(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
1133
KALKINMAYA İLİŞKİN BAZI KURULLAR HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME(1)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Görevler
Amaç ve kapsam
Madde 1 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/17 md.)
 
Görevler
Madde 2 - Bilgi Butonu(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/17 md.)
 
İKİNCİ BÖLÜM
Bakanlık Teşkilatı
Teşkilat
Madde 3 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/17 md.)
 
Bakan
Madde 4 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/17 md.)
 
Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları
Madde 5 - Bilgi Butonu(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/17 md.)
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hizmet Birimleri
Hizmet birimleri
Madde 6 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/17 md.)
 
Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü
Madde 7 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/17 md.)
 
Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü
Madde 8 - Bilgi Butonu(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/17 md.)
 
İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü
Madde 9 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/17 md.)
 
Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü
Madde 10 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/17 md.)
 
Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü
Madde 11 - Bilgi Butonu(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/17 md.)
 
Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü
Madde 12 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/17 md.)
 
(1) Bu KHK’nin Adı “Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” iken, 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 17 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
1134-1142
Yatırım Programlama, İzleme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü
Madde 13 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/17 md.)
 
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Madde 14 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/17 md.)
 
Hukuk Müşavirliği
Madde 15 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/17 md.)
 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Madde 16 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/17 md.)
 
Kurullar Sekreteryası Dairesi Başkanlığı
Madde 17 - Bilgi Butonu(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/17 md.)
 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Madde 18 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/17 md.)
 
Özel Kalem Müdürlüğü
Madde 19 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/17 md.)
 
Bakanlık Müşavirleri
Madde 20 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/17 md.)
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yurtdışı Teşkilatı ve Kurullar
Yurtdışı teşkilatı
Madde 21 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/17 md.)
 
Yüksek Planlama Kurulu
Madde 22 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018), KHK 703(2018)
(1) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/17 md.)

(2) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/17 md.)

(3) Yüksek Planlama Kurulunun görevleri şunlardır:

a) İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı planlamada ve politika hedeflerin tayininde Cumhurbaşkanına yardımcı olmak ve hazırlanacak kalkınma planları ile yıllık programları, Cumhurbaşkanına sunulmadan önce, belirlenen amaçlara uygunluk ve yeterlik bakımından incelemek (1)

b) Ülkenin yurtiçi ve yurtdışı ekonomik hayatıyla ilgili konularda yüksek düzeyde kararlar almak.

c) Yatırım ve ihracatın teşvikine ilişkin esasları tespit etmek. 

ç) Toplu Konut İdaresi bütçesini onaylamak.

d) Kanunlarla ve diğer mevzuatla yetki verilen konularda karar vermek.
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu (1)
Madde 23 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018), KHK 703(2018), KHK 646(2011)
(1) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/17 md.)
(2) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/17 md.)
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 17 nci maddesiyle, bu bentte yer alan “Bakanlar Kuruluna” ibareleri “Cumhurbaşkanına” şeklinde değiştirilmiştir.
1143
(3) Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun görevleri şunlardır:(1)

a) Ülkenin yurtiçi ve yurtdışı ekonomi, para, kredi ve maliye politikalarını tespit ederek uygulanmasında koordinasyon sağlamak ve bununla ilgili gerekli tedbirleri ve kararları almak.

b) Cumhurbaşkanının veya Yüksek Planlama Kurulunun incelenmesini istediği konularda görüş bildirmek. 

c) Destekleme politikalarının esaslarını belirleyerek destekleme fiyatları konusunda Cumhurbaşkanına tavsiyelerde bulunmak.

ç) Ödemeler dengesindeki gelişmeleri takip ederek gerekli tedbirleri almak, ithalattan alınacak teminat ve fonlar hakkında Cumhurbaşkanına teklifte bulunmak.

d) Cumhurbaşkanınca verilen diğer görevleri yapmak.

e) Kurul Kararlarının uygulanmasını takip etmek.
Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu ve Bölgesel Gelişme Komitesi
Madde 23/A - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018), KHK 649(2011)(Ek: 8/8/2011-649-KHK/30 md.)
(1) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/17 md.)

(2) Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu, bölgesel kalkınmaya ilişkin konularda karar organı olup görevleri şunlardır:

a) Bölgesel gelişme alanında ulusal düzeyde genel politikaları ve öncelikleri tayin etmek, bu kapsamda bölgesel gelişme ulusal stratejisini onaylamak.

b) Tarım, sanayi, turizm, ulaştırma, mekânsal gelişme, kırsal kalkınma, girişimcilik, yenilik, küçük ve orta ölçekli işletmeler gibi ana politika alanlarıyla bölgesel gelişme politikalarının bütünlüğünü ve koordinasyonunu sağlayacak üst düzey kararlar almak.

c) Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi gibi kalkınma projelerini, bölge planlarını, stratejileri ve eylem planlarını onaylamak.

ç) Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı tarafından hazırlanacak her türlü plan, proje ve programları inceleyerek karara bağlamak.

d) Kanunlar ve diğer mevzuatla yetki verilen konularda karar vermek.

(3) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/17 md.)

(4) Komitenin görevleri şunlardır:

a) Bölgesel gelişme alanında ulusal düzeyde politika önerileri geliştirmek.

b) Bölgesel gelişmeyle ilgili konularda koordinasyonu ve işbirliğini geliştirmeye yönelik önerilerde bulunmak.

c) Bölgesel gelişme ulusal stratejisi çalışmalarını yönlendirmek, stratejinin hazırlık sürecine katkıda bulunmak, onay öncesi son değerlendirmeyi yapmak.

ç) Bölgesel gelişme ulusal stratejisinin ve bölge planlarının sektörel ve tematik politikalarla uyum ve tamamlayıcılığını güçlendirecek tedbirler geliştirmek.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 17 nci maddesiyle, bu fıkranın (b) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunun” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde, (c) ve (ç) bentlerinde yer alan “Bakanlar Kuruluna” ibareleri “Cumhurbaşkanına” şeklinde ve (d) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.
1144
d) Ulusal politikaları bölgesel kalkınmaya etkileri açısından değerlendirmek.

e) Ulusal ve bölgesel düzeyde, mekânsal gelişme stratejileriyle kalkınma politikaları arasında bütünlük sağlamaya yönelik çalışmaları yönlendirmek.

f) Bölge planlarını, bölgesel programları ve bölgesel gelişme bakımından önemli olan program, proje ve destekleri inceleyerek görüş, değerlendirme ve önerilerde bulunmak.

g) Kalkınma ajansları ve diğer ilgili kuruluşların bölgesel gelişmeye yönelik uygulamalarını genel olarak izlemek ve değerlendirmek, performans değerlendirmesinde dikkate alınacak esas ve kriterleri önermek.

ğ) Kümelenme ve bölgesel yenilik gibi bölgesel nitelikli işletme politikalarının ulusal koordinasyonunu gerçekleştirmek, bu alanda hazırlanan strateji belgeleri hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunmak.

(5) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/17 md.)
Kalkınma Araştırmaları Merkezi
Madde 24 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018), KHK 703(2018)
(1) Kalkınma Araştırmaları Merkezinin görevleri şunlardır:

a)Cumhurbaşkanınca belirlenen politikalar ve kalkınma planlarında yer alan stratejik öncelikler doğrultusunda ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma konuları ile ilgili her türlü araştırmayı yapmak veya yaptırmak.(1)

b) Ülkemizin kalkınma tecrübelerini, başta komşu ülkeler olmak üzere, işbirliği içinde olunan gelişmekte olan ülkelere aktarılmasına teknik destek vermek.

c) Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma çabalarına yardımcı olmak amacıyla bu ülkelere yönelik teknik yardım ve işbirliği faaliyetlerinin yürütülmesine teknik destek vermek.

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında planlama, programlama, proje hazırlama ve yönetme konularında kapasite geliştirme amacıyla eğitimler vermek.

d) Yurtiçinde ve yurtdışında kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışma ve araştırmalar yapmak, eğitim programları uygulamak.

e) Görev alanıyla ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyacağı kılavuz ve el kitaplarım hazırlamak veya hazırlatmak.

(2) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/17 md.)

(3) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/17 md.)

(4) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/17 md.)
Çalışma grupları
Madde 25 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/17 md.)
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Plan ve Programların Hazırlanması
İşbirliği
Madde 26 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/17 md.)
 
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 17 nci maddesiyle, bu bentte yer alan “Hükümet programları” ibaresi “Cumhurbaşkanınca belirlenen politikalar” şeklinde değiştirilmiştir.
1145
Bilgi toplama
Madde 27 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/17 md.)
 
Koordinasyon
Madde 28 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/17 md.)
 
İktisadi, sosyal ve kültürel hedefler ile politikaların tespiti
Madde 29 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/17 md.)
 
Kalkınma planının hazırlanması ve kabulü
Madde 30 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/17 md.)
 
Orta Vadeli Programların hazırlanması ve kabulü
Madde 31 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018), KHK 659(2011)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/17 md.)
 
(1) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı KHK’nin 17 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan “Mayıs ayı sonuna kadar” ibaresi “en geç Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar” şeklinde değiştirilmiştir.
1142
Yıllık Programların hazırlanması ve kabulü
Madde 32 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/17 md.)
 
Sözleşme ile araştırma, etüt ve proje yaptırma
Madde 33 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/17 md.)
 
ALTINCI BÖLÜM
Sorumluluk ve Yetkiler
Yöneticilerin sorumlulukları
Madde 34 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/17 md.)
 
Yetki devri
Madde 35 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/17 md.)
 
Düzenleme yetkisi
Madde 36 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/17 md.)
 
YEDİNCİ BÖLÜM
Personele İlişkin Hükümler
Malî haklar
Madde 37 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018), KHK 375(2011), KHK 666(2011)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/17 md.)
 
Planlama Uzmanlığı
Madde 38 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/17 md.)
 
Görevlendirme
Madde 39 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/17 md.)
 
Yurtdışına gönderilecek personel
Madde 40 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/17 md.)
 
Atama
Madde 41 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/17 md.)
 
Kadrolar
Madde 42 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/17 md.)
 
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Atıflar, değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 43 - Bilgi Butonu(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/17 md.)
 
Düzenleyici işlemler
Geçici Madde 1 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/17 md.)
 
Hak ve yetkiler
Geçici Madde 2 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/17 md.)
 
Personelin devri
Geçici Madde 3 - Bilgi Butonu(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/17 md.)
 
1147
Mevcut işlerin yürütülmesi
Geçici Madde 4 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/17 md.)
 
Yurtdışı teşkilatının düzenlenmesi
Geçici Madde 5 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/17 md.)
 
Kadro değişiklikleri
Geçici Madde 6 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/17 md.)
 
Yürürlük
Madde 44 - Bilgi ButonuBilgi Butonu
(1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 45 - Bilgi ButonuBilgi Butonu
(1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
1148
(I) SAYILI CETVEL
KALKINMA BAKANLIĞI TEŞKİLATI
(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/17 md.)
(…)
(II) SAYILI CETVEL
(Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.) (...)
1148-1
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  641 SAYILI KHK’YE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN

  MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL

  EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

  GÖSTERİR LİSTE

   

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının  Numarası

   

  641 sayılı KHK’nin değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş

   Tarihi

  KHK/646

  23

  10/7/2011

  KHK/649

  11, 23, 43, (II) sayılı cetvel

  17/8/2011 

  KHK/659

  31

  2/11/2011 

  KHK/666

  37, Geçici Madde 3, (II) sayılı Cetvel

  14/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere 2/11/2011

  Anayasa Mahkemesi’nin 8/11/2012 tarihli ve E.: 2011/88, K.: 2012/175 sayılı Kararı

  38

  22/11/2013 tarihinden başlayarak altı ay sonra

  (22/5/2014)

   

   

   

  KHK/703

  KHK’nin Adı, 1 ila 21, 22, 23, 23/A, 24, 25 ila 43, Geçici Madde 1 ila Geçici Madde 6, Ek (I) sayılı cetvel

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

   

  
  
  641 nolu mevzuatın Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni - 08/06/2011 (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Mevzuat Versiyon (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (5)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (6)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul