En son güncellemeler 14 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
1149
DOĞU ANADOLU PROJESİ, DOĞU KARADENİZ PROJESİ VE KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIKLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2)

Amaç, kapsam ve kuruluş(3)
Madde 1 - KHK 703(2018), KHK 649(2011)(Değişik: 8/8/2011-KHK-649/34 md.)
(1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesinin uygulamalarını yerinde koordine etmek ve bu kalkınma projelerinin uygulandığı illerdeki yatırımların gerektirdiği araştırma, planlama, programlama, projelendirme, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi suretiyle bu projelerin kapsadığı bölgelerin kalkınmasını hızlandırmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı ve tüzel kişiliğe sahip,

a) Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi,

b) Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi,

c) Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi,
başkanlıklarının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

(2) Başkanlıkların merkezleri ve kapsadıkları iller, ekli (I) sayılı cetvelde gösterilmiştir. Başkanlıkların kapsadıkları illeri ve merkezlerini değiştirmeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.

(3) Başkanlıklar, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden itibaren beş yıllık süre için kurulmuştur. Bu süre, Cumhurbaşkanı kararıyla beş yıla kadar uzatılabilir.
Görevler
Madde 2 - KHK 703(2018), KHK 649(2011)(Değişik: 8/8/2011-KHK-649/35 md.)
(1) Başkanlıkların görevleri şunlardır:

a) Bölgelerin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje ve faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak eylem planları hazırlamak, bunların uygulanmasını koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek.

b) Eylem planları kapsamındaki kamu yatırımlarının etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyonu sağlamak.

c) Eylem planlarının gerektirdiği yatırımlara ilişkin teklifleri ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde hazırlamak, önceliklendirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına göndermek.(4)
(1) 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanuna 3/6/2011 tarihli ve 643 sayılı KHK’nın 6 ncı Maddesi ile eklenen Geçici 6 ncı Maddesi ile bu KHK’nın 12/6/2011 tarihinde yapılacak milletvekili genel seçiminden sonra kurulacak ilk Bakanlar Kurulu üyelerinin atandığı tarihten itibaren uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. (2) Bu KHK’nin adı “Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ile Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” iken, 8/8/2011 tarihli ve 649 sayılı KHK’nin 33 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (3) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 147 nci maddesiyle, bu maddenin fıkrasında yer alan “Kalkınma Bakanlığına” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına” şeklinde, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir. (4) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 147 nci maddesiyle, bu bentte yer alan “Kalkınma Bakanlığına” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.
1150
ç) Bölgedeki kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen yatırım projelerini izlemek ve değerlendirmek.

d) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi hâlinde, yatırım projelerinin geliştirilmesine yardımcı olmak, bu sürece gerektiğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre malî ve teknik destek sağlamak.(1)

e) Bölge planlarının tamamlayıcılığını ve bütünlüğünü gözeterek, kalkınma ajanslarının ortak ve daha etkili çalışmalarına yardımcı olmak ve bu konularda görüş ve öneriler geliştirmek.

f) Bölgelerinin gelişme potansiyeline, sorunlarına ve imkânlarına dair araştırma, etüt, proje ve incelemeler yapmak veya yaptırmak.

g) Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları için başta kurumsal kapasite ve beşeri kaynak konuları olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının belirleyeceği usûl ve esaslara göre mevcut proje ve programlarla mükerrerlik oluşturmayacak yenilikçi destek programları tasarlamak ve uygulamak.(1)

ğ) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.(1)
Eylem planları(1)(2)
Madde 3 - (Değişik: 8/8/2011-KHK-649/36 md.)
(1) Eylem planları, bölgedeki illerin tamamını kapsayacak şekilde, Düzey 2 İstatistikî Bölge Birimleri bazındaki bölge planları ve ilgili diğer plan ve programlar esas alınarak hazırlanır. Eylem planlarının hazırlanmasında bölgedeki kalkınma ajansları başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri alınır. Eylem planları, Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulunun onayına sunulmak üzere Başkanlıklar tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderilir.

(2) Eylem planlarının ilgili kuruluşlar nezdinde uygulanmasının takibi ve koordinasyonu Başkanlıklar tarafından yürütülür. Başkanlıklar bu kapsamdaki iş ve işlemlerin yürütülmesinden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına karşı sorumludur.
Başkanlıkların teşkilatı(1)
Madde 4 - KHK 703(2018), KHK 649(2011)
(1) Başkanlıklar, bir Başkan, iki başkan yardımcısı ile yeteri kadar personelden oluşur. Başkanlıklarda bütün statüler itibarıyla çalıştırılabilecek toplam personel sayısı hiçbir surette yüzü geçemez.

(2) Başkanlar ve başkan yardımcıları hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesi hükümleri uygulanır (…)(1). (Ek cümle: 8/8/2011-KHK-649/37 md.;Mülga cümle: 2/7/2018 - KHK/703/147 md.)
 
(3) (Ek: 8/8/2011-KHK-649/37 md.) Başkanlıklar, İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü ve Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü ile bölgelerinin özellikleri, ihtiyaçları ve eylem planlarının mahiyeti dikkate alınarak Kalkınma Bakanının onayıyla kurulan diğer koordinatörlüklerden oluşur. Başkanlıklardaki koordinatörlüklerin sayısı altıyı geçemez.
Personel
Madde 5 - KHK 703(2018), KHK 375(2011), KHK 666(2011), KHK 649(2011)
(1) Başkanlıkların personeli 657 sayılı Kanuna tâbidir.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 147 nci maddesiyle, 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (g) bentlerinde yer alan “Kalkınma Bakanlığının” ibareleri “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının” şeklinde, (ğ) bendinde yer alan “Kalkınma Bakanlığı” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” şeklinde, 3 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Kalkınma Bakanlığına” ibareleri “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına” şeklinde değiştirilmiştir ve 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “ve bunlar Başbakan tarafından atanır” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. (2) Bu madde başlığı “Yüksek Koordinasyon Kurulu” iken, 8/8/2011 tarihli ve 649 sayılı KHK’nin 36 ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
1150-1
(2) (Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)

(3) Ayrıca, özel bilgi ve ihtisası gerektiren konularda kadro aranmaksızın ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın yerli ve yabancı uzmanlar Başkanlıklarda sözleşmeli olarak çalıştırılabilir. Bunlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. (Ek cümle: 8/8/2011-KHK-649/38 md.) Bunlara ödenecek ücretin net tutarı, birinci dereceli Uzmana ödenen aylık ortalama net tutarı aşmamak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından tespit edilir.(1)
 
(4) (…)(2) üçüncü fıkralara göre çalıştırılacakların sözleşme usûl ve esasları, ücret miktarı, her çeşit ödemeleri ve üçüncü fıkrada belirtilen personelin atama usûl ve esasları ile personele ilişkin diğer hususlar Cumhurbaşkanınca tespit edilir.(1)(2)
 
(5) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, iktisadî devlet teşekkülleri ve kamu iktisadî kuruluşları ile bunlara bağlı kuruluşlar ve müesseselerde çalışanlar, yedinci fıkrada belirtilen nitelikleri taşımak kaydıyla, Başkanlıklarda sözleşmeli olarak istihdam edilebilir. Başkanlıkların bu konudaki talepleri, ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle sonuçlandırılır. Bu personel ilgili kurumundan aylıksız izinli sayılır. İzinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam ettiği gibi, bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın süresinde yapılır. (3)
 
(6) Ayrıca, beşinci fıkrada belirtilen kurumlarda görevli personel; aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî, sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla geçici olarak Başkanlıklarda görevlendirilebilir.
 
(7) (Ek: 8/8/2011-KHK-649/38 md.) Başkanlıklarda bu maddede belirtilen usullere göre çalıştırılacak uzman personel; en az dört yıllık fakülte ya da yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olanlar arasından istihdam edilir.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 147 nci maddesiyle, 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Kalkınma Bakanı” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanı” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK’nin 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “ikinci ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. (3) 8/8/2011 tarihli ve 649 sayılı KHK’nin 38 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Başkanlıklarda sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler” ibaresi “yedinci fıkrada belirtilen nitelikleri taşımak kaydıyla, Başkanlıklarda sözleşmeli olarak istihdam edilebilir” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
1151
Kadrolar
Madde 6 -
(1) Başkanlıkların kadrolarının tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar,190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.
Başkanlıkların gelirleri
Madde 7 - KHK 703(2018)
(1) Bu Kanun Hükmünde Kararname ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile verilen görevlerin Başkanlıklar tarafından yerine getirilmesi için yapılacak her türlü giderler aşağıdaki kaynaklardan karşılanır:(1)

a) Genel bütçeden yapılacak yardımlar.

b) Her türlü bağış, yardım, kredi, hibe ve vasiyetler.

c) Başkanlık gelirlerinin değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler.

ç) Diğer gelirler.
Bilgi isteme ve işbirliği
Madde 8 - KHK 649(2011)
(1) Başkanlıklar, millî savunma ve millî güvenliğe ilişkin hususlar saklı kalmak kaydıyla, görevleri ile ilgili olarak gerekli gördükleri bilgileri bütün kamu kurum ve kuruluşlarından ve diğer gerçek ve tüzel kişilerden doğrudan istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenen bütün kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler bu bilgileri zamanında ve noksansız vermekle yükümlüdür. Bu şekilde elde edilen bilgilerden ticarî sır niteliğinde olanların gizliliği korunur.

(2) (Değişik: 8/8/2011-KHK-649/39 md.) Başkanlıklar, Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesine ilişkin eylem planı, program ve projelerin hazırlanmasında, uygulamanın izlenmesinde ve değerlendirilmesinde, başta bölgedeki kalkınma ajansları olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği tesis eder.
Değiştirilen hükümler(2)
Madde 9 -
(1) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı bölümü olarak eklenmiştir.

(2) Ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı bölümü olarak eklenmiştir.
Yürürlük
Madde 10 -
(1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 11 -
(1)Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 147 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Kanun Hükmünde Kararname” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleri” ibaresi eklenmiştir. (2) Bu maddede yer alan kadrolarla ilgili olarak 8/6/2011 tarihli ve 27958 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ye bakınız.
1152
(I) Sayılı Cetvel (Ek: 8/8/2011-KHK-649/40 md.)
BAŞKANLIKLARIN MERKEZLERİ VE KAPSADIĞI İLLER
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  642 SAYILI KHK’YE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO        

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  642 Sayılı KHK’nin değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  KHK/649

  KHK’nin Adı, 1, 2, 3, 4, 5, 8, (I) sayılı cetvel

  17/8/2011

  KHK/666

  5

  14/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere 2/11/2011

  KHK/703

  1,2,3,4,5,7

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

  
  
  642 nolu mevzuatın Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni - 08/06/2011 (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (4)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul