Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Not : Görüntülemekte olduğunuz sayfa Resmi Gazete sayfasıdır. Bu sayfada göreceğiniz bir mevzuat metni, mevzuatın yayını sonrası yapılmış olabilecek mevzuat değişikliklerini göstermemektedir. Mevzuatla ilgili daha ayrıntılı bilgi için, mevzuatın kendi sayfasına bakınız.
Karadeniz Teknik Üniversitesinden :

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim – Öğretim ve

Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve

Bu Yönetmeliğe Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 4/2/1989 tarihli ve 20070 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 4 üncü maddesinin beşinci, altıncı, onuncu ve ondördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilerek, ilgili maddeye onuncu fıkradan sonra gelmek üzere bir fıkra eklenmiştir.

“Elektif Stajı: Dönem VI Aile Hekimliği öğrencilerinin bir aylık süre için dönem yöneticisinin onayını alarak bir laboratuvar çalışmasında veya Dönem IV, V ve Aile Hekimliği dönemindeki klinik ve poliklinik uygulama dallarının birinde yaptıkları çalışmadır.”

“Kırsal Hekimlik Stajı: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Halk Sağlığı Anabilim Dallarının işbirliğiyle yapılan çalışmalardır. Bu çalışmalar Halk Sağlığı Anabilim Dalı başkanının koordinatörlüğünde ve Dekanlığın uygun göreceği sağlık kuruluşlarında yaptırılır. Kırsal hekimlik uygulaması imkanı bulunmayan durumlarda bu süre İç Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum uygulaması süresine eklenir.”

“Eğitim Komisyonu: Dekan tarafından atanan bir başkan ile dönem koordinatörleri ve koordinatör yardımcılarından oluşur.”

“Uyum Komisyonu: Eğitim komisyonu başkanı ile dönem koordinatörlerinden oluşur.”

“Ön Şart : Tıp Fakültesinde bir dönem, bir sonraki dönemin ön şartıdır. Öğrenci dönem I, II ve III’de kaldığı dönemi; IV, V ve VI’da ise kaldığı stajları tekrarlar. Stajlarını başaran öğrenci bir üst dönem stajlarına devam eder. Radyoloji dersi dönem IV’ün her stajının içinde anlatılır ve her stajın sonunda, staj sonu sınavından bağımsız olarak yapılan sınavlarda alınan puanların ortalaması ara sınav puanı olarak kabul edilir. Yıl sonunda radyoloji dönem sonu genel sınavı yapılarak öğrencinin başarı puanı belirlenir. Radyoloji dersinden başarısız sayılan öğrenci bu dersi tekrarlar ve başarılı olamadığı takdirde bir üst sınıfın stajına başlayamaz. Dönem I ve II’de Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Yabancı Dil, Beden Eğitimi / Güzel Sanatlar derslerinden başarısız olan öğrenciye 10 uncu maddede belirtilen süre elverdiği takdirde bu ders veya dersleri sonraki dönemlerde başarılı oluncaya kadar tekrarlama hakkı verilir. Öğrenci dersi ilk aldığında, “F1 notu” almamış ise bu ders veya dersleri tekrarlaması halinde devam mecburiyeti aranmadan ara sınavlara ve dönem sonu genel sınavına girer. Ancak; bu derslerden başarılı olmadan dönem VI’ya (Aile Hekimliği stajına) başlayamaz.”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 5 — Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıfına öğrenci kabulü, Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Kurulu kararları çerçevesinde, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen seçme ve yerleştirme sınavları sonuçlarına göre yapılır.

Üniversiteye kayıtla ilgili bütün işlemler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür.”

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Ders İntibakı: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonucunda, Tıp Fakültesi birinci sınıfına kesin kaydını yaptıran öğrenciler, kaydının yapıldığı ilk hafta içerisinde başvuruda bulunmaları ve kültür dersleri (Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Yabancı Dil, Beden Eğitimi / Güzel Sanatlar) hariç, daha önce okumuş ve başarmış oldukları meslek içi derslerin tümünden, öğretim programlarının uygunluğu ve eşdeğerliği konusundaki Uyum Komisyonunun önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile muaf sayılabilirler.

Yatay geçiş ile gelen öğrencilerin uyum için başvuruda bulunmaları halinde, daha önce başka yükseköğretim kurumlarında izlemiş oldukları programların uygun olması durumunda da yukarıdaki esaslar uygulanır.”

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 15 — Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesindeki tüm sınavların değerlendirilmesinde kullanılan puanlar, notlar, dereceler ve katsayılar aşağıdadır. Harfli notlar verilirken, 100 puan üzerinden alınan notların dağılımı ve sınıf ortalaması, Eğitim Komisyonu veya Dönem Koordinatörlüğünün takdirine bağlı olarak dikkate alınır.

Geçer Notlar:

PUAN

NOT

KATSAYI

93-100

AA

4.00

85-92

BA

3.50

77-84

BB

3.00

69-76

CB

2.50

60-68

CC

2.00

 

G

Geçer (Kredisiz eğitim - öğretim çalışmaları için)

Geçmez Notlar:

F1 : Devamsız, final sınavına girme hakkı yok.

F2 : Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi.

F3 : Sınav değerlendirmesi 100 üzerinden 0-59 arasında, başarısız.

F4 : Devamsızlıktan dolayı kurul sonu veya staj sonu sınavına giremez. Sıfır (0) not alır.

E : Mazeretli geçemez.

K : Kalır (meslek dışı dersler için).”

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Sınavlarda bilimsel ya da maddi hata yapılmış olması halinde düzeltme işlemi, öğrencinin başvurusu üzerine ilgili koordinatörlükçe karara bağlanır ve durum Dekanlığa iletilir. Bu işlemin, sınav sonuçları ilan edildikten sonra, en geç bir hafta içerisinde yapılmış olması gerekir.”

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 17 — Öğrencilerin başarı durumu, her dönem sonunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin, bir eğitim – öğretim çalışmasından aldığı toplam puan, o çalışmanın kredi değeri ile aldığı dönem notu katsayısının çarpımından elde edilir. Herhangi bir dönem not ortalamasını bulmak için o dönem, öğrencinin bütün eğitim – öğretim çalışmalarından aldığı toplam puan tutarı, alınan çalışmaların kredi değerleri toplamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. Genel not ortalaması, öğrencinin üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu programda geçerli olan kredili derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Gerek dönem ve gerekse genel not ortalamasında (AA)’dan F4’e kadar verilen notlar esas tutulur. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.”

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 19- a) Ara Sınavları: Dönem I’de ikisi birinci yarı dönemde, diğer ikisi ikinci yarı dönemde olmak üzere dört ara sınavı yapılır.

Yıl içinde dönem I, II ve III’de her ders kurulu sonunda yapılan ders kurulu sınavları ara sınav niteliğindedir.

b) Mazeret Sınavı: Dönem I, II ve III ders kurulu sınavına Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli sebeple katılmayan öğrenciler için mazeret sınavı açılır.

Mazeret sınavı yılda bir kere ve o akademik yılın son ders kurulu sınavından sonra, fakat dönem sonu sınavından önce yapılır. Bu sınavlar ders kurulunda ilgili anabilim dallarının ders ağırlıkları dikkate alınarak klasik yazılı sınav şeklinde yapılır.”

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 20 — Dönem Sonu Genel Sınavları; Dönem I, II ve III’te bütün ders kurallarını kapsayan dönem sonu genel sınavları, son ders kurulu sınavının bitiminden sonraki 3 hafta içinde yayılarak yapılır.”

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 21 — Dönem Notu; Dönem I, II ve III’te ders kurulları notları ortalamasının % 60’ı ile dönem sonu genel sınavı notunun % 40’ı toplamının verdiği sayıya karşılık olan nottur. Ancak; ders kurulları notları ortalaması 85 veya bunun üzerinde olan öğrenci, dönem sonu genel sınavlarından muaf sayılır ve ders kurulları notları ortalaması dönem notu olarak kabul edilir. Bu durumda olan öğrenci dilerse dönem sonu genel sınavına girebilir. Dönem notu, 15 inci madde esasları göz önüne alınarak değerlendirilir.”

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Öğrenciler ara sınav, ders kurulu sınavı, dönem sonu genel sınavı ve staj sonu sınavı için belirlenen gün ve saatte sınavlara girmek zorundadırlar. Sınava zamanında girmeyen veya sınavın teorik ya da pratik kısımlarından herhangi birine girmeyen öğrenci F2 notu alır.”

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 23 — Sınavlarda 100 üzerinden alınan puanlar, 15 inci ve 21 inci maddelerdeki hesaplara göre nota çevrilir. Bulunacak buçuklu sayılar tam sayıya yükseltilir. Bu puan, ara sınav ve dönem sonu genel sınavı sonuçlarının ağırlıklı not ortalamaları esas alınıp tespit edilir. Geçme puanı, tam puanın en az % 60’ıdır. Not % 60’ın altına olduğu durumlarda öğrenci başarısız kabul edilir. Geçme puanı öğrenciye sadece harfli not olarak bildirilir.”

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin değişik 25 inci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Ara sınav not ortalaması, 85’in altında olan öğrenciler dönem sonu genel sınavına girmek zorundadırlar. Dönem sonu genel sınavına girmeyen öğrencilerin dönem notu (F2) olur. Bu durumdaki öğrencilerin ara sınav veya ders kurulları not ortalaması dikkate alınmaz.”

MADDE 13 — Aynı Yönetmeliğin değişik 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 29 — Sınavlar: Dönem I, Dönem II ve Dönem III öğrencileri dönem sonunda başarısız oldukları taktirde, yıl içindeki başarısız oldukları ders kurullarından en az birine, Yaz Döneminde kaydolarak devam edebilirler. Bu öğrenciler, Yaz Dönemi, Dönem Sonu Genel Sınavından bir gün önce devam ettiği kurulun sınavına alınırlar. Yaz Dönemi sonunda, tüm dönemi kapsayacak şekilde Dönem Sonu Genel Sınavı yapılır. Bu taktirde geçme notu, diğer kurulların yıl içi notları ve Yaz Döneminde devam ettiği kuruldan aldığı notun toplamının % 60’ı ile Yaz Dönemi Sonu Genel Sınav notunun % 40’ı toplamının belirlediği not olarak hesaplanır ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesine göre harfli nota çevrilir.

Dönem IV ve Dönem V öğrencileri stajın son üç günü içinde staj sonu sınavına alınırlar. Bu sınav hem yazılı, hem de hasta başında uygulamalı/sözlü olarak yapılır. Sınavda öğrencinin başarılı sayılması için sınavın her iki aşamasından da en az % 60 puan alması gereklidir. Dönem içi stajlarından (F2) veya (F3) alıp da başarısız duruma düşenler dönem bitiminden sonraki yaz aylarında başarısız oldukları stajlardan yaz stajı tekrarına alınırlar. Bu yaz stajı tekrarı Dönem IV için dört hafta, Dönem V için iki haftadır. Bu staj sonunda, yukarıdaki esaslar dahilinde sınav yapılır. (Yaz stajı tekrarı Dönem IV’te başarısız olunan yalnız bir, Dönem V’de ise, başarısız olunan en çok iki stajı kapsar.)”

MADDE 14 — Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 30 — Dönem sonu staj sınavında başarısız olan öğrenciye 10 uncu maddedeki süreler elverdiği taktirde, bu staj veya stajları o dönemin son stajından sonra veya bir sonraki ders yılında başarılı oluncaya kadar tekrarlama hakkı verilir. Bunlara 29 uncu madde esasları dahilinde uygulama yapılır.”

MADDE 15 — Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin (b) ve (c) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Temel Tıp Bilimleri Lisans Diploması: Temel Tıp Bilimleri Lisans düzeyini (Dönem I, II, III ve IV’ü) başarı ile tamamlayanlara “Temel Tıp Bilimleri Lisans Diploması” verilir. Bu diplomayı, belirtilen koşullarla alanlar, herhangi bir yolla tekrar programa döndükleri taktirde kayıt sırasında, anılan diplomayı Üniversiteye geri vermek zorundadırlar. Aksi halde kayıtları yapılmaz.

c) Tıp Doktorluğu Diploması: Tıp Doktorluğu için öngörülen 6 dönemlik eğitim süresini başarı ile tamamlayanlara “Tıp Doktorluğu Diploması” verilir.

Tıp Doktorluğu Diplomasının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmesi için, anılan Bakanlığa sunulması şarttır. Bu nedenle, bu diploma öğrenciye doğrudan verilmez. Ancak, öğrencinin isteği üzerine kendisine, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nca, mezun olduğuna dair bir belge verilir.”

MADDE 16 — Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçici Madde — Yönetmelik değişikliği yürürlüğe girmeden önce Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen Adli Tıp, Halk Sağlığı, Radyoloji ve Kültür dersleri (Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Yabancı Dil, Beden Eğitimi / Güzel Sanatlar) alan öğrenciler, bu dersleri aldıkları dönemde yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine tabidirler.”

Yürürlük

MADDE 17 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 — Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

——

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul