• KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Güncellik/Yürürlük Değerlendirmesi Bulunmamaktadır
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Konu :Sendika Tüzükleri İle İlgili Bakanlığımızca Yapılan İşlemler

İlgili Mevzuat: Anayasa, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Md.7, 5253
sayılı Dernekler Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 7’nci maddesine göre kuruluşlar,
kurucularının kuruluşun merkezinin bulunacağı ilin valiliğine dilekçelerine ekli olarak kuruluş
tüzüğünü vermeleriyle tüzel kişilik kazanmakta, sendikalar için kurucuların kurucu olabilme
şartlarına sahip olduklarını ifade eden yazılı beyanları; üst kuruluşlar için ilgili kuruluşların
genel kurul kararları dilekçeye eklenmektedir. Valilikler, tüzük ve kurucuların listesini on beş
gün içerisinde Bakanlığa göndermekte, Bakanlığımızca; kuruluşun adı, merkezi ve tüzüğü on
beş gün içinde resmî internet sitesinde ilan edilmektedir.

Tüzüğün veya bu maddede sayılan belgelerin içerdikleri bilgilerin kanuna aykırılığının tespit
edilmesi ya da bu Kanunda öngörülen kuruluş şartlarının sağlanmadığının anlaşılması hâlinde
ilgili valilik kanuna aykırılık veya eksikliklerin bir ay içinde giderilmesini istemekte, bu süre
içinde kanuna aykırılığın veya eksikliğin giderilmemesi hâlinde, Bakanlığın veya ilgili
valiliğin başvurusu üzerine mahkeme, gerekli gördüğü takdirde kurucuları da dinleyerek üç iş
günü içinde kuruluşun faaliyetinin durdurulmasına karar verebilmektedir. Mahkeme kanuna
aykırılığın veya eksikliğin giderilmesi için altmış günü aşmayan bir süre tanımaktadır.

Tüzük ve belgelerin kanuna uygun hâle getirilmesi üzerine mahkeme durdurma kararını
kaldırmakta, verilen süre sonunda tüzük ve belgelerin kanuna uygun hâle getirilmemesi
hâlinde ise mahkeme kuruluşun kapatılmasına karar vermektedir.

Tüzük değişiklikleri de Bakanlığımızca internet sitesinde ilan edilmektedir.

205Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul