Metin bilgisi: Aşağıdaki metin, Kanunun Yürürlükten kaldırılmadan önce, 31.10.2011 Tarihi itibariyle son halini göstermektedir. (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
6931
ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)

(Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 182 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 211 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulu Hakkında Kanun)
BİRİNCİ KISIM
Amaç, Görev, Teşkilat
Amaç
Madde 1 -
Bu Kanunun amacı, ülkenin ulaştırma ve haberleşme sistem ve hizmetlerinin ülkenin ihtiyaçlarına uygun olarak tesisi ve geliştirilmesi için Ulaştırma Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.
Görev (2)
Madde 2 - 6001(2010), 5369(2005), 4502(2000), KHK 491(1993)
Ulaştırma Bakanlığının görevleri şunlardır:

a) Ulaştırma ve Haberleşme iş ve hizmetlerinin, (…) (2) Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükümleri saklı kalmak üzere teknik, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara, kamu yararına ve milli güvenlik amaçlarına uygun olarak kurulmasını, geliştirilmesini ve bu hizmetlerin birbirini tamamlayıcı şekilde yürütülmesini sağlayacak esasları tespit etmek,uygulanmasını takip etmek ve denetlemek, (3)

b) Ulaştırma ve haberleşme talep ve ihtiyaçlarını tespit etmek ve planlamak,

c) Ulaştırma ve haberleşme sistemlerinin düzenlenmesi, hava (...) taşıma araçlarının teknik nitelikleriyle, bunlarda çalışanların yeterlilik şartlarının belirtilmesi hususlarında temel prensip ve politikayı tespit etmek; bu konularda koordinasyonu sağlamak,(4)

d) Ulaştırma ve haberleşme işlerinde Karayolları Trafik Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere kamu düzenini, can ve mal güvenliğini sağlayacak şekilde tedbirler almak, aldırtmak ve uygulanmasını takip etmek ve denetlemek,

e) Devletin ulaştırma ve haberleşme hedef ve politikalarının tespiti ve uygulanması amacıyla gerekli araştırmaları yapmak ve yaptırmak,

f) Bakanlıkla ilgili kuruluşların amaçları ve özel kanunları gereğince ve kendilerine verilen hizmetleri yerine getirmelerini sağlamak,
(1) 27/6/2000 tarihli ve 4587 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesiyle bu Kanunda geçen "Avrupa Topluluğu“ ibareleri "Avrupa Birliği“ olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (2) 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Kanunun 37 nci maddesiyle, bu maddede yer alan “karayolu yapımı ve teçhizatı ile ilgili hususlar hariç ve” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. (3) Bu bentte yer alan "Telekomünikasyon Kurumunun görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla ve" ibaresi 27/1/2000 tarihli ve 4502 sayılı Kanunla eklenmiştir. (4) Bu bentte yeralan, "hava" ibaresinden sonra gelen "ve deniz" ibaresi, 10/8/1993 tarih ve 491 sayılı KHK'nin 27 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.
6932
g) Ulaştırma ve (Ek İbare: 27/1/2000 - 4502/19 md.) Telekominikasyon Kurumunun görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla haberleşme hizmetleri karşılığında alınacak ücretleri ilgili kanunlar hükümleri dahilinde hizmetin niteliğine ve ülkenin ekonomik şartlarına göre düzenlemek, uygulanacak ücret tarifelerinden lüzum görülenleri onaylamak ve bunların uygulanmasını takip etmek, (1)

h) Ulaştırma, (Ek İbare: 27/1/2000 - 4502/19 md.) Telekomünikasyon Kurumunun görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla haberleşme ve telsiz işletmeciliği, acenta ve komisyonculuğu yapan veya yapacak olan gerçek ve tüzelkişilerin yeterlik şartlarını ve hizmet esaslarını tespit etmek ve tarifesine göre alınacak ücret karşılığında izin belgelerini vermek, (1) 
 
i) Yabancı ülkelerin ilgili kuruluşlarıyla ulaştırma ve haberleşme ilişkilerini 5/5/1969 tarih ve 1173 sayılı Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak üzere düzenlemek ve yapılacak anlaşma ve andlaşmaları uygulamak, 
 
j) (Ek: 27/1/2000 - 4502/19 md.) Doğal afetler ve olağanüstü haller sırasında ve sonrasında oluşan aşırı haberleşme trafiği nedeniyle santrallerin hizmet dışı kalmasının önlenmesini, haberleşme trafiğinin düzene sokulmasını ve afet haberleşmesine öncelik tanınmasını teminen, işletmecilerin kendi haberleşme sistemlerinde yapmaları gereken düzenlemelere ilişkin usul ve esasları belirlemek, 
 
k) Yukarıdaki görevleri olağanüstü hal ve savaşta da 697 sayılı Kanun hükümleri dahilinde yürütmek. (2) 
 
l) (Ek: 16/6/2005- 5369/8 md.) Evrensel hizmet politikalarını ilgili kanunların hükümleri dahilinde ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik şartlarına göre belirlemek, Hükümetin genel politikasını uygulamaya yönelik tedbirleri almak, evrensel hizmetin yürütülmesini sağlayacak esasları tespit etmek, uygulanmasını takip etmek ve net maliyetiyle ilgili hesapları onaylamak.
  
Teşkilat
Madde 3 -
Ulaştırma Bakanlığı teşkilatı,merkez teşkilatı,taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarından meydana gelir.
İKİNCİ KISIM
Bakanlık Merkez Teşkilatı
Merkez Teşkilatı
Madde 4 -
Bakanlık merkez teşkilatı,anahizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerden meydana gelir.

Bakanlık merkez teşkilatı Ek - 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.
BİRİNCİ BÖLÜM
Bakanlık Makamı
Bakan
Madde 5 -
Bakan, Bakanlık Kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetlerini mevzuata,hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur.

Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.
Müsteşar
Madde 6 -
Müsteşar,Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup,Bakanlık hizmetlerini Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara,mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Bakanlık teftiş kurulu hariç, Bakanlık birim ve kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip ve temin eder.

Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.
(1) Bu bentlerde yer alan "Telekomünikasyon Kurumunun görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla " ibareleri 27/1/2000 tarihli ve 4502 sayılı Kanunla eklenmiştir. (2) Bu bent, 27/1/2000 tarih ve 4502 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi ile (j) bendi eklenmesinden sonra (k) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.
6933
Müsteşar Yardımcıları
Madde 7 -
Bakanlıkta Müsteşara yardımcı olmak üzere dört müsteşar yardımcısı görevlendirilebilir. (1)
İKİNCİ BÖLÜM
Anahizmet Birimleri
Anahizmet Birimleri
Madde 8 - 5431(2005), 4107(1995), KHK 491(1993), KHK 367(1989)
Ulaştırma Bakanlığındaki anahizmet birimleri şunlardır:

a) Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü,

b) Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü,

c) (Mülga: 10/8/1993 - KHK - 491/27 md.)

d) (Mülga: 10/11/2005 - 5431/30 md.)

e) Haberleşme Genel Müdürlüğü, (2)

f) Tarife ve Ticaret Dairesi Başkanlığı,

g) Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı.

h) (Ek: 14/4/1989 - KHK - 367/7 md.) Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı.
  
Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü (3)
Madde 9 - 6001(2010), 5494(2006)
Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Devletçe yaptırılacak demiryolları, limanlar, barınaklar ve bunlarla ilgili teçhizat ve tesislerin, kıyı koruma yapıları, kıyı yapı ve tesislerinin ve hava meydanlarının ve Bakanlar Kurulunca yapımının üstlenilmesine karar verilen şehir içi raylı ulaşım sistemleri, metrolar ve bunlarla ilgili tesislerin alakalı kuruluşlarla işbirliği yaparak plan ve programlarını hazırlamak, gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri almak ve imkanları sağlamak, araştırma, etüt, istikşaf, proje, keşif, şartname ve inşaatları ile bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, yapımı tamamlananları ilgili kuruluşlara devretmek, yapılmış olanların bakımı ve onarımlarının organizasyonu için esaslar hazırlamak,

b) Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, özel idareler, hakiki ve hükmi şahıslarca yaptırılacak (a) bendinde yazılı işler ile teleferik, finiküler, şehiriçi raylı ulaşım sistemleri, metro ve demiryollar, limanlar, hava meydanlarıyla ilgili tünel gibi tesislerin proje ve şartnamelerini incelemek ve onamak, şehiriçi raylı ulaşım sistemlerinin ülke ihtiyaçlarına uygun standartlaştırılması ve bakım üniteleri ile ilgili düzenleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak,

c) Yukarıda (a) ve (b) bentlerinde belirlenen işlerden her türlü kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, özel idareler, tüzel ve gerçek kişilerce yaptırılacak olanların proje ve şartnamelerini inceleyip tasdik etmek,
(1) Bu maddede yeralan müsteşar yardımcılığı kadrosu, 13/10/1993 tarih ve 93/42325 sayılı kararla 4'den 5'e çıkarılmıştır. (2) Bu bentte yeralan "Haberleşme Dairesi Başkanlığı" ibaresi, 3/5/1995 tarih ve 4107 sayılı Kanun'un 5 inci maddesi ile "Haberleşme Genel Müdürlüğü" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (3) 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Kanunun 38 inci maddesiyle, bu maddenin (a) bendinde yer alan “hava meydanlarının ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “Bakanlar Kurulunca yapımının üstlenilmesine karar verilen şehir içi raylı ulaşım sistemleri, metrolar ve” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
6934
d) (Ek: 27/4/2006- 5494/1 md.) Denizlerin iki yakasını denizaltından birbirine bağlayan her türlü ulaşıma ilişkin tüp ve tünel gibi ulaşım altyapı işlerini, yap-işlet-devret modeli de dahil olmak üzere plânlamak, yapmak veya yaptırmak; bunlarla ilgili proje ve şartnameleri hazırlamak, hazırlatmak, incelemek, incelettirmek ve onamak, yapımı tamamlananları ilgili kuruluşlara devretmek, işletme safhasına ait güvenlik, bakım ve onarım işlerine ilişkin esasları belirlemek ve gerekli tedbirleri almak,

e) (Ek: 25/6/2010- 6001/38 md.) Şehir içi raylı ulaşım sistemleri ile metroların Bakanlıkça yapımının tamamlanmasından sonra, Bakanlık bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşları dışında bir kuruluşa mülkiyetinin maliyet bedeli üzerinden devri Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü alınarak düzenlenecek protokoller ile gerçekleştirilir.

Devralan kuruluş, merkezi yönetim bütçesinden karşılanan proje maliyetlerinin ifa edildiği tarihe kadar, tüm brüt gelirlerini Hazine Müsteşarlığınca belirlenen hesaba aktarır. Bu hasılatın protokolle tespit edilen oran esas alınarak belirlenen tutarı, hesabın bulunduğu banka tarafından Hazine Müsteşarlığı hesaplarına aktarılır. Söz konusu oranı belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Devralan kuruluşun belediye bağlı idaresi, belediye bağlı idaresinin ve/veya belediyenin sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirket olması halinde ve herhangi bir sebeple faaliyetlerinin sonlandırılması halinde, iş bu madde kapsamında ilgili kuruluş tarafından yerine getirilmesi gereken tüm yükümlülükler ilgili belediye tarafından üstlenilmiş sayılır.

f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.(1)(2) 
  
Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü
Madde 10 -
Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Demiryolu taşımaları ile belediye sınırları dışındaki karayolları üzerinde yapılan karayolu taşımalarının ekonomik, teknik, sosyal ve milli güvenlik ihtiyaç ve amaçlarına uygun olarak yapılmasını ve bu hizmetlerin diğer ulaştırma hizmetlerine intibakını sağlayıcı tedbirleri almak,

b) Kara ve demiryolu ulaştırma hizmetlerinin gerektirdiği milletlerarası münasebetleri yürütmek, anlaşmalar ve karma komisyon çalışmalarını yapmak, kara ve demiryolu ulaştırmasında milletlerarası seviyede mevzuatı, teknolojik ve ekonomik gelişmeleri takip etmek ve kurallara uygun yeni çözümler geliştirmek,

c) Karayolu taşıma faaliyetinde bulunacak taşımacı, acente ve komisyoncuların yeterlilik şartlarını düzenlemek, gereken hallerde yetki belgesi vermek ve denetlemek,

d) Karayolu taşımacılığında kamu ve özel sektör tarafından yürütülen faaliyetlerin kamu yararı ve piyasa ihtiyaçlarına göre gelişmesini sağlayıcı tedbirleri almak, gerektiğinde taban ve tavan fiyatlarını tespit etmek ve uygulamayı denetlemek,

e) Karayolu ve demiryolu ulaştırmasında güvenli, kaliteli ve ekonomik hizmet sunmak için tedbirler almak veya aldırtmak,

f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
(1) 27/4/2006 tarihli ve 5494 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle bu maddeye "d)" bendi eklenmiş ve mevcut "d)" bendi olan bu bent "e)" bendi olarak teselsül ettirilmiştir. (2) 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Kanunun 38 inci maddesiyle bu maddeye “e” bendi eklenmiş ve mevcut “e” bendi “f” bendi olarak teselsül ettirilmiştir.
6934-1
Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü
Madde 11 - KHK 491(1993) (Mülga: 10/8/1993 - KHK - 491/27 md.)
 
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Madde 12 - 5431(2005) (Mülga: 10/11/2005 - 5431/30 md.)
 
Haberleşme Genel Müdürlüğü (1)
Madde 13 - 6111(2011), 5369(2005), 4673(2001), 4502(2000), 4107(1995)
Haberleşme Genel Müdürlüğünün (1) görevleri şunlardır :

a) Posta ve telekomünikasyon iş ve hizmetlerinin teknik, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara, kamu yararına ve milli güvenlik amaçlarına uygun olarak kurulmasını ve geliştirilmesini ve bu hizmetlerin birbirini tamamlayıcı şekilde yürütülmesini sağlayıcı esas ve prensipleri tespit etmek, uygulamasını takip etmek ve denetlemek,
(1) Bu madde başlığı ile birinci fıkradaki "Haberleşme Daire Başkanlığı" ibareleri 3/5/1995 tarih ve 4107 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile "Haberleşme Genel Müdürlüğü" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
6935
b) Haberleşme talep ve ihtiyaçlarını tespit etmek ve planlamak, bu konularda koordinasyonu sağlamak,

c) Telekomünikasyon Kurumunun kanunlarla verilen yetki ve görev alanı dışında kalanDevlet işletmeleri ile iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, bunların müessese, bağlı ortaklık ve iştirakleri, özel idareler, belediyeler, yerli ve yabancı gerçek ve tüzelkişiler tarafından yapılan haberleşme işlerini kanunlarla bakanlığa verilen görev esasları dairesinde düzenlemek, uygulamasını denetlemek ve koordinasyonu sağlamak,(1)

d) Ülkemizin üyesi bulunduğu haberleşme konusu ile ilgili milletlerarası birlik ve kuruluşların çalışmalarına katılmak ve kararlarının uygulanmasını takip etmek ve sağlamak, haberleşme ilişkilerini düzenlemek,

e) Yurt içi ve yurt dışı posta (...) (2) ücret tarifelerini incelemek, değerlendirmek ve bu hususlara dair yardımcı çalışmalar yapmak,

f) Haberleşme cihazları sanayii imalat alanlarını, kapasiteleri ve bu sanayii ile ilgili gelişmeleri takip etmek,

g) (Yeniden düzenleme: 13/2/2011- 6111/197 md.) Bakanlık strateji ve politikalarını da dikkate almak sureti ile elektronik haberleşme sektöründe araştırma ve geliştirmeye yönelik faaliyetleri eğitim de dâhil olmak üzere teşvik etmek, elektronik haberleşme sistemlerinin; yazılım ve/veya donanım olarak yerli tasarım, geliştirme ve üretimini Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde desteklemek, bu amaçla üniversiteler dâhil olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak ve gerekli koordinasyon faaliyetlerini yürütmek, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 6 ncı maddesinin (i) bendi uyarınca aktarılacak kaynağın kullanımını gerçekleştirmek.

h) (Ek: 16/6/2005- 5369/9 md.) Evrensel hizmetin sağlanması ile ilgili mevzuat hükümleri dahilinde evrensel hizmetin yürütülmesini sağlayacak esasları tespit etmek, uygulanmasını takip etmek ve işletmecilerin net maliyetlerinin karşılanmasını sağlamak,

i) (Ek: 16/6/2005- 5369/9 md.) Evrensel hizmet kapsamındaki hizmetleri karşılama talebinde bulunan işletmeciler arasından, bölgesel ve ulusal çapta evrensel hizmet yükümlüsünü hizmet satın alma yoluyla belirlemek,

j) (Ek: 16/6/2005- 5369/9 md.) Evrensel hizmet yükümlülerine ödeme yapmak,

k) (Ek: 16/6/2005- 5369/9 md.) Evrensel hizmetin net maliyetinin hesaplanmasına, belirlenen usul ve esaslar dahilinde gerçekleşip gerçekleşmediğine dair yükümlü işletmeciyi izlemek, denetlemek veya masrafları evrensel hizmet gelirlerinden karşılanmak üzere bağımsız denetçiler tarafından denetlenmesini sağlamak,

l) (Ek: 16/6/2005- 5369/9 md.) Düşük gelirliler ve özürlüler gibi sosyal açıdan korunması gereken kesimlerin evrensel hizmetten eşitlik, taraf gözetmeme ilkeleri temelinde ve karşılayabilecekleri fiyat seviyesinde yararlanabilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek,
  
(1) Bu bentte yer alan "Telekomünikasyon Kurumunun kanunlarla verilen yetki ve görev alanı dışında kalan" ibaresi 27/1/2000 tarihli ve 4502 sayılı Kanunla eklenmiştir. (2) Bu arada yeralan "ve telekominikasyon" ibaresi 27/1/2000 tarih ve 4502 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile metinden çıkarılmıştır.
6936
m) (Ek: 16/6/2005- 5369/9 md.) Belirlenecek esaslar dahilinde merkeze uzak ve kırsal bölgelerden oluşan yüksek maliyet alanlarına hizmetlerin götürülebilmesi için, gerektiğinde geçici evrensel hizmet yükümlüsünü belirlemek,

n) (Ek: 16/6/2005- 5369/9 md.) Evrensel hizmet yükümlüsü işletmecilerin net maliyetlerinin hesaplanma yöntemi ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemek,

o) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak,(1)
  
Tarife ve Ticaret Dairesi Başkanlığı
Madde 14 - 4502(2000)
Tarife ve Ticaret Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşların ücret tarifelerini incelemek ve bunlar arasında hizmetin niteliğine ve ülkenin ekonomik şartlarına göre uyumlu ve tamamlayıcı bir ücret sistemini kurmak, konu ile ilgili istatistikleri toplamak,

b) Ulaştırma ve (Ek ibare: 27/1/2000 - 4502/21 md.) Telekominikasyon Kurumunun görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla haberleşme hizmetleri karşılığında alınacak ücretlerin düzenlenmesini sağlamak,(2) 
 
c) 20 Nisan 1341 tarih ve 618 sayılı Limanlar Kanunu ile 13 Nisan 1936 Tarih ve 3004 sayılı İskelelerin Ne Suretle İdare Edileceğine Dair Kanuna tabi liman ve iskelelerde uygulanacak ücret tarifelerini incelemek ve gerekli düzenlemleri yapmak, 
 
d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
  
Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı
Madde 15 -
Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığının Görevleri şunlardır:

a) Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının faaliyetlerini izlemek, bunların kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülmesini gözetmek,

b) Bu faaliyetlerin plan ve program ilke ve hedeflerine uygun olarak yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

c) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Madde 15/A - KHK 367(1989) (Ek: 14/4/1989 - KHK - 367/7 md.)
Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, Avrupa Birliği ile ilgili hususlarda koordinasyonu sağlar. Avrupa Birliği ile görevli Devlet Bakanlığının koordinasyon çalışmalarına yardımcı olur, bu alanda Hükümetin genel politikasını uygulamaya yönelik tedbirleri alır, uyum ve uygulama çalışmaları ile ilgili işleri yürütür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Danışma ve Denetim Birimleri
Danışma ve Denetim Birimleri
Madde 16 - 5436(2006)
Ulaştırma Bakanlığı Merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır:

a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,

b) (Mülga: 22/12/2005- 5436/17 md.)

c) Hukuk Müşavirliği,

d) Bakanlık Müşavirleri,

e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,

f) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı.
  
(1) Bu bent 3/5/1995 tarih ve 4107 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile (h) bendi olarak değiştirilmiş, daha sonra 16/6/2005 tarihli ve 5369 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle (o) bendi olarak teselsül ettirilmiştir. (2) Bu bentte yer alan "Telekomünikasyon Kurumunun görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla " ibaresi 27/1/2000 tarihli ve 4502 sayılı Kanunla eklenmiştir.
6937
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Madde 17 -
Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emir veya onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar: 
 
a) Bakanlık teşkilatı ile Bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşların her türlü faaliyet işlemleri ile ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek, 
 
b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek,mevzuata, plan ve programa uygun olarak çalışmasını temin etmek maksadı ile gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak, 
 
c) Özel kanunlarla verilen benzeri görevleri yapmak, 
 
d) Bakan tarafından verilen konularda araştırma, inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek. 
 
Teftiş kurulunun ve müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri tüzükle düzenlenir.
Araştırma,Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
Madde 18 - 5436(2006) (Mülga: 22/12/2005- 5436/17 md.)
 
Hukuk Müşavirliği
Madde 19 -
Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçları doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,
6938
b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak, 
 
c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adli ve idari davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Bakanlığı temsil etmek, 
 
d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak, 
 
e) Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan veya diğer bakanlıklardan yahut Başbakanlıktan gönderilen kanun,tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek Bakanlık görüşlerini bildirmek, 
 
f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
Bakanlık Müşavirleri
Madde 20 -
Bakanlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere on bakanlık müşaviri görevlendirilebilir.

Bakanlık müşavirleri Bakanlık makamına bağlıdır.
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Madde 21 -
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) Basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak,

b) Bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak,

c) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Madde 22 -
Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Milletlerarası ilişkilere ait konularda görevli kurulaşlarla sürekli temas halinde bulunmak,bunlar arasında koordinasyonu sağlamak,

b) Milletlerarası ilişkilerde ortaya çıkan meseleler hakkında inceleme ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak,bunları değerlendirmek ve teklifleri hazırlamak,

c) Bakanlığın koordinatörlüğünde görevleri ile ilgili konularda teşkil edilen kurullara sekreterya hizmeti yapmak,

d) Bakanlığın, bağlı ve ilgili kuruluşlarının milletlerarası ilişkilerini düzenleyip yürütmek, koordinasyonu sağlamak,

e) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yardımcı Birimler
Yardımcı Birimler
Madde 23 - 5902(2009)
Ulaştırma Bakanlığı Merkez kuruluşundaki yardımcı birimler şunlardır:

a) Personel Dairesi Başkanlığı,

b) Eğitim Dairesi Başkanlığı,

c) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,

d) (Mülga : 29/5/2009 – 5902/25 md.) (1)

e) Özel Kalem Müdürlüğü.
  
(1) Bu bentte yer alan “Savunma Sekreterliği”, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesinin beşinci fıkrasıyla yürürlükten kaldırılmış olup, mezkur fıkrayla sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlama ve yürütme görevlerinin, idari ve mali işler, destek hizmetleri veya bu amaçla kurulmuş hizmet birimleri tarafından yürütüleceği hüküm altına alınmıştır.
6939
Personel Dairesi Başkanlığı
Madde 24 -
Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlığın insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,

b) Bakanlık personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işleri yapmak,

c) İşçi - İşveren ilişkileri konusunda bağlı ve ilgili kuruluşların çalışmalarını takip ve koordine etmek,

d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
Eğitim Dairesi Başkanlığı
Madde 25 -
Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile ilgili eğitim planını hazırlamak, yayınlamak ve uygulanmasını takip etmek,

b) Bakanlık merkez teşkilatı personeli ile ilgili hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,

c) Bakanlık personelini yurt içinde ve yurt dışında yetiştirmek için hizmet içi eğitim merkezleri ve mesleki örgün eğitim kursları açmak ve yönetmek,

d) Eğitim faaliyetleri ile ilgili dökümantasyon, yayın ve arşiv hizmetlerini yürütmek, kitaplığı yönetmek,

e) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Madde 26 -
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralama, satın alma işlemlerini yürütmek,

c) Bakanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,

d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,

e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin Bakan veya Müsteşara sunulmasını sağlamak,

h) Bakanlıkça verilecek direktif ve emirleri ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,

i) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,

j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,

k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

l) Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.
Savunma Sekreterliği
Madde 27 - 5902(2009) (Mülga : 29/5/2009 – 5902/25 md.) (1)
 
(1) Bu madde, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesinin beşinci fıkrasıyla yürürlükten kaldırılmış olup, mezkur fıkrayla sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlama ve yürütme görevlerinin, idari ve mali işler, destek hizmetleri veya bu amaçla kurulmuş hizmet birimleri tarafından yürütüleceği hüküm altına alınmıştır
6940
Özel Kalem Müdürlüğü
Madde 28 -
Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek,

b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,

c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama, uğurlama ve ağırlama, milli ve dini bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek,

d) Bakanca verilecek benzeri görevleri yapmak.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Sürekli Kurul
Ulaştırma Şürası
Madde 29 -
Ulaştırma Şürası, Ulaştırma Bakanının veya Müsteşarının başkanlığında Devlet Planlama Teşkilatı ile resmi ve özel sektöre mensup iktisadi, mali, mesleki, ilmi, idari ve hukuki sahalarda yetkili ilim ve iş adamları arasından Ulaştırma Bakanı tarafından seçilecek üyelerden meydana gelir.
Ulaştırma Şürasının Görevleri
Madde 30 -
Ulaştırma Şürasının görevleri şunlardır:

a) Ulaştırma sistemlerini ülkenin sosyal, ekonomik ve coğrafi yapısına ve topyekün savunma ihtiyaçlarına uygun hale getirmek amacıyla yapılmış incelemeleri tartışarak bu husustaki tavsiyelerini Bakanlığa sunmak,

b) Bakanlığın çeşitli işlemlerinde, kendi uzmanlıklarına göre faaliyette bulunan araştırma ve geliştirme kurullarının hazırlayacakları plan ve etüdleri inceleyip görüş bildirmek,

c) İşletmeler arasında koordinasyon ve uyum sağlamak amacıyla gereken tedbirleri tavsiye etmek,

d) Bakanlık kuruluş ve görevlerine ait kanunlarda yazılı görevlerle igili olmak üzere sunulacak teklifleri inceleyerek sonuçlarını ve tavsiyelerini Bakanlığa sunmak,

e) İncelenmesine bakanlıkça gerek görülen diğer işler hakkında görüş bildirmek,

f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Şüranın çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.
ÜÇÜNCÜKISIM
Taşra Teşkilatı
Taşra Teşkilatı
Madde 31 -
Bakanlık, Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameler ve İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Sorumluluk ve Yetkiler
Yöneticilerin sorumlulukları
Madde 32 -
Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların her kademedeki yöneticileri, yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Bakanlık emir ve direktifleri yönünde mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst yönetici kademeye karşı sorumludur.
6941
Koordinasyon ve işbirliği konusunda Bakanlığın görev,yetki ve sorumluluğu
Madde 33 -
Bakanlık anahizmet ve görevleri ile ilgili konularda diğer bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları,yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle kaynak ısrafını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.

Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Başbakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışma ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.
Mahalli idarelerle koordinasyon sorumluluğu
Madde 34 -
Bakanlık, hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.
Bakanlığın düzenleme görev ve yetkisi
Madde 35 -
Bakanlık,kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diger idari metinlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir.
Yetki devri:
Madde 36 -
Bakan,Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.
BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler
Atama
Madde 37 -
23/4/1981 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurların atanmaları Bakan tarafından yapılır.

Ancak, Bakan bu yetkilerini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir.

Bakanlık ilgili kuruluşlarının kuruluş kanunlarındaki atamaya ilişkin hükümler saklıdır.
Kadrolar
Madde 38 -
Kadroların tespiti,ihdası,kullanılması ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanunun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 39 -
27/6/1945 tarih ve 4770 sayılı Ulaştırma Bakanlığı Görevleri ve Kuruluşu Hakkında Kanun ile bu Kanunda değişiklik yapılmasına ve bazı maddeler eklenmesine dair 20/3/1954 tarih ve 6382 sayılı Kanun ve 19/10/1960 tarih ve 101 sayılı Ulaştırma Bakanlığı Yüksek İstişare Kurulu Teşkiline Dair Kanun,3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin (j) bendi ve 17 nci maddesi ile3056 sayılı Kanuna ekli cetvelin anahizmet birimleri bölümünün 10 uncu sırası, 9/11/1986 tarih ve 3322 sayılı Kanunun 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile 6 ncı maddesinin son fıkrası ve diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
  
6942
Ek Madde 1 - 4502(2000) (Ek: 27/1/2000 - 4502/22 md.)
Bakanlık, teknolojinin getirdiği yeni ulaştırma ve haberleşme hizmetleri ile ilgili olarak oluşturulacak politikaların tespitinde Bakanlık dışından tecrübeli ve yetişkin kişi ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı geçici danışma kurulları kurabilir. Bu kurul üyelerinin yol ve konaklama giderleri ile birlikte kurulun diğer faaliyet giderleri Ulaştırma Bakanlığı bütçesinden karşılanır.
Ulaştırma ve haberleşme uzman ve uzman yardımcısı
Ek Madde 2 - 5809(2008) (Ek: 5/11/2008- 5809/67 md.)
Bakanlık merkez teşkilatı ana hizmet birimlerinde, Ulaştırma ve Haberleşme Uzman ve Uzman Yardımcıları istihdam edilir. 
 
Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ilâve olarak; 
 
a) En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idarî bilimler, iletişim, fen veya fen-edebiyat fakülteleri ile mühendislik fakültelerinin yönetmelikle belirlenecek bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, 
 
b) Yönetmelikle belirlenecek dillerden en az birinden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (D) düzeyinde puan almış olmak, 
 
c) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak, 
 
d) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde otuz yaşını doldurmamış olmak, 
 
şarttır. 
 
İkinci fıkraya göre uzman yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak, her yıl olumlu sicil almak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları uzmanlık tezinin oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmesi kaydıyla, açılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar. Yeterlik sınavlarında başarılı olanlar, Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanı kadrolarına atanırlar. 
 
Yeterlik sınavında başarısız olanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlar, hazırlayacakları uzmanlık tezi kabul edilmeyenler ile olumsuz sicil alanlar, Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcılığı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar. 
 
Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcılarının yarışma, tez hazırlama ve yeterlik sınavları ile Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanları ile Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcılarının çalışma, eğitim ve diğer konulara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
Ek Madde 3 - 5809(2008) (Ek: 5/11/2008- 5809/67 md.) (1)
Ekli (III) sayılı cetvelde belirtilen kadrolar iptal edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki Ulaştırma Bakanlığına ait cetvelden çıkarılmış, ekli (IV) sayılı cetvelde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin Ulaştırma Bakanlığına ilişkin bölümüne eklenmiştir.
(1) Bu maddede sözü edilen kadrolarla ilgili olarak; 10/11/2008 tarihli ve 27050 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Kanunun eki cetvellere bakınız.
6942-1
Ek Madde 4 - 6001(2010) (Ek: 25/6/2010- 6001/39 md.)
Bakanlıkta ve Karayolları Genel Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine tabi merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan personele, Bakanlık döner sermaye gelirlerinden, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 200’ünü geçmemek üzere personelin hizmet sınıfı, kadro unvanı, görevin sorumluluğu ve güçlüğü ve çalışma şartları dikkate alınarak Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlıkça tespit edilecek miktarlarda aylık ek ödeme yapılır. Yapılacak ek ödemelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aylıklara ilişkin hükümleri uygulanır ve bu ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir vergi veya diğer kesinti yapılmaz. Bu ödemeden yararlanan personele 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesine göre ödeme yapılmaz.
Ek Madde 5 - 6111(2011) (Ek: 13/2/2011- 6111/198 md.)
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, her üç ayda bir giderlerinin karşılanmasından sonra kalan miktarın yüzde yirmisini, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince genel bütçeye yapılacak ödemeden önce takip eden ayın on beşine kadar, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 6 ncı maddesinin (i) bendi uyarınca “Araştırma ve Geliştirme Gelirleri” olarak genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Bakanlığın Merkez Muhasebe Birimi hesabına aktarır ve Bakanlığa bildirir. Aktarılan tutarlar karşılığında ilgili tertiplere ödenek kaydetmeye ve bu ödeneklerden yılı içerisinde harcanmayan tutarları ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydetmeye Bakan yetkilidir. Ödeneklerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, elektronik haberleşme sektöründe öncelikli olarak desteklenmesini öngördüğü alanlara ilişkin görüşünü, her yıl 1 eylül tarihine kadar bir rapor halinde Bakanlığa bildirir. Bakanlık, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi kapsamında, gerekli gördüğü bilgileri her türlü kamu kurum ve kuruluşlarından istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenen kurumlar bu bilgileri mümkün olan en kısa zamanda vermekle yükümlüdürler.

Bakan, genel bütçeye gelir kaydedilen tutarın yüzde ellisini geçmemek kaydıyla, kaydedilen ödeneklerden harcanmayan tutarları 16/6/2005 tarihli ve 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanunu kapsamındaki hizmetlerde kullanmaya yetkilidir.”
  
GEÇİCİ HÜKÜMLER
Geçici Madde 1 -
13/12/1983 tarih ve 182 sayılı,8/6/1984 tarih ve 211 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ve bu Kanun ile yapılan yeni düzenlemeler se bebi ile kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler. Eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları, yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslara bağlı olarak saklı tutulur.
  
Geçici Madde 2 -
Bu Kanunun uygulanmasını göstermek üzere hazırlanacak tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
Geçici Madde 3 -
Bakanlık taşra teşkilatı bu Kanunun 31 inci maddesinde belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetler mevcut taşra teşkilatı tarafından yürütülmeye devam olunur.
6942-2
Geçici Madde 4 -
Bu Kanuna göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında değişen ya da yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir.

Bakanlık, teşkilatını ve kadrolarını en geç sekiz ay içinde bu Kanuna uygun hale getirir.

Bu maksatla Bakanlığın teklifi, Maliye ve Gümrük Bakanlığının ve Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanılarak kadro ihdas ve iptal etmeye, mevcut kadrolardan sınıf, ünvan ve derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Geçici Madde 5 -
Başbakanlık bünyesinde bulunan Deniz İşleri Başkanlığının personeli ve kadroları Ulaştırma Bakanlığına devredilmiştir.

Bu Kanunun Geçici 1 inci maddesi hükmü bu personel hakkında da uygulanır.
Geçici Madde 6 - 5809(2008) (Ek: 5/11/2008- 5809/67 md.)
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, 657 sayılı Kanuna tabi olarak Bakanlık ve Bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşlarda görev yapan, kırkbeş yaşını doldurmamış, son üç yıllık sicil notu ortalaması seksen ve üzerinde olan, Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için gerekli öğrenim şartını taşıyan ve ek 2 nci madde uyarınca çıkarılacak Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde başvuran personelden; en az beş yıl hizmeti bulunanlar, en geç bir yıl içinde ek 2 nci maddede öngörülen yabancı dil şartını yerine getirmek ve anılan yönetmelik hükümlerine göre açılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak kaydıyla, ihdas edilen Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanı kadrolarının beşte birini geçmemek üzere başarı sırasına göre Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanı kadrolarına, en az üç yıl hizmeti bulunanlar ise en geç bir yıl içinde ek 2 nci maddede öngörülen yabancı dil şartını yerine getirmek ve açılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak kaydıyla, ihdas edilen Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı kadrolarının beşte birini geçmemek üzere başarı sırasına göre Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı kadrolarına atanırlar. Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı kadrosuna bu şekilde atananlar, bu Kanunun ek 2 nci maddesindeki “yeterlik sınavı” ile ilgili olarak yer alan hükümlere tabidir. 
 
Bu Kanunun yürürlük tarihinde Bakanlıkta; daire başkanı üstü idarî görevlerde bulunanlar Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanı unvanını kazanmış sayılırlar.
Geçici Madde 7 - 6111(2011), 6001(2010) (Ek: 25/6/2010- 6001/40 md.)
Büyükşehir belediyelerinin bu Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla yapımı devam etmekte olan şehir içi raylı ulaşım sistemleri ve metro projeleri, Bakanlıkça devralınabilir.

(Ek fıkra: 13/2/2011- 6111/199 md.) Bakanlar Kurulunca devralınabileceğine karar verilen her bir proje bakımından ayrı ayrı geçerli olmak üzere, yüklenicilerin belediyelerle akdedilmiş bulunan sözleşmeleri ile aynı şartlarda işi yürütmeye yazılı olarak muvafakat etmeleri kaydı ile Bakanlık; söz konusu projelerin mevcut sözleşmeleri ile devralınmasına da karar verebilir.

Devir alım ve yapımı tamamlanmış olanlarının devir işlemleri, bu Kanunun 9 uncu maddesinin (a) bendinde belirtilen koşullar dikkate alınmak suretiyle ve (e) bendinde belirtilen hükümler çerçevesinde düzenlenecek protokoller ile gerçekleştirilir.
  
6942-3
(Ek fıkra: 13/2/2011- 6111/199 md.) Devir konusunda belediyelerle yapılacak protokoller ile belediyelerin yüklenicilerle yapmış bulundukları sözleşmelerin Bakanlıkça devralınması amacı ile Bakanlık ile yükleniciler arasında yapılacak sözleşmeler ve bu devirlerle ilgili yapılacak diğer işlemler damga vergisi ve harçlardan müstesnadır.
  
Geçici Madde 8 - 6111(2011) (Ek: 13/2/2011- 6111/200 md.)
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 6 ncı maddesinin (i) bendi uyarınca aktarılması gereken ancak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla henüz aktarılmamış tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Bakanlığın Merkez Muhasebe Birimi hesabına bir ay içinde aktarılır. Bu tutarları ek 5 inci madde kapsamında Bakanlık bütçesine ödenek kaydetmeye Bakan yetkilidir.
  
Yürürlük
Madde 40 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 41 -
Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
6942-4
(1) SAYILI CETVEL
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI (3)

(1) Bu cetvelde yeralan müsteşar yardımcılığı kadrosu, 13/10/1993 tarih ve 93/42325 Sayılı Kararla 4'den 5'e çıkarılmıştır. (2) Bu cetvelde yeralan Ana Hizmet Birimleri Bölümündeki "Haberleşme Dairesi Başkanlığı" 3/5/1995 tarih ve 4107 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile "Haberleşme Genel Müdürlüğü" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (3) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle, teşkilat kanununda düzenleme yapılıncaya kadar bu ve diğer Kanunlar ile verilen görevleri yapmak üzere Strateji Geliştirme Başkanlığı kurulmuştur. (4) Bu sırada yer alan “Savunma Sekreterliği”, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesinin beşinci fıkrasıyla yürürlükten kaldırılmış olup, mezkur fıkrayla sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlama ve yürütme görevlerinin, idari ve mali işler, destek hizmetleri veya bu amaçla kurulmuş hizmet birimleri tarafından yürütüleceği hüküm altına alınmıştır.
6943
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  3348 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
                                                                           

  Değiştiren Kanun No.   3348 sayılı Kanunun değişen maddeleri         Yürürlüğe giriş tarihi

  _________ _______________________________________________             ___________

  KHK/367                                                         –                                         4/5/1989

  KHK/491                                                         –                                         19/8/1993

  4107                                                           –                                               6/5/1995

  4502                                                           –                                             29/1/2000

  5369                                                           2 ve 13                                    25/6/2005

  5431                                    Madde 8, 12, I sayılı Cetvel                             18/11/2005

  5436                                    16 ve 18                                                        24/12/2005

  5494                                    9                                                                  2/5/2006

  5809                                    Ek Madde 2, 3, Geçici Madde 6                      10/11/2008

  6001                                2, 9, Ek Madde 4 ve Geçici Madde 7                    13/7/2010

  6111                         13, Ek Madde 5, Geçici Madde 7 ve 8                          25/2/2011

   

  
  
  3348 nolu kanunun TBMM Oturum Bilgisi
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  3348 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (7)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (3)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (17)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (13)
  Söz konusu kanunun değiştirip ya da olduğu gibi kanunlaştırdığı KHK (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul