En son güncellemeler 23 Ekim 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
10201
TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ HASTA BESLEME KANUNU

Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Kanunun amacı; Türk Silâhlı Kuvvetlerine ait yataklı tedavi yerlerinde, tedavileri yapılan tüm hasta ve yaralıların beslenme gereksinimlerinin karşılanması ile ilgili usûl ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 - 6336(2012) (Değişik: 26/6/2012-6336/ 19 md.)
(1) Bu Kanun, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait yataklı tedavi yerlerinde;

a) Tedavileri yatılı olarak yapılan hasta ve yaralılarla, hekimin veya diş hekiminin tıbben gerekli görmesi durumunda tedavilerine katkı sağlayacak en fazla bir refakatçisinin,

b) 18 yaşını doldurmamış çocuklar için refakatçi kalınmasının tıbben lüzum görülmesi şartı aranmadan en fazla bir refakatçisinin,

c) Taburcu edilen veya muayene edilerek raporlarında belirtilen süre içinde istirahat ve tedavilerine birlik ve kurumlarında devam edilecek olan askeri öğrenci, erbaş ve erlerin, hekimin gerekli görmesi durumunda tedavilerine katkı sağlayacak,
beslenme gereksinimlerinin karşılanmasını kapsar. Ancak, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamına giren hastaların ve refakatçilerinin, bu Kanun kapsamına giren yataklı tedavi kurumlarında beslenmeleri ilgili mevzuatına göre yürütülür.
Tanımlar
Madde 3 -
(1) Bu Kanunda geçen;

a) Normal yemek: Hastanın günlük kalori ve besin ögeleri gereksinimini karşılamak amacı ile üç öğün olarak verilen yiyecek ve içecekleri,

b) Diyet yemeği: Hastanın tıbbî zorunluluktan veya tedavisi gereği besin ögelerinden bir veya birkaçının miktarındaki azaltma ve çoğaltmaları öngören ve bunlara bağlı olarak besin maddelerinin çeşitleri, miktarı, hazırlanışları ile öğün sayısı ve zamanının normal yemekten farklı olduğu yiyecek ve içecekleri,

c) Ara öğün: Beslenmeleri normal yemek olarak yapılan hastalara günlük sıvı gereksinimlerinin, vitamin ve posa ihtiyaçlarının bir bölümünü karşılamak ve moral vermek için öğün aralarında verilecek sıcak veya soğuk içecekler ile her türlü meyve ve yiyeceği,

ç) Yataklı tedavi yerleri: Türk Silâhlı Kuvvetlerinin sağlık hizmetlerini yürüten kurum veya kuruluşlardan, hasta veya yaralıların yatırılarak tedavisini sağlayacak nitelikte olan kıta tabiplikleri, revirler, dispanserler, seyyar, çevre, merkez ve özel dal hastaneleri ile ilmî ve tıbbî merkezleri, ifade eder.
10202
Görev, yetki ve sorumluluklar
Madde 4 - 7073(2018), KHK 681(2017)
(1) Hastanın, kontrolü ve biyokimyasal bulguları doğrultusunda, normal veya diyet yemeği verilerek beslenmesine doktoru, tedaviye uygun besin maddelerinin seçimi, çeşitleri ve miktarı, hazırlama şekilleri ile öğün sayılarına doktorunun görüşünü de alarak diyetisyen karar verir.

(2) Doktorun onayı ile tıbben beslenecek durumda olmayan veya tedavisi gereği beslenmemesi gereken hastalara besin maddeleri verilmez.

(3) Normal hasta yemek listesi, günlük istihkak tutarı içinde kalmak koşuluyla, yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlayacak her türlü besin maddeleri, depo veya bütçe imkânları göz önüne alınarak diyetisyen tarafından belirlenir.

(4) Diyet yemeği alacak hastalara, diyetisyenin uygun göreceği miktar ve sıklıkta, depo veya bütçe imkânları doğrultusunda her türlü yiyecek maddesi, sınırlamaya tâbi olmadan gruplandırılarak ve normal yemek listelerinden de azamî ölçüde yararlanılarak verilir.

(5) Yatarak tedavileri tamamlandıktan sonra nekahet dönemlerini veya muayene edildikten sonraki ilaçlı tedavilerini birlik veya kurumlarında geçirerek askerî öğrenci, erbaş ve erlerin beslenmelerinin nasıl olacağı ve süresi, doktor tarafından taburcu belgesi veya raporda belirtilir. Bu tür hastaların beslenmeleri, hastanın birlik veya kurumuna ait imkânlar da göz önüne alınarak diyetisyen tarafından belirlenecek kriterlere göre yapılır. (Değişik son cümle: 2/1/2017- KHK-681/86 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7073/85 md.)Ayrıca askerî öğrenci, er ve erbaşlardan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait yataklı tedavi yerleri ile diğer resmi sağlık kuruluşlarından taburcu olanlara, gerekli görüldüğünde, birliğine veya varacağı yere bağlı olarak uygun cins ve miktarda kumanya verilir.
Beslenme yöntemi
Madde 5 -
(1) Hasta beslenmesinde normal yemek ve diyet yemeği olmak üzere iki yöntem uygulanır.

(2) Normal yemek verilerek tedavisi sürdürülen hastalara ayrıca öğün aralarında yiyecek, içecek ve taze meyve verilir. Normal yemeğin günlük istihkak miktarını oluşturan besin maddeleri; et, yumurta, kuru baklagiller; süt ve süt ürünleri; taze sebze ve meyveler; ekmek ve tahıllardan oluşan gruplar ile yağ, şeker, tatlılar, çeşni vericiler ve çaylardan seçilir.

(3) Normal hasta yemek listesinde, günlük istihkak tutarının altında kalan parasal değerler gösterilir ve söz konusu bakiyeler gerektiğinde yıl sonunda aşım yaratmayacak şekilde diğer günlerdeki yemek listelerinin oluşturulmasında kullanılabilir.

(4) İçme suyunun uygun bulunmadığı bölgelerdeki hastanelerde, yemek pişirme ve hastaların içme suyu gereksinimi uygun yöntemlerle karşılanır.

(5) Beslenme hizmetinin, bu amaçla personel istihdam edilmemesi ve ödeneğin olması kaydıyla ihale yoluyla temin edilmesi halinde; yönetmelikte belirtilen normal yemek istihkak tutarına pişirme, temizlik ve dağıtım giderleri gibi satın alınacak hizmetin kapsamına bağlı olarak diğer girdilerin bedelleri de eklenir. Bu girdilerin neler olduğu ve ne şekilde hesaplanacağına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
10203
Yönetmelik
Madde 6 -
(1) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin esaslar, normal yemeğin günlük istihkak tutarının belirlenmesinde parametre olarak kullanılacak olan besin maddelerinin cins ve miktarı, beslenme hizmetinin kurumun dışında yapılması veya yüklenici firmalar yahut idare tarafından verilecek yemek hizmetlerine yönelik ilkeler, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sayıştayın da görüşü alınarak Milli Savunma ve İçişleri bakanlıklarınca, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde çıkartılacak bir yönetmelikle düzenlenir.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
Madde 7 -
(1) 19/5/1927 tarihli ve 1034 sayılı Askerî Nekahethane ve Sanatoryumlarda Bulunan ve Sevkedilenlere ve Harb Yaralılarının ve Tebdilhavalıların Sureti İaşelerine Dair Kanun ile 15/12/1934 tarihli ve 2615 sayılı Askerî Hastahaneler ile Hastahane Gibi Kullanılacak Revirlerde Hastaların Beslenme ve Bakımları Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 8 -
(1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 9 -
(1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
10204
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  5715 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE 

  Değiştiren Kanun 

  5706 Sayılı Kanunun değişen maddeleri

  Yürürlüğe giriş tarihi

   6336                                                  

  2

  30/6/2012

  KHK/681

  4

  6/1/2017

  7073

  4

  8/3/2018

  
  
  5715 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5715 nolu kanunun Kanun Tasarısının Metni
  Kanun Teklifi Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5715 nolu kanunun Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  5715 nolu kanunun TBMM Bilgileri
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5715 nolu kanunun TBMM'ce kabul edilen metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (4)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul