(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
55
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRETİM ELEMANLARININ KADROLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2)

DİKKAT: 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin, bu KHK’nin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Geçici 10 uncu Maddesi aşağıdaki gibidir. Bu hüküm 24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı 9/7/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 10- (1) 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır. 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde yer alan kadrolar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yeniden düzenlenerek genel kadro ve usulüne ilişkin ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesine eklenir. Bu süre içinde anılan cetvellere ait kadro ve pozisyonlar genel kadro ve usulüne ilişkin ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümleri çerçevesinde geçerliliğini korur.”
Kadrolar:
Madde 1 -
28/3/1983 tarih ve 2809 sayılı "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkındaki 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun"un kapsamına dahil yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanlarına ait kadrolar ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiş ve ilgili yükseköğretim kurumlarına tahsis edilmiştir.
Ünvanları öğretim görevlisi olarak değiştirilenler :
Madde 2 -
Diğer kamu kurum ve kuruluş mensubu oldukları halde yükseköğretim kurumlarında istihdamına devam olunmaları sebebiyle işgal ettikleri kadroların unvanları "öğretim görevlisi" unvanı ile 28/3/1983 tarih ve 2809 sayılı Kanunun 3. maddesinin (c) bendi hükmü uyarınca değiştirilenlerin kadroları (1) sayılı cetvele eklenmiş sayılır.

Ancak bu kadrolar, ilgili yükseköğretim kurumlarınca 3 ay içinde Maliye Bakanlığı, Sayıştay ve Devlet Personel Dairesine bildirilir.
Saklı kadrolar:
Madde 3 - KHK 700(2018)
Bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı cetvelde yer alan kadrolardan (2) sayılı cetvelde gösterilenler saklı olup, öğretim kapasitelerindeki artışa paralel olarak Cumhurbaşkanınca serbest bırakılır.(3)
(1) Bu KHK’nin ekindeki kadro cetvellerinde yapılan değişiklikler ile serbest bırakılan kadroların yayımlandığı Resmî Gazetelerin tarih ve sayıları ekli listede gösterilmiştir. (2) 22/2/2018 tarihli ve 7100 sayılı Kanunla bu KHK’ye eklenen Ek Madde 24 ile, bu KHK’ye ekli cetvellerde yükseköğretim kurumlarına tahsis edilen “yardımcı doçent” kadroları “doktor öğretim üyesi” kadrolarına, “okutman, uzman, çevirici, eğitim-öğretim planlamacısı” kadroları “öğretim görevlisi” kadrolarına dönüştürülmüştür. (3) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 213 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan “ilgili yükseköğretim kurumunun teklifi ve Yükseköğretim Kurulu'nun uygun görüşü üzerine Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesinin görüşleri alınarak Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.
56
Kadroların dağılımı:
Madde 4 -
Ekli cetvellerdeki kadroların, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde derece, unvan ve adet itibariyle, bir üniversite içinde ilgili anabilim dalları arasında dağılımı, yükseköğretim kurumlarının görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılır. Bu dağılım Maliye Bakanlığı ile Sayıştay ve Devlet Personel Dairesi Başkanlıklarına bildirilir.

Bu dağılımda sonradan yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.
Serbest kadroların kullanımı:
Madde 5 - 6338(2013), 5538(2006) (Değişik: 29/6/2012-6338/4md.)
Öğretim üyeleri hariç, bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı cetvelde yer alan boş öğretim elemanı kadrolarına açıktan veya yükseköğretim kurumları ile diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından nakil suretiyle yapılabilecek toplam atama sayısı sınırı merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilir.

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca araştırma görevlisi kadrolarına yapılabilecek atamalar ile 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun uyarınca yurt dışına eğitim amacıyla gönderilenlerden öğretim elemanı kadrolarına yapılabilecek atamalar merkezî yönetim bütçe kanununda öngörülen atama sınırlamalarına tabi değildir.

Öğretim üyesi kadrolarından ayrılanların sayısı ile Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca atanmış oldukları araştırma görevlisi kadrolarından ayrılanların sayısı merkezî yönetim bütçe kanununda öngörülen atama sayısının hesabında dikkate alınmaz.

Merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen atama sayısının yükseköğretim kurumları itibarıyla dağılımı, kullanımı ve diğer hususlar Maliye Bakanlığının ve Devlet Personel Başkanlığının görüşleri üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir ve boş öğretim elemanı kadrolarına Yükseköğretim Kurulunun izni olmadıkça atama yapılamaz.
Sanatçı istihdamı:
Madde 6 -
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik ek geçici 16. maddesine göre üniversitelere bağlı konservatuarlarda istihdam edilecek sanatçılar için kadro şartı aranmaz.
Kaldırılan kanunlar :
Madde 7 -
Aşağıda sayılan kanunlarla ek ve değişiklikleri ve bu kanunlara bağlı kadro cetvelleri yürürlükten kaldırılmıştır.

1. 12/7/1944 tarih ve4619Sayılı Kanun,

2. 20/5/1955 tarih ve6594Sayılı Kanun,

3. 20/5/1955 tarih ve6595Sayılı Kanun,

4. 31/5/1957 tarih ve6990Sayılı Kanun,

5. 27/5/1959 tarih ve7307Sayılı Kanun,

6. 8/6/1959 tarih ve7334Sayılı Kanun,

7. 4/7/1967 tarih ve892Sayılı Kanun,

8. 30/4/1969 tarih ve1172Sayılı Kanun,

9. 22/5/1969 tarih ve1184Sayılı Kanun,

10. 23/6/1971 tarih ve1418Sayılı Kanun,

11. 25/8/1971 tarih ve1472Sayılı Kanun,

12. 9/9/1971 tarih ve1487Sayılı Kanun,

13. 22/11/1973 tarih ve1787Sayılı Kanun,

14. 22/11/1973 tarih ve1785Sayılı Kanun,

15. 22/11/1973 tarih ve1786Sayılı Kanun,

16. 24/1/1974 tarih ve1788Sayılı Kanun,

17. 25/3/1975 tarih ve1872Sayılı Kanun,

18. 1/4/1975 tarih ve1873Sayılı Kanun,

19. 25/6/1975 tarih ve1914Sayılı Kanun,

20. 25/6/1975 tarih ve1915Sayılı Kanun,

21. 11/5/1976 tarih ve1993Sayılı Kanun,

22. 11/5/1976 tarih ve1994Sayılı Kanun,

23. 11/5/1976 tarih ve1995Sayılı Kanun,

24. 11/5/1976 tarih ve1995Sayılı Kanun,

25. 11/5/1976 tarih ve1997Sayılı Kanun,
56-1
26. 11/5/1976 tarih ve1998Sayılı Kanun,

27. 11/5/1976 tarih ve1999Sayılı Kanun,

28. 11/5/1976 tarih ve2000Sayılı Kanun,

29. 11/5/1976 tarih ve2001Sayılı Kanun,

30. 11/5/1976 tarih ve2002Sayılı Kanun,

31. 11/5/1976 tarih ve2003Sayılı Kanun,

32. 11/5/1976 tarih ve2004Sayılı Kanun,

33. 11/5/1976 tarih ve2005Sayılı Kanun,

34. 11/5/1976 tarih ve2006Sayılı Kanun,

35. 11/5/1976 tarih ve2007Sayılı Kanun,

36. 11/5/1976 tarih ve2008Sayılı Kanun,

37. 11/5/1976 tarih ve2010Sayılı Kanun,

38. 18/5/1976 tarih ve2011Sayılı Kanun,

39. 6/6/1977 tarih ve2095Sayılı Kanun,

40. 4/10/1978 tarih ve2173Sayılı Kanun,

41. 7/11/1978 tarih ve2175Sayılı Kanun,

42. 22/5/1979 tarih ve2237Sayılı Kanun.
Ek Madde 1 - KHK 700(2018), KHK 420(1990)(Ek: 12/4/1990 – KHK –420/6md.)
Bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde unvan ve derece değişikliklerini yapmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.(1)
(1) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 213 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
56-2
Ek Madde 2 - 3837(1992) (Ek :3/7/1992 –3837/26md.)
Mevcut üniversitelerde yeni kurulan fakülte, enstitü ve yüksekokullar ile fakülteye dönüştürülen ve fakültelerle birleştirilen yükseköğretim kurumlarında kullanılmak üzere ekli listelerde yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir.
Ek Madde 3 - 3837(1992) (Ek :3/7/1992 –3837/26md.)
Yeni kurulan üniversiteler ve İleri teknoloji Enstitülerinde kullanılmak üzere ekli listelerde yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerle ilgili üniversite ve ileri teknoloji enstitüsü bölümleri olarak eklenmiştir.
Ek Madde 4 - KHK 496(1993) (Ek :13/8/1993 – KHK -496/3md.)
Anadolu Üniversitesinde yeni kurulan fakülte,enstitü,yüksekokullarda kullanılmak üzere Ek-I sayılı cetvelde yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin ilgili bölümüne eklenmiştir.

Ek-II sayılı cetvelde yer alan kadrolar ihdas edilerek,78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellere Osmangazi Üniversitesi bölümü olarak eklenmiştir.
Ek Madde 5 - 3993(1994) (Ek: 1/6/1994 –3993/2md.)
Yeni kurulan Galatasaray Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli I sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümü olarak eklenmiştir.
Ek Madde 6 - 5467(2006) (Ek: 1/3/2006-5467/6md.)
Yeni kurulan üniversitelerde kullanılmak üzere ekli (1) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümleri olarak eklenmiştir.(1)
Ek Madde 7 - 5467(2006) (Ek: 1/3/2006-5467/6md.)
Balıkesir Üniversitesinde yeni kurulan birimlerde kullanılmak üzere ekli (3) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek, bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin Balıkesir Üniversitesine ait bölümüne eklenmiştir.(1)
(1) Bu maddeler ile ihdas edilen kadrolar için 17/3/2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız.
56-3
Merkezî sınav
Ek Madde 8 - 7100(2018), An. M. K. 2009/151(2010), 5615(2007), 5538(2006)(Ek: 1/7/2006-5538/35md.) (1)
Ekli cetvelde yer alan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına; açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak merkezî sınavda 100 puan üzerinden en az 70 puan almak ve bu sınavı müteakip yükseköğretim kurumlarınca yapılacak giriş sınavında başarılı olmak şarttır. (Ek cümleler: 28/3/2007-5615/30md.) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek uzmanlık alanlarına açıktan ya da naklen atanacak öğretim görevlileri merkezi sınavdan muaftır. Bu statüde meslek yüksekokullarına atananlar, meslek yüksekokullarının uzmanlık alanları dışındaki üniversitelerin ya da yüksek teknoloji enstitülerinin bir birimine görevlendirilemez ve atanamazlar. Ancak, doktorasını tamamlamış bulunanlar için merkezi sınava, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimine alınanlar için merkezi sınav ve giriş sınavlarına katılma şartı aranmaz. Merkezî sınav ile giriş sınavlarının yapılması, (…) (1) ve diğer hususlara ilişkin esas ve usûller Yükseköğretim Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.(2)
Ek Madde 9 - 5662(2007)(Ek: 17/5/2007-5662/10md.)
Yeni kurulan üniversitelerde, Bozok Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi, Giresun Üniversitesi ve Erzincan Üniversitesinde yeni kurulan fakülte ve enstitüler ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesinde kullanılmak üzere, ekli (I) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümleri olarak eklenmiştir.
Ek Madde 10 - 5765(2008) (Ek: 22/5/2008-5765/4md.) (3)
Yeni kurulan üniversitelerde kullanılmak üzere ekli (I) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümleri olarak eklenmiştir.
Ek Madde 11 - 5765(2008) (Ek: 22/5/2008-5765/4md.) (3)
Adıyaman Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Muğla Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesinde yeni kurulan birimlerde kullanılmak üzere, ekli (III) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümleri olarak eklenmiştir.
(1) Bu maddenin 5538 sayılı Kanunun hükmü olan üçüncü cümlesinde yer alan ”… sınavlara katılabilecekler …” ibaresi, Anayasa Mahkemesinin 5/11/2009 tarihli ve E.: 2006/120, K.: 2009/151 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. (2) 22/2/2018 tarihli ve 7100 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle, bu maddede yer alan “öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı” ibaresi “öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi” şeklinde değiştirilmiştir. (3) Bu maddeler ile ihdas edilen kadrolar için 31/5/2008 tarihli ve 26892 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız.
56-4
Ek Madde 12 - 5979(2010) (Ek: 1/4/2010-5979/2md.) (1)
Yeni kurulan Türk-Alman Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (I) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümü olarak eklenmiştir.
Ek Madde 13 - 6005(2010) (Ek: 14/7/2010-6005/5md.) (2)
Yeni kurulan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Konya Üniversitesi, Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (1) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümleri olarak eklenmiştir.
Ek Madde 14 - 6114(2011) (Ek: 17/2/2011-6114/16md.)
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16 ncı maddesine göre yükseköğretim kurumlarında sözleşme ile istihdam edilecek yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı dolu öğretim elemanı kadrosu sayısının % 2’sini geçemez. Bu kapsamdaki yabancı uyruklu öğretim elemanının yükseköğretim kurumları itibariyle dağılımı, isim, ücret ve sözleşme örneğinin vizesi, sözleşme süresinin uzatılması ve sona erdirilmesi, Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılır.
Ek Madde 15 - 6114(2011) (Ek: 17/2/2011-6114/18md.)(3)
Atatürk Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (3) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerde, ilgili üniversitelere ait bölümlere eklenmiştir.
Ek Madde 16 - 6218(2011) (Ek: 31/3/2011-6218/3md.) (4)
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (1) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek, bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bölümü olarak eklenmiştir.
Ek Madde 17 - 6410(2013) (Ek: 22/1/2013-6410/6md.) (5)
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (1) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek, bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi bölümü olarak eklenmiştir.
(1) Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için 10/4/2010 tarihli ve 27548 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız. (2) Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için 21/7/2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız. (3) Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için 3/3/2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız. (4) Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için 14/4/2011 tarihli ve 27905 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız. (5) Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için 31/1/2013 tarihli ve 28545 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız.
57
Ek Madde 18 - 6562(2014)(Ek: 21/10/2014-6562/2 md.)(1)
Gebze Teknik Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (1) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek, bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere Gebze Teknik Üniversitesi olarak eklenmiştir.
Ek Madde 19 - 6639(2015)(Ek: 27/3/2015-6639/7 md)(2)
Sağlık Bilimleri Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (1) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek, bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere Sağlık Bilimleri Üniversitesi bölümü olarak eklenmiştir. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun taşra teşkilatında eğitim görevlisi kadrolarında çalışanlardan, Üniversite öğretim üyesi kadrolarına atananların, atama işlemi ile birlikte eğitim görevlisi kadroları iptal edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerden çıkarılmış sayılır.
Ek Madde 20 - 6640(2015)(EK: 31/3/2015-6640/8md.)(3)
Yeni kurulan Bandırma Onyedi Eylül, İskenderun Teknik ve Alanya Alaaddin Keykubat üniversitelerinde kullanılmak üzere ekli (1) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere ilgili üniversite bölümleri olarak eklenmiştir.
Ek Madde 21 - 6641(2015)(Ek: 1/4/2015-6641/4md)(4)
Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (1) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bölümü olarak eklenmiştir.
Ek Madde 22 - (Ek: 20/8/2016-6745/24md.) (5)
İzmir Bakırçay Üniversitesi ile İzmir Demokrasi Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (1) ve (2) sayılı listelerde yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümleri olarak eklenmiştir.
Ek Madde 23 - (Ek: 18/1/2017-6770/37 md.) (6)
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (1) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin anılan Üniversiteye ait bölümüne eklenmiştir.
Ek Madde 24 - 7100(2018)(Ek: 22/2/2018-7100/29 md.)
Bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde; yükseköğretim kurumlarına tahsis edilen “yardımcı doçent” kadroları “doktor öğretim üyesi” kadrolarına, “okutman, uzman, çevirici, eğitim-öğretim planlamacısı” kadroları “öğretim görevlisi” kadrolarına başka bir işleme gerek kalmaksızın dönüştürülmüş sayılır.
(1) Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için 4/11/2014 tarihli ve 29165 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız. (2) Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için 15/4/2015 tarihli ve 29327 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız. (3) Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için 23/4/2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız. (4) Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için 23/4/2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız. (5) Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için 7/9/2016 tarihli ve 29824 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız. (6) Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için 27/1/2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız.
58
Ek Madde 25 - (Ek: 9/5/2018-7141/14 md.)(1)
Ekli (I) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere; Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi bölümleri olarak eklenmiştir.
KISIM II
Geçici Hükümler
Yeni Kadrolara atamada uyulacak esaslar:
Geçici Madde 1 -
1. Bu Kanun hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarından 4 üncü madde uyarınca yapılan kadro dağılımı sonunda, işgal etmekte oldukları derece ve unvanları değişmeyenler ile sadece kadro derecesi değişenler, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başkaca bir işleme gerek kalmaksızın yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.

2. Yapılan kadro dağılımı sonucunda kadro derece ve unvanı değişenler ile sadece kadro unvanı değişenler atama işlemleri, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlük tarihinden itibaren iki ay içinde ve 4/11/1981 tarih ve 2547 Sayılı Kanundaki usullere göre yapılır.

3. Ataması yapılacak öğretim elemanlarının durumlarına uygun kadro bulunmaması halinde, en çok iki üst veya iki alt derecedeki ve aynı akademik unvandaki kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle, yükselebilecekleri dereceyi aşmamak kaydıyla almakta oldukları aylık dereceleri ile atama yapılabilir. Bu fıkra uyarınca atananlara, durumlarına uygun kadrolara atamaları yapılıncaya kadar 25/6/1973 tarih ve 1765 Sayılı Kanun uyarınca atandıkları ve yükseltildikleri derece ve kademeler esas alınarak aylık ödemeye devam olunur.

4. Üçüncü fıkra uyarınca, iki alt dereceden kadrolara atananlar durumlarına uygun derecelerden kadro temini halinde bu kadrolara öncelikle atanırlar ve alt dereceli kadrolarda geçirdikleri süreler kazanılmış hak aylık derecelerin tespitinde ayrıca değerlendirilir.

5. Dördüncü maddedeki kadro dağılımı ve bunu takip eden atama işlemleri yapılıncaya kadar, yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarının aylıkları bu Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılan kadrolara dayanılarak ödenir.
(1) Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için 18/5/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız.
58-1
Eski kadroların iptali:
Geçici Madde 2 -
Yükseköğretim kurumlarına bu Kanun Hükmünde Kararname ile tahsis edilen ve 4 üncü madde ile dağıtılan kadroların her anabilim dalındaki belli akademik unvana sahip eleman sayısından daha az olması halinde, bu elemanların tümü bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden önce aldıkları kadrolarını şahıslarına bağlı olmak üzere ve geçici olarak muhafaza ederler. Bir anabilim dalında ve belli akademik unvandaki şahsa bağlı kadro sayısı,o anabilim dalına tahsis edilmiş kadro sayısına eşit hale gelinceye kadar her türlü ayrılma ile boşalan kadrolar iptal edilir. Kalan kadrolardaki öğretim elemanları, bu Kanun Hükmünde Kararname ile ihdas edilen kadrolara atanmış sayılırlar.
Şahsa bağlı kadro ihdası:
Geçici Madde 3 -
Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile Boğaziçi Üniversitesine ekli (1) sayılı cetvel ile verilen kadroların (sözleşmeliler dahil) bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte bu kurumda mevcut öğretim elemanlarının atanmasına yetmemesi halinde, bu gibilere 4/11/1981 gün ve 2547 Sayılı Kanun'un geçici 17 nci maddesi uyarınca intibak ettirildikleri derece ve unvanlarına uygun ihdas edilmiş kadrolar herhangi bir surette boşaldığı takdirde iptal edilir ve hiçbir şekilde kullanılmaz.
Geçici Madde 4 - 7100(2018)(Ek: 22/2/2018-7100/30 md.)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla “yardımcı doçent” kadrolarında bulunanlar “doktor öğretim üyesi” kadrolarına, “okutman, uzman, çevirici, eğitim-öğretim planlamacısı” kadrolarında bulunanlar “öğretim görevlisi” kadrolarına başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.
58-2
2/9/1983 TARİHLİ 78 SAYILI KHK’YA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER
1. 30/3/2012 tarihli ve 6287 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi:
Madde 23 -
21/12/2011 tarihli ve6260sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede; Zonguldak Karaelmas, Rize, Konya ve Kayseri Abdullah Gül Üniversitelerine yapılmış olan atıflar Bülent Ecevit, Recep Tayyip Erdoğan, Necmettin Erbakan ve Abdullah Gül Üniversitelerine yapılmış sayılır.
2. 19/4/2012 tarihli ve 6296 sayılı Kanunun 5 inci maddesi:
Madde 5 -
21/12/2011 tarihli ve6260sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Bilecik Üniversitesine yapılmış olan atıflar Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine yapılmış sayılır.
59-79
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  59-79

   

  2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde
  Yapılan Değişiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste:

  Değişiklik Yapan Mevzuatın

  Yayımlandığı R.G.nin

  Üniversitenin Adı ve İşlemin
  Niteliği

  Türü

  Tarihi

  Sayısı

  Tarihi

  Sayısı

  BKK (1)

  22/11/1984

  84/8801

  16/12/1984

  18607

  Genel olarak serbest bırakma.

  BKK

  26/3/1985

  85/9307

  17/4/1985

  18728

  Boğaziçi Üni. Serbest Bırakma

  BKK

  25/3/1986

  86/10504

  24/4/1986

  19084

  Yüksek Öğr. Kur.; Serbest Bırakma

  BKK

  1/9/1986

  86/10979

  3/10/1986

  19240

  Ege, Hacettepe, Marmara

  ve Yıldız Üniversiteleri (Kadrolarda Düzeltme)

  BKK

  30/10/1986

  86/11139

  12/11/1986

  19279

  Çukurova Üni.; Serbest Bırakma

  KHK

  27/2/1989

  358

  9/3/1989

  20103

  Gaziantep Üni. Kadro İhdası

  BKK

  27/2/1989

  89/13781

  10/3/1989

  20104

  Genel olarak Serbest Bırakma

  BKK

  28/4/1989

  89/14098

  18/5/1989

  20169

  Atatürk Üni. Serbest Bırakma

  KHK

  4/8/1989

  377

  11/8/1989

  20249

  Ege Üniversitesi Kadro İhdası

  BKK

  19/1/1990

  90/66

  9/2/1990

  20428

  İstanbul Üniversitesi (Kadrolarda Serbest Bırakma)

  KHK

  30/1/1990

  404

  16/3/1990

  20463

  İstanbul Üniversitesi Kadro İhdası

  Kanun

  16/1/1991

  3699

  24/1/1991

  20765

  Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde kullanılmak üzere İstanbul  ve Marmara Üniversitelerine ait kadro ihdası.

  BKK

  28/11/1990

  90/1206

  20/2/1991

  20792

  Genel olarak üniversitelere ait kadro değişikliği ve serbest bırakılması.

  BKK

  1/5/1991

  91/17651

  3/5/1991

  20870

  Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne ait kadro değişikliği.

  BKK

  28/10/1991

  91/2402

  20/11/1991

  21057

  Genel olarak üniversitelere ait kadro değişikliği

  KANUN

  3/7/1992

  3837

  11/7/1992

  21281

  Bazı üniversitelere ait kadro değişikliği, ihdası ve serbest bırakılması

   

   

   

  –––––––––

  (1) (29/12/1984 tarihli ve 18620 sayılı Resmî Gazete’de düzeltmesi vardır.)


  80

   

  2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde
  Yapılan Değişiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste:

  Değişiklik Yapan Mevzuatın

  Yayımlandığı R.G.nin

  Üniversitenin Adı ve İşlemin Niteliği

  Türü

  Tarihi

  Sayısı

  Tarihi

  Sayısı

  BKK

  1/10/1992

  92/3603

  9/11/1992

  21400 (Mük.)

  Bazı Üniversitelere ait Kadroların, değiştirilmesi serbest bırakılması  ve boş kadro değişikliği

  BKK

  12/6/1993

  93/4542

  26/6/1993

  21619

  Ankara Üniversitesine ait  kadroların serbest bırakılması.

  KHK

  13/8/1993

  496

  18/8/1993

  21672

  Anadolu ve Osmangazi Üniversitelerine ait kadro ihdası

  KANUN

  1/6/1994

  3993

  6/6/1994

  21952

  Galatasaray Üniversitesine ait kadro ihdası.

  KHK

  21/7/1995

  95/7145

  23/8/1995

  22383

  Selçuk Üniversitesine ait  kadroların serbest bırakılması

  BKK

  20/9/1995

  95/7342

  15/10/1995

  22434

  Genel olarak Üniversitelere ait kadro değişikliği ve serbest bırakılması

  BKK

  20/12/1995

  95/7600

  30/12/1995

  22509

  Boğaziçi Üniversitesine  ait kadroların serbest bırakılması.

  BKK

  30/9/1997

  97/10017

  15/10/1997

  23141

  Genel olarak üniversitelere ait kadro değişikliği ve serbest bırakılması.

  BKK

  25/2/1998

  98/10665

  3/3/1998

  23275

  Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Ankara Üniversitesine ait kadroların serbest bırakılması.

  BKK

  7/7/1998

  98/11388

  21/7/1998

  23409

  Karadeniz Teknik Üniversitesine ait kadroların serbest bırakılması

  BKK

  30/9/1998

  98/11929

  27/11/1998

  23536

  Genel olarak üniversitelere ait kadro değişikliği ve serbest bırakılması

  BKK

  30/9/1999

  99/13767

  30/12/1999

  23922

  Çeşitli üniversitelere ait kadroların serbest bırakılması,  dolu kadroların derecelerinin değiştirilmesi,  boş kadroların unvan ve derecelerinin değiştirilmesi.

  KANUN

  17/5/2007

  5662

  29/5/2007

  26536

  Çeşitli üniversitelere ait  kadroların ihdası.

   


  80-1

   

  2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde
  Yapılan Değişiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste:

  Değişiklik Yapan Mevzuatın

  Yayımlandığı R.G.nin

  Üniversitenin Adı ve İşlemin
  Niteliği

  Türü

  Tarihi

  Sayısı

  Tarihi

  Sayısı

  BKK

  29/9/2007

  2007/12708

  29/11/2007

  26715

  Çeşitli üniversitelere ait kadroların serbest bırakılması,  dolu kadroların derecelerinin değiştirilmesi,  boş kadroların unvan ve derecelerinin değiştirilmesi.

  KANUN

  22/5/2008

  5765

  31/5/2008

  26892

  Çeşitli üniversitelere ait  kadroların ihdası.

  KANUN

  19/12/2008

  5826

  26/12/2008

  27092

  İnönü Üniversitesine ait kadro ihdası.

  KANUN

  1/4/2010

  5979

  10/4/2010

  27548

  Türk- Alman Üniversitesine ait kadro ihdası.

  KANUN

  14/7/2010

  6005

  21/7/2010

  27648

  Çeşitli üniversitelere ait  kadroların ihdası.

  BKK

  29/6/2010

  2010/674

  23/12/2010

  27794

  Çeşitli üniversitelere ait  kadroların serbest bırakılması,  dolu kadroların derecelerinin değiştirilmesi,  boş kadroların unvan ve derecelerinin değiştirilmesi.

  KANUN

  17/2/2011

  6114

  3/3/2011

  27863

  Çeşitli üniversitelere ait  kadroların ihdası.

  KANUN

  31/3/2011

  6218

  14/4/2011

  27905

  Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesine ait kadro ihdası.

  KANUN

  4/7/2012

  6353

  12/7/2012

  28351

  Yüzüncü Yıl Üniversitesine ait kadro ihdası.

  KANUN

  4/7/2012

  6354

  12/7/2012

  28351

  Afyon Kocatepe Üniversitesine ait kadro ihdası.

  BKK

  26/11/2012

  2012/3987

  16/1/2013

  28530

  Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine ait dolu ve boş kadro değişikliği, Ahi Evran Üniversitesi, Akdeniz  Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bozok

   


  80-2

   

  2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde
  Yapılan Değişiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste:

  Değişiklik Yapan Mevzuatın

  Yayımlandığı R.G.nin

  Üniversitenin Adı ve İşlemin
  Niteliği

  Türü

  Tarihi

  Sayısı

  Tarihi

  Sayısı

   

   

   

   

   

  Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çankırı Karatekin  Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Gebze Yüksek  Teknoloji Enstitüsü, Giresun Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kafkas Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Nevşehir Üniversitesi, Niğde Üniversitesi, Ondokuzmayıs Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Tunceli Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim elemanlarına ait kadroların serbest bırakılması, dolu kadroların dereceleri ile boş kadroların sınıf, unvan ve derecelerinin değiştirilmesi.


  81

   

  2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde
  Yapılan Değişiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste:

  Değişiklik Yapan Mevzuatın

  Yayımlandığı R.G.nin

  Üniversitenin Adı ve İşlemin
  Niteliği

  Türü

  Tarihi

  Sayısı

  Tarihi

  Sayısı

  B.K.K.

  26/11/2012

  2012/3988

  16/1/2013

  28530

  Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bozok  Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çankırı Karatekin  Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Gebze Yüksek  Teknoloji Enstitüsü, Giresun Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, İstanbul


  82

   

  2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde
  Yapılan Değişiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste:

  Değişiklik Yapan Mevzuatın

  Yayımlandığı R.G.nin

  Üniversitenin Adı ve İşlemin
  Niteliği

  Türü

  Tarihi

  Sayısı

  Tarihi

  Sayısı

   

   

   

   

   

  Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kafkas Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Nevşehir Üniversitesi, Niğde Üniversitesi, Ondokuzmayıs Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Tunceli Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ait idari kadroların serbest bırakılması, dolu kadroların dereceleri ile boş kadroların sınıf, unvan ve derecelerinin değiştirilmesi.

  B.K.K.

  30/9/2013

  2013/5454

  24/10/2013

  28801

  Fırat Üniversitesine ait kadroların serbest bırakılması ve boş kadroların sınıf, unvan ve derecelerinin değiştirilmesi ile Galatasaray Üniversitesine ait boş kadroların sınıf, unvan ve derecelerinin değiştirilmesi.(1)

  _________________

  (1) 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30/9/2013 tarihli ve 2013/5454 sayılı  Bakanlar Kurulu Kararnamesinin Ekinin 4 üncü maddesi ile  2 nci maddede düzenlenen serbest bırakılan kadrolar   1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde; diğer maddeler ise Kararname tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği kararlaştırılmıştır.


  83

   

  2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde
  Yapılan Değişiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste:

  Değişiklik Yapan Mevzuatın

  Yayımlandığı R.G.nin

  Üniversitenin Adı ve İşlemin
  Niteliği

  Türü

  Tarihi

  Sayısı

  Tarihi

  Sayısı

  B.K.K.

  9/12/2013

  2013/5848

  27/1/2014

  28895

  Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Giresun Üniversitesi, Gümüşhane  Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kafkas Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Niğde Üniversitesi, Ondokuzmayıs Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Tunceli Üniversitesi, Türk-Alman Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesine ait ihdas edilen kadroların serbest bırakılması dolu kadroların dereceleri ile boş kadroların sınıf, unvan ve derecelerinin değiştirilmesi.


  84

   

  2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde
  Yapılan Değişiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste:

  Değişiklik Yapan Mevzuatın

  Yayımlandığı R.G.nin

  Üniversitenin Adı ve İşlemin
  Niteliği

  Türü

  Tarihi

  Sayısı

  Tarihi

  Sayısı

  KANUN

  10/9/2014

  6552

  11/9/2014

  29116

  (Mük.)

  Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesine ait kadro ihdası.

  KANUN

  21/10/2014

  6562

  4/11/2014

  29165

  Gebze Teknik Üniversitesine ait kadro ihdası.

  B.K.K.

  29/12/2014

  2014/7129

  9/1/2015

  29231

  Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Giresun Üniversitesi, Gümüşhane  Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kafkas Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü


  85

   

  2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde
  Yapılan Değişiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste:

  Değişiklik Yapan Mevzuatın

  Yayımlandığı R.G.nin

  Üniversitenin Adı ve İşlemin
  Niteliği

  Türü

  Tarihi

  Sayısı

  Tarihi

  Sayısı

   

   

   

   

   

  İmam Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Niğde Üniversitesi, Ondokuzmayıs Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Tunceli Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesine ait ihdas edilen kadroların serbest bırakılması dolu kadroların dereceleri ile boş kadroların sınıf, unvan ve derecelerinin değiştirilmesi.

  KANUN

  31/3/2015

  6640

  23/4/2015

  29335

  Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitelerine ait kadro ihdası.

  KANUN

  1/4/2015

  6641

  23/4/2015

  29335

  Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesine ait kadro ihdası.


  86

   

  2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde
  Yapılan Değişiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste:

  Değişiklik Yapan Mevzuatın

  Yayımlandığı R.G.nin

  Üniversitenin Adı ve  İşlemin
  Niteliği

  Türü

  Tarihi

  Sayısı

  Tarihi

  Sayısı

  BKK (1)

  23/12/2015

  2015/8351

  1/1/2016

  29580

  Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Harran  Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi,

   

  ––––––––––––––––

  (1) 23/12/2015 tarihli ve 2015/8351 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Kararın 3 üncü maddesiyle; söz konusu Kararın 1 inci maddesinin 1/1/2016 tarihinden itibaren, diğer maddelerinin ise Kararname tarihinden geçerli olmak üzere 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.

   


  87

   

  2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde
  Yapılan Değişiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste:

  Değişiklik Yapan Mevzuatın

  Yayımlandığı R.G.nin

  Üniversitenin Adı ve İşlemin
  Niteliği

  Türü

  Tarihi

  Sayısı

  Tarihi

  Sayısı

   

   

   

   

   

  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kafkas Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Niğde Üniversitesi,
   Ondokuzmayıs Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Tunceli Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesine ait bazı kadroların serbest bırakılması ve dolu kadroların dereceleri ile boş kadroların sınıf, unvan ve derecelerinin değiştirilmesi.

  KANUN

  6745

  20/8/2016

  7/9/2016

  29824

  İzmir Bakırçay Üniversitesi ile İzmir Demokrasi Üniversitesine ait kadro ihdası.

  BKK

  2016/9355

  3/10/2016

  3/11/2016

  29877

  Sağlık Bilimleri Üniversitesine ait dolu kadroların dereceleri ile boş kadroların sınıf, unvan ve derecelerinin değiştirilmesi.


  88

   

  2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde
  Yapılan Değişiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste:

  Değişiklik Yapan Mevzuatın

  Yayımlandığı R.G.nin

  Üniversitenin Adı ve İşlemin
  Niteliği

  Türü

  Tarihi

  Sayısı

  Tarihi

  Sayısı

  BKK (1)

  27/12/2016

  2016/9668

  12/1/2017

  29946

  Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt, Artvin Çoruh Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi,

   

  ––––––––––––––––

  (1) 27/12/2016 tarihli ve 2016/9668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Kararın 3 üncü maddesiyle; söz konusu Kararın 1 inci maddesinin 1/1/2017 tarihinden itibaren, diğer maddelerinin ise Kararname tarihinden geçerli olmak üzere 12/1/2017 tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.


  88-1

   

  2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde
  Yapılan Değişiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste:

  Değişiklik Yapan Mevzuatın

  Yayımlandığı R.G.nin

  Üniversitenin Adı ve İşlemin
  Niteliği

  Türü

  Tarihi

  Sayısı

  Tarihi

  Sayısı

   

   

   

   

   

  Dumlupınar Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kafkas Üniversitesi, Kahraman Maraş Sütçü İmam  Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Munzur Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Ondokuzmayıs Üniversitesi, Ordu Üniversitesi,  Ömer Halis Demir  Üniversitesi,

   


  88-2

   

  2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde
  Yapılan Değişiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste:

  Değişiklik Yapan Mevzuatın

  Yayımlandığı R.G.nin

  Üniversitenin Adı ve İşlemin
  Niteliği

  Türü

  Tarihi

  Sayısı

  Tarihi

  Sayısı

   

   

   

   

   

  Pamukkale Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi,  Trakya Üniversitesi, Türk-Alman Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesine ait bazı kadroların serbest bırakılması ve dolu kadroların dereceleri ile boş kadroların sınıf, unvan ve derecelerinin değiştirilmesi.

  KANUN

  18/1/2017

  6770

  27/1/2017

  29961

  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine ait kadro ihdası.

  KANUN

  18/6/2017

  7033

  1/7/2017

  30111

  Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesine ait kadro ihdası.

  BKK

  25/12/2017

  2017/11166

  30/12/2017

  30286

  (3. Mük.)

  Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,  Ardahan Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,


  88-3

   

  2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde
  Yapılan Değişiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste:

  Değişiklik Yapan Mevzuatın

  Yayımlandığı R.G.nin

  Üniversitenin Adı ve İşlemin
  Niteliği

  Türü

  Tarihi

  Sayısı

  Tarihi

  Sayısı

   

   

   

   

   

  Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kafkas Üniversitesi, Kahraman Maraş Sütçü İmam  Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Munzur Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Ömer Halis Demir  Üniversitesi, Ondokuzmayıs Üniversitesi, Ordu Üniversitesi,  Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi,

   


  88-4

   

  2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde
  Yapılan Değişiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste:

  Değişiklik Yapan Mevzuatın

  Yayımlandığı R.G.nin

  Üniversitenin Adı ve İşlemin
  Niteliği

  Türü

  Tarihi

  Sayısı

  Tarihi

  Sayısı

   

   

   

   

   

  Pamukkale Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Türk-Alman Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesine ait bazı kadroların serbest bırakılması ve dolu kadroların dereceleri ile boş kadroların sınıf, unvan ve derecelerinin değiştirilmesi.

  KANUN

  22/2/2018

  7100

  6/3/2018

  30352

  Genel olarak yükseköğretim kurumlarına ait bazı kadroların dönüştürülmesi.

  KANUN

  9/5/2018

  7141

  18/5/2018

  30425

  Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesine ait kadro ihdası.


  89

   

  78 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının  Numarası

  78 sayılı KHK’nin değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  KHK/420

  Ek Madde 1

  13/4/1990

  3837

  Ek Madde 2, Ek Madde 3

  11/7/1992

  KHK/496

  Ek Madde 4

  18/8/1993

  3993

  Ek Madde 5

  6/6/1994

  5467

  Ek Madde 6, Ek Madde 7

  17/3/2006

  5538

  5, Ek Madde 8

  12/7/2006

  5615

  Ek Madde 8

  1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere 4/4/2007

  5662

  Ek Madde 9, I sayılı Liste

  29/5/2007

  5765

  Ek Madde 10, 11, Kadro İzleme Çizelgesi

  31/5/2008

  5979

  Ek Madde 12

  10/4/2010

  6005

  Ek Madde 13, Kadro İzleme Çizelgesi

  21/7/2010

  6114

  Ek Madde 14, 15, Kadro İzleme Çizelgesi

  3/3/2011

  6218

  Ek Madde 16, Kadro İzleme Çizelgesi

  14/4/2011

  6287

  İşlenemeyen hüküm

  11/4/2012

  6296

  İşlenemeyen hüküm

  27/4/2012

  6353

  Kadro İzleme Çizelgesi

  12/7/2012

  6354

  Kadro İzleme Çizelgesi

  12/7/2012

  6338

  5

  1/1/2013

  6410

  Ek Madde 17

  31/1/2013

  6562

  Ek Madde 18, Kadro İzleme Çizelgesi

  4/11/2014

  6639

  Ek Madde 19

  15/4/2015

  6640

  Ek Madde 20, Kadro İzleme Çizelgesi

  23/4/2015

  6641

  Ek Madde 21, Kadro İzleme Çizelgesi

  23/4/2015

  6745

  Ek Madde 21, Kadro İzleme Çizelgesi

  7/9/2016

  6770

  Ek Madde 23, Kadro İzleme Çizelgesi

  27/1/2017

  7033

  Kadro İzleme Çizelgesi

  1/7/2017

  7100

  Ek Madde 8, Ek Madde 24, Geçici Madde 4, Kadro İzleme Çizelgesi

  6/3/2018

  7141

  Ek Madde 25, Kadro İzleme Çizelgesi

  18/5/2018


  90

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının  Numarası

  78 sayılı KHK’nin değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  KHK/700

  3, Ek Madde 1

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte

  (9/7/2018)

   

  
  
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  Gerekçe (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (64)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (28)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (17)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul