Malın tesliminden önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi,

c) Kısım kısım mal teslim edilmesi mutat olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi,

d) Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda, (I), (II) ve (IV) sayılı listelerdeki malların alıcıya, (III) sayılı listedeki malların komisyoncuya veya konsinyi işletmeye teslimi,(1)

e) İthalatta, 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre gümrük yükümlülüğünün doğması, ithalat vergilerine tâbi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescilidir.

(Ek fıkra: 30/3/2006-5479/8 md.) Bu Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan malların 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca el konulan veya 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelenlerinden Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen zorunlu standartlara uymayanlarının rafinerilere teslim edilmesi halinde vergiyi doğuran olay, bu malların rafineriler tarafından tesliminde gerçekleşir ve verginin mükellefi bu teslimi gerçekleştirenlerdir.
Mükellef ve vergi sorumlusu
Madde 4 - 5766(2008)
1. Özel tüketim vergisinin mükellefi, bu Kanuna ekli;

a) (I), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanları imal, inşa veya ithal edenler ile bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler,

b) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanlar için; motorlu araç ticareti yapanlar, kullanmak üzere ithal edenler veya müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenlerdir.

2. Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni ve iş merkezlerinin bulunmaması halleri ile gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tâbi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.
8306-1
3. (Ek: 4/6/2008-5766/19 md.) Fiilî veya kaydî envanter sırasında bu Kanuna ekli listelerdeki malların belgesiz olarak bulundurulduğunun tespiti halinde, belgesiz mal bulunduran mükelleflere, bu malların alış belgelerinin ibrazı için tespit tarihinden itibaren 10 günlük bir süre verilir. Bu süre içinde alış belgelerinin ibraz edilememesi halinde, belgesi ibraz edilemeyen malın tespit tarihindeki emsal bedeli üzerinden hesaplanan özel tüketim vergisi, alışını belgeleyemeyen mükellef adına re’sen tarh edilir. Tarh edilecek özel tüketim vergisi, asgari maktu vergi tutarına göre hesaplanacak vergiden az olamaz. Bu tarhiyata vergi ziyaı cezası uygulanır.
	
(Ek: 4/6/2008-5766/19 md.) Ancak, belgesiz mal bulunduran mükelleflere bu malları satanlara, bu satışları ile ilgili vergi inceleme raporuna dayanılarak özel tüketim vergisi tarhiyatı yapıldığı takdirde, ayrıca alıcıdan özel tüketim vergisi ve buna ilişkin ceza aranmaz.
İKİNCİ BÖLÜM
İstisnalar
İhracat istisnası
Madde 5 - 7104(2018)
1. Bu Kanuna ekli listelerdeki malların ihracat teslimleri aşağıdaki şartlarla vergiden müstesnadır.

a) Teslim yurt dışındaki bir müşteriye yapılmalıdır. Yurt dışındaki müşteri tabiri; ikametgâhı, işyeri, kanuni ve iş merkezleri yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir işletmenin, yurt dışında faaliyet gösteren şubelerini ifade eder.

b) Teslim konusu mal, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkmış olmalıdır. Malın ihraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına hareket edenlere veya bizzat alıcıya işlenmek ya da herhangi bir şekilde değerlendirilmek üzere yurt içinde teslimi ihracat sayılmaz.

2. (Değişik: 29/3/2018-7104/24 md.) Bu Kanuna ekli (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 95 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre faaliyette bulunan gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına teslimi vergiden müstesnadır.(2)

3. (Ek: 29/3/2018-7104/24 md.) İhraç edilen veya 4458 sayılı Gümrük Kanununun 95 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre faaliyette bulunan gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına teslim edilen malların alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve beyan edilen özel tüketim vergisi ihracatçıya veya gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına mal teslim edenlere iade edilir. Maliye Bakanlığı, bu mallara ait verginin iadesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.(2)
Diplomatik istisna
Madde 6 - 6637(2015)
Bu Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı listelerde yer alan malların, karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve uluslararası anlaşmalarla vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları tarafından kendi ihtiyaçları için ilk iktisabı, ithali veya bunlara teslimi ile ev sahibi hükümet anlaşmaları veya ülkemizin taraf olduğu diğer anlaşmalar çerçevesinde Türkiye’deki uluslararası kuruluşlar ve bunların yönetici kadrolarında görev yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan mensupları tarafından Türkiye’de görevde bulundukları süre içinde kendi ihtiyaçları için ilk iktisabı, ithali veya bunlara teslimi vergiden müstesnadır. (3)
8306-2
Diğer istisnalar(4)
Madde 7 - KHK 700(2018), 7103(2018), 7078(2018), 7061(2018), KHK 694(2017), 6745(2016), 6518(2014), 6491(2013), 6462(2013) ... >>
Bu Kanuna ekli;

1. (I) sayılı listede yer alan malların;

a) Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilâtının ihtiyacı için bu kuruluşlara veya bunların gerek göstermeleri üzerine ve işlemlerin bu kuruluşlar adına yapılması koşuluyla akaryakıt ikmalini yapanlara teslimi,

b) 6326 sayılı Petrol Kanunu hükümlerine göre petrol arama ve istihsal faaliyetlerinde kullanılmak üzere bu faaliyetleri yapanlara teslimi,

c) (Ek: 30/7/2003-4962/7 md.; Değişik: 28/3/2013-6455/32 md.) 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelenlerinin tabii afetler, bulaşıcı hastalıklar ve benzeri olağanüstü durumlarda genel ve özel bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere ve bunların teşkil ettikleri birliklere bedelsiz teslimi ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 16/A maddesi uyarınca tasfiyelik hale gelenlerinin bu bentte sayılanlara bedelsiz teslimi,

2. (Değişik: 16/7/2004-5228/21 md.) (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan;(4)

a) 87.03 (hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 200.000 TL’yi aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, engellilik oranı % 90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler tarafından,(5)(6)

b) (Ek: 6/2/2014-6518/56 md.) 87.03 G.T.I.P. numarasında yer alan (motor silindir hacmi 2.800 cm3’ü aşanlar, bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, sürücü dâhil 8 kişiye kadar oturma yeri olan binek otomobilleri, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç), yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi istiap haddinin % 50’sinin altında olanlar ile sürücü dâhil 9 kişilik oturma yeri olanların engellilik durumlarının araçları bizzat kullanamayacak ve sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanmalarını gerektirecek nitelikte olduğunu ilgili mevzuat çerçevesinde alınan engelli sağlık kurulu raporuyla tevsik eden ve engellilik derecesi % 90 veya daha fazla olup tekerlekli sandalye veya sedye ile binilmesine ve seyahat edilmesine uygun tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,(4)
8306-3
c) 87.03 (hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 200.000 TL’yi aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,(7)(8)(9)

d) (Ek: 4/6/2008-5766/19 md.; Değişik: 6/2/2014-6518/56 md.) Bu bendin (a), (b) ve (c) alt bentleri kapsamındaki araçların aynı alt bentlerde belirtilen malûl ve engelliler tarafından ilk iktisabından sonra deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hâle gelmesi nedeniyle hurdaya çıkarılmasında, bu alt bentler kapsamındaki araçları hurdaya çıkaran malûl ve engelliler tarafından,(7)

Beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı,

3. (Değişik: 16/6/2009-5904/18 md.) a) (II) sayılı listede yer alan mallardan; uçak ve helikopterlerin Türk Hava Kurumu tarafından ilk iktisabı,

b) (II) sayılı listede yer alan malların, Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatı tarafından ilk iktisabı,(10)

c) (Ek: 30/5/2013-6491/27 md.) (II) sayılı listedeki 8701.20, 87.04, 87.05 ve 87.09 G.T.İ.P. numaralarında yer alan malların, münhasıran petrol arama faaliyetinde kullanılmak üzere ilk iktisabı,

4. (IV) sayılı listedeki 9302.00.00.00.00 ve 93.03 tarife pozisyonunda yer alan malların Milli Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilâtı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne teslimi veya bunlar tarafından ithali,(11)(12)

5. (IV) sayılı listede yer alan malların genel ve katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere ve bunların teşkil ettikleri birliklere bedelsiz teslimi veya bunlar tarafından bedelsiz olarak ithali,
8306-4
6. Kanuna ekli listelerdeki mallardan 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci Maddesi (5)numaralı fıkrasının (a) bendi ve (7) numaralı fıkrası kapsamında ithal edilen eşya ile (12) numaralı fıkrasının (a) bendi kapsamında ithal edilen bu Kanuna ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P numarasında “-Diğerleri” satırı altında yer alan mallardan özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi dahil gümrük vergilerine ilişkin istisna uygulanmaması durumunda belirlenecek gümrüklenmiş değeri 200.000 TL’yi aşanlar hariç], geçici ithalat ve hariçte işleme rejimleri ile geri gelen eşyaya ilişkin hükümleri kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesna olan eşyanın ithali (Bu Kanunun 5 inci Maddesinde düzenlenen ihracat istisnası ile 8 inci Maddesinin (2) numaralı fıkrasında düzenlenen ihraç kaydıyla teslimlerde verginin tecil ve terkin edilmesi uygulamasından yararlanılarak ihraç edilen, ancak 4458 sayılı Gümrük Kanununun 168, 169 ve 170 inci Maddelerinde belirtildiği şekilde geri gelen eşyanın ithalat istisnasından faydalanabilmesi için, bu eşya ile ilgili olarak ihracat istisnasından veya tecil-terkin uygulamasından faydalanılan miktarın gümrük idaresine ödenmesi veya bu miktar kadar teminat gösterilmesi şarttır.),(13)

7. 4458 sayılı Gümrük Kanununun transit, gümrük antrepo, dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme rejimlerine tâbi tutulanlar ile serbest bölgeler ve geçici depolama yerleri hükümlerinin uygulandığı mallar,

8. (Ek: 20/8/2016-6745/51 md.) (II) sayılı Listede yer alan kayıt ve tescile tabi mallardan; 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan kişilerden hayatını kaybetmiş olanların eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa ana veya babasından birisi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı,

Vergiden müstesnadır.

(Ek fıkra: 28/11/2017-7061/72 md.) Birinci fıkranın; (2) numaralı bendinin (a) ve (c) alt bentleri ile (6) numaralı bendinde yer alan tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın 100 lirayı aşmayan kesirleri dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu şekilde tespit edilen tutarı %50’sine kadar artırmaya yetkilidir.(14)(15)
8306-5
Madde 7/A - KHK 700(2018), 7103(2018), 6111(2011), 5766(2008), 5493(2006)(Ek: 27/4/2006-5493/1 md.) (16)
Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan 2710.19.43.00.11 ve 2710.20.11.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde; Cumhurbaşkanınca belirlenen sınır kapılarında, 4458 sayılı Gümrük Kanununun ihracat rejimi kapsamında yurt dışına çıkarılacak eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorkların depolarına (araçların ve soğutucu ünitelerin standart yakıt deposu miktarlarını aşmamak kaydıyla) yalnızca yurt dışına çıkışlarında teslimi vergiden müstesnadır.(16)(17)

Maliye Bakanlığı, bu maddede düzenlenen istisnaya ilişkin usûl ve esasları belirlemeye, istisnayı bu maddeye göre işlem yapanlara verginin iadesi yöntemi ile uygulamaya yetkilidir. 
Verginin tecili
Madde 8 - KHK 700(2018), 7103(2018), 5335(2005), 4962(2003)
1. (Yeniden düzenleme: 30/7/2003-4962/8 md.) Bu Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların; (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılmak üzere mükellefler tarafından tesliminde tarh ve tahakkuk ettirilen özel tüketim vergisinin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek kısmı, teminat alınmak suretiyle tecil olunur. Söz konusu malların tecil tarihini takip eden aybaşından itibaren oniki ay içinde (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılması halinde tecil olunan vergi terkin edilir. Bu hükümlere uyulmaması halinde, bu malların tecil-terkin işlemi dışındaki amaçlarla tesliminde tarh edilmesi gereken vergi tutarından, daha önce tahsil edilen verginin mahsubundan sonra kalan tutar, vade tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen gecikme zammı ile birlikte alıcıdan tahsil edilir. Ancak, tecil edilen verginin 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir sebepler dolayısıyla terkin edilememesi halinde bu vergi, tecil edildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edilir.(17)(18)
8306-6
2. İhraç edilmek şartıyla ihracatçılara teslim edilen mallara ait özel tüketim vergisi, mükelleflerce ihracatçılardan tahsil edilmemesi şartıyla, bu mükelleflerin talebi üzerine vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur. Söz konusu malların ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi halinde tecil edilen vergi terkin olunur. İhracatın yukarıdaki şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, tecil olunan vergi vade tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesine göre belirlenen gecikme zammı ile birlikte tahsil olunur. Ancak, ihraç edilmek şartıyla teslim edilen malların 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle ihraç edilememesi halinde, tecil edilen vergi, tecil edildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci Maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte tahsil edilir. 

(Ek paragraf: 21/3/2018-7103/59 md.) İhracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde gerçekleştirilememesi halinde, en geç üç aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren onbeş gün içinde başvuran ihracatçılara, Maliye Bakanlığınca veya Bakanlığın uygun görmesi halinde vergi dairelerince üç aya kadar ek süre verilebilir.

3. (III) sayılı listede yer alan malların tamamının ya da bir kısmının tesliminde veya ithalinde tahakkuk eden vergiyi, teminat alınmak suretiyle, bu malların tüketiciye teslimine kadar (bu safha dahil) tecil ettirmeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.(19)
Vergi indirimi
Madde 9 -
Özel tüketim vergisine tâbi malların, yer aldığı listedeki başka bir malın imalinde kullanılması halinde ödenen vergi, Maliye Bakanlığınca belirlenen esaslara göre ödenecek vergiden indirilir.
Madde 9/A - 7103(2018)(Ek: 21/3/2018-7103/60 md.)(20)
Bu Kanuna ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04, 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alan malların imalinde kullanılan (IV) sayılı listedeki malların alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve beyan edilen özel tüketim vergisi, (II) sayılı listedeki malların imalatçısına iade edilir. Maliye Bakanlığı verginin iadesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
İstisnaların sınırı ve yetki
Madde 10 -
1. Özel tüketim vergisine ilişkin istisna ve muafiyetler ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. Diğer kanunlarda yer alan istisna veya muafiyet hükümleri bu vergi bakımından geçersizdir. Uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır.

2. Maliye Bakanlığı, bu Kanunda yer alan istisna ve muafiyetlerin uygulanması ile verginin tecilinde alınacak teminatların türü ve miktarları ile tecil edilen verginin terkinine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
8307
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Verginin Matrahı, Oranı veya Tutarı
Vergileme ölçüleri ve matrah
Madde 11 - KHK 700(2018), 7061(2017), 6322(2012), 5479(2006), 5281(2004)(Değişik: 30/3/2006-5479/9 md.)
1. (I) sayılı listedeki mallar için belirlenen maktu vergi tutarları kilogram, litre, metreküp, standart metreküp, kilokalori veya bunların alt ve üst birimleri ile gerektiğinde büyüklükleri de dikkate alınarak kap, ambalaj veya adet olarak uygulanabilir. 

2. (III) sayılı listenin (A) cetvelindeki mallar için asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelindeki mallar için asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarları;(21) 

a) (A) cetvelindeki mallardan, 2203.00 G.T.İ.P. numaralı mallar için bir litredeki her bir alkol derecesi, 22.04, 22.05 (2205.10.90.00.12 hariç) ve 2206.00 G.T.İ.P. numaralı mallar için her bir litre, diğer mallar için içerdiği alkolün her bir litresi itibarıyla,

b) (Değişik: 31/5/2012-6322/29 md.) (B) cetvelindeki mallar için asgari maktu vergi tutarları perakende satışa sunulan sigaraların ve makaronların birim ambalajı içinde yer alan her bir sigara veya her bir makaron, diğer tütün mamullerinin birim ambalajı içindeki mamulün her bir gramı itibarıyla, maktu vergi tutarları ise 20 adet sigaradan, 50 adet makarondan veya 50 gram tütünden oluşan birim ambalaj itibarıyla (Birim ambalajların farklı adet veya gramdan oluşması halinde vergi tutarı, anılan adet veya grama göre oranlanarak hesaplanır.), uygulanır.(22)

3. (II), (III) [(B) cetvelindekiler hariç] ve (IV) sayılı listelerdeki mallar için verginin matrahı; bunların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, hesaplanacak özel tüketim vergisi hariç, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül eder.

4. (III) sayılı listenin (B) cetvelindeki mallar için verginin matrahı; bunların nihai tüketicilere perakende satış fiyatıdır. 
	
5. (Değişik: 31/5/2012-6322/29 md.) (III) sayılı listenin (A) cetvelindeki mallar için asgari maktu vergi tutarlarına göre hesaplanacak vergi tutarından az olmamak üzere yalnızca nispi vergi uygulanır. (B) cetvelindeki mallar için maktu vergi ile birlikte, asgari maktu vergi tutarına göre hesaplanacak vergi tutarından az olmamak üzere nispi vergi uygulanır.
	
Cumhurbaşkanı bu maddede yer alan vergileme ölçülerini değiştirmeye yetkilidir.(23)
8308
Oran veya tutar
Madde 12 - 7338(2021), 7166(2019), KHK 700(2018), 7103(2018), 7061(2017), 6761(2016), 6487(2013), 6322(2013), 5766(2008) ... >>
1. Özel tüketim vergisi, bu Kanuna ekli listelerde yazılı malların karşılarında gösterilen tutar ve/veya oranlarda alınır.

(Ek paragraf: 4/6/2008-5766/19 md.; Değişik: 24/5/2013-6487/28 md.) (II) sayılı listedeki mallardan alınacak vergi, mükellefin bu malı alış bedeli ile her hâlükârda bu malların imalatçısının satış bedeli veya ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahı üzerinden malın tabi olduğu orana göre hesaplanan vergi tutarından az olamaz. Verginin, mükellefin alış bedeli üzerinden hesaplandığı durumlarda, malı teslim tarihine kadar bu malı mükellefe teslim eden tarafından yüzde 10’a kadar yapılan indirimler alış bedelinden de indirilebilir. Ancak bu indirimler sonrası kalan tutar, malın imalatçısının satış bedelinden veya ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahından düşük olamaz. Maliye Bakanlığı, bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. 

2. Cumhurbaşkanı, topluca veya ayrı ayrı olmak üzere; (24)

a) (I) sayılı listedeki mallar için uygulanan maktu vergi tutarlarını, her bir mal itibarıyla en yüksek vergi tutarının yarısına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar içinde mal cinsleri, özellikleri, kullanım yerleri veya ithalatın şekline göre farklı tutarlar tespit etmeye,

b) (Değişik: 30/3/2006-5479/10 md.) (III) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları her bir mal itibarıyla sıfıra kadar indirmeye, (A) cetvelindeki mallar için dört katına (B) cetvelindeki mallar için yarısına kadar artırmaya, asgari maktu vergiyi her bir mal itibarıyla sıfıra kadar indirmeye, (A) cetvelindeki mallar için iki katına (B) cetvelindeki mallar için üç katına kadar artırmaya, bu sınırlar içinde malların cinsleri, özellikleri, fiyat grupları, alkol dereceleri ve içerdiği alkol miktarına göre farklı vergi oranı ve asgari maktu vergi tutarı belirlemeye, (B) cetvelindeki mallar için listede yer alan asgari maktu vergi tutarlarının, perakende satışa sunulan ürünlerin birim ambalajı içinde yer alan her bir sigara veya makaron adedi, diğer tütün mamullerinin birim ambalajı içindeki mamulün her bir gramı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın %20’sine tekabül eden tutarı aşmamak üzere; birim ambalaj itibarıyla maktu vergi tutarı belirlemeye, bu tutarı malların cinsleri, özellikleri, ambalajları (paketleri) ve bunların fiyatları ve fiyat grupları itibarıyla farklılaştırmaya,(25)(26)(27)
8308-1
c) (Değişik: 16/11/2016-6761/7 md.) (II) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları ve oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını üç katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar içinde kalmak şartıyla 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan (…)(28) mallar için farklı matrah grupları oluşturmaya, malların matrah grupları, motor gücü, cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirlemeye; uygulanmakta olan oranları EURO normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda yarısına kadar indirmeye, kanunî oranına kadar çıkarmaya,(28)(29)

d) (IV) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları sıfıra kadar indirmeye; 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı mallar için %50’ye, diğer mallar için %25’e kadar artırmaya; 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı mallar için belirlenen oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını dörtte birine kadar indirmeye, dört katına kadar artırmaya, (30)

e) Listelerde gümrük tarife pozisyonu veya tarife alt pozisyonu olarak yer alan malların her biri için belirlenmiş olan oran veya tutarların alt ve üst sınırları içinde kalmak suretiyle, bu pozisyonların altında yer alan mallar itibarıyla farklı vergi tutarları veya oranları belirlemeye,

Yetkilidir.

3. (Mülga: 30/12/2004-5281/36 md.; Yeniden düzenleme: 31/5/2012-6322/30 md.) (III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarları veya Cumhurbaşkanınca bunlara ilişkin belirlenen en son asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarları, ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılır. Cumhurbaşkanı, uygulama dönemlerini gün veya ay olarak belirlemeye veya belirleyeceği mallar ve aylar itibarıyla yeniden belirlenmiş sayılan tutarların uygulanmamasına karar vermeye yetkilidir.(31)(32)(33)(34)
8308-2
4. (Değişik: 16/7/2004-5228/22 md.) (I) sayılı listedeki mallar için uygulanan maktu vergi tutarlarının, bu maddenin (2) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca Cumhurbaşkanı tarafından farklı tespit edilmesi halinde; Maliye Bakanlığı vergi farklılaştırmasını, verginin mükellefe veya vergiye tâbi işlemlere taraf olanlara iadesi yöntemi ile uygulamaya, teminat istemeye, bu teminatın türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esaslar ile verginin iadesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.(35) 
Müteselsil sorumluluk ve ceza uygulaması
Madde 13 - 7423(2024), 6455(2013), 5766(2008)
1. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından ithal edilen ham petrolün Türkiye’deki rafinerilere fason olarak rafine ettirilmesi sonucu elde edilen (I) sayılı listedeki malların tesliminde doğacak özel tüketim vergisinin ödenmesinden, ham petrol ithalini gerçekleştirenlerle birlikte, ilgili rafineri şirketi müteselsilen sorumludur.

2. (I) sayılı listedeki malları teslim alanların, bu malları daha yüksek tutarda vergiye tâbi bir mal olarak kullanmak veya üçüncü kişilere satmak suretiyle vergi ziyaına sebebiyet vermeleri halinde, ziyaa uğratılan vergi bunlar adına tarh olunur ve tarhiyata 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344 üncü Maddesine göre vergi ziyaı cezası uygulanır.
3. (II) sayılı listedeki malların ilk iktisabı, teslimi veya ithaline ilişkin işlemleri gerçekleştirenler, bu işlemlerden önce özel tüketim vergisinin ödendiğini gösteren belgeleri aramak zorundadırlar. Bu mecburiyete uymamak suretiyle gerekli verginin ödenmesinden önce işlem yapan gümrük memurları, kayıt ve tescile yetkili memurlar, motorlu araç ticareti yapanlar, bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler ile icra memurları, ziyaa uğratılan vergi, vergi cezası ve gecikme faizinden mükellefle birlikte müteselsilen sorumludurlar. Ancak bunlar, ödemek zorunda kaldıkları vergi, ceza ve faizler için mükellefe rücu hakkına sahiptirler.

4. (Ek: 4/6/2008-5766/19 md.; Değişik: 28/3/2013-6455/33 md.) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin verdiği yetki uyarınca kullanılma zorunluluğu getirilen ulusal markeri bulunmayan ya da standartlara uygun olmayan özel tüketim vergisine tabi malları bulundurduğu tespit edilenler adına, malların tespit tarihindeki miktarı üzerinden 11 inci maddedeki esaslara göre özel tüketim vergisi resen tarh edilir. Bu tarhiyata ayrıca vergi ziyaı cezası uygulanır.

5. (Ek: 28/3/2013-6455/33 md.) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin verdiği yetki uyarınca kullanılma zorunluluğu getirilen özel etiketi veya işareti olmayan özel tüketim vergisine tabi malların bulundurulduğunun tespit edilmesi halinde, bu malları bulunduranlar adına; her bir tespit için bu Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan malların 50 litreyi, (B) cetvelinde yer alan 2402.20 ve 2402.90.00.00.00 (yalnız tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar) G.T.İ.P. numaralı malların 5.000 adedi aşması hâlinde ise müteselsilen sorumlu olmak üzere, bu malları bulunduranlar ile ithal veya imal edenlerden herhangi biri adına; malların tespit tarihindeki emsal bedeli veya miktarı üzerinden 11 inci maddedeki esaslara göre özel tüketim vergisi resen tarh edilir. Bu tarhiyata ayrıca vergi ziyaı cezası uygulanır.[36]
8309
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Verginin Beyanı, Tarhı ve Ödenmesi, Verginin Belgelerde Gösterilmesi, Matrahta, Vergide ve Mükellefiyette Değişiklikler
Verginin beyanı, tarhı ve ödenmesi
Madde 14 - KHK 700(2018)
1. Özel tüketim vergisi, mükelleflerin yazılı beyanları üzerine tarh olunur. Şu kadar ki, adi ortaklıklarda verginin ödenmesinden ortakların tamamı müteselsilen sorumlu olmak üzere ortaklardan herhangi birisi tarhiyata muhatap tutulur. Bu vergi, beyannamenin verildiği günde, beyanname posta ile gönderilmişse vergiyi tarh edecek daireye geldiği tarihi takip eden yedi gün içinde tarh edilir. Vergi, beyanname verme süresi içinde ödenir. Vergilendirme dönemi; bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki mallar için her ayın ilk onbeş günlük birinci ve kalan günlerinden oluşan ikinci dönem, (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanların tesliminde, faaliyette bulunulan takvim yılının birer aylık dönemleridir. Beyanname, (I) sayılı listedeki mallar için vergilendirme dönemini izleyen onuncu günü, diğer mallar için vergilendirme dönemini izleyen ayın onbeşinci günü akşamına kadar mükellefin katma değer vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine verilir.

2. (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tâbi mallara ait özel tüketim vergisi beyannamesi, ilk iktisap ile ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce bu işlemlerin yapıldığı yer vergi dairesine verilir ve vergi aynı günde ödenir.

3. İthalatta alınan vergi, ilgili gümrük idaresince hesaplanır ve gümrük mevzuatına göre kabul edilen beyanname veya diğer belgeler üzerine imza alınmak suretiyle mükellefe, kanunî temsilcisine veya gümrük müşavirine tebliğ edilir. Bu tebliğ üzerine ortaya çıkacak ihtilaflar için ithalat vergilerinin tâbi olduğu usul ve esaslar uygulanır. Bu vergi, ithalat vergileri ile aynı zamanda ödenir. İthalat vergilerine tâbi olmayan mallara ait vergi, gümrük mevzuatına göre kabul edilen beyannamenin veya diğer belgelerin tescili tarihinde, bu tarihteki oran veya tutarlar üzerinden hesaplanarak tahsil edilir.

4. Cumhurbaşkanı, (I) sayılı listedeki mallar için vergilendirme dönemini gün veya ay olarak belirlemeye, beyanname verme ve vergi ödeme süresini kısaltmaya, vergilendirmeyi ithal aşamasında gümrük idaresine yaptırmaya yetkilidir.(37)

5. Maliye Bakanlığı; bu Kanun gereğince verilmesi gereken beyannamelerin şekil ve muhtevasını belirlemeye, faaliyetin gereğini göz önünde tutarak mükellefin müracaatı üzerine veya resen tarh yerini tayin etmeye, işlemin mahiyetine göre verginin işlemden önce ödenmesi şartını koymaya, müzayede yoluyla yapılan satışlarla ilgili vergilerin beyanı ve ödeme zamanı ile tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlemeye, (III) sayılı listedeki mallara ait verginin bandrol usulü ile tahsiline ve bu Maddenin uygulanmasına ilişkin usulleri tespit etmeye yetkilidir.
8310
Verginin belgelerde gösterilmesi, matrahta, vergide ve mükellefiyette değişiklikler
Madde 15 - 6745(2016), 5766(2008), 5281(2004), 5228(2004)
1. Mükellefler özel tüketim vergisini satış belgelerinde ayrıca göstermeye mecburdurlar. Vergiye tâbi bir işlem söz konusu olmadığı veya bu Kanun kapsamına giren vergiyi fatura veya benzeri belgelerde göstermeye hakkı bulunmadığı halde, düzenlediği bu tür belgelerde bu vergiyi gösterenler, söz konusu vergiyi beyan ve ödemekle mükelleftirler. Bu hüküm Kanuna göre borçlu oldukları vergi tutarından daha yüksek bir tutarı gösteren mükellefler için de geçerlidir. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tâbi olan malların kayıt ve tescil edildikten sonra iade edilmesi hali hariç, malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya diğer nedenlerle matrahta değişiklik vuku bulduğu ya da yersiz veya fazla vergi hesaplandığı hallerde vergiye tâbi işlemleri yapmış olan mükellefler; bunlarla ilgili borçlandıkları ya da ödedikleri vergiler için değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve meydana geldiği dönem içinde düzeltme yapabilirler, bu vergiden mahsup edebilirler veya iade talebinde bulunabilirler. (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi olan mallar için dönem şartı aranmaz. Şu kadar ki, iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması, yersiz veya fazla ödenen verginin alıcıya iade edilmesi ve bu işlemlerin defter kayıtları, belgeler ile beyannamede gösterilmesi şarttır.

2. a) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların, veraset yoluyla intikaller hariç ilk iktisabında istisna uygulanan malların istisnadan yararlananlar dışındakilerce iktisabında, ilk iktisabındaki matrah esas alınarak adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, kayıt ve tescili tarihinde geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte özel tüketim vergisi alınır.(Ek hüküm: 4/6/2008-5766/19 md.) Kanunun 7 nci maddesinin (2) ve (8) numaralı bentleri çerçevesinde istisnadan yararlananlar tarafından bu istisnadan yararlanılarak iktisap ettikleri kayıt ve tescile tabi malları 5 yıldan fazla kullanarak elden çıkarmaları durumunda bu hüküm uygulanmaz.(38)

b) (Değişik: 16/7/2004-5228/23 md.) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların, ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl içinde 87.02 (Otobüs ve midibüs hariç), 87.03 veya 87.04 (“Diğerleri” grubu hariç) tarife pozisyonlarında yer alan mallara dönüştürülmesi halinde, daha önce ödenen vergi mahsup edilmek suretiyle bu malların ilk iktisabındaki matrah esas alınarak değişiklik uyarınca adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, değişikliğin kayıt ve tescili tarihinde dönüştürülen mallar için geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte özel tüketim vergisi alınır.(39)

3. Bu Maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.
8311
BEŞİNCİ BÖLÜM
Gümrük İdarelerince Alınan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Hükümler
Gümrük idarelerince alınan özel tüketim vergisine ilişkin hükümler
Madde 16 -
1. İthalde alınan özel tüketim vergisi gümrük makbuzunda ayrıca gösterilir. İthalat vergilerinin maktu veya sabit oranlı alındığı hallerde tarife, malın ithalinde alınacak özel tüketim vergisi de dahil edilmek suretiyle tespit olunur.

2. 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile diğer kanunlar gereğince ithalat vergileri teminata bağlanarak işlem gören mallara ait özel tüketim vergisi de aynı usule tâbi tutulur.

3. Bu Kanuna göre gümrükte vergisi ödenmeden veya eksik ödenerek ithal edilen malların hiç alınmamış veya eksik alınmış özel tüketim vergisi ile vergiden müstesna olduğu halde yanlışlıkla alınan veya fazla alındığı anlaşılan özel tüketim vergisi hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanunundaki esaslara göre işlem yapılır. İthal edilecek mala ilişkin beyan üzerinden hesaplanan vergiler ile muayene ve denetleme sonucu hesaplanan vergiler arasındaki farklarda, 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca ithalat vergileri noksanlıklarında uygulanacak esaslara göre para cezası kesilir.

4. (I) sayılı listedeki malların ithalinde, ödenecek özel tüketim vergisine karşılık olmak üzere türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığınca belirlenmek suretiyle teminat alınır.
ALTINCI BÖLÜM
Diğer Hükümler
Özel tüketim vergisi hâsılatının paylaşımı
Madde 17 - KHK 700(2018), 5779(2008), 5217(2005), 5281(2004)
1. (Mülga: 2/7/2008-5779/8 md.)

2. Bu Kanuna ekli (III) sayılı listede yer alan mallar üzerinden tahsil edilen özel tüketim vergisi hâsılatından;

a) 3238 sayılı Kanunla kurulan Savunma Sanayii Destekleme Fonuna % 7,9 oranında pay ayrılır. Bu hükme göre ayrılacak pay, Maliye Bakanlığınca, tahsilâtın yapıldığı ayı takip eden ayın sonuna kadar T.C. Merkez Bankasındaki Fon hesabına yatırılır.

b) (Mülga: 14/7/2004-5217/31 md.)

c) (Mülga: 14/7/2004-5217/31 md.)

d) (Mülga: 14/7/2004-5217/31 md.)

e) 3.1.2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanunun 5 inci Maddesinde yer alan giderlerde kullanılmak üzere % 0,2 oranında pay ayrılır.

3. (Mülga: 14/7/2004-5217/31 md.)

4. (Değişik: 14/7/2004-5217/18 md.) Cumhurbaşkanı, bu madde uyarınca özel tüketim vergisi hasılatından verilecek paylara ilişkin oranları topluca veya ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye yetkilidir.(40)
8312
Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 18 -
1. 10.9.1960 tarihli ve 79 sayılı Kanunun 5 inci Maddesinin (c) bendi,

2. 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı trafik harçlarını düzenleyen (9) sayılı tarifenin “(I.) Tescil harçları” bölümü,

3. 1318 sayılı Finansman Kanununun 1 ilâ 10 uncu Maddeleri ile geçici 1, geçici 2 ve geçici 3 üncü Maddeleri,

4. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 60 ıncı Maddesi,

5. 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu,

6. 7.11.1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanunun 12 nci Maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi,

7. 24.3.1988 tarihli ve 3418 sayılı Kanunun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 39 uncu Maddeleri,

8. 13.10.1988 tarihli ve 3480 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci Maddeleri,

9. 16.8.1997 tarihli ve 4306 sayılı Kanunun geçici 1 inci Maddesinin (A) fıkrasının (2) numaralı bendi ile (B) fıkrası,

10. 4342 sayılı Mera Kanununun 30 uncu Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi,

11. 21.2.2001 tarihli ve 4629 sayılı Kanunun geçici 1 inci Maddesinin (A) fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi,

12. 20.6.2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü Maddesinin (d) fıkrasının (1) ve (3) numaralı alt bentleri,

13. 3.1.2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanunun 5 inci Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile aynı Maddenin ikinci fıkrası,

Yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1 -
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce teslimi, iktisabı veya ithali gerçekleşen mallara ait vergi, harç, fon ve paylar, bu işlemlerin gerçekleştiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlere göre tahsil edilir. Maliye Bakanlığı, vergi mükerrerliğini önlemek amacıyla bu Maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
Geçici Madde 2 -
Bu Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan ilgili mevzuatı gereğince Türkiye’de kayıt ve tescil edilmiş olanların, bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren iktisabında veya vekaletname ile tasarruf hakkının devralınmasında 1318 sayılı Finansman Kanununun taşıt alım vergisine ilişkin hükümleri, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı trafik harçlarını düzenleyen (9) sayılı tarifenin “(I.) Tescil harçları” bölümü ve 4306 sayılı Kanunun geçici 1 inci Maddesinin (A) fıkrasının (2) numaralı bendi uygulanmaz.
8312-1
Geçici Madde 3 - 4962(2003) (Ek: 30/7/2003-4962/10 md.)
Bu maddenin yayımı tarihinden 31.12.2004 tarihine kadar 4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listedeki [(87.11), (88.02), (8901.10.10.00.11), (8901.10.90.00.11) ve (89.03) G.T.İ.P. numaralı araçlar hariç] kayıt ve tescile tâbi 20 ve daha büyük yaştaki taşıt araçları adına kayıtlı olan gerçek veya tüzel kişiler tarafından, bu araçların bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılarak, hurdaya çıkarılan araçla aynı cinsten [(87.03) G.T.İ.P. numaralı araçlardan sadece motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyen] bir aracın ilk iktisabında özel tüketim vergisi 3.500.000.000 (2004 yılı için 4.500.000.000) lira eksik hesaplanır. Verginin bu tutarın altında olması halinde özel tüketim vergisi hesaplanmaz. 

5.1.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamına giren kurumlar (belediyeler hariç) bu indirimden yararlanmazlar. 

Hurdaya çıkartılan araçların yaşı, tescil işleminin yapıldığı yıl dikkate alınmaksızın, tescil belgesinde yazılı model yılında aracın bir yaşında olduğu kabul edilmek suretiyle tespit olunur. 

Hurdaya çıkartılacak taşıtın birden fazla gerçek veya tüzel kişi adına tescilli olması halinde; bunların ilk iktisaplarında eksik hesaplanacak vergi tutarı, hurdaya çıkartılan taşıttaki hisseleri nispetine göre bulunur. 

Bakanlar Kurulu, bu madde uyarınca eksik hesaplanacak özel tüketim vergisi tutarını yarısına kadar indirmeye, kanunî tutarına kadar yeniden çıkarmaya yetkilidir. 

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.
Geçici Madde 4 - 5335(2005) (Ek: 21/4/2005 –5335/20 md.)
24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamına alınan kuruluşlara ait malların, aynı Kanun hükümleri kapsamında devredilmesi halinde vergiyi doğuran olay, bu malların devralanlar tarafından tesliminde gerçekleşir ve özel tüketim vergisinin mükellefi bu teslimi gerçekleştirenlerdir.
8312-2
Geçici Madde 5 - 7103(2018), 6408(2013), 6111(2011), 5784(2008)(Ek: 9/7/2008-5784/10 md.) (41)(42)(43)
31/12/2019 tarihine kadar, Kanuna ekli (І) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2710.19.62.00.10, 2710.19.62.00.11, 2710.19.64.00.10, 2710.19.64.00.11 ve 2710.19.68.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların yalnızca elektrik üretiminde kullanılmak üzere teslimi ile birincil yakıtı doğalgaz ve ikincil yakıtı akaryakıt olan santrallara Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı talimatı veya onayı ile Kanuna ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2710.19.43.00.11 ve 2710.20.11.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların aynı amaçla kullanılmak üzere teslimi vergiden müstesnadır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığı belirlemeye yetkilidir.
Geçici Madde 6 - KHK 700(2018), 6745(2016), 6487(2013), 5904(2009)(Ek: 16/6/2009-5904/19 md.) (44)(45)(46)
31/12/2023 tarihine kadar, bu Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların karşısında gösterilen orana göre hesaplanan verginin, bu malların her bir adedi için 160 Türk Lirasından az olması halinde, orana göre hesaplanan vergi yerine her bir adet için 160 Türk Lirası vergi alınır. Cumhurbaşkanı bu tutarı sıfıra kadar indirmeye, üç katına kadar artırmaya yetkilidir.(47)
8312-3
Geçici Madde 7 - (Ek: 20/8/2016-6745/54 md.)
Bu Kanuna ekli (II) sayılı Listenin 87.02 ve 87.03 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan şehiriçi taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı faaliyeti (araç kiralama, özel yolcu transferi ve benzeri hizmet ifası faaliyetleri hariç) ile 8701.20 ve 87.04 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra eden gerçek ve tüzel kişiler tarafından, söz konusu faaliyetler kapsamında kullanılan taşıtların yenilenmesi amacıyla, aynı tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtların (87.03 tarife pozisyon sırası kapsamındaki; yarış arabaları, arazi taşıtları, ATV olarak adlandırılan üç veya dört tekerlekli taşıtlar, motorlu karavanlar ile motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen binek otomobilleri hariç) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilk iktisabı vergiden müstesnadır.

Bu düzenlemeden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla maliki olunan, trafik tescil kuruluşlarınca ticari yolcu veya yük taşımacılığında kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş her bir taşıt bakımından, aynı cins bir taşıtın ilk iktisabında yararlanılır.

Yenilemeye konu edilen taşıtın, istisnadan yararlanılan tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde satılması, devredilmesi veya sair suretle işletme kayıtlarından çıkarılması şarttır. Şu kadar ki, bu şartın ihlali hâlinde, yeni alınan taşıta ilişkin zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, alıcıdan vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.

Bu madde hükmüne göre iktisap edilen taşıtın, ilk iktisap tarihinden itibaren üç tam yıl geçmeden, veraset yoluyla intikaller hariç, devri hâlinde adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, ticari yolcu veya yük taşımacılığı faaliyetinden çekilmesi (hurdaya çıkarılması hariç) hâlinde ise bu madde hükmünden yararlanandan, taşıtın ilk iktisabındaki matrah esas alınarak, devir veya ticari taşımacılık faaliyetinden çekilme tarihindeki oran üzerinden hesaplanan özel tüketim vergisi alınır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.
Geçici Madde 8 - 7161(2019)(Ek: 17/1/2019-7161/38 md.)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ithal veya teslim edilen şalgam suları ile Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütü sayılan içeceklerle ilgili olarak, özel tüketim vergisi ve bu vergiye isabet eden katma değer vergisi bakımından vergi tarhiyatı yapılmaz, vergi cezası kesilmez, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan ve kesilmiş cezalardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilir, tahakkuk eden tutarlar terkin edilir, tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmez.
Geçici Madde 9 - 7440(2023)
8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile olağanüstü hal ilan edilen illerde faaliyette bulunan ve Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen merkezlerdeki tütün üreticilerinin bir araya gelerek kurduğu tütün kooperatiflerince Türkiye’de üretilen, bu Kanuna ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan 2403.19.10.00.19 ve 2403.19.90.00.19 G.T.İ.P. numaralı mallardan, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanuna göre tek başına kıyılıp içilebilme vasfına sahip bulunan ve Türk Standardları Enstitüsünün TS 13599 Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamulü Standardında yer alan “Tek tütün çeşidinden üretilen sarmalık kıyılmış tütün mamulü” tanımı ve standardına uygun nitelikteki malların tesliminde 31/12/2024 tarihine kadar (bu tarih dâhil) özel tüketim vergisi oranı %50 indirimli uygulanır.

Birinci fıkrada yer alan tütün mamulünün tek başına kıyılıp içilebilme vasfına sahip bulunduğunu ve Türk Standardları Enstitüsünün TS 13599 Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamulü Standardında yer alan “Tek tütün çeşidinden üretilen sarmalık kıyılmış tütün mamulü” olduğunu belirlemeye, bu ürünlerin denetim ve kontrolünü sağlamaya Tarım ve Orman Bakanlığı; bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Yürürlük
Madde 19 -
Bu Kanunun;

a) Geçici 2 nci Maddesi yayımı tarihinde,

b) 15 inci Maddesinin 2 numaralı fıkrasının (b) bendi 1.8.2003 

tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) Diğer hükümleri 1.8.2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

Yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 20 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
8312-4
8313
4760 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER
1-18/2/2009 tarihli ve5838 sayılı Kanunun geçici maddelesi:
Geçici Madde 3 - 5838(2009)
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan ve 1/8/2002 - 21/7/2005 tarihleri arasında 87.03 G.T.İ.P. numarasından özel tüketim vergisi beyan edilmesi gerekirken 87.04 G.T.İ.P. numarasından özel tüketim vergisi beyan edilen araçlarla ilgili olarak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemler için özel tüketim vergisi tarhiyatı yapılmaz, daha önce yapılan tarhiyatlardan vazgeçilir, tahakkuk eden tutarlar terkin edilir. (…)[48]
[1] 15/4/2021 tarihli ve 7316 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “satışlarda malların alıcıya teslimi” ibaresi “satışlarda, (I), (II) ve (IV) sayılı listelerdeki malların alıcıya, (III) sayılı listedeki malların komisyoncuya veya konsinyi işletmeye teslimi” şeklinde değiştirilmiştir. [2] 29/3/2018 tarihli ve 7104 sayılı Kanunun 29 uncu maddesiyle, bu bentlerin 6/4/2018 tarihini izleyen ikinci aybaşında yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır. [3] 27/3/2015 tarihli ve 6637 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “ithali veya bunlara teslimi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile ev sahibi hükümet anlaşmaları veya ülkemizin taraf olduğu diğer anlaşmalar çerçevesinde Türkiye’deki uluslararası kuruluşlar ve bunların yönetici kadrolarında görev yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan mensupları tarafından Türkiye’de görevde bulundukları süre içinde kendi ihtiyaçları için ilk iktisabı, ithali veya bunlara teslimi” ibaresi eklenmiştir. [4] 6/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Kanunun 56 ncı maddesiyle bu maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendine (b) alt bendi eklenmiş, mevcut (b) ve (c) alt bentleri (c) ve (d) alt bentleri olarak teselsül ettirilmiştir. [5] 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 72 nci maddesi ile bu alt bendin parantez içi hükmünde yer alan “motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar” ibaresi “hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 200.000 TL’yi aşanlar” şeklinde değiştirilmiş olup, aynı Kanunun 123 üncü maddesi ile bu değişikliğin 1/1/2018 tarihinde yürülüğe gireceği hükme bağlanmıştır. [6] 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “sakatlık derecesi” ibaresi “engellilik oranı” şeklinde değiştirilmiştir. [7] 6/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Kanunun 56 ncı maddesiyle, bu Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendine (b) alt bendi eklenmiş, mevcut (b) ve (c) alt bentleri (c) ve (d) alt bentleri olarak teselsül ettirilmiştir. [8] 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 72 nci maddesi ile bu alt bendin parantez içi hükmünde yer alan “motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar” ibaresi “hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 200.000 TL’yi aşanlar” şeklinde değiştirilmiş olup, aynı Kanunun 123 üncü maddesi uyarınca bu değişiklik 1/1/2018 tarihinde yürülüğe girecektir. [9] 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “sakatlığına” ibaresi “engelliliğine” şeklinde değiştirilmiştir. [10] 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 143 üncü maddesiyle, bu bentte yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir. [11] 15/8/2017 tarihli ve 694 sayılı KHK’nin 131 inci maddesiyle, bu bende “Milli Savunma Bakanlığı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Adalet Bakanlığı,” ibaresi eklenmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanunun 126 ncı maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır. [12] 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanunun 57 nci maddesiyle bu bentte yer alan “9302.00” ibaresi “9302.00.00.00.00” şeklinde değiştirilmiş ve “Millî İstihbarat Teşkilatı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Savunma Sanayii Müsteşarlığı,” ibaresi eklenmiştir. [13] 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 72 nci maddesi ile bu alt bendin köşeli parantez içi hükmünde yer alan “ile (7) numaralı fıkrası” ibaresi “ve (7) numaralı fıkrası kapsamında ithal edilen eşya ile (12) numaralı fıkrasının (a) bendi kapsamında ithal edilen bu Kanuna ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P numarasında “-Diğerleri” satırı altında yer alan mallardan özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi dahil gümrük vergilerine ilişkin istisna uygulanmaması durumunda belirlenecek gümrüklenmiş değeri 200.000 TL’yi aşanlar” şeklinde değiştirilmiş olup, aynı Kanunun 123 üncü maddesi ile bu değişikliğin 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe gireceği hükme bağlanmıştır. [14] 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 72 nci maddesi ile eklenen bu fıkranın yürürlüğe gireceği tarih, aynı Kanunun 123 üncü maddesi ile 1/1/2018 olarak belirlenmiştir. [15] 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 143 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir. [16] 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle; bu maddede yer alan "2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.19, 2710.19.45.00.11 ve 2710.19.49.00.11 G.T.İ.P. numaralı" ibaresi "2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.18, 2710.19.45.00.11, 2710.19.45.00.12 ve 2710.19.49.00.11 G.T.İ.P. numaralı" şeklinde değiştirilmiş, daha sonra 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 88 inci maddesiyle mezkur ibare “2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.13 ve 2710.19.45.00.12 G.T.İ.P. numaralı” şeklinde değiştirilmiş, daha sonra bu ibare de 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanunun 58 inci maddesiyle “2710.19.43.00.11 ve 2710.20.11.00.11 G.T.İ.P. numaralı” şeklinde değiştirilmiştir. [17] 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 143 üncü maddesiyle, bu fıkralarda yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde ve “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir. [18] 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “ithalatçıları veya imalatçıları” ibaresi, “mükellefler” olarak değiştirilmiştir. [19] 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 143 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir. [20] 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanunun 93 üncü maddesi uyarınca bu madde yayım tarihi olan 27/3/2018 tarihini izleyen aybaşı olan 1/4/2018’de yürürlüğe girer. [21] 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Kanunun 29 uncu maddesiyle bu fıkrada yer alan “(III) sayılı listedeki mallar için asgari maktu vergi tutarları;” ibaresi “(III) sayılı listenin (A) cetvelindeki mallar için asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelindeki mallar için asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarları;” şeklinde değiştirilmiştir. [22] 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi ile bu bentte yer alan “perakende satışa sunulan sigaraların birim ambalajı içinde yer alan her bir sigara,” ibaresi “perakende satışa sunulan sigaraların ve makaronların birim ambalajı içinde yer alan her bir sigara veya her bir makaron,” şeklinde ve “20 adet sigaradan” ibaresi “20 adet sigaradan, 50 adet makarondan” şeklinde değiştirilmiştir. [23] 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 143 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir. [24] 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 143 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir. [25] 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle, bu bende “(B) cetvelindeki mallar için listede yer alan asgari maktu vergi tutarlarının, perakende satışa sunulan ürünlerin birim ambalajı içinde yer alan her bir sigara adedi, diğer tütün mamullerinin birim ambalajı içindeki mamulün her bir gramı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın %20’sine tekabül eden tutarı aşmamak üzere; birim ambalaj itibarıyla maktu vergi tutarı belirlemeye, bu tutarı malların cinsleri, özellikleri, ambalajları (paketleri) ve bunların fiyatları ve fiyat grupları itibarıyla farklılaştırmaya,” ibaresi eklenmiştir. [26] 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile bu bentte yer alan “her bir sigara adedi” ibaresi “her bir sigara veya makaron adedi” şeklinde değiştirilmiştir. [27] 14/10/2021 tarihli ve 7338 sayılı Kanunun 56 ncı maddesiyle bu bentte yer alan “bir katına” ibaresi “üç katına” şeklinde değiştirilmiştir. [28] 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanunun 61 inci maddesiyle bu bentte yer alan “belirlenen oranları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını”” ibaresi eklenmiş ve “mallar için özel tüketim vergisi matrahını esas alarak fiyat grupları oluşturmaya, bu fiyat grupları ve” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. [29] 14/10/2021 tarihli ve 7338 sayılı Kanunun 56 ncı maddesiyle bu bentte yer alan “bir katına” ibaresi “üç katına” şeklinde ve “malların” ibaresi “mallar için farklı matrah grupları oluşturmaya, malların matrah grupları, motor gücü,” şeklinde değiştirilmiştir. [30] 21/2/2019 tarihli ve 7166 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle bu bentte yer alan “indirmeye %25’e kadar artırmaya,” ibaresi “indirmeye; 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı mallar için %50’ye, diğer mallar için %25’e kadar artırmaya; 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı mallar için belirlenen oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını dörtte birine kadar indirmeye, dört katına kadar artırmaya,” şeklinde değiştirilmiştir. [31] 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle bu fıkrada yapılan düzenlemenin 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır. [32] Bu fıkranın uygulanması ile ilgili olarak 1/12/2016 tarihli ve 29905 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 30/11/2016 tarihli ve 2016/9567 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Karara veya Kanunun sonundaki (III) sayılı listeye bakınız. [33] 1/1/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22/12/2017 tarihli ve 2017/11176 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Kararın 8 inci maddesiyle, bu fıkra hükmünün bu Kanuna ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan asgari maktu vergi tutarları ile maktu vergi tutarları hakkında, 2018 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır. [34] 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 143 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde ve “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir. [35] 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 143 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir. [36] 30/11/2022 tarihli ve 7423 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle bu fıkraya “(yalnız tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar)” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile 4813.10.00.80.00 (makaron)” ibaresi eklenmiştir. Bu değişiklik 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer. [37] 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 143 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir. [38] 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Kanunun 52 nci maddesiyle, bu bentte yer alan “(2) numaralı bendi” ibaresi “(2) ve (8) numaralı bentleri” şeklinde değiştirilmiştir. [39] 30/12/2004 tarihli ve 5281 sayılı Kanunun 37 nci maddesiyle bu bende "87.03” ibaresinden önce gelmek üzere “87.02 (Otobüs ve midibüs hariç),” ibaresi eklenmiştir. [40] 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 143 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir. [41] 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 89 uncu maddesiyle, bu maddede yer alan “2710.19.61.00.11, 2710.19.61.00.19, 2710.19.63.00.11, 2710.19.63.00.19, 2710.19.65.00.11, 2710.19.65.00.19, 2710.19.69.00.11 ve 2710.19.69.00.99 G.T.İ.P. numaralı” ibaresi “2710.19.61.00.11, 2710.19.63.00.11, 2710.19.65.00.11 ve 2710.19.69.00.11 G.T.İ.P. numaralı” olarak; “2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.18, 2710.19.45.00.11, 2710.19.45.00.12 ve 2710.19.49.00.11 G.T.İ.P. numaralı” ibaresi “2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.13 ve 2710.19.45.00.12 G.T.İ.P. numaralı” olarak değiştirilmiştir. [42] Bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2012” ibaresi, 22/1/2013 tarihli ve 6408 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle “31/12/2019” şeklinde değiştirilmiştir. [43] 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanunun 62 nci maddesiyle, bu maddede yer alan “2710.19.61.00.11, 2710.19.63.00.11, 2710.19.65.00.11 ve 2710.19.69.00.11 G.T.İ.P. numaralı” ibaresi “2710.19.62.00.10, 2710.19.62.00.11, 2710.19.64.00.10, 2710.19.64.00.11 ve 2710.19.68.00.11 G.T.İ.P. numaralı” şeklinde ve “2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.13 ve 2710.19.45.00.12 G.T.İ.P. numaralı” ibaresi “2710.19.43.00.11 ve 2710.20.11.00.11 G.T.İ.P. numaralı” şeklinde değiştirilmiştir. [44] 13/10/2011 tarihli ve 28083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 12/10/2011 tarihli ve 2011/2304 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 3 üncü maddesiyle bu maddede “40 Türk Lirası” olarak belirlenen tutarlar, “100 Türk Lirası” olarak tespit edilmiş olup daha sonra, 1/1/2014 tarihli ve 28869 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5761 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Kararın 6 ncı maddesiyle “100 Türk Lirası” ibaresi “120 Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir. [45] 24/5/2013 tarihli ve 6487 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile bu maddede yer alan “31/12/2013” ibaresi “31/12/2023” şeklinde değiştirilmiştir. [46] 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Kanunun 53 üncü maddesiyle, bu maddede yer alan “40” ibareleri “160” şeklinde değiştirilmiştir. [47] 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 143 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir. [48] Anayasa Mahkemesinin 22/12/2011 tarihli ve E.: 2010/118, K.: 2011/170 sayılı Kararı ile bu maddenin “…Tahsil edilmiş tutarlar red ve iade edilmez.” şeklindeki son cümlesi iptal edilmiştir. [49] Bu mallara ilişkin ÖTV tutarları 27/3/2018 tarihli ve 30373 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27/3/2018 tarihli ve 2018/11542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesiyle yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir. [50] Bu mallara ilişkin ÖTV tutarlarının belirlenmesinde 17/5/2018 tarihinden itibaren uygulanacak bazı usul ve esaslar hakkında 17/5/2018 tarihli ve 30424 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karara bakınız. [51] Bu mallara ilişkin ÖTV tutarları 20/5/2021 tarihli ve 31486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararın 1 inci maddesiyle yayımı tarihinden itibaren uygulanmak üzere metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir. [52] Bu mallara ilişkin ÖTV tutarları 27/3/2018 tarihli ve 30373 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27/3/2018 tarihli ve 2018/11542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesiyle yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir. [53] Bu mala ilişkin ÖTV tutarları 20/5/2021 tarihli ve 31486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararın 1 inci maddesiyle yayımı tarihinden itibaren uygulanmak üzere metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir. [54] Bu mala ilişkin ÖTV tutarları 20/5/2021 tarihli ve 31486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararın 1 inci maddesiyle yayımı tarihinden itibaren uygulanmak üzere metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir. [55] Bu mallara ilişkin ÖTV tutarları 27/3/2018 tarihli ve 30373 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27/3/2018 tarihli ve 2018/11542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesiyle yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir. [56] Bu mallara ilişkin ÖTV tutarları 27/3/2018 tarihli ve 30373 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27/3/2018 tarihli ve 2018/11542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesiyle yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir. [57] Bu mallara ilişkin ÖTV tutarlarının belirlenmesinde 17/5/2018 tarihinden itibaren uygulanacak bazı usul ve esaslar hakkında 17/5/2018 tarihli ve 30424 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karara bakınız. [58] Bu mallara ilişkin ÖTV tutarların belirlenmesinde 1/10/2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, 16/9/2019 tarihli ve 30890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1542 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına bakınız. [59] Bu mallara ilişkin ÖTV tutarları 20/5/2021 tarihli ve 31486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararın 1 inci maddesiyle yayımı tarihinden itibaren uygulanmak üzere metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir. [60] Bu mallara ilişkin ÖTV tutarları 27/3/2018 tarihli ve 30373 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27/3/2018 tarihli ve 2018/11542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesiyle yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir. [61] Bu mallara ilişkin ÖTV tutarları 27/3/2018 tarihli ve 30373 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27/3/2018 tarihli ve 2018/11542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesiyle yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir. [62] Bu mallara ilişkin ÖTV tutarları 27/3/2018 tarihli ve 30373 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27/3/2018 tarihli ve 2018/11542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesiyle yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir. [63] Bu mallara ilişkin ÖTV tutarları 27/3/2018 tarihli ve 30373 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27/3/2018 tarihli ve 2018/11542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesiyle yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir. [64] 14/10/2021 tarihli ve 7338 sayılı Kanunun 57 nci maddesiyle 8701.20 G.T.İ.P. numaralı malın yer aldığı satırdan önce gelmek üzere bu sıra eklenmiştir. [65] Bu mallara ilişkin ÖTV tutarları 27/3/2018 tarihli ve 30373 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27/3/2018 tarihli ve 2018/11542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 2 nci maddesiyle yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir. [66] 87.03 G.T.İ.P numarasında yer alan otomobil ve arazi taşıtı cinsi araçlara uygulanacak özel tüketim vergisi matrahı için 1/5/2019 tarihli ve 30761 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 30/4/2019 tarihli ve 1013 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına bakınız. [67] Bu mallara ilişkin ÖTV tutarları 2/2/2021 tarihli ve 31383 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1/2/2021 tarihli ve 3471 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararın 1 inci maddesiyle yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir. [68] 1/7/2022 tarihli ve 7417 sayılı Kanunun 44 üncü maddesiyle 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan “- Diğerleri; -- Sadece elektrik motorlu olanlar” satırı altındaki mallar ve özel tüketim vergisi oranları metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. [69] Bu mallara ilişkin ÖTV tutarları 27/3/2018 tarihli ve 30373 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27/3/2018 tarihli ve 2018/11542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 2 nci maddesiyle yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir. [70] 14/10/2021 tarihli ve 7338 sayılı Kanunun 57 nci maddesiyle 87.03 G.T.İ.P. numaralı sıranın “-Diğerleri” satırından önce gelmek üzere karşılarında gösterilen oranlarıyla birlikte bu satırlar eklenmiştir. [71] 23/9/2018 tarihli ve 132 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesi ile 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallardan ‘’-Diğerleri’’ satırı altında yer alanların matrahları 46.000 TL olanlar 70.000 TL şeklinde ,80.000 TL olanlar 120.000 TL şeklinde, 57.000 TL olanlar 85.000 TL şeklinde, 91.000 TL olanlar 135.000 TL şeklinde, 114.000 TL olanlar 170.000 TL şeklinde tespit edilmiştir. [72] 29/8/2020 tarihli ve 2912 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesi ile 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallardan ‘’-Diğerleri’’ satırı altında yer alanların matrahları 70.000 olanlar 85.000 TL şeklinde , 120.000 TL olanlar 130.000 TL şeklinde tespit edilmiştir. [73] Bu mallara ilişkin ÖTV tutarları 13/8/2021 tarihli ve 31567 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 12/8/2021 tarihli ve 4373 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararın 1 inci maddesiyle yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir. [74] Bu mallara ilişkin ÖTV tutarları 13/1/2022 tarihli ve 31718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5096 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir. [75] Bu mallara ilişkin ÖTV tutarları 30/8/2020 tarihli ve 31229 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 29/8/2020 tarihli ve 2912 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararın 1 inci maddesiyle yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir. [76] Bu mallara ilişkin ÖTV tutarları 3/3/2023 tarihli ve 32121 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2/3/2023 tarihli ve 6885 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararın 1 inci maddesiyle yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir. [77] Bu mallara ilişkin ÖTV tutarları 27/3/2018 tarihli ve 30373 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27/3/2018 tarihli ve 2018/11542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 2 nci maddesiyle yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir. [78] 14/10/2021 tarihli ve 7338 sayılı Kanunun 57 nci maddesiyle 87.04 G.T.İ.P. numaralı sıranın “-Diğerleri” satırından önce gelmek üzere karşısında gösterilen oranıyla birlikte bu satır eklenmiştir. [79] Bu mallara ilişkin ÖTV tutarları 31/12/2018 tarihli ve 30642 (4. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 31/12/2018 tarihli ve 540 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararın 2 nci maddesiyle 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girmek üzere metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir. [80] Bu mallara ilişkin ÖTV tutarları 27/3/2018 tarihli ve 30373 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27/3/2018 tarihli ve 2018/11542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 2 nci maddesiyle yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir. [81] Bu mallara ilişkin ÖTV tutarları 31/12/2018 tarihli ve 30642 (4. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 31/12/2018 tarihli ve 540 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararın 2 nci maddesiyle 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girmek üzere metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir. [82] Bu satır 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanun’da mevcut olmayıp, 27/3/2018 tarihli ve 30373 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27/3/2018 tarihli ve 2018/11542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 2 nci maddesinde yer alan listenin hükmüdür. [83] Bu mala ilişkin asgari maktu vergi tutarları ile maktu vergi tutarları 27/5/2022 tarihli ve 31848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 26/5/2022 tarihli ve 5614 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere metne işlendiği şekilde tespit edilmiş, aynı Karar ile vergi oran ve tutarları yeniden tespit edilen bu malların (2206.00 G.T.İ.P numaralı mallar hariç) asgari maktu ve maktu vergi tutarları hakkında bu Kanunun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmünün 2022 yılı Temmuz-Aralık dönemi için uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır. [84] 17/1/2019 tarihli ve 7161 sayılı Kanunun 37 nci maddesiyle beşinci parantez içi hükümde yer alan “meyveli gazlı içecekler” ibaresi “meyveli gazlı içecekler; şalgam suyu; Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütleri sayılanlar” şeklinde değiştirilmiştir. [85] Bu mala ilişkin asgari maktu vergi tutarları ile maktu vergi tutarları 27/5/2022 tarihli ve 31848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 26/5/2022 tarihli ve 5614 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere metne işlendiği şekilde tespit edilmiş, aynı Karar ile vergi oran ve tutarları yeniden tespit edilen bu malların (2206.00 G.T.İ.P numaralı mallar hariç) asgari maktu ve maktu vergi tutarları hakkında bu Kanunun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmünün 2022 yılı Temmuz-Aralık dönemi için uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır. [86] Bu sütun 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanun’da mevcut olmayıp, 27/3/2018 tarihli ve 30373 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27/3/2018 tarihli ve 2018/11542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 3 üncü maddesinde yer alan listenin hükmüdür. [87] Bu mala ilişkin asgari maktu vergi tutarları ile maktu vergi tutarları 27/5/2022 tarihli ve 31848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 26/5/2022 tarihli ve 5614 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere metne işlendiği şekilde tespit edilmiş, aynı Karar ile vergi oran ve tutarları yeniden tespit edilen bu malların asgari maktu ve maktu vergi tutarları hakkında bu Kanunun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmünün 2022 yılı Temmuz-Aralık dönemi için uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır. [88] 19/4/2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 18/4/2022 tarihli ve 5431 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle bu malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları metne parantez içinde işlendiği şekilde değiştirilmiştir. [89] 1/5/2019 tarihli ve 30761 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 30/4/2019 tarihli ve 1013 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 3 üncü maddesiyle; bu mallara ilişkin vergi oranları ile asgari maktu ve maktu vergi tutarları yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere metne parantez içinde işlendiği şekilde tespit edilmiştir.
8314

I, II, III ve IV sayılı listelerde daha önce yapılan değişikliklerin yayımlandığı Resmî Gazetelerin tarih ve sayılarını görmek için Kanunun sonundaki “MEVZUAT İZLEME CETVELİ”ne bakınız.
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  4760 SAYILI KANUNUN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPAN

  MEVZUATI İZLEME CETVELİ

   

  Mevzuatın

  Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

  Türü

  No

  Tarihi

  Numarası

  B.K.K.

  2002/4481

  30/7/2002

  24831

  B.K.K.

  2002/4482

  30/7/2002

  24831

  B.K.K.

  2002/4675

  14/9/2002

  24876

  B.K.K.

  2002/4843

  25/10/2002

  24917

  B.K.K.

  2002/4930

  22/12/2002

  24971

  B.K.K.

  2003/5141

  8/1/2003

  24987 (Mükerrer)

  B.K.K.

  2003/5147

  24/1/2003

  25003

  B.K.K.

  2003/5227

  10/2/2003

  25020 (Mükerrer)

  B.K.K.

  2003/5357

  18/3/2003

  25066

  B.K.K.

  2003/5433

  16/4/2003

  25081

  B.K.K.

  2003/5455

  17/4/2003

  25082

  B.K.K.

  2003/5549

  15/5/2003

  25109

  B.K.K.

  2003/5632

  6/6/2003

  25130

  B.K.K.

  2003/5757

  2/7/2003

  25156

  B.K.K.

  2003/5950

  28/8/2003

  25213

  B.K.K.

  2003/6049

  4/9/2003

  25219

  B.K.K.

  2003/6257

  14/10/2003

  25259

  B.K.K.

  2003/6258

  14/10/2003

  25259

  B.K.K.

  2003/6153

  21/10/2003

  25266

  B.K.K.

  2003/6288

  23/10/2003

  25268

  B.K.K.

  2003/6467

  12/12/2003

  25314

  B.K.K.

  2003/6497

  27/12/2003

  25329

  B.K.K.

  2003/6607

  3/1/2004

  25335

  B.K.K.

  2003/6645

  6/1/2004

  25338

  B.K.K.

  2004/6760

  12/1/2004

  25371

  B.K.K.

  2004/6885

  27/2/2004

  25386

  B.K.K.

  2004/6992

  14/3/2004

  25402

  B.K.K.

  2004/7069

  8/4/2004

  25427

  B.K.K.

  2004/7306

  18/5/2004

  25466

  B.K.K.

  2004/7386

  10/6/2004

  25488

  B.K.K.

  2004/7512

  30/6/2004

  25508

  B.K.K.

  2004/7549

  10/7/2004

  25518

  B.K.K.

  2004/7579

  13/7/2004

  25521

  B.K.K.

  2004/7640

  1/8/2004

  25540

  B.K.K.

  2004/7674

  10/8/2004

  25549

  B.K.K.

  2004/7730

  9/8/2004

  25563

  B.K.K.

  2004/7792

  29/8/2004

  25568 (Mükerrer)

  B.K.K.

  2004/7814

  9/9/2004

  25578

  B.K.K.

  2004/7888

  23/9/2004

  25592

  B.K.K.

  2004/7890

  28/9/2004

  25597

  B.K.K.

  2004/7893

  30/9/2004

  25599

  B.K.K.

  2004/8021

  21/10/2004

  25620

  B.K.K.

  2004/8032

  2/11/2004

  25631

  B.K.K.

  2004/8059

  9/11/2004

  25638

  B.K.K.

  2004/8118

  3/12/2004

  25659

  B.K.K.

  2004/8128

  4/12/2004

  25660

  B.K.K.

  2004/8187

  18/12/2004

  25674

  B.K.K.

  2004/8229

  25/12/2004

  25681

  B.K.K.

  2004/8229

  25/12/2004

  25681

  B.K.K.

  2004/8266

  31/12/2004

  25687(3.Mükerrer)

  B.K.K.

  2005/8392

  27/1/2005

  25709

  B.K.K.

  2005/8410

  1/2/2005

  25714

  B.K.K.

  2005/8414

  5/2/2005

  25718

  B.K.K.

  2005/8704

  22/4/2005

  25794

  B.K.K.

  2005/8716

  26/4/2005

  25797

  B.K.K.

  2005/9145

  28/7/2005

  25889

  B.K.K.

  2005/9281

  26/8/2005

  25918

  B.K.K.

  2005/9795

  23/12/2005

  26032

  B.K.K.

  2005/9796

  23/12/2005

  26032

  B.K.K.

  2006/10170

  16/3/2006

  26110

  B.K.K.

  2006/11045

  12/10/2006

  26317

  B.K.K.

  2006/11202

  8/12/2006

  26370

  B.K.K.

  2007/12756

  2/11/2007

  26688

  B.K.K.

  2008/13061

  24/1/2008

  26766

  B.K.K.

  2008/13210

  13/2/2008

  26786

  KANUN

  5766

  6/6/2008

  26898 (Mükerrer)

  B.K.K.

  2008/13762

  20/6/2008

  26912

  B.K.K.

  2008/13835

  2/7/2008

  26924

  B.K.K.

  2008/14061

  4/9/2008

  26987

  B.K.K.

  2008/14387

  18/12/2008

  27084

  KANUN

  5838

  28/2/2009

  27155

  B.K.K.

  2009/14802

  16/3/2009

  27171

  B.K.K.

  2009/14882

  14/4/2009

  27200

  B.K.K.

  2009/15081

  16/6/2009

  27260 (Mükerrer)

  B.K.K.

  2009/15200

  15/7/2009

  27289

  B.K.K.

  2009/15315

  22/8/2009

  27327

  B.K.K.

  2009/15725

  31/12/2009

  27449

  B.K.K.

  2010/135

  27/2/2010

  27506

  B.K.K.

  2010/668

  7/6/2010

  27652

  B.K.K.

  2010/973

  28/10/2010

  27743

  KANUN

  6111

  25/2/2011

  27857 (Mükerrer)

  B.K.K.

  2011/1435

  25/2/2011

  27857 (2.Mükerrer)

  B.K.K.

  2011/2198

  14/9/2011

  28054

  B.K.K.

  2011/2304

  13/10/2011

  28083

  B.K.K.

  2011/2343

  26/10/2011

  28096

  B.K.K.

  2012/3172

  18/5/2012

  28296

  B.K.K.

  2012/3735

  22/9/2012

  28419

  B.K.K.

  2012/3792

  9/10/2012

  28436

  B.K.K.

  2013/5595

  1/12/2013

  28838

  B.K.K.

  2013/5761

  1/1/2014

  28869

  B.K.K.

  2014/6881

  17/10/2014

  29148

  B.K.K.

  2014/7127

  1/1/2015

  29223

  B.K.K.

  2015/8353

  1/1/2016

  29580

  B.K.K.

  2016/9153

  8/9/2016

  29825

  B.K.K.

  2016/9256

  26/9/2016

  29848

  B.K.K.

  2016/9542

  24/11/2016

  29899

  B.K.K.

  2016/9567

  1/12/2016

  29905

  B.K.K.

  2017/9759

  3/2/2017

  29968

  B.K.K.

  2017/10468

  28/7/2017

  30137

  B.K.K.

  2017/11176

  1/1/2018

  30288

  KANUN

  7103

  27/3/2018

  30373 (2. Mükerrer)

  B.K.K.

  2018/11542

  27/3/2018

  30373 (3. Mükerrer)

  B.K.K.

  2018/11674

  5/5/2018

  30412

  B.K.K

  2018/11999

  27/6/2018

  30464

  Cumhurbaşkanı Kararı

  41

  16/8/2018

  30511

  Cumhurbaşkanı Kararı

  1013

  1/5/2019

  30761

  Cumhurbaşkanı Kararı

  2081

  29/1/2020

  31023

  Cumhurbaşkanı Kararı

  2178

  29/2/2020

  31054

  Cumhurbaşkanı Kararı

  2301

  26/3/2020

  31080

  Cumhurbaşkanı Kararı

  2537

  13/5/2020

  31126

  Cumhurbaşkanı Kararı

  2912

  30/8/2020

  31229

  Cumhurbaşkanı Kararı

  3328

  25/12/2020

  31345

  Cumhurbaşkanı Kararı

  3471

  2/2/2021

  31383

  Cumhurbaşkanı Kararı

  3994

  20/5/2021

  31486

  Cumhurbaşkanı Kararı

  4298

  15/7/2021

  31542

  Cumhurbaşkanı Kararı

  4373

  13/8/2021

  31567

  Cumhurbaşkanı Kararı

  5096

  13/1/2022

  31718

  Cumhurbaşkanı Kararı

  5614

  27/5/2022

  31848

  Cumhurbaşkanı Kararı

  6885

  3/3/2023

  32121

   

  B.K.K. : Bakanlar Kurulu Kararı


  4760 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

  ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ

  TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO

   

  Değiştiren Kanunun/ KHK’nin veya Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  4760 Sayılı Kanunun Değişen veya İptal Edilen Maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  4962

  7, 8, 12, GEÇİCİ MADDE 3, (I) sayılı liste

  7/8/2003

  5228

  15, (I), (II) sayılı liste

  31/7/2004 tarihini izleyen üçüncü günde

  12, (III) sayılı liste

  31/7/2004 tarihini izleyen otuzuncu günden geçerli olmak üzere 31/7/2004

  7

  31/7/2004

  5281

  11, 12, 15

  31/12/2004

  (I) ve (III) sayılı liste

  31/12/2004 tarihini izleyen üçüncü günden geçerli olmak üzere 31/12/2004

  17

  23/7/2004 tarihinden geçerli olmak üzere 31/12/2004

  5217

  17

  1/1/2005

  5335

  8, GEÇİCİ MADDE 4

  27/4/2005

  5398

  (II) sayılı liste

  21/7/2005

  5479

  1, 3, 11, 12, (I), (II), (III), (IV) sayılı listeler

  8/4/2006

  5493

  7/A

  1/6/2006

  5615

  (II), (III) sayılı liste

  4/4/2007

  5766

  1, 4, 7, 7/A, 12, 13, 15, (I), (II), (III), (IV) sayılı listeler

  6/6/2008 tarihini izleyen ayın başında

  5779

  17

  1/7/2008

  5784

  GEÇİCİ MADDE 5

  26/7/2008

  5784

  GEÇİCİ MADDE 5

  26/7/2008

  5838

  (I), (II) sayılı liste, İşlenemeyen Hükümler

  28/2/2009

  5904

  7, GEÇİCİ MADDE 5, (I) sayılı liste

  3/7/2009

  6111

  7/A, GEÇİCİ MADDE 5, (I), (II), (III), (IV) sayılı listeler

  25/2/2011

  Anayasa Mahkemesinin

  E.: 2010/118,

  K.: 2011/170 sayılı Kararı

  İşlenemeyen Hüküm

  (5838 sayılı Kanunun Geçici 3 üncü Maddesi)

  19/5/2012

  6322

  11, 12/2 ve (IV) sayılı cetvel

  15/6/2012

  12/3

  1/1/2013

  6408

  Geçici Madde 5

  1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere 31/1/2013

  6455

  7, 13

  11/4/2013

  6462

  7

  3/5/2013

  6491

  7

  11/6/2013

  6487

  (I) Sayılı Liste, 12, Geçici Madde 6

  11/6/2013

  6518

  7

  19/2/2014

  6552

  (IV) sayılı cetvel

  11/9/2014

  6637

  6

  7/4/2015

  6745

  7, 15, Geçici Madde 6, Geçici Madde 7, (II) Sayılı Liste

  7/9/2016

  6761

  12

  24/11/2016

  KHK/694

  7

  25/8/2017

  7061

  11, 12, (III) Sayılı Liste (B) Cetveli

  5/12/2017

  7, (III) Sayılı Liste (A) cetveli

  1/1/2018

  7078

  7

  8/3/2018

  7103

  7, 7/A, 8, 12, Geçici Madde 5, (I) Sayılı Liste, (II) Sayılı Liste, (III) Sayılı Liste, (IV) Sayılı Liste

  27/3/2018

  9/A

  Yayımını izleyen ay başında (1/4/2018)

  7104

  5

  6/4/2018 tarihini izleyen ikinci ay başında (1/6/2018)

  KHK/700

  7,7/A,8,11,12,14,17,Geçici Madde 6

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

  7161

  Ekli (III) sayılı liste, Geçici Madde 8

  18/1/2019

  7166

  12,Ekli (IV) sayılı liste

  22/2/2019

  7316

  3

  22/4/2021

  7338

  12, (II) Sayılı Liste

  26/10/2021

  7417

  (II) Sayılı Liste

  5/7/2022

  7440

  Geçici Madde 9

  12/3/2023

   

  
  
  4760 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4760 nolu kanunun Kanun Tasarısının Metni
  Kanun Teklifi Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4760 nolu kanunun Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  4760 nolu kanunun TBMM Bilgileri
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4760 nolu kanunun TBMM'ce kabul edilen metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  (1) Sayılı Cetvel (I) SAYILI LİSTE (A) CETVELİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 20/05/2021 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK (I) Sayılı Cetvel (B) CETVELİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 27/03/2018 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  (II) SAYILI LİSTE
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 03/03/2023 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  (III) SAYILI LİSTE (A) CETVELİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 27/05/2022 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  (III) SAYILI LİSTE (B) CETVELİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 27/05/2022 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  (4) Sayılı Cetvel (IV) SAYILI LİSTE
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 19/04/2022 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK I SAYILI LİSTE A CETVELİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 27/03/2018 - 16/08/2018 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  (1) Sayılı Cetvel (I) SAYILI LİSTE (A) CETVELİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 16/08/2018 - 01/10/2019
  (1) Sayılı Cetvel (I) SAYILI LİSTE (A) CETVELİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 01/10/2019 - 29/01/2020
  (1) Sayılı Cetvel (I) SAYILI LİSTE (A) CETVELİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 29/01/2020 - 29/02/2020
  (1) Sayılı Cetvel (I) SAYILI LİSTE (A) CETVELİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 29/02/2020 - 20/05/2021 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK I SAYILI LİSTE A CETVELİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 08/09/2016 - 27/03/2018 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  I SAYILI LİSTE A CETVELİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 12/06/2002 - 01/12/2013 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  B CETVELİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 12/06/2002 - 11/06/2013 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  (B) CETVELİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 12/06/2002 - 24/05/2013 - YÜRÜRLÜKTE DEĞİL: 12.06.2002- 24.5.2013 tarihleri arasında uygulanan halidir. (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  (II) SAYILI LİSTE
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 24/11/2022 - 03/03/2023 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK (1) Sayılı Cetvel (B) CETVELİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 08/09/2016 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  (2) SAYILI CETVEL (II) SAYILI LİSTE
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 24/09/2018 - 31/12/2018 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  (2) Sayılı Cetvel (II) SAYILI LİSTE
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 01/05/2019 - 30/08/2020
  (2) Sayılı Cetvel (II) SAYILI LİSTE
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 30/08/2020 - 02/02/2021 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  (2) Sayılı Cetvel (II) SAYILI LİSTE
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 02/02/2021 - 13/08/2021 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  (2) Sayılı Cetvel (II) SAYILI LİSTE
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 13/08/2021 - 26/10/2021 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  (2) Sayılı Cetvel (II) SAYILI LİSTE
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 26/10/2021 - 13/01/2022 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  (2) Sayılı Cetvel (II) SAYILI LİSTE
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 13/01/2022 - 05/07/2022 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  (2) Sayılı Cetvel (II) SAYILI LİSTE
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 05/07/2022 - 24/11/2022 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  (II) Sayılı Cetvel (II) SAYILI LİSTE
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 31/12/2018 - 01/05/2019
  (II) SAYILI LİSTE
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 08/05/2013 - 07/09/2016 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  (II) SAYILI LİSTE
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 07/09/2016 - 13/10/2011 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK (II) SAYILI LİSTE
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 08/09/2016 - 27/03/2018 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK (II) SAYILI LİSTE
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 27/03/2018 - 24/09/2018 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  (3) Sayılı Cetvel (III) SAYILI LİSTE (A) CETVELİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 31/12/2018 - 18/01/2019 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  (III) SAYILI LİSTE (A) CETVELİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 12/06/2002 - 25/02/2011 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  (III) SAYILI LİSTE (A) CETVELİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 01/01/2018 - 27/03/2018 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  (III) SAYILI LİSTE (A) CETVELİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 27/03/2018 - 31/12/2018 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  (III) SAYILI LİSTE (A) CETVELİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 17/01/2019 - 26/03/2020
  (III) SAYILI LİSTE (A) CETVELİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 26/03/2020 - 19/04/2022
  (III) SAYILI LİSTE (A) CETVELİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 19/04/2022 - 27/05/2022 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK (III) SAYILI LİSTE (A) CETVELİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 01/01/2016 - 01/01/2018 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  (3) Sayılı Cetvel (III) SAYILI LİSTE (B) CETVELİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 01/05/2019 - 26/03/2020
  (III) SAYILI LİSTE (B) CETVELİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 05/12/2017 - 27/03/2017 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  (III) SAYILI LİSTE (B) CETVELİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 27/03/2018 - 30/06/2018 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  (III) SAYILI LİSTE (B) CETVELİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 30/06/2018 - 01/05/2019 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  (III) SAYILI LİSTE (B) CETVELİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 26/03/2020 - 13/05/2020
  (III) SAYILI LİSTE (B) CETVELİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 13/05/2020 - 25/12/2020 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  (III) SAYILI LİSTE (B) CETVELİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 25/12/2020 - 15/07/2021 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  (III) SAYILI LİSTE (B) CETVELİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 15/07/2021 - 19/04/2022 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  (III) SAYILI LİSTE (B) CETVELİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 19/04/2022 - 27/05/2022 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK III (B) CETVELİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 01/01/2016 - 05/12/2017 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  (IV) SAYILI LİSTE
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 11/09/2014 - 27/03/2018 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  (4) Sayılı Cetvel (IV) SAYILI LİSTE
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 22/02/2019 - 01/05/2019 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  (4) Sayılı Cetvel (IV) SAYILI LİSTE
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 01/05/2019 - 19/04/2022 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  (IV) SAYILI LİSTE
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 12/06/2002 - 11/09/2014 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  4 SAYILI CETVEL
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 27/03/2018 - 22/02/2019 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (13)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (964)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (12)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (3)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (3)
  Söz Konusu Metnin Değinildiği Metin (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (66)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (35)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul