İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
MAHCUZ MALLARIN MUHAFAZA EDİLECEĞİ ADALET BAKANLIĞI DEPO VE GARAJLARININ ÇALIŞTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER
Amaç ve Kapsam
Madde 1 - Bilgi Butonu
Bu Yönetmelikte mahcuz malların muhafaza edileceği Adalet Bakanlığı depo ve garajlarının açılması, nitelikleri, çalıştırılması ve denetimlerine dair esas ve usuller düzenlenmiştir.
Kanuni Dayanak
Madde 2 - Bilgi Butonu
Bu Yönetmelik; İcra ve İflâs Kanununun 6/6/1985 tarih ve 3222 sayılı Kanunla değişik 88. maddesi hükmü gereğince hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 - Bilgi Butonu
Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık : Adalet Bakanlığını,

b) Depo ve Garaj : Mahcuz malların muhafaza edileceği yerleri,

c) Mal : İcra dairelerince haciz edilen her türlü eşya ve maddeleri,

ifade eder.
İKİNCİ KISIM
DEPO VE GARAJLARIN AÇILMASI
BİRİNCİ BÖLÜM
Açılacak Yerler, Nitelikleri ve Bu Yerlere Alınacak ve Alınmayacak Mallar
Açılması
Madde 4 - Bilgi Butonu
Bakanlık, İcra dairelerince haczedilen malların muhafaza edilmesi için uygun göreceği yerlerde depo ve garaj açabilir.
Nitelikleri
Madde 5 - Bilgi Butonu
Depo ve Garajların Nitelikleri :

a) Yapısı ve tesisleri bakımından mahcuz malların en iyi şekilde saklanmasına elverişli olmak,

b) İcra ve İflas Kanununun 88 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamı dışında bulunan küçük ve kıymetli eşyanın saklanmasına müsait özel rafları ve kilitli dolapları bulunmak

c) Mahcuz malın depo ve garaj içinde nakli, istifi gibi ambarcılık hizmetlerinin yapılmasına müsait olmak.
Depoya Alınacak ve Alınmayacak Mallar
Madde 6 - Bilgi Butonu
Depoya;

a) Kıymeti süratle düşen,

b) Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı olan,

c) Muhafazası özel bakım ve tesise lüzum gösteren,

d) Bir arada bulundukları eşya için tehlike arz eden veya yaş deri gibi fena koku yayan,

Mallar alınmaz ve bunların dışında kalan mallar depoya alınır, depoya alınmayacak bu mallar hakkında İcra ve İflâs Kanununun 113/2. maddesi uyarınca icra memurluğunca işlem yapılır.
İKİNCİ BÖLÜM
Mahcuz Malların Giriş ve Çıkışı
Malların Girişi
Madde 7 - Bilgi Butonu
Mahcuz mal, memur tarafından düzenlenen ve 22 nci maddede belirtilen giriş makbuzu mukabilinde depo veya garaja alınır ve "Depo ve Garaj Emanet Defteri"ne kaydı yapılır.
Malların Çıkışı
Madde 8 - Bilgi Butonu
Mahcuz mal, muhafaza hitamında ilgili icra dairesinin yazısında belirtilen şahsa kimliğini ispata yarayan belge mukabilinde ve 23 üncü maddede belirtilen çıkış makbuzu düzenlenerek memur tarafından teslim edilir.
ÜÇÜNCÜ KISIM
DEPO VE GARAJLARIN İDARE VE DENETİMİ
BİRİNCİ BÖLÜM
İdare
Görevliler
Madde 9 - Bilgi Butonu
Depo ve garajlarda, adli yargı adalet komisyonlarınca atanacak yeteri kadar memur, hizmetli ve bekçi çalıştırılır. Memurlardan birisine bu yerleri yönetme yetki ve sorumluluğu verilir.
Yetkili Memurun Görevleri
Madde 10 - Bilgi Butonu
a) Yazışmaları yürütmek,

b) Diğer görevliler arasında iş bölümü yapmak ve bunları denetim ve gözetim altında bulundurmak,

c) Mahcuz malın en iyi şekilde muhafazası için gerekli tedbirleri almak,

d) Mahcuz malın depo ve garaja konulmasına nezaret etmek ve birden fazla icra dairesine ait malların ayrı bir bölüme konulmasını sağlamak,

e) Bu işlerle ilgili Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.
Depo ve Garaj Memurlarının Görevleri
Madde 11 - Bilgi Butonu
Mahcuz malın en iyi şekilde muhafazası için gerekli tedbirlerin alınması ve bu malların depo ve garaja girişi ve çıkışı işlerinin yapılması ve dördüncü kısımda adları yazılı defter ve kartonların tutulması ve bu yerlerin düzenli işletilmesi için her türlü işin ifasına ilişkin olarak depo ve garaj amirince yapılan görev taksimine göre tevdi edilen işleri yapmak.
Hizmetlinin Görevleri
Madde 12 - Bilgi Butonu
Depo ve garajın temizliği işi ile diğer hizmetlerin yerine getirilmesi konusunda amir tarafından verilen işleri yapmak.
Bekçinin Görevleri
Madde 13 - Bilgi Butonu
Depo ve garajın korunması ile ilgili amirin verdiği işleri ifa etmek.
Denetim
Madde 14 - Bilgi Butonu
Adalet müfettişleri, yapacakları teftiş sırasında depo ve garajlarda, mahcuz eşyaların alınması, saklanması ve geri verilmesi işlemlerinde yönetmelik hükümlerine riayet edilip edilmediğini incelerler. Depo ve garaj memurluğu her sene Mart ayı içerisinde o yer Cumhuriyet Savcısı veya görevlendireceği yardımcı tarafından da aynı şekilde denetlenir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
DEPO VE GARAJ MEMURLUĞUNCA TUTULACAK DEFTERLER, KARTONLAR VE KULLANILACAK BASILI KÂĞITLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
Defterler
Tutulacak Defterler
Madde 15 - Bilgi Butonu
Her depo ve garaj memurluğunda aşağıda gösterilen defterlerin tutulması zorunludur :

1- Depo ve Garaj Emanet Defteri,

2- Muhabere Defteri,

2- Zimmet Defteri,
Depo ve Garaj Emanet Defteri
Madde 16 - Bilgi Butonu
Depo ve Garaj Emanet defteri depo ve garajda muhafaza edilmek üzere icra memurluklarınca teslim edilen mahcuz malların kaydının yapıldığı defterdir. Bu defter; sıra numarası, İcra ve İflâs dairesi esas numarası, alacaklı ve borçlunun adı, soyadı ve ikâmetgâhı, giriş ve çıkışta malı teslim eden ve teslim alan görevlinin adı, soyadı ve imzası, malın cinsi, miktarı, adedi, teslim tarihindeki evsafı, taşıtlarda ekspertiz raporu, modeli, markası, tipi, icra memurluğunca takdir ettirilen değeri, malın depoya giriş ve çıkış tarihi, kalma süresi, alınan ücret ve düşünceler sütunlarını ihtiva eder.
Muhabere Defteri
Madde 17 - Bilgi Butonu
Muhabere defteri, depo ve garaj memurluğundan yazılan veya bu memurluğa gelen evrak ve yazıların kaydına mahsustur.

Bu defter; sıra numarası, evrakın tarih ve numarası, gönderilen veya gönderen daire, geliş veya sevk tarihi, evrakın özeti ve düşünceler sütunlarını ihtiva eder.

Depo ve garaj memurluğundan gönderilen yazıya gelen cevap deftere kaydedilmez. Yalnız cevap teşkil ettiği memurluğun ilk yazısının defterde aldığı numaranın mahsus sütununa işaret olunur.
Zimmet Defteri
Madde 18 - Bilgi Butonu
Zimmet defteri, depo ve garaj memurluğundan muhtelif mercilere gönderilen evrakın kaydına mahsustur.

Bu defter; sıra ve evrak numarası, gönderildiği yer, alındığı tarih, evrakı alanın adı ve soyadı ile imza yeri sütunlarını ihtiva eder.
Defterlerin Numaralanması ve Tasdiki
Madde 19 - Bilgi Butonu
Depo ve Garaj Memurluğunca tutulacak defterlerin her sahifesine kullanılmadan önce sıra ile numara verilir ve sahifelerin birleştiği yerin üst kısmına memurluğa ait mühür basılır.

Defterlerin birinci ve son sahifelerinde kaç sahifeden ibaret olduğu memur tarafından yazı ile belirtilir, İcra Tetkik Mercii Hâkimi tarafından imza ve mühür ile tasdik edilir.

Bir defter dolmadan yenisi kullanılmaz.
Defter Kayıtlarının Nasıl İşleneceği
Madde 20 - Bilgi Butonu
Defterde kazıntı ve silinti yapılamaz. Yanlış yazılan kelime ve rakamlar

okunabilecek şekilde çizilip, doğrusu yazılır ve altı imzalanır.

İşlemler defterlere tarih sırasıyla yazılır.
İKİNCİ BÖLÜM
Kartonlar
Kartonlar
Madde 21 - Bilgi Butonu
Depo ve garaj memurluğunca aşağıda yazılı olan kartonlar tutulur:

a) Mahcuz eşyanın depo ve garaja alındığına dair makbuz kartonu,

b) Mahcuz eşyanın muhafaza hitamında geri verildiğine dair makbuz kartonu,

c) Giden evrak kartonu,

d) Gelen evrak kartonu.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Basılı Kâğıtlar (Makbuzlar)
Giriş Makbuzu
Madde 22 - Bilgi Butonu
Muhafaza edilecek mahcuz mal için memur tarafından düzenlenecek giriş makbuzu aşağıda yazılı hususları ihtiva eder:

a) Sıra numarasını,

b) Malı teslim eden icra memurluğunun adı ve dosya numarasını,

c) Alacaklı ve borçlunun adı ve soyadını,

d) Malın cinsi, miktarı, adedini,

e) Malı teslim eden ve alanın adı ve soyadı ile imzasını,

Bu makbuz, biri asıl, ikisi kopya olmak üzere bir arada üç nüsha düzenlenir. Aslı, malı teslim eden görevliye icra dosyasına konulmak üzere verilir, nüshalardan biri memurlukça mahsus kartonda saklanır. Diğer nüshası makbuz cildinde bırakılır.
Çıkış Makbuzu
Madde 23 - Bilgi Butonu
Mahcuz malın muhafazası hitamında geri verilmesinde memur tarafından çıkış makbuzu düzenlenir.

Bu makbuz, malı teslim alan icra memurluğunun adı ve dosya esas numarasını ve yönetmeliğin 22. maddesinin a, c, d ve e bentlerinde yazılı bilgileri kapsar.

Bu makbuzun düzenlenmesinde yönetmeliğin 22. maddesinin son fıkrası hükmü aynen uygulanır.
Defter ve Makbuzların Basımı ve Dağıtımı
Madde 24 - Bilgi Butonu
Bu Yönetmelikte gösterilen defter ve makbuzlar Bakanlıkça bastırılır ve Cumhuriyet Savcılığınca zimmet mukabili teslim edilir.
BEŞİNCİ KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Malın Mühürlenmesi
Madde 25 - Bilgi Butonu
İlgili icra dairesince, mahcuz mal görülecek şekilde bağlanıp numaralandıktan sonra mum üzerine o icra dairesinin mührü basılmak suretiyle mühürlenir. Herhangi bir sebeple mührün bozulması halinde bu durum tutanakla tevsik edildikten sonra mühürleme işlemi tekrar ettirilir. Depo ve garaj memurluğunca mühürü bulunmayan eşya kabul edilmez.
Malın Etiketlenmesi
Madde 26 - Bilgi Butonu
Mahcuz malı depo veya garaja tevdi edecek icra dairesince, malın cins, tür, marka, model, numara ve ölçü gibi, benzerlerinden ayırmaya yeterli bütün nitelikleri ile icra dairesindeki dosya numarası, alacaklı ve borçlunun ad ve soyadlarını muhtevi bir etiket, mala yapıştırılır.
Diğer Hizmetlerin Yerine Getirilmesi
Madde 27 - Bilgi Butonu
Depo ve garajlarda muhafaza edilecek mahcuz malların bu yerlere getirilmesi, teslimi, yerleştirilmesi ve geri alınması işleri ilgili icra dairesince yerine getirilir. Bu işlere ait masraflar, icra dairesince alacaklıdan peşin alınan avanstan karşılanır.
Ücret Tarifesi
Madde 28 - Bilgi ButonuBilgi Butonu (Değişik fıkra:RG-26/12/1992-21447)
Muhazafa ücreti Bakanlıkça hazırlanacak ücret tarifesi hükümlerine göre alınır. Bu tarifedeki gerekli görülecek değişiklikler yılda bir yapılır.

Yeni tarife yürürlüğe girinceye kadar eski tarife uygulanır.

Bu tarife ve değişiklikleri Yönetmeliğin eki olmayıp, müstakil olarak düzenlenir ve Resmî Gazete'de yayımlanır.

Muhafaza ücreti ilgili icra dairesince muhafaza hitamında bu tarifeye göre hesap edilip, bu hususta alacaklıdan peşin alınan avanstan karşılanır ve bu suretle tahsil edilen ücret en geç onbeş gün içinde Maliye veznesine ilgili icra dairesince yatırılır ve keyfiyet depo ve garaj memurluğuna yazı ile bildirilir.
Sayıştay Denetimi
Madde 29 - Bilgi Butonu
Depo ve Garaj amiri, Ayniyat Talimatnamesinin 58. maddesi gereğince her mali yıl sonunda hesaplarını evrakı müsbitleri ile Sayıştay'a gönderir.
Yürürlük
Madde 30 - Bilgi Butonu
Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 31 - Bilgi Butonu
Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (3)
    Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
    Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul