İlgili Alt Mevzuat
(2020) - TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ ... >>
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
3601
KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR GENEL YÖNETMELİK(1)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 - (Değişik: 1/3/2010-2010/192 K.)
Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Devlet memurları ile 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki kamu iktisadî teşebbüslerinde görev yapan sözleşmeli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 - Yönt. (RG: 26.03.2020), Yönt. (RG: 21.01.2017), Yönt. (RG: 23.07.2014), Yönt. (RG: 31.08.2013), Yönt. (RG: 07.03.2013), Yönt. (RG: 07.09.2012), Yönt. (RG: 27.03.2012)(Değişik: 21/9/2004-2004/8246 K.)
Bu Yönetmelik, özel kanunlardaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla;

a) 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda,

b) İl özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında,

c) (Ek: 1/3/2010-2010/192 K.) Düzenleyici ve denetleyici kurumlara ait memur kadrolarında,

d) Özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere yapılacak görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanır.(2)

Ancak;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 59 uncu maddesinde belirtilen istisnai memurluklara,
(1) Bu Yönetmeliğin adı “Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik” iken, 21/9/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (2) 1/3/2010 tarihli ve 2010/192 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Yönetmeliğin 2 nci maddesiyle bu fıkranın (a) bendinde yer alan “18/7/1984” ibaresi “13/12/1983” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. Ayrıca, aynı fıkraya (b) bendinden sonra gelmek üzere (c) bendi eklenmiş ve mevcut (c) bendi (d) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.
3602
b) (Değişik: 12/12/2016-2016/9742 K.) Mülki İdare Amirliği Hizmetleri, Emniyet Hizmetleri, Jandarma Hizmetleri ve Sahil Güvenlik Hizmetleri sınıflarına dahil kadrolara,

c) Kanunlar, tüzükler veya yönetmelikler çerçevesinde yardımcılık ya da stajyerlik dönemi sonunda öngörülen yeterlilik sınavı ve/veya tez aşamalarında başarılı olduktan sonra atanabilecek görevlere,

d) Dışişleri Bakanlığı uzmanlıklarına,

e) (Değişik: 4/1/2006-2006/9923 K.) Anayasa Mahkemesi Başkanlığına ait 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolara, Adalet Bakanlığı icra müdür ve yardımcısı kadroları (…)(5) (…)(4) ile Diyanet İşleri Bakanlığında protokol işlerini yürütmekle görevli şube müdürü kadrosuna, (1)(2)(3)(4)(5) 

f) (Ek: 1/3/2010-2010/192 K.) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan ve 6 ncı maddenin ikinci fıkrasına göre hesaplanan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere,
(1) 20/2/2012 tarihli ve 2012/2876 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle bu bentte yer alan “Adalet Bakanlığı icra müdür ve yardımcısı kadroları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Sosyal Güvenlik Kurumunda sosyal güvenlik merkezi müdürü kadroları, Spor Genel Müdürlüğünde gençlik merkezi müdürü kadroları, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde yurt müdürü kadroları” ibaresi eklenmiştir. (2) Danıştay 5. Dairesinin 2/10/2012 tarihli ve E:2012/4736 sayılı kararıyla e) bendinde yer alan “, Sosyal Güvenlik Kurumunda sosyal güvenlik merkezi müdürü kadroları, Spor Genel Müdürlüğünde gençlik merkezi müdürü kadroları, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde yurt müdürü kadroları” ibaresi ile (g) bendinde yer alan “, ilçe müdürü kadrolarına,” ibaresinin yürütmesi durdurulmuştur. (3) 28/1/2013 tarihli ve 2013/4279 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “Adalet Bakanlığı icra müdür ve yardımcısı kadroları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “atanma usul ve esasları Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yönetmelikle belirlenen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gümrük müdürü, gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürü, tasfiye işletme müdürü, gümrük müdür yardımcısı ve bölge amiri kadroları,” ibaresi eklenmiştir. (4) Danıştay Onaltıncı Dairesinin 15/12/2015 tarihli ve E.: 2015/2509, K.: 2015/8241 sayılı Kararı ile bu bentte yer alan “, Sosyal Güvenlik Kurumunda sosyal güvenlik merkezi müdürü kadroları, Spor Genel Müdürlüğünde gençlik merkezi müdürü kadroları, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde yurt müdürü kadroları” ibaresi iptal edilmiş olup, daha sonra İdari Dava Daireleri Kurulunun 15/6/2017 tarihli ve E.: 2016/2924, K.: 2017/2568 sayılı Kararı ile bu hükmün onanmasına karar verilmiştir. (5) 26/3/2020 tarihli ve 31080 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2308 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “, atanma usul ve esasları Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yönetmelikle belirlenen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gümrük müdürü, gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürü, tasfiye işletme müdürü, gümrük müdür yardımcısı ve bölge amiri kadroları” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
3602-1
g) Başmüdür, işletme, müessese, fabrika, kombina ve meydan müdürlüklerine, taşra teşkilatı bölge ve il müdürü ile doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşlarının müdür kadrolarına ve bunların yardımcılıklarına, ilçe müdürü kadrolarına, atanma usul ve esasları kurumlarınca yönetmelikle belirlenen ilçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara,(1)(2)(3)(4)(5)

h) (Ek: 30/7/2012-2012/3541 K.) Millî Eğitim Bakanlığında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil kadrolardan eğitim uzmanı kadrolarına,

ı) (Ek: 6/5/2013-2013/4957 K.) Avukat kadro veya pozisyonlarından hukuk müşaviri kadro veya pozisyonlarına, yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.(6)

(Mülga üçüncü fıkra: 6/5/2013-2013/4957 K.)
Dayanak
Madde 3 -
Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve657sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
(1) Danıştay 5. Dairesinin 2/10/2012 tarihli ve E:2012/4736 sayılı kararıyla bu bentte yer alan “, ilçe müdürü kadrolarına,” ibaresinin yürütmesi durdurulmuştur. (2) 20/2/2012 tarihli ve 2012/2876 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle bu bentte yer alan “ve bunların yardımcılıklarına” ibaresinden sonra gelmek üzere “, ilçe müdürü kadrolarına,” ibaresi eklenmiştir. (3) 6/5/2013 tarihli ve 2013/4957 sayılı sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “ilçe müdürü kadrolarına” ibaresi “ilçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere” şeklinde değiştirilmiştir. (4) Bu bentte yer alan “ilçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere” ibaresi 30/6/2014 tarihli ve 2014/6579 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle “atanma usul ve esasları kurumlarınca yönetmelikle belirlenen ilçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara” şeklinde değiştirilmiştir. (5) Danıştay Onaltıncı Dairesinin 15/12/2015 tarihli ve E.: 2015/2509, K.: 2015/8241 sayılı Kararı ile bu bentte yer alan “, ilçe müdürü kadrolarına,” ibaresi iptal edilmiştir. (6)1/3/2010 tarihli ve 2010/192 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Yönetmeliğin 2 nci maddesiyle bu fıkranın (e) bendinde yer alan “kadrolar” ibaresi “kadrolara”olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. Ayrıca, aynı fıkraya (e) bendinden sonra gelmek üzere (f) bendi eklenmiş ve mevcut (f) bendi (g) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.
3602-2
Tanımlar
Madde 4 -
Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

a) Görevde yükselme:657sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görevler ile kurumlarca çıkarılacak özel yönetmeliklerde belirlenen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

b) (Değişik : 21/5/2000 - 2000/1231 K.) Aynı düzey görev: Kurumların; hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterdikleri görevleri,

c) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyeraşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

d) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

e) (Mülga : 6/5/2013-2013/4957 K.)

f) (Mülga: 6/5/2013-2013/4957 K.)

g) (Ek: 1/3/2010-2010/192 K.) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için (…) (1) yapılan (…) (2) sınavı, (1) (2)

h) (Ek: 1/3/2010-2010/192 K.) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri, ifade eder.
(1) 6/5/2013 tarihli ve 2013/4957 sayılı sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Yönetmeliğin 2 nci maddesiyle, bu bentte yer alan “, eğitime tabi tutulmaksızın” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. (2) 17/10/2016 tarihli ve 2016/9380 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “yazılı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
3603
İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselmeye İlişkin Esaslar
Öğrenim düzeyi
Madde 5 -
Devlet memurlarının bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmeleri için gerekli olan öğrenim düzeyleri kurumları tarafından çıkarılacak yönetmeliklerinde unvanlar itibariyle gösterilir.  

Devlet memurlarının;  

a) Müdür, Şube Müdürü, Başmühendis, (…) (1) , Araştırmacı, Eğitim Uzmanı, Uzman, Müdür Yardımcısı, Çözümleyici ve bu düzeyde bulunan görevler ile daha üstü görevlere atanabilmeleri için en az dört yıllık yüksek öğrenim,   

b) Programcı, Şef, Amir ve bu düzeyde görevlere atanabilmeleri için en az iki yıllık yüksek öğrenim,   

c) Memur, Muhasebeci, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Şoför ve bu düzeydeki görevlere atanabilmeleri için en az orta öğrenim,  

görmüş olmaları şarttır.  

Ancak, kurumların kendi yönetmeliklerinde düzenlemeleri kaydıyla, sadece hizmet alanına ilişkin olarak iki yıllık yüksek öğrenim görenlerin müdür ve daha alt görevlere, orta öğrenim üzerine kurumlarınca açılan en az iki yıl süreli mesleki kursları bitirenlerin ise müdür yardımcısı ve daha alt görevlere atanabilmeleri için bu maddede öngörülen öğrenim şartı aranmaz.
Hizmet süresi
Madde 6 - Yönt. (RG: 23.07.2014), Yönt. (RG: 31.08.2013)
(Değişik birinci fıkra : 30/6/2014-2014/6579 K.) Kurumlar, görevin niteliği itibarıyla görevde yükselme suretiyle atanacak personel için bulunduğu kurumda veya diğer kurumlarda alt görevlerde çalışmış olma şartı ve süresi arar. İlan edilen kadro veya pozisyon için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, bu sürelerin en az altı ayının atamanın yapılacağı kurumda geçmiş olması esastır.

Kurumlar atanılacak görevin niteliği itibariyle aranacak hizmet sürelerini, Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirerek kendi kurumlarında ve diğer kurumlarda geçen süreleri dikkate alarak belirler. (Mülga son cümle :6/5/2013-2013/4957 K.) (…)(2)

(Mülga üçüncü fıkra : 6/5/2013-2013/4957 K.)(2)
Disiplin (3)
Madde 7 - (Değişik: 1/3/2010-2010/192 K.)
Kurumlar, atama yapacakları kadrolar için başvuranlarda aranacak disiplin şartlarını çıkaracakları özel yönetmeliklerinde belirler.
Sınav şartı(4)
Madde 8 - (Değişik: 17/10/2016-2016/9380 K.)
Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.
(1) 1/3/2010 tarihli ve 2010/192 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Yönetmeliğin 4 üncü maddesiyle bu bentte yer alan “APK Uzmanı” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. (2) Danıştay Beşinci Dairesinin 6/3/2014 tarihli ve E.: 2013/7955 sayılı Kararı ile bu maddenin ikinci fıkrasının son cümlesi ile üçüncü fıkrasının mülgasına ilişkin hükümlerin yürütülmesi durdurulmuştur. (3) 1/3/2010 tarihli ve 2010/192 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Yönetmeliğin 5 inci maddesiyle “Sicil ve disiplin” olan bu madde başlığı “Disiplin”olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (4) Bu madde başlığı “Görevde yükselme eğitimi”iken, 6/5/2013 tarihli ve 2013/4957 sayılı sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Yönetmeliğin 4 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
3604
Duyuru ve Başvuru (1)
Madde 9 - Yönt. (RG: 31.08.2013), Yönt. (RG: 27.03.2012) (Değişik: 6/5/2013-2013/4957 K.)
Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadro veya pozisyonlar yazılı sınavlardan önce duyurulur. İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür. 

Kurumların personel işlerinden sorumlu birimlerine yapılan başvurular incelenerek, aranan şartları taşıyanlar kurumlarca resmi internet sitelerinde ilan edilir.
Görevde yükselme eğitiminin konuları
Madde 10 - Yönt. (RG: 31.08.2013) (Mülga: 6/5/2013-2013/4957 K.)
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme Sınav Esasları
Sınav şartı ve atama (2)
Madde 11 - Yönt. (RG: 31.08.2013) (Mülga: 6/5/2013-2013/4957 K.)
 
Yazılı sınav(3)
Madde 12 - Yönt. (RG: 18.04.2019), Yönt. (RG: 22.10.2016), Yönt. (RG: 23.07.2014), Yönt. (RG: 31.08.2013)(Değişik: 21/9/2004-2004/8246 K.)
(Değişik birinci fıkra: 1/3/2010-2010/192 K.) (Ek cümle: 6/5/2013-2013/4957 K.) Yazılı sınav, bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle, belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, il özel idareleri ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar için İçişleri Bakanlığınca, yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumları için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca olmak üzere, ilgili kurumlarca belirlenecek konularda yapılır. (Mülga cümle: 6/5/2013-2013/4957 K.) (…)Yazılı sınav kurum ve kuruluşlarca yapılabileceği gibi, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir. Bu Yönetmelik kapsamında bulunan belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, il özel idareleri ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar için İçişleri Bakanlığınca merkezî olarak yaptırılır. Ayrıca, yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarından talep gelmesi hâlinde, bu kurumların personelinin (…)(3) sınavları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca merkezî olarak yaptırılır. (Mülga cümle: 6/5/2013-2013/4957 K.) (…)(3)(4)
(1) 1/3/2010 tarihli ve 2010/192 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Yönetmeliğin 7 nci maddesiyle “Görevde yükselme eğitimine alınma” olan bu madde başlığı “Duyuru ve görevde yükselme eğitimine alınma”olarak değiştirilmiş olup, daha sonra 6/5/2013 tarihli ve 2013/4957 sayılı sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Yönetmeliğin 5 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (2)1/3/2010 tarihli ve 2010/192 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Yönetmeliğin 9 uncu maddesiyle “Sınav şartı” olan bu madde başlığı “Sınav şartı ve atama”olarak değiştirilmiştir. (3) Bu madde başlığı “Sınavın şekli” iken, 6/5/2013 tarihli ve 2013/4957 sayılı sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Yönetmeliğin 8 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “Bu sınavı kurum ve kuruluşlar” ibaresi “Yazılı sınav kurum ve kuruluşlarca yapılabileceği gibi,”, “yaptırırlar” ibaresi “yaptırılabilir”, “yaptırılabilir” ibareleri “yaptırılır” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “eğitim ve” ile “eğitimleri ve/veya” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır. (4) 18/4/2019 tarihli ve 30749 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 953 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesi ile bu fıkrada yer alan “mahalli idareler için İçişleri Bakanlığınca” ibaresi “belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, il özel idareleri ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar için İçişleri Bakanlığınca” şeklinde, “il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar tarafından talep edilmesi hâlinde, bu kurumların görevde yükselme sınavları ile unvan değişikliği sınavları İçişleri Bakanlığınca” ibaresi “belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, il özel idareleri ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar için İçişleri Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.
3604-1
(Mülga ikinci fıkra: 6/5/2013-2013/4957 K.)
 
(Mülga üçüncü fıkra: 6/5/2013-2013/4957 K.)

(Ek fıkra: 6/5/2013-2013/4957 K.) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. (Değişik ikinci cümle: 30/6/2014-2014/6579 K.) Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar. (Mülga son cümle: 17/10/2016-2016/9380 K.)(1)
Sözlü sınav(2)
Madde 12/A - Yönt. (RG: 22.10.2016), Yönt. (RG: 31.08.2013)(Ek : 6/5/2013-2013/4957 K.)
Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.(2)

İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Genel kültürü ve genel yeteneği,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.
Başarı Sıralaması
Madde 12/B - Yönt. (RG: 22.10.2016), Yönt. (RG: 23.07.2014), Yönt. (RG: 31.08.2013)(Ek : 6/5/2013-2013/4957 K.)
(Ek : 6/5/2013-2013/4957 K.) (Değişik birinci fıkra: 30/6/2014-2014/6579 K.) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. (Değişik ikinci cümle: 17/10/2016-2016/9380 K.) Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve kurumların resmi internet sitesinde ilan edilir.

(Ek fıkra: 30/6/2014-2014/6579 K.) Başarı puanlarının eşit olması hâlinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara, öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, kurumlarca ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.
(1) 17/10/2016 tarihli ve 2016/9380 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 3 üncü maddesiyle, bu fıkranın ikinci cümlesinde yer alan “yetmiş” ibaresi “altmış” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 17/10/2016 tarihli ve 2016/9380 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 4 üncü maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere atanacaklardan yazılı” ibaresi “Yazılı” şeklinde değiştirilmiştir.
3604-2
Görevde yükselme suretiyle atanma(1)
Madde 12/C - (Ek : 6/5/2013-2013/4957 K.)
Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır.(1)

Kurumlarca tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.(1)

Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen
atanma, sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 12/B maddesine göre kurumlarca belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.(2)

Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadro veya pozisyonlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.
Sınav kurulu ve görevleri
Madde 13 - Yönt. (RG: 31.08.2013) (Değişik : 21/5/2000 - 2000/1231 K.)
(Değişik birinci fıkra: 6/5/2013-2013/4957 K.) Kurumlarca yaptırılacak sınavlara ilişkin görevde yükselme işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşan sınav kurulu veya kurulları teşkil edilir. Sınav kurulu veya kurulları, atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, atamaya yetkili amirce belirlenecek personel birimi temsilcisi veya temsilcileri ile diğer üyelerden teşekkül eder. İhtiyaç duyulması halinde kurum dışından kamu görevlileri arasından kurullara üye veya üyeler görevlendirilebilir. Sınav kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

(Değişik üçüncü fıkra: 6/5/2013-2013/4957 K.) Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(Ek fıkra: 6/5/2013-2013/4957 K.) Sınav kurulu, üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. 

(Ek fıkra: 6/5/2013-2013/4957 K.) Kurumlar, gerekli görmeleri halinde taşra teşkilatında beş kişiden müteşekkil sınav kurulu veya kurulları oluşturabilir
Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz (3)
Madde 14 - Yönt. (RG: 31.08.2013) (Mülga: 6/5/2013-2013/4957 K.)
 
(1) 30/6/2014 tarihli ve 2014/6579 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 5 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasına “müteakip” ibaresinden sonra gelmek üzere “en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan “puanları” ibaresi “sıralaması” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 30/6/2014 tarihli ve 2014/6579 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 5 inci maddesiyle, bu bu fıkrada yer alan “ilan edildiği” ibaresi “kesinleştiği” şeklinde değiştirilmiştir. (3) 1/3/2010 tarihli ve 2010/192 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Yönetmeliğin 12 nci maddesiyle “Sınav sonuçlarının açıklanması” olan bu madde başlığı “Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
3605
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Görevde yükselme yönetmelikleri
Madde 15 - Yönt. (RG: 18.04.2019), Yönt. (RG: 31.08.2013)
(Değişik birinci fıkra: 6/5/2013-2013/4957 K.) Belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlardaki personel için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, il özel idareleri ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlardaki personel için İçişleri Bakanlığı; yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarındaki personel için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı olmak üzere kurumlar, bu Yönetmeliğin kapsamına giren görevlere atanacaklarda aranacak şartları ve yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususları Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünü alarak bu Yönetmeliğe aykırı olmamak üzere çıkaracakları yönetmelikle düzenler.(3)

Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir. 
Engellilerin sınavları(1)
Madde 16 - Yönt. (RG: 31.08.2013)
Kurumlar, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alırlar.
Ek Madde 1 - (Ek : 21/5/2000 - 2000/1231 K.)
Kurumlar aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atama yapabilir. Diğer personel kanunlarına tabi olanların657sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır. İlk defa açıktan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Ek Madde 2 - Yönt. (RG: 18.04.2019)(Ek : 21/5/2000 - 2000/1231 K.)
Mahalli idarelerde boş kadro olmaması nedeniyle görevde yükselme niteliğindeki atamaların yapılabilmesi için ilgililerin görevde yükselme sınavında başarılı olduğuna dair belgelerin kadro ihdası amacıyla belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, il özel idareleri ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar için İçişleri Bakanlığına gönderilen kadro cetvellerine eklenmesi şarttır.(4)
Ek Madde 3 - Yönt. (RG: 22.10.2016), Yönt. (RG: 31.08.2013) (Ek: 21/9/2004-2004/8246 K.) (2)
(Değişik birinci fıkra: 6/5/2013-2013/4957 K.) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, (…) (2) bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.(2)

(Değişik birinci cümle: 17/10/2016-2016/9380 K.) Unvan değişikliği yazılı sınavları, kurumlarca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. (Ek cümle: 1/3/2010- 2010/192 K.) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece kurumun kendi personeli başvurabilir.

(Ek fıkra: 1/3/2010-2010/192 K.; Mülga fıkra: 17/10/2016-2016/9380 K.)
(1) 6/5/2013 tarihli ve 2013/4957 sayılı sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Yönetmeliğin 13 üncü maddesiyle, bu maddenin başlığında yer alan “Özürlülerin eğitim ve” ibaresi “Engellilerin”, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “özürlülerin eğitimleri ile” ibaresi “engellilerin” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 17/10/2016 tarihli ve 2016/9380 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 6 ncı maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. (3) 18/4/2019 tarihli ve 30749 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararının 2 nci maddesi ile bu fıkrada yer alan “İl özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlardaki personel için İçişleri Bakanlığı” ibaresi “Belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlardaki personel için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, il özel idareleri ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlardaki personel için İçişleri Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir. (4) 18/4/2019 tarihli ve 30749 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararının 3 üncü maddesi ile bu fıkrada yer alan “İçişleri Bakanlığına” ibaresi “belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, il özel idareleri ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar için İçişleri Bakanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.
3606
(Ek fıkra: 1/3/2010-2010/192 K.) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

(Ek fıkra: 6/5/2013-2013/4957 K.) Unvan değişikliği sınavlarıyla ilgili iş ve işlemleri sınav kurulu yürütür.
Ek Madde 4 - (Ek: 21/9/2004-2004/8246 K.; Mülga: 11/9/2006-2006/10952 K.)
 
Geçici Madde 1 -
Kurumlar bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içerisinde 15 inci maddede öngörülen yönetmeliklerini çıkarırlar. Bu konuya ilişkin olarak kurumlarca çıkarılmış bulunan yönetmelikler ise Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü alınarak 6 ay içerisinde bu Yönetmeliğe uygun hale getirilir. Bu süre içinde mevcut hükümlerin uygulanmasına devam olunur.
Geçici Madde 2 -
Belediyeler, il özel idareleri ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlardaki memurların görevde yükselmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde bir genel yönetmelik hazırlanarak yürürlüğe konulur.
Geçici Madde 3 - (Değişik birinci fıkra: 1/3/2010-2010/192 K.)
Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır. 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 5 inci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.  

(Ek: 30/4/1999 - 99/12865 K.) Kurumlar, özel yönetmelikleriyle bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan personeli bakımından, 5 inci madde ile öngörülen öğrenim düzeyinin altında bir öğrenim düzeyi belirleyebilirler.
Geçici Madde 4 - (Ek : 21/5/2000 - 2000/1231 K.)
399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları,657sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel ile sözleşmeli personeline ilişkin görevde yükselme yönetmeliklerini Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünü alarak en geç 2 ay içerisinde çıkarırlar. Bu Yönetmelikler, I, II ve III sayılı cetveldeki personelin görevde yükselme niteliğindeki atamalarıyla, cetveller arasındaki geçişlerde ilgili kadrolara atanmalarına ilişkin husuları kapsar.
Geçici Madde 5 - (Ek : 21/5/2000 - 2000/1231 K.)
Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komtanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde657sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapanların görevde yükselme niteliğindeki atamaları, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde kendi mevzuatlarına göre çıkaracakları yönetmeliklere göre yapılır.
Geçici Madde 6 - (Ek : 14/3/2005- 2005/8556 K.)
Milli Eğitim Bakanlığınca bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen görevlere yapılacak atamalarda 8 inci maddede öngörülen görevde yükselme eğitimi şartı 31/12/2005 tarihine kadar uygulanmaz.
Geçici Madde 7 - (Ek: 1/3/2010-2010/192 K.)
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar,657sayılı Kanuna tabi personeline ilişkin görevde yükselme ve unvan değişikliğine dair yönetmeliklerini, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünü alarak bu maddenin yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yürürlüğe koyar. 

10 uncu maddede yapılan değişiklikle öngörülen ilave ders konularına ilişkin ders notları hazırlanıncaya kadar, görevde yükselme eğitimleri, ortak konulara ilişkin mevcut ders notları esas alınarak gerçekleştirilir. 

Bu maddenin yayımı tarihinden önce duyurusu yapılmış ve başvuru süresi bitmiş olan görevde yükselme eğitimleri ve sınavları ile unvan değişikliği sınavları, duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.
Geçici Madde 8 - Yönt. (RG: 31.08.2013) (Ek : 6/5/2013-2013/4957 K.)
Kurumlar, görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerini bu maddenin yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünü alarak bu Yönetmeliğe uygun hale getirir. Anılan yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar mevcut yönetmeliklerin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.
Geçici Madde 9 - Yönt. (RG: 31.08.2013) (Ek : 6/5/2013-2013/4957 K.)
Bu maddenin yayımı tarihinden önce duyurusu yapılmış ve başvuru süresi ve eğitim aşaması tamamlanmış olan görevde yükselme sınavları, duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.
Geçici Madde 10 - Yönt. (RG: 23.07.2014) (Ek : 30/6/2014-2014/6579 K.)
Kurumlar, görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünü alarak bu Yönetmeliğe uygun hale getirir. Kurum yönetmelikleri yürürlüğe konuluncaya kadar mevcut yönetmeliklerinin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. Söz konusu yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulama yapılır.
Geçici Madde 11 - (Ek : 17/10/2016-2016/9380 K.)
Bu maddenin yayımı tarihinden önce yazılı sınavları yapılmış ve sınav sonuçları açıklanmış olan görevde yükselme veya unvan değişikliğine ilişkin işlemler, yazılı sınavın yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir
Geçici Madde 12 - (Ek : 17/10/2016-2016/9380 K.)
Kurumlar, görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünü alarak bu Yönetmeliğe uygun hale getirir. Kurum yönetmelikleri yürürlüğe konuluncaya kadar mevcut yönetmeliklerinin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. Söz konusu yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulama yapılır.
Yürürlük
Madde 17 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 18 - Yönt. (RG: 18.04.2019)
Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.(1)
(1) 18/4/2019 tarihli ve 30749 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararının 4 üncü maddesi ile bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
3606-2
15/3/1999 TARİHLİ VE 99/12647 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARIYLA YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER
1) 21/9/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının hükmüdür.
Geçici Madde 1 -
Kurum ve kuruluşlarca daha önce yürürlüğe konulmuş görevde yükselme yönetmelikleri, Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü alınarak, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde bu Yönetmeliğe uygun hale getirilir.
Geçici Madde 2 -
Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde devam eden görevde yükselme sınavları ile sınavları kazanmış ancak henüz atamaları gerçekleştirilmemiş personele ilişkin işlemler bu Yönetmelikten önceki hükümlere göre sonuçlandırılır.
EK-1:
PERSONEL DEĞERLENDİRME FORMU (Ek: 1/3/2010-2010/192 K.; Mülga: 6/5/2013-2013/4957 K.)

3606-3/3685
Maddeye git
  Ek ve Değişiklikler

  15/3/1999 TARİH VE 99/12647 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE     

  Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararnamenin               

  Tarihi

  Numarası

  Değişen Maddeler

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  30/4/1999

  99/12865

  -

  18/4/1999 tarihinden geçerli olarak 30/5/1999

  21/5/2000

  2000/1231

  -

  21/12/2000

  21/9/2004

  2004/8246

  1, 2, 8, 12, Ek Madde 3 ve 4, İşlenemeyen Hüküm, Geçici Madde 1 ve 2

  28/12/2004

  14/3/2005

  2005/8556

  Geçici Madde 6

  1/4/2005

  25/7/2005

  2005/9482

  Madde 2

  27/10/2005

  4/1/2006

  2006/9923

  9

  21/1/2006

  11/9/2006

  2006/10952

  Ek Madde 4

  4/10/2006

  1/3/2010

  2010/192

  1,2,4,5,7,8,9,10,11, 12,13,14,15, Ek Madde 3, Geçici Madde 3,7, Ek -1

  12/3/2010

  20/2/2012

  2012/2876

  Madde 2 ve 9

  27/3/2012

  30/7/2012

  2012/3541

  2

  7/9/2012

  28/1/2013

  2013/4279

  2

  7/3/2013

  6/5/2013

  2013/4957

  2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12/A, 12/B, 12/C, 13, 14, 15, 16, Ek Madde 3, Geçici Madde 8, 9 ve Ek-1 (Personel Değerlendirme Formu)

  31/8/2013

  30/6/2014

  17/10/2016
  18/4/2019

   

   

  25/3/2020

  2014/6579

  2016/9380
  953

   

   

  2308

  2, 6, 12, 12/B, 12/C, Geçici Madde 10

  Geçici Madde 10 4, 8, 12, 12/A, 12/B, Ek Madde 3, Geçici Madde 11, Geçici Madde 12


  12, 15, Ek Madde 2, 18

   

  2

  23/7/2014

  22/10/2016
  18/4/2019

   

  26/3/2020

  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (151)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (10)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul