En son güncellemeler 30 Ekim 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Not : Görüntülemekte olduğunuz sayfa Resmi Gazete sayfasıdır. Bu sayfada göreceğiniz bir mevzuat metni, mevzuatın yayını sonrası yapılmış olabilecek mevzuat değişikliklerini göstermemektedir. Mevzuatla ilgili daha ayrıntılı bilgi için, mevzuatın kendi sayfasına bakınız.

Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğiİçişleri Bakanlığından :

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Güvenlik Bilimleri Fakültesine müracaat eden adaylarda aranılacak nitelikleri, sınav esaslarını, yaptırılacak eğitim ve öğretim sürelerini, dönemlere ayrılmasını, sınav ve değerlendirme esaslarını, başarı durumunu, öğrenci izinlerini, eğitim ve öğretimle ilgili diğer hususları, lisans öğretimi gören ara sınıf öğrencilerinin öğretim yılı sonunda uygulamalı eğitim yerlerinde yapacakları eğitim ile ilgili hususları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Güvenlik Bilimleri Fakültesinde lisans eğitimi verilecek öğrencileri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

Bakan

: İçişleri Bakanını,

Genel Müdürlük

: Emniyet Genel Müdürlüğünü,

Teşkilat

: Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatını,

Akademi

: Polis Akademisini,

Başkan

: Polis Akademisi Başkanını,

Başkanlık

: Akademi Başkanlığını,

Dekan

: Güvenlik Bilimleri Fakültesi Dekanını,

Dekanlık

: Güvenlik Bilimleri Fakültesi Dekanlığını,

Fakülte

: Güvenlik Bilimleri Fakültesini,

Yönetim Kurulu

: Fakülte Yönetim Kurulunu,

Kolej

: Polis Kolejini,

Öğrenci

: Fakülte öğrencilerini,

Aday

: Fakülte öğrenci adayını,

İntibak Eğitimi

 

Dönem

: Eğitim-Öğretim yarı yılını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Fakülteye Alınacak Öğrencilerde Aranacak Şartlar, İstenecek Belgeler, Kayıt, Sınav ve Kabul İşlemlerine Ait Esas ve Usuller

Öğrenci Kaynakları

Madde 5 — Fakültenin lisans seviyesindeki eğitimine;

a) Kolej mezunları,

b) İhtiyaç halinde, genel lise, erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim ve ticaret ve turizm öğretimine bağlı okul mezunları,

c) İlgili devletlerle yapılacak ikili anlaşmalara bağlı olarak en az lise ve dengi okul mezunu yabancı uyruklu öğrenciler,

alınır.

Fakülteye Alınacak Öğrenci Miktarı

Madde 6 — Genel Müdürlük Personel Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak tespit edilecek fakülte kontenjanı kadar öğrenci fakülteye alınır.

Personel Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak tespit edilen fakülte kontenjan miktarının Polis Koleji öğrencileri tarafından tamamlanamayan kısmı genel lise, erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim, ticaret ve turizm öğretimine bağlı okul mezunlarına ayrılır. Yabancı uyruklu öğrencilerin sayısı her ülke için en fazla beş öğrenci ile sınırlıdır. Yabancı uyruklu öğrencilerin miktarı tespit edilen kontenjan sayısının %25’ini aşamaz.

Müracaat Zamanı ve Şekli

Madde 7 — Fakülte giriş sınavına müracaatlar, her yıl Yönetim Kurulunca tespit edilen ve Başkanlık tarafından kabul edilen tarihler arasında fakülteye şahsen yapılır.

Eksik belge, posta yolu ile veya zamanı geçtikten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmez.

İlan edilen taban puana göre yeterli miktarda aday müracaat etmediği takdirde, taban puanı Dekan tarafından düşürülebilir.

Adaylarda Aranılacak Nitelikler

Madde 8 — Fakülteye girmek isteyen adaylarda;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Evli veya nikahsız yaşamakta olmamak,

c) Kolej, genel lise, erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim, ticaret ve turizm öğretimine bağlı okul mezunları için, sınavın yapıldığı yılın 1 Ekim tarihi itibarı ile 22 yaşından gün almamış olmak. (18 yaşından sonra yaptırılan yaş tashihlerinde, tashihten önceki yaşa itibar edilir.)

d) Bayanlar için 1.65 cm., erkekler için 1.67 cm.’den kısa boylu olmamak ve boy ölçüsünün santimetre olarak son iki rakamı ile kilosu arasında 15 kilogramdan eksik veya fazla fark olmamak,

e) Sağlık durumu yönünden, 4/7/1998 tarihli ve 23392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Emniyet Teşkilatına Alınacak Öğrenciler, Aday Memurların Asalet Tasdikleri ve İdari Polisliğe Geçiş ile Memuriyet Sırasında Hastalanan Personelde Aranılacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelikte yer alan Polis Akademisi’ne alınacaklarda aranılacak sağlık koşullarını taşımak,

f) Herhangi bir okuldan, ahlak veya disiplin sebebiyle çıkarılmamış olmak,

g) Fakültenin eğitime başlama tarihinde askerlikle ilişiği bulunmamak,

h) Lisans eğitimine alınacak genel lise, erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim, ticaret ve turizm öğretimine bağlı okul mezunları için Öğrenci Seçme Sınavında, Yönetim Kurulunca tespit ve ilan edilecek, taban puan ve üzerinde puan almış olmak, Emniyet Teşkilatı mensuplarından 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki görevler nedeniyle şehit veya görev malulü olanların çocukları için ise, Yönetim Kurulunca ilan edilen puan türünden, (4) yıllık lisans eğitimine kayıt için o yıl belirlenen taban puanı almış olmak,

i) Sarhoşluk veya kumarbazlıktan dolayı hakkında devam eden adli kovuşturma bulunmamak veya bu suçlardan dolayı hükümlü olmamak,

j) Turistik işletme belgesi olan yerler hariç olmak üzere, genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve sair yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri sıfatlarda herhangi bir iştigali ile genel ahlaka ve güvenliğe zararı dokunacak oyun, temsil, film, video-bant, teyp kaseti, şarkı sözü ve muzır neşriyata giren ve teknolojinin gelişimi ile doğru orantılı benzeri işler üzerinde çalışmış veya çalışıyor olmamak,

k) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, diğer suçlardan ağır hapis veya 6 ay ve daha fazla hapis, veyahut affa uğramış, paraya çevrilmiş, ertelenmiş, zaman aşımına uğramış, olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, suç işlemek için teşekkül oluşturmak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devam etmekte olan bir adlî kovuşturmaya tâbi olmamak,

l) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

m) Müracaat tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak,

şartları aranır.

Müracaat Sırasında İstenecek Belgeler

Madde 9 — Sınavlara katılmak isteyen adaylardan;

a) Form dilekçe,

b) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

c) 2 adet vesikalık fotoğraf,

d) 2 adet haberleşme adresi yazılı ve posta pulu yapıştırılmış zarf,

e) İkametgah belgesi,

f) Diploma aslı veya noterden tasdikli örneği veya okul çıkış belgesi,

g) Müracaat ettiği yılın Öğrenci Seçme Sınavı sonuç belgesi,

h) Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge, (Askerlik çağına geldi ise)

i) Cumhuriyet Savcılığından alınan adli sicil belgesi,

istenir.

Emniyet Teşkilatı mensuplarından 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun kapsamına giren görevler nedeniyle şehit veya malul olanların çocukları tarafından, ayrıca Sosyal Hizmetler veya Personel Dairesi Başkanlıkları tarafından verilen, şehit veya malullük belgesi alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Fakülteye Giriş Sınavları

Sınava Girmeyecek Olanlar

Madde 10 — Kolej mezunları ve ilgili devletlerle yapılacak ikili anlaşmalara bağlı olarak alınan yabancı uyruklu öğrenciler, sınavsız olarak fakülteye alınırlar.

Sınav Zamanı ve Yeri

Madde 11 — Sınavlar, Dekanlıkça tespit ve ilan edilen takvime göre fakültede yapılır.

Sınav Çeşitleri

Madde 12 — Fakülteye giriş sınavları mülakat, beden eğitimi ve yazılı olmak üzere üç aşamalı olarak yapılır.

Komisyonların Oluşturulması

Madde 13 — Komisyonlar Başkan tarafından aşağıdaki şekilde oluşturulur. Aday sayısı dikkate alınarak komisyon sayısı arttırılabilir.

a) Müracaat Kabul Komisyonu: Komisyon Başkanı, 3 rütbeli personel ve yeterince memurdan oluşur.

b) Mülakat Komisyonu: Komisyon Başkanı, 3 rütbeli personel, 1 doktor ve 1 psikiyatrist, psikiyatrist bulunmadığı takdirde nöropsikiyatrist veya psikologdan oluşur.

c) Fiziki Yeterlilik Komisyonu: Komisyon Başkanı, 3 rütbeli personel, bir doktor ve 3 spor öğretim elemanından oluşur.

d) Yazılı Sınav Komisyonu: Komisyon Başkanı, 2 rütbeli personel ve iki öğretim görevlisinden oluşur.

e) Sınav Değerlendirme Komisyonu: Komisyon Başkanı ve ikisi rütbeli olmak üzere yeteri kadar personelden oluşur.

Mülakat

Madde 14 — Sınava girmek için kaydı yapılan adaylar, mülakat komisyonu tarafından mülakata tabi tutulurlar.

Mülakat sınavında adaylar, konuşma düzgünlüğü, genel sağlık, fiziki görünüşü, kendine güven derecesi, kavrama ve ifade kabiliyeti yönünden değerlendirilir. Bu hususta yeterli görülen aday başarılı sayılır.

Mülakatta başarılı olanlar, kendilerine duyurulacak yer ve zamanda beden eğitimi sınavına girerler.

Beden Eğitimi Sınavları

Madde 15 — Beden Eğitimi sınavları fiziki yeterlilik komisyonu tarafından uygulamalı olarak yapılır. Erkek ve bayan adayların sınavları farklı normlara göre değerlendirilir. Dekanlıkça hazırlanıp Başkanlıkça onanacak normlara göre yapılacak beden eğitimi sınavında adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilir.

Başarılı olmak için 100 puan üzerinden 70 puan almak zorunludur. Başarılı adaylara yazılı sınavının yeri ve zamanı ilanen tebliğ edilir. Beden eğitimi sınavında başarılı olanlar kendilerine duyurulacak yer ve zamanda yazılı sınavına alınırlar.

Yazılı Sınavı

Madde 16 — Yazılı sınav soruları, Dekanın görevlendireceği soru hazırlama komisyonu tarafından aşağıdaki soru türlerine göre hazırlanır. Yazılı sınavı, yazılı sınav komisyonu tarafından yapılır.

Yazılı sınavında; adaylara; Genel Yetenek, Fen, Matematik, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Türk Dili ve Edebiyatı konularından hazırlanacak 100 soru sorulur.

Yazılı sınavı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine bir protokol dahilinde yaptırılabilir.

Kesin Başarı Listesinin Tespiti ve İlanı

Madde 17 — Yazılı sınavında alınacak puanlara göre, en yüksek not alan adaydan başlayarak, kontenjan miktarı kadar asil aday, asil aday miktarı kadarı yedek aday olmak üzere kesin başarı listeleri sınav değerlendirme komisyonunca tespit ve Başkanlıkça ilan edilir.

Puanlarda eşitlik halinde sırasıyla beden eğitimi, yabancı dil, yetenek-zeka fen testi gruplarındaki puanların yüksekliği dikkate alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan tercih edilir.

Emniyet Teşkilatı mensuplarından 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun kapsamına giren görevler nedeniyle şehit veya malul olanların çocuklarından, fakülteye girmeye istekli olanlar, giriş koşullarını taşımaları ve yazılı sınavında o yıl alınan en yüksek puanın en az yarısı kadar puan almaları kaydıyla, kesin başarı listesine dahil edilirler.

Sınavların Yürütülmesi

Madde 18 — Sınavların yapılması, sınav sorularının hazırlanması, basımı, saklanması, dağıtımı ile sınavlarla ilgili diğer iş ve işlemler Dekanlıkça yürütülür.

Gerektiğinde sınav işlemleriyle ilgili olarak başka kurumlardan faydalanılabilir.

Yazılı sınava ait hususlarda ÇOK GİZLİ gizlilik dereceli evraka yapılan işlem uygulanır.

Yazılı sınav soruları, sınavın başlama saatinde adayların önünde açılır. Test sınavında bilgisayar sisteminde okunabilmesini sağlayan özel kağıtlar kullanılır.

Sınavlarda kopya yapanlar veya kopya teşebbüsünde bulunanlar hakkında tutanak düzenlenerek, ilgilinin sınavı geçersiz sayılır.

Sınavların sorumluluğu, sınavı yapan kurullara aittir. Sınavların düzenli bir şekilde yürütülmesinden komisyon başkanları sorumludur.

Sınav bitiminde sınava girenlerin ve girmeyenlerin sayısı ve sınav akışını gösteren bir tutanak düzenlenerek sınavı yapan komisyon üyelerince imzalanır.

Yazılı sınav sonuçlarına (3) üç gün içerisinde itiraz edilebilir.

Sınav evrakı Dekanlıkça 1 yıl süreyle saklanır.

İntibak Eğitimi

Madde 19 — Fakülteye geçici kaydı yapılacak öğrenciler azami bir ay süre ile intibak eğitimine tabi tutulurlar. Bu süre içinde sağlık kurulu raporları aldırılarak sağlık muayeneleri yaptırılır. İaşe ve ibateleri, Başkanlıkça sağlanır.

Geçici Kayıt

Madde 20 — Kesin başarı listesine göre asil adaylardan başlayarak öğrencilere, Dekanlıkça, sağlık kurulu raporu aldırılır ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlık Komisyonunca muayeneleri yaptırılır. Muayenelerde Fakülte öğrencisi olacağı tespit edilenlerin geçici kayıtları yapılır.

Geçici kayıt sırasında, Fakülteye giremeyecekleri anlaşılan, başarı listesinin ilanından en geç 5 gün içerisinde Dekanlığa başvuruda bulunmayan veya ayrılan adayların yerine yedek adaylar sırası ile çağrılır. Çağrılan yedek aday, çağrı tarihinden itibaren en geç 5 gün içinde Dekanlığa bizzat müracaat etmek zorundadır. Bu süre içinde müracaat etmeyen adaylar, mazeretleri ne olursa olsun haklarını kaybetmiş sayılırlar. 15 Ekim tarihinden sonra kontenjan doldurulmamış dahi olsa yedek aday çağrılmaz.

Kesin Kayıt-Kabul

Madde 21 — Geçici kaydı yapılan adayların 8 inci madde esaslarına göre tahkikatları Başkanlıkça tamamlattırılır. Tahkikatı olumlu olarak tamamlanan ve şartları yerine getiren adayların kesin kayıtları Dekanlıkça yapılır. Bu şartlardan herhangi birinin eksikliği halinde kesin kayıt yapılmaz ve öğrencilerin fakülte ile ilişiği kesilir.

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Fakülteye Alınmaları

Madde 22 — İlgili Devletlerle yapılacak ikili anlaşmalara bağlı olarak yabancı uyruklu öğrencilerin Fakülteye alınmaları Bakanın onayı ile olur. Bu öğrencilerin genel sağlığı tehlikeye düşürecek bir hastalık taşımamaları şarttır.

Yabancı uyruklu öğrenciler, eğitim ve öğretimi izleyebilecek Türkçe Dil yeterliliklerinin sınavla tespit edilmesinden sonra öğretime başlatılır. Başarısız öğrenciler hazırlık eğitimine tabi tutulurlar.

Eğitim-Öğretim sonunda Türkçe Dil yeterliliği alamayan hazırlık sınıfı öğrencilerine bir aylık ekstra dil eğitimi verilir ve yapılan ek sınav sonunda yetersiz olanların ilişikleri kesilerek durum ilgili ülke makamlarına bildirilir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, Türk öğrencilere uygulanan kurallara uymakla yükümlüdürler.

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Fakülteye Kabulü ve Eğitimleri

Madde 23 — Yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim ve öğretimleri aşağıdaki esas ve usullere göre yürütülür:

a) Yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılan Türkçe dersi sınavlarının her birinden (50) ve üstü not almak.

b) Yeterli notu alamayan öğrenciler bir yıllık hazırlık sınıfına kaydedilir.

c) Hazırlık sınıfı öğrencileri Akademik Takvime göre eğitim-öğretim görürler.

d) Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilere yaz döneminde ilave eğitimler yaptırılır. Bu eğitim sonunda da başarısız olan öğrencilerin kayıtları silinir.

e) Yabancı uyruklu öğrenciler ilgili müfredata göre yabancı dil dersi olarak Türk Dili eğitimine tabi tutulurlar.

f) Hazırlık sınıfı öğrencilerine, lisans derslerinden seçilecek konularda konferanslar düzenlenebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Fakülte Eğitimi

Eğitim Esasları

Madde 24 — Fakültede yaptırılacak her seviyedeki eğitim-öğretim aşağıda belirtilen esaslara uyularak yürütülür:

a) Her türlü eğitim faaliyetlerinde ve ders dışı zamanlarda öğrencilere mesleki davranış alışkanlıkları kazandırmak esastır.

b) Eğitim-öğretim faaliyetleri; sınıflarda, laboratuarlarda, uygun görülen diğer tesislerde, laboratuar uygulama çalışmaları, inceleme gezileri, araştırma ve seminer yaptırmak suretiyle uygulanır.

c) Ders konularında yer almayan ve öğrencilerin öğrenmesinde fayda umulan konularda konferans, seminer, sempozyum, panel ve diğer eğitim etkinlikleri düzenlenir.

Eğitim-Öğretim Şekli ve Süresi

Madde 25 — Fakültede, bu Yönetmeliğe göre alınan; Kolej, genel lise, erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim ve ticaret ve turizm öğretimine bağlı okul mezunları için lisans, yabancı uyruklu öğrenciler için hazırlık ve lisans eğitimi yapılır.

Öğretim süresi, lisans öğretimi için (4) yıl olup, öğrenimlerini bu süre içinde tamamlayamayanlara (1) yıl ek süre tanınır. Sağlık şartları sebebiyle öğrencilik sıfatını kaybedenlerden, ilişiğinin kesilmesinden itibaren iki yıl içerisinde öğretime devam edebileceği ve faal polislik yapabileceği sağlık kurulları ve Genel Müdürlük Sağlık Komisyonunca belirlenenler yeniden öğrenci olarak alınabilirler.

Eğitim- Öğretim Takvimi

Madde 26 — Eğitim-Öğretim yılı, sınavlarda verilen süre hariç 14’er haftalık iki dönemdir. İki dönem arasında en az 15 gün eğitim-öğretime ara verilir. Eğitime her yıl Ekim ayının ilk Pazartesi günü başlanır ve Dekanlıkça tespit edilen ve Başkanlıkça onaylanan takvime uygun olarak yürütülür.

Haftalık ve Günlük Öğretim

Madde 27 — Fakültede haftada en çok 30 saat ders yapılır ve ders süresi 45 dakikadır. Çarşamba günleri dersler, zorunluluk olmadıkça 4 saat olarak ve öğleden önceleri yapılır. Öğleden sonraları öğrencilerin zorunlu ihtiyaçları için günü birlik izin, araştırma, inceleme gezileri, konferans, seminer ve diğer eğitici çalışmalara ayrılır.

Ders saatlerinden ayrı olarak Cuma ve Cumartesi günleri dışındaki günlerde akşamları en az bir saat mütalaa yapılır. Tatil günleri ve ertesi gün ders yapılmayacaksa mütalaa yapılmaz.

Öğretime Ara Verme Zamanları

Madde 28 — Yaz tatili ile 26 ncı maddede sözü edilen yarıyıl tatilinden başka resmi tatillerde öğretime ara verilir.

Bunlardan başka, Fakültede eğitim-öğretim yapılmasını önemli ölçüde etkileyecek olağan üstü durumlarda Dekanın önerisi Başkanın onayı ile eğitim-öğretime ara verilebilir. Bu şekilde ara verme, bir haftada 3 günü geçerse, ara verilen süre yarıyıla eklenir. Bu durumda Fakülte akademik çalışma takvimi yeniden düzenlenir.

Devam Mecburiyeti

Madde 29 — Öğrenciler Fakülteye yatılı olarak devam etmek mecburiyetindedirler.

Bir öğretim yılında mazeretsiz olarak (120) ders saatinden fazla eğitim ve öğretime katılmayanlar ile, Dekanlıkça kabul edilebilir mazereti olsa bile bir öğretim yılında eğitim-öğretim yapılan tüm ders saatlerinin 1/3’ünü aşan sürede öğrenime devam imkanı bulamayanlar, o öğretim yılına ait sınav hakkını kaybeder ve başarısız sayılırlar. Bu durumdaki öğrenciler bir sonraki yılın eğitim-öğretimine kadar izinli sayılırlar.

Bir eğitim-öğretim yılında herhangi bir dersten eğitim-öğretim yılında yapılan ders saatinin 1/3’ünü aşan sürede devam imkanı bulamayanlar o dersten final sınav haklarını kaybeder ve bütünlemeye kalırlar.

Öğrencilerin devam durumu Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğü ve Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğünce takip edilir.

Danışman

Madde 30 — Öğrencilere, eğitim-öğretim konularında karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne yardımcı olmak üzere öğretim yılı başında, Yönetim Kurulunca öğretim elemanları arasından danışmanlar görevlendirilebilir.

Sınav Esasları

Madde 31 — Sınavlar aşağıdaki esaslara göre yapılır;

Sınavlar; ara, yıl sonu, bütünleme, ek bütünleme ve mazeret sınavlarıdır. Her ders için her dönemde en az bir ara sınavı yapılır.

Sınavlar, öğretim elemanının ders yükü ve öğrencilerin sayısı da dikkate alınarak yazılı, test, uygulamalı veya sözlü şeklinde yapılabilir. Sınavın ne şekilde yapılacağı önceden bildirilir.

Sınavlar, ilgili öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Sağlık, görevlendirme, tayin gibi zorunlu hallerde Dekan, sınav ve değerlendirme görevini başka bir öğretim elemanına verebilir.

Sınavlara katılmak için; öğrencilerin devamsız duruma düşmemeleri ve uygulamalarda başarılı olmaları şarttır.

Sınavların hangi tarihlerde yapılacağı fakülte takviminde belirtilir. Dini ve milli bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir. Sınav programları ve yeri Dekanlıkça tespit edilir ve sınavlardan en az bir hafta önce ilan edilir. Sınavlarda yeteri kadar gözlemci görevlendirilir.

Sınavda kopya çekenler ve verenler ile sınav kağıtlarının incelenmesi sırasında kopya yaptığı öğretim elemanlarının tespiti ile anlaşılanlar o sınavdan (0) almış sayılırlar. Bu öğrenciler hakkında ayrıca disiplin kovuşturması açılır.

Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Kesirli notlar en yakın tam nota dönüştürülür.

Fakültede eğitim-öğretim gören öğrencilerin sınavları Dekanın uygun görmesi durumunda sözlü olarak yapılabilir.

Ara Sınavı ve Yıl Sonu Sınavları

Madde 32 — Bir ders için, her yarı yılda en az bir ara sınavı ile bir yıl sonu sınavı yapılır. Bir günde en çok iki dersin sınavı yapılır.

Dördüncü sınıf öğrencilerin mezun olabilmeleri için bitirme tezinde başarılı olması şartı aranır.

Başarı Notu ve Üst Sınıfa Geçme Esasları

Madde 33 — Başarı notu ara sınav notlarının toplamının ara sınav sayısına bölümünden elde edilen puanın % 40’ı ile yıl sonu sınavında alınan notun % 60’ı toplanarak elde edilir. Öğrencinin ders geçmesi için yıl sonu sınavında almak zorunda olduğu notu, bütünleme, ek bütünleme veya mazeret sınavında aldığı takdirde o dersi geçmiş sayılır. Dereceye girme durumunda öğrencinin yıl içinde almış olduğu yarıyıl ve final sınav notları göz önüne alınarak hesaplanır. Bitirme notu olarak ders geçme notları esastır.

Herhangi bir dersten başarılı olmak için bu şekilde hesaplanan notun en az altmış (60) olması gerekir. Yıl sonu sınav notunun ise en az altmış (60) olması gerekir.

Ders başarı notlarının toplamının ders sayısına bölümünün % 80’i ile disiplin notunun % 20’ sinin toplamı mezuniyet başarı derecesini gösterir.

Bir eğitim-öğretim yılında tek dersten başarısız olan öğrenciler borçlu olarak bir üst sınıfa geçerler. Borçlu olarak geçmiş sayılan dersin geçme notu altmış (60) olarak kabul edilir.

Borçlu olarak bir üst sınıfa geçen öğrenci, üst sınıfın bütün derslerinden başarılı olması halinde borçlu olduğu dersten başarılı olmasa dahi bir üst sınıfa borçlu olarak devam eder.

Borçlu geçtiği sınıfta borçlu geçtiği dersle birlikte bir dersten daha başarısız olan veya dördüncü sınıfta tek dersten başarısız olan öğrenci sınıfta kalmış sayılır. Bu öğrencinin eğitim-öğretimine bir yıl süreyle ara verilir. Önceki sınıflarda yıl kaybı olan öğrencilerin doğrudan fakülteden ilişikleri kesilir.

Öğrenci ara verdiği sürede, borçlu olduğu dersle ilgili eğitim-öğretim yılındaki tüm sınavlara katılmak ve başarılı olmak zorundadır. Başarısız olan öğrencilerin fakülteden ilişikleri kesilir.

Eğitim-öğretime ara verilen öğrencinin ara verdiği süredeki iaşe, ibate ve diğer ihtiyaçları devletçe karşılanmaz.

Bütünleme Sınavı ve Ek Bütünleme Sınavı

Madde 34 — 33 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre başarısız sayılan öğrenciler için bütünleme sınavı, bütünleme sınavı neticesinde de en fazla iki dersten başarısız olanlar için ek bütünleme sınavı açılır.

Bütünleme sınavında (100) tam not üzerinden (70) puan, ek bütünleme sınavında ise (75) puan alındığı takdirde, öğrencinin yıl sonu sınavında alması gereken nota bakılmaksızın o dersten başarılı sayılır.

Mazeret Sınavları

Madde 35 — Dekanlıkça kabul edilebilir bir mazereti sebebiyle, ara sınavına, yıl sonu, bütünleme veya ek bütünleme sınavına giremeyen öğrenciler mazeretlerinin ortadan kalkmasını müteakip mazeret sınavlarına alınırlar.

Mazeretsiz katılmama veya mazeretin Dekanlıkça kabul edilmemesi halinde mazeret sınavı yapılmaz. Bu durumda öğrenci sıfır not almış sayılır.

Sınav Sonuçlarının İlanı

Madde 36 — Sınav sonuçları, fakülte takviminde belirtilen tarihte ilan edilir. Yıl içerisinde yapılan sınav sonuçları, öğrenci tarafından herhangi bir tebligata gerek kalmaksızın takip edilmek zorundadır.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 37 — Sınav sonuçlarına sadece maddi hata yönünden yapılacak itirazlar, sınav sonucunun ilanından itibaren en geç 3 gün içinde Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğüne yapılır ve içerisinde bir öğretim elemanının da bulunduğu bir komisyon tarafından en geç 10 gün içinde karara bağlanır.

Sınav kağıtları, sınav döneminin bitiminden itibaren bir yıl süreyle, dava konusu olmuşsa davanın kesin karara bağlanmasına kadar ilgili birimde saklanır ve bu sürenin bitiminde imha edilir.

Not Düzeni

Madde 38 — Sınavlardan alınan;

100-85 arası not Pekiyi

84-70 arası not İyi

69-60 arası not Orta

59-0 arası not Zayıf

olarak değerlendirilir. Ayrıca, diploma başarı puanı da bu not aralığına göre belirlenir.

Okutulacak Dersler

Madde 39 — Fakültede okutulacak dersler, branşlara göre (Ek-1)’de belirtilmiştir.

Mezuniyet ve Diploma

Madde 40 — Fakülteyi başarı ile bitiren öğrencilere, Başkan ve Dekan tarafından imzalanan Güvenlik Bilimleri Fakültesi lisans diploması verilir ve uygun kadrolara atanırlar.

Diploma Derecesinin Hesaplanması

Madde 41 — Öğrencilerin öğretim süresi içinde aldığı başarı notlarının toplamı okuduğu ders sayısına bölünerek mezuniyet puanı tespit edilir. Eşitlik halinde sırasıyla mesleki, hukuki, genel kültür ders ağırlıklarına bakılır.

Öğrencilere, diploma ile birlikte not dökümü (transkrip) verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Uygulamalı Kamp Eğitimi

Uygulamalı Eğitimin İlkeleri

Madde 42 — Uygulamalı eğitimin gerçekleştirilmesi ile ilgili ilkeler aşağıda açıklanmıştır.

a) Eğitime törenle başlanır ve törenle sona erdirilir.

b) Eğitim programları sınıflara göre ayrı veya müşterek olarak Dekanlıkça belirlenir.

c) Gece ve gündüz eğitim yaptırılabilir.

d) Eğitim süresince öğrencilerin, disiplinleri, uygulamadaki başarıları, ilgi duydukları konular dikkatle izlenir ve değerlendirme çizelgelerine işlenir.

e) Eğitim, tesislerin durumu, öğrenci mevcudu ve eğitim özellikleri dikkate alınarak dönemlere ayrılabilir.

f) Eğitim dönemi içinde, Dekanın onaylayacağı programa göre, eğitim merkezi çevresinde bulunan tarihi ve turistik yerlere geziler düzenlenebilir.

Uygulamalı Eğitim Yerleri

Madde 43 — Başkan tarafından aksine karar verilmedikçe uygulamalı eğitimler Didim Eğitim Merkezi tesislerinde yaptırılır.

Uygulamalı eğitim yeri, gerektiğinde Başkan tarafından doğrudan veya Dekanın önerisi Başkanın onayı üzerine değiştirilebilir.

(4) üncü sınıfa geçen öğrencilere önceden belirlenecek süreyi aşmamak kaydıyla Teşkilatta da uygulamalı eğitim yaptırılabilir.

Uygulamalı Eğitim Takvimi

Madde 44 — Uygulamalı eğitimler her yılın Temmuz ayı başından Eylül ayı sonuna kadar ki zaman içinde, tesislerin imkan ve iskan kapasitesi ve öğrenci mevcudu dikkate alınarak, en az bir ay süre ile bir veya iki dönem halinde Dekanlıkça hazırlanacak ve Başkanlıkça onaylanacak takvime göre yaptırılır.

Uygulamalı eğitim takvimi, eğitim süresini, yaptırılacak uygulamaları, derslere katılacak öğrenci ve idarecileri, öğretim elemanlarını ve uygulamalı eğitime ait diğer hususları ihtiva edecek şekilde hazırlanır.

Günlük Hizmet ve Zaman Çizelgesi

Madde 45 — Öğrenciler, Dekanlığın düzenleyeceği ve Başkanın onaylayacağı uygulamalı eğitim çalışma takvimi ve zaman çizelgesi esaslarına göre hareket etmekle yükümlüdürler.

İntibak ve Uygulamalı Eğitime Katılacak Öğrenciler

Madde 46 — Fakülte birinci sınıfa başlayacak öğrencilere Fakültede intibak eğitimi verilir.

İntibak eğitimi esas ve usulleri Dekanlıkça hazırlanıp Başkanca onaylanacak yönerge esaslarına göre yapılır. İkinci ve üçüncü sınıfa başlayacak öğrencilere uygulamalı kamp ve dördüncü sınıfa başlayacak öğrencilere uygulamalı mesleki eğitim verilir. Öğrenciler bütünlemeye kalsalar dahi kamp eğitimine katılmak zorundadır. Kamp veya uygulamalı mesleki eğitim eksiği bulunan öğrenciler, eksikliklerini tamamlamalarını müteakip mezun olurlar.

Öğrencilerin Başarılı Sayılmaları

Madde 47 — Eğitim sonunda öğrenciler, uygulamalı eğitim konularının her birinden görevli öğretim elemanlarınca değerlendirilmeye tabi tutulur.

Öğrenciler her ders için ayrı ayrı değerlendirilir. Başarılı sayılan öğrenciler "YETERLİ", başarısız sayılan öğrenciler ise"YETERSİZ" olarak tanımlanır.

Başarısız olan öğrencilere, başarısız oldukları derslerden, dekanlıkça bütünleme sınavı açılabilir. Bütünleme sınavında da başarısız olan öğrenciler müteakip uygulamalı eğitimde başarısız oldukları eğitimin tamamını tekrar ederler.

Uygulamalı Eğitime Katılacak Öğretim Elemanı ve İdareci Personel

Madde 48 — Fakülte öğrencilerinin, uygulamalı eğitim süresince görecekleri uygulamalı dersler ve yapacakları uygulamalı eğitimler için yeteri kadar öğretim elemanı, idareci ve teknisyen yardımcısı personel Dekanın teklifi, Başkanın onayı ile geçici görevle uygulamalı eğitimde görevlendirilir.

Eğitim Süresince Hastalık İzni Alan Öğrencilerin Durumu

Madde 49 — Eğitim süresi içerisinde hastalık izni alan öğrenciler, istirahatlerini uygulamalı eğitim tesislerinde geçirirler.

Zorunlu hallerde, hastalık izinlerini memleketlerinde geçirebilmeleri Dekanın iznine bağlıdır.

Hastalık sebebiyle eğitim sonu sınavlarına katılamayan öğrencilerin değerlendirmesi 47 nci madde esaslarına göre yapılır.

Eğitime Devam Mecburiyeti

Madde 50 — Öğrenciler, uygulamalı eğitime katılmak, dersleri takip etmek yapılacak sınavlara girmek zorundadırlar.

Geçerli mazereti olmadığı halde eğitime katılmayanlar hakkında Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Her ne sebeple olursa olsun (10) gün ve daha fazla bir süre eğitime katılamayan öğrencilerden geçerli mazereti olmayanlar "Yetersiz" sayılır, geçerli mazereti olan hakkında ise 47 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre işlem yapılır.

Uygulamalı Eğitimdeki Dersler

Madde 51 — Uygulamalı eğitim dersleri Yönetim Kurulunca tespit edilerek Başkanın onayı ile uygulanır.

Öğrenci İzinleri

Madde 52 — Uygulamalı Eğitime katılacak öğrencilere, günlük izin verilebilir.

ALTINCI BÖLÜM

Uygulamalı Mesleki Eğitim

Uygulamalı Mesleki Eğitim

Madde 53 — Fakülte dördüncü sınıfa geçen ve uygulamalı mesleki eğitime katılan öğrencilerin, uygun görülen birimlerde görevleriyle ilgili olarak yapılan işlemleri öğrenmek ve amirlik vasıflarını kazanmalarını sağlamak maksadıyla, Dekanlığın teklifi üzerine, Başkanlığın uygun görüşü ile Genel Müdürlüğün onaylayacağı illerde en az (1) ay süre ile mesleki eğitim yapar.

Uygulamalı Mesleki Eğitim İlkeleri

Madde 54 — Mesleki Eğitimin gerçekleştirilmesi ile ilgili esaslar aşağıya çıkarılmıştır:

a) Mesleki Eğitim, uygulamalı olarak il ve ilçe emniyet müdürlüklerinde yaptırılır.

b) Mesleki Eğitim Programı, Yönetim Kurulunun kararı ve mesleki eğitimin yapılacağı Müdürlüklerin özellikleri de dikkate alınarak Dekanlıkça yapılır.

c) Mesleki eğitime katılan öğrencilere silah ve fiili görev verilmez.

d) Mesleki eğitime katılan öğrenciler gözlemci durumundadır.

e) Mesleki eğitime katılan her öğrenci, disipline riayeti, görevi kavrama ve anlama, halkla ilişkiler bakımından müdürlüklerdeki amirlerce değerlendirilir.

f) Değerlendirme formları, doldurulduktan sonra Dekanlığa gönderilir.

Değerlendirmede yetersiz olan öğrenciler ile mazeretsiz olarak eğitime katılmayan öğrenciler sınıfta kalmış sayılırlar.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İhtisas Eğitimi

Madde 55 — Lisans eğitiminde son sınıfa geçen öğrencilerin öğrenimleri, Genel Müdürlükçe belirlenecek ihtisas bölümlerinde tamamlatılır. İhtisas bölümlerinin nasıl oluşacağı, öğrenci seçimleri ve diğer hususlar Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak bir yönergeyle düzenlenir.

Fakülteden Çıkma-Çıkarılma

Madde 56 — Bu Yönetmelikte, Fakülteye giriş için belirtilen nitelikleri taşımadıkları veya kaybettikleri öğrenimleri sırasında anlaşılanların ilişikleri Yönetim Kurulunun teklifi Başkanın onayı ile kesilir.

Öğrenciler, eğitim-öğretimin herhangi bir safhasında, taahhütleri gereği tazminat ödemek suretiyle Fakülteden ayrılabilirler. Ayrıca Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki hallerde öğrenciler Yönetim Kurulu Kararı, Dekanın teklifi, Başkanın onayı ile Fakülteden çıkarılırlar:

a) Öğrenimlerini 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununda belirlenen azami süre içerisinde tamamlayamamak,

b) Sağlık Kurullarınca verilecek raporlara dayalı olarak Akademide öğrenime devam imkanı kalmadığı Genel Müdürlük Sağlık Komisyonunca belirlenmiş olmak,

c) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memur olma niteliğini kaybetmek,

d) Giriş ile ilgili nitelikleri taşımadığı sonradan anlaşılmış olmak.

Birinci ve ikinci sınıfı başarı ile tamamladıktan sonra, öğrenimlerini süresi içerisinde tamamlayamayan öğrenciler, istekleri halinde Polis Memuru olarak durumlarına uygun Teşkilat kadrolarına atanırlar.

Fakülteden çıkan veya çıkarılan öğrenciler bir daha Fakülteye alınmazlar. Fakülteden çıkma hallerinde bu durum, çıkma talebinde bulunan kişilere yazılı olarak hatırlatılır.

Öğrenci İzinleri

Madde 57 — Öğrencilere, resmi tatil izni, sömestr izni, evci izni, günübirlik izin, gece yatısı izni, mazeret izni ve hastalık izni olmak üzere 8 türlü izin verilir.

a) Resmi tatil izni: Cumartesi, Pazar ve diğer resmi tatiller de gündüz verilen izindir. Görevli ve cezalı olanlar hariç bütün öğrenciler izinli sayılır. Evci olmayan öğrenciler akşam emredilen saatte Fakülteye dönerler.

b) Sömestr izni: Öğrenciye iki dönem arasında en az 15 gün verilen izindir.

c) Evci izni: Eğitimden sorumlu Dekan yardımcısı tarafından mahalli Emniyet Teşkilatınca ana veya babasının Fakültenin bulunduğu yerde ikamet ettiği tespit edilen öğrencilere ders yılı boyunca Cuma günü ders bitiminden Pazar günü akşam yoklamasına kadar, diğer resmi tatil günlerinde tatil günü başlayıp tatilin son günü akşam yoklamasına kadar Fakültenin bulunduğu şehirde gece yatısına kalmak üzere verilebilen izindir.

d) Günübirlik izin: Öğrenciye herhangi bir mazeretinden dolaylı Öğrenci İşleri Şube Müdürünce uygun görülen hallerde gerektiğinde hafta içinde de belli saatlerde verilen izindir.

e) Gece yatısı izni: Evci olmayan öğrenciye ana ve babası yahut ikinci derece kan hısımları ile velileri yanında, Eğitimden sorumlu Dekan yardımcısının uygun gördüğü hallerde, hafta içi veya sonunda gece dışarıda yatması için ders bitiminden sabah yoklamasına kadar verilen izindir.

f) Hafta Sonu İzni : Evci olmayan öğrencilere, mazeretlerinden dolayı Yüksekokul Müdürlüğü tarafından uygun görülen hallerde, hafta sonu için iki güne kadar verilen izindir. Bu izinler (e) bendi dışında değerlendirilir.

g) Mazeret izni: Öğrencilerin mazeretlerinden dolayı doktor raporuna veya inandırıcı bir belgeye veya bilgiye dayanarak, Dekanca en çok 10 güne kadar verilen izindir.

h) Hastalık İzni : Öğrencilerin hastalıklarından dolayı doktor raporuna istinaden Dekanlıkça rapor süresi kadar izin verilebilir.

Sömestr ve resmi tatil izinleri hariç, izin isteyen öğrenci sınıf komiserlerine müracaat eder. Uygun ve makul görülen isteği yetkili üst makama arz edilerek, izine gönderilir veya isteği ret edilir.

İzinli çıkan öğrenciye iznin türü ve süresini gösteren bir izin belgesi verilir.

Fakülte öğrencileri, izinlerinde üniformasız dolaşamazlar. Ancak Başkanlıkça lüzum veya uygun görülen durumlarda öğrenci sivil elbise giyebilir.

İzinli çıkacak öğrencilerin kılık ve kıyafetleri, sınıf komiserleri veya tatil gün ve saatlerinde nöbetçi heyetinden görevlendirilecek personel tarafından kontrol edilir. Kılık ve kıyafetinde kusur görülenlere, kusuru giderildikten sonra izin verilir.

Öğrencilere Araştırma-İnceleme Yaptırılması

Madde 58 — Fakülte öğrencileri Dekanlıkça uygun görülen konularda inceleme ve araştırma yapar ve tez hazırlarlar. Araştırmaları sırasında ilgili birim yöneticileri gizlilik dereceli bilgiler hariç her türlü kolaylığı göstermek zorundadırlar.

Tez sorumlularınca yeterliliği onaylanmayan tezlerdeki yetersizlikler giderilinceye kadar mezuniyet işlemleri ertelenir.

Öğretim Elemanı ve İdari Personelin İaşe ve İbateleri

Madde 59 — Uygulamalı eğitim için eğitim yerine geçici görevle gidecek olan öğretim elemanı, idareci ve teknisyen yardımcısı personele tesislerin ve uygulamalı eğitim yerinin kapasite ve özelliği dikkate alınarak, yatacak yer tahsis edilir. Öğrenci dışında kalan personelin iaşeleri tabldot usulü ile sağlanır.

Personelin ve Öğrencilerin Uyacakları Kurallar

Madde 60 — Uygulamalı Eğitim yerinde geçici görevle görevlendirilen öğretim elemanı, idareci ve teknisyen yardımcısı personelin, eğitim yerinde uyacakları kurallar, Dekanlıkça tespit edilir. Bu kurallara uymayan personel hakkında Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü ile diğer mevzuat hükümleri, öğrenciler hakkında ise, Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler

Madde 61 — Bu Yönetmelikle, EYT 6-14 numaralı Polis Akademisi Giriş Yönetmeliği, EYT 6-15 numaralı Polis Akademisi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve EYT 6-18 numaralı Polis Akademisi Uygulamalı Eğitim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — 2001-2002 Eğitim-Öğretim döneminde 2, 3 ve 4 üncü sınıflara devam eden öğrencilere, mezuniyetlerine kadar, (EK-2)’deki ders programı uygulanır.

Yürürlük

Madde 62 — Bu Yönetmelik, 2001-2002 eğitim ve öğretim yılından itibaren uygulanmak kaydıyla yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 63 — Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul