En son güncellemeler 12 Mayıs 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

Türkİye Büyük Mîllet Meclîsî
YASAMA DONEMİ
24
YASAMA YILI
2
SIRA SAYISI: 312
Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin
ilgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve
Bütçe Komisyonu Raporu
(1/648)
■Egemenlik Kayitsiz Şartsiz MİlletindİR"

Türkİye Büyük Mîllet Meclîsî
YASAMA DONEMİ
24
YASAMA YILI
2
SIRA SAYISI: 312
Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin
ilgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve
Bütçe Komisyonu Raporu
(1/648)
■Egemenlik Kayitsiz Şartsiz MİlletindİR"
-3-
İÇİNDEKİLER Sayfa
• 1/648 Esas Numaralı Tasarının
- TBMM Başkanlığına Sunuş Yazısı ........................................................................ 4
- Genel Gerekçesi.................................................................................................5
- Madde Gerekçeleri............................................................................................. 5
• Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu .............................................................8
• Tasarı Metni.................................................................................................. 11
• Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin ............................... 11
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 312)

-3-
İÇİNDEKİLER Sayfa
• 1/648 Esas Numaralı Tasarının
- TBMM Başkanlığına Sunuş Yazısı ........................................................................ 4
- Genel Gerekçesi.................................................................................................5
- Madde Gerekçeleri............................................................................................. 5
• Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu .............................................................8
• Tasarı Metni.................................................................................................. 11
• Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin ............................... 11
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 312)
-4-
T.C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar 26/6/2012
Genel Müdürlüğü
Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-572/2858
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu'nca 25/6/2012
tarihinde kararlaştırılan "Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelere Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.
Gereğini arz ederim.
Recep Tayyip Erdoğan
Başbakan
HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(1/648)
ESAS Plan ve Bütçe Komisyonu
TALİ İçişleri Komisyonu
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu
Milli Savunma Komisyonu
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 312)

-4-
T.C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar 26/6/2012
Genel Müdürlüğü
Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-572/2858
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu'nca 25/6/2012
tarihinde kararlaştırılan "Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelere Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.
Gereğini arz ederim.
Recep Tayyip Erdoğan
Başbakan
HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(1/648)
ESAS Plan ve Bütçe Komisyonu
TALİ İçişleri Komisyonu
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu
Milli Savunma Komisyonu
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 312)
-5-
GENEL GEREKÇE
Tasarı ile bütçe kanunlarında her yıl yer alan ve süreklilik arz eden hükümler ilgili kanunlara
taşınmaktadır. Söz konusu hükümler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
a) Bütçe düzeni, gelir ve gider cetvellerinin düzenlenmesi, yıl içinde yeni tertipler, gelir ve
finansman kodları açılması, muhasebe ve kesin hesaba ilişkin kayıtların yapılmasına ilişkin hükümler.
b) Yükseköğretim kuramlarının toplu halde öngörülen ödeneklerinin birimlere gönderilmesi ve
harcama yetkilisinin belirlenmesine ilişkin hükümler.
c) Yurtiçi ve yurt dışı kaynaklardan sağlanacak bağış, hibe ve yardımların bütçeleştirilmesine ilişkin
hükümler.
ç) Resmi taşıtların satın alma, mübadele ve hibe yoluyla edinimi, kullanımı ve bunların giderlerine
ilişkin hükümler.
d) Kadroların kullanımı, sözleşmeli personel ve işçi istihdamı ile bunlara ilişkin ödeneklerin
kullanımı ve yurt dışı aylıklarının ödenmesini düzenleyen hükümler.
e) Özelleştirme gelirlerinin bütçeye gelir kaydedilmesine imkân sağlayan hükümler.
Bu hükümler ilgili kanunlara, bütçe kanunlarında doğurduğu sonuçlar itibarıyla, aynen taşınmakta ve
böylelikle Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütçe hakkının sağlıklı kullanılabilmesinin temini ve bütçe
görüşme sürecinin etkinliğinin artırılması, 2012 yılı Bütçe Kanununda otuz olan madde sayısının, 2013
yılı Bütçe Kanun tasarısında onbeşe düşürülmesi amaçlanmaktadır.
Diğer taraftan, Maliye Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkındaki 178 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin Milli Emlak Genel Müdürlüğünün görevlerinin düzenlendiği 13 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi uyarmca yapılan "Hâzinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların trampa işlemleri"
konusunda uygulamada meydana gelen tereddütlerin ve ihtilafların giderilmesi, ayrıca Hazine
taşınmazlarının tasarrufunda, ilgili idarelerden görüş alınmadan tapu kütüklerindeki bilgiler esas alınarak
işlem yapılmasına imkan sağlanarak işlemlerin hızlandırılması amaçlanmaktadır.
MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- Madde ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığı dâhil) ve hazı kamu idarelerine kurum, kuruluş, demek ve vakıflarca hibe edilecek taşıtların,
merkezî yönetim bütçe kanununa bağh (T) işaretli cetvelde gösterilmesine gerek bulunmaksızın Bakanlar
Kurulu kararı ile edinilebilmesi, Emniyet Genel Müdürlüğüne ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtların
yenileri ile değiştirilmesi, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlardan trafiğe tescil tarihi itibarıyla en az on
yaşım doldurmuş olanların yenileriyle değiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu düzenleme hâlen 2012 Yıh
Merkezî Yönetim Bütçe Kanununun 16 ncı maddesinde yer almaktadır.
Madde 2- Madde ile mülkiyeti haşkasma ait olduğu halde kamu kurum, kurul, üst kural ve
kuruluşlarınca kullanılan taşıtların giderleri için kuram bütçelerinden ödeme yapılmaması
amaçlanmaktadır. Bu düzenleme hâlen 2012 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanununun 16 ncı maddesinde
yer almaktadır.
Madde 3- Madde ile yasal kesintilerdeki bazı farklılıklar nedeniyle yurtdışı aylığı hesaplamalarının
brüt aylık üzerinden yapılması ve aylık katsayılara ve bazı düzenlemelere bağlı olarak değişen emsal
katsayıların bütçe kanununda gösterilmesi uygulaması kaldırılmaktadır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 312)

-5-
GENEL GEREKÇE
Tasarı ile bütçe kanunlarında her yıl yer alan ve süreklilik arz eden hükümler ilgili kanunlara
taşınmaktadır. Söz konusu hükümler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
a) Bütçe düzeni, gelir ve gider cetvellerinin düzenlenmesi, yıl içinde yeni tertipler, gelir ve
finansman kodları açılması, muhasebe ve kesin hesaba ilişkin kayıtların yapılmasına ilişkin hükümler.
b) Yükseköğretim kuramlarının toplu halde öngörülen ödeneklerinin birimlere gönderilmesi ve
harcama yetkilisinin belirlenmesine ilişkin hükümler.
c) Yurtiçi ve yurt dışı kaynaklardan sağlanacak bağış, hibe ve yardımların bütçeleştirilmesine ilişkin
hükümler.
ç) Resmi taşıtların satın alma, mübadele ve hibe yoluyla edinimi, kullanımı ve bunların giderlerine
ilişkin hükümler.
d) Kadroların kullanımı, sözleşmeli personel ve işçi istihdamı ile bunlara ilişkin ödeneklerin
kullanımı ve yurt dışı aylıklarının ödenmesini düzenleyen hükümler.
e) Özelleştirme gelirlerinin bütçeye gelir kaydedilmesine imkân sağlayan hükümler.
Bu hükümler ilgili kanunlara, bütçe kanunlarında doğurduğu sonuçlar itibarıyla, aynen taşınmakta ve
böylelikle Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütçe hakkının sağlıklı kullanılabilmesinin temini ve bütçe
görüşme sürecinin etkinliğinin artırılması, 2012 yılı Bütçe Kanununda otuz olan madde sayısının, 2013
yılı Bütçe Kanun tasarısında onbeşe düşürülmesi amaçlanmaktadır.
Diğer taraftan, Maliye Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkındaki 178 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin Milli Emlak Genel Müdürlüğünün görevlerinin düzenlendiği 13 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi uyarmca yapılan "Hâzinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların trampa işlemleri"
konusunda uygulamada meydana gelen tereddütlerin ve ihtilafların giderilmesi, ayrıca Hazine
taşınmazlarının tasarrufunda, ilgili idarelerden görüş alınmadan tapu kütüklerindeki bilgiler esas alınarak
işlem yapılmasına imkan sağlanarak işlemlerin hızlandırılması amaçlanmaktadır.
MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- Madde ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığı dâhil) ve hazı kamu idarelerine kurum, kuruluş, demek ve vakıflarca hibe edilecek taşıtların,
merkezî yönetim bütçe kanununa bağh (T) işaretli cetvelde gösterilmesine gerek bulunmaksızın Bakanlar
Kurulu kararı ile edinilebilmesi, Emniyet Genel Müdürlüğüne ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtların
yenileri ile değiştirilmesi, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlardan trafiğe tescil tarihi itibarıyla en az on
yaşım doldurmuş olanların yenileriyle değiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu düzenleme hâlen 2012 Yıh
Merkezî Yönetim Bütçe Kanununun 16 ncı maddesinde yer almaktadır.
Madde 2- Madde ile mülkiyeti haşkasma ait olduğu halde kamu kurum, kurul, üst kural ve
kuruluşlarınca kullanılan taşıtların giderleri için kuram bütçelerinden ödeme yapılmaması
amaçlanmaktadır. Bu düzenleme hâlen 2012 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanununun 16 ncı maddesinde
yer almaktadır.
Madde 3- Madde ile yasal kesintilerdeki bazı farklılıklar nedeniyle yurtdışı aylığı hesaplamalarının
brüt aylık üzerinden yapılması ve aylık katsayılara ve bazı düzenlemelere bağlı olarak değişen emsal
katsayıların bütçe kanununda gösterilmesi uygulaması kaldırılmaktadır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 312)
-6-
Madde 4- Madde ile 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yer alan yükseköğretim
kuramlarının, boş öğretim elemanı kadrolarına ilgili malî yılda yapabilecekleri atamalara ilişkin hususlar
düzenlenmektedir. Bu düzenleme hâlen 2012 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanununun 22 nci
maddesinde yer almaktadır.
Madde 5- Madde ile ilgili mevzuatı uyarınca yükümlü olunan özürlü ve eski hükümlü işçi
atamalarının yapılma ve yapılan bu atamaların bildirim esasları düzenlenmektedir. Bu düzenleme hâlen
2012 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanununun 24 üncü maddesinde yer almaktadır.
Madde 6- Madde ile 190 saydı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsammda yer
alan kamu kurum ve kuruluşlarının serbest memur kadrolarına ügüi malî yüda yapabilecekleri atamalara
ilişkin hususların düzenlenmesi amaçlanmaktadır. Bu düzenleme hâlen 2012 Yılı Merkezî Yönetim
Bütçe Kanununun 22 nci maddesinde yer almaktadır.
Madde 7- Madde ile sözleşmeli personel pozisyonlarının kullanımına ilişkin hususların
düzenlenmesi amaçlanmaktadır. Bu düzenleme hâlen 2012 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanununun 23 üncü
maddesinde yer almaktadır.
Madde 8- Madde ile özelleştirme sonucu elde edilen gelirlerin hütçeleştirilmesine ilişkin olarak
4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunda düzenleme yapılması amaçlanmaktadır. Bu
düzenleme hâlen 2012 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanununun 28 inci maddesinde yer almaktadır.
Madde 9- Madde ile yurt dışı kaynaklardan hibe olarak yıl içinde elde edilecek imkânların Türk
Lirası karşılıklarının bütçeleştirilmesi, dış kaynaklardan veya uluslararası antlaşmalarla bağış ve kredi
yoluyla gelecek her çeşit malzemenin navlun ve dışalımla ilgili vergi ve resimlerinin ödenmesi amacı
ile bunların karşılığının bütçeleştirilmesi ile Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve
Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyaçları için yabancı devletlerden askeri yardım yoluyla veya diğer
yollardan fiilen sağlanacak malzeme ve eşya bedellerinin bütçeye kaydma imkan sağlanması için 4749
sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi.
Madde 10- Madde ile merkezî yönetim bütçe kanunu gider cetvelleri bölümlerini düzenlenme
şekline ilişkin belirleme yapılması ve diğer kanunlarda yer alan "Fasıl, Bölüm, Kesim, Tertip" ve "ilgili
hizmet tertibi" ibarelerinin analitik bütçe sınıflandırmasına uygun olarak tanımlanması amaçlanmaktadır.
Bu düzenleme hâlen 2012 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanununun 4 üncü maddesinde yer almaktadır.
Madde 11- Madde ile yılı içinde hizmetin gerektirdiği hallerde Maliye Bakanlığınca belirlenen
usul ve esaslar çerçevesinde merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde yeni tertipler,
gelir kodlan ve finansman kodlarının açılmasına imkân verilmesi amaçlanmaktadır. Bu düzenleme hâlen
2012 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanununun 6 ncı maddesinde yer almaktadır.
Madde 12- Madde ile 5018 sayılı Kanunim 25 inci maddesine eklenen üçüncü fıkra ile, Milli
Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca yapılan savunma
sektörü, altyapı, inşa, iskân ve tesisleriyle NATO altyapı yatırımlarının gerektirdiği inşa ve tesisler ve
bunlara ilişkin kamulaştırmalar ile stratejik hedef planı içinde yer alan alım ve hizmetlerin Kalkınma
Bakanlığının vizesine bağlı olmaması ve Yılı Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yer
almamasına yönelik düzenleme yapılması amaçlanmaktadır. Bu düzenleme hâlen 2012 Yılı Merkezî
Yönetim Bütçe Kanununun 15 inci maddesinde yer almaktadır.
Madde 13- Madde ile yükseköğretim kuramlarında harcama biriminin ve harcama yetkilisinin
belirlenmesine ilişkin düzenleme yapılması amaçlanmaktadır. Bu düzenleme hâlen 2012 Yılı Merkezî
Yönetim Bütçe Kanununun 11 inci maddesinde yer almaktadır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 312)

-6-
Madde 4- Madde ile 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yer alan yükseköğretim
kuramlarının, boş öğretim elemanı kadrolarına ilgili malî yılda yapabilecekleri atamalara ilişkin hususlar
düzenlenmektedir. Bu düzenleme hâlen 2012 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanununun 22 nci
maddesinde yer almaktadır.
Madde 5- Madde ile ilgili mevzuatı uyarınca yükümlü olunan özürlü ve eski hükümlü işçi
atamalarının yapılma ve yapılan bu atamaların bildirim esasları düzenlenmektedir. Bu düzenleme hâlen
2012 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanununun 24 üncü maddesinde yer almaktadır.
Madde 6- Madde ile 190 saydı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsammda yer
alan kamu kurum ve kuruluşlarının serbest memur kadrolarına ügüi malî yüda yapabilecekleri atamalara
ilişkin hususların düzenlenmesi amaçlanmaktadır. Bu düzenleme hâlen 2012 Yılı Merkezî Yönetim
Bütçe Kanununun 22 nci maddesinde yer almaktadır.
Madde 7- Madde ile sözleşmeli personel pozisyonlarının kullanımına ilişkin hususların
düzenlenmesi amaçlanmaktadır. Bu düzenleme hâlen 2012 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanununun 23 üncü
maddesinde yer almaktadır.
Madde 8- Madde ile özelleştirme sonucu elde edilen gelirlerin hütçeleştirilmesine ilişkin olarak
4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunda düzenleme yapılması amaçlanmaktadır. Bu
düzenleme hâlen 2012 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanununun 28 inci maddesinde yer almaktadır.
Madde 9- Madde ile yurt dışı kaynaklardan hibe olarak yıl içinde elde edilecek imkânların Türk
Lirası karşılıklarının bütçeleştirilmesi, dış kaynaklardan veya uluslararası antlaşmalarla bağış ve kredi
yoluyla gelecek her çeşit malzemenin navlun ve dışalımla ilgili vergi ve resimlerinin ödenmesi amacı
ile bunların karşılığının bütçeleştirilmesi ile Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve
Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyaçları için yabancı devletlerden askeri yardım yoluyla veya diğer
yollardan fiilen sağlanacak malzeme ve eşya bedellerinin bütçeye kaydma imkan sağlanması için 4749
sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi.
Madde 10- Madde ile merkezî yönetim bütçe kanunu gider cetvelleri bölümlerini düzenlenme
şekline ilişkin belirleme yapılması ve diğer kanunlarda yer alan "Fasıl, Bölüm, Kesim, Tertip" ve "ilgili
hizmet tertibi" ibarelerinin analitik bütçe sınıflandırmasına uygun olarak tanımlanması amaçlanmaktadır.
Bu düzenleme hâlen 2012 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanununun 4 üncü maddesinde yer almaktadır.
Madde 11- Madde ile yılı içinde hizmetin gerektirdiği hallerde Maliye Bakanlığınca belirlenen
usul ve esaslar çerçevesinde merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde yeni tertipler,
gelir kodlan ve finansman kodlarının açılmasına imkân verilmesi amaçlanmaktadır. Bu düzenleme hâlen
2012 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanununun 6 ncı maddesinde yer almaktadır.
Madde 12- Madde ile 5018 sayılı Kanunim 25 inci maddesine eklenen üçüncü fıkra ile, Milli
Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca yapılan savunma
sektörü, altyapı, inşa, iskân ve tesisleriyle NATO altyapı yatırımlarının gerektirdiği inşa ve tesisler ve
bunlara ilişkin kamulaştırmalar ile stratejik hedef planı içinde yer alan alım ve hizmetlerin Kalkınma
Bakanlığının vizesine bağlı olmaması ve Yılı Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yer
almamasına yönelik düzenleme yapılması amaçlanmaktadır. Bu düzenleme hâlen 2012 Yılı Merkezî
Yönetim Bütçe Kanununun 15 inci maddesinde yer almaktadır.
Madde 13- Madde ile yükseköğretim kuramlarında harcama biriminin ve harcama yetkilisinin
belirlenmesine ilişkin düzenleme yapılması amaçlanmaktadır. Bu düzenleme hâlen 2012 Yılı Merkezî
Yönetim Bütçe Kanununun 11 inci maddesinde yer almaktadır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 312)
-7-
Madde 14- Madde ile kamu giderlerinin Devlet muhasebesi kayıtlarında analitik bütçe
sınıflandırmasına uygun olarak nasıl gösterileceğinin düzenlenmesi amaçlanmaktadır. Esasen yapılan
düzenleme hâlen 2012 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanununun 4 üncü maddesinde yer almaktadır.
Madde 15- Madde ile 5018 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinin kapsamına "tahsili için yapılacak
takibat giderlerinin asıl alacak tutarından fazla olacağı anlaşılan kamu alacakları,,nm da dahil edilmesi
amaçlanmaktadır. Bu düzenleme hâlen 2012 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanununun 27 nci maddesinde
yer almaktadır.
Madde 16- Madde ile mahallî idarelerde sözleşmeli personel istihdamına ilişkin hususların
düzenlenmesi amaçlanmaktadır. Bu düzenleme kısmen 2012 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanununun
23 üncü maddesinde yer almaktadır.
Madde 17- Madde ile Maliye Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkındaki 178 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin Milli Emlak Genel Müdürlüğünün görevlerinin düzenlendiği 13 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca yapılan "Hâzinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların
trampa işlemleri" konusunda uygulamada meydana gelen tereddütlerin ve ihtilafların giderilmesi için ve
bu taşınmazların hangi amaçla ve kimlerin mülkiyetindeki taşınmazlarla trampalarının yapılabileceğinin
açıklanması bakımından; bu bentte yer alan "trampası ve" ibaresinin bent metinden çıkartılması ve
ayrıca, aynı fıkranın sonuna; "genel ve özel bütçeli kamu idarelerinin kanunlarla verilen görevlerini
yerine getirebilmeleri için bina ve tesis yapmak amacıyla ihtiyaç duydukları gerçek ve tüzel kişilerin
mülkiyetinde bulunan taşınmazların Hâzineye ait taşınmazlar ile trampa işlemlerini yapmak" görevinin
eklenmesi amaçlanmaktadır.
Madde 18- Madde ile 2644 sayılı Tapu Kanununa geçici 4 üncü madde eklenmektedir. Madde ile
Hâzineye ait taşınmazlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte özel kanunlar kapsamında kalanların
hangi kanun kapsamında kaldıklarının ve tabi oldukları kısıtlamaların en geç bir yıl, bu tarihten sonra
kalacakların ise en geç bir ay içinde yetkili ve görevli idarelerce ilgili tapu müdürlüklerine bildirilerek
tapu kütüklerine gerekli belirtme yapılması ve şerh verilmesi zorunluğu getirilmekte, böylece, Hazine
taşınmazlarının tasarrufunda, ilgili idarelerden görüş alınmadan tapu kütüklerindeki bilgiler esas alınarak
işlem yapılmasına imkan sağlanarak işlemlerin hızlandırılması amaçlanmaktadır.
Madde 19- Madde ile 4046 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan
değişiklikle Özelleştirme Fonunun nakit fazlası genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir
kaydedileceğinden, Özelleştirme Fonunun nakit fazlasının belirli bir kısmının genel bütçeye gelir
kaydedilmesini öngören ve 2013 yılında yürürlüğü sona erecek olan 4046 sayılı Kanunun geçici 23 üncü
maddesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait limanların
özelleştirilmesinden elde edilecek gelirlerin bütçeye özel gelir ve özel ödenek kaydedilmesini öngören
aym Kanunun geçici 24 üncü maddesinin yürürlükten kaldırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca, Elektrik
Üretim Anonim Şirketi ve/veya müessese, bağlı ortaklık, iştirak, işlerine ve işletme birimleri ile
varlıklarının özelleştirilmelerinden elde edilen gelirlerin genel bütçeye özel gelir ve özel ödenek
kaydedilmesini öngören 4628 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten
kaldırılmaktad ı r.
Madde 20- Yürürlük maddesidir.
Madde 21- Yürütme maddesidir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 312)

-7-
Madde 14- Madde ile kamu giderlerinin Devlet muhasebesi kayıtlarında analitik bütçe
sınıflandırmasına uygun olarak nasıl gösterileceğinin düzenlenmesi amaçlanmaktadır. Esasen yapılan
düzenleme hâlen 2012 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanununun 4 üncü maddesinde yer almaktadır.
Madde 15- Madde ile 5018 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinin kapsamına "tahsili için yapılacak
takibat giderlerinin asıl alacak tutarından fazla olacağı anlaşılan kamu alacakları,,nm da dahil edilmesi
amaçlanmaktadır. Bu düzenleme hâlen 2012 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanununun 27 nci maddesinde
yer almaktadır.
Madde 16- Madde ile mahallî idarelerde sözleşmeli personel istihdamına ilişkin hususların
düzenlenmesi amaçlanmaktadır. Bu düzenleme kısmen 2012 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanununun
23 üncü maddesinde yer almaktadır.
Madde 17- Madde ile Maliye Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkındaki 178 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin Milli Emlak Genel Müdürlüğünün görevlerinin düzenlendiği 13 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca yapılan "Hâzinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların
trampa işlemleri" konusunda uygulamada meydana gelen tereddütlerin ve ihtilafların giderilmesi için ve
bu taşınmazların hangi amaçla ve kimlerin mülkiyetindeki taşınmazlarla trampalarının yapılabileceğinin
açıklanması bakımından; bu bentte yer alan "trampası ve" ibaresinin bent metinden çıkartılması ve
ayrıca, aynı fıkranın sonuna; "genel ve özel bütçeli kamu idarelerinin kanunlarla verilen görevlerini
yerine getirebilmeleri için bina ve tesis yapmak amacıyla ihtiyaç duydukları gerçek ve tüzel kişilerin
mülkiyetinde bulunan taşınmazların Hâzineye ait taşınmazlar ile trampa işlemlerini yapmak" görevinin
eklenmesi amaçlanmaktadır.
Madde 18- Madde ile 2644 sayılı Tapu Kanununa geçici 4 üncü madde eklenmektedir. Madde ile
Hâzineye ait taşınmazlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte özel kanunlar kapsamında kalanların
hangi kanun kapsamında kaldıklarının ve tabi oldukları kısıtlamaların en geç bir yıl, bu tarihten sonra
kalacakların ise en geç bir ay içinde yetkili ve görevli idarelerce ilgili tapu müdürlüklerine bildirilerek
tapu kütüklerine gerekli belirtme yapılması ve şerh verilmesi zorunluğu getirilmekte, böylece, Hazine
taşınmazlarının tasarrufunda, ilgili idarelerden görüş alınmadan tapu kütüklerindeki bilgiler esas alınarak
işlem yapılmasına imkan sağlanarak işlemlerin hızlandırılması amaçlanmaktadır.
Madde 19- Madde ile 4046 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan
değişiklikle Özelleştirme Fonunun nakit fazlası genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir
kaydedileceğinden, Özelleştirme Fonunun nakit fazlasının belirli bir kısmının genel bütçeye gelir
kaydedilmesini öngören ve 2013 yılında yürürlüğü sona erecek olan 4046 sayılı Kanunun geçici 23 üncü
maddesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait limanların
özelleştirilmesinden elde edilecek gelirlerin bütçeye özel gelir ve özel ödenek kaydedilmesini öngören
aym Kanunun geçici 24 üncü maddesinin yürürlükten kaldırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca, Elektrik
Üretim Anonim Şirketi ve/veya müessese, bağlı ortaklık, iştirak, işlerine ve işletme birimleri ile
varlıklarının özelleştirilmelerinden elde edilen gelirlerin genel bütçeye özel gelir ve özel ödenek
kaydedilmesini öngören 4628 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten
kaldırılmaktad ı r.
Madde 20- Yürürlük maddesidir.
Madde 21- Yürütme maddesidir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 312)
-8-
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Plan ve Bütçe Komisyonu 28/6/2012
Esas No: 1/648
Karar No: 22
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 26/6/2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 26/6/2012 tarihinde tali komisyon olarak İçişleri
Komisyonu, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Sağlık, Aile, Çahşma ve Sosyal İşler
Komisyonu ile Milli Savunma Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen
1/648 esas numaralı “Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelere Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı”, Komisyonumuzun 28/6/2012 tarihinde yaptığı
51 inci birleşiminde, Hükümeti temsilen Maliye Bakam Mehmet ŞİMŞEK ile Maliye Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş
Kurumu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Türkiye Belediyeler
Birliği temsilcilerinin katılımlarıyla incelenip görüşülmüştür.
1/648 esas numaralı Kanun Tasarısının gerekçesinde özetle;
- TBMM’nin bütçe hakkım daha etkin bir şekilde kullanabilmesini teminen merkezi yönetim bütçe
kanunlarında her yıl düzenlenen ve süreklilik arz eden hükümlerin bütçe kanunlarında doğurduğu
sonuçlar itibarıyla ilgili kanun ve kanım hükmünde kararnamelere taşınması gerektiği,
- Çoğu gelişmiş ülkede olduğu gibi ülkemizde de bütçe kanununun, gelir ve gider tahminlerini,
borçlanma limitini, ödeneklerin kullanımı ile bütçe işlemlerinin esasım ve o yıla ait diğer özellikli
hususları içerecek şekilde sadeleşmesinin öngörüldüğü,
- Her yıl bütçe kanunlarında tekrarlanan hükümlerin ilgili mevzuata taşınmasıyla TBMM bütçe
görüşme sürecinin etkinleştirilmesi adına 2013 yılından itibaren merkezi yönetim bütçe kanun
tasarılarının otuz olan madde sayısının on beşe düşürüleceği,
- Tasan ile; bütçe düzenine, yükseköğretim kurumlannın ödeneklerinin kullanılmasına, bağış, hibe
ve yardımlann bütçeleştirilmesine, resmi taşıtların edinimine ve bunların giderlerine ve özelleştirme
gelirlerinin bütçeye gelir kaydedilmesine ilişkin hükümlerin ilgili mevzuatına taşınacağı,
- Hazine taşınmazlarının tasarrufunda, ilgili idarelerden görüş alınmadan tapu kütüklerindeki bilgiler
esas alınmak suretiyle işlem yapılmasına imkân sağlanarak işlemlerin hızlandırılması ve “Hâzinenin
özel mülkiyetindeki taşınmazların trampa işlemleri” konusunda uygulamada yaşanan tereddütlerin ve
ihtilafların giderilmesi gerektiği,
ifade edilmektedir.
Komisyonumuzda Tasarının geneli üzerinde yapılan görüşmelerde;
- Tasarı ile ilgili mevzuata taşmması öngörülen düzenlemelerin hem 2012 yılı Merkezi Yönetim
Bütçe Kanununda hem de ilgili mevzuatta yer almasının aynı konuda mükerrer düzenlemeye sebep
olacağı,
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 312)

-8-
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Plan ve Bütçe Komisyonu 28/6/2012
Esas No: 1/648
Karar No: 22
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 26/6/2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 26/6/2012 tarihinde tali komisyon olarak İçişleri
Komisyonu, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Sağlık, Aile, Çahşma ve Sosyal İşler
Komisyonu ile Milli Savunma Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen
1/648 esas numaralı “Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelere Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı”, Komisyonumuzun 28/6/2012 tarihinde yaptığı
51 inci birleşiminde, Hükümeti temsilen Maliye Bakam Mehmet ŞİMŞEK ile Maliye Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş
Kurumu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Türkiye Belediyeler
Birliği temsilcilerinin katılımlarıyla incelenip görüşülmüştür.
1/648 esas numaralı Kanun Tasarısının gerekçesinde özetle;
- TBMM’nin bütçe hakkım daha etkin bir şekilde kullanabilmesini teminen merkezi yönetim bütçe
kanunlarında her yıl düzenlenen ve süreklilik arz eden hükümlerin bütçe kanunlarında doğurduğu
sonuçlar itibarıyla ilgili kanun ve kanım hükmünde kararnamelere taşınması gerektiği,
- Çoğu gelişmiş ülkede olduğu gibi ülkemizde de bütçe kanununun, gelir ve gider tahminlerini,
borçlanma limitini, ödeneklerin kullanımı ile bütçe işlemlerinin esasım ve o yıla ait diğer özellikli
hususları içerecek şekilde sadeleşmesinin öngörüldüğü,
- Her yıl bütçe kanunlarında tekrarlanan hükümlerin ilgili mevzuata taşınmasıyla TBMM bütçe
görüşme sürecinin etkinleştirilmesi adına 2013 yılından itibaren merkezi yönetim bütçe kanun
tasarılarının otuz olan madde sayısının on beşe düşürüleceği,
- Tasan ile; bütçe düzenine, yükseköğretim kurumlannın ödeneklerinin kullanılmasına, bağış, hibe
ve yardımlann bütçeleştirilmesine, resmi taşıtların edinimine ve bunların giderlerine ve özelleştirme
gelirlerinin bütçeye gelir kaydedilmesine ilişkin hükümlerin ilgili mevzuatına taşınacağı,
- Hazine taşınmazlarının tasarrufunda, ilgili idarelerden görüş alınmadan tapu kütüklerindeki bilgiler
esas alınmak suretiyle işlem yapılmasına imkân sağlanarak işlemlerin hızlandırılması ve “Hâzinenin
özel mülkiyetindeki taşınmazların trampa işlemleri” konusunda uygulamada yaşanan tereddütlerin ve
ihtilafların giderilmesi gerektiği,
ifade edilmektedir.
Komisyonumuzda Tasarının geneli üzerinde yapılan görüşmelerde;
- Tasarı ile ilgili mevzuata taşmması öngörülen düzenlemelerin hem 2012 yılı Merkezi Yönetim
Bütçe Kanununda hem de ilgili mevzuatta yer almasının aynı konuda mükerrer düzenlemeye sebep
olacağı,
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 312)
-9-
- 237 sayılı Taşıt Kanununun ciddi yaptıranlar öngörmesi sebebiyle, kamu kurum ve kuruluşlarının
taşıt ediniminde kiralama yöntemini tercih ettiği, bu yöntemde kiralanan taşıtların herhangi bir şekilde
takip edilememesi nedeniyle ciddi problemlerin ortaya çıktığı,
- Kamu kurum ve kuruluşlarının genellikle dışardan hizmet alımı yöntemini tercih ettiği, kamu
kurum ve kuruluşlarında taşıt temin edilirken kriterlerin neye göre belirlendiğinin, taşıtların yerli üretim
olmasma bakılıp bakılmadığının açıklığa kavuşturulması gerektiği,
şeklindeki eleştiri, görüş ve önerilerin ardından Hükümet adma yapılan tamamlayıcı açıklamalarda;
- Tasarı ile ilgili mevzuatına taşman 6260 sayılı Bütçe Kanununda yer alan hükümler konusunda
mükerrer düzenlemelerin ortaya çıkmasının önlenmesi amacıyla, Tasarının yürürlük tarihinin 1.1.2013
şeklinde düzenlendiği,
- Maliye Bakanlığının, uygulamada ortaya çıkacak soranları en aza indirecek yeni bir Taşıt Kanunu
Tasarısı Taslağı hazırladığı, söz konusu taslağa ilişkin olarak tüm bakanlıklardan görüş alındığı ve
Başbakanlığa sunulduğu,
- Taslakta kiralamada ortaya çıkan problemlerin engellenmesi için fayda-maliyet analizinin zorunlu
hale getirildiği ve yeni bir taşıt takip sistemi öngörüldüğü,
- Mevcut düzenlemelerde bütçesinde imkânı olan kurum ve kuruluşların taşıt kiralayabilmesi için
izne ihtiyacı olmadığı,
- Özelleştirmeden elde edilen gelirlerin Hâzineye gelir olarak aktarıldığı ancak bütçe gelirleri ile
ilişkilendirilmeksizin borç yönetiminde kullanılması uygulamasının kaldırılarak bütçeye gelir
kaydedilmesinin öngörüldüğü,
ifade edilmiştir.
Tasarının;
- Çerçeve 1 ila 9 uncu maddeleri aynen;
- Çerçeve 10 uncu maddesi; bütçe kanunlarında yer alan “fasıl ve bölüm”, “kesim”, “tertip” ve
“ilgili hizmet tertibi” deyimleri ile birlikte “madde” ifadesi de tanımlanmakta olduğundan ilgili tanımın
da 5018 sayılı Kanuna taşmması amacıyla, “ “Kesim” deyimi fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci
düzeyini,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ “Madde” deyimi, fonksiyonel sınıflandırmanın üçüncü
düzeyini,” ibaresinin maddeye eklenmesi suretiyle,
- Çerçeve 11 ila 16 ncı maddeleri aynen;
- Çerçeve 17 ve 18 inci maddeleri; Tasan ile bütçe kanununda yer alan hükümlerin ilgili kanun ve
kanun hükmünde kararnamelere taşınması yönünde düzenleme yapıldığı dikkate alınarak tasarının
bütünlüğünün sağlanması amacıyla Tasarının içeriğiyle uyumlu olmayan bu maddelerin Tasarı
metninden çıkarılması ve diğer madde numaralannm teselsül ettirilmesi suretiyle;
- Çerçeve 19 uncu maddesi; Kanunların hazırlanmasında uygulanan usul ve esaslar çerçevesinde
yemden düzenlenmesi suretiyle 17 nci madde olarak,
- 20 nci maddesi; 17 ve 18 inci maddelerin Tasarı metninden çıkarılması nedeniyle bu maddelerin
yürürlük tarihine ilişkin (a) bendinin madde metninden çıkarılarak yeniden düzenlenmesi suretiyle
18 inci madde olarak,
- Yürütmeye ilişkin 21 inci maddesi 19 uncu madde olarak aynen,
kabul edilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 312)

-9-
- 237 sayılı Taşıt Kanununun ciddi yaptıranlar öngörmesi sebebiyle, kamu kurum ve kuruluşlarının
taşıt ediniminde kiralama yöntemini tercih ettiği, bu yöntemde kiralanan taşıtların herhangi bir şekilde
takip edilememesi nedeniyle ciddi problemlerin ortaya çıktığı,
- Kamu kurum ve kuruluşlarının genellikle dışardan hizmet alımı yöntemini tercih ettiği, kamu
kurum ve kuruluşlarında taşıt temin edilirken kriterlerin neye göre belirlendiğinin, taşıtların yerli üretim
olmasma bakılıp bakılmadığının açıklığa kavuşturulması gerektiği,
şeklindeki eleştiri, görüş ve önerilerin ardından Hükümet adma yapılan tamamlayıcı açıklamalarda;
- Tasarı ile ilgili mevzuatına taşman 6260 sayılı Bütçe Kanununda yer alan hükümler konusunda
mükerrer düzenlemelerin ortaya çıkmasının önlenmesi amacıyla, Tasarının yürürlük tarihinin 1.1.2013
şeklinde düzenlendiği,
- Maliye Bakanlığının, uygulamada ortaya çıkacak soranları en aza indirecek yeni bir Taşıt Kanunu
Tasarısı Taslağı hazırladığı, söz konusu taslağa ilişkin olarak tüm bakanlıklardan görüş alındığı ve
Başbakanlığa sunulduğu,
- Taslakta kiralamada ortaya çıkan problemlerin engellenmesi için fayda-maliyet analizinin zorunlu
hale getirildiği ve yeni bir taşıt takip sistemi öngörüldüğü,
- Mevcut düzenlemelerde bütçesinde imkânı olan kurum ve kuruluşların taşıt kiralayabilmesi için
izne ihtiyacı olmadığı,
- Özelleştirmeden elde edilen gelirlerin Hâzineye gelir olarak aktarıldığı ancak bütçe gelirleri ile
ilişkilendirilmeksizin borç yönetiminde kullanılması uygulamasının kaldırılarak bütçeye gelir
kaydedilmesinin öngörüldüğü,
ifade edilmiştir.
Tasarının;
- Çerçeve 1 ila 9 uncu maddeleri aynen;
- Çerçeve 10 uncu maddesi; bütçe kanunlarında yer alan “fasıl ve bölüm”, “kesim”, “tertip” ve
“ilgili hizmet tertibi” deyimleri ile birlikte “madde” ifadesi de tanımlanmakta olduğundan ilgili tanımın
da 5018 sayılı Kanuna taşmması amacıyla, “ “Kesim” deyimi fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci
düzeyini,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ “Madde” deyimi, fonksiyonel sınıflandırmanın üçüncü
düzeyini,” ibaresinin maddeye eklenmesi suretiyle,
- Çerçeve 11 ila 16 ncı maddeleri aynen;
- Çerçeve 17 ve 18 inci maddeleri; Tasan ile bütçe kanununda yer alan hükümlerin ilgili kanun ve
kanun hükmünde kararnamelere taşınması yönünde düzenleme yapıldığı dikkate alınarak tasarının
bütünlüğünün sağlanması amacıyla Tasarının içeriğiyle uyumlu olmayan bu maddelerin Tasarı
metninden çıkarılması ve diğer madde numaralannm teselsül ettirilmesi suretiyle;
- Çerçeve 19 uncu maddesi; Kanunların hazırlanmasında uygulanan usul ve esaslar çerçevesinde
yemden düzenlenmesi suretiyle 17 nci madde olarak,
- 20 nci maddesi; 17 ve 18 inci maddelerin Tasarı metninden çıkarılması nedeniyle bu maddelerin
yürürlük tarihine ilişkin (a) bendinin madde metninden çıkarılarak yeniden düzenlenmesi suretiyle
18 inci madde olarak,
- Yürütmeye ilişkin 21 inci maddesi 19 uncu madde olarak aynen,
kabul edilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 312)
-10-
tçtüzüğün 45 inci maddesi uyarınca Tasarının Genel Kurulda görüşülmesi sırasmda
Komisyonumuzu temsil etmek üzere Adana Milletvekili Mehmet Şükrü ERDİNÇ; Bitlis Milletvekili
Vedat DEMİRÖZ; Gümüşhane Milletvekili Feramuz ÜSTÜN; Manisa Milletvekili Uğur AYDEMİR
ve Yozgat Milletvekili Ertuğrul SOYSAL özel sözcüler olarak seçilmiştir.
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Başkan Kâtip Üye
Lütfi Elvan Vedat Demiröz Mehmet Şükrü Erdinç
Karaman Bitlis Adana
(Bu raporun özel sözcüsü) (Bu raporun özel sözcüsü)
Üye Üye Üye
Necdet Ünüvar Ekrem Çelebi Bülent Kuşoğlu
Adana Ağrı Ankara
Üye Üye Üye
Sadık Badak Mehmet Günal Menderes Mehmet Tevfık Türel
Antalya Antalya Antalya
Üye Üye Üye
Hüseyin Şahin Mehmet Yüksel Cengiz Yavilioğlu
Bursa Denizli Erzurum
Üye Üye Üye
Salih Koca Kazım Kurt A. Nejat Koçer
Eskişehir Eskişehir Gaziantep
Üye Üye Üye
Feramuz Üstün Adil Kurt Ferit Mevlüt Aslanoğlu
Gümüşhane
(Bu raporun özel sözcüsü)
Hakkari İstanbul
Üye Üye Üye
Aydın Ağan Ayaydın Ahmet Baha Öğütken Müslim Sarı
İstanbul İstanbul İstanbul
Üye Üye Üye
Rahmi Aşkın Türeli Ahmet Arslan Muzaffer Baştopçu
İzmir Kars Kocaeli
Üye Üye Üye
Mustafa Baloğlu Mustafa Kalaycı Mustafa Şahin
Konya Konya Malatya
Üye Üye Üye
Erkan Akçay Uğur Aydemir Recai Berber
Manisa Manisa
(Bu raporun özel sözcüsü)
Manisa
Üye Üye Üye
Sümer Oral Ali Boğa Abdulkerim Gök
Manisa Muğla
Üye
Ertuğrul Soysal
Yozgat
(Bu raporun özel sözcüsü)
Şanlıurfa
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 312)

-10-
tçtüzüğün 45 inci maddesi uyarınca Tasarının Genel Kurulda görüşülmesi sırasmda
Komisyonumuzu temsil etmek üzere Adana Milletvekili Mehmet Şükrü ERDİNÇ; Bitlis Milletvekili
Vedat DEMİRÖZ; Gümüşhane Milletvekili Feramuz ÜSTÜN; Manisa Milletvekili Uğur AYDEMİR
ve Yozgat Milletvekili Ertuğrul SOYSAL özel sözcüler olarak seçilmiştir.
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Başkan Kâtip Üye
Lütfi Elvan Vedat Demiröz Mehmet Şükrü Erdinç
Karaman Bitlis Adana
(Bu raporun özel sözcüsü) (Bu raporun özel sözcüsü)
Üye Üye Üye
Necdet Ünüvar Ekrem Çelebi Bülent Kuşoğlu
Adana Ağrı Ankara
Üye Üye Üye
Sadık Badak Mehmet Günal Menderes Mehmet Tevfık Türel
Antalya Antalya Antalya
Üye Üye Üye
Hüseyin Şahin Mehmet Yüksel Cengiz Yavilioğlu
Bursa Denizli Erzurum
Üye Üye Üye
Salih Koca Kazım Kurt A. Nejat Koçer
Eskişehir Eskişehir Gaziantep
Üye Üye Üye
Feramuz Üstün Adil Kurt Ferit Mevlüt Aslanoğlu
Gümüşhane
(Bu raporun özel sözcüsü)
Hakkari İstanbul
Üye Üye Üye
Aydın Ağan Ayaydın Ahmet Baha Öğütken Müslim Sarı
İstanbul İstanbul İstanbul
Üye Üye Üye
Rahmi Aşkın Türeli Ahmet Arslan Muzaffer Baştopçu
İzmir Kars Kocaeli
Üye Üye Üye
Mustafa Baloğlu Mustafa Kalaycı Mustafa Şahin
Konya Konya Malatya
Üye Üye Üye
Erkan Akçay Uğur Aydemir Recai Berber
Manisa Manisa
(Bu raporun özel sözcüsü)
Manisa
Üye Üye Üye
Sümer Oral Ali Boğa Abdulkerim Gök
Manisa Muğla
Üye
Ertuğrul Soysal
Yozgat
(Bu raporun özel sözcüsü)
Şanlıurfa
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 312)
-11-
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN
BÜTÇE KANUNLARINDA YER ALAN
BAZI HÜKÜMLERİN İLGİLİ KANUN YE
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERE
EKLENMESİNE DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1- 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı
Taşıt Kanununun 10 uncu maddesine aşağıdaki
fıkralar eklenmiştir.
“Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
dâhil), Emniyet Genel Müdürlüğü ile Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel
Müdürlüğüne kurum, kuruluş, demek ve
vakıflarca hibe edilecek taşıtlar, merkezî yönetim
bütçe kanununa bağlı (T) işaretli cetvelde
gösterilmesine gerek bulunmaksızın Bakanlar
Kurulu kararı ile edinilebilir.
Emniyet Genel Müdürlüğüne ait taşıtlar,
12/4/2001 tarihli ve 4645 sayılı Emniyet Genel
Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve
Malzemenin Saüş, Hibe, HEK ve Hurda Durum
ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dan Kanun
hükümleri çerçevesinde merkezî yönetim bütçe
kanununa bağlı (T) işaretli cetvelde
gösterilmelerine gerek bulunmaksızın, cinsi ve
adedi İçişleri Bakanlığının talebi ve Maliye
Bakanlığının teklifi üzerine alınacak Bakanlar
Kurulu kararında belirlenmek kaydıyla 4/1/2002
tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tâbi
olmaksızın yenileri ile mübadele edilebilir.
Aradaki fiyat farkı, döner sermaye gelirleri,
sosyal tesis veya kantin gelirleri ile Türk Polis
Teşkilatını Güçlendirme Vakfı gelirlerinden
karşılanır.
Türk Silahlı Kuvvetlerine (Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
dâhil) ait taşıtlar, 30/5/1985 tarihli ve 3212 sayılı
Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve
Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden
Çıkarılması; Diğer Devletler Adma Yurt Dışı ve
Yurt İçi Alımlann Yapılması ve Eğitim Görecek
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN
BÜTÇE KANUNLARINDA YER ALAN
BAZI HÜKÜMLERİN İLGİLİ KANUN VE
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERE
EKLENMESİNE DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1- Tasarının 1 inci maddesi aynen
kabul edilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 312)

-11-
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN
BÜTÇE KANUNLARINDA YER ALAN
BAZI HÜKÜMLERİN İLGİLİ KANUN YE
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERE
EKLENMESİNE DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1- 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı
Taşıt Kanununun 10 uncu maddesine aşağıdaki
fıkralar eklenmiştir.
“Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
dâhil), Emniyet Genel Müdürlüğü ile Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel
Müdürlüğüne kurum, kuruluş, demek ve
vakıflarca hibe edilecek taşıtlar, merkezî yönetim
bütçe kanununa bağlı (T) işaretli cetvelde
gösterilmesine gerek bulunmaksızın Bakanlar
Kurulu kararı ile edinilebilir.
Emniyet Genel Müdürlüğüne ait taşıtlar,
12/4/2001 tarihli ve 4645 sayılı Emniyet Genel
Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve
Malzemenin Saüş, Hibe, HEK ve Hurda Durum
ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dan Kanun
hükümleri çerçevesinde merkezî yönetim bütçe
kanununa bağlı (T) işaretli cetvelde
gösterilmelerine gerek bulunmaksızın, cinsi ve
adedi İçişleri Bakanlığının talebi ve Maliye
Bakanlığının teklifi üzerine alınacak Bakanlar
Kurulu kararında belirlenmek kaydıyla 4/1/2002
tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tâbi
olmaksızın yenileri ile mübadele edilebilir.
Aradaki fiyat farkı, döner sermaye gelirleri,
sosyal tesis veya kantin gelirleri ile Türk Polis
Teşkilatını Güçlendirme Vakfı gelirlerinden
karşılanır.
Türk Silahlı Kuvvetlerine (Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
dâhil) ait taşıtlar, 30/5/1985 tarihli ve 3212 sayılı
Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve
Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden
Çıkarılması; Diğer Devletler Adma Yurt Dışı ve
Yurt İçi Alımlann Yapılması ve Eğitim Görecek
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN
BÜTÇE KANUNLARINDA YER ALAN
BAZI HÜKÜMLERİN İLGİLİ KANUN VE
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERE
EKLENMESİNE DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1- Tasarının 1 inci maddesi aynen
kabul edilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 312)
(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
-12-
(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
Yabancı Personel Hakkında Kanım hükümleri
çerçevesinde merkezî yönetim bütçe kanununa
bağlı (T) işaretli cetvelde gösterilmelerine gerek
bulunmaksızın, cinsi ve adedi Milli Savunma
Bakanlığının (Jandarma Genel Komutanlığı ve
Sahil Güvenlik Komutanlığı için ise İçişleri
Bakanlığının) talebi ve Maliye Bakanlığının
teklifi üzerine çıkarılacak Bakanlar Kurulu
kararında belirlenmek kaydıyla 4734 sayılı
Kanuna tâbi olmaksızın yenileri ile mübadele
edilebilir. Aradaki fiyat farkı, sosyal tesis veya
kantin gelirleri ile döner sermaye gelirlerinden
veya bağış yoluyla (Jandarma Genel Komutanlığı
için Jandarma Asayiş Vakfı gelirlerinden)
karşılanır.
Türk Silahlı Kuvvetlerine (Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
dâhi 1) ait taşıtlardan, trafiğe tescil tarihi itibarıyla
en az on yaşını doldurmuş olanlar, merkezî
yönetim bütçe kanununa bağlı (T) işaretli
cetvelde gösterilmelerine gerek bulunmaksızın,
cinsi ve adedi, ilgisine göre Milli Savunma
Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığının kararıyla,
4734 sayılı Kanıma tâbi olmaksızın ve satılacak
taşıt sayısı satın alınacak taşıt sayısmdan az
olmamak ve satın almacak taşıt sayısı merkezî
yönetim bütçe kanununda belirtilen adetleri
geçmemek üzere yenileri ile mübadele edilebilir
ve aradaki fiyat farkı, bütçeden karşılanabilir. Bu
fıkrada yer almayan hususlar hakkında 3212
sayılı Kanun hükümleri uygulanır.”
MADDE 2- 237 sayılı Kanunun 17 nci
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Vakıf, demek, sandık, banka, birlik, firma,
şahıs ve benzeri kuruluş veya kişilere ait olup bu
Kanun kapsammda bulunan kurumlar ile özel
kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst
kurul ve kuruluşlarınca kullanılan taşıtların
giderleri için (güvenlik hizmetlerinde kullanılan
taşıtlar hariç) kurum bütçelerinden hiçbir şekilde
ödeme yapdamaz.”
MADDE 2- Tasarının 2 nci maddesi aynen
kabul edilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 312)

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
-12-
(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
Yabancı Personel Hakkında Kanım hükümleri
çerçevesinde merkezî yönetim bütçe kanununa
bağlı (T) işaretli cetvelde gösterilmelerine gerek
bulunmaksızın, cinsi ve adedi Milli Savunma
Bakanlığının (Jandarma Genel Komutanlığı ve
Sahil Güvenlik Komutanlığı için ise İçişleri
Bakanlığının) talebi ve Maliye Bakanlığının
teklifi üzerine çıkarılacak Bakanlar Kurulu
kararında belirlenmek kaydıyla 4734 sayılı
Kanuna tâbi olmaksızın yenileri ile mübadele
edilebilir. Aradaki fiyat farkı, sosyal tesis veya
kantin gelirleri ile döner sermaye gelirlerinden
veya bağış yoluyla (Jandarma Genel Komutanlığı
için Jandarma Asayiş Vakfı gelirlerinden)
karşılanır.
Türk Silahlı Kuvvetlerine (Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
dâhi 1) ait taşıtlardan, trafiğe tescil tarihi itibarıyla
en az on yaşını doldurmuş olanlar, merkezî
yönetim bütçe kanununa bağlı (T) işaretli
cetvelde gösterilmelerine gerek bulunmaksızın,
cinsi ve adedi, ilgisine göre Milli Savunma
Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığının kararıyla,
4734 sayılı Kanıma tâbi olmaksızın ve satılacak
taşıt sayısı satın alınacak taşıt sayısmdan az
olmamak ve satın almacak taşıt sayısı merkezî
yönetim bütçe kanununda belirtilen adetleri
geçmemek üzere yenileri ile mübadele edilebilir
ve aradaki fiyat farkı, bütçeden karşılanabilir. Bu
fıkrada yer almayan hususlar hakkında 3212
sayılı Kanun hükümleri uygulanır.”
MADDE 2- 237 sayılı Kanunun 17 nci
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Vakıf, demek, sandık, banka, birlik, firma,
şahıs ve benzeri kuruluş veya kişilere ait olup bu
Kanun kapsammda bulunan kurumlar ile özel
kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst
kurul ve kuruluşlarınca kullanılan taşıtların
giderleri için (güvenlik hizmetlerinde kullanılan
taşıtlar hariç) kurum bütçelerinden hiçbir şekilde
ödeme yapdamaz.”
MADDE 2- Tasarının 2 nci maddesi aynen
kabul edilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 312)
(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
13-
(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
MADDE 3- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 156 ncı
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “aylık
tutarından, alınacak vergi ve kanunlar gereğince
yapılacak bütün kesintiler indirildikten sonra
(Kefalet Sandığı kesintileri hariç) kalan kısmın,”
ibaresi “brüt aylık tutarın,” şeklinde değiştirilmiş
ve aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten
kaldırılmıştır.
MADDE 4- 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı
Yükseköğretim Kurumlan Öğretim
Elemanlarının Kadroları Hakkmda Kanım
Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5- Öğretim üyeleri hariç, bu
Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı
cetvelde yer alan boş öğretim elemanı kadrolarına
açıktan veya yükseköğretim kurumlan ile diğer
kamu idare, kurum ve kuruluşlarından nakil
suretiyle yapılabilecek toplam atama sayısı sının
merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilir.
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık
Eğitimi Yönetmeliği uyannca araştırma görevlisi
kadrolarına yapılabilecek atamalar ile 8/4/1929
tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere
Gönderilecek Talebe Hakkmda Kanun uyannca
yurt dışına eğitim amacıyla gönderilenlerden
öğretim elemanı kadrolarına yapılabilecek
atamalar merkezî yönetim bütçe kanununda
öngörülen atama sınırlamalarına tâbi değildir.
Öğretim üyesi kadrolarından ayrılanlann
sayısı ile Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık
Eğitimi Yönetmeliği uyarınca atanmış olduklan
araştırma görevlisi kadrolarından ayrılanlann
sayısı merkezî yönetim bütçe kanununda
öngörülen atama sayısının hesabında dikkate
alınmaz.
Merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen
atama sayısının yükseköğretim kurumlan
itibanyla dağılımı, kullanımı ve diğer hususlar
Maliye Bakanlığının ve Devlet Personel
MADDE 3- Tasarmm 3 üncü maddesi aynen
kabul edilmiştir.
MADDE 4- Tasarmm 4 üncü maddesi aynen
kabul edilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 312)

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
13-
(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
MADDE 3- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 156 ncı
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “aylık
tutarından, alınacak vergi ve kanunlar gereğince
yapılacak bütün kesintiler indirildikten sonra
(Kefalet Sandığı kesintileri hariç) kalan kısmın,”
ibaresi “brüt aylık tutarın,” şeklinde değiştirilmiş
ve aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten
kaldırılmıştır.
MADDE 4- 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı
Yükseköğretim Kurumlan Öğretim
Elemanlarının Kadroları Hakkmda Kanım
Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5- Öğretim üyeleri hariç, bu
Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı
cetvelde yer alan boş öğretim elemanı kadrolarına
açıktan veya yükseköğretim kurumlan ile diğer
kamu idare, kurum ve kuruluşlarından nakil
suretiyle yapılabilecek toplam atama sayısı sının
merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilir.
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık
Eğitimi Yönetmeliği uyannca araştırma görevlisi
kadrolarına yapılabilecek atamalar ile 8/4/1929
tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere
Gönderilecek Talebe Hakkmda Kanun uyannca
yurt dışına eğitim amacıyla gönderilenlerden
öğretim elemanı kadrolarına yapılabilecek
atamalar merkezî yönetim bütçe kanununda
öngörülen atama sınırlamalarına tâbi değildir.
Öğretim üyesi kadrolarından ayrılanlann
sayısı ile Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık
Eğitimi Yönetmeliği uyarınca atanmış olduklan
araştırma görevlisi kadrolarından ayrılanlann
sayısı merkezî yönetim bütçe kanununda
öngörülen atama sayısının hesabında dikkate
alınmaz.
Merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen
atama sayısının yükseköğretim kurumlan
itibanyla dağılımı, kullanımı ve diğer hususlar
Maliye Bakanlığının ve Devlet Personel
MADDE 3- Tasarmm 3 üncü maddesi aynen
kabul edilmiştir.
MADDE 4- Tasarmm 4 üncü maddesi aynen
kabul edilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 312)
(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
-14-
(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
Başkanlığının görüşleri üzerine Yükseköğretim
Kurulunca belirlenir ve boş öğretim elemanı
kadrolarına Yükseköğretim Kurulunun izni
olmadıkça atama yapılamaz.”
MADDE 5- 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı
Genel Kadro ve Usulü Hakkmda Kanun
Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesinin
birinci fıkrasının (d) bendine “kullanılması,”
ibaresinden sonra gelmek üzere, “22/5/2003
tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu
maddesi uyarınca yükümlü oldukları özürlü ve
eski hükümlü işçi atamaları hariç” ibaresi ile
birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki
cümle eklenmiştir.
“Özürlü ve eski hükümlü işçi atamaları izleyen
aym sonuna kadar Maliye Bakanlığına ve Devlet
Personel Başkanlığına bildirilir.”
MADDE 6- 190 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin ek 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“EK MADDE 7- Bu Kanun Hükmünde
Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu
idare, kurum ve kuruluşlarının; serbest memur
kadrolarma açıktan veya diğer kamu idare, kurum
ve kuruluşlarından nakil suretiyle yapabilecekleri
toplam atama sayısı sınırı merkezî yönetim bütçe
kanununda gösterilir.
Hâkimlik ve savcılık meslekleri ile bu
meslekten sayılan görevlere ve Tıpta ve Diş
Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği
uyarınca asistan kadrolarma yapılacak atamalar,
Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal
Güvenlik Kurumu Başkanlığında münhasıran
vergi ve sosyal güvenlik alanlarında istihdam
edilecek yardımcı kadrolarma yapılacak atamalar,
657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine göre
yapılacak özürlü personel atamaları, 27/7/1967
tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri
Personel Kanunu kapsamında veya diğer ilgili
mevzuata göre yapılacak askerî personel
MADDE 5- Tasarmm 5 inci maddesi aynen
kabul edilmiştir.
MADDE 6- Tasarının 6 ncı maddesi aynen
kabul edilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 312)

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
-14-
(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
Başkanlığının görüşleri üzerine Yükseköğretim
Kurulunca belirlenir ve boş öğretim elemanı
kadrolarına Yükseköğretim Kurulunun izni
olmadıkça atama yapılamaz.”
MADDE 5- 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı
Genel Kadro ve Usulü Hakkmda Kanun
Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesinin
birinci fıkrasının (d) bendine “kullanılması,”
ibaresinden sonra gelmek üzere, “22/5/2003
tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu
maddesi uyarınca yükümlü oldukları özürlü ve
eski hükümlü işçi atamaları hariç” ibaresi ile
birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki
cümle eklenmiştir.
“Özürlü ve eski hükümlü işçi atamaları izleyen
aym sonuna kadar Maliye Bakanlığına ve Devlet
Personel Başkanlığına bildirilir.”
MADDE 6- 190 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin ek 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“EK MADDE 7- Bu Kanun Hükmünde
Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu
idare, kurum ve kuruluşlarının; serbest memur
kadrolarma açıktan veya diğer kamu idare, kurum
ve kuruluşlarından nakil suretiyle yapabilecekleri
toplam atama sayısı sınırı merkezî yönetim bütçe
kanununda gösterilir.
Hâkimlik ve savcılık meslekleri ile bu
meslekten sayılan görevlere ve Tıpta ve Diş
Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği
uyarınca asistan kadrolarma yapılacak atamalar,
Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal
Güvenlik Kurumu Başkanlığında münhasıran
vergi ve sosyal güvenlik alanlarında istihdam
edilecek yardımcı kadrolarma yapılacak atamalar,
657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine göre
yapılacak özürlü personel atamaları, 27/7/1967
tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri
Personel Kanunu kapsamında veya diğer ilgili
mevzuata göre yapılacak askerî personel
MADDE 5- Tasarmm 5 inci maddesi aynen
kabul edilmiştir.
MADDE 6- Tasarının 6 ncı maddesi aynen
kabul edilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 312)
(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
-15-
atamaları, emniyet hizmetleri sınıfında bulunan
kadrolara yapılacak atamalar, 12/4/1991 tarihli ve
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci
maddesi ve 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal
Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi uyarınca
yapılacak atamalar ile 24/11/1994 tarihli ve 4046
sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında
Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak
personel nakilleri merkezî yönetim bütçe kanununda
öngörülen atama sınırlamalarına tâbi değildir.
Sınırlamalara tâbi olmaksızın atama
yapılabileceği ikinci fıkrada belirtilen kadrolardan
ayrılanların sayısı merkezî yönetim bütçe
kanununda öngörülen atama sayısının hesabında
dikkate alınmaz.
Merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen
atama sayısının kamu idare, kurum ve kuruluşları
itibarıyla dağılımı, kullanımı ve diğer hususlar
Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu
Bakan ve Maliye Bakanının müşterek teklifi
üzerine Başbakan onayı ile belirlenir. Malî yıl
içinde yeniden teşkilatlanan veya yeni kurulan
kamu idare, kurum ve kuruluşları için merkezî
yönetim bütçe kanununda belirlenen atama
sayısının yüzde onunu geçmemek ve Personel
Giderlerini Karşılama Ödeneği tertibindeki
ödenek dikkate alınmak suretiyle ilave sayı tespit
etmeye Maliye Bakanlığının teklifi üzerine
Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Birinci fıkra kapsamında 657 sayılı Kanunun
59 uncu ve 92 nci maddeleri uyarınca
yapılabilecek açıktan atamalar için Devlet
Personel Başkanlığından izin alınması zorunludur.
Kamu idare, kurum ve kuruluşları, izleyen
malî yıla ait ilave atama izin taleplerini içinde
bulunulan malî yılın Ağustos ayı sonuna kadar
Maliye Bakanlığına ve Devlet Personel
Başkanlığına bildirir.
5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan
kamu idareleri ile bu Kanun Hükmünde
Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 312)

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
-15-
atamaları, emniyet hizmetleri sınıfında bulunan
kadrolara yapılacak atamalar, 12/4/1991 tarihli ve
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci
maddesi ve 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal
Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi uyarınca
yapılacak atamalar ile 24/11/1994 tarihli ve 4046
sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında
Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak
personel nakilleri merkezî yönetim bütçe kanununda
öngörülen atama sınırlamalarına tâbi değildir.
Sınırlamalara tâbi olmaksızın atama
yapılabileceği ikinci fıkrada belirtilen kadrolardan
ayrılanların sayısı merkezî yönetim bütçe
kanununda öngörülen atama sayısının hesabında
dikkate alınmaz.
Merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen
atama sayısının kamu idare, kurum ve kuruluşları
itibarıyla dağılımı, kullanımı ve diğer hususlar
Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu
Bakan ve Maliye Bakanının müşterek teklifi
üzerine Başbakan onayı ile belirlenir. Malî yıl
içinde yeniden teşkilatlanan veya yeni kurulan
kamu idare, kurum ve kuruluşları için merkezî
yönetim bütçe kanununda belirlenen atama
sayısının yüzde onunu geçmemek ve Personel
Giderlerini Karşılama Ödeneği tertibindeki
ödenek dikkate alınmak suretiyle ilave sayı tespit
etmeye Maliye Bakanlığının teklifi üzerine
Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Birinci fıkra kapsamında 657 sayılı Kanunun
59 uncu ve 92 nci maddeleri uyarınca
yapılabilecek açıktan atamalar için Devlet
Personel Başkanlığından izin alınması zorunludur.
Kamu idare, kurum ve kuruluşları, izleyen
malî yıla ait ilave atama izin taleplerini içinde
bulunulan malî yılın Ağustos ayı sonuna kadar
Maliye Bakanlığına ve Devlet Personel
Başkanlığına bildirir.
5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan
kamu idareleri ile bu Kanun Hükmünde
Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 312)
(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
16-
(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
idare, kurum ve kuruluşları kadro ve
pozisyonlarının dolu-boş durumları ile bunlarda
meydana gelen değişikliklere ilişkin bilgileri
Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son
günleri itibarıyla düzenleyerek, anılan ayları
izleyen aym yirmisine kadar bütçe bilgi sistemi
vasıtasıyla Maliye Bakanlığına bildirirler. Ayrıca,
bu bilgileri içeren cetveller, Devlet Personel
Başkanlığına gönderilir.”
MADDE 7- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci
maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B)
fıkrası ile birinci fıkrada belirtilen mevzuat
kapsamında, bir önceki malî yılda vizeli mevcut
pozisyon ve tip sözleşme örnekleri yeni bir vize
yapılmasına gerek kalmaksızın içinde bulunulan
malî yılda da kullanılmaya devam olunur. Bu
pozisyonlarda bir önceki malî yılda istihdam
edilen personelden, içinde bulunulan malî yılda
da görevlerine devam etmeleri uygun
görülenlerle, mevcut sözleşme ücretlerine içinde
bulunulan malî yıl için mevzuat uyarınca
yapılacak artışlar ilave edilmek suretiyle yeni
sözleşme yapılır.
Kanun, uluslararası anlaşma, Bakanlar Kurulu
kararı veya yılı programıyla kurulması veya
genişletilmesi öngörülen birimler ile hizmetin
gerektirdiği zorunlu hâller için, yılı ödeneğini
aşmamak kaydıyla yapılacak yeni vizeler dışında,
bir önceki malî yıl sözleşmeli personel pozisyon
sayılan hiçbir şekilde aşılamaz.”
MADDE 8- 24/11/1994 tarihli ve 4046 saydı
Özelleştirme Uygulamalan Hakkmda Kanunun
10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Özelleştirme Fonunun nakit fazlası, Fon
tarafından Hazine tç Ödemeler Muhasebe Birimi
hesaplatma aktarılır ve genel bütçenin (B) işaretli
cetveline gelir kaydedilir. Özelleştirme Fonundan
diğer herhangi bir fona aktarma yapılmaz.”
MADDE 7- Tasarının 7 nci maddesi aynen
kabul edilmiştir.
MADDE 8- Tasarmm 8 inci maddesi aynen
kabul edilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 312)

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
16-
(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
idare, kurum ve kuruluşları kadro ve
pozisyonlarının dolu-boş durumları ile bunlarda
meydana gelen değişikliklere ilişkin bilgileri
Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son
günleri itibarıyla düzenleyerek, anılan ayları
izleyen aym yirmisine kadar bütçe bilgi sistemi
vasıtasıyla Maliye Bakanlığına bildirirler. Ayrıca,
bu bilgileri içeren cetveller, Devlet Personel
Başkanlığına gönderilir.”
MADDE 7- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci
maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B)
fıkrası ile birinci fıkrada belirtilen mevzuat
kapsamında, bir önceki malî yılda vizeli mevcut
pozisyon ve tip sözleşme örnekleri yeni bir vize
yapılmasına gerek kalmaksızın içinde bulunulan
malî yılda da kullanılmaya devam olunur. Bu
pozisyonlarda bir önceki malî yılda istihdam
edilen personelden, içinde bulunulan malî yılda
da görevlerine devam etmeleri uygun
görülenlerle, mevcut sözleşme ücretlerine içinde
bulunulan malî yıl için mevzuat uyarınca
yapılacak artışlar ilave edilmek suretiyle yeni
sözleşme yapılır.
Kanun, uluslararası anlaşma, Bakanlar Kurulu
kararı veya yılı programıyla kurulması veya
genişletilmesi öngörülen birimler ile hizmetin
gerektirdiği zorunlu hâller için, yılı ödeneğini
aşmamak kaydıyla yapılacak yeni vizeler dışında,
bir önceki malî yıl sözleşmeli personel pozisyon
sayılan hiçbir şekilde aşılamaz.”
MADDE 8- 24/11/1994 tarihli ve 4046 saydı
Özelleştirme Uygulamalan Hakkmda Kanunun
10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Özelleştirme Fonunun nakit fazlası, Fon
tarafından Hazine tç Ödemeler Muhasebe Birimi
hesaplatma aktarılır ve genel bütçenin (B) işaretli
cetveline gelir kaydedilir. Özelleştirme Fonundan
diğer herhangi bir fona aktarma yapılmaz.”
MADDE 7- Tasarının 7 nci maddesi aynen
kabul edilmiştir.
MADDE 8- Tasarmm 8 inci maddesi aynen
kabul edilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 312)
(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
-17-
(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
MADDE 9- 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı
Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin
Düzenlenmesi Hakkmda Kanunim 9 uncu
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Yurt dışı kaynaklardan hibe olarak yıl
içinde elde edilecek imkânların Türk Lirası
karşılıklarım Müsteşarlığın teklifi üzerine
gereğine göre bütçeye gelir veya gelir-ödenek-
gider kaydetmeye, dış kaynaklardan veya
uluslararası antlaşmalarla bağış ve kredi yoluyla
gelecek her çeşit malzemenin navlun ve dışalımla
ilgili vergi ve resimlerinin ödenmesi amacı ile
bunların karşılığını, ilgili bütçelerinde mevcut
veya yeni açılacak tertiplere ödenek kaydetmeye
ve gereken işlemleri yapmaya, Millî Savunma
Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığı ihtiyaçları içüı yabancı
devletlerden askerî yardım yoluyla veya diğer
yollardan fiilen sağlanacak malzeme ve eşya
bedellerini, genel bütçenin (B) işaretli cetveline
gelir ve karşılıklarını da bu bütçelerde açılacak
özel tertiplere ödenek ve gider kaydetmeye
Maliye Bakanı yetkilidir.”
MADDE 10- 10/12/2003 tarihli ve 5018
sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanununun 15 inci maddesinin başlığı “Merkezî
yönetim bütçe kanununun kapsamı ve düzeni”
şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki
fıkralar eklenmiştir.
“Merkezî yönetim bütçe kanununun gider
cetvelinin bölümleri, analitik bütçe smıflandınnasma
uygun olarak fonksiyonlar şeklinde düzenlenir.
Fonksiyonlar birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü
düzeyde alt fonksiyonlara ayrılır.
İlgili mevzuatta giderlere ilişkin olarak yer
alan “Fasıl ve bölüm” deyimleri fonksiyonel
sınıflandırmanın birinci düzeyini, “Kesim”
deyimi fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci
düzeyini, “Tertip” deyimi kurumsal, fonksiyonel
ve finansman tipi kodların bütün düzeyleri ile
ekonomik sınıflandırmanın ilk iki düzeyini, borç
MADDE 9- Tasarının 9 uncu maddesi aynen
kabul edilmiştir.
MADDE 10- 10/12/2003 tarihli ve 5018
sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanununun 15 inci maddesinin başlığı “Merkezî
yönetim bütçe kanununun kapsamı ve düzeni”
şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki
fıkralar eklenmiştir.
“Merkezî yönetim bütçe kanununun gider
cetvelinin bölümleri, analitik bütçe sınıflandınnasına
uygun olarak fonksiyonlar şeklinde düzenlenir.
Fonksiyonlar birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü
düzeyde alt fonksiyonlara ayrılır.
İlgili mevzuatta giderlere ilişkin olarak yer
alan “Fasıl ve bölüm” deyimleri fonksiyonel
sınıflandırmanın birinci düzeyini, “Kesim”
deyimi fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci
düzeyini, “Madde” deyimi fonksiyonel
sınıflandırmanın üçüncü düzeyini, “Tertip”
deyimi kurumsal, fonksiyonel ve finansman tipi
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 312)

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
-17-
(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
MADDE 9- 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı
Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin
Düzenlenmesi Hakkmda Kanunim 9 uncu
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Yurt dışı kaynaklardan hibe olarak yıl
içinde elde edilecek imkânların Türk Lirası
karşılıklarım Müsteşarlığın teklifi üzerine
gereğine göre bütçeye gelir veya gelir-ödenek-
gider kaydetmeye, dış kaynaklardan veya
uluslararası antlaşmalarla bağış ve kredi yoluyla
gelecek her çeşit malzemenin navlun ve dışalımla
ilgili vergi ve resimlerinin ödenmesi amacı ile
bunların karşılığını, ilgili bütçelerinde mevcut
veya yeni açılacak tertiplere ödenek kaydetmeye
ve gereken işlemleri yapmaya, Millî Savunma
Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığı ihtiyaçları içüı yabancı
devletlerden askerî yardım yoluyla veya diğer
yollardan fiilen sağlanacak malzeme ve eşya
bedellerini, genel bütçenin (B) işaretli cetveline
gelir ve karşılıklarını da bu bütçelerde açılacak
özel tertiplere ödenek ve gider kaydetmeye
Maliye Bakanı yetkilidir.”
MADDE 10- 10/12/2003 tarihli ve 5018
sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanununun 15 inci maddesinin başlığı “Merkezî
yönetim bütçe kanununun kapsamı ve düzeni”
şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki
fıkralar eklenmiştir.
“Merkezî yönetim bütçe kanununun gider
cetvelinin bölümleri, analitik bütçe smıflandınnasma
uygun olarak fonksiyonlar şeklinde düzenlenir.
Fonksiyonlar birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü
düzeyde alt fonksiyonlara ayrılır.
İlgili mevzuatta giderlere ilişkin olarak yer
alan “Fasıl ve bölüm” deyimleri fonksiyonel
sınıflandırmanın birinci düzeyini, “Kesim”
deyimi fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci
düzeyini, “Tertip” deyimi kurumsal, fonksiyonel
ve finansman tipi kodların bütün düzeyleri ile
ekonomik sınıflandırmanın ilk iki düzeyini, borç
MADDE 9- Tasarının 9 uncu maddesi aynen
kabul edilmiştir.
MADDE 10- 10/12/2003 tarihli ve 5018
sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanununun 15 inci maddesinin başlığı “Merkezî
yönetim bütçe kanununun kapsamı ve düzeni”
şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki
fıkralar eklenmiştir.
“Merkezî yönetim bütçe kanununun gider
cetvelinin bölümleri, analitik bütçe sınıflandınnasına
uygun olarak fonksiyonlar şeklinde düzenlenir.
Fonksiyonlar birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü
düzeyde alt fonksiyonlara ayrılır.
İlgili mevzuatta giderlere ilişkin olarak yer
alan “Fasıl ve bölüm” deyimleri fonksiyonel
sınıflandırmanın birinci düzeyini, “Kesim”
deyimi fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci
düzeyini, “Madde” deyimi fonksiyonel
sınıflandırmanın üçüncü düzeyini, “Tertip”
deyimi kurumsal, fonksiyonel ve finansman tipi
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 312)
(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
18-
(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
ödemeleri yönünden “ilgili hizmet tertibi” deyimi
borç konusu hizmetlerin yürütüldüğü ilgili
tertipleri ifade eder.”
MADDE 11- 5018 sayılı Kanunun 20 nci
maddesinin birinci fıkrasına (d) bendinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki (e) bendi eklenmiş ve
mevcut bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
“e) İlgili mevzuatına göre, yılı içinde hizmetin
gerektirdiği hâllerde Maliye Bakanlığınca belirlenen
usûl ve esaslar çerçevesinde merkezî yönetim
kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde yeni
tertipler, gelir kodları ve finansman kodları
açılabilir.”
MADDE 12- 5018 sayılı Kanunun 25 inci
maddesine, ikinci fıkrasından soma gelmek üzere
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
bütçelerinin mal ve hizmet alım giderlerine ilişkin
tertiplerinde yer alan savunma sektörü, altyapı,
inşa, iskân ve tesisleriyle NATO altyapı
yatırımlarının gerektirdiği inşa ve tesisler ve
bunlara ilişkin kamulaştırmalar ile stratejik hedef
planı içinde yer alan alım ve hizmetler, Kalkınma
Bakanlığının vizesine bağlı olmayıp yılı yatnım
programına ek yatırım cetvellerinde yer almaz.”
MADDE 13- 5018 sayılı Kanunun 31 inci
maddesine, üçüncü fıkradan soma gelmek üzere
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Yükseköğretim Kurulu ile üniversiteler ve
yüksek teknoloji enstitülerinde, harcama
yetkilileri ödenek gönderme belgesiyle belirlenir.
Bu idarelerde ödenek gönderme belgesi ile
ödenek gönderilen birimler harcama birimi,
kendisine ödenek gönderilen birimin en üst
yöneticisi ise harcama yetkilisidir. Bütçe
ödeneklerinin ilgili birimlere dağılımının
planlanması, ödenek gönderme belgesine
bağlanması ve kullanılmasına ilişkin usul ve
esaslar Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir.”
kodların bütün düzeyleri ile ekonomik
sınıflandırmanın ilk iki düzeyini, borç ödemeleri
yönünden “ilgili hizmet tertibi” deyimi borç
konusu hizmetlerin yürütüldüğü ilgili tertipleri
ifade eder.”
MADDE 11- Tasarmm 11 inci maddesi
aynen kabul edilmiştir.
MADDE 12- Tasarmm 12 nci maddesi
aynen kabul edilmiştir.
MADDE 13- Tasarmm 13 üncü maddesi
aynen kabul edilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayrsı: 312)

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
18-
(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
ödemeleri yönünden “ilgili hizmet tertibi” deyimi
borç konusu hizmetlerin yürütüldüğü ilgili
tertipleri ifade eder.”
MADDE 11- 5018 sayılı Kanunun 20 nci
maddesinin birinci fıkrasına (d) bendinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki (e) bendi eklenmiş ve
mevcut bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
“e) İlgili mevzuatına göre, yılı içinde hizmetin
gerektirdiği hâllerde Maliye Bakanlığınca belirlenen
usûl ve esaslar çerçevesinde merkezî yönetim
kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde yeni
tertipler, gelir kodları ve finansman kodları
açılabilir.”
MADDE 12- 5018 sayılı Kanunun 25 inci
maddesine, ikinci fıkrasından soma gelmek üzere
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
bütçelerinin mal ve hizmet alım giderlerine ilişkin
tertiplerinde yer alan savunma sektörü, altyapı,
inşa, iskân ve tesisleriyle NATO altyapı
yatırımlarının gerektirdiği inşa ve tesisler ve
bunlara ilişkin kamulaştırmalar ile stratejik hedef
planı içinde yer alan alım ve hizmetler, Kalkınma
Bakanlığının vizesine bağlı olmayıp yılı yatnım
programına ek yatırım cetvellerinde yer almaz.”
MADDE 13- 5018 sayılı Kanunun 31 inci
maddesine, üçüncü fıkradan soma gelmek üzere
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Yükseköğretim Kurulu ile üniversiteler ve
yüksek teknoloji enstitülerinde, harcama
yetkilileri ödenek gönderme belgesiyle belirlenir.
Bu idarelerde ödenek gönderme belgesi ile
ödenek gönderilen birimler harcama birimi,
kendisine ödenek gönderilen birimin en üst
yöneticisi ise harcama yetkilisidir. Bütçe
ödeneklerinin ilgili birimlere dağılımının
planlanması, ödenek gönderme belgesine
bağlanması ve kullanılmasına ilişkin usul ve
esaslar Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir.”
kodların bütün düzeyleri ile ekonomik
sınıflandırmanın ilk iki düzeyini, borç ödemeleri
yönünden “ilgili hizmet tertibi” deyimi borç
konusu hizmetlerin yürütüldüğü ilgili tertipleri
ifade eder.”
MADDE 11- Tasarmm 11 inci maddesi
aynen kabul edilmiştir.
MADDE 12- Tasarmm 12 nci maddesi
aynen kabul edilmiştir.
MADDE 13- Tasarmm 13 üncü maddesi
aynen kabul edilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayrsı: 312)
(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
-19-
(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
MADDE 14- 5018 sayılı Kanunun 51 inci
maddesine, birinci fıkradan sonra gelmek üzere
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Tahakkuk ettirilecek giderler Devlet
muhasebesi kayıtlarında ekonomik sınıflandır­
manın dördüncü düzeyini de kapsayacak şek­
ilde gösterilir.”
MADDE 15- 5018 sayılı Kanunun 79 uncu
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 79- Özel mevzuatındaki hükümler
saklı kalmak üzere, idare hesaplarında kayıtlı
olup 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkmda Kanun
kapsamında izlenen kamu alacakları dışında
kalan;
a) Zarurî veya mücbir sebeplerle takip ve
tahsil imkânı kalmayan,
b) Tahsili için yapılacak takibat giderlerinin
asıl alacak tutarından fazla olacağı anlaşılan,
kamu alacaklarından merkezî yönetim bütçe
kanununda gösterilen tutarlara kadar olanların
kayıtlardan çıkarılmasına üst yöneticiler
yetkilidir, (a) bendine göre belirlenen tutan aşan
kamu alacaklanndan silinmesi öngörülenler
merkezî yönetim bütçe kanununda ayrıca
gösterilir.”
MADDE 16- 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı
Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin beşinci
fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Dördüncü fıkrada sayılan unvanlara ilişkin
hizmetler dışmda kalmak ve o hizmet için ihdas
edilmiş kadro bulunmamak kaydıyla, İçişleri
Bakanlığınca üçüncü fıkra çerçevesinde
sözleşmeli personel istihdamı uygun görülmüş
olan kadro unvanlarına ilişkin görevlerde, 657
sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına
göre münhasıran kısmi süreli olarak sözleşmeli
personel çalıştırılabilir.”
MADDE 17- 13/12/1983 tarihli ve 178
sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
MADDE 14- Tasarmm 14 üncü maddesi
aynen kabul edilmiştir.
MADDE 15- Tasarmm 15 inci maddesi
aynen kabul edilmiştir.
MADDE 16- Tasarmm 16 ncı maddesi
aynen kabul edilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 312)

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
-19-
(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
MADDE 14- 5018 sayılı Kanunun 51 inci
maddesine, birinci fıkradan sonra gelmek üzere
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Tahakkuk ettirilecek giderler Devlet
muhasebesi kayıtlarında ekonomik sınıflandır­
manın dördüncü düzeyini de kapsayacak şek­
ilde gösterilir.”
MADDE 15- 5018 sayılı Kanunun 79 uncu
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 79- Özel mevzuatındaki hükümler
saklı kalmak üzere, idare hesaplarında kayıtlı
olup 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkmda Kanun
kapsamında izlenen kamu alacakları dışında
kalan;
a) Zarurî veya mücbir sebeplerle takip ve
tahsil imkânı kalmayan,
b) Tahsili için yapılacak takibat giderlerinin
asıl alacak tutarından fazla olacağı anlaşılan,
kamu alacaklarından merkezî yönetim bütçe
kanununda gösterilen tutarlara kadar olanların
kayıtlardan çıkarılmasına üst yöneticiler
yetkilidir, (a) bendine göre belirlenen tutan aşan
kamu alacaklanndan silinmesi öngörülenler
merkezî yönetim bütçe kanununda ayrıca
gösterilir.”
MADDE 16- 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı
Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin beşinci
fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Dördüncü fıkrada sayılan unvanlara ilişkin
hizmetler dışmda kalmak ve o hizmet için ihdas
edilmiş kadro bulunmamak kaydıyla, İçişleri
Bakanlığınca üçüncü fıkra çerçevesinde
sözleşmeli personel istihdamı uygun görülmüş
olan kadro unvanlarına ilişkin görevlerde, 657
sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına
göre münhasıran kısmi süreli olarak sözleşmeli
personel çalıştırılabilir.”
MADDE 17- 13/12/1983 tarihli ve 178
sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
MADDE 14- Tasarmm 14 üncü maddesi
aynen kabul edilmiştir.
MADDE 15- Tasarmm 15 inci maddesi
aynen kabul edilmiştir.
MADDE 16- Tasarmm 16 ncı maddesi
aynen kabul edilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 312)
(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
-20-
(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendinde yer alan “trampası ve” ibaresi madde
metninden çıkarılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki
bent eklenmiştir.
“s) Gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde
bulunan taşınmazlardan, genel bütçe kapsamındaki
kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin kanunlarla
verilen görevlerini yerine getirebilmeleri için bina
ve tesis yapmak amacıyla ihtiyaç duyulanların
Hâzineye ait taşınmazlar ile trampa işlemlerini
yapmak.”
MADDE 18- 22/12/1934 tarihli ve 2644
sayılı Tapu Kanununa aşağıdaki geçici madde
eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 4- Hâzineye ait
taşınmazlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihte özel kanunlar kapsamında kalanların hangi
kanun kapsamında kaldıklarının ve tâbi oldukları
kısıtlamaların en geç bir yıl, bu tarihten sonra
kalacakların ise en geç bir ay içinde yetkili ve
görevli idarelerce ilgili tapu müdürlüklerine
bildirilerek tapu kütüklerine gerekli belirtme
yapılması ve şerh verilmesi zorunludur. Hâzineye
ait taşınmazlara ilişkin tasarruf işlemlerinde, ilgili
idarelerden görüş alınmadan tapu kütüklerindeki
bilgiler esas alınarak işlem yapılır.”
MADDE 19- 4046 sayılı Kanunun 2 nci
maddesinin bilinci fıkrasının (c) bendi ile geçici
23 üncü ve geçici 24 üncü maddeleri ile
20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası
Kanununun 14 üncü maddesinin beşinci fıkrası
yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 17- a) 24/11/1994 tarihli ve 4046
sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkmda
Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c)
bendi ile geçici 23 üncü ve geçici 24 üncü
maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
b) 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik
Piyasası Kanununun 14 üncü maddesinin beşinci
fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 312)

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
-20-
(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendinde yer alan “trampası ve” ibaresi madde
metninden çıkarılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki
bent eklenmiştir.
“s) Gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde
bulunan taşınmazlardan, genel bütçe kapsamındaki
kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin kanunlarla
verilen görevlerini yerine getirebilmeleri için bina
ve tesis yapmak amacıyla ihtiyaç duyulanların
Hâzineye ait taşınmazlar ile trampa işlemlerini
yapmak.”
MADDE 18- 22/12/1934 tarihli ve 2644
sayılı Tapu Kanununa aşağıdaki geçici madde
eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 4- Hâzineye ait
taşınmazlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihte özel kanunlar kapsamında kalanların hangi
kanun kapsamında kaldıklarının ve tâbi oldukları
kısıtlamaların en geç bir yıl, bu tarihten sonra
kalacakların ise en geç bir ay içinde yetkili ve
görevli idarelerce ilgili tapu müdürlüklerine
bildirilerek tapu kütüklerine gerekli belirtme
yapılması ve şerh verilmesi zorunludur. Hâzineye
ait taşınmazlara ilişkin tasarruf işlemlerinde, ilgili
idarelerden görüş alınmadan tapu kütüklerindeki
bilgiler esas alınarak işlem yapılır.”
MADDE 19- 4046 sayılı Kanunun 2 nci
maddesinin bilinci fıkrasının (c) bendi ile geçici
23 üncü ve geçici 24 üncü maddeleri ile
20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası
Kanununun 14 üncü maddesinin beşinci fıkrası
yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 17- a) 24/11/1994 tarihli ve 4046
sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkmda
Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c)
bendi ile geçici 23 üncü ve geçici 24 üncü
maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
b) 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik
Piyasası Kanununun 14 üncü maddesinin beşinci
fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 312)
(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
-21-
(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
MADDE 20- Bu Kanunun;
a) 17 nci ve 18 inci maddeleri yayımı
tarihinde,
b) Diğer hükümleri 1/1/2013 tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 21- Bu Kanım hükümlerini
Bakanlar Kurulu yürütür.
MADDE 18- Bu Kanun 1/1/2013 tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 19- Tasannm 21 inci maddesi 19 uncu
madde olarak aynen kabul edilmiştir.
Recep Tayyip Erdoğan
Başbakan
Başbakan Yardımcısı
B. Arınç
Başbakan Yardımcısı
B. Bozdağ
Avrupa Birliği Bakanı
E. Bağış
Çevre ve Şehircilik Bakanı
E. Bayraktar
Eneıji ve Tabii Kaynaklar Bakam
T. Yıldız
Gümrük ve Ticaret Bakam
H. Yazıcı
Kültür ve Turizm Bakam
E. Günay
Milli Savunma Bakanı
I. Yılmaz
Başbakan Yardımcısı
A. Babacan
Adalet Bakanı
S. Ergin
Başbakan Yardımcısı
B. Atalay
Aile ve Sosyal Politikalar Bakam
F. Şahin
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
N. Ergün
Dışişleri Bakam
A. Davutoğlu
Gençlik ve Spor Bakam
S. Kılıç
İçişleri Bakam
î. N. Şahin
Maliye Bakanı
M. Şimşek
Onnan ve Su İşleri Bakanı
V. Eroğlu
Ulaştınna, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
B. Yıldırım
F. Çelik
Ekonomi Bakanı
M. Z. Çağlayan
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
M. M. Eker
Kalkınma Bakanı
C. Yılmaz
Milli Eğitim Bakanı
O. Dinçer
Sağlık Bakanı
R. Akdağ
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 312)

Maddeye git
  
  
  Kaynak Dosya
  Kaynak Metin (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul