Metinsel Değişiklikler
7421 (2022) md: 1/A. 7319 (2021) md: 1. 7161 (2019) md: 1, Ek 4. KHK 703 (2018) md: 7, Ek 3, Ek 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, Ek 4, Ek 5, Geçici 1, Geçici 2, Geçici 3, Geçici 4, Geçici 5, Geçici 6, Geçici 7, Geçici 8, Geçici 9, Geçici 10, Geçici 11, Geçici 12, Geçici 13, Geçici 14, Geçici 15. Ek: EK..., (I).... An. M. K. 2012/205 (2014) md: 7, Ek 1. 6456 (2013) md: 2, 5, 7. 6362 (2012) md: Ek 4. 6327 (2012) md: Ek 5. ... >>
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sistemimizde, aşağıdaki metne işlendiği görünen en son değişiklik: 7421 sayılı VERGİ USUL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (RG: 26.11.2022)
7457
FİNANSAL İSTİKRAR İLE BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN [1][2][3][4][5][6][7]

BİRİNCİ KISIM
Finansal İstikrar Komitesi[8]
Madde 1 - 7319(2021), 7161(2019), KHK 703(2018), KHK 662(2011), KHK 637(2011), 6015(2010)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/16 md.) (Yeniden Düzenleme:17/1/2019-7161/21 md.)
(1) (Değişik:20/5/2021-7319/3 md.) Finansal sistemin sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlıklı bir şekilde desteklemesi ve piyasalarda güvenin korunması için kırılganlıkların belirlenmesi ve sistemik risklerin yönetilmesinde ilgili kurumlar arasında iş birliği ve eş güdümün sağlanması amacıyla Finansal İstikrar Komitesi kurulmuştur.

(2) (Değişik:20/5/2021-7319/3 md.) Komite; Hazine ve Maliye Bakanının başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı, Strateji ve Bütçe Başkanı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanından oluşur. Komitenin çalışma usul ve esasları üyesi bulunan kurum ve kuruluşların görüşü alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir. Komitenin sekretarya faaliyetleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülür.

(3) (Değişik cümle:20/5/2021-7319/3 md.) Komite aşağıda sayılan hususlarda Komitede temsil edilen kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği ve eş güdümü tesis eder:

a) Finansal istikrar ve güvenliği tehdit edebilecek sistemik risklerin ve kırılganlıkların belirlenmesi, etkin bir şekilde izlenmesi ve yönetilmesi için gerekli yöntemlerin oluşturulması ve politika önerilerinin tespit edilmesi.(9)

b) (Değişik:20/5/2021-7319/3 md.) Finansal düzenlemelerin etkilerinin değerlendirilmesi.

c) Finansal sektörün, sürdürülebilir büyümeyi ve finansal istikrarı destekleyecek şekilde sağlıklı gelişiminin sağlanması.(9)

ç) Sistemik risklerin gerçekleşmesi durumunda uygulanacak kriz yönetim planlarının oluşturulması.

(4) Komite, görev alanı ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarından her türlü veri ve bilgiyi talep edebilir. (Ek cümle:20/5/2021-7319/3 md.) Kamu kurum ve kuruluşları, talep edilen veri ve bilgiyi Komitenin belirleyeceği şekil ve süreler içerisinde vermekle yükümlüdür.[10]

(5) Finansal sistemin bütününe sirayet edebilecek ölçüde olumsuz bir gelişmenin Komite tarafından tespiti hâlinde, üye kurum ve kuruluşların yetkileri dışında alınması gereken tedbirleri belirlemeye kendi görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde Cumhurbaşkanı yetkili olup, ilgili bütün kurum ve kuruluşlar belirlenen bu tedbirleri derhâl uygulamakla yetkili ve sorumludur.[10]
Fiyat İstikrarı Komitesi
Madde 1/A - 7421(2022) (Ek: 16/11/2022-7421/9 md.)
(1) Fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesine ve sürdürülmesine katkı sağlamak amacıyla Fiyat İstikrarı Komitesi kurulmuştur.

(2) Fiyat İstikrarı Komitesi; Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Strateji ve Bütçe Başkanı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanından oluşur.

(3) Fiyat İstikrarı Komitesi, gerekli görmesi halinde ilgili sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör temsilcilerini toplantılarına davet edebilir.

(4) Fiyat İstikrarı Komitesinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Para ve maliye politikaları arasındaki eşgüdümü gözetmek suretiyle fiyat istikrarını sağlamaya yönelik yapısal politika önerileri geliştirmek,

b) Fiyat istikrarını tehdit eden riskleri izleyerek para politikası ve para politikası araçları dışında alınması gereken tedbirleri belirlemek ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanmasını sağlamaya yönelik tavsiyelerde bulunmak,

c) Kamu tarafından belirlenen ya da yönlendirilen fiyatların fiyat istikrarı odağında uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar almak.

(5) Fiyat İstikrarı Komitesinin sekretarya hizmetleri, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülür.

(6) Fiyat İstikrarı Komitesinin ve Sekretaryanın çalışma usul ve esasları üyesi bulunan kurum ve kuruluşların görüşü alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir.

(7) Fiyat İstikrarı Komitesi, görev alanına giren konularla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, kamu kurum ve kuruluşlarından isteme yetkisine sahiptir. Kamu kurum ve kuruluşları, talep edilen bilgi ve belgeyi Fiyat İstikrarı Komitesinin belirleyeceği şekil ve süre içerisinde vermekle yükümlüdür.
Madde 3 - KHK 703(2018), KHK 637(2011)(Mülga: 3/6/2011-637-KHK/38 md.)
 
Madde 4 - KHK 703(2018), KHK 637(2011)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/16 md.)
 
İKİNCİ KISIM
Müsteşarlığın Danışma, Denetim ve Yardımcı Birimleri
Madde 5 - KHK 703(2018), 6456(2013), KHK 662(2011), KHK 637(2011), 5902(2009)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/16 md.)
 
ÜÇÜNCÜ KISIM
Müsteşarlığın Taşra ve Yurt Dışı Teşkilatları İle Bağlı Kuruluşları ve Döner Sermayesi(3)
Madde 6 - KHK 703(2018), KHK 637(2011), An. M. K. 2008/145(2009)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/16 md.)
 
DÖRDÜNCÜ KISIM
Uzman Yardımcılığına, Uzmanlığa ve Yurt Dışı Teşkilatına Atanma,(…)[11]
Sözleşme ile Araştırma, Etüt ve Proje Yaptırma[12]
Madde 7 - KHK 703(2018), 6456(2013), KHK 375(2011), KHK 662(2011), KHK 666(2011), KHK 637(2011), 4684(2002), 4315(1997), An. M. K. 2012/205(2014)(Değişik: 2/7/2018-KHK-703/16 md.)
(1) Hazine ve Maliye Bakanlığı, görevleri ile ilgili olarak ihtiyaç duydukları konularda araştırma, etüt ve proje ile uluslararası ikili ve çok taraflı temas ve toplantılar düzenleme ve bunlarla ilgili her türlü mal ve hizmetlerin sağlanması gibi işleri yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere sözleşme veya pazarlık usulü ile yaptırabilirler ve bu konularla ilgili mal ve hizmet satın alabilirler. Bu hususta 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz. Bu madde ile ilgili diğer hususlar Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmeliklerle belirlenir.
BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler
Madde 8 - KHK 703(2018), KHK 637(2011)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/16 md.)
 
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 9 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/16 md.)
 
Ek Madde 1 - An. M. K. 2012/205(2014), KHK 666(2011), KHK 637(2011), 4684(2002), 4315(1997)(Ek: 22/12/1997 -4315/3 md.; Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)[13]
 
Ek Madde 2 - KHK 637(2011), 4684(2002) (Mülga: 3/6/2011-KHK-637/38 md.)
 
Ek Madde 3 - KHK 703(2018), KHK 646(2011), KHK 637(2011), 6111(2011)(Yeniden düzenleme: 7/7/2011 - KHK - 646/8 md.)
4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, tarım satış kooperatif ve birlikleri ile ilgili olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kapsamındaki yetki ve görevler ile her türlü işlemler Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülür. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonunun ilgili mevzuat kapsamında devir tarihi itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası nezdindeki gider hesabı bakiyesi genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazine İç Ödemeler Muhasebe Biriminin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki hesabına aktarılır. Bu tarihten sonra tarım satış kooperatif ve birlikleri tarafından yapılacak kredi geri ödemeleri genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere aynı hesaba aktarılır. Bu madde ile ilgili usul ve esaslar Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenir. [14]
Finansal İstikrar Komitesi
Ek Madde 4 - 7161(2019), KHK 703(2018), KHK 703(2018), 6362(2012), KHK 637(2011)(Ek: 3/6/2011-KHK-637/38 md.) (Mülga:17/1/2019-7161/22 md.)
 
Bireysel Katılım Sermayesi
Ek Madde 5 - KHK 703(2018), 6327(2012)(Ek: 13/6/2012-6327/14 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/16 md.)
 
ALTINCI KISIM
Geçici Hükümler
Geçici Madde 1 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/16 md.)
 
Geçici Madde 2 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/16 md.)
 
Geçici Madde 3 - KHK 703(2018), 4315(1997)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/16 md.)
 
Geçici Madde 4 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/16 md.)
 
Geçici Madde 5 - KHK 703(2018), 6111(2011)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/16 md.)
 
Geçici Madde 6 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/16 md.)
 
Geçici Madde 7 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/16 md.)
 
Geçici Madde 8 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/16 md.)
 
Geçici Madde 9 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/16 md.)
 
Geçici Madde 10 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/16 md.)
 
Geçici Madde 11 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/16 md.)
 
Geçici Madde 12 - KHK 703(2018), 4684(2002)(Ek : 20/6/2001 - 4684/12 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/16 md.)
 
Geçici Madde 13 - KHK 703(2018), KHK 662(2011)- (Ek : 11/10/2011 - KHK - 662/68 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK703/16 md.)
 
Geçici Madde 14 - KHK 703(2018), KHK 662(2011)(Ek : 11/10/2011 - KHK - 662/68 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK703/16 md.)
 
Geçici Madde 15 - KHK 703(2018), KHK 662(2011)(Ek : 11/10/2011 - KHK - 662/68 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK703/16 md.)
 
Yürürlük
Madde 10 -
Bu Kanunun geçici 2 nci maddesi ile geçici 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrası hükümleri 3.6.1994 tarihinden, diğer hükümleri ise yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 11 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
[1] Bu Kanunun, 18/6/1999 tarih ve 4389 sayılı Kanunla düzenlenen görev ve yetkilere ilişkin hükümleri, söz konusu Kanunun 25 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. [2] İkrazatçılık hariç ödünç para verme işlerine ve finansal kiralama faaliyetlerine ilişkin olarak bu Kanunda yer alan görev ve yetkilere ilişkin hükümler 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. [3] 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı KHK’nın 38 inci maddesi ile bu Kanunun adı, “Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. [4] 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı KHK’nın 38 inci maddesi ile bu Kanunda yer alan ,”Müsteşarlar” ibaresi “Müsteşar” şeklinde, “Müsteşarlara” ibaresi “Müsteşara” şeklinde, “Müsteşarlıklar” ibaresi “Müsteşarlık” şeklinde, “Müsteşarlıklara” ibaresi “Müsteşarlığa” şeklinde, Müsteşarlıklarca” ibaresi “Müsteşarlıkça” şeklinde, “Müsteşarlıklarda” ibaresi “Müsteşarlıkta” şeklinde ve “Müsteşarlıkların” ibaresi “Müsteşarlığın” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. [5] 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle Araştırma Planlama Koordinasyon Dairesi Başkanlığı kurulması ve bunun görevlerine ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılmış olup, yine aynı Kanunun 15 inci maddesiyle; Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı teşkilat kanunlarında düzenleme yapılıncaya kadar, 5436 sayılı Kanun ve diğer kanunlar ile verilen görevleri yapmak üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları kurulmuştur. [6] Bu Kanunun Adı “Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” iken 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 16 ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. [7] 17/1/2019 tarihli ve 7161 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle Kanunun adı “Fiyat İstikrarı ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. [8] 20/5/2021 tarihli ve 7319 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle, bu madde başlığı “Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. [9] 20/5/2021 tarihli ve 7319 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle, bu fıkranın (a) bendine “risklerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve kırılganlıkların” ibaresi eklenmiş, bentte yer alan “alınabilecek tedbirlerin” ibaresi “gerekli yöntemlerin oluşturulması ve politika önerilerinin” şeklinde değiştirilmiştir, (c) bendinde yer alan “sektörün” ibaresi “sektörün, sürdürülebilir büyümeyi ve finansal istikrarı destekleyecek şekilde” şeklinde değiştirilmiştir. [10] 20/5/2021 tarihli ve 7319 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle, bu fıkralarda yer alan “Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi” ibareleri “Komite” şeklinde değiştirilmiştir. [11] 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı KHK’nın 38 inci maddesi ile bu kısmın başlığında yer alan , “Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenliği,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış olup, daha sonra 666 sayılı KHK ile bu maddede yapılan düzenleme; 10/10/2013 tarihli ve 28791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve E.: 2011/139, K.: 2012/205 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. [12] Bu madde başlığı “Sözleşmeli Personel ve Sözleşme ile Araştırma, Etüd ve Proje Yaptırma” iken, 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 16 ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. [13] 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK ile bu maddede yapılan düzenleme; 10/10/2013 tarihli ve 28791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve E.: 2011/139, K.: 2012/205 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. [14] 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 16 ncı maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ve Hazine Müsteşarlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı” şeklinde ve “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
7473-7475


Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  4059 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

  Değiştiren Kanunun/ KHK’nin Numarası

  4059 Sayılı Kanunun Değişen veya İptal Edilen Maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  4315

  30/6/1997 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı olan 25/12/1997 tarihinde

  4389

  18/6/1999

  4684

  a) 1 inci maddenin (A) ve (B) fıkraları 25/11/2000 tarihinden geçerli olarak

  b) 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 ve 16 ncı maddeleri ile geçici 3 üncü maddesinin (f) fıkrası dışındaki diğer fıkraları

  c)Geçici 3 üncü maddesinin (f) fıkrası 1/1/2001 tarihinden geçerli olmak üzere

  d) Diğer maddeleri

  3/7/2001

   

  1/1/2002

   

  3/7/2001

  3/7/2001

  4749

  28/3/2002

  5411

  1/1/2006

  6015

  1, 2

  23/10/2010

  6111

  Ek Madde 3 ve Geçici Madde 5

  25/2/2011

  KHK/637

  Kanunun Adı, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ek Madde 1, 2, 3, 4, Ek I ve II Sayılı Cetvel, Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Bölüm başlıkları

  12/6/2011 tarihinde yapılan Milletvekilliği Genel Seçiminden sonra kurulan ilk Bakanlar Kurulu üyelerinin atandığı tarihte

  KHK/646

  Ek Madde 3

  10/7/2011

  KHK/662

  1,2,5,7, Geçici Madde 13,14,15, (I) sayılı cetvel, (I) sayılı liste

  2/11/2011

  KHK/666

  7, Ek Madde 1, (I) sayılı cetvel

  14/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere 2/11/2011

  7161

  Kanunun Adı, 1, Ek Madde 4

  18/1/2019

  7319

  1

  25/5/2021

  7421

  Madde 1/A

  26/11/2022

   

  
  
  4059 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4059 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Kaynak Metin
  Mevzuat Versiyon (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler)
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK (1) SAYILI CETVEL (A) (1) HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 03/06/2011 - 09/07/2018 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK (1) SAYILI CETVEL (B)
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 03/06/2011 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  I SAYILI CETVEL
  Resmi Gazete Metni - Yürürlükte Değil - 25/12/1997 - 02/11/2011 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  II SAYILI CETVEL
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 25/12/1997 - 08/06/2011 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  (I) SAYILI LİSTE
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 03/06/2011 - 09/07/2018 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (28)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (6)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (4)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (2)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (25)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (20)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul