(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sistemimizde, aşağıdaki metne işlendiği görünen en son değişiklik: 2018/76 sayılı 2017/144 E., 2018/76 K., 05.07.2018 T. (RG: 24.10.2018)
12681
TÜRK-JAPON BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİNİN KURULUŞU HAKKINDA KANUN

Amaç ve Kapsam
Madde 1 -
(1) Bu Kanunun amacı; 30/6/2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti arasında imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşmaya dayalı olarak Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Vakfının kurulmasını düzenlemektir.
Kuruluş
Madde 2 -
(1) Anlaşmaya dayalı olarak faaliyet göstermek üzere kamu tüzel kişiliğine sahip Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Vakfı kurulmuştur.
Kısaltmalar
Madde 3 -
(1) Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Anlaşma: 19/8/2016 tarihli ve 6742 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşmayı,

b) Üniversite: Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesini,

c) Vakıf: Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Vakfını,

ifade eder.
Üniversitenin gelir ve muafiyetleri
Madde 4 -
(1) Üniversitenin gelirleri şunlardır:

a) Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Anlaşma gereğince yapacağı Hazine yardımı

b) Vakıf tarafından sağlanan destekler

c) Üniversite ve Vakıf şirketlerinin elde ettiği gelirlerden ayrılan pay

ç) Üniversiteye yapılan yardımlar

d) Harç ve ücretler

e) Taşınır ve taşınmazlardan elde edilen gelirler ile bağış, vasiyet ve diğer gelirler

(2) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından Üniversiteye makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde, gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla beyan edilen gelirden veya kurum kazancından indirilir.
12682
(3) Üniversite tarafından binek araçları hariç ithal edilen her türlü araç-gereç, makine, cihaz, malzeme, ürün ve bunların yedek parçaları ile yayının yurda girişi ve her türlü geçici depolama, antrepo ve ardiye ücretleri katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç, gümrük vergisinden, düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden ve ücretten istisnadır.

(4) Üniversite, elde ettiği gelirleri dolayısıyla iktisadi işletmeler hariç kurumlar vergisinden, faaliyetleri dolayısıyla yapılan işlemler yönünden 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca alınan harçlardan, 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınan vergi, harç ve katılma payından, düzenlenen kâğıtlar bakımından damga vergisinden, kendisine yapılan bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden, sahip olduğu taşınmazları dolayısıyla emlak vergisinden, taşıtları dolayısıyla motorlu taşıtlar vergisinden muaftır.

(5) Üniversite, merkezi yönetim bütçesine dâhil kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan mali muafiyetler, istisnalar ve diğer mali kolaylıklardan aynı şekilde yararlanır.

(6) Üniversite, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintisinden muaftır.
Vakfın gelirleri ve muafiyetleri
Madde 5 - Bilgi ButonuKHK 698(2018)
(1) Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek için yurt içi ve yurt dışında iktisadi işletme veya sermaye şirketi kurabilir, devralabilir ve bunlara ortak olabilir.

(2) Vakfın gelirleri şunlardır:

a) Vakıf şirketlerinin gelirlerinden Mütevelli Heyeti onayıyla Vakfa aktarılan paylar

b) Ulusal ve uluslararası fonlardan aktarılan hibeler de dâhil olmak üzere her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar

c) Yurt içi ve yurt dışı her türlü ürün, hizmet, taşınır, taşınmaz, irat ve vasiyet bağışları ile ayni ve nakdi yardımlar

ç) Vakıf faaliyetlerinden elde edilen muhtelif gelirler

d) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanan gelirler

e) Vakıf taşınır ve taşınmaz varlıkları ile diğer haklarının değerlendirilmesi ile sağlanan gelirler

f) Türk ve Japon hükümetleri tarafından yapılacak ayni ve nakdi yardımlar

g) Diğer gelirler

(3) Vakıf, elde ettiği gelirleri dolayısıyla iktisadi işletmeler hariç kurumlar vergisinden, faaliyetleri dolayısıyla yapılan işlemler yönünden 492 sayılı Kanun uyarınca alınan harçlardan, 2464 sayılı Kanun gereğince alınan vergi, harç ve katılma payından, düzenlenen kâğıtlar bakımından damga vergisinden, kendisine yapılan bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden, sahip olduğu taşınmazları dolayısıyla emlak vergisinden, taşıtları dolayısıyla motorlu taşıtlar vergisinden muaftır.

(4) Vakıf, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara diğer kanunlarla tanınan vergi, resim ve harç istisnalarından yararlanır.(1)

(5) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından Vakfa makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar, 193 sayılı Kanun ve 5520 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde, gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla beyan edilen gelirden veya kurum kazancından indirilebilir.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 698 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 71 inci maddesi ile bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.
12683
(6) Vakfın amacı, faaliyetleri, mal varlığı, organları, oluşumu ve görevleri vakıf senedinde belirlenir. Vakfın kuruluşu, resmi senedi ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre tesciline dair işlemler Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi tarafından sonuçlandırılır.
Uygulanmayacak hükümler
Madde 6 -
(1) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Basın İlân Kurumu Teşkiline Dair Kanun, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu, 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, Üniversite ve Üniversite tarafından kurulan şirketler ile doğrudan veya dolaylı olarak pay sahipliği nedeniyle bunlara tabi hâle gelen bağlı ortaklıkları ve iştirakleri hakkında uygulanmaz.
Düzenleme yetkisi
Madde 7 - An. M. K. 2018/76(2019), An. M. K. 2018/76(2019)(İptal:Anayasa Mahkemesinin 5/7/2018 tarihli ve E.: 2017/144, K.:2018/76 sayılı Kararı ile)(2)
 
Geçici hükümler
Geçici Madde 1 -
(1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde Üniversitenin ve Vakfın kuruluş işlemlerinde kullanılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinden gerekli ödenek aktarılır.

(2) İstanbul ili, Pendik ilçesi, Sanayii Mahallesindeki, ekli Krokiye göre ekte koordinatları (ITRF) global koordinat listesinde belirlenmiş, (İptal ibare:Anayasa Mahkemesinin 5/7/2018 tarihli ve E.: 2017/144, K.:2018/76 sayılı Kararı ile) (1) (...) mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar, başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın Üniversiteye bedelsiz olarak tahsis edilmiş sayılır.
Yürürlük
Madde 8 -
(1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 9 -
(1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
(1)Anayasa Mahkemesinin 5/7/2018 tarihli ve E.: 2017/144, K.:2018/76 sayılı Kararı ile “...orman vasıflılar da dâhil olmak üzere...” ibaresi iptal edilmiştir. (2) Anayasa Mahkemesinin 5/7/2018 tarihli ve E.: 2017/144, K.:2018/76 sayılı Kararı ile iptal edilen 7 nci madde, kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmiştir.
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  6706 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN

  MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

  GÖSTERİR LİSTE

   

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının  Numarası

   

  6706 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş  Tarihi

   

   

   

   

   

  KHK/698

   

  19

   

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte,

   

   

  
  
  Kanun Tasarısının Metni
  Kanun Teklifi Metni
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler)
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler)
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK-1 KROKİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 24/06/2017 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-2 GLOBAL KOORDİNAT LİSTESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 24/06/2017 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (2)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul