8617   BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU    Kanun Numarası : 4982  Kabul Tarihi : 9/10/2003   Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 24/10/2003  Sayı : 25269   Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42    BİRİNCİ BÖLÜM  Amaç, Kapsam ve Tanımlar  Amaç  Madde 1- Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik,  tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin  esas ve usulleri düzenlemektir.  Kapsam  Madde 2- Bu Kanun; kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek  kuruluşlarının faaliyetlerinde uygulanır.  1.11.1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun hükümleri  saklıdır.  (Ek fıkra: 12/7/2013-6495/33 md.; İptal fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 4/12/2014  tarihli ve E.:2013/114, K.:2014/184 sayılı Kararı ile.)   Tanımlar  Madde 3- Bu Kanunda geçen;  a) Kurum ve kuruluş: Bu Kanunun 2 nci maddesinde geçen ve kapsama dahil olan bilgi  edinme başvurusu yapılacak bütün makam ve mercileri,  b) Başvuru sahibi: Bu Kanun kapsamında bilgi edinme hakkını kullanarak kurum ve  kuruluşlara başvuran gerçek ve tüzel kişileri,  c) Bilgi: Kurum ve kuruluşların sahip oldukları kayıtlarda yer alan bu Kanun  kapsamındaki her türlü veriyi,  d) Belge: Kurum ve kuruluşların sahip oldukları bu Kanun kapsamındaki yazılı, basılı  veya çoğaltılmış dosya, evrak, kitap, dergi, broşür, etüt, mektup, program, talimat, kroki, plân,  film, fotoğraf, teyp ve video kaseti, harita, elektronik ortamda kaydedilen her türlü bilgi, haber ve  veri taşıyıcılarını,  e) Bilgi veya belgeye erişim: İstenen bilgi veya belgenin niteliğine göre, kurum ve  kuruluşlarca, başvuru sahibine söz konusu bilgi veya belgenin bir kopyasının verilmesini, kopya  verilmesinin mümkün olmadığı hâllerde, başvuru sahibinin bilgi veya belgenin aslını inceleyerek  not almasına veya içeriğini görmesine veya işitmesine izin verilmesini,  f) Kurul: Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunu,  İfade eder.   8618   İKİNCİ BÖLÜM Bilgi Edinme Hakkı ve Bilgi Verme Yükümlülüğü         Bilgi edinme hakkı       Madde 4- Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir.       Türkiye'de ikamet eden yabancılar ile Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler,  isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi  çerçevesinde, bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar.        Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri  saklıdır.       Bilgi verme yükümlülüğü       Madde 5- Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi  veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve  doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler.    Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri  uygulanmaz. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  Bilgi Edinme Başvurusu               Başvuru usulü       Madde 6- Bilgi edinme başvurusu, başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri  veya iş adresini, başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin  imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe ile istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum veya  kuruluşa yapılır. Bu başvuru, kişinin kimliğinin ve imzasının veya yazının kimden neşet ettiğinin  tespitine yarayacak başka bilgilerin yasal olarak belirlenebilir olması kaydıyla elektronik ortamda  veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir.       Dilekçede, istenen bilgi veya belgeler açıkça belirtilir.       İstenecek bilgi veya belgenin niteliği       Madde 7- Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan  veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır.        Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz  neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz  cevap verebilirler.        İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa,  başvuru dilekçesi bu kurum ve kuruluşa gönderilir ve durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir.       Yayımlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler        Madde 8- Kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın, broşür, ilân ve benzeri yollarla  kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler, bilgi edinme başvurularına konu olamaz. Ancak,  yayımlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi veya belgelerin ne şekilde, ne zaman ve nerede  yayımlandığı veya açıklandığı başvurana bildirilir.    8619    Gizli bilgileri ayırarak bilgi veya belge verme  Madde 9- İstenen bilgi veya belgelerde, gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan  bilgiler ile açıklanabilir nitelikte olanlar birlikte bulunuyor ve bunlar birbirlerinden  ayrılabiliyorsa, söz konusu bilgi veya belge, gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bilgiler  çıkarıldıktan sonra başvuranın bilgisine sunulur. Ayırma gerekçesi başvurana yazılı olarak  bildirilir.  Bilgi veya belgeye erişim  Madde 10- Kurum ve kuruluşlar, başvuru sahibine istenen belgenin onaylı bir kopyasını  verirler.  Bilgi veya belgenin niteliği gereği kopyasının verilmesinin mümkün olmadığı veya kopya  çıkarılmasının aslına zarar vereceği hâllerde, kurum ve kuruluşlar ilgilinin;  a) Yazılı veya basılı belgeler için, söz konusu belgenin aslını incelemesi ve not  alabilmesini,  b) Ses kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları dinleyebilmesini,  c) Görüntü kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları izleyebilmesini,  Sağlarlar.   Bilgi veya belgenin yukarıda belirtilenlerden farklı bir şekilde elde edilmesi mümkün ise,  belgeye zarar vermemek koşuluyla bu olanak sağlanır.  Başvurunun yapıldığı kurum ve kuruluş, erişimine olanak sağladığı bilgi veya belgeler  için başvuru sahibinden erişimin gerektirdiği maliyet tutarı kadar bir ücreti bütçeye gelir  kaydedilmek üzere tahsil edebilir.  Bilgi veya belgeye erişim süreleri  Madde 11- Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi onbeş  iş günü içinde sağlarlar. Ancak istenen bilgi veya belgenin, başvurulan kurum ve kuruluş içindeki  başka bir birimden sağlanması; başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun görüşünün  alınmasının gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi  durumlarında bilgi veya belgeye erişim otuz iş günü içinde sağlanır. Bu durumda, sürenin  uzatılması ve bunun gerekçesi başvuru sahibine yazılı olarak ve onbeş iş günlük sürenin  bitiminden önce bildirilir.  10 uncu maddede belirtilen bilgi veya belgelere erişim için gereken maliyet tutarının idare  tarafından başvuru sahibine bildirilmesiyle onbeş iş günlük süre kesilir. Başvuru sahibi onbeş iş  günü içinde ücreti ödemezse talebinden vazgeçmiş sayılır.  Başvuruların cevaplandırılması  Madde 12- Kurum ve kuruluşlar, bilgi edinme başvurularıyla ilgili cevaplarını yazılı  olarak veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirirler. Başvurunun reddedilmesi hâlinde bu  kararın gerekçesi ve buna karşı başvuru yolları belirtilir.    İtiraz usulü   Madde 13- Bilgi edinme istemi (…)(1)reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna  başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren onbeş gün içinde Kurula itiraz edebilir. Kurul, bu  konudaki kararını otuz iş günü içinde verir. Kurum ve kuruluşlar, Kurulun istediği her türlü bilgi  veya belgeyi onbeş iş günü içinde vermekle yükümlüdürler.   Kurula itiraz, başvuru sahibinin idarî yargıya başvurma süresini durdurur.  _______________________  (1) Bu arada yer alan “16 ve 17 nci maddelerde öngörülen sebeplerle” ibaresi, 17/11/2005  tarihli ve 5432 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle madde metninden çıkarılmıştır.   8620          Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu (1) (2)  Madde 14- Bilgi edinme başvurusuyla ilgili yapılacak itirazlar üzerine, (…)(2) verilen kararları  incelemek ve kurum ve kuruluşlar için bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin olarak kararlar vermek  üzere; Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu oluşturulmuştur.   Kurul; birer üyesi Yargıtay ve Danıştay genel kurullarının kendi kurumları içinden önerecekleri ikişer  aday, birer üyesi ceza hukuku, idare hukuku ve anayasa hukuku alanlarında profesör veya doçent unvanına  sahip kişiler, bir üyesi Türkiye Barolar Birliğinin baro başkanı seçilme yeterliliğine sahip kişiler içinden  göstereceği iki aday, iki üyesi en az genel müdür düzeyinde görev yapmakta olanlar ve bir üyesi de Adalet  Bakanının önerisi üzerine bu Bakanlıkta idarî görevlerde çalışan hâkimler arasından Cumhurbaşkanınca  seçilecek dokuz üyeden oluşur.   Kurul üyeliğine önerilen adayların muvafakatları aranır.  Kurul Başkanı, kurul üyelerince kendi aralarından seçilir.   Kurul, en az ayda bir defa veya ihtiyaç duyulduğu her zaman Başkanın çağrısı üzerine toplanır.   Kurul üyelerinin görev süreleri dört yıldır. Görev süresi sona erenler yeniden seçilebilirler. Görev  süresi dolmadan görevinden ayrılan üyenin yerine aynı usule göre seçilen üye, yerine seçildiği üyenin görev  süresini tamamlar. Yeni seçilen Kurul göreve başlayıncaya kadar önceki Kurul görevine devam eder.   Kurul üyelerine 10.2.1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla  fiilen görev yaptıkları her gün için (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu  bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir. Bu ödemelerde damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz.  (Ek cümle: 17/11/2005-5432/2 md.) Bir ayda fiilen görev yapılan gün sayısının dördü aşması halinde, aşan  günler için huzur hakkı ödenmez.(2)  Kurul, belirleyeceği konularda komisyonlar ve çalışma grupları kurabilir; ayrıca gerekli gördüğü  takdirde, ilgili bakanlık ile diğer kurum ve kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerini bilgi almak  üzere toplantılarına katılmaya davet edebilir.   Kurulun sekretarya hizmetleri Adalet Bakanlığı tarafından yerine getirilir. (1)  Kurulun görev ve çalışmalarına ilişkin esas ve usuller Cumhurbaşkanlığınca hazırlanarak yürürlüğe  konulacak bir yönetmelikle düzenlenir. (1)   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  Bilgi Edinme Hakkının Sınırları   Yargı denetimi dışında kalan işlemler  Madde 15- Yargı denetimi dışında kalan idarî işlemlerden kişinin çalışma hayatını ve mesleki  onurunu etkileyecek nitelikte olanlar, bu Kanun kapsamına dahildir. Bu şekilde sağlanan bilgi edinme hakkı  işlemin yargı denetimine açılması sonucunu doğurmaz.  Devlet sırrına ilişkin bilgi veya belgeler  Madde 16- Açıklanması hâlinde Devletin emniyetine, dış ilişkilerine, millî savunmasına ve millî  güvenliğine açıkça zarar verecek ve niteliği itibarıyla Devlet sırrı olan gizlilik dereceli bilgi veya belgeler,  bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.  _____________________  (1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 35 inci maddesiyle, bu maddenin ikinci fıkrasında yer alan  “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, dokuzuncu fıkrasında yer alan  “Başbakanlık” ibaresi “Adalet Bakanlığı” şeklinde ve onuncu fıkrasında yer alan “Başbakanlıkça”  ibaresi “Cumhurbaşkanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.  (2) 17/11/2005 tarihli ve 5432 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle, birinci fıkrada yer alan “16 ve 17 nci  maddelerde öngörülen sebeplere dayanılarak” ibaresi, madde metninden çıkarılmış; yedinci fıkrada yer  alan “uhdesinde kamu görevi bulunanlara (1000), uhdesinde kamu görevi bulunmayanlara ise  (2000)" ibaresi, "(3000)" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.    8621         Ülkenin ekonomik çıkarlarına ilişkin bilgi veya belgeler       Madde 17- Açıklanması ya da zamanından önce açıklanması hâlinde, ülkenin ekonomik  çıkarlarına zarar verecek veya haksız rekabet ve kazanca sebep olacak bilgi veya belgeler, bu  Kanun kapsamı dışındadır.       İstihbarata ilişkin bilgi veya belgeler        Madde 18- Sivil ve askerî istihbarat birimlerinin görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi veya  belgeler, bu Kanun kapsamı dışındadır.       Ancak, bu bilgi ve belgeler kişilerin çalışma hayatını ve meslek onurunu etkileyecek  nitelikte ise, istihbarata ilişkin bilgi ve belgeler bilgi edinme hakkı kapsamı içindedir.       İdarî soruşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler        Madde 19- Kurum ve kuruluşların yetkili birimlerince yürütülen idarî soruşturmalarla  ilgili olup, açıklanması veya zamanından önce açıklanması hâlinde;        a) Kişilerin özel hayatına açıkça haksız müdahale sonucunu doğuracak,       b) Kişilerin veya soruşturmayı yürüten görevlilerin hayatını ya da güvenliğini tehlikeye  sokacak,       c) Soruşturmanın güvenliğini tehlikeye düşürecek,       d) Gizli kalması gereken bilgi kaynağının açığa çıkmasına neden olacak veya soruşturma  ile ilgili benzeri bilgi ve bilgi kaynaklarının temin edilmesini güçleştirecek,       Bilgi veya belgeler, bu Kanun kapsamı dışındadır.         Adlî soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler       Madde 20- Açıklanması veya zamanından önce açıklanması hâlinde;       a) Suç işlenmesine yol açacak,       b) Suçların önlenmesi ve soruşturulması ya da suçluların kanunî yollarla yakalanıp  kovuşturulmasını tehlikeye düşürecek,       c) Yargılama görevinin gereğince yerine getirilmesini engelleyecek,        d) Hakkında dava açılmış bir kişinin adil yargılanma hakkını ihlâl edecek,        Nitelikteki bilgi veya belgeler, bu Kanun kapsamı dışındadır.       4.4.1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, 18.6.1927 tarihli ve  1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, 6.1.1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama  Usulü Kanunu ve diğer özel kanun hükümleri saklıdır.       Özel hayatın gizliliği       Madde 21- Kişinin izin verdiği hâller saklı kalmak üzere, özel hayatın gizliliği  kapsamında, açıklanması hâlinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve  haysiyetine, meslekî ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler,  bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.       Kamu yararının gerektirdiği hâllerde, kişisel bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluşlar  tarafından, ilgili kişiye en az yedi gün önceden haber verilerek yazılı rızası alınmak koşuluyla  açıklanabilir.        Haberleşmenin gizliliği       Madde 22- Haberleşmenin gizliliği esasını ihlâl edecek bilgi veya belgeler, bu Kanun  kapsamı dışındadır.   8622         Ticarî sır       Madde 23- Kanunlarda ticarî sır olarak nitelenen bilgi veya belgeler ile, kurum ve  kuruluşlar tarafından gerçek veya tüzel kişilerden gizli kalması kaydıyla sağlanan ticarî ve malî  bilgiler, bu Kanun kapsamı dışındadır.       Fikir ve sanat eserleri       Madde 24- Fikir ve sanat eserlerine ilişkin olarak yapılacak bilgi edinme başvuruları  hakkında ilgili kanun hükümleri uygulanır.       Kurum içi düzenlemeler       Madde 25- Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli  ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler, bilgi edinme  hakkının kapsamı dışındadır. Ancak, söz konusu düzenlemeden etkilenen kurum çalışanlarının  bilgi edinme hakları saklıdır.       Kurum içi görüş, bilgi notu ve tavsiyeler       Madde 26- Kurum ve kuruluşların faaliyetlerini yürütmek üzere, elde ettikleri görüş, bilgi  notu, teklif ve tavsiye niteliğindeki bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluş tarafından aksi  kararlaştırılmadıkça bilgi edinme hakkı kapsamındadır.       Bilimsel, kültürel, istatistik, teknik, tıbbî, malî, hukukî ve benzeri uzmanlık alanlarında  yasal olarak görüş verme yükümlülüğü bulunan kişi, birim ya da kurumların görüşleri, kurum ve  kuruluşların alacakları kararlara esas teşkil etmesi kaydıyla bilgi edinme istemlerine açıktır.         Tavsiye ve mütalaa talepleri       Madde 27- Tavsiye ve mütalaa talepleri bu Kanun kapsamı dışındadır.       Gizliliği kaldırılan bilgi veya belgeler       Madde 28- Gizliliği kaldırılmış olan bilgi veya belgeler, bu Kanunda belirtilen diğer  istisnalar kapsamına girmiyor ise, bilgi edinme başvurularına açık hâle gelir.   BEŞİNCİ BÖLÜM  Çeşitli ve Son Hükümler         Ceza hükümleri       Madde 29- Bu Kanunun uygulanmasında ihmâli, kusuru veya kastı bulunan memurlar ve  diğer kamu görevlileri hakkında, işledikleri fiillerin genel hükümler çerçevesinde ceza  kovuşturması gerektirmesi hususu saklı kalmak kaydıyla, tâbi oldukları mevzuatta yer alan  disiplin cezaları uygulanır.       Bu Kanunla erişilen bilgi ve belgeler ticarî amaçla çoğaltılamaz ve kullanılamaz.       Rapor düzenlenmesi        Madde 30- Kurum ve kuruluşlar, bir önceki yıla ait olmak üzere;       a) Kendilerine yapılan bilgi edinme başvurularının sayısını,       b) Olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuru sayısını,       c) Reddedilen başvuru sayısı ve bunların dağılımını gösterir istatistik bilgileri,       d) Gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak ya da bu nitelikteki bilgiler ayrılarak  bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuru sayısını,       e) Başvurunun reddedilmesi üzerine itiraz edilen başvuru sayısı ile bunların sonuçlarını,   8623        Gösterir bir rapor hazırlayarak, bu raporları her yıl Şubat ayının sonuna kadar Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna gönderirler. Bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları  raporlarını bağlı, ilgili ya da ilişkili oldukları bakanlık vasıtasıyla iletirler. Kurul, hazırlayacağı  genel raporu, söz konusu kurum ve kuruluşların raporları ile birlikte her yıl Nisan ayının sonuna  kadar Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderir. Bu raporlar takip eden iki ay içinde Türkiye  Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca kamuoyuna açıklanır.       Yönetmelik (1)       Madde 31- Bu Kanunun uygulanması ile ilgili esas ve usullerin belirlenmesine ilişkin  yönetmelik, Kanunun yayımını takip eden altı ay içinde Cumhurbaşkanlığı tarafından  hazırlanarak (…) (1) yürürlüğe konulur.        Yürürlük        Madde 32- Bu Kanun yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girer.       Yürütme (2)       Madde 33- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.                           _____________________  (1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 35 inci maddesiyle, bu maddede yer alan “Başbakanlık” ibaresi  “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiş ve “Bakanlar Kurulunca” ibaresi madde metninden  çıkarılmıştır.  (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 35 inci maddesiyle, bu maddede yer alan “Bakanlar Kurulu”  ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.   8624   4982 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL  EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ  GÖSTERİR LİSTE    Değiştiren  Kanunun/KHK’nin/  İptal Eden Anayasa  Mahkemesi  Kararının  Numarası   4982 sayılı Kanunun değişen veya  iptal edilen maddeleri   Yürürlüğe Giriş Tarihi  5432 13 ve 14 22/11/2005  6495 2 2/8/2013  Anayasa  Mahkemesi’nin  4/12/2014 tarihli ve  E.: 2013/114, K.:  2014/22 (Yürürlüğü  Durdurma) Kararı  2     6/12/2014  Anayasa  Mahkemesi’nin  4/12/2014 tarihli ve  E.: 2013/114, K.:  2014/184 sayılı  Kararı  2     16/7/2015        KHK/703 14, 31, 33  24/6/2018 tarihinde  birlikte yapılan Türkiye  Büyük Millet Meclisi ve  Cumhurbaşkanlığı  seçimleri sonucunda  Cumhurbaşkanının  andiçerek göreve başladığı  tarihte (9/7/2018)
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  4982 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4982 nolu kanunun Kanun Tasarısının Metni
  Kanun Tasarısının Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4982 nolu kanunun Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  4982 nolu kanunun TBMM Bilgileri
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4982 nolu kanunun TBMM'ce kabul edilen metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Kaynak Metin
  Mevzuat Versiyon (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (4)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlüğünü Durduran Yargı Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (8)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  Söz Konusu Metnin Değinildiği Metin (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul