Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ilimizi etkileyen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
1805
MUHARİP YABANCI ORDU MENSUPLARINDAN TÜRKİYE'YE İLTİCA EDENLER HAKKINDA KANUN (1)

Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı"nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
Madde 1 -
Yabancı memleketlerden Türkiye'ye iltica eden muharip yabancı ordu mensuplarının Türkiye topraklarına girdikleri tarihten itibaren iade olunacakları tarihe kadar nakil, iaşe, ilbas, iskan ve tedavi hususları Hükümetçe temin olunur.
Madde 2 -
Mülteciler topraklarımıza ayak bastıklarında ve kara sularımıza girdiklerinde esliha, mühimmat ve sair harb vasıtalarından tecrit edilirler.
Madde 3 -
Mültecilerin üzerindeki eşya ile beraberlerinde getirdikleri zati eşyadan maada (kara, deniz ve hava) esliha, mühimmat, teçhizat, nakil vasıtaları, gemi, tayyare vesair askeri eşya ve her çeşit harb malzemesi orduca muhafaza altına alınır ve bunların muhafazaları için icap eden masraflar da yapılır.
Madde 4 - 211(1961), 4322(1942) (Değişik: 14/12/1942 - 4322/1 md.)
Gözaltı edilmiş subay ve askeri memurlarla erbaş ve erin iaşe ve ilbasları ve kendilerine yapılacak yardım hakkında mensup oldukları Hükümetlerle mukavele akdine Hükümet mezundur.

Mukavele bulunmadığı takdirde bu hususta yapılacak masraflar ve nakdi yardımlar Hükümetçe takdir olunur ve bu masraflar ile birinci maddenin istilzam eylediği sair masraflar Milli Müdafa Vekaleti Kara, Deniz ve Hava kısımları bütçelerinde açılacak hususi birer fasla mevzu tahsisattan ödenir.
Madde 5 -
Gözaltı edilen yabancı askerlerin idareleri Kızılay Cemiyetine devredilebilir. Devredildiği takdirde nakil, iaşe, ilbas, iskan ve tedavi gibi bilümum idare işleri cemiyet tarafından yapılır ve masrafları bilahara Hükümetçe cemiyete iade olunur.
Madde 6 -
Gözaltı edilenler için tesis edilecek kamplardaki inzibatın temini ve buna müteallik işlerin tanzim ve idaresi Türk Ordusu Dahili Hizmet Kanununun esaslarına göre Milli Müdafaa Vekiliğince tesbit olunur.
Madde 7 -
Gözaltı edilen yabancı askeri şahısların cezai muameleleri Türk Askeri Ceza ve Askeri Muhakeme Usulleri Kanunlarına tabidir.
(1) Bu Kanunda geçen “erat” tabiri, 4/1/1961 tarih ve 211 sayılı Kanunun 118 . maddesi ile “erbaş ve er” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
1806
Geçici Madde 1 - 3520(1989), KHK 291(1987) (4104 sayılı Kanunun numarasız Geçici Maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.)
Bu kanunun neşri tarihine kadar Türkiye'ye iltica edip gözaltı edilenler için Milli Müdafaa Vekaletince yapılan masraflar bu kanun hükümlerine göre kayıt ve mahsup olunur.
Madde 8 -
Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.
Madde 9 -
Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
1807
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  4104 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

    Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

        No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi


      4322                                                            –                                                            17/12/1942

   

  1808

  
  
  4104 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (4)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul