2745
VAKIFLAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜ VAZİFE VE TEŞKİLÂTI HAKKINDA KANUN (1)

Madde 1 - (Mülga: 18/6/1984 - KHK227/33md.)
Madde 2 - (Mülga: 18/6/1984 - KHK227/33md.)
 
Madde 3 - (Mülga: 18/6/1984 - KHK227/33md.)
 
Madde 4 - (Mülga: 18/6/1984 - KHK227/33md.)
 
Madde 5 - (Mülga: 18/6/1984 - KHK227/33md.)
 
Madde 6 - (Mülga: 18/6/1984 - KHK227/33md.)
 
Madde 7 - (Mülga: 18/6/1984 - KHK227/33md.)
 
Madde 8 - (Mülga: 18/6/1984 - KHK227/33md.)
 
Madde 9 - (Mülga: 18/6/1984 - KHK227/33md.)
 
Madde 10 - (Mülga: 18/6/1984 - KHK227/33md.)
 
Madde 11 - (Mülga: 18/6/1984 - KHK227/33md.)
 
Madde 12 - (Mülga: 18/6/1984 - KHK227/33md.)
 
Madde 13 - (Mülga: 20/2/2008-5737/80md.)
Madde 14 - (Mülga: 20/2/2008-5737/80md.)
 
Madde 15 - KHK 227(1984) (Mülga : 18/6/1984 - KHK227/33md.)
Madde 16 - KHK 700(2018)
Merkez ve vilayetlerde bulunan vakfa ait mesken vasfını haiz gayrimenkullerden bir kısmı Cumhurbaşkanlığının tensibiyle idare memurlarının ikametlerine tahsis edilebilir.(1)

4626 sayılı kanunun 5 inci maddesinin 2 ve 3 üncü fıkraları ile 6126 sayılı kanun hükümleri bu gayrimenkuller hakkında da tatbik olunur.

Bu tahsislerin kimlere ve ne suretle yapılacağı bir talimatname ile tayin edilir.
Madde 17 - KHK 227(1984), 1262(1970) (Mülga : 18/6/1984 - KHK227/33md.)
Ek Madde 1 - KHK 227(1984), 1262(1970) (Ek : 21/5/1970 - 1262/3 md.; Mülga : 18/6/1984 - KHK 227/33 md.)
Ek Madde 2 - 5737(2008), 3651(1990), 1262(1970) (Ek : 21/5/1970- 1262/3 md.; Mülga: 20/2/2008- 5737/80 md.)
Ek Madde 3 - (Ek : 21/5/1970 - 1262/3 md.; Mülga : 18/6/1984 - KHK 227/33 md.)
Ek Madde 4 - (Ek : 21/5/1970 - 1262/3 md.; Mülga : 18/6/1984 - KHK 227/33 md.)
 
Ek Madde 5 - (Ek : 21/5/1970 - 1262/3 md.; Mülga : 18/6/1984 - KHK 227/33 md.)
 
Ek Madde 6 - 5737(2008), 1262(1970) (Ek : 21/5/1970 - 1262/3 md.; Mülga: 20/2/2008- 5737/80 md.)
Ek Madde 7 - KHK 227(1984), 1262(1970) (Ek : 21/5/1970 - 1262/3 md.; Mülga : 18/6/1984 - KHK 227/33 md.)
Ek Madde 8 - 5737(2008), 3520(1989), KHK 291(1987), 1262(1970) (Ek : 21/5/1970 - 1262 sayılı ek kanunun 4 üncü maddesi hükmü olup, ek madde olarak numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 20/2/2008-5737/80md.)
Madde 18 -
Bu kanun 25 Eylül 1956 tarihinden itibaren mer'idir.
Madde 19 -
Bu kanun hükümlerini icraya Başvekil memurdur.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 35 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Başvekaletin” ibaresi “Cumhurbaşkanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.
2746
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  6760 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE


  Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  6760 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  932

  11/8/1967

  1262

  4 üncü madde

  29/8/1970

  diğer maddeler

  29/5/1970

  KHK/227

  18/6/1984

  5737

  13, 14, Ek Madde 2 ve 8

  27/2/2008

  KHK/700

  16

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)


  
  
  6760 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  6760 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Metinde Değinilen Metin (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (8)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (15)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (9)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul