(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Dönem : 22

Dönem : 22           Yasama Yılı : 1

 

              T.B.M.M.    (S. Sayısı : 112)

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile 13.12.1983 Tarihli ve 187 Sayılı Kültür ve TurizmBakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 8.6.1984 Tarihli ve 216 Sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 13.12.1983 Tarihli ve 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, 24.1.1989 Tarihli ve 354 Sayılı KültürBakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 24.1.1989 Tarihli ve 355 Sayılı Turizm Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 17.3.1989 Tarihli ve 364 Sayılı 190, 354 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğişiklikYapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, 13.9.1989 Tarihli ve 379 Sayılı 190 ve 354 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, 25.3.1990 Tarihli ve 411 Sayılı 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, 13.12.1991 Tarihli ve 468 Sayılı 190 ve 354 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Millî Eğitim,Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/542,
1/51, 1/60, 1/122, 1/123, 1/126, 1/136, 1/160, 1/194)

                                

NOT : Tasarı ve Kanun Hükmünde Kararnameler Başkanlıkça;Anayasa, Bayındırlık, İmar,
        Ulaştırma ve Turizm ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe komis-
            yonlarına havale edilmiştir.

 

 

                         T.C.

            Başbakanlık                18.3.2003

Kanunlar ve Kararlar

    Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.0.KKG.0.10/101-618/1223

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Başkanlığınıza arzı BakanlarKurulunca 17.3.2003 tarihinde kararlaştırılan “Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı” ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.

                        Recep Tayyip Erdoğan

                                       Başbakan

GENEL GEREKÇE

Türkiye'de son yıllarda çok genişlemiş ve hantal bir yapıya bürünmüş olan kamu yönetiminin gözden geçirilmesi ve reforma tabi tutulması kaçınılmaz bir ihtiyaç haline gelmiştir. Kamu kurumlarındaki verimsizlik ve israf, bu kurumlara olan güveni sarsmaktadır. Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında da belirtildiği üzere, kamu kuruluşlarının amaçlarında, görevlerinde, görevlerin bölüşümünde, teşkilât yapısında, kaynaklarında ve bunların kullanılış biçiminde yaşanan aksaklık ve eksiklikleri gidermek öncelikli gündem konusunu oluşturmaktadır.

Devlet teşkilâtında karşılaşılan temel sorunlar; hantal yapı ve bürokrasinin kamusal faaliyetlerin etkinliğini ve kalitesini düşürmesi, kamu harcamalarında verimsizliğe yol açması ve kamu hizmetlerinde yavaşlama ve nitelik kaybı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sorunlar birbiriyle de bağlantılıdır. Söz konusu aksaklıklar, Devlet teşkilâtının genel sorunları olduğu gibi, Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı da bugün aynı sorunlarla karşı karşıya bulunmaktadır.

Bu sorunların ortadan kaldırılması amacıyla tasarlanan çözüm ise, benzer ya da yakın faaliyetler içinde bulunan bakanlıkların ve hatta bakanlık birimlerinin birleştirilmesi, teşkilâtın organik yapısında küçülmeye gidilmesi, buna paralel olarak personel sayısının azaltılması, bunların sonucunda kamunun personel, demirbaş ve benzeri harcamalarında tasarrufa gidilmesi şeklinde bir zincirleme etkileşimin harekete geçirilmesi olarak formüle edilmektedir.

Kamu hizmeti sunumunda verimliliğin ve etkinliğin sağlanması amacıyla  Acil Eylem Planında ve 58 inci Hükümet Programında yer alan ilkeler ışığında başlatılan çalışmalar, aynı tutarlılıkla 59 uncu Hükümet tarafından da sürdürülmektedir.

Kamusal organizmada yılların birikimi olarak ortaya çıkan rahatsızlıklar, ulusal çapta yaşanmakta olan ekonomik sıkıntıların aşılabilmesi ve bir daha yaşanmaması açısından da Devletin yeniden yapılanmasını zorunlu kılmaktadır. Ülkemizin uzun yıllar mahrum kaldığı siyasi istikrarın sağlandığı bu dönem, söz konusu yeniden yapılanmanın gerçekleştirilebilmesi için tarihi bir fırsat sunmaktadır.

Bu çerçevede, Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı, "Kültür ve Turizm Bakanlığı" adı altında birleştirilmekte, bunun yanı sıra ana hizmet ve yardımcı hizmet birimlerinden, benzer veya paralel görevler üstlenen birimler de tek birim olarak örgütlenmektedir. Kültür Bakanlığına bağlı bazı yurt dışı birimlerin kapatılması suretiyle, Bakanlık yurt dışı teşkilâtı da küçültülmektedir. Böylece, kamu yönetiminde etkinliğin sağlanmasının yanı sıra kamu harcamalarında da tasarrufa gidilmesi ve Devlet teşkilâtının küçültülerek hantal bir yapıya bürünmesinin önlenmesi amaçlanmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1. - Madde ile, bu Kanunun amacı belirtilmiştir. Kanunun amacı; esas itibarıyla, kültürel değerleri yaşatmak, geliştirmek, tanıtmak, tarihi ve kültürel varlıkların tahribini ve yok edilmesini önlemek, yurdun turizme elverişli bütün imkanlarını ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacak şekilde değerlendirmek ve bu doğrultuda çalışmalar yapmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığının kurulmasına, teşkilât ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Madde 2. - Madde ile, Kültür ve Turizm Bakanlığının görevleri sayılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın başlıca görevleri; Millî, manevi, tarihi, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek ve bu suretle millî bütünlüğün sağlanmasına yardımcı olmak, tarihi ve kültürel varlıkların tahribini ve yok edilmesini önlemek, turizmi millî ekonominin verimli bir sektörü haline getirmek için yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını değerlendirmek, geliştirmek ve pazarlamak,  kültür ve turizm alanlarındaki yerli ve yabancı potansiyeli yönlendirmek, ve kanunlarla verilen diğer görevleri yapmaktır.

Madde 3. - Madde ile, Kültür ve Turizm Bakanlığı teşkilâtının, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtları ile bağlı kuruluşlardan meydana geldiği ifade edilmiştir.  Halihazırda Bakanlığın ilgili kuruluşu bulunmamaktadır. Ancak, ileride, genel hükümler çerçevesinde Bakanlığa bir kamu kurum veya kuruluşunun ilgilendirilmesinde bu Kanun açısından bir engel bulunmamaktadır.

Madde 4. - Madde ile, Bakanlık merkez teşkilâtının, ana hizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri ve yardımcı hizmet birimlerinden meydana geldiği  belirtilmiştir. Düzenleme, bakanlıkların kuruluş ve teşkilâtlanma esasları bakımından çerçeveyi çizen 3046 sayılı Kanuna paralel hazırlanmıştır.

Madde 5. - Madde ile, Kültür ve Turizm Bakanının görev ve sorumlulukları düzenlenmiştir. Türk Anayasa sisteminde bakanlar, bakanlık teşkilâtlarının en üst amiri konumundadırlar ve bakanlık hizmetlerini mevzuata, Hükümetin genel siyasetine, millî güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludurlar. Ayrıca, Türk idare sistemimizde bakanlar, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden de sorumlu olup, bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtları ile bağlı kuruluşların faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir. Madde, bu çerçevede hazırlanmıştır.

Madde 6. - Madde ile, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarının görev ve sorumlulukları düzenlenmiştir.

Madde 7. - Madde ile, Bakanlıkta, Müsteşara yardımcı olmak üzere dört Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebileceği öngörülmüştür.       

Madde 8. - Madde ile, Bakanlığın ana hizmet birimleri sayılmıştır. Kültür ve Turizm bakanlıklarının ana hizmet birimleri bir çatı altında toplanırken, hizmetlerde etkinliği artırmak ve Devlet teşkilâtında küçülme sağlamak amacıyla benzer veya yakın görevler üstlenen bazı birimlerin birleştirilmesi yoluna gidilmiştir.

Madde 9. - Madde ile, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün görevleri sayılmıştır.  Kültür Bakanlığına bağlı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, görevlerinde bazı değişiklikler yapılmakla birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde aynen muhafaza edilmiştir.

Madde 10. - Madde ile, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğünün görevleri sayılmıştır. Kültür Bakanlığına bağlı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, "Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü" adı altında birleştirilmiştir.

Madde 11. - Madde ile, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün görevleri sayılmıştır. Kültür Bakanlığına bağlı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü ve Yayımlar Dairesi Başkanlığı, "Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü" adı altında birleştirilmiştir.

Madde 12. - Madde ile, Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğünün görevleri sayılmıştır. Kültür Bakanlığına bağlı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü, görevlerinde bazı değişiklikler yapılmakla birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde aynen muhafaza edilmiştir.

Madde 13. - Madde ile, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün görevleri sayılmıştır. Turizm Bakanlığına bağlı Yatırımlar Genel Müdürlüğü ve İşletmeler Genel Müdürlüğü ile Kültür Bakanlığına bağlı Kültür Merkezleri Dairesi Başkanlığı, "Yatırımlar ve İşletmeler Genel Müdürlüğü" adı altında birleştirilmiştir.

Ayrıca, Genel Müdürlük bünyesinde, görev alanına giren konularda gerekli denetim ve inceleme görevlerini yürütmek üzere kontrolörlük müessesesi ihdas edilmiştir.

Bunun yanı sıra, tarihi, kültürel ve turistik potansiyellerin geliştirilerek sektörel kalkınma içinde kullanılmasını sağlamak amacıyla, sınırları Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmek üzere, kültür ve turizm gelişim bölgeleri oluşturması ve bu sınırlar dahilinde planlı bir gelişme modeli oluşturmak üzere, her ölçekte plan yapmak veya yaptırmak, bu bölgelere gelecek yatırımları yönlendirmek ve bu bölgelere yatırım yapmak hususunda Bakanlığa yetki verilmiştir.

Madde 14. - Madde ile, Millî Kütüphane Başkanlığının "genel müdürlüğe" dönüştürülmesi ve Türkiye'nin millî kültür ve bilgi birikimini ve bilgi akımını sağlamak üzere özel kanunlarla verilen görevleri yapması, ayrıca, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu tarafından yayımlanan eserlerden, memleketin tarihi ve kültürü bakımından önemli olanların çoğaltılması ve bir nüshasının da Millî Kütüphanede saklanması hükme bağlanmıştır.    

Madde 15. - Madde ile, Tanıtma Genel Müdürlüğünün görevleri sayılmıştır. Turizm Bakanlığına bağlı Tanıtma Genel Müdürlüğü, görevleri yeniden düzenlenerek Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesine alınmıştır.

Madde 16. - Madde ile, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünün görevleri sayılmıştır. Turizm Bakanlığına bağlı Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü ile Kültür Bakanlığına bağlı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, "Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü" adı altında birleştirilmiştir.

Madde 17. - Madde ile, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığının görevleri sayılmıştır. Kültür Bakanlığına bağlı Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Genel Müdürlüğü ile Turizm Bakanlığına bağlı Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı "Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı" adı altında birleştirilmiştir.

Madde 18. - Madde ile, Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez teşkilâtındaki danışma ve denetim birimleri sayılmıştır.

Madde 19. - Madde ile, Teftiş Kurulu Başkanlığının Bakanın emri ve onayı üzerine Bakan adına hangi görevleri yerine getireceği belirtilmiştir ve Teftiş Kurulunun ve müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usullerinin tüzükle düzenlenmesi öngörülmüştür.   

Madde 20. - Madde ile, Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri sayılmıştır.

Madde 21. - Madde ile, Hukuk Müşavirliğinin görevleri sayılmıştır.

Madde 22. - Madde ile, Bakanlığın görev alanına giren ve özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere en fazla otuz Bakanlık müşaviri görevlendirilebileceği ve Bakanlık müşavirlerinin Bakanlık makamına bağlı olarak çalışacakları öngörülmüştür. 

Madde 23. - Madde ile, Bakanlıkta basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin, belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edilmesine imkân tanınmıştır.

Madde 24. - Madde ile, Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez teşkilâtındaki yardımcı hizmet birimleri sayılmıştır.

Madde 25. - Madde ile, Personel Dairesi Başkanlığının görevleri sayılmıştır. Kültür ve Turizm bakanlıklarına bağlı Personel Dairesi başkanlıkları, "Personel Dairesi Başkanlığı" adı altında birleştirilmiştir.

Madde 26. - Madde ile, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri sayılmıştır.

Madde 27. - Madde ile, Savunma Sekreterliğinin özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yerine getirmesi hükme bağlanmıştır.

Madde 28. - Madde ile, Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri sayılmıştır.

Madde 29. - Madde ile, Bakanlığa, gerekli gördüğü illerde taşra teşkilâtı kurma yetkisi verilmiştir.

Madde 30. - Madde ile, Bakanlığa, 189 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilâtı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yurt dışı teşkilâtı kurma yetkisi verilmektedir.

Madde 31. - Madde ile, Kültür ve Turizm Bakanlığının bağlı kuruluşlarının Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü olduğu belirtilmiştir.

Madde 32. - Madde ile, Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtı ile bağlı kuruluşların her kademedeki yöneticilerinin sorumlulukları düzenlenmiştir.

Madde 33. - Madde ile, Bakanlığın, koordinasyon ve işbirliği konusundaki yetki, görev ve sorumlulukları düzenlenmiştir.

Madde 34. - Madde ile, Bakan, Müsteşar ve diğer yöneticilerin astlarına yetki devrinde bulunmalarına ilişkin esaslar düzenlenmiştir.

Madde 35. - Madde ile, Bakanlığın, kendi görev alanına giren konularda üstün başarı göstermiş kişi, topluluk ve kuruluşlara ödül verebilmesi ve buna ilişkin esas ve usullerin Maliye Bakanlığının görüşü alınarak hazırlanacak yönetmelikle belirlenmesi öngörülmüştür.

Madde 36. - Madde ile, kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususların 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenmesi hükme bağlanmıştır.

Madde 37. - Madde ile, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanuna paralel olarak Bakanlık personelinin atanmasına ilişkin esaslar düzenlenmiştir.

Madde 38. - Madde ile, Kültür ve Turizm Bakanlığında kariyer uzmanlığı sistemi getirilerek, Kültür ve Turizm Uzman ve Uzman Yardımcılığı kadroları ihdas edilmiştir.

Madde 39. - Madde ile, Kültür ve Turizm Uzman ve Uzman Yardımcıları ve Millî Kütüphane Başkan ve Başkan Yardımcısı ile ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ve
152 nci maddeleri ile ek gösterge cetvelinde değişiklik yapılmıştır.

Madde 40. - Madde ile, yürürlükten kaldırılan kanunlar belirtilmiştir.

Geçici Madde 1. - Madde ile, Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtlarına ait taşınır ve taşınmaz mallar, araç, gereç, malzeme, demirbaş,  taşıtlar, hak ve yükümlülükler ile bu bakanlıklarda çalışan personelin devri, Kültür ve Turizm Bakanlığının bütçesi ile  döner sermaye işletmesine ait devir işlemleri düzenlenmektedir.

Geçici Madde 2. - Madde ile, kadro iptal ve ihdası ile mevcut personelin durumuna ilişkin hususlar düzenlenmiştir.

Geçici Madde 3. - Madde ile, hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, mimarlık ve güzel sanatlar fakülteleri ile bakanlık faaliyet alanına giren diğer dört yıllık fakültelerden mezun olup, kamu kurum ve kuruluşlarında halen çalışmakta olanlardan; mesleğe yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonucunda atanmış olan kariyer meslek mensupları (uzman ve denetim elemanları) ile, söz konusu alanlarda doktora yapmış olanların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde başvurmaları halinde, kurumlarının muvafakati alınmak suretiyle  atamaya yetkili amirin onayı ile Kültür ve Turizm Uzmanı kadrolarına naklen atanabilmelerine imkân sağlanmıştır. Bununla, uzman yardımcılarının istihdam edilme ve yetiştirilmesine kadar geçecek olan ara dönemde gerekli uzman personel ihtiyacının karşılanabilmesi amaçlanmıştır.

Ayrıca, Kültür Bakanlığı veya Turizm Bakanlığında çalışmakta olan memurların da belirli şartları taşımaları halinde, uzmanlık yeterlik sınavına girebilmelerine olanak tanınmıştır.

Geçici Madde 4. - Madde ile, Kültür Bakanlığı il müdürlükleri ile Turizm Bakanlığı il müdürlüklerinin, birleştirilmek suretiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı il müdürlüğü adıyla tek birim olarak, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar faaliyetlerine devam etmeleri ve bu bakanlıklara ait diğer taşra teşkilâtı hakkındaki gerekli düzenlemelerin Bakanlar Kurulunca yapılması öngörülmüştür.

Geçici Madde 5. - Madde ile, Turizm Bakanlığı yurt dışı teşkilâtı ile Kültür Bakanlığının Kahire, Taşkent, Tunus, Saraybosna ve Üsküp yurt dışı birimlerinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı yurt dışı teşkilâtı olarak faaliyetlerine devam etmeleri, Kültür Bakanlığının diğer yurt dışı birimlerinin ise kapatılarak 3 ay içerisinde tasfiye edilmesi öngörülmüştür.

Geçici Madde 6. - Madde ile, Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığının birleştirilmesi sebebiyle teşkilât, personel, kadro, demirbaş devri ve benzeri hususlarda ortaya çıkabilecek sorunları gidermeye Kültür ve Turizm Bakanı yetkili kılınmaktadır. Devlet teşkilâtımızda kurumların tek çatı altında toplanması uygulaması nadir görülen bir tasarruf olduğundan, bu gibi durumlarda ortaya çıkabilecek, uygulamaya ilişkin sorunların mevzuat çerçevesinde çözüme kavuşturulabilmesi için genel düzenlemelerin yanı sıra bu tür hükümlere de ihtiyaç duyulmaktadır. Madde, böyle bir ihtiyacı gidermek üzere, uygulamada karşılaşılabilecek ve diğer hükümlerin yetersiz kalabileceği olası sorunların aşılabilmesi amacıyla düzenlenmiştir.

Geçici Madde 7. - Madde ile, bu Kanunda öngörülen tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilmesi hükme bağlanmıştır.

Geçici Madde 8. - Madde ile, diğer mevzuatta Kültür ve Turizm bakanlıklarına yapılmış olan atıfların Kültür ve Turizm Bakanlığına yapılmış sayılması ile mevzuatta 354 sayılı Kültür Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 355 sayılı Turizm Bakanlığının  Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye yapılmış olan atıfların bu Kanuna yapılmış sayılması öngörülmüştür.

Geçici Madde 9. - Madde ile, bu Kanun ile kurulan Kültür ve Turizm Bakanlığının teşkilâtlanmasını tamamlayıncaya kadar, Bakanlık teşkilâtlarında değişen ve yeniden kurulan birimlere verilen görev ve hizmetlerin mevcut merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtları tarafından mevcut personel eliyle yürütülmesi hükme bağlanmıştır.

Madde 41. - Yürürlük maddesidir.

Madde 42. - Yürütme maddesidir.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu

Türkiye Büyük Millet Meclisi

      Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve

             Turizm Komisyonu                28.3.2003

Esas No. : 1/542

Karar No. : 29

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Başbakanlıkça 18.03.2003 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 25.03.2003 tarihinde Tali Komisyon olarak Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Anayasa Komisyonları ile Komisyonumuza, esas komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 1/542 esas numaralı "Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 28.03.2003 tarihli 7 nci Birleşiminde; Hükümeti temsilen Kültür Bakanı Sayın Erkan MUMCU ve Turizm, Adalet, Dışişleri ve Maliye Bakanlıkları ile Devlet Personel Başkanlığı, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ve Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katılımıyla incelenip görüşülmüştür.

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde;

Uzun vadeli strateji açısından ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında belirtildiği üzere; kamu kuruluşlarının amaçlarında, görevlerinde, görevlerin paylaşımında, teşkilât yapısında, kaynaklarında ve bunların kullanılış biçiminde yaşanan aksaklık ve eksikliklerin giderilmesinin amaçlandığı,

Kamu hizmeti sunumunda verimliliğin ve etkinliğin sağlanması amacıyla Acil Eylem Planında ve 58 inci Hükümet Programında başlatılan çalışmaların, aynı tutarlılıkla 59 uncu Hükümet tarafından da sürdürüldüğü,

Benzer ya da birbirine yakın faaliyetler içinde bulunan bakanlıkların birleştirilmesi, teşkilâtların organik yapısında küçülmeye gidilmesi, buna paralel olarak personel sayısının azaltılarak kamu harcamalarında tasarrufa gidilmesinin hedeflendiği,

Bu amaçla; Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığının "Kültür ve Turizm Bakanlığı" adı altında birleştirilerek benzer ve paralel görevler üstlenen birimlerinin tek birim olarak yeniden teşkilâtlandığı,

Kültür Bakanlığına bağlı bazı yurtdışı birimlerin kapatılması suretiyle yeni oluşturulan Bakanlığın yurtdışı teşkilâtının da küçültüldüğü,

Görülmektedir.

Tasarının tümü üzerinde komisyonumuzda yapılan görüşmelerde;

Tasarı ve gerekçesi üzerinde Hükümet adına yapılan açıklamalarda;

Kamu Yönetimini Yeniden Yapılandırma Projesinin bir parçası olan Kültür ve Turizm Bakanlıklarının birleştirilmesi konusunun sadece iki bakanlığın birleştirilmesi olarak görülmemesi gerektiği; bunu Başbakanlığa bağlı çok sayıda birimce gerçekleştirilen görevlerin ilgili bakanlıklara ve merkezdeki yetkilerin mahalli idarelere devredilmesini öngören yeni tasarıların takip edeceği,

Kültür varlıkları ve Turizm ürün ve olanakları konularında çok zengin bir ülke olan Türkiye'de Kültür ve Turizm Bakanlıklarının birleştirilmesiyle kültür ve turizm konularında ortak bir bakış açısının yakalanarak yepyeni bir sinerjinin yaratılacağı, bu birleşmenin kamu yönetiminde tasarrufa gidilmesinden çok daha fazla bir şey olarak görülmesi gerektiği,

Ülkemizden çok daha fazla turizm geliri elde eden ve yerleşik kültür politikalarına sahip olan Avrupa Birliği üyesi ülkelerde de Tasarıda öngörülen yapılanmaya benzer bir yapılanma olduğu ve dolayısıyla da tasarının bir anlamda Avrupa Birliği ile uyum ve entegrasyon amacına da yönelik olduğu,

Türkiye'de köklü bir kurumsal taassubun bulunduğu, görev ve yetkilerini kıskançlıkla korumaya çalışan bu anlayışın zaman zaman esas amacın vatandaşa hizmet olduğunu unutabildiği, örneğin mevcut uygulamada sadece SİT alanı ilan eden Kültür Bakanlığının bu alanları geliştirecek kaynak ve projeleri bulamamasından dolayı, koruma kaygısı ile bu alanların Turizme açılmasına da izin vermediği,

Aynı şekilde Turizm Bakanlığının da kıyı turizminde ve birkaç turizm bölgesinde sıkışıp kalmasından dolayı, tüm Türkiye'yi bir turizm bölgesi ve destinasyon noktası yapamadığı, kullanılmayan kültürel varlıkların korunması ve tanıtımının da yapılamadığı,

Başbakanlık ile Kültür ve Turizm Bakanlıkları bürokratlarınca başarılı bir şekilde hazırlanan bu Tasarı ile kültür varlıkları ve turizm olanakları konusunda ortak bir bakış açısının yakalanarak hem kendi vatandaşlarımıza hem de dünya vatandaşlarına yeni hizmet ve olanaklar sağlanacağı,

Belirtilmiştir.

Komisyonumuzda dile getirilen diğer görüş ve sorular ise;

Kültür ve Turizm Bakanlıklarının geçmişte de birleştirilip daha sonra tekrar ayrılmalarının gerekçelerinin neler olduğu,

Türkiye'de turizmin çeşitlendirilmesi ve iç turizmin de arttırılması, halen destek görmeyen yerel festivallerin de Bakanlıkça desteklenmesi ve bunun için Bakanlık kaynaklarının da artırılması gerektiği,

Devletin küçültülerek daha etkin ve güçlü hale getirilmesi çerçevesinde birbirleriyle tamamen örtüşen kültür ve turizmin aynı çatı altında desteklenmesiyle, geçmişte Zeugma kazılarında yaşanan ve dışarıdan kredi ve sponsor bulunmasına rağmen gerekli kazıların yapılamayışı  gibi olayların bir daha yaşanmayacağı,

Ülkemizin hantal bürokratik yapısında hızlı karar almayı sağlayacak ve iki bakanlığı birleştiren bu Kanun Tasarısının olumlu olduğu ancak, kamu görevi yapmalarına rağmen yerel yönetim olan Belediyelere da Tasarıda atıf yapılmasının daha yerinde olacağı ve bunun Tasarının 2 nci maddesinde de düzenlenmesi gerektiği,

İki bakanlığın birleştirilmesiyle çalışanların özlük haklarında bir kayıp olup olmadığı ve bu birleşme ile toplam kadrolarda nasıl bir değişiklik olduğu,

Tasarının 13 üncü maddesi ile birleştirilen Yatırımlar ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün ileride yapması öngörülen yatırım ve yatırım denetleme çalışmaları için Bakanlık bünyesinde şehir ve çevre planlaması ve haritacılık konularında mühendis kadrolarının da istihdamının düşünülüp düşünülmediği,

Şeklinde görüşler ifade edilmiş ve sorular yöneltilmiştir.

Bu görüş ve sorulara Hükümet adına verilen cevaplarda;

Tüm dünyada Kültür ve Turizm konularının birleşik yapılarda ele alındığı, örneğin kültür ve turizm varlıklarını birleştirerek pazarlayan İtalya ve İspanya gibi ülkelerde bu varlıkların turizm ürünü olarak yeniden yaratılması ve pazarlanmasında çok başarılı olunduğu, bu ürünlerin âdeta bir marka olarak tescil edildiği,

Geçmişteki koalisyon hükümetleri arasındaki pazarlıklar ve başka bir takım  siyasi kaygılarla daha fazla makam elde etmek amacıyla Bakanlıkların parçalanarak yeni Bakanlıklar kurulduğu,

Daha önce bir karışım halinde gerçekleştirilen Kültür ve Turizm Bakanlıklarının bu defa her türlü fizikî ve idarî önlem alınarak başarılı bir şekilde kaynaştırılarak birleştirilmelerinin amaçlandığı,

Geçmişte sayın üyelerin verdiği örneklere benzer bir çok olayın yaşandığı, bunlar arasında Batılı turistlerce çok rağbet gören ve Noel Baba olarak bilinen Antalya-Demre Aya Nikola Kilisesinin rehabilitasyonunun da kaynak bulunmasına rağmen aynı nedenlerden dolayı gerçekleştirilemediği,

Mevcut durumda merkez ve taşra dahil olmak üzere Kültür Bakanlığının 17.700, Turizm Bakanlığının ise 2.000 olmak üzere toplam 19.700 kadrosunun bulunduğu, tasarı ile net olarak 3.200 kişilik bir kadrodan vazgeçildiği,

Turizm Bakanlığının yurtdışı kadrolarının tanıtım amacıyla aynen korunduğu ancak Kültür Bakanlığının yurtdışı kadrolarının azaltıldığı,

Turizm ürünlerinin kalitesinin korunması ve haksız ve düşük fiyat politikalarının engellenmesi amacıyla Bakanlıkta bir denetim mekanizmasının bulunmasının gerekli olduğu, tahsislerin ve yatırımların amaçlarına uygun olarak kullanımının bu şekilde ve Yatırımlar ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce takip edileceği,

Bu nedenle bakanlık bünyesinde şehir planlamacılarının istihdam edilmesi yerine bu hizmetlerin yerel yönetimler ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından temin edilmesi amaçlandığı,

İfade edilmiştir.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeleri takiben Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmesi kabul edilmiştir.

Komisyonumuza Tali olarak havale edilen Tasarının, İçtüzüğün 23 üncü maddesi uyarınca sadece ilgili görülen yönleri üzerinde görüşme yapılması hususu Komisyonumuzca da onaylanarak kabul edilmiştir.

Buna göre Tasarının Bakanlığın amaç, görev ve ana hizmet birimlerini düzenleyen maddeleri ile Kültür ve Turizm Komisyonu Uzmanlığı konularını içeren maddeleri komisyonumuzca ele alınmıştır.

Tasarının Bakanlığın görevlerini düzenleyen 2 nci maddesinin (b) fıkrasına;

Kamu kuruluşu olmayan ancak kamu görevi yapan yerel yönetim organları olan Belediyelerin de dahil edilmesi konusunda Komisyonumuzda yapılan görüşmeler sonucunda; konunun esas komisyon olan Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınmasının daha yerinde olacağı kararına varılmıştır.

Bakanlığın ana hizmet birimlerine ilişkin maddeler üzerinde yapılan görüşmeler ve Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda;

Kültür ve Turizm Bakanlıklarının mevcut görev ve hizmetlerinin yerine getirilmesinde zaafa yolaçmayacak düzenlemeler yapıldığı belirtilerek esas komisyona bu yönde görüş bildirilmesi kararlaştırılmıştır.

Tasarının Kültür ve Turizm Uzmanlığı ile Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığı başlıklı 38 inci maddesi ile bu konuya ilişkin geçici 3 üncü maddesi üzerinde Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde;

Kültür ve Turizm Uzmanı olmak için sayılan yükseköğretim dalları arasında mühendislik fakültelerinin de sayılması gerektiği, özellikle şehir ve çevre planlaması, haritacılık ve inşaat dallarında da Bakanlığın uzman personel istihdam etmesi gerektiği,

Tasarıda sayılan mimarlık dalının şehircilik mühendisliğini de içerdiği ama ileride bu dalların birbirinden ayrılabileceği,

Yine geçici 3 üncü maddede mevcut çalışan memurlardan en az 3 yıl çalışanların kanunun yürürlüğe girmesini takip eden 6 ay içinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından en az 60 almaları halinde uzmanlığa atanmalarının öngörüldüğü ancak bu 6 aylık sürenin yeterli olmayacağı ve bu sürenin en az bir yıl olarak yeniden düzenlenmesinin daha yerinde olacağı,

Şeklindeki görüşlere Hükümet adına verilen cevaplarda;

Bakanlık bünyesinde mühendis uzmanlara ihtiyaç bulunmayacağı, bu tür hizmetlerin yerel yönetimler ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından sağlanmasının amaçlandığı,

Halihazırda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Teknik Hizmetler Sınıfında istihdam edilen mühendislerin zaten daha iyi maddi olanaklara sahip oldukları,

Bakanlığın kuruluş aşamasında gözetilen temel amacın Kültür ve Turizm Bakanlığını gelenekleri olan bir uzmanlık kurumu olarak kurulması ve daha başlangıçta diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yatay geçişlerle kadrolarının doldurulmasının engellenmesi olduğu,

Türkiye'de böyle geleneksel ve kurumsallaşmış kurumlar olarak Maliye ve Dışişleri Bakanlıklarının sayılabileceğini ve kendilerince de bunların örnek alındığı,

Mevcut çalışan memurların Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavları konusunda süre hususunda yaşanan sıkıntıyı inceleyerek doğru bir metin halinde esas komisyon olan Plan ve Bütçe Komisyonuna kendilerinin bir önerisi olarak götürecekleri

Dile getirilmiştir.

Tasarının 38 inci maddesi ile geçici 3 üncü maddesinde sayılan yükseköğretim dalları arasına "mimarlık" ibaresinden önce gelmek üzere "mühendislik" ibaresinin de eklenmesine yönelik bir öneri komisyonumuzca oylanarak, esas komisyona bu metnin önerilmesi kabul edilmiştir. Hükümet ise bu öneriye karşı olduğunu ve bunun raporumuzda belirtilmesi talebini yinelemiştir.

Raporumuz, Esas Komisyon olan Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

 

Başkan

Sözcü

Kâtip

 

Adem Baştürk

Mustafa Demir

Mehmet Sarı

 

Kayseri

Samsun

Gaziantep

 

Üye

Üye

Üye

 

Naci Aslan

Feyzi Berdibek

Osman Aslan

 

Ağrı

Bingöl

Diyarbakır

 

Üye

Üye

Üye

 

Zülfü Demirbağ

Mustafa Ilıcalı

Ahmet Uzer

 

Elazığ

Erzurum

Gaziantep

 

Üye

Üye

Üye

 

Mevlüt Coşkuner

Recep Koral

Mehmet Parlakyiğit

 

Isparta

İstanbul

Kahramanmaraş

 

(İmzada bulunamadı)

 

 

 

Üye

Üye

Üye

 

MehmetYıldırım

Niyazi Özcan

Muharrem Doğan

 

Kastamonu

Kayseri

Mardin

 

Üye

Üye

Üye

 

O. Seyfi Terzibaşıoğlu

Recep Yıldırım

Hasan Güyüldar

 

Muğla

Sakarya

Tunceli

 

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

 

            Türkiye BüyükMilletMeclisi

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik

ve Spor Komisyonu                              28.3.2003

Esas No. : 1/542

  Karar No. : 7

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Komisyonumuz; gündeminde yer alan "Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı"nı (1/542) görüşmek üzere 28 Mart 2003 tarihinde toplanmıştır. Bu toplantıya Hükümeti temsilen Kültür Bakanı Erkan Mumcu ile Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı yetkilileri katılmıştır.

Tasarı ile;

- Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı "Kültür ve Turizm Bakanlığı" adı altında birleştirilmekte; ilgili bakanlıkların ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri, yardımcı hizmet birimleri ile bağlı kuruluşlar ve yurt dışı teşkilâtları tek çatı altında örgütlenmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki yeni yapılanmalar sayesinde bürokratik işlemler azaltılmakta, kalite ve verimlilik artmakta, işlerin hızlı sonuçlandırılması sağlanmaktadır.  Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında da öngörüldüğü üzere, kamu kuruluşlarının amaçlarında, görevlerinde, görevlerin bölüşümünde, teşkilât yapısında ve kaynakların kullanılışındaki  aksaklıklar giderilmekte, böylece kamu kuruluşlarındaki verimsizlik ve kamusal harcamalardaki israf asgari düzeye çekilmektedir.

Komisyonumuzca; Tasarının geneli üzerindeki müzakerelere geçmeden önce usul hakkında görüşmelere geçilmiş; Tasarının Komisyonumuza Tali Komisyon olarak havale edilmesi sebebiyle sadece Komisyonumuzu ilgilendiren bölümleri üzerinde görüş belirtileceği kararlaştırılmıştır. Komisyonumuzun, özellikle üçüncü bölümde yer alan Ana Hizmet Birimleri ile birinci bölümde yer alan "Amaç ve Görev" kısmının ilgilendirdiği belirtilmiştir. Komisyonumuzca, bu çerçeve görüşün belirlenmesinden sonra, Tasarının geneli üzerindeki görüşmelere geçilmiştir.

Tasarının geneli üzerinde yapılan görüşmelerde;

Aleyhte olarak şu görüşlere yer verilmiştir:

- Sadece tasarruf maksadıyla iki ana bakanlığın birleştirilmesinin yanlış olduğu belirtilmiştir. Bakanlık  sayısının azaltılmasının olumlu bir adım olduğu ancak ülkemizin tarihi ve turistik değerleri göz önünde tutulduğunda birleştirmenin Devlet Bakanlıkları arasında olması gerektiğine dikkat çekilmiştir.

- 1981 ve 1989 yıllarında bu iki Bakanlığın birleştirilmiş olduğu ve bu oluşumun hantallığa yol açtığı belirtilmiş, geçmişte yaşanan bu başarısız birleşmelerin incelenmesi gerektiği ifade edilmiştir.

- Bu iki bakanlığın personel, yapı ve işlev bakımından benzer olmadığı, bu birleşmenin,  kadrolarda şişkinlik meydana getireceği dile getirilmiştir.

- Bu birleşmenin ülkenin hem kültürel hem de turizm varlıklarına bir haksızlık olacağına değinilmiş, bu durumun verimlilik kaybına yol açacağı ifade edilmiştir.

- AB ülkelerinden farklı olarak kendi Bakanlık sistemimizi kendi değerlerimizi dikkate alarak kurmalıyız.

- Ekonomik kriz döneminde, Turizmi, Kültür Bakanlığının alt birimi haline getirmek yanlış olacaktır.

- Bu birleşmeden bürokratik kadroların huzursuz olduğu, bundan dolayı da kadro tasfiyesi ve özlük haklarının korunmasından endişe edilmektedir.

Lehte olarak şu görüşlere yer verilmiştir:

- Bakanlık sayısının günümüzde bu kadar fazla olmasının sebebi, koalisyon hükümetleri dönemindeki pazarlıklar neticesinde ve muhalif milletvekillerine bakanlık sağlamak amacıyla, sun'i ve lüzumsuz olarak arttırılmasıdır.

- Bakanlıklardaki hantallığın birleşmeden kaynaklanmadığı, sistemin kendisinin hantal olduğu, hantallığın asıl  sebebinin ülkenin bir kültür ve turizm politikasının olmamasından kaynaklandığı ifade edilmiştir.

- Avrupa Birliği ülkelerinin hiç birinde müstakil  bir Turizm Bakanlığı olmadığı  Turizmin Eğitim , Kültür  ya da Ekonomi bakanlıklarının alt birimi olarak örgütlendiği açıklanmıştır.

Lehte ve aleyhte yapılan bu konuşmalardan sonra hükümet adına Kültür Bakanı  Sayın Erkan Mumcu şu açıklamalarda bulunmuştur;

- İki Bakanlığın birleşmesinin tasarruf amaçlı olmayıp, bir sinerjiyi, (aktivite-dinamizm) ortaya çıkarmayı amaçladığı, tasarrufun bu birleşmenin sonucu olarak ortaya çıkacağını;

- Bu birleşmenin bugünkü siyasi konjonktürde ortaya çıkan bir gelişme olmayıp geçmişte de düşünüldüğünü,

- 1981 ve 1989 yıllarındaki birleşmelerin incelenerek tam bir birleşme meydana getirilemediği, o dönemdeki eksikliklerin yeni tecrübeler ışığında  dikkate alındığını,

- Turizm ve Kültür olgusunun yanlış anlaşılmaması gerektiği, kültür varlıklarının  aynı zamanda bir turizm değeri taşıdığını,

- Kültür ve turizmin iç içe geçtiği turizm bölgelerinde kültür varlıklarının daha iyi korunduğu,  Safranbolu ve Beypazarı'nın buna iyi bir örnek olduğunu,

- Kültüre ve turizme insan odaklı olarak bakmak gerektiğini,

- Ülkemizde  "kurum taassubu"nun fazlalığı sebebiyle iki farklı bakanlık olması durumunda, bakanlıkların hak ve yetkilerini birbirlerinden sakınacakları, koordinasyon ve işbirliğinin daha zor sağlanacağının bilinmesinin gerektiğini,

 ifade etmiştir.

Hükümet adına yapılan konuşmada ayrıca;

- Anayasanın, Devlet Memurları Kanunu ve mevcut yasanın çalışanların hak ve yetkilerini, yöneticilerin müdahale edemeyeceği kadar açıkça düzenlendiği ifade edilmiş,

- Danışma-denetim birimlerinin tek  birim haline getirildiğini, dolayısıyla bu birimlerin başında tek kişi olmasının  işin doğası gereği olduğu belirtilmiş,

- Millî Kütüphanenin derleme yapan bir birim olduğu, normal kütüphanelerden farklı olarak ülkenin hafızası ve arşivi niteliğinde olduğu, tüm dünyadaki örneklerine benzer bir yapıya kavuşturulduğunu, Genel Müdürlük olarak düzenlenmesinin malî külfet getirmeyeceği söylenmiş,

-Tasarının, bundan sonra yapılacak turizm yasalarının tamamlayıcı niteliğinde olduğu,

İfade edilmiştir.

Komisyonumuzca Tasarının geneli üzerinde yapılan bu müzakerelerden   sonra, Ana Hizmet birimleri üzerindeki görüşmelere geçilmiştir.

Komisyonumuzca; Tasarının 9 uncu maddesinin (b) bendinde "ulusal resim ve heykel sanatları" ifadesinden sonra gelmek üzere "ile geleneksel Türk süsleme ve el sanatları koleksiyonlarını geliştirmek" ibaresinin ilavesi uygun görülmüştür.

Komisyonumuz; Avrupa Birliği sürecinde, kurumlararası reorganizasyonun gittikçe ilerleme kaydettiği bu dönemde Tasarının bütününü, yeni Bakanlık ve ülkemiz için yararlı görmüştür.

     Raporumuz Esas Komisyon olan Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmek üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur.

 

Başkan

Başkanvekili

Sözcü

 

Tayyar Altıkulaç

Hikmet Özdemir

Hacı Biner

 

İstanbul

Çankırı

Van

 

Kâtip

Üye

Üye

 

Recep Garip

Zekeriya Akıncı

MehmetTomanbay

 

Adana

Ankara

Ankara

 

 

(Muhalefet şerhi eklidir)

(Muhalefet şerhi eklidir)

 

Üye

Üye

Üye

 

Hüseyin Ekmekçioğlu

Burhan Kılıç

Ali Aydınlıoğlu

 

Antalya

Antalya

Balıkesir

 

(Muhalefet şerhi eklidir)

 

 

 

Üye

Üye

Üye

 

Faruk Anbarcıoğlu

Mustafa Gazalcı

Ömer Özyılmaz

 

Bursa

Denizli

Erzurum

 

 

(Karşı oyum saklı olmak kaydıyla)

 

 

Üye

Üye

Üye

 

Temel Yılmaz

Muharrem Karslı

Mehmet Sayım Tekelioğlu

 

Gümüşhane

İstanbul

İzmir

 

Üye

Üye

Üye

 

Avni Doğan

Hüseyin Özcan

İlyas Çakır

 

Kahramanmaraş

Mersin

Rize

 

 

(Muhalefet şerhi eklidir)

 

 

Üye

Üye

Üye

 

Osman Kılıç

Muharrem İnce

Mehmet Çiçek

 

Sivas

Yalova

Yozgat

 

 

(Muhalefet şerhi eklidir)

 

 

MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

KARŞI OY YAZIMIZIN GEREKÇESİ

Aşağıda belirttiğimiz gerekçelerden dolayı Kültür Bakanlığı ile Turizm Bakanlığının birleştirilmesine karşıyız:    

1. Devleti Küçültmeye “Kültürden” Başlanamaz.

Bakanlıları birleştirmenin temel gerekçesi; "devleti küçültmek; bakanlık sayısını azaltmak…"vb. hedeflere dayanıyor…Bu bir genel tercih olsa bile, devletin görevlerinin  ve kamusal sorumluluklarının azaltılması girişimlerine  önce "kültürden" başlamanın ne denli sakıncalı ve ülkemizin ulusal değerleri açısından "kaygı verici" dir.

2. Kültür, Yegane “Evrensel” Güvencemizdir.

Çünkü "kültür", bir ulusun ve bir ülkenin en köklü "varlık güvencesidir"…Atatürk; daha o yıllarda bile ; "Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür" sözünü de boşuna söylememiştir…Kaldı ki bugün, gerek kurucuları arasında olduğumuz Avrupa Konseyi'nin, gerekse ortaklık adayı olduğumuz Avrupa Birliği'nin hemen tüm ana metinlerinde; "kültürün yaşamsal önemi ve değeri" sayısız kez vurgulanmaktadır…Dahası, bu birlikteliklerin öncelikli amacının; "çeşitlilik içinde ortak bir Avrupa Kültürünü sürekli ve kalıcı kılmak" olduğu da yine sayısız belgede yazılmış; Türkiye de bunu kabul etmiştir…

3. Türkiye’nin Dünyaya Verdiği Sözlerle Çelişmektedir.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler ve UNESCO kaynaklarında da her ülkenin kendi kültür zenginliğini "bağımsız ve özerk kamusal ve özel kurumlar" eliyle koruyup, geliştirmesi önemle tavsiye edilmektedir…Bu konudaki çok sayıda sözleşmenin altındaki "Türkiye Cumhuriyeti" imzası da diğer uluslar arası anlaşmalardan farklı olarak, insanlığa karşı "Anadolu" adına verilmiş bir evrensel söz değeri taşımaktadır.

4. Dünyadaki Örneklerde Bu Duyarsızlık Yoktur.

Nitekim, devletlerin kültür alanındaki yükümlülükleriyle ilgili kamusal örgütlenmesinde; kültürün "turizmle" aynı kurumsal yapı  içinde ele alındığı bir başka ülke bulmak da zordur…

Bir çok ülkede kültür bakanlıkları bizdeki gibi bağımsızken, bazı ülkelerde de  Cumhuriyet'imizin kuruluş yıllarındakine benzer şekilde "eğitim bakanlıklarıyla" birlikte düzenlenmiştir. Kimi Latin Amerika ülkelerinde ise "kültür ve ekoloji bakanlığı" şeklindedir ve aslında bunun bile "doğa ile yaşama kültürü" arasındaki bağlar nedeniyle, akılcı bir anlamı vardır…Ancak, kültürünü sadece bir "turizm kaynağı" olarak gören, yani; "kendi halkı için değil turistler için değerli bulan" bir ülke ise yoktur.

5. “Anadolu Kimliği” ve Uygarlık Bilinci Yadsınmaktadır.

Kaldı ki kültürün bir başka hizmet alanına "eklemlenmesini" akla getirebilecek en son ülkenin de Türkiye olması gerekir…Çünkü gerek Asya, Ortadoğu ve Kafkasya'yla  da tarih boyunca etkileşim içinde olan binlerce yıllık Anadolu, gerekse Avrupa ve Balkanlarla aynı ilişkileri aynı derinlikte yaşamış bir Trakya, yeryüzündeki doğu ve batı kültürlerinin tarih boyunca  zengin bir "Türkiye kültürünü" yaratan ortak geçmişleriyle, dünyanın en köklü ve en birikimli kültür coğrafyasıdır…

Böylesi bir ayrıcalığı en önemli ve eşsiz bir kimlik ve kalkınma kaynağı olarak görmesi gereken  hükümetin, tutup "devleti küçültme" adına Kültür Bakanlığı'nı yok etmeye kalkışması ise tarihe ve geleceğe karşı onarılması zor bir sorumsuzluk olacaktır.

6. Kültür, Turistlere Gösteri Değil, Yaşam Biçimidir.

Kültür ve turizmi "birbirine bağımlı" gören anlayış ise yine kültürü sadece turistlere folklorik gösteriler; ziyaret edilen tarihi  merkezler ve ören yerleri; kimi geleneklerin "animasyon"ları olarak kabul etmelerinden kaynaklanıyor. Oysa kültür zenginliğimiz  bütün bunları da yaratan ulusal ve evrensel tüm değerlerimizdir. Kimliğimiz, geçmişimiz, onurumuz, her şeyimizdir.

Örneğin,  bir halk aşığı, hiç turist görmese bile bu kültürü devam ettiriyor; eski evlerimizi sadece turistler baksınlar ya da kalsınlar diye değil,  bizden olan mekanlarda yaşamayı sürdürebilmek ve çağdaş yapılarımızı da bu birikimlerden esinlenerek yaratabilmek için korumaya çalışıyoruz…

Özellikle de  Kültür Bakanlığı'nda yerel sanatların geliştirilmesinden bale ve operaya; geleneksel seyirlik oyunlarımızdan bugünün tiyatrosuna; hatta sinemadan grafik sanatına, yöresel yemeklerden saray mutfağına; halı-kilim sanatımızdan dokumacılığa, resim ve heykelden hat sanatımıza ve atasözlerimizden şiir ve edebiyatımıza kadar, kültürün hemen her dalındaki "devlet desteği ve korumacılığını" esas alan kamusal hizmetlerin nedeni de hiçbir zaman turistik pazarlama değildir; kendimiz ve kendi geleceğimiz içindir…

Kültür ve turizm bakanlıkları birleştiğinde, bütün bu zenginliklerle ilgili karar ve öncelikler, hem kurumsal yapılanmanın dayatmasıyla, hem de aynı kurumu yaratan "kültür yoksunu anlayışın" yönlendirmesiyle ağırlıkla "turizm" hedefine bağlanacaktır. Böylece, son zamanlardaki tek kutuplu dünyanın ve özellikle ABD'ye endeksli  yeni dünya düzeninin "küresel tek tip kültür dayatması" da amacına daha uygun bir yapılanmanın rahatlığı içinde kendi değerlerini etkin kılacaktır.

7. Yakın Geçmişin “Vazgeçilmiş” Deneyimi İncelenmelidir.

Aslında Türkiye, bu birleşmenin "yanlışlığını" yakın geçmişte bizzat "deneyerek" görmüş ve kısa sürede de "vazgeçmiş" bir ülkedir…1981-1989 tarihleri arasındaki "Kültür ve Turizm Bakanlığı" deneyimine ait belgeler incelendiğinde, aynı yapılanmanın neden devam ettirilmediği ve kültür ile turizm arasında, sanılanın aksine, hem "kültür aleyhine", hem de "turizmi bile kültür bilincinden uzaklaştıran" bir  kan uyuşmazlığının bulunduğu açıkça görülecektir…

Henüz 15 yıl bile geçmeyen bu deneyimin siyasi ve bürokrasideki yöneticileri dinlenmeden, yeniden aynı hatayı işlemek, en basitinden ciddi bir "yönetim zaafiyeti" değil midir? Özellikle Kültür Bakanlığındaki deneyimli ve birikimli kadroların da bu birleşmeye karşı oldukları bilindiği halde aynı konuda ısrarlı olmak ise akla başka türlü "çıkar beklentilerini" getirmektedir.

8. “Sit”lerdeki İmar Beklentileri Belirleyici Olamaz.

Nitekim, bu beklentilerin en popüleri de "Sit alanlarındaki turizm yapılaşmasına getirilen korumacı önlemlerden kurtulmak" isteğidir…Özellikle, 12 Eylül 1980 darbesinin "parlamentosuz"  dönemine ait düzenlemeleri olan ve tarihsel-kentsel-doğal alanlarda bile "ayrıcalıklı imar izinleriyle" çevreyi tahrip edici şekil ve yoğunlukta  turizm yapıları inşaasına "sadece Turizm Bakanlığı kararıyla" olanak sağlayan  "turizmi teşvik" mevzuatının bu tahribatına karşı en güçlü ve tek güvence, Kültür Bakanlığı'na bağlı Koruma Kurullarında alınan SİT kararları ile bunlara bağlı olarak getirilen imar kısıtlamalarıdır…

Şimdi, aynı  mevzuat ortadan kaldırılmadan, hatta benzer ayrıcalıklı yatırımların tahribatlarına karşı  tarihsel ve doğal çevrenin gözetilmesi kurallarını bile devreden çıkartan yeni düzenlemelere paralel olarak iki Bakanlığın birleştirilmesi durumunda ise;  Sit'lerin korunmasındaki bu "bağımsız ve özerk kamusal irade" de yok edilecek; ormanlarda, kıyılarda, tarihi ve doğal koruma alanlarında turizm adına yaratılan işgalci ve çıkarcı yapılaşmanın önü daha da açılmış olacaktır…

Sonuç olarak :  Kültür ve Turizm Bakanlıklarının birleştirilmesi girişimi; Türkiye'nin kimlik,  varlık ve yaşam değerlerini hiçe saymak; Anadolu'nun sahibi olma bilincini tümüyle terk etmek; dünya ve Avrupa ile bütünleşmede kişiliksiz bir konuma doğru sürüklenmenin önünü açmak; ülke ve ulus değerlerini talana tam teslim etmek ve bizi "biz" yapan değerlerimiz üzerindeki devletin kamusal sorumluluklarını etkisiz kılmak demektir…

Özellikle "küresel tek tip kültür dayatmasının" giderek yoğunlaştığı bir dönemde ve dünyanın "medeniyetler arası uygarlık yarışına" yeniden önem verdiği bir süreçte, bizi hemen her ülkeden daha güçlü kılacak tarihsel ve doğal mirasımızı böylesine "gözden çıkartan"  bir anlayış kabul edilemez.                                                                   1.4.2003

 

 

Mustafa Gazalcı

Mehmet Tomanbay

Zekeriya Akıncı

 

Denizli

Ankara

Ankara

 

Hüseyin Ekmekçioğlu

Hüseyin Özcan

Muharrem İnce

 

Antalya

Mersin

Yalova


                         T.C.

            Başbakanlık              14.12.1983

Kanunlar ve Kararlar

Tetkik Dairesi Başkanlığı

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1/185/08699

        KHK No. : 187

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

“Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” bugünkü Resmî Gazetede yayımlanmış ve Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.

                                    Turgut Özal

                                       Başbakan

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREKÇESİ

GENEL GEREKÇE

Kültür bir millete şahsiyetini ve benliğini veren, diğer milletlerle arasındaki farkı tayin ve tespit eden maddî ve manevî varlık ve değerlerin bütünüdür. Bu bütünü teşkil eden unsurların geçmişini, millî, ahlakî, insanî ve kültürel değerleri araştırmak, benimsetmek gereklidir.

Ülkemizin kalkınması ekonomik-sosyal ve kültürel kalkınmanın beraber ve ahenkli bir şekilde yürütülmesiyle mümkündür.

Cumhuriyet devrinin başından itibaren özellikle Atatürk tarafından milletimizi millet yapan, diğer milletlerden farklılığını ortaya koyan ve onun temel unsurları olan dil -edebiyat-sanat-tarih-folklor ve musikimizi ve diğer kültür müesseselerimizi kendi benliğine, millî geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele edecek bir güce ulaştırılması şüphesiz Bakanlığın asli görevlerindendir.

Bu hizmetler başlangıçta Millî Eğitim Bakanlığının bünyesinde teşkil edilen şube müdürlükleri eliyle yürütülemeyeceği anlaşıldığından 1965 yılında 5439 sayılı Kanunun verdiği yetkilerle Kültür Müsteşarlığı kurulmuştur.

13 Temmuz 1971 gün ve 4/553 sayılı Cumhurbaşkanlığı Tezkeresiyle Kültür Bakanlığı kurulmuş;kültür işlerinin yürütülmesi Millî Eğitim Bakanlığından alınarak bu Bakanlığa devredilmiştir.

7 Haziran 1972 tarihli bir kararla Kültür Bakanlığı kaldırılarak yeniden Kültür Müsteşarlığına dönüştürülmüş ve Başbakanlığa bağlanmıştır.

17 Kasım 1974 gün ve 4-1040 sayılı Cumhurbaşkanlığı Tezkeresiyle Kültür Bakanlığı yeniden kurulmuş; 25 Kasım 1974 tarih ve 4-1060 sayılı Cumhurbaşkanlığı Tezkeresiyle de Kültür Müsteşarlığınca yürütülmekte olan hizmetler, 17 Kasım 1974 tarihinden geçerli olmak üzere, Kültür Bakanı’na ve Bakanlığına devredilmiştir.

21 Haziran 1977 gün ve 4-619 sayılı Cumhurbaşkanlığı Tezkeresiyle Kültür Bakanlığının kaldırılarak Millî Eğitim Bakanlığının adının “Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı” olarak değiştirilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu konuda yapılan muhtelif değişikliklere rağmen, daha önemli hizmet verilebilmesi gerekçesiyle 21.7.1977 gün ve 729 sayılı Cumhurbaşkanlığı Tezkeresiyle Kültür Bakanlığı yeniden ihdas edilmiş ve Millî Eğitim ve Kültür Bakanı’na ve Bakanlığına bırakılan yetki, görev ve sorumluluklar, Kültür Bakanı’na ve Bakanlığına devredilmiştir.

Bugüne kadar, defalarca Kültür Müsteşarlığı, Kültür Bakanlığı kurulduğu halde Bakanlığın kuruluş ve görevleri hakkında kanun çıkarılamamıştır.

Turizm, potansiyeli bulunan gelişme yolundaki birçok ülkede ve kalkınmış ülkelerde ekonomik önemi giderek artan bir sektördür. Ülkemizde turizmin, ödemeler dengesine katkısı; yurdun ve milletin tanıtılması yönlerinden ehemmiyeti de bir gerçektir.

Bu konuda düzenlemeye gitmek, yönetmek, teşvik ve himaye etmek, denetlemek ve işbirliği yapmak gayesiyle 2.7.1963 tarihinde kabul edilmiş bulunan 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanunu ile turizm konularını yürütecek Bakanlık kurulmuş, Bakanlığın görev ve teşkilatı belirlenmiştir.

Turizm ve Tanıtma Bakanlığının Kültür Bakanlığı ile birleştirilmesi 25.11.1981 gün ve 4-901 sayılı Devlet Başkanlığının adı Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak değiştirilmiş; KültürBakanlığı bünyesindeki kuruluşlar Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilmiştir.

Bu Kanun Hükmünde Kararnamede ise; kurulmuş bulunan genel müdürlükler ve daireler ile eski Kültür Bakanlığına bağlı genel müdürlük ve daireler, Bakanlar Kurulunun Bakanlıkların yeniden düzenlenmesi ve çalışma esaslarının yürürlüğe konulması hakkındaki 27.2.1982 tarih ve 8/4334 sayılı kararında belirtilen esaslara uygun olarak yer almıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlıklarının birleştirilmesinden sonra yeni bir teşkilat kanunu hazırlanması gündeme gelmişse de, konu bütün bakanlıkların teşkilatlarının yeniden düzenlenmesi ve çalışma esaslarının gözden geçirilmesi şeklindeki Hükümet politikası üzerine 17.6.1982 tarih ve 2680 sayılı Bakanlıkların Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Kanun Hükmündeki Kararname hükümlerine uygun olarak ele alınmış ve ilişik tasarı buna göre hazırlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1. - Bu maddede Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı ve kapsamı belirtilmiştir.

Kültürel değerleri yaşatmak, geliştirmek, yaymak, tanıtmak ve benimsetmek, yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını ülke ekonomisine olumlu katkılar sağlayacak şekilde değerlendirmek; kültürel ve tarihî varlıkların tahrip edilmesini, yokedilmesini ve kaçırılmasını önlemek için kurulmuş olan Kültür ve Turizm Bakanlığı teşkilatı bu Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmiştir.

Madde 2. - Bu maddede Bakanlığın görevleri ana hatları ile belirtilmektedir.

Millî, manevî ve kültür değerlerini araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek ve bu suretle millî bütünlüğü sağlamak, turizmi millî ekonominin verimli bir sektörü haline getirmek için yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını değerlendirmek, geliştirmek ve pazarlamak gibi hususlar ele alınarak Bakanlığın görevleri açıklanmıştır.

Madde 3, 4, 5, 6, 7. - Bu maddelerde sırasıyla teşkilat ve yapısı ile, Bakan, Müsteşar ve Müsteşar Yardımcılarının görevleri Çerçeve Kararname esas alınarak belirtilmiştir.

Madde 8. - Kültür ve Turizm Bakanlığının merkez kuruluşu içindeki ana hizmet kuruluşları bu maddede sayılmıştır.

Madde 9. - Bu madde Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün görevlerini belirtmektedir.

Sanat akımlarını tahrip ederek yurdumuzda sanat faaliyetlerinin millî kültür ve modern anlayışa uygun olarak yürütülmesini ve yayılmasını, güzel sanatlarımızın yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasını sağlamak ve bu hususlarda ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Devlet kolleksiyonunu geliştirmek, güzel sanatlar ile ilgili orkestralar, korolar, çalgı ve ses toplulukları, resim ve heykel müzeleri, güzel sanatlar galerileri kurmak, Güzel Sanatlar GenelMüdürlüğünün başlıca görevidir.

Madde 10. - Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğünün görevleri bu maddede açıklanmıştır.

Yurdumuzdaki korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının tespitini, bakımını, korunmasını, değerlendirilmesini ve tanıtılmasını sağlamak, tahribini ve kaçırılmasını önleyici tedbirler almak, müze, röleve ve anıtlar müdürlükleri, restorasyon ve muhafaza merkezleri ile taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları bölge kurulları kurmak ve bunların idare ve ihtisas işlerini düzenlemek ve yürütmek, özel müzelerin kurulmasına rehberlik etmek, desteklemek ve kontrol etmek, millî sınırlarımız dışında ata yadigarları olan taşınmaz kültür varlıklarını tespit etmek ve korumak, karşılıklı kültür anlaşmaları ve kültür mübadele programları çerçevesinde bunların bakım ve onarımlarını sağlayıcı tedbirler almak bu Genel Müdürlüğün görevleridir.

Madde 11. - Bu maddede Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün görevleri gösterilmiştir.

Kütüphanelerin genel hizmet politikasını tespit etmek ve bu politikaya uygun tedbirleri almak, yurt içinde ve yurt dışında basılmış okuyucuya faydalı yayınları, Türk kültürü ile ilgili yazma eser ve belgeleri, diğer kütüphane materyalini temin etmek, kütüphanelerin kolleksiyonlarını zenginleştirmek, halkın geçmişteki her çeşit eseri kolaylıkla bulmasını ve onlardan faydalanmasını sağlamak bu Genel Müdürlüğün görevleridir.

Madde 12. - Bu maddede Turizm Genel Müdürlüğünün görevleri açıklanmıştır.

Mevcut turizm arz kapasitesinin daha verimli kullanılması, yerli ve yabancı yatırım potansiyelinin yönlendirilmesi, yatırım ve işletmelerin belgelendirilmesi, turizm sektörü ile ilgili yatırımların uygulanmasına ilişkin tedbirlerin alınması için gerekli işlemleri yapmak, yaptırmak, turizm işletmelerine ait fiyat tarifelerinin tanzim ve tasdikine ilişkin işlemleri yapmak ve yürütmek bu Genel Müdürlüğün görevleridir.

Madde 13. - Tanıtma ve Pazarlama Genel Müdürlüğünün görevleri bu maddede açıklanmıştır.

Türkiye’nin turizm varlıklarını her alanda tanıtıcı dokümanları hazırlamak, hazırlatmak, her türlü imkân ve araçtan faydalanarak turizme ilişkin tanıtma ve pazarlama hizmetlerini yurt içinde ve yurt dışında yürütmek Tanıtma ve Pazarlama Genel Müdürlüğünün görevleridir.

Madde 14. - Millî Kütüphane Başkanlığının görevleri bu maddede sıralanmıştır.

Türkiye’nin millî bilgisi ve kültür birikimi, bilgi akımı, bibliyografik tanıtımı araştırma, dökümantasyon ve enformasyon merkezi olarak 5632 ve 6568 sayılı Kanunlarda gösterilen görevleri yerine getirir.

Madde 15. - Kültür Merkezleri Dairesi Başkanlığının görevleri bu maddede açıklanmıştır.

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun 104 üncü maddesi ile 23.9.1980 tarihli ve 2302 sayılı Atatürk’ün Doğumunun 100 üncü Yılının Kutlanması ve Atatürk Kültür Merkezi Kurulması Hakkında Kanunun 23.4.1981 tarihli ve 2450 sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesinde yer alan Atatürk Kültür Merkezi Alanı içerisindeki bütün tesis ve alanlar ile Millî Komitece tespit edilecek veya yapılmasına izin verilecek tesis ve alanlar Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilmiştir.

Kültür çalışmalarının bir merkezde toplanarak hizmetin yürütülmesinde verimliliği arttırmak, personel araç ve gereç tasarrufunu sağlayarak gerekli kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliğini temin etmek, kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılması, geliştirilmesi, kültür değerlerinin ortaya çıkarılması dinamik bir kültür hizmetinin yapılması için tesis edilen ve yurt sathına yaygın hale getirilmeye çalışılan il ve ilçe kültür merkezlerinin, etkin bir şekilde faaliyet göstermelerini teminen idaresinin ve işletmelerinin tek elde toplanmak üzere bu birimde yer alması faydalı ve zarurî görülmüştür.

Madde 16. - Turizm Planlama ve Yatırımlar Dairesi Başkanlığının görevleri düzenlenmiştir.

Madde 17. - 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı maddelerinin kaldırılması ve üç geçici madde eklenmesi hakkındaki Kanunda öngörülen, Meslek Birlikleri ve Federasyonunun teşkili ve bu hususta Kanunun öngördüğü tüzüğün hazırlanması, tip statülerinin hazırlanması, birlik geçici kurullarının tespit ve hükümetçe atanma işlemlerinin tamamlanması, birlikler ve federasyon teşkil edildikten sonra, birliklerin idarî ve malî yönlerden denetimi, Birlik- Bakanlık arasındaki ilişkilerin yürütülmesi, fikir ve sanat eserleri sahiplerinin ve eserlerinin ve bu eserlerden faydalananların korunması gibi görevler Kültür ve Turizm Bakanlığına verilmiştir. Bu maddede bu amaçla kurulması öngörülen Fikir ve Sanat Eserleri Dairesi Başkanlığının görevleri belirlenmektedir.

Madde 18. - Bu maddede Millî Folklor Araştırma Dairesi Başkanlığının görevleri açıklanmıştır.

Millî Folklorun halk edebiyatı ve tiyatrosu, halk gelenek, görenek ve inançlarını, halk müziği ve oyunları, halk sanatları, halk mutfağı, giyim, kuşam, süsleme, halk mimarisi vb. bütün dallarında araştırma, inceleme ve her türlü ilmi çalışmalar yapmak, millî folklor arşivini kurmak bu dairenin görevleridir.

Madde 19. - Bu maddede Dışilişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri açıklanmıştır.

Ülkemizin dış politikası doğrultusunda, çeşitli ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla kültür ve turizm ilişkilerinin düzenlenmesinde ve geliştirilmesinde, kültür ve turizm alanında çeşitli ülkelerin hükümetleriyle aktedilecek işbirliği anlaşmaları ile mübadele programlarının hazırlanması ve uygulanmasına dair işlemlerin yürütülmesine katılmak, bu Genel Müdürlüğün görevleri arasındadır.

Madde 20. - Kültür ve Turizm Bakanlığı Danışma ve Denetim birimleri bu maddede sayılmaktadır.

Madde 21, 22, 23, 24. - Bu maddelerde bulunan danışma ve denetim birimleri ile görevleri Çerçeve Kararnameye uygun olarak hazırlanmıştır. Bakanlıktaki danışma ve denetim birimleri sırasıyla, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Araştırma, Geliştirme, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Bakanlık Müşavirliğidir.

Madde 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. - Bu maddelerde yardımcı birimler ve görevleri Çerçeve Kararnameye uygun olarak belirtilmiştir. Bakanlıktaki yardımcı birimler şunlardır, Komptrolörlük Dairesi Başkanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı, Eğitim Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Genel Sekreterlik, Savunma Sekreterliği ve Özel Kalem Müdürlüğüdür.

Madde 33. - Bu maddede Kültür ve Turizm Bakanlığının sürekli kurulları düzenlenmiştir.

Madde 34. - Kültür ve sanat işlerine verilecek yönü görüşmek ve alınacak tedbirler hakkında düşünceleri toplamak üzere Bakanlıkça uygun görülecek kişi ve kuruluş temsilcilerinden müteşekkil Millî Kültür Şûrasının kurulması bu madde ile hükme bağlanmıştır.

Madde 35. - Turizm işlerine verilecek yönü görüşmek ve alınacak tedbirler hakkında düşünceleri toplamak, Türkiye ve Dünya turizmindeki gelişmeleri görüşmek ve tartışmak üzere Bakanlıkça uygun görülecek kişi ve kuruluş temsilcilerinden meydana gelen Turizm Şûrasına bu Kanun Hükmündeki Kararname ile hukukî nitelik kazandırılmıştır.

Madde 36, 37, 38. - Bu maddelerde taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı kuruluşlara yer verilmiştir.

Madde 39, 40, 41, 42, 43. - Bu maddelerde bulunan yöneticilerin sorumluluğu, bakanlıklararası işbirliği ve koordinasyon, mahallî idarelerle koordinasyon, karar alma, yürütme görev ve sorumluluğu, denetleme görev ve sorumluluğu, bakanlığın düzenleme görev ve yetkisi, yetki devri ile ilgili esaslar Çerçeve Kararnameden aynen alınmıştır.

Madde 44. - Bakanlık kendi görev alanına giren konularda özendirme ve teşvik esaslarında hareket edecek olduğu kişi, topluluk ve kuruluşlara mükafat vermek, durumundadır. Madde bu gereği yerine getirmek için düzenlenmiştir.

Madde 45. - Bu madde ile 6568 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Bibliyografya Enstitüsünün isminin Bibliyografya Merkezi olarak değiştirilmesi hükme bağlanmıştır.

Madde 46. - Kadroların tespit, ihdas, kullanılması ve iptali ile kadrolara ait diğer hususların hangi mevzuata göre düzenleneceği belirtilmiştir.

Madde 47. - Kültür ve Turizm Bakanlığının yurt dışı teşkilatına atanacak personelin de, 25.4.1981 gün ve 2451 sayılı Kanun ile belirlenecek esasların dışında kalan memurların atama usul ve esasları ile yurt dışına atamalarda aranacak özel şartlar ve usuller düzenlenmektedir.

Madde 48. - Bu maddede, Yürürlükten Kaldırılan Hükümler belirlenmiştir.

GEÇİCİ HÜKÜMLER

Geçici Madde 1. - 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanununun 31 inci maddesine göre döner sermaye işletmesinin bütün kadro aktif ve pasifiyle birlikte Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü sermayesine eklenmesi ve devir işlerinin tamamlanması süresi düzenlenmiştir.

Geçici Madde 2, 3. - Bu madde ile yapılan yeni düzenleme nedeniyle kadro ve görev unvanı değişmeyen personelin doğrudan bu kadrolara atanmalarını kadro ve görev unvanları değişenler ve kaldırılanların ise yeni atamaları yapılıncaya kadar özlük haklarının saklı tutulmasını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

Geçici Madde 4. - Bakanlık taşra ve yurt dışı teşkilatının bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi için gerekli sürede hukukî boşluğu önlemek ve yeni düzenlemeye imkân vermek ve boşluğu önlemek amacıyla bu madde düzenlenmiştir.

Geçici Madde 5. - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasını göstermek üzere hazırlanacak tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar Bakanlık faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesini sağlamak için bu madde düzenlenmiştir.

Geçici Madde 6. - Bu madde Bakanlık teşkilatının bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine intibakını ve uygulanmasını belirlemektedir. Hukuksal boşluklara yer vermeden ve en kısa sürede gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.

Geçici Madde 7. - Bu madde Bakanlıkta istihdam edilen bağlı ve ilgili kuruluş personelinin kurumlarına iadesini düzenlemektedir.

Madde 49. - Bu madde yürürlük maddesidir.

Madde 50. - Bu madde yürütme maddesidir.


KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA
187 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Karar Sayısı :KHK/187

Kültür ve Turizm Bakanlığının kurulması 17.6.1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 13.12.1983 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BİRİNCİKISIM

Amaç, Görev, Teşkilat

Amaç

MADDE1. - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı kültürel değerleri yaşatmak, geliştirmek, yaymak, tanıtmak ve benimsetmek, yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını ülke ekonomisine olumlu katkılar sağlayacak ve Türk Toplumunun sağlıklı dinlenme ihtiyacını karşılayacak şekilde değerlendirmek, kültür ve turizm konularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek ve işbirliğinde bulunmak, tarihi ve kültürel varlıkların tahribini ve yokedilmesini önlemek için Kültür ve Turizm Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Görev

MADDE2. - Kültür ve Turizm Bakanlığının görevleri şunlardır :

a) Millî, manevî, tarihi ve kültürel değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek ve bu suretle millî bütünlüğün sağlanmasına yardımcı olmak,

b) Turizmi millî ekonominin verimli bir sektörü haline getirmek için yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını değerlendirmek geliştirmek ve pazarlamak,

c) Kütür ve turizm konuları ile ilgili kurum ve kuruluşları yönlendirmek, teşvik etmek ve işbirliğinde bulunmak, kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

Teşkilat

MADDE 3. - Kültür ve Turizm Bakanlığı teşkilatı, merkez teşkilatı ile taşra ve yurt dışı teşkilatından, bağlı ve ilgili kuruluşlardan meydana gelir.

İKİNCİ KISIM

Bakanlık Merkez Teşkilatı

Merkez Teşkilatı

MADDE4. - Bakanlık merkez teşkilatı ana hizmet birimleriyle danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerden meydana gelir.

Bakanlık merkez teşkilatı EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

BİRİNCİBÖLÜM

Bakanlık Makamı

Bakan

MADDE5. - Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetlerini mevzuata, hükümetin genel siyasetine, millî güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli, Başbakana karşı sorumludur.

Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.

Müsteşar

MADDE6. - Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve politikalarına kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu hariç Bakanlık kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip ve temin eder.

Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.

Müsteşar Yardımcıları

MADDE7. - Bakanlıkta ana hizmet kuruluşları ve danışma ve yardımcı birimlerin yönetim ve koordinasyonunda Müsteşara yardımcı olmak üzere üç Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Ana Hizmet Birimleri

Ana Hizmet Birimleri

MADDE8. - Kültür ve Turizm Bakanlığının ana hizmet birimleri şunlardır :

a) Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü,

b) Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü,

c) Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü,

d) Turizm Genel Müdürlüğü,

e) Tanıtma ve Pazarlama Genel Müdürlüğü,

f) Millî Kütüphane Başkanlığı,

g) Kültür Merkezleri Dairesi Başkanlığı,

h) Turizm Planlama ve Yatırımlar Dairesi Başkanlığı,

i) Fikir ve Sanat Eserleri Dairesi Başkanlığı,

j) Millî Folklor Araştırma Dairesi Başkanlığı,

k) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

MADDE9. - Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır :

a) Geçmiş ve çağdaş sanat akımlarını takip ederek yurdumuzda sanat faaliyetlerinin millî kültür ve çağdaş anlayışa uygun olarak yürütülmesi ve yayılmasını, milletin bu yönden bilgi sahibi olmasını, güzel sanatlarımızın yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasını sağlamak ve bu hususlarda ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,

b) Diğer ülke sanatlarının yurt içinde tanıtılması amacıyla tedbirler almak,

c) Devlet kolleksiyonunu geliştirmek,

d) Güzel Sanatlara ilişkin çalışmaların sosyal ve kültürel gelişme bakımından verimli olması için tedbirler almak,

e) Güzel Sanatlar ile ilgili orkestralar, korolar, çalgı ve ses toplulukları, resim ve heykel müzeleri, güzel sanatlar galerileri kurmak ve bunlara ilişkin hizmetleri yürütmek, millî kültür ve turizm varlıklarımızı yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak amacıyla yarışmalar, sergiler, konserler, film gösterileri düzenlemek, mükâfat vermek, belgesel filmler sağlamak ve yapımını desteklemek,

f) Güzel sanatlar alanında ilmî araştırma, inceleme ve yayınlar yapmak, film, video ve benzeri konularda arşiv kurmak, geliştirmek ve faydalanılmasını sağlamak.

Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü

MADDE10. - Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır :

a) Yurdumuzdaki korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının tespitini, bakımını, korunmasını, değerlendirilmesini ve tanıtılmasını sağlamak; tahribini ve kaçırılmasını önleyici tedbirleri almak,

b) Gerekli gördüğü yerlerde müzeler, röleve ve anıtlar müdürlükleri, restorasyon ve muhafaza merkezleri ile taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları bölge kurulları kurmak ve bunların idare ve ihtisas işlerini düzenlemek ve yürütmek, özel müzelerin kurulmasına rehberlik etmek, desteklemek ve belirli esaslar çerçevesinde kontrol altında bulundurmak,

c) Millî sınırlarımız dışında kalan korunması gerekli ata yadigârı taşınmaz kültür varlıklarını tespit etmek, karşılıklı kültürel anlaşmalar ve kültürel mübadele programları çerçevesinde bunların bakım ve onarımlarını sağlayıcı tedbirler almak,

d) İlmî faaliyetleri yansıtan yayınlar yapmak,

e) Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu kararlarının uygulanmasına dair işlemlerin yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak,

f) Müzelerin geliştirilmesi, korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bakımı ve restorasyonu konularında gerekli tedbirleri almak ve uygulamak,

g) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü

MADDE11. - Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır :

a) Vatandaşların kütüphanelerden yararlanması için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak,

b) Kütüphanelerin uyması gereken standartları belirlemek ve bu standartlara uygun hizmet götürülmesi için gerekili tedbirleri almak,

c) Yurt içinde ve yurt dışında basılmış, okuyucuya faydalı yayınları, Türk kültürü ile ilgili yazma eser ve belgeleri diğer kütüphane malzemelerini temin etmek, kütüphanelerin kolleksiyonlarını zenginleştirmek,

d) Kıymetli yazma eserleri ilgili kütüphanelerde toplayarak araştırmacı ve okuyucunun hizmetine sunmak, bunların gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacı ile bakım ve onarımını yapmak,

e) Millî kültürümüzün yazılı belgelerini fikir ve sanat ve edebî eserlerini hazırlatarak yayınlamak ve yayınlatmak,

f) Halkımızın geçmişteki her çeşit eserlerimizi kolaylıkla bulmalarını ve onlardan faydalanmalarını sağlamak,

g) Kültürümüzün gelişmesine iştiraki sağlamak için yeni kültür eserleri vermeyi teşvik edici ve destekleyici tedbirler almak,

h) Yayın Danışma Kurulları teşkil etmek,

i) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Turizm Genel Müdürlüğü

MADDE12. - Turizm Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır :

a) Her türlü teşvik araçlarından faydalanarak mevcut turizm kapasitesinin daha verimli kullanılması, yerli ve yabancı yatırım potansiyelinin yönlendirilmesi, projelerin değerlendirilmesi, yatırımların ve işletmelerin belgelendirilmesi ile turizm yatırımlarının arazi tahsisleri ve uygulanmasına dair tedbirlerin alınması için gerekli işlemlerden Bakanlığı ilgilendirenleri yapmak ve yardımcı olmak.

b) Bu hizmetlerin yürütülmesi için ilgili kamu kuruluşları, mahallî idareler, turizm meslek kuruluşları, üniversiteler, iktisadî devlet teşekkülleri ile kamu iktisadî kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile gerekli işbirliğini sağlamak,

c) Turizm işletmelerine ait fiat tarifelerinin tanzim ve tasdikine ilişkin işlemleri yapmak,

d) Turizmin gelişmesi için gerekli taşınmazları temin etmek ve kamulaştırma işlerini yürütmek,

e)Turizm yatırım ve işletmeleri ile turizm işletmeleri meslek teşekküllerini kontrol etmek ve gerekli işlemleri yapmak,

f) Bakanlık yatırım programında yer alan turizm yatırımları ile ilgili etüd, proje ve inşaatını yapmak ve yaptırmak,

g) Turizm sektöründe yatırım yapan kamu kuruluşlarının yatırım programlarını turizm sektörünün öncelik ve ihtiyaçlarına göre yönlendirmek, uygulanmasını takip etmek,

g) Tabiî kaynakların turizm sektörü açısından korunması ve değerlendirilmesiyle ilgili çalışmaları yürütmek,

h) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Tanıtma ve Pazarlama Genel Müdürlüğü

MADDE13. - Tanıtma ve Pazarlama Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır :

a) Türkiye’nin tarihî ve turistik varlıklarını her alanda tanıtıcı dokümanları hazırlamak, hazırlatmak,

b) Her türlü imkân ve araçtan faydalanarak turizme ilişkin tanıtma, pazarlama hizmetlerini yurt içinde ve yurt dışında yürütmek,

c) Turizm tanıtma ve pazarlamasına ilişkin etüdleri yapmak.

d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Millî Kütüphane Başkanlığı

MADDE14. - Millî Kütüphane Başkanlığı, Türkiye’nin millî kültür ve bilgi birikimini ve bilgi akımını sağlar ve özel kanunlarla verilen görevleri yapar.

Kültür Merkezleri Daire Başkanlığı

MADDE15. - Kültür Merkezleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun 104 üncü maddesinde belirtilen esasları çerçevesinde Bakanlığa tahsis edilmiş ve edilecek tesis ve alanların, yönetim, işletme, kullanma, devir ve kiraya verilmesi işlemlerini yapmak.

b) İstanbul Atatürk Kültür Merkezi ve diğer il ve ilçelerdeki kültür merkezlerinin inşa, onarım, yönetim, işletme ve diğer malî işlerini yürütmek,

c) Bakanlık makamınca verilecek benzeri görevleri yapmak.

Turizm Planlama ve Yatırımlar Dairesi Başkanlığı

MADDE16. - Turizm Planlama ve Yatırımlar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Ülkenin turizm kaynaklarını araştırmak, değerlendirmek, önceliklerini belirlemek,

b) Turizm bölge, alan ve merkezlerinin tespiti ile ilgili çalışmaları yapmak,

c) Turizm sektörünün gelişmesiyle ilgili etütleri yapmak ve planlarını hazırlamak, hazırlatmak, yetkisi dahilinde olanları onaylamak, tadil etmek, uygulama programlarını ve teklifleri hazırlamak,

d) Tabiî kaynakların turizm sektörü açısından korunması ve değerlendirilmesiyle ilgili çalışmaları yapmak,

e) Organize turizm bölgeleri tesisi ile ilgili her çeşit işleri yapmak ve yaptırmak.

f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Fikir ve Sanat Eserleri Dairesi Başkanlığı

MADDE17. - Fikir ve Sanat Eserleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Fikir ve sanat eserleri ile ilgili meslek birliklerinin ve federasyonunun oluşturulması, bu konu ile ilgili tüzüğün ve tip statülerinin hazırlanması ve birliklerin faaliyete geçebilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

b) Birliklerin idarî ve malî yönlerden denetimini sağlamak,

c) Birliklerin Bakanlık ile ilişkilerini eser sahipleri ile birlik arasındaki ilişkileri düzenlemek,

d) Fikir ve sanat eserlerinin işaretlenmesi ile ilgili çalışmaları yürütmek, kontrol etmek ve denetlemek,

e) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu tarafından yayımlanan eserlerden, memleketin tarihi ve kültürü bakımından önemli olanların çoğaltılması ve bir nüshasının Millî Kütüphanede saklanmasını sağlamak,

f) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Hakkındaki Kanunla verilen diğer hizmet ve görevleri yürütmek,

g) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Millî Folklor Araştırma Dairesi Başkanlığı

MADDE18. - Millî Folklor Araştırma Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Millî folklorun, halk edebiyatı ve tiyatrosu, gelenek, görenek ve inançları, halk müziği ve oyunları, sanatları, mutfağı, giyim kuşam, süsleme ve benzeri bütün dallarında araştırma, derleme, inceleme ve diğer ilmî çalışmalar yapmak, yayımlamak, tanıtmak,

b) Millî folklor arşivini kurmak.

c) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

MADDE19. - Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Ülkemizin dış politikası doğrultusunda, çeşitli ülkeler ve milletlerarası kuruluşlarla kültür ve turizm ilişkilerini düzenlemek ve geliştirmek.

b) Kültür ve turizm alanında çeşitli ülkelerin hükümetleriyle aktedilecek işbirliği anlaşmaları ile mübadele programlarının hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin işlemleri yürütmek.

c) Milletlerarası kültür ve turizm kuruluşları ile ilişkileri düzenlemek ve bunların yürütülmesinde gerekli koordinasyonu sağlamak.

d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Danışma ve Denetim Birimleri

Danışma ve Denetim Birimleri

MADDE20. - Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır :

a) Teftiş Kurulu Başkanlığı

b) Araştırma, Geliştirme, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı,

c) Hukuk Müşavirliği,

d) Bakanlık Maşavirleri.

Teftiş Kurulu Başkanlığı

MADDE21. - Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emri ve onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar :

a) Bakanlık teşkilatı ve Bakanlığa bağlı ve Bakanlıkla ilgili kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak denetim inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,

b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak.

c) Özel Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Teftiş Kurulunun ve müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri tüzükle düzenlenir.

Araştırma, Geliştirme, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

MADDE22. - Araştırma, Geliştirme, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Bakanlığa; hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu Kararları ve millî güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tespit etmek, bu esaslara uygun olarak Bakanlığın ana hizmet politikasının ve programının hazırlanmasına yardımcı olmak,

b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikalarının ilmî araştırma esaslarına göre tespitini sağlamak, Bakanın onayını aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığına göndermek,

c) Bakanlık yıllık çalışma programını hazırlamak,

d) Kalkınma plan ve programları ile Bakanlık yıllık çalışma ve uygulama programlarının uygulamaları sırasında, Bakanlık kuruluşlarında ortaya çıkan, çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları Bakanlık veya bakanlıklararası seviyede giderici tedbirleri tespit ederek makama sunmak, organizasyon ve metod hizmetlerini yürütmek,

e) Planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek,

f) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile kanun tekliflerine ilişkin Bakanlık görüşünün tespitine yardımcı olmak,

g) Bakan tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek,

h) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Hukuk Müşavirliği

MADDE23. - Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır :

a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukukî konular ile hukukî, malî, cezaî sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,

b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,

c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı kanun hükümlerine göre idarî ve adlî davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve hazineyi ilgilendirmeyen idarî davalarda Bakanlığı temsil etmek,

d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuat plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukukî teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,

e) Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan veya diğer bakanlıklardan ve Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukukî açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek.

f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Bakanlık Müşavirleri

MADDE 24. - Bakanlığın görev alanına giren ve özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere ondört Bakanlık Müşaviri görevlendirilebilir.

Bakanlık müşavirleri Bakanlık makamına bağlıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yardımcı Birimler

Yardımcı Birimler

MADDE 25. - Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez kuruluşundaki yardımcı birimleri şunlardır :

a) Personel Dairesi Başkanlığı,

b) Komptrolörlük Dairesi Başkanlığı,

c) Eğitim Dairesi Başkanlığı,

d) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,

e) Genel Sekreterlik,

f) Savunma Sekreterliği,

g) Özel Kalem Müdürlüğü.

Personel Dairesi Başkanlığı

MADDE 26. - Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Bakanlığın insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak; personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,

b) Bakanlık personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işleri yapmak,

c) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Komptrolörlük Dairesi Başkanlığı

MADDE 27. - Komptrolörlük Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :

a)Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla, insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Bakanlık bütçesini plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulamasını takip etmek,

b) (a) bendinde öngörülen görevleri yerine getirmek için gerekli istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,

c) Bütçe ve malî işler ile ilgili olarak bakanlıkça verilecek diğer hizmetleri yürütmek,

d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Eğitim Dairesi Başkanlığı

MADDE 28. - Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların eğitim planını hazırlamak, yayınlamak ve uygulanmasını takip etmek,

b) Bakanlık merkez teşkilatı personeli ile ilgili hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,

c) Kültür ve turizm sektörlerinin eğitilmiş eleman ihtiyacının tespiti, planlaması ve eğitim programlarının uygulanmasını sağlamak,

d) Bakanlık ve meslek personelinin yurt içi ve yurt dışında yetiştirilmesini planlamak ve gerçekleştirmek,

e) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak,

f) Kültür ve turizm personelinin yetiştirilmesi şuurunu ve toplumda turizmi geliştirmek amacı ile, yaygın meslek eğitim kurumlarını açmak ve faaliyetlerini düzenlemek,

g) Kültür ve turizm eğitimi faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli araç, gereç, yayın ve dokümantasyon hizmetlerini yürütmek,

h) Yönetici ve uzman yetiştirmek üzere teknik yardım sağlamak,

ı) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

MADDE 29. - Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,

c) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,

d) Sosyal tesislerin kurulması ve idaresi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

e) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden faydalanmalarını sağlamak,

f) Bakanlıkça verilecek benzeri işleri yapmak.

Genel Sekreterlik

MADDE 30. - Genel Sekreterliğin görevleri şunlardır :

a) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenleri Bakan veya Müsteşara sunmak,

b) Bakan ve Müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek,

c) Süreli evrakın zamanında işleme konmasını sağlamak,

d)Bakan ve Müsteşara imzalatılması gerekli evrakın, zamanında ve yazı işleri talimatına uygun olarak sunulmasını sağlamak,

e) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,

f) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

g) Basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak, usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak,

h) Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini mevcut yönerge, direktif ve emirlere göre yürütmek,

ı) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak, yıllık çalışma programının yürütülmesini takip etmek,

j) Bakan ve Müsteşarca verilen diğer görevleri yapmak.

Savunma Sekreterliği

MADDE 31. - Savunma Sekreterliği özel kanunda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yerine getirir.

Özel Kalem Müdürlüğü

MADDE 32. - Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır :

a) Bakanın resmî ve özel yazışmalarını yürütmek,

b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,

c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama ve millî ve dinî bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek,

d) Bakanca verilecek diğer görevleri yapmak.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sürekli Kurullar

Sürekli Kurullar

MADDE 33. - Kültür ve Turizm Bakanlığındaki sürekli kurullar şunlardır :

a) Millî Kültür Şûrası

b) Turizm Şûrası

Millî Kültür Şûrası

MADDE 34. - Millî Kültür Şûrası, kültür konusunda Bakanlığın en yüksek danışma kuruluşudur.

Millî Kültür Şûrası, gerekli görülen kültür konularını görüşmek üzere üç yılda bir normal, gerektiğinde olağanüstü olarak Bakanın davetiyle toplanabilir.

Millî Kültür Şûrasının kararları istişaridir.

Millî Kültür Şûrası sekretarya hizmetleri, Araştırma, Geliştirme, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığınca yürütülür.

Millî Kültür Şûrasının teşekkülü ve çalışma usulleri yönetmelikle düzenlenir.

Turizm Şûrası

MADDE 35. - Turizm Şûrası, turizm konusunda Bakanlığın en yüksek danışma kuruluşudur.

Turizm Şûrası, gerekli görülen turizm konularını görüşmek üzere ve üç yılda bir normal, gerektiğinde olağanüstü olarak Bakanın davetiyle toplanabilir.

Turizm Şûrasının kararları istişaridir.

Turizm Şûrasının sekretarya hizmetleri, Turizm Genel Müdürlüğünce yürütülür.

Turizm Şûrasının teşekkülü ve çalışma usulleri yönetmelikle düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Taşra ve Yurt Dışı Teşkilatı, Bağlı Kuruluşlar

Taşra Teşkilatı

MADDE 36. - Bakanlık, Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları, Bölge Valiliği, GenelKadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameler ve İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.

Yurt Dışı Teşkilatı

MADDE 37. - Bakanlık, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurt Dışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak yurt dışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.

Bağlı Kuruluşlar

MADDE 38. - Kültür ve Turizm Bakanlığı bağlı kuruluşları şunlardır :

a) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü,

b) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Sorumluluk ve Yetkiler

Yöneticilerin Sorumlulukları

MADDE 39. - Bakanlık merkez, taşra, yurt dışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların her kademedeki yöneticileri yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Bakanlık emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst yönetici kademeye karşı sorumludur.

Koordinasyon ve İşbirliği Konusunda Bakanlığın Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 40. - Bakanlık ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.

Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Başbakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyon sağlamaktan sorumludur.

Mahallî İdarelerle Koordinasyon Sorumluluğu

MADDE 41. - Bakanlık, hizmet alanına giren konularda Mahallî İdarelerle koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

Bakanlığın Düzenleme Görev ve Yetkisi

MADDE 42. - Bakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü oldukları hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer idarî metinlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir.

Yetki Devri

MADDE 43. - Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli Hükümler

Mükâfat

MADDE 44. - Bakanlık, kendi görev alanına giren konularda üstün başarı göstermiş kişi, topluluk ve kuruluşlara mükâfat verebilir. Verilecek mükâfatın miktarı ile verilme esas ve usulleri Maliye ve Gümrük ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak bir Yönetmelikle tayin ve tespit edilir.

Bibliyografya Enstitüsünün Adının Değiştirilmesi

MADDE 45. - Millî Kütüphane bünyesinde 5632 sayılı Millî Kütüphane Kuruluşu Hakkındaki Kanuna ek 6568 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Bibliyografya Enstitüsünün ismi Bibliyografya Merkezi olarak değiştirilmiştir.

Kadrolar

MADDE 46. - Kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.

Atama

MADDE 47. - 23.4.1981 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurların atanmaları Bakan tarafından yapılır. Ancak Bakan bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir.

Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarının kuruluş kanunlarında atamaya ilişkin hükümler saklıdır.

Yurt dışı teşkilatına atanacakların, atanma tarihinden önce en az üç yıl Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında çalışmış olmaları şarttır.

Yurt dışı teşkilatına atananlar, yurt dışında her defasında 3 yıl kalabilirler. Hizmette başarılı olmadıkları belgelenenler bu süreden önce geri alınabilirler. Gerekli görüldüğü takdirde yurt dışında kalma süresi Bakan onayıyla uzatılabilir. Ancak bu uzatma süresi iki yılı geçemez.

Yeniden yurt dışına atanabilmek için Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında en az üç yıl çalışmış olmak şarttır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

MADDE 48. - 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanunu ile bu kanunun ek ve tadilleri ve diğer kanunların bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ HÜKÜMLER

GEÇİCİ MADDE 1. - 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanununun 31 inci maddesi ile düzenlenen döner sermaye bütün kadro, aktif ve pasifiyle Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü sermayesine eklenmiştir.

Devir işlemleri bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden başlayarak altı ay içinde tamamlanır.

GEÇİCİ MADDE 2. - Bakanlığın teşkilat ve kuruluşu, bu Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre yeniden düzenleninceye ve bu düzenleme uyarınca genel hükümlere göre yeni kadrolar tespit ve ihdas edilinceye kadar bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmakta olan mevcut kadroların kullanımına devam olunur.

GEÇİCİ MADDE 3. - Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeniden düzenleme nedeniyle kadro ve görev unvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.

Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler ve eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları, yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.

GEÇİCİ MADDE 4. - Bakanlık taşra ve yurt dışı teşkilatı ve Kanun Hükmünde Kararnamenin 36 ve 37 nci maddesinde belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetler mevcut taşra ve yurt dışı teşkilatı tarafından yürütülmeye devam olunur.

Bakanlık taşra ve yurt dışı teşkilatını ve kadrolarını en geç sekiz ay içinde bu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun hale getirir.

GEÇİCİ MADDE 5. - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasını göstermek üzere hazırlanacak tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

GEÇİCİ MADDE 6. - Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar Bakanlık Merkez Teşkilatında değişen veya yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir.

Bakanlık teşkilatını ve kadrolarını en geç sekiz ay içinde bu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun hale getirir.

GEÇİCİ MADDE 7. - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, Kültür ve Turizm Bakanlığında istihdam edilen bağlı ve ilgili kuruluş personeli ilgili oldukları kurumlara en geç bir yıl içerisinde iade edilir.

Yürürlük

MADDE 49. - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 50. - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

Kenan Evren

 

 

 

Cumhurbaşkanı

 

T. Özal

 

 

 

Başbakan

 

 

 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

 

İ. K. Erdem

M. N. Eldem

Y. Yavuztürk

 

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

 

A. Tanrıyar

V. Halefoğlu

V. Arıkan

 

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık Bakanı

Ticaret Bakanı

 

M. V. Dinçerler

İ. S. Giray

K. Oksay

 

Sağ. ve Sos. Yrd. Bakanı

Güm. ve Tek. Bakanı

Ulaştırma Bakanı

 

M. Aydın

A. M. Yılmaz

V. Atasoy

 

Tarım ve Orman Bakanı

Çalışma Bakanı

San. ve Tek. Bakanı

 

H. H. Doğan

M. Kalemli

H. C. Aral

 

En. ve Tab. Kay. Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

İmar ve İskân Bakanı

 

C. Büyükbaş

M. M. Taşçıoğlu

S. N. Türel

 

Köy. ve Koop. Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Sosyal Güvenlik Bakanı

 

İ. Özdağlar

A. Tenekeci

A. K. Alptemoçin

187 SAYILI KHK’YE EKLİ CETVEL

EK - 1 SAYILI CETVEL

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI

 

 

 

 

 

Danışma

 

 

 

Müsteşar

Ana Hizmet

ve Denetim

 

 

Müsteşar

Yardımcısı

Birimleri

Birimleri

Yardımcı Birimler

 

Müsteşar

Müsteşar Yardımcısı

  1. Güzel Sanatlar Gn. Md.

1. Teftiş Kurulu Bşk.

1. Personel D. Bşk.

 

 

Müsteşar Yardımcısı

  2. Eski Eserler ve Müzeler

2. A.G.P.K. Kurulu Bşk.

2. Komptrolörlük D. Bşk.

 

 

 

      Gn. Md.

 

 

 

 

Müsteşar Yardımcısı

  3. Kütüphaneler ve Yayımlar

3. Hukuk Müşavirliği

3. Eğitim D. Bşk.

 

 

 

      Gn. Md.

 

  

 

 

 

  4. Turizm Gn. Md.

4. Bakanlık Müşavirleri

4. Destek Hizm. D. Bşk.

 

 

 

  5. Tanıtma ve Pazarlama

 

5. Genel Sekreterlik

 

 

 

      Gn. Md.

 

6. Savunma Sekreterliği

 

 

 

  6. Millî Kütüphane Başkanlığı

 

 

 

 

 

  7. Kültür Merkezleri D. Bşk.

 

 

 

 

 

  8. Turizm Planlama ve

 

 

 

 

 

      Yatırımlar Daire Bşk.

 

 

 

 

 

  9. Fikir ve Sanat Eserleri D. Bşk.

 

 

 

 

 

10. Millî Folklor Araştırma D. Bşk.

 

 

 

 

 

11. Dış İlişkiler D. Bşk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


T.C.

            Başbakanlık                18.6.1984

Kanunlar ve Kararlar

Tetkik Dairesi Başkanlığı

Sayı : K.K.T.D.18/101-1/185/04773

Konu : KHK No.: 216

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

“Kültür ve Turizm Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 13.12.1983 Tarihli ve 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” bugünkü Resmî Gazetede yayımlanmış ve Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca bir sureti ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.

                                    Turgut Özal

                                       Başbakan

GENEL GEREKÇE

Bakanlar Kurulunca, Bakanlıkların Kuruluş ve Görevleri Hakkında 174 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı maddelerinin değiştirilmesine dair hazırlanan Kanun Hükmünde Kararnamede, bazı birimlerin kaldırılması, bazılarının isminin değiştirilmesi ve bazılarının da görevlerinde değişiklik yapılması karşısında Kültür ve Turizm Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri hakkında 187 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı hükümlerinde de değişiklik yapılması zarureti hâsıl olmuş ve bu tasarı hazırlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1. - 187 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 20 nci maddesinin (b) bendi değiştirilmek suretiyle Araştırma, Geliştirme, Plân ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının adı “Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı” şeklinde yeniden yazılmış ve maddeye (e) bendi olarak “Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği” ilave edilmiştir.

Madde 2. - Bu madde ile, 187 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 22 nci maddesi değiştirilmiş ve Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri yeniden düzenlenmiştir.

Madde 3. - Bu madde ile, 187 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye mükerrer 24 üncü madde ilave edilmiştir. Söz konusu madde ile Bakanlıkla, basın ve halkla ilgili faaliyetleri plânlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin kurulabileceği hükmü getirilmiştir.

Madde 4. - Bu madde ile, 187 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesindeki Yardımcı Birimler yeniden düzenlenmekte, Komptrolörlük Dairesi Başkanlığı,  Destek Hizmetler Başkanlığı ve Genel Sekreterlik birimleri kaldırılarak İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı ilave edilmektedir.

Madde 5. - Bu madde ile, 187 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci ve 30 uncu maddeleri yürürlükten kaldırılmaktadır.

Madde 6. - Bu maddede, İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığının görevleri belirtilmektedir.

Madde 7. - Bu madde ile, kaldırılan birimlerin personeli ile ilgili saklı haklar düzenlenmektedir.

Madde 8 ve 9. - Yürürlük ve Yürütme maddeleridir.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞININ TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 13.12.1983 TARİHLİ VE 187 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI HÜKÜMLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 216 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

K.H.K./216

Kültür ve Turizm Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 13.12.1983 tarihli ve 187 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı hükümlerinde değişiklik yapılması; 17.6.1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 8.6.1984 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MADDE 1. - 187 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 20 nci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye (e) bendi eklenmiştir.

“b) Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı”

“e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği”

MADDE 2. - 187 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Madde 22. - Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlığı hükümet programı, kalkınma plânları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu Kararları ve Millî Güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tespit etmek, bu esaslara uygun olarak bakanlığın ana hizmet politikasının ve plânlarının hazırlanmasına yardımcı olmak,

b) Uzun vadeli plânlarla, kalkınma plânlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmî araştırma esaslarına göre tespitini sağlamak, bakanın onayını aldıktan sonra Devlet Plânlama Teşkilâtına göndermek,

c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Bakanlık bütçesini plân ve program esaslarına göre hazırlamak ve uygulamasını takip etmek,

d) Bakanlık yıllık çalışma programlarını hazırlamak, bakanlık hizmetleriyle ilgili gerekli istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,

e) Kalkınma plân ve programları ile Bakanlık yıllık çalışma programlarının uygulanmaları sırasında, Bakanlık teşkilâtında ortaya çıkan çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları bakanlık veya bakanlıklararası seviyede giderici tedbirleri tespit ederek makama sunmak, organizasyon ve metod hizmetlerini yürütmek,

f) Plânlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek, yıllık çalışma programlarının yürütülmesini takip etmek,

g) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile Kanun teklifleri hakkında bakanlık görüşünün tespitine yardımcı olmak,

h) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak,

ı) Bakan tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek.”

MADDE 3. - 187 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki 24/A maddesi eklenmiştir.

“Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

MADDE 24/A - Bakanlıkta basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir.”

MADDE 4. - 187 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yardımcı Birimler

Madde 25. - Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Kuruluşundaki yardımcı birimler şunlardır :

a) Personel Dairesi Başkanlığı,

b) Eğitim Dairesi Başkanlığı,

c) İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı,

d) Savunma Sekreterliği,

e) Özel Kalem Müdürlüğü”

MADDE 5. - 187 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinde sözü edilen cetvel ekte belirtildiği şekilde değiştirilmiş ve 27 ve 30 uncu maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6. - 187 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı

Madde 29. - İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,

c) Bakanlığın malî işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,

d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,

e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin bakan veya müsteşara sunulmasını sağlamak,

h) Bakan ve müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,

ı) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,

j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,

k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

l) Bakan ve müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak.”

MADDE 7. - 187 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 8. - Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılan birimlerde görevli personel durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Bunların aylık ek gösterge ve her türlü hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.”

Yürürlük

MADDE 8. - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9. - Bu Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerini Bakanlar Kurulu Yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenan Evren

 

 

 

 

 

 

 

Cumhurbaşkanı

 

 

 

 

 

 

T. Özal

 

 

 

 

 

 

 

Başbakan

 

 

 

 

 

 

 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

 

 

 

 

 

İ. K. Erdem

K. Oksay

A. M. Yılmaz

 

 

 

 

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

 

 

 

 

 

S. N. Türel

A. Tenekeci

İ. Özdağlar

 

 

 

 

 

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

 

A. K. Alptemoçin

M. N. Eldem

Z. Yavuztürk

 

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye ve Gümrük Bakanı

 

A. Tanrıyar

V. Halefoğlu

V. Arıkan

 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bak.

Bayındırlık ve İskân Bak.

Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı

 

M. V. Dinçerler

İ. S. Giray

M. Aydın

 

Ulaştırma Bakanı

Tarım Orman ve Köyişleri Bak.

Çalışma ve Sos. Güv. Bak. V.

 

V. Atasoy

H. H. Doğan

M. Aydın

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı V.

Enerji ve Tabiî Kay. Bak.

Kültür ve Turizm Bakanı

 

C. Büyükbaş

C. Büyükbaş

M. M. Taşçıoğlu


216 SAYILI K.H.K.’YE EKLİ CETVEL

 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLÂTI

 

 

 

 

 

 

Müsteşar :

Müsteşar Yrd. :            

Ana Hizmet Birimleri                     :

   Danışma ve Denetim Birimleri     :            

Yardımcı Birimler            :

Müsteşar

Müsteşar Yrd.

1. Güzel Sanatlar Gn. Md.

1. Teftiş Kurulu Bşk.

1. Personel Dai. Bşk.

 

Müsteşar Yrd.

2. Eski Eserler ve Müzeler Gn. Md.

2. A. P. K. Kurulu Bşk.

2. Eğitim Dai. Bşk.

 

Müsteşar Yrd.

3. Kütüphaneler ve Yayımlar Gn. Md.

3. Hukuk Müşavirliği

3. İdarî ve Malî İşler Dai. Bşk.

 

 

4. Turizm Gn. Md.

4. Bakanlık Müşavirleri

4. Savunma Sekreterliği

 

 

5. Tanıtma ve Pazarlama Gn. Md.

5. Basın ve Halkla İlişkiler Müş.

5. Özel Kalem Md.

 

 

6. Millî Kütüphane Bşk.

 

 

 

 

7. Kültür Merkezleri Dai. Bşk.

 

 

 

 

8. Turizm Plânlama ve Yatırımlar Dai. Bşk.

 

 

 

 

9. Fikir ve Sanat Eserleri Dai. Bşk.

 

 

 

 

10. Millî Folklor Araş. Dai. Bşk.

 

 

 

 

11. Dış İlişkiler Dai. Bşk

 

 

.
                     T.C.

            Başbakanlık                  2.3.1989

Kanunlar ve Kararlar

    Genel Müdürlüğü

Sayı : K.K.Gn. Md. 07/101-1/443/01925

Konu : K.H.K. : 354

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

“Kültür Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” bugünkü Resmî Gazetede yayımlanmış ve Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.

                                    Turgut Özal

                                       Başbakan

GENEL GEREKÇE

Kalkınmalarını demokrasi içinde gerçekleştirmiş bulunan ülkelere göz atıldığında, bunların bu muvaffakiyetlerini, teknik mülâhazalar yanında, toplumda mevcut değer hükümlerini de dikkate almak suretiyle gerçekleştirdikleri anlaşılmaktadır. Bu ülkelerdeki kalkınma olayının, toplumun ancak kendi kendine karşı yabancılaşmasına yol açmadığı ve kendi öz değerlerine oturtulabildiği ölçüde başarılı olduğu görülmekte; başka bir ifade ile, kültürel kalkınmada şuurlaşmamış milletlerin, millî kalkınmalarını gereği gibi sağlayamadıkları tespit edilmektedir.

Bu yaklaşım içinde toplumumuzun bir analizi yapıldığında görünen manzara şu olmaktadır:

Türk toplumu, hızlı bir sosyal değişme içindedir. Bu hızlı değişmenin başlıca yönleri ise, bir yandan toplumumuzun kırsal bir topluluk özelliğinden çıkarak şehirleşmiş ve sanayileşmiş bir toplum özelliği kazanması, bir yandan da toplum kültürünün sözlü kültürden yazılı kültüre dönüşmesidir. Değişmenin hızlı olması, sözlüden yazılıya dönüşme karakteri gösteren millî kültür değerlerinin, özellikle millî folklör değerlerinin yokolması ve dış etkiler altında bozulması sonucunu doğurmaktadır. Bu ise kültür değerlerimizin ve varlıklarımızın millî olma özelliğini bozmakta, kalkınma için itici bir güç olan kültürümüzün bu gücünün kaybolması neticesini tevlit etmektedir.

Kültürel gelişmemizin, bu hızlı sosyal ve ekonomik değişmeye ayak uydurmasını sağlamak, millî kültürümüzün yozlaşmasını ve değerini yitirmesini önlemek için, kültür araçlarının ve faaliyetlerinin geliştirilmesi ve özendirilmesi zarurî bulunmaktadır.

Kalkınma olayının kültür değerleriyle olan doğru orantılı ilişkisinin; dil-edebiyat-sanat-tarih-folklor-musiki ve diğer bütün kültür müesseselerimizin millî geleneklerimize ters düşen unsurlarla mücadele edecek bir seviyeye ulaştırılmasını zorunlu kıldığı, bunu temin için ise konuyla ilgili tüm hizmetlerin tek elden ve koordineli bir şekilde yürütülmesinin gerektiği açıktır.

Her ne kadar kültür hizmetleri 1984 yılında yürürlüğe konulan 187 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Devlet desteği ile tedvire çalışılmış ise de, turizm hizmetlerinin yoğunluğunun kültür hizmetlerini gölgelemesi dolayısıyla, kültür ile ilgili meselelerin, kendi ağırlıklarının gerektirdiği şekilde ele alınması mümkün olamamıştır.

Son yıllarda görülen hızlı sanayileşmenin tabiî bir sonucu olarak ortaya çıkan hızlı kentleşmenin ve gelişen kitle haberleşme araçlarının meydana getirdiği bilgi ve görgü alışverişinin milletimizin sosyal ve kültürel hayatında yaptığı tahribatlara engel olabilmek ve bu suretle millî kültürümüzün bozulmasını önleyebilmek amacıyla, konu ile ilgili faaliyetlerin “bir bakanlığın iki işinden biri” olma hüviyetinden çıkarılarak Kültür Bakanlığı isimli müstakil bir bakanlık eliyle yürütülmesinde fayda ve zaruret görülmüş, bu sebeple bu Kanun Hükmünde Kararnamenin hazırlanması lüzumu hâsıl olmuştur.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1. - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacının; kültürel değerleri yaşatma, geliştirmek, yaymak, tanıtmak, değerlendirmek ve benimsetmek, kültür konularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek ve işbirliğinde bulunmak, tarihî ve kültürel varlıkların tahribini ve yok edilmesini önlemek için Kültür Bakanlığının kurulması olduğu belirtilmektedir.

Madde 2. - Bu madde ile, Kültür Bakanlığının görevlerinin; millî, manevî, tarihî ve kültürel değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek ve bu suretle millî bütünlüğün sağlanmasına yardımcı olmak; kültür konuları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları yönlendirmek, işbirliğinde bulunmak, kültürel varlıkların tahribini ve yok edilmesini önlemek olduğu açıklanmaktadır.

Madde 3 - 7. - Bu maddelerde sırasıyla teşkilat ve yapısıylaBakan, Müsteşar ve Müsteşar Yardımcılarının görevleri; 27.9.1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenmektedir.

Madde 8. - Bu maddede ana hizmet birimleri sayılmaktadır.

Madde 9-16. - Ana hizmet birimlerinin görevleri açıklanmaktadır.

Madde 17 - 28. - Bu maddelerde Bakanlığın danışma, denetim ve yardımcı birimleri ile bu birimlerin görevleri; 27.9.1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanuna uygun olarak belirtilmektedir.

Madde 29 - 30. - Bakanlığın sürekli kurulunun Millî Kültür Şûrası olduğu açıklanarak, bu Şûranın kuruluş ve görevlerine yer verilmektedir.

Madde 31 - 33. - Bu maddelerde Bakanlığın taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı kuruluşları belirlenmektedir.

Madde 34 - 37. - Bu maddelerde yöneticilerin sorumluluğu, bakanlıklararası işbirliği ve koordinasyon, mahallî idarelerle koordinasyon sorumluluğu konuları ile yetki devrine ilişkin esaslar; 3046 sayılı Kanuna paralel olarak düzenlenmektedir.

Madde 38. - Bu madde ile, Bakanlığın kendi görev alanına giren konularda, özendirme amacıyla üstün başarı gösteren kişi, topluluk ve kuruluşlara mükafat verebilmesi öngörülmektedir.

Madde 39. - Kadroların tespit, ihdas, kullanılması ve iptali ile kadrolara ait diğer hususların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre belirleneceği hükme bağlanmaktadır.

Madde 40 - Bu madde ile, 2451 sayılı Kanuna ekli (1) ve (2) sayılı cetvellerde sayılanlar dışında kalan memurların atanmalarında uygulanacak esaslara yer verilmektedir. Buna göre, atamalardan taşra teşkilatına ilişkin olanların, valilik emrine olmak ve bunlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümleri uygulanmak kaydıyla Bakan tarafından yapılabileceği, ancak bu yetkinin alt kademelere devredilebileceği öngörülmektedir.

Bu madde ile getirilen diğer bir hükümle de, Bakanlık bağlı kuruluşlarının kuruluş kanunlarındaki atamaya ilişkin hükümleri saklı tutulmaktadır.

Nihayet, yurt dışına ilk defa atanacakların uyması gereken esaslar ile bu kişilerin yurt dışında kalma süreleri aynı madde hükümlerinde düzenlenmektedir.

Geçici Madde 1. - Bu madde ile; Kültür ve Turizm Bakanlığının Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Millî Kütüphane Başkanlığı, Kültür Merkezleri Dairesi Başkanlığı, Fikir ve Sanat Eserleri Dairesi Başkanlığı, Millî Folklor Araştırma Dairesi Başkanlığı, Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı birim personelinin kadroları ile birlikte Kültür Bakanlığına devredildiği hüküm altına alınmaktadır.

Geçici Madde 2. - Bu madde ile; Kültür ve Turizm Bakanlığına ait her türlü menkul ve gayrimenkul, araç, gereç, malzeme, döşeme, demirbaş, taşıt ve personel ile merkez ve taşra teşkilatına ait kadroların Kültür Bakanlığı ile Turizm Bakanlığına devrinin iki bakanlık arasında yapılacak protokolle tespit edileceği ve ihtilaf halinde Başbakanlığın ihtilafı çözümleyeceği öngörülmekte; ayrıca, Kültür Bakanlığının 1989 Malî yılı harcamalarının Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden karşılanacağı, bu konuda düzenlemeler yapmaya da Maliye ve Gümrük Bakanlığının yetkili kılındığı hüküm altına alınmaktadır.

Geçici Madde 3. - Taşra ve yurt dışı teşkilatı bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirlenen esaslara göre  yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetlerin mevcut taşra ve yurtdışı teşkilatı tarafından yürütülmeye devam olunacağı öngörülmektedir.

Geçici Madde 4. - Bu madde ile, diğer mevzuatta Kültür ve Turizm Bakanlığına yapılmış olan atıfların; hizmetin özelliğine göre Kültür Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümlerine yapılmış sayılacağı belirtilmektedir.

Madde 41. - Yürürlük ile ilgilidir.

Madde 42. - Yürütme ile ilgilidir.


KÜLTÜR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

354 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Kültür Bakanlığının kurulması; 12.3.1986 tarihli ve 3268 sayılı, 9.4.1987 tarihli ve 3347 sayılı, 12.10.1988 tarihli ve 3479 sayılı kanunların verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 24.1.1989 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Görev, Teşkilat

Amaç

MADDE 1. - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, kültürel değerleri yaşatmak, geliştirmek, yaymak, tanıtmak, değerlendirmek ve benimsetmek, kültür konularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek ve işbirliğinde bulunmak, tarihî ve kültürel varlıkların tahribini ve yok edilmesini önlemek için Kültür Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Görev

MADDE 2. - Kültür Bakanlığının görevleri şunlardır :

a) Millî, manevî, tarihî ve kültürel değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek ve bu suretle millî bütünlüğün sağlanmasına yardımcı olmak,

b) Kültür konuları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek, işbirliğinde bulunmak,

c) Kültürel varlıkların tahribini ve yok edilmesini önlemek,

d) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

Teşkilat

MADDE 3. - Kültür Bakanlığı teşkilatı, merkez teşkilatı ile taşra ve yurt dışı teşkilatından , bağlı ve ilgili kuruluşlardan meydana gelir.

İKİNCİ KISIM

Bakanlık Merkez Teşkilatı

Merkez Teşkilatı

MADDE 4. - Bakanlık merkez teşkilatı ana hizmet birimleriyle danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerden meydana gelir.

Bakanlık merkez teşkilatı ekli cetvelde gösterilmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM

Bakanlık Makamı

Bakan

MADDE 5. - Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetlerini mevzuata, hükümetin genel siyasetine, millî güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve programlara uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyon sağlamakla görevli, Başbakana karşı sorumludur.

Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.

Müsteşar

MADDE 6. - Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu hariç Bakanlık kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip ve temin eder.

Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.

Müsteşar Yardımcıları

MADDE 7. - Bakanlıkta Müsteşara yardımcı olmak üzere iki Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Ana Hizmet Birimleri

Ana Hizmet Birimleri

MADDE 8. - Kültür Bakanlığının ana hizmet birimleri şunlardır :

a) Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü,

b) Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü,

c) Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü,

d) Millî Kütüphane Başkanlığı,

e) Kültür Merkezleri Dairesi Başkanlığı,

f) Fikir ve Sanat Eserleri Dairesi Başkanlığı,

g) Millî Folklor Araştırma Dairesi Başkanlığı,

h) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı,

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

MADDE 9. - Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır :

a) Geçmiş ve çağdaş sanat akımlarını takip ederek yurdumuzda sanat faaliyetlerinin millî kültür ve çağdaş anlayışa uygun olarak yürütülmesi ve yayılmasını, milletin bu yönden bilgi sahibi olmasını, güzel sanatlarımızın yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasını sağlamak ve bu hususlarda ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,

b) Diğer ülke sanatlarının yurt içinde tanıtılması amacıyla tedbirler almak,

c) Devlet koleksiyonunu geliştirmek,

d) Güzel sanatlara ilişkin çalışmaların sosyal ve kültürel gelişme bakımından verimli olması için tedbirler almak,

e) Güzel sanatlar ile ilgili orkestralar, korolar, çalgı ve ses toplulukları, resim ve heykel müzeleri, güzel sanatlar galerileri kurmak ve bunlara ilişkin hizmetleri yürütmek, millî varlıklarımızı yurt içinde ve yurt dışında  tanıtmak amacıyla yarışmalar, sergiler ve konserler, film gösterileri düzenlemek, mükafat vermek, belgesel filmler sağlamak ve yapımını desteklemek,

f) Güzel sanatlar alanında ilmî araştırma, inceleme ve yayınlar yapmak, film, video ve benzeri konularda arşiv kurmak, geliştirmek ve faydalanılmasını sağlamak.

Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü

MADDE 10. - Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır :

a) Yurdumuzdaki korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının tesbitini, bakımını, korunmasını, değerlendirilmesini ve tanıtılmasını sağlamak; tahribini ve kaçırılmasını önleyici tedbirleri almak,

b) Gerekli görülen yerlerde müzeler, röleve ve anıtlar müdürlükleri, restorasyon ve muhafaza merkezleri ile taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları bölge kurulları kurmak ve bunların idare ve ihtisas işlerini düzenlemek ve yürütmek, özel müzelerin kurulmasına rehberlik etmek, desteklemek ve belirli esaslar çerçevesinde kontrol altında bulundurmak,

c) Millî sınırlarımız dışında kalan korunması gerekli ata yadigârı taşınmaz kültür varlıklarını tespit etmek, karşılıklı kültürel anlaşmalar ve kültürel mübadele programları çerçevesinde bunların bakım ve onarımlarını sağlayıcı tedbirler almak,

d) İlmî faaliyetleri yansıtan yayınlar yapmak,

e) Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu kararlarının uygulanmasına dair işlemlerin yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak,

f) Müzelerin geliştirilmesi, korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bakımı ve restorasyonu konularında gerekli tedbirleri almak ve uygulamak,

g) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü

MADDE 11. - Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır :

a) Vatandaşların kütüphanelerden yararlanması için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak,

b) Kütüphanelerin uyması gereken standartları belirlemek ve bu standartlara uygun hizmet götürülmesi için gerekli tedbirleri almak,

c) Yurt içinde ve yurt dışında basılmış, okuyucuya faydalı yayınları, Türk kültürü ile ilgili yazma eser ve belgeleri ve diğer kütüphane malzemelerini temin etmek, kütüphanelerin koleksiyonlarını zenginleştirmek,

d) Kıymetli yazma eserleri ilgili kütüphanelerde toplayarak araştırmacı ve okuyucunun hizmetine sunmak, bunların gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacı ile bakım ve onarımını yapmak,

e) Millî kültürümüzün yazılı belgelerini fikir ve sanat ve edebî eserlerini hazırlatarak yayımlamak ve yayımlatmak,

f) Halkımızın geçmişteki her çeşit eserlerimizi kolaylıkla bulmasını ve onlardan faydalanmasını sağlamak,

g) Kültürümüzün gelişmesine iştiraki sağlamak için yeni kültür eserleri vermeyi teşvik edici ve destekleyici tedbirler almak,

h) Yayın danışma kurulları teşkil etmek,

i) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Millî Kütüphane Başkanlığı

MADDE 12. - Millî Kütüphane Başkanlığı, Türkiye’nin millî kültür ve bilgi birikimini ve bilgi akımını sağlar ve özel kanunlarla verilen görevleri yapar.

Kültür Merkezleri Dairesi Başkanlığı

MADDE 13. - Kültür Merkezleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun 104 üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Bakanlığa tahsis edilmiş ve edilecek tesis ve alanların; yönetim, işletme, kullanma, devir ve kiraya verilmesi işlemlerini yapmak,

b) İstanbul Atatürk Kültür Merkezi ve diğer il ve ilçelerdeki kültür merkezlerinin inşa, onarım, yönetim, işletme ve diğer malî işlerini yürütmek,

c) Bakanlık makamınca verilecek benzeri görevleri yapmak.

 

Fikir ve Sanat Eserleri Dairesi Başkanlığı

MADDE 14. - Fikir ve Sanat Eserleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile verilen görevleri yürütmek,

b) Birliklerin idarî ve malî yönlerden denetimini sağlamak,

c) Eser sahipleri ve birliklerle Bakanlık arasındaki ilişkileri düzenlemek,

d) Fikir ve sanat eserlerinin işaretlenmesi ile ilgili çalışmaları yürütmek, kontrol etmek ve denetlemek,

e) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu tarafından yayımlanan eserlerden, memleketin tarihi ve kültürü bakımından önemli olanların çoğaltılması ve bir nüshasının Millî Kütüphanede saklanmasını sağlamak,

f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Millî Folklor Araştırma Dairesi Başkanlığı

MADDE 15. - Millî Folklor Araştırma Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Millî folklorun, halk edebiyatı ve tiyatrosu, gelenek, görenek ve inançları, halk müziği ve oyunları, sanatları, mutfağı, giyim kuşam, süsleme ve benzeri bütün dallarında araştırma, derleme, inceleme ve diğer ilmî çalışmalar yapmak, yayımlamak, tanıtmak,

b) Millî folklor arşivini kurmak,

c) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

MADDE 16. - Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Ülkemizin dış politikası doğrultusunda, çeşitli ülkeler ve milletlerarası kuruluşlarla kültür ilişkilerini düzenlemek ve geliştirmek,

b) Kültür alanında çeşitli ülkelerin hükümetleriyle akdedilecek işbirliği anlaşmaları ile mübadele programlarının hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin işlemleri yürütmek,

c) Milletlerarası kültür kuruluşları ile ilişkileri düzenlemek ve bunların yürütülmesinde gerekli koordinasyonu sağlamak,

d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Danışma ve Denetim Birimleri

Danışma ve Denetim Birimleri

MADDE 17. - Kültür Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır :

a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,

b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı,

c) Hukuk Müşavirliği,

d) Bakanlık Müşavirleri,

e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.

Teftiş Kurulu Başkanlığı

MADDE 18. - Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emri ve onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar :

a) Bakanlık teşkilatı ve Bakanlığa bağlı ve Bakanlıkla ilgili kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak denetim, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,

b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,

c) Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak,

d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Teftiş Kurulunun ve müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri tüzükle düzenlenir.

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

MADDE 19. - Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Bakanlığa, hükümet programı, kalkınma plan ve programları, Bakanlar Kurulu kararları ve millî güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tespit etmek, bu esaslara uygun olarak Bakanlığın ana hizmet politikasının ve planlarının hazırlanmasına yardımcı olmak,

b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmî araştırma esaslarına göre tespitini sağlamak, Bakanın onayını aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatına göndermek,

c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Bakanlık bütçesini plan ve program esaslarına göre hazırlamak ve uygulamasını takip etmek,

d) Bakanlık yıllık çalışma programlarını hazırlamak, Bakanlık hizmetleriyle ilgili gerekli istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,

e) Kalkınma plan ve programları ile Bakanlık yıllık çalışma programlarının uygulanmaları sırasında, Bakanlık teşkilatında ortaya çıkan çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları Bakanlık veya bakanlıklararası seviyede giderici tedbirleri tespit ederek makama sunmak, organizasyon ve metod hizmetlerini yürütmek,

f) Planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek, yıllık çalışma programlarının yürütülmesini takip etmek,

g) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak,

h) Bakan tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek.

Hukuk Müşavirliği

MADDE 20 - Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır :

a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukukî konular ile hukukî, malî, cezaî sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,

b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında  almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,

c) 8 Ocak 1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre idarî ve adlî davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idarî davalarda Bakanlığı temsil etmek,

d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuat, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukukî teklifleri hazırlamak ve Bakanlık makamına sunmak,

e) Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan veya diğer bakanlıklardan ve Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukukî açıdan inceleyerek Bakanlık görüşlerini tespit etmek,

f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Bakanlık Müşavirleri

MADDE 21. - Bakanlığın görev alanına giren ve özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere ondört Bakanlık Müşaviri görevlendirilebilir.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

MADDE 22. - Bakanlıkta basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yardımcı Birimler

Yardımcı Birimler

MADDE 23. - Kültür Bakanlığı merkez kuruluşundaki yardımcı birimler şunlardır :

a) Personel Dairesi Başkanlığı,

b) Eğitim Dairesi Başkanlığı,

c) İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı,

d) Savunma Sekreterliği,

e) Özel Kalem Müdürlüğü.

Personel Dairesi Başkanlığı

MADDE 24. - Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Bakanlığın insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak; personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,

b) Bakanlık personelinin atama, özlük, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek,

c) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Eğitim Dairesi Başkanlığı

MADDE 25. - Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilâtı ile bağlı ve ilgili kuruluşların eğitim planını hazırlamak, yayımlamak ve uygulanmasını takip etmek,

b) Bakanlık personeli ile ilgili hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,

c) Kültür sektörlerinin eğitilmiş eleman ihtiyacının tespiti, planlaması ve eğitim programlarının uygulanmasını sağlamak,

d) Bakanlık ve meslek personelinin yurtiçi ve yurtdışında yetiştirilmesini planlamak ve gerçekleştirmek,

e) Toplumda kültürü geliştirmek amacı ile faaliyetler düzenlemek,

f) Kültür eğitimi faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli araç, gereç, yayın ve dokümantasyon hizmetlerini yürütmek,

g) Yönetici ve uzman yetiştirmek üzere teknik yardım sağlamak,

h) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı

MADDE 26. - İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ve ile ilgili hizmetleri yürütmek,

b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,

c) Bakanlığın malî işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,

d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,

e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin Bakan ve Müsteşara sunulmasını sağlamak,

h) Bakan ve Müsteşarın direktif  ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,

ı) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,

j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,

k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

l) Bakan ve Müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak.

Savunma Sekreterliği

MADDE 27. - Savunma Sekreterliği özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yerine getirir.

Özel Kalem Müdürlüğü

MADDE 28. - Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır :

a) Bakanın resmî ve özel yazışmalarını yürütmek,

b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,

c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama ve millî ve dinî bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek,

d) Bakanca verilecek diğer görevleri yapmak.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sürekli Kurullar

Sürekli Kurul

MADDE 29. - Kültür Bakanlığındaki sürekli kurul, Millî Kültür Şûrasıdır.

Millî Kültür Şûrası

MADDE 30. - Millî Kültür Şûrası, kültür konusunda Bakanlığın en yüksek danışma organıdır.

Millî Kültür Şûrası, gerekli görülen kültür konularını görüşmek üzere üç yılda bir normal, gerektiğinde olağanüstü olarak Bakanın davetiyle toplanabilir.

Millî Kültür Şûrasının kararları istişaridir.

Millî Kültür Şûrası sekretarya hizmetleri, Araştırma, Geliştirme, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığınca yürütülür.

Millî Kültür Şûrasının teşekkülü ve çalışma usulleri yönetmelikle düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Taşra ve Yurtdışı Teşkilâtı, Bağlı Kuruluşlar

Taşra Teşkilâtı

MADDE 31. - Bakanlık, bakanlıkların kuruluş ve görev esaslarını düzenleyen 3046 sayılı Kanun, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü illerde taşra teşkilâtı kurmaya yetkilidir.

Yurtdışı Teşkilâtı

MADDE 32. - Bakanlık, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilâtı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak yurtdışı teşkilâtı kurmaya yetkilidir.

Bağlı Kuruluşlar

MADDE 33. - Kültür Bakanlığının bağlı kuruluşları şunlardır :

a) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü,

b) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Sorumluluk ve Yetkiler

Yöneticilerin Sorumlulukları

MADDE 34. - Bakanlık merkez, taşra, yurtdışı teşkilâtı ile bağlı ve ilgili kuruluşların her kademedeki yöneticileri yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Bakanlık emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst yönetici kademeye karşı sorumludur.

Koordinasyon ve İşbirliği Konusunda Bakanlığın Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 35. - Bakanlık ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.

Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Başbakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyon sağlamaktan sorumludur.

Mahallî İdarelerle Koordinasyon Sorumluluğu

MADDE 36. - Bakanlık, hizmet alanına giren konularda mahallî idarelerle koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

Yetki Devri

MADDE 37. - Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli Hükümler

Mükafat

MADDE 38. - Bakanlık, kendi görev alanına giren konularda üstün başarı göstermiş kişi, topluluk ve kuruluşlara mükafat verebilir. Verilecek mükafatın miktarı ile verilme esas ve usulleri Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile birlikte hazırlanacak bir yönetmelikle tayin ve tespit edilir.

Kadrolar

MADDE 39. - Kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.

Atama

MADDE 40 - 23.4.1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanuna ekli 1 ve 2 sayılı cetvelde sayılanlar dışında kalan memurların atanmaları, taşra teşkilâtına ilişkin bulunanlar valilik emrine olmak ve bunlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümleri uygulanmak kaydıyla, Bakan tarafından yapılır. Ancak, Bakan bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir.

Bakanlık bağlı kuruluşlarının kuruluş kanunlarında atmaya ilişkin hükümler saklıdır.

Yurtdışı teşkilâtına ilk defa atanacakların, atanma tarihinden önce en az üç yıl bakanlık merkez veya taşra teşkilâtında çalışmış olmaları şarttır.

Yurtdışı teşkilâtına atananlar, yurtdışında her defasında 3 yıl kalabilirler. Hizmette başarılı olmadıkları belgelenenler bu süreden önce geri alınabilirler. Gerekli görüldüğü takdirde yurtdışında kalma süresi Bakan onayıyla uzatılabilir. Ancak bu uzatma süresi iki yılı geçemez.

Yurtdışına yeniden atanabilmek için Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtında en az üç yıl çalışmış olmak şarttır.

GEÇİCİ MADDE 1. - Kültür ve Turizm Bakanlığının Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Millî Kütüphane Başkanlığı, Kültür Merkezleri Dairesi Başkanlığı, Fikir ve Sanat Eserleri Dairesi Başkanlığı, Millî Folklor Araştırma Dairesi Başkanlığı, Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, danışma ve  denetim birimleri ile yardımcı birim personeli kadroları ile birlikte Kültür Bakanlığına devredilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2. - Kültür ve Turizm Bakanlığına ait her türlü menkul ve gayrimenkul, araç, gereç, malzeme, döşeme, demirbaş, taşıt ve personel ile merkez ve taşra teşkilâtına ait kadroların Kültür Bakanlığı ile Turizm Bakanlığına devri iki bakanlık arasında yapılacak protokolle tespit edilir. İhtilaf halinde Başbakanlık ihtilafı çözümler. İptal ve ihdas edilecek kadro cetvelleri bir ay içinde gereği yapılmak üzere Başbakanlığa gönderilir.

Kültür Bakanlığının 1989 Malî Yılı harcamaları Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden karşılanır. Bu konuda düzenlemeler yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 3. - Bakanlık taşra ve yurtdışı teşkilâtı bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetler, mevcut taşra ve yurtdışı teşkilâtı tarafından yürütülmeye devam olunur.

GEÇİCİ MADDE 4. - Diğer mevzuatta Kültür ve Turizm Bakanlığına yapılmış olan atıflar, hizmetin özelliğine göre Kültür Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Turizm Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümlerine yapılmış sayılır.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü “İl Kültür Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 41. - Bu Kanun Hükmünde Kararname 18.3.1989 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

MADDE 42. - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

Kenan Evren

 

 

 

Cumhurbaşkanı

 

 

T. Özal

 

 

 

Başbakan

 

 

 

K. Oksay

A. Tenekeci

K. İnan

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

 

A. Bozer

Y. B. Özal

A. Kahveci

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

 

M. Yazar

C. Çiçek

M. Topaç

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

 

E. Vuralhan

M. Kalemli

A. M. Yılmaz

 

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

 

A. K. Alptemoçin

H. C. Güzel

İ. S. Giray

 

Maliye ve Gümrük Bakanı

Millî Eğt. Gençlik ve Spor Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bak.

 

N. Kitapçı

E. Pakdemirli

E. Pakdemirli

 

Sağ. ve Sos. Yard. Bak.

Ulaştırma Bakanı

Tarım Orman ve Köyişleri Bak. V.

 

İ. Aykut

Ş. Yürür

F. Kurt

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bak.

 

 

M. T. Titiz

 

 

 

Kültür ve Turizm Bakanı

 

354 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE EKLİ CETVEL

KÜLTÜR BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLÂTI

 

Müsteşar

Müsteşar Yrd.

Ana Hizmet Birimleri            

Danışma ve Denetim Birimleri

Yardımcı Birimler         

 

 

 

Müsteşar

Müsteşar Yrd.

1. Güzel Sanatlar Gn. Md.

1. Teftiş Kurulu Başkanlığı

1. Personel Dai. Bşk.

 

 

 

 

Müsteşar Yrd.

2. Eski Eserler ve

2. A.P.K. Kurulu Bşk.

2. Eğitim Dai. Bşk.

 

 

 

 

 

Müzeler Gn. Md.

3. Hukuk Müşavirliği

3. İdarî ve Malî İşler

 

 

 

 

 

3. Kütüphaneler ve

4. Bakanlık Müşavirleri

Dai. Bşk.

 

 

 

 

 

Yayımlar Gn. Md.

5. Basın ve Halkla İlişkiler

4. Savunma Sekreterliği

 

 

 

 

 

4. Millî Kütüphane Bşk.

Müşavirliği

5. Özel Kalem Md.

 

 

 

 

 

5. Kültür Merkezleri Dai. Bşk.

 

 

 

 

 

 

 

6. Fikir ve Sanat Eserleri

 

 

 

 

 

 

 

Dai. Bşk.

 

 

 

 

 

 

 

7. Millî Folklor Araş. Dai. Bşk.

 

 

 

 

 

 

 

8. Dış İlişkiler Dai. Bşk.

 

 

 

 

 


                 T.C.

    Başbakanlık                  2.3.1989

Kanunlar ve Kararlar

               Genel Müdürlüğü

Sayı : K.K. Gn. Md. 07/101-1/444/01926

KHK No. : 355

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

“Turizm Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” bu günkü Resmî Gazetede yayımlanmış ve Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.

     Turgut Özal

      Başbakan

GENEL GEREKÇE

Turizm, potansiyeli bulunan gelişme yolundaki birçok ülke ile kalkınmış ülkelerde ekonomik önemi giderek artan bir sektördür. Ülkemizde turizmin ödemeler dengesine katkısının; ülkenin turistik varlıklarının ve millî değerlerinin bütün olarak her alanda tanıtılmasıyla yakın ilgisi bulunduğu inkâr edilemez.

Sanayileşmiş ülke insanlarının yorgunlukları, merak duyguları ile birleşince, kişileri bulundukları yerden değişik yerlere hareket etmeye zorlamaktadır. Genellikle dinlenme amacıyla insanların başka yerlere gitme olayı; ekonomik ve sosyal bir karakter kazanarak kişilerin gelişmesine ve aynı zamanda ülkelerin de kalkınmasına, değişik kültürden insanların ilişkilerinin artması ile de milletlerarası yakınlaşmaya neden olmaktadır.

Memleketin içeride ve dışarıda tanıtılması, her sahadaki gelişmelerin değerlendirilerek yayılması, aynı zamanda turizm çalışmalarının da tamamlayıcısıdır.

Bir ülkeye turist akışını sağlamak için, ülke tanıtımının önemli olduğu bir gerçektir. Bu bakımdan, ülkenin tanıtılması ile ilgili çalışma programlarını yapmak, dış temsilciliklerle ve içte çeşitli kuruluşlarla işbirliği yaparak tanıtım programlarının uygulamasını sağlamak, gerekli dokümanları hazırlamak Bakanlığın önde gelen görevlerindendir.

Dünya kamuoyunda her zaman kendilerinden bahsedilen ülkelerin bile turizmin tanıtılması konusuna ayırdıkları büyük meblağlar ve kurdukları teşkilât dikkate alınırsa, Türkiye gibi turistik yönden az tanınan ve bazı menfî propagandaların izlerini silmek mecburiyetinde olan bir ülkede, turizm ve tanıtma konusunda, görev ve yetkileri belli böyle bir teşkilâtın kurulmasında ve geliştirilmesindeki isabet payı daha iyi anlaşılacaktır.

2.7.1963 tarihinde kabul edilmiş bulunan 265 sayılı Kanunla turizmi yönetmek, teşvik ve himaye etmek, denetlemek ve yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla işbirliği yapmak gayesiyle Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kurulmuştur.

Daha iyi hizmet verilebilmesi gerekçesiyle, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle kurulmuş bulunan Kültür Bakanlığı ile yine 25.11.1981 gün ve 4-901 sayılı Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile birleştirilerek Kültür ve Turizm Bakanlığı adı ile teşkil edilmiş, 13.12.1984 tarihli ve 184 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ise tek bakanlık halinde kanunî bir statüye kavuşturulmuştur.

1984 tarihinden bu yana gelişen ve değişen şartlar turizmin müstakil bir bakanlık eliyle yürütülmesini zorunlu kıldığından, Turizm Bakanlığı adı altında bir bakanlık kurulması amacıyla bu Kanun Hükmünde Kararname hazırlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1. - Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı ve kapsamı belirtilmektedir.

Yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını ülke ekonomisine olumlu katkılar sağlayacak ve Türk toplumunun sağlıklı dinlenme ihtiyacını karşılayacak şekilde değerlendirmek, ülke turizmini yurt içinde ve yurt dışında  tanıtmak, turizm konularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek suretiyle, ülke turizminin gelişmesini sağlamak için kurulmuş olan Turizm Bakanlığı teşkilâtı düzenlenmektedir.

Madde 2. - Bakanlığın görevleri, turizmi millî ekonominin verimli bir sektörü haline getirmek maksadıyla yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını değerlendirmek, geliştirmek ve pazarlamak, Türkiye’nin tarihi varlıklarını tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak şeklinde belirtilmektedir.

Madde 3-7. - Bu maddelerde sırasıyla teşkilât ve yapısı ile, Bakan, Müsteşar ve Müsteşar Yardımcılarının görevleri 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenmektedir.

Madde 8. - Bu maddede anahizmet birimleri sayılmaktadır.

Madde 9-12. - Anahizmet birimlerinin görevleri açıklanmaktadır.

Madde 13-24. - Bu maddelerde, danışma, denetim ve yardımcı birimler ile bu birimlerin görevleri 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenmektedir.

Madde 25-26. - Bakanlığın sürekli kurulunun Turizm Şurası olduğu açıklanarak bu Şuranın kuruluş ve görevlerine yer verilmektedir.

Madde 27-28. - Bu maddelerde Bakanlığın taşra ve yurtdışı teşkilâtı belirlenmektedir.

Madde 29-32. - Bu maddelerde yöneticilerin sorumluluğu, bakanlıklararası işbirliği ve koordinasyon, mahallî idarelerle koordinasyon sorumluluğu konuları ile yetki devrine ilişkin esaslar 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanuna paralel olarak düzenlenmektedir.

Madde 33. - Bu madde ile bakanlığın kendi görev alanına giren konularda teşvik amacıyla üstün başarı gösteren kişi, topluluk ve kuruluşlara mükafat verilmesi öngörülmektedir.

Madde 34. - Kadroların tesbit, ihdas, kullanılması ve iptali ile kadrolara ait diğer hususların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre düzenleneceği belirtilmektedir.

Madde 35. - Bu madde ile, 2451 sayılı Kanuna ekli (1) ve (2) sayılı cetvellerde sayılanlar dışında kalan memurların atanmalarında uygulanacak esaslara yer verilmektedir. Buna göre, atamalardan taşra teşkilâtına ilişkin olanların, valilik emrine olmak ve bunlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümleri uygulanmak kaydıyla Bakan tarafından yapılabileceği, ancak bu yetkinin alt kademelere devredilebileceği öngörülmektedir.

Bu madde ile getirilen diğer bir hükümle de, Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşularının kuruluş kanunlarındaki atamaya ilişkin hükümler saklı tutulmaktadır.

Nihayet, yurt dışına ilk defa atanacakların uyması gereken esaslar ile bu kişilerin yurt dışında kalma süreleri, aynı madde hükümlerinde düzenlenmektedir.

Madde 36. - Bu madde ile Bakanlık bünyesinde bir Döner Sermaye İşletmesi kurulması öngörülerek sermayesi ile döner sermaye ile ilgili esaslar belirlenmekte, ayrıca, işletmenin kuruluş ve teşkilâtına, işletilmesine, hesap usullerine, alım, satım, yapım, bakım ve onarım işlemlerine dair esasların yönetmelikle düzenleneceği hükme bağlanmaktadır.

Madde 37. - Bu maddede yürürlükten kaldırılan hükümler belirlenmektedir.

Geçici Madde 1. - Kültür ve Turizm Bakanlığının Turizm Genel Müdürlüğü, Tanıtma ve Pazarlama Genel Müdürlüğü, Turizm Planlama ve Yatırımlar Dairesi Başkanlığı personelinin kadrolarıyla birlikte Turizim Bakanlığına devredilmesi öngörülmektedir.

Geçici Madde 2. - Kültür ve Turizm Bakanlığına ait her türlü menkul ve gayrimenkul, araç, gereç, malzeme, döşeme, demirbaş, taşıt ve personel ile merkez ve taşra teşkilâtına ait kadroların Kültür Bakanlığı ile Turizm Bakanlığına devrinin iki bakanlık arasında yapılacak protokolle tespit edilmesi, ihdas ve iptal edilecek kadro cetvellerinin bir ay içinde gereği yapılmak üzere Başbakanlığa gönderilmesi; 1989 yılına ait harcamaların kaldırılan Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden karşılanması ve bu konuda düzenleme yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanlığının yetkili kılınması hükme bağlanmaktadır.

Geçici Madde 3. - Bakanlığın teşkilâtlanarak kadrolarının oluşmasına kadar geçecek süre içinde anahizmet birimleri dışındaki hizmetlerin Kültür Bakanlığı personeli tarafından yürütüleceği öngörülmektedir.

Geçici Madde 4. - Bakanlığın taşra ve yurtdışı teşkilâtı yeniden düzenleninceye kadar geçecek süre içinde görev ve hizmetlerin, mevcut taşra ve yurtdışı teşkilâtı tarafından yürütüleceği hükme bağlanmaktadır.

Geçici Madde 5. - Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kurulması öngörülen Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü kuruluncaya kadar, döner sermaye hizmetlerinin 2252 sayılı Kanunla kurulan döner sermaye işletmesi tarafından yürütüleceği hükme bağlanmaktadır.

Geçici Madde 6. - Bu madde ile diğer mevzuatta Kültür ve Turizm Bakanlığına yapılmış atıfların hizmetin özelliğine göre Kültür Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Turizm Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde kararnamenin ilgili hükümlerine yapılmış sayılacağı belirtilmektedir.

Madde 38. - Yürürlük ile ilgilidir.

Madde 39. - Yürütme ile ilgilidir.

 


TURİZM BAKANLIĞININ TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ

HAKKINDA 355 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Turizm Bakanlığı’nın kurulması; 12/3/1986 tarihli ve 3268 sayılı, 9/4/1987 tarihli ve 3347 sayılı, 12/10/1988 tarihli ve 3479 sayılı kanunların verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 24/1/1989 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Görev, Teşkilât

Amaç

MADDE 1. - Bu Kanun hükmünde Kararnamenin amacı; yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını ülke ekonomisine olumlu katkılar sağlayacak ve Türk toplumunun sağlıklı dinlenme ihtiyacını karşılayacak şekilde değerlendirmek; turizmin geliştirilmesi, pazarlanması, teşvik ve desteklenmesi için önlemler almak, turizm konularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek ve işbirliğinde bulunmak için Turizm Bakanlığının kurulmasına, teşkilât ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Görev

MADDE 2. - Turizm Bakanlığının görevleri şunlardır:

a) Turizmi millî ekonominin verimli bir sektörü haline getirmek için yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını değerlendirmek, geliştirmek ve pazarlamak,

b) Yerli ve yabancı yatırım potansiyelini yönlendirmek,

c) Turizm yatırımları ile ilgili taşınmazları temin etmek ve kamulaştırmak, etüt, proje ve inşaatını yapmak, yaptırmak,

d) Turizm konuları ile ilgili kurum ve kuruluşları yönlendirmek, teşvik etmek ve işbirliğinde bulunmak,

e) Türkiye’nin turistik varlıklarını her alanda tanıtıcı dokümantasyonu hazırlamak ve hazırlatmak, her türlü imkân ve araçlardan faydalanarak turizmle ilgili tanıtma hizmetlerini içerde ve dışarda yürütmek,

f) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

Teşkilât

MADDE 3. - Turizm Bakanlığı teşkilâtı, merkez teşkilâtı ile taşra ve yurtdışı teşkilâtından, bağlı ve ilgili kuruluşlardan meydana gelir.

İKİNCİ KISIM

Bakanlık Merkez Teşkilâtı

Merkez Teşkilâtı

MADDE 4. - Bakanlık merkez teşkilâtı ana hizmet birimleriyle danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerden meydana gelir.

Bakanlık merkez teşkilâtı ekli cetvelde gösterilmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM

Bakanlık Makamı

Bakan

MADDE 5. - Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetlerini mevzuata, Hükümetin genel siyasetine, millî güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık porgramlara uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli, Başbakana karşı sorumludur.

Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilâtı ile bağlı ve ilgili kuruluşların faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.

Müsteşar

MADDE 6. - Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu hariç Bakanlık kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip ve temin eder.

Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.

Müsteşar Yardımcıları

MADDE 7. - Bakanlıkta Müsteşara yardımcı olmak üzere iki Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Ana Hizmet Birimleri

Ana Hizmet Birimleri

MADDE 8. -  Turizm Bakanlığının ana hizmet birimleri şunlardır:

a) Turizm Genel Müdürlüğü,

b) Tanıtma ve Pazarlama Genel Müdürlüğü,

c) Turizm Planlama ve Yatırımlar Dairesi Başkanlığı,

d) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı.

Turizm Genel Müdürlüğü

MADDE 9. - Turizm Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Her türlü teşvik araçlarından faydalanarak mevcut turizm kapasitesinin daha verimli kullanılması, yerli ve yabancı yatırım potansiyelinin yönlendirilmesi, projelerin değerlendirilmesi, yatırımların ve işletmelerin belgelendirilmesi ile turizm yatırımlarının arazi tahsisleri ve uygulanmasına dair tedbirlerin alınması için gerekli işlemlerden Bakanlığı ilgilendirenleri yapmak ve yardımcı olmak,

b) Bu hizmetlerin yürütülmesi için ilgili kamu kuruluşları, mahallî idareler, turizm meslek kuruluşları, üniversiteler, iktisadî devlet teşekkülleri ile kamu iktisadî kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile gerekli işbirliğini sağlamak,

c) Turizm işletmelerine ait fiyat tarifelerinin tanzim ve tasdikine ilişkin işlemleri yapmak,

d) Turizmin gelişmesi için gerekli taşınmazları temin etmek ve kamulaştırma işlerini yürütmek,

e) Turizm yatırım ve işletmeleri ile turizm işletmeleri meslek teşekküllerini kontrol etmek ve gerekli işlemleri yapmak,

f) Bakanlık yatırım programında yer alan turizm yatırımları ile ilgili etüd, proje ve inşaatını yapmak ve yaptırmak,

g) Turizm sektöründe yatırım yapan kamu kuruluşlarının yatırım programlarını turizm sektörünün öncelik ve ihtiyaçlarına göre yönlendirmek, uygulanmasını takip etmek,

h) Tabiî kaynakların turizm sektörü açısından korunması ve değerlendirilmesiyle ilgili çalışmaları yürütmek,

ı) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Tanıtma ve Pazarlama Genel Müdürlüğü

MADDE 10. - Tanıtma ve Pazarlama Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Türkiye’nin tarihi ve turistik varlıklarını her alanda tanıtıcı dokümanları hazırlamak, hazırlatmak,

b) Her türlü imkân ve araçtan faydalanarak turizme ilişkin tanıtma, pazarlama hizmetlerini yurtiçinde ve yurtdışında yürütmek,

c) Turizm tanıtma ve pazarlamasına ilişkin etüdleri yapmak,

d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Turizm Planlama ve Yatırımlar Dairesi Başkanlığı

MADDE 11. - Turizm Planlama ve Yatırımlar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Ülkenin turizm kaynaklarını araştırmak, değerlendirmek, önceliklerini belirlemek,

b) Turizm bölge, alan ve merkezlerinin tesbiti ile ilgili çalışmaları yapmak,

c) Turizm sektörünün gelişmesiyle ilgili etütleri yapmak ve planlarını hazırlamak, hazırlatmak, yetkisi dahilinde olanları onaylamak, tadil etmek, uygulama programlarını ve teklifleri hazırlamak,

d) Organize turizm bölgeleri tesisi ile ilgili her çeşit işleri yapmak ve yaptırmak,

e) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

MADDE 12. - Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Ülkemizin dış politikası doğrultusunda, çeşitli ülkeler ve milletlerarası kuruluşlarla turizm ilişkilerini düzenlemek ve geliştirmek,

b) Turizm alanında çeşitli ülkelerin hükümetleriyle aktedilecek işbirliği anlaşmaları ile mübadele programlarının hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin işlemleri yürütmek,

c) Milletlerarası turizm kuruluşları ile ilişkileri düzenlemek ve bunların yürütülmesinde gerekli koordinasyonu sağlamak,

d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Danışma ve Denetim Birimleri

Danışma ve Denetim Birimleri

MADDE 13. - Turizm Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır:

a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,

b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı,

c) Hukuk Müşavirliği,

d) Bakanlık Müşavirleri,

e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.

Teftiş Kurulu Başkanlığı

MADDE 14. - Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emri ve onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar:

a) Bakanlık teşkilâtı ve Bakanlığa bağlı ve Bakanlıkla ilgili kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak denetim inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,

b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,

c) Özel Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak,

d) Bakan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Teftiş Kurulunun ve müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri tüzükle düzenlenir.

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

MADDE 15. - Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlığa, Hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu kararları ve millî güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tesbit etmek, bu esaslara uygun olarak Bakanlığın ana hizmet politikasının ve planlarının hazırlanmasına yardımcı olmak,

b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmî araştırma esaslarına göre tespitini sağlamak, Bakanın onayını aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilâtına göndermek,

c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Bakanlık bütçesini plan ve program esaslarına göre hazırlamak ve uygulamasını takip etmek,

d) Bakanlık yıllık çalışma programlarını hazırlamak, Bakanlık hizmetleriyle ilgili gerekli istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,

e) Kalkınma plan ve programları ile Bakanlık yıllık çalışma programlarının uygulanmaları sırasında, Bakanlık teşkilâtında ortaya çıkan çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları Bakanlık veya bakanlıklararası seviyede giderici tedbirleri tespit ederek makama sunmak, organizasyon ve metod hizmetlerini yürütmek,

f) Planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek, yıllık çalışma programlarının yürütülmesini takip etmek,

g) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak,

h) Bakan tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek.

Hukuk Müşavirliği

MADDE 16. - Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukukî konular ile hukukî, malî, cezaî sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,

b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,

c) 8 Ocak 1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre idarî ve adlî davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idarî davalarda Bakanlığı temsil etmek,

d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuat, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukukî teklifleri hazırlamak ve Bakanlık makamına sunmak,

e) Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan veya diğer bakanlıklardan ve Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukukî açıdan inceleyerek görüş bildirmek,

f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Bakanlık Müşavirleri

MADDE 17. - Bakanlığın görev alanına giren ve özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere ondört Bakanlık müşaviri görevlendirilebilir.

Bakanlık müşavirleri Bakanlık makamına bağlıdır.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

MADDE 18. - Bakanlıkta basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yardımcı Birimler

Yardımcı Birimler

MADDE 19. - Turizm Bakanlığı merkez kuruluşundaki yardımcı birimler şunlardır:

a) Personel Dairesi Başkanlığı,

b) Eğitim Dairesi Başkanlığı,

c) İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı,

d) Savunma Sekreterliği,

e) Özel Kalem Müdürlüğü,

Personel Dairesi Başkanlığı

MADDE 20. - Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlığın insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak; personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,

b) Bakanlık personelinin atama, özlük, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek,

c) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Eğitim Dairesi Başkanlığı

MADDE 21. - Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilâtı ile bağlı ve ilgili kuruluşların eğitim planını hazırlamak, yayımlamak, uygulanmasını takip etmek,

b) Bakanlık merkez teşkilâtı personeli ile ilgili hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,

c) Turizm sektörlerinin eğitilmiş eleman ihtiyacının tespiti, planlaması ve eğitim programlarının uygulanmasını sağlamak,

d) Bakanlık ve meslek personelinin yurtiçi ve yurtdışında yetiştirilmesini planlamak ve gerçekleştirmek,

e) Toplumda turizmi geliştirmek amacı ile yaygın meslek eğitim kurumlarını açmak ve bunların faaliyetlerini düzenlemek,

f) Turizm eğitimi faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli araç, gereç, yayın ve dokümantasyon hizmetlerini yürütmek,

g) Yönetici ve uzman yetiştirmek üzere teknik yardım sağlamak,

h) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı

MADDE 22. - İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,

c) Bakanlığın malî işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,

d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,

e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin Bakan veya Müsteşara sunulmasını sağlamak,

h) Bakan ve Müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,

ı) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,

j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek; bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,

k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

l) Bakan ve Müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak.

Savunma Sekreterliği

MADDE 23. - Savunma Sekreterliği özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yerine getirir.

Özel Kalem Müdürlüğü

MADDE 24. - Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Bakanın resmî ve özel yazışmalarını yürütmek,

b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,

c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama ve millî ve dinî bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek,

d) Bakanca verilecek diğer görevleri yapmak.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sürekli Kurul

Sürekli Kurul

MADDE 25. - Turizm Bakanlığındaki sürekli kurul Turizm Şûrası’dır.

Turizm Şûrası

MADDE 26. - Turizm Şûrası, turizm konusunda Bakanlığın en yüksek danışma organıdır.

Turizm Şûrası, gerekli görülen turizm konularını görüşmek üzere ve üç yılda bir normal, gerektiğinde olağanüstü olarak Bakanın davetiyle toplanabilir.

Turizm Şûrasının kararları istişaridir.

Turizm Şûrasının sekretarya hizmetleri Turizm Genel Müdürlüğünce yürütülür.

Turizm Şurâsının teşekkülü ve çalışma usulleri yönetmelikle düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Taşra ve Yurtdışı Teşkilâtı

Taşra Teşkilâtı

MADDE 27. - Bakanlık, bakanlıkların kuruluş ve görev esaslarını düzenleyen 3046 sayılı Kanun, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü illerde taşra teşkilâtı kurmaya yetkilidir.

Yurtdışı Teşkilâtı

MADDE 28. - Bakanlık, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilâtı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak yurtdışı teşkilâtı kurmaya yetkilidir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Sorumluluk ve Yetkiler

Yöneticilerin Sorumlulukları

MADDE 29. - Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilâtı ile bağlı ve ilgili kuruluşların her kademedeki yöneticileri yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Bakanlık emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst kademeye karşı sorumludur.

Koordinasyon ve İşbirliği Konusunda Bakanlığın Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 30. - Bakanlık ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.

Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Başbakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

Mahallî İdarelerle Koordinasyon Sorumluluğu

MADDE 31. - Bakanlık, hizmet alanına giren konularda mahallî idarelerle koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

Yetki Devri

MADDE 32. - Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.

 

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli Hükümler

Mükafat

MADDE 33. - Bakanlık, kendi görev alanına giren konularda üstün başarı göstermiş kişi, topluluk ve kuruluşlara mükafat verebilir. Verilecek mükafatın miktarı ile verilme esas ve usulleri Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile birlikte hazırlanacak bir yönetmelikle tayin ve tespit edilir.

Kadrolar

MADDE 34. -  Kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.

Atama

MADDE 35. - 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanuna ekli 1 ve 2 sayılı cetvelde sayılanlar dışında kalan memurların atanmaları, taşra teşkilâtına ilişkin bulunanlar valilik emrine olmak ve bunlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümleri uygulanmak kaydıyla, Bakan tarafından yapılır. Ancak, Bakan bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir.

Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarının kuruluş kanunlarında atamaya ilişkin hükümler saklıdır.

Yurtdışı teşkilâtına ilk defa atanacakların, atanma tarihinden önce en az üç yıl Bakanlık merkez veya taşra teşkilâtında çalışmış olmaları şarttır.

Yurtdışı teşkilâtına atananlar, yurtdışında her defasında 3 yıl kalabilirler. Hizmette başarılı olmadıkları belgelenenler bu süreden önce geri alınabilirler. Gerekli görüldüğü takdirde yurtdışında kalma süresi Bakan onayıyla uzatılabilir. Ancak bu uzatma süresi iki yılı geçemez.

Yeniden yurtdışına atanabilmek için Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtında en az 3 yıl çalışmış olmak şarttır.

Döner Sermaye İşletmesi

MADDE 36. - Bakanlık her türlü baskı, dağıtım ve reklam işleri ile afişler, turistik ve tanıtıcı yayınlar yapmak ve bunlarla ilgili tesisler kurmak, film, fotoğraf, plak ve hatıra eşyası hazırlamak, satış yerleri ve sergileri açmak, radyo ve televizyon programları, folklör gösterileri, festivaller düzenlemek ve turizm konularında yerli ve yabancı kuruluşlarla ortaklıklar kurmak üzere döner sermaye işletmesini kurabilir. Döner sermayenin kuruluş sermayesi 250 milyon liradır.

Bu miktarı on katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Döner sermaye, bütçeye bu amaçla konulacak ödeneklerle ayni yardımlar, döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek kârlar, bağış ve yardımlardan oluşur.

Bağış ve yardımlar tahsis olunan sermaye ile sınırlı olmaksızın tahsis olunan sermaye tutarına eklenir.

Döner sermaye işletmeleri Muhasebei Umumiye Kanunu ile Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.

Döner sermayenin işletilmesinden doğan kârlar ödenmiş sermaye, tahsis edilen sermaye tutarına ulaşıncaya kadar döner sermayeye eklenir.

Döner sermaye işletmesinin kuruluş ve teşkilâtına, döner sermayenin işletilmesine, hesap usullerine, alım, satım, yapım, bakım ve onarım işlemlerine dair esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü alınarak düzenlenecek bir yönetmelikle belirlenir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

MADDE 37. - 13/2/1984 tarihli ve 187 sayılı, 8/6/1984 tarihli ve 216 sayılı kanun hükmünde kararnameler yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1. - Kültür ve Turizm Bakanlığının Turizm Genel Müdürlüğü, Tanıtma ve Pazarlama Genel Müdürlüğü, Turizm Planlama ve Yatırımlar Daire Başkanlığı personeli kadroları ile birlikte hiç bir işleme gerek kalmaksızın Turizm Bakanlığına devredilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2. - Kültür ve Turizm Bakanlığına ait her türlü menkul ve gayrimenkul, araç, gereç, malzeme, döşeme, demirbaş, taşıt ve personel ile merkez ve taşra teşkilâtına ait kadroların Kültür Bakanlığı ile Turizm Bakanlığına devri iki bakanlık arasında yapılacak protokolle tespit edilir. İptal ve ihdas edilecek kadro cetvelleri bir ay içinde gereği yapılmak üzere Başbakanlığa gönderilir.

Turizm Bakanlığının 1989 Malî Yılı harcamaları Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden karşılanır. Bu konuda düzenlemeler yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 3. - Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Turizm Bakanlığı teşkilâtlanıncaya kadar, ana hizmet birimleri dışındaki hizmetleri Kültür Bakanlığı personeli eliyle yürütülür.

GEÇİCİ MADDE 4. - Bakanlık taşra ve yurtdışı teşkilâtı bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetler, mevcut taşra ve yurtdışı teşkilâtı tarafından yürütülmeye devam olunur.

GEÇİCİ MADDE 5. - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 36 ncı maddesine göre kurulması öngörülen Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü teşkilâtlanıncaya kadar sözü edilen maddede belirtilen hizmetler 19/6/1979 tarihli ve 2252 sayılı Kanunla kurulan döner sermaye işletmesi tarafından yürütülür.

GEÇİCİ MADDE 6. - Diğer mevzuatta Kültür ve Turizm Bakanlığına yapılmış olan atıflar, hizmetin özelliğine göre Kültür Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Turizm Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümlerine yapılmış sayılır.

 

 

MADDE 38. – Bu Kanun Hükmünde Kararname 18.3.1989 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

MADDE 39. – Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

                        

 

 

Kenan Evren

 

 

 

 

Cumhurbaşkanı

 

T. Özal

 

 

 

Başbakan

 

 

 

K. Oksay

A. Tenekeci

K. İnan

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

 

A. Bozer

Y. B. Özal

A. Kahveci

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

 

M. Yazar

C. Çiçek

M. Topaç

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

 

E. Vuralhan

M. Kalemli

A. M. Yılmaz

 

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

 

A. K. Alptemoçin

H. C. Güzel

İ. S. Giray

 

Maliye ve Gümrük Bakanı

Millî Eğt. Gençlik ve Spor Bak.

Bayındırlık ve İskân Bak.

 

N. Kitapçı

E. Pakdemirli

E. Pakdemirli

 

Sağ. ve Sos. Yard. Bak.

Ulaştırma Bakanı

Tarım Orman ve Köyişleri Bak. V.

 

İ. Aykut

Ş. Yürür

F. Kurt

 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bak.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bak.

 

 

M. T. Titiz

 

 

 

Kültür ve Turizm Bakanı

 


355 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE EKLİ CETVEL

TURİZM BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLÂTI

 

Müsteşar       :

Müsteşar Yrd.      :

Ana Hizmet Birimleri        :

Danışma ve Denetim Birimleri       :

Yardımcı Birimler       :

 

 

 

Müsteşar

Müsteşar Yard.

1. Turizm Gen. Md.

1. Teftiş Kurulu Bşk.

 

1. Personel Dai. Bşk.

 

 

 

Müsteşar Yard.

2. Tanıtma ve Pazarlama

2. A.P.K. Kurulu Bşk.

 

2. Eğitim Dai. Bşk.

 

 

 

 

   Gn. Md.

 

3. Hukuk Müşavirliği

 

3. İdari ve Malî İşler

 

 

 

3. Turizm Planlama ve

4. Bakanlık Müşavirleri

 

    Dai. Bşk.

 

 

 

 

   Yatırımlar Dai. Bşk.

5. Basın ve Halkla İlişkiler

 

4. Savunma Sekreterliği

 

 

 

 

4. Dışilişkiler Dai. Bşk.

   Müşavirliği

 

 

5. Özel Kalem Md.

 

 

 

 

 

 

 

 

  T.C.

            Başbakanlık                23.3.1989

Kanunlar ve Kararlar

    Genel Müdürlüğü

Sayı : K.K.Gn.Md.07/101-1/443/02181

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

“190, 354 ve 355 sayılı Kanun Hükmüde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” bugünkü Resmî Gazetede yayımlanmış ve Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.

                                    Turgut Özal

                                       Başbakan

GENEL GEREKÇE

354 ve 355 sayılı kanun hükmünde kararnamelerle “Kültür Bakanlığı” ve “Turizm Bakanlığı” adlı iki müstakil bakanlık şeklinde teşkilâtlanmış bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığına ait hizmetlerin, bu idari düzenleme dolayısıyla aksamasına meydan vermemek amacıyla hazırlanan bu Kanun Hükmünde Kararname ile, özellikle bu geçiş dönemine münhasır hükümlerin getirilmesi lüzumu hasıl olmuştur.

Buna göre, Kültür Bakanlığının taşra ve yurtdışı teşkilâtı ilgili mevzuat esaslarına göre düzenleninceye kadar, bunlara ait hizmetlerin hangi birimlerce yürütüleceği konusu ile, adı geçen Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadarki dönemde hangi kuralların uygulanacağı hususuna açıklık getirilmiştir. Adı geçen Bakanlıkla ilgili olarak vaz’olunan bir diğer hükümle de, kadro unvanları değişen veya kaldırılan personelin durumu sarahata kavuşturulmuştur.

Turizm Bakanlığı için de aynı paralelde hükümler getirilen bu Kanun Hükmünde Kararnamede ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı yurtdışı teşkilâtı ile personel ve kadrolarının Turizm Bakanlığına devrine ilişkin hükümlere yer verilmiş, idari reorganizasyon nedeniyle gereken kadro iptal ve ihdas işlemlerine ilişkin değişiklikler, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname içinde gerçekleştirilmiştir.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1. – Kültür Bakanlığının ana hizmet birimlerinden olan “Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü”, Genel Müdürlük seviyesinde olmak üzere Başkanlığa dönüştürülmekte ve yeni kurulan bu birimin Başkanının, Genel Müdürler için öngörülen malî imkânlardan aynen yararlandırılması hükme bağlanmaktadır.

Madde 2. – Bilindiği gibi Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Kültür Bakanlığının birleştirilerek Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak kurulması sırasında Turizm ve Tanıtma Bakanlığının yurtdışı teşkilâtıda Kültür ve Turizm Bakanlığına intikal etmişti.

Ancak yapısal özellikleri nedeniyle yurtdışı teşkilâtının bugüne kadarki çalışmaları büyük ölçüde turizme dönük olmuş, birkaçı dışında, müşavirlik ve ataşeliklerin hemen tamanına yakın kısmı idari yönden büyükelçilik ve konsolosluklara bağlı olmakla birlikte, bunların dışında faaliyet gösteren bürolar şeklinde teşkilâtlanmışlardır.

Öte yandan, bunların bütçe imkânları turizm ve tanıtma hizmetleri için ayrılmış programdan karşılandığından mevcut yurtdışı teşkilâtının eskiden olduğu gibi Turizm Bakanlığına bağlanarak yurtdışına ilişkin görev ve hizmetlerin mezkur Bakanlığın yurtdışı teşkilâtı tarafından yürütülmesi öngörülmektedir.

Madde 3. – Bu madde ile 354 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye iki geçici madde eklenmek suretiyle; bir yandan, bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu düzenlemeye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı öngörülmekte, bir yandan da kadro ve görev unvanları değişen veya kaldırılanların yeni bir kadroya atanıncaya kadar durumlarına uygun işlerde görevlendirilebilecekleri ve bunların eski kadrolarına ait özlük haklarının şahıslarına bağlı olarak devam edeceği hükme bağlanmaktadır.

Madde 4. – Kültür ve Turizm Bakanlığı yurtdışı teşkilâtının kadro ve personeli ile her türlü menkul, gayrimenkul, araç ve gereçlerini yeni kurulan Turizm Bakanlığına devredilmesi öngörülmekte, ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığının mezkur yurtdışı personelinin, Turizm Bakanlığına ait ekli (2) sayılı listenin yurtdışı bölümündeki kadrolara atanmış sayılacakları hükme bağlanmak suretiyle Turizm Bakanlığının yurtdışı teşkilâtı kurulmaktadır.

Madde 5. – Bu madde ile 355 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye üç geçici madde eklenmek suretiyle; bir yandan, bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu düzenlemeye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı öngörülmekte, bir yandan da kadro ve görev unvanları değişen veya kaldırılanların yeni bir kadroya atanıncaya kadar durumlarına uygun işlerde görevlendirilebilecekleri ve bunların eski kadrolarına ait özlük haklarının şahıslarına bağlı olarak devam edeceği hükme bağlanmaktadır.

Bunların dışında getirilen bir başka hükümle, mevcut Dışilişkiler Dairesi Başkanlığı Kültür Bakanlığına devredildiğinden, Turizm Bakanlığı Dışilişkiler Dairesi Bakanlığı teşkilâtlanıncaya kadar, bu Başkanlığın görev yetki ve sorumluluklarının Kültür Bakanlığı personeli eliyle yürütülmesi imkânı sağlanmaktadır.

Madde 6. – Kültür ve Turizm Bakanlığının ayrılarak iki ayrı bakanlık haline dönüştürülmesi sebebiyle mevcut kadrolar iptal edilerek her iki bakanlık için ayrı ayrı kadro ihdas edilmektedir. Bu şekilde iptal ve ihdas edilen kadrolardan sonra görev unvanları değişmeyenlerin hiçbir işleme gerek kalmaksızın yeni kadrolarına atanmış sayılacakları hükme bağlanmaktadır.

Madde 7. – Yürürlük maddesidir.

Madde 8. – Yürütme maddesidir.


190, 354 VE 355 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 364 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

190, 354 ve 355 sayılı kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması; 12.3.1986 tarihli ve 3268 sayılı, 9.4.1987 tarihli ve 3347 sayılı, 12.10.1988 tarihli ve 3479 sayılı kanunların verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 17.3.1989 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MADDE 1. – 354 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin (b) bendi, başlığı da dahil olmak üzere 10 uncu maddesi ile bu Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvelin Ana Hizmet Birimleri bölümünün (2) numaralı sırasında ve diğer mevzuatta yeralan “Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü” ibaresi, “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir. Bu birimin Başkanına, Genel Müdürler için öngörülen ek gösterge ile zam ve tazminatlar uygulanır.

MADDE 2. – 354 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Geçici Madde 3. – Bakanlık taşra ve yurtdışı teşkilâtı bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar, taşra teşkilâtına ilişkin görev ve hizmetler mevcut taşra teşkilâtı tarafından; yurtdışına ilişkin görev ve hizmetler de Turizm Bakanlığı yurtdışı teşkilâtı tarafından yürütülür.”

MADDE 3. – 354 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 5. – Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

GEÇİCİ MADDE 6. – Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar, durumlarına uygun işlerde görevledirilebilirler. Bunların eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer özlük hakları şahıslarına bağlı olarak devam eder.”

MADDE 4. – 355 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kültür ve Turizm Bakanlığı yurtdışı teşkilâtına ait menkul, gayrimenkul, araç, gereç, malzeme, taşıt, döşeme ve demirbaşları Turizm Bakanlığına devredilmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı yurtdışı teşkilâtı personeli Turizm Bakanlığına ait ekli (2) sayılı listenin yurtdışı bölümündeki kadrolara atanmış sayılırlar.”

MADDE 5. – 355 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 7. – Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

GEÇİCİ MADDE 8. – Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar, durumlarına uygun işlerde görevlendirilebilirler. Bunların eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer özlük hakları şahıslarına bağlı olarak devam eder.

GEÇİCİ MADDE 9. – Turizm Bakanlığı Dışilişkiler Dairesi Başkanlığı teşkilâtlanıncaya kadar bu Başkanlığın görev, yetki ve sorumlulukları Kültür Bakanlığı personeli eliyle yürütülür.”

MADDE 6. – 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (I) ve (IV) sayılı cetvellerin Kültür ve Turizm Bakanlığı bölümü iptal edilmiş ve yerine ekli (1), (2) ve (3) sayılı listelerde yeralan kadrolar ihdas edilerek adı geçen Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (IV) sayılı cetvellere Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı bölümleri olarak eklenmiştir.

Bu kadrolarda görev unvanları değişmeyenler yeni bir işleme gerek kalmaksızın yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.

MADDE 7. – Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8. – Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

 

Kenan Evren

 

 

 

Cumhurbaşkanı

 

T. Özal

 

 

 

Başbakan

 

 

 

K. Oksay

A. Tenekeci

K. İnan

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

 

A. Bozer

Y. B. Özal

A. Kahveci

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

 

M. Yazar

C. Çiçek

M. Topaç

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

 

E. Vuralhan

M. Kalemli

A. M. Yılmaz

 

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

 

A. K. Alptemoçin

H. C. Güzel

İ. S. Giray

 

Maliye ve Gümrük Bakanı

Millî Eğt. Gençlik ve Spor Bak.

Bayındırlık ve İskân Bak.

 

N. Kitapçı

E. Pakdemirli

H. H. Doğan

 

Sağ. ve Sos. Yard. Bak.

Ulaştırma Bakanı

Tarım Orman ve Köyişleri Bak.

 

İ. Aykut

Ş. Yürür

F. Kurt

 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bak.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bak.

 

 

M. T. Titiz

 

 

 

Kültür ve Turizm Bakanı

 

 

 


364 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE EKLİ LİSTELER

(1) SAYILI LİSTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURUMU

: KÜLTÜR BAKANLIĞI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEŞKİLÂTI

: MERKEZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERBEST

TUTULAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KADRO

KADRO

KADRO

 

 

 

 

 

 

 

 

SINIFI 

UNVANI                                

DERECESİ  

ADEDİ     

ADEDİ      

 TOPLAM   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GİH

Müsteşar

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

GİH

Müsteşar Yardımcısı

1

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

GİH

Güzel Sanatlar Genel Md.

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

GİH

Küt. ve Yay. Genel Md.

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

GİH

Kül. ve Tab. Var. Kor. Bşk.

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

GİH

Bakanlık Müşaviri

1

14

14

 

 

 

 

 

 

 

 

GİH

Genel Müdür Yardımcısı

1

6

6

 

 

 

 

 

 

 

 

GİH

Teftiş Kurulu Başkanı

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

GİH

Araş. Plan ve Koord. Kur. Bşk.

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

GİH

1. Hukuk Müşaviri

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

GİH

Basın ve Halkla İliş. Müş.

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

GİH

Savunma Sekreteri

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

GİH

Dış İliş. Dairesi Başkanı

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

GİH

Personel Dairesi Başkanı

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

GİH

Eğitim Dairesi Başkanı

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

GİH

İdari ve Malî İşl. Daire Bşk.

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

GİH

Özel Kalem Müdürü

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

GİH

Fikir ve Sanat Ese. Daire Bşk.

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

GİH

Kültür Merk. Daire Başkanı

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

GİH

Millî Kütüphane Başkanı

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

GİH

Millî Folk. Araş. Daire Bşk.

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

GİH

Daire Başkanı

1

20

20

 

 

 

 

 

 

 

 

GİH

Millî Kütüphane Bşk. Yrd.

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

GİH

Şube Müdürü

1

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

GİH

Müze Araştırmacısı

1

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

GİH

Kütüphaneci

1

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

GİH

Başmüfettiş

1

6

6

 

 

 

 

 

 

 

 

GİH

APK Uzmanı

1

17

17

 

 

 

 

 

 

 

 

GİH

Hukuk Müşaviri

1

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

GİH

Mütercim

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

THS

Mimar

1

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

THS

Mühendis

1

7

7

 

 

 

 

 

 

 

 

THS

Arkeolog

1

10