Metinsel Değişiklikler
KHK 703 (2018) md: 26, 36, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, Geçici 1, Geçici 2, Geçici 3, Geçici 4, Geçici 5. 6772 (2017) md: 25. 6552 (2014) md: 36. KHK 375 (2011) md: Geçici 3, 35. KHK 661 (2011) md: 15. KHK 666 (2011) md: 35, Geçici 3. KHK 653 (2011) md: 6, 15, 35, Geçici 3. KHK 649 (2011) md: Geçici 3. ... >>
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
1055
DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONU VE BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME(1)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Görevler
Amaç ve kapsam
Madde 1 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/30 md.)
 
Görevler
Madde 2 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/30 md.)
 
 
İKİNCİ BÖLÜM
Bakanlık Teşkilatı
Teşkilat
Madde 3 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/30 md.)
 
Bakan
Madde 4 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/30 md.)
 
Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları
Madde 5 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/30 md.)
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hizmet Birimleri
Hizmet birimleri
Madde 6 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018), KHK 653(2011)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/30 md.)
 
İhracat Genel Müdürlüğü
Madde 7 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018), KHK 646(2011)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/30 md.)
 
 
İthalat Genel Müdürlüğü
Madde 8 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/30 md.)
 
 
Anlaşmalar Genel Müdürlüğü
Madde 9 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/30 md.)
 
 
Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
Madde 10 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/30 md.)
 
(1) Bu KHK’nin Adı “Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” iken, 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 30 uncu maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
 
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
Madde 11 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/30 md.)
 
 
Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü
Madde 12 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/30 md.)
 
 
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
Madde 13 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/30 md.)
 
Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü
Madde 14 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/30 md.)
 
 
Denetim Hizmetleri Başkanlığı
Madde 15 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018), KHK 661(2011), KHK 653(2011)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/30 md.)
 
Hukuk Müşavirliği
Madde 16 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/30 md.)
 
 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Madde 17 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/30 md.)
 
Personel Dairesi Başkanlığı
Madde 18 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/30 md.)
 
 
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Madde 19 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/30 md.)
 
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Madde 20 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/30 md.)
 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Madde 21 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/30 md.)
 
Özel Kalem Müdürlüğü
Madde 22 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/30 md.)
 
 
Bakanlık Müşavirleri
Madde 23 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/30 md.)
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Taşra ve Yurtdışı Teşkilatı, Döner Sermaye
Taşra teşkilatı
Madde 24 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/30 md.)
 
Yurtdışı teşkilatı
Madde 25 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018), 6772(2017)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/30 md.)
 
 
Döner sermaye işletmesi
Madde 26 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Değişik: 2/7/2018-KHK-703/30 md.)
(1) Ticaret Bakanlığının döner sermaye işletmesinin gelirleri; Bakanlığın teşkilatına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde sayılan gelir getirici faaliyetlerden elde edilen gelirler ile İhracatçı Birliklerinin aylık gerçekleşen gelirlerinin en çok %10’u, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin aylık gerçekleşen gelirlerinin en çok %1’i olmak üzere, Bakan tarafından onaylanarak kesinleşen katkı paylarından oluşur. İlgili kurumlarca bir önceki ayın gerçekleşen gelirlerine ait katkı payları müteakip ayın onbeşine kadar döner sermaye hesabına aktarılır. Bu maddede belirtilen şekilde hesaba aktarılmayan katkı payları amme alacağı sayılır ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Sorumluluk ve Yetkiler
Yöneticilerin sorumlulukları
Madde 27 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/30 md.)
 
Yetki devri
Madde 28 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/30 md.)
 
Koordinasyon ve işbirliği
Madde 29 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/30 md.)
 
Düzenleme yetkisi
Madde 30 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/30 md.)
 
ALTINCI BÖLÜM
Personele İlişkin Hükümler
Atama
Madde 31 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/30 md.)
 
Kadrolar
Madde 32 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/30 md.)
 
Dış Ticaret Uzmanlığı
Madde 33 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/30 md.)
 
 
Ürün Denetmenliği
Madde 34 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/30 md.)
 
Malî haklar
Madde 35 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 375(2011), KHK 666(2011), KHK 653(2011), KHK 646(2011), KHK 644(2011)
(1) (Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1md.)
(2) (Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1md.)

(3) (Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1md.)

(4) (Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1md.)(1)
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu(1)
Madde 36 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018), KHK 703(2018), 6552(2014)( Değişik: 10/9/2014-6552/ 142 Md.)
(1) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/30 md.)

(2) Ticaret Bakanlığının gözetimi ve denetimi altında özel sektörün dış ekonomik ilişkilerini yürütmek üzere, özel hukuk hükümlerine tabi ve tüzel kişiliğe sahip, Bakanlıkça belirlenecek özel sektör kuruluşlarından Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu oluşur. Kurulun kısa adı DEİK’tir. DEİK, ikili ekonomik ilişkilerini İş Konseyleri aracılığıyla yürütür. DEİK ile İş Konseylerinin görev ve yetkileri, teşkilatlanma ve işleyişleri, organları, bütçeleri, yönetim ve denetimleri ile üyeliğe ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenir. DEİK’in bütçesi, Ekonomi Bakanlığı bütçesinden yapılacak yardımlar ile yönetmelikte belirtilen kurucu kuruluşların katkı payları ve/veya yıllık üyelik aidatlarından, İş Konseyi üyelik aidatları ve diğer gelirlerden oluşur. DEİK bütçesini Bakanlık denetler. Bu fıkranın uygulanması sırasında, diğer kanunlarda yer alan benzer ya da aynı mahiyetteki hükümler uygulanmaz.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu
Madde 37 - Bilgi ButonuBilgi Butonu
(1) İhracata yönelik Devlet destekleri kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ile ilgili yetki ve görevler ile her türlü işlemler Bakanlık tarafından yürütülür.
(1) Bu maddenin başlığı “Çalışma grupları” iken 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 142 nci maddesiyle “Çalışma Grupları ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu” şeklinde değiştirilmiş, daha sonra 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 30 uncu maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlığın” ibaresi “Ticaret Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.
(2)Bakanlık, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ihracata yönelik Devlet destekleri kapsamında yapılan ödemelere ilişkin iş ve işlemleri, Türkiye İhracatçılar Meclisi, İhracatçı Birlikleri, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ile görevlendireceği ilgili diğer kurum ve kuruluşlar vasıtasıyla da gerçekleştirebilir. İhracata yönelik Devlet destekleri kapsamında Destekleme Fiyat İstikrar Fonuna aktarılmak üzere ilgili yıl merkezi yönetim bütçe kanununda Bakanlık bütçesi için öngörülen ödenek, ilgili mevzuatı çerçevesinde yapılacak destek ödemelerinde kullanılmak üzere, ilgili kuruluşlar tarafından bildirilen tutarların karşılanması için Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonuna tahakkuka bağlanmak suretiyle ödenir. Aktarılan bu tutar, ihracata yönelik Devlet desteklerine dair mevzuat hükümleri çerçevesinde kullandırılır. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ihracata yönelik Devlet destekleri kapsamında yapılan destek ödemelerinin Türkiye İhracatçılar Meclisi, İhracatçı Birlikleri, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ile Bakanlıkça görevlendirilen ilgili diğer kurum ve kuruluşlar vasıtasıyla yapılması halinde, ilgili mevzuatında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde destekten yararlanmak isteyen başvuru sahipleri bu kuruluşlara başvurur. Başvuruya istinaden bu kuruluşlarca ilgili mevzuatında belirtilen usul ve esaslar kapsamında inceleme yapılır ve destek ödemeleri tutarları tespit edilir. Destek ödemelerine ilişkin tahakkuk listeleri bu kuruluşlarca Bakanlığa sunularak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan başvuru sahiplerinin hesabına aktarılması gereken tutarlar bildirilir. Bakanlık münhasıran bu tahakkuk listelerine istinaden Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan gerekli ödemelerin yapılmasını bu maddeye istinaden belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sağlar. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan bu şekilde yapılan destek ödemelerine ilişkin olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi, İhracatçı Birlikleri, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ile Bakanlıkça görevlendirilen ilgili diğer kurum ve kuruluşlar Bakanlığa karşı malî açıdan sorumludur. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ihracata yönelik Devlet destekleri kapsamında verilen krediler ile yapılan fazla veya yersiz ödemeler amme alacağı sayılır ve Türkiye İhracatçılar Meclisi, İhracatçı Birlikleri, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ile Bakanlıkça görevlendirilen ilgili diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihracata yönelik Devlet destekleri kapsamında yapılan ödemelere ilişkin olarak ortaya çıkmış veya çıkacak hukukî ihtilaflar sonucunda mahkemelerce hak sahiplerine ödenmesine karar verilen Devlet destekleri kapsamındaki ödemeler de Bakanlıkça Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan yapılır.

(3)Bu madde kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan yapılan ihracata yönelik Devlet desteklerinin harcanması, belgelendirilmesi, muhasebeleştirilmesi, belgelerin muhafazası ve ibrazı, raporlanması, kontrolü ile Türkiye İhracatçılar Meclisi, İhracatçı Birlikleri, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ile Bakanlık tarafından bu madde çerçevesinde görevlendirilen ilgili diğer kurum ve kuruluşların denetimine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
Yürürlükten kaldırılan ve değiştirilen hükümler
Madde 38 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/30 md.)
 
 
Düzenleyici işlemler
Geçici Madde 1 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/30 md.)
 
Hak ve yetkiler ile personelin devri ve atıflar
Geçici Madde 2 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018), KHK 646(2011)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/30 md.)
 
 
Geçiş hükümleri
Mevcut işlerin yürütülmesi
Geçici Madde 4 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/30 md.)
 
Kadro değişiklikleri
Geçici Madde 5 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/30 md.)
 
Yürürlük
Madde 39 - Bilgi Butonu
(1)Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 40 - Bilgi Butonu
(1)Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
(I) SAYILI CETVEL (1)
EKONOMİ BAKANLIĞI TEŞKİLATI
(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/30 md.)
(II) SAYILI CETVEL
(Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1md.)
1078-2
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  637 SAYILI KHK’YE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

   

  Değiştiren

  Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa

   Mahkemesi

  Kararının  Numarası

   

  637 sayılı KHK’nin değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş  Tarihi

  KHK/644

  35, Geçici Madde 3               

  12/6/2011 tarihinde yapılan milletvekili seçiminden sonra kurulan ilk Bakanlar Kurulu üyelerinin atandığı tarihte

  KHK/646

  7, 35, Geçici Madde 2

  10/7/2011

  KHK/649

  Geçici Madde 3

  17/8/2011

  KHK/653

  6, 15, 35, Geçici Madde 3, (I) ve (II) sayılı Cetvel

  17/9/2011

  KHK/661

  15

  2/11/2011

  KHK/666

  35, Geçici Madde 3, (II) sayılı Cetvel

  14/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere 2/11/2011

  Anayasa Mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve  E.: 2011/139, K.: 2012/205 sayılı  Kararı

  35

   

  10/10/2013

   

  6552

  36

  11/9/2014

  6772

  25

  24/2/2017

                                                                                

  
  
  637 nolu mevzuatın Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni - 08/06/2011 (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  Kaynak Metin
  Mevzuat Versiyon (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  Gerekçe (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (17)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (3)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (10)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul