En son güncellemeler 30 Ekim 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Not : Görüntülemekte olduğunuz sayfa Resmi Gazete sayfasıdır. Bu sayfada göreceğiniz bir mevzuat metni, mevzuatın yayını sonrası yapılmış olabilecek mevzuat değişikliklerini göstermemektedir. Mevzuatla ilgili daha ayrıntılı bilgi için, mevzuatın kendi sayfasına bakınız.

Dumlupınar Üniversitesinden :

—— • ——

 

Dumlupınar Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim

ve Sınav Yönetmeliği

 

BİRİNCİBÖLÜM

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Dumlupınar Üniversitesinde önlisans düzeyindeki her türlü eğitim öğretim faaliyetleri ile sınavlarda uygulanacak ortak esasları düzenlemektir.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıtlar

Kesin Kayıt

Madde 2 — Dumlupınar Üniversitesinin önlisans programlarına, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yerleştirilen ve kesin kayıt hakkı kazanmış olan adayların, doğrudan başvuruları ile kesin kayıtları yapılır.

Kesin kayıt tarihleri, istenilecek belgeler ve uygulanacak esaslar, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir.

Danışmanlık

Madde 3 — Kayıt yaptıran her öğrenci için öğretim yılı başında, Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünce öncelikle öğretim üyeleri arasından veya yeterli sayıda öğretim üyesi bulunmayan Meslek Yüksekokullarında, diğer öğretim elemanlarından bir danışman belirlenir.

Danışman, öğrenciyi izler ve yardımcı olur. Öğrenci, alacağı dersleri her yarıyılın başında belirler. Alacağı dersleri danışmanına onaylatan öğrenci, derslere kayıt yaptırabilir. Müdürlük, danışmandan öğrenci ile ilgili bilgi isteyebilir.

Kayıt Yenileme

Madde 4 — Öğrenci, öğrenim süresince, Güz ve Bahar yarıyılları başında, Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği süre ve yönteme göre kayıt yenilemek zorundadır. Kayıt yenilemeyen öğrencinin, üniversite ile ilişiği kesilir.

Yatay Geçişler

Madde 5 — Dumlupınar Üniversitesi önlisans programlarına yapılacak öğrenci yatay geçişleri, Yükseköğretim Kurulunun ilgili yönetmeliği doğrultusunda ve ilgili Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunun belirleyeceği kontenjanlarla sınırlı olarak Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

Öğrenci Katkı Payı/Öğrenim Ücreti

Madde 6 — Öğrenci, her öğretim yılında Bakanlar Kurulunca belirlenen miktar ve düzenlemelere göre katkı payı veya öğrenim ücretini öder. Katkı payı veya öğrenim ücretini süresi içerisinde ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz veya yenilenmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim

Öğretim Yılı

Madde 7 — Öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl, en az 70 öğretim günüdür. Yarıyıl sonu sınavları, bu süreye dahil değildir. Öğretim yılının başlama, bitiş ve sınav tarihleri Üniversite Senatosu tarafından her yıl belirlenir ve ilan edilir. Gerektiğinde bu süre, Senato tarafından uzatılabilir.

İlgili yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile öğretim yılı dışında, yaz okulu açılabilir. Yaz okulu ilkeleri, ayrı bir yönetmelik ile düzenlenir.

Öğretim Süresi

Madde 8 — Dumlupınar Üniversitesinde, önlisans öğretiminin normal süresi iki akademik yıldır (Yaz okulları hariç 4 yarıyıl).

Önlisans programlarını tamamlamak için tanınan azami öğretim süresi, dört akademik yıldır (Yaz okulu hariç 8 yarıyıl).

Dersler ve Öğretim Planı

Madde 9 — Öğretim; belirlenen dersler, uygulamalar, laboratuar, atölye çalışmaları, proje ve benzeri çalışmaları kapsar. Dersler, zorunlu ve seçmeli olarak iki gruptur. Öğrencinin almak zorunda olduğu zorunlu dersler ile, seçerek almak zorunda olduğu seçmeli dersler, kredili veya kredisiz derslerdir.

Derslerin öğretim süresince yarıyıllara dağılımı, haftalık teorik, laboratuar, her türlü uygulama çalışmalarının saati ve kredi değeri, ilgili Meslek Yüksekokulu Kurul Kararı ve Senato onayı ile kesinleşir.

Öğrenci, programında yer alan tüm zorunlu dersler ile öngörülen seçmeli dersleri almak ve başarmakla yükümlüdür.

Kredi Yükü ve Ders Kaydı

Madde 10 — Öğrenciler, programlarının ilk iki yarıyılında açılan bütün dersleri almak zorundadır. Bir öğrencinin, III. yarıyılından itibaren her dönemde alacağı normal ders yükü, öğrencinin ait olduğu programında belirtilen yüktür. Ancak bu yük, öğrencinin genel not ortalaması 1.75 ile 1.99 arasında ise 4 kredi, 2.00 ve üzerinde ise 6 kredi artırılabilir.

Yukarıdaki esaslara göre kayıt yaptıracak öğrencilerin; kayıt yaptırmak istedikleri derslerin çakışması durumunda, öncelikle alt dönemdeki dersleri seçerek, kayıt yaptırması zorunludur. Kayıt yaptırmak istediği derslerin çakışması durumunda öğrenci, Normal Öğretim ise İkinci Öğretimde, İkinci Öğretim ise Normal Öğretimde ders kaydı yaptırabilir.

Ders Değiştirme, Ekleme ve Silme

Madde 11 — Bir öğrenci, danışmanının onayı ile yarıyıl derslerinin başlangıcını izleyen ilk iki hafta içinde, kaydolduğu derslerde değiştirme, ekleme ve silme işlemlerini 10 uncu maddede belirlenen kredi sınırları içinde yapabilir.

Ancak, öğrenciler ilk kez aldıkları ilk iki yarıyıl derslerinden, ders değiştirme ve silme yapamazlar.

Derslere Devam Zorunluluğu

Madde 12 — Öğrenciler teorik derslerin % 70’ine, uygulama, laboratuar, atölye ve stüdyo çalışmalarının % 80’ine katılmak zorundadır. Öğrencilerin derslere devamları, dersi veren öğretim elemanı tarafından izlenir.

Ders kaydı yaptırdıktan sonra akademik izinli (yarıyıl izinli) olan öğrencilerin kayıtlı oldukları derslere, İZ notu verilir. Devam koşulu yerine getirilmeyen ders için, DZ notu verilir. İZ veya DZ notu alan öğrenci, o dersin yarıyıl sonu sınavına giremez ve dersi tekrar etmek zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

Derslerin Kredi Değerleri

Madde 13 — Bir dersin kredi değeri; haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık laboratuar ve uygulama saatinin yarısının toplamından oluşur. Küsuratlı krediler, bir üst tam sayıya tamamlanır.

Bazı ders ve uygulamalarda, ilgili Meslek Yüksekokul Kurul Kararı ve Senato onayıyla özel kredilendirme yapılabilir. Kredilendirilmeyen dersler not ortalamasına katılmaz.

Sınavlar

Madde 14 — Öğrencinin başarısı; yarıyıl içi sınavları ile yarıyıl içinde yapılan çalışmalardaki (ödev, uygulama, laboratuar ve benzeri) başarı düzeyi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları değerlendirilerek belirlenir.

Bir dersin yarıyıl içi değerlendirmelerinin toplam ağırlığı, ilgili Meslek Yüksekokul Kurulu tarafından % 30’dan az ve % 60’dan çok olmayacak şekilde, yarıyılın ilk iki haftası içinde belirlenir. Proje, laboratuar ve uygulama esasına dayanan derslerde, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu değerlendirme sınırlarına uyulma zorunluluğu yoktur. Bu çerçevede bir dersin değerlendirilmesi; yarıyıl içi çalışmaları, yarıyıl içi sınavları ve yarıyıl sonu sınavının başarı tespitindeki ağırlıkları, dersi veren öğretim elemanı tarafından, Meslek Yüksekokulu müdürlüğüne bildirilir ve müdürün onayı ile yarıyılın ilk iki haftası içinde, öğrencilere müdürlükçe duyurulur.

Yarıyıl içi sınavları ve yarıyıl sonu sınavlarının tarihleri, ilgili Müdürlükçe belirlenir ve yarıyılın ilk dört haftası içinde Müdürlükçe ilan edilir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 15 — Öğrenci, sınav sonuçlarının ilan edilmesini izleyen ilk beş iş günü içinde, Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine vereceği dilekçeyle, sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtiraz, dersi veren öğretim elemanı tarafından değerlendirilir ve maddi hata saptanması halinde not düzeltilmesi, ilgili Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu onayıyla yapılır.

Mazeret Sınavları

Madde 16 — Derse devam zorunluluğunu yerine getiren öğrencilerin, ilgili Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından "DPÜ Haklı ve Geçerli Nedenler" çerçevesinde mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda, giremedikleri yarıyıl içi sınavlarının mazeret sınavları, ilgili yarıyıl derslerinin son haftası içinde yapılır.

Derse devam zorunluluğunu yerine getiren öğrencilerin, ilgili Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından "DPÜ Haklı ve Geçerli Nedenler" çerçevesinde mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda, giremedikleri yarıyıl sonu sınavlarının mazeret sınavları, yarıyıl sonu sınavlarının bitimini izleyen altıncı, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu iş günlerinde yapılır. Ancak, öğrencinin mazeretinin zorunlu nedenlerle uzaması ve mazeretinin ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi durumunda, yönetim kurulunun belirleyeceği tarihte yarıyıl sonu mazeret sınavı yapılır.

Derse devam zorunluluğunu yerine getiren ancak Üniversite tarafından görevlendirildiği için sınavlara giremeyen öğrenci, giremediği tüm sınavlar için mazeret sınavına girebilir. Bu öğrencilerin mazeret sınavlarının ne zaman yapılacağı, ilgili Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Mazeret ile ilgili başvuru, mazeret süresinin başlangıcından itibaren beş iş günü içinde bizzat veya faks ile yazılı olarak ilgili Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne yapılır. Bu süre dışında yapılan başvurular geçersizdir.

Mazereti ilgili Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenci, mazeret süresi içinde derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Aksine hareket eden öğrenci hakkında, disiplin soruşturması açılır.

Değerlendirme ve Notlar

Madde 17 — Öğrencinin bir dersteki başarı notu, "Bağıl Değerlendirme Yöntemi" ile belirlenir. Bu yönteme göre; bir öğrencinin başarısı, dersin öğretim elemanı tarafından öncelikle 14 üncü maddedeki esaslar çerçevesinde sayısal olarak belirlendikten sonra, sınıfın genel başarı düzeyi, notların dağılımı ve sınıf ortalaması dikkate alınarak, Senato Kararı ile hazırlanan "Bağıl Değerlendirme Esasları Yönergesi" çerçevesinde, aşağıdaki başarı notlarından birisine dönüştürülür.

Başarı Notu

Katsayısı

Başarı Derecesi

AA

4.0

Pekiyi

BA

3.5

İyi-Pekiyi

BB

3.0

İyi

CB

2.5

Orta-İyi

CC

2.0

Orta

DC

1.5

Zayıf-Orta

DD

1.0

Zayıf

FF

0.0

Başarısız

Diğer değerlendirmelerde aşağıdaki notlar kullanılır:

DZ notu: Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciye verilir. Not ortalaması hesabında FF notu gibi işlem görür. Öğrenci, DZ notu aldığı dersi tekrar eder.

İZ notu: Akademik izinli olduğu için derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ait koşulları yerine getirmeyen öğrenciye verilir ve not ortalamasına katılmaz. Öğrenci, İZ notu aldığı dersi tekrar eder.

YT notu: Not ortalamasına katılmayan kredisiz derslerde başarılı olan öğrenciye verilir.

YZ notu: Not ortalamasına katılmayan kredisiz derslerden başarısız olan öğrenciye verilir.

TN notu: Öğretim elemanının kabul edeceği mazeretler nedeniyle; proje, uygulama, bitirme ödevi ve bunun gibi derslerde gerekli çalışmalarını zamanında tamamlamayan öğrenciye verilir. Bu notu alan öğrenci, yarıyıl sonu sınavlarının bitimini izleyen iki hafta içinde eksiklerini tamamlamak zorundadır. Eksiklerini verilen süre sonunda tamamlamayan öğrencinin TN notu kredili derslerde FF, kredisiz derslerde ise YZ notuna dönüşür.

GM notu: Öğrencinin girmediği sınavlara verilir. Yarıyıl içi sınavlarda GM notu alan öğrenci, yarıyıl içi mazeret sınavına girerse, GM notu sayısal nota dönüştürülür. Yarıyıl içi mazeret sınavına girmezse, GM notu 0 (sıfır)’a dönüştürülür.

EK notu: Girmediği yarıyıl sonu sınavı sebebi ile, GM notu bulunan öğrencinin, devamsız veya akademik izinli olmadığı durumda başarı notu değerlendirmesi için verilir. Yarıyıl sonu mazeret sınavı sonunda aldığı not, yarıyıl sonu sınav notu olarak yarıyıl içi notları ile birlikte değerlendirilerek, öğrencinin sınıftaki başarı notu sıralamasındaki yerine göre başarı notuna dönüştürülür. Yarıyıl sonu mazeret sınavına katılmayan öğrencilerin GM notu, sıfır kabul edilerek EK notu, öğrencinin sınıftaki başarı notu sıralamasındaki yerine göre başarı notuna dönüştürülür.

Ancak, 16 ncı maddede belirtilen öğrenci mazeretinin zorunlu sebeplerle uzaması durumunda, ilgili Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından belirlenen mazeret sınavı yapılmadan, EK notunda değişiklik yapılmaz.

Başarı Notu Dönüşümleri

Madde 18 — a) Dumlupınar Üniversitesi Meslek Yüksekokullarında kullanılan ve bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde belirlenen başarı notları, gerektiğinde "Mutlak Sistem"e aşağıdaki gibi dönüştürülür:

 

Başarı Notu

Mutlak Sistem Karşılığı

AA....................................

90-100

BA.....................................

85-89

BB.....................................

80-84

CB.....................................

75-79

CC.....................................

70-74

DC.....................................

60-69

DD.....................................

50-59

FF.......................................

00-49

b) Başka bir üniversiteden alınan dersler ile yatay geçişlerde 22 nci maddedeki esaslara göre eşdeğerliliği kabul edilen derslerin başarı notu dönüşümleri, aşağıdaki esaslara göre yapılır:

Daha önce alınan not, sayısal ve 100 lük sistemde ise; 49 ve altı FF olarak, 50 ve üstü ise 25’e bölünerek, 17 nci maddedeki en yakın katsayı karşılığında başarı notuna dönüştürülür.

Daha önce alınan not, sayısal ve 5 lik sistemde ise; 2.49 ve altı FF olarak, 2.50 ve üstü ise 0.8 katsayısıyla çarpılarak, 17 nci maddedeki en yakın katsayı karşılığında başarı notuna dönüştürülür.

Daha önce alınan not, harf notu ise; yine 17 nci maddedeki en yakın katsayı karşılığı başarı notuna dönüştürülür.

Not Ortalamaları

Madde 19 — Not ortalaması; öğrencinin kaydolduğu ve not ortalaması hesabına giren her dersten aldığı başarı notunun katsayısı ile o dersin kredi değeri çarpımları toplamının, derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle bulunur. Bu işlem bir yarıyılda alınan dersler için yapıldığında "yarıyıl not ortalaması", üniversiteye girişten itibaren alınan tüm dersleri kapsayacak şekilde yapıldığında ise "genel not ortalaması" elde edilir. Üniversiteye devam ederken program değiştiren öğrencilerin genel not ortalamasına, devam etmekte oldukları programda almış oldukları bütün dersler ile önceden almış oldukları derslerden sadece ilgili yönetim kurulu kararıyla yeni programlarına uygun bulunan dersler katılır. Seçmeli bir ders yerine başka bir ders tekrarlandığında sadece en son alınan dersin notu genel not ortalamasına katılır. Not ortalamaları virgülden sonra, iki basamaklı olarak gösterilir.

Başarılı ve Başarısız Öğrenciler

Madde 20 — Öğrencilerin başarılı olabilmesi için genel not ortalamasının ilk öğretim yılı sonunda en az 1.75 olması zorunludur. Belirtilen zorunlu genel not ortalamasını sağlayamayan öğrenciler başarısız kabul edilir ve "Sınamalı Öğrenci" sayılırlar.

İlk öğretim yılında bir yarıyıl akademik izinli olan öğrencilerin başarı tespiti, öğrenim gördükleri yarıyıl veya açılması halinde yaz okulu sonundaki genel not ortalamasına göre yapılır.

İlk öğretim yılı sonunda sınamalı duruma düşen öğrencilerin, yaz okulu sonunda veya izleyen yarıyılların sonunda 1.75 genel not ortalamasını sağlayamamaları halinde, "sınamalı öğrenci" durumları devam eder.

Sınamalı öğrenciler, FF, YZ ve DZ notu aldıkları derslerle birlikte, danışmanın onayı ile DC ve DD notu aldıkları dersleri de açılması halinde takip eden ilk öğretim yılında tekrar ederler. Bu öğrenciler, açılması halinde yaz okulu sonunda da gerekli genel not ortalamasını sağlayamadıklarında, daha önce almadıkları üst sınıf derslerine kayıt yaptıramazlar.

Güz yarıyılı, Bahar yarıyılı veya açılması halinde yaz okulu sonunda, yukarıda belirtilen genel not ortalamasını sağlayan öğrencinin sınamalı durumu kaldırılır.

Sınamalı öğrenciler, Dumlupınar Üniversitesi öğrenci temsilciliğinde, öğrenci kulüplerinde, spor kurulunda başkan, başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi olamazlar ve üniversite burslarından yararlanamazlar.

Onur ve Yüksek Onur Öğrencileri

Madde 21 — Herhangi bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 3.00 - 3.49 arasında olanlar "Yarıyıl Onur Öğrencisi", 3.50 ve daha yüksek olanlar "Yarıyıl Yüksek Onur Öğrencisi" sayılır.

Ancak, bu öğrencilerin öğrenim süresince herhangi bir yarıyılda disiplin cezası, FF, YZ ve DZ notlarından herhangi birini almamış olması gerekir. Yatay geçiş yolu ile Üniversitemize kayıt yaptırmış olan öğrenciler, geldikleri Yükseköğretim kurumunda başarmış oldukları derslerden, daha önce hiçbir dönemde başarısız not almadıklarını belgeledikleri takdirde; yukarıdaki not ortalamalarını sağlamaları şartıyla "Yarıyıl Onur" ve "Yarıyıl Yüksek Onur" öğrencisi olmaya hak kazanırlar. Yarıyıl Onur ve Yarıyıl Yüksek Onur öğrencileri ilgili Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünce ilan edilir.

Derslerden Muafiyet

Madde 22 — a) Dumlupınar Üniversitesine ilk defa kayıt yaptıran öğrencilere uygulanan İngilizce Seviye Tespit Sınavında, en az 70 puan alan öğrenciler, ilk iki yarıyılda okutulan İngilizce I ve İngilizce II derslerinden muaf olurlar. Bu durumdaki öğrencilere 17 nci maddede belirtilen CC, CB, BB, BA, AA başarı notlarından birisi verilir.

b) Daha önce bir yüksek öğretim programında tam zamanlı öğrenci olarak kayıtlı olan ve ÖSYM tarafından yapılan üniversite giriş sınavı ile Dumlupınar Üniversitesine kayıt yaptıran öğrenciler, almış oldukları derslerden muafiyet isteğinde bulunabilirler. Bunun için, öğrencilerin Üniversiteye ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren 15 gün içinde, transkriptleri, ders içerikleri ve bir dilekçe ile ilgili Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne başvurmaları gerekir. Öğrencilerin önceki yükseköğretim kurumunda başarmış oldukları eşdeğerliliği ilgili Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen derslerden daha önce almış oldukları notlar, 18 inci maddedeki esaslar çerçevesinde başarı notuna dönüştürülür.

Bu şekilde eşdeğerliliği kabul edilen ders sayısına göre, azami öğrenim süresinden kaç yarıyıl düşüleceği de yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ilgili yönetim kurulu kararında belirtilir.

c) Dumlupınar Üniversitesine yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin, önceki yükseköğretim kurumunda başarmış oldukları ve eşdeğerliliği ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen derslerden, daha önce almış oldukları notlar, 18 inci maddedeki esaslar çerçevesinde başarı notuna dönüştürülür.

Ders Tekrarı

Madde 23 — Bir dersin tekrarı aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılabilir.

a) Bir dersten FF, DZ veya YZ notu alan öğrenci, bu dersi verildiği ilk yarıyılda tekrar almak zorundadır.

b) DD ve DC notu alınan derslerin tekrarı, öncelikle bulunulan yarıyıldan geriye doğru gidilerek yapılır.

c) Tekrar edilmesi gereken dersler çakışırsa, öncelikle alt sınıfın dersi alınır.

d) Sınamalı durumunda olmayan bir öğrenci, genel not ortalamasını yükseltmek amacı ile öğretim süresi boyunca, daha önce başarmış olduğu derslerden en çok 6 tanesini tekrar edebilir ve alınan en son not, hesaba katılır. Ancak, "Sınamalı Öğrenci" olunması halinde alınmak zorunda kalınan dersler bu sayının dışındadır.

e) Programdan çıkarılan zorunlu derslerin yerine tekrarlanacak dersler, ilgili Meslek Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir.

Seçmeli bir dersten FF, DZ veya YZ notu alan bir öğrenci, o ders yerine programdaki başka bir seçmeli dersi, danışmanının onayıyla alabilir.

Yukarıda belirtilen ders tekrarı esaslarında, 10 uncu maddedeki kredi sınırlarına uyulması zorunludur.

Ders tekrarı yapılan yarıyıllar öğretim süresine dahildir.

Ek Sınavlar ve Ek Süreler

Madde 24 — Öğrencilere, önlisans öğrenimlerini tamamlamaları için tanınan azami süreler, açılması halinde yaz okulu hariç dört akademik yıldır (8 yarıyıl).

Bu azami süre sonunda başarısız oldukları ve hiç almadıkları ders sayısı dört veya beş olanlara, dört yarıyıl ek süre ve bu yarıyıllardaki sınavlara girme hakkı tanınır.

Yukarıda belirlenen azami süre sonunda son sınıf öğrencilerine, yarıyıl sonu sınavına girme hakkı elde etmiş olmaları şartı ile, FF ve YZ notu aldıkları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir ve bu sınavlar için mazeret sınavı açılmaz. Bu iki ek sınavın değerlendirilmesinde 49 ve altı FF olarak, 50 ve üstü ise 25’e bölünerek, 17 nci maddedeki en yakın katsayı karşılığında başarı notuna dönüştürülür. Bu iki ek sınav sonunda, başarısız oldukları ve hiç almadıkları ders sayısını beş veya daha az derse indiren öğrencilere, bu dersler için üç yarıyıl ek süre ve bu yarıyıllardaki sınavlara girme hakkı tanınır.

Ek sınavlara girmeden veya girdikten sonra, yukarıda belirtilen yarıyıl sınavlarına girme haklarını kullanırken veya kullandıktan sonra başarısız oldukları ve hiç almadıkları ders sayısını üç veya daha aza indirenlere, sınırsız olarak bu derslerden açılacak yarıyıl sınavlarına girme hakkı tanınır.

İzlediği programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden başarılı olduğu halde en az 2.00 genel not ortalamasını sağlayamayarak ilişiği kesilme durumuna gelen son yarıyıl öğrencisine, not ortalamasını yükseltmek için son iki yarıyılın dilediği derslerinden sınırsız sınav hakkı verilir.

Ek süre veya sınırsız sınav hakkının kullanımında, uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış veya devam şartı yerine getirilmemiş dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Ancak öğrenci, öğretim elemanının yarıyıl başında dersle ilgili belirleyeceği koşullara uymak zorundadır.

Sınırsız sınav hakkını kullanan öğrenci, sürekli olarak öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödemeye devam eder. Ancak, sınav hakkı dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Tek Dersten Başarısız Öğrenciler

Madde 25 — Güz Yarıyılı, Bahar Yarıyılı veya açılması halinde Yaz Okulu sonunda, tüm derslerin devam şartını yerine getirdiği halde her hangi bir dönemde, FF veya YZ notu aldığı tek dersten veya bütün derslerden geçer not aldığı halde gerekli not ortalamasını sağlayamadığı için mezun olamayan öğrencilere, sadece bir dersten eksikliklerini tamamlamak veya yeni bir sınava hazırlanmak üzere, izleyen yarıyılın yarıyıl içi sınavına kadar bir ek süre ve bir ek sınav hakkı tanınır. Bu ek sınav, yarıyıl içi sınavları ile birlikte yapılır ve bu sınav için mazeret sınavı açılmaz. Yukarıdaki şartlar, öğrencinin 7 nci yarıyıl sonuna kadar geçerlidir.

Bu haktan yararlanmak isteyen öğrenciler, izleyen dönemin kaydını yaptırmak zorundadırlar. Öğrencinin yarıyıl içi sınav notu dikkate alınmaksızın, bu ek sınavın değerlendirilmesinde 49 ve altı FF olarak, 50 ve üstü ise 25’e bölünerek, 17 nci maddedeki en yakın katsayı karşılığında başarı notuna dönüştürülür.

Durumları bu maddeye uyan öğrenciler, Güz, Bahar yarıyıl sonu sınav sonuçlarının ve Yaz Okulu sonu sınavlarının ilanını izleyen on beş gün içerisinde, öğrenim gördükleri birimler aracılığı ile Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak müracaat ederler. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, öğrencilerin durumunu inceledikten sonra hangi derse ek süre ve ek sınav hakkı tanındığını, öğrencilerin Meslek Yüksekokullarına bildirir. Bu maddede öngörülen ek sınav hakkı bir öğrenciye bir kez tanınır.

İlişik Kesme

Madde 26 — Öğrencilerin azami öğrenim süresini tamamladıktan sonra, aşağıda belirtilen şartlarda Üniversite ile ilişikleri kesilir:

a) Mezun olmak için hiç almadığı veya alıp da devamsız olduğu beşten fazla dersi kalan,

b) 24 üncü maddede belirtilen ek sınav haklarını kullandıktan sonra mezun olmak için beşten fazla dersi kalan,

c) 24 üncü madde çerçevesinde tanınan ek süreler sonunda başarısız ders sayısını üç veya daha aza indiremeyen,

d) Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır, bu haktan yararlanamaz ve üniversite ile ilişiği kesilir.

Diploma Şartları

Madde 27 — Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programı bitirebilmesi ve diploma alabilmesi için genel not ortalamasının en az 2.00 olması yanında, tüm derslerden en az DD veya YT notu alması ve zorunlu stajları başarması gereklidir.

Başarı Belgeleri

Madde 28 — Öğrenim gördüğü en çok dört yarıyılda herhangi bir disiplin cezası, FF, YZ ve DZ notu almamış öğrencilerden, programın sonunda genel not ortalaması 3.00 - 3.49 olanlar "Onur Öğrencisi", 3.50 - 4.00 olanlar "Yüksek Onur Öğrencisi" olarak mezun edilirler. Bu öğrencilere, diplomaları ile birlikte başarılarını gösteren bir belge verilir.

Öğrenciye, istediği takdirde üniversitede aldığı bütün ders, kredi, not ve dereceleri gösteren ders başarı belgesi (Transkript) verilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Akademik İzin

Madde 29 — Öğrencinin akademik izin talebi, gerekçeli bir dilekçe ve belgeleriyle birlikte, ilgili Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne yapılır. Akademik izin talepleri, Dumlupınar Üniversitesi Senatosunca kabul edilen "Haklı ve Geçerli Nedenler" çerçevesinde ilgili Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve alınan karar, Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve ilgili öğrenciye yazılı olarak bildirilir.

Akademik izin isteklerinin yarıyıl başında ilk dört hafta içinde yapılması esastır. Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.

Sağlık sebebiyle akademik izin başvurusunda bulunacak öğrencilerin Resmi Onaylı heyet raporunun, en az 22 öğretim gününü kapsaması gerekir.

Öğrencilere, her defasında en fazla iki yarıyıl olmak üzere, toplam dört yarıyıla kadar akademik izin verilebilir.

Ancak, sürekli sağlık sorunlarını herhangi bir resmi yataklı sağlık kuruluşundan heyet raporu ile belgeleyenler, bu süre kısıtlaması dışındadır. Akademik izinli olan öğrenciler, derslere devam edemez ve akademik izinli oldukları süreler, öğretim süresinden sayılmaz.

Sağlık nedenleriyle bir yarıyıldan fazla akademik izinli sayılan öğrenci, akademik izni sona ermeden takip eden yarıyıla kayıt yaptırmak istediğinde, öğrenimine devam edebileceğini herhangi bir resmi yataklı sağlık kuruluşundan heyet raporu ile belgelendirmesi durumunda, ilgili Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararıyla kaydını yaptırabilir.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 30 — 24/5/1995 tarihli ve 22292 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dumlupınar Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiğinde kayıtlı olan öğrencilerin başarmış oldukları kredili dersler için almış oldukları notlar 25’e bölünerek 17 nci maddedeki en yakın katsayı karşılığında başarı notuna dönüştürülür ve kredi değerleri aynen korunur. Kredisiz derslerde başarılı öğrencilerin notu YT notuna dönüştürülür. Başarısız oldukları kredili derslerin notları FF, kredisiz derslerin notu YZ, devamsızlıktan kalınan derslerin notu, DZ notuna dönüştürülür.

Yarıyıl ve genel not ortalamaları yukarıda dönüştürülen notlar dikkate alınarak 19 uncu maddeye göre hesaplanır.

Geçici Madde 2 — Üniversiteye devam etmekte olan öğrenciler, bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden alıp, başarısız oldukları dersleri, bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra ilk verildiği yarıyılda tekrar almak zorundadırlar. Seçmeli derslerin ve sonradan programdan çıkarılan derslerin tekrarında 23 üncü maddedeki esaslar uygulanır. Bu öğrencilerden 24 üncü maddede belirtilen süreler içinde, programlarındaki bütün dersleri başarıyla tamamlayan ve genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde olanlara, kayıtlı oldukları programa göre önlisans diploması verilir.

Geçici Madde 3 — 2003 - 2004 Akademik yılından önce kayıtlı olan öğrencilerin ders kayıtlarında bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesindeki esaslar uygulanmaz. Bu öğrenciler bir yarıyılda başarısız oldukları dersler dahil olmak üzere danışmanın önerisi ile haftada en çok 36 saatlik ders alabilir. Başarı ve başarısızlığın belirlenmesinde 20 nci maddede yer alan; "zorunlu genel not ortalamalarını sağlayamayan öğrenciler başarısız kabul edilir ve Sınamalı öğrenci sayılır" hükmü uygulanmaz.

2003 - 2004 Akademik yılından önce kayıtlı olan öğrencilerin bütünleme sınav hakları bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce alınan dersler için kullandırılır. Ayrıca bu öğrenciler, ilgili dersler için açılması halinde yaz okulundan da yararlanabilir. Bütünleme hakkı kullanılan derslerin final ve bütünleme sınavları için mazeret hakkı kullanılmaz.

Geçici Madde 4 — 2003 - 2004 Akademik yılından önce kayıtlı olan 1995 - 2002 girişli öğrencilerden, mezuniyet döneminde tüm derslerin devam şartını yerine getirdiği halde, en çok iki dersten geçmez not aldığı için mezun olamayanlara, eksikliklerini tamamlamak veya yeni bir sınava hazırlanmak üzere izleyen yarıyılın ara sınav dönemine kadar bir ek süre ve bu ek süre sonunda bir ek sınav hakkı tanınır. Bu sınav hakları bir öğrenciye bir kez tanınır ve mazeret sınav hakkı açılmaz.

Geçici Madde 5 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, Dumlupınar Üniversitesine kayıtlı olan öğrencilere, yönetmeliğin uygulanmasıyla ilgili diğer hususlarda karar almaya, Üniversite Yönetim Kurulu yetkilidir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

 

Yürürlük

Madde 31 — Bu Yönetmelik, 2003 - 2004 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 32 — Bu Yönetmelik hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul