Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ilimizi etkileyen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
7567
İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU, MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU, ÇIRAKLIK VE MESLEK EĞİTİMİ KANUNU, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE 24.3.1988 TARİHLİ VE 3418 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BAZI KAĞIT VE İŞLEMLERDEN EĞİTİME KATKI PAYI ALINMASI HAKKINDA KANUN

Madde 1 - (5/1/1961 tarih ve 222 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 2 - (5/1/1961 tarih ve 222 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 3 - (14/6/1973 tarih ve 1739 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 4 - (14/6/1973 tarih ve 1739 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 5 - (14/6/1973 tarih ve 1739 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 6 - (5/6/1986 tarih ve 3308 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 7 - (30/4/1992 tarih ve 3797 sayılı Kanunun 11 inci Maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 8 -
5.1.1961 tarihli ve 222 sayılı, 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı, 5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı kanunlarda birlikte veya ayrı ayrı geçen "ilkokul“ ile "ortaokul“ ibareleri "ilköğretim okulu "olarak değiştirilmiştir.
  
Madde 9 -
5.1.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri, 8inci maddesi, 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki "İlkokul ve ortaokulların birlikte veya ayrı oluşlarına“ ibaresi, geçici 9 uncu maddesi, 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrası ile geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
  
Geçici Madde 1 - 6287(2012), 6111(2011), 5035(2004), 4915(2003), 4783(2003), 4760(2002), 4697(2001), 4702(2001), 4605(2000)
A)(Değişik:25/12/2003 – 5035/43 md.) 1. 13.4.1994 tarihli ve 3984 sayılı Kanun uyarınca Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından yayın kuruluşlarının reklam gelirlerinden alınan pay kadar ayrıca hesaplanacak tutarda eğitim katkı payı 31.12.2010 tarihine kadar, Radyo Televizyon Üst Kurulu payı ile birlikte ödenir. Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından tahsil edilen eğitim katkı payları ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar beyan edilerek ödenir.
  
7568
Eğitim katkı payının tarh, tahakkuk ve tahsilinde ilgili mevzuat hükümleri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 
 
2. a) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun "IV-Makbuzlar ve diğer kâğıtlar" başlıklı bölümünün (2) numaralı fıkrasının (b), (c), (d) ve (e) bentleri uyarınca tahsil edilen damga vergisinin, 
 
b) 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (8) sayılı tarifenin "VI-Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar" başlıklı bölümünün (15) numaralı fıkrasının (a) ve (b) bentleri, (16) numaralı fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ile "Finansal faaliyet harçları" başlıklı XI inci bölümünün (10) numaralı fıkrası hükümlerine göre tahsil edilen harçların, 
 
c) 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 40 ıncı maddesine göre tahsil edilen şans oyunları vergisinin, 
% 25'i, 31.12.2015 tarihine kadar ilköğretim ve ortaöğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı payı olarak ayrılır. (1)(2) 
 
Bu hükme göre ayrılan paylar, tahsil edildiği ayı izleyen ayın son günü akşamına kadar Milli Eğitim Bakanlığına ödenir. 
 
B) (Mülga: 6/6/2002- 4760/18 md.) 
 
C) (Değişik : 29/6/2001 - 4702/24. md.) Bu maddenin (A) fıkrasına göre tahsil edilen pay ve gelirlerin tamamı yılı Bütçe Kanununun (B) işaretli cetveline özel gelir, (…)(3) ilköğretim ve ortaöğretim giderlerini karşılamak üzere (A) işaretli cetvelinde Milli Eğitim Bakanlığının bütçesinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere özel ödenek kaydetmeye, (B) fıkrasına göre tahsil edilen pay ve gelirlerin tamamını 3418 sayılı Kanunun 39 uncu maddesindeki hasılat paylaşım esasları dikkate alınarak Başbakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı bütçelerine bakanlıklarca belirlenecek veya yeniden açılacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. (2)(3)
  
(1) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 203 üncü maddesiyle, bu alt bentte yer alan “31.12.2010” ibaresi “31.12.2015” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (2) Bu fıkrada bulunan “sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim” ibaresi, 29/6/2001 tarihli ve 4702 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile “sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim ve orta öğretim” olarak değiştirilmiş, daha sonra 30/3/2012 tarihli ve 6287 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan “sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim” ibaresi “ilköğretim ve ortaöğretim” şeklinde değiştirilmiştir. (3) Bu fıkrada bulunan “sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim” ibaresi, 29/6/2001 tarihli ve 4702 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile “sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim ve orta öğretim” olarak değiştirilmiş, daha sonra 30/3/2012 tarihli ve 6287 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan “sekiz yıllık kesintisiz” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
7569
D) 13/4/1994 tarihli ve 3984 sayılı Radyo Televizyon Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen ve Üst Kurulun gelirleri arasında yer alan; reklam gelirlerinden alınacak paylar, yayın izni ve lisans ücretlerinden elde edilen gelirler ile 7.12.1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen gelirler ve 23.2.1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 29 uncu maddesi gereğince Rekabet Kurumu adına elde edilen gelirler ve ayrıca İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında yapılan iş ve işlemler nedeniyle alınan menkul kıymet kotasyon ve tescil ücretlerinin, kurtaj ücretlerinden borsa yönetimine ödenecek borsa paylarının ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan tescil ve kayıtlar nedeniyle alınan ücretlerden halen birikmiş tutarları üzerinden Maliye Bakanının teklifi üzerine Başbakan tarafından belirlenecek kısmı (…) ilköğretim ve orta öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Maliye Bakanlığınca bütçeye özel gelir ve Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine özel ödenek kaydedilir.(1) 
 
E) 22/9/1994 tarihli ve 4033 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde öngörülen tasfiye işlemleri; bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlanır. Toplanan gelir ve bağışlardan arta kalan miktar (…)(1) ilköğretim ve orta öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Maliye Bakanlığınca bütçeye özel gelir ve Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine özel ödenek kaydedilir.(1) 
 
F) (…)(1) ilköğretim ve orta öğretim giderlerini karşılamak amacıyla yapılan her türlü bağış ve yardımlar; Milli Eğitim Bakanlığı adına Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve Halk Bankasında açılacak özel hesaba yatırılır ve özel tasarruf mevduatı gibi nemalandırılır.(1) 
 
Hesapta toplanan tutarlar Milli Eğitim Bakanlığınca uygun görülen zamanlarda, bir yandan bütçeye özel gelir, diğer yandan Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine mevcut veya yeniden açılacak tertiplere Maliye Bakanlığınca özel ödenek kaydolunmak üzere aynı Bakanlığın Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesaplarına aktarılır. 
 
Bu hesapta toplanan gelirler ve yapılan harcamalar her altı ayda bir Maliye ve Milli Eğitim Bakanlığı denetim elemanlarınca birlikte denetlenir. 
 
G) (C),(D),(E) ve (F) fıkralarına göre kaydolunan özel ödenekler, (…)(1) ilköğretim ve orta öğretim ile ilgili cari, yatırım ve transfer giderlerinde kullanılır. Yapılacak harcamalardan yatırım niteliğinde olanlar yıllık programla ilişkisi kurulmak üzere Devlet Planlama Teşkilatına bildirilir.(1) 
 
Bu ödeneklerin harcanmayan kısmı ertesi yılın bütçesine devren gelir ve ödenek kaydolunur. 
 
Bu maddeye göre tahsil edilecek gelirlerden yapılacak harcamalarda; 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 832 sayılı Sayıştıy Kanununun 30-37 nci maddelerinde yer alan vize ve tescil hükümleri ile 180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi uygulanmaz. 
 
Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili usul ve esaslar ile eğitime katkı paylarının ödeme süreleri ve yerleri Maliye Bakanlığınca; harcamalara ilişkin usul ve esaslar Milli Eğitim Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken tespit edilir.(1)(2)
Madde 10 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 11 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
(1) Bu fıkralarda bulunan “sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim” ibaresi, 29/6/2001 tarihli ve 4702 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile “sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim ve orta öğretim” olarak değiştirilmiş, daha sonra “sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim” ibaresi 30/3/2012 tarihli ve 6287 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle madde metninden çıkarılmıştır. (2) Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak 22/8/1997 tarih ve 23088 sayılı R.G.'de yayımlanan Maliye Bakanlığının 1 seri nolu genel tebliğine bakınız.
7570
16/8/1997 TARİHLİ VE 4306 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER
1 – 29/6/2001 tarihli ve 4702 sayılı Kanunun Geçici Maddesi :
Geçici Madde 1 - 4702(2001)
Bu Kanunla ilgili yönetmelikler, Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde çıkarılır. Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler çıkarılıncaya kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  4306 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

    Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

  ________ __________________________________________________________ ___________

   

     4605              a) 8 inci maddesiyle, 4306 sayılı Kanunun geçici 1 inci mad-

                               desinin (A) fıkrasının (9) numaralı bendine eklenen hüküm                 1/1/2001

                           b) Diğer hükümler                                                                                30/11/2000

   

     4697                                                           –                                                                 10/7/2001

     4702                                                           –                                                                 10/7/2001

     4760                                                                   1/8/2002 tarihinden geçerli olmak üzere                                                                                 12/6/2002

   

     4783                                                           –                                                                   9/1/2003

     4915                                                           –                                                                 11/7/2003

    5035              Geçici Madde 1/A                                                                                    2/1/2004

    6287              Geçici Madde 1                                                                                        11/4/2012

  7570-1

                         4306 Sayılı Kanunun Çeşitli Maddelerindeki Oran ve Miktarlarda

   

                                                  ÇEŞİTLİ MEVZUAT İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER CETVELİ

   

       Değişiklik Yapan

         Kararnamenin                        Yayımlandığı Resmi Gazetenin                        Değişiklik

      Tarihi                 Numarası                     Tarihi                         Numarası             Gören Madde 

  3/3/1999                 99/12481                  11/3/1999                        23636               6 ncı Md. 1/A

  10/6/2003              2003/5751                 17/7/2003                        25171              Geçici Madde 1

   

   

  7570-2

  
  
  4306 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4306 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (18)
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (4)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (9)
  Söz Konusu Uygulama Mevzuatının İlgili Olduğu Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (14)
  Söz Konusu Metnin Değinildiği Metin (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul