İlgili Alt Mevzuat
(2022) - TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ ... >>
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
497
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ PERSONEL REJİMİNİN DÜZENLENMESİ VE 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME(1)

Bu KHK ile ilgili olarak çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik için "Yönetmelikler Külliyatı"nın KHK'lara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç ve Kapsam
Madde 1 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname,233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları personelinin hizmete alınmalarını, görev ve yetkilerini, niteliklerini, atanma, ilerleme, yükselme, hak ve yükümlülükleriyle diğer özlük haklarını düzenler.
Temel İlkeler
Madde 2 -
Bu Kanun Hükmünde Kararnameye tabi personelin hizmet şartlarına, statülerine, hak, yükümlülük ve sorumluluklarına ilişkin esas ve usullerin belirlenmesinde;

a) İşin gerektirdiği nitelikleri haiz elemanların işe alınması ve işin gereğine uygun olarak yetiştirilmesi,

b) Verimlilik ve karlılık ilkelerine bağlı olarak maliyet bilinci içinde çalıştırılması,

c) Çalıştığı kuruluşta göreve devamını özendirecek bir özlük hakları sisteminin gerçekleştirilmesi,

d) Yaratıcılığı, girişimciliği, başarı ve çabasının maddi ve manevi olarak değerlendirilmesinin teşviki,

ilkeleri göz önünde bulundurulur.
İstihdam Şekilleri
Madde 3 - An. M. K. 1991/7(1992), 3771(1992)
a) Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda hizmetler memurlar, sözleşmeli personel ve işçiler eliyle gördürülür.

b) (Değişik : 5/2/1992 -3771/1 md.) Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda, devlet tarafından tahsis edilen kamu sermayesinin karlı, verimli ve ekonominin kurallarına uygun bir şekilde kullanılmasında bulunduğu teşkilat, hiyerarşik kademe ve görev unvanı itibariyle kuruluşunun karlılık ve verimliliğini doğrudan doğruya etkileyebilecek karar alma, alınan kararları uygulatma ve uygulamayı denetleme yetkisi verilmiş asli ve sürekli görevler genel idare esaslarına göre yürütülür. Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken asli ve sürekli görevleri; genel müdür, genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, kurul ve daire başkanları, müessese, bölge, fabrika, işletme ve şube müdürleri, müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile ekli 1 sayılı cetvelde kadro unvanları gösterilen diğer personel eliyle gördürülür.
(1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamede sözü edilen 1 sayılı cetvelde gösterilen kadrolar 29/1/1990 tarih ve Mükerrer 20417 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Sözkonusu cetvelde yapılan değişiklikler ile kadroları iptal ve ihdas edilen kuruluşlar bu KHK'nin sonundaki listede gösterilmiştir.
498
Bunlar hakkında bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hükümler dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.

c) (b) bendi dışında kalan sözleşmeli personel, teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel idare esasları dışında yürüttükleri hizmetlerinde bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hukuki esaslar çerçevesinde akdedilecek bir sözleşme ile çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayan personeldir. (Bunlar bu Kanun Hükmünde Kararnamede sözleşmeli personel olarak geçecektir.) Sözleşmeli personel işin niteliğine göre yılın veya günün belirli sürelerini kapsamak üzere kısmi zamanlı da istihdam edilebilir. (1)

d) Memurlar ve sözleşmeli personel toplu iş sözleşmeleri kapsamına alınamaz ve bunlara toplu iş sözleşmeleriyle veya toplu iş sözleşmeleri emsal alınarak hiçbir ayni ve nakdi menfaat sağlanamaz.

e) İşçiler bu Kanun Hükmünde Kararnameye tabi değildir.
İKİNCİ BÖLÜM
Personel İhtiyacı, Atama ve İşe Alma
Personel İhtiyacı
Madde 4 - KHK 703(2018)
Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilecek personelin kadro, ünvan derece ve sayıları ekli 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir. Sözleşmeli statüde istihdam edilecek personele ait pozisyonların unvan ve sayıları Cumhurbaşkanı Kararı ile tespit edilir. Yeni kadro ve pozisyonların ihdası ile ihdas edilmiş kadro ve pozisyonların iptal ve değişiklikleri Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılır.(2)
Atama
Madde 5 - KHK 703(2018), An. M. K. 1991/7(1992)
(Mülga birinci cümle: 2/7/2018 - KHK/703/132 md.) (İptal ikinci cümle: Anayasa Mah-kemesi’nin 4/4/1991 tarihli ve E. 1990/12, K. 1991/7 sayılı Kararı ile.) 1 sayılı cetvelde yer alan diğer kadrolara yönetim kurulu kararı ile atama yapılır. Yönetim kurulları bu yetkilerini sınırlarını açıkca belirlemek kaydıyla devredebilirler. 
 
Birinci fıkra uyarınca yapılacak atamalarda teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda sözleşmeli (...)(3) statüde geçen hizmetler memur statüsünde geçmiş gibi değerlendirilir.
İşe Alma
Madde 6 -
Sözleşmeli personel yönetim kurulu kararı ile işe alınır. Yönetim kurulları bu yetkilerini, sınırlarını göstermek suretiyle devredebilirler. Sözleşmeli personel ile akdedilecek sözleşmeler Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle tespit edilecek tip sözleşme çerçevesinde ve takvim yılı itibariyle yıllık olarak düzenlenir.

İlk defa açıktan işe alınacak sözleşmeli personel ile 6 aylık sözleşme yapılır. Bunların müteakip sözleşmeleri ile yıl içinde memur statüsünden sözleşmeli statüye geçenlerin sözleşmeleri bir kereye mahsus olmak üzere cari yıl sonuna kadar yapılır.

Sözleşmeli personelin, sözleşme süresi içinde görev yeri veya ünvanının değişmesi halinde sözleşme yeniden düzenlenir.
İşe Alınacaklarda Aranılacak Şartlar
Madde 7 - An. M. K. 2020/14(2020), An. M. K. 2018/91(2020), 7072(2018), KHK 680(2017), 6462(2013)
Sözleşmeli olarak işe alınacak personelin;
      
a) Kamu haklarından mahrum bulunmamaları, 
       
b) 18 yaşını tamamlamış olmaları, 
       
c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis (İptal ibare: Anayasa Mahkemesi’nin 19/2/2020 tarihli ve E.:2018/122, K.:2020/14 sayılı Kararı ile.) (…)(4) (İptal ibare: Anayasa Mahkemesi’nin 19/2/2020 tarihli ve E.:2018/122, K.:2020/14 sayılı Kararı ile.) (…)(4) (İptal ibare: Anayasa Mahkemesi’nin 19/2/2020 tarihli ve E.:2018/122, K.:2020/14 sayılı Kararı ile.) (…)(4) veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamaları,
(1) Bu bent uyarınca çalıştırılan sözleşmeli personelin ücret tavanının 2012 yılında uygulanması ile ilgili olarak, 29/12/2011 tarihli ve 28157 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 21/12/2011 tarihli ve 6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 21 inci maddesine bakınız. (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 132 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kuru-lu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir. (3) Bu fıkrada yer alan "... veya kapsam dışı ..." ibaresi, Anayasa Mahkemesinin 13/8/1991 tarihli ve 20959 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış olan 4/4/1991 tarihli ve E. 1990/12, K. 1991/7 sayılı Kararıyla iptal edilmiştir. (4) Bu bentte yer alan “…6 aydan fazla…” ibaresi ve anılan bu ibareden önce gelen “…veya…” ile bu ibareden sonra gelen “…hapis…” ibaresi Anayasa Mahkemesi’nin 19/2/2020 tarihli ve E.:2018/122, K.:2020/14 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.
499
d) Görevlerini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamaları(1), 

e) En az ortaokul mezunu olmaları,

f) f) (Ek: 2/1/2017-KHK-680/84 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7072/82 md.) (İptal:Anayasa Mahkemesinin 19/2/2020 tarihli ve E.:2018/91 K.:2020/10 sayılı kararı ile)
 
gerekir.
 
Ancak, ortaokul mezunları arasından personel temininin mümkün olamaması halinde ilkokul mezunlarının da istihdamı mümkündür.
 
Sözleşmeli statüde çalıştırılacak personelde aranılacak diğer özel şartlar teşebbüs veya bağlı ortaklık yönetim kurullarınca çıkarılacak bir yönetmelikle tespit olunur.
Sınav
Madde 8 -
Sözleşmeli personel, iş gereklerine uygun olarak yarışma ve yeterlik veya sadece yeterlik sınavına tabi tutulmak suretiyle işe alınır.Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda,memur statüsünden sözleşmeli statüye, sözleşmeli statüden memur statüsüne geçenlerle mecburi hizmetle yükümlü bulunanlar ayrıca sınava tabi tutulmazlar.

Sınav konuları, sınavın şekli ve sınav komisyonunun teşkili ile sınava ilişkin diğer hususlar teşebbüs veya bağlı ortaklık yönetim kurulları tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle tespit edilir.
Görev ve Yer Değişikliği
Madde 9 -
Sözleşme süresi içerisinde gelişen hizmet şartlarına göre sözleşmeli personelin görevi veya görev yeri değiştirilebilir. Sözleşmeli personelin daha üst bir göreve getirilebilmesi için bu görevin iş gereklerini taşıması, boş bir pozisyonun bulunması ve sicil ve başarı değerlemesinin A veya B düzeyinde olması gerekir.

Görev veya görev yeri değişikliklerinde yeni görev yerine hareket ve işe başlama süresi aynı yerde göreve başlayacaklar için tebliği izleyen gün, başka yerdeki göreve başlayacaklar için 15 gündür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Personelin Ödev ve sorumlulukları
Tarafsızlık
Madde 10 - An. M. K. 1991/7(1992), 3771(1992)
Sözleşmeli personel, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamaz. Görevini yerine getirirken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamaz; (Ek: 5/2/1992 -3771/2 md.) hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda bulunamaz ve bu çeşit eylemlere katılamaz.
Teşebbüs Personelinin Yükümlülük ve Sorumlulukları
Madde 11 - 4483(1999), An. M. K. 1991/7(1992), 3771(1992)
Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel müdür, müessese müdürü, yönetim ve danışma kurulu veya yönetim komitesi üyeleri ile her çeşit personeli;
(1)25/4/2013 tarihli ve6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile bu bentte yer alan “vücut sakatlığı ile özürlü olmamaları” ibaresi “bedensel engel ile engelli olmamaları” şeklinde değiştirilmiştir.
500
a) Teşebbüs ve bağlı ortaklıklara verilen sermayeyi ve sağlanan diğer kaynakları verimlilik ve karlılık esaslarına göre kullanmak ve değerlendirmek hususunda gereken gayret ve basireti göstermekle sorumlu ve yükümlü olup, görevleri ile ilgili olarak mensup oldukları teşebbüs ve bağlı ortaklığa verdikleri zarardan dolayı özel hukuk hükümlerine tabidirler. 
 
b) (İptal : Ana. Mah.nin 4/4/1991 tarih ve E. 1990/12, K.1991/7 sayılı Kararıyla; yeniden düzenleme: 5/2/1992 -3771/3 md.) Teşebbüslerin ve bağlı ortaklıkların paralarına ve para hükmündeki evrak ve senetlerine ve diğer mevcutlarına karşı işledikleri suçlar ile bilanço, tutanak, rapor ve benzeri her türlü belge ve defterleri üzerinde işledikleri suçlar ile ifa ettikleri görevlerinden doğan suçlardan dolayı memur sayılarak haklarında Türk Ceza Kanununun 2 nci kitap üçüncü ve altıncı baplarındaki hükümler uygulanır.
 
c) (İptal : Ana.Mah.nin 4/4/1991 tarih ve E. 1990/12, K.1991/7 sayılı Kararıyla; yeniden düzenleme: 5/2/1992 -3771/3 md.) Görevlerini yaptıkları sırada öğrendikleri gizli bilgileri, görevden ayrılmış olsalar bile, yetkili amirin izni olmadan açıklayamazlar. Aksi halde haklarında Türk Ceza Kanununun 229 uncu maddesi hükümleri uygulanır.
 
d) (Değişik: 2/12/1999 -4483/17 md.) Teşebbüs genel müdürü ve yönetim kurulu üyelerinin görevlerini icra sırasında işledikleri suçlardan dolayı yargılanmaları, ilgili bakanın iznine bağlı olup; bu konuda Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Genel Haklar
Sosyal Güvenlik
Madde 12 -
Sözleşmeli statüde istihdam edilecek personel, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabidir.
Çekilme
Madde 13 -
Sözleşmeli personel, bu Kanun Hükmünde Kararname ile sözleşmesinde belirtilen şartlarla görevinden çekilme hakkına sahiptir.
Sendika Kurma
Madde 13/A - 6111(2011) (Ek:13/2/2011-6111/119 md.)
Sözleşmeli personel, Anayasada ve özel kanununda belirtilen hükümler uyarınca sendikalar ve üst kuruluşlar kurabilir ve bunlara üye olabilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yasaklar
Grev Yasağı(1)
Madde 14 - 6111(2011) (Değişik:13/2/2011-6111/120 md.)
Sözleşmeli personelin grev kararı vermesi, bu yolda propaganda yapması, herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılması, grevi desteklemesi yahut teşvik etmesi yasaktır.
(1) Bu madde başlığı “Sendikal Faaliyet ve Grev Yasağı” iken, 13/2/2011 tarihli ve6111 sayılı Kanunun 120 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
500-1
Başka İş ve Hizmet Yasağı
Madde 15 - KHK 703(2018)
Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel müdür, müessese müdürleri ile yönetim kurulu ve yönetim komitesi üyeleri ve her çeşit personeli bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen haller dışında başka bir işle meşgul olamazlar.

Birinci fıkrada sayılanlar; 
	
a) Anonim şirketler hariç olmak üzere, çalıştıkları kuruluşların faaliyet konusuna giren mal ve hizmetlerin istihsal ve ticareti ile uğraşan şirketlere ortak olamazlar. Bunların eşleri ile reşit olma-yan çocukları da aynı yasaklara tabidir.
	
b) Teşebbüs yönetim kurulunun muvafakatı üzerine teşebbüs veya bağlı ortaklıkların iştiraklerinin yalnız birisinde olmak kaydıyla bulundukları yerdeki, uygun aday bulunamaması halinde başka yerdeki iştiraklerin yönetim kurulu üyeliğine, denetçiliğine ve tasfiye kurulu üyeliğine getirilebilirler. 

İlgili Bakanlık personeli de, kendi görevlerine ek olarak bakanın izni ile, teşebbüs genel müdürü tarafından, bu fıkrada adı geçen görevlere atanabilirler. 

Aşağıda gösterilen iş ve hizmetler bu maddede öngörülen iş ve hizmet yasağının kapsamı dışındadır. 

a) Esas görevlerine halel gelmemesi ve teşebbüs genel müdürü veya yetki vereceği diğer amirlerin uygun görmesi şartıyle, her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerinde görev alınması,

b) Kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları, kamu kurumu niteliğini haiz kuruluşlar, teşebbüsün faaliyetleri ile ilgili sosyal ve mesleki nitelikteki kuruluşların yönetim, denetim ve istişare organlarında görev alınması,(1)

c) Kişiler, kurum ve kuruluşlarca, görevleri dolayısıyla teşebbüs ve bağlı ortaklık personeli aleyhine açılan davalarda, teşebbüs genel müdürünün uygun görmesi şartıyla görevlendirilecek avukatlarca savunma yapılması,

d) Bilirkişilik ve hakemlik gibi kanunlardan doğan görevler.
	
Kısmi zamanlı olarak istihdam edilen sözleşmeli personelin hangi iş veya hizmetleri yapa-mayacağı sözleşmelerinde belirtilir. 
	
Bu madde hükümlerine aykırı hareket edenlerin sözleşmeleri fesh edilir. 
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 132 nci maddesiyle, bu bentte yer alan “Kanunla” ibare-sinden sonra gelmek üzere “veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle” ibaresi eklenmiştir.
501
Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı
Madde 16 -
Sözleşmeli personelin, doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemesi ve görevi sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmesi veya iş sahiplerinden borç para istemesi ve alması yasaktır.
Basına Bilgi veya Demeç Verme Yasağı
Madde 17 -
Sözleşmeli personel, göreviyle ilgili konularda basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına yetkili amirlerinin izni olmadan bilgi veya demeç veremez.
Siyasi Faaliyet Yasağı
Madde 18 - An. M. K. 1991/7(1992), 3771(1992) (İptal : Ana.Mahkemesi’nin 4/4/1991 tarih ve E.1990/12, K.1991/7 sayılı Kararıyla; Yeniden düzenleme: 5/2/1992 -3771/4 md.)
Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların bu Kanun Hükmünde Kararnameye tabi personeli siyasi faaliyette bulunamaz ve siyasi partilere üye olamazlar.
Toplu Eylem ve Hareketlerde Bulunma Yasağı
Madde 19 -
Sözleşmeli personelin, teşebbüs veya bağlı ortaklığın hizmetlerini aksatacak şekilde kasıtlı olarak birlikte çekilmeleri veya görevlerine gelmemeleri veya göreve gelipte hizmetlerin yavaşlatılması veya aksatılması sonucunu doğuracak eylem ve hareketlerde bulunmaları, toplu olarak söz veya yazı ile müracaat ve şikayetleri yasaktır.
ALTINCI BÖLÜM
Çalışma Saatleri ve İzinler
Çalışma Saatleri
Madde 20 -
Sözleşmeli personelin, haftalık çalışma süresi 40 saattir. İş ve işyerinin çalışma şartları dikkate alınarak tatil ve çalışma günleri, günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerdeki çalışma şekillerinin tespitine teşebbüs veya bağlı ortaklıkların yönetim kurulları yetkilidir.
Yıllık İzin
Madde 21 - 6824(2017)
Sözleşmeli personelden hizmeti 10 yıla kadar olanlara (10 yıl dahil) yılda 20 gün, 10 yıldan fazla olanlara yılda 30 gün ücretli izin verilir. Yıllık izin verilmesine esas hizmetin tesbitinde kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süreleri ile askerlik hizmeti göz önüne alınır. Bu şekilde hizmet süresi bir yıldan az olanlar ile kısmi zamanlı istihdam edilenlerden bir yıldan az süreli sözleşme yapılanlara (yıl içinde memur statüsünden sözleşmeli statüye geçirilenler hariç) yıllık izin verilmez.

(Değişik ikinci fıkra: 23/2/2017-6824/24 md.) Yıllık izinler, teşebbüs veya bağlı ortaklığın uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Bir sözleşme döneminde kullanılmayan izinler müteakip sözleşme döneminde kullanılabilir. Cari sözleşme dönemi ile bir önceki sözleşme dönemi hariç, önceki sözleşme dönemlerine ait kullanılamayan izin hakları düşer.
Mazeret İzni
Madde 22 - 6495(2013) (Mülga: 12/7/2013-6495/66 md.)
 
Diğer İzinler (1)
Madde 23 - 6495(2013) (Değişik: 12/7/2013-6495/67 md.)
Sözleşmeli personelin mazeret, refakat, hastalık izinleri ile ücretli veya ücretsiz izinleri hakkında kadroları ekli 1 sayılı cetvelde gösterilen personelin tabi olduğu hükümler uygulanır.
Muvazzaf Askerlik
Madde 24 -
Muvazzaf askerlik görevini ifa için görevinden ayrılan sözleşmeli personel askerlik hizmetinin bitiminden itibaren 1 ay içinde başvurduğu takdirde teşebbüs ve bağlı ortaklıklarca işe başlatılır. Muvazzaf askerlikte geçen süreler, muvazzaf askerliğe ayrıldıkları sırada iktisap etmiş oldukları emekli keseneğine esas derecelerinde kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir.
(1) Bu madde başlığı “Hastalık ve Doğum İzni” iken, 12/7/2013 tarihli ve6495 sayılı Kanunun 67 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
502
YEDİNCİ BÖLÜM
Mali ve Sosyal Haklar
Aylık ve Ücretler (1)(2)
Madde 25 - KHK 703(2018), An. M. K. 2012/205(2013), KHK 375(2011), KHK 666(2011), 6111(2011), KHK 549(1995), An. M. K. 1991/7(1992), 3771(1992)
a) Ekli 1 sayılı cetvelde kadro unvan ve dereceleri gösterilen personel aylık ve özlük hakları bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabidir.

(Mülga ikinci paragraf: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)(1)
 
b) (Mülga : 11/10/2011-KHK-666/1 md.)(1)
 
c) (Değişik: 13/3/1995 - KHK - 549/1 md.) Ekli 1 sayılı cetvelin dışında kalan sözleşmeli personele ödenecek sözleşme ücreti; temel ücret ile başarı ve kıdem ücretleri toplamından oluşur ve bu ücret asgari ücretin altında olamaz. Sözleşme ücretlerinin tavanı her yıl bütçe kanunları ile belirlenir. Kamu personeli için uygulanan aylık katsayısının mali yılın ikinci yarısı için değiştirilmesi veya mali yıl içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun mali vesosyal haklara ilişkin hükümlerinde değişiklik yapılması halinde sözleşmeli personel ücretlerinin tavanını değiştirmeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.(2)
Temel Ücret(2)
Madde 26 - KHK 703(2018), 5620(2007)
(Değişik birinci fıkra: 4/4/2007-5620/4 md.) Temel ücret tutarları, sözleşmeli personelin unvanı, eğitim düzeyi, iş gerekleri, işyeri ve çalışma şartları dikkate alınmak suretiyle teşebbüs ve bağlı ortaklıklarca tespit edilir.

Teşebbüs ve bağlı ortaklıklar, sözleşmeli personeline unvanları itibarıyla uygulayacakları azami temel ücret miktarlarına ilişkin tekliflerini 15 Kasım tarihine kadar Devlet Personel Başkanlığına gönderirler. Bu teklifler Devlet Personel Başkanlığınca teşebbüs ve bağlı ortaklıklar arasında ücret dengesi ve uygulama birliği sağlamaya yönelik önerilerle birlikte Cumhurbaşkanının onayına sunulur.(2)
Başarı Ücreti
Madde 27 -
Sözleşmeli personelden sicil ve başarı değerlemesi sonucunda sicil ve başarıları (A) düzeyinde olanlara temel ücretlerinin% 8'i, (B) düzeyinde olanlara% 4'ü, (C) düzeyinde olanlara % 2'si oranında hesaplanacak miktarda ve 43 üncü maddedeki esaslara göre başarı ücreti ödenir.
Kıdem Ücreti
Madde 28 -
Sözleşmeli personelden bir sosyal güvenlik kuruluşuna prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresi toplamı 6-10 yıl olanlara temel ücretlerinin % 2'si, 11-15 yıl arasındaolanlara% 3'ü, 16-20 yıl olanlara % 4'ü ve 21 yıl ve daha fazla olanlara% 5'i oranında kıdem ücreti verilir.
Ücretin Ödeme Zamanı
Madde 29 -
Sözleşmeli personelin ücreti her ayın onbeşinde peşin olarak ödenir. Ay içinde göreve başlayanların ücretleri gün hesabı ile ay sonunda ödenir. Günlük ücret aylık sözleşme ücreti toplamının 30'a bölünmesi suretiyle hesaplanır. Emeklilik ve ölüm hali hariç olmak üzere ay sonundan önce görevden ayrılma halinde sözleşme ücretinin kalan günlere tekabül eden tutarı geri alınır. Görev değişimi halinde, yeni göreve başlanıldığı tarihten geçerli olarak yeni görevin ücreti ödenir.
Fazla Çalışma ve Diğer Ödemeler
Madde 30 - KHK 562(1995), KHK 408(1990)
Sözleşmeli personele;

a) Zorunlu ve istisnai hallere münhasır olmak üzere, normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yaptırılacak fazla çalışmalar karşılığında bütçe kanunlarında belirlenen miktarlarda saat başı fazla çalışma ücreti ödenir. Ancak aylık olarak, fazla çalıştırma yaptırılacak personel sayısı kurumun sözleşmeli personel sayısının% 5'ini; personel başına ödenecek fazla çalışma ücreti toplamı da ilgililerin temel ücretlerinin % 15'ini geçemez.
(1) 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK ile bu maddede yapılan düzenlemeler; 10/10/2013 tarihli ve 28791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve E.: 2011/139, K.: 2012/205 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 132 nci maddesiyle, 25 inci maddesinin (c) fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasın-da yer alan “Yüksek Planlama Kurulunun” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiştir.
503
(Ek : 15/3/1990 - KHK -408/1 md.) Mal ve hizmet üretiminde darboğaz yaratılmaması bakımından kritik görevlerde bulunan sözleşmeli personel için, teşebbüs veya bağlı ortaklığın teklifi, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü ve ilgili Bakanın onayı ile toplam fazla çalışma süresi belirtilmek suretiyle% 5 oranının üzerinde de fazla çalışma yaptırılabilir.

b)375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi uyarınca yapılacak yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavı esas alınarak, yabancı dil bilgisi seviyeleri A olanlara temel ücretlerinin % 10'u, B olanlara % 5'i ve C olanlara % 2'si oranında bilinen her yabancı dil için ödemede bulunulur.

c) (Ek : 6/7/1995 - KHK -562/22 md.) Bankacılık ve sigortacılık faaliyetiyle bilfiil iştigal eden Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışan personele, kendi yönetmeliklerinde belirtilen esaslar çerçevesinde elde edilen sigorta acentelik komisyonlarının % 80'i, personelin her türlü ödemeler dahil kadro aylığı veya sözleşme ücretinin yılda iki aylık brüt tutarını geçmemek şartıyla ödenebilir.

Sözleşmeli personele bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen ödemeler dışında herhangi bir ödeme yapılamaz.
Harcırah
Madde 31 -
Yurt içinde ve yurt dışında geçici olarak görevlendirilecek sözleşmeli personele gündelik ve yol gideri ödenir. Ödenecek gündelik miktarı 6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca en yüksek Devlet memuru için belirlenen gündeliği geçmemek üzere ilgililerin görev ve unvanları dikkate alınarak teşebbüs veya bağlı ortaklık yönetim kurullarınca tespit edilir.

İlk defa sözleşmeli statüde işe başlayan personele ikamet mahalli ile görev mahalli arasında kendisi ve aile efradına harcırah ödenmez.

Yukarıda belirtilmeyen hususlarda 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.
Tedavi, Ölüm ve Cenaze Giderleri (1)
Madde 32 - 5754(2008), 5510(2008)
Sözleşmeli personelin,eşinin ve bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve çocuklarının (…) (1) doğum, ölüm yardımı ve cenaze giderleri hakkında kadroları ekli 1 sayılı cetvelde gösterilen personelin tabi olduğu hükümler uygulanır. Ancak ölüm yardımının hesabında ilgililerin temel ücretleri esas alınır.
Sosyal Yardımlar
Madde 33 - 6001(2010)
Sözleşmeli personel,bedelini ödemek şartıyla teşebbüs veya bağlı ortaklığın lojman, misafirhane, eğitim ve dinlenme tesisleri, yemek ve diğer sosyal imkanlarından yararlanır.

İşin gerektirdiği araç,gereç ve giyim eşyası teşebbüs veya bağlı ortaklığın demirbaşı olarak verilebilir. Ancak bu yardımlar hiç bir surette nakdi ödeme şeklinde yapılamaz.

(Ek fıkra: 25/6/2010-6001/42 md.) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde tren üzerinde fiili görev yapmakta olan sözleşmeli personele, tren üzerinde görev yaptığı sürelere göre belirlenmek ve günde iki öğünü geçmemek üzere, belirlenecek esaslara göre ücretsiz yemek veya kumanya verilebilir.
(1)5510 sayılı Kanunun 17/4/2008 tarihli ve5754 sayılı Kanunun 64 üncü maddesiyle değişik 106 ncı maddesiyle; bu maddede yer alan resmî ve özel sağlık kuruluşlarında ayakta ve yatarak tedavileri ile" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
504
Çeşitli Kurul Başkan ve Üyelerinin Ücretleri(1)
Madde 34 - KHK 703(2018), 4684(2001)
a) Teşebbüslerde, bağlı ortaklıklarda ve bunları temsilen iştiraklerde teşebbüs mensupları ile kamu görevlilerinden ve dışarıdan atanan veya seçilen bütün yönetim ve danışma kurulu başkan ve üyeleri, denetçi ve tasfiye kurulu üyelerine, her yıl Cumhurbaşkanınca belirlenen miktarda aylık ücret ve diğer ödemeler yapılabilir.

b) Tahakkuk ettirilen ücret, prim, temettü ve benzeri ödemelerin, Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan miktarı aşan kısmı ilgililere verilmeyerek bir ay içinde temsil olunan teşebbüs veya bağlı ortaklığa ödenir.
	
c) (Mülga : 20/6/2001 - 4684/4 md.) 
Ödül
Madde 35 -
Görevlerinde olağanüstü gayret göstermek suretiyle verimlilik veya karlılığı artıran veya teşebbüs ve bağlı ortaklığın faaliyetlerine yararlı buluş getiren veya büyük zararların doğmasını önlemede üstün gayret gösteren sözleşmeli personele genel müdürce bir aylık, genel müdürün teklifi üzerine yönetim kurulunca iki aylık sözleşme ücretini aşmamak üzere ödül verilebilir. Ancak bu şekilde bir takvim yılı içinde ödüllendirileceklerin sayısı teşebbüs ve bağlı ortaklıkların toplam sözleşmeli personel sayısının % 2'sinden fazla olamaz.
Diğer Sözleşme Ücretleri
Madde 36 - KHK 703(2018), KHK 562(1995), An. M. K. 1991/7(1992), 3771(1992)(Değişik: 5/2/1992 - 3771/6 md.)(1)
Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların yurt dışındaki şube,mağaza,büro ve benzeri yerlerinde istihdam edilecek sözleşmeli personele ödenecek ücret sürekli görevle yurt dışına gönderilen 2 nci derecenin 1 inci kademesinde bulunan Dışişleri Bakanlığı meslek memuruna (bekar) ödenen aylığı geçmemek ve 15 inci derecenin 1 inci kademesinde bulunan memur (bekar) için hesaplanacak aylık-tan da az olmamak üzere öğrenim durumu, kıdem, görev unvanı, ülke ve görev yeri dikkate alınmak suretiyle teşebbüs yönetim kurullarınca belirlenir. 
 
(Ek : 6/7/1995 - KHK - 562/23 md.) Teşebbüsler, (…)(1)yurt dışında kurdukları veya iştirak ettikleri şirketlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 77 nci maddesi hükümleri çerçevesinde aylıksız ve ücretsiz olarak personelini görevlendirebilirler. Bu personelden, sözkonusu şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeliklerinde görevlendirilenler hakkında, 15 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi hükümleri uygulanır.
 
Günün belirli sürelerini kapsamak üzere kısmi zamanlı olarak istihdam edilecek sözleşmeli personele ödenecek ücretler, aynı unvanda tam gün çalışan sözleşmeli personelin ücretleri ile çalışma süreleri arasındaki oran dikkate alınmak suretiyle teşebbüs veya bağlı ortaklık yönetim kurullarınca belirlenir. 
Vekalet Ücreti
Madde 37 -
Mahkeme ve icra dairelerince teşebbüs ve bağlı ortaklık lehine hükmedilip borçlusundan tahsil olunan vekalet ücretlerinin davaları izleyen ve sonuçlandıran avukatlara dağıtımında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri esas alınır.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 132 nci maddesiyle, 34 üncü maddesinde yer alan “Yüksek Planlama Kurulu’nca” ibareleri “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiş ve 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu Kararına istinaden” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
504-1
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Sicil ve Başarı Değerlemesi
Personel Kütüğü ve Özlük Dosyası
Madde 38 -
Sözleşmeli personel teşebbüs ve bağlı ortaklıklarca tutulacak sözleşmeli personel kütüğüne kaydolunur. Her sözleşmeli personele bir numara verilir ve bir özlük dosyası tutulur.
Sicil Dosyası
Madde 39 -
Her sözleşmeli personelin bir sicil dosyası bulunur. Sicil amirleri tarafından düzenlenecek sicil raporları ile varsa müfettiş raporları sicil dosyasına konulur.
Özlük ve Sicil Dosyasının Önemi
Madde 40 -
Sözleşmeli personelin başarılarının tespitinde, emekliye sevk edilmelerinde veya sözleşmelerinin yenilenmesinde ya da yenilenmeyerek feshinde özlük ve sicil dosyaları başlıca dayanaktır.
Sicil Amirleri ve Sicil Yönetmeliği
Madde 41 - KHK 703(2018)
Sicil vermeye yetkili sicil amirleri, sicil ve değerleme dönemi, sözleşmeli personelin başarısının tespiti amacı ile sicilinde bulunacak bilgiler, ayrılış sicilinin verileceği haller, sicil raporlarının şekli, değerlemeye esas alınacak sorular, düzenleme zamanı, uygulanacak not usulü ve bunların değerlen-dirilmesi, muhafaza ile görevli makamlara dair esaslar ile itiraz ve bunu inceleyecek merciler ve diğer hususlar Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle belirlenir.(1)
Başarı Değerleme Düzeyleri
Madde 42 -
Yapılan sicil ve başarı değerlemesi sonucunda;

59 ve daha aşağı puan alanlar (D),

60-75 puan alanlar (C),

76-89 puan alanlar (B),

90 ve daha yukarı puan alanlar (A),

olmak üzere personel dört başarı düzeyinde değerlendirilir.
Sicil ve Başarı Değerlemesi Sonucunda Yapılacak İşlem
Madde 43 -
Sicil ve başarı değerlemeleri;

a) (D) düzeyinde olanlarla başka bir sicil amirinin yanında, bulundukları görevin temel ücreti tutarında bir ücretle altı ay daha denenmek üzere yeni bir sözleşme yapılır. Bu süre sonunda da sicil ve başarıları (D) düzeyinde olanların sözleşmeleri fesh edilir ve haklarında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 170 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
505
b) (C) düzeyinde olanların, bulundukları görevin temel ücretine bu ücretin % 2'si oranında,

c) (B) düzeyinde olanların, bulundukları görevin temel ücretine bu ücretin % 4'ü oranında,

d) (A) düzeyinde olanların, bulundukları görevin temel ücretine bu ücretin % 8'i oranında,

başarı ücreti ilave edilmek suretiyle sözleşmeleri yenilenir.

e) (D) düzeyinde bulunanlara başarı ücreti ödenmez.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Disiplin Hükümleri
Disiplin Cezaları
Madde 44 - An. M. K. 1991/7(1992), 3771(1992) (İptal : Ana.Mah.'nin 4/4/1991 tarih ve E. 1990/12, K.1991/7 sayılı Kararıyla; yeniden düzenleme: 5/2/1992 -3771/7 md.)
Teşebbüs veya bağlı ortaklıklardaki hizmetlerin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla sözleşmeli personelin görevleri ile ilgili kusurlu hareketleri, iş yerinde veya dışında teşebbüs ve bağlı ortaklıkla ilgili mevzuata aykırı davranışları nedeniyle kademe ilerlemesinin durdurulması hariç verilmesi gereken disiplin cezaları ile disiplin cezası vermeye yetkili merciler ve disiplin kurulları hakkında bu Kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde teşebbüs veya bağlı ortaklık memurlarının tabi olduğu hükümler uygulanır. Ancak, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiiller için sözleşme ücretinden kesme cezası, aylıktan kesme cezası esaslarına göre uygulanır.
Sözleşmenin Feshi ve Sona Ermesi
Madde 45 - 7072(2018), KHK 680(2017), An. M. K. 1991/7(1992), 3771(1992)(İptal : Ana.Mah.'nin 4/4/1991 tarih ve E.1990/12, K.1991/7 sayılı Kararıyla; yeniden düzenleme: 5/2/1992 -3771/8 md.)
Teşebbüs veya bağlı ortaklıklarda çalışan sözleşmeli personelin sözleşmesi aşağıdaki hallerde feshedilir:

a) İzinsiz veya kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın kesintisiz 5 gün veya bir sözleşme dönemi içinde kesintili 10 gün göreve gelmemek,

b) İşe alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması veya bu şartlardan birinin sonradan kaybedilmesi,

c) Görev veya görev yerinin değişmesi halinde belirlenen süre içinde mücbir bir sebep olmaksızın yeni görevine başlamamak,

d) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile sözleşme hükümlerine aykırı davranışlarda bulunmak,

e) Sicil ve başarı değerlendirmeleri birbirini izleyen iki sözleşme döneminde (D) düzeyinde olmak,

f) (Ek: 2/1/2017 - KHK - 680/85 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7072/83 md.) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin propagandasını yapmak,

İstek, yaş haddi,malüllük veya sicil sebeplerinden biri ile emekliye ayrılma hallerinde sözleşme sona erer.
Savunma Hakkı
Madde 46 - An. M. K. 1991/7(1992), 3771(1992) (İptal : Ana.Mah.nin 4/4/1991 tarih ve E.1990/12, K.1991/7 sayılı Kararıyla; yeniden düzenleme: 5/2/1992 -3771/9 md.)
Savunması alınmadan sözleşmeli personel hakkında disiplin cezası verilemez. Sözleşmeli personel, soruşturmayı yapanın, disiplin cezası vermeye yetkili organ, merci veya amirin veya disiplin kurulunun yedi günden az olmamak üzere vereceği süre içinde yazılı olarak savunmasını yapar. Bu süreler içinde savunmasını yapmayan sözleşmeli personel savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.
Disiplin Cezalarına İtiraz
Madde 47 - An. M. K. 1991/7(1992), 3771(1992) (İptal: Ana.Mah.nin 4/4/1991 tarih ve E.1990/12, K.1991/7 sayılı Kararıyla; yeniden düzenleme: 5/2/1992 -3771/10 md.)
Disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre,kararın ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren 7 gündür.
506
İtiraz mercileri bu itirazı doğrudan doğruya karara bağlayabileceği gibi dosya veya belgelerin bir kez daha incelenmesini cezayı teklif eden merciden isteyebilirler.

Süresi içinde itiraz edilmez veya yapılan itiraz red edilirse onaylanan cezalar kesinleşir ve sicile işlenir.
Disiplin Cezalarının Kesinleşmesi
Madde 48 - An. M. K. 1991/7(1992), 3771(1992) (İptal: Ana.Mah'nin 4/4/1991 tarih ve E.1990/12, K.1991/7 sayılı Kararıyla; yeniden düzenleme: 5/2/1992 -3771/11 md.)
Sözleşmenin feshini gerektiren disiplin cezalarının kesinleşmesi; teşebbüs veya bağlı ortaklık yönetim kurullarının kararına bağlıdır.
Ceza Kovuşturması ile Disiplin Kovuşturmasının Bir Arada Yürütülmesi
Madde 49 - An. M. K. 1991/7(1992), 3771(1992) (İptal: Ana.Mah'nin 4/4/1991 tarih ve E.1990/12, K.1991/7 sayılı Kararıyla; yeniden düzenleme: 5/2/1992 -3771/12 md.)
Sözleşmeli personel hakkında, aynı olaydan dolayı ceza kovuşturmasının başlamış olması disiplin kovuşturmasının yapılmasını engellemez ve ceza kovuşturması sonunda sözleşmeli personelin hüküm giymesi veya hakkında beraat yahut takipsizlik kararı verilmesi, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olmaz.
Zamanaşımı
Madde 50 - An. M. K. 1991/7(1992), 3771(1992) (İptal: Ana.Mah.'nin 4/4/1991 tarih ve E.1990/12, K.1991/7 sayılı Kararıyla; yeniden düzenleme: 5/2/1992 -3771/13 md.)
Disiplin kurulları kendilerine tevdi edilen dosyaları en geç 3 ay içinde karara bağlarlar. Disiplin cezasını gerektiren kusurlu bir halin öğrenilmesinden 6 ay geçtikten sonra sözleşmeli personel hakkında bu kusurlu hareket ile ilgili olarak disiplin kovuşturması yapılamaz ve disiplin cezası verilemez.

Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
ONUNCU BÖLÜM
Görevden Uzaklaştırma
Görevden Uzaklaştırma
Madde 51 - An. M. K. 1991/7(1992), 3771(1992) (İptal: Ana.Mah.'nin 4/4/1991 tarih ve E.1990/12, K.1991/7 sayılı Kararıyla; yeniden düzenleme: 5/2/1992 -3771/14 md.)
Görevden uzaklaştırma, 53 üncü maddede gösterilen haller nedeniyle görevi başında kalmasında sakınca görülecek sözleşmeli personel hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir.
Yetkililer
Madde 52 - An. M. K. 1991/7(1992), 3771(1992) (İptal: Ana.Mah.'nin 4/4/1991 tarih ve E.1990/12, K.1991/7 sayılı Kararıyla; yeniden düzenleme: 5/2/1992 -3771/15 md.)
Görevden Uzaklaştırmaya yetkili olanlar şunlardır:
       
a) Sözleşmeli personeli işe almaya yetkili olan veya kendilerine bu yetki devredilen organ veya görevliler, 
       
b) İlgili bakanlık, teşebbüs veya bağlı ortaklık müfettişleri.
Uygulanacağı Haller
Madde 53 - An. M. K. 1991/7(1992), 3771(1992) (İptal: Ana.Mah.'nin 4/4/1991 tarih ve E.1990/12, K.1991/7 sayılı Kararıyla; yeniden düzenleme: 5/2/1992 -3771/16 md.)
Görevden uzaklaştırma, sözleşmeli personel tarafından: 
       
a) Teşebbüs ve bağlı ortaklığın; paraları, para hükmündeki evrak ve senetleri ile diğer mevcutlarına karşı veya bilanço, tutanak, rapor ve benzeri hertürlü belge ve defterler üzerinde suç işlenmesi,
       
b) Kasayı, ambarları saydırmaktan, para, para hükmündeki evrak, senet veya ayniyat veya bunların kayıt ve hesaplarını göstermekten veya sorulan sorulara kanuni bir sebep olmaksızın cevap vermekten kaçınılması,
       
c) Teftiş veya soruşturmanın güçleştirilmesi, 
       
d) Sözleşmeli personel hakkında cezai kovuşturma yapılması, 
       
e) İş yerinde kişilere veya mallara karşı ağır zarar ika edileceği hakkında kuvvetli emarelerin bulunması, 

Hallerinde uygulanır.
507
Görevden Uzaklaştırmada Amirin Sorumluluğu
Madde 54 - An. M. K. 1991/7(1992), 3771(1992) (İptal: Ana.Mah.'nin 4/4/1991 tarih ve E.1990/12, K.1991/7 sayılı Kararıyla; yeniden düzenleme: 5/2/1992 -3771/17 md.)
Görevinden uzaklaştırılan sözleşmeli personel hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 3 iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır.

Görevden uzaklaştırılan sözleşmeli personel hakkında makul bir sebep olmaksızın derhal soruşturmaya başlamayan, keyfi olarak, garez veya kini dolayısıyla bu tasarrufu yaptığı, yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılan amirler hukuki,mali ve cezai sorumluluğa tabidir.
Görevden Uzaklaştırılan Sözleşmeli Personelin Hak ve Yükümlülüğü
Madde 55 - An. M. K. 1991/7(1992), 3771(1992) (İptal: Ana.Mah'nin 4/4/1991 tarih ve E.1990/12, K.1991/7 sayılı Kararıyla; yeniden düzenleme: 5/2/1992 -3771/18 md.)
Görevden uzaklaştırılan sözleşmeli personelin bu süre içinde hertürlü hak ve yükümlülükleri sürer. Ancak, ilgiliye bu halin devamı süresince sözleşme ücretinin 2/3'ü ödenir.
Göreve Başlatma
Madde 56 - An. M. K. 2010/17(2010), An. M. K. 1991/7(1992), 3771(1992) (İptal: Ana.Mah.'nin 4/4/1991 tarih ve E.1990/12, K.1991/7 sayılı Kararıyla; yeniden düzenleme: 5/2/1992 -3771/19 md.)
Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce:

a) Haklarında sözleşmenin feshi cezasından başka bir disiplin cezası verilenler,

b) Takibata mahal olmadığına veya beraatine karar verilenler,

c) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar,

d) Görevlerine ilişkin olsun veya olmasın çalıştırılmasına engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olup bu cezası ertelenenler,

Hakkında bu kararların kesinleşmesi üzerine görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır. (…)(1) sözleşme ücretinin kesilmiş bulunan 1/3 oranındaki kısmı ilgililere ödenir. (1)

Görevden uzaklaştırma tedbiri sözleşmeli personelin soruşturmaya konu olan fiilinin hizmetlerine devama engel olmadığı hallerde, her zaman kaldırılabilir. Ceza kovuşturması tutuksuz olarak devam edenlerden göreve başlamasında sakınca görülmeyenler görevlerine döndürülebilirler.
ONBİRİNCi BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Diğer Kurumlar
Madde 57 -
3460 ve 23 sayılı Kanunlara tabi kurumların personeli hakkında bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanmaz.
Uygulamanın İzlenmesi
Madde 58 - KHK 453(1991)
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda uygulanması sırasında birliği sağlamak ve doğacak tereddütleri gidermekle Devlet Personel Başkanlığı yetkili ve görevlidir.

(Ek fıkra : 28/8/1991 - KHK -453/1 md.) Sözleşmeli personele ilişkin olarak bu Kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde, Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 59 -
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin 6 numaralı bendinde yer alan "genel müdür yardımcıları" ibaresi madde metninden çıkarılmış, 12, 14, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 52 nci maddeleri ile308 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
(1) Bu maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “(b) bendindeki halin gerçekleşmesi durumunda …” ibaresi, Anayasa Mahkemesinin 28/1/2010 tarihli ve E.: 2008/19, K.: 2010/17 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.
508
Ek Madde 1 - KHK 408(1990) (Ek : 15/3/1990 - KHK -408/3 md.)
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce özel hukuk hükümlerine göre kurulmuş olup iş kanunlarına tabi personel çalıştırmakta iken233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra teşebbüs ve bağlı ortaklıkların yeniden teşkilatlanmaları ile kurulan Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş., Türkiye Gemi Sanayii A.Ş., Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. ile D.B. Deniz Nakliyat A.Ş.`nin kadroları 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetvelden çıkarılmıştır. Bu teşebbüs ve bağlı ortaklıkların personeli hakkında, bağlı ortaklıklarının veya yeniden teşkilatlanma suretiyle ayrıldıkları teşebbüs ve bağlı ortaklıkların personelinin 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tabi oldukları iş kanunları hükümleri uygulanır. Bu kuruluşların genel müdür, genel müdür yardımcısı ve yönetim kurulu üyelerinin (seçimle gelenler hariç) atanmalarında 2477 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Bunun dışında kalan görevlere yönetim kurullarınca atama yapılır.

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesi, birinci fıkra ile geçici 9 uncu madde kapsamında bulunan teşebbüs ve bağlı ortaklıklar hakkında da uygulanır.
Ek Madde 2 - KHK 703(2018), 6009(2010), 5335(2005)(Ek: 21/4/2005-5335/27 md.; Değişik: 23/7/2010-6009/56 md.)(1)
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentleri kapsamına giren personeline; aylık tutarı, “Avrupa Hava Sey-rüsefer Emniyeti Teşkilatı” prensipleri çerçevesinde personel maliyetlerinin tamamı karşılanan kadro ve pozisyonlarda bulunanlar için en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) brüt tutarı-nın % 600’ünü, kısmen karşılanan kadrolar ve pozisyonlarda bulunanlar için aynı miktarın % 300’ünü, pilotlar için ise % 1000’ini, diğerleri için de % 150’sini geçmemek üzere Cumhurbaşkanın-ca belirlenen oran, esas ve usullere göre “Havacılık Tazminatı” ödenir. Cumhurbaşkanı, yukarıda belirtilen kriterlere göre aynı tazminat tavanı grubu içerisinde yer alan bir kadro veya pozisyon unva-nında çalışanlar için uygulanacak tazminat oranını, birimin bulunduğu yer, iş yoğunluğu, öğrenim durumu farklılığı, hizmet süresi, personel temininde güçlük gibi kriterleri birlikte veya ayrı ayrı dikkate almak suretiyle ve ödenecek tazminat tutarının % 30’unu geçmeyecek şekilde farklılaştırma-ya yetkilidir. Bu şekilde yapılacak ödemeler, sözleşmeli personel için belirlenen ücret tavanı ile kapsama dahil personele verilecek diğer hak ve ödemelerin hesabına esas alınacak matrahın tespitin-de dikkate alınmaz.(1)

Bu tazminat, aylıklara ilişkin esaslar çerçevesinde gelir vergisi ve damga vergisi hariç her-hangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir.
Ek Madde 3 - 7036(2017)Ek: 12/10/2017-7036/37 md.)
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 1 inci ve geçici 9 uncu maddelerine tabi teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda toplu iş sözleşmesi kapsamı dışında çalışan personel ile bu teşebbüs ve bağlı ortaklıklar arasında, iş ilişkisi nedeniyle sözleşmeden veya kanundan doğan her türlü hukuk uyuşmazlıklarına ilişkin dava ve işler iş mahkemelerinde görülür.
Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında iç kontrol sisteminin oluşturulması ve iç denetçi istihdamı
Ek Madde 4 - 7247(2020)(Ek:18/6/2020-7247/22 md.)
Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55 inci maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan iç kontrol sistemi oluşturulur. Kamu iktisadi teşebbüslerinin ve bağlı ortaklıklarının her düzeydeki yöneticisi iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde oluşturulmasından ve uygulanmasından, yönetim kurulları ise gözetiminden ve gerekli tedbirlerin alınmasından sorumludur.

İç denetim, 5018 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirlenen faaliyetleri kapsar. İç denetim, iç denetçiler tarafından yapılır. Yapıları ve personel sayıları dikkate alınmak suretiyle kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında iç denetçi istihdam edilir. İç denetçiler, gerekli şartları taşıyanlar arasından yönetim kurulu tarafından atanır ve aynı usulle görevden alınır. İç denetçiler, 5018 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen görevleri İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen kamu iç denetim standartlarına uygun şekilde yerine getirir.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 132 nci maddesiyle, bu maddede yer alan “Yüksek Planlama Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde ve “Yüksek Planlama Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
508-1
Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına iç denetçi olarak atanacaklarda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilenler ile aşağıdaki şartlar aranır:

a) En az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak.

b) En az beş hizmet yılını doldurmuş olmak (Bu sürenin hesaplanmasında hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet süreleri dikkate alınır.).

c) Mesleğin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip olmak.

d) 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yayımlanan ilgili yıl Genel Yatırım ve Finansman Programı Kararında belirtilen sertifika ve diğer şartları taşımak.

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının kadrolarında istihdam edilen iç denetçiler, mali ve sosyal haklar ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından bakanlık iç denetçisine denktir. Bunların harcırahları hakkında 5018 sayılı Kanuna göre atanan iç denetçilere uygulanan hükümler esas alınır.
Geçici Madde 1 -
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmeli statüde çalışanlardan sosyal güvenlikleri bakımından Sosyal Sigortalar Kurumu'natabi olanlar iki ay içinde T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler.
Geçici Madde 2 - An. M. K. 1991/7(1992)(İptal: Anayasa Mahkemesinin 4/4/1991 tarihli ve E.1990/12, K.1991/7 sayılı kararıyla)
Geçici Madde 3 -
308 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesi uyarınca, kadroları iptal edilmemiş olan personelin bulundukları kadrolarda ikramiye dahil her türlü mali ve sosyal hakları saklıdır. Bu kadrolarda 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde derece değişiklikleri ile disiplin hükümlerinin uygulanmasına münhasır olmak üzere unvan değişiklikleri yapılabilir. Bu kadrolar; ilgililerin ekli 1 sayılı cetveldeki bir kadroya atanmaları, kendi istekleri ile sözleşmeli statüye geçmeleri veya emeklilik, istifa, ölüm ve benzeri sebeplerle boşaldığı takdirde, hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilerek bir ay içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
Geçici Madde 4 -
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 2 nci maddesi uyarınca teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda ekli 1 sayılı cetveldeki kadrolara geçirilen personelin aylık ve ücretleri bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere yeni statülerine göre ödenir.
Geçici Madde 5 -
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda sözleşmeli statüde çalışmakta olanlardan; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi uyarınca; 1 sayılı cetvellerde yer alan kadrolara intibak ettirilenlerin 15/12/1989 tarihi itibariyle almakta oldukları net aylık ücret tutarının 15/2/1990 tarihi itibariyle alacakları net aylık ücret tutarından fazla olması halinde 15/12/1989 tarihi itibariyle aldıkları ücretlerin ödenmesine aradaki fark kapanıncaya kadar devam olunur.
508-2
15/12/1989 ve 15/2/1990 tarihlerindeki aylık ücret olarak; sözleşmeli personel bakımından net aylık sözleşme ücreti; 1 sayılı cetveldeki kadrolara intibak ettirilenler bakımından aylık gösterge, ek gösterge taban ve kıdem aylıkları ile ikramiyelerden bir aya isabet eden net tutar ve diğer zam ve tazminatlar dahil bütün ödemelerin net aylık tutarı alınır. İkramiyeden bir aya isabet eden miktar; ilgili mevzuatı uyarınca 1990 yılında ödenmesi gereken yıllık ikramiye sayısı ile 1990 yılının birinci yarısı için belirlenmiş gösterge ve katsayılar esas alınmak suretiyle bulunacak net ikramiye tutarı çarpımının 1/12'si olarak hesaplanır.
Geçici Madde 6 -
Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda sözleşmeli statüde çalışmaya devam edeceklerden 15/12/1989 tarihi itibariyle ödenen ücretleri mevcut 3.600.000,- Lira ücret tavanının üzerinde tespit edilmiş bulunanların sözleşme ücretleri tespit edilecek yeni sözleşme ücret tavanına eşitleninceye kadar, 15/12/1989 tarihi itibariyle tespit edilen sözleşme ücreti üzerinden ödenmeye devam edilir.
Geçici Madde 7 -
Sözleşme ücretlerinin bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen esaslar çerçevesinde tespiti yapılıncaya kadar mevcut ücretlerin uygulanmasına devam edilir ve sözkonusu tespit yapılıncaya kadar mevcut ücretlerde artış yapmaya, 25 inci maddenin (c) bendi ve 30 uncu maddeye göre tespit yapılıncaya kadar da sözleşme tavan ücretleri ile fazla çalışma ücretlerini belirlemeye Yüksek Planlama Kurulu yetkilidir.

Bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca tespit edilecek sözleşme ücretlerinin 15/12/1989 tarihi itibariyle ödenen ücretten düşük olması halinde ilgililere 15/12/1989 tarihi itibariyle aldıkları ücretlerin ödenmesine aradaki fark kapanıncaya kadar devam olunur.
Geçici Madde 8 - KHK 408(1990)
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta olanlardan 1 sayılı cetveldeki kadrolara geçirilenlerin sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri, işsonu tazminatı almamış olmaları kaydıyla, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri çerçevesinde emekli ikramiyesi ödenmesine esas hizmet süresinin tespitinde dikkate alınır. 1 sayılı cetveldeki kadrolara geçmek istemeyerek teşebbüs veya bağlı ortaklıklardan ayrılanlara sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri için iş sonu tazminatları ödenir.

(Ek: 15/3/1990 - KHK -408/2 md.) Sözleşmeli personelden geçici 9 uncu madde uyarınca işçi statüsüne geçenlerin teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri kıdem tazminatlarının hesabında dikkate alınır.

(Ek: 15/3/1990 - KHK -408/2 md.)308 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesi uyarınca kapsam dışı statüdensözleşmeli statüye geçmiş bulunanların statü değişikliği tarihindeki mevzuat hükümleri çerçevesinde ve ödeneceği tarihteki ücretleri üzerinden kıdem tazminatı haklarının saklı tutulmasına devam olunur.

(Ek: 15/3/1990 - KHK -408/2 md.) Bu madde uyarınca sözleşmeli statüde geçen bir yıllık hizmet karşılığında ödenecek iş sonu tazminatı ilgililerin brüt sözleşme ücretlerinin dörtte biridir.
Geçici Madde 9 -
Özel hukuk hükümlerine göre kurulmuş olup yönetim kademelerinde iş kanunları çerçevesinde personel çalıştıran ve ekli 1 sayılı cetvelde yer almayan teşebbüs ve bağlı ortaklık personeli hakkında, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tabi oldukları iş kanunu hükümleri uygulanır. Bu kuruluşların genel müdür, genel müdür yardımcısı ve yönetim kurulu üyelerinin (seçimle gelenler hariç) atanmalarında 2477 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Bunun dışında kalan görevlere yönetim kurullarınca atama yapılır.
Geçici Madde 10 -
Bu Kanun Hükmünde Kararnameye tabi teşebbüs ve bağlı ortaklıkların sözleşmeli personel pozisyonlarının ünvan ve adetleri en geç 2 ay içinde Bakanlar Kurulu Kararı ile tesbit edilir. Bu süre zarfında mevcut pozisyonların kullanılmasına devam edilir.
Geçici Madde 11 - 7247(2020)(Ek:18/6/2020-7247/23 md.)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte;

a) Teşebbüs veya bağlı ortaklıklarda iç denetçi kadrolarında bulunanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren ek 4 üncü maddenin son fıkrasından yararlandırılır.

b) 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yayımlanan ilgili yıl Genel Yatırım ve Finansman Programı Kararı kapsamındaki gerekli şartları yerine getirerek iç denetçi olarak görevli bulunanlardan anılan Karardaki gerekli sertifikaya sahip olanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde istihdam edildikleri teşebbüs veya bağlı ortaklıklarına başvuruları üzerine iç denetçi kadrolarına atanırlar.

c) 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yayımlanan ilgili yıl Genel Yatırım ve Finansman Programı Kararındaki sertifika şartı hariç diğer gerekli şartları yerine getirerek iki yıl içerisinde sertifika sahibi olmak üzere iç denetçi olarak görevli/atanmış bulunanlar, en geç 31/12/2021 tarihine kadar olmak üzere belirtilen sürede gerekli sertifikalardan birine sahip olmaları halinde istihdam edildikleri teşebbüs veya bağlı ortaklıklarına başvuruları üzerine iç denetçi kadrolarına atanırlar.

d) İç denetçi kadrolarına atamaları yapılmış olanlar ile görevlendirme suretiyle iç denetim faaliyetini yürütenlerden ek 4 üncü maddede belirlenen şartları en geç 31/12/2021 tarihine kadar yerine getiremeyenler, atamaları veya görevlendirmeleri iptal edilerek bir önceki görevlerine iade edilirler.
Geçici Ek Madde - KHK 457(1991) (Ek: 22/9/1991 - KHK -457/1 md.)
Bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli II sayılı cetvelde yer alan pozisyonlarda halen çalıştırılan sözleşmeli personelden 20/2/1979 tarihli ve 2182 sayılı, 19/2/1980 tarihli ve 2260 sayılı kanunların hükümlerinden yararlanmamış olanların emekli keseneklerine esas aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere, öğrenim durumlarına bakılmaksızın bir üst derecenin aynı kademesine getirilir ve alt derecede bulunan kademede geçirilen süre üst derecedeki kademede geçmiş sayılır.
508-2
Birinci fıkra hükmü, bu fıkra kapsamına girenlerden bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bağlanmış olan emekli, adi malül ük, vazife malüllüğü aylıkları ile dul ve yetim aylıkları alanlar hakkında da uygulanır.

Daha önce memuriyeti olanlardan 2182 ve 2260 sayılı kanun hükümlerinden yararlanmamış bulunanlardan bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.
Yürürlük
Madde 60 - An. M. K. 1991/7(1992)
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin(....) (1) hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 61 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
22/1/1990 TARİHLİ VE 399 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER:
1) 9/4/1990 tarih ve418 sayılı KHK'nin hükmü. (418 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Anayasa Mahkemesinin 5/2/1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.)
2) 5/2/1992 tarih ve3771 sayılı Kanunun hükmü:
Geçici Madde 1 - 3771(1992)
5 inci maddede öngörülen Bakanlar Kurulu Kararı en geç 6 ay içinde yürürlüğe konulur. Bu süre zarfında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı cetvele dahil kadrolarda bulunan personelin sözleşme ücretlerini belirleyen 27/12/1991 tarihli ve 91/2584 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerinin uygulanmasına devam olunur ve uygulamanın gerektirdiği hallerde bu Kararda değişiklik yapılabilir. 5 inci maddede öngörülen Bakanlar Kurulu Kararının yürürlüğe girdiği tarihte 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı cetvele dahil kadrolarda görev yapanlardan, bu Kanun hükümleri çerçevesinde belirlenecek kadro aylıklarının net tutarı, (ikramiyelerden bir aya isabet eden miktar dahil) mevcut sözleşme ücretlerinin net tutarından az olanlara, aradaki fark giderilinceye kadar mevcut sözleşme ücretleri esas alınarak ödemede bulunulur.
(1) Bu maddede yeralan "Ceza sendikal faaliyet ve grev yasağı ile siyasi faaliyet yasağına ilişkin hükümleri kanunlaştığı tarihte, diğer..."ibaresi,Ana. Mah.'nin4/4/1991 tarih, E.1990/12, K.1991/7 sayılı kararıyla iptal edilmiştir. (Bkz: R.G.: 13/8/1991 - 20959)
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  22/1/1990 tarihli ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin

  Eki Cetvellerde Yapılan Değişiklikler ile Kadroları veya Pozisyonları

  İptal ve İhdas Edilen Kuruluşları Gösterir Tablo:

   

  Değişiklik Yapan Mevzuatın

  Yayımlandığı Resmî Gazetenin

  Kuruluşun Adı ve İşlemin Niteliği

  Türü

  Tarihi

  Sayısı

  Tarihi

  Sayısı

  KHK

  15/3/1990

  408

  28/3/1990

  20475

  Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş.; Türkiye Gemi Sanayii A.Ş.; Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. ile D.B. Deniz Nakliyat A.Ş.nin kadrolarının (1) sayılı Cetvelden çıkarılması.

  B.K.K.

  8/3/1990

  90/274

  29/3/1990

  20476

  Bazı KİT'lerde kadro iptal ve ihdası.

  B.K.K.

  16/5/1990

  90/481

  25/5/1990

  20528

  Gümüşhane Çimento Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğüne kadro ihdası.

  B.K.K.

  25/1/1991

  91/1419

  17/2/1991

  20789

  T.C.Ziraat Bankası, Türkiye Emlak Bankası A.Ş., Etibank,Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri, Petrol Ofisi A.Ş., Türkiye Gübre Sanayii A.Ş., Türkiye Taşkömürü Kurumu, Devlet Malzeme Ofisi, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Antalya Pil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Elektrik Sayaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş., T.C.Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi, Türkiye Vagon Sanayii A.Ş., Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüklerine ait kadro iptal ve ihdası.

  B.K.K.

  27/3/1991

  91/1649

  29/3/1991

  20829

  Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait kadro iptali ve Elazığ Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğüne kadro ihdası.

  B.K.K.

  27/3/1991

  91/1651

  29/3/1991

  20829

  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.Genel Müdürlüğüne ait kadro iptal ve ihdası.

  B.K.K.

  23/2/1991

  91/1552

  2/5/1991

  20859

  Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğüne ait kadro iptali, Çankırı Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş., Hafif Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Fişek Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüklerine ait kadro ihdası.

  B.K.K.

  12/5/1991

  91/1751

  24/5/1991

  20880

  Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne ait Kadro İptali ile Denizli Çimento Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne ait Kadro İhdası.

  B.K.K.

  15/8/1991

  91/2143

  11/9/1991

  20988

  Emlak Konut A.Ş Genel Müdürlüğü'ne ait Kadro İptal ve İhdası.

  B.K.K.

  7/10/1991

  91/2320

  20/10/1991

  21027

  Türkiye Emlak Bankası A.Ş., Etibank, Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri, Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii T.A.Ş.,  Adıyaman Çimento Sanayii T.A.Ş., Aşkale Çimento Sanayii T.A.Ş., Bartın Çimento Sanayii T.A.Ş., Bozüyük Seramik Sanayii T.A.Ş., Çorum Çimento Sanayii T.A.Ş., Elazığ Çimen to Sanayii T.A.Ş., Ergani Çimento  Sanayii T.A.Ş., Filyos Ateş Tuğlası Sanayii T.A.Ş., Gaziantep Çimento Sanayii T.A.Ş.,İskenderun Çimento Sanayii T.A.Ş.,Kars Çimento Sanayii T.A.Ş., Konya Krom Magnezit Tuğla Sanayii T.A.Ş., Kütahya Manyezit İşletmeleri A.Ş., Ladik Çimento Sanayii T.A.Ş., Niğde Çimento Sanayii T.A.Ş., Kurtalan Çimento Sanayii T.A.Ş.,Sivas Çimento Sanayii T.A.Ş.,Şanlıurfa Çimento Sanayii T.A.Ş., Trabzon Çimento Sanayii T.A.Ş., Van Çimento Sanayii T.A.Ş.,Yarımca Porselen Sanayii T.A.Ş.,Gümüşhane Çimento Sanayii T.A.Ş.,Petrol Ofisi A.Ş.,  Türkiye Gübre Sanayii A.Ş., Türkiye Taşkömürü Kurumu, Devlet Malzeme Ofisi, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Mak na ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Av Fişek Sanayi ve Ticaret A.Ş., Antalya Pil Sanayi A.Ş., Çelik Çekme Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş., Etimesgut Ağaç Sanayi ve Tic.A.Ş., Elektrik Sayaçları Sanayi ve Tic. A.Ş.,Makina Sanayi ve Tic. A.Ş., Hafif Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş., Fişek Sanayi ve Tic.A.Ş., Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Et ve Balık Kurumu, Türkiye Zirai Donanım Kurumu, Türkiye Elektrik Kurumu, T.C.Posta, Telgraf ve Telefon İşletmeleri, Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş., Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş., Türkiye Vagon Sanayii A.Ş., Çay İşletmeleri, Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri, Tarım İşletmeleri, Denizcilik Bankası T.A.Ş.Genel Müdürlüklerine ait Kadro İptal ve İhdası.

   


  510

   

  Değişiklik Yapan Mevzuatın

  Yayımlandığı Resmî Gazetenin

  Kuruluşun Adı ve İşlemin Niteliği

  Türü

  Tarihi

  Sayısı

  Tarihi

  Sayısı

  B.K.K.

  9/10/1991

  91/2338

  26/10/1991

  21033

  T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlü ğü'ne ait Kadro İptal ve İhdası.

  B.K.K.

  25/12/1991

  91/2578

  23/1/1992

  21120

  Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğüne ait Kadro İhdası.

  B.K.K.

  22/4/1992

  92/2962

  26/5/1992

  21239

  T.C.Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Etibank Genel Müdürlüğü, Konya Krom Magnezit Tuğla Sanayii T.A.Ş.Genel Müdürlüğü, Denizli Çimento Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Kütahya Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Samsun Gübre Sanayii A.Ş.Genel Müdürlüğü, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.Genel Müdürlüğü, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Et ve Balık Kurumu Genel Mü dürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Aksaray Azmi Milli T.A.Ş Genel Müdürlüğü,Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü, T.C.Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait kadro iptal ve ihdası.

  B.K.K.

  6/6/1992

  92/3238

  18/7/1992

  21288

  Etibank, Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri, Türkiye Taşkömürü Kurumu, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.,Et ve Balık Kurumu, T.C.Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi, Çay İşletmeleri ve Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüklerine ait kadro iptal ve ihdası.

  B.K.K.

  17/9/1992

  92/3542

  19/10/1992

  21380

  Türkiye Gübre Sanayii A.Ş .,Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.,Yem Sanayii T.A.Ş., T.C. Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi, Çay İşletmeleri, Tütün,Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri,Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüklerine ait Kadro iptal ve İhdası.

  B.K.K.

  17/11/1992

  92/3744

  29/11/1992

  21420

  Denizcilik Bankası na ait (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan ünvan ve pozisyonların T.Emlak Bankasına ait (I) ve (II) sayılı cetvellere eklenmesi.

  B.K.K.

  24/1/1993

  93/4056

  19/2/1993

  21501

  Etibank, Bozüyük Seramik Sanayii T.A.Ş., Filyos Ateş Tuğlası Sanayii T.A.Ş., Konya Krom  Magnezit Tuğla Sanayii T.A.Ş., Türkiye Taşkömürü Kurumu, Toprak Mahsulleri Ofisi, Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüklerine Ait Kadro İptal ve İhdası.

  B.K.K.

  1/3/1993

  93/4235

  13/4/1993

  21551

  Çorum, Sivas, Trab zon, Gaziantep ve İskenderun Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketleri Genel Müdürlüklerine Ait Kadroların iptali.

  B.K.K.

  30/3/1993

  93/4336

  6/5/1993

  21573

  T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Emlak Bankası A.Ş., Emlak Konut A.Ş.,Etibank, Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri, Filyos Ateş Tuğlası Sanayii T.A.Ş., Yarımca Porselen Sanayii T.A.Ş., Devlet Malzeme Ofisi, Çankırı Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş., Et ve Balık Kurumu,Orman Ürünleri Sanayii Kurumu, Türkiye Elektrik Kurumu,T.C.Posta Telgraf Telefon İşletmesi, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş., Çay İşletmeleri,Tütün,Tütün Mamülleri Tuz ve Alkol İşletmeleri, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüklerine ait kadro iptal ve ihdası.

  B.K.K.

  17/5/1993

  93/4421

  6/6/1993

  21599

  Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'na ait kadro iptali, Nitroselüloz Sanayii ve Ticaret A.Ş., Prinç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Elmadağ Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş., Mühimmat Sanayi ve Ticaret A.Ş.,Çelik ve Ağır Sanayi ve Ticaret A.Ş., Makina ve Kimya Endüstrisi Hurda İşletmeleri A.Ş.Genel Müdürlüklerine ait kadro ihdası.

   


  510-1

   

  Değişiklik Yapan Mevzuatın

  Yayımlandığı Resmî Gazetenin

  Kuruluşun Adı ve İşlemin Niteliği

  Türü

  Tarihi

  Sayısı

  Tarihi

  Sayısı

  B.K.K.

  3/8/1993

  93/47

  143/9/1993

  21687

  Denizli, Şanlıurfa, Ladik, Aşkale ve Bartın Çimento Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüklerine ait kadroların iptali.

  B.K.K.(1)

  9/1/1994

  94/5166

  13/1/1994

  21817

  Türkiye Emlak Bankası A.Ş., Türkiye Elektrik Üretim, İletim A.Ş.,Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Devlet Hava Meydanları işletmesi, Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş., Tütün, Tütün Mamülleri,Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüklerine ait kadro iptal ve ihdası.(1)

  B.K.K.

  7/3/1994

  94/5422

  29/6/1994

  21975

  Türkiye Demir ve Çelik İşetmeleri, İskenderun Demir Çelik İşletmeleri A.Ş., Karabük Demir Çelik İşletmeleri A.Ş., Divriği-Hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Yem Sanayii T.A.Ş., Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri, Emlak Konut A.Ş.Genel Müdürlüklerine ait kadro iptal ve ihdası.

  B.K.K.

  16/9/1994

  94/6119

  10/11/1994

  22107

  Türkiye Emlak Bankası A.Ş., Emlak Konut A.Ş., Etibank Bankacılık A.O., Etibank,  Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları Genel Müdürlü ğü, Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri, Karabük Demir Çelik İşletmeleri A.Ş., Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii T.A.Ş.,Van Çimento Sanayii T.A.Ş.,Türkiye Gübre Sanayii A.Ş., Gemlik Gübre Sanayii A.Ş., Samsun Gübre Sanayii A.Ş.,Türkiye Taşkömürü Kurumu, Devlet Malzeme Ofisi, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş., Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.,  Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Av Fişek Sanayii ve  Ticaret A.Ş., Elmadağ Barut Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çe lik Çekme Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş., Etimesgut Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Elektrik Sayaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çankırı Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş., Hafif Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş., Fişek Sanayi ve  Ticaret A.Ş., Nitroselüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş., Elmadağ Roket Sanayi ve Tica ret A.Ş., Mühimmat Sanayi ve Ticaret A.Ş.,Çelik ve Ağır Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş., Makina ve Kimya Edüstrisi Hurda İşletmeleri A.Ş., Et ve Balık Kurumu, Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu, T.C.Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi, Devlet  Hava Meydanları İşletmesi, T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi, Çay İşletmeleri, Tarım İşletmeleri, T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, Kütahya Gübre Sanayii A.Ş., Elazığ Gübre Sanayii A.Ş., Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş., Pirinç Sanayi ve Ticaret A.Ş.,Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüklerine ait Kadro iptal ve ihdası.

  B.K.K.

  15/12/1994

  94/6417

  1/2/1995

  22189

  Türkiye Emlak Bankası A.Ş., Gerede Çelik Konstrüksiyon  ve Teçhizat Fab.San.ve Tic. A.Ş.,Türkiye Çimento ve Toprak Sanayi T.A.Ş., Devlet Malzeme Ofisi,Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Elmadağ Barut Sanayi ve Ticaret A.Ş., Nikroselüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çelik ve Ağır Sanayi ve Ticaret A.Ş., Toprak Mahsulleri Ofisi, Türkiye Elektrik Üretim, İletim A.Ş., Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., Karaelmas Elektrik Dağıtım A.Ş., Meram Elektrik Dağıtım A.Ş., Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş., Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş., Körfez Elektrik Dağıtım A.Ş., Başkent  Elektrik Dağıtım A.Ş., T.C. Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi, Çay İşletmeleri, Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları, Van Çimento Sanayi T.A.Ş., Gümüşhane Çimento Sanayii T.A.Ş., Türkiye Vagon Sanayi A.Ş., Genel Müdürlüklerine ait  kadro iptal ve ihdası.

   

  ——————————

  (1)     Bu Kararla, 399 sayılı KHK'nin eki cetvellerde yer alan"Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü" ibaresi; "Türkiye Elektrik Üretim,İletim A.Ş.Genel Müdürlüğü" ve "Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.Genel Müdürlüğü" olarak değiştirilmiştir.

   

  510-2

   

  Değişiklik Yapan Mevzuatın

  Yayımlandığı Resmî Gazetenin

  Kuruluşun Adı ve İşlemin Niteliği

  Türü

  Tarihi

  Sayısı

  Tarihi

  Sayısı

  B.K.K.

  16/3/1995

  95/6608

  31/3/1995

  22244

  T.C. Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait kadro iptali ile T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Türk Telekominikasyon Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne ait kadro ihdası, Türkiye Emlak Bankası A.Ş.Genel Müdürlüğü, Etibank Genel Müdürlüğü, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Demiryolu makinaları Sanayii A.Ş.Genel  Müdürlüğüne ait kadro iptal ve ihdası.

  B.K.K.

  17/7/1995

  95/7129

  15/8/1995

  22375

  T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları Genel Müdürlüğü, Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü, İskenderun Demir Çelik İşletmeleri A.Ş. Gn. Md.lüğü, Divriği- Hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.Gen.Müd., Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii T.A.Ş.Genel Müdürlüğü, Bozüyük Seramik Sanayii T.A.Ş.Genel Müdürlüğü, Ergani Çimento Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğü, Filyos Ateş Tuğlası Sanayii T.A.Ş.Genel Müdürlüğü, Kars Çimento Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğü, Konya Krom Magnezit Tuğla Sanayii T.A.Ş.Genel Müdürlüğü, Kurtalan Çimanto Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğü, Van Çimento Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğü, Yarımca Porselen Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Gemlik Gübre Sanayii A.Ş.Genel Müdürlüğü, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü, Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş.Genel Müdürlüğü, Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Süt Endüstrisi A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Üretim, İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Gn.Md.lüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Elazığ Çimento Sanayii T.A.Ş.Genel Müdürlüğü, Gümüşhane Çimento Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüklerine ait kadrolarda iptal ihdas suretiyle değişiklik ve T.Kömür İşletmeleri Gn.Md.lüğünün taşra teşkilatında yeralan kadro ve pozisyonların Türkiye Elektrik, Üretim, İletim A.Ş. Gn.Md.lüğü Taşra teşkilatı cetvellerine eklenmesi.

  B.K.K.

  13/11/1995

  95/7509

  10/12/1995

  22489

  Türkiye Çimento ve Toprak Sanayi T.A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait bazı kadroların iptali ile Edirne Lalapaşa Çimento Sanayi ve Ticaret T.A.Ş. Genel Müdürlüğüne kadro ihdası, Bazı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait kadrolarda iptal, ihdas ve değişiklik.

   


  510-3

   

  Değişiklik Yapan Mevzuatın

  Yayımlandığı Resmî Gazetenin

  Kuruluşun Adı ve İşlemin Niteliği

  Türü

  Tarihi

  Sayısı

  Tarihi

  Sayısı

  B.K.K.

  26/2/1996

  96/7876

  19/3/1996

  22585

  Yeniköy, Soma, Hamitabat ve Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlükleri ile Efes Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Etibank Genel Müdürlüğü, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, İskenderun Demir Çelik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Üretim, İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüklerine ait kadrolarda iptal, ihdas ve değişiklik.

  B.K.K.

  7/8/1996

  96/8759

  30/12/1996

  22863

  T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Etibank Bankacılık Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü, Etibank Genel Müdürlüğü, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü, İskenderun Demir Çelik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü, Divriği Hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.Genel Müdürlüğü, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü, Orman Ürünleri Sanayii Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Üretim, İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., Karaelmas Elektrik Dağıtım A.Ş., Türkiye Elektirk Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş., Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş., Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş., Körfez Elektrik Dağıtım A.Ş., Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türk Telekomünikasyon A.Ş., T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.Genel Müdürlüğü, Türkiye Vagon Sanayii A.Ş.Genel Müdürlüklerine ait kadrolarda iptal, ihdas ve değişiklik.

  B.K.K.

  11/12/1996

  96/8963

  9/1/1997

  22872

  Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait pozsyonların iptal ve ihdası.

  B.K.K.

  10/3/1997

  97/9256

  10/4/1997

  22960

  Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.Genel Müdürlüğü'ne ait pozisyon iptali ve kadro ihdası.

   

   


  510-4

   

  Değişiklik Yapan Mevzuatın

  Yayımlandığı Resmî Gazetenin

  Kuruluşun Adı ve İşlemin Niteliği

  Türü

  Tarihi

  Sayısı

  Tarihi

  Sayısı

  B.K.K.

  29/9/1997

  97/10062

  16/10/1997

  23142

  T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Emlak Bankası A.Ş., Etibank, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları, Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri, İskenderun Demir Çelik İşletmeleri A.Ş., Divriği-Hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye Gübre Sanayii A.Ş., Samsun Gübre Sanayi A.Ş., Devlet Malzeme Ofisi, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Adapazarı Şeker Fabrikaları A.Ş., Kütahya Şeker Fabrikaları A.Ş., Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Kapsül ve Av Fişek Sanayi Ticaret A.Ş., Antalya Pil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Elmadağ Barut Sanayi ve Ticaret A.Ş.,Çelik Çekme Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş., Etimesgut Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Elektrik Sayaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çankırı Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş., Hafif Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş., Fişek Sanayi ve Ticaret A.Ş., Nitroselüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş., Pirinç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Elmadağ Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş., Mühimmat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çelik ve Ağır Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş., Makina ve Kimya Endüstrisi Hurda İşletmeleri A.Ş., Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Et ve Balık Kurumu, Toprak Mahsulleri Ofisi, Türkiye Zirai Donatım Kurumu, Orman Ürünleri Sanayi Kurumu, Türkiye Elektrik Üretim, İletim A.Ş., Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., Körfez Elektrik Dağıtım A.Ş., Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş., Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş., Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş., Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş., Devlet Hava Meydanları İşletmesi, T.C.Posta İşletmesi, Türk Telekomünikasyon A.Ş., T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş., Çay İşletmeleri, Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri, Tarım İşletmeleri, Emlak Konut A.Ş.,Türkiye Taşkömürü Kurumu, Karaelmas Elektrik Dağıtım A.Ş., Meram Elektrik Dağıtım A.Ş., Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş., Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş., Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi A.Ş., Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüklerine ait kadro iptal ve ihdası.

  B.K.K.

  29/12/1997

  97/10478

  11/1/1998

  23227

  T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, Etibank Genel Müdürlüğü, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Gemlik Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Kütahya Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Samsun Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Elazığ Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Üretim, İletim A.Ş.Genel Müdürlüğü,Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, İskenderun Demir Çelik İşletmeleri AŞ. Genel Müdürlüğü, Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş., Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüklerine ait kadro iptal ve ihdası.

   

   


  510-5

   

  Değişiklik Yapan Mevzuatın

  Yayımlandığı Resmî Gazetenin

  Kuruluşun Adı ve İşlemin Niteliği

  Türü

  Tarihi

  Sayısı

  Tarihi

  Sayısı

  B.K.K.

  16/3/1998

  98/10793

  26/3/1998

  23298

  Etibank, Eti Holding A.Ş., Eti Bor A.Ş., Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş., Eti Alüminyum A.Ş., Eti Gümüş A.Ş., Eti Krom A.Ş., Eti Bakır A.Ş., Eti Elektrometalurji A.Ş. Genel Müdürlüklerine ait kadro iptal ve ihdası.

  B.K.K.

  22/4/1998

  98/11034

  17/5/1998

  23345

  Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü, Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü, Karaelmas Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü, Divriği-Hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüklerine ait kadro iptal ve ihdası.

  KANUN

  22/7/1998

  4369

  29/7/1998

  23417 Mükerrer

  Maliye Bakanlığı ile ilgili kadro iptal ve ihdası.

  B.K.K.(1)

  24/6/1998

  98/11459

  19/8/1998

  23438

  T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Emlak Bankası A.Ş, Emlak Konut A.Ş. Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları, Türkiye Gübre Sanayi A.Ş. Türkiye Taş Kömürü Kurumu, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Makina ve Kimya Endüstri Kurumu, Elmadağ Barut Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çelik Çekme Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş., Elektrik Sayaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Hafif Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş., Fişek Sanayi ve Ticaret A.Ş., Nitroselüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş., Mühimmat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çelik ve Ağır Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş., Makina ve Kimya Endüstrisi Hurda İşletmeleri A.Ş., Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Et ve Balık Kurumu, Toprak Mahsulleri Ofisi, Orman Ürünleri Sanayi Kurumu, Türkiye Elektrik Üretim,İletim A.Ş., Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Meram Elektrik Dağıtım A.Ş., Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş., Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş., Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş., Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş., Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş., Devlet Hava Meydanları İşletmesi, T.C. Posta İşletmesi, Türk Telekomünikasyon A.Ş., T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi, Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi A.Ş., Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş., Türkiye Vagon Sanayii A.Ş., Çay İşletmeleri, Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri, Kristal Tuz Rafinerisi Sanayi ve Tic.A.Ş., Tarım İşletmeleri, Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri, Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş., Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. Kapsül ve Av Fişek Sanayi Ticaret A.Ş., Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çankırı Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş., Pirinç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Elmadağ Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş., Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüklerine ait kadro iptal ve ihdası, (1)

  B.K.K.

  27/8/1998

  98/11706

  1/10/1998

  23480

  Tütün ve Tütün mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait kadro iptal ve ihdası.

   

   

   

  ——————————

  (1)     30/11/1998 tarihli ve 98/12136 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 24/6/1998 tarihli ve 98/11459 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın eki (1) sayılı listede yer alan kuruluşlardan Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne ait bölümlerdeki "TEŞKİLAT: TAŞRA" ibarelerinin "TEŞKİLAT: MERKEZ" olarak değiştirilmiştir.


  510-6

   

  Değişiklik Yapan Mevzuatın

  Yayımlandığı Resmî Gazetenin

  Kuruluşun Adı ve İşlemin Niteliği

  Türü

  Tarihi

  Sayısı

  Tarihi

  Sayısı

  B.K.K.

  30/11/1998

  98/12136

  30/12/1998

  23569

  T.C.Ziraat Bankası, Türkiye Emlak Bankası A.Ş., Eti Holding A.Ş., Eti Bor A.Ş., Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş., Eti Alüminyum A.Ş., Eti Gümüş A.Ş., Eti Bakır A.Ş., Eti Elektrometalurji A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş, Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri, Divriği-Hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye Taşkömürü Kurumu, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş., Etimesgut Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.,Türkiye Elektrik Üretim, İletim A.Ş., Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş., Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş., Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş., Devlet Hava Meydanları İşletmesi, T.C.Posta İşletmesi, Eti Krom A.Ş., Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş., Elmadağ Barut Sanayi ve Ticaret A.Ş., Genel Müdürlüklerine ait kadro iptal ve ihdası.

  B.K.K.

  16/3/1999

  99/12686

  5/5/1999

  23686

  Devlet Hava Meydanları İşletmesi, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi, Tarım İşletmeleri, Çankırı Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye Elektrik Üretim, İletim A.Ş., Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.,Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş., Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş., T.C.Posta İşletmesi, Türk Telekomünikasyon A.Ş., Kristal Tuz Rafinerisi Sanayi ve Ticaret A.Ş., Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüklerine ait kadro ihdasıve değişikliği

  B.K.K.

  8/4/1999

  99/12734

  20/5/1999

  23700

  Türkiye Taşkömürü Gn.Md., Makina ve  Kimya Enstitüsü Kurumu Gen.Md., Antalya Pil Sanayii ve Ticaret A.Ş. Gen.Md., Elektrik Sayaçları ve Sanayi ve Tic. A.Ş. Gen. Md., Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.Gen.Md., Toprak Mahsulleri Ofisi Gen.Md., Türkiye Elektrik Üretim, İletim A.Ş. Gen. Md., Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Gen. Md., T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Gen.Md., Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkollü İşletmeler Gn.Md., Tarım İşletmeleri Gen. Md., Makina  ve Kimya Endüstrisi Kurumu Gen. Md., Antalya Pil Sanayi ve Ticaret A.Ş.,Gen.Md.Elmadağ Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gen. Md., Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Gen.Md., Kemerköy Elektrik Üretim  ve Ticaret A.Ş.Gen. Md., T.C.Posta İşletmesi Gen. Md.ne ait kadro iptal ve ihdası

  B.K.K.

  27/8/1999

  99/13291

  30/9/1999

  23832

  T.C. Ziraat Bankası, Eti Holding A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş., Divriği-Hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye Taşkömürü Kurumu, Devlet Malzeme Ofisi, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Kapsül ve Av Fişek Sanayi Ticaret A.Ş., Elmadağ Barut Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çelik Çekme Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş., Elektrik Sayaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çankırı Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş., Hafif Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş., Fişek Sanayi ve Ticaret A.Ş., Nitroselüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş., Pirinç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Elmadağ Roket Sanayi ve Ticaret, Mühimmat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çelik ve Ağır Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Toprak Mahsulleri Ofisi, Orman Ürünleri Sanayii Kurumu, Türkiye Elektrik Üretim, İletim A.Ş., Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Meram Elektrik Dağıtım A.Ş., Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş., Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş., Devlet Hava Meydanları İşletmesi, T.C. Posta İşletmesi, Türk Telekomünikasyon A.Ş., T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi, Türkiye Emlak Bankası A.Ş., Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş., Eti Krom A.Ş., Türkiye Gübre Sanayi A.Ş., Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş., Makina ve Kimya Endüstrisi Hurda İşletmeleri A.Ş., Körfez Elektrik Dağıtım A.Ş., Yeniköy, Soma, Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş., Türkiye Vagon Sanayi A.Ş., Tütün, Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol İşletmeleri, Kristal Tuz Rafinerisi Sanayi ve Ticaret A.Ş., Genel Müdürlüklerine ait kadro değişikliği, iptal ve ihdası.

   


  510-7

   

  Değişiklik Yapan Mevzuatın

  Yayımlandığı Resmî Gazetenin

  Kuruluşun Adı ve İşlemin Niteliği

  Türü

  Tarihi

  Sayısı

  Tarihi

  Sayısı

  B.K.K.

  20/12/1999

  99/13834

  13/1/2000

  23932

  Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne ait kadro değişikliği, iptal ve ihdası.

  B.K.K.

  8/10/1999

  99/13481

  6/11/1999

  23868

  Türkiye Emlak Bankası A.Ş., Et Balık Kurumu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş., Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri, Divriği-HekimhanMadenleri Sanayi ve TicaretA.Ş., Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çankırı Silah Sanayi ve TicaretA.Ş., Hafif SilahSanayi ve Ticaret A.Ş,, Türkiye Elektrik Üretim, İletim A.Ş., KemerköyElektrikÜretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüklerine ait kadro değişikliği, iptal ve ihdası.

  B.K.K.

  31/3/2000

  2000/331

  4/4/2000

  24010 Mükerrer

  Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne ait kadro ihdası.

  B.K.K.

  3/2/2000

  2000/144

  26/2/2000

  23976

  T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Taşkömürü Kurumu, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Et ve Balık Kurumu, T.C. Posta İşletmesi, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüklerine ait kadro değişikliği, iptal ve ihdası.

  B.K.K.

  12/4/2000

  2000/545

  17/5/2000

  24052

  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne ait kadro iptal ve ihdası.

  B.K.K.

  25/9/2000

  2000/1324

  27/10/2000

  24213

  Çay işletmeleri Genel Müdürlüğü’ne ait kadro iptal ve ihdası.

  B.K.K.

  4/10/2000

  2000/1454

  30/11/2000

  24246

  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü ve Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş.Genel Müdürlüğü’ne ait kadro iptal ve ihdası.

  B.K.K.

  4/7/2001

  2001/2657

  12/7/2001

  24460

  Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü, Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait kadro ve pozisyon iptal ve ihdası.

  B.K.K.

  6/7/2001

  2001/2783

  14/8/2001

  24493

  Eti Bor A.Ş. Genel Müdürlüğü, Devlet Malzeme Ofisi Gen.Md., Türikye Kömür İş. Gen. Md.,Toprak Mah. Of. Gen.Md.,  Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Gen. Md, Meram Elektrik Dağıtım Gen.Md., Hamidbat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Gn. Md., Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürğlü., T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Gen.Md., T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Gen.Md., Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. Gn.Md., Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Gn.Md., Çay İşletmeleri Gen.Md., Et ve Balık Kurumu Gen.Md., Tütün ve Tütün Mamülleri Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait kadro değişikliği.

  B.K.K.

  1/4/2002

  2002/3969

  7/5/2002

  24748

  Türkiye Elektrik Üretim, İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait kadro ve pozisyon iptal, ihdas ve değişikliği.

  B.K.K.

  11/4/2002

  2002/4033

  16/5/2002

  24757

  Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait kadro ve pozisyon iptal, ihdas ve değişikliği.

   


  510-8

   

  Değişiklik Yapan Mevzuatın

  Yayımlandığı Resmî Gazetenin

  Kuruluşun Adı ve İşlemin Niteliği

  Türü

  Tarihi

  Sayısı

  Tarihi

  Sayısı

  B.K.K.

  13/9/2002

  2002/4850

  14/11/2002

  24936

  Türk Telekominikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait kadroların iptal ve ihdası.

  B.K.K.

  27/3/2003

  2003/5424

  10/4/2003

  25075

  Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıklarına ait kadroların iptal ve ihdası.

  B.K.K.

  9/4/2003

  2003/5475

  1/5/2003

  25095

  Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünün tasfiye edilen bağlı ortaklıklarına ait kadrolarda değişiklik ve iptal.

  B.K.K.

  25/4/2003

  2003/5526

  3/6/2003

  25127

  Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait kadro iptal ve ihdası.

  B.K.K.

  4/6/2003

  2003/5716

  3/7/2003

  25157

  Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait kadro ve pozisyon iptal, ihdas ve değişikliği.

  B.K.K.

  23/12/2003

  2003/6696

  10/1/2004

  25342

  Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü, Elektrik  Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü, Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş Genel Müdürlüğüne ait kadroların değişiklik iptal ve ihdası.

  B.K.K.

  5/1/2004

  2004/6705

  12/1/2004

  25344

  Emlak Konut A.Ş Gn. Md., Türkiye Taşkömürü Kurumu Gn. Md., Devlet Malzeme Ofisi Gn. Md.,Kapsül ve Av Fişek San. ve Tic.A.Ş Gn. Md., Elmadağ Barut San. ve Tic. A.Ş Gn. Md., Makine Sanayii ve Tic. A.Ş Gn. Md., Çankırı Silah Sanayii ve Tic. A.Ş  Gn.Md., Hafif Silah San.ve Tic. A.Ş Gn. Md., Fişek San.ve Tic.A.Ş Gn. Md.,Nitroselüloz  San. ve Tic. Gn. Md., Pirinç San. veTic. A.Ş Gn. Md., Elmadağ Roket San. ve Tic. A.Ş Gn. Md., Mühimmat San. ve Tic. A.Ş Gn. Md., Çelik ve Ağır Silah San. ve Tic. A.Ş Gn. Md., Makine ve Kimya Endüstrisi Hurda İşletmeleri A.Ş Gn. Md.,Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Gn. Md., Toprak Mahsulleri Ofisi Gn. Md., Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Gn. Md.,Meram Elektrik Dağıtım A.Ş Gn. Md., Körfez Dağıtım A.Ş Gn.Md., Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş Gn.Md.,Elektrik Üretim A.Ş Gn. Md.,Türkiye Elektrik İletim A.Ş Gn. Md., Türkiye Elektrik Tic. ve Taahhüt A.Ş Gn. Md., Devlet Hava Meydanları İşletmesi Gn. Md., T.C Posta ve Telgraf Teşkilatı Gn. Md., T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Gn. Md.,  Türkiye Demiryolu Makinaları San. A.Ş Gn. Md.,Türkiye Vagon San.Gn. Md., Tarım İşletmeleri Gn. Md., Etibor A.Ş Gn. Md., Eti Alüminyum A.Ş Gn. Md., Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş Gn. Md.’ne ait  kadro ve pozisyonların değişiklik, iptal ve ihdası.

  B.K.K.

  9/1/2004

  2004/6731

  21/1/2004

  25353

  Eti  Holding  A.Ş.  “Eti   Maden  Genel  Müdürlüğü” olarak yeniden teşkilatlandırılmış ve Eti Bor A.Ş. Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatına ait kadro ve pozisyonlar, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün ilgili ölümlerine ilave edilmiştir. Eti Holding E.Ş.Genel Müdürlüğü ile bağlı ortaklık statüsü kaldırılan Eti Bor A.Ş. Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatlarına ait kadro ve pozisyonlarda yer alan personel yeni düzenleme yapılıncaya kadar mevcut kadro ve pozisyonlarında görevlerini sürdürür.

  B.K.K.

  17/3/2004

  2004/7119

  29/4/2004

  25447

  Eti Maden İşletmeleri Ge. Md., T.C. Devlet Demiryolları Gn. Md. ile Çay İşletmeleri Gn. Md.ne ait kadro ve pozisyon iptal, ihdas ve değişikliği.

   


  510-9

   

  Değişiklik Yapan Mevzuatın

  Yayımlandığı Resmî Gazetenin

  Kuruluşun Adı ve İşlemin Niteliği

  Türü

  Tarihi

  Sayısı

  Tarihi

  Sayısı

  B.K.K.

  7/10/2004

  2004/7964

  20/10/2004

  25619

  Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü, T.C. Posta ve Telgraf  Teşkilatı Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü,Türkiye  Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Soma Elektrik  Üretim ve Ticaret A.Ş Genel Müdürlüğü, Hamitabat Elektrik  Üretim ve Ticaret A.Ş Genel Müdürlüğü,Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait kadro ve pozisyon iptal, ihdas ve değişikliği.

  B.K.K.

  3/12/2004

  2004/8184

  19/12/2004

  25675

  Türk Telekomünikasyon A.Ş Genel Müdürlüğüne ait  kadro ve pozisyon iptal, ihdas ve değişikliği.

  B.K.K.

  28/2/2005

  2005/8552

  5/3/2005

  25746

  Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, SSK Başkanlığı (Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü), Posta Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğüne ait bazı kadroların kurumlarına ait bölümden çıkarılarak Sağlık Bakanlığı bölümüne eklenmesi.

  B.K.K.

  15/3/2005

  2005/8615

  5/4/2005

  25777

  Eti Zeolit Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait  bazı kadro ve pozisyonlarda iptal, ihdas ve değişiklik.

  B.K.K.

  3/10/2005

  2005/9555

  6/12/2005

  26015

  Eti Maden İşletmeleri Gn. Md., Türkiye Taşkömürü Kurumu Gn. Md., Devlet Malzeme Ofisi Gn.Md., Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Gn.Md., MKE Kurumu Gn.Md., Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Gn. Md., Toprak Mahsulleri Ofisi Gn. Md., Elektrik Üretim A.Ş Gn. Md., Elektrik İletim A.Ş Gn. Md., Devlet Hava Meydanları İşletmesi Gn. Md., T.C Posta ve Telgraf Teşkilatı Gn. Md., T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Gn. Md.,  Türkiye Demiryolu Makinaları San. A.Ş Gn. Md., Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.Gn.Md., Türkiye Vagon San.Gn. Md., Tarım İşletmeleri Gn.Md., Eti Maden İşletmeleri Gn.Md., Türkiye Taşkömürü Kurumu Gn.Md., Soma Elektrik Üretim Tic.A.Ş.Gn.Md., Hamitabat Elektrik Üretim ve Tic.A.Ş. Gn.Md., Türkiye Elektrik Tic.ve Taah.A.Ş.Gn.Md.’ne ait  kadro ve pozisyonlarında değişiklik, iptal ve ihdas.

  B.K.K.

  27/2/2006

  2006/10125

  14/3/2006

  26108

  Makina Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Gen. Md., T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğüne ait kadro ve  pozisyonlarında değişiklik, iptal ve ihdas.

  B.K.K.

  28/8/2006

  2006/10927

  5/10/2006

  26310

  T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün bağlı ortaklığı Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait kadro ve  pozisyo ihdası ve değişikliği.


  510-10

   

  Değişiklik Yapan Mevzuatın

  Yayımlandığı Resmî Gazetenin

  Kuruluşun Adı ve İşlemin Niteliği

  Türü

  Tarihi

  Sayısı

  Tarihi

  Sayısı

  B.K.K.

  26/9/2006

  2006/11104

  4/11/2006

  26336

  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş Genel Müdürlüğü, Kemerköy  Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş Genel Müdürlüğü, Elektrik Üretim  A.Ş Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü, Türkiye Eletrik Tic. Ve Taahhüt A.Ş Genel Müdürlüğü, T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, Türkiye Demiryolu Makinaları  Sanayi A.Ş Genel Müdürlüğü, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş Genel Müdürlüğü, Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Vagon Sanayi A.Ş Genel Müdürlüğü’ne ait kadro ve pozisyon iptal ve ihdası.

  B.K.K.

  22/2/2007

  2007/11781

  22/3/2007

  26470

  Elektrik Üretim A.Ş. Gen. Md., Devlet Hava Meydanlari İşl.Gn.Md.lüğü, Eti Maden İşl.Gn.Md.lüğü, Makina ve Kimya End.Kur.Gn.Md.lüğü, Yeniköy Elektrik Üretim ve Tic.A.Ş. Gn. Md.lüğü, Hamitabat Elektrik Üretim ve Tic.A.Ş.Gn.Md.lüğüne ait bazı pozisyonlarda değişiklik ve ihdas yapılması.

  B.K.K.

  9/4/2007

  2007/11967

  4/5/2007

  26512

  Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Gen. Md.ne ait bazı pozisyonlarda değişiklik  iptal ve ihdas yapılması.

  B.K.K.

  26/6/2007

  2007/12374

  21/7/2007

  26589

  Çay İşletmeleri Genel  Müdürlüğüne ait; bazı kadroların iptal ve ihdası ile bazı pozisyonlarda değişiklik iptal ve ihdas yapılması.

  B.K.K.

  27/10/2008

  2008/14269

  26/11/2008

  27066

  Eti Maden İşl.Gn.Md.lüğü, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Elektrik Üretim ve A.Ş. Gn. Md.lüğü, Devlet Hava Meydanlari İşl.Gn.Md.lüğü, PTT Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Demiryolu Makinaları San. A.Ş Gn. Md., Çay İşletmeleri Genel  Müdürlüğü, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Makina ve Kimya End.Kur.Gn.Md.lüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş Genel Müdürlüğü, Soma Elektrik Üretim Tic.A.Ş.Gn.Md., Hamitabat Elektrik Üretim ve Tic.A.Ş.Gn.Md.lüğü, Kemerköy  Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait bazı kadroların iptal ve ihdası ile bazı pozisyonlarda değişiklik iptal ve ihdas yapılması.

  B.K.K.

  1/9/2008

  2008/14380

  20/12/2008

  27086

  Türkiye Elektrik Üretim ve A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait  kadro ve pozisyon ihdası.

  B.K.K.

  15/12/2008

  2008/14537

  17/1/2009

  27113

  Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü ile Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne ait kadro iptal ve ihdası ile pozisyon iptal ve ihdası.

   


  510-11

   

  Değişiklik Yapan Mevzuatın

  Yayımlandığı Resmî Gazetenin

  Kuruluşun Adı ve İşlemin Niteliği

  Türü

  Tarihi

  Sayısı

  Tarihi

  Sayısı

  B.K.K.

  12/10/2009

  2009/15536

  14/11/2009

  27406

  Eti Maden İşl.Gn.Md.lüğü, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü, Soma Elektrik Üretim Tic.A.Ş.Gn.Md., Kemerköy  Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü, Elektrik Üretim  A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Gen. Md., Devlet Hava Meydanları İşl.Gn.Md.lüğü, PTT Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Demiryolu Makinaları San. A.Ş. Gn. Md., Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Çay işletmeleri Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Gn.Md., Eti Maden İşletmeleri Gn.Md., Türkiye Taşkömürü Kurumu Gn. Md., Hamitabat Elektrik Üretim ve Tic.A.Ş. Gn.Md., Türkiye Elektrik Tic.ve Taah.A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait bazı kadroların iptal ve ihdası ile bazı pozisyonlarda değişiklik, iptal ve ihdas yapılması.

  B.K.K.

  21/6/2010

  2010/611

  27/7/2010

  27654

  Çeşitli kurumlara ait bazı kadroların iptal ve ihdası ile bazı pozisyonlarda iptal ve ihdas yapılması. 

  B.K.K.

  12/10/2010

  2010/1009

  14/11/2010

  27759

  Çeşitli kurumlara ait bazı kadroların iptal ve ihdası ile bazı pozisyonlarda iptal ve ihdas yapılması. 

  B.K.K.

  20/12/2010

  2010/1177

  29/12/2010

  27800

  Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait kadro iptal ve ihdası.

  B.K.K.

  1/2/2011

  2011/1390

  11/2/2011

  27843

  Çeşitli kurumlara ait bazı kadroların ihdası ile bazı pozisyonların iptal ve ihdas edilmesi.

  B.K.K.

  22/8/2011

  2011/2180

  27/9/2011

  28067

  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Et ve Balık kurumu Genel Müdürlüğü, Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret  A.Ş Genel Müdürlüğü, Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü, Devlet  Hava Meydanları  İşletmesi Genel Müdürlüğü, PTT Genel Müdürlüğü, T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait kadro iptal ve ihdası ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel  Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Et ve Balık kurumu Genel Müdürlüğü, Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü, Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş Genel Müdürlüğü, Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş Genel Müdürlüğü, Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş Genel Müdürlüğü, Devlet  Hava Meydanları  İşletmesi Genel Müdürlüğü, PTT Genel Müdürlüğü, T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş Genel Müdürlüğü, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait pozisyon iptal ve ihdası.

   


  510-12

   

  Değişiklik Yapan Mevzuatın

  Yayımlandığı Resmî Gazetenin

  Kuruluşun Adı ve İşlemin Niteliği

  Türü

  Tarihi

  Sayısı

  Tarihi

  Sayısı

   B.K.K.

  3/1/2012

  2012/2664

  10/1/2012

  28169

  399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname  eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personelden (527 sayılı KHK’nin 31 inci maddesine göre ücretleri belirlenen sözleşmeli personel dahil) kısmının (2) nci sırasına “koruma güvenlik amiri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “koruma ve güvenlik amir yardımcısı,” ibaresinin eklenmesi,

  B.K.K.

  30/7/2012

  2012/3533

  8/9/2012

  28405

  Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında kullanılmak üzere ekli listede yer alan kadrolardan (A) sütununda belirtilenin iptali ile (B) sütünunda belirtilen kadronun ihdası,

  B.K.K.

  24/9/2012

  2012/3777

  20/10/2012

  28447

  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret  A.Ş Genel Müdürlüğü, Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü, Devlet  Hava Meydanları  İşletmesi Genel Müdürlüğü, PTT Genel Müdürlüğü, T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Demiryolu Makinaları San. A.Ş. Gn. Md., T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi, Türkiye Vagon Sanayii A.Ş., Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne ait kadro iptal ve ihdası,(I) sayılı cetvelin ilgili bölümlerinde değişiklik yapılması ile Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret  A.Ş Genel Müdürlüğü, Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü, Devlet  Hava Meydanları  İşletmesi Genel Müdürlüğü, PTT Genel Müdürlüğü, T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait pozisyon iptal ve ihdası, (II) sayılı cetvelin ilgili bölümlerinde değişiklik yapılması.

  B.K.K.

  28/1/2013

  2013/4260

  7/2/2013

  28552

  Devlet  Hava Meydanları  İşletmesi Genel Müdürlüğü, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait kadro iptal ihdası ile pozisyon ihdası.

  B.K.K.

  25/3/2013

  2013/4553

  27/4/2013

  28630

  Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelde yer alan kadrolar ile (II) sayılı cetveline tabi sözleşmeli personel pozisyonlarına ait cetvellerin Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü ile ilgili bölümlerinde yer alan Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü ibareleri Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmesi.

  B.K.K.

  15/4/2013

  2013/4688

  16/5/2013

  28649

  Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatlarına ait kadro iptali ve ihdası.

   


  510-13

   

  Değişiklik Yapan Mevzuatın

  Yayımlandığı Resmî Gazetenin

  Kuruluşun Adı ve İşlemin Niteliği

  Türü

  Tarihi

  Sayısı

  Tarihi

  Sayısı

  KANUN

  24/4/2013

  6461

  1/5/2013

  28634

  Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketinde kullanılmak üzere kadro ihdası, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele, Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü bölümünden sonra gelmek üzere eklenmesi.

  B.K.K.

  2/7/2013

  2013/5077

  24/7/2013

  28717

  Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümlerinde değişiklik yapılarak; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürülüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü,  Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne ait kadroların iptal ve ihdası  ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvelin ilgili bölümlerinde değişiklik yapılarak; Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürülüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü,  Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü,   Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne ait pozisyonların iptal ve ihdası.

  B.K.K.

  13/1/2014

  2014/5831

  27/1/2014

  28895

  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü,  Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü, Elektrik Üretim  A.Ş. Genel Müdürlüğü,  Türkiye Elektrik İletim  A.Ş. Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait kadroların ihdası, iptali ve  bazı kadrolarda değişiklik yapılması.

  B.K.K.

  21/7/2014

  2014/6712

  18/8/2014

  29092

  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye  Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü, Elektrik Üretim  A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Tic. ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü,  Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Elektrik Üretim  A.Ş. Genel Müdürlüğü,  Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel MüdürlüğüEti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim  A.Ş. Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait kadro ve pozisyonların iptal ve ihdası ile ilgili cetvellerde değişiklik yapılması.

   


  510-14

   

  Değişiklik Yapan Mevzuatın

  Yayımlandığı Resmî Gazetenin

  Kuruluşun Adı ve İşlemin Niteliği

  Türü

  Tarihi

  Sayısı

  Tarihi

  Sayısı

  B.K.K.

  29/12/2014

  2014/7143

  1/1/2015

  29223

  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye  Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Elektrik Üretim  A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim  A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Tic. ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü,  Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait kadro ve pozisyonların iptal ve ihdası ile ilgili cetvellerde değişiklik yapılması.

  B.K.K.

  8/4/2015

  2015/7580

  30/5/2015

  29371

  Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğüne  ait bazı kadroların iptal ve  ihdası ile bazı pozisyonların iptal ve ihdası.

  B.K.K.

  10/8/2015

  2015/8026

  26/8/2015

  29457

  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Elektrik Üretim  A.Ş. Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye  Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim  A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait bazı kadroların iptal ve  ihdası ile bazı pozisyonların iptal ve ihdası.

  B.K.K.

  17/10/2016

  2016/9408

  12/11/2016

  29886

  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Elektrik Üretim  A.Ş. Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, PTT Genel Müdürlüğü, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Çayırhan Enerji ve Madencilik Proje A.Ş Genel Müdürlüğü, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü,  Türkiye Elektrik İletim  A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Tic. ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait bazı kadroların iptal ve  ihdası ile bazı pozisyonların iptal ve ihdası.

  B.K.K.

  6/2/2017

  2017/9856

  11/3/2017

  30004

  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim  A.Ş. Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü,  Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Elektrik Üretim  A.Ş. Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait bazı kadroların iptal ve  ihdası ile bazı pozisyonların iptal ve ihdası.

  B.K.K.

  3/7/2017

  2017/10550

  17/8/2017