Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Not : Görüntülemekte olduğunuz sayfa Resmi Gazete sayfasıdır. Bu sayfada göreceğiniz bir mevzuat metni, mevzuatın yayını sonrası yapılmış olabilecek mevzuat değişikliklerini göstermemektedir. Mevzuatla ilgili daha ayrıntılı bilgi için, mevzuatın kendi sayfasına bakınız.
Millî Eğitim Bakanlığından:

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Akşam Liseleri Yönetmeliği

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, özel akşam liselerinin işleyişine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, özel akşam liselerinin; eğitim-öğretim, yönetim ve öğrencilere ait iş ve işlemlerini kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve bu Kanunların ek ve değişikliklerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Okul: İş günlerinde çalışma saati bitiminden sonra gerektiğinde; cumartesi veya pazar günleri de öğretim yapılan özel akşam liselerini

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Okulun Amacı, Ders Dağıtım Çizelgeleri, Öğretim Programları, Öğretim Süresi ve Çalışma Saatleri

Okulun Amacı

Madde 5 — Bu okulların amacı, gündüz orta öğretim kurumlarına devam edemeyenler ile orta öğretim kurumlarından ayrılanlara ve öğretim çağını aşmış olanlara eğitim-öğretim imkânı sağlamaktır.

Ders Dağıtım Çizelgeleri ve Öğretim Programları

Madde 6 — Okullarda, genel liselerde uygulanan ders dağıtım çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır.

Öğretim Süresi

Madde 7 — Okulların öğretim süresi, genel liselerin öğretim süresi kadardır.

Çalışma Saatleri

Madde 8 — Bu okulların günlük ve haftalık çalışma saatleri, gerektiğinde Cumartesi veya Pazar günleri de öğretim yapmak üzere hafta içinde beş saati geçmemek ve öğretime saat 18.00 den sonra başlanmak şartıyla bölgenin ve okulun özelliklerine göre okul yönetiminin görüşleri dikkate alınarak il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünün teklifi doğrultusunda valilikçe veya kaymakamlıkça düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt-Kabul, Okulu Bitirme Süresi

Aday Kayıt Şartları

Madde 9 — Bu okullara kayıt-kabulde öğrencilerde;

a) İlköğretim okullarından mezun veya orta öğretim kurumlarından ayrılmış olma,

b) Kayıt-kabul tarihinde 16 yaşını bitirmiş olma

şartları aranır.

Orta Öğretim Kurumlarından Ayrılmış Adayların Kabul Edileceği Sınıflar

Madde 10 — Gündüz öğretim yapan orta öğretim kurumları ile Açıköğretim Lisesinden ayrılan adayların devam edecekleri sınıfların tespitinde;

a) Ders geçme ve kredi sisteminin uygulandığı kurumlardan ayrılan adaylar; ayrıldığı orta öğretim kurumunun bir ders yılındaki ortalama kredisi kadar veya daha fazla kredisi bulunması hâlinde, okulun bu krediye denk olan sınıfına,

b) Gündüz öğretim yapan orta öğretim kurumlarından ayrılan adayların tasdiknamelerinde belirtilen

sınıflara kayıtları yapılır.

Sınıflar, öğrencilerin yaşları da dikkate alınarak oluşturulur.

Gündüz öğretim yapan orta öğretim kurumlarında okuma hakkını kaybetmeden özel akşam liselerine kaydolan öğrencilerden, kayıt-kabul şartlarını taşıyanların gündüz öğretim yapan orta öğretim kurumlarına nakilleri yapılabilir.

Okulu Bitirme Süresi

Madde 11 — Okula kayıt yaptıran öğrenciler;

a) İlköğretim kurumları diploması ile kayıt yaptıranlar, en fazla beş öğretim yılı,

b) Orta öğretim kurumlarından öğrenim belgesi ile kayıt yaptıranlar,

1) 9 uncu sınıfa kayıt yaptıranlar en fazla dört öğretim yılı,

2) 10 uncu sınıfa kayıt yaptıranlar en fazla üç öğretim yılı,

3) 11 inci sınıfa kayıt yaptıranlar en fazla iki öğretim yılı

sonunda okulu bitirmek zorundadırlar.

Üst üste iki öğretim yılı okula devam etmeyenler ile yukarıda belirtilen sürelerde mezun olamayanların kayıtları silinir.

Adaylardan İstenen Belgeler

Madde 12 — Bu okullara kayıt için başvuran adaylardan;

a) Öğrenim belgesinin aslı,

b) İki adet vesikalık fotoğraf,

c) Nüfus cüzdanının aslı veya yetkililerce onaylanmış örneği,

d) İki adet iadeli taahhütlü posta pulu ile üzeri yazılmamış zarf,

e) Askerlik çağındaki adayların askerlikle ilişiklerinin olmadığına ilişkin belge,

f) Adlî sicil kaydı belgesi,

g) 18 yaşını doldurmamış öğrencilerin veli göstermesi,

istenir.

İKİNCİ KISIM

Ölçme ve Değerlendirme, Sınavlar, Sınıf Geçme, Disiplin ve Kılık- Kıyafet

BİRİNCİ BÖLÜM

Ölçme ve Değerlendirme, Sınavlar, Sınıf Geçme

Ölçme ve Değerlendirme

Madde 13 — Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde:

a) Başarı, okutulan derslerin her birinden sınav notları esas alınarak belirlenir.

b) Değerlendirmede 5’lik not düzeni kullanılır.

c) Öğrencilerin, herhangi bir dersten başarılı sayılabilmeleri için birinci ve ikinci dönem sonu sınavlarında alınan notların aritmetik ortalamasının en az iki olması gerekir. Dönem sınavlarından birisine katılmayan öğrencilerin başarılı sayılabilmeleri için katıldıkları sınavda aldıkları notun en az üç olması gerekir.

d) Bir dersin yıl sonu notu hesaplanırken bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür, yarım ve yukarısı tama yükseltilir.

e) Başarısız oldukları ders ya da dersleri bulunan öğrencilere Not Yükseltme Sınavı hakkı verilir. Not yükseltme sınavına giren öğrencilerin bu derslerden başarılı sayılabilmeleri için notlarının en az iki olması gerekir.

Sınavların Yapılması

Madde 14 — Öğrenci başarısı, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yapılan merkezî sınav sistemiyle belirlenir. Dönem sonu sınavları ve not yükseltme sınavları çalışma takviminde belirtilen tarihlerde yapılır.

Sınavlara Katılamayanlar

Madde 15 — Çeşitli nedenlerle sınavlara katılamayanlar, o ders/derslerin sınav haklarını kaybederler.

Sınıf Geçme

Madde 16 — Okulda;

a) Bütün derslerden başarılı olan öğrenciler ile yıl sonu başarı ortalaması ile geçilemeyen derslerden başarılı olmak şartıyla yıl sonu başarı ortalaması 2.50 ve yukarı alan öğrenciler doğrudan,

b) Yıl sonu başarı ortalamasını tutturamayanlardan, dokuzuncu sınıfta başarısız oldukları ders sayısını en fazla iki derse, diğer sınıflarda başarısız oldukları ders sayısını en fazla üç derse indirenler sorumlu olarak

bir üst sınıfa geçerler.

Başarısız olunan derslere sorumlu geçilen dersler de dahildir.

Bu gibi başarısız öğrenciler sadece başarısız oldukları derslere devam ederek dönem sonunda bu ders veya derslerin sınavlarına girerler.

Sorumluluğun Kalkması

Madde 17 — Öğrencinin sorumluluğu, sorumlu olarak geçtiği dersin;

a) Programından,

b) Aynı dersin bir üst sınıfındaki programından

başarılı olması hâlinde kalkar.

Diploma

Madde 18 — Okulu bitiren her öğrenciye lise diploması verilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Disiplin İşleri ve Kılık-Kıyafet

Disiplin İşleri

Madde 19 — Okulda öğrenci disiplin işlerinde, “Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği”nin ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.

Kılık - Kıyafet

Madde 20 — Öğrencilerin kılık kıyafetlerinde, yetişkin ve bir işte çalışıyor olmaları da dikkate alınarak, "Millî Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık-Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uyulur.

Denetim

Madde 21 — Bu okullarda denetim, "Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü" ve "Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği" hükümlerine göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük, Yürütme

Madde 22 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan konularda, orta öğretim kurumları için yürürlükte olan mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 23 — 28/1/1993 tarihli ve 21479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Akşam Okulları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 24 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 25 — Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

——&n

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul